dhv groep jaarverslag 2009

of 76/76
Advies- en ingenieursbureau Jaarverslag 2009 DHV Groep dhvgroup.com Altijd een oplossing verder

Post on 29-Mar-2016

216 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jaarverslag 2009, strategie 2010

TRANSCRIPT

 • Advies- en ingenieursbureau

  Jaarverslag 2009 DHV Groep

  dhvgroup.com

  Altijd een oplossing verder

 • 9-1 CESA Award

  3-9 Eco-stad, China

  1-3 Acquisitie NPC

  10-5 Missie Z-Afrika

  2-6 Wloclawek dam

  9-12 Wilhelminahaven

  9 jan SSI wint Consulting Engineering South Africa Award voor Mentoring Company of the Year. 16 jan DHV krijgt opdracht om de Fraser-delta in Canada tegen overstromingen te beschermen. 17 jan Staatssecretaris Huizinga brengt een bezoek aan het Sea Defense-project in Atjeh, Indonesi.1 maart Acquisitie van NPC versterkt ons profiel op het gebied van rail en stations.11 maart Uitbreiding van ons luchthavenprofiel door verhoogd belang in Innova uit Noord-Amerika.16 maart Vijfde contract voor een waterzuiveringsinstallatie in Australi. 24 april Jaarprijs van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht voor 'Sustae nergy - Groen Gas' innovatie. 10 mei Nederlandse economische missie naar Zuid-Afrika en de opening van de Plakkiesfabriek. 2 juni Delcan's iMove-systeem voor verkeersmanagement en ITS wint Global Road Achievement Award.2 Juni Hydroprojekt haalt contracten binnen voor de Poolse Wloclawek dam en 160 MW waterkrachtcentrale. 17 juni NACO wint International Award van het Royal Institute of British Architects.30 juni TEC wint ontwerpcontract voor brug- en tunnelcombinatie tussen Hongkong, Macau en China. 30 juli Contract voor schoon en veilig drinkwaterproject voor 1,5 miljoen mensen in Malawi, Afrika.27 aug Renovatie van het hoofdkantoor gaat van start, resulterend in een energielabel A gebouw.3 sep Opdracht voor de ontwikkeling van een nieuwe eco-stad aan de Bohai Zee, China.12 sep Hoofdsponsor van het H209 waterforum in New York, een initiatief van de Henry Hudson 400 organisatie. 24 sep NACO wint de Haagse Ondernemersprijs.25 sep Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit subsidieert twee nieuwe biodiversiteitsconcepten.29 sep DHV wint, samen met de gemeente Utrecht en Maurik Groot Ammers, de SIKCup voor Griftparkproject.15 okt SSI wint twee Awards for Engineering Excellence van het South African Institution of Civil Engineering.21 okt Een consortium onder leiding van DHV pakt de Poolse infrastructuur aan voor het EK Voetbal 2012.15 nov DHV wint Rietveld Publieksprijs 2009 voor het ontwerp van het Nederlandse hoofdkantoor van Simed Healthcare. 20 nov DHV ontwerpt een beweegbare stormvloedkering voor de Nakdongrivier in Zuid-Korea. 9 dec Ondertekening van contract voor de uitbreiding van de Eemshaven in Groningen. 14 dec Grote opdracht voor het verbeteren van de bevaarbaarheid van de Mekong-delta in Vietnam. 31 dec DHV is het eerste klimaatneutrale advies- en ingenieursbureau in Nederland.

  Het afgebeelde project op de omslag betreft de uitbreiding van de A2 bij Utrecht.

  Highlights 20092009 was een jaar vol uitdagingen. Uitdagingen die de DHV Groep vol vertrouwen tegemoet trad. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van onze 5.500 medewerkers, verspreid over 75 vestigingen in negen thuismarkten, hebben wij een prima prestatie kunnen leveren. Onze omzet groeide gestaag en de bedrijfsresultaten bleven positief. We bleven ook investeren in de toekomst. We namen opdrachten aan waarbij we onze krachten konden bundelen en we investeerden in opleidingsprogrammas, ICT en kennisuitwisseling.

 • +ENGETALLEN

  0ROFIEL

  "ERICHTVANDE2AADVAN#OMMISSARISSEN

  6ERSLAGVANDE2AADVAN"ESTUUR 3TRATEGIEENBELEID "ELANGRIJKSTEONTWIKKELINGENIN &INANCIpLEPERFORMANCE 6OORUITZICHTEN

  /NTWIKKELINGENINONS'LOBAL.ETWORK

  0ROJECTEN#ONNECT$ELIVER -OBILITEIT 7ATER "OUWEN)NDUSTRIE 2UIMTELIJKE)NRICHTINGEN-ILIEU ,UCHTHAVENS

  *AARREKENING 'ECONSOLIDEERDEBALANS 'ECONSOLIDEERDEWINSTENVERLIESREKENING 'ECONSOLIDEERDMUTATIEOVERZICHTGROEPSVERMOGEN 'ECONSOLIDEERDKASSTROOMOVERZICHT 7AARDERINGSGRONDSLAGEN 4OELICHTINGOPDEGECONSOLIDEERDEJAARREKENING 6ENNOOTSCHAPPELIJKEBALANS 6ENNOOTSCHAPPELIJKWINSTENVERLIESREKENING 4OELICHTINGOPDEVENNOOTSCHAPPELIJKEJAARREKENING /VERIGEGEGEVENS

  !ANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

  2ISICOSENRISICOBEHEERSING

  3TRUCTUURENMANAGEMENT$(6'ROEP

  !DRESSEN

  #OLOFON

  )NHOUD

  #ORPORATE'OVERNANCE$E$(6'ROEPNEEMTDEPRINCIPESENDEBESTPRACTICEBEPALINGENVANDE.EDERLANDSE#ORPORATE'OVERNANCE#ODETERHARTEVOORZOVERDIEOP$(6(OLDING"6ALSBESLOTENENNIETBEURSGENOTEERDEVENNOOTSCHAPVANTOEPASSINGZIJN!FWIJKINGENVANDEPRINCIPESENBESTPRACTICEBEPALINGENONZEGEDRAGSCODEKLOKKENLUIDERSREGELINGENDEREGLEMENTENVANDE2AADVAN"ESTUUR2AADVAN#OMMISSARISSENEN!UDITCOMMISSIEZIJNNATELEZENOPWWWDHVGROUPCOMCORPORATEGOVERNANCE

 • 52

  17

  15

  9

  7

  Omzetspreiding naar opdrachtgever (in %)

  Omzetspreiding naar markt (in %)

  Omzetspreiding naar regio (in %)

  NederlandAfrikaAziEuropa (excl. Nederland)Noord-Amerika

  OverheidNutsbedrijven en semi-overhedenIndustrie en zakelijke dienstverleningInternationale financiers

  MobiliteitWaterBouw en IndustrieRuimtelijke Inrichting en MilieuLuchthavens

  46

  24

  24

  6

  37

  24

  20

  14

  5

  2005 2006 2007 2008 20090

  100

  200

  300

  400

  500

  229,0

  269,4 274,8

  325,3300,6

  351,6

  395,0

  467,7

  346,5

  480,8

  Netto-omzet en Toegevoegde waarde(in miljoenen )

  Netto-omzetToegevoegde waarde

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  2005 2006 2007 2008 2009

  3,7

  7,3

  6,0

  9,4

  5,0

  Nettoresultaat(in miljoenen )

  63,2

  2005 2006 2007 2008 20090

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  50,8

  58,3 59,9

  72,5

  Eigen vermogen(in miljoenen )

  0

  1.000

  2.000

  3.000

  4.000

  5.000

  6.000

  2005 2006 2007 2008 2009

  3.159

  2.338

  5.497

  2.171

  1.883

  2.055

  2.298

  2.196

  2.534

  3.030

  2.290

  4.0544.353

  4.730

  5.320

  Personeelsaantallen

  NederlandBuiten Nederland

  2 Kengetallen

 • +ENGETALLEN

  +ENGETALLEN

  $ENITIES4OEGEVOEGDEWAARDE BEDRIJFSOPBRENGSTENKOSTENUITBESTEEDWERKENANDEREEXTERNEKOSTEN /PERATIONELEMARGE BEDRIJFSRESULTAATTOEGEVOEGDEWAARDE 7INSTPERAANDEEL NETTOWINSTAANTALGEWONEAANDELEN .ETTOWERKKAPITAAL VLOTTENDEACTIVAVLOTTENDEPASSIVAEXCLLIQUIDEMIDDELENENKREDIETINSTELLINGEN #ASHOW NETTORESULTAATAFSCHRIJVINGEN -UTATIELIQUIDEMIDDELEN MUTATIEINLIQUIDEMIDDELENSCHULDENAANKREDIETINSTELLINGEN

  )NDECIJFERSVANZIJNDERESULTATENVANDEREGIO!FRIKAVOORMAANDENMEEGECONSOLIDEERD

  .ETTOOMZET

  4OEGEVOEGDEWAARDE

  2ESULTAAT

  "EDRIJFSRESULTAATVOORWINSTDELINGENAFSCHRIJVINGGOODWILL

  7INSTDELING

  "EDRIJFSRESULTAATVOORAFSCHRIJVINGGOODWILL

  .ETTORESULTAAT

  2ENDEMENTOPGEMIDDELDEIGENVERMOGEN

  /PERATIONELEMARGEVOORGOODWILL

  7INSTPERAANDEELE

  $IVIDENDPERGEPLAATSTAANDEEL"E

  'EtNVESTEERDVERMOGEN

  "ALANSTOTAAL

  4OTAALVERMOGENOPLANGETERMIJN

  %IGENVERMOGEN

  'ROEPSVERMOGEN

  'ROEPSVERMOGENINPROCENTENVANHETBALANSTOTAAL

  &INANCIpLEPOSITIE

  .ETTOWERKKAPITAAL

  #ASHOW

  -UTATIELIQUIDEMIDDELEN

  0ERSONEEL

  0ERSONEELSKOSTEN

  !ANTALPERSONEELSLEDENULTIMO

  INMILJOENEN`TENZIJANDERSVERMELD

 • -ISSIE/NZEMISSIEISHETVERLENENVANMULTIDISCIPLINAIREDIENSTENVOOREENDUURZAMEONTWIKKELINGVANONZELEEFOMGEVINGINEENHECHTERELATIEMETKLANTENMEDEWERKERSENPARTNERSGEBASEERDOPWEDERZIJDSELOYALITEITMETEENAANTREKKELIJKEWINSTVOORONZEAANDEELHOUDERS

  6ISIE(ETISONSSTREVENEENTOONAANGEVENDINTERNATIONAALADVIESENINGENIEURSBUREAUTEZIJNDATACTIEFISINDEPUBLIEKEENPRIVATESECTORENDATOPENSTAATVOORDUURZAMESAMENWERKINGSVERBANDENGEBASEERDOPGEDEELDEWAARDEN

  +LANTEN/NZEBELANGRIJKSTEKLANTENZIJN /VERHEDEN .UTSBEDRIJVENENSEMIOVERHEDEN )NDUSTRIEENZAKELIJKEDIENSTVERLENINGAANNEMERSENONTWIKKELAARS )NTERNATIONALEFINANCIERINGSINSTELLINGEN

  +ERNWAARDEN7EZIJNEENONAFHANKELIJKEMPLOYEEOWNEDBEDRIJF/NZEKERNWAARDENZIJNINTEGRITEITRESPECTENVRIJHEID7IJOPERERENMETEENDIEPGEWORTELDCOMMITMENTTENAANZIENVANMAATSCHAPPELIJKEBETROKKENHEIDINTEGRITEITENAANSPRAKELIJKHEID/NZEACTIVITEITENKENMERKENZICHDOORRESPECTVOORMENSENMILIEU7ESTIMULERENZELFONTPLOOIINGGEKOPPELDAANEENSTERKEPERSOONLIJKEENPROFESSIONELEVERANTWOORDELIJKHEID7ERESPECTERENANDEREZIENSWIJZENENZIJNVOORVRIJHEIDVANDENKENENHANDELEN

  $E$(6'ROEPLEVERTWERELDWIJDADVIESENINGENIEURSDIENSTENINDEVOLGENDEMARKTEN -OBILITEITINCLUSIEF,UCHTHAVENS 7ATER "OUWEN)NDUSTRIE 2UIMTELIJKE)NRICHTINGEN-ILIEU

  0ROFIEL

  Funae Award - SEED, Mozambique

  Milieu Effect Rapportage, Tsjechi

  Mekong deltaproject, Vietnam

  Handen uit de mouwen, Nederland

 • 0ROFIEL

  4OEGEVOEGDEWAARDE+LANTENVRAGENONSOMONDERSTEUNINGBIJHETREALISERENVANHUNAMBITIESVIAPROJECTENENSAMENWERKINGSVERBANDEN7IJLEVERENONZEDIENSTENMETPASSIEENTROTSWAARBIJWIJWAARDETOEVOEGENDOOR "ETROUWBAREPRESTATIESTENAANZIENVANTIJDBUDGETENKWALITEIT +ENNISVANDEBEHOEFTENVANKLANTENENRESPECTVOORHUNSTAKEHOLDERS 3TATEOFTHEARTEXPERTISEENINNOVATIEVEOPLOSSINGEN ,OCALDELIVERYOFWORLDCLASSSOLUTIONS

  -AATSCHAPPELIJKVERANTWOORDONDERNEMEN$E$(6'ROEPSTREEFTNAAREENPOSITIEVEINVLOEDOPECONOMIEMAATSCHAPPIJENMILIEUDOORDEDIENSTENDIEWIJLEVERENENONZEBEDRIJFSVOERING7EZIJNONDERTEKENAARVANHET'LOBAL#OMPACTVANDE6ERENIGDE.ATIESENHET0ARTNERS!GAINST#ORRUPTION)NITIATIVEVANHET7ERELD%CONOMISCH&ORUM

  $IENSTVERLENING7EONTWIKKELENINNOVATIEVECONCEPTENOPHETGEBIEDVANCONSULTANCYENENGINEERING/NZEDIENSTVERLENINGRICHTZICHOPDETOTALEPROJECTCYCLUSENOMVAT "USINESSENBELEIDSADVIES 4ECHNISCHADVIES 0LANNING /NTWERPENENGINEERING 0ROGRAMMAPROJECTENCONTRACTMANAGEMENT 0ROJECTONTWIKKELINGENTURNKEYDELIVERY %XPLOITATIEMANAGEMENT !SSETMANAGEMENT

  %XPERTISEPOSITIES+IJKENDNAARDEBEHOEFTENVANKLANTENRICHTENWEONSOP 'EBIEDSONTWIKKELING 'EBOUWEN (AVENSENWATERWEGEN )NTELLIGENTETRANSPORTSYSTEMEN ,UCHTHAVENS -ILIEUENDUURZAAMHEID 2AILENOPENBAARVERVOER 7ATERMANAGEMENT 7ATERZUIVERING 7EGENBRUGGENENTUNNELS

  +ERNCIJFERS.ETTOOMZET `MILJOEN.ETTORESULTAAT ` MILJOEN

  -EDEWERKERSENVESTIGINGENPERREGIO%UROPA INKANTOREN!ZIp IN KANTOREN!FRIKA IN KANTOREN.OORD!MERIKA INKANTOREN4OTAAL IN KANTOREN

  7IJZIJNWERELDWIJDACTIEFVIAEENNETWERKVANLOKALEKANTORENIN%UROPA!ZIp!FRIKAEN.OORD!MERIKA(ETGROOTSTEDEELVANONZEOMZETWORDTBEHAALDDOORDEACTIVITEITENINDEVOLGENDETHUISMARKTEN %UROPA.EDERLAND0OLENEN0ORTUGAL !ZIp#HINA)NDIAEN)NDONESIp !FRIKA:UID!FRIKA .OORD!MERIKA#ANADAENDE6ERENIGDE3TATEN

 • "ERICHTVANDE2AADVAN#OMMISSARISSEN

  0READVIESAANDEALGEMENEVERGADERINGVANAANDEELHOUDERS(IERBIJBIEDENWIJUHETJAARVERSLAGVANDE$(6'ROEPAAN$EJAARREKENINGISOPGEMAAKTDOORDE2AADVAN"ESTUURGECONTROLEERDDOOR0RICEWATERHOUSE#OOPERS!CCOUNTANTS.EDERLANDENDOORONSONDERTEKENDNABESPREKINGENMETDE2AADVAN"ESTUURENDEEXTERNEACCOUNTANTS7IJSTEMMENINMETHETVOORSTELVANDE2AADVAN"ESTUUROMUITDEWINSTVANEENDIVIDENDUITTEKERENVAN``PERGEPLAATSTAANDEEL"7IJSTELLENUVOORDEJAARREKENINGAANTENEMENENHETDAARINOPGENOMENDIVIDENDVOORSTELVASTTESTELLEN4OTSLOTVERZOEKENWIJUDECHARGETEVERLENENAANDE2AADVAN"ESTUURVOORHETGEVOERDEBEHEERENAANDE2AADVAN#OMMISSARISSENVOORHETGEHOUDENTOEZICHTGEDURENDEHETBOEKJAAR

  IR!"-VANDER0LAS3EENVANDER0LAS.EDERLANDERISSINDSCOMMISSARISBIJDE$(6'ROEPZIJNLAATSTEZITTINGSTERMIJNLOOPTTOT6ANDER0LASISVOORZITTERVANDE2AADVAN4OEZICHTVANONDERZOEKSSCHOOL42!),VAN45$ELFTBESTUURSLIDVANDE3TICHTING.EXT'ENERATION)NFRASTRUCTURESENLIDVANDE2AADVAN4OEZICHTVANHET2OTTERDAM0HILHARMONISCH/RKEST

  DRIR7VAN6ONNO7IMVAN6ONNO.EDERLANDERISSINDSLIDENVANAFVOORZITTERVANDE2AADVAN#OMMISSARISSENVANDE$(6'ROEPZIJNHUIDIGEZITTINGSTERMIJNLOOPTTOT6AN6ONNOISPRESIDENTCOMMISSARISBIJ#ONVEST0UBLIEK"ELANG%LECTRICTEITSPRODUCTIE"6EN6AN.IEUWPOORTENCOMMISSARISBIJ6AN/ORD/PTIMIX6ERMOGENSBEHEER6AN"OLDRIK'ROEP+ONINKLIJKE"!-'ROEP3!$#"ANKVOORDE"OUWNIJVERHEIDEN-AMMOET(OLDING(IJISTEVENSLIDVANDEINVESTERINGSCOMMISSIE.0-#APITAL.6ENBESTUURSLIDVANDE3TICHTING#ONTINUtTEIT).''ROEP3TICHTING"ESCHERMING4.4EN3TICHTING0REFERENTE!ANDELEN-EDIQ$AARNAASTISHIJARBITERBIJDE3TICHTING2AADVAN!RBITRAGEVOOR-ETAALNIJVERHEIDEN(ANDELBESTUURSLID.%.ENVOORZITTERVAN.OMINATION#OMMITTEE$OCKWISE,TD

  IR*(-,INDENBERGH(ESSEL,INDENBERGH.EDERLANDERISSINDSCOMMISSARISBIJDE$(6'ROEPZIJNHUIDIGEZITTINGSTERMIJNLOOPTTOT,INDENBERGHISVOORZITTERVANDE2AADVAN#OMMISSARISSENVAN&ORTIS"ANK.EDERLAND.)"#!GENDIAENDE"ANKVOORDE"OUWNIJVERHEID$AARNAASTISHIJCOMMISSARISVANDE5NIVERSITEITVAN!MSTERDAM'AMMA(OLDING/RTEC)NTERNATIONAL$OCTORS0ENSION&UNDS3ERVICESEN:EEMAN'ROEPENTEVENSBESTUURSLIDVAN3TICHTING6OPAK3TICHTING"ESCHERMING4.4EN3TICHTING0REFERENTE!ANDELEN7OLTERS+LUWER

  IR!0-VANDER0OEL!RTHURVANDER0OEL.EDERLANDERISSINDSCOMMISSARISVANDE$(6'ROEPZIJNHUIDIGEZITTINGSTERMIJNLOOPTTOT6ANDER0OELISVOORZITTERVANDE2AADVAN#OMMISSARISSENVAN!3-,BESTUURSLIDVAN'EMALTOENLIDVANDE2AADVAN#OMMISSARISSENBIJ036

  3-$EKKER3YBILLA$EKKER.EDERLANDSEISSINDSCOMMISSARISBIJDE$(6'ROEPHAARHUIDIGEZITTINGSTERMIJNLOOPTTOT-EVROUW$EKKERISVOORMALIG-INISTERVAN6OLKSHUISVESTING2UIMTELIJKE/RDENINGEN-ILIEUBEHEER:IJIS

  COMMISSARISBIJDE.6"ANK.EDERLANDSE'EMEENTEN!+:/.OBEL.EDERLANDEN+RISTAL$AARNAASTISZIJVOORZITTERVANDE3TRATEGISCHE!DVIESRAAD"OUWEN/NDERGROND4./VOORZITTERVANDE2ADENVAN4OEZICHTVANDE!NTILLIAANSE-EDE

  &INANCIERINGS/RGANISATIEHET$IABETES&ONDSENHET+ADASTERLIDVANDE2AADVAN4OEZICHTVANHET0ROGRAMMA3TICHTING+ENNISVOOR+LIMAATEN-$,)-OROCCAN$UTCH,EADERSHIPVOORZITTERVAN4ASKFORCE4ALENTNAARDE4OP#OMMISSIE

  &UNDAMENTELE6ERKENNING"OUWREGELGEVINGEN4AFELVAN"ORGING-AASVLAKTE))

 • 6ERSLAG

  6ERGADERINGEN2V#)NHETVERSLAGJAARHEEFTDE2AADVAN#OMMISSARISSENACHTKEERVERGADERDINAANWEZIGHEIDVANDE2AADVAN"ESTUURENDEDIRECTEUR&INANCE#ONTROL"IJDEBEHANDELINGVANDEHALFJAARCIJFERSRESPECTIEVELIJKDEJAARCIJFERSWASDEEXTERNEACCOUNTANTAANWEZIG'EENVANDECOMMISSARISSENISFREQUENTAFWEZIGGEWEEST"UITENDEVERGADERINGOMWERDOVERLOPENDEZAKENREGELMATIGOVERLEGGEVOERDDOORDEVOORZITTERSVANDE2AADVAN#OMMISSARISSENENDE2AADVAN"ESTUUR$E2AADVAN#OMMISSARISSENHEEFTVERSCHILLENDEKERENGESPROKENOVERDESTRATEGIEVANDE$(6'ROEPOPLANGERETERMIJNDEBELANGRIJKSTERISICOSVANDEACTIVITEITENENDEUITKOMSTVANDEBEOORDELINGDOORDE2AADVAN"ESTUURVANDEOPZETENDEDOELMATIGHEIDVANDEINTERNERISICOMANAGEMENTENCONTROLESYSTEMEN(ETSPREEKTVOORZICHDATDEGEVOLGENVANDEFINANCIpLEENECONOMISCHECRISISENDEGETROFFENMAATREGELENTIJDENSELKEVERGADERINGVANDE2AADVAN#OMMISSARISSENAANDEORDEZIJNGEWEEST!NDEREAGENDAPUNTENWARENDEAANPASSINGVANHET"USINESS#ONTROL&RAMEWORKHET-AATSCHAPPELIJK*AARVERSLAGDERENOVATIEVANHETHOOFDKANTOORIN!MERSFOORTENCOMPLIANCE%VENALSVORIGEJARENHEEFTDE2AADVAN#OMMISSARISSENEEN(2REVIEWGEHOUDENOMDEGESCHIKTHEIDVANINTERNEKANDIDATENVOORHOGEREMANAGEMENTPOSITIESTEBEOORDELEN$ECOMMISSARISSENGAVENHUNGOEDKEURINGAANDEACQUISITIEVANDEAANDELEN)NNOVA!VIATION#ONSULTINGINDE63ENDEACQUISITIEVAN.0#IN.EDERLAND

  6ERGADERINGEN!UDITCOMMISSIE$E!UDITCOMMISSIEMETALSLEDENDEHEREN,INDENBERGHEN6ANDER0LASHEEFTDRIEMAALVERGADERD$EEERSTEVERGADERINGWASGEWIJDAANDEJAARREKENINGHETRAPPORTVANDEEXTERNEACCOUNTANTENDEDEFINITIEVEVASTSTELLINGVANDEBEGROTINGVOORDETWEEDEAANDEHALFJAARCIJFERSHETAUDITSERVICEPLANVANDEACCOUNTANTENDEEVALUATIEVANDEUITBESTEDINGVANDE)#4$EDERDEVERGADERINGWASGEWIJDAANDEBEGROTINGVOOR$AARNAASTHEEFTDE!UDITCOMMISSIEDEVOORTGANGSRAPPORTAGESOVERDEVERVANGINGVANHETBEDRIJFSINFORMATIESYSTEEMENHETJAARVERSLAGVAN)NTERNAL!UDITBEOORDEELD

  /NDERLINGBERAAD$E2AADVAN#OMMISSARISSENHEEFTONDERLINGVERGADERDOVERHETEIGENFUNCTIONERENHETFUNCTIONERENVANDE!UDITCOMMISSIEDEBIJDRAGENVANDEINDIVIDUELECOMMISSARISSENENDESAMENSTELLINGVANDE2V#$ECOMMISSARISSENHEBBENGECONCLUDEERDDATDE2AADVAN#OMMISSARISSENNAARBEHORENISSAMENGESTELDENDATDECOMMISSARISSENBESCHIKKENOVERDEGEWENSTECOMPETENTIESEENENANDERINOVEREENSTEMMINGMETHET0ROFIELVOORDE2AADVAN#OMMISSARISSEN!LLECOMMISSARISSENZIJNONAFHANKELIJKINDEZINVANDEBESTPRACTICEBEPALING)))VANDE.EDERLANDSECORPORATEGOVERNANCECODE

  $EHEER,INDENBERGHISAANGEWEZENALSFINANCIEELEXPERTINDEZINVANBESTPRACTICEBEPALING)))VANDECODE$E2AADVAN#OMMISSARISSENHEEFTTEVENSHETFUNCTIONERENDESAMENSTELLINGENDEBEZOLDIGINGVANDE2AADVAN"ESTUURBEOORDEELD.AARHETOORDEELVANDE2AADVAN#OMMISSARISSENBESCHIKTDE2AADVAN"ESTUURZOWELALSCOLLEGEALSVIADEINDIVIDUELELEDENOVERDEGEWENSTECOMPETENTIESENFUNCTIONEERTNAARBEHOREN

  #ORPORATE'OVERNANCE(ETCORPORATEGOVERNANCERAPPORTVANDE$(6'ROEPENNADEREINFORMATIEOVERHETBEZOLDIGINGSBELEIDDEGEDRAGSCODEDEKLOKKENLUIDERSREGELINGENDEREGELINGENVOORDE2AADVAN"ESTUURDE2AADVAN#OMMISSARISSENENDE!UDITCOMMISSIEZIJNTEVINDENOPWWWDHVGROUPCOMCORPORATEGOVERNANCE$EBEZOLDIGINGVANDE2AADVAN#OMMISSARISSENSTAATOPPAGINA

  3AMENSTELLING2AADVAN#OMMISSARISSEN$E2AADVAN#OMMISSARISSENHEEFTINGEENWIJZIGINGENONDERGAAN4IJDENSDEALGEMENEVERGADERINGVANAANDEELHOUDERSVANZALDEHEER6ANDER0LASAFTREDENNADATHIJDEMAXIMUMTERMIJNVANJAARALSCOMMISSARISAANDEONDERNEMINGVERBONDENISGEWEEST$ECOMMISSARISSENDANKENHEMVOORZIJNWAARDEVOLLEBIJDRAGEINDEZEJAREN$ECOMMISSARISSENDRAGENDEHEERPROFDR#06EERMANVOOROMTEWORDENBENOEMDALSLIDVANDE2AADVAN#OMMISSARISSEN$EHEER6AN6ONNOZALAFTREDENALSCOMMISSARISNAAFLOOPVANZIJNEERSTETERMIJN$E2AADVAN#OMMISSARISSENDRAGENDEHEER6AN6ONNOVOOROMTEWORDENHERBENOEMDVOOREENTWEEDETERMIJNVANVIERJAAR

  4OTSLOT$EVOORZITTERENDEVICEVOORZITTERVANDE2AADVAN#OMMISSARISSENENEENDELEGATIEVANDEONDERNEMINGSRAADVAN$(6"6ZIJNBIJEENGEWEESTOMDEALGEMENEGANGVANZAKENBIJ$(6"6TEBESPREKEN6ANBEIDEZIJDENWERDAANGEGEVENDATDEZEINFORMELEBIJEENKOMSTOPPRIJSWERDGESTELD

  (ETJAARWERDGEKENMERKTDOORDERECESSIE$E$(6'ROEPLAATEENPOSITIEFRESULTAATZIENDEORGANISATIEISOPGEWASSENTEGENDEMARKTONTWIKKELINGENENISKLAARVOORDETOEKOMSTDANKZIJDEINSPANNINGENENFLEXIBILITEITVANDEMEDEWERKERS$ECOMMISSARISSENDANKENALLEMEDEWERKERSVOORHUNINZETINHETAFGELOPENJAAR

  !MERSFOORTMAART

  DRIR7VAN6ONNOVOORZITTER3-$EKKERIR*(-,INDENBERGHIR!"-VANDER0LASVICEVOORZITTERIR!0-VANDER0OEL

  "ERICHTVANDE2AADVAN#OMMISSARISSEN

 • 6ERSLAGVANDE2AADVAN"ESTUUR3TRATEGIEENBELEID

  !MBITIEENDOELEN

  $E$(6'ROEPSTREEFTNAAREENTOONAANGEVENDEPOSITIEOPDEWERELDRANGLIJSTVANADVIESENINGENIEURSBUREAUS/MDITTEREALISERENRICHTENWEONSOPVIERHOOFDDOELEN

  'ROEIENWINSTGEVENDHEID'ROEIISVANESSENTIEELBELANGVOORONZECONTINUtTEIT$EOMVANGENCOMPLEXITEITVANUITDAGINGENWAARKLANTENMEETEMAKENKRIJGENVEREISENDEDIEPGAANDEENBREDEEXPERTISEVANEENGROOTMULTIDISCIPLINAIRADVIESBUREAU$OORGROEIONTSTAANERMEERKANSENVOORONSBEDRIJFENONZEMEDEWERKERS$AAROMSTREVENWENAAREENJAARLIJKSEOMZETGROEIVANTENMINSTEWAARVANDEHELFTWORDTGEREALISEERDDOORAUTONOMEGROEIENDEHELFTDOORACQUISITIES-ETGEZONDEFINANCIpLERESULTATENKUNNENWEINVESTERENINONZETOEKOMSTENMEDEWERKERSBELONENVOORHUNINZET7ESTREVENNAAREENOPERATIONELEMARGEVANOPTOEGEVOEGDEWAARDEENEENRENDEMENTVANGEMIDDELDOPEIGENVERMOGEN

  )NTERNATIONALISATIE6OORCONTINUtTEITENRISICOSPREIDINGISVERDEREINTERNATIONALISATIEVANBELANG$OORONSINTERNATIONALENETWERKDATGERICHTISOPDEONTWIKKELINGVANLANGDURIGERELATIESKUNNENWENIETALLEENBETERELOKALEDIENSTENVERLENENMAARONTSTAANEROOKIDEEpNVOORINNOVATIE7EHEBBENERVOORGEKOZENONZEACTIVITEITENTECONCENTRERENOPEENBEPERKTAANTALTHUISMARKTEN#ANADA#HINA)NDIA)NDONESIp.EDERLAND0OLEN0ORTUGAL:UID!FRIKAENDE6ERENIGDE3TATEN$EZELANDENZIJNGEKOZENOPBASISVANHETONDERNEMINGSKLIMAATLOYALITEITAANKLANTENONZEMARKTPOSITIEENDEKANSENVOORGROEI(ETISONSSTREVENINDEZEMARKTENALSTOONAANGEVENDTEWORDENERKENDOPONZEEXPERTISEGEBIEDEN$EZEMARKTENZULLENTENMINSTEVANDEOMZETVANDE'ROEPUITMAKEN

  )NNOVATIE/MDUURZAMEENSTATEOFTHEARTKENNISTEBIEDENVERBETERENWECONTINUONZEVAARDIGHEDENENEXPERTISE6OORPROJECTENWORDENCONSTANTINNOVATIEVEOPLOSSINGENGECREpERDMAARWE

  IR"ERTRAND-VAN%E.EDERLANDERWERDINLIDVANDE2AADVAN"ESTUURENISSINDSJANUARIBESTUURSVOORZITTER.EVENFUNCTIES ,IDVANDE$UTCH4RADE"OARDHETPUBLIEKPRIVATESAMENWERKINGSVERBANDOPHETGEBIEDVANINTERNATIONAALONDERNEMEN

  ,ID!DVIESRAADVANDEFACULTEIT4ECHNIEK"ESTUUREN-ANAGEMENTVANDE4ECHNISCHE5NIVERSITEIT$ELFT

  INVESTERENOOKIN2$ENSTREVENERNAAROPTIMAALTEPROFITERENVANSTRATEGISCHEINNOVATIES(ETISONZEDOELSTELLINGOMTENMINSTEmmNNIEUWOCTROOIPERJAARAANTEVRAGEN7ENEMENDEELAANEXTERNEPLATFORMSENSTREVENELKJAARNAARERKENNINGVANDESECTORDOORHETWINNENVANPRIJZENVOORUITMUNTENDETECHNISCHEPRESTATIESENINNOVATIE

  -AATSCHAPPELIJKVERANTWOORDONDERNEMEN$E$(6'ROEPISEENBEDRIJFVOORMENSENVANMENSEN7EONDERSTREPENDEONDERLINGESAMENHANGVANDEDRIE0SPEOPLEPLANETPROFITVOORDUURZAMEONTWIKKELING$EVIERSPEERPUNTENZIJNINTEGRITEITDUURZAAMHEIDINPROJECTENDEIMPACTVANONZEACTIVITEITENENDEPERSOONLIJKEONTWIKKELINGVANMENSEN(ETDOELISEENPLAATSTEBEHOUDENINHETBOVENSTEKWARTIELVANDE4RANSPARANTIEBENCHMARKVOOR-6/RAPPORTAGEVANHETMINISTERIEVAN%CONOMISCHE:AKENDIEINLIJNISMETDEDUURZAAMHEIDSINDEXENVANDE$OW*ONES)NWILLENWEDE#/UITSTOOTDOORONZEACTIVITEITENMETPERMEDEWERKER

 • VERMINDERENTENOPZICHTEVAN/PHETGEBIEDVANPERSOONLIJKEONTWIKKELINGBIEDENWEONZEMEDEWERKERSRUIMEMOGELIJKHEDENOMPROFESSIONEELTEGROEIENTERWIJLWEONSOPHETMAATSCHAPPELIJKVLAKRICHTENOPHETVERBETERENVANONDERWIJSENHETSTIMULERENVANONDERNEMERSCHAP/MTRANSPARANTIEENVOORTDURENDEVERBETERINGTEWAARBORGENWORDENONZE-6/VERSLAGGEVINGENONS"USINESS)NTEGRITY-ANAGEMENT3YSTEMEXTERNGECONTROLEERD

  3TRATEGIE

  /NZESTRATEGIEOMTEGEMOETTEKOMENAANDEVRAAGVANKLANTENIS,OCALDELIVERYOFWORLDCLASSSOLUTIONS(ETISONSSTREVENOMINONZETHUISLANDENTEWORDENERKENDALSTOONAANGEVENDmNOMINSPECIFIEKEEXPERTISEPOSITIESALSINTERNATIONALESPELERTEWORDENGEZIEN$EZESTRATEGIERUSTOPDRIEPIJLERS$IFFERENTIATIE4HUISMARKTENENHET/NECOMPANYCONCEPT3AMENVORMENDEZEDRIEPIJLERSONZESTRATEGIEENDEMANIEROMONZEDOELENTEBEREIKEN

  6ERSLAGVANDE2AADVAN"ESTUUR

  3TERKTEN %XPERTISEINWATERENMOBILITEITMETEIGENINVESTERINGENININNOVATIEEN2$

  #ULTUURVANDUURZAMEONTWIKKELINGENMAATSCHAPPELIJKVERANTWOORDONDERNEMEN

  3TERKELOKALEPOSITIESVERSTERKTDOORHETINTERNATIONALENETWERK

  "EKENDOMHETVINDENVANGEtNTEGREERDEENMULTIDISCIPLINAIREOPLOSSINGENVOORCOMPLEXEPROBLEMEN

  /NECOMPANYCONCEPT

  +ANSEN (ERNIEUWDEFOCUSOPINFRASTRUCTUURALSONDERDEELVANSTIMULERINGSPROGRAMMASVANOVERHEDEN

  %FFECTENVANKLIMAATVERANDERINGOPOVERSTROMINGENENDEBESCHIKBAARHEIDVANZOETWATER

  "EVOLKINGSGROEIENHOGERELEVENSSTANDAARDENLEIDENTOTVERSTEDELIJKINGENVERHOGENAANZIENLIJKDEVRAAGNAARENERGIEWATERENMOBILITEIT

  3TERKEONTWIKKELINGVAN!ZIATISCHEECONOMIEpN

  :WAKTEN ,OWPROLEIMAGOWATLEIDTTOTONDERBELICHTINGVANDEBEDRIJFSPRESTATIES

  2EACTIEVERMOGENENEFCIENCYMOETVERBETERENINDELENVANONZEORGANISATIE

  /NDERBENUTTINGVANONZEINNOVATIES 4ELAGEWINSTGEVENDHEIDDOORPORTFOLIOMIXENDENEIGINGOMMEERTEDOENDANDEOPDRACHT

  "EDREIGINGEN "EPERKTEECONOMISCHEGROEI0ROJECTENWORDENGEANNULEERDOFVERTRAAGDENPRIJZENSTAANONDERDRUK

  3TERKGROEIENDEBEDRIJVENENNIEUWKOMERSOPDEMARKTVERGROTENDECONCURRENTIEINTHUISMARKTEN

  "LIJVENDEKRAPTEINARBEIDSMARKTVOORTOPTALENT

  $RUKOPDEBUSINESSINTEGRITY

  IR0IET7"ESSELINK.EDERLANDERWERKTSINDSBIJDE$(6'ROEPWERDINLIDVANDE2AADVAN"ESTUURENISSINDSJANUARIVICEVOORZITTER.EVENFUNCTIES ,IDVANDE2AADVAN!DVIESVAN$ELTARESHET.EDERLANDSEINSTITUUTVOORDELTATECHNOLOGIE

  ,IDVANDE2AADVOORHET.EDERLANDSE)NSTITUUTVOOR4OEGEPASTE'EOWETENSCHAPPENONDERDEELVAN4./

  ,IDVANHET"ESTUURVAN2AILFORUMHET.EDERLANDSEKENNISNETWERKRONDRAILVERVOER

  $E37/4TABELBEVATDEBELANGRIJKSTEINVLOEDENOPONZEBEDRIJFSSTRATEGIE

 • CAPACITEITUIT7ESTREVENNAAREENGERICHTEONTWIKKELINGVANLOKALEDESKUNDIGHEIDVANUITEXPERTISECENTRAINONZETHUISMARKTENENWERKENSAMENAANGROTEPROJECTEN$ANKZIJONZESTERKELOKALEPOSITIEKUNNENOPLOSSINGENAFGESTEMDWORDENOPLOKALESITUATIESENKUNNENWENAUWCONTACTONDERHOUDENMETKLANTEN$OORDEKEUZEVANLANDENENMARKTSEGMENTENWAARINWIJWERKENENONZEPRINCIPIpLEOPSTELLINGTENAANZIENVANBUSINESSINTEGRITYKUNNENWEDEZEDREIGINGOMZETTENINEENSTERKTE

  /PEENKRAPPEARBEIDSMARKTTALENTBEHOUDENENAANTREKKEN/NDANKSDEECONOMISCHETERUGGANGISDEARBEIDSMARKTVOORHOOGOPGELEIDEWERKNEMERSKRAP/MDATONSBEDRIJFDETOPUITDEZEGROEPNODIGHEEFTVORMTDITEENBEDREIGINGVOORVERDEREGROEIENMOETDITAANGEPAKTWORDEN:EKERALSWEDETWEEVOORGAANDEUITDAGINGENHETHOOFDWILLENBIEDEN$EFEEDBACKVANONZEMEDEWERKERSGEEFTAANDATDEINNOVATIEVEKWALITEITVANONSWERKONZECULTUURVANMAATSCHAPPELIJKVERANTWOORDONDERNEMENENDUURZAAMHEIDONZESTERKSTEPUNTENZIJNOMMEDEWERKERSAANTETREKKENENTEBEHOUDEN%CHTERDEMOGELIJKHEDENENDEPRESTATIESVANDE'ROEPWORDENNOGONVOLDOENDEBENUTENGECOMMUNICEERD$EZEZWAKTEMOETENWEAANPAKKEN)NTERNDOORONSTERICHTENOPEENBETEREKENNISUITWISSELINGCOMMUNICATIEBEGELEIDINGENCARRInREPLANNING%NEXTERNDOORTESTREVENNAAREENGROTEREBEKENDHEIDVANONZEPROJECTENENONZEBETROKKENHEIDBIJDUURZAAMHEID

  /PBASISVANDE37/4FACTORENENONZEHOOFDDOELENRICHTENWEONSVOORALOPDEVOLGENDEUITDAGINGEN

  !ANZIENLIJKEGROEIOPHETGEBIEDVAN7ATEREN-OBILITEITOMTEVOLDOENAANDETOENEMENDEVRAAG/NZESTERKTENOPHETGEBIEDVANWATERZUIVERINGWATERMANAGEMENTENKUSTBESCHERMINGZIJNRECHTSTREEKSTOETEPASSENOPDEKANSENVANKLIMAATVERANDERINGENBEVOLKINGSGROEI6OORALOPHETGEBIEDVANWATERSCHAARSTEWATERZUIVERINGENHOOGWATERBESCHERMINGKUNNENWEGEBRUIKMAKENVANONZEEXPERTISEENINNOVATIES7ESTREVENNAARHETONDERSTEUNENVANSTIMULERINGSPROGRAMMASININFRASTRUCTUURDOORMULTIDISCIPLINAIREADVISERINGENTOEZICHTOPDEPROJECTIMPLEMENTATIE7EKUNNENDEVERVOERSCAPACITEITFLINKVERGROTENDOORONZEINNOVATIEVEINTELLIGENTETRANSPORTSYSTEMENTOETEPASSEN$EGROTEGROEIVANDE!ZIATISCHEECONOMIEpNBRENGTEENSTIJGINGINREGIONALEENINTERNATIONALEMOBILITEITMETZICHMEE$AAROMZALONZELUCHTHAVENEXPERTISEREGIONAALVERDERONTWIKKELDWORDEN

  "EPERKINGVANDECONCURRENTIEDREIGINGDOORUITSTEKENDELOKALEKENNISENDIRECTETOEGANGTOTHETINTERNATIONALENETWERK6EELVANONZETHUISMARKTENZULLENNAARVERWACHTINGFLINKGROEIEN$ITTREKTNIEUWECONCURRENTIEAANENMIDDELGROTESPELERSZULLENGROEIENDOORACQUISITIESOMDEZEKANSENTEGRIJPEN/MDEZECONCURRENTIEDREIGINGTEBEPERKENBREIDENWEONZELOKALE

  /NZEFINANCIpLEPERFORMANCEVERSTERKENONDERDRUKVANDEHUIDIGEECONOMISCHESITUATIE$EMOGELIJKLANGDURIGEECONOMISCHEVERTRAGINGVORMTEENBEDREIGINGVOORGROEIENWINSTGEVENDHEIDMAARBIEDTOOKEENSTIMULANSOMEFFICIENCYTEVERGROTENENONSTERICHTENOPDIENSTENMETEENHOGEREMARGE$EAANPAKVANPERSONELEONDERBEZETTINGISSTERKVERBETERDDOORSAMENWERKINGTUSSENDEBUSINESSUNITS%RZALGOEDWORDENINGESPEELDOPDEIMPLEMENTATIEVANSTIMULERINGSPROJECTENMETCONSULTANCYENPROGRAMMAMANAGEMENT$EFINANCIpLEDISCIPLINEBINNENDE'ROEPWORDTSTEEDSGROTERENZALVERDERVERBETERENDOORSTRIKTERPROJECTENPORTFOLIOMANAGEMENT$ITWORDTONDERSTEUNDDOORONECOMPANYPLATFORMSZOALSHET"USINESS#ONTROL&RAMEWORKDEIMPLEMENTATIEVANONSBEDRIJFSINFORMATIESYSTEEMENMANAGEMENTTRAINING

  %VALUATIEVANDESTRATEGIE$ESTRATEGIEVAN,OCALDELIVERYOFWORLDCLASSSOLUTIONSENDESTRATEGISCHEPIJLERS$IFFERENTIATIE4HUISMARKTENEN/NECOMPANYCONCEPTHEBBENINDEAFGELOPENJARENVEELOPGELEVERD7ELIGGENOPSCHEMAMETHETBEHALENVANONZEDOELSTELLINGEN$E$(6'ROEPISDELAATSTEJARENFLINKGEGROEIDENTENOPZICHTEVANVERGELIJKBAREBEDRIJVENISDEWINSTGEVENDHEIDVERBETERD$ITVERLOOPTNIETZOSNELALSOORSPRONKELIJKGEPLANDMAARWEBLIJVENONZEFINANCIpLEPOSITIEVERSTERKEN'ROEPSBREEDLEGGENWENUDENADRUKOPINNOVATIEENMAATSCHAPPELIJKVERANTWOORDONDERNEMEN

  $EBUSINESSGROUPREGIOENHOLDINGDIRECTEUREN3AMENMETDE2AADVAN"ESTUURVORMENZIJDE%XECUTIVE#OUNCILVANDE$(6'ROEP

  !RNOLD'ALAVAZI!ZIp

  #HRIS%NGELSMAN%UROPA

  2OEL/VERAKKER!VIATION

  %UGENE'R~TER"OUWEN)NDUSTRIE

  6IC0RINS2UIMTEEN-OBILITEIT

 • $EZEPRESTATIESMAKENDUIDELIJKDATDELANGETERMIJNDOELSTELLINGENHAALBAARZIJN

  +IJKENDNAARONZESTRATEGISCHEPIJLERSCONCLUDERENWEHETVOLGENDE

  $IFFERENTIATIE7EHEBBENONSPROFIELAANGESCHERPTENBETERAFGESTEMDOPSPECIFIEKEMARKTEN/OKHEBBENWEONZEPRESTATIESGEBENCHMARKT$ITHEEFTAUTONOMEGROEIENREORGANISATIESINGOEDEBANENGELEID/NZEDIENSTENENMARKTBEREIKZIJNUITGEBREIDDOORGERICHTEACQUISITIES"ELANGRIJKEINNOVATIESHEBBENGELEIDTOTGEREGISTREERDEPRODUCTENDIEMETSUCCESOPDEMARKTZIJNGEBRACHT-AATSCHAPPELIJKVERANTWOORDONDERNEMENENDEAANDACHTVOORDUURZAMEONTWIKKELINGZIJNEENERKENDEKWALITEITVANALONZEPROJECTENGEWORDEN

  4HUISMARKTEN7EHEBBENACTIVITEITENONTWIKKELDINTHUISMARKTENNEMENSTEEDSGROTEREPROJECTENAANENZIJNINMEERMARKTSEGMENTENACTIEF6OORBEELDENHIERVANZIJNLUCHTHAVENSIN!FRIKAWATERENMILIEUPROJECTENIN!ZIpENKUSTBESCHERMINGIN.OORD!MERIKA$ITWASMOGELIJKDOORONZESTERKELOKALEAANWEZIGHEID$AARDOORKUNNENWIJNUNOGGROTEREGEtNTEGREERDEPROJECTENAANNEMENZOALSECOSTEDENENMULTIMODALEKNOOPPUNTEN$ANKZIJONZEGEDEGENKENNISVANDELOKALESITUATIEKUNNENWIJDUURZAMEREOPLOSSINGENCREpRENCAPACITEITSONTWIKKELINGINDEGEMEENSCHAPINTEGRERENENCOMPLEXEMILIEUZAKENBEGRIJPEN

  /NZEKLANTENWAARDERENDEZETOEGEVOEGDEWAARDEMETVERVOLGOPDRACHTENENLANGETERMIJNRELATIESALSGEVOLG

  /NECOMPANYCONCEPT(ETVOORDEELVANGEMEENSCHAPPELIJKECULTUURPROCESSENEN)#4PLATFORMSBEGINTZICHAFTETEKENEN,EERCURVENWORDENVERKORTEFFICIENCYVERHOOGDENSAMENWERKINGVERGEMAKKELIJKT0LANNENVOORDETOEKOMSTOMVATTENMEERSAMENWERKINGBINNENDE'ROEPZOWELNATIONAALALSINTERNATIONAAL)NTERPERSOONLIJKENETWERKENHEBBENDITVOOREENDEELMOGELIJKGEMAAKT$EZENETWERKENONTSTONDENDOORGEZAMENLIJKEOPLEIDINGENENINTERNATIONALEEXPERTISEBIJEENKOMSTEN

  4OEKOMST)NGAANWEEENAANTALOVERGEBLEVENONDERWERPENONDERHET/NE

  COMPANYCONCEPTVOLTOOIENENBOUWENWEVOORTOPHETFUNDAMENTDATDEAFGELOPENJARENISOPGEBOUWD'EZIENHETRISICOOPEENLANGDURIGEECONOMISCHEVERTRAGINGBLIJVENWEDICHTBIJONZEKLANTEN$AARNAASTSCHENKENWEBIJZONDEREAANDACHTAANKOSTENINVESTERINGENENKASSTROMENOMONZEWINSTGEVENDHEIDTEBEHOUDENENTEVERGROTEN

  )NZIJNWEVANSTARTGEGAANMET6ISIONONZE#ORPORATE3TRATEGY0APERVOORDEKOMENDEVIJFJAARDIEHALVERWEGEGEPUBLICEERDWORDT6ISIONGAATOVERDE3TEP#HANGEINGROEIENWINSTGEVENDHEID4HUISLANDENNEMENHIERBIJEENPROMINENTEPLAATSIN7EGAANGERICHTINVESTERENINONZESTERKSTEINTERNATIONALEEXPERTISEPOSITIES$E37/4ANALYSEOPPAGINAGEEFTDEBELANGRIJKSTEONTWIKKELINGENWEERDIEAANDEBASISSTAANVAN6ISION

  $E'ROEPVERLEENTDIENSTENVIADEVIERSTERKEMERKEN$(633).!#/EN$ELCAN!LLEVIERZIJNVOORAANSTAANDESPELERSINHUNMARKTENDIEACTIEFSAMENWERKENOMINTEKUNNENSPELENOPSPECIEKEKLANTBEHOEFTEN:OALS.!#/33)BIJVOORBEELDDOETVOORLUCHTHAVENSOPHET!FRIKAANSECONTINENTEN$ELCAN$(6VOORINTERNATIONALE)43OPLOSSINGEN

  $E$(6'ROEPHEEFTEENDECENTRALEORGANISATIESTRUCTUUROMZODICHTMOGELIJKBIJDEGESELECTEERDEMARKTENTEBLIJVEN$EVIERBUSINESSGROUPSRICHTENZICHOPMARKTSPECIEKEEXPERTISEOPHETGEBIEDVANCONSULTANCYENENGINEERING$EREGIOSONDERHOUDENRELATIESMETKLANTENENSNIJDENDEEXPERTISEVANDE'ROEPTOEOPLOKALEOMSTANDIGHEDENTAALENCULTUUR

  "USINESSGROUPS2UIMTEEN-OBILITEIT7ATER"OUWEN)NDUSTRIE!VIATION2EGIOS%UROPA!ZIp!FRIKA.OORD!MERIKA

  *IM+ERR.OORD!MERIKA

  0IETVAN(ELVOORT7ATER

  -ARGA$ONEHOO#ORPORATE)NITIATIVES

  .AREN"HOJARAM!FRIKA

  *OHANVAN-ANEN&INANCEAND#ONTROL

  (ETVOLLEDIGEORGANOGRAMVANDE$(6'ROEPVINDTUOPPAGINA

  6ERSLAGVANDE2AADVAN"ESTUUR

 • WASOPVEELFRONTENEENSPANNENDJAAR%ENJAARDATWEMETONZECOLLEGASOPKANTORENENINTHUISMARKTENSUCCESVOLHEBBENAFGESLOTEN/NZEOMZETISBLIJVENGROEIENENDEBEDRIJFSRESULTATENZIJNPOSITIEF7EBLEVENOOKINVESTERENINDETOEKOMSTNAMENGRENSOVERSCHRIJDENDEOPDRACHTENAANINVESTEERDENIN/NECOMPANYOPLEIDINGSPROGRAMMASDEUITBREIDINGVANONS)#4PLATFORMENKENNISUITWISSELING

  /NZESTERKEFOCUSOPDEPUBLIEKESECTORWASNIETALLEENVOOR$(6MAAROOKVOOR33)EN$ELCANHEELPOSITIEF7ENAMENDEELAANGROTELANGETERMIJNPROGRAMMASONDERSTEUNDDOORSTIMULERINGSPAKKETTENVANOVERHEDEN)NDEPRIVATESECTORZAGENWEDEOMZETAANZIENLIJKDALEN/OKDELUCHTVAARTINDUSTRIEISZWAARGETROFFEN$ANKZIJDEFLEXIBELEENONDERNEMENDEAANPAKVANDEBEDRIJVENBINNENDE'ROEPKONDENWIJONSAANPASSENAANDEVERANDERENDEMARKTOMSTANDIGHEDENENKOSTENREDUCEREN3AMENZIJNWEDECRISISGOEDDOORGEKOMEN/OKONZESTRATEGIEVAN,OCALDELIVERYOFWORLDCLASSSOLUTIONSWERKTSTEEDSBETER$OORONZEAANDACHTTERICHTENOPMARKTENENKLANTENEN

  DOOREXPERTISESTECOMBINERENHEBBENWETOONAANGEVENDEPROJECTENBINNENGEHAALD

  'ROEIENWINSTGEVENDHEID

  )NBLEEFDE$(6'ROEPONDANKSDEIMPACTVANDEWERELDWIJDEECONOMISCHERECESSIEGROEIEN$ENETTOOMZETSTEEGMETTOT`MILJOENVOORNAMELIJKDOORACQUISITIES$EOPERATIONELEMARGEBEDROEGKOMENDVANINENONDERONZEDOELSTELLING$EHOOGSTEMARGESWERDENDITJAARBEHAALDIN!FRIKAEN.OORD!MERIKA!ZIpLIETEENAANZIENLIJKEMARGE

  VERBETERINGZIEN"INNENDEMARKTEN7ATER-ILIEUEN-OBILITEITWARENDERESULTATENOOKSTERKMETNAMEOPHETGEBIEDVANCONSULTANCYPROJECTMANAGEMENTENASSETMANAGEMENT$EWINSTGEVENDHEIDWERDNEGATIEFBEtNVLOEDDOOREENCOMBINATIEVANOVERCAPACITEITINDELENVANDEORGANISATIEENPRIJSDRUKOPPROJECTEN/PHOLDINGNIVEAUZIJNVOORZIENINGENGETROFFENVOORHERSTRUCTURERINGENEXTRAINSPANNINGENVOOREENNIEUWBEDRIJFSINFORMATIESYSTEEM(ETRENDEMENTOPEIGENVERMOGENLIGTMETONDERHETBEOOGDEGEMIDDELDENIVEAUVAN

  3TRATEGISCHEACTIES 3TRATEGIEONTWIKKELINGVOORENERGIEENGRONDSTOFFEN

  3YNERGIEBEWERKSTELLIGENMETRECENTBIJDE'ROEPGEKOMENBEDRIJVEN

  0ROELVERSTERKINGOPHETGEBIEDVANWATERENMOBILITEIT

  2ESULTATEN &OCUSOPCONSULTANCYINDEMIJNBOUWMETUITBREIDINGIN!ZIpEN!FRIKA

  'EZAMENLIJKEPROJECTENMET)NTER6)34!34URGISEN.0#

  !CQUISITIEVAN.0#ADVIESBUREAUINRAILENSTATIONS.EDERLAND$(6WASEENVANDEHOOFDSPONSORSVANHET(WATERFORUMIN.EW9ORK

  "ELANGRIJKSTEONTWIKKELINGENIN

  Uitbreiding Wilhelminahaven, Groningen

 • )NTERNATIONALISATIE

  $E$(6'ROEPHEEFTHETVOORDEELACTIEFTEZIJNINMARKTENMETRELATIEFHOGEECONOMISCHEGROEICIJFERS/NZETHUISLANDENIN!ZIpREALISEERDENEENECONOMISCHEGROEIVANTOT/OK0OLENLIETEENPOSITIEVEGROEIZIEN$EOVERIGETHUISLANDENERVOERENEENECONOMISCHEKRIMPVANTUSSENEN4OCHHEBBENALONZETHUISLANDENVOORUITZICHTENOPEENECONOMISCHEGROEIIN)N#HINAZIJNDERESULTATENINDEWATERMARKTAANZIENLIJKGESTEGENMETDENADRUKOPTURNKEYLEVERINGVANWATERZUIVERINGSINSTALLATIESVOORKLANTENINDEPUBLIEKEENPRIVATESECTOR0ROJECTENOPHETGEBIEDVANSANITATIEENHOOGWATERBESCHERMINGIN)NDONESIpBOEKTENGOEDEVOORTGANGENVERBETERDENDELEVENSKWALITEITVANVEELMENSEN)N)NDIAZIJNDEONTWIKKELINGENIN0UBLIC0RIVATE0ARTNERSHIPS000VEELBELOVEND)N.EDERLANDWERDONZEPOSITIEINDEWEGENENRAILSECTORVERSTERKTMEDEONDERSTEUNDDOORAANVULLENDEOVERHEIDSFINANCIERINGENDEVOORBEREIDINGENOMPROJECTIMPLEMENTATIETEVERSNELLEN$EMEESTEVANONZEINDUSTRIpLEKLANTENDEDENEENSTAPTERUGINMETUITZICHTOPEENGEMATIGDHERSTELIN7EHEBBENONZEPOSITIEVOORASSETMANAGEMENTVANINFRASTRUCTUURENGEBOUWENVERBETERDMETOPLOSSINGENVOORLAGEREKOSTENENMINDERHINDERVOORDEGEBRUIKERS$EVRAAGNAARDIENSTENMETBETREKKINGTOTWATERMILIEUENDUURZAAMHEIDBLEEFOPEENHOOGNIVEAU'EBIEDSONTWIKKELINGVOORGEMEENTELIJKEKLANTENLIETEENDALINGZIENTEGENHETEINDEVANHETJAAR%5FINANCIERINGENDE%UROPESE+AMPIOENSCHAPPEN6OETBALINSTIMULEERDENEENGROTEREEKSSNELWEGPROJECTENIN0OLENENBIEDENNIEUWEMOGELIJKHEDENVOORDE$(6'ROEPINEENONAFHANKELIJKEROLTUSSENDEPARTIJEN$EMARKTVOORHOOGWATERBESCHERMINGENWATERKRACHTLAATGEZONDEVOORUITZICHTENZIENENONZESAMENWERKENDEBEDRIJVENZIJNGOEDGEPOSITIONEERDOMHUNMARKTAANDEELTEVERHOGEN$EREORGANISATIEIN0ORTUGALLEIDDETOTNIEUWMANAGEMENTENEENNIEUWBEDRIJFSPROFIELWAARBIJNUGEFOCUSTWORDTOPCONSULTANCYINWATERENMILIEUPROJECTSUPERVISIEENASSETMA

  NAGEMENT%RWERDENVERSCHILLENDEAANSPREKENDEPROJECTENGEWONNENINCLUSIEFDEMILIEUEFFECTSTUDIEVOORDENIEUWELUCHTHAVENVAN,ISSABONENDESTROOMGEBIEDPROJECTENVOORDERIVIERENDE4AAGENDE$OURO:UID!FRIKALIETSTERKERESULTATENZIENMETGROOTSCHALIGEPROJECTENVOORRAILENWEGINFRASTRUCTUURVOORDE7ERELDKAMPIOENSCHAPPEN6OETBALENVOORWATERENENERGIEVOORZIENING$ITOMVATTEHETGROOTSTEMILIEUONDERZOEKVANHETLANDVOORDE'AUTRAINDESNELLETREINVERBINDINGTUSSEN0RETORIAEN*OHANNESBURG.IEUWEACTIVITEITENZOALSDETURNKEYOPLEVERINGVANSCHOLENBEGINNENOOKRESULTAATOPTELEVEREN$EFINANCIERINGVOORDE7ERELDKAMPIOENSCHAPPEN6OETBALLEIDDETOTLAGEREOVERHEIDSINVESTERINGENOPANDEREGEBIEDEN$EZEZULLENNAARVERWACHTINGWEERTOENEMENINDETWEEDEHELFTVAN

  $EGROEIINLUCHTHAVENSOPHETCONTINENTZETDOOR.!#/33)ISBETROKKENBIJSUPERVISIECONTRACTENIN+ENIA"OTSWANAEN4ANZANIA$EBEDRIJVENIN#ANADAENDE63LIETENOVERHETALGEMEENSTERKERESULTATENZIEN$ELCANVERWIERFDEPROJECTSUPERVISIEVANGROTEINFRASTRUCTUURPROGRAMMASZOALSIN.EW9ORKENIMPLEMENTEERDEOPVEELPLAATSENVERKEERSMANAGEMENTSYSTEMEN6EELPROJECTENRICHTENZICHOPDUURZAAMBOUWENZOALSDESCHAATSBAANIN2ICHMONDVOORDE/LYMPISCHE7INTERSPELENVAN)NTER6)34!3HEEFTNIEUWELUCHTHAVENEXPERTISEOPHETGEBIEDVANSTRATEGISCHEPLANNINGONTWERPENCONSULTANCYBINNENGEBRACHTBIJDE$(6'ROEPVANONZEOMZETVERSUSONZEDOELSTELLINGVANISBEHAALDDOORDEACTIVITEITENINONZETHUISMARKTEN

  3TRATEGISCHEACTIES "EOORDELENLANDENPORTFOLIOTEGENOVERDE'ROEPSDOELSTELLINGENWATKANLEIDENTOTAANPASSINGENENDESINVESTERINGEN

  /PTIMALEBENUTTINGVANHETINTERNATIONALENETWERK'ROTEREALERTHEIDTONENBIJAANPAKNATIONALEINVESTERINGSPLANNENENREGIONALEDYNAMIEK

  )MPLEMENTATIEBEDRIJFSINFORMATIESYSTEEM

  2ESULTATEN 2EORGANISATIEIN0ORTUGAL +ENIAVERKOCHT

  3TERKEOMZETVERHOGINGDOOROVERHEIDSSTIMULERINGIN#HINALUCHTHAVENSTUNNELSECOLOGISCHEKUSTSTEDEN.EDERLANDWEGENWATERBEHEER0OLENWEGENEN.OORD!MERIKAWEGEN

  !FRIKAVERBONDENMETHET)#4NETWERKIMPLEMENTATIEBEDRIJFSINFORMATIESYSTEEMVERTRAAGDTOT

  Nelson Mandela Stadium, Port Elizabeth, Zuid-Afrika

  !CQUISITIESENDESINVESTERINGEN (ETCONSULTANCYENPROJECTMANAGEMENTBUREAU.0#VOORHEENONDERDEELVANDE.3HEEFTZICHBIJDE$(6'ROEPAANGESLOTEN$EZEACQUISITIEVERSTERKTDEPOSITIEVANDE'ROEPAANZIENLIJKINDEMARKTVOORSTATIONSENRAILPROJECTEN

  .!#/EN$ELCANVERHOOGDENHUNBELANGINHETLUCHTVAARTADVIESBUREAU)NNOVAIN.OORD!MERIKAVANTOT6ERVOLGENSIS)NNOVAGEFUSEERDMET)NTER6)34!3

  33)HEEFT0ANAFCON,TDIN+ENIAVERKOCHTAANHETLOKALEMANAGEMENT

  6ERSLAGVANDE2AADVAN"ESTUUR

 • )NNOVATIE

  $E$(6'ROEPSTAATBEKENDOMINNOVATIEVEPROJECTEN$AARNAASTGROEITONZEREPUTATIEOPHETGEBIEDVANTECHNOLOGISCHEPRODUCTENALS.EREDAEN)NTELLIGENT.%4WORKS6OORTBOUWENDOPHETSUCCESVANDEDEMOINSTALLATIEIN'ANSBAAI:UID!FRIKAISDEIMPLEMENTATIEVAN.EREDANUECHTVANSTARTGEGAAN$EEERSTEVOLLEDIGE.EREDAWATERZUIVERINGSINSTALLATIEWERDIN.EDERLANDGECONTRACTEERD$ITJAARWERDmmNNIEUWOCTROOIAANGEVRAAGDVOORDEWINNINGVANGROENESTROOMENKUNSTMESTUITAFVALWATERENWERDENINTOTAALBESTAANDEOCTROOIENTOEGEKENDINVERSCHILLENDELANDEN)N.EDERLANDHEEFT$(6ACTIEFBIJGEDRAGENAANDETOEPASSINGVANHETCONVENANT)NTELLECTUEEL%IGENDOMINDE'77SECTOR7EZIJNONZEEXPERTISESBETERGAANBENUTTENDOORGEBRUIKTEMAKENVANHETNIEUWE'ROEPSBREDE)#4NETWERKMETEENVERBETERDINTRANETENMEERDANACTIEVE#OMMUNITIESOF0RACTICESITES/MDEBESCHIKBARETOPEXPERTISEINDE$(6'ROEPUITTEWISSELENENTEVERSTERKENZIJNINTERNATIONALEEXPERTISEBIJEENKOMSTENGEHOUDENVOOR!VIATION7ATER2AIL3TATIONSEN-IJNBOUW

  .EREDAISDEINNOVATIEVEBIOLOGISCHEAFVALWATERZUIVERINGSTECHNOLOGIEVAN$(6GEBASEERDOPDEUNIEKEKENMERKENVANGRANULAIREiEROBEBIOMASSA(ETSYSTEEMLEVERTUITSTEKENDEEFUENTKWALITEITINCOMPACTEENGEMAKKELIJKTEBEDIENENINSTALLATIESMETEENLAAGENERGIEVERBRUIK.EREDAISKOSTENBESPARENDENKANTOEGEPASTWORDENINNIEUWEENTEVERBETERENAFVALWATERZUIVERINGSINSTALLATIESBIJWATERSCHAPPENENINDUSTRIE

  )NTELLIGENT.%4WORKSISEENSTATEOFTHEARTSOFTWAREPLATFORMVOORVERKEERSMANAGEMENTDATONTWORPENISVOORDEINTEGRATIEVANDIVERSEBEDIENINGSAPPARATUUR(ETISEENMODULAIRSYSTEEMMETEENOPENARCHITECTUURDATKLEINSCHALIGINSTEDENOFREGIOSMAAROOKGROOTSCHALIGVOORVERKEERSMANAGEMENTCENTRAOPNATIONAALNIVEAUINGEZETKANWORDEN

  3TRATEGISCHEACTIES /PSCHALINGENCOMMERCIALISERINGVANTECHNOLOGISCHEINNOVATIES

  2ESULTATEN #ONTRACTGEGUNDVOOREERSTEFULLSCALE.EREDA WATERZUIVERINGSINSTALLATIE ,ANCERINGVAN)NTELLIGENT.%4WORKSINDE63 #ANADA%UROPA!FRIKAEN:UID!MERIKA

  0RIJZEN$EBEHAALDEPRIJZENONDERSTREPENONZEPASSIEVOOREXCELLERENENINNOVATIE%ENSELECTIE .!#//NDERNEMERVANHET*AARIN$EN(AAG .!#/)NTERNATIONAL!WARDVANHET2OYAL)NSTITUTEOF"RITISH!RCHITECTS2)"!VOORDE"EIJING#APITAL)NTERNATIONAL!IRPORT4ERMINAL"UILDING#HINA.!#/WASVERANTWOORDELIJKVOORHETONTWERPINSAMENWERKINGMET&OSTER0ARTNERSEN!RUP

  33)4WEE0ROJECT!WARDSVOOR%NGINEERING%XCELLENCEVANHET3OUTH!FRICAN)NSTITUTIONOF#IVIL%NGINEERING3!)#%VOOR.EREDAWATERZUIVERINGIN'ANSBAAI:UID!FRIKAENVOORHET-ANDENA-INE3ALINITY#ONTROL7EIRPROJECTIN-ADAGASKAR

  33)-ENTORING#OMPANYOFTHE9EARVANDE#ONSULTING%NGINEERS3OUTH!FRICA#%3! $ELCAN!WARDOF-ERITVANDE#ONSULTING%NGINEERSVAN/NTARIOVOORHETI-OVE4-2EISINFORMATIEPROJECTVOORGROOT6ANCOUVER#ANADA

  $(6*AARPRIJSVOOR3USTNERGY'ROEN'ASALSHETMEESTOPMERKELIJKEWATERPROJECTINDEBEDRIJFSSECTORVANHET7ATERSCHAP!MSTEL'OOIEN6ECHTIN.EDERLAND

  $(6WONMETDEGEMEENTE5TRECHTEN-AURIK'ROOT!MMERSDE3)+"EKERVOORINNOVATIEFENKOSTENBESPARENDBODEMBEHEERVOORHET'RIFTPARKPROJECTIN5TRECHT

  $(62IETVELD0UBLIEKSPRIJSVOORHETONTWERPVANHETHOOFDKANTOORVAN3IMED(EALTHCARE.EDERLAND

  4RANSPARANTIEENINTEGRITEIT4RANSPARANTIEISEENVANDEBELANGRIJKSTEELEMENTENVANMAATSCHAPPELIJKVERANTWOORDONDERNEMEN$AAROMBENCHMARKENWEONZEPRESTATIESOPDITGEBIED$E$(6'ROEPBEHAALDEDEEPLAATSVANDERUIMDEELNEMERSAANDEJAARLIJKSE4RANSPARANTIEBENCHMARK

  De acquisitie van NPC versterkt ons profiel op het gebied van rail en stations aanzienlijk.

  Waterzuiveringstechnologie Nereda

  VOOR-6/VANHETMINISTERIEVAN%CONOMISCHE:AKENRUIMBINNENONSSTREVENVANDETOP)NDEDIENSTVERLENENDESECTORWERDENWEZELFSNUMMERmmN7EHEBBENONZE'LOBAL#ODEOF"USINESS0RINCIPLESAANGEVULD$EZECODEWERDONTWIKKELDMETDEINBRENGVANVELECOLLEGASBINNENDE'ROEP/NZE

  -AATSCHAPPELIJKVERANTWOORDONDERNEMEN

 • PRINCIPESENKERNWAARDENINTEGRITEITRESPECTENVRIJHEIDSTAANCENTRAALINDEDAGELIJKSEBEDRIJFSVOERING)NGESPREKKENMETKLANTENENCOLLEGASWERELDWIJDMERKENWEDATONZECULTUURENHETBELANGDATWEHECHTENAANONS"USINESS)NTEGRITY-ANAGEMENT3YSTEM")-3ALSZEERPOSITIEFWORDTERVAREN%RWERDENEXTERNEAUDITSVANHET")-3UITGEVOERD$EZEAUDITSVORMENDEBASISVOOREXTERNECERTIFICERING$AARNAASTWERDDEKLOKKENLUIDERSREGELINGHERZIEN$EZEWORDTNUUITBESTEEDAANEENEXTERNEPARTIJOMANONIMITEITENEENINTERNATIONAALBEREIKTEVERZEKEREN)NWERDENVIERINTEGRITEITSINCIDENTENGERAPPORTEERDENVOLGENSDEREGELSONDERZOCHT4WEEDOSSIERSZIJNGESLOTENENERWERDGEENSCHENDINGGECONSTATEERD4WEEDOSSIERSSTAANNOGOPEN

  -AATSCHAPPELIJKEBETROKKENHEID)NONSWERKRICHTENWEONSINVEELGEVALLENOPDESOCIALEENMILIEUASPECTENVANDEGEMEENSCHAP-ETONZEPROJECTENENDEONDERSTEUNINGVANINITIATIEVENZOALSWEEKENDSCHOLENVOORKANSARMEKINDERENENDEINTRODUCTIEVANDE0LAKKIESSLIPPERIN.EDERLANDEN:UID!FRIKADRAGENWEBIJAANDEVERHOGINGVANDELEVENSSTANDAARDVANVEELMENSEN(ETLAATSTGENOEMDEINITIATIEFHELPTMENSENZICHZELFTEHELPENDOOREENONDERNEMINGOPTERICHTENVOORHETMAKENVANMODIEUZESLIPPERSVANOUDEAUTOBANDEN(ETIDEEKWAMVANTWEESTUDENTENVANDE4ECHNISCHE

  5NIVERSITEIT$ELFTDIEGROTEBEDRIJVENENOVERHEIDSSTEUNBIJEENBRACHTENOMEENDROOMWAARTEMAKEN

  /NTWIKKELINGVANONZEMEDEWERKERS7EHECHTENGROOTBELANGAANDEPROFESSIONELEONTWIKKELINGVANONZEMEDEWERKERSENHETBIEDENVANLOOPBAANKANSEN)NVOERDENWIJINHETHELEBEDRIJFOPLEIDINGSPROGRAMMASUITWAARONDERHET%XECUTIVE$EVELOPMENT0ROGRAMOP'ROEPSNIVEAU/NSOPLEIDINGSHUISDE$(65NIVERSITEITGAATINVANSTARTMETEEN'ROEPSBREED-ANAGEMENT$EVELOPMENT0ROGRAMENEEN0ROJECTMANAGEMENTOPLEIDING)NONSBELEIDISEXTRAAANDACHTVOORDEBEVORDERINGVANDIVERSITEITOPMANAGEMENTNIVEAUMETNAMEGERICHTOPDEONTWIKKELINGVANLOKAALMANAGEMENTENVROUWELIJKTALENT

  +LIMAATBELEID$E$(6'ROEPONDERSTEUNTNATIONALEENINTERNATIONALEINITIATIEVENOMDEEFFECTENVANKLIMAATVERANDERINGTEBEPERKEN$ITUITZICHINONZEPROJECTENONZEBETROKKENHEIDBIJHETPUBLIEKEDEBATENINSPANNINGENOMONZEEIGEN#/UITSTOOTTERUGTEDRINGEN

  3TRATEGISCHEACTIES 6ERBETERING#/METINGENVERDERETERUGDRINGING#/UITSTOOT

  'ROEPSBREDEPROFESSIONALENMANAGEMENTDEVELOPMENTPROGRAMMAS

  2ESULTATEN +LIMAATBELEIDEN#/REDUCTIEDOELSTELLINGVASTGESTELD

  6OORTZETTINGVANHET%XECUTIVE$EVELOPMENT0ROGRAMMET4)!3.IMBAS"USINESS3CHOOL6OORBEREIDINGVANHET-ANAGEMENT$EVELOPMENT0ROGRAM

  DHV sponsort het initiatief van een commercile Plakkiesfabriek voor slippers met een zool van autobanden.

  6OORUITLOPENDOPDE+LIMAATCONFERENTIEIN+OPENHAGENHEBBENWEHET#OPENHAGEN#OMMUNIQUmONDERTEKENDENSAMENMETEENKLEINEGROEPVOORAANSTAANDEBEDRIJVENEENVERZOEKGERICHTTOTDE.EDERLANDSEREGERINGOMCONCRETEACTIETEONDERNEMENOMDE#/UITSTOOTTEVERMINDERENDOORTEINVESTERENINSCHONEENERGIESCHONERTRANSPORTDUURZAMEGEBOUWENENNIEUWETECHNIEKENZOALS#/AFVANGENOPSLAG)NONDERNAMENWEALEXTRASTAPPENVOORONZEEIGEN#/REDUCTIE:OSTELDENWEBELEIDSLIJNENOPVOORKANTORENENMOBILITEIT7EZIJNGESTARTMETDEDUURZAMERENOVATIEVANONSHOOFDKANTOOROMTEVOLDOENAANHETHOOGSTEENERGIELABEL!/NSDOELISOMINEEN#/REDUCTIEVANPERMEDEWERKERTEBEHALEN)NDEGEESTVANHET+OPENHAGEN!KKOORDZULLENWEDERESTERENDE#/UITSTOOTCOMPENSEREN)N.EDERLANDZIJNWEHIERINALMEEBEGONNEN6ANAFGELDTDIT'ROEPSBREED

  6ERSLAGVANDE2AADVAN"ESTUUR

  Deelnemers aan het Executive Development Program.Beroep op de regering voor CO2-reductie.

  -EERINFORMATIETREFTUAANINDESAMENVATTINGVAN

  ONS-6/VERSLAG%ENUITGEBREIDERVERSLAGKUNTU

  VINDENOPWWWDHVGROUPCOMMVOVERSLAG

 • &INANCIpLEPERFORMANCE

  +ERNCIJFERSINMILJOENEN`TENZIJANDERSVERMELD MUTATIE.ETTOOMZET 4OEGEVOEGDEWAARDE "EDRIJFSRESULTAATVOORGOODWILL%")4! /PERATIONELEMARGEOPTOEGEVOEGDEWAARDE

  /MZET$ENETTOOMZETVANDE'ROEPSTEEGMETTOT`MILJOENHOOFDZAKELIJKDOORDEACQUISITIESVAN)NTER6)34!3EINDEN.0#BEGIN$EZETWEEBEDRIJVENVOEGDEN`MILJOENTOEAANDEOMZETVANDE'ROEP$EECONOMISCHECRISISVEROORZAAKTEEENOMZETDALINGINDESECTOREN"OUWEN)NDUSTRIEEN!VIATIONMAARDEREGIOS!FRIKAEN.OORD!MERIKAWERDENINNIETGETROFFENENTOONDENNOGSTEEDSEENSTERKEGROEI+OERSVERSCHILLENHADDENEENNEGATIEVEINVLOEDVAN`MILJOENOPDEOMZET

  4OEGEVOEGDEWAARDE$ETOEGEVOEGDEWAARDEDOOREIGENMEDEWERKERSGEGENEREERDEOPBRENGSTSTEEGMET`MILJOENTOT`MILJOENINDANKZIJDETWEEACQUISITIES`MILJOENAUTONOMEGROEI`MILJOENENNEGATIEVEKOERSVERSCHILLEN`MILJOEN

  "EDRIJFSRESULTAAT(OEWELDEOMZETGROEIVANDE'ROEPNIETZWAARGETROFFENWERDDAALDEDE%")4!MET`MILJOENTOT`MILJOENWATRESULTEERDEINEENLAGERE%")4!MARGEVAN$OORDEECONOMISCHECRISISDAALDEVOORALDE%")4!VANDEBUSINESSGROUPS"OUWEN)NDUSTRIEEN!VIATION0ROJECTENWERDENVAKERUITGESTELDENGEANNULEERD$E'ROEPHEEFTZICHHIERDEELSAANKUNNENAANPASSENMETNAMEDOORUITWISSELINGENBEPERKTEREDUCTIEVANPERSONEEL$EREORGANISATIEVANONZEACTIVITEITENIN0ORTUGALINHADEENEENMALIGEFFECTVAN`MILJOENOPDE%")4!ENDEONTWIKKELINGVANEENNIEUWBEDRIJFSINFORMATIESYSTEEMBEtNVLOEDDEHETRESULTAATNEGATIEFMET`MILJOEN!CQUISITIESHADDENEENNEUTRAALEFFECTOPDE%")4!ENKOERSVERSCHILLEN`MILJOENPOSITIEF/VERIGEBEDRIJFSKOSTENINCLUSIEFEENMALIGEKOSTENTERGROOTTEVAN`MILJOENSTEGENMET`MILJOEN

  'OODWILL$E'ROEPAMORTISEERTBETAALDEGOODWILLOVEREENPERIODEVANJAARTENZIJERAANWIJZINGENVOOREENBIJZONDEREWAARDEVERMINDERINGBESTAANINWELKGEVALEREENEXTRADEELVANDEGOODWILLWORDTAFGESCHREVEN)NISEENBEDRAGVAN`MILJOENGEAMORTISEERD%RHEEFTZICHGEENBIJZONDEREWAARDEVERMINDERINGVOORGEDAAN

  &INANCIERINGSKOSTEN!CQUISITIESAANHETEINDVANENHETBEGINVANLEIDDENTOTEENVERHOGINGINDEFINANCIERINGSKOSTENVANINTOTAAL`MILJOENEENLICHTEVERHOGINGTENOPZICHTEVAN)NZIJNERGEENWINSTENOFVERLIEZENGEBOEKTOPFINANCIpLEINSTRUMENTENTERAFDEKKINGVANHETRENTERISICO(ETGEMIDDELDERENTEPERCENTAGEDAALDEVANINTOT

  "ELASTINGDRUK$EBELANGRIJKSTEREDENVOORHETHOGEEFFECTIEVEBELASTINGSTARIEFVANINISDEEENMALIGEUITGAVEVOORDEREORGANISATIEVANONZEACTIVITEITENIN0ORTUGAL(ETISHETBELEIDVANDE'ROEPOMLATENTEBELASTINGVORDERINGENNIETOPTENEMENALSHETNIETZEKERISOFDEZEVOORDELENOPKORTETERMIJNGEREALISEERDKUNNENWORDEN%ENANDEREREDENVOORHETHOGEEFFECTIEVEBELASTINGTARIEFISDERELATIEFGROTEINVLOEDOPDEKOSTENSTRUCTUURVANDEAFSCHRIJVINGVANGOODWILL

  "ALANS(ETBALANSTOTAALPERDECEMBERBEDRAAGT`MILJOEN$ITISEENGROEIVANDIEHOOFDZAKELIJKVEROORZAAKTWORDTDOOREENVERHOGINGVAN`MILJOENINIMMATERIpLEACTIVADOORGOODWILLBETALINGENENINVESTERINGENINEENNIEUWBEDRIJFSINFORMATIESYSTEEM(ETNETTOWERKKAPITAALDAALDEMET`MILJOENTOT`MILJOENWATVANDEOMZETISIN6ERMINDERDEFINANCIERINGSLASTENVANHETWERKKAPITAALENLAGEINVESTERINGENINIMMATERIpLEVASTEACTIVARESULTEERDENINEENNETTODALINGVANDENETTOSCHULDVAN`MILJOEN$ESOLVABILITEITSTEEGTOTWATINLIJNISMETDELANGETERMIJNDOELSTELLINGVAN(ETEIGENVERMOGENSTEEGMET`MILJOENTOT`MILJOENDANKZIJKOERSVERSCHILLENENEENNIEUWEVOORZIENINGVOORPENSIOENVERPLICHTINGEN%RWERDENNIEUWEAANDELENUITGEGEVENVOOREENTOTAALBEDRAGVAN`MILJOEN

  +ASSTROOM$EDOORBEDRIJFSACTIVITEITENGEGENEREERDEKASSTROOMBEDRAAGTINTOTAAL`MILJOEN$ETOTALEINVESTERINGENBEDROEGEN`MILJOENHOOFDZAKELIJKDOORGOODWILLBETALINGENENINVESTERINGENINHETBEDRIJFSINFORMATIESYSTEEM$ETOTALEKASSTROOMVOORFINANCIERINGSACTIVITEITENKWAMUITOPEENPOSITIEFBEDRAGVAN`MILJOEN`MILJOEN)NSLOOT$(6EENMIDDELLANGETERMIJNLENINGAFVAN`MILJOEN

 • $EWERELDECONOMIEZALNAARVERWACHTINGINWEERAANTREKKEN4OCHBLIJVENDEVOORSPELLINGENVOORDEMEESTEWESTERSEECONOMIEpNVOORZICHTIG(OEWELDEOOSTERSEECONOMIEpNFLINKGROEIENZALHETKOMENDEJAARVOORONZEMARKTENZEKERSPANNENDBLIJVEN"UDGETBEPERKINGENWORDENZICHTBAARINDEPUBLIEKESECTORENDEBOUWENVASTGOEDMARKTBLIJFTONDERDRUKSTAAN

  !ANDEANDEREKANTZIENWEZEKEROOKKANSEN$EWERELDSTAATVOORENORMEECOLOGISCHEENECONOMISCHEUITDAGINGENENINGENIEURSBUREAUSSPELENEENDOORSLAGGEVENDEROLINHETBEWERKSTELLIGENVANDENODIGEVERANDERINGEN%FFECTIEFGEBRUIKVANGRONDSTOFFENENINFRASTRUCTUURDOORINNOVATIEINTEGRATIEENTECHNOLOGIEISVANCRUCIAALBELANG4ENAANZIENVANDUURZAAMHEIDENINNOVATIESTREEFTDE$(6'ROEPNAAREENKOPPOSITIE7EOPERERENINDESTERKEREECONOMIEpNENWERELDWIJDNEEMTDEVRAAGNAARDUURZAMEOPLOSSINGENTOE

  6OORUITZICHTEN

  )NRICHTENWEONSOPAUTONOMEGROEIENVERDEREINTEGRATIEVANDEBEDRIJVENDIEZICHONLANGSBIJDE$(6'ROEPHEBBENGEVOEGD/NSDOELISHETBEHOUDENENVERGROTENVANONZEWINSTGEVENDHEIDDOORDEGELIJKFINANCIEELMANAGEMENTENDOORMEETEGROEIENMETONZEBELANGRIJKSTEKLANTEN$EHIERONDERAANGEGEVENINITIATIEVENVANHET/NECOMPANYCONCEPTWORDENAFGERONDEN'ROEPSBREEDINGEVOERD7EVERWACHTENGEENGROTEINVESTERINGENINMETUITZONDERINGVANDEAFRONDINGVANDERENOVATIEVANONSHOOFDKANTOOR

  3TRATEGISCHEACTIES 5ITROLVANHETNIEUWEBEDRIJFSINFORMATIESYSTEEMIN.EDERLAND

  /PSCHALINGENCOMMERCIALISERINGVANTECHNOLOGISCHEINNOVATIES

  "ETEREBENUTTINGVANONSINTERNATIONALENETWERK

  ,ANCERINGVANNIEUWEPROGRAMMASVOORLEIDERSCHAPSONTWIKKELINGENPROJECTMANAGEMENTBINNENDE

  $(65NIVERSITEIT &OCUSOPDUURZAAMHEID

  $OORONSTERICHTENOPONZEKLANTENENDOORKWALITATIEFZEERHOOGWAARDIGEPROJECTENOPTELEVERENZULLENWEONZEPRESTATIESVOORTDURENDVERBETEREN'EZONDEMARGESVORMENDEBASISVANEENGEZONDBEDRIJF%NZEBIEDENONSDERUIMTEOMTEINVESTERENINONZEMARKTINONZEMENSENENINMAATSCHAPPELIJKVERANTWOORDONDERNEMENENINNOVATIE$ANKZIJONZETALENTVOLLEENGEMOTIVEERDEMEDEWERKERSHEBBENWEVERTROUWENINDETOEKOMST

  !MERSFOORTMAART

  4ENSLOTTE

  Pilzen stadion, Tsjechi

  Nakdong waterkering, Zuid-Korea

  Eco-school, China

  Renovatie hoofdkantoor, Nederland

  "ERTRAND-VAN%EVOORZITTER 0IET7"ESSELINKVICEVOORZITTER

  6ERSLAGVANDE2AADVAN"ESTUUR

 • (OEWELDEIMPACTVANDEECONOMISCHEVERTRAGINGWERELDWIJDVOELBAARWASBLEVENWEVOORBIJDERECESSIEKIJKEN+LANTENHADDENINFORMATIENODIGVOORTOEKOMSTIGEGROEIPLANNENVERHOGINGVANDEMOBILITEITVERBETERINGVANDELEEFOMGEVINGENVOORHETVINDENVANMANIERENOMTECHNOLOGIEINTEZETTENVOORDUURZAMEONTWIKKELING

  !LSADVIESENINGENIEURSBUREAUKEKENWEWERELDWIJDSAMENMETONZEKLANTENENSTAKEHOLDERSNAARDETOEKOMST7ELUISTERDENNAARELKAARENBRACHTENSAMENDEMOGELIJKHEDENENBEHOEFTENINKAART/MBEVOLKINGSGROEIECONOMISCHEVERSCHUIVINGENENKLIMAATVERANDERINGENHETHOOFDTEKUNNENBIEDENISMEERNODIGDANMARGINALEVERANDERINGEN4OEKOMSTPLANNENMAKENBETEKENTGOEDGEBRUIKMAKENVANJEHUIDIGEKENNISBIJHETZOEKENNAARNIEUWEOPLOSSINGEN

  /PDEVOLGENDEPAGINASKIJKENBUSINESSGROUPENREGIODIRECTEURENTERUGOPDEONTWIKKELINGENIN:EKIJKENOOKVOORUITNAARONDERNEMERSCHAPENUITDAGINGENIN

  /NTWIKKELINGENINONS'LOBAL.ETWORK,OCALDELIVERYOFWORLDCLASSSOLUTIONS

 • 12

  3

  1 Inspectie Prins Claus Brug, Nederland

  2 Roparun van Parijs tot Rotterdam

  3 Opening Frysln Huis, New York

  /NTWIKKELINGENINONS'LOBAL.ETWORK

  $EBUSINESSGROUP2UIMTEEN-OBILITEITWERKTVOOROVERHEDENENINDUSTRIpLEKLANTENENLEVERTJURIDISCHEENFINANCIpLEBELEIDSADVIEZENMASTERPLANNENPROJECTENPROGRAMMAMANAGEMENTONTWERPENENGINEERINGENASSETMANAGEMENT7EADVISERENOVERMOBILITEITGEBIEDSONTWIKKELINGENMILIEU/NZEKLANTENKENNENONSOOKVANONZEGEtNTEGREERDEDUURZAMEAANPAKVANCOMPLEXEPROJECTENENONZEEXPERTISEOPHETGEBIEDVANINTELLIGENTETRANSPORTSYSTEMENWEGENWAARONDERBRUGGENENTUNNELSRAILSTATIONSENOPENBAARVERVOERGEBIEDSONTWIKKELINGENMILIEU

  $EOVERHEIDSUITGAVENVOORINFRASTRUCTUURNAMENINTOEWAARDOORDEBUSINESSGROUPMEERWERKKREEG5NITSOPHETGEBIEDVANBELEIDSADVIEZENPROJECTENPROGRAMMAMANAGEMENTHIERMEESAMENHANGENDEVERKEERSPROGNOSESENPLANNINGMILIEURAPPORTAGESENEXPERTISEINZAKELUCHTKWALITEITENGELUIDSVOORSPELLINGENPRESTEERDENUITSTEKEND4EGELIJKERTIJDLIEPENDEINVESTERINGENVOORGEBIEDSONTWIKKELINGENWONINGBOUWSNELTERUGWAARDOORWIJINDEZEMARKTENTEMAKENKREGENMETENIGEOVERCAPACITEIT(ETNETTORESULTAATVOORDEBUSINESSGROUPWASBEVREDIGENDENEENVERBETERINGTENOPZICHTEVANDATVAN

  )NMAARTWERD.0#EENADVIESBUREAUGESPECIALISEERDINRAILENSTATIONSVOORHEENVANDE.3ONDERDEELVANDE$(6'ROEPWAARDOORONZEPOSITIEINDEZEMARKTAANZIENLIJKWERDVERSTERKT.0#ISMETSUCCESBINNEN$(6GEtNTEGREERDENWEHEBBENALSYNERGIEKUNNENBEHALENMETDEGEZAMENLIJKEVERWERVINGVANPROJECTEN.0#GAATDOORALSZELFSTANDIGMERKMAARALSONDERDEELVANONZEBUSINESSUNITRAILSTATIONS7EVERWACHTENDATDEECONOMISCHEOMSTANDIGHEDENMOEILIJKBLIJVEN6OORDEMARKTSEGMENTENMOBILITEITENHIERAANGERELATEERDGEBIEDSONTWIKKELINGENMILIEUBLIJVENDEVERWACHTINGENOPDEMIDDELLANGEENLANGETERMIJNPOSITIEF$EVRAAGNAARDUURZAMEMOBILITEITENGEBIEDSONTWIKKELINGZALBLIJVENGROEIENVOORALINDICHTBEVOLKTEDELTAGEBIEDEN

  $OELSTELLINGEN$IENSTENAFSTEMMENOPMARKTBEHOEFTEN

  6ERBETERENVANPORTFOLIOMANAGEMENT

  'OEDMANAGENVANBUSINESSBASICS

  $OELSTELLINGEN'ROEIOPHETGEBIEDVANMOBILITEITENINFRASTRUCTUURVERSTERKENVANTOPPOSITIEMETALSBASISEXPERTISEPOSITIES

  6ERBETERENEXTERNEPROFIELENENRELATIESMETKLANTEN6ERSTERKENVANNATIONALEFOCUS

  6ERSTERKENFINANCIpLEPRESTATIES

  2ESULTATEN/RGANISATIEVOLLEDIGAFGESTEMDOPDEGEKOZENMARKTENREGIONAALACCOUNTMANAGEMENTINGEVOERD)NTERNATIONALEEXPERTISEBIJEENKOMSTGEHOUDENOVERRAILSTATIONSENOPENBAARVERVOER

  3UCCESVOLLEACQUISITIEENINTEGRATIEVAN.0#HEEFTHETRAILENSTATIONSPROFIELVERDERVERSTERKT'OEDINGESPEELDOPDEOVERHEIDSUITGAVENVOORINFRASTRUCTUUR3UCCESVOLLESAMENWERKINGMET$(6IN4SJECHIp

  %ENBEVREDIGENDRESULTAATINEENTURBULENTECONOMISCHKLIMAAT,AGEREEXTERNEKOSTEN!CTIEFCAPACITEITSMANAGEMENTHEEFTGELEIDTOTMINDERTIJDELIJKEMEDEWERKERS

  !CTIES)MPLEMENTERENVANINTERNATIONALEBUSINESSPLANNENVOORRAILSTATIONSEN)436ERDERINLIJNBRENGENVANDIENSTENENEXPERTISEBINNENDE$(6'ROEP

  6ERHOGENVANDEEXTERNEEXPOSUREENINTERACTIEMETONZEBELANGRIJKSTEKLANTEN0ERMARKTGEBIEDSPECIFIEKENATIONALEPROFIELENDEFINIpREN

  &ORMATIEOPTIMALISERENENAFSTEMMENOPMARKTONTWIKKELINGEN3TRAKKEBEHEERSINGVANEXTERNEENOVERHEADKOSTEN6ERBETERENVANDECOMMERCIpLEENMARKETINGDRIVE

  7EGAANONSPORTFOLIOAFSTEMMENOPDEHOGEREMARKTSEGMENTENENWEBLIJVENONSINZETTENOMDUURZAAMHEIDDEELTELATENZIJNVANONZEBUSINESS7EZULLENONSMEERRICHTENOPEENEFFECTIEVERGEBRUIKVANBESTAANDEFACILITEITENDOORMEERGEBRUIKTEMAKENVANINFORMATIETECHNOLOGIEENHETPROFESSIONALISERENVANHETONDERHOUDVANAANVERWANTEINFRASTRUCTUUR$OORONZEBUSINESSUNITSTRUCTUURKUNNENWIJONSGERICHTFOCUSENOPELKVANDEZEVRAAGSTUKKEN$EBUSINESSGROUP2UIMTEEN-OBILITEITISDAARMEEINEENUITSTEKENDEPOSITIEOMDUURZAMEENINNOVATIEVEOPLOSSINGENTELEVERENVOORDEBEHOEFTENVANDEMARKT

  6IC0RINS

  2UIMTEEN-OBILITEIT

  6ERANKERENVAN$UURZAAMHEID

 • $OELSTELLINGEN"EHOUDENENUITBOUWENVANONSINNOVATIEVEENDUURZAMEBEDRIJFSPROFIELINDEWATERMARKT

  6ERHOGENOMZETDOORINNOVATIEVEPRODUCTENZOALS.EREDAEN-"2

  6ERDERONTWIKKELENVANINTERNATIONALEPOSITIEOPHETGEBIEDVANWATERMANAGEMENTHAVENSWATERWEGENENKUSTONTWIKKELING

  "EHALENSELECTIEVEGROEIINDEINTERNATIONALECONTRACTINGMARKTVOORWATERZUIVERING

  $OELSTELLINGEN6ERDERUITBOUWENVANONZEREPUTATIEALSERKENDBEDRIJFMETEENSTERKPROFIELOMMEERWERKENPERSONEELAANTETREKKEN

  3IGNIFICANTEGROEIBEWERKSTELLIGENINDEWATERMARKTDOORTERICHTENOPGESELECTEERDEMARKTENBUSINESSCONCEPTENPRODUCTENENDIENSTEN

  )NNOVATIEVEPRODUCTENMAKENUITVANDEWATERZUIVERINGSOMZET

  "EHOUDENVANEENPOSITIEINDETOPVANDEWERELDWIJDEADVIESENINGENIEURSBUREAUSVOORWATER

  2ESULTATEN$IVERSEPROJECTENUITGEVOERDVOORDEIMPLEMENTATIEVAN%5KADERRICHTLIJN7ATER%ENLEIDENDEPOSITIEINSTROOMGEBIEDSTUDIESIN0ORTUGAL

  .EREDAVERKOPENTOEGENOMEN'ESTARTMETONTWERPVANDEEFULLSCALE.EREDA-ARKTINTRODUCTIEVANCONSULTANCYPROJECTEN'ROEN'AS

  'ROTEPROJECTENBINNENGEHAALDIN)SRApLEN6IETNAM)NTERNATIONALEEXPERTISEBIJEENKOMSTGEHOUDENIN0OLEN3AMENWERKINGVERSTERKTMET$ELCANOPHETGEBIEDVAN&LOOD0ROTECTION

  4WEENIEUWEPROJECTENBINNENGEHAALDVANHET.,/2)/PROGRAMMAENONZEMARKTPOSITIEIN&RANKRIJKVERSTEVIGD

  !CTIES'ENERERENVANEXPOSUREDOORAANSPREKENDEPROJECTENENDEELNAMEAANPROFESSIONELENETWERKEN.IEUWPERSONEELWERVENVIAMEDEWERKERS

  /PBOUWENVANPARTNERSHIPSVOORINNOVATIEMETONZEBELANGRIJKSTEKLANTENZODATDEZEALSEERSTENIEUWEONTWIKKELINGENTOEKUNNENPASSEN

  $ESIGNDELIVERPROJECTENGEBRUIKENVOORDEIMPLEMENTATIEVANINNOVATIES!FSTEMMENVANONZEINNOVATIEAGENDAOPDIEVANDE'ROEP

  2ICHTENOPAUTONOMEGROEI6ERDEROPTIMALISERENVANDEBUSINESS"EHEER/NDERHOUDENSAMENWERKINGBINNENDE'ROEP

  7IJLEVERENTOPEXPERTISEOPHETGEBIEDVANWATERZUIVERINGWATERMANAGEMENTKUSTONTWIKKELINGENHAVENSENWATERWEGEN7IJBIEDENONDERMEERCONSULTANCYONTWERPENGINEERINGLEVERINGVANPRODUCTENDESIGNBUILDENOPERATEMAINTAIN/NZEKLANTENKOMENZOWELUITDEPUBLIEKEALSDEPRIVATESECTORENZIJNONDERMEERLOKALEENNATIONALEOVERHEDENINTERNATIONALEFINANCIpLEINSTELLINGENMULTINATIONALSENAANNEMERS

  /NZEAANPAKBESTAATUITHETAANGAANVANPARTNERSHIPS$OOREENGOEDERELATIEMETONZEKLANTENKUNNENWEMEERDOENDANVOORZIENINHUNHUIDIGEBEHOEFTENENZEONDERSTEUNENBIJDEINNOVATIEVANHUNPRODUCTENENPROCESSEN3AMENWERKENMETPARTNERSISVOORONSERGBELANGRIJKZOWELBINNENDE$(6'ROEPALSMETKENNISINSTELLINGENVOORDEUITVOERINGVANPROJECTENENHETONTWIKKELENVANNIEUWETECHNOLOGIEpN

  /PDEWATERZUIVERINGSMARKTWISTENWEONZEPOSITIEINDEPUBLIEKESECTORTEVERSTEVIGENENHEBBENWEBINNENDEPRIVATESECTORONSPORTFOLIOAANGEPAST7EHADDENSUCCESMETDEEERSTE.EDERLANDSETENDERRONDEVANHET/2)/EXPORTPROGRAMMAENHAALDENTWEENIEUWEPROJECTENBINNEN)NBEGONNENWEMETHETONTWERPVANEENFULLSCALE.EREDAWATERZUIVERINGSINSTALLATIEIN.EDERLAND%EN.EREDAINSTALLATIEHEEFTMINDERRUIMTENODIGENVERBRUIKTAANZIENLIJKMINDERENERGIE$EBOUWVANDEINSTALLATIESTARTIN

  )NGROEIDENONZEACTIVITEITENOPHETGEBIEDVANWATERMANAGEMENTKUSTBESCHERMINGENHAVENSWATERWEGENAANZIENLIJK/NZEKANTORENIN0ORTUGALEN.EDERLANDBEHAALDENSAMENEENLEIDENDEPOSITIEOPDE0ORTUGESEMARKTVOORSTROOMGEBIEDSTUDIES)N.EDERLANDEN)NDONESIpZIJNWEBEZIGMETKUSTBESCHERMINGSPROGRAMMAS)N)SRApLHEBBENWEONZEACTIVITEITENDIEOORSPRONKELIJKGERICHTWARENOPWATERZUIVERINGUITGEBREIDMETPROJECTENZOALSDE

  7ATER

  7ERELDWIJDEUITDAGINGENOPHETGEBIEDVANWATER

  CONTAINERTERMINALVANDEHAVENVAN!SHDODENHET$EAD3EA,AGOONPROJECT$EVOORUITZICHTENOPHETGEBIEDVANWATERZIENEROPDELANGETERMIJNGOEDUITDANKZIJWERELDWIJDEUITDAGINGENINWATERZUIVERINGENWATERMANAGEMENT/PDEKORTETERMIJNKANDEMARKTZICHWATMINDERONTWIKKELENDOOROVERHEIDSBEZUINIGINGENENVERANDERENDEPRIORITEITEN/NZEUITGEBALANCEERDEPORTFOLIOMETBETREKKINGTOTPRODUCTENENEENINTERNATIONALESPREIDINGENONZEPOSITIEOPHETGEBIEDVANTECHNOLOGIEZIJNEENSTERKEBASISVOORSUCCES

  0IETVAN(ELVOORT

  1 Wereld Water Forum in Istanbul, Turkije

  2 Tsunami-waarschuwingssysteem, Indonesi

  1

  2

 • /NTWIKKELINGENINONS'LOBAL.ETWORK

  $EBUSINESSGROUP"OUWEN)NDUSTRIERICHTZICHOPGEBOUWENENINDUSTRIpLEINSTALLATIESWAARKLANTENSPECIALEEISENAANSTELLENENDIEQUATECHNIEKENOFORGANISATIECOMPLEXZIJN7EHEBBENKLANTENINDEPUBLIEKEENDEPRIVATESECTOROVERALIN.EDERLANDENZIJNEENINTERNATIONAALERKENDESPELEROPHETGEBIEDVANGEtNTEGREERDONTWERPVANZONNECELFABRIEKENEN2$FACILITEITEN

  /NZEEXPERTSLATENZICHLEIDENDOORHETMOTTOAANTOONBAARBETEREGEBOUWENENINDUSTRIpLEINSTALLATIES(IERVOORHEBBENWIJALLEBENODIGDEDISCIPLINESAANBOORD/NZEPROFESSIONALSWERKENGRAAGSAMENENLATENZICHLEIDENDOORDESPECIFIEKEBEHOEFTENVANDEKLANT

  )NKAMPTENONZEKLANTENMETEENTERUGLOOPAANINVESTERINGSRUIMTEWAARDOORMINDERNIEUWBOUWINITIATIEVENONDERNOMENWERDEN$EVRAAGNAARVERDUURZAMINGENEFFICIENCYVERBETERINGVANBESTAANDEGEBOUWENNAMECHTERTOE'EBOUWENZIJNVERANTWOORDELIJKVOORVANDE#/UITSTOOT!LSEXPERTOPHETGEBIEDVANHETVERDUURZAMENVANGEBOUWENENINDUSTRIETERREINENHELPENWIJKLANTENHUN#/EMISSIEENERGIEKOSTENENWATERGEBRUIKAANTOONBAARTEVERLAGEN$EAFGELOPENPERIODEHEBBENWEOPNIEUWFORSGEtNVESTEERDININNOVATIE7EHEBBENDE#RADLETO#RADLEFILOSOFIETOEGEPASTDOORINTENSIEVETRAININGVANMEDEWERKERSHEBBENACTIEFDEELGENOMENINDE$UTCH'REEN"UILDING#OUNCILENZIJNMEDEOPRICHTERVANHET.EDERLANDSEINNOVATIEINITIATIEF"UILDING"RAINS,AATSTGENOEMDERICHTZICHOPDUURZAMEBOUWCONCEPTENENVIRTUEELONTWERP

  /NZEPROJECTMANAGERSZIJNCONTINUBEZIGOMHUNVAARDIGHEDENOPEENNOGHOGERPLANTEBRENGEN:IJDOORLOPENHET)0-!PROGRAMMA)NTERNATIONAL0ROJECT-ANAGEMENT!SSOCIATION$ESTAPPENDIEWEINGENOMENHEBBENTERVERBETERINGVANDEKLANTGERICHTHEIDKENNISONTWIKKELINGPROJECTBEHEERSINGENORGANISATORISCHEEFFICIENCYZULLENWEIN

  VERDERDOORVOEREN7IJZIJNVANMENINGDATVOORTDURENDINVESTERENINONSPERSONEELDOOROPLEIDINGENTRAININGZICHDIRECTVERTAALTINMEERTOEGEVOEGDEWAARDEVOORONZEKLANTEN$EFOCUSOPDUURZAMERENOVATIEVANGEBOUWENENONZEAANPAKVANASSETMANAGEMENTBEHEERENONDERHOUDBLIJKENSUCCESVOL/PDEZEPUNTENBLIJVENWEONSRICHTENTENEINDEONZEGOEDEREPUTATIEIN.EDERLANDVERDERUITTEBOUWEN$AARNAASTZULLENWEONZEINTERNATIONALEACTIVITEITENUITBREIDENDOORDERELATIESMETONZEINTERNATIONALEKLANTENTEVERSTEVIGENENONZEEXPERTISETOETEVOEGENINGEZAMENLIJKEPROJECTENBIJVOPHETGEBIEDVANDUURZAMELUCHTHAVENSMETANDERELEDENVANDE$(6'ROEP

  %UGENE'R~TER

  "OUWEN)NDUSTRIE

  "ETEREGEBOUWENENINDUSTRIpLEINSTALLATIES

  $OELSTELLINGEN!ANSCHERPENPROFIELFOCUSOPMARKTVRAAG

  +WALITATIEVEGROEI

  6ERSTERKENPOSITIEOPHETGEBIEDVANASSETMANAGEMENT

  )NSPELENOPVERANDERENDEMARKTOMSTANDIGHEDEN

  $OELSTELLINGEN6OORTZETTENKWALITATIEVEGROEI

  'ROEIENINFOCUSMARKTEN

  +ENNISINNOVATIE

  6ERBETERENEFFICIENCYENVERSTERKENFINANCIpLEPERFORMANCE

  2ESULTATEN"EDRIJFSPROFIELAANGESCHERPTENFOCUSMARKTENBENOEMD

  4OEGEVOEGDEWAARDEPERWERKNEMERGEGROEID

  3TERKOPERATIONEELRESULTAATVANDEBUSINESSASSETMANAGEMENT

  0ASSENDEMAATREGELENGENOMENOMONSAANTEPASSENAANDESTERKDALENDEMARKTVRAAG/RGANISATIEAANGEPASTAANVERANDERENDEMARKTOMSTANDIGHEDENGROEIINBEHEERENONDERHOUDKRIMPINNIEUWBOUW

  !CTIES)NVESTERENINMARKTENENMEDEWERKERS

  0ROACTIEVEENGERICHTEMARKTBENADERING#ONCENTRERENOP.EDERLANDENSELECTIEFUITBREIDENINHETBUITENLAND

  )NVESTERENININNOVATIE

  )MPLEMENTERENNIEUWEORGANISATIE

  1 Top Multi-disciplinair Team Award, Nederland

  2 Provada Vastgoedbeurs, Nederland

  1

  2

 • $OELSTELLINGEN)NTEGREREN)NTER6)34!3

  6ERHOGENOMZETMETMINIMAAL

  "EKENDSTAANALSDmONTWERPERVAN'REEN!IRPORTS

  "EHOUDENVANEENPOSITIEINDETOPVANDEWERELDWIJDELUCHTHAVENENGINEERINGENPLANNINGBUREAUS

  $OELSTELLINGEN5ITBREIDENACTIVITEITENIN!ZIp

  #REpRENVANHETIMAGOVANDmONTWERPERVAN'REEN!IRPORTS

  5ITBREIDENVANDEPORTEFEUILLEMIDDELSDIENSTENMETHOGEREMARGES

  2ESULTATEN)NTER6)34!3SUCCESVOLGEtNTRODUCEERDBIJ.!#/KLANTENENGOEDSAMENGEWERKTBIJPROJECTEN

  /MZETGROEIVANCIRCADOORFUSIEMET)NTER6)34!3

  "ETROKKENBIJHET+UNMING'REEN!IRPORTPROJECT/NTWIKKELINGVAN'2)CRITERIAVOORDUURZAMELUCHTHAVENSLIGTOPSCHEMA

  %NGINEERING.EWS2ECORDEPLAATS

  !CTIES/PSTARTEN!VIATIONKANTOORIN)NDIA

  -INIMAALTWEE'REEN!IRPORTPROJECTENBINNENHALEN

  /PSTARTENNIEUWEDIENSTENOPHETGEBIEDVANPROGRAMMAMANAGEMENTENFINANCIpLEHERSTELPLANNENVOORLUCHTHAVENS

  EN)NTER6)34!3HEBBENDE'ROEPNIEUWEMOGELIJKHEDENGEGEVENOMHAARWERELDWIJDEMARKTPOSITIETEVERSTERKEN)NNIEUWEOFOPKOMENDEMARKTENZULLENKANSENONTSTAANDOORDEONTWIKKELINGVANONDERSCHEIDENDEDIENSTENZOALS!IRPORT2ECOVERY3ERVICESENPROGRAMMAMANAGEMENT/NZEROLBIJHET'LOBAL2EPORTING)NITIATIVEENBIJDEONTWIKKELINGVAN+UNMING)NTERNATIONAL!IRPORTIN#HINADEEERSTE'REEN!IRPORTZALONSOOKHELPENBIJHETPOSITIONERENALSDmADVISEURVOOR'REEN!IRPORTS2OEL/VERAKKER

  !VIATION

  "UNDELENVANKRACHTEN

  1 NACO, Ondernemersprijs Den Haag, Nederland

  2 Vaststellen CO2 beheersingsmaatregelen, Nederland

  3 InterVISTAS, FOD wandeling, Canada

  1

  2

  3

  $EBUSINESSGROUP!VIATIONBIEDTINTEGRAALTOPADVIESEN

  ONTWERPAANKLANTENDIETEKAMPENHEBBENMETCAPACITEITSTEKORTENENBEHOEFTEHEBBENAANVERBETERINGVANLUCHTHAVENFACILITEITEN7EWERKENVOORLUCHTHAVENAUTORITEITENOVERHEDENLUCHTVAARTMAATSCHAPPIJENLUCHTHAVENEXPLOITANTENENPARTICULIEREINVESTEERDERSIN%UROPA!ZIpHET-IDDEN/OSTEN!FRIKA.OORD!MERIKAENHET#ARAtBISCHGEBIED

  $EECONOMISCHECRISISBLIJFTEENGROTEINVLOEDHEBBENOPDELUCHTHAVENMARKTWAARDOORGROTEINVESTERINGENUITBLIJVEN$ELANDENINHET-IDDEN/OSTENZIJNHIERMINDERDOORGERAAKTENZIJNDOORGEGAANMETGROTEONTWIKKELINGSPLANNENVOORLUCHTHAVENS$ANKZIJDEUITSTEKENDEREPUTATIEVAN.!#/EN)NTER6)34!3INDEZEREGIOZIJNWEINSTAATGEWEESTVERSCHILLENDEBELANGRIJKECONTRACTENBINNENTEHALEN/NZELICENTIEIN!BU$HABIISEENBELANGRIJKESTAPOMOOKINDETOEKOMSTEENSTRATEGISCHEPOSITIETEBEHOUDENINDEZEREGIO)N!FRIKABLIJVENPROJECTENKOMEN.!#/33)HOUDTZICHBEZIGMETSUPERVISIECONTRACTENIN+ENIA"OTSWANAEN4ANZANIA)NTER6)34!3WERKTAANDEOPBOUWVANINSTITUTIONELECAPACITEITIN7EST!FRIKAANSELANDENGEFINANCIERDDOORDE)NTERNATIONAL#IVIL!VIATION/RGANIZATION)#!/$EWERELDWIJDETRENDRICHTINGPRIVATISERINGVANLUCHTHAVENSVORMTVOOR)NTER6)34!3EENBRONVANNIEUWEPROJECTEN$E)NDIASEMARKTVERTOONTTEKENENVANHERSTEL7EZULLENNAUWSAMENWERKENMET$(6IN)NDIAOMEENGERICHTESTRATEGIETEONTWIKKELEN)N#HINABLIJFTDEMARKTGROEIENENWEONDERSCHEIDENONSDOORDEELNAMEAANDIVERSEWEDSTRIJDEN$OORDEFINANCIpLECRISISSTAATONZEWINSTGEVENDHEIDONDERDRUK'EZIENDETEKENENVANMARKTHERSTELENHETAANTALUITSTAANDEOFFERTESZIJNWEECHTEROPTIMISTISCHOVERHETHERSTELLENVANDEBALANS

  $ITJAARVIERDE.!#/ZIJNJARIGBESTAAN7EZIJNOPTIMISTISCHOVERTOEKOMSTIGEGROEI$ESUCCESVOLLEINTEGRATIEVAN)NTER6)34!3EN)NNOVAENDESYNERGIETUSSEN.!#/

 • /NTWIKKELINGENINONS'LOBAL.ETWORK

  $OELSTELLINGEN-IDDEN%UROPAVERHOGENMARKTAANDEEL)43

  0OLENUITBREIDENPOSITIEWATERMANAGEMENTRIOLERINGENAFWATERINGENSNELWEGEN6ERSTERKENPOSITIELUCHTHAVENSPOORWEGAFVALWATERZUIVERINGSENINDUSTRIpLEMARKT

  4SJECHIpTOONAANGEVENDECONSULTANTVANSTEDELIJKEENREGIONALEINRICHTINGGERICHTOPDUURZAAMHEID

  0ORTUGALVOORTZETTENGROEIVANBESTAANDEDIENSTVERLENINGWATERENMOBILITEIT/NTWIKKELENNIEUWEDIENSTENMILIEUENDUURZAMEONTWIKKELING

  $OELSTELLINGEN0OLENONTWIKKELENPOSITIEINOPKOMENDEMARKTENZOALSVERKEERSMANAGEMENTENTREINSTATIONS

  0OLENPROFITERENVANLEIDENDEPOSITIEINWATERMANAGEMENTENWATERKRACHT5ITBREIDENACTIVITEITENINRIOOLENAFVALWATER

  4SJECHIpTOONAANGEVENDECONSULTANTWORDENVANSTEDELIJKEENREGIONALEINRICHTINGGERICHTOPDUURZAAMHEID

  0ORTUGALUITBREIDENADVIESDIENSTENINWATERENMILIEUUITBOUWENSUCCESVANDEMONSTRATIEPROJECT.EREDAAFVALWATERTECHNOLOGIEIN&RIELAS,ISSABON

  2ESULTATEN4OEGENOMENMARKETING'ROTEOFFERTESVOORSTEDELIJKEVERKEERSMANAGEMENTSYSTEMENIN0OLEN

  "ELANGRIJKEWATERMANAGEMENTENWATERKRACHTPROJECTENBINNENGEHAALD)NDEWEGENSECTORHETONTWERPVANDEPRESTIGIEUZE!EN!IN0OLENBINNENGEHAALD

  3TUDIEENONTWERPNIEUWEVOETBALSTADIONSIN0ILZENEN/STRAVA

  -ILIEUEFFECTONDERZOEKBINNENGEHAALDVOORDENIEUWELUCHTHAVENIN,ISSABON$AARNAASTOOKENKELESTUDIESOPHETGEBIEDVANSTROOMGEBIEDPLANNINGBINNENGEHAALD

  !CTIES0OLEN#OMBINERENSTATIONSEXPERTISEVAN.0#METDE0OOLSEEXPERTISEVAN$(6OPHETGEBIEDVANINFRASTRUCTUUR

  0OLENUITBREIDENONTWERPACTIVITEITENOPHETGEBIEDVANHOOGWATERBESCHERMINGWATERKRACHTENAFVALWATERZUIVERING

  5ITBREIDENGEtNTEGREERDEDIENSTVERLENINGNAARKLANTENOPHETGEBIEDVANSTEDELIJKEENREGIONALEONTWIKKELING

  5ITBREIDENCONSULTANCYPROFIEL!FRONDENDEMONSTRATIEPROJECT.EREDATECHNOLOGIEENTOEPASSENOPNIEUWEFULLSCALEPROJECTENIN0ORTUGAL

  )N%UROPAZIJNWEACTIEFOPHETGEBIEDVANWATERMOBILITEITLUCHTVAARTBOUWENINDUSTRIERUIMTELIJKEORDENINGENMILIEU/NZEKLANTENOVERHEDENINDUSTRIEAANNEMERSENONTWIKKELAARSVRAGENINTOENEMENDEMATENAAREFFICIpNTEOPLOSSINGENVOORLAGEREKOSTEN$EVRAAGNAARDUURZAMEOPLOSSINGENNEEMTDUIDELIJKTOE/NZE%UROPESETHUISMARKTENBUITEN.EDERLANDZIJN0OLENEN0ORTUGAL7EHEBBENOOKVESTIGINGENIN4SJECHIp)NANDERE%UROPESELANDENWERKENWEOPPROJECTBASIS

  )NBLEEFHETINVESTERINGSNIVEAUVOORDE0OOLSEINFRASTRUCTUURHOOGDEELSINGEGEVENDOORHET%+VOETBALIN"ELANGRIJKENIEUWEPROJECTENZIJNDESNELWEG!TUSSEN,ODZEN+ATOWICEKMENDESNELWEG!TUSSEN,ODZEN7ARSCHAUKM6OORDITPROJECTHEEFT$(6DESUPERVISIEOVER$ESIGN"UILDAANNEMERS$EVRAAGNAARINTELLIGENTETRANSPORTSYSTEMENGROEITGESTAAGENISGERICHTOPHETEFFICIpNTERMAKENVANHETGEBRUIK$EMARKTVOORHOOGWATERBEHEERSINGBLIJFTSTABIEL$(6(YDROPROJEKTZORGDEVOORDEBOUWVANDE$ORBZENWATERKRACHTCENTRALE-7ENHAALDETWEEPROJECTENBINNENVOORDEVERBETERINGVANWATERKERINGENINDERIVIERDE/DRA(ETTOTAALAANTALMEDEWERKERSGROEIDENAARMEERDAN$E0OOLSEBEDRIJVENPROFITERENVANKOSTENBESPARINGENENBEDRIJFSSYNERGIETERWIJLKLANTENPROFITERENVANBREDEREEXPERTISEENBETERETOEGANGTOTONZEINTERNATIONALEEXPERTISE

  )N4SJECHIpBLIJFTDEFOCUSVOORNAMELIJKOPDENIEUWEBOUWCODEDUURZAAMHEIDREGIONALEPLANSTUDIESENDE%UROPESESTRUCTUURENCOHESIEFONDSEN$EDALINGININVESTERINGENINDEBOUWINDUSTRIpLEENMIJNBOUWSECTORHIELDINAAN$(6HAALDEHETHAALBAARHEIDSONDERZOEKVOORHETNIEUWEVOETBALSTADIONVAN0ILZENBINNEN$EECONOMISCHESITUATIEIN0ORTUGALBLEEFMOEILIJK(ERSTRUCTURERINGRESULTEERDEINKOSTENVERLAGINGENEFFICIENCYVERBETERING/NZEACTIVITEITENIN0ORTUGALZULLENGERICHTZIJNOPCONSULTANCYENSUPERVISIE

  %UROPA

  )NSPELENOPVERANDERENDEBEHOEFTENVANONZEKLANTEN

  7ERICHTENONSOPKLANTENOPHETGEBIEDVANKUSTONTWIKKELINGDAMMENENWATERKRACHTHAVENSWATERENMILIEU-ETHETBINNENHALENVANDESTROOMGEBIEDPLANNENVOORDERIVIERENDE4AAGENDE$OUROVERWIERF$(6EENLEIDENDEPOSITIEINSTROOMGEBIEDPLANNING)N$UITSLAND&RANKRIJKHET6ERENIGD+ONINKRIJKENANDERE%UROPESELANDENONDERSTEUNENWEONZEKLANTENMETSPRAAKMAKENDEPROJECTENOPHETGEBIEDVANLUCHTHAVENSAFVALWATERZUIVERINGZONNECELFABRIEKENINTELLIGENTETRANSPORTSYSTEMENENMIJNBOUW

  4IJDENSDEZEPERIODEVANECONOMISCHEONZEKERHEIDBLIJVENWEINSPELENOPDEVERANDERENDEBEHOEFTENVANONZEKLANTEN/OKZULLENWEDEFLEXIBILITEITVANONZEORGANISATIEBLIJVENVERGROTENOMADEQUAATTEKUNNENREAGERENOPMARKTONTWIKKELINGEN

  #HRIS%NGELSMAN

  1 Collegas DHV Polska

  2 Haalbaarheidsstudie Steel Mill kanaal, Portugal

  1

  2

 • 1 DHV Shanghai

  2 DHV Vietnam

  3 Baggerproject Jakarta, Indonesi

  1

  2

  3

  $OELSTELLINGEN5ITBOUWENLOKALEACTIVITEITENIN#HINA

  5ITBOUWENLOKALEACTIVITEITENIN)NDIA

  6OORTZETTENUITBREIDINGACTIVITEITENPRIVATESECTORIN)NDONESIp

  $OELSTELLINGEN#HINA5ITBREIDENTECHNOLOGIEGEDREVENWATERACTIVITEITENKUSTONTWIKKELINGENDUURZAMEGEBOUWEN

  )NDIA5ITBREIDENOPGEBIEDVANWATERENMOBILITEIT

  )NDONESIp5ITBREIDENACTIVITEITENOPGEBIEDVANMIJNBOUW

  6IETNAM/PBOUWENLOKALEACTIVITEITEN

  2ESULTATEN,OKALEACTIVITEITENUITGEBOUWDMETINDUSTRIpLEWATERZUIVERINGSPROJECTEN$EELNAMEAANGROOTKUSTONTWIKKELINGSPROJECT,%%$CERTIFICERINGVOOREENAANTALDUURZAMEGEBOUWEN

  000PROJECTENONTWIKKELDVOORVIERSTEDEN/NTWERPTEAMBRUGGENUITGEBREID#APACITEITAANGETROKKENOPGEBIEDVANWATERTECHNOLOGIE

  !ANTALKLANTENPRIVATESECTORUITGEBREIDMETKLANTENUITMIJNBOUWSECTOR

  !CTIES0ROMOTENVANONZEWATERTECHNOLOGIEOPDE%XPOIN3HANGHAI#REpRENSPINOFFVANHETBRUGENTUNNELPROJECT(ONGKONG-ACAU,%%$CERTIFICERINGVANDUURZAMEGEBOUWENIN#HINA

  4RAININGENLOKALECAPACITEITSOPBOUWOPGEBIEDVANWATERTECHNOLOGIESNELWEGENENLUCHTHAVENSIN)NDIA

  #APACITEITSOPBOUWVOORDEMIJNBOUWSECTORIN)NDONESIp

  /PZETTEN$(66IETNAM

  /NZEACTIVITEITENIN!ZIpZIJNHOOFDZAKELIJKGERICHTOPONZETHUISMARKTEN#HINA)NDIAEN)NDONESIpOOKALLOPENERGROTEPROJECTENIN4AIWANEN6IETNAM7EWERKENVOORDEPRIVATESECTORENOVERHEDENDIEBEHOEFTEHEBBENAANKOSTENEFFECTIEVEDUURZAMEOPLOSSINGENVOORCOMPLEXEUITDAGINGENOPHETGEBIEDVANWATERRUIMTELIJKEINRICHTINGTRANSPORTINFRASTRUCTUURENMILIEU%CONOMISCHEGROEIENGROOTSCHALIGEVERSTEDELIJKINGWAKKERENEENSTIJGENDEVRAAGAANVANLOKALEKLANTENNAAROPLOSSINGENVANWERELDKLASSE

  )N#HINA)NDIAEN)NDONESIpBLEEFDEECONOMIEINGROEIEN$EOVERHEDENSTIMULEERDENDEECONOMIEDOORINVESTERINGENININFRASTRUCTUUR0RIVATEINVESTERINGENBLEVENACHTER(ETBRUGENTUNNELPROJECT:UHAI-ACAUIN(ONGKONGISEENVOORBEELDVANEENGROOTSCHALIGPROJECTDATINISGESTART

  )NHEBBENWEIN#HINAMETSUCCESONZEACTIVITEITENOPHETGEBIEDVANWATERZUIVERINGSTECHNOLOGIEUITGEBREID7EWILLEN&RANSVAN'UNSTERENBEDANKENVOORZIJNWAARDEVOLLEONDERSTEUNINGBIJDEOPBOUWVANONSBEDRIJFIN#HINA)N)NDONESIpHEBBENWEEENBIJDRAGEGELEVERDAANDESANITATIEONTWIKKELINGENMETSUCCESHET3EA$EFENSEPROJECTIN!TJEHAFGEROND)N)NDIAHEBBENWEINVIERSTEDENPUBLIEKPRIVATESAMENWERKINGOPGEZETVOORINFRASTRUCTUURPROJECTEN%ENBELANGRIJKETRENDISDETOEGENOMENBEWUSTWORDINGVANDEMILIEUEFFECTENDIEEENSNELLEONTWIKKELINGMETZICHMEEBRENGEN-ETNAMEWATERSCHAARSTEWATERBODEMENLUCHTVERONTREINIGINGOVERSTROMINGENFILEVORMINGENDEGEVOLGENVANKLIMAATVERANDERINGKRIJGENSTEEDSMEERAANDACHT$OORDEVRAAGNAARGRONDSTOFFENNEEMTDEBEHOEFTEAANMIJNBOUWEXPERTISETOE)NAFWACHTINGVANDEZEONTWIKKELINGENGAANWEDOORMETHETINNOVERENVANONZEWATERZUIVERINGSTECHNOLOGIEpNOMTEKUNNENVOLDOENAANTOENEMENDEWATERKWALITEITSEISEN$AARNAASTGAANWEDOORMETHET

  !ZIp

  #APACITEITSOPBOUW

  UITBREIDENVANONZEMOGELIJKHEDENVOOR,OCALDELIVERYOFWORLDCLASSSOLUTIONSOPHETGEBIEDVANKUSTONTWIKKELINGWATERMANAGEMENTMOBILITEITDUURZAAMBOUWENONTWERPVAN'REEN!IRPORTSENMIJNBOUW7EWERVENMENSENMETEENPASSIEVOORDUURZAAMHEIDINNOVATIEENMAATSCHAPPELIJKVERANTWOORDONDERNEMEN7EBEHOUDENHETTALENTDOORHETAANGAANVANAANSPREKENDEPROJECTENENDOORONZEGEDEELDEWAARDENMETONZEKLANTENENPARTNERS+OMENDJAARZULLENWEONSBLIJVENRICHTENOPDETHUISMARKTENENONZEACTIVITEITENUITBREIDENOPBASISVANONZEEXPERTISEPOSITIES

  !RNOLD'ALAVAZI

 • /NTWIKKELINGENINONS'LOBAL.ETWORK

  $OELSTELLINGEN'ROTEREDIVERSITEITINPRODUCTKETEN

  6ERHOGENOMZETBUITEN:UID!FRIKA

  6ERDERDOORVOEREN/NECOMPANYCONCEPT

  5ITBREIDENACTIVITEITENVOORDEMIJNBOUWSECTORVIA4URGIS

  $OELSTELLINGEN%ENGROTERAANDEELINDEKRIMPENDEINGENIEURSMARKTBEMACHTIGENIN:UID!FRIKA

  $IVERSIFICATIEGEOGRAFISCHEMARKTDOORTOENEMENDEACTIVITEITENIN:UID!FRIKAENINTERNATIONAAL3!$#

  5ITBREIDENGESELECTEERDEMARKTENWATERMOBILITEITENENERGIE

  5ITBREIDENACTIVITEITENVOORDEMIJNBOUWSECTOR

  2ESULTATEN$EUNIT'EBOUWEN#ONSTRUCTIESWERDINOPGEZETENEENGROOTPROJECTVOOREENNIEUWLABORATORIUMWERDBINNENGEHAALD0ROJECTENVOORINSTITUTIONELEONDERSTEUNINGGESTART

  (ETPERCENTAGEVANDEOMZETBUITEN:UID!FRIKABLEEF

  6ERBINDINGMETHET'ROEPSBREDE)#4PLATFORM

  (ETAANTALGEZAMENLIJKEPROJECTENTUSSEN4URGISENDERESTVANDE$(6'ROEPNAMTOE

  !CTIES!ANBIEDENALTERNATIEVEBUSINESSMODELLENVOORPRIMAIREOPENBAREINFRASTRUCTUUROASCHOLEN

  "INNENHALENMINIMAALEENGROOTSNELWEGPROJECTBIJVOORKEURBUITEN:UID!FRIKA

  "INNENHALENMINIMAALEENGROOTENERGIEPROJECT

  !CQUISITIEINDEMIJNBOUWSECTOR

  )N!FRIKAISONSDOELOMEENTOONAANGEVENDADVIESBUREAUTEZIJNWERKENDVANUITONZEKENNISVANDEISSUESWAARDITCONTINENTMEEKAMPT6ANUITDE$(6'ROEPOPEREREN33)3%%$EN4URGISIN!FRIKA33)EN3%%$WERKENVOORNAMELIJKTENZUIDENVANDE3AHARAMETDEFOCUSOP:UID!FRIKAEN-OZAMBIQUEANDERE3!$#LANDENEN+ENIA4ANZANIA4URGISISOOKINANDEREWERELDDELENAANWEZIG7EZIJNACTIEFOPDEGEBIEDENWATERMOBILITEITENERGIEGEBOUWENMILIEUPROJECTCONTRACTMANAGEMENTENMIJNBOUW7ESTREVENNAARHETVERBINDENVANDEMONDIALEEXPERTISEVANDE$(6'ROEPMETDEBEHOEFTENVANONZELOKALEKLANTENENHUNGEMEENSCHAPPEN/NZEGROOTSTEKLANTENZIJNOVERHEDENINDUSTRIpLEOPDRACHTGEVERSCOMMERCIpLEDIENSTVERLENERSAANNEMERSONTWIKKELAARSENINTERNATIONALEFINANCIERS

  /NDANKSDEZEERINSTABIELEECONOMISCHESITUATIEWISTENWEOPKOERSTEBLIJVEN)NDEEERSTEHELFTVANMERKTENWEDEINVLOEDVANDECRISISIN:UID!FRIKA$EMIJNBOUWSECTORWERDALSEERSTEGETROFFEN$OORVERMINDERDEVRAAGNAARMINERALENKWAMDEZESECTORBEHOORLIJKONDERDRUKTESTAAN$OORONDERMEERINFRASTRUCTUURPROJECTENGERELATEERDAANHET7+VOETBALIN:UID!FRIKAHADDENONZETEAMSINGENOEGWERK)N!FRIKAISNOGSTEEDSSPRAKEVANEENACHTERSTANDALSHETGAATOMBASISVOORZIENINGEN/NVOLDOENDEFINANCIERINGBLIJFTEENPROBLEEM$ESTERKETOENAMEVANGROTEPROJECTENVOORHET7+VOETBALHEEFTGELEIDTOTHETOVERHEVELENVANFONDSENVANANDEREPROJECTEN

  )NVOORZIENWEEENSTIJGENDEVRAAGNAARDIENSTENOPHETGEBIEDVANENERGIEWATERMOBILITEITENMIJNBOUW)NTERNESAMENWERKINGOPHETGEBIEDVANAFVALWATERTECHNOLOGIEHEEFTGELEIDTOTDEIMPLEMENTATIEVANDEEERSTE.EREDAINSTALLATIEIN'ANSBAAIINDEPROVINCIE7EST+AAP$EACTIVITEITENIN!FRIKAZIJNINLIJNMETDEMISSIEVANDE'ROEP)NNOVATIEMAATSCHAPPELIJKVERANTWOORDONDERNEMENENEXCELLENTETECHNOLOGIEBLIJVENDEHOEKSTENENVANDE!FRIKAANSE

  ACTIVITEITEN$ITHEEFTGELEIDTOTHETWINNENVANVERSCHILLENDEPRIJZEN/PALLEPROJECTENISHETPRINCIPEVANMAATSCHAPPELIJKVERANTWOORDONDERNEMENVANTOEPASSING$ITISINGEFORMALISEERD(ET:ATERDAGSCHOOLPROJECTWAARBIJKANSARMELEERLINGENUITHETEINDEXAMENJAARVANDEMIDDELBARESCHOOLEXTRALESKRIJGENINWISKUNDENATUURKUNDEENTECHNISCHTEKENENWERDINVIJF:UID!FRIKAANSESTEDENVOORTGEZET7EZIJNVANPLANINEENZESDESCHOOLTEOPENENIN+AAPSTAD-ETHETOOGOPDEMOEILIJKEOMSTANDIGHEDENDITJAARHADONSFINANCIpLEPROJECTMANAGEMENTBETERGEKUND$ITHEEFTONZEAANDACHTINENHOEWELHETEENZWAARJAARZALWORDENZIJNWEERKLAARVOOROMGOEDTEPRESTEREN.AREN"HOJARAM

  1 Gauteng snelweg, Zuid-Afrika

  2 Pompgebouw, Drakensberg Mountains, Zuid-Afrika

  3 Bewonersparticipatie voetgangersbrug, Zuid-Afrika

  1

  2

  3

  !FRIKA

  /PSCHEMA

 • 1 Hulpdiensten sneller ter plekke, Canada

  2 Bruginspectie Quebec, Canada

  12

  $OELSTELLINGEN$OORGAANMETUITBREIDINGSUCCESVOLLEINITIATIEVEN

  5ITBREIDENDIENSTVERLENINGENPRODUCTENOPHETGEBIEDVANTOLWEGENENVERVOER

  $OORGAANMETVERSTERKENVANONDERNEMINGSSTRUCTUURTERONDERSTEUNINGVANSNELLEGROEIVANPERSONEELMARKETINGENPROJECTACTIVITEITEN

  $OELSTELLINGEN3TERKEFINANCIpLEPRESTATIESHALENVANONZEFINANCIpLEDOELSTELLINGENENOPBOUWENVANEENSOLIDEWERKVOORRAAD

  7ERVENENBEHOUDENVERGROTENPERSONEELSBESTANDMET

  5ITBREIDENVANDIENSTVERLENINGENPRODUCTENOPHETGEBIEDVANMOBILITEITVOORALOPHETGEBIEDVANRAILVERVOERENKWALITEITSMANAGEMENT

  $IVERSIFICATIEVANONZEKLANTENNAAREENHOGERPERCENTAGEPARTNERSINDEPRIVATESECTORENVASTHOUDENVANONZESTERKERELATIEMETONZEKLANTENINDEPUBLIEKESECTOR

  2ESULTATEN4OEGENOMENVERKOPENVAN)NTELLIGENT.%4WORKSINBELANGRIJKEREGIOS

  'ROTEPROJECTENBINNENGEHAALDOPHETGEBIEDVANTOLWEGENENOPENBAARVERVOER

  0ERFORMANCEMANAGEMENTPROGRAMMAUITGEBREID&OCUSGEHOUDENOPMANAGEMENTOPVOLGING.IEUWPROGRAMMAVOORLOOPBAANONTWIKKELINGGESTART4EVREDENHEIDSONDERZOEKONDERMEDEWERKERSENKLANTENGELANCEERD'EtNVESTEERDINMARKETINGENWERVING

  !CTIES5ITROLLENSTRATEGISCHPLANVOORNAARBELANGRIJKSTESTAKEHOLDERS

  )MPLEMENTEREN02PROGRAMMAWERVINGENGEDURENDEHETJAARMONITOREN

  5ITBREIDENVERKOPEN)NTELLIGENT.%4WORKSPRODUCTENUITBOUWENKLANTENNETWERKNAARNIEUWEMARKTENBLIJVENSTRUCTURERENVANGERICHTESAMENWERKINGTUSSENBUSINESSES

  /NTWIKKELENMARKETINGSTRATEGIEPRIVATESECTORNASTREVENGROTEREPROJECTENWAARBIJSPECIALISTISCHEVAARDIGHEDENVAN$ELCANNODIGZIJNKLAARMAKENOMEQUITYPOSITIESINTENEMENIN003MARKT

  $ELCANISACTIEFOPHETGEBIEDVANINFRASTRUCTUURENINFORMATIESYSTEMENENRICHTZICHOPENGINEERINGADVISERINGTECHNOLOGIEENPRODUCTONTWIKKELING+LANTENZIJNGEVESTIGDIN.OORD!MERIKA!FRIKA%UROPAEN!ZIpENBESTAANUITOVERHEIDSINSTELLINGENENPRIVATEBEDRIJVENVERANTWOORDELIJKVOORSNELWEGENOPENBAREWERKENWATEROPENBAARVERVOERTOLWEGENENLUCHTHAVENS

  $EAFGELOPENJARENWERD$ELCANGECONFRONTEERDMETVERANDERENDEMARKTOMSTANDIGHEDENWAARONDEREENDOORLOPENDEVRAAGNAARLOWRISKENKOSTENEFFECTIEVEOPLOSSINGEN$AARNAASTZOEKENDEKLANTENNAAROPLOSSINGENMETALTERNATIEVEFINANCIERINGSBRONNENZOALSHETLEASENTEGENOVERHETVOLLEDIGINEIGENHANDENHEBBENVANASSETSENPUBLIEKPRIVATESAMENWERKING%RISEENGROTEREVRAAGNAARKWALITEITSMANAGEMENTPROGRAMMAMANAGEMENTDUURZAMEOPLOSSINGENENDESIGNBUILDDIENSTEN/PALDEZEPUNTENHEEFT$ELCANEENGOEDECONCURRENTIEPOSITIE

  )NKWAMDEMARKTERANDERSUITTEZIENDOORDEWERELDWIJDEECONOMISCHECRISIS$ESONDANKSHAALDEN$ELCANDEFINANCIpLEDOELSTELLINGENENBLEEFHETBEDRIJFSUCCESVOL)NZIJNVERSCHILLENDEPROJECTENAFGERONDWAARONDERHET.EW9ORK-4!)NDEPENDENT%NGINEERING#ONTRACTENDEVOLGENDEGENERATIEVANHET!4-3SYSTEEMVANDE'EORGIA$EPARTMENTOF4RANSPORTATION7EHOUDENEENSTERKECOMMITMENTTENAANZIENVANDUURZAAMHEIDENMAATSCHAPPELIJKVERANTWOORDONDERNEMEN$ITDOENWIJDOORBESTPRACTICESTEINTEGRERENINZOWELPROJECTACTIVITEITENALSINTERNEOPERATIES

  )NWERKTEN$ELCANEN$(6SAMENINDEACQUISITIEENFUSIEVAN)NTER6)34!3EN)NNOVAWAARDOOREREENSTERKEPOSITIEONTSTONDOPDELUCHTHAVENMARKTIN.OORD!MERIKA$OORINTEGRATIEVANPRODUCTENISDELANCERINGTOTSTANDGEKOMENVANDEPRODUCTLIJN)NTELLIGENT.%4WORKS

  7EZIENINDATSUCCESTEDANKENISAANDEVAARDIGHEDENENTOEWIJDINGVANUITZONDERLIJKEMEDEWERKERS7ERICHTENONSOPEENHOGEMEDEWERKERSTEVREDENHEIDENINVESTERENINDEPROFESSIONELEONTWIKKELINGOMCREATIVITEITENINNOVATIEMAAROOKPRODUCTIVITEITTEBEVORDEREN)NWERDENDIVERSEINTERNEPROGRAMMASONTWIKKELD$OORDEINPUTVANVELESTAKEHOLDERSWORDTEENVINGERAANDEPOLSGEHOUDENMETBETREKKINGTOT$ELCANSTOEKOMST-ETWATWEDEAFGELOPENVIJFJAARHEBBENLATENZIENZIJNWENIETALLEENKLAARVOORHETKOMENDEDECENNIUMMAARHIEROOKENTHOUSIASTOVER

  *IM+ERR

  .OORD!MERIKA

  /PLOSSINGENSTAANVOOROP

 • 0ROJECTEN

  )NLAGDENADRUKVANONSTHEMA#ONNECT$ELIVERVOORALOPHETDICHTBIJONZEKLANTENBLIJVEN/PDIEMANIERKUNNENWEEENSAMENWERKINGSVERBANDVOORDELANGETERMIJNSMEDEN7EZETTENGRAAGSAMENMETUDEBELANGRIJKESTAPPENOPWEGNAAREENDUURZAMETOEKOMST

  $EPROJECTENOPDEVOLGENDEPAGINASZULLENZEKERTOTDEVERBEELDINGSPREKEN7ATDACHTUVANEENDOORDENATUURGEtNSPIREERDWATERBOUWKUNDIGONTWERP/FSLIMMEOPLOSSINGENVOORMOBILITEITENEENEFFICIpNTERGEBRUIKVANGEBOUWEN/FEENGEtNTEGREERDEOPLOSSINGVOOREENPRETTIGELEEFOMGEVING4EGELIJKERTIJDILLUSTRERENDEZEPROJECTENHETBELANGVANHARDEEISENSTRAKKEVEILIGHEIDSSPECIFICATIESENCRUCIALEVERBINDINGEN

  &ANTASIEISESSENTIEELINDEWETENSCHAP(ETISNIETPUURWISKUNDEENLOGICAHETHEEFTOOKSCHOONHEIDENPOpZIE--ONTESSORIARTSPEDAGOOGFILOSOOFENFILANTROOP

  0ROJECTEN#ONNECT$ELIVER

 • Nadruk op efficiency en duurzaamheid

  -OBILITEIT

 • 0ROJECTEN-ULTIDISCIPLINAIRONDERZOEKNIEUWESNELWEG6AN2IJKSWATERSTAATKREEG$(6DEOPDRACHTOMEENONDERZOEKUITTEVOERENNAARDEBEHOEFTENENMOGELIJKHEDENVOOREENNIEUWKMDEELVANDE!TUSSEN.IJMEGENENDE!NABIJ:EVENAAR$ITISHETLAATSTEDEELVANEENRECHTSTREEKSEROUTEDIEDEHAVENVAN2OTTERDAMMET$UITSLANDVERBINDT%ENMULTIDISCIPLINAIRTEAMBEOORDEELTOFDEAANLEGFINANCIEELHAALBAARISINHOEVERREBESTAANDEVERKEERSPROBLEMENINDEOMGEVINGVAN!RNHEMOPGELOSTWORDENENWATDEEFFECTENZIJNVOORDEECONOMIEENHETMILIEU!LSTOEGEWIJDEPARTNERVAN2IJKSWATERSTAATZAL$(6DITPROCESINCLUSIEFDEVOORBEREIDINGENVOORAANBESTEDINGDEKOMENDEDRIEJAARBEGELEIDEN

  /NAFHANKELIJKINGENIEURSBUREAU$(6ISHETONAFHANKELIJKEINGENIEURSBUREAUDATDRIESECTIESVANDESNELWEG!TUSSENDE0OOLSESTEDEN3TRYKvWEN0YRZOWICEHEEFTONTWORPEN$ESNELWEGHEEFTEENLENGTEVANKMENOMVATZONBRUGGENRUSTLOCATIESENDIVERSEMILIEUBESCHERMINGSELEMENTENZOALSWILDOVERSTEEKPLAATSENENGELUIDSSCHERMEN$EKEUZEISGEVALLENOPHET$(6CONSORTIUMWAARTOEOOKHET3PAANSE#LOTHOSBEHOORTVANWEGEDEUITGEBREIDEERVARINGOPHETGEBIEDVANSNELWEGONTWERPENDEKWALITEITVANHETPROJECTTEAM

  4OEZICHTOPGROTEPROJECTENIN.EW9ORK$ELCANINSAMENWERKINGMET-C+ISSACKSPEELTEENBELANGRIJKEROLALSONAFHANKELIJKINGENIEURSBUREAUVOORDE-ETROPOLITAN4RANSPORTATION!UTHORITYINDE!MERIKAANSESTAAT.EW9ORK$ELCANWERDGESELECTEERDVANWEGEDEBIJZONDEREEXPERTISEINHETBEOORDELENVANTECHNOLOGIEVOORRAILSYSTEMENENDEAANWEZIGEKENNISVANDEINTEGRATIEVANRAILSYSTEMEN0ARTNER-C+ISSACKISHETOUDSTEONTWERPENINGENIEURSBUREAUINDE63DATDOORVROUWENENMINDERHEDENWORDTGERUND'EDURENDEMINIMAALDRIEJAARHOUDTHETTEAMTOEZICHTOPENZORGTHETVOORDEONAFHANKELIJKERAPPORTAGEAAN-4!OVERDESTATUSVANALLEGROTEONTWERPENBOUWPROJECTENDIEDEELUITMAKENVANHETMILJARDDOLLARKOSTENDEPROGRAMMAVANDE!UTHORITY

  .ADRUKOPEFFICIENCYENDUURZAAMHEID 3TATION!MSTERDAM#ENTRAALVERANDERTINEENMULTIMODALEHUBMETMEERDAN/6REIZIGERSPERDAG)NOPDRACHTVAN.30OORTHEBBEN.0#EN$(6EENONDERZOEKUITGEVOERDNAARDEMEESTEFFICIpNTEMANIEROMBEZOEKERSSTROMENTECOMBINERENMETLOGISTIEKEPROCESSENVOORDEVERWERKINGVANGOEDERENAFVALENANDEREDIENSTEN)NENRONDOMHETSTATIONWORDTALENIGEJARENVOLOPGEBOUWD%RKOMENONDERANDEREEENNIEUWEMETROLIJNEENNIEUWBUSSTATIONENEENONDERDOORGANGLANGSHET)*VOORAUTOVERKEER$EVOORGESTELDEVERBETERINGENMOETENERVOORZORGENDATHETSTATIONTOEKOMSTIGEONTWIKKELINGENOPEFFICIpNTEENDUURZAMEWIJZEHETHOOFDKANBIEDEN

  4UNNELTUSSEN(ONGKONG-ACAUENHETVASTELAND#HINA)NZALEENNIEUWEKMLANGEBRUGENTUNNELCOMBINATIEDEECONOMISCHECENTRAVAN(ONGKONG-ACAUENHET#HINESEVASTELANDMETELKAARVERBINDEN$(6ALSONDERDEELVAN4UNNEL%NGINEERING#ONSULTANTS4%#HEEFTALLEBENODIGDESPECIALISTISCHEKENNISINHUISOMVERZONKENTUNNELSENEILANDENTEKUNNENONTWERPENENREALISEREN3AMENMETEENINTERNATIONAALCONSORTIUMHEEFTHETPROJECTTEAMEENENORMEERVARINGOPHETGEBIEDVANTUNNELBOUWIN.EDERLAND$ENEMARKEN:UID+OREAHET6ERENIGD+ONINKRIJKEN-EXICO

 • 5ITBREIDINGVANDEHAVENVAN!SHDOD/MDETOENEMENDECONTAINERISATIEHETHOOFDTEKUNNENBIEDENHEEFT)SRAEL0ORTS$EVELOPMENT!SSETS#OMPANY,TD$(6STEAMINGESCHAKELDOMDEUITBREIDINGVANDEHAVENVAN!SHDODVORMTEGEVEN$(6KREEGOPDRACHTOMDEEFFECTENVANWATERKWALITEITENDEKUSTGEBIEDENTEONDERZOEKEN$ITOMVANGRIJKEPROJECTOMVATEENDIEPWATERKADEMETEENLENGTEVANMETEREENNIEUWECONTAINERTERMINALMETEENOPPERVLAKTEVANHECTAREENEENGOLFBREKERMETEENLENGTEVANMETEROPEENDIEPTEVANMETER$EINGEBRUIKNAMEISGEPLANDVOOR

  )NNOVATIEFPROGRAMMABEDWINGTRIOLERINGSCRISIS.AUWELIJKSVANDE)NDONESISCHEBEVOLKINGISAANGESLOTENOPDERIOLERING6EELHUISHOUDENSLOZENHUNAFVALINOPENRIOLENENWATERLOPEN(ET7ATERAND3ANITATION0ROGRAM730VANDE7ERELDBANKHEEFT$(6ENPARTNERSOPDRACHTGEGEVENOMSAMENMETDEOVERHEIDEENINNOVATIEVESTRATEGIETEONTWIKKELENWAARMEELOKALEOVERHEDENHUNEIGENOPLOSSINGENKUNNENCREpREN$EMULTIDISCIPLINAIRETEAMSVAN$(6HEBBENINSTEDENENPROVINCIESALLOKALEOVERHEDENKUNNENONDERSTEUNENMETCAPACITYBUILDINGSTRATEGIEONTWIKKELINGENACTIEPLANNINGVOORDESTADSGEBIEDEN

  2ESERVOIRVOORWATERKRACHTENBESCHERMING(YDROPROJEKTISVERANTWOORDELIJKVOORHETONTWERPENVANALLETECHNISCHEINSTALLATIESVANHETNIEUWE3WINNA0OREBARESERVOIRGELEGENAANDE3KAWA2IVIERIN0OLEN(ETPROJECTONTSTONDINOPDRACHTVANHETREGIONALEWATERSCHAPALBIJNAJAAREENTROUWEKLANTVAN(YDROPROJEKT(ETRESERVOIRWASOORSPRONKELIJKONTWORPENOMWATERAANDE3ILESIAREGIOTELEVEREN.UWORDTHETVOORALGEBRUIKTOMTEBESCHERMENTEGENOVERSTROMINGENENOMDUURZAMEWATERKRACHTTELEVEREN

  "ESCHERMINGENONTWIKKELINGVANECOSYSTEMEN)NMAARTWERDDEKUSTLIJNVAN+WA$UKUZAIN:UID!FRIKABESCHADIGDDOOREENVLOEDGOLF$ANKZIJEENSTERKVOORSTELENEENSTERKPROJECTTEAMWERD33)DOORHETGEMEENTEBESTUURAANGESTELDOMEENINTEGRAALBELEIDSPLANTEONTWIKKELENTERBESCHERMINGENONTWIKKELINGVANECOSYSTEMEN33)ISHETEERSTE:UID!FRIKAANSEADVIESBUREAUDATEENSPECIAALINTEGRAALDIENSTENPAKKETVOORKUSTBEHEERAANBIEDT

  %NERGIEZUINIGERIOOLWATERZUIVERING)N3OERENDONKWORDTEENINNOVATIEVENIEUWERIOOLWATERZUIVERINGSINSTALLATIEGEBOUWD/NDERSTEUNDDOORDEMENSENVAN$(6HEEFTHETONTWERPTEAMVANHET7ATERSCHAP$E$OMMELEENONDERHOUDSARMENERGIEZUINIGENMILIEUVRIENDELIJKWATERZUIVERINGSSYSTEEMONTWIKKELD$EZESAMENWERKINGHEEFTDETOEGEVOEGDEWAARDEVANBEIDEPARTIJENTENVOLLEBENUT$EKROONOPHETWERKISDEWATERHARMONICAEENWATERZUIVERINGSMOERASWAARALGENENWATERVLOOIENHETWATEROPNATUURLIJKEWIJZENOGEENSEXTRAZUIVEREN.ADEZUIVERINGENDEINTRODUCTIEVANINHEEMSEFLORAENFAUNAVLOEITHETAFVALWATERVANINWONERSINHETRIVIERTJEDE"UULDER!AEENBELANGRIJKONDERDEELVANHETNATUURLIJKELANDSCHAP

  "ELANGRIJKEMIJLPAALVOOR.EREDA$E.EREDAWATERZUIVERINGSINSTALLATIEVANHET7ATERSCHAP6ELUWEIN%PEWORDTSWERELDSEERSTEVOLLEDIGEZUIVERINGSINSTALLATIEVANDITTYPE$EOPSTARTVANDEZEINSTALLATIEISEENBELANGRIJKEMIJLPAALVOORDEVRUCHTBARESAMENWERKINGTUSSEN34/7!ZES7ATERSCHAPPENENDE45$ELFT.EREDAIS$(6SINNOVATIEVEBIOLOGISCHEAFVALWATERZUIVERINGSTECHNOLOGIEGEBASEERDOPDEUNIEKEKENMERKENVANGRANULAIREiEROBEBIOMASSA.EREDAISKOSTENBESPARENDENTOEPASBAAROPNIEUWEGEMEENTELIJKEENINDUSTRIpLEAFVALWATERZUIVERINGSINSTALLATIESENINSTALLATIESDIEAANEENOPKNAPBEURTTOEZIJN

 • Reservoir voor waterkracht en bescherming

  7ATER

  0ROJECTEN

 • "OUWEN)NDUSTRIE

  Groen VS-consulaat in China

 • Bouw en Industrie

  Groen VS-consulaat in ChinaHet nieuwe consulaat-complex in Guangzhou in China wordt de eerste Amerikaanse overzeese, LEED-gecertificeerde diplomatieke faciliteit. DHV is de adviseur voor alle duurzaamheidsaspecten en begeleidt het LEED (zilveren) certificeringsproces. Samen met aannemer China Huashi vormt DHV een gentegreerd team dat verantwoordelijk is voor het stroomlijnen van de communicatie tussen aannemer en klant. Verder zorgt DHV ervoor dat het complex van hoge kwaliteit is en gebouwd wordt volgens de Amerikaanse normen en richtlijnen.

  Windturbine levert aanzienlijke winst voor het milieu opEen vermindering in het electriciteitsverbruik van 60% en een CO2-reductie van 3.400 ton per jaar. Dit is de winst voor het bedrijf SC Johnson als resultaat van de nieuwe windturbine. Bijdragen van DHV waren onder andere een haalbaarheidsonderzoek en hulp bij het uitbestedings- en bouwproces. Dankzij deze extreem duurzame turbine is het bedrijf minder afhankelijk van de reguliere energieleverancier. Berekeningen van DHV geven aan dat veel energie-intensieve bedrijven baat zouden hebben bij een alternatieve energiebron.

  Theater met akoestische uitdagingenHet nieuwe Wyly Theater in Dallas, gebouwd in opdracht van het Dallas Center for the Performing Arts, bevindt zich nabij een drukke snelweg en precies onder een aanvliegroute. Het gebouw is aan drie zijden voorzien van een indrukwekkende glazen gevel: een enorme akoestische uitdaging. DHV heeft ervoor gezorgd dat het theater aan de hoogste akoestische normen voldoet. De hightech-oplossing combineert glas, geluidwerende folie en lucht om geluiden van buiten te weren. Het resultaat? Een theater waarin je een speld kunt horen vallen. DHV is ook verantwoordelijk voor de akoestiek in het grote theaterzaal.

  Optimaal ontwerp zonnecelfabriekVoor de nieuwe fabriek van de Belgische zonnecel-fabrikant Photovoltech creerde DHV het volledige ontwerp, inclusief de architectuur, de constructietechniek en alle installaties. De duurzame water- en energiezuinige fabriek beslaat een oppervlak van 26.500 m2. DHV heeft alle kennis van processen en installaties samengebundeld in een optimaal ontwerp. Met als resultaat een zonnecel-fabriek die voldoet aan de hoge eisen van Photovoltech.

  >

  >

  33Projecten

  Modern kantoorgebouw zit als gegotenThe Outlook, een nieuw kantorencomplex op Schipholsluit naadloos aan op de dynamiek van deze internatio-nale luchthaven. Een van de uitdagingen waar DHV voor stond, was het feit dat dit gebouw dat ook een drie laagse parkeergarage bevat, waarvan twee lagen ondergronds op nog geen drie meter van de spoortunnel moest komen. DHV voerde een grondige risicoanalyse uit, zodat de klant Schiphol Real Estate de zorgen van de eigenaar van de tunnel, ProRail, weg kon nemen.

  <

  Energielabel hoofdkantoor van G naar A DHV brengt bij de renovatie van haar eigen hoofdkantoor in Amersfoort het energielabel van G naar A. Dat is bijzonder voor een gebouw van bijna 40 jaar oud. De sterkte zit m in de integrale aanpak: we brengen gevel, dak en installaties met elkaar in verband. De besparingen zijn enorm. Als de renovatie is afgerond, is het totale gasgebruik 75% lager dan nu; het gebruik van elektriciteit brengen we met 25% terug. De CO2-uitstoot van het gebouw wordt hiermee 41% lager. In januari 2011 zal de gehele duurzame renovatie afgerond zijn. DHV is zelf verantwoordelijk voor het volledige ontwerp en het projectmanagement van deze renovatie.

 • $UURZAMEONTWIKKELINGVANPLATTELANDSGEBIEDEN!LSONDERDEELVANDE+ARNATAKA7ATERSHED$EVELOPMENTIN)NDIAHEEFT$(6INDEDISTRICTEN4UMKUREN(AVERIMEEGEHOLPENAANINNOVATIEVEINKOMSTENGENERERENDEACTIVITEITENVOORVROUWENENHUISHOUDENSONDERDEARMOEDEGRENS$(6)NDIAISZEERBETROKKENBIJEENGEtNTEGREERDEENDUURZAMEONTWIKKELINGVANPLATTELANDSGEBIEDEN$ERGELIJKEPROJECTENDRAGENRECHTSTREEKSBIJAANHETVERBETERENVANLEEFOMSTANDIGHEDENSOCIALESAMENHANGBETERETOEGANGTOTWATERENMEERWERKGELEGENHEID

  -ILIEUEFFECTRAPPORTAGEVOOR,ISSABON!IRPORT$(6VOERTHETMILIEUEFFECTONDERZOEKUITVOORDENIEUWELUCHTHAVENVAN,ISSABONEENVANDEGROOTSTEENMEESTCOMPLEXESTUDIESIN0ORTUGAL$E0ORTUGESEOVERHEIDKOOSVOOR$(6OPBASISVANONZETECHNISCHEEXPERTISEENDEVOORGESTELDEPROJECTAANPAK$ENIEUWELUCHTHAVENGELEGENNABIJ!LCOCHETETENZUIDENVANDERIVIERDE4AAGMOETIN