egso info - eesc. · pdf filesigurnost je temelj održivog sektora zrakoplov - stva, jednog od...

of 8 /8
www.eesc.europa.eu svima vam od srca želim sretnu i uspješnu novu godinu. Nadam se da će vam donijeti puno zadovoljstva i sreće kako u privatnom tako i u profesionalnom životu. Rad zauzima važno mjesto u našim životima. Gotovo je nemoguće u potpunosti ga odvojiti od našeg privatnog života. Svima nam je potrebno zadovoljstvo koje proizlazi iz dobro obavljenog posla, kao i priznanje koje dobro obavljen posao zaslužuje. Velik su dio naših sugrađana radnici, ali ne smijemo zaboraviti da su među našim sugrađanima i radnici koji ne dobivaju plaću, oni koji su još premladi da rade, oni koji su u mirovini i oni koji ne rade jer su bolesni, teški su invalidi, žrtve su nezaposlenosti ili ne rade iz nekog drugog razloga. Povrh toga, aktivnosti velike većine organizacija civilnog društva zastupljenih u Odboru izravno su povezane s radom. Razlog tome golema je važnost rada u našim životima. Uz ono što sami ulažemo u svoj rad – kompetencije, hrabrost, energiju i odlučnost – vjerujem da je još nešto potrebno kako bi se moje novogodišnje želje na najbolji način ostvarile, a to je da budete okruženi iskrenošću, odanošću, dijalogom i, ako je moguće, solidarnošću. Potrebni smo jedni drugima. Bez obzira na ono što će se dogoditi, imajmo na umu dvije osnovne postavke koje nas moraju ujediniti, posebno u ovim teškim trenucima za Europu: kao prvo, Europska unija donosi dobro svojim narodima te je stoga moramo očuvati i razvijati. Kao drugo, unutar Europske unije civilno društvo mora se organizirati i poticati na organiziranje jer ono mora biti zastupljeno i njegov se glas mora čuti. Georges Dassis Predsjednik EGSO-a U OVOM BROJU 2 Komisija mora insistirati na većoj solidarnosti tijekom 2017. godine, tvrdi EGSO u raspravi s povjerenikom Timmermansom 7 Inicijativa EGSO-a za mlade Tvoja Europa, tvoje mišljenje! 2017. 8 Saznajte kako EGSO doprinosi promjenama – novi korporativni videozapis KALENDAR 7. i 8. veljače – Valletta, Malta: Otoci u EU-u: od strukturnih nedostataka do uključivog teritorija 22. i 23. veljače – EGSO, Bruxelles: Plenarno zasjedanje EGSO-a EGSO poziva povjerenika Katainena da bez odgađanja aktivira plan ulaganja U mišljenju „EFSU 2.0” preporučuje se uključivanje privatnog kapitala Vijeće ministara u prosincu je odlučilo produljiti trajanje Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU 2.0), uz ulaganja u vrijednosti od dodatnih pola bilijuna eura do 2020. godine. EGSO je na prosi- načkom plenarnom zasjedanju pozvao na hitnu provedbu, uravnoteženu zemljopi- snu pokrivenost u cijelom EU-u te zajam- čeno uključivanje privatnog kapitala. EFSU je dokazao da je početni plan počivao na čvrstim osnovama. Dosad su odobrene operacije u vrijednosti većoj od 154 milijarde eura, 62 % od čega financi- raju privatni ulagači, a potporu je primilo 380 000 MSP-ova i više od 50 000 mikro- poduzeća. EGSO je pozdravio prijedlog Komisije i odluku Vijeća da produlje traja- nje EFSU-a i povećaju njegova financijska sredstva. Potrebno je nastaviti podupirati MSP-ove, no kao što je naglašeno u mišlje- nju, tim bi poduzećima trebalo jasno uka- zati na to da potporu primaju od EU-a. EGSO je pozvao i na veće uključivanje privatnog kapitala te je naglasio važnost uravnotežene zemljopisne i sektorske pokrivenosti. Povrh toga, EGSO je istaknuo potrebu da se osnaži socijalna dimenzija EFSU-a te preporučio jačanje Europskog savjetodavnog centra za ulaganja (EIAH), kao i uloge nacionalnih razvojnih banaka. Alberto Mazzola (Skupina poslodavaca – IT), izvjestitelj EGSO-a o EFSU-u, izjavio je: „Predlažemo sve veće uključivanje privatnog kapitala – tržišta obveznica te fondova osiguranja i investicijskih fondova – uz osiguravanje njihova pra- vilnog korištenja. Institucijski ulagači u Europi upravljaju sredstvima u iznosu od 13 500 milijardi eura, od čega se manje od 1 % ulaže u infrastrukturu.” Junckerov plan, za koji je izdvojeno više sredstava nego za druge inicijative, omo- gućuje ulaganja u velike prekogranične europske projekte od kojih svaki vrijedi više od 10 milijardi eura, a koji su uglavnom financirani privatnim kapitalom. „Komisija mora biti proaktivna kako bi ostvarila te projekte. EFSU bi trebao podupirati i elemente kao što su dvojne tehnologije povezane sa zajedničkom sigurnošću i obrambenom industrijom, te je u skladu s time potrebno izmijeniti popis sektora koji ne mogu dobiti potporu EIB-a”, rekao je izvjestitelj EGSO-a. (mm) l Europsko društvo treba iz kulture odbacivanja prijeći u održiviju fazu obilježenu velikim brojem radnih mjesta EGSO usvojio mišljenja o ekonomiji suradnje, funkcionalnoj ekonomiji i ideji nukanja Na prosinačkom plenarnom zasjeda- nju EGSO-a istaknuta je važnost ekono- mije suradnje i funkcionalne ekonomije kao novih poslovnih modela za održiviju Europu. Međutim, Odbor je jednako tako pozvao Komisiju da osigura da se u eko- nomiji suradnje ne povećaju nesigurnost rada i mogućnosti za izbjegavanje plaća- nja poreza. Među načinima za postizanje tog cilja izdvaja se pristup utemeljen na ideji nukanja. EGSO je predložio i razradu novog načina reguliranja i mjerenja nove ekonomije s pomoću različitih standarda. Tijekom rasprave o mišljenju o ekono- miji suradnje EGSO je izrazio zabrinutost zbog toga što nesigurnost rada i pove- ćane mogućnosti za izbjegavanje plaćanja poreza predstavljaju prijetnju u decen- traliziranom digitalnom gospodarstvu. EGSO je pozvao na to da se ne dopusti da lanac dodane vrijednosti prijeđe iz ruku subjekata realnog gospodarstva u ruke vlasnika vlasničkih digitalnih platformi, poput platformi za zajedničko korištenje automobila. U mišljenju se naglasak stav- lja na rješenja poput osnivanja europske agencije za ocjenjivanje digitalnih plat- formi na temelju transparentnosti, nedis- kriminacije i povjerenja. U mišljenju o funkcionalnoj ekonomiji EGSO je pozvao na to da europsko druš- tvo otpočne ekonomsku tranziciju iz faze prekomjernog iskorištavanja resursa i kul- ture odbacivanja u održiviju, kružnu fazu koja je usmjerenija na kvalitetu nego na kvantitetu i nudi velik broj radnih mjesta. Odbor je preporučio da se ubrzaju istra- živanja i dostignuća na području novih načina proizvodnje i potrošnje povezanih s funkcionalnom ekonomijom: ekološko osmišljavanje proizvoda, kružno gospo- darstvo i gospodarstvo za opće dobro. Odbor je usvojio i mišljenje o izradi poli- tika utemeljenih na ideji nukanja. „Nukanje” podrazumijeva mijenjanje ljud- skog ponašanja s pomoću „blagih poti- caja” ili sugestija, a može se upotrebljavati gotovo na svim područjima politika, poput korištenja energije, zdravstvene skrbi i gospodarenja otpadom. EGSO će u izradi politika na europskoj i nacionalnoj razini poticati uporabu tog učinkovitog instrumenta koji je jednostavno provesti. Ako se nukanje pomno osmisli, uz uzima- nje u obzir kako tehničkih tako i etičkih pitanja, može potaknuti ljude da promi- jene svoje ponašanje. (mm) l UVODNIK Dragi čitatelji, Posebno izdanje u umetku Nakon svečane dodjele Nagrade EGSO-a za civilno društvo 2016. godine održane u prosincu, EGSO info objavljuje poseban umetak u kojem donosi kratke životopise pobjednika i razgovore s njima, kao i zapažanja predsjednika EGSO-a Georgesa Dassisa o migracijama kao ključnom pitanju našeg doba i razmišljanja potpredsjed- nika Gonçala Loba Xaviera o značenju Nagrade EGSO-a za civilno društvo. ISSN 2314-971X Europski gospodarski i socijalni odbor – most između Europe i organiziranog civilnog društva Siječanj 2017. | HR EGSO info

Author: danghanh

Post on 31-Jan-2018

220 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • www.eesc.europa.eu

  svima vam od srca elim sretnu iuspjenu novu godinu. Nadam se da e vam donijeti puno zadovoljstva isree kako uprivatnom tako iu profesionalnom ivotu.

  Rad zauzima vano mjesto unaim ivotima. Gotovo je nemogue upotpunosti ga odvojiti od naeg privatnog ivota.

  Svima nam je potrebno zadovoljstvo koje proizlazi iz dobro obavljenog posla, kao ipriznanje koje dobro obavljen posao zasluuje.

  Velik su dio naih sugraana radnici, ali ne smijemo zaboraviti da su meu naim sugraanima iradnici koji ne dobivaju plau, oni koji su jo premladi da rade, oni koji su umirovini ioni koji ne rade jer su bolesni, teki su invalidi, rtve su nezaposlenosti ili ne rade iz nekog drugog razloga.

  Povrh toga, aktivnosti velike veine organizacija civilnog drutva zastupljenih uOdboru izravno su povezane sradom. Razlog tome golema je vanost rada unaim ivotima.

  Uz ono to sami ulaemo usvoj rad kompetencije, hrabrost, energiju iodlunost vjerujem da je jo neto potrebno kako bi se moje novogodinje elje na najbolji nain ostvarile, ato je da budete okrueni iskrenou, odanou, dijalogom i, ako je mogue, solidarnou. Potrebni smo jedni drugima.

  Bez obzira na ono to e se dogoditi, imajmo na umu dvije osnovne postavke koje nas moraju ujediniti, posebno uovim tekim trenucima za Europu: kao prvo, Europska unija donosi dobro svojim narodima te je stoga moramo ouvati irazvijati. Kao drugo, unutar Europske unije civilno drutvo mora se organizirati ipoticati na organiziranje jer ono mora biti zastupljeno injegov se glas mora uti.

  Georges DassisPredsjednik EGSO-a

  U OVOM BROJU

  2 Komisija mora insistirati na veoj solidarnosti tijekom 2017. godine, tvrdi EGSO uraspravi spovjerenikom Timmermansom

  7 Inicijativa EGSO-a za mlade Tvoja Europa, tvoje miljenje! 2017.

  8 Saznajte kako EGSO doprinosi promjenama novi korporativni videozapis

  KALENDAR7. i8. veljae Valletta, Malta: Otoci uEU-u: od strukturnih nedostataka do ukljuivog teritorija

  22. i23. veljae EGSO, Bruxelles: Plenarno zasjedanje EGSO-a

  EGSO poziva povjerenika Katainena da bez odgaanja aktivira plan ulaganjaU miljenju EFSU 2.0 preporuuje se ukljuivanje privatnog kapitala

  Vijee ministara uprosincu je odluilo produljiti trajanje Europskog fonda za strateka ulaganja (EFSU 2.0), uz ulaganja uvrijednosti od dodatnih pola bilijuna eura do 2020. godine. EGSO je na prosi-nakom plenarnom zasjedanju pozvao na hitnu provedbu, uravnoteenu zemljopi-snu pokrivenost ucijelom EU-u te zajam-eno ukljuivanje privatnog kapitala.

  EFSU je dokazao da je poetni plan poivao na vrstim osnovama. Dosad su odobrene operacije uvrijednosti veoj od 154 milijarde eura, 62% od ega financi-raju privatni ulagai, apotporu je primilo 380000 MSP-ova ivie od 50000 mikro-poduzea. EGSO je pozdravio prijedlog Komisije iodluku Vijea da produlje traja-nje EFSU-a ipoveaju njegova financijska sredstva. Potrebno je nastaviti podupirati MSP-ove, no kao to je naglaeno umilje-nju, tim bi poduzeima trebalo jasno uka-zati na to da potporu primaju od EU-a. EGSO je pozvao i na vee ukljuivanje privatnog kapitala te je naglasio vanost uravnoteene zemljopisne i sektorske

  pokrivenosti. Povrh toga, EGSO je istaknuo potrebu da se osnai socijalna dimenzija EFSU-a te preporuio jaanje Europskog savjetodavnog centra za ulaganja (EIAH), kao iuloge nacionalnih razvojnih banaka.

  Alberto Mazzola (Skupina poslodavaca IT), izvjestitelj EGSO-a o EFSU-u, izjavio je: Predlaemo sve vee ukljuivanje privatnog kapitala trita obveznica te fondova osiguranja i investicijskih fondova uz osiguravanje njihova pra-vilnog koritenja. Institucijski ulagai uEuropi upravljaju sredstvima uiznosu od 13 500 milijardi eura, od ega se manje od 1 % ulae u infrastrukturu. Junckerov plan, za koji je izdvojeno vie sredstava nego za druge inicijative, omo-guuje ulaganja uvelike prekogranine

  europske projekte od kojih svaki vrijedi vie od 10 milijardi eura, akoji su uglavnom financirani privatnim kapitalom. Komisija mora biti proaktivna kako bi ostvarila te projekte. EFSU bi trebao podupirati ielemente kao to su dvojne tehnologije povezane sa zajednikom sigurnou iobrambenom industrijom, te je uskladu stime potrebno izmijeniti popis sektora koji ne mogu dobiti potporu EIB-a, rekao je izvjestitelj EGSO-a. (mm) l

  Europsko drutvo treba iz kulture odbacivanja prijei uodriviju fazu obiljeenu velikim brojem radnih mjestaEGSO usvojio miljenja o ekonomiji suradnje, funkcionalnoj ekonomiji i ideji nukanja

  Na prosinakom plenarnom zasjeda-nju EGSO-a istaknuta je vanost ekono-mije suradnje ifunkcionalne ekonomije kao novih poslovnih modela za odriviju Europu. Meutim, Odbor je jednako tako pozvao Komisiju da osigura da se ueko-nomiji suradnje ne poveaju nesigurnost rada imogunosti za izbjegavanje plaa-nja poreza. Meu nainima za postizanje tog cilja izdvaja se pristup utemeljen na ideji nukanja. EGSO je predloio irazradu novog naina reguliranja imjerenja nove ekonomije spomou razliitih standarda.

  Tijekom rasprave omiljenju oekono-miji suradnje EGSO je izrazio zabrinutost zbog toga to nesigurnost rada ipove-ane mogunosti za izbjegavanje plaanja poreza predstavljaju prijetnju udecen-traliziranom digitalnom gospodarstvu.

  EGSO je pozvao na to da se ne dopusti da lanac dodane vrijednosti prijee iz ruku subjekata realnog gospodarstva uruke vlasnika vlasnikih digitalnih platformi, poput platformi za zajedniko koritenje automobila. Umiljenju se naglasak stav-lja na rjeenja poput osnivanja europske agencije za ocjenjivanje digitalnih plat-formi na temelju transparentnosti, nedis-kriminacije ipovjerenja.

  U miljenju ofunkcionalnoj ekonomiji EGSO je pozvao na to da europsko dru-tvo otpone ekonomsku tranziciju iz faze prekomjernog iskoritavanja resursa ikul-ture odbacivanja uodriviju, krunu fazu koja je usmjerenija na kvalitetu nego na kvantitetu inudi velik broj radnih mjesta. Odbor je preporuio da se ubrzaju istra-ivanja idostignua na podruju novih

  naina proizvodnje ipotronje povezanih sfunkcionalnom ekonomijom: ekoloko osmiljavanje proizvoda, kruno gospo-darstvo igospodarstvo za ope dobro.

  Odbor je usvojio imiljenje oizradi poli-tika utemeljenih na ideji nukanja. Nukanje podrazumijeva mijenjanje ljud-skog ponaanja spomou blagih poti-caja ili sugestija, amoe se upotrebljavati gotovo na svim podrujima politika, poput koritenja energije, zdravstvene skrbi igospodarenja otpadom. EGSO e uizradi politika na europskoj inacionalnoj razini poticati uporabu tog uinkovitog instrumenta koji je jednostavno provesti. Ako se nukanje pomno osmisli, uz uzima-nje uobzir kako tehnikih tako ietikih pitanja, moe potaknuti ljude da promi-jene svoje ponaanje. (mm) l

  UVODNIKDragi itatelji,

  Posebno izdanje uumetku

  Nakon sveane dodjele Nagrade EGSO-a za civilno drutvo 2016. godine odrane uprosincu, EGSO info objavljuje poseban umetak ukojem donosi kratke ivotopise pobjednika irazgovore snjima, kao izapaanja predsjednika EGSO-a Georgesa Dassisa omigracijama kao kljunom pitanju naeg doba irazmiljanja potpredsjed-nika Gonala Loba Xaviera oznaenju Nagrade EGSO-a za civilno drutvo.

  ISSN 2314-971X

  Europski gospodarski i socijalni odbor most izmeu Europe iorganiziranog civilnog drutvaSijeanj 2017. | HR

  EGSO info

  http://www.eesc.europa.euhttp://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eco-opinions.40425http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-opinions.39583http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-opinions.38089http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.nat-opinions.39046

 • Komisija mora insistirati na veoj solidarnosti tijekom 2017. godine, tvrdi EGSO

  Na raspravi s prvim potpredsjednikom Europske komisije Fransom Timmermansom, odranoj prilikom plenarnog zasjedanja, lanovi EGSO-a pozvali su na poveanu soli-darnost i odgovornost, kao to je izneseno u doprinosu EGSO-a programu rada Europske komisije za 2017. godinu.

  EGSO smatra da bi 2017. godina trebala biti posveena poveanju gospodarske isocijalne kohezije EU-a, osna-ivanju uloge EU-a usvijetu ijaanju osjeaja pripad-nosti europskih graana EU-u. Predsjednik EGSO-a George Dassis poruio je: Moramo se boriti pro-tiv nejednakosti isiromatva; to je jedini nain da uvjerimo Europljane da udruenim snagama podu-pru europski projekt. Izgradnja sustavnog dijaloga sorganizacijama civilnog drutva ijaanje socijalnog dijaloga kljuni su za postizanje ciljeva EU-a.

  Potpredsjednik Timmermans izjavio je: Najvei izazov skojim se suoavamo potreba je za pobolj-anjem socioekonomskih uvjeta, aprva mjera 2017. godine bit e usredotoivanje na stup socijalnih prava, jedinstveno digitalno trite i energetsku uniju.

  U svom doprinosu programu rada Europske komisije za 2017. godinu EGSO poziva Komisiju da osigura da se uokviru europskog semestra ostvare ciljevi strate-gije Europa 2020. Takoer je zakljuio da bi dovrenje jedinstvenog trita trebalo biti prioritet.

  Potrebno je ojaati ulogu EU-a kao svjetskog pokretaa mira istabilizacije uz pomo zajedni-kog sustava azila, snane zajednike vanjske irazvojne politike, meunarodne suradnje policijskih snaga iuinkovite kontrole vanjskih granica. (cad/jk) l

  Zrakoplovstvo: Potreban je nov pristup sigurnosti, tvrdi EGSO

  Sigurnost je temelj odrivog sektora zrakoplov-stva, jednog od kljunih podruja za gospodarski rast uEU-u. Meutim, sigurnost zranog prometa u21. stoljeu znai biti spreman iredovito se pri-lagoavati novim sigurnosnim rizicima, poput bes-pilotnih letjelica inovih oblika kiberkriminaliteta. U cilju prilagodbe promjenjivom tehnolokom okruenju EGSO je usvojio miljenje kojim se podu-pire nov pristup sigurnosti utemeljen na procjeni rizika iperformansama, uz redovitu evaluaciju pra-vila svakih pet godina.

  Novim pravilima osigurnosti zranog prometa morat e se svim putnicima igraanima osigurati siguran zrani promet prihvatljiv za okoli, kazao je Raymond Hencks (Skupina radnika LU), izvje-stitelj za miljenje, idodao: Moramo uzeti uob