estatuts i reglament de règim intern - lluïsos d`'horta

Download Estatuts i Reglament de Règim Intern - Lluïsos d`'Horta

Post on 08-Nov-2014

231 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Estatuts i Reglament de Règim Intern dels Lluïsos d`'Horta.

TRANSCRIPT

AMB EL SUPORT DE:

EstatutsDELS LLUSOS DHORTA

Aprpia, Morera.

quests Estatuts sn una revisi i actualitzaci dels Estatuts aprovats pel decret Episcopal de l11 de desembre de 1956 per aquest decret lentitat fou erigida amb personalitat moral la Dicesis de Barcelona i modificats

en

posteriorment amb data 30 de novembre de 1974 per lAssemblea General de Socis i aprovats perl decret Episcopal del 12 de maig de 1975. Aprovats per lAssemblea General Extraordinria del dia 17 de juliol de 2003, essent presidenta Carme Oliva i

Presentats a lArquebisbat de Barcelona i aprovats amb data 9 dabril de 2004. Presentats i aprovats pel Ministerio de Justicia (Direccin General de Asuntos Religiosos), el 21 de juliol de 2004, amb el nmero 5794-SE/C. Inscrits a la Generalitat de Catalunya, a la Direcci General de Dret i dEntitats Jurdiques, el 8 de febrer de 2005, amb el nmero 37. Aprovat el canvi de nom de Centre Parroquial de Sant Joan dHorta pel de Llusos dHorta en Assemblea General del dia 7 de mar de 2008 i autoritzat per lArquebisbat de Barcelona per Decret 13/09 de 25 de maig de 2009.

7

Ttol I. NATURALESA DELS LLUSOS DHORTAArticle lr NaturalesaEls Llusos dHorta s una associaci de fidels amb personalitat jurdica privada constituda en la Dicesi de Barcelona, sota lempara de lestablert en el Codi de Dret Cannic, i s continuadora de les activitats del Centre Catlic de Sant Joan dHorta, del Centre Instructiu i Recreatiu de Sant Joan DHorta i de lAcadmia de Sant Llus Gonaga de Sant Joan dHorta dels quals es coneix lexistncia des del 28 dabril de 1875. Els Llusos dHorta es regir pels presents estatuts i per les disposicions del dret Cannic vigent que li siguin aplicables.

Article 2n Domicili SocialEls Llusos dHorta t el seu domicili social al Carrer Feliu i Codina, 7 i 9 de la ciutat de Barcelona. LAssemblea

ESTATUTS

General podr determinar el canvi de domicili dins del territori de la Dicesis, el qual es comunicar a lOrdinari de la localitat.

Ttol II. FINALITATSArticle 3r FinalitatsLes finalitats dels Llusos dHorta sn: promoure, acollir, mantenir i coordinar tot tipus dactivitats dirigides a la formaci cristiana i humana dels socis /es dacord amb lEvangeli i la doctrina de lEsglsia Catlica.

8

Ttol III. MEMBRES DELS LLUSOS DHORTAArticle 4rt AltesPodran ser socis dels Llusos dHorta aquelles persones que reuneixin les condiciones exigides pel dret com, acceptin els Estatuts i lesperit dels Llusos dHorta. Per ser soci /a dels Llusos dHorta es sollicitar i somplir la sollicitud dingrs i es retornar (per escrit) a la Junta Directiva, la qual es pronunciar sobre la acceptaci del nou /a membre. En el supsit de ser menor dedat la sollicitud haur de ser autoritzada pels pares o tutors.

Article 5 Drets i obligacionsTots els membres dels Llusos dHorta tindran els mateixos drets i obligacions. Ser dret de tots els socis /es participar activament en les activitats dels Llusos dHorta per aconseguir les finalitats estaturies del mateix.

ESTATUTS

Sn obligacions de tots els membres dels Llusos dHorta: Acceptar les disposicions dels Estatuts, del Reglament de Rgim Intern i de les decisions i dels acords presos en les Assemblees Generals i en la Junta Directiva. Contribuir amb la quota econmica anual que fixi lAssemblea General.

Article 6 Tipus de socis /esDistingim tres tipus de socis /es, i a cada tipologia li corresponen especficament els segents drets: Actius: els socis /es seran actius quan es comprometin en una o en diverses seccions dels Llusos dHorta i tindran veu i vot en les seccions de les que formin part.

9

Numeraris: en el cas de no pertnyer a cap de les seccions dels Llusos dHorta els socis seran numeraris i sols tindran veu i vot en lAssemblea general. Honorfics: la Junta directiva pot nomenar Socis / es Honorfics /ques que hauran de ser ratificats per lAssemblea General.

Article 7 BaixesEls membres dels Llusos dHorta es donaran de baixa per decisi prpia, per lincompliment reiterat i injustificat de les seves obligacions com a soci /a i tamb per lestablert en el dret cannic vigent. En aquests ltims casos, la Junta Directiva escoltar prviament el soci/a interessat / da i lAssemblea General decidir.

Tamb causar baixa el soci que sense causa justificada deixi de contribuir econmicament durant dos quotes anuals consecutives. La impossibilitar de no poder fer efectiva aquesta contribuci econmica no ser causa de baixa, aix com tampoc, ser rebutjada la sollicitud dingrs. La Junta directiva tractar aquests casos amb la major discreci.

ESTATUTS

Ttol IV GOVERN DELS LLUSOS DHORTAArticle 8 Assemblea GeneralLAssemblea General s lrgan suprem de govern dels Llusos dHorta. Est integrada per tots els socis Tots els membres assistents que tinguin /es majors dedat amb una antiguitat mnima de 6 mesos. aquestes caracterstiques tindran dret a veu i vot.

10

Article 8.1 CompetnciesLAssemblea General, presidida pel President /a dels Llusos dHorta, t les segents competncies:

Aprovar la memria anual de les activitats dels Llusos dHorta, de aix com de el pla dactuacions futures. Aprovar lestat comptes lexercici econmic anual i el pressupost ordinari i extraordinari. Escollir el President /a i als membres de la Junta Directiva que formen part de la mateixa candidatura . Acordar el canvi de domicili social dels Llusos dHorta. Fixar la quantitat de la quota econmica ordinria i extraordinria que han de satisfer els socis /es. Interpretar les disposicions dels Estatuts dels Llusos dHorta. Aprovar el Reglament de Rgim Intern que els Llusos dHorta vulgui tenir. Aprovar amb els les modificacions del Ttol dels VIII Estatuts i acordar lextinci dels Llusos dHorta, dacord criteris daquests Estatuts. Article 8.2 ConvocatriaLAssemblea General ordinria se celebrar anualment i ser convocada pel President /a, amb almenys quinze dies dantelaci, mitjanant una convocatria que el Secretari / a dirigir a tots els membres que tenen dret a participar a lAssemblea, al seu propi domicili. En la convocatria constar el dia, hora, lloc de la reuni i lordre del dia de la mateixa.

ESTATUTS

11

Article 9 Assemblea General ExtraordinriaLAssemblea General extraordinria es convocar quan ho consideri convenient pel b dels Llusos dHorta, el President /a, o la Junta Directiva o una cinquena part dels membres dels Llusos dHorta (amb veu i vot ), assenyalant-ne lordre del dia. A lAssemblea General Extraordinria sols es tractar els temes pels quals ha estat convocada expressament.

10 Junta DirectivaLa Junta Directiva s lrgan executiu dels Llusos dHorta i est integrada pel President/a, sots-president /a, secretari /a , sots-secretari /a , Tresorer/a , comptador/a i un mxim de tres Vocals. Tots els membres de la Junta Directiva tenen veu i vot. Els membres que integren la Junta Directiva sn escollits per un perode de quatre anys.

Article 10.1 Competncies

ESTATUTS

Les competncies de la Junta Directiva sn les segents: Executar els acords de les Assemblees Generals, que no sencarreguin a una comissi especial o persona. Preparar la memria i el pla anual dactivitats dels Llusos dHorta. Aprovar lestat de comptes de lexercici econmic anual i el pressupost ordinari i extraordinari preparat pel Tresorer, abans de presentar-lo a lAssemblea General. Preparar Generals. Admetre els nous membres dels Llusos dHorta i decidir la baixa dels membres, en funci de larticle 6 dels Estatuts. lordre del dia de les Assemblees

12

Atorgar poders notarials i delegar les facultats necessries per legitimar actuacions respecte a tercers, i atorgar poders a advocats i a procuradors dels Tribunals per defendre i per representar els Llusos dHorta en assumptes judicials. Avisar a tots els socis mitjanant carta personal de la convocatria de deleccions candidats amb /es. tres mesos les dantelaci, per aix donar temps presentaci suficient a la Totes

candidatures shan de presentar dos mesos abans de la celebraci de lAssemblea.

Article 10.2 ReunionsLa Junta Directiva celebrar una reuni al mes; podr reunir-se, a ms a ms, sempre que sigui convocada pel President /a o b ho demani un ter dels membres de la mateixa. La forma de celebrar i convocar les reunions ser establerta per la mateixa Junta Directiva. Tamb un cop al mes la Junta Directiva es reunir amb tots els representants de totes les seccions dels Llusos dHorta.

ESTATUTS

Article 11 President/aEl President /a dels Llusos dHorta ostenta la representaci legal. Per ser President/a el soci/a ha de ser major dedat i amb una antiguitat mnima de tres anys. Al President /a li corresponen les segents funcions:

Presidir i dirigir les Assemblees Generals i les reunions de la Junta Directiva, aix com dirigir les votacions i aixecar les sessions.Ordenar la convocatria i assenyalar lordre del dia de les reunions daquests rgans. Autoritzar amb la seva firma tota la documentaci de lentitat.

13

Comunicar a lOrdinari del lloc, els membres escollits per composar la Junta Directiva, escollits per lAssemblea General, el canvi de domicili social, les modificacions dels Estatuts i lextinci dels Llusos dHorta, als efectes pertinents.

Article 12 Sots-President /aEl Sots-President /a substituir el President /a en totes les seves funcions quan aquest/a antiguitat mnima de dos anys no pugui actuar. El sotsPresident /a ha de ser un soci /a major dedat i amb una

Article 13 Secretari /aEl Secretari /a dels Llusos dHorta, que ho ser tamb de la Junta Directiva, ha de ser un soci /a funcions: Cursar, per ordre de Presidncia, les convocatries de les Assemblees Generals. major dedat i amb una antiguitat mnima de dos anys. T les segents

ESTATUTS

Aixecar acta de les reunions dels rgans de govern dels Llusos dHorta, on figurin els temes tractats i els acords