Evropske Integracije Za II Test

Download Evropske Integracije Za II Test

Post on 22-Oct-2015

36 views

Category:

Documents

12 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>ORGANIZACIJA ZA SIGURNOST I SARADNJU U EVROPI (OSCE)1Historijat OSCE-a (od CSCE-a, KEBS-a do OSCE-a)</p> <p>Ova organizacija osnovana je 1973. godine, pod nazivom Konferencija za evropskusigurnost i saradnju (KESS ili KEBS), a zamiljena je kao forum za pregovore izmenu Istoka i Zapada. Godine 1995. mijenja naziv u OSCE. Ima 55 lanica i instrument je za upozoravanje, sprjeavanje sukoba, posredovanje u krizama i pomirenje u Evropi. Aktivnosti ukljuuju kontrolu naoruanja, preventivnu diplomaciju, zatitu ljudskih prava, kontrole izbora itd.Organizacija je pan evropsko sigurnosno tijelo ije se drave-lanice (55) nalaze nageografskom podruju od Vankuvera do Vladivostoka. Prepoznata kao regionalni dogovor pod Poglavljem VIII Povelje UN-a, OSCE je primarni instrument za rano upozorenje, prevenciju konflikata, upravljanje krizama i post-konfliktnu rehabilitaciju. Njegov prilaz sigurnosti je jedinstven tako to je ujedno razumljiv i u duhu saradnje: razumljiv zato to se bavi sa tri dimenzije sigurnosti: politiko-vojnom dimenzijom, dimenzijom ekonomije i okruenja i humanitarnom dimenzijom. Zbog toga ova organizacija adresira irok okvir pitanja koja se tiu sigurnosti, ukljuujui kontrolu naoruanja, mjere izgradnje povjerenja i sigurnosti, ljudska prava, nacionalne manjine, demokratizaciju, politike strategije, anti-terorizam i aktivnosti koje se tiu ekonomije i prirodnog okruenja. Ova je organizacija kooperativna zbog toga to svih 55 lanica uiva jednak status. Odluke se donose konsenzusom na politikim, ali ne i na pravno obavezujuim osnovama.OSCE vodi porijeklo jo iz vremena smiravanja napetosti iz 1970-tih, kada je formirana Konferencija o sigurnosti i saradnji u Evropi (CSCE=KEBS) kako bi sluila kao multilateralni forum za dijalog i pregovore izmenu Istoka i Zapada. Sastajui se preko dvije godine u Helsinkiju i enevi, CSCE je postigao sporazum o Helsinkom konakom aktu, koji je potpisan 01.08.1975. godine. Ovaj dokument je sadravao brojne kljune obaveze o politiko-vojnim pitanjima, ekonomskim pitanjima, pitanjima prirodnog okruenja i pitanjima ljudskih prava, koja su postala kljuna u takozvanom ''Helsinkom procesu''. Takoner je uspostavio osnovne principe (dekalog, kao 10 Boijih zapovjesti) koji upravljaju ponaanjima drave prema svojim grananima kao i menusobno.Do 1990. godine, CSCE je funkcionisao, uglavnom, kao serija sastanaka koja je gradila i proirivala obaveze drava uesnica, dok je, u isto vrijeme, periodino pregledavao njihovu implementaciju. Menutim, sa okonanjem Hladnog rata, Samit u Parizu, iz novembra 1990. godine, postavio je CSCE na novi kurs. U Parikoj povelji za novu Evropu, CSCE je pozvan da odigra svoj udio u upravljanju historijskom promjenom koja se deavala u Evropi i u odgovaranju na nove izazove perioda poslije Hladnog rata. Ovo je vodilo do uspostavljanja stalnih institucija i operativnih sposobnosti.Veliki sporazum o kontroli naoruanja, Ugovor o konvencionalnim oruanim snagamau Evropi (CFE) takoner je zakljuen na marginama Parikog samita. Nekoliko drugih vanih vojnih sporazuma, ukljuujui Ugovor u otvorenim nebima "Open skies" iz 1992. godine i Beki dokument iz 1990. godine, 1992. godine i 1994. godine i 1999. godine, kao i kljuni Dokument o malom i lahkom naoruanju (2000.) danas ine dio CSCE/OSCE politiko-vojne dimenzije.</p> <p>U ranim 1990-im godinama, upostavljeni su Sekretarijat i prve institucije, sastanci supostali redovniji, misije su uspostavljene i rad Konferencije je postao struktuiraniji.Prepoznavajui da CSCE sada predstavlja vie od Konferencije, u 1994. godini naBudimpetanskom samitu je dogovoreno da se ime promijeni u Organizaciju za sigurnost i saradnju u Evropi. Isto kao to je reflektovalo brzi institucionalni razvoj koji je uslijedio poslije zavretka Hladnog rata, ovo ime je, takoner, dalo tijelu novi politiki impetus (zamah, podsticaj).Lisabonski samit iz 1996. godine je ojaao kljunu ulogu OSCE-a u ovrivanjusigurnosti i stabilnosti u sve tri dimenzije. Takoner je stimulirao razvoj OSCE-ove Povelje o evropskoj sigurnosti, konano usvojenoj na Istambulskom samitu u novembru 1999. godine. Ovo je pogodovalo poboljanju operativnih sposobnosti Organizacije i osnaivanju saradnje sa svojim partnerima. Adaptirana verzija CFE ugovora je, takoner, potpisana na Instanbulskom samitu od strane 30 drava uesnica.U porenenju sa drugim organizacijama, OSCE zauzima jedinstveno mjesto menuevropskim sigurnosnim institucijama zbog nekoliko faktora: svog irokog lanstva euroatlantskih i euroazijskih drava; svog kooperativnog i razumljivog prilaza sigurnosti; svojih instrumenata za prevenciju konflikata; svoje dobro uspostavljene tradicije otvorenog dijaloga i izgradnje konsenzusa; svoje iroke operativne mree terenskih misija i svog veoma dobro razvijenog naina saradnje sa drugim menunarodnim organizacijama.</p> <p>Struktura OSCE-aStalno vijee je glavno tijelo OSCE-a za politike konsultacije i donoenje odluka.Njegovi lanovi su stalni predstavnici drava uesnica. Oni se sedmino sastaju u Hofburg kongresnom centru u Beu, kako bi diskutovali o svim pitanjima koja se tiu OSCE-a i kako bi donijeli odgovarajue odluke. </p> <p>Predsjedavajui OSCE-a, ministar spoljnih poslova drave koja predsjedava, imasveukupnu odgovornost za izvrne akcije. Predsjedavajui, koji se rotiraju godinje, promijenili su se 01.01. 2005. godine izmenu Bugarske i Slovenije. U 2006. godini to e biti Belgija. Ove tri drave ine sadanju OSCE ''Troiku'', koja savjetuje Predsjedavajueg. Podrku za Predsjedavajueg u ispunjavanju ciljeva OSCE-a osigurava Sekretarijat, kojeg predvodi Marc Perrin de Brichambaut iz Francuske, iji je period na koji je izabran (mandat) za Generalnog sekretara poeo u junu 2005. godine. Generalni sekretar, iji zadaci ukljuuju upravljanje OSCE strukturom i operacijama, takoner, djeluje i kao predstavnik CiO. Sekretarijat, lociran u Beu, osigurava administrativnu i operativnu podrku Organizaciji. Pored kancelarije Generalnog sekretara, koja sadri strategijsku politiku, jedinice za antiterorizam i borbu protiv droge, sastoji se i od Centra za prevenciju konflikta i Kancelarije koordinatora OSCE-a za ekonomska i ekoloka pitanja, Ureda za personal i Ureda za menadment i finansije. Kancelarija u Pragu pomae sa dokumentacijom, istraivanjima i drugim informacionim funkcijama.Kako bi pomogli OSCE-u u ispunjavanju svog mandata, Organizacija je razvilanekoliko drugih instrumenata ili specijaliziranih institucija. Kancelarija za demokratskeinstitucije i ljudska prava (ODIHR) odigrava aktivnu ulogu u nadgledanju izbora i razvijanju nacionalnih izbornih institucija i institucija za ljudska prava, osiguravajui tehniku pomo, promovirajui razvoj nevladinih organizacija i civilnog drutva, kao i obuke novinara i supervizora izbora i zatite ljudskih prava. Takoner, djeluje i kao kontakt taka OSCE-a za pitanja Rima i Sintija i osigurava podrku za specijalizirane seminare OSCE-a. Direktor ODIHRa, austrijski diplomata Christian Strohal i njegovo osoblje su smjeteni u Varavi, Poljska.Od posebne vanosti u polju ranog upozorenja i prevencije konflikata je KancelarijaVisokog komesara za nacionalne manjine, smjetena u Hagu, Holandija. Visoki komesar, vedski diplomata Rolf Ekeus, radi na pitanjima koja ukljuuju nacionalne manjine i traga za nainima smiravanja napetih situacija na to je mogue niem nivou. Sa savjetima i preporukama, on ohrabruje strane da slijede nekonfrontirajue politike.Najmlana OSCE institucija, Kancelarija Predstavnika za slobodu medija, formirana je1997. godine kako bi posmatrala razvoje medija drava uesnica i kako bi pomagala iosiguravala brzu pomo u ozbiljnim sluajevima u vezi sa slobodom izraavanja i medija.Kancelarija Predstavnika, Miklos Harasztija, iz Manarske, je locirana u Beu.Trenutno, OSCE ima 18 terenskih misija ili drugih aktivnosti u 16 drava: Albanija,Armenija, Azerbejdan, Bjelorusija, BiH, Hrvatska, Gruzija, Kazahstan, Kirgistan, Makedonija,Moldavija, Srbija i Crna Gora, Tadikistan, Turkmenistan, Ukrajina i Uzbekistan.OSCE, takoner, slui kao okvir za kontrolu konvencionalnog naoruanja i mjera zaizgradnju povjerenja i sigurnosti, kasnije unaprijenenih u Bekom Doumentu iz 1999. godine. U 1994. godini, drave uesnice su usvojile politiko-vojni kodeks o ponaanju, uspostavljajui principe za vonenje uloge oruanih snaga u demokratskim drutvima. U dodatku, CSCE/OSCE je razvio nekoliko mehanizama za mirno rjeavanja nesuglasica, ukljuujui Sud za pomirenje i arbitrau. U 1999. godini, OSCE je uzeo Pakt o stabilnosti za JI Evropu pod svoje okrilje.Tijelo OSCE-parlamentarna skuptina, ukljuuje vie od 300 parlamentaraca iz svihOSCE drava. Cilj mu je da promovira parlamentarnu ukljuenost u aktivnostima organizacije, debatirajui pitanja i usvajajui rezolucije i preporuke bitne za rad OSCE-a. Njeni lanovi, takoner, imaju vane uloge u nadgledanju izbora. Glavna godinja sesija se dri u ljeto. Drugi sastanci i seminari deavaju se tokom cijele godine. Sekreterijat skuptine je lociran u Kopenhagenu.Drave lanice OSCE-a su: Albanija, Andora, Armenija, Austrija, Azerbejdan,Bjelorusija, Belgija, BiH, Bugarska, Kanada, Hrvatska, Kipar, eka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Gruzija, Njemaka, Grka, Sveto More, Manarska, Island, Irska, Italija, Kazahstan, Kirgistan, Latvija, Lihtentajn, Litvanija, Luksemburg, Makedonija, Malta, Moldavija, Monako, Holandija, Norveka, Poljska, Portugal, Rumunija, Ruska Federacija, San Marino, SCG, Slovaka, Slovenija, panija, vedska, vajcarska, Tadikistan, Turska, Turkmenistan, Ukrajina, Ujedinjeno Kraljevstvo, SAD, Uzbekistan.</p> <p>Partneri za saradnju su: Afganistan, Japan, Rupublika Koreja, Tajland i Mongolija.Mediteranski partneri za saradnju su: Alir, Egipat, Izrael, Jordan, Monako i Tunis.</p> <p>OSCE u brojkamaOSCE budet za 2005. godinu iznosio je 168.6 miliona eura. Personal: 3500 lica radi za OSCE, od ega je oko 3000 lica angaovano u 18 misija ili terenskih operacija. Odnos lokalnih uposlenika po ugovoru i menunarodnog osoblja je ugrubo 4:1. U porenenju, Sekretarijat i specijalizirane institucije zajedno upoljavaju oko 460 osoblja od ukupno 3500. Ove pozicije su skoro jednako podijeljene izmenu menunarodnog i lokalnog osoblja.</p> <p>OSCE institucijeOSCE institucije su: Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava, OSCE visokikomesar za nacionalne manjine, OSCE predstavnik za slobodu medija i OSCE parlamentarnaskuptina.</p> <p>Organi odluivanjaRazgranatostima OSCE odgovaraju, takone, njezina tijela odluivanja, struktura iinstitucije: stalni savjet (PC) je glavno posavjetujue i odluujue tijelo OSCE, koje se sedminosastaje u Beu, raspravlja o razvoju na prostoru djelovanja OSCE i donosi rjeenja; forum zasigurnosnu saradnju (FSC) je usmjeren u razvijanje i sprovonenje odluka za popravljanjepovjerenja i sigurnosti, u izgradnji informacijskih mehanizama i verifikaciju poduhvata zasmanjivanje napetosti na podruju konvencionalnih sukoba u Evropi. Taj organ se bavi sa vojnimvidicima sigurnosti na podruju OSCE, razvojem otvorenosti i preglednosti na svome podrujudjelovanja; Ekonomski Forum (EF) je visoko tijelo za podravanje razvijanja ekonomijeslobodnog trita kao vanog faktora za razvijanje demokratije i osiguravanja stabilnosti, panjuposveuje, takone, faktorima okoline koji utiu na podruje djelovanja OSCE; vrh OSCE jepovremeni susret predsjednika drava i vlada drava lanica OSCE, na kome se odrenujuprednosne zadae i smjernice na najviem politikom vrhu. Svaki susret na vrhu prati preglednakonferencija na kojoj se ocjenjuje izvravanje obaveza OSCE i dogovora o provonenjudokumenata koji su doneeni na sastanku na susretu na vrhu; ministarski savjet (MS) sastavljajuvanjski ministri drava, zasjedaju i odluuju jednom godinje na kraju predsjedavanja, kadocijene stanje i prihvate smjernice za budui rad. Susreti pomau odravanju veze izmenupolitikih odluka na susretima na vrhu i menu svakodnevnim radom organizacije. U odrenenomsmislu nadoknanuje susret na vrhu OSCE.</p> <p>Sigurnost dotie mnoge aspekte nain na koji ivimo i ureeni. The OSCE's comprehensive view of security covers three dimensions: the politico-military; the economic and environmental; and the human. OESS-a i sveobuhvatan pregled sigurnosti pokriva tri "dimenzije": politike i vojne, gospodarske i ekoloke i ljudski. </p> <p>Aktivnosti OESS-a pokrivaju sva ova tri podruja, od "tvrdih" sigurnosnim pitanjima, kao to su sprjeavanje sukoba u poticanju gospodarskog razvoja, osiguranje odrivog koritenja prirodnih resursa i promicanje punog potivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda.</p> <p>Kontrola NaoruanjaKraj hladnog rata doveo je do velikog iznosa viak oruja postaju dostupni ilegalno. The OSCE, through its field operations, helps to stop the spread of such weapons and offers assistance with their destruction. OESS-a, preko svojih terenskih operacija, pomae da se zaustavi irenje takvih oruja i nudi pomo u njihovom unitenju. The Forum for Security Co-operation, which is the main OSCE body dealing with politico-military aspects of security, contributes to these efforts by developing documents regulating transfers of conventional arms and establishing principles governing non-proliferation. Forum za sigurnosnu suradnju, to je glavno tijelo OESS-a koja se bavi vojno-politikim aspektima sigurnosti, sudjeluje u tim naporima u razvoju dokumente kojima se ureuje transfere konvencionalnog oruja i uspostavljanje naela kojima se ureuje neproliferacije.</p> <p>Upravljanje Granicom OESS nastoji unaprijediti sigurnost granica te olakava legitimnu putovanja i trgovine, zatite ljudskih prava i promicanjem ljudskih kontakata. The OSCE Border Management Staff College in Dushanbe, Tajikistan, trains border officers from OSCE participating States and Partners for Co-operation, including Afghanistan, and promotes cross-border co-operation in the Central Asian region. Upravljanje OSCE Border stoerna kola u Dushanbe, Tadikistan, trenira granine policajce iz drava lanica OESS-a i partnera koji sudjeluju na suradnju, ukljuujui Afganistan, te promie prekograninu suradnju u srednjoazijskoj regiji.</p> <p>Borba Protiv Trgovine Ljudima Trgovina ljudima utjee na gotovo sve lanice OSCE-a, bilo kao zemlje podrijetla ili odredita. This modern form of slavery is an affront to human dignity, often involving psychological terror and physical violence. Ovaj moderni oblik ropstva je uvreda ljudskom dostojanstvu, koje esto ukljuuje psiholoki teror i fiziko nasilje. Human trafficking engages issues of human rights and rule of law, of law enforcement and crime control, of inequality and discrimination, of corruption, economic deprivation and migration. Trgovina ljudima bavi pitanjima ljudskih prava i vladavine prava, od policijske i kontrole kriminala, nejednakosti i diskriminacije, korupcije, ekonomske oskudice i migracija.</p> <p>Borba Protiv TerorizmaSa svojim iskustvom u spreavanju sukoba, upravljanje krizom i ranog upozoravanja, OESS doprinosi svjetskim naporima u borbi protiv terorizma. Many effective counter-terrorism measures fall into other areas in which the OSCE is active, such as police training and border monitoring. Mnogi ui...</p>

Recommended

View more >