elektr°k tes°sler°nde topraklamalar y–netmel°‍° ? web viewtable of...

Download ELEKTR°K TES°SLER°NDE TOPRAKLAMALAR Y–NETMEL°‍° ? Web viewTable of Contents. B°R°NC° B–LœM

Post on 25-May-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ELEKTRK TESSLERNDE TOPRAKLAMALAR YNETMEL

Table of Contents

BRNC BLM6

Ama, Kapsam, Dayanak, Uygulama ve Tanmlar6

Madde 1- Bu Ynetmelik esas itibariyle, frekans 100 Hzin altndaki alternatif akm (a.a.) ve doru akm (d.a.) elektrik tesislerine ilikin topraklama tesislerinin kurulmas, iletilmesi, denetlenmesi, can ve mal gvenlii bakmndan gvenlikle yaplmasna ilikin hkmleri kapsar.6

Dayanak 6

Madde 2- Bu Ynetmelik, 3154 sayl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 28 inci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.6

Uygulama6

Madde 3- Bu Ynetmelik, yeni kurulacak tesislere ve byk deiiklie urayacak kurulu tesislere uygulanr.6

Tanmlar6

Madde 4- Tanmlar, genel tanmlar, topraklamaya ilikin tanmlar, hata ve arza eitlerine ilikin tanmlar, ebeke (sistem) tiplerine ilikin tanmlar, iletiim sistemlerine ilikin tanmlar olmak zere bee ayrlr6

Madde 4-a) Genel tanmlar:6

Madde 4-b) Topraklamaya ilikin tanmlar:9

Madde 4-b) Topraklamaya ilikin tanmlar:9

Madde 4-c) Hata ve arzalar ile ilgili tanmlar:14

Madde 4-d) ebeke (sistem) tiplerine ilikin tanmlar:17

Madde 4-e) letiim sistemlerine ilikin tanmlar:24

KNC BLM25

Yksek Gerilim Tesislerinde Topraklama25

Topraklama Tesislerinin Boyutlandrlmas25

Madde 5-a) Topraklama tesislerinin kurulmas iin temel koullar:25

Madde 5-b) Mekanik dayanm ve korozyona kar dayankllk bakmndan topraklama tesisinin boyutlandrlmas:26

Madde 5-c) Isl zorlanmalara gre boyutlandrma:26

Madde 5-d) Dokunma ve adm gerilimlerine gre boyutlandrma:28

Topraklama Tesislerinin Yaplmas30

Madde 6-a)30

Madde 6-b) Yksek frekansl giriimlerin azaltlmas iin topraklama tesislerinde alnmas gereken nlemler: 31

Madde 6-c) Potansiyel srklenmesi:31

Topraklama Tesislerinde lmeler32

Madde 7- lme iin genel aklamalar Ek-Nde, dokunma geriliminin llmesi iin aklamalar Ek Gde verilmitir.32

Madde 7-a) Topraklama tesislerinde sahada yaplan muayeneler ve belgelendirme:32

Madde 7-b) Topraklama tesislerinin kontrol ve gzetimi iin genel kurallar:32

NC BLM 33

Alak Gerilim Tesislerinde Topraklama33

Alak Gerilim Tesislerinde Dolayl Temasa Kar Koruma33

Madde 8- Alak gerilim tesislerinde dolayl temasa kar koruma yntemleri :33

Madde 8-a) Beslemenin otomatik olarak ayrlmas ile koruma:33

Madde 8-b) Tamamlayc epotansiyel kuaklama:38

Alak Gerilim Tesislerinde Topraklama, Koruma ve Potansiyel Dengeleme letkenlerinin Seimi ve Tesisi38

Madde 9-a) Topraa olan balantlar:38

Madde 9-b) Topraklayc (topraklama elektrodu):38

Madde 9-c) Topraklama letkenleri: Topraklama iletkenleri Madde 9-eye ve topraa denme durumunda da izelge-4aya uygun olmaldr.39

Madde 9-d) Ana topraklama baralar: Her tesiste bir ana topraklayc baras ngrlmek zorundadr. Aadaki iletkenler bunlara balanmaldr:39

Madde 9-e) Koruma letkenleri:40

Madde 9-f) Topraklama iletkenlerinin ve koruma iletkenlerinin kullanl:43

Madde 9-g) letme topraklamas: 43

Madde 9-h) Koruma ve iletme amal birleik topraklama:43

Madde 9-j) Potansiyel dengeleme iletkeni:44

Topraklama Tesislerinde Muayene, lme ve Denetleme44

Madde 10-a) Genel: Her topraklama tesisi, kullanc tarafndan iletmeye alnmadan nce, montaj ve tesis aamasnda, gzle muayene edilmeli ve deneyden geirilmelidir. Gerek tesis etme aamasnda, gerekse iletme dnemindeki muayene, lme ve denetleme periyotlar iin Ek-P'ye baknz44

Madde 10-b) Gzle muayene:44

Madde 10-c) lme ve denetleme:45

DRDNC BLM54

YG ve AG Sistemlerinde Topraklama Tesislerinin Birletirilmesi ve AG Tesislerinin, YG Sistemleri ile Toprak Arasnda Meydana Gelen Arzalara Kar Korunmas54

YG ve AG Sistemlerinde Topraklama Tesislerinin Birletirilmesi54

Madde 11-a) Birletirilmi topraklama tesisleri iin kurallar: Bir yksek gerilim tesisinde, toprak hatas esnasnda;54

Madde 11-b)Yksek gerilim topraklama tesisleri alan iindeki, alak gerilimli tesislerin beslenmesi durumunda:54

Madde 11-c) Yksek gerilim topraklama tesislerinin alan dndaki alak gerilimli tesislerin beslenmesi durumunda54

Madde 11-d) Ayrlm topraklama tesisleri: 55

Alak Gerilim Tesislerinin, Yksek Gerilim Sistemleri ile Toprak Arasnda Meydana Gelen Arzalara Kar Korunmas iin Alnmas Gereken nlemler55

Madde 12- Bu maddede alak gerilim tesisini besleyen bir transformatr merkezinde yksek gerilim sistemi ile toprak arasndaki bir arza durumunda, alak gerilim tesisinde bulunan elektrik iletme elemanlarnn ve kiilerin gvenliine dair kurallar yer almaktadr.55

Madde 12-a) G frekansl zorlanma gerilimi:55

Madde 12-b) Bu maddede yer alan sembollerin anlamlar aada verilmitir:56

Madde 12-c) Transformatr merkezlerinin topraklama tesisleri:56

Madde 12-d) AG sistemlerindeki topraklama dzenlemeleri:56

Madde 12-e) Transformatr merkezlerindeki alak gerilim iletme elemanlarnda g frekansl zorlanma gerilimi:57

BENC BLM63

letiim Sistemleri ve Bilgi lem Tesisleri iin Topraklama Kurallar63

Kullanm Alan ve Amac63

Madde 13-a) Genel: Bu blm, iletiim tekniine ilikin cihaz ve tesislerin, insan ve hayvanlar iin yaam ve salk asndan ve nesneler iin ortaya kabilecek dier tehlikelere kar gvenliini salamay amalar. Ayrca iletiim tesislerine ilikin topraklama tesislerinin dzenlenmesi (iletiim topraklama tesisleri) ve ayn zamanda iletiim tesislerindeki potansiyel dengeleme tesisleri veya bunlarn dier topraklama tesisleri ile karlama durumlar iin de bu blm geerlidir.63

Madde 13-b) Bu blm, iletiim tesislerinin yaplmas, geniletilmesi, deitirilmesi ve iletilmesi srasnda ortaya kabilecek, zellikle tehlikeli vcut akmlarna kar (dolayl dokunma) kullanlacak koruma yntemlerini ve bunlarn deneyden geirilmelerini kapsar.64

Madde 13-c) Ana amac yaamn ve nesnelerin korunmas olan ve gvenilirlik, alma gvenlii ve iletme asndan zel koullar istenen iletiim tesisleri iin, bunlarla ilgili standartlarn ayrca gz nnde tutulmas gerekir.64

Genel Kurallar ve Kontroller64

Madde 14-a) letiim tesisleri ve cihazlar, dokunulabilecek ksmlarnda;64

Madde 14-b) Koruma dzenleri, kendileri iin geerli olan standartlara uygun olmaldr64

Madde 14-c) letiim cihazlarnn kaak akmlar iin, yksek frekanslarda elektrik akmna kar daha az duyarllk gz nnde tutulabilir.65

Kontroller iin Temel Kurallar65

Madde 15-a) letiim cihazlarnn imalat srasnda ve iletiim tesislerinin kuruluunda, yaam, salk ve nesnelerin tehlikelerden korunmas iin gvenlik koullarnn yerine getirilmi olup olmad tespit edilmelidir.65

Madde 15-b) Kontrol yntemleri : 65

Madde 16-a) Vcut akmnn snrlanmas ile koruma:65

Madde 16-b) izelge-15deki akmlarn kontrol:66

Madde 16-c) Dokunma geriliminin snrlanmas ile koruma:67

Topraklama Direnci, Potansiyel Dengeleme ve Korozyona Kar Koruma ile lgili Kurallar68

Madde17-a) Topraklama direnci: Topraklama direnci, fonksiyon topraklamas, fonksiyon ve koruma topraklamas ve ar gerilim koruma dzenlerinin topraklamasndan istenen zelliklere uygun olarak boyutlandrlmaldr.68

Madde17-b) Potansiyel dengelemesi:68

Madde17-c) Korozyona kar koruma: 69

letiim Sistemleri iin Kullanlacak Topraklama Tesislerinin Yaplmasyla lgili Kurallar69

Madde 18-a) Genel: letiim sistemlerindeki topraklama tesisatnn yapl, onda aranan koullara ve yerel zelliklere uygun olarak deiir.69

Madde 18-b) Fonksiyon topraklamas:69

Madde 18-c) Fonksiyon ve koruma topraklamas:74

Topraklayc ve Topraklama Tesislerinin Topraklama Direnlerinin Kontrol ve llmesi in Kurallar75

Madde19-a) Koruma topraklamas grevi yapan topraklayclarn alma zellikleri iletmeye alma ileminden nce kontrol edilmelidir75

Madde19-b) 1 dan kk topraklama direnleri ve byk topraklama ebekelerinin topraklama direnleri akm ve gerilim lmesiyle tespit edilebilir.75

Madde19-c) rnein kablo, boru hatt veya rayl sistem ebekesi gibi byk boyutlu topraklayclarn direnleri, Madde 19-bde belirtilen yntemlerin hibiriyle doru olarak llemez.75

Madde19-d) letiim tesisinin cinsine bal olarak topraklama tesisinin direncinin frekansa gre deiimi de dikkate alnmaldr75

Madde 20- Koruma snf IIye kar den ve koruma iletkeni balantlar bulunmayan iletiim cihazlarndan meydana gelen iletiim tesislerinin dokunulabilen ksmlar, dier tketici tesisiyle herhangi bir balantya sahip olmad iin, iletiim cihazlarnn iletme topraklamas balant ucu herhangi bir topraklaycya balanabilir.75

Madde 21-a) Farkl ebeke ekillerindeki bir tketici tesisinin paras olan iletiim tesisleri:76

Madde 21-b) Ar akm koruma dzeni bulunan TN sistemler: 77

Madde 21-c) TT sistem:79

Madde 21-d) Yaltm gzleme dzeni veya ar akm koruma dzeni ya da ar akm ve hata akm koruma dzeni bulunan IT sistem:79

Madde 21-e) Fonksiyon topraklamas (FE)nin koruma iletkeni (PE) ile balanmas srasndaki bozulmann (grlt) ortadan kaldrlmasn salayacak nlemler:80

Madde 21-f) zel fonksiyon topraklama iletkeni kullanmakszn, koruma iletkeni balant ucu bulunan bir iletiim cihaznn fonksiyon topraklamas iin kurallar:81

Madde 21-g) Acil ihtiya beslemesi:82

Santrallar veya Ana ndirici Transformatr Merkezleri ve Yksek Gerilim Direkleri Civarndaki letiim Tesislerinin Topraklama Kurallar82

Madde 22-a) Santrallarn ve ana indirici transformatr merkezlerinin iindeki iletiim tesislerine ilikin topraklama tesisleri:82

Madde 22-b) Santral veya ana indirici merkezlerin dndaki iletiim tesislerine ilikin topraklama tesisleri:83

Alternatif Akmla alan Rayl Sistemlerin Civarnda Bulunan letiim Sistemlerinin Topraklanmas iin Kurallar84

Madde 23-a) Rayl sistem toprana yaplan b

Recommended

View more >