El poblado de montaña calcolítico al aire libre de Ilso ... ?· Palabras Clave: Fondos de cabaña.…

Download El poblado de montaña calcolítico al aire libre de Ilso ... ?· Palabras Clave: Fondos de cabaña.…

Post on 16-Oct-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 3

  En este artculo se estudian las estructuras y los materiales arqueolgicos asociados a ellas procedentes de lasexcavaciones arqueolgicas realizadas en el poblado calcoltico de montaa de Ilso Betaio (Enkart e rria, Bizkaia) duran -te los aos 1981-1990. Se consideran sucesivamente los siguientes aspectos: el proceso de excavacin del asenta -miento, con la exhumacin de estructuras y materiales; la caracterizacin de las estructuras evidentes y latentes, cons -tituidas por suelos de cabaa, hogares de diferente tipo (excavados en el terreno, en forma de placa de piedras), ele -mentos constructivos como apoyos de pies derechos, distribucin de artefactos y restos de talla en el espacio, densi -dades de tierras cenicientas, distribucin de carbones por cuadro; y por ltimo, las categoras y frecuencias de tiposde tiles y restos de talla ltica en el poblado. Finalmente se realizan algunas consideraciones sobre el espacio naturalen el que se inscribe el poblado a partir de los datos paleobotnicos existentes.

  Palabras Clave: Fondos de cabaa. Hogares. Calcoltico. Industria ltica. Plenes. Carbones.

  A rtikulu honetan Ilso Betaioko hiru etxola-hondoaren azterketaren emaitzak eskeintzen dira. Zenbait paleoaztarn amota desberdin dira aipagai: harrizko eta ikatz estrukturak, harrizko tresnak (landuta nahiz leunduta) eta landareen pale -o a z t a rnak (ikatzak, haziak eta polenak). Hiru aspektu desberdin aipatzen dira: azterketa arkeologikoaren prozesua den -boran zehar, egiturak eta materialak begi bistan ipiniz; begi bistako egitura eta dagoeneko egituren ezaugarripena, ale -gia, txabola hondoaren are h a rrien banakera, mota desberdineko sutondoak (lurpekoak nola harrizkoak), eraikuntzara -ko osagarriak (zutabeak kokatzekoak), printzen eta tre s n e r i a ren espazioko banakera, lur auskor eta ikatzen dentsitateaeta banakera metroko; eta azkenik mota desberdin lanabesen kategoriak eta maiztasuna.

  Giltz-Hitzak: Etxola-hondoak. Sutondoak. Kalkolito Aroa. Harri landua. Polenak. Ikatzak.

  On expose les resultats de la fouille au campement de Ilso Betaio, fonds de cabanne nomms Ilsondokoa 1, 2 et3. On considre les aspects suivants: le procs de lexcavation dans le campement, avec lexhumation des stru c t u re set les matriaux; la caracterisation des stru c t u res evidents et latents constitues par les sols de cabanne, les foyers detype diff rent (ils ont creuss dans le sol, la faon de plaque de pierres), elements constructives telles que les fon -dements des poteaux, la distribution des outils et les restes datelier sous lespace, les densits des cendres, la distri -bution du charbon par carr; les catgories et les frquences des types des outils et les restes datelier. On tabli s u i v re une comparation avec les matriaux des fonds de cabanne Ilsondokoa 1 et 2. Finalement on considre lecosis -teme dans lequel sinsre lhabitat daprs les donnes palobotaniques.

  Mots Cls: Fonds de cabanne. Foyers. Calcolithique. Pierre taille. Pollens. Charbons.

  El poblado de montaa calcoltico alaire libre de Ilso Betaio (Bizkaia).Estructuras de habitacin, m a t e r i a l e sa rq u e o l g i c o s , estudio palinolgicoy antracolgico(The open air calcolithic mountain settlement at Ilso Betaio(Bizkaia). Floors stru c t u res, archaeological materials, a rchaeobotanical study)

  G o rrotxategi, Xabier; Ya rritu, M Jos;Kandina, Mertxe; Sagard u y, M Jos;H a rribaltzaga Elkart e aAvda. Universidades, 6 - 5 izda.48007 Bilbao

  I r i a rte, M Jos Zapata, Ly d i aSdad. de Ciencias Aranzadi U n i v. del Pas Va s c oDpto. de Pre h i s t o r i a Fac. de Filologa, Geografa e HistoriaLaboratorio de Palinologa Dpto. Geografa, Prehistoria y Arq u e o l o g aAlto de Zorroaga - Elkano bidea, 31 P de la Universidad, 520014 Donostia 01006 Vi t o r i a - G a s t e i z

  BIBLID [1137-4489 (1999), 10; 3-204]

  Isturitz. 10, 1999, 3-204

 • 4

  INDICE GENERAL

  PA RTE I. P ROY E C TO DE INVESTIGACIN, EXCAVACIN DEL ENCLAVE, ESTRU C T U R A SDE HABITACIN E INDUSTRIAS LTICAS

  Cap. 1 El contexto historiogrfico y metodolgico de la excavacin arqueolgica en el pobla-do de Ilso Betaio

  Xabier GORROT X ATEGI, 5-27 pgs.

  Cap. 2 Las estructuras de habitacin y el instrumental ltico del fondo de cabaa Ilsondokoa1 del poblado de montaa calcoltico de Ilso Betaio (Artzendariz-Garape, Enkart e rr i a )

  Xabier GORROT X AT E G IMara Jos YA R R I T UM e rt xe KANDINA Mara Jos SAG A R D U Y, 28-77 pgs.

  Cap. 3 El fondo de cabaa Ilsondokoa 2 de Ilso Betaio: Excavacin, estructuras de habita-cin, instrumental ltico

  Xabier GORROT X AT E G IMara Jos YA R R I T U, 78-121 pgs.

  Cap. 4 Cronologa y contexto histrico de estructuras y materiales del asentamiento de IlsoB e t a i o .

  Xabier GORROT X AT E G IMara Jos YA R R I T U, 122-174 pgs.

  PA RTE II. ESTUDIO PA L I N O L G I C O

  Anlisis palinolgico del poblado prehistrico y de la ferrera altomedievalMara Jos IRIARTE, 175-185 pgs.

  PA RTE III. ESTUDIO ANTRAC O L G I C O

  La explotacin del bosque en el poblado calcoltico de Ilso Betaio (Bizkaia)Lydia ZAPATA PEA, 186-204 pgs.

  G o rrotxategi, X.; Ya rritu, M J.; Kandina, M.; Sagard u y, M J.; Iriarte, M J.; Zapata, L.

  Isturitz. 10, 1999, 3-204

 • 5

  El poblado de montaa calcoltico al aire libre de Ilso Betaio (Bizkaia)

  Isturitz. 10, 1999, 3-204

  PA RTE I. P ROY E C TO DE INVESTIGACIN, EXCAVACIN DEL ENCLAVE, E S T RUCTURAS DE HABITACIN E INDUSTRIAS LTICAS

  C A P. 1 . EL CONTEXTO HISTORIOGRFICO Y METODOLGICO DE LA EXCAVAC I NA R QUEOLGICA EN EL POBLADO DE ILSO BETA I O

  Xabier GORROT X AT E G I

  Ez dakit garbi noiz bainan, egun sentiarekin izango zen. Baztangob a z t e rrak isilka nere logelan hasi ziren sartzen eta sartzen... leihoa ire k inuen eta emeki emeki Baztango lurrean, Baztan baitan, Baztan izan nintzen

  (Baztan, J. A. Arce-M. Laboa, Bat Hiru, 1974)

  SARRERA GISA

  Azterketa arkeologiko honen argitarapena, On Joxe Miel Barandiaran, gure aita PedroMari Gorrotxategi eta osaba Juli Gorro t x a t e g i ren omenez egina dago. Mende honen 50kohamarkadan osaba Julik eta aitak lehenengo prospekzioa burutu zuten Iturriotz etaA rtzendariz haranetan. Enkart e rriko bihotzean arlo honetako atzerapena gainditzea erabakiazuten, Gipuzkoa aldeko trikuharr i ren bat ikusita, Tres Piquillos-ean umetatik ezagututakohilobia, karlistadaren hilobia ustez, trikuharria zela konturatu ziren unean. Lehenengo trikuha-rri horretatik, 1958ko urtean egiaztatuta, aurrera buru belarri aritu ziren monumentu megaliti-koak eta historiaurreko ageriko aztarna guztiak bilatu, aurkitu, dokumentatu eta arg i t a r a t z e k o( P. M. Gorrochategui; P. J. Gorrochategui 1959, 1960 y 19611). Lan honetan bazuen zer iku-sirik maila handiko ikertzaileak, on Jose Miel, eredu izateagatik ez ezik, Laherrera gaur egu-neko oraindino mendiko larre ederrera hurbildu zelako ere aurkitutako aztarna megalitikoak, P e rutxote eta Laherrerakoak hain zuzen ere, ziurtatzeko (Barandiaran, J. M. 1962). Hiru r a kgauza batean zetozen bat: herr i a rekiko amoreagatik egitea, ohore pertsonalak bilatu gabe,eta herr i a rentzat egitea, jendeari bere erroak ezagutarazteko. Hirurak joan zaizkigu baina gurearbasoen aztarnarik humilarena milaka urteko lekutik altxatzen dugun bakoitzean haiekin egi-ten dugu behin eta berriz topo.

  I N T RO D U C C I N

  El yacimiento de Ilso Betaio se localiza en el territorio ms occidental de Euskal Herr i a( v. fig. 1, p. 25), el espacio histrico de Las Encart a c i o n e s - E n k a rt e rria, al W. tambin de laactual provincia de Bizkaia. Este espacio, complejo en la actualidad desde puntos de vistahistricos, geogrficos y culturales, est compuesto por cuatro subsistemas geogrficos per-tenecientes a la cornisa cantbrica (v. fig. 2 con el desarrollo morfolgico e hidrogrfico delt e rritorio, p. 25): el valle del Cadagua, al S., si bien parcialmente est enclavado en estaregin de Enkart e rr i a2, los valles occidentales (Karrantza y Tru c o s - I t u rriotz), el sistema cen-tral del ro Barbadun (Arc e n t a l e s - A rtzendariz, Sopuerta-Garape, Galdamiz y Muskiz) y lap a rte oriental (Bajo Ibaizabal), conocida histricamente como Uhart (Somorro s t ro). En la

  1. La bibliografa de los tres primeros captulos se ha reunido en el cuarto captulo de esta primera part e .

  2. El resto de la comarca geogrfica se enclava en las provincias de Burgos (el caso del valle de Mena) y Alava (elcaso, parcial, del valle de Ay a l a ) .

 • 6

  actualidad engloba a dos mancomunidades de municipios, incluyndose en las Encar-taciones slo los municipios occidentales, al margen de las comarcas denominadas ZonaMinera y Margen Izquierda (v. fig. 2, inf.). El yacimiento se desarrolla entre los municipios deA rc e n t a l e s - A rtzendariz al W., Sopuerta-Garape al E. y Castro Urdiales (Cantabria), al N.

  1 . H I S TORIOGRAFA DE LAS INVESTIGACIONES ARQUEOLGICAS EN EL ENTO R N OGEOGRFICO DE ILSO BETA I O

  1 . 1 . Los precedentes de las investigaciones arq u e o l g i c a s

  En el entorno geogrfico cercano al yacimiento, con anterioridad a la excavacin de IlsoBetaio nicamente se haban acometido investigaciones relacionadas con la pro s p e c c i na rqueolgica, tanto al aire libre, en los cordones montaosos que parten hacia el norte desdeel monte Aln, como en cueva, en los macizos calcreos de sus estribaciones. Estas pro s-pecciones se encuadran en dos diferentes proyectos de investigacin.

  El primero, 1958-1966, comenz en la segunda mitad de la dcada de los aos cincuen-ta de este siglo y fue puesto en prctica por Pedro Mara y Julin Gorrochategui. Gracias a lse determin una estacin megaltica, la de Aln, jalonada de mltiples manifestaciones cul-turales (Gorrochategui, Pedro Mara; Gorrochategui, P. Julin 1959), que continuaba en la pro-vincia de Cantabria en la estacin de Harribaltzaga-Rib