download black & white

of 23 /23
DANH SÁCH CÁC CHẤT BỊ HẠN CHẾ Tháng 12 năm 2015 | Phiên bản 01 Apparel and Footwear International RSL Management Group (Tập đoàn Quản lý RSL Quốc tế trong Giày dép và May mặc hay AFIRM)

Author: phungtu

Post on 28-Jan-2017

235 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • DANH SCH CC CHT B HN CHThng 12 nm 2015 | Phin bn 01

  Apparel and Footwear International RSL Management Group (Tp on Qun l RSL Quc t trong Giy dp v May mc hay AFIRM)

 • 2

  Danh sch cc Cht b Hn ch ca AFIRM | Thng 12 nm 2015

  Mc lc

  S mnh ca AFIRM ..................................................3Tm nhn ca AFIRM ..................................................3Tuyn b Chnh sch .................................................3

  Tuyn b Php l ........................................................4

  Lin kt v Ti liu tham kho...................................5

  nh ngha v Tui tc ...............................................6

  Danh sch cc Cht b Hn ch ca AFIRM .............7

  Ph lc A: Thuc tr su, Nng nghip .................21

 • 3

  Danh sch cc Cht b Hn ch ca AFIRM | Thng 12 nm 2015

  S mnh ca AFIRMAFIRM l Apparel and Footwear International RSL Management (AFIRM) Working Group, c thnh lp vo nm 2004. S mnh ca AFIRM l "gim thiu vic s dng v nh hng ca cc cht c hi trong chui cung ng may mc v giy dp." Mc ch ca AFIRM l cung cp mt din n thc y vic qun l cc cht b hn ch trn ton cu trong may mc v giy dp, truyn t thng tin v qun l ha cht n chui cung ng, tho lun v cc mi quan ngi, v trao i kin ci thin vic qun l ha cht.

  Tm nhn ca AFIRMAFIRM tip tc l mt trung tm xut sc ton cu c cng nhn, cung cp cc ngun lc cho php lin tc thc y cc thc tin qun l ha cht tt nht. Chng ti thc hin iu ny da trn tnh minh bch, khoa hc, v phi hp vi cc ngnh v cc chuyn gia c lin quan xy dng ha hc an ton hn v bn vng hn trong chui cung ng may mc v giy dp. iu ny c hiu rng trong vic p dng tm nhn ny, s mnh, cc mc tiu v d n ca AFIRM s tip tc tp trung vo sn phm hoc lin quan n RSL.

  Tuyn b Chnh sch v cc cch S dng RSL NyAFIRM to ra Danh sch cc Cht b Hn ch sau y gip v hng dn nhng ngi tham gia chui cung ng tm cch tng cng cht lng v s an ton ca sn phm hoc gim tc ng mi trng ca chng bng cch hn ch s dng cc cht nht nh (RSL ca AFIRM). Cc thng hiu thnh vin AFIRM c th khc nhau v thng s c nhn; nh cung cp nn kim tra vi khch hng v cc yu cu thng hiu c th. RSL ca AFIRM nn thc y s mnh ca AFIRM "gim thiu vic s dng v nh hng ca cc cht c hi trong chui cung ng may mc v giy dp" bng cch cung cp mt tp hp thng tin duy nht ti u v thc hin theo chiu su trong chui cung ng.

  Mt s v d v cc cch s dng i vi RSL ca AFIRM, ty thuc vo cc mc tiu ca ngi s dng, bao gm:

  Cung cp mt cng c cho cc nh cung cp thit lp kin thc v cc qu trnh qun l ha cht.

  Xy dng c s tun th cc hn ch ha cht ca thnh vin AFIRM.

  Cung cp mt c s chung cho cc sn phm th nghim, trong c th c nhiu thng hiu AFIRM chp nhn.

  Cc cng ty thnh vin AFIRM xc nh v trao i vi cc nh cung cp ca h v cc yu cu th nghim ca h v nghim thu cc bo co th nghim.

  bit thm thng tin v AFIRM, hy truy cp www.afirm-group.com.

 • 4

  Danh sch cc Cht b Hn ch ca AFIRM | Thng 12 nm 2015

  Tuyn b Php l RSL ca AFIRM ch cu thnh thng tin t AFIRM v khng i din cho bt k thnh vin AFIRM c nhn. RSL thng hiu c nhn c th khc nhau cc thng s c th.

  RSL ca AFIRM khng c nh v khng thit lp bt k tiu chun chm sc ca ngnh. RSL ca AFIRM khng th lun cung cp cch tip cn ph hp nht cho bt k chng trnh qun l ha cht ca tng cng ty. Nhiu thng hiu c hng dn thc hin, v cc nh cung cp phi tun theo cc hng dn nu bt buc. RSL ca AFIRM khng cu thnh t vn php l v khng thay th cho t vn php l. Khng c bo m, r rng hay ng , v s hon thin hoc tin ch ca thng tin cha trong RSL ca AFIRM ny, bao gm, nhng khng gii hn, vic thng tin l hin hnh v khng b li. AFIRM t chi trch nhim php l di bt k hnh thc pht sinh t bt k vic s dng hoc tin tng vo RSL ca AFIRM.

 • 5

  Danh sch cc Cht b Hn ch ca AFIRM | Thng 12 nm 2015

  Lin kt v Ti liu tham kho Hy ch ng! Cc lin kt ny c th cung cp thng tin quan trng b sung v nn truy cp thng xuyn.

  nh ngha v vt liu v cc thng s th nghim c lin quan www.afirm-group.com/wp-content/uploads/2013/04/AFIRMSupplierToolkit.pdf

  B dng c Nh cung cp AFIRM www.afirm-group.com/toolkit/

  C sn cc bn dch ting Trung, ting Vit v ting Ty Ban Nha.

  Cc cht b hn ch b sung cng mc ph hp c th c http://echa.europa.eu

  Danh sch cc cht ng vin c mi lo ngi rt cao (SVHC) http://echa.europa.eu/de/candidate-list-table

  Tng quan v cc gii hn php l ca ha cht v nc xut x https://www.wewear.org/industry-resources/restricted-substances-list/

  Cc hp cht hu c d bay hi (VOCs) c quy nh, ch yu l EC 842/2006 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:161:0001:0011:EN:PDF

  VOCs c quy nh, EC 1005/2009 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:286:0001:0030:EN:PDF

 • 6

  Danh sch cc Cht b Hn ch ca AFIRM | Thng 12 nm 2015

  Tui

  Em b 0 n 36 thng

  Tr em 36 thng n 14 tui

  Ngi ln T 14 tui tr ln

  nh ngha v Tui tcCc quc gia khc nhau nh ngha cc thut ng "em b", "tr em", v "ngi ln" khc nhau. Cn c vo php lut, tui c lit k trong Bng 2 p ng cc yu cu ton cu hn ch nht.

  Bng 2 nh ngha v Tui tc

 • 7

  Danh sch cc Cht b Hn ch ca AFIRM | Thng 12 nm 2015

  c s dng rng ri trong lch s; mc xut hin cao

  Mc xut hin trung bnh Nguy c tht bi thp* 21 3

  CAS s Cht T l Xut hin*

  Gii hn Nguyn liu Th &Thnh phm

  Tim nng S dngGia cng Dt cho Trang phc & Giy dp

  Phng php Th nghim Ph hpChun b Mu v o lng

  Acetophenone v 2-Phenyl-2-Propanol

  98-86-2 Acetophenone 250 phn triu mi loi

  Sn phm phn hy tim nng trong bt EVA khi s dng dicumyl peroxide lm cht to xp.

  Tch chit trong methanol GC/MS617-94-7 2-Phenyl-2-propanol 2

  Alkylphenol (AP) v Alkylphenol Ethoxylates (APEOs), bao gm tt c cc ng phn

  104-40-5

  Nonylphenol (NP), cc ng phn hn hp

  1

  Tng: 100 phn triu

  APEO c th c s dng lm hoc c tm thy trong cht ty ra, cht ty, du quay, cht thm t, cht lm mm, cht nh ha/phn tn dng cho thuc nhum v in n, cht tm, kh keo sn xut t, thuc nhum v cc ch phm bt mu, m lt polyester v cht n y lng v (lng nhung/lng mnh).APEO v cc cng thc c cha APEO u b cm s dng trong sut chui cung ng v quy trnh sn xut. Chng ti tha nhn rng nng d hoc nh APEO vn c th c tm thy cc mc vt qu 100 phn triu v cn c nhiu thi gian hn chui cung ng loi b chng hon ton. Gii hn ny phn nh lut php EU d kin v c thit lp cung cp cho cc nh cung cp cc cnh bo trc v nh hng ci tin lin tc.

  Dt may: EN ISO 18254:2014Da: EN ISO 18218-1:2015

  11066-49-2 1

  25154-52-3 1

  84852-15-3 1

  140-66-9

  Octylphenol (OP), cc ng phn hn hp

  1

  1806-26-4 1

  27193-28-8 1

  9002-93-1

  Octylphenol ethoxylates (OPEOs)

  1

  Tng: 100 phn triu

  9036-19-5 1

  68987-90-6 1

  9016-45-9

  Nonylphenol ethoxylates (NPEOs)

  1

  26027-38-3 1

  37205-87-1 1

  68412-54-4 1

  127087-87-0 1

  Danh sch cc Cht b Hn ch ca AFIRM

 • 8

  Danh sch cc Cht b Hn ch ca AFIRM | Thng 12 nm 2015

  c s dng rng ri trong lch s; mc xut hin cao

  Mc xut hin trung bnh Nguy c tht bi thp* 21 3

  CAS s Cht T l Xut hin*

  Gii hn Nguyn liu Th &Thnh phm

  Tim nng S dngGia cng Dt cho Trang phc & Giy dp

  Phng php Th nghim Ph hpChun b Mu v o lng

  Azo-amines

  92-67-1 4-Aminobiphenyl 1

  20 phn triu mi loi

  Thuc nhum v bt mu Azo l cc cht to mu kt hp mt hoc nhiu nhm azo (-N=N-) gn vi cc hp cht thm. Hng nghn thuc nhum azo tn ti, nhng ch nhng loi phn hy hnh thnh cc amine c th phn ra lit k mi b hn ch. Thuc nhum azo gii phng cc amine ny c quy nh v khng cn c s dng nhum vi dt.

  Dt may: (EU): EN 14362-1:2015Da: (EU): CEN ISO/TS 17234-1:2015

  p-Aminoazobenzene: Dt may: EN 14362-3:2015Da: 17234-2:2011

  92-87-5 Benzidine 1

  95-69-2 4-Chloro-o-toluidine 1

  91-59-8 2-Naphthylamine 1

  97-56-3 o-Aminoazotoluene 1

  99-55-8 2-Amino-4-nitrotoluene 1

  106-47-8 p-Chloraniline 1

  615-05-4 2,4-Diaminoanisole 1

  101-77-9 4,4-Diaminodiphenylmethane 1

  91-94-1 3,3-Dichlorobenzidine 1

  119-90-4 3,3-Dimethoxybenzidine 1

  119-93-7 3,3-Dimethylbenzidine 1

  838-88-0 3,3-dimethyl-4,4-diaminodiphenylmethane 1

  120-71-8 p-Cresidine 1

  101-14-4 4,4-Methylen-bis(2-chloraniline) 1

  101-80-4 4,4-Oxydianiline 1

  139-65-1 4,4-Thiodianiline 1

  95-53-4 o-Toluidine 1

  95-80-7 2,4-Toluylendiamine 1

  137-17-7 2,4,5-Trimethylaniline 1

  95-68-1 2,4 Xylidine 1

  87-62-7 2,6 Xylidine 1

  90-04-0 2-Methoxyaniline (= o-Anisidine) 1

  60-09-3 p-Aminoazobenzene 1

 • 9

  Danh sch cc Cht b Hn ch ca AFIRM | Thng 12 nm 2015

  c s dng rng ri trong lch s; mc xut hin cao

  Mc xut hin trung bnh Nguy c tht bi thp* 21 3

  CAS s Cht T l Xut hin*

  Gii hn Nguyn liu Th &Thnh phm

  Tim nng S dngGia cng Dt cho Trang phc & Giy dp

  Phng php Th nghim Ph hpChun b Mu v o lng

  Bisphenol-A

  80-05-7 Bisphenol-A (BPA) 3 1 phn triu

  c s dng trong sn xut nha epoxy, nha polycarbonate, cht chng chy v PVC.

  B cm s dng trong cc hp ng thc phm v ung, v cc mt hng c nh tip xc vi khoang ming.

  Chun b mu: Tch chit vi methanol o lng: DIN EN ISO 18857-2 (mod)

  Paraffin Clo ho

  85535-84-8 Paraffin clo ho chui ngn (Short-chain chlorinated Paraffins hay SCCP) (C10-C13) 2 1000 phn triu C th c s dng lm cht chng chy hoc cht lng bo trong sn xut da. Chng cng c th c s dng lm cht lm do.

  ISO 18219:201585535-84-9 Paraffin clo ho chui trung bnh (Medium-chain chlorinated Paraffins hay MCCP) (C14-C17) 2 1000 phn triu

  Chlorophenol

  15950-66-0 2,3,4-Trichlorophenol 3

  0,5 phn triu mi loi

  Chlorophenol l cc hp cht polychlorinated c s dng lm cht bo qun hoc thuc tr su. Pentachlorophenol (PCP) v tetrachlorophenol (TeCP) i khi c s dng chng nm mc v dit cn trng khi trng bng v khi lu tr/vn chuyn vi. PCP v TeCP cng c th c s dng lm cht bo qun trong bt nho in n.

  Tch chit KOH, 15 gi 90 C 64 LFGB B 82.02-08 hoc DIN EN ISO 17070:2015

  933-78-8 2,3,5-Trichlorophenol 3

  933-75-5 2,3,6-Trichlorophenol 3

  95-95-4 2,4,5-Trichlorophenol 3

  88-06-2 2,4,6-Trichlorophenol 3

  609-19-8 3,4,5-Trichlorophenol 3

  4901-51-3 2,3,4,5-Tetrachlorophenol (TeCP) 3

  58-90-2 2,3,4,6-Tetrachlorophenol (TeCP) 3

  935-95-5 2,3,5,6-Tetrachlorophenol (TeCP) 3

  87-86-5 Pentachlorophenol (PCP) 3

 • 10

  Danh sch cc Cht b Hn ch ca AFIRM | Thng 12 nm 2015

  c s dng rng ri trong lch s; mc xut hin cao

  Mc xut hin trung bnh Nguy c tht bi thp* 21 3

  CAS s Cht T l Xut hin*

  Gii hn Nguyn liu Th &Thnh phm

  Tim nng S dngGia cng Dt cho Trang phc & Giy dp

  Phng php Th nghim Ph hpChun b Mu v o lng

  Cht mang Clo hu c

  95-49-8 2-Chlorotoluene 3

  Tng: 1 phn triu

  Chlorobenzenes v chlorotoluenes (Hydrocacbon thm c clo ha) c th c s dng lm cht mang trong qu trnh nhum polyester hoc si len/polyester. Chng cng c th c s dng lm dung mi.

  DIN 54232:2010

  108-41-8 3-Chlorotoluene 3

  106-43-4 4-Chlorotoluene 3

  32768-54-0 2,3-Dichlorotoluene 3

  95-73-8 2,4-Dichlorotoluene 3

  19398-61-9 2,5-Dichlorotoluene 3

  118-69-4 2,6-Dichlorotoluene 3

  95-75-0 3,4-Dichlorotoluene 3

  2077-46-5 2,3,6-Trichlorotoluene 3

  6639-30-1 2,4,5-Trichlorotoluene 3

  76057-12-0 2,3,4,5-Tetrachlorotoluene 3

  875-40-1 2,3,5,6-Tetrachlorotoluene 3

  877-11-2 Pentachlorotoluene 3

  541-73-1 1,3-Dichlorobenzene 3

  106-46-7 1,4-Dichlorobenzene 3

  87-61-6 1,2,3-Trichlorobenzene 3

  120-82-1 1,2,4-Trichlorobenzene 3

  108-70-3 1,3,5-Trichlorobenzene 3

  634-66-2 1,2,3,4-Tetrachlorobenzene 3

  634-90-2 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene 3

  95-94-3 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene 3

  608-93-5 Pentachlorobenzene 3

  118-74-1 Hexachlorobenzene 3

  95-50-1 1,2-Dichlorobenzene 3 10 phn triu

 • 11

  Danh sch cc Cht b Hn ch ca AFIRM | Thng 12 nm 2015

  c s dng rng ri trong lch s; mc xut hin cao

  Mc xut hin trung bnh Nguy c tht bi thp* 21 3

  CAS s Cht T l Xut hin*

  Gii hn Nguyn liu Th &Thnh phm

  Tim nng S dngGia cng Dt cho Trang phc & Giy dp

  Phng php Th nghim Ph hpChun b Mu v o lng

  Dimethylformamide

  68-12-2 Dimethylformamide (DMFa) 2 500 phn triu

  DMFa l mt dung mi c s dng trong nha, cao su, v cht ph polyurethane (PU). DMFa c mi mnh trong thnh phm. PU da trn nc khng cha DMFa v do l mt li th.

  DIN CEN ISO/TS 16189:2013

  Dimethylfumarate

  624-49-7 Dimethylfumarate (DMFu) 2 0,1 phn triu

  DMFu l mt cht chng nm mc c s dng trong cc ti trong ng gi ngn s tch t nm mc, c bit l trong qu trnh vn chuyn.

  ISO/TS 16186:2012

 • 12

  Danh sch cc Cht b Hn ch ca AFIRM | Thng 12 nm 2015

  c s dng rng ri trong lch s; mc xut hin cao

  Mc xut hin trung bnh Nguy c tht bi thp* 21 3

  CAS s Cht T l Xut hin*

  Gii hn Nguyn liu Th &Thnh phm

  Tim nng S dngGia cng Dt cho Trang phc & Giy dp

  Phng php Th nghim Ph hpChun b Mu v o lng

  Thuc nhum, B cm v Phn tn

  2475-45-8 C.I. Xanh da tri Phn tn 1 2

  75 phn triu mi loi

  Thuc nhum phn tn l mt loi thuc nhum khng tan trong nc xm nhp vo h thng si ca cc si tng hp hoc c ch to v c gi li bi cc lc lng vt l m khng hnh thnh lin kt ha hc. Thuc nhum phn tn c s dng trong si tng hp (chng hn nh olyester, acetate, polyamide). Thuc nhum phn tn b hn ch b nghi ng gy phn ng d ng v b cm s dng nhum vi dt.

  DIN 54231:2005

  2475-46-9 C.I. Xanh da tri Phn tn 3 2

  3179-90-6 C.I. Xanh da tri Phn tn 7 2

  3860-63-7 C.I. Xanh da tri Phn tn 26 2

  12222-75-2 C.I. Xanh da tri Phn tn 35 2

  69766-76-6 C.I. Xanh da tri Phn tn 102 2

  12223-01-7 C.I. Xanh da tri Phn tn 106 2

  61951-51-7 C.I. Xanh da tri Phn tn 124 2

  23355-64-8 C.I. Nu Phn tn 1 2

  2581-69-3 C.I. Cam Phn tn 1 2

  730-40-5 C.I. Cam Phn tn 3 2

  82-28-0 C.I. Cam Phn tn 11 2

  12223-33-5

  C.I. Cam Phn tn 37/76/59

  2

  13301-61-6 2

  51811-42-8 2

  85136-74-9 C.I. Cam Phn tn 149 2

  2872-52-8 C.I. Phn tn 1 2

  2872-48-2 C.I. Phn tn 11 2

  3179-89-3 C.I. Phn tn 17 2

  61968-47-6 C.I. Phn tn 151 2

  119-15-3 C.I. Vng Phn tn 1 2

  2832-40-8 C.I. Vng Phn tn 3 2

  6300-37-4 C.I. Vng Phn tn 7 2

  6373-73-5 C.I. Vng Phn tn 9 2

  6250-23-3 C.I. Vng Phn tn 23 2

  12236-29-2 C.I. Vng Phn tn 39 2

  54824-37-2 C.I. Vng Phn tn 49 2

 • 13

  Danh sch cc Cht b Hn ch ca AFIRM | Thng 12 nm 2015

  c s dng rng ri trong lch s; mc xut hin cao

  Mc xut hin trung bnh Nguy c tht bi thp* 21 3

  CAS s Cht T l Xut hin*

  Gii hn Nguyn liu Th &Thnh phm

  Tim nng S dngGia cng Dt cho Trang phc & Giy dp

  Phng php Th nghim Ph hpChun b Mu v o lng

  Thuc nhum, B cm v Phn tn, tip theo

  54077-16-6 C.I. Vng Phn tn 56 2

  75 phn triu mi loi

  Thuc nhum phn tn l mt loi thuc nhum khng tan trong nc xm nhp vo h thng si ca cc si tng hp hoc c ch to v c gi li bi cc lc lng vt l m khng hnh thnh lin kt ha hc. Thuc nhum phn tn c s dng trong si tng hp (chng hn nh olyester, acetate, polyamide). Thuc nhum phn tn b hn ch b nghi ng gy phn ng d ng v b cm s dng nhum vi dt.

  DIN 54231:2005

  3761-53-3 C.I. Axit 26 2

  569-61-9 C.I. C bn 9 2

  569-64-2

  C.I. Xanh l cy C bn 4

  2

  2437-29-8 2

  10309-95-2 2

  548-62-9 C.I. Tm C bn 3 2

  632-99-5 C.I. Tm C bn 14 2

  2580-56-5 C.I. Xanh da tri C bn 26 2

  1937-37-7 C.I. en trc tip 38 2

  2602-46-2 C.I. Xanh da tri Trc tip 6 2

  573-58-0 C.I. Trc tip 28 2

  16071-86-6 C.I. Nu Trc tip 95 2

  60-11-7 4-Dimethylaminoazobenzene (Vng Dung mi 2) 2

  6786-83-0 C.I. Xanh da tri Dung mi 4 2

  561-41-1 Cn 4,4'-bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)trityl 2

  Thuc nhum, Xanh Hi qun

  118685-33-9 Thnh phn 1: C39H23ClCrN7O12S.2Na 375 phn triu mi loi

  Thuc nhum mu xanh hi qun c quy nh v b cm s dng nhum vi dt. (Ch mc 611-070-00-2)

  DIN 54231:2005Khng c phn b Thnh phn 2: C46H30CrN10O20S2

  .3Na 3

 • 14

  Danh sch cc Cht b Hn ch ca AFIRM | Thng 12 nm 2015

  c s dng rng ri trong lch s; mc xut hin cao

  Mc xut hin trung bnh Nguy c tht bi thp* 21 3

  CAS s Cht T l Xut hin*

  Gii hn Nguyn liu Th &Thnh phm

  Tim nng S dngGia cng Dt cho Trang phc & Giy dp

  Phng php Th nghim Ph hpChun b Mu v o lng

  Cht chng chy

  126-72-7 Tris(2,3,-dibromopropyl) phosphate (TRIS) 3

  Tng: 5 phn triu

  Cc ha cht chng chy t c s dng p ng yu cu v tnh d chy qun o tr em v cc sn phm dnh cho ngi ln. Cc ha cht ny khng cn c s dng trong may mc v giy dp.

  Tch chit methanol, GC/MS

  545-55-1 Tris(1-aziridinyl)phosphine oxide) (TEPA) 3 LC-MS

  32534-81-9 Pentabromodiphenyl ether (PentaBDE) 3

  Tch chit acetonitril, LC-DAD-MS, v xc nhn vi GC/MS

  32536-52-0 Octabromodiphenyl ether (OctaBDE) 3

  1163-19-5 Decabromodiphenyl ether (DecaBDE) 3

  79-94-7 Tetrabromobisphenol A (TBBP A) 3

  115-96-8 Tris(2-chloroethyl)phosphate (TCEP) 3

  Tch chit methanol, GC/MS

  59536-65-1 Polybromobiphenyls (PBB) 3

  5412-25-9 Bis(2,3-dibromopropyl) phosphate (BIS) 3

  3194-55-6 Hexabromocyclododecane (HBCDD) 3

  3296-90-0 2,2-bis(bromomethyl)-1,3-propanediol (BBMP) 3

  13674-87-8 Tris(1,3-dichloro-isopropyl) phosphate (TDCPP) 3

  25155-23-1 Trixylyl phosphate (TXP) 3

  Kh Nh knh cha Flo

  Khc Xem Quy nh (EC) s 842/2006 c danh sch y . 2 0,1 phn triu mi loi

  Chun b mu: Cht hp th kh (purge and trap) gii hp nhit hay SPMEo lng: GC/MS

  Formaldehyde

  50-00-0 Formaldehyde 1Ngi ln v tr em: 75 phn triuEm b: 16 phn triu

  c s dng trong dt may di dng mt cht chng nhn v chng co. Cng thng c s dng trong nha polymer.

  Dt may: JIS L 1041-1983 A (Lut Nht Bn 112) hay EN ISO 14184-1:2011Da: ISO 17226-1:2008

 • 15

  Danh sch cc Cht b Hn ch ca AFIRM | Thng 12 nm 2015

  c s dng rng ri trong lch s; mc xut hin cao

  Mc xut hin trung bnh Nguy c tht bi thp* 21 3

  CAS s Cht T l Xut hin*

  Gii hn Nguyn liu Th &Thnh phm

  Tim nng S dngGia cng Dt cho Trang phc & Giy dp

  Phng php Th nghim Ph hpChun b Mu v o lng

  Kim loi Nng

  7440-36-0 Antimon (Sb) 3 C th tch chit: 30 phn triu

  c tm thy trong hoc c s dng lm cht xc tc trong polyme ha polyester, cht chng chy, thuc hm, bt mu v hp kim.

  Chun b mu: EN ISO 105-E04:2013 o lng: EN ISO 17294-2:2014

  7440-38-2 Asen (As) 3C th tch chit: 0,2 phn triuTng: 100 phn triu cho tt c cc vt liu tr nha

  Asen v cc hp cht ca Asen c th c s dng trong cc cht bo qun, thuc tr su v cht dit c s dng cho bng, si tng hp, sn, mc, trang tr v nha.

  Chun b mu: C th tch chit: Dt may: EN ISO 105-E04:2013 Da: DIN EN ISO 17072-1:2014 Tng: Ph mu bng vi sng vi H2O2/HNO3 o lng: EN ISO 17294-2 :2014

  7440-43-9 Cadimi (Cd) 3

  C th tch chit: 0,1 phn triuTng: Ngi ln: 75 phn triu Tr em v em b: 40 phn triu

  Hp cht cadimi c s dng lm bt mu (c bit l mu , mu cam, mu vng v mu xanh l cy); lm cht n nh cho PVC; v trong phn bn, cht dit khun v cc loi sn.Bn cp nht tip theo s gim tng gii hn xung 40 phn triu i vi tt c cc cht.

  Chun b mu: C th tch chit: Dt may: EN ISO 105-E04:2013 Da: DIN EN ISO 17072-1:2014 Tng: Ph mu bng vi sng vi H2O2/HNO3 o lng: EN ISO 17294-2:2014

  7440-47-3 Crom (Cr) 3

  C th tch chit cho hng dt may: 1 phn triuGiy dp da cho em b: 60 phn triu

  Hp cht crom c th c s dng lm cht ph gia nhum, cht c nh thuc nhum, bn mu sau khi x l, thuc nhum cho len, la v polyamide (c bit l mu ti) v thuc da.

  Chun b mu: EN ISO 105-E04:2013o lng: EN ISO 17294-2:2014

  18540-29-9 Crom VI 1

  C th tch chit:Ngi ln: 3 phn triu Tr em v em b: 0,5 phn triuDt kim, khng phi da

  Mc d thng c kt hp vi thuc da, Crom VI cng c th c s dng trong nhum len (sau qu trnh m crom).

  Chun b mu: Dt may: EN ISO 105-E04:2013 Gi ha da: Cc iu kin gi ha da: 24 gi, 80 C, ti a 5% m tng i, khng c thng gi; EN 17075-1:2015o lng: Dt may: EN ISO 17294-2 Da: EN 17075-1:2015 Th nghim gi ha c s dng ty tng thng hiu.

  7440-48-4 Coban (Co) 3 C th tch chit: 1 phn triuCoban v cc hp cht ca Coban c th c s dng trong cc hp kim, bt mu, dng c nhum, v vic sn xut nt nha.

  Chun b mu: EN ISO 105-E04:2013o lng: EN ISO 17294-2

 • 16

  Danh sch cc Cht b Hn ch ca AFIRM | Thng 12 nm 2015

  c s dng rng ri trong lch s; mc xut hin cao

  Mc xut hin trung bnh Nguy c tht bi thp* 21 3

  CAS s Cht T l Xut hin*

  Gii hn Nguyn liu Th &Thnh phm

  Tim nng S dngGia cng Dt cho Trang phc & Giy dp

  Phng php Th nghim Ph hpChun b Mu v o lng

  Kim loi Nng, tip theo

  7440-50-8 ng (Cu) 2 C th tch chit: 25 phn triuC th tm thy ng v cc hp cht ca ng trong cc hp kim v bt mu, v trong dt may di dng cht khng khun.

  Chun b mu: EN ISO 105-E04:2013o lng: EN ISO 17294-2:2014

  7439-92-1 Ch (Pb) 3

  C th tch chit: Ngi ln v tr em: 1 phn triu Em b: 0,2 phn triuTng: 90 phn triu

  C th c kt hp vi nha, sn, mc, bt mu v cht ph b mt.

  Chun b mu: C th tch chit: EN ISO 105-E04:2013 Tng: Ph mu bng vi sng vi H202/HNO3Ch trong sn v cht ph b mt: CPSIA Mc 101 16 CFR 1303 o lng: EN ISO 17294-2:2014

  7439-97-6 Thy ngn (Hg) 3C th tch chit: 0,02 phn triuTng: 0,5 phn triu

  Cc hp cht thy ngn c th hin din trong thuc tr su v cc cht gy nhim nh trong xt (NaOH). Cc hp cht ny cng c th c s dng trong sn.

  Chun b mu: C th tch chit: EN ISO 105-E04:2013Tng: Ph mu bng vi sng vi H202/HNO3 o lng: EN ISO 17294-2:2014

  7440-02-0 Niken (Ni) 1

  C th tch chit: 1 phn triuGii phng: Tip xc vi da ko di: 0,5 g/cm/tunPhn c l: 0,2 g/cm/tun

  Niken v cc hp cht ca Niken c th c s dng m hp kim v ci thin kh nng chng n mn v cng ca hp kim. Chng cng c th xut hin di dng cc tp cht trong bt mu v hp kim.

  Chun b mu: Dt may: EN ISO 105-E04:2013 Phn kim loi: EN 12472:2005+ A1:2009 o lng: Dt may: EN ISO 17294-2:2014 Phn kim loi: EN 1811:2015

  7782-49-2 Selen (Se) 3 C th tch chit: 500 phn triuC th c tm thy trong cc si tng hp, sn, mc, nha v trang tr kim loi.

  Chun b mu: EN ISO 105-E04:2013o lng: EN ISO 17294-2:2014

 • 17

  Danh sch cc Cht b Hn ch ca AFIRM | Thng 12 nm 2015

  c s dng rng ri trong lch s; mc xut hin cao

  Mc xut hin trung bnh Nguy c tht bi thp* 21 3

  CAS s Cht T l Xut hin*

  Gii hn Nguyn liu Th &Thnh phm

  Tim nng S dngGia cng Dt cho Trang phc & Giy dp

  Phng php Th nghim Ph hpChun b Mu v o lng

  N-Nitrosamine

  62-75-9 N-nitrosodimethylamine (NDMA) 2

  0,5 phn triu mi loiC th c hnh thnh di dng sn phm ph trong sn xut cao su.

  GB/T 24153-2009

  55-18-5 N-nitrosodiethylamine (NDEA) 2

  621-64-7 N-nitrosodipropylamine (NDPA) 2

  924-16-3 N-nitrosodibutylamine (NDBA) 2

  100-75-4 N-nitrosopiperidine (NPIP) 2

  930-55-2 N-nitrosopyrrolidine (NPYR) 2

  59-89-2 N-nitrosomorpholine (NMOR) 2

  614-00-6 N-nitroso N-methyl N-phenylamine (NMPhA) 2

  612-64-6 N-nitroso N-ethyl N-phenylamine (NEPhA) 2

  Cc Hp cht Organotin

  Khc Dibutyltin (DBT) 3

  1 phn triu mi loi

  Loi ha cht c cha thic v cht hu c nh cc nhm butyl v phenyl. Organotin ch yu c tm thy trong mi trng di dng cht chng bn trong sn hng hi, nhng chng cng c th c s dng lm cht dit sinh vt (v d, cht khng khun), cht xc tc trong sn xut nha v keo v cht n nh nhit trong nha/cao su. Trong dt may v may mc, organotin c kt hp vi nha/cao su, mc, sn, cht lm kim long lanh, cc sn phm polyurethane v vt liu truyn nhit.

  CEN/ISO 16179:2012

  Khc Dioctyltin (DOT) 3

  Khc Monobutyltin (MBT) 3

  Khc Tributyltin (TBT) 30,5 phn triu mi loi

  Khc Triphenyltin (TPhT) 3

  Khc Tt c cc hp cht Organotin c ba nhm th 3 1 phn triu mi loi

  Ortho-phenylphenol

  90-43-7 Ortho-phenylphenol (OPP) 2 1000 phn triuOPP c th c s dng v cc c tnh bo qun ca n trong da hoc di dng cht mang trong qu trnh nhum.

  Chun b Mu: 64 BVL B 82.02.08 o lng: GC-MS, LC-MS xc nhn

 • 18

  Danh sch cc Cht b Hn ch ca AFIRM | Thng 12 nm 2015

  c s dng rng ri trong lch s; mc xut hin cao

  Mc xut hin trung bnh Nguy c tht bi thp* 21 3

  CAS s Cht T l Xut hin*

  Gii hn Nguyn liu Th &Thnh phm

  Tim nng S dngGia cng Dt cho Trang phc & Giy dp

  Phng php Th nghim Ph hpChun b Mu v o lng

  Cc cht ph hy tng ozone

  Khc Xem Quy nh (EC) s 1005/2009 c danh sch y . 3 Cc cht ph hy tng ozone b cm s dng. Tch chit KOH, 15 gi 90 C; 64 LFGB B 82.02-08 hoc DIN EN ISO 17070:2015

  Cc Hot cht Perfluorinated v Polyfluorinated (PFCs)

  2795-39-3 Perfluorooctane Sulfonate (PFOS) 2

  1 g/m2 mi loi

  PFOA v PFOS c th hin din di dng cc sn phm ph d kin trong cc cht chng thm nc, du v bn thng mi chui di. PFOA cng c th c s dng trong cc polyme nh polytetrafluoroethylene (PTFE)

  CEN/TS 15968:2014

  3825-26-1 Axit Perfluorooctanoic (PFOA) v cc mui v este ca n 2

  Thuc tr su, Nng nghip

  Khc Xem Ph lc A c danh sch y . 3 0,5 phn triu mi loi C th c tm thy trong si t nhin, ch yu l cotton.ISO 15913/DIN 38407 F2 hoc EPA 8081/EPA 8151A hoc BVL L 00.00-34:2010-09

 • 19

  Danh sch cc Cht b Hn ch ca AFIRM | Thng 12 nm 2015

  c s dng rng ri trong lch s; mc xut hin cao

  Mc xut hin trung bnh Nguy c tht bi thp* 21 3

  CAS s Cht T l Xut hin*

  Gii hn Nguyn liu Th &Thnh phm

  Tim nng S dngGia cng Dt cho Trang phc & Giy dp

  Phng php Th nghim Ph hpChun b Mu v o lng

  Phthalat

  28553-12-0 Di-Iso-nonylphthalate (DINP) 1

  500 phn triu mi loiTng: 1000 phn triu

  Este ca axit orthophthalic (phthalat) l mt loi hp cht hu c thng c thm vo nha tng tnh linh hot. i khi chng c s dng to thun li cho vic c nha bng cch gim nhit nng chy ca n.C th tm thy phthalat trong:

  Cc thnh phn bng nha do (v d, PVC)

  Bt nho in n Cht kt dnh Nt nha ng cch in nha Cht ph bng nha polyme

  Cc phthalat c lit k l nhng loi thng c s dng cho cc ngnh cng nghip. Tm thm thng tin v cc phthalat b hn ch theo lut php trong danh sch REACH SVHC, c cp nht thng xuyn.

  Chun b mu: CPSC-CH-C1001-09o lng: Dt may: GC-MS, EN ISO 14389:2014 Da: GC-MS

  117-84-0 Di-n-octylphthalate (DNOP) 1

  117-81-7 Di(2-ethylhexyl)-phthalate (DEHP) 1

  26761-40-0 Diisodecylphthalate (DIDP) 1

  85-68-7 Butylbenzylphthalate (BBP) 1

  84-74-2 Dibutylphthalate (DBP) 1

  84-69-5 Diisobutylphthalate (DIBP) 1

  68515-42-4 Di(C7-C11 alkyl) phthalate (DHNUP), tuyn tnh + mch nhnh 1

  71888-89-6 Di(C6-C8 alkyl) phthalate (DIHP), mch nhnh, giu C7 1

  117-82-8 Di(2-methoxyethyl) phthalate (DMEP) 1

  84-75-3 Di-n-hexylphthalate (DnHP) 1

  84-66-2 Diethylphthalate (DEP) 1

  605-50-5 Diisopentylphthalate (DIPP) 1

  776297-69-9 n-Pentylisopentylphthalate (NPIPP) 1

  131-18-0 Di-n-pentylphthalate (DPP) 1

  68515-50-4 Dihexylphthalate, mch nhnh + tuyn tnh 1

  131-11-3 Dimethylphthalate (DMP) 1

  84777-06-0 Axit 1,2-Benzenedicarboxylic, dipentylester, mch nhnh + tuyn tnh 1

 • 20

  Danh sch cc Cht b Hn ch ca AFIRM | Thng 12 nm 2015

  c s dng rng ri trong lch s; mc xut hin cao

  Mc xut hin trung bnh Nguy c tht bi thp* 21 3

  CAS s Cht T l Xut hin*

  Gii hn Nguyn liu Th &Thnh phm

  Tim nng S dngGia cng Dt cho Trang phc & Giy dp

  Phng php Th nghim Ph hpChun b Mu v o lng

  Hydrocacbon Thm a vng (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons - PAHs)

  83-32-9 Acenaphtene 1

  Khng c gii hn ring

  PAHs l nhng thnh phn t nhin ca du th v l cc d lng ph bin t qu trnh lc du. PAHs c mi c trng tng t nh ca lp xe hoc nha ng. D lng du c cha PAHs c thm vo cao su v nha di dng cht lm mm hoc cht m rng v c th c tm thy trong cao su, nha, sn v cht ph. PAHs thng c tm thy trong ngoi ca giy dp v trong bt nho in n in mn hnh. PAHs c th hin hu di dng cc tp cht trong Than en. Chng cng c th c hnh thnh t s phn hy nhit ca vt liu ti ch trong qu trnh ti ch

  **Naphthalene: Cc cht phn tn dng cho thuc nhum trong dt may c th cha nng naphthalene cn cao do vic s dng cc dn xut naphthalene cht lng thp (chng hn nh cc sn phm c c naphthalene sulphonate formaldehyde cht lng km).

  AFPS GS 2014

  208-96-8 Acenaphthylene 1

  120-12-7 Anthracene 1

  191-24-2 Benzo(g,h,i)perylene 1

  86-73-7 Fluorene 1

  206-44-0 Fluoranthene 1

  193-39-5 Indeno(1,2,3-cd)pyrene 1

  91-20-3 Naphthalene** 1

  85-01-8 Phenanthrene 1

  129-00-0 Pyrene 1

  56-55-3 Benzo(a)anthracene 1

  1 phn triu mi loiHng chm sc tr em: 0,5 phn triu mi loi

  50-32-8 Benzo(a)pyrene 1

  205-99-2 Benzo(b)fluoranthene 1

  192-97-2 Benzo[e]pyrene 1

  205-82-3 Benzo[j]fluoranthene 1

  207-08-9 Benzo(k)fluoranthene 1

  218-01-9 Chrysene 1

  53-70-3 Dibenzo(a,h)anthracene 1

  Tng: 10 phn triu

 • 21

  Danh sch cc Cht b Hn ch ca AFIRM | Thng 12 nm 2015

  c s dng rng ri trong lch s; mc xut hin cao

  Mc xut hin trung bnh Nguy c tht bi thp* 21 3

  CAS s Cht T l Xut hin*

  Gii hn Nguyn liu Th &Thnh phm

  Tim nng S dngGia cng Dt cho Trang phc & Giy dp

  Phng php Th nghim Ph hpChun b Mu v o lng

  Cc Hp cht Hu c D bay hi (VOC)

  71-43-2 Benzen 2 5 phn triu

  Khng nn s dng cc VOC ny trong cc ch phm ha cht dt ph tr. Chng cng lin quan n qu trnh da trn dung mi v d nh cht ph polyurethane da trn dung mi v cc loi keo/cht kt dnh. Khng nn s dng cc hp cht ny cho bt k hnh thc v sinh c s hoc v sinh ti ch.

  Chit tch dung mi ha hi 120 C trong mt gi GC-MS; Tch chit methanol 60

  56-23-5 Cacbon tetraclorua 2

  Tng: 1000 phn triu

  67-66-3 Chloroform 2

  107-06-2 1,2-Dichloroethane 2

  75-35-4 1,1-Dichloroethylene 2

  127-19-5 Dimethylacetamide (DMAC) 2

  76-01-7 Pentachloroethane 2

  630-20-6 1,1,1,2- Tetrachloroethane 2

  79-34-5 1,1,2,2- Tetrachloroethane 2

  127-18-4 Tetrachloroethylene (PER) 2

  108-88-3 Toluene 2

  71-55-6 1,1,1- Trichloroethane 2

  79-00-5 1,1,2- Trichloroethane 2

  79-01-6 Trichloroethylene 2

  1330-20-7 Xylene (meta-, ortho-, para-) 2

 • 22

  Danh sch cc Cht b Hn ch ca AFIRM | Thng 12 nm 2015

  c s dng rng ri trong lch s; mc xut hin cao

  Mc xut hin trung bnh Nguy c tht bi thp* 21 3

  115-32-2 Dicofol

  141-66-2 Dicrotophos

  60-57-1 Dieldrine

  60-51-5 Dimethoate

  88-85-7 Dinoseb, cc mui v acetat ca n

  57648-21-2 DTTB (Timiperone)

  115-29-7 Endosulfan

  959-98-8 Endosulfan I (alpha)

  33213-65-9 Endosulfan II (beta)

  72-20-8 Endrine

  66230-04-4 Esfenvalerate

  108-93-4 Ethylendibromid

  56-38-2 Ethylparathione

  51630-58-1 Fenvalerate

  1336-36-3Biphenyl halogen ha, bao gm c Polychlorinatedbiphenyl (PCB)53469-21-9

  Khc

  Khc Terphenol halogen ha, bao gm c polychlorinated terphenyl (PCT)

  Khc Naphthalene halogen ha, bao gm c polychlorinated naphthalenes (PCNs)

  Khc Diarylalkane halogen ha

  99688-47-8 Cc diphenyl methane halogen ha, bao gm c Monomethyl-dibromo-diphenyl methane, Monomethyl-dichloro-diphenyl methane, v Monomethyl-tetrachloro-diphenyl methane

  81161-70-8

  76253-60-6

  76-44-8 Heptachlor

  1024-57-3 Heptachloroepoxide

  36355-01-8 Hexabromobiphenyl

  319-84-6 a-Hexachlorocyclohexane c v khng c Lindane

  319-85-7 b-Hexachlorocyclohexane c v khng c Lindane

  319-86-8 g-Hexachlorocyclohexane c v khng c Lindane

  118-74-1 Hexachlorobenzene

  465-73-6 Isodrine

  4234-79-1 Kelevane

  143-50-0 Kepone

  7784-40-9 Asenat hydro ch

  58-89-9 Lindane

  121-75-5 Malathione

  94-74-6 MCPA

  94-81-5 MCPB

  93-65-2 Mecoprop

  10265-92-6 Metamidophos

  72-43-5 Methoxychlor

  2385-85-5 Mirex

  6923-22-4 Monocrotophos

  56-38-2 Parathion

  298-00-0 Parathion-methyl

  608-90-2 Pentabromobenzene

  1825-21-4 Pentachloroanisole

  52645-53-1 Permethrine

  7786-34-7 Phosdrin/Mevinphos

  72-56-0 Perthane

  31218-83-4 Propethamphos

  41198-08-7 Profenophos

  13593-03-8 Quinalphos

  82-68-8 Quintozene

  8001-50-1 Strobane

  297-78-9 Telodrine

  8001-35-2 Toxaphene

  731-27-1 Tolylfluanide

  1582-09-8 Trifluraline

  Ph lc A: Thuc tr su, Nng nghipCAS s Tn Thuc tr su CAS s Tn Thuc tr su CAS s Tn Thuc tr su

  93-72-1 2-(2,4,5-trichlorophenoxy) axit propionic, cc mui v hp cht ca axit

  93-76-5 2,4,5-T

  93-72-1 2,4,5-TP ChemRRV

  94-75-7 2,4-D

  309-00-2 Aldrine

  86-50-0 Azinophosmethyl

  2642-71-9 Azinophosethyl

  4824-78-6 Bromophos-ethyl

  2425-06-1 Captafol

  63-25-2 Carbaryl

  510-15-6 Chlorbenzilat

  57-74-9 Chlordane

  6164-98-3 Chlordimeform

  470-90-6 Chlorfenvinphos

  1897-45-6 Chlorthalonil

  56-72-4 Coumaphos

  68359-37-5 Cyfluthrin

  91465-08-6 Cyhalothrin

  52315-07-8 Cypermethrin

  78-48-8 S,S,S-Tributyl phosphorotrithioate (Tribufos)

  52918-63-5 Deltamethrin

  53-19-0DDD

  72-54-8

  3424-82-6DDE

  72-55-9

  50-29-3DDT

  789-02-6

  333-41-5 Diazinone

  1085-98-9 Dichlofluanide

  120-36-2 Dichloroprop

 • www.afirm-group.com