preddiplomski studij engleski jezik i književnost

Click here to load reader

Post on 02-Feb-2017

231 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PREDDIPLOMSKI STUDIJ

  Engleski jezik i knjievnost

  IZVEDBENI PLANOVI

  AK. GODINA 2016./2017.

  ZIMSKI SEMESTAR

 • I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Uvod u lingvistiki studij engleskoga jezika Studij Preddiplomski studij engleskoga jezika i knjievnosti

  Semestar 1.

  Akademska godina: 2016./2017.

  Broj ECTS-a 3

  Nastavno optereenje 30+0+30

  Vrijeme i mjesto odravanja nastave

  etvrtkom 08.30-11.00 (pred. 139) te izlaganje seminara (po potrebi u terminu po dogovoru) + tjedna izvedba MudRI

  Nositelj kolegija Dr.sc. Maja Brala-Vukanovi, red. prof.

  Suradnik -

  Vrijeme za konzultacije etvrtkom 11.00-12.30 te po dogovoru

  Kabinet 910

  Telefon 265-633

  E-mail [email protected]

  II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA

  SADRAJ KOLEGIJA

  Ovo je temeljni kolegij koji studente uvodi u osnove teoretske lingvistike, s posebnim fokusom na strukturu engleskoga jezika. Tijekom kolegija obrauju se slijedee tematske cjeline: 1) porijeklo jezika (govornog i pisanog), 2) glasovi u (engleskome) jeziku, 3) struktura (engleskoga) jezika s posebnim cjelinama: 3a) morfologija (engleskoga) jezika i 3b) sintaksa (engleskoga) jezika. U sklopu cjeline 3b) studenti e biti upoznati s temeljnim pojmovima i postavkama sintaktike analize na principima Univerzalne gramatike (UG) Noama Chomskog. Slijedi upoznavanja s pitanjem znaenja u jeziku i to: 4) znaenje u (engleskome) jeziku (osnove leksike semantike, uvod u kognitivnu semantiku) i 5) osnove pragmatike i sociolingvistike, te konano cjeline 6) osnove usvajanja prvog jezika i 7) osnove procesa uenja drugog (stranog) jezika. Teorijski sadraji kolegija sustavno su komplementirani praktinim vjebama te materijalima na portalu MudRI.

  OEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

  Cilj kolegija jest upoznati studente s temeljima suvremene lingvistike teorije i analize, kao i s temeljima strukture engleskoga jezika, iz perspektive suvremene lingvistike. Po odsluanom kolegiju odnosno poloenom ispitu studenti e biti sposobni:

  Opisati i objasniti temeljne pojmove i teorijske postavke suvremene lingvistike, i to na svim razinama analize (od razine zvuka do razine teksta odnosno diskursa);

  Prepoznati, sagledati i protumaiti temeljne jezinih fenomena (engleskoga ali i drugih njima poznatih jezika) unutar strukturirane cjeline ije su im ope odrednice (od razine zvuka do razine pragmatike) poznate i prepoznatljive;

  Opisati i objasniti strukturu engleskoga jezika na svim razinama lingvistike analize (fonolokoj, morfolosintaktikoj, semantikoj, pragmatikoj i sociolingvistikoj);

  Opisati temeljne spoznaje o usvajanju prvoga i drugoga / stranoga jezika;

  Primijeniti osnove lingvistike analize i na druge jezike pored engleskoga (ponajprije hrvatski i eventualno ostale jezike koje student/-ica poznaje) odnosno uinkovito sagledati, pojasniti te po potrebni meujezino prenijeti (prevesti) pojedine lingvistike elemente / fenomene.

  Postizanje gore navedenih ciljeva nuan je temelj i preduvjet je za a) praenje svih jezikoslovnih kolegija na viim studijskim godinama; b) uinkovitu meujezinu (i interkulturalne) analize lingvistikih fenomena te c) budue nastavne, prevoditeljske ili vezane jezine prakse.

 • NAIN IZVOENJA NASTAVE (oznaiti aktivnost s x)

  Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad

  X X x X

  Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo

  III. SUSTAV OCJENJIVANJA

  AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO AKTIVNOSTI U ECTS

  BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

  Pohaanje nastave 1 -

  Kontinuirana provjera znanja 1 70

  ZAVRNI ISPIT 1 30

  UKUPNO 3 100

  Nain bodovanja svake pojedinane aktivnosti koja se ocjenjuje: Opa napomena Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti najmanje 40 ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti zavrnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare izmeu 30 i 39,9 ocjenskih bodova pripadaju kategoriji FX i imaju mogunost tri izlaska na popravni ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E (od 40 do 49%) Kontinuirana provjera znanja meuispiti Kontinuirana se provjera znanja provodi tijekom nastave. Kontinuirana provjera sastoji se od:

  - Dva kolokvija (svaki nosi maksimalno 25 ocjenskih bodova ukupno 50) - E-zadataka (6 bodova language observation post + 4 boda e-zadaci ukupno 10) - Research project (odabir teme i ppt prezentacija, maksimalno 10 bodova)

  Pristup popravku meuispita U svakoj je ocjenskoj komponenti potrebno ostvariti minimalno 50% ocjenskih bodova (tj. 12,5 boda u svakom kolokviju, 5 bodova iz e-zadataka, te 5 bodova iz projekta) da bi se komponenta smatrala poloenom. Da bi se pristupilo ispitu, potrebno je poloiti sve ocjenske komponente provedene prije njega, odnosno oba kolokvija, e-zadatke i esej, te skupiti ukupno najmanje 40 ocjenskih bodova. Samo se jedna od tih ocjenskih komponenti moe popravljati, i to samo jednom. Pristup popravku meuispita omoguen je na kraju posljednjega sata redovitih predavanja u tekuoj akademskoj godini. Prepisivanje ili pokuaj prepisivanja na kolokviju i ispitu te plagijat u eseju, ak i u najmanjem obliku, rezultira nedodjelom ocjenskih bodova. Zavrni ispit Zavrni se ispit se polae pismeno. UKUPNA OCJENA USPJEHA: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova steenih tijekom nastave i na zavrnome ispitu odreuje se konana ocjena: Preddiplomski studij:

 • 80 do 100 ocjenskih bodova 5 A

  70 do 79,9 ocjenskih bodova 4 B

  60 do 69,9 ocjenskih bodova 3 C

  50 do 59,9 ocjenskih bodova 2 D

  40 do 49,9 ocjenskih bodova 2 E

  30 do 39,9 ocjenskih bodova 1 FX

  0 do 29,9 ocjenskih bodova 1 F

  IV. LITERATURA

  Obvezna literatura: . Albrow, K. H. 1982. The English writing system: notes towards a description. London: Longman. (part. pp. 7 13) Brala - Vukanovi, M. 2008. Understanding Language. Introduction to the Linguistic Study of the English Language. Rijeka: Seuilite u Rijeci. Crystal, D. 1988. The English Language. London: Penguin. Huddlestone, R. 1988. English Grammar. An Outline. Cambridge: Cambridge University Press. Yule, G. 1996. The Study of Language. Cambridge: Cambridge University Press. All materials posted on the MUDRI E-course

  - Selected handouts will be handed out to you in class

  Izborna literatura:

  Brown, G. 1990. Listening to Spoken English (second edition). London: Longman Dubinsky, S. & Holcomb, C. 2011. Understanding language through humor. Cambridge: Cambridge University Press. Larsen-Freeman, D. & Long, M. H. 1992. An Introduction to Second Language Acquisition Research. London: Longman. Levinson, S. H. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press. Lyons, J. 1995. Linguistic Semantics. An Introduction. Cambridge: Cambridge University

  V. DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU

  POHAANJE NASTAVE

  Pohaanje nastave je obavezno, kao i izvravanje svih zadataka (pripremni radovi, e-zadaci, istraivaki projekt izrada i predstavljanje, kolokviji). Kolegij je popraen materijalima na webu odnosno na sustavu MUDRI .

  NAIN INFORMIRANJA STUDENATA

  - Mrene stranice fakulteta (Odsjek za anglistiku)

 • - E-kolegij obavijesti u sustavu MUDRI / Email - Oglasna ploa - Tijekom konzultacija - Po potrebi / po dogovoru sa studentom, profesor je spreman ponuditi izvanredne termine konzultacija

  KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

  - Prije / poslije predavanja, tijekom konzultacija, emailom / kroz E-kolegij (Forum, Chat), putem tajnitva Odsjeka.

  OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

  Uvjeti za upis predmeta: nema Svako neovlateno preuzimanje tuega teksta bez navoenja izvora smatra se intelektualnom kraom i podlono je sankcijama predvienim vaeim aktima!

  VI. POPIS TEMA Tjedan Tema Prethodna priprema studenata

  1. 6/10/ 2016

  Introducing the course The Origin of Language

  2. 13/10/ 2016

  Human vs. animal communication; Features of Language and Communication Do animals talk? Prepare a 300 word written answer

  3. 20/10/ 2016

  Phonetics and Phonology Assigned reading / E-course material

  4. 27/10/ 2016

  Reading and writing, a daily miracle Assigned reading

  5.3/11/ 2016

  Morphology Five examples of words smaller than words (prepare for

  discussion)

  6. 10/11/ 2016

  KOLOKVIJ 1 Syntax I theory

  Review class material +

  assigned reading

  7. 17/11/ 2016

  Syntax II (generative grammar, Phrase Structure rules) Assigned reading / E-course material

  8. 24/11/ 2016

  Semantics

  Words that can(not) be

  translated (prepare a 300 word

  written answer)

  9. 1/12/ 2016

  Pragmatics

  10. 8/12/ 2016

  Discourse analysis Assigned reading / E-course material

  11. 15/12/ 2016

  KOLOKVIJ 2 Sociolinguistics

  Assigned reading

  Age, gender and profession in

  language discussion topic / E

  course material

  12. 22/12/ 2017

  First Language Acquisition and Second Language Acquisition DEADLINE FOR LANGUAGE

  OBSERVATION POST

  Assigned reading

 • Learning a foreign language

  discussion topic / E-course

  material

  13. 12/1/ 2017

  Research class

  14. 19/1/ 2017

  Research class

  15. 22/1/ 2017

  Interactive class 2 Language, Linguistics and Beyond Revision / preparation for the exam

  Find a popular text on

  linguistics (language), and bring

  it to class / E- course material

 • I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU

  Naziv kolegija Engleski jezik 1 temelji jezika

  Studij Dvopredmetni preddiplomski studij engleskoga jezika i

  knjievnosti

  Semestar 1.

  Akademska godina 2016./2017.

  Broj ECTS-a 5

  Nastavno optereenje (P+S+V) 0 + 3 + 2

  Vrijeme i mjesto odravanja nastave

  Irena Metrovi tajduhar

  - grupa A (vjebe): utorkom, 10:1511:50, predavaonica 406

  - grupa B (vjebe): utorkom, 12:1513:50, predavaonica 406

  - grupa C (vjebe): srijedom, 10:15 11:50, predavaonica

  205

  - grupa A (seminar): srijedom, 12:15 13:00, predavaonica

  406

  - grupa B (seminar): srijedom, 13:15 14:00, predavaonica

  406

  Joseph Molitorisz

  - grupa A (seminar): ponedjeljkom, 08:15 10:00,

  predavaonica 403

  - grupa B (seminar): ponedjeljkom, 10:15 12:00,

  predavaonica 403

  - grupa C (seminar): utorkom, 08:15 10:00, predavaonica

  406

  Mogunost izvoenja na stranom

  jeziku kolegij se izvodi na engleskome jeziku

  Nositelj kolegija Irena Metrovi tajduhar

  Kabinet 916

  Vrijeme za konzultacije utorkom, 14:00 15:30 te po dogovoru; uz prethodnu najavu

  e-mailom

  Telefon 265-636

  e-mail [email protected]

  Suradnik na kolegiju Joseph Molitorisz

  Kabinet 907

  Vrijeme za konzultacije

  Telefon 265-620

  e-mail [email protected]

  II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA

  SADRAJ KOLEGIJA

  Uvod: gramatika iz perspektive diskursa. Vrste rijei. Fraze i reenice. Imenice. Zamjenice.

  Jednostavna imenska fraza. Glagoli. Glagolska fraza: vrijeme, vid, stanje. Pridjevi i prilozi.

  Kolokacije. Idiomi. Frazalni glagoli. Akademski diskurs.

  U nastavi se izmjenjuje uenje gramatike i rad na tekstovima. Tekstovi obuhvaaju autentine

  tekstove i izbor iz aktualnih prirunika.

  OEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

  Nakon odsluanog kolegija, studenti e moi:

  Oprimjerivati i tumaiti odnose i znaenja gramatikih elemenata, tj.:

  Rabiti primjereno nazivlje gramatike i leksikoloke dopune tj. metalingvistikim sredstvima

  opisati jezinu izvedbu

 • Svrhovito rabiti jednojezine gramatike, prirunike i rjenike

  Definirati naela komunikacijske gramatike s naglaskom na znakovitim razlikama

  standardnih varijeteta (amerikog/britanskog engleskog) i na stilskim inaicama

  (pisanog/govornog, slubenog/neslubenog stila)

  Usporeivati gramatike strukture prema njihovoj prihvatljivosti u jezinoj tvorbi

  - Identificirati jezine posebnosti akademskog diskursa te u zadanim kontekstima ispravno rabiti isti

  - Demonstrirati raspon usvojenih gramatikih struktura kroz zadatke parafraziranja

  - Demonstrirati razumijevanje ireg raspona knjievnih i neknjievnih tekstova kroz: prepriavanje;

  identificiranje glavnih ideja; interpretiranje neizreenoga znaenja

  - Napisati struktirane tekstove koristei: naela (organizacijske obrasce) za strukturiranje odlomka;

  prikladne veznike izraze; elemente kohezije

  - S obzirom na kontekst i komunikacijsku svrhu, prikladno odabrati jezine strukture i vokabular iz

  svoga repertoara

  - Izraziti se u pismu i govoru s visokom razinom jezine tonosti

  - Identificirati i ispraviti vlastite i tue pogreke u uporabi jezika

  NAIN IZVOENJA NASTAVE (oznaiti aktivnost s x)

  Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad

  x x x

  Terenska nastava Laboratorijski

  rad Mentorski rad Ostalo

  x

  III. SUSTAV OCJENJIVANJA

  1. dio: Irena Metrovi tajduhar

  AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO AKTIVNOSTI U ECTS

  BODOVIMA

  MAX BROJ

  OCJENSKIH

  BODOVA

  Pohaanje nastave 1 -

  Kontinuirana provjera znanja 1 0.6 10

  Kontinuirana provjera znanja 2 0.6 30

  Kontinuirana provjera znanja 3 0.3 30

  Kontinurana provjera znanja 4 0.5 30

  UKUPNO 3 100

  Napomena

  Kontinuirane su provjere znanja 1, 2 i 3 kolokviji; a kontinuirana provjera znanja 4

  na gramatiki dnevnik (grammar log).

  Potrebno je poloiti svaki kolokvij, tj. ostvariti minimalno 2 ocjenska boda na svakom

  kolokviju. Minimalan zbroj ostvarenih bodova iz kolokvija mora iznositi 32 ocjenska

  boda (od moguih 70) da bi student poloio predmet.

  Gramatiki se dnevnik pie u dva navrata tijekom semestra (2 x 15 ocjenskih bodova). Da

  bi student poloio predmet, potrebno je ostvariti minimalno 4 ocjenska boda u svakom

  gramatikom dnevniku, odnosno minimalan zbroj ostvarenih bodova mora iznositi 8

  ocjenskih bodova (od moguih 30).

  Pristup popravku meuispita

  Popravku 1. kolokvija mogue je pristupiti samo ako iz istoga nije ostvaren nijedan

  ocjenski bod (popravak e se odrati 25. sijenja 2017.).

  Studenti koji nisu ostvarili 32 ocjenska boda moi e pristupiti popravku 2. ili 3.

  kolokvija, odnosno ponavljat e onaj kolokvij na kojemu su ostvarili manji broj bodova

  (popravak e se odrati 1. veljae 2017.).

  Prikaz bodovanja svake pojedine aktivnosti i dodijeljivanja odgovarajuih ocjenskih

  bodova bit e dostupan na mrenoj stranici predmeta u sustavu za e-uenje MudRi.

 • 2. dio: Joseph Molitorisz

  AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO AKTIVNOSTI U ECTS

  BODOVIMA

  MAX BROJ

  BODOVA

  Pohaanje nastave 1 -

  Kontinurana provjera znanja 1 0.25 20

  Kontinurana provjera znanja 2 0.25 40

  Kontinurana provjera znanja 3 0.25 20

  Kontinurana provjera znanja 4 0.25 20

  UKUPNO 2 100

  Napomena

  Kontinuirana se provjera znanja 1 odnosi na pismene zadatke, kontinuirana

  provjera 2 na aktivnost na nastavi, a kontinuirane provjere 3 i 4 na kolokvije. U

  svakoj aktivnosti za konanu je ocjenu potrebno ostvariti minimalno 50%

  ocjenskih bodova. Ocjenski bodovi za pismene zadatke bit e odreeni

  kvalitetom predanih zadataka. Aktivnost na nastavi podrazumijeva sudjelovanje i

  pripremljenost za svaki nastavni sat. Ocjenski bodovi za kolokvije dodijeljuju se s

  obzirom na ostvareni postotak tonih odgovora na pojednim kolokviju.

  Pristup popravku meuispita

  Student nemaju mogunost popravljanja aktivnosti.

  Konana ocjena za kolegij proizlazi iz bodova ostvarenih na pojedinom dijelu kolegija:

  a) 1.dio = 60% konane ocjene

  b) 2. dio = 40% konane ocjene

  Primjer:

  a) 1. dio: 74 boda

  b) 2. dio: 52 boda

  Konana ocjena = (74*0.6) + (52*0.4) = 44.4 + 20.8 = 65.2 dobar (3)

  UKUPNA OCJENA USPJEHA:

  80 do 100 ocjenskih bodova 5 A

  70 do 79,9 ocjenskih bodova 4 B

  60 do 69,9 ocjenskih bodova 3 C

  50 do 59,9 ocjenskih bodova 2 D

  40 do 49,9 ocjenskih bodova 2 E

  30 do 39,9 ocjenskih bodova 1 FX

  0 do 29,9 ocjenskih bodova 1 F

  IV. LITERATURA

  OBVEZNA LITERATURA

  Obvezna literatura:

  1. dio (Irena Metrovi tajduhar)

  Potrebne materijale studenti e redovito dobivati na nastavi i putem sustava za e-uenje

  MudRi.

  Literatura koritena za kompiliranje materijala za uenje:

  Biber, D., Conrad, S. & Leech, G. (2002). Longman Student Grammar of Spoken and

  Written English. Essex: Pearson Education Limited.

 • Biber, D., Conrad, S. & Leech, G. (2002). Longman Student Grammar of Spoken and

  Written English Workbook. Essex: Pearson Education Limited.

  Greenbaum, S. & Quirk, R. (1995). A Students Grammar of the English Language.

  London: Longman.

  Eastwood, J. (2002). Oxford Practice Grammar. Oxford: Oxford University Press.

  Materijali vezani za tematske jedinice navedene u popisu tema bit e birani iz aktualnih autentinih

  izvora (dnevni, tjedni ili mjeseni tisak), stoga se konkretni naslove ne navode u ovom izvedbenom

  planu.

  2. dio (Joseph Molitorisz)

  Potrebne materijale studenti e redovito dobivati na nastavi studenti trebaju imati na umu

  da e broj uruaka biti ogranien te se sami trebaju pobrinuti kako bi svatko imao svoj

  primjerak.

  American University Students work too much at jobs, not school

  Anecdote to the Decline of the Work Ethic by Heinrich Boll

  The Legend of Sleepy Hollow by Washington Irving

  The Fantasy and Folklore of All Hallows by Jack Santino

  To Build a Fire by Jack London

  Thanksgiving History: An Overview

  The Immigration Controversy: Is America still a Melting Pot? by Tiffany Soto

  Christmas in Hawaii Mele Kalikimaka

  Kwanzaa: An African-American Christmas Tradition

  Assimilation and Diversity in America Salad Bowl, Melting Pot or Tomato Soup?

  IZBORNA LITERATURA

  Aktualni lanci iz dnevnih, tjednog ili mjesenog tiska (npr. The Guardian, The Times, The New

  Yorker, Rolling Stone i sl.) prema preferencama studenata.

  V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU

  POHAANJE NASTAVE

  Studenti su duni pohaati ukupno 5 sati nastave tjedno: 3 sata nastave kod prof. Metrovi

  tajduhar (2 sata vjebi + 1 sat seminara) i 2 sata nastave kod prof. Molitorisza (2 sata seminara),

  prema definiranom rasporedu.

  1.dio (Irena Metrovi tajduhar)

  Nastava e se realizirati kombinirano putem neposredne nastave i nastave pomou sustava za e-

  uenje MudRi. Oekuje se kontinuirani rad studenata tijekom svakog radnog tjedna.

  Neposredna nastava: Oekuje se redovita prisutnost na nastavi. Rad e se temeljiti na

  interaktivnom pristupu, pri emu se oekuje redovit angaman studenata.

  Nastava putem sustava za e-uenje MudRi: Svaki student duan je redovito pratiti materijale

  postavljene na MudRi i pravovremeno postavljati zadae. Tijekom prvog tjedna nastave studenti su

  se duni prijaviti u sustav. Studenti su obvezni redovito itati zadane tekstove te ispunjavati zadatke.

  Za sve zadane obveze potrebno je pridravati se rokova. Naknadna predaja zadataka nije

  mogua.

  Tijekom semestra, studenti su obvezni poloiti pismene provjere. Kolokviji (redovni i popravni) mogu

  se polagati samo u zakazanim terminima koji vrijede za sve. U sluaju bolesti nije mogue polagati

  kolokvij u posebnom terminu.

  2. dio (Joseph Molitorisz)

 • Oekuje se redovita prisutnost na nastavi.

  Sve pismene zadatke potrebno je predati osobno, unutar zadanih rokova te u tiskanom obliku).

  Ukoliko student ne potuje rokove, to e rezultirati smanjenjem ocjenskih bodova.

  U sluaju da iz opravdanog razloga student nije u mogunosti predate zadatak unutar zadanog roka

  ili prisustvovati kolokviju, duan je to unaprijed najaviti profesoru.

  NAIN INFORMIRANJA STUDENATA

  Na nastavi. Elektronika pota. MudRi. Tajnitvo Odsjeka za anglistiku.

  KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

  Na nastavi. Elektronika pota. MudRi. U vrijeme konzultacija.

  Ukoliko postoje nejasnoe ili pitanja, studenti se trebaju konzultirati s profesorom osobno, a ne se

  oslanjati iskljuivo na savjet kolega. Odgovornost je svakog studenta obratiti se profesoru s moguim

  pitanjima ili nejasnoama, kako bi se izbjegli nesporazumi i penaliziranje smanjenjem ocjenskih

  bodova.

  NAIN POLAGANJA ISPITA

  Na kolegiju Engleski jezik 1 Temelji jezika ne postoji zavrni ispit. Svi se ocjenski bodovi ostvaruju

  tijekom semestra.

  OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

  Svako neovlateno preuzimanje tuega teksta bez navoenja izvora smatra se intelektualnom

  kraom i podlono je sankcijama predvienim vaeim aktima!

  Za sve zadane obveze potrebno je pridravati se rokova. Neizvravanje obveza na vrijeme rezultirat

  e smanjenjem ocjenskih bodova.

  Kolokviji (redovni i popravni) mogu se polagati samo u zadanim terminima koji vrijede za sve.

  ISPITNI ROKOVI

  Zimski 6.2.2017., 20.2.2017. u 10h

  Proljetni

  izvanredni 18.4.2017. u 10h

  Jesenski

  izvanredni 4.9.2017., 11.9.2017. u 10h

  VI. POETAK I ZAVRETAK TE SATNICA IZVOENJA NASTAVE (POPIS TEMA Irena

  Metrovi tajduhar)

  DATUM NAZIV TEME

  4./5.10.2016.

  Exercises session: Introduction to the course: varieties of English, fundamental

  grammatical terms. Text: What is 'correct' language?

  Seminar session: Units of grammatical analysis.

  HW: Read assigned chapters (Words and word classes. Phrases and clauses) +

  complete exercises on MudRi.

  11./12.10.2016.

  Exercises session: Words open and closed class. Phrases and clauses.

  Learning vocabulary.

  Seminar session: Nouns, pronouns and the simple noun phrase.

  HW: Read assigned chapter (Nouns, pronouns and the simple noun phrase) +

  complete exercises on MudRi.

  18./19.10.2016.

  Exercises session: Nouns countability, collective and partitive nouns, word

  formation.

  Seminar session: 1ST WRITTEN TEST. Text: How languages evolve.

  HW: Complete exercises on MudRi.

  25./26.10.2016.

  Exercises session: Nouns, pronouns and the simple noun phrase

  determiners, types of pronouns, S-V concord.

  Seminar session: Introduction to verbs and verb phrase.

  HW: Read assigned chapter (Verbs) + complete exercises on MudRi.

 • 1./2.11.2016.

  Exercises session: Identifying types of verbs and their roles. Valency patterns.

  Seminar session: Variation in the verb phrase tense, voice, aspect.

  HW: Read assigned chapter (Variation in the verb phrase) + complete exercises

  on MudRi.

  8./9.11.2016.

  Exercises session: 1ST GRAMMAR LOG. Tense, voice, aspect.

  Seminar session: Modality.

  HW: Complete exercises on MudRi.

  15./16.11.2016.

  Exercises session: Modality expressing agreement and disagreement,

  attitudes to truth, volition, permission and obligation, influencing people.

  Seminar session: Introduction to adjectives and adverbs.

  HW: Read assigned chapter (Adjectives and adverbs) + complete exercises on

  MudRi.

  22./23.11.2016.

  Exercises session: Adjectives. Developing language skills - topic: The

  consumer society.

  Seminar session: Advertising language. Language of persuasion.

  HW: Complete exercises on MudRi.

  29./30.11.2016.

  Exercises session: 2ND WRITTEN TEST.

  Seminar session: Adverbs.

  HW: Complete exercises on MudRi.

  6./7.12.2016. Exercises session: Adverbials time, duration, frequency, place.

  Seminar session: Genres: popular vs. academic discourse.

  13./14.12.2016.

  Exercises session: 2ND GRAMMAR LOG. Developing language skills - topic:

  Science and research.

  Seminar session: Register transfer practice.

  20./21.12.2016.

  Exercises session: Reporting and verb patterns. Developing language skills -

  topic: News and the media.

  Seminar session: Vocabulary related to news and the media.

  10./11.01.2016. Exercises session: Developing language skills - topic: Urban jungle.

  Seminar session: Vocabulary related to city life; binomials; proverbs.

  17./18.01.2016. Exercises session: 3RD WRITTEN TEST.

  Seminar session: Revision.

  24./25.01.2016. Exercises session: Revision.

  Seminar session: 1st test make-up.

  VI. POPIS TEMA (Joseph Molitorisz)

  DATUM NAZIV TEME

  3./5.10.2016.

  Introduction to course, overview, introductory texts

  Article: American University Students work too much at jobs, not school

  Writing assignment for Oct. 10-11

  Elements of writing paragraphs

  10./11.10.2016.

  Review of paragraph writing assignment

  Anecdote to the Decline of the Work Ethic by Heinrich Boll

  Discussion of style, tone, vocabulary, content

  Writing assignment for Oct. 17-18

  Elements of structuring a paragraph

  To work or not to work?

  17./18.10.2016.

  The Legend of Sleepy Hollow by Washington Irving

  Tone, Style, vocabulary, content

  In class reading assignment and constructing a summary

  24./25.10.2016.

  Halloween

  The Fantasy and Folklore of All Hallows by Jack Santino

  Discussion: Origins, practices and contemporary manifestations

 • Writing assignment

  Halloween in Croatia

  31.10.2016.

  To Build a Fire by Jack London, Part 1

  Tone, style, vocabulary, sentence structure

  Writing assignment: Writing an adventure essay

  07./08.11.2016. Review of adventure essay writing assignment

  To Build a Fire by Jack London, Part 2

  14./15.11.2016. COLLOQUIUM

  21./22.11.2016.

  Beginning of class sessions with the theme of indigenous peoples, holidays

  and practices and immigration.

  Thanksgiving (Nov. 26, 2016)

  Thanksgiving History: An Overview

  Analysing the content of the text

  In-class writing assignment:

  Natives and Pilgrims: Relations today between natives and non-natives

  28./29.11.2016.

  Views on Immigration: What is the situation today with Immigration?

  The Immigration Controversy: Is America still a Melting Pot? by Tiffany Soto

  Writing assignment for Dec. 5-6

  Is immigration controversial in Croatia? Write a substantial critical essay.

  Defend your viewpoint.

  05./06.12.2016.

  Review of Writing Assignment on Immigration.

  Examining the elements of style, tone, sentence structure, vocabulary

  selection.

  Examining evidence and sources in the writing assignment.

  12./13.12.2016.

  Christmas in Hawaii Mele Kalikimaka

  How do people in Hawaii celebrate Christmas? The same as other

  Americans? We know of other traditions such as:

  Kwanzaa: An African-American Christmas Tradition

  Writing assignment for Dec.19-20

  Compare and contrast Mele Kalikimaka with Kwanzaa.

  19./20.12.2016.

  Review writing assignment for tone, style, colloquialisms, content.

  How to assess indigenous and non-indigenous practices.

  Assimilation and Diversity in America Salad Bowl, Melting Pot or Tomato

  Soup?

  In class assignment weighing the three perspectives outlined in the reading.

  Each student presents thei point of view with their supporting evidence.

  09./12.01.2016. COLLOQUIUM

  18./19.01.2016. Final class session, summary, review

 • I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Uvod u englesku knjievnost Studij Engleski jezik i knjievnost preddiplomski studij Semestar 1 Akademska godina 1 Broj ECTS-a 3 Nastavno optereenje (P+S+V) 30+30+0 Vrijeme i mjesto odravanja nastave Mogunost izvoenja na stranom jeziku Kolegij se izvodi na engleskom jeziku Nositelj kolegija Dr. Aidan O'Malley

  Kabinet 912

  Vrijeme za konzultacije etvrtkom od 12.00 13.00

  Telefon /

  e-mail [email protected] Suradnik na kolegiju /

  Kabinet /

  Vrijeme za konzultacije /

  Telefon /

  e-mail /

  II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA

  SADRAJ KOLEGIJA

  Periodi u engleskoj knjievnosti, najznacajniji predstavnici; na primjeru njihovih djela koriste se osnovne tehnike, principi i analiticke procedure koje se koriste u knjievnom istraivanju, kao i kriticki osvrti i metode pri analizi knjievnih djela (proza, poezija, drama). Cilj kolegija jest dati pregled glavih pravaca i najznacajnijih predstavnika pojedinih razdoblja u engleskoj knjievnosti, omoguciti studentima uvid u knjievnu povijest i teoriju unutar danog materijala, te isti koristiti za razvitak umijeca samostalne kriticke evaluacije i interpretacije knjievnih djela (proza, poezija, drama).

  OEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

  Od studenata se ocekuje poznavanje traenog primarnog materijala, argumentirana evaluacija knjievnog djela (poezija, proza, drama) i njegova interpretacija u skladu s teorijskom osnovom obraenom tijekom nastave. Studenti moraju pokazati poznavanje knjievne kritike i osnovnih metoda samostalnog istraivanja.

  NAIN IZVOENJA NASTAVE (oznaiti aktivnost s x)

  Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad

  x x x

  Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo

  III. SUSTAV OCJENJIVANJA

  AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

  Pohaanje nastave 1 10

  Aktivnost u nastavi 0.5 20

  Esej (kolokvij) 0.5 20

  ZAVRNI ISPIT 1 50

  UKUPNO 3 100

  Ope napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajui broj ocjenskih bodova da bi

  se moglo pristupiti zavrnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogunost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)

  Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova steenih tijekom nastave i na zavrnome

  ispitu odreuje se konana ocjena prema sljedeoj raspodjeli:

  OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

  5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

  4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

  3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

  2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

  mailto:[email protected]

 • 2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

  1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

  1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

  IV. LITERATURA

  OBVEZNA LITERATURA

  Abrams MH, Greenblatt Stephen, Norton Anthology of English Literature, Norton,2000 Paket odabranih odlomaka iz proznih djela, poezije i drame dostupno kroz MudRi

  IZBORNA LITERATURA

  Sanders, Andrew, An Introduction to English Literature, Harcourt,1985

  Eagleton, Terry, Literary Theory, University of Minnesota Press, USA

  Guth, Hans,P, Rico, Gabriele, L, Discovering Literature, A Blair Press Book, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ

  Selden, Raman, A Readers Guide to Contemporary Literary Theory, Prentice Hall/ Harvester Wheatsheaf 1997 Scholes, Robert, Klaus, Carl H, Comley, Nancy, R, Silverman, Michael, Elements of Literature, Oxford University

  Press, 1996 Simpson, Louis, An Introduction to Poetry, St. Martin's Press, New York

  V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU

  POHAANJE NASTAVE

  Obavezan

  NAIN INFORMIRANJA STUDENATA

  Na nastavi, u vrijeme konzultacija, kroz Mudri, putem e-maila

  KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

  Email

  NAIN POLAGANJA ISPITA

  Pismeni

  OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

  Svako neovlateno preuzimanje tuega teksta bez navoenja izvora smatra se intelektualnom kraom i podlono je sankcijama predvienim vaeim aktima!

  ISPITNI ROKOVI

  Zimski

  Proljetni izvanredni

  Ljetni

  Jesenski izvanredni

  VI. POETAK I ZAVRETAK TE SATNICA IZVOENJA NASTAVE (POPIS TEMA)

  DATUM NAZIV TEME

  Introduction to the course

  How to Read: Basic elements of literary analysis

  Old English Literature Excerpts from Beowulf

  Middle English Excerpts from Chaucer, The Canterbury Tales

  16th-Century Poetry Sonnet form Poems from: Wyatt, Spenser, Ralegh, Sidney, and Shakespeare

  Renaissance Drama Marlowe, Doctor Faustus Shakespeare 1 History Plays

 • Henry IV, Part I

  Shakespeare 2 Comedies Twelfth Night

  Shakespeare 3 Tragedies Hamlet

  Metaphysical and 17th-Century Poetry Poems from: Donne, Herbert, Marvell, Milton

  Augustan Literature Selections from: Swift and Pope

  Restoration and 18th-Century Comedies Sheridan, The Rivals

  The Birth of the Novel and Introduction to Victorian Literature Bront, Jane Eyre

  Introduction to Contemporary Literary Theories

  Selections from feminist, post-colonial, (post-)structuralist and other approaches

  Review of course

 • I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Britanska kultura i civilizacija

  Studij Preddiplomski studij engleskog jezika i knjievnosti

  Semestar 1.

  Akademska godina: 2015/2016

  Broj ECTS-a 4

  Nastavno optereenje 30+0+15 (P+V+S)

  Vrijeme i mjesto odravanja nastave

  Nositelj kolegija dr. sc. Aidan O'Malley

  Suradnik

  Vrijeme za konzultacije 12.00-13.00 Thursdays

  Kabinet 912

  Telefon

  E-mail [email protected]

  II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA

  SADRAJ KOLEGIJA

  Glavne institucije, njihova svojstva, povijest i uloga u ivotu Britanaca, kao i kljune linosti, skupine i pokreti. Povijest, zemljopis, ljudi. Drutvena struktura Velike Britanije, politika, vlada, monarhija, demokracija, mediji, obrazovanje, visoka kultura, popularna kultura, inozemno iskustvo: more, kolonizacija i Commonwealth. Engleski u svijetu. Imigracija, religija. Odnos s Europom, suvremeni i kroz povijest. Program ukljuuje i konstantno prouavanje dogaaja u Britaniji i Commonwealthu koji se odvijaju za vrijeme trajanja nastave kolegija.

  OEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

  Poto odsluaju ovaj kolegij, studenti e moi analizirati specifina podruja britanskog iskustva koja karakteriziraju kulturu i civilizaciju i ona podruja koja su prenesena i adaptirana u druge svjetske okolie, te e razviti sposobnosti analize, promiljanja i artikulacije koncepata koji su povezani uz to iskustvo.

  NAIN IZVOENJA NASTAVE (oznaiti aktivnost s x)

  Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad

  X X X

  Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Multimediji i mrea

  X

  III. SUSTAV OCJENJIVANJA

  AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO AKTIVNOSTI U ECTS

  BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

  Pohaanje nastave 1 0

  Kontinuirana provjera znanja (kolokviji i blic-testovi)

  3 100

  UKUPNO 4 100

  Nain bodovanja svake pojedinane aktivnosti koja se ocjenjuje: 1. kolokvij maksimalno 40 bodova; 2. kolokvij maksimalno 40 bodova; 1. blic-test maksimalno 10 bodova; 2. blic-test maksimalno 10 bodova. Na svakom je kolokviju i blic-testu za prolaz potrebno ostvariti 40% od moguih bodova. Kontinuirana provjera znanja meuispiti Kontinuirana se provjera znanja provodi tijekom nastave. Kolegij nema zavrnog ispita.

 • Pristup popravku meuispita Tijekom semestra daje se jedna prilika za popravak, koja se moe iskoristiti samo za jedan od dva kolokvija ili jedan od dva blic-testa. Proputen blic-test iznimno se ne mora popravljati ako je student poloio kolokvij koji neposredno slijedi proputenom blic-testu i ako je ukupan broj bodova koje je student ostvario na kolegiju dovoljan za prolaz. Student koji padne oba kolokvija (ili im ne pristupi) automatski pada kolegij. Popravni kolokvij svi studenti piu u istom, prethodno odreenom i najavljenom terminu. UKUPNA OCJENA USPJEHA: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova steenih tijekom nastave odreuje se konana ocjena: Preddiplomski studij:

  80 do 100 ocjenskih bodova 5 A

  70 do 79,9 ocjenskih bodova 4 B

  60 do 69,9 ocjenskih bodova 3 C

  50 do 59,9 ocjenskih bodova 2 D

  40 do 49,9 ocjenskih bodova 2 E

  30 do 39,9 ocjenskih bodova 1 FX

  0 do 29,9 ocjenskih bodova 1 F

  IV. LITERATURA

  Obvezna literatura: McDowall, D (1989). An Illustrated History of Britain. London: Longman. McDowall, D. (2000) Britain in Close-up. London: Longman Oakland, J. (2010). British Civilization: an Introduction. London: Routledge.

  Izborna literatura: Addison, P. & Jones, H. (2005). A Companion to Contemporary Britain. Oxford: Blackwell. Black, J. (2003). A History of the British Isles. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Bryson, B. (ed.). (2010). Icons of England. London: Black Swan. Christopher, D. P. (2006). British Culture: An Introduction. London: Routledge. Fox, K. (2005). Watching the English: the Hidden Rules of English Behaviour. London: Hodder & Stoughton. Life in the United Kingdom: A Guide for New Residents. (2013). The Stationery Office. Oakland, J. (1993). A Dictionary of British Institutions: a Student Guide. London: Routledge. Oakland, J. (2001). Contemporary Britain: a Survey with Texts. London: Routledge. O'Driscoll, J. (1995). Britain: the Country and Its People. Oxford: Oxford University Press. Paxman, Jeremy. (1999). The English: a Portrait of a People. London: Penguin. Room, A. (1986). Dictionary of Britain: an A-Z of the British Way of Life. Oxford: Oxford University Press. Good histories of England, Britain, and Ireland. Websites of British daily newspapers ("broadsheets" and the occasional tabloid), other news media (e.g. the BBC) and political institutions.

  V. DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU

  POHAANJE NASTAVE

  Pohaanje je nastave obavezno, a smije se izostati s najvie 30% predavanja.

  NAIN INFORMIRANJA STUDENATA

 • Mrene stranice kolegija.

  KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

  E-mailom ili putem mrene stranice kolegija bilo kada, osobno u (redovno ili dogovoreno) vrijeme konzultacija ili nakon predavanja. Konzultacije izvan oznaenog vremena konzultacija potrebno je prethodno dogovoriti s nastavnikom, osobno ili putem e-maila.

  OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

  Od studenata se oekuje samostalno praenje medijskih sadraja povezanih s kolegijem tijekom cijelog semestra; svaka e provjera znanja sadravati i pitanja o aktualnim dogaajima prisutnima u medijima Ujedinjenog Kraljevstva koje studenti moraju konstantno pratiti. Svaki pojedini pismeni kolokvij svi studenti piu u isto, unaprijed odreeno i najavljeno vrijeme. Tko ne pristupi kolokviju u to vrijeme, rauna se kao da je na njemu osvojio 0 bodova.

  Svako neovlateno preuzimanje tuega teksta bez navoenja izvora smatra se intelektualnom kraom i podlono je je sankcijama predvienim vaeim aktima!

  VI. POPIS TEMA Tjedan Tema Prethodna priprema

  studenata

  1 Introduction. Locating Britain: Where is Britain/UK? Images of Britainwhat sets it apart?

  2 Early Britain: History and myth. Roman Britain and the Arthur myth

  Relevantna poglavlja iz obavezne literature i multimedijalni sadraji. Odabrani knjievni tekstovi koji se bave pojedinim povijesnim razdobljima bit e najavljeni na prvom (uvodnom) satu.

  3 1066 and all that More Invasions: Angles, Saxons, Jutes, Vikings, Normans. The changing linguistic landscape: from Anglo-Saxon to Norman French

  4 The Reformation and Elizabethan Era: Creating Modern Britain

  5 Quiz 1 Civil War and Restoration Debates about monarchy

  6 Victorian Britain. The empire on which the sun never set Industrial Revolution Victorian Morality

  7 Exam 1

  8 20th Century Britain: The World Wars Welfare State Decline of Empire Immigration

  9 Britain and Ireland From the first invasion to the end of the Northern Irish Troubles

  10 Dis-United Kingdom? England, Scotland, Wales (the class may be brought forward to reflect on the Scottish Independence referendum due on 18 September 2014) Britain and Europe

  11 Quiz 2 British culture since the 1960s

  12 British class and education system

  13 British humour

  14 Sport and the British

  15 Exam 2

 • I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Fonetika i fonologija

  Studij Preddiplomski studij engleskog jezika i knjievnosti

  Semestar 3.

  Akademska godina: 2016/2017

  Broj ECTS-a 4

  Nastavno optereenje 30+0+15 (P+V+S)

  Vrijeme i mjesto odravanja nastave naknadno

  Nositelj kolegija dr. sc. Dorjana irola

  Suradnik

  Vrijeme za konzultacije naknadno

  Kabinet F-909

  Telefon 265635

  E-mail [email protected], [email protected] II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA

  SADRAJ KOLEGIJA

  Ovaj kolegij slui kao uvod u fonetiku i fonologiju. Teme koje su pokrivene ukljuuju: artikulacijsku fonetiku, suglasnike, samoglasnike, fonemsku analizu, prozodijsku fonologiju, akustiku fonetiku i generativnu fonologiju.

  OEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

  Studenti e nakon odsluanog kolegija i poloenog ispita biti u stanju definirati osnovne pojmove i opisati osnovne principe fonetike i fonologije, koristei se terminologijom iz ovih podruja. Moi e prepoznati, usporediti i razlikovati fonetsku i fonoloku razinu jezinog prouavanja. Moi e prepoznati, usporediti, razlikovati i biljeiti engleske foneme, razlikovna obiljeja i osnovne prozodijske elemente. Moi e razlikovati i usporediti nekoliko akcenata engleskog jezika. Steeno znanje i vjetine moi e primijeniti na rjeavanje praktinih zadataka u kojima e fonolokom transkripcijom biljeiti pismene i usmene engleske izriaje i rekonstruirati transkribirane tekstove.

  NAIN IZVOENJA NASTAVE (oznaiti aktivnost s x)

  Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad

  X X

  Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Multimedija i internet

  X

  III. SUSTAV OCJENJIVANJA

  AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO AKTIVNOSTI U ECTS

  BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

  Pohaanje nastave 1 0

  Kontinuirana provjera znanja 3 100

  UKUPNO 4 100

  Nain bodovanja svake pojedinane aktivnosti koja se ocjenjuje: 1. kolokvij maksimalno 50 bodova; 2. kolokvij maksimalno 50 bodova;

  Za prolaz svakog kolokvija potrebno je na njemu ostvariti najmanje 40% moguih bodova; za prolaz kolegija potrebno je proi svaki pojedinani kolokvij. Kontinuirana provjera znanja meuispiti Kontinuirana se provjera znanja provodi tijekom nastave. Kolegij nema zavrnog ispita. Pristup popravku meuispita Tijekom semestra daje se jedna prilika za popravak, koja se moe iskoristiti samo za jedan od tri kolokvija. Student koji padne vie od jednog kolokvija (ili im ne pristupi) automatski pada kolegij. Popravni kolokvij svi studenti piu u istom, prethodno odreenom i najavljenom terminu. UKUPNA OCJENA USPJEHA: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova steenih tijekom nastave odreuje se konana ocjena:

  mailto:[email protected]:[email protected]

 • Preddiplomski studij:

  IV. LITERATURA

  Obvezna literatura: Davenport, M. & Hannahs, S. J. (1998). Introducing Phonetics & Phonology. London: Arnold Josipovi, V. (1999). Phonetics and Phonology for Students of English. Zagreb: Targa

  Izborna literatura: Giegerich, H. (1992). English Phonology. Cambridge: Cambridge University Press. Gimson, A.C. & Cruttenden, A. (2001). Gimson's Pronunciation of English. London: Hodder Arnold. Ladefoged, P. (2006). A Course in Phonetics. Fifth edition. Boston, Ma.: Thomson. Roach, P. (2001). English Phonetics and Phonology: A Practical Course. Cambridge: Cambridge University Press.

  V. DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU

  POHAANJE NASTAVE

  Pohaanje je nastave obavezno, a smije se izostati s najvie 30% predavanja i seminara.

  NAIN INFORMIRANJA STUDENATA

  Mrene stranice kolegija, tajnitvo Odsjeka.

  KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

  E-mailom ili putem mrene stranice kolegija bilo kada, osobno u (redovno ili dogovoreno) vrijeme konzultacija ili nakon predavanja. Konzultacije izvan oznaenog vremena konzultacija potrebno je prethodno dogovoriti s nastavnikom, osobno ili putem e-maila.

  OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

  Uvjeti za upis kolegija poloeni su Uvod u lingvistiki studij engleskog jezika i Engleski jezik 2 od reenice do teksta.

  Svaki pojedini pismeni kolokvij svi studenti piu u isto, unaprijed odreeno i najavljeno vrijeme. Tko ne pristupi kolokviju u to vrijeme, rauna se kao da je na njemu osvojio 0 bodova.

  Svako neovlateno preuzimanje tuega teksta bez navoenja izvora smatra se intelektualnom kraom i podlono je je sankcijama predvienim vaeim aktima!

  VI. POPIS TEMA

  80 do 100 ocjenskih bodova 5 A

  70 do 79,9 ocjenskih bodova 4 B

  60 do 69,9 ocjenskih bodova 3 C

  50 do 59,9 ocjenskih bodova 2 D

  40 do 49,9 ocjenskih bodova 2 E

  30 do 39,9 ocjenskih bodova 1 FX

  0 do 29,9 ocjenskih bodova 1 F

 • Datum Tema Prethodna priprema studenata

  Introduction. Phonetics vs. phonology. Speech sound vs. phoneme. Phonetic and phonological transcription. IPA.

  Accents of English. Received Pronunciation (RP). General American (GenAm). Other accents. Articulatory phonetics. Speech sounds. English consonants.

  Consonant description and identification. English vowels. Odgovarajua poglavlja iz obvezne literature; multimedijalni sadraji na Internetu

  Vowel description and identification. Phonological transcription.

  Transcription (cont.). Stress and transcription. Revision.

  Phonemic analysis. Allophony. Phonological alternations. Formal rules.

  Test 1

  Connected speech. Weak forms. Other connected speech phenomena.

  Phonological and phonetic transcription of connected speech.

  Acoustic phonetics.

  Syllable structure. Suprasegmental features.

  Test 2

 • I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Engleski jezik 3 - sintaksa i prevoenje Studij Preddiplomski studij engleskog jezika i knjievnosti Semestar 3. Akademska godina 2016./2017. Broj ECTS-a 5 Nastavno optereenje (P+S+V) 0+3+2

  Vrijeme i mjesto odravanja nastave Sintaksa: ponedjeljkom i srijedom 8.15-11.00, predavaonica 406 Prevoenje: utorkom od 8.30-11.30, predavaonica 901

  Mogunost izvoenja na stranom jeziku

  Nositelj kolegija Dr.sc. Anita Memievi; dr. sc. Tatjana Vukeli Kabinet

  913 ; 914

  Vrijeme za konzultacije

  Sintaksa: ponedjeljkom 11.00-13.00 i po dogovoru Prevoenje:utorkom od 11.30-12.30 i po dogovoru

  Telefon 265629 ; 265 625 e-mail [email protected] ffri.hr ; [email protected]

  Suradnik na kolegiju Kabinet

  Vrijeme za konzultacije

  Telefon

  e-mail

  II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA SADRAJ KOLEGIJA

  Sintaksa

  Kolegij obuhvaa upoznavanje, analizu i vjebu reeninih struktura engleskoga jezika te rad na tekstovima i kratkim priama raznolikih sadraja. Poseban se naglasak stavlja na leksiko-gramatike i kulturoloke aspekte odabranih tekstova. Takoer, uvjebavaju se znanja steena kroz kolegije Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2. Glavne tematske cjeline su: 1. jednostavna reenica osnove; detaljno slaganje predikata i subjekta te negacija 2. tipovi reenica i diskursne funkcije 3. pro-forms i eliptine reenice 4. koordinacija koordinacija i subordinacija reenica, koordinatori, korelativi, jednostavna koordinacija,

  sloena koordinacija Prevoenje

  Kolegij studentima omoguuje upoznavanje osnova procesa pisanoga prevoenja. Obuhvaa i upoznavanje temeljnih pojmova u prevoenju te temeljnih prijevodnih postupaka. Najvie vremena ipak se posveuje praktinome radu, odnosno prevoenju novinskih lanaka, promidbenih i persuazivnih tekstova (uvodni govori prilikom otvaranja ustanova, dodjele/primanje nagrada, predstavljanje osoba, knjiga, mjesta i institucija) s hrvatskoga na engleski te s engleskoga na hrvatski jezik. Ovaj je tip tekstova odabran zbog njihove relativne jednostavnosti i manje zastupljenosti termina to omoguava koncentriranje na temeljne aspekte procesa prevoenja. Studenti e u svome radu pretraivati internet te izraivati glosare za vlastite potrebe.

  OEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

  Po odsluanim predavanjima studenti e: - moi tono rabiti reenine strukture; - proiriti vokabular; - poboljati svoje poznavanje kolokacija; - poboljati komunikacijske sposobnosti; - moi analizirati odreene aspekte britanske i amerike kulture; - moi analizirati temeljne prijevodne postupke i probleme;

  - moi kvalitetno prevoditi novinske lanke te promidbene i persuazivne tekstove s hrvatskoga na

  engleski i s engleskoga na hrvatski jezik.

 • NAIN IZVOENJA NASTAVE (oznaiti aktivnost s x)

  Predavanja Seminari X Konzultacije X Samostalni rad X

  Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo

  III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE

  OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

  Pohaanje nastave 2,5 Kontinuirana provjera znanja 1 0,25 10 Kontinuirana provjera znanja 2 0,25 10 Kontinuirana provjera znanja 3 0,25 10 Kontinuirana provjera znanja 4 0,25 10 Kontinuirana provjera znanja 5 0,25 10 Kontinuirana provjera znanja 6 0,25 20 Ispit 1 30 UKUPNO 5 100

  Ope napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajui broj ocjenskih

  bodova da bi se moglo pristupiti zavrnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogunost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E.(prema prikazu ispod ovog teksta)

  Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova steenih tijekom nastave i na

  zavrnome ispitu odreuje se konana ocjena prema sljedeoj raspodjeli:

  OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

  5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

  4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

  3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

  2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

  2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

  1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

  1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

  IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA

  Bujas, . (1999). Veliki englesko-hrvatski rjenik. Zagreb: Nakladni zavod Globus Bujas, . (1999). Veliki hrvatsko-engleski rjenik. Zagreb: Nakladni zavod Globus. Greenbaum, S., Quirk, R. (1990). A Students Grammar of the English Language. Longman Ivir, V. (1978). Teorija i tehnika prevoenja. Sremski Karlovci

  Vince, M. (2003). Advanced Language Practice. Oxford. McMillan.

  IZBORNA LITERATURA

  Ani, V. (2003). Veliki rjenik hrvatskoga jezika. Zagreb: Novi liber. Bendow, I. (2006) Englesko-hrvatski frazeoloki rjenik. Zagreb: Naklada Ljevak. Bendow, I.(2009) Hrvatsko-engleski frazeoloki rjenik.Zagreb:Naklada Ljevak.

  Vince, M. (2003). Advanced Language Practice. Oxford. McMillan.

  V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAANJE NASTAVE

  Sintaksa: Studenti su obvezni redovito pohaati nastavu i pisati zadae te napisati jedan seminarski rad

  tijekom semestra, i redovito pristupati kolokvijima tijekom semestra. Mogue je ponavljanje samo jedne aktivnosti (jednoga kolokvija). Studenti mogu izostati maksimalno 30% nastave.

 • Prevoenje: Studenti su obvezni predati dva ogledna prijevoda (jedan s hrvatskoga na engleski i jedan s engleskoga na hrvatski jezik) kao preduvjet za izlazak na zavni prijevodni ispit.

  NAIN INFORMIRANJA STUDENATA

  Mrene stranice Odsjeka i e-pota.

  KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

  Konzultacije, e-pota.

  NAIN POLAGANJA ISPITA

  Pismeni se ispit sastoji iz dvaju dijelova (jedan iz sintakse i jedan iz prevoenja). Usmeni se ispit odnosi na teoretsko poznavanje gramatike.

  OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

  Svako neovlateno preuzimanje tuega teksta bez navoenja izvora smatra se intelektualnom kraom i podlono je sankcijama predvienim vaeim aktima!

  ISPITNI ROKOVI

  Zimski 1.2. i 22.2. u 10.00 prevoenje: 2.02. i 16.02. u 9 sati

  Proljetni izvanredni

  19.4. u 12.00 prevoenje: 20.04. u 9 sati

  Ljetni

  Jesenski izvanredni

  6.9. i 11.9. u 10.00

  VI. POETAK I ZAVRETAK TE SATNICA IZVOENJA NASTAVE (POPIS TEMA)

  DATUM NAZIV TEME

  3.10.2016. Grupa A 5.10. 2016. Grupa B

  4.10.obje grupe

  Sintaksa: uvod u kolegij, ponavljanje Prevoenje: Uvod u kolegij

  10.10. 2016. Grupa A 12.10.2016. Grupa B 11.10. Obje grupe

  Sintaksa: ponavljanje i vjeba (Studenti moraju imati napravljenu zadau) Prevoenje obavijesti (novinskog lanka) s engleskog na hrvatski jezik

  17.10.2016. Grupa A 19.10. 2016. Grupa B

  18.10.

  Sintaksa:kolokvij i rad na tekstu Is there a new class war? (Studenti moraju proitati lanak i napraviti analizu vokabulara) Prevoenje opisnog teksta s hrvatskoga na engleski jezik

  24. 10.2016. Grupa A 26.10.2016. Grupa B

  25.10.

  Sintaksa: jednostavne reenice (Studenti trebaju proitati istoimeno poglavlje iz Quirka i napraviti zadau)

  Prevoenje promidbenog teksta (reklame za proizvod/ uslugu) s engleskoga na hrvatski jezik

  31.10.2016. Grupa A 2.11. 2016. Grupa B

  Sintaksa: pasiv (Studenti trebaju imati napravljenu zadau)

 • 1.11.blagdan

  Prevoenje instruktivnog teksta s engleskoga na hrvatski jezik

  7.11.2016. Grupa A

  9.11.2016. Grupa B

  8.11.

  Sintaksa: kolokvij i rad na tekstu Shadowy lines that still divide (Studenti trebaju proitati lanak i napraviti analizu vokabulara)

  Prevoenje instruktivnog teksta (upute za uporabu proizvoda/ usluge) s hrvatskoga na engleski jezik

  14.11.2016. Grupa A 16.11.2016. Grupa B

  15.11.

  Sintaksa: tipovi reenica i diskursne funkcije (Studenti trebaju proitati istoimeno poglavlje iz Quirka i napraviti zadau)

  Prevoenje osvrta o fikcionalnome djelu

  21.11. 2016. Grupa A 23.11.2016. Grupa B

  22.11.

  Sintaksa: tipovi reenica i diskursne funkcije (Studenti moraju imati napravljenu zadau) Prevoenje: Nastavak.

  28.11.2016. Grupa A 30.11.2016. Grupa B

  29.11.

  Sintaksa: kolokvij i rad na tekstu Civil rights and civil wrongs (Studenti trebaju proitati lanak i napraviti analizu vokabulara) Prevoenje osvrta o glazbenome djelu

  5.12.2016. Grupa A 7.12.2016. Grupa B

  6.12.

  Sintaksa: pro forms i eliptine reenice (Studenti trebaju proitati istoimeno poglavlje iz Quirka i napraviti zadau)

  Prevoenje osvrta o scenskome djelu

  12.12.2016. Grupa A 14.12.2016. Grupa B

  .13.12.

  Sintaksa: kolokvij i rad na tekstu Why Chinese mothers are superior (Studenti trebaju proitati lanak i napraviti analizu vokabulara) Vjeba za ogledni prijevod s engleskoga na hrvatski jezik

  19.12.2016. Grupa A 21.12.2016. Grupa B

  20.12.

  Sintaksa: koordinacija (Studenti trebaju proitati istoimeno poglavlje iz Quirka i napraviti zadau) Vjeba za ogledni prijevod s hrvatskoga na engleski jezik

  9.1.2017. Grupa A 11.1.2017. Grupa B

  10.01.

  Sintaksa: kolokvij i rad na tekstu Universities that become a family tradition (Studenti trebaju proitati lanak i napraviti analizu vokabulara) Analiza prijevodnih postignua i previda polaznika seminara

  16.1.2017. Grupa A 18.1.2017. Grupa B

  Sintaksa: frazalni glagoli (Studenti trebaju napraviti zadatke iz Vincea)

 • 17.01. Prevoenje: Nastavak.

  23.1.2017. Grupa A 25.1.2017. Grupa B 24.01.

  Sintaksa: ponavljanje, priprema za ispit (Studenti trebaju napraviti zadau)

  Prevoenje: Rekapitulacija.

 • I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU

  Naziv kolegija Modern British and Irish Literature /Moderna britanska i irska knjievnost

  Studij B.A. in English Language and Literature Semestar 2 Akademska godina 2 Broj ECTS-a 4 Nastavno optereenje (P+S+V) 30+0+0 Vrijeme i mjesto odravanja nastave Mogunost izvoenja na stranom jeziku

  Kolegij se izvodi na engleskom jeziku

  Nositelj kolegija Dr. Aidan O'Malley

  Kabinet 912

  Vrijeme za konzultacije 12.00 13.00 Thursdays

  Telefon

  e-mail [email protected] Suradnik na kolegiju

  Kabinet

  Vrijeme za konzultacije

  Telefon

  e-mail

  II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA

  SADRAJ KOLEGIJA

  Ovaj kolegij daje pregled britanske i irske knjievnosti 20. stoljea, upoznaje studente s glavnim knjievnim kretanjima i trendovima u tom razdoblju te daje uvid u izabrana kljuna djela. Djela e se razmatrati u kontekstu suvremenih umjetnikih produkcija i intelektualnog razvoja. Konkretno, studenti e stei uvid u odnose izmeu reprezentativnih knjievnih tekstova i najvanijih politikih i drutvenih zbivanja u dvadesetom stoljeu, kao to su: dva svjetska rata, razvoj feminizma, proces dekolonizacije. Svakog tjedna predavanje e se fokusirati na odreeno razdoblje/pokret (kronolokim redom), dok e se u seminaru analizirati relevantni tekst iz tog razdoblja.

  Poevi od drame Oscara Wildea Vanost je zvati se Ernest, kolegij prvo istrauje promjenjive estetske i kulturne svjetove ranog dvadesetog stoljea. Pozornost se potom usmjerava na Prvi svjetski rat i njegove posljedice, posebno pojavu modernizma, i ulogu ena u drutvu i knjievnosti (Thomas, Sassoon, Brooke, Eliot, Woolf). Irski knjievni preporod i njegove veze s politikim promjenama u Irskoj razmatraju se kroz djela Yeatsa i Joycea. Britanija sredine dvadesetog stoljea propituje se kroz pjesnike perspektive Audena, Larkina i Dylana Thomasa. Drugi aspekt knjievnog iskustva nakon Drugog svjetskog rata teatar apsurda istrauje se kroz drame Becketta i Pintera. Razdoblje nereda u Sjevernoj Irskog (Troubles) i njihovi knjievni odjeci razmatraju se kroz opus Seamusa Heaneya. Kolegij zakljuuje rasprava o prikazu suvremenog, multikulturalnog Londona Zadie Smith.

  Kako bi studenti stekli reprezentativan uvid u ovako opseno razdoblje te bili u mogunosti na vrijeme proitati materijale za rad na satu, ovaj se kolegij fokusira na dramu i poeziju.

  OEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

  Na zavretku kolegija, polaznici e biti upoznati s glavnim britanskim i irskim piscima dvadesetog stoljea i razumjeti drutveni i politiki kontekst koji je oblikovao njihove radove.

  NAIN IZVOENJA NASTAVE (oznaiti aktivnost s x)

  Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad

  X X x

  Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo

  III. SUSTAV OCJENJIVANJA

  AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

  mailto:[email protected]

 • Pohaanje nastave 10

  Kontinuirana provjera znanja 1 45

  Kontinuirana provjera znanja 2

  ZAVRNI ISPIT 45

  UKUPNO 100

  Ope napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajui broj ocjenskih

  bodova da bi se moglo pristupiti zavrnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogunost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)

  Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova steenih tijekom nastave i na zavrnome ispitu odreuje se konana ocjena prema sljedeoj raspodjeli:

  OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

  5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

  4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

  3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

  2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

  2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

  1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

  1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

  IV. LITERATURA

  OBVEZNA LITERATURA

  1. Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest 2. Rupert Brooke, The Soldier 3. Edward Thomas, Adlestrop, Tears, Rain, As the Teams Head Brass 4. Siegfried Sassoon, They, The Rear-Guard, The General, Glory of Women, On Passing the New Menin Gate 5. Wilfred Owen, Dulce Et Decorum Est, Strange Meeting, Disabled 6. T.S. Eliot, The Love Song of J. Alfred Prufrock; The Hollow Men 7. Virginia Woolf, A Room of Ones Own 8. W.B. Yeats, No Second Troy; September 1913; An Irish Airman Foresees his Death; Easter, 1916 9. James Joyce, 'The Dead' (from James Joyce, Dubliners) 10. W.H. Auden, Muse des Beaux Arts, In Memory of W.B. Yeats 11. Dylan Thomas, Fern Hill, Do Not Go Gentle into That Good Night 12. Philip Larkin, This Be the Verse, Aubade 13. Samuel Beckett, Waiting for Godot 14. Harold Pinter, The Dumb Waiter 15. Seamus Heaney, Digging; The Tollund Man; Mid-Term Break; Funeral Rites; Casualty; From the Frontier of Writing 16. Zadie Smith, White Teeth IZBORNA LITERATURA

  1. M.H. Abrams et al., eds., The Norton Anthology of English Literature, Vol. 2, 7th ed., (New York and London: Norton, 2000)

  2. Declan Kiberd, Inventing Ireland, (London: Jonathan Cape, 1995). Sections on Wilde, Yeats, Joyce and Beckett.

  3. Malcolm Bradbury, The Modern British Novel, (London: Penguin, 2001)

  4. Malcolm Bradbury and James Walter McFarlane, eds., Modernism, 1890-1930, (London: Penguin, 1991)

  5. John Russell Brown, Modern British Dramatists: A Collection of Critical Essays, (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1968)

  6. John Russell Brown, A Short Guide to Modern British Drama, (London: Heinemann, 1982)

 • 7. Anthony Burgess, English Literature: A Survey for Students, (London: Longman, 1974)

  8. David Daiches, A Critical History of English Literature, Vol. 2, (London: Mandarin, 1994)

  9. David Cowart, History and the Contemporary Novel, (Carbondale: Southern Illinois Press, 1989)

  10. Martin Esslin, The Theatre of the Absurd, (New York: Vintage Books, 2004). Sections on Beckett and Pinter.

  11. Boris Ford, ed., The Pelican Guide to English Literature: The Modern Age (London: Penguin, 1969)

  12. Siegfried Sassoon, From Memoirs of an Infantry Officer (The Norton Anthology of English Literature, Vol. 2, 7th ed., pp. 2058-9)

  13. Wilfred Owen, From Owens Letters to His Mother (The Norton Anthology of English Literature, Vol. 2, 7th ed., pp. 2072-4)

  14. T.S. Eliot, Tradition and the Individual Talent (Geddes, ed., Twentieth Century Poetry and Poetics, pp. 809-15)

  15. Attridge and Howes, Semicolonial Joyce (Cambridge: Cambridge University Press, 2000)

  16. W.B. Yeats, from Magic, from The Symbolism of Poetry and from A General Introduction to My Work (Geddes, ed., Twentieth Century Poetry and Poetics, pp. 929-37)

  17. W.H. Auden, from The Poet and the City and from The Virgin and the Dynamo (Geddes, ed., Twentieth Century Poetry and Poetics, pp. 786-94)

  18. Seamus Heaney, Feeling into Words (Geddes, ed., Twentieth Century Poetry and Poetics, pp. 828-36)

  19. John Mullans four-part analysis of White Teeth in The Guardian:

  http://www.guardian.co.uk/books/2002/sep/21/zadiesmith

  http://www.guardian.co.uk/books/2002/sep/28/zadiesmith

  http://www.guardian.co.uk/books/2002/oct/05/zadiesmith

  http://www.guardian.co.uk/books/2002/oct/12/featuresreviews.guardianreview31

  20. Interview with Zadie Smith: http://www.pbs.org/wgbh/masterpiece/teeth/ei_smith_int.html

  22. Taryn Beukema Men Negotiating Identity in Zadie Smiths White Teeth, Postcolonial Text, Vol 4, No 3 (2008). Available at: postcolonial.org/index.php/pct/article/download/929/863

  V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU

  POHAANJE NASTAVE

  Obavezno

  NAIN INFORMIRANJA STUDENATA

  Na satu; konzultacije; MudRi; email

  KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

  email

  NAIN POLAGANJA ISPITA

  Pismeni

  OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

  Svako neovlateno preuzimanje tuega teksta bez navoenja izvora smatra se intelektualnom kraom i podlono je sankcijama predvienim vaeim aktima!

  ISPITNI ROKOVI

  Zimski

  Proljetni izvanredni

  Ljetni

 • Jesenski izvanredni

  VI. POETAK i ZAVRETAK TE SATNICA IZVOENJA NASTAVE (POPIS TEMA)

  DATUM NAZIV TEME

  1 Introduction to the course

  2 The Death of Victorian England Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest

  3

  Edwardian cultural life; World War I: Voices from the trenches. Rupert Brooke, The Soldier Edward Thomas, Adlestrop, Tears, Rain, As the Teams Head Brass Siegfried Sassoon, They, The Rear-Guard, The General, Glory of Women, On Passing the New Menin Gate Wilfred Owen, Dulce Et Decorum Est, Strange Meeting, Disabled

  4-5

  Aftermath of World War I; Breakdown of aesthetic, social and cultural order; Introduction to Modernism T.S. Eliot, The Love Song of J. Alfred Prufrock; The Hollow Men

  6 The Woman Question; Suffragette Movement Virginia Woolf, A Room of One's Own

  7-8

  Ireland; Cultural Nationalism and the 1916 Rising W.B. Yeats, No Second Troy; September 1913; An Irish Airman Foresees his Death; Easter, 1916

  9 James Joyce, 'The Dead'

  10

  Mid-Century British Poetry W.H. Auden, Muse des Beaux Arts, In Memory of W.B. Yeats Dylan Thomas, Fern Hill, Do Not Go Gentle into That Good Night Philip Larkin, This Be the Verse, Aubade

  11 Postmodernism: Theatre of the Absurd 1 Samuel Beckett, Waiting for Godot

  12 Theatre of the Absurd 2 Harold Pinter, The Dumb Waiter

  13

  Northern Ireland; The 'Troubles'

  Seamus Heaney, Digging; The Tollund Man; Mid-Term Break; Funeral Rites; Casualty; From the Frontier of Writing

  14

  The Empire Writes Back; Decolonisation and immigration from former colonies

  Zadie Smith, White Teeth

  15 Review of course

 • I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU

  Naziv kolegija Twentieth-Century Anglophone Drama / Anglofona drama dvadesetog stoljea

  Studij B.A. in English Language and Literature Semestar 2 Akademska godina 3 Broj ECTS-a 2 Nastavno optereenje (P+S+V) 30+0+0 Vrijeme i mjesto odravanja nastave Mogunost izvoenja na stranom jeziku

  Kolegij se izvodi na engleskom jeziku

  Nositelj kolegija Dr. Aidan O'Malley

  Kabinet 912

  Vrijeme za konzultacije 12.00 13.00 Thursdays

  Telefon

  e-mail [email protected] Suradnik na kolegiju

  Kabinet

  Vrijeme za konzultacije

  Telefon

  e-mail

  II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA

  SADRAJ KOLEGIJA

  U ovom kolegiju student se upoznaju s izborom najvanijih irskih, britanskih i amerikih drama i dramatiara dvadesetog stoljea. Studenti stjeu uvid u odnose izmeu odabranih knjievnih tekstova i najvanijih politikih i drutvenih dogaaja u dvadesetom stoljeu. Teme o kojima se raspravlja ukljuuju: dva svjetska rata, rod, stvaranje nacionalnih i drugih identiteta. Nadalje, studenti se upoznaju s nekim temeljnim pristupima u teoriji drame, poput onih Stanislavskog i Artauda.

  Utjecaj Ibsena i Strindberga protezao se kroz dramu dvadesetog stoljea, stoga i kolegij zapoinje prouavanjem njihovih kazalinih inovacija. Nakon to posvetimo panju Syngeu i Shawu, okrenut emo se prouavanju kljune uloge koju je drama odigrala u Irskom knjievnom preporodu te problematizaciji ideje novog irskog karaktera. Pozornost se zatim okree na zapad prema SAD-u, etiri razliita kljuna teksta analizirat e se zasebno (O'Neill, Williams, Miller, Albee) kao i iz perspektive njihovog prikaza amerikog drutva. Analizirat emo trendove u britanskoj drami, s posebnim osvrtom na tzv. 'The Angry Young Men' (Osborne) i 'kitchen-sink' dramu (Delaney), razmatrajui, izmedju ostalog, naine na koje su se ove drame obradjivale pitanja radnike klase te enska pitanja u Britaniji 1960.-ih. Kolegij zavrava s razmatranjem dva posve razliita pristupa kazalitu na kraju 20. stoljea: Frielova meditacije o procesima promjene jezika u devetnaestostoljetnoj Irskoj i Ravenhillove ' in-yer-face' drame.

  OEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

  Na zavretku kolegija, polaznici e biti upoznati s glavnim predstavnicima britanske, amerike i irske drame dvadesetog stoljea i stei razumijevanje estetskog, drutvenog i politikog konteksta koji je utjecao na njihove radove.

  NAIN IZVOENJA NASTAVE (oznaiti aktivnost s x)

  Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad

  X x x

  Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo

  III. SUSTAV OCJENJIVANJA

  AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

  Pohaanje nastave 10

  Kontinuirana provjera znanja 1 40

  Kontinuirana provjera znanja 2

  ZAVRNI ISPIT 50

  mailto:[email protected]

 • UKUPNO 100

  Ope napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajui broj ocjenskih

  bodova da bi se moglo pristupiti zavrnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogunost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)

  Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova steenih tijekom nastave i na

  zavrnome ispitu odreuje se konana ocjena prema sljedeoj raspodjeli:

  OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

  5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

  4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

  3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

  2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

  2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

  1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

  1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

  IV. LITERATURA

  OBVEZNA LITERATURA

  1. Henrik Ibsen, A Dolls House 2. August Strindberg, Miss Julie 3. John Millington Synge, The Playboy of the Western World 4. George Bernard Shaw, John Bulls Other Island 5. Eugene ONeill, Long Days Journey into Night 6. Tennessee Williams, A Streetcar Named Desire 7. Arthur Miller, Death of a Salesman 8. Edward Albee, Whos Afraid of Virginia Woolf 9. John Osborne, Look Back in Anger 10. Shelagh Delaney, A Taste of Honey 11. Brian Friel, Translations 12. Mark Ravenhill, Shopping and Fucking IZBORNA LITERATURA

  1. Antonin Artaud, Theatre and Its Double (excerpts)

  2. Declan Kiberd, Inventing Ireland (for Synge, Shaw, Beckett and Friel)

  3. Gerald M. Berkowitz, American Drama of the Twentieth Century

  4. Thierry Dubost, Struggle, Defeat or Rebirth: Eugene O'Neill's Vision of Humanity

  5. Anne Fleche, Mimetic Disillusion: Eugene O'Neill, Tennessee Williams and US Dramatic Realism

  6. Alice Griffin, Understanding Arthur Miller

  7. Carla McDonough, Staging Masculinity: Male Identity in Contemporary American Drama

  8. Martin Esslin, The Theatre of the Absurd

  9. Aleks Sierz, In-yer-face Theatre: British Drama Today

  V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU

  POHAANJE NASTAVE

  Obavezan

  NAIN INFORMIRANJA STUDENATA

  Na satu, konzultacije, Mudri, e-mail

  KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

  Email

  NAIN POLAGANJA ISPITA

  Pismeni (semarski rad)

  OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

  Svako neovlateno preuzimanje tuega teksta bez navoenja izvora smatra se intelektualnom

 • kraom i podlono je sankcijama predvienim vaeim aktima!

  ISPITNI ROKOVI

  Zimski

  Proljetni izvanredni

  Ljetni

  Jesenski izvanredni

  VI. POETAK I ZAVRETAK TE SATNICA IZVOENJA NASTAVE (POPIS TEMA)

  DATUM NAZIV TEME

  Introduction to the course

  Henrik Ibsen, A Dolls House

  August Strindberg, Miss Julie

  John Millington Synge, The Playboy of the Western World

  George Bernard Shaw, John Bulls Other Island

  Eugene ONeill, Long Days Journey into Night

  Tennessee Williams, A Streetcar Named Desire

  Arthur Miller, Death of a Salesman

  Edward Albee, Whos Afraid of Virginia Woolf

  John Osborne, Look Back in Anger

  Shelagh Delaney, A Taste of Honey

  Brian Friel, Translations

  Mark Ravenhill, Shopping and Fucking

  Course review

 • I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Gotski roman i triler Studij Prediplomski studij engleskog jezika i knjievnosti Semestar 3. Akademska godina 2016./2017. Broj ECTS-a 2 Nastavno optereenje (P+S+V) 2 Vrijeme i mjesto odravanja nastave Ponedjeljkom 12.15-13.45, predavaonica 902 Mogunost izvoenja na stranom jeziku

  Nositelj kolegija dr.sc. Sintija uljat Kabinet 914

  Vrijeme za konzultacije Utorkom 14.00-16.00 Telefon 265 631

  e-mail [email protected]

  Suradnik na kolegiju

  Kabinet

  Vrijeme za konzultacije

  Telefon

  e-mail

  II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA SADRAJ KOLEGIJA

  Seminar propitkuje veze meu dvama romanesknim oblicima i utvruje motive prijenosa mikrostruktura

  gotskog romana u pripovjedni okvir engleskoga trilera to ga je sredinom devetnaestoga stoljea ustanovio

  Wilkie Collins romanom The Woman in White (1860), a koji su modificirali Charles Dickens u romanu The

  Mystery of Edwin Drood (1870), Robert Louis Stevenson djelom The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde

  ( (1886) te Bram Stoker romanom Dracula (1897).

  Uzorci su strahotnoga gotskog ili gotikog romana, The Castle of Otranto (1764) Horacea Walpolea, The

  Mysteries of Udolpho (1794) Ann Radcliffe, The Monk (1796) M.G. Lewisa i Frankenstein, or the Modern

  Prometheus Mary Wollstonecraft Shelley (1818) postaju korelati onostranih sila, nabujalih uvstava i dodatno

  psiholoki markiraju protagoniste romana u doba vladavine razuma. Pripovjedna struktura skrivena /pomiljena

  identiteta kao i udovino znakovlje Frankensteinova Stvora, Hydea i Dracule teinice su i pouavateljske

  strategije knjievnosti zastraivanja (literature of terror). Reeni se knjievni tekstovi stoga nuno razlau kao

  poveznice graanske kulture i politike zbilje te izravno upuuju na dvojnost viktorijanske drutvenosti i njezina

  etikoga kodeksa.

  OEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

  Studenti e nakon odsluanog kolegija/poloenog ispita biti u stanju:

  Definirati i razlikovati pojmove pripadne stilskim aparatima gotskog romana i trilera

  Opisati naine ugradbe gotskih motiva i postupaka u pripovjedno tkivo realistikog romana

  Tumaiti autorsku motivaciju za primjenu pripovjednih uzoraka koji neizravno problematiziraju

  status i slobode pojedinca u britanskome drutvu druge polovice devetnaestoga stoljea

  NAIN IZVOENJA NASTAVE (oznaiti aktivnost s x)

  Predavanja Seminari X Konzultacije X Samostalni rad X

  Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo

 • III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE

  OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

  Pohaanje nastave 1 Kontinuirana provjera znanja 1

  0,15 10

  Kontinuirana provjera znanja 2

  0,15 10

  Kontinuirana provjera znanja 3

  0,20 20

  Zavrni ispit 0,50 30 UKUPNO 2 100

  Ope napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajui broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti zavrnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogunost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E.(prema prikazu ispod ovog teksta)

  Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova steenih tijekom nastave i na zavrnome ispitu odreuje se konana ocjena prema sljedeoj raspodjeli:

  OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

  5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

  4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

  3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

  2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

  2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

  1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

  1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

  IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA

  A. Radcliffe, The Mysteries of Udolpho M. Shelley, Frankenstein, or the Modern Prometheus W. Collins, The Woman in White C. Dickens, The Mystery of Edwin Drood R. L. Stevenson, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde B. Stoker, Dracula Kritika literatura: Abrams, M. H. (ur.) , Greenblatt, S.(1986) The Norton Anthology of English Literature, 7. izdanje, Svezak 2., Norton: New York; str.163- 205. Gilbert, S. M., Gubar, S. (1979) The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth Century Literary Imagination. Yale UP: New Haven, London: Poglavlje 7: Horrors Twin: Mary Shelleys Monstrous Eye.. Moretti, F. (2006) Signs Taken for Wonders, Verso, London, New York, str. 83-110 Edwards, P.D. (1971) Some Mid-Victorian Thrillers: The Sensation Novel, Its Friends and Its Foes. University of Queensland Press. Frankenstein: The 1818 Text Contexts, Nineteenth-century Responses, Modern Criticism- Norton Critical Editions Hendershot, C. (1992) A Sensation Novels Appropriation of the Terror Gothic: Wilkie Collins The Woman in White. Clues 1992(13/2) str.127-133. Hughes, W (1980) The Maniac in the Cellar: Sensation Novels of the 1860s . Princeton UP.

  Showalter, E.(1985) Speaking of Gender. Columbia UP: New York.

  IZBORNA LITERATURA

 • Cvetkovich, A. (1989) Ghostlier Determinations: The Economy of Sensation and the Woman in White: Duke UP. Felman, S. (1982) Literature and Psychoanalysis. Baltimore: The Johns Hopkins UP. Lachmann, R. (2012) Phantasia/Memoria/Rhetorica, Matica hrvatska: Zagreb. Loesberg, J.(1986) The Ideology of Narrative Form in Sensation Fiction. University of California Press. Miller, D.A. (1987) Cage aux folles: Sensation and Gender in Wilke Collins' Woman in White. University of California Press. Watt, J. (2006) Contesting the Gothic: fiction, genre and cultural conflict 1764-1832. Cambridge UP.

  Showalter, E. (1976) Desperate Remedies: Sensation Novels of the 1860s. Victorian Newsletter

  V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAANJE NASTAVE

  Studenti su obvezni redovito pohaati nastavu i aktivno sudjelovati u radu seminara.

  NAIN INFORMIRANJA STUDENATA

  Mrene stranice Odsjeka i e-pota.

  KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

  Konzultacije i e-pota.

  NAIN POLAGANJA ISPITA

  Uspjenost u radu potvruje se pisanim radom od deset stranica na slobodno odabranu temu iz sadraja kolegija.

  OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

  Svako neovlateno preuzimanje tuega teksta bez navoenja izvora smatra se intelektualnom kraom i podlono je sankcijama predvienim vaeim aktima!

  ISPITNI ROKOVI

  Zimski 6.2. i 22.2. u 11.00

  Proljetni izvanredni

  18.4. u 12.00

  Ljetni

  Jesenski izvanredni

  VI. POETAK I ZAVRETAK TE SATNICA IZVOENJA NASTAVE (POPIS TEMA)

  DATUM NAZIV TEME

  3.10. Uvod: stilski kompleks gotskoga romana

  10.10. Uzorci 'strahotne ' knjievnosti: Ann Radcliffe's The Mysteries of Udolpho

  17.10. Mary Wollstonecraft Shelley's Frankenstein, or Modern Prometheus

  24.10. Pripovjedni kod Frankensteina: naslijee i modaliteti

  31.10. Teorijski uvidi u fikcionalizaciju gotskoga pojmovnog aparata

  7.11.

  Reprezentacijski model engleskoga trilera (sensation novel) 19. stoljea

  14.11. Wilkie Collins: The Woman in White

  21.11. Collinsova poetika subverzije viktorijanizma

  28.11.,

  5.12.

  Dickensov Edwin Drood primjer anrovske hibridnosti

  12.12. R.L.Stevenson: The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr.Hyde

 • 19.12. Dvostrukost u pripovjednoj strukturi Stevensonova romana

  9.1. Identitetni obrasci viktorijanskih protusvjetova - Dracula Brama Stokera

  16.1. Stilske interferencije Stokerova djela i paragona gotskoga anra

  23.1.

  Prevrednovanje stilskog instrumentarija gotskog romana i trilera

  30.1. Pregled gradiva.

 • I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija anr kratke prie Studij Preddiplomski studij engleskoga jezika i knjievnosti Semestar 3. semestar Akademska godina 2016./17. Broj ECTS-a 2 ECTS-a Nastavno optereenje (P+S+V) 0+30+0 Vrijeme i mjesto odravanja nastave Utorak 12.15-13.45 predavaonica 403 Mogunost izvoenja na stranom jeziku

  Kolegij se izvodi na engleskom jeziku

  Nositelj kolegija Mr.sc. Irena Grubica, mag., vii predava

  Kabinet 915

  Vrijeme za konzultacije Ponedjeljkom 12.00-13.00 i prema dogovoru e-mailom

  Telefon -

  e-mail [email protected] Suradnik na kolegiju -

  Kabinet -

  Vrijeme za konzultacije -

  Telefon -

  e-mail -

  II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA

  SADRAJ KOLEGIJA

  Upoznavanje s podrijetlom, postankom i svojstvima uzorita pripovjednog oblika anglofonskog svijeta. Referencije na rodonaelnike kratke prie E.A.Poea, Nathaniela Howhtornea, Henryja Jamesa, Ernesta Hemingwaya, Jamesa, Joycea, Katherine Mansfield, te obuhvat strukturnih i stilskih inovacija u anrovskom tkivu na nain eksperimenta, antiprie ili fantazije. Uz spomenute autore gradivo kolegija ine odabrani primjeri tekstova Charlotte Perkins Gilman, Doris Lessing, Flannery OConnor, Raymonda Carvera, Roberta Coovera, Johna Bartha, Bernarda Malamuda, Cynthije Oznick, Franka OConnora, Baharati Mukherjee, Leslie Silko, itd. Kratke prie obrauju se u okvirnom kronolokom nizu s obzirom na njihov nastanak kao pokuaj da se stekne uvid u kontinuitet razvoja i evoluiranja anra. U kolegiju e se ukazivati na bogate stilske i retorike mogunosti koje anr prua, mimetike, mitske, alegorijske, intertekstualne, aluzivne i druge znaajke, poticati samostalna interpretacija i pruiti kratke uvodne osvrte na neke od relevantnih knjievnoteorijskih i kulturolokih pristupa interpretaciji knjievnog teksta i njihovu primjenu u interpretaciji pojedinih kratkih pria.

  OEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

  Oekuje se da studenti nakon poloenog ispita i kolegija anr kratke prie mogu: nabrojati najvanije predstavnike anra anglofone kratke prie; razlikovati i usporediti njihove osnovne tematske preokupacije i stilske inovacije; povezati ih s obiljejima knjievnopovijesnog razdoblja i/ili stilske formacije kojoj pripadaju i objasniti njihov doprinos razvoju anra; objasniti i meusobno usporediti razliite definicije kratke prie u rasponu od E.A. Poea, ruskih formalista (B. M. jxenbaum), suvremenih pristupa (Friedman, Lohafer, Ferguson), i kritikih osvrta o anru iz pera pojedinih pisaca (Carver, O'Connor); razlikovati osnovna formalna i sadrajna obiljeja anra, razlikovati priu i sie, tipove karakterizacije, narativnu perspektivu, fokalizaciju i naraciju, tipove motivacije, pripovjedno i ispripovijedano vrijeme, tipove pripovjedaa; opisati pojam junaka i antijunaka; na primjerima opisati osnovna obiljeja slobodnog neupravnog stila; objasniti pojam eipfanije; razlikovati konotativnu i denotativnu uporabu jezika u kratkim priama; razlikovati implikacije pojma realizam u kratkim priama koje pripadaju razliitim stilskim formacijama; nabrojati najuestalije stilske postupke modernizma i postmodernizma potkrijepljene primjerima iz kratkih pria koje se obrauju u kolegiju.

  NAIN IZVOENJA NASTAVE (oznaiti aktivnost s x)

  Predavanja X Seminari X Konzultacije X Samostalni rad X

  Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad X Ostalo:konzultacije X

  mailto:[email protected]

 • III. SUSTAV OCJENJIVANJA

  AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO AKTIVNOSTI U ECTS

  BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

  Pohaanje nastave i aktivnost u

  nastavi

  0,50 30

  Esej 1 40

  ZAVRNI ISPIT (pismeni) 0,50 (20 pismeni +10

  usmeni=) 30

  UKUPNO 2 100

  Ope napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajui broj ocjenskih

  bodova da bi se moglo pristupiti zavrnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogunost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E.(prema prikazu ispod ovog teksta)

  Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova steenih tijekom nastave i na zavrnome ispitu odreuje se konana ocjena prema sljedeoj raspodjeli:

  OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

  5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

  4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

  3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

  2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

  2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

  1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

  1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

  IV. LITERATURA

  OBVEZNA LITERATURA

  Izbor kratkih pria za analizu.

  May, Charles E. The Short Story: The Reality of Artifice. Genres in Context. New York; London: Routledge, 2002.

  Charters, Ann. The Story and Its Writer: An Introduction to Short Fiction, Compact. 7th ed. Boston, MA: Bedford/St. Martins, 2006. (izbor)

  IZBORNA LITERATURA

  Knjievnoteorijska i kritika literatura: izbor Barry, Peter. Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory. 2nd ed. Manchester and New York: Manchester UP, 2002. (izbor)

  May, Charles E. The New Short Story Theories. Athens: Ohio University Press, 1994. (izbor)

  O'Connor, Frank. The Lonely Voice: A Study of the Short Story. Hoboken, N.J.: Melville House Pub., 2004. (izbor)

  Lohafer, Susan. Reading for Storyness: Preclosure Theory, Empirical Poetics, and Culture in the Short Story. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2003. (izbor)

  Preporuuju se sljedee antologije kratkih pria: izbor Atwood, Margaret and Weaver, Robert. The Oxford Book of Canadian Short Stories in English. Toronto, Oxford: Oxford University Press, 1986.

 • Baym, Nina ed. The Norton Anthology of American Literature. 6th ed, Volume E. New York; London, 2003. Dunn, Douglas ed. The Oxford Book of Scottish Short Stories. Oxford: Oxford University Press, 2001.

  Howe, Irving, and Ilana Wiener Howe. Short Shorts: An Anthology of the Shortest Stories. 1st ed. Boston, Mass.: D.R. Godine, 1982.

  Lord, Mary ed. The Penguin Best Australian Short Stories. Ringwood, Vic. Harmondsworth : Penguin, 1998. Pa