1 Počeci integracije - Evropske integracije

Download 1 Počeci integracije - Evropske integracije

Post on 28-Dec-2015

42 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prva prezentacija iz predmeta Evropske integracije i razvojni problemi

TRANSCRIPT

 • EVROPSKE INTEGRACIJE RAZVOJ I PROBLEMI

 • Sadraj predmetaPredintegracioni period i poeci integracije - tri Zajednice (1945 1957)Zajedniko trite i iskuenja dubljih integracija (1958 -1971)Proirenje Zajednice i produbljenje integracije (1972 1984)Jedinstveni evropski akt, institucionalne reforme i proirenje nadlenosti

 • Sadraj predmetaOd Evropskih zajednica do Evropske unije Ugovor iz Mastrihta, institucionalne reforme i proirenje nadlenosti: EMU, ZSBP, saradnja u oblasti pravosua i unutranjih poslovaKraj hladnog rata, nova politika mapa Evrope i proirenje na istok Ugovori iz Amsterdama i Nice

 • Sadraj predmetaKonvencija, meunarodna konferencija i nacrt Ustava za Evropsku unijuLisabonski ugovor podela nadlenosti i oblasti javnih politikaEU i izazovi Ekonomska i politika zajednicaNadnacionalni i meuvladini elementi integracijeKraj preutnog konsenzusa, ratifikacione krize i pitanje demokratskog deficitaEU kao diferencirana integracija

 • LiteraturaOsnovnaDezmon Dinan, Menjanje Evrope istorija Evropske unije, Slubeni glasnik, 2010, str. 11- 276DopunskaDezmon Dinan, Sve blia Unija uvod u evropsku integraciju, Slubeni glasnik, 2009, str. 179-187, 339-522Evropa od A do : Prirunik za evropsku integraciju, Fondacija Konrad Adenauer, 2010Sajmon Hiks, Politiki sistem Evropske unije, Slubeni glasnik, 2007, str. 323-348 i 360-376

 • PoeniPrisustvo na predavanjima 10 poenaTest 40 poenaPolovina gradivaKo poloi test, na usmenom ispitu odgovara samo polovinu gradiva (2 pitanja)Ko nije zadovoljan uspehom na testu, moe da polae celokupno gradivo na usmenom ispitu (3 pitanja)Usmeni ispit 50 poena

 • Poeci integracijeEZU

 • Uticaj dva svetska rata na ideju evropske integracije

  Tragedija I svetskog rata Nakon I svetskog rata ideja o ujedinjenju Evrope vie nije ideja samo pojedinaca; za nju poinju da se zalau uticajni pokreti, intelektualci i politiariirenje federalistikih pokreta u Evropi

 • Uticaj dva svetska rata na ideju evropske integracije1929. Aristid Brijan, predsednik Vlade Francuske, pred Skuptinom Drutva naroda izlae ideju o federaciji evropskih naroda zasnovanoj na solidarnosti, unapreenju ekonomskih interesa, politikoj i drutvenoj saradnji Evropa se mora ujediniti ili e nestatiNa poziv Drutva naroda, Brijan 1930. izlae Memorandum o evropskoj federaciji

 • Uticaj dva svetska rata na ideju evropske integracijeEvropska federacija bi bila deo Drutva naroda i imala bi sledeu institucionalnu strukturu: Konferencija Evropske unije: predstavniko telo koje bi inili predstavnici vlada svih evropskih zemalja lanica Drutva narodaStalni politiki komitet izvrni organ kojim bi rotiranjem predsedavale zemlje laniceSekretarijat Jedan od osnovnih ciljeva Evropske federacije bi bilo uspostavljanje zajednikog trita kako bi se na itavoj teritoriji evropske zajednice dobrobit ljudi podigla na najvii mogui nivo

 • Uticaj dva svetska rata na ideju evropske integracije

  II Svetski rat - nova tragedija Evropa shvata svoje slabosti neophodnost spreavanja buduih sukoba: dva svetska rata poela u EvropiKraj hegemonije Evrope Ekonomska, vojna i politika premo SAD-a u odnosu na evropske zemljeEvropska privreda unitena ratomPoetak Hladnog rata i nastanak bipolarnog sveta Nemako pitanje

 • Uticaj dva svetska rata na ideju evropske integracijeerilov govor na Univerzitetu u Cirihu 1946:Moramo graditi neku vrstu Sjedinjenih Drava Evrope (...) Prvi korak u ponovnom upostavljanju evropske porodice mora biti partnerstvo izmeu Francuske i Nemake (...) Na stalni cilj mora biti izgradnja i jaanje Organizacije ujedinjenih nacija. Pod okriljem i u okviru tog svetskog koncepta moramo ponovo izgraditi evropsku porodicu kroz regionalnu strukturu koja bi se mogla zvati Sjedinjene Evropske Drave, a prvi praktian korak e biti stvaranje Saveta Evrope

 • Stavovi saveznika o evropskoj integraciji - VBVB oseala da je ona najslabija karika meu saveznicimaSAD iz rata izale zauzimajui ekonomske, vojne, politike i meunarodno-finansijski strateke pozicijeSSSR pobednik, ogromna armija, gde e se zaustaviti?Ovu slabost kompenzirati kroz evropsku organizaciju Bila bi kapitalistika, pro-zapadnaUticaj SSSR-a bi tako bio zaustavljenKako je SAD neevropska zemlja, VB bi imala znaajan uticaj u evropskoj organizacijiUz svoju kolonijalnu imperiju i uticaj u Evropi, VB bi mogla da parira SAD-u i SSSR-u

 • Stavovi saveznika o evropskoj integraciji - VB

  VB smatrala da i bez lanstva u ujedinjenoj Evropi moe da odri svoja 3 kljuna segmenta prisutnosti:KomonveltZapadnu EvropuAmeriko-britanske odnose

 • Stavovi saveznika o evropskoj integraciji - SADRuzvelt Pristalica saradnje u okviru antihitlerovske koalicije, insistirao na razvijanju dobrih odnosa u koalicijiVelika etvorica (SAD, SSSR, VB i Kina) trebali da budu garanti novog svetskog ureenjaIz tih razloga bez planova za ujedinjenje Evrope, ve je cilj bio da se dobije sovjetski pristanak za posleratno ureenje

 • Stavovi saveznika o evropskoj integraciji - SSSRProtiv ideje o ujedinjenju EvropeNa Moskovskoj konferenciji oktobru 1943. Idn traio da se emigrantskim vladama da pravo da stupe u pregovore o stvaranju federacije, Molotov u tome video antisovjetsku politikuPitanje Nemake na konferenciji u Teheranu iste godine Staljin rekao da bi, nezavisno od oblika federacije, u njoj ubrzo dominirala Nemaka i ponovo bi oivela nemaka opasnost

 • Stavovi saveznika o evropskoj integraciji Truman Dolaskom Trumana na poloaj predsednika SAD 1945. promena politikeForsiranje atlantizma i ujedinjenja zapadnoevropskih zemalja u kontekstu sukoba Istok-ZapadZapadnom bloku je potrebna NemakaTrumanova doktrina 12.03.1947.Odmah potom i Maralov planUverenje da se samo unapreenjem ekonomskog razvoja i jaanjem zapadnoevropskih zemalja mogu zaustaviti uticaji sa istokaU ujedinjenoj Zapadnoj Evropi amerika politika e dobiti trajni uticaj

 • Problemi evropskih zemalja nakon II svetskog rataEkonomski kolapsVojna slabost: uniteno naoruanje, a slaba ekonomija ne daje perspektivu naoruavanja; samo VB je pokuavala da odri tempo naoruavanja; pojava atomskog naoruavanja zemlje Zapadne Evrope stavlja u dodatno inferioran poloajZnaajna uloga komunistikih partija (Italija, Francuska)Poetak kraha kolonijalnog sistemaNemako pitanjeUjedinjenje kao ansa da se ojaane postepeno izbore za Evropu kao novu snagu

 • Stavovi evropskih zemalja o integraciji - FrancuskaStrah da bi u novim uslovima moglo doi do jaanja NemakeCilj: spreiti jaanje Nemake Strah da amerika i britanska politika uprkos podele Nemake i oduzimanja Rura imaju tenju da omogue jaanje NemakeU prvim posleratnim godinama Francuska preslaba da bi mogla da diktira reenje za NemakuStoga Francuska lansira svoju koncepciju evropskog ujedinjenja kako bi kroz to kontrolisala NemakuKroz evropsko ujedinjenje Francuska elela da izbori vodee mesto i status velike sile

 • Stavovi evropskih zemalja o integraciji - NemakaUjedinjenje Evrope je u interesu NemakeTako bi izala iz ekonomske, politike i moralne izolacijePostepeno bi umanjivala meunarodnu kontrolu, sticala nacionalnu suverenost i vremenom mogla teiti ponovnom ujedinjavanjuIzgubljena tradicionalna trita na istoku bi se nadoknadila u ujedinjenoj Zapadnoj Evropi

 • Stavovi evropskih zemalja o integraciji - Italija

  Sticanje punopravnog statusa u novoj evropskoj strukturi - prilika za rehabilitaciju ItalijeIntegracija olakava borbu sa levim snagamaPrilika za ekonomski oporavak zemlje

 • Stavovi evropskih zemalja o integraciji Holandija i BelgijaMale zemlje u susedstvu velikih strah od dominacije velikih, strah od NemakeInteres od velikog trita same imaju mala trita, poetak gubitka kolonija, potreba sticanja novih tritaTrajni zagovornici ravnopravnosti jednake anse za sve

 • Najvanije evropske organizacije nastale nakon II svetskog rataBriselski ugovor (pakt) 1948. izmeu Britanije, Francuske, Belgije, Holandije i Luksemburgainicijator Velika Britanija kako bi podstakla povezivanje zemalja Zapadne Evrope to je bio cilj SAD-a privredna, kulturna i drutvena saradnja, ipak prvenstveno vojni savez - brana protiv nemakog revanizma 1948. Organizacija za evropsku ekonomsku saradnju (Organization for European Economic Cooperation OEEC)1949. Osnivanje Saveta Evrope1949. Severnoatlantski ugovor - NATO

 • Nemako pitanje

  Kako osloboditi nemaki potencijal, a da se ne vrati nemaka hegemonija? SAD (uz njih i VB): slaba Nemaka = slaba Evropa = slaba atlantska alijansa Francuska pod pritiskom: SAD i Velika Britanija ujedinile svoje okupacione zone 1947. i podigle nivo proizvodnje u NemakojLondonskim sporazumom iz juna 1948. Francuska konano prihvatila formiranje SR Nemake preko spajanja svoje okupacione zone sa ranije ujedinjenim SR Nemaka osnovana 1949.Meunarodna vlast za Rur

 • Francuske inicijativePod pritiskom da se ide u pravcu ujedinjavanja, Francuska izlazi sa 3 inicijative umanov plan za EZUPlevenov plan za stvaranje Evropske odbrambene zajedniceumanov plan za stvaranje Evropske politike zajednice

 • umanova deklaracija9. maj 1950.: predlog nadnacionalne organizacije za ugalj i elik, obezbeivanje uglja i elika pod jednakim uslovima za trita Nemake, Francuske i drugih drava lanica, modernizacija proizvodnje, unapreenje uslova ivota i radaIntegracija u ovoj oblasti bi postavila prve konkretne osnove za evropsku federaciju koja je tako neohodna za odravanje miraMoneov plan, uman nije ni obavestio London o predlogu

 • STVARANJE EZUZajednica usmerena na Francusku i NemakuBila bi otvorena za uee drugih evropskih drava, aliIstona Evropa iskljuena zbog Hladnog rataSkandinavske zemlje tada odbacivale nadnacionalizampanija izolovana zbog podrke koju je general Franko pruao HitleruPredlog praktino mogu samo za zemlje Beneluksa i It

Recommended

View more >