engleski jezik i književnost

Click here to load reader

Post on 29-Jan-2017

243 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • - 3 -

  Fakultet umjetnosti i drutvenih nauka

  Odsjek drutvenih nauka

  STUDIJSKI PROGRAM

  ENGLESKOG JEZIKA I KNJIEVNOSTI

  Akademska godina: 2014/15.

  Copyright IUS 2014.All rights reserved.

  INTERNATIONAL UNIVERSITY OF SARAJEVOINTERNACIONALNI UNIVERZITET U SARAJEVU

  Faculty of Arts and Social SciencesFASS

 • - 4 -

  SADRAJ

  1 O UNIVERZITETU

  2 O FAKULTETU UMJETNOSTI I DRUTVENIh NAUKA

  3 NAI STUDENTI

  4 OSIGURANJE KVALITETA

  5 EVROPSKI SISTEM PRIJENOSA bODOVA (ECTS)

  6 TRAJANJE STUDIJA, DODJELJIVANJE ECTS bODOVA I DODATKA DIPLOMI

  7 ObLICI PROVOENJA NASTAVE I PROVJERE ZNANJA STUDENATA

  8 UVOD U NAUNU ObLAST I OPI OPIS STUDIJA

  9 CILJEVI STUDIJSKOG PROGRAMA

  10 MOGUNOST ZAPOSLENJA

  11 AKADEMSKO OSObLJE

  12 I CIKLUS STUDIJA

  12.1 Ciljevi i profil I ciklusa studija

  12.2 Predvieni ishodi uenja I ciklusa studija

  12.3 Nastavni plan i program I ciklusa studija

  12.4 Uvjeti za upis i ponovni upis na I ciklus studijskog programa

  13 II CIKLUS STUDIJA

  13.1 Ciljevi i profil II ciklusa studija

  13.2 Predvieni ishodi uenja II ciklusa studija

  13.3 Nastavni plan i program II ciklusa studija

  13.4 Uvjeti za upis i ponovni upis na II ciklus studija

  14 III CIKLUS STUDIJA

  14.1 Ciljevi i profil III ciklusa studija

  14.2 Predvieni ishodi uenja III ciklusa studija

  14.3 Nastavni plan i program III ciklusa studija

  14.4 Uvjeti za upis na III ciklus studija

 • - 5 -

  1 O Univerzitetu

  Internacionalni univerzitet u Sarajevu neprofitna je i nezavisna visokokolska ustanova koja samostalno osigurava sredstva za svoj rad i nudi obrazovanje na sva tri ciklusa studija kao i posebne programe za profesionalno usavravanje u registriranim oblastima. Obrazovanje se realizira putem naunih i umjetnikih programa koji se meusobno proimaju omoguujui simbiozu tradicionalnih i novih disciplina. Univerzitet podstie i promovira akademsku, kulturnu i drutvenu saradnju s regionalnim i meunarodnim univerzitetima srodne orijenta-cije.

  Internacionalni univerzitet u Sarajevu akreditiran je od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i upisan i dravni Registar akreditrianih visokokolskih ustanova u BiH koji se vodi pri Agenciji za razvoj obrazovanja i osiguranje kvaliteta. IUS je i pridrueni lan Evropske asocijacije univerziteta (European University Association - EUA).

  Meunarodni karakter Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, sa studentima iz cijelog svijeta i akademskim osobljem sa znaajnim meunarodnim iskustvom, studijskim programima daje poseban kvalitet. Neposrednom interakcijom studenti Univerziteta imaju privilegiju upoznavati razliite kulture to im omoguava ne samo usvajanje znanja, kompentencija i vjetina iz ue oblasti studijskog programa ve i stjecanje drugih vjetina i iskustava koja su u globaliziranom svijetu izuzetno vana.

  Pohaanje nastave na engleskom jeziku i praenje meunarodnih naunih i strunih asopisa, uz koritenje najbolje literature iz relevantnih oblasti, osigurava studentima kvalitetno obrazovanje iz oblasti specifinih za Studijski program engleskog jezika i knjievnosti kao i uvid u savremene tokove ove oblasti.

  Nastavni plan i program ovog studija usklaen je s bolonjskim sistemom obrazovanja i bh. nacionalnim okvirom kvalifikacija. Kroz veliki broj izbornih predmeta studenti imaju mogunost upoznati se i sa sadrajima iz drugih naunih oblasti koje se izuavaju na Univerzitetu ime je omoguena horizontalna prohodnost studenata. Svreni studenti dobijaju dvojezinu diplomu i dodatak diplomi i to na engleskom i na jednom od slubenih jezika u Bosni i Hercegovini.

  Nastavni plan i program I ciklusa studija takoer ispunjava uvjete za stjecanje diplome bakalaureata iz oblasti engleskog jezika i knjievnosti u Republici Turskoj na nain koji je utvrdilo Vijee za visoko obrazovanje Republike Turske (YK).

  Osniva IUS-a

  Osniva IUS-a je Fondacija za razvoj obrazovanjaSarajevo. Osnovana je u Sarajevu 2001. godine kao nevladina organizacija neprofitnog karaktera s ciljem kreiranja uvjeta za unapreenje obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

  Misija IUS-a

  Misija IUS-a je formiranje kompetentnih i pouzdanih ljudi koji pored sposobnosti samostalnog i kritikog miljenja imaju i snaan osjeaj socijalne odgovornosti. Univerzitet eli doprinositi razvoju nauke i tehnologije kao i prenoenju znanja za do-brobit drutva.

  Vizija IUS-a

  IUS e formirati kulturu izvrsnosti koja e zadovoljiti potrebe i institucije iji je primarni cilj kvalitetno obrazovanje ali e kroz interdisciplinarnu obrazovnu infrastrukturu stvarati i prenositi znanje te postati meunarodna referentna taka u obrazovanju i nauci.

  Organizacione jedinice

  Univerzitet ima sljedee organizacione jedinice:

 • - 6 -

  Fakultet prirodnih i tehnikih nauka (FENS);

  Fakultet menadmenta i javne uprave (FBA);

  Fakultet umjetnosti i drutvenih nauka (FASS);

  Istraivaki institut sa centrima.

  Kampus

  Kampus Internacionalnog univerziteta u Sarajevu smjeten je na Ilidi, u blizini prirodnih izvora ljekovite vode i arheolokog nalazita iz rimskog razdoblja. Okruen prirodnim ljepotama, omeen obalom rijeke eljeznice, na univerzitet je blizu poznatog sarajevskog parka Vrelo Bosne.

  Dobro povezan s centrom Ilide, aerodromom, sreditem grada, s pogledom na lijepe planine, na kampus je miran i prijatan za uenje.

  Moderne prostorije za uenje i istraivaki centri, ljubazno osoblje i mnogobrojne mogunosti kojima se akademski ivot dopunjuje sa drutvenim i kulturnim pruaju jedinstvenu kombinaciju studiranja studentima iz cijeloga svijeta.

  Bogati resursi IUS-a, biblioteka i itaonice, beini pristup internetu, pristup naunim bazama podataka (kao to je npr. JSTOR), smjetajni kapaciteti, sportski tereni i restorani, snana su podrka nastavnim i vannastavnim aktivnostima.

  2 O Fakultetu umjetnosti i drutvenih nauka

  Fakultet umjetnosti i drutvenih nauka prua mogunost stjecanja akademskih zvanja iz razliitih oblasti umjetnosti, drutvenih i kulturolokih nauka. Na naem fakultetu se trenutno realiziraju sljedei studijski programi:

  ODSJEK UMJETNOSTI

  Vizuelne umjetnosti i dizajn vizuelnih komunikacija;

  ODSJEK DRUTVENIH NAUKA

  Drutvene i politike nauke;

  Psihologija;

  ODSJEK KULTUROLOKIH STUDIJA

  Kulturoloke studije;

  Engleski jezik i knjievnost

  Cilj svih studijskih programa jeste uspostavljanje ravnotee izmeu profesionalnog obrazovanja u glavnoj oblasti interesovanja studenata i stjecanja dodatnih znanja obuhvaenih izbornim predmetima iz srodnih podruja unutar nastavnog plana i programa, a sve u cilju irenja perspektiva i pripreme za ulogu visokoobrazovanih i strunih graana. Pored toga, fokus realizacije svih programa je na postizanju usklaenosti izmeu potrebnog teorijskog znanja koje zahtijeva matina oblast i kritikog intelektualnog i/ili umjetnikog senzibiliteta neophodnog za prilagoavanje u konstantno promjenljivom i zahtjevnom svijetu.

 • - 7 -

  3 Nai studenti

  Ukljuenost studenata u odluivanje i unapreenje nastavnih procesa

  Studentski parlament (SPIUS) predstavlja i zastupa studente i na taj nain aktivno uestvuje u ostvarenju njihovih prava. Studentski parlament (SPIUS) takoer delegira predstavnike studenata u lanstvo tijela Univerziteta ime omoguava punopravno ostvarivanje njihovih prava i ukljuenost u donoenje odluka.

  Predstavnici studenata takoer su ukljueni u procese izrade nastavnih planova i programa, kao i evaluacije njihove izvedbe te u periodine analize studijskih programa.

  Savjetovanje studenata

  Univerzitet pridaje posebnu vanost akademskom savjetovanju studenata u toku njihovog studija. Unutar studijskog programa dekan svakom studentu neformalno dodjeljuje akademskog savjetnika koji ima obavezu nadgledanja i ocjenjivanja napretka studenta te ga savjetuje o obaveznim i izbornim predmetima koje treba prijaviti kako bi to uspjenije napredovao tokom studija. Za vrijeme prijave (registracije) predmeta, odnosno ovjere semestara, student je obavezan konsultirati se sa svojim akademskim savjetnikom oko izbora i prijave predmeta u narednom semestru. Prije poetka semestra akademski savjetnik studentu odobrava listu predmeta za naredni semestar.

  Promoviranje mobilnosti studenata

  Ured za meunarodnu saradnju Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IRO) intenzivno radi na promoviranju mobilnosti studenata kroz razliite programe razmjene kao to su Erasmus+ i Mevlana. Pri tome se studentima osigurava priznavanje ECTS bodova ostvarenih prilikom razmjene, a osoblje Ureda savjetuje studente i pomae im napraviti odgovarajui izbor.

  Studentski klubovi

  Kako bi akademsko iskustvo bilo to potpunije, studentima IUS-a omoguene su raznovrsne vannastavne aktivnosti. Trenutno je aktivno 19 studenskih klubova od kojih emo spomenuti IUS Rock Bend, Poduzetniki klub, Klub za intelektualne aktivnosti, Fudbalski klub, Klub za razvoj kulture, umjetnosti, drutvenih i sportskih vjetina, Istraivaki klub, Klub studenata arhitekture i Klub fotografije.

  4 Osiguranje kvaliteta

  Osiguranje kvaliteta obuhvata i sam proces izrade studijskog programa tokom kojeg je definirana obaveza konsultiranja nastavnog osoblja, strunjaka iz date oblasti, studenata, predstavnika privrede i poslodavaca te lokalne zajednice.

  U toku implementacije studijskog programa provode se redovne analize svih bitnih indikatora realizacije to se ogleda u periodinim sistemskim analizama i izvjetajima.

  Sistem implementacije nastavnog procesa i ocjenjivanja rada studenata daje dovoljno autonomije svakom nastavniku kako bi prilagodio nastavne metode i ocjenjivanje svakom pojedinom predmetu, ali uz potivanje jasno defi