diplomski sveučilišni studij engleski jezik i književnost

of 41/41
S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska tel. (051) 265-600 | (051) 265-602 [email protected] www.ffri.uniri.hr MB: 3368491 OIB: 70505505759 IBAN: HR9123600001101536455 Odsjek za anglistiku Diplomski sveučilišni studij Engleski jezik i književnost (dvopredmetni) smjer: nastavnički Izvedbeni nastavni planovi Zimski semestar akademske godine 2020./2021. Rijeka, rujan 2020.

Post on 26-Nov-2021

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

S V E U I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet
Sveuilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska
tel. (051) 265-600 | (051) 265-602 [email protected]
www.ffri.uniri.hr
Odsjek za anglistiku
(dvopredmetni)
Rijeka, rujan 2020.
S V E U I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet
Sveuilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska
tel. (051) 265-600 | (051) 265-602 [email protected]
www.ffri.uniri.hr
OBAVEZNI PREDMETI
OBAVEZNI PREDMETI
Usvajanje prvoga jezika
* Predmet nastavnikog modula Napomena: Student je duan odabrati 3 ECTS boda iz izborne grupe internih izbornih predmeta. U III. semestru
u okviru izbornih predmeta ove izborne grupe 3 ECTS boda mogu se zamijeniti aktivnostima izvan studijskog programa.
Izborni communis kolegij za sve studente OSIM studenata diplomskog studija Engleskog jezika i knjievnosti
Opi engleski jezik 2
S V E U I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet
Sveuilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska
tel. (051) 265-600 | (051) 265-602 [email protected]
www.ffri.uniri.hr
IZVEDBENI PLAN
I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Usvajanje drugoga jezika
Studij Diplomski sveuilišni studij Engleski jezik i knjievnost (dvopredmetni); smjer: nastavniki
Semestar 1. Akademska godina 2020./2021. Broj ECTS-a 3 Nastavno optereenje (P+S+V) 30+15+0
Vrijeme i mjesto odravanja nastave Srijeda, uionica br. 139; 10:15–12:30h
Broj sati uionike nastave 45 Broj sati online nastave 0
Mogunost izvoenja na stranom jeziku Nastava se izvodi na engleskome jeziku. Nositelj kolegija izv. prof. dr. sc. Tihana Kraš
Kabinet 909 Vrijeme za konzultacije (odrediti dva termina) srijeda (u kabinetu) i petak (online), 9:15–10:00h
Telefon 051 265 628 e-mail [email protected]
Suradnik na kolegiju Kabinet
Vrijeme za konzultacije Telefon
SADRAJ KOLEGIJA Kolegijem su obuhvaeni sljedei sadraji: − temeljni pojmovi i istraivaka pitanja u podruju usvajanja drugoga jezika − povijesni razvoj znanosti o usvajanju drugoga jezika − metode istraivanja usvajanja drugoga jezika − temeljne spoznaje o (jednojezinome) usvajanju prvoga jezika − suvremeni teorijski pristupi usvajanju prvoga jezika − pojam dvojezinoga usvajanja prvoga jezika − pojam usvajanja nasljednoga jezika − pojam usvajanja treega jezika − pojam zaboravljanja prvoga jezika − uloga prvoga jezika u usvajanju drugoga jezika − suvremeni teorijski pristupi usvajanju drugoga jezika − individualne razlike u usvajanju drugoga jezika − uloga dobi u usvajanju drugoga jezika − konteksti usvajanja drugoga jezika − usvajanje drugoga jezika u razrednome kontekstu OEKIVANI ISHODI KOLEGIJA Studenti e nakon odslušanoga predmeta biti u stanju: − objasniti temeljne pojmove i istraivaka pitanja na podruju usvajanja drugoga jezika − ukratko opisati povijesni razvoj znanosti o usvajanju drugoga jezika − opisati i usporediti razliite metode istraivanja usvajanja drugoga jezika − opisati temeljne spoznaje o (jednojezinome) usvajanju prvoga jezika − opisati i usporediti suvremene teorijske pristupe usvajanju prvoga jezika − objasniti pojam dvojezinoga usvajanja prvoga jezika − objasniti pojam usvajanja nasljednoga jezika − objasniti pojam usvajanja treega jezika − usporediti proces usvajanja drugoga jezika s procesom jednojezinoga i dvojezinoga usvajanja prvoga jezika,
procesom usvajanja nasljednoga jezika i procesom usvajanja treega jezika − objasniti pojam zaboravljanja/odumiranja prvoga jezika − objasniti odnos izmeu usvajanja drugoga jezika i zaboravljanja/odumiranja prvoga jezika − objasniti ulogu prvoga jezika u usvajanju drugoga jezika − opisati i usporediti suvremene teorijske pristupe usvajanju drugoga jezika i kritiki se osvrnuti na njih
− objasniti individualne razlike u usvajanju drugoga jezika − objasniti ulogu dobi u usvajanju drugoga jezika − opisati i usporediti razliite kontekste usvajanja drugoga jezika − opisati temeljne spoznaje o usvajanju drugoga jezika u razrednome kontekstu NAIN IZVOENJA NASTAVE (oznaiti aktivnost s „x“)
Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad x x x
Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo
III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE
OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA
Pohaanje nastave 1,125 0 Kontinuirana provjera znanja 1 0,5 35 Kontinuirana provjera znanja 2 0,5 35 Kontinuirana provjera znanja 3 (esej) 0,875 30
ZAVRŠNI ISPIT 0 od najmanje 30% do najviše 50% UKUPNO 3 100 Ope napomene: Tijekom nastave treba skupiti odgovarajui broj ocjenskih bodova kroz razliite oblike kontinuiranog praenja i vrednovanja. Kontinuirane provjere znanja 1 i 2 su kolokviji, a 3 je esej. Da bi se poloio kolegij, potrebno je poloiti sve aktivnosti za ocjenu. U svakoj je aktivnosti za ocjenu potrebno ostvariti minimalno 50% ocjenskih bodova (17,5 bodova u kolokviju i 15 bodova u eseju) da bi se aktivnost poloila. Samo se jedna aktivnost za ocjenu moe ponavljati, i to u sluaju pada. Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova steenih tijekom nastave i na završnome ispitu odreuje se konana ocjena prema sljedeoj raspodjeli:
OCJENA PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJI 5 (A) od 90% do 100% ocjenskih bodova 4 (B) od 75% do 89,9% ocjenskih bodova 3 (C) od 60% do 74,9%,ocjenskih bodova 2 (D) od 50% do 59,9% ocjenskih bodova 1 (F) od 0% do 49,9% ocjenskih bodova
IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA Lightbown, P., i Spada, N. (2013). How languages are learned. Oxford: Oxford University Press. VanPatten, B. i Williams, J. (ur.) (2015). Theories in second language acquisition: An introduction (2. izdanje).
London: Routledge Izbor znanstvenih lanaka i/ili poglavlja iz urednikih knjiga i udbenika IZBORNA LITERATURA Archibald, J. (ur.) (1999). Second language acquisition and linguistic theory. Oxford: Blackwell. Bavin, E. L. (ur.) (2009). The Cambridge handbook of child language. Cambridge: Cambridge University Press. Bhatia, T. K., i Ritchie, W. C. (ur.) (2012). The handbook of bilingualism and multilingualism. Oxford: Blackwell. de Bot, K., Lowie, W., i Verspoor, M. (2005). Second language acquisition: An advanced resource book. London/New
York: Routledge. Cook, V. (2013). Second language learning and language teaching. London: Hodder Education. Dörnyei, Z. (2008). The psychology of second language acquisition. Oxford: Oxford University Press. Dörnyei, Z. (2005). The psychology of the language learner: Individual differences in second language acquisition.
Mahwah, NJ/London: Lawrence Erlbaum Associates. Doughty, C. J., i Long, M. H. (ur.) (2003). The handbook of second language acquisition. Oxford: Blackwell. Ellis, R. (2008). The study of second language acquisition. Oxford: Oxford University Press. Ellis, R., i Shintani, N. (2014). Exploring language pedagogy through second language acquisition research.
London/New York: Routledge. Fletcher, P., i MacWhinney, B. (ur.) (1995). The handbook of child language. Oxford: Blackwell. Gass, S. M., Behney, J., i Plonsky, L. (2013). Second language acquisition: An introductory course. London/New
York: Routledge. Gass, M. S., i Mackey, A. (2011). The Routledge handbook of second language acquisition. London/New York:
Routledge. Herschensohn, J. (2007). Language development and age. Cambridge: Cambridge University Press. Hoff, E., i Shatz, M. (ur.) (2006). Blackwell handbook of language development. Oxford: Blackwell. Hummel, K. M. (2014). Introducing second language acquisition: Perspectives and practices. Malden, MA: Wiley-
Blackwell. Jordan, G. (2004). Theory construction in second language acquisition. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Kaplan, R. B. (2002). The Oxford handbook of applied linguistics. Oxford: Oxford University Press. Kroll, J. F., i De Groot, A. M. B. (ur.) (2005). Handbook of bilingualism: Psycholinguistic approaches. Oxford: Oxford
University Press. Larsen-Freeman, D., i Long, M. (1991). An introduction to second language acquisition research. Longman. Meisel, J. M. (2011). First and second language acquisition: Parallels and differences. Cambridge: Cambridge
University Press. Mercer, S., Ryan, S., i Williams, M. (2012). Psychology for language learning: Insights from research, theory and
practice. Palgrave Macmillan. Mitchell, R., Myles, F, i Marsden, E. (2013). Second language learning theories. London: Hodder Arnold. Ortega, L. (2009). Understanding second language acquisition. London: Hodder Education. Randall, M. (2007). Memory, psychology and second language learning. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Ritchie, W. C., i Bhatia, T. K. (ur.) (2009). The new handbook of second language acquisition. Bingley: Emerald. Robinson, P., i Ellis, N. C. (ur.) (2008). Handbook of cognitive linguistics and second language acquisition. New
York/London: Routledge. Saville-Troike, M. (2012). Introducing second language acquisition. Cambridge: Cambridge University Press. Singleton, D., i Ryan, L. (2004). Language acquisition: The age factor. Clevedon, UK: Multilingual Matters. White, L. (2003). Second language acquisition and Universal Grammar. Cambridge: Cambridge University Press. Whong, M., Gil, K., i Marsden, H. (2013). Universal Grammar and the second language classroom. Springer.
V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAANJE NASTAVE Pohaanje nastave je obavezno. Dopušteno je izostati s 30% nastave, tj. s 13 sati, osim u sluaju preklapanja s drugim obaveznim kolegijem, kad je dopušteno izostati s 50% nastave, tj. s 21 sati. Izostanci zbog bolesti ukljueni su u dopušteni broj izostanaka. Broj izostanaka vei od dopuštenoga nije mogue kompenzirati dodatnom aktivnošu, ve on automatski rezultira padom kolegija. U sluaju teih bolesti primjenjuju se posebna pravila.
NAIN INFORMIRANJA STUDENATA Na nastavi te putem sustava Merlin (Moodle) i elektronike pošte KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA Na nastavi i konzultacijama, te putem sustava Merlin (Moodle) i elektronike pošte NAIN POLAGANJA ISPITA Kolegij ne sadri ispit – sve se aktivnosti za ocjenu polau tijekom nastave. OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE Kolokviji se mogu polagati samo u zakazanim terminima. U sluaju bolesti nije mogue polagati kolokvij u posebnom terminu. Kašnjenje s predajom eseja sankcionira se oduzimanjem triju ocjenskih bodova za svaki zapoeti dan (24h) kašnjenja brojano od trenutka isteka roka za predaju. Kašnjenje s predajom popravnoga eseja nije dopušteno. U sluaju teih bolesti primjenjuju se posebna pravila. Termin popravnoga kolokvija i rok za predaju popravnoga eseja bit e zakazan tijekom zimskoga ispitnog roka.
Esej mora biti procesiran na raunalu i otisnut na papiru. Esej se predaje iskljuivo nositeljici kolegija, ali ga nije nuno osobno predati, tj. moe ga se poslati i po kolegi(ci). U sluaju kašnjenja s predajom, esej se moe poslati nositeljici kolegija elektronikom poštom, ali ga je u što kraem roku potrebno ostaviti na polici nositeljice kolegija u prostoriji br. 904. Prilikom slanja eseja elektronikom poštom, trenutak primitka poruke smatra se trenutkom predaje eseja.
Svako neovlašteno preuzimanje tuega teksta bez navoenja izvora smatra se intelektualnom kraom i podlono je sankcijama predvienim vaeim aktima! Osim toga, takav postupak rezultira padom aktivnosti za ocjenu u sklopu koje je poinjen. ISPITNI ROKOVI
Zimski 12. i 26. veljae 2021. u 10h Proljetni
izvanredni 9. travnja 2021. u 10h
Ljetni / Jesenski
izvanredni 1. i 8. rujna 2021. u 10h
VI. POETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME – uionika nastava NAZIV TEME – online nastava
7.10.2020.
Uvod u kolegij Uvod u usvajanje drugoga jezika: temeljni pojmovi i istraivaka pitanja; kratki povijesni razvoj discipline (1. predavanje)
14.10.2020. Metode istraivanja procesa usvajanja drugoga jezika (2. predavanje)
21.10.2020. Usvajanje prvoga jezika: temeljne spoznaje (3. predavanje)
28.10.2020. Usvajanje prvoga jezika: teorijski pristupi (4. predavanje)
4.11.2020. Dvojezino usvajanje prvoga jezika; usvajanje nasljednoga jezika; usvajanje treega jezika (5. predavanje)
11.11.2020. Temeljne spoznaje o usvajanju drugoga jezika: morfosintaksa (6. predavanje)
25.11.2020. Temeljne spoznaje o usvajanju drugoga jezika: sintaksa (7. predavanje)
2.12.2020. Prvi kolokvij Temeljne spoznaje o usvajanju drugoga jezika: vokabular, fonologija i pragmatika (8. predavanje)
9.12.2020. Individualne razlike u usvajanju drugoga jezika (9. predavanje)
16.12.2020. Uloga dobi u usvajanju drugoga jezika (10. predavanje)
23.12.2020. Rok za predaju eseja Suvremeni teorijski pristupi usvajanju drugoga jezika (1. dio) (11. predavanje)
13.1.2021. Suvremeni teorijski pristupi usvajanju drugoga jezika (2. dio) (12. predavanje)
20.1.2021. Konteksti usvajanja drugoga jezika; usvajanje drugoga jezika u razrednome kontekstu (13. predavanje)
27.1.2021.
METODE VREDNOVANJA
objasniti temeljne pojmove i istraivaka pitanja na podruju usvajanja drugoga jezika
temeljni pojmovi i istraivaka pitanja u podruju usvajanja drugoga jezika
frontalna nastava samostalni zadaci
povijesni razvoj znanosti o usvajanju drugoga jezika
frontalna nastava samostalni zadaci
metode istraivanja usvajanja drugoga jezika
frontalna nastava samostalni zadaci
temeljne spoznaje o (jednojezinome) usvajanju prvoga jezika
frontalna nastava samostalni zadaci
suvremeni teorijski pristupi usvajanju prvoga jezika
frontalna nastava samostalni zadaci
pojam dvojezinoga usvajanja prvoga jezika
frontalna nastava samostalni zadaci
pojam usvajanja nasljednoga jezika
frontalna nastava samostalni zadaci
pojam usvajanja treega jezika
frontalna nastava samostalni zadaci
pojam zaboravljanja prvoga jezika
frontalna nastava samostalni zadaci
uloga prvoga jezika u usvajanju drugoga jezika
frontalna nastava samostalni zadaci
opisati i usporediti suvremene teorijske pristupe usvajanju drugoga jezika i kritiki se osvrnuti na njih
suvremeni teorijski pristupi usvajanju drugoga jezika
frontalna nastava samostalni zadaci
individualne razlike u usvajanju drugoga jezika
frontalna nastava samostalni zadaci
uloga dobi u usvajanju drugoga jezika
frontalna nastava samostalni zadaci
konteksti usvajanja drugoga jezika
frontalna nastava samostalni zadaci
opisati temeljne spoznaje o usvajanju drugoga jezika u razrednome kontekstu
usvajanje drugoga jezika u razrednome kontekstu
frontalna nastava samostalni zadaci
kolokvij
S V E U I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet
Sveuilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska
tel. (051) 265-600 | (051) 265-602 [email protected]
www.ffri.uniri.hr
IZVEDBENI PLAN
I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Engleski kao globalni jezik
Studij Dvopredmetni diplomski studij engleskoga jezika i knjievnosti – nastavniki smjer
Semestar 1. Akademska godina 2020/2021. Broj ECTS-a 3 Nastavno optereenje (P+S+V) 30+15+0
Vrijeme i mjesto odravanja nastave Srijeda, 8 – 10:15, u. 139
Broj sati uionike nastave 24 Broj sati online nastave 18
Mogunost izvoenja na stranom jeziku Nastava se izvodi na engleskome jeziku. Nositelj kolegija izv. prof. dr. sc. Branka Drljaa Margi
Kabinet F-907 Vrijeme za konzultacije (odrediti dva termina) Srijedom od 10:15 do 11 i online prema dogovoru.
Telefon 051/265 634 e-mail [email protected]
Suradnik na kolegiju Kabinet
Vrijeme za konzultacije Telefon
e-mail II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA
SADRAJ KOLEGIJA U okviru predmeta govori se o uzrocima i uvjetima, odnosno povijesnome kontekstu i kulturnoj
utemeljenosti prerastanja engleskoga u globalni jezik. Današnji se sociolingvistiki profil engleskoga predoava pomou tri koncentrina kruga. Ti krugovi predstavljaju tipove širenja, naine usvajanja i funkcionalnu ulogu engleskoga u razliitim kulturnim kontekstima. Radi se o unutarnjemu krugu (engl. Inner Circle), vanjskome krugu (engl. Outer Circle) i šireemu krugu (engl. Expanding Circle). U okviru navedenih krugova govori se o varijantama engleskoga jezika u vanjskome i šireemu krugu, kao i engleskome kao lingui franci. Analiziraju se razliiti stavovi prema engleskome kao globalnome jeziku: od neutralnoga i pozitivnoga stava do gledanja na engleski kroz prizmu lingvistikoga imperijalizma. Ukazuje se na problem gubitka domene, što moe dovesti do neke vrste diglosije. Posebna se pozornost posveuje engleskome kao jeziku visokoškolske nastave (EJVIN-u), odnosno internacionalizaciji visokoga školstva, iji su kljuni aspekt studijski programi na engleskome jeziku. OEKIVANI ISHODI KOLEGIJA
Odslušani bi kolegij trebao upoznati studente s engleskim jezikom kao globalnom linguom francom te njegovim izvornim i neizvornim varijantama te ih potaknuti na razmišljanje o implikacijama na današnji status i opis engleskoga jezika te na druge jezike i njihovu prisutnost u razliitim domenama. Studenti bi trebali na temelju odslušanoga kolegija i konzultirane literature biti u mogunosti iznijeti i argumentirati svoj stav o engleskome kao jeziku visokoškolske nastave (EJVIN-u) s posebnim osvrtom na dobrobiti EJVIN-a, izazove i mjere koje je potrebno poduzeti za osiguravanje kvalitete, kao što je (jezino) usavršavanje nastavnika.
NAIN IZVOENJA NASTAVE (oznaiti aktivnost s „x“)
Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad X X X X
Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo
III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE
OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA
Pohaanje nastave 1,125 0
Kontinuirana provjera znanja 1 0,85 45 Kontinuirana provjera znanja 2 0,55 30 Kontinuirana provjera znanja 3 0,475 25 UKUPNO 3 100
Ope napomene: Varijanta 1 bez završnog ispita Tijekom nastave treba skupiti odgovarajui broj ocjenskih bodova kroz razliite oblike kontinuiranog praenja i vrednovanja. Varijanta 2 sa završnim ispitom Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba skupiti odgovarajui broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu.
- Tijekom nastave student moe ostvariti od najmanje 50% do najviše 70% ocjenskih bodova. - Na završnom ispitu student moe ostvariti od najviše 50% do najmanje 30% ocjenskih bodova.
Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova steenih tijekom nastave i na završnome ispitu odreuje se konana ocjena prema sljedeoj raspodjeli:
OCJENA PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJI 5 (A) od 90% do 100% ocjenskih bodova 4 (B) od 75% do 89,9% ocjenskih bodova 3 (C) od 60% do 74,9%,ocjenskih bodova 2 (D) od 50% do 59,9% ocjenskih bodova 1 (F) od 0% do 49,9% ocjenskih bodova
IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA 1. Crystal, David. 2009. English as a Global Language. Cambridge: Cambridge University Press. 2. Drljaa Margi, Branka i Irena Vodopija-Krstanovi. 2017. Uncovering English-medium instruction: Glocal issues in higher education. Frankfurt am Main: Peter Lang. 3. Phillipson, Robert. 1992. Linguistic imperialism. Oxford: Oxford University Press. 4. Izbor znanstvenih lanaka iz urednikih knjiga i asopisa World Englishes, English Today, Journal of English as a Lingua Franca, International Journal of English for Academic Purposes, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, Higher Education. IZBORNA LITERATURA Izbor knjiga i lanaka u skladu s temama kolegija i interesom studenata.
V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAANJE NASTAVE
Studenti su duni redovito pohaati nastavu; dopušteno im je izostati s maksimalno 30% nastave. NAIN INFORMIRANJA STUDENATA Elektronika pošta i sustav Merlin. KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA
Konzultacije, elektronika pošta i sustav Merlin. NAIN POLAGANJA ISPITA
Kontinuirana se provjera znanja provodi tijekom nastave. OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE Studenti su duni pristupiti kolokvijima u najavljeno vrijeme. Pojedini pismeni kolokvij svi studenti pišu u isto, unaprijed odreeno i najavljeno vrijeme. Tko ne pristupi kolokviju u to vrijeme, rauna se kao da je na njemu ostvario 0 bodova. Student ima pravo ponovo pristupiti samo jednome od dvaju kolokvija. Rezultati istraivanja koje studenti provode individualno, u parovima ili skupinama moraju se izloiti ili u zadanoj formi postaviti na platformu Merlin do naznaenoga datuma.
Svako neovlašteno preuzimanje tuega teksta bez navoenja izvora smatra se intelektualnom kraom i podlono je sankcijama predvienim vaeim aktima!
ISPITNI ROKOVI Zimski 1. i 15. 2. u 10 sati
Proljetni izvanredni 8. 4. u 10 sati
Ljetni Jesenski
izvanredni 30. 8. i 6. 9. u 10 sati
VI. POETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME – uionika nastava NAZIV TEME – online nastava
7. 10. Introduction to English as a global language 14. 10. Why English? The historical and cultural context
21. 10. Attitudes to English as a global language
28. 10. World Englishes
4. 11. Internationalisation of English – Implications and outcomes
11. 11. 1. kolokvij + Linguistic accommodation 25. 11. English as a lingua franca; Euro-English 2. 12. English-medium instruction (EMI) 9. 12. 2. kolokvij + EMI debate
16. 12. Ispravak kolokvija + Implications of English as a global language
23. 12. Impact of English on other languages – samostalni rad studenata / Merlin
13. 1. Integrating content and English language in higher education – samostalni rad studenata / Merlin
20. 1. Domain-based usage of the English language – samostalni rad studenata / Merlin
27. 1. English language in the media - samostalni rad studenata / Merlin
VII. KONSTRUKTIVNO POVEZIVANJE
METODE VREDNOVANJA
Izvorne i neizvorne varijante engleskoga jezika.
Studenti izlau rezultate vlastitoga istraivanja. Rad u parovima i skupinama.
Vrednovanje samostalnoga rada studenata.
Povijesti, geografski, društveni i kulturološki imbenici koji omoguavaju i utjeu na širenje engleskoga jezika. Razliiti pogledi na engleski kao globalni jezik.
Frontalni pristup nastavnika isprepleten interakcijom sa studentima i induktivnim pristupom uenju. Online nastava (sinkrona i asinkrona).
Kolokvij.
Upoznati se s i kritiki osvrtati na engleski kao linguu francu, euroengleski te pojavu i praksu jezine
Implikacije engleskoga kao globalnoga jezika, euroengleski, engleski kao lingua franca. Engleski kao jezik
Frontalni pristup nastavnika isprepleten interakcijom sa studentima i induktivnim pristupom uenju Debata.
Kolokvij.
akomodacije. Analitiki se osvrtati na engleski kao jezik visokoškolske nastave.
visokoškolske nastave: prednosti, izazovi, preduvjeti, mjere, stavovi, iskustva, potrebe.
Online nastava (sinkrona i asinkrona).
Provesti istraivanje, odnosno samostalno odabranom metodom (npr. upitnikom, intervjuom, diskursnom analizom, opservacijom) istraiti aspekt engleskoga kao globalnoga jezika te analizirati i prodiskutirati rezultate istraivanja.
Varijante engleskoga jezika, utjecaj engleskoga na druge jezike, engleski kao jezik visokoškolske nastave, engleski u medijima, proširenost/prisutnost engleskoga u pojedinim domenama.
Studenti podiu na platformu Merlin rezultate vlastitoga istraivanja. Rad u parovima i skupinama. Online nastava (asinkrona).
Vrednovanje samostalnoga rada studenata.
S V E U I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet
Sveuilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska
tel. (051) 265-600 | (051) 265-602 [email protected]
www.ffri.uniri.hr
IZVEDBENI PLAN
I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Uvod u psiholingvistiku Studij Diplomski studij engleskog jezika i knjievnosti Semestar 3. Akademska godina 2020./2021. Broj ECTS-a 3 Nastavno optereenje (P+S+V) 30+0+0
Vrijeme i mjesto odravanja nastave Ponedjeljkom: 11:50 – 13:25; prostorija 403
Broj sati uionike nastave 20
Broj sati online nastave 10
Mogunost izvoenja na stranom jeziku Kolegij se izvodi na engleskome jeziku
Nositelj kolegija Prof. dr.sc. Marija Brala-Vukanovi; doc. dr.sc. Anita Memiševi
Kabinet 910; 913
Vrijeme za konzultacije (odrediti dva termina) Brala-Vukanovi: utorkom od 10.15-11.00 te po dogovoru mailom; Memiševi: petkom: 12:30 – 13:15 te po dogovoru mailom
Telefon 265629 e-mail [email protected]; [email protected]
Suradnik na kolegiju Kabinet
Vrijeme za konzultacije Telefon
SADRAJ KOLEGIJA Predmetom su obuhvaeni sljedei sadraji:
• kratka povijest psiholingvistike (I1) • temeljni pojmovi i problemi iz podruja psiholingvistike (I2)
• psiholingvistike metode istraivanja (I3)
• biološke, kognitivne i društvene osnove jezika (I7) • prepoznavanje izgovorene rijei (I8) • psiholingvistika osnova slušanja (I9) • prepoznavanje napisane rijei (I10) • psiholingvistika osnova itanja (I11) • mentalni leksikon i procesiranje semantike (I12)
• procesiranje sintakse (I13) • procesiranje teksta i diskursa (I14) • kognitivna i jezina modularnost (I15)
• jezik i pamenje (I16)
• proizvodnja jezika (govor i pisanje) (I17) • poremeaji jezika i govora s neurokognitivnog gledišta (I18)
• pouavanje odabranih enleskih glagola kretanja, prijedloga i lanova na psiholingvistikim temeljima (I19) OEKIVANI ISHODI KOLEGIJA Studenti e nakon poloenog ispita biti u stanju:
1. opisati kratku povijest psiholingvistike
2. objasniti temeljne pojmove i probleme iz podruja psiholingvistike
3. opisati i usporediti psiholingvistike metode istraivanja
4. opisati temeljne spoznaje o neuroanatomiji jezika
5. opisati i usporediti neurolingvistike metode istraivanja
6. opisati temeljne spoznaje o porijeklu jezika
7. objasniti biološke, kognitivne i društvene osnove jezika
8. opisati temeljne spoznaje o prepoznavanju izgovorene rijei
9. opisati temeljne spoznaje o psiholingvistikoj osnovi slušanja
10. opisati temeljne spoznaje o prepoznavanju napisane rijei
11. opisati temeljne spoznaje o psiholingvistikoj osnovi itanja
12. opisati temeljne spoznaje o mentalnom leksikonu i procesiranju semantike
13. opisati temeljne spoznaje o procesiranju sintakse
14. opisati temeljne spoznaje o procesiranju teksta i diskursa
15. opisati temeljne spoznaje o kognitivnoj i jezinoj modularnosti
16. objasniti odnos jezika i pamenja
17. opisati temeljne spoznaje o proizvodnji jezika (govoru i pisanju)
18. opisati temeljne spoznaje o poremeajima jezika i govora s neurokognitivnog gledišta
19. primijeniti psiholingvistiki okvir u pouavanju odabranih engleskih glagola, prijedloga i lanova
NAIN IZVOENJA NASTAVE (oznaiti aktivnost s „x“) Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad
X X Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo / Multimedija
X III. SUSTAV OCJENJIVANJA
AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA
Pohaanje nastave 0,75 Kontinuirana provjera znanja 1 0,5 25 Kontinuirana provjera znanja 2 0,5 25 Istraivaki rad 0,75 20 ZAVRŠNI ISPIT 0,5 30 UKUPNO 3 100
Ope napomene: Varijanta 1 bez završnog ispita Tijekom nastave treba skupiti odgovarajui broj ocjenskih bodova kroz razliite oblike kontinuiranog praenja i vrednovanja. Varijanta 2 sa završnim ispitom Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba skupiti odgovarajui broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu.
- Tijekom nastave student moe ostvariti od najmanje 50% do najviše 70% ocjenskih bodova. - Na završnom ispitu student moe ostvariti od najviše 50% do najmanje 30% ocjenskih bodova.
Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova steenih tijekom nastave i na završnome ispitu odreuje se konana ocjena prema sljedeoj raspodjeli:
OCJENA PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJI 5 (A) od 90% do 100% ocjenskih bodova 4 (B) od 75% do 89,9% ocjenskih bodova 3 (C) od 60% do 74,9%,ocjenskih bodova 2 (D) od 50% do 59,9% ocjenskih bodova 1 (F) od 0% do 49,9% ocjenskih bodova
IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA Harley, T. A. (2008). The Psychology of Language: From Data to Theory. Hove/New York: Psychology Press.
IZBORNA LITERATURA Ahlsén, E. (2006). Introduction to Neurolinguistics. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
Aitchinson, J. (2007). The Articulate Mammal: An Introduction to Psycholinguistics. London/New York:
Routledge.
Altmann, G. (1997). The Ascent of Babel: Exploration of Language, Mind and Understanding. Oxford:
Oxford University Press.
Baddeley, A. (1997). Human Memory: Theory and Practice. Hove/New York: Psychology Press.
Bechtel, W. i Graham, G. (ur.) (1998). A Companion to Cognitive Science. Oxford: Blackwell.
Berko Gleason, J. i Bernstein Ratner, N. (ur.) Psycholinguistics. Wadsworth Publishing.
Carrol, D. W. (2007). Psychology of Language (Student Edition). Wadsworth Publishing.
Cutler, A. (ur.) (2005). Twenty-First Century Psycholinguistics: Four Cornerstones. Lawrence Erlbaum
Associates.
Eysenck, M.W. i Keane, M.T. (2005). Cognitive Psychology: A Student's Handbook. Hove/New York:
Psychology Press.
Field, J. (2003). Psycholinguistics: A Resource Book for Students. London/New York: Routledge.
Field, J. (2004). Psycholinguistics: The Key Concepts. London/New York: Routledge.
Fodor, J. A. (1996). The Modularity of Mind. Cambridge, MA: MIT Press.
Garrod, S. C. & Pickering, M. J. (1999). Language Processing. Psychology Press.
Gaskell, G. (Ed.) (2007). Oxford Handbook of Psycholinguistics. Oxford University Press.
Gleitman, L. R., Osherson, D. N. & Liberman, M. (Eds.) (1995). An Invitation to Cognitive Science. Volume
3: Language. Cambridge, MA: The MIT Press.
Ingram, J.C. L. (2007). Neurolinguistics: An Introduction to Spoken Language Processing and its Disorders.
Cambridge: Cambridge University Press.
Jackendoff, R. (1994). Patterns in the Mind: Language and Human Nature. Basic Books.
Jay, T. M. (2002). The Psychology of Language. Prentice Hall.
Obler, L. K. & Gjerlow, K. (1999). Language and the Brain. Cambridge: Cambridge University Press.
Pinker, S. (1995). The Language Instinct: The New Science of Language and Mind. Penguin Books.
Scovel, T. (1998). Psycholinguistics. Oxford: Oxford University Press.
Smith, E. & Osherson, D. (Eds.) (1995). An Invitation to Cognitive Science. Volume 3: Thinking. Cambridge,
MA: The MIT Press.
Tomasello, M. (Ed.) (1998). The New Psychology of Language: Cognitive and Functional Approaches to
Language Structure. Lawrence Erlbaum Associates.
Tomasello, M. (Ed.) (2002). The New Psychology of Language: Cognitive and Functional Approaches to
Language Structure. Vol. 2. Lawrence Erlbaum Associates.
Traxler, M. & Gernsbacher, M. A. (Eds.) (2006). Handbook of Psycholinguistics. Academic Press. V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU
POHAANJE NASTAVE Pohaanje nastave je obavezno. Dopušteno je izostati s 30% nastave, tj. sa etiri nastavna bloka. U sluaju
preklapanja s drugim obaveznim kolegijem, dopušteno je izostati s 50% nastave, tj. sa sedam nastavnih blokova. Sluajevi bolesti ukljueni su u dopušteni broj izostanaka. Broj izostanaka vei od dopuštenog nije mogue kompenzirati dodatnom aktivnošu, ve on automatski rezultira padom kolegija. NAIN INFORMIRANJA STUDENATA Na nastavi, putem mrenih stranica kolegija i Odsjeka, te putem elektronske pošte / sustav Merlin. KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA Na nastavi i konzultacijama, te putem elektronske pošte i putem sustava Merlin. NAIN POLAGANJA ISPITA
Svako neovlašteno preuzimanje tuega teksta bez navoenja izvora smatra se intelektualnom kraom i podlono je sankcijama predvienim vaeim aktima! OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE
Svako neovlašteno preuzimanje tuega teksta bez navoenja izvora smatra se intelektualnom kraom i podlono je sankcijama predvienim vaeim aktima!
ISPITNI ROKOVI
Zimski 3 veljae 2021. u 10.00h te 17. veljae 2021. u 10.00h
Proljetni izvanredni 7. travnja 2021. u 10.00h
Ljetni Jesenski
izvanredni 7. rujna 2021. u 10.00 h te 9. rujna 2021. u 10.00h
VI. POETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME – uionika nastava NAZIV TEME – online nastava
12.10.2020. Uvod u kolegij. Uvod u psiholingvistiku. Temeljni pojmovi i problemi iz podruja psiholingvistike. (MB)
19.10.2020. Neuroanatomija jezika. Kratka povijest
psiholingvistike. Psiholingvistike metode istraivanja. (AM)
26.10.2020. Metode neurolingvistikih istraivanja. (AM)
2.11.2020. Porijeklo jezika. Biološke, kognitivne i društvene osnove jezika. (MB)
9.11.2020. Mentalni leksikon. (MB) 16.11.2020. Procesiranje semantike. (MB)
23.11.2020.
1. kolokvij Prepoznavanje izgovorene rijei. Psiholingvistika pozadina slušanja. (AM)
30.11.2020. Prepoznavanje napisane rijei. Psiholingvistika pozadina itanja. (AM)
7.12.2020. Proizvodnja jezika (govor i pisanje). Poremeaji jezika i govora s neurokognitivnog gledišta. (AM)
14.12.2020.
21.12.2020. Priprema za praktinu psiholingvistiku radionicu (AM)
11.1.2021.
Primjena psiholingvistike u praksi. Pouavanje engleskih lanova i prijedloga na kognitivnosemantikim / psiholingvistikim osnovama. (MB)
18.1.2021. Praktina psiholingvistika radionica – izlaganje prijedloga istraivakoga projekta (MB, AM)
25.1.2021. Praktina psiholingvistika radionica – izlaganje prijedloga istraivakoga projekta (MB, AM), Popravni kolokvij
VII. KONSTRUKTIVNO POVEZIVANJE
METODE VREDNOVANJA
kratka povijest psiholingvistike
- predavanja - rasprava - izrada prijedloga
psiholingvistike metode istraivanja
neuroanatomija jezika
metode neurolingvistikih istraivanja
temeljne spoznaje o porijeklu jezika
- predavanja - rasprava - izrada prijedloga
biološke, kognitivne i društvene osnove jezika
- predavanja - rasprava - izrada prijedloga
prepoznavanje izgovorene rijei
psiholingvistika osnova slušanja
prepoznavanje napisane rijei
temeljne spoznaje o psiholingvistikoj osnovi itanja
- predavanja - rasprava - izrada prijedloga
mentalni leksikon i procesiranje semantike
- predavanja - rasprava - izrada prijedloga
procesiranje sintakse - predavanja - rasprava - izrada prijedloga
istraivanja
procesiranje teksta i diskursa
- predavanja - rasprava - izrada prijedloga
kognitivna i jezina modularnost
- predavanja - rasprava - izrada prijedloga
jezik i pamenje - predavanja - rasprava - izrada prijedloga
istraivanja
17. opisati temeljne spoznaje o proizvodnji jezika (govoru i pisanju)
proizvodnja jezika (govor i pisanje)
- predavanja - rasprava - izrada prijedloga
- pismeni ispit
- prijedlog istraivanja
18. opisati temeljne spoznaje o poremeajima jezika i govora s neurokognitivnog gledišta
poremeaji jezika i govora s neurokognitivnog gledišta
- predavanja - rasprava - izrada prijedloga
pouavanje odabranih engleskih glagola kretanja, prijedloga i lanova na psiholingvistikim temeljima
- predavanja - rasprava - izrada prijedloga
- pismeni ispit
- prijedlog istraivanja
S V E U I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet
Sveuilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska
tel. (051) 265-600 | (051) 265-602 [email protected]
www.ffri.uniri.hr
IZVEDBENI PLAN
I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Metodika nastave engleskoga jezika
Studij Diplomski studij engleskoga jezika i knjievnosti - nastavniki smjer
Semestar 3. Akademska godina 2020./2021. Broj ECTS-a 4 Nastavno optereenje (P+S+V) 30+15+0
Vrijeme i mjesto odravanja nastave Ponedjeljkom 8.00-10.15, dvorana 403
Broj sati uionike nastave 45
Broj sati online nastave /
Mogunost izvoenja na stranom jeziku Nastava se izvodi na engleskome jeziku Nositelj kolegija Izv. prof. dr. sc. Irena Vodopija-Krstanovi
Kabinet 906 Vrijeme za konzultacije (odrediti dva termina) srijedom 12.00 - 13.00 u 906 / 217; i prema dogovoru online
Telefon 265-630 e-mail [email protected]
Suradnik na kolegiju Kabinet
Vrijeme za konzultacije Telefon
SADRAJ KOLEGIJA Program e obuhvatiti sljedea podruja: - Razvijanje komunikacijske kompetencije - Pouavanje itanja - Pouavanje pisanja - Pouavanje slušanja - Pouavanje govorenja - Pouavanje vokabulara - Pouavanje gramatike - Pouavanje ‘kulture’ - Razvijanje interkulturalne kompetencije - Pouavanje pomou zadataka - Ispravljanje pogrešaka - Pouavanje razliitih dobnih skupina - Upravljanje razredom - Pouavanje heterogenih skupina - Ispravljanje pogrešaka - Interakcija na satu engleskoga jezika - Zajedniki europski referentni jezini okvir / CEFR - EPONAJ/EPOSTL - Provjera i procjena znanja
Priprema nastavnoga sata OEKIVANI ISHODI KOLEGIJA
1. Opisati i analizirati temeljne principe pouavanja etriju vještina 2. Opisati i analizirati temeljne principe pouavanja gramatike 3. Opisati i analizirati temeljne principe pouavanja vokabulara 4. Opisati i analizirati temeljne principe pouavanja kulture i razvijanja interkulturalne kompetencije 5. Opisati i analizirati temeljne principe pouavanja pomou zadataka
6. Opisati i analizirati temeljne principe integriranoga pouavanja jezika i sadraja 7. Objasniti problematiku vrednovanja komunikacijske kompetencije 8. Analizirati i evaluirati testove gramatike, vokabulara i itanja 9. Objasniti problematiku vrednovanja jezine produkcije. 10. Razlikovati principe i ciljeve pouavanja razliitih dobnih skupina 11. Objasniti razliite naine ispravljanje pogrešaka 12. Razlikovati strategije pouavanja heterogenih skupina 13. Planirati nastavni sat
NAIN IZVOENJA NASTAVE (oznaiti aktivnost s „x“) Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad
X X X Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo
III. SUSTAV OCJENJIVANJA
AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA
Pohaanje nastave 1. 50 0 - Kolokvij 1 0,75 30 - Kolokvij 2 0,75 30 - Kolokvij 3 0,75 30 - Priprema nastavnoga sata 0.25 10 UKUPNO 4 100
Ope napomene: Varijanta 1 bez završnog ispita Tijekom nastave treba skupiti odgovarajui broj ocjenskih bodova kroz razliite oblike kontinuiranog praenja i vrednovanja. Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova steenih tijekom nastave odreuje se konana ocjena prema sljedeoj raspodjeli:
OCJENA PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJI 5 (A) od 90% do 100% ocjenskih bodova 4 (B) od 75% do 89,9% ocjenskih bodova 3 (C) od 60% do 74,9%,ocjenskih bodova 2 (D) od 50% do 59,9% ocjenskih bodova 1 (F) od 0% do 49,9% ocjenskih bodova
IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA • Celce-Muricia, M.. (eds.) 2001. Teaching English as a Second or Foreign Language: Boston. Heinle &
Heinle Publishers. • Council of Europe 2001. Common European Framework of Reference for Languages: Learning,
Teaching, Assessment.. Cambridge: CUP. • Ur, P. 2012. A Course in Language Teaching. Cambridge: CUP. • Richards, J.C. and Renandya, W.A. (eds) 2002. Methodology in Language Teaching : An Anthology of Current Practice. Cambridge: CUP IZBORNA LITERATURA • Celce-Muricia, M. and Brinton, D.M. (eds.) 2014. Teaching English as a Second or Foreign Language:
Boston. Heinle & Heinle Publishers. • Carter, R and Nunan, D. (eds) 2001. The Cambridge Guide to Teaching English to Speakers of Other Languages Cambridge: CUP. • Harmer, J. 1991. The Practice of English Language Teaching. Longman. •
V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAANJE NASTAVE Pohaanje nastave je obvezno NAIN INFORMIRANJA STUDENATA
Elektronikom poštom i na nastavi KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA Elektronikom poštom i u vrijeme konzultacija NAIN POLAGANJA ISPITA Kontinuirana provjera i procjena rada OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE Svako neovlašteno preuzimanje tuega teksta bez navoenja izvora smatra se intelektualnom kraom i podlono je sankcijama predvienim vaeim aktima! Student moe ispraviti ili nadoknaditi samo jednu aktivnost koja se ocjenjuje. Nastava se odrava onsite na Filozofskome fakultetu. U sluaju pogoršanja epidemiološke situacije prei e se na online nastavu putem Merlina i Teams-a. ISPITNI ROKOVI
Zimski 8.2.2021. i 22.2.2021. Proljetni
izvanredni 7.4.2021.
izvanredni 30.8.2021. i 6.9.2021.
VI. POETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME – uionika nastava NAZIV TEME – online nastava
12.10. Uvod u kolegij Pouavanje slušanja
19.10. Pouavanje itanja
26.10. Pouavanje govorenja
2.11. Pouavanje pisanja
9.11. Pouavanje gramatike
30.11. Pouavanje jezika pomou zadataka (TBLT) / integrirano pouavanje jezika i sadraja (CLIL)
7.12. Kolokvij 2 (gramatika-vokabular-TBLT-CLIL)
21.12. Planiranje nastavnoga sata
25.1. Kolokvij 3 (kultura-dobne/heterogene skupine-interakcija- ispravljanje pogrešaka-upravljanje razredom) predaja pripreme nastavnoga sata
VII. KONSTRUKTIVNO POVEZIVANJE
ISHODI UENJA SADRAJ
Kolokvij – pisana provjera
Kolokvij – pisana provjera
1 Pouavanje govorenja
Kolokvij – pisana provjera
1 Pouavanje pisanja
Kolokvij – pisana provjera
Kolokvij – pisana provjera
Kolokvij – pisana provjera
5, 6 Pouavanje jezika pomou zadataka (TBLT) / integrirano pouavanje jezika i sadraja (CLIL
Predavanje, analiza, suradniko uenje, rasprava, praktian rad
Kolokvij – pisana provjera
Predavanje, analiza, suradniko uenje, rasprava, praktian rad
Kolokvij – pisana provjera
Analiza, sinteza, praktian rad Praktian zadatak
10, 12 Pouavanje razliitih dobnih skupina, pouavanje heterogenih skupina
Predavanje, analiza, rasprava, suradniko uenje
Kolokvij – pisana provjera
Predavanje, analiza, rasprava, suradniko uenje
Kolokvij – pisana provjera
S V E U I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet
Sveuilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska
tel. (051) 265-600 | (051) 265-602 [email protected]
www.ffri.uniri.hr
IZVEDBENI PLAN
I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Praktikum – nastava engleskoga jezika
Studij Diplomski studij engleskoga jezika i knjievnosti - nastavniki smjer
Semestar 3. Akademska godina 2020./2021. Broj ECTS-a 3 Nastavno optereenje (P+S+V) 0+30+0
Vrijeme i mjesto odravanja nastave Ponedjeljkom 10.15 -11.50, dvorana 403
Broj sati uionike nastave 30
Broj sati online nastave /
Mogunost izvoenja na stranom jeziku Nastava se izvodi na engleskome jeziku Nositelj kolegija Izv.prof.dr.sc. Irena Vodopija-Krstanovi
Kabinet 906 Vrijeme za konzultacije (odrediti dva termina) Srijedom 12.00 - 13.00 u 906 / 217; i prema dogovoru online
Telefon 265-630 e-mail [email protected]
Suradnik na kolegiju Kabinet
Vrijeme za konzultacije Telefon
SADRAJ KOLEGIJA Temeljni je cilj kolegija osposobiti studente za samostalno planiranje i izvoenje nastave engleskoga jezika. Studente e se osposobiti za ciljano i refleksivno promatranje nastave engleskoga jezika te pouavanje etriju vještina, gramatike, vokabulara i kulture. Program e obuhvatiti sljedea podruja: - Razvijanje komunikacijske kompetencije - Pouavanje itanja - Pouavanje pisanja - Pouavanje slušanja - Pouavanje govorenja - Pouavanja kulture i razvijanje interkulturalne komunikacije - Pouavanje vokabulara - Pouavanje gramatike - Pouavanje jezika pomou zadataka (Task-based Language Teaching -TBLT) - Pouavanje jezika i sadraja (Content and language integrated learning - CLIL) - Upravljanje razredom - Interakcija na satu engleskoga jezika - Zajedniki europski referentni jezini okvir / CEFR - EPONAJ/EPOSTL - Priprema nastavnoga sata
OEKIVANI ISHODI KOLEGIJA 1. Pouavati u skladu s principima komunikacijskoga pristupa 2. Pouavati u skladu s principima pouavanja etriju vještina 3. Pouavati engleski jezik pomou zadataka 4. Razvijati meukulturnu kompetenciju 5. Koristiti temeljne principe pouavanja gramatike
6. Koristiti temeljne principe pouavanja vokabulara 7. Procijeniti tue i samoprocijeniti vlastite kompetencije za izvoenje nastave 8. Vrednovati kljune kompetencija nastavnika engleskoga jezika (prema EPONAJu/EPOSTLu) 9. Samostalno izraditi nastavnu jedinicu u skladu s Europskim referentnim stupnjevima (CEFR) 10. Ciljano promatrati nastavni sat – suradniko opaanje 11. Planirati nastavni sat
NAIN IZVOENJA NASTAVE (oznaiti aktivnost s „x“) Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad
X X X Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Mikropouavanje
X III. SUSTAV OCJENJIVANJA
AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA
Pohaanje nastave 0,75 0 Aktivnost na nastavi 0,25 0 Mikropouavanje 0.75 80 Portfolio 0.75 10 Seminarski rad 0,50 10 UKUPNO 3 100
Ope napomene: Varijanta 1 bez završnog ispita Tijekom nastave treba skupiti odgovarajui broj ocjenskih bodova kroz razliite oblike kontinuiranog praenja i vrednovanja. Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova steenih tijekom nastave odreuje se konana ocjena prema sljedeoj raspodjeli:
OCJENA PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJI 5 (A) od 90% do 100% ocjenskih bodova 4 (B) od 75% do 89,9% ocjenskih bodova 3 (C) od 60% do 74,9%,ocjenskih bodova 2 (D) od 50% do 59,9% ocjenskih bodova 1 (F) od 0% do 49,9% ocjenskih bodova
IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA • Newby, D. Allan, R., Fenner, A.B., Jones, B., Komorowska, H. And Soghikyan, K. 2007. European
Portfolio for Student Teachers of Languages. Graz: Council of Europe. • Ur, P. 2012. A Course in Language Teaching. Cambridge: CUP. • Council of Europe 2001. Common European Framework of Reference for Languages: Learning,
Teaching, Assessment. Cambridge: CUP IZBORNA LITERATURA • Crookes, G. 2003. A Practicum in TESOL. Cambridge: CUP. • Genesee, F. And Upshur, J.A. 1996. Classroom-Based Evaluation in Second Language Education.
Cambridge: CUP. • Richards, J.C. and Renandya, W.A. (eds) 2002. Methodology in Language Teaching : An Anthology of
Current Practice. Cambridge: CUP. • Wallace, M.J. 1991. Training Foreign Language Teachers. Cambridge: CUP
V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAANJE NASTAVE Pohaanje nastave je obvezno NAIN INFORMIRANJA STUDENATA Elektronikom poštom i na nastavi KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA
Elektronikom poštom i u vrijeme konzultacija NAIN POLAGANJA ISPITA Kontinuirana provjera i procjena rada OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE Svako neovlašteno preuzimanje tuega teksta bez navoenja izvora smatra se intelektualnom kraom i podlono je sankcijama predvienim vaeim aktima! Student moe ispraviti ili nadoknaditi samo jednu aktivnost koja se ocjenjuju. Nastava se odrava onsite na Filozofskome fakultetu. U sluaju pogoršanja epidemiološke situacije prei e se na online nastavu putem Merlina i Teams-a. ISPITNI ROKOVI
Zimski 8.2.2021. i 22.2.2021. Proljetni
izvanredni 7.4.2021.
izvanredni 30.8.2021. i 6.9.2021.
VI. POETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME – uionika nastava NAZIV TEME – online nastava
12.10.
19.10. Pouavanje slušanja
26.10. Pouavanje itanja
2.11. Pouavanje govorenja
9.11. Pouavanje pisanja
16.11. Pouavanje gramatike
23.11. Pouavanje gramatike
30.11. Pouavanje vokabulara
7.12. Pouavanje jezika pomou zadataka (TBLT) / pouavanje jezika i sadraja (CLIL)
14.12. Pouavanje jezika pomou zadataka (TBLT) / pouavanje jezika i sadraja (CLIL)
21.12. Pouavanje jezika pomou zadataka (TBLT) / pouavanje jezika i sadraja (CLIL)
11.1. Pouavanje jezika pomou zadataka (TBLT) / pouavanje jezika i sadraja (CLIL)
18.1. Pouavanje jezika pomou zadataka (TBLT) / pouavanje jezika i sadraja (CLIL)
25.1. Pouavanje jezika pomou zadataka (TBLT) / pouavanje jezika i sadraja (CLIL)
VII. KONSTRUKTIVNO POVEZIVANJE
ISHODI UENJA SADRAJ
Izrada nastavne pripreme
1—6, 12
Izrada nastavne pripreme
11 – Refleksija i samoanaliza
Analiza i refleksija
Predavanje, oluja ideja, analiza, rasprava, suradniko uenje, praktian rad
Izrada nastavne pripreme Analiza i refleksija
1, 2 Pouavanje slušanja
1,2 Pouavanje itanja
1, 2, 3 Pouavanje govorenja
Praktian rad, demonstracija Izrada nastavne pripreme /nastavnih materijala Mikropuavanje Analiza i refleksija
1, 2 Pouavanje pisanja
1, 5 Pouavanje gramatike
1, 6
Pouavanje vokabulara
1, 3 Pouavanje jezika pomou zadataka (TBLT)
Praktian rad, demonstracija Izrada nastavne pripreme /nastavnih materijala Mikropuavanje Analiza i refleksija
1, 5, 6, 12 Pouavanje jezika i sadraja (CLIL)
Praktian rad, demonstracija Izrada nastavne pripreme /nastavnih materijala Mikropuavanje
Analiza i refleksija
S V E U I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet
Sveuilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska
tel. (051) 265-600 | (051) 265-602 [email protected]
www.ffri.uniri.hr
IZVEDBENI PLAN
Studij Diplomski studij engleskoga jezika i knjievnosti Semestar 3. Akademska godina 2020./2021. Broj ECTS-a 3 Nastavno optereenje (P+S+V) 15+15+0
Vrijeme i mjesto odravanja nastave Asinkrono i po dogovoru
Broj sati uionike nastave
Broj sati online nastave 30
Mogunost izvoenja na stranom jeziku Izvodi se na engleskom jeziku Nositelj kolegija Doc.dr.sc. Sintija uljat
Kabinet 914 Vrijeme za konzultacije (odrediti dva termina) etvrtkom 13.00-15.00 i po dogovoru
Telefon 265631 e-mail [email protected]
Suradnik na kolegiju Kabinet
Vrijeme za konzultacije Telefon
SADRAJ KOLEGIJA
Kolegij utvruje metode odabira i primjene knjievno-umjetnikih tekstova u procesu pouavanja engleskoga kao stranoga jezika. Zasniva se na poelima kreativne nastave u kojoj se prepoznavanjem znaajki knjievnih rodova i vrsta (poezije, proze i drame) u autorskim izvedbama i u engleskom izvorniku potie razumijevanje i osnauje jezina i komunikacijska sposobnost neizvornih govornika. Razdiobom i didaktikom prilagodbom te cjelovitim pristupom knjievni tekstovi predstavljaju se kao odsjeci anglofonih kultura poticajni za pojedinanu kritiku prosudbu. Kolegij ukljuuje i oglednu prezentaciju didaktikoga materijala temeljenog na odabranome knjievnome predlošku. OEKIVANI ISHODI KOLEGIJA
Od studenata se oekuje da e nakon odslušanog kolegija moi:
1. Utvrditi potrebe i interes za kreativno itanje subjekata u procesu pouavanja engleskoga kao stranog jezika
2. Odabrati i prilagoditi knjievni tekst odreenoga anra uzrastu subjekata u nastavi kroza dijalog
3. Razviti strategije preradbe/obrade knjievnoga teksta u nastavnu jedinicu
4. Prepoznavati znaajke literarnosti i figurativnoga znaenja u neknjievnome tekstu
5. Provjeriti razumijevanje proitane knjievnine do razine vlastite izvedbe prema stilotvornome predlošku
(primjerice, uprizorenje dramske jednoinke ili govorna vjeba/tumaenje pjesme s nekoliko oišta na višoj
razini uenja)
Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad
X X X
Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo / Multimedija i mrea
X
Pohaanje nastave 0,75
OCJENSKI RAD 1 40
Tijekom nastave treba skupiti odgovarajui broj ocjenskih bodova kroz razliite oblike kontinuiranog praenja i vrednovanja. Varijanta 2 sa završnim ispitom
Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba skupiti odgovarajui broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu.
- Tijekom nastave student moe ostvariti od najmanje 50% do najviše 70% ocjenskih bodova. - Na završnom ispitu student moe ostvariti od najviše 50% do najmanje 30% ocjenskih bodova.
Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova steenih tijekom nastave i na završnome ispitu odreuje se konana ocjena prema sljedeoj raspodjeli:
OCJENA PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJI
5 (A) od 90% do 100% ocjenskih bodova 4 (B) od 75% do 89,9% ocjenskih bodova 3 (C) od 60% do 74,9%,ocjenskih bodova 2 (D) od 50% do 59,9% ocjenskih bodova 1 (F) od 0% do 49,9% ocjenskih bodova
IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA
Brumfit, C.J. (1985) Language, Literature and Literature Teaching: From Practice to Principle. Pergamon: Oxford. Mc Rae, J. (1996) Language, Literature and the Learner – Creative Classroom Practice. Longman: London, New York. Grundy, P., Bassnett, S. (1993) Language through Literature. Longman: London. Maley, A., Duff, A. (2007) Literature (Resource Book for Teachers), Oxford University Press. Pulverness, A. (2003) 'Literature' in English Teaching Professional, Issue 29, Modern English Publishing. Odabrani anglofoni fikcionalni i nefikcionalni izvori. IZBORNA LITERATURA
Burke, A., O'Sullivan, J. (2002) Stage by Stage: A Handbook for Using Drama in the Second Language Classroom.
Heinemann: Portsmouth. Kramsch, C.(1983) Context and Culture in Language Teaching. Oxford University Press. Lazar, G. (1993) Literature and Language Teaching. Cambridge University Press. Long, M. (1991) Teaching Literature. Longman: Harlow. Maley, A. (2001)“Literature in the language classroom“ in The Cambridge Guide to Teaching ESOL, Cambridge University Press. McRae, J. (1994) Literature with a small 'l', Macmillan Education.
V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAANJE NASTAVE
Studenti su obvezni redovito pohaati nastavu i aktivno sudjelovati u radu kolegija. NAIN INFORMIRANJA STUDENATA
Mrene stranice Odsjeka i Fakulteta. Elektronika pošta. KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA
Elektronikom poštom i u vrijeme konzultacija. NAIN POLAGANJA ISPITA
Završnog ispita NEMA. Studenti su obvezni predati OCJENSKI RAD – pripravu vlastite knjievno-nastavne
jedinice to jest izvedbeni plan vlastite knjievno-nastavne teme u odabranim uvjetima. Studenti mogu odabrani
reeni rad iznijeti pred polaznicima kolegija.
OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE
Svako neovlašteno preuzimanje tuega teksta bez navoenja izvora smatra se intelektualnom kraom i podlono je sankcijama predvienim vaeim aktima! ISPITNI ROKOVI
Zimski 2.2. i 24.2. u 11.00
Proljetni izvanredni 8.4. u 11.00
Ljetni Jesenski
izvanredni 2.9. i 5.9. u 11.00
VI. POETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME – uionika nastava NAZIV TEME – online nastava
1.tjedan Uvod: Znanje o jeziku i znanje o knjievnosti u nastavi engleskoga kao stranoga jezika
2. tjedan Potrebe i motivacija primatelja knjievnih tekstova na ciljanom jeziku – razine uenja
3. tjedan Teorijska uporišta pouavanja knjievnosti 4.tjedan Knjievnost, kultura i jezik kao diskurs
5.tjedan Strategije preradbe/obrade knjievnoga teksta u nastavnu jedinicu
6.tjedan Pristupi proznome tekstu (cloze test)
7.tjedan Poetski tekst u procesu pouavanja engleskoga kao stranoga jezika
8.tjedan Dramski tekst u nastavi engleskoga kao stranoga jezika
9.tjedan Autonomija primatelja i prouavatelja knjievnih tekstova/ Pojedinani studentski ogledi
10.tjedan Razlikovanje knjievnih i neknjievnih tekstova/ Pojedinani studentski ogledi
11.tjedan Knjievnost u drugim medijima za potrebe pouavanja engleskoga kao stranoga jezika
12.tjedan Studentski ogledi i rasprava
13.tjedan Uvoenje novih anglofonih knjievnosti u nastavu engleskoga kao stranoga jezika
14.tjedan Studentski ogledi i rasprava 15.tjedan Analiza i prosudba studentskih izvedaba
VII. KONSTRUKTIVNO POVEZIVANJE
ISHODI UENJA SADRAJ
AKTIVNOSTI ZA NASTAVNIKE
METODE
VREDNOVANJA
1.Utvrditi potrebe i interes za kreativno itanje subjekata u procesu pouavanja engleskoga kao stranoga jezika
Odabrani tekstovi o naravi i uincima itanja – itanje kao mišljenje
-Predavanje na daljinu -Rad na tekstu (studenti samostalno išitavaju odabrana vrela s uvidom u razdiobu referencijalnih i reprezentativnih/knjievnih tekstova) -Rad u parovima -Upitnik i rasprava
-Ocjenski rad- nastavni plan odabrane knjievne teme -Ogledna izvedba odabrane knjievne jedinice
2. Odabrati i prilagoditi knjievni tekst odreenoga anra
Postupci odabira i prilagodbe knjievnih tekstova u nastavi
-Predavanje na daljinu -Rad na tekstu (studenti samostalno odabiru ogledne knjievne tekstove
-Ocjenski rad- nastavni plan odabrane knjievne
uzrastu subjekata u nastavi kroza dijalog
engleskoga kao stranoga jezika: intermedijalni pristup
u svrhu pouavanja i uenja) -Rad u parovima -Rasprava
teme -Ogledna izvedba odabrane knjievne jedinice
3. Razviti strategije preradbe knjievnoga teksta u nastavnu jedinicu
Knjievnina kao diskurs i samosvojna uporaba jezika; Jezine funkcije; Pojmovi referencijalnosti i literarnosti;
-Predavanje na daljinu -Rad na tekstu (stilotvorna razdioba) -Rad u parovima -Rasprava
-Ocjenskki rad- nastavni plan odabrane knjievne teme -Ogledna izvedba odabrane knjievne jedinice
4. Prepoznavati znaajke literarnosti i figurativnoga znaenja u neknjievnom tekstu
Odabrani neknjievni tekstovi s elementima literarnosti (figure zvuka, sintaktike figure, figure misli-tropi)
-Predavanje na daljinu -Rad na tekstu (rašlamba stilskih mikrostruktura neknjievnih tekstova) -Rad u parovima -Rasprava
-Ocjenski rad- nastavni plan odabrane knjievne teme -Ogledna izvedba odabrane knjievne jedinice
5.Provjeriti razumijevanje proitane knjievnine do razine vlastite izvedbe prema stilotvornome predlošku (primjerice, dramskoj jednoinki ili govornoj vjebi/tumaenju pjesme s nekoliko oišta na višoj razini uenja)
Vlastita pouavateljska izvedba prema slobodno odabranom knjievnome predlošku
-Predavanje na daljinu -Prijenos odabranoga knjievnoga teksta -Grupni rad (vrednovanje) -Rasprava (povratna obavijest o kvaliteti pojedinane izvedbe)
-Ocjenski rad- nastavni plan odabrane knjievne teme -Ogledna izvedba odabrane knjievne jedinice
S V E U I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet
Sveuilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska
tel. (051) 265-600 | (051) 265-602 [email protected]
www.ffri.uniri.hr
IZVEDBENI PLAN
I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Usvajanje prvoga jezika
Studij Diplomski sveuilišni studij Engleski jezik i knjievnost dvopredmetni); smjer: nastavniki
Semestar 3.
Vrijeme i mjesto odravanja nastave
Nastava se odrava
asinkrono online, a
tjedni se zadaci
Broj sati uionike nastave 1
Broj sati online nastave 29
Mogunost izvoenja na stranom jeziku Nastava se izvodi na engleskome jeziku.
Nositelj kolegija izv. prof. dr. sc. Tihana Kraš
Kabinet 909
Vrijeme za konzultacije (odrediti dva termina) srijeda (u kabinetu) i petak (online), 9:15–10:00h
Telefon 051 265 628
II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA SADRAJ KOLEGIJA Kolegijem su obuhvaeni sljedei sadraji:
− temeljni pojmovi i istraivaka pitanja na podruju usvajanja prvoga jezika
− povijesni razvoj znanosti o usvajanja prvoga jezika
− metode istraivanja usvajanja prvoga jezika
− temeljne spoznaje o usvajanju fonologije u prvome jeziku
− temeljne spoznaje o usvajanju morfosintakse u prvome jeziku
− temeljne spoznaje o usvajanju vokabulara i semantike u prvome jeziku
− temeljne spoznaje o usvajanju pragmatike u prvome jeziku
− suvremeni teorijski pristupi usvajanju prvoga jezika
− temeljne spoznaje o individualnim razlikama u usvajanju prvoga jezika
− uloga dobi u usvajanju prvoga jezika
− temeljne spoznaje o netipinome jezinom razvoju
− temeljne spoznaje o razvoju prvoga jezika i pismenosti u školskoj dobi
− temeljne spoznaje o razvoju prvoga jezika u odrasloj dobi
− temeljne spoznaje o simultanome dvojezinom usvajanju jezika
OEKIVANI ISHODI KOLEGIJA Studenti e nakon odslušanoga predmeta biti u stanju:
− objasniti temeljne pojmove i istraivaka pitanja na podruju usvajanja prvoga jezika
− ukratko opisati povijesni razvoj znanosti o usvajanja prvoga jezika
− opisati i usporediti razliite metode istraivanja usvajanja prvoga jezika
− opisati temeljne spoznaje o usvajanju fonologije u prvome jeziku
− opisati temeljne spoznaje o usvajanju morfosintakse u prvome jeziku
− opisati temeljne spoznaje o usvajanju vokabulara i semantike u prvome jeziku
− opisati temeljne spoznaje o usvajanju pragmatike u prvome jeziku
− opisati i usporediti suvremene teorijske pristupe usvajanju prvoga jezika i kritiki se osvrnuti na njih
− opisati temeljne spoznaje o individualnim razlikama u usvajanju prvoga jezika
− objasniti ulogu dobi u usvajanju prvoga jezika
− opisati temeljne spoznaje o netipinome jezinom razvoju
− usporediti proces tipinoga i netipinoga jezinog razvoja
− opisati temeljne spoznaje o razvoju prvoga jezika i pismenosti u školskoj dobi
− opisati temeljne spoznaje o razvoju prvoga jezika u odrasloj dobi
− opisati temeljne spoznaje o simultanome dvojezinom usvajanju jezika
− usporediti proces jednojezinoga i dvojezinoga usvajanja prvoga jezika
NAIN IZVOENJA NASTAVE (oznaiti aktivnost s „x“) Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad
x x Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo / Multimedija
III. SUSTAV OCJENJIVANJA
AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA
Pohaanje nastave 0,75 0 Kontinuirana provjera znanja 1 0,625 35 Kontinuirana provjera znanja 2 0,625 35 Esej 1 30 ZAVRŠNI ISPIT 0 od najmanje 30% do najviše 50% UKUPNO 3 100 Ope napomene: Tijekom nastave treba skupiti odgovarajui broj ocjenskih bodova kroz razliite oblike kontinuiranog
praenja i vrednovanja. Kontinuirane provjere znanja 1 i 2 su kolokviji. Da bi se poloio kolegij, potrebno je poloiti sve
aktivnosti za ocjenu. U svakoj je aktivnosti za ocjenu potrebno ostvariti minimalno 50% ocjenskih bodova (18 bodova u
kolokviju i 15 bodova u eseju) da bi se aktivnost poloila. Samo se jedna aktivnost za ocjenu moe ponavljati, i to u
sluaju pada.
Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova steenih tijekom nastave i na završnome ispitu
odreuje se konana ocjena prema sljedeoj raspodjeli:
OCJENA PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJI 5 (A) od 90% do 100% ocjenskih bodova
4 (B) od 75% do 89,9% ocjenskih bodova
3 (C) od 60% do 74,9%,ocjenskih bodova
2 (D) od 50% do 59,9% ocjenskih bodova
1 (F) od 0% do 49,9% ocjenskih bodova
IV. LITERATURA
OBVEZNA LITERATURA Gleason, J., i Bernstein Ratner, N. (ur.) (2016). The development of language (9. izd.). Boston: Pearson.
Izbor znanstvenih lanaka i/ili poglavlja iz urednikih knjiga i udbenika
IZBORNA LITERATURA Ambridge, B., i Lieven, E. V. M. (2011). Child language acquisition: Contrasting theoretical approaches. Cambridge:
Cambridge University Press.
Bavin, E. L., i Naigles, L. R. (ur.) (2015). The Cambridge handbook of child language (2. izd.). Cambridge: Cambridge
University Press.
Bloom, P. (2000). How children learn the meanings of words. Cambridge, MA/London, England: MIT Press.
Bowermann, M., i Levinson, S. C. (2004). Language acquisition and conceptual development. Cambridge: Cambridge
University Press.
Carrol, D. W. (2007). Psychology of language (5. izd.). Thomson Wadsworth.
Cattell, R. (2007). Children's language: Consensus and controversy (2. izd.). London/New York: Continuum.
Clark, E. V. (2016). First language acquisition (3. izd.). Cambridge: Cambridge University Press.
Fletcher, P., i MacWhinney, B. (ur.) (1995). The handbook of child language. Oxford: Blackwell.
Foster-Cohen, S. H. (1999). An introduction to child language development. London/New York: Longman.
Guasti, M. T. (2016). Language acquisition: The growth of grammar (2. izd.). Cambridge, MA/London, England: The
MIT Press.
Harley, T. A. (2014). The psychology of language: From data to theory (4. izd.). Hove/New York: Psychology Press.
Herschensohn, J. (2007). Language development and age. Cambridge: Cambridge University Press.
Hickmann, M. (2008). Children’s discourse: Person, space and time across languages. Cambridge: Cambridge
University Press.
Hoff, E., i Shatz, M. (ur.) (2006). Blackwell handbook of language development. Oxford: Blackwell.
Ingram, D. (1989). First language acquisition: Method, description and explanation. Cambridge: Cambridge University
Press.
Lidz, J. L., Snyder, W., i Pater, J. (ur.) (2016). The Oxford handbook of developmental linguistics. Oxford: Oxford
University Press.
Lust, B. C. (2006). Child language: Acquisition and growth. Cambridge: Cambridge University Press.
Lust, B. C., i Foley, C. (ur.) (2004). First language acquisition: The essential readings. Malden, MA: Blackwell.
O'Grady, W. (1997). Syntactic development. Chicago: University of Chicago Press.
O'Grady, W. D. (2005). How children learn language. Cambridge: Cambridge University Press.
Rueschemeyer, S.-A., i Gaskell, M. G. (ur.) (2018). The Oxford handbook of psycholinguistics (2. izd.). Oxford: Oxford
University Press.
Schwartz, R. G. (ur.) (2008). Handbook of child language disorders. New York/Hove: Psychology Press.
Singleton, D., i Ryan, L. (2004). Language acquisition: The age factor. Clevedon, UK: Multilingual Matters.
Tomasello, M., i Bates, E. (ur.) (2001). Language development: The essential readings. Malden/Oxford: Blackwell.
Tomasello, M. (2003). Constructing a language: A usage-based theory of language acquisition. Cambridge,
MA/London, England: Harvard University Press.
Traxler, M. J., i Gernsbacher, M. A. (ur.) (2006). Handbook of psycholinguistics (2. izd.). Amsterdam: Academic Press.
Saxton, M. (2017). Child language: Acquisition and development (2. izd.). Los Angeles, London, New Delhi,
Singapore, Washington DC, Melbourne: Sage.
V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU
POHAANJE NASTAVE Kolegij se izvodi asinkrono online.
NAIN INFORMIRANJA STUDENATA Putem sustava Merlin (Moodle) i elektronike pošte
KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA Na konzultacijama te putem sustava Merlin (Moodle) i elektronike pošte
NAIN POLAGANJA ISPITA Kolegij ne sadri ispit – sve se aktivnosti za ocjenu polau tijekom nastave.
OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE Kolokviji se polau onsite iskljuivo u zakazanim terminima. U sluaju bolesti nije mogue polagati kolokvij u posebnom
terminu. Kašnjenje s predajom eseja sankcionira se oduzimanjem triju ocjenskih bodova za svaki zapoeti dan (24h)
kašnjenja brojano od trenutka isteka roka za predaju. Kašnjenje s predajom popravnoga eseja nije dopušteno. U sluaju
teih bolesti primjenjuju se posebna pravila. Termin popravnoga kolokvija, koji se takoer polae onsite, i rok za predaju
popravnoga eseja bit e zakazan tijekom zimskoga ispitnog roka.
Esej se šalje nositeljici kolegija elektronikom poštom. Pritom se iskljuivo trenutak primitka poruke smatra
trenutkom predaje eseja.
Svako neovlašteno preuzimanje tuega teksta bez navoenja izvora smatra se intelektualnom kraom i podlono
je sankcijama predvienim vaeim aktima! Osim toga, takav postupak rezultira padom aktivnosti za ocjenu u sklopu
koje je poinjen.
ISPITNI ROKOVI Zimski 12. i 26. veljae 2021. u 10h
Proljetni
Ljetni /
Jesenski
izvanredni 1. i 8. rujna 2021. u 10h
VI. POETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME – uionika nastava NAZIV TEME – online nastava
9.10.2020.
istraivanja procesa usvajanja prvoga jezika
(1. tematska jedinica)
(2. tematska jedinica)
(3. tematska jedinica)
(4. tematska jedinica)
(5. tematska jedinica)
(6. tematska jedinica)
kompetencije) u prvome jeziku (7. tematska
jedinica)
prvoga jezika (1. dio) (8. tematska jedinica)
4.12.2020. Teorijski pristupi prouavanju procesa usvajanja
prvoga jezika (2. dio) (9. tematska jedinica)
11.12.2020. Individualne razlike u usvajanju prvoga jezika (10.
predavanje) (10. tematska jedinica)
8.1.2021.
Rok za predaju eseja Razvoj prvoga jezika i pismenosti u školskoj dobi
(12. tematska jedinica)
(13. tematska jedinica)
METODE VREDNOVANJA
objasniti temeljne
osvrnuti na njih
samostalni zadaci
pismenosti u školskoj
odrasloj dobi
kolokvij
S V E U I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet
Sveuilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska
tel. (051) 265-600 | (051) 265-602 [email protected]
www.ffri.uniri.hr
IZVEDBENI PLAN
I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Opi engleski jezik 2
Studij Preddiplomski sveuilišni studij Engleski jezik i knjievnost (dvopredmetni)
Semestar zimski (godine 1.-5.) Akademska godina 2020./21. Broj ECTS-a 3 Nastavno optereenje (P+S+V) 0+60+0
Vrijeme i mjesto odravanja nastave Online, asinkorno Broj sati uionike nastave - Broj sati online nastave 60
Mogunost izvoenja na stranom jeziku Kolegij se izvodi na engleskom jeziku Nositelj kolegija Mr.sc. Irena Grubica, mag., viši predava
Kabinet 915
Vrijeme za konzultacije (odrediti dva termina) online prema dogovoru u kabinetu pon. 11.30-12.15 uz prethodnu najavu e-mailom
Telefon - e-mail [email protected]
SADRAJ KOLEGIJA Sadraj predmeta obuhvaa tematske jedinice iz udbenika Krantz, Caroline, Rachael Roberts. Navigate. Coursebook. (B2 upper-intermediate). Oxford: Oxford University Press, 2015. nadopunjene dodatnim nastavnim materijalima prema odabiru predmetnog nastavnika. Tematske jedinice: - Komunikacija: naini komuniciranja u razliitim kulturama; pismena komunikacija; telefonska komunikacija; pisanje neformalnog e-maila- priopavanje novosti (Gramatika: Using different question types; Present perfect simple and continuous) - Bijeg: putovanja i avanture; razgovor o osjeajima; razumijevanje sjevernoamerikog i britanskog naglaska; pisanje e-maila kojim se izraava prigovor (Gramatika: Talking about past events; Past perfect forms) - Ulagati: ulaganja u budunost; uenje, mišljenje, znanje; kolokacije s imenicama time i money: strategije brzog itanja teksta, selektiranje informacija prilikom brzog itanja; pisanje eseja u kojem se izraava argumentirano osobno mišljenje (Gramatika: Talking about the future) - Kreativnost: kreativno okruenje, inventivne ideje; izraavanje osobnog mišljenja; razmjena mišljenja i strategije utjecaja na mišljenje sugovornika; pisanje saetaka (Gramatika: Using the passive; causative have and get) - Ljudski um: memorija, sjeanja iz djetinjstva, emocije i ponašanje; pisanje sastavka u kojem se izraavaju savjeti (Gramatika: Using verbs with –ing and infinitive) - Zajednica: kros-kulturalno iskustvo, razliite kulture i zajednice, naini ivljenja; uporaba najuestalijih kolokacija; razumijevanje tenog govora; pisanje kratkog izvješa u kojem se opisuju podaci (Gramatika: Articles; Using determiners and quantifiers) - Pravila: kriminal i pravda; pravda i pravednost; socijalne nepravde; razumijevanje elipsi; izraavanje mišljenja- slaganje i neslaganje; pisanje persuazivnog pisma/e-maila (Gramatika: Present modal verbs; Past modals of deduction) - Staro i novo: pametne tehnologije, Internet, generacija x, y, z; izraavanje dojmova o nekom dogaaju; pisanje kratke recenzije (Gramatika: Relative clauses; Participle clauses) - Noni ivot: razliiti klimatski uvjeti i razliiti ivotni stilovi, spavanje, naini spavanja, bijele noi i crni dani; sinonimi i antonimi; pisanje kratkog izvješa (Gramatika: Adjectives and adverbs; Past and present habits) - Osjetila: pet osjetila, unutarnja osjetila; osjeaj za humor; glagoli za izraavanje osjetila, pisanje detaljnog opisa nekog prizora (Gramatika: Order of adjectives; If + other conjunction clauses)
- Mediji: mediji i navike; televizija; prenošenje vijesti; prepriavanje vijesti; pisanje formalnog eseja u kojem se izraava osobno mišljenje (Gramatika: Reported Speech; Reporting verbs) - ivotni stadiji: obitelj i obiteljski odnosi, ivotni ciklusi, prijelomni ivotni dogaaji i odabiri; pisanje kratke biografije (Gramatika: Unreal situations; Using wish and if only) OEKIVANI ISHODI KOLEGIJA Nakon odslušanog kolegija studenti e moi: Na B2 stupnju prema Zajednikom europskom referentnom okviru za jezike - razumjeti due govore i predavanja te pratiti ak i sloenu argumentaciju ako im je tema barem donekle poznata - razumjeti veinu TV vijesti i programa koji se bave tekuim dogaanjima, te veinu filmova na standardnom jeziku - itati lanke i izvještaje koji obrauju suvremene probleme u kojima pisac zauzima odreena stajališta ili izraava odreena mišljenja - jasno i podrobno govoriti o mnogim temama vezanim uz podruje vlastitoga interesa - dati svoje mišljenje na razliite teme navodei prednosti i nedostatke raznih pristupa - koristiti jezik s dozom rjeitosti i spontanosti koji omoguuju interakciju s izvornim govornikom - sudjelovati u diskusijama o poznatim temama, podupirui svoja gledišta - napisati jasan, podroban tekst o velikom broju tema s podruja svog interesa - napisati sastav ili izvještaj prenosei informaciju ili navodei razloge za ili protiv odreenog stajališta NAIN IZVOENJA NASTAVE (oznaiti aktivnost s „x“)
Predavanja x Seminari x Konzultacije x Samostalni rad x
Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad x Ostalo
III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE
OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA
Pohaanje nastave i aktivnost u nastavi 1,5 + 0,1 20
Individualna usmena prezentacija na zadanu temu (seminarski rad)
0,2 25
Grupna usmena prezentacija na zadanu temu 0,2 25 ZAVRŠNI ISPIT 1 Pismeni ispit- 30 UKUPNO 3 100
Ope napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba skupiti odgovarajui broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu.
- Tijekom nastave student moe ostvariti najviše 70% ocjenskih bodova. - Na završnom ispitu student moe ostvariti 30% ocjenskih bodova.
Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova steenih tijekom nastave i na završnome ispitu odreuje se konana ocjena prema sljedeoj raspodjeli:
OCJENA PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJI 5 (A) od 90% do 100% ocjenskih bodova
4 (B) od 75% do 89,9% ocjenskih bodova
3 (C) od 60% do 74,9%,ocjenskih bodova
2 (D) od 50% do 59,9% ocjenskih bodova
1 (F) od 0% do 49,9% ocjenskih bodova
IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA Krantz, Caroline, Rachael Roberts. Navigate. Coursebook. (B2 upper-intermediate). Oxford: Oxford
University Press, 2016. Krantz, Caroline, Rachael Roberts. Navigate. Workbook. (B2 upper-intermediate). Oxford: Oxford University Press, 2016. Oxford Advanced Learner's Dictionary. Oxford: Oxford University Press, 2004. Tohmson, A.J., A.V. Martinet. A Practical English Grammar. Exercises 1 and 2, 3rd (or 4th) ed. Oxford: Oxford University Press, 1986. - fotokopije tekstova iz razliitih izvora prema odabiru predmetnog nastavnika IZBORNA LITERATURA Bujas, eljko. Englesko-hrvatski rjenik. Zagreb: Nakladni zavod Globus, 2005. Bujas, eljko. Hrvatsko-engleski rjenik. Zagreb: Nakladni zavod Globus, 2001. Eastwood, John. Oxford Guide to English Grammar. Oxford: Oxford University Press, 2002. Latham-Koening, Christina, Clive Oxenden. English File.Upper- Intermediate Student's Book. Oxford: Oxford University Press, 2015. / 3. izdanje Latham-Koening, Christina, Clive Oxenden, Jane Hudson. English File. Upper-Intermediate Workbook. Oxford: Oxford University Press, 2015. / 3. izdanje Longman Dictionary of English Language and Culture. Harlow, Essex: Longman, 2003. Murphy, Raymond. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2000./ 5. izdanje 2019.
V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAANJE NASTAVE Redovito prisustvovanje i aktivno sudjelovanje u nastavi online, jedna grupna prezentacija na zadanu temu (PowerPoint prezentacija), jedna individualna prezentacija (seminarski rad/PowerPoint prezentacija) na zadanu temu, pismeni ispit. NAIN INFORMIRANJA STUDENATA Mrena stranica Odsjeka za anglistiku, mrena stranica nositelja kolegija, Merlin, e-mailom i na konzultacijama. KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA E-mail, konzultacije, Merlin NAIN POLAGANJA ISPITA Polae se završni ispit koji se sastoji od pismenog dijela. OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE U uvodnom predavanju objavljenom na Merlinu studentima e detaljno biti interpretiran Izvedbeni plan i objasnti e se sve obaveze, te organizacija online nastave. Takoer, studentima e se objasniti korištenje literature za kolegij. S obzirom da se nastava izvodi asinkrono online studenti su obavezni redovito pratiti sve obavijesti na Merlinu, poštivati rokove i redovito obavljati svoje obaveze. Svako neovlašteno preuzimanje tuega teksta bez navoenja izvora smatra se intelektualnom kraom i podlono je sankcijama predvienim vaeim aktima!
ISPITNI ROKOVI
Proljetni izvanredni 9.04.2021. 11.30-13.00
8.09.2021. 11.30-13.00 9.09.2021. 11.30-13.00
VI. POETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME –
uionika nastava NAZIV TEME – online nastava
Asinkrono, po
Asinkrono, po
Asinkrono, po
dogovoru
- Ulagati: ulaganja u budunost; uenje, mišljenje, znanje; kolokacije s imenicama time i money: strategije brzog itanja teksta, selektiranje informacija prilikom brzog itanja; pisanje eseja u kojem se izraava argumentirano osobno mišljenje (Gramatika: Talking about the future)
Asinkrono, po
Asinkrono, po
dogovoru
- Ljudski um: memorija, sjeanja iz djetinjstva, emocije i ponašanje; pisanje sastavka u kojem se izraavaju savjeti (Gramatika: Using verbs with –ing and infinitive)
Asinkrono, po
Asinkrono, po
Asinkrono, po
dogovoru
- Staro i novo: pametne tehnologije, Internet, generacija x, y, z; izraavanje dojmova o nekom dogaaju; pisanje kratke recenzije (Gramatika: Relative clauses; Participle clauses)
Asinkrono, po
dogovoru
- Noni ivot: razliiti klimatski uvjeti i razliiti ivotni stilovi, spavanje, naini spavanja, bijele noi i crni dani; sinonimi i antonimi; pisanje kratkog izvješa (Gramatika: Adjectives and adverbs; Past and present habits)
Asinkrono, po
- Osjetila: pet osjetila, unutarnja osjetila; osjeaj za humor; glagoli za izraavanje osjetila, pisanje detaljnog opisa nekog prizora (Gramatika: Order of adjectives; If + other conjunction clauses)
Asinkrono, po
Asinkrono, po
Asinkrono, po
Asinkrono po
dogovoru Conclusion
I STUDENTE (metode pouavanja i uenja)
VREDNOVANJA
- razumjeti due govore i predavanja te pratiti ak i sloenu argumentaciju ako im je tema barem donekle poznata
odabrani tekstovi, audio snimke i multimedija zadaci s primjerima
Individualni rad na zadanim zadacima Rad u paru; rješavanje gramatikih zadataka Diskusija na forumu u Merlinu
Evaluacija prezentacije pismeni ispit
- razumjeti veinu TV vijesti i programa koji se bave tekuim dogaanjima, te veinu filmova na standardnom jeziku
odabrani tekstovi, audio snimke i multimedija zadaci s primjerima
Individualni rad na zadanim zadacima Rad u paru; rješavanje gramatikih zadataka Diskusija na forumu u Merlinu
Evaluacija prezentacije pismeni ispit
- itati lanke i izvještaje koji obrauju suvremene probleme u kojima pisac zauzima odreena stajališta ili izraava odreena mišljenja
odabrani tekstovi zadaci s primjerima
Individualni rad na zadanim zadacima Rad u paru; rješavanje gramatikih zadataka Diskusija na forumu u Merlinu
pismeni ispit
- jasno i podrobno govoriti o mnogim temama vezanim uz podruje vlastitoga interesa
odabrani tekstovi, audio snimke i multimedija zadaci s primjerima
Individualni rad na zadanim zadacima Rad u paru; rješavanje gramatikih zadataka Diskusija na forumu u Merlinu
Evaluacija prezentacije
- dati svoje mišljenje na razliite teme navodei prednosti i nedostatke raznih pristupa
odabrani tekstovi, audio snimke i multimedija zadaci s primjerima
Individualni rad na zadanim zadacima Rad u paru; rješavanje gramatikih zadataka Diskusija na forumu u Merlinu
Evaluacija prezentacije pismeni ispit
- koristiti jezik s dozom rjeitosti i spontanosti koji omoguuju interakciju s izvornim govornikom
odabrani tekstovi, audio snimke i multimedija zadaci s primjerima
Individualni rad na zadanim zadacima Rad u paru; rješavanje gramatikih zadataka Diskusija na forumu u Merlinu
Evaluacija prezentacije pismeni ispit
- sudjelovati u diskusijama o poznatim temama, podupirui svoja gledišta
odabrani tekstovi, audio snimke i multimedija zadaci s primjerima
Individualni rad na zadanim zadacima Rad u paru; rješavanje gramatikih zadataka Diskusija na forumu u Merlinu
Evaluacija prezentacije pismeni ispit
- napisati jasan, podroban tekst o velikom broju tema s podruja svog interesa
Upoznavanje s razliitim anrovima tekstova, primjerice esejem, pismom, izvješem itd.
Individualni rad na zadanim zadacima Rad u paru; rješavanje gramatikih zadataka
Pismeni ispit
- napisati sastav ili izvještaj prenosei informaciju ili navodei razloge za ili protiv
Upoznavanje s razliitim anrovima tekstova, primjerice esejem, izvješem itd i
Individualni rad na zadanim zadacima
Pismeni ispit
Rad u paru; rješavanje gramatikih zadataka
POPIS PREDMETA ZIMSKOGA SEMESTRA DIPLOMSKOGA STUDIJA
POPIS PREDMETA I. SEMESTRA DIPLOMSKOGA STUDIJA
POPIS PREDMETA III. SEMESTRA DIPLOMSKOGA STUDIJA
Opi engleski jezik 2