creo parametric basic

Click here to load reader

Post on 31-Dec-2014

481 views

Category:

Documents

14 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hướng dẫn sử dụng Creo 2.0

TRANSCRIPT

PTC Bi 1: Giao din Creo Parametric v mi trng v phc SketcherI. Giao din lm vic ca Creo Parametric

Creo Parametric

Hnh 1

Hnh 2

Ks.Thi Vn Hng

Page 1

PTC

Creo ParametricII. Mi trng v phc Sketcher Sketcher l mi trng ho thit k cc i tng hnh hc 2D trong Creo Parametric . Cc i tng ny c th c s dng to ra cc i tng khc (m t, khi) hoc s dng trong mi trng NC. Sketcher rt mnh, cc cng c thit k gip chng ta c th thit k, thay i trong mi quan h vi nhau. Ni dung bi hc Quy trnh dng hnh Cc cng c thit k i tng hnh hc Thit k cc i tng h nh hc. nh ngha kch thc i tng (Dimension). Thay i i tng. Thm cc rng buc vi i tng. Ghi cc i tng h nh hc bn to ra (Export). Ti cc i tng hnh hc ghi (Import). Quy trnh dng hnh Cc cng c thit k i tng hnh hc

1. Quy trnh dng hnh Chn mt phng v La chn trc ta hoc gc ta tham chiu To cc i tng hnh hc Thay i, hiu chnh kch thc v cc quan h rng buc Sketche Toolbar La chn To ng thng qua hai im. To ng thng tip tuyn vi hai i tng To ng tm ( ly i xng ) To h nh hp To ng trn t tm v mt im trn ng trn

Ks.Thi Vn Hng

Page 2

PTCTo ng trn ng tm To ng trn qua ba im To ng trn tip tuyn vi ba i tng khc To Ellipse To cung trn

Creo Parametric

To cung trn ng tm vi mt cung trn cho trc To cung trn b i tm v hai im trn cung To cung trn tip tuyn vi ba i tng To ng cong qua hai im V trn gc hai i tng bng cung trn V trn gc hai i tng bng cung elp To ng cong Spline To im To gc ta To i tng t cc cnh bao ca khi hoc b mt To i tng ng dng t cc cnh khi Ghi kch thc i tng Hiu chnh kch thc i tng To cc quan h rng buc To i tng ch Ct ta mt nhnh ca i tng Ct ta c hai nhnh ca i tng Chia i tng thnh hai ph n ti im la chn Ly i xng i tng

Ks.Thi Vn Hng

Page 3

PTCQuay i tng Sao chp i tng Thot khi Sketch B qua Sketch

Creo Parametric

Truy cp t menu Sketch, s c thm mt s chc nng m rng: Data from File : Nhn file sketch c lu sn trong my vo trong

mi trng ang thit k lm i tng thit k Constraints : Bng to cc quan h rng buc Dimension Reference : Ghi kch thc i tng lm kch thc tham

chiu (kch thc khng th thay i c) Dimension Baseline : Ghi kch thc i tng lm kch thc chnh Dimension Explain : Ghi kch thc ch thch References : To cc i tng lm gc ghi kch thc Features Tool/ Axis of revolution : To trc quay Features Tool/ Toggle section : Chuyn sang sketch tip theo (khi

thc hin mt lnh to i tng khi trn nhiu Sketch ) Features Tool/ Start point : Xc nh im bt u ca ng cong Features Tool/ Blend Vertex : Xc nh nh un

Khi thc hin trn Sketch, mun lu li cc i tng ca Sketch , thc hin nh sau : Vo menu File/ Save as copy : ch n tn cn lu v chn Ok.

Mun ly file Sketch lu ra lm i tng thit k trong Sketch khc, thc hin vo menu Sketch / Data from File , chn Sketch, chn OK v chn gc ta cn t Sketch 1) Cc cng c thit k i tng hnh hc : 2.1 on thng (Line) : To ng thng t cc im : Chn biu tng Line.

Ks.Thi Vn Hng

Page 4

PTC

Creo ParametricKch chut chn im th nht, im th 2, ..., im th 4. Khi to im, ng thi cc quan h rng bu c s i km vi i tng c chn to cc kiu nh to ng song song, ng tip tuyn, ng vung gc, 2.2 Hnh hp (Box) Chn biu tng Box. Chn gc th nht hnh hp. Di chuyn chut chn gc i din th 2 xc nh hnh hp. 2.3 ng trn (circle) : thit k ng trn c 4 ch : To ng trn b ng cch chn tm v m im trn ng trn.

Chn biu tng Circle Chn im trn mn hnh lm tm, chn im th 2 to thnh ng trn.

To ng trn ng tm vi mt ng trn hoc cung trn c sn

Chn biu tng Kch chn mt cung trn, ho c ng trn trn mn hnh ly chun tm ng trn cn dng, sau chn im th 2 xc nh ng knh To ng trn qua ba im.

Chn biu tng Chn ba im cho trc to ng trn. To ng trn tip tuyn vi ba i tng khc

Chn biu tng Chn ba ng trn cho trc m i tng s tip tuyn

Ks.Thi Vn Hng

Page 5

PTC

Creo Parametric

2.4 To Ellipse:

Chn biu tng Ellipse Kch chut tri chn tm Chn 1im s nm trn ng Kch p tri chut vo cc gi tr bn knh trc v nhp bn knh hai trc elp 2.5 To cung trn (Arcs) : Chn im trc (points) :

Kch chn biu tng Chn im th nht. Chn im th 2. Chn im th 3.

Chn tm trc :

Kch chut chn biu tng Kch chut tri chn im lm tm. Kch chut chn im th 2 v th 3 v ln cung

To cung trn tip tuyn vi ba i tng khc :Page 6

Ks.Thi Vn Hng

PTCKch chut chn biu tng

Creo Parametric

Kch chut tri v chn ba ng cung trn m n s tip xc

To ng cong conic (ng cong dng nn) qua hai im

Kch chut chn biu tng Kch chut tri v chn hai im gc ca cung, chn im th ba xc nh hnh d ng cung 2.6 To ng cong Spline Chn biu tng Spline. Kch chut chn im th nht. Kch chut chn im th 2, im th 3 v im th 4. 2.7 Ly i xng (Mirror) ho c xoay i tng Chn i tng cn i xng Chn biu tng Chn trc cn i xng (trc c to bng lnh to ng tm)

Ks.Thi Vn Hng

Page 7

PTC2.8 To i tng t cc cnh ca khi hoc b mt

Creo ParametricSketch / Egde Use .gip bn c kh nng chiu mt i tng l cnh ca b mt , hnh kh i hoc bn v sketch khc ln m t phng thit k hin hnh nh mt i tng thit k. i tng chiu ch xut hin khi thc hin trong mi trng sketcher Cc bc tm tt thc hin : Chn mt phng. M ch sketch. T thanh cng c sketcher chn . Khi

s xut hin bng hp thoi la chn kiu i tng (Type) Chn i tng. i tng c la chn c chiu ln trn m t

phng thit k lm i tng thit k

2.9 To i tng ng dng vi cnh khi hoc b mt Sketch / Edge Offset gip bn c th to i tng song song ng

dng vi i tng c chiu t cnh b mt hoc cnh khi khc ln bn v sketch thit k hin hnh. Cc bc thc hin : La chn mt phng. M ch sketch. Chn Khi s xut hin bng hp thoi

la chn kiu i tng Single: Chn tng i tng ring l Chain : Chn theo chui i tng Loop : Ly theo ng bao ngoi ca b mt

Ks.Thi Vn Hng

Page 8

PTCSau chn i tng cnh cn c to song song vi n. C th nhy chut vo mi tn o chiu to i tng Nh p gi tr khong dch chuyn v chn OK Kch chut gia thot khi la chn

Creo Parametric

2.10 Xc nh kch thc cho i tng Ghi kch thc di ca i tng : Kch thc on thng. Kch thc ng trn. Kch thc cung trn. ghi kch thc i tng, kch tri chut vo i tng cn ghi v

kch chut gia to kch thc mi. Sau khi kch chut gia to kch thc, mun thay i kch thc th ph i thot khi lnh ghi kch thc v kch p tri vo gi tr kch thc hin h nh ri thc hin thay i gi tr kch thc Ghi kch thc di gia cc i tng : Khong cch gia 2 im. Khong cch gia 2 ng thng song song. Khong cch gia im v ng thng. Khong cch gia ng thng v ng trn/ cung trn. Khong cch gia 2 ng trn hoc cung trn. Khong cch gia 2 im, song song vi ng thng cho trc. Khong cch gia 2 cung trn hoc ng trn, song song vi ng

thng cho trc. Ghi kch thc gc : Gc gia 2 ng thng. Gc gia ng thng vi trc to dc hoc ngang.Page 9

Ks.Thi Vn Hng

PTC2.11 Thay i v hiu chnh kch thc i tng Chn biu tng

Creo Parametric

chn cc kch thc cn thay i nhp

cc gi tr mi OK

Hnh 3 2.12 Gi bng cc i tng mu (a gic, lc gic, hnh sao,) La chn biu tng c th thc hin gi bng

Hnh 4

Ks.Thi Vn Hng

Page 10

PTC

Creo Parametric

Hnh 5 Click chut tri chn kiu i tng cn to (vd chn hnh hexagon).

Chng trnh hin th tab yu cu nhp t l v gc quay ca i tng. Nhp t l 1 gi nguyn kch thc i tng ban u. Click chn im t trn mn hnh ha. Ghi li kch thc nu cn.

2) Thay i i tng (Edit) La chn biu tng Di chuyn mt im. Di chuyn on thng. Thay i kch thc on thng. Di chuyn ng trn/ Cung trn/ Ellipse. Thay i kch thc ng trn/ cung trn/ Ellipse. Di chuyn ng cong Spline.Page 11

c th thc hin :

Ks.Thi Vn Hng

PTC Di chuyn cc im trn ng cong spline. Thay i dc im cui ca ng cong spline. Thay i kch thc bng cch ko. Di chuyn v tr ca kch thc.

Creo Parametric

3) Thm cc rng buc (Add Constraint) Cc biu tng trn thanh cng c Add Constraint : : rng buc theo phng ngang. : rng buc theo phng thng ng. : rng buc song song. : rng buc vung gc. : rng buc tip tuyn. : rng buc ng tm. : To gi tr ging nhau : to s i xng hai im qua ng tm : to s thng h ng gia cc im theo phng ngang Thao tc La chn kiu rng buc, sau chn cc i tng cn to rng buc vi nhau. Kt thc lnh bng click chut gia. V d : Click chn biu tng entities tangent

Ks.Thi Vn Hng

Page 12

PTC ng trn

Creo ParametricClick chn i tng cn tip tuyn l ng thng, sau click chn

4) To cc mt phng v trc ta * Cc biu tng to cc mt phng ta : To mt phng ta mi : To ng tm trc : To im tham chiu v gc ta mi Thao tc to mt phng tham chiu : Click chn biu tng lnh v chn kiu to mt

Click chn mt mt phng c (m t tham chiu c hoc mt

phng ca m h nh hnh hc )

Hnh 6

Ks.Thi Vn Hng

Page 13

PTCgc bt k : Click chn Plane

Creo Parametric To mt i qua mt on thng v nghing vi m t phng c chn mt

Click chn cnh, gi Ctrl v chn mt mt phng cn quan h gc Nh p gc. OK

Hnh 7 To h trc ta Click chn lnh Click chn ln lt theo th t i tng to trc X, Y, Z. Trc X

c to s l vecto php tuyn ca b mt hoc vecto ch phng ca on thng, cnh (Ch mc nh) . Trong qu trnh la chn, lun gi phm Ctrl . Thay i hng trc trong tab Orientation.

Ks.Thi Vn Hng

Page 14

PTC

Creo Parametric

Hnh 8 5) S dng chut v bn phm Cch thc s dng chut v bn phm trong Pro/ENGINEER 4.0 ( LMB )

Chn i tng h nh hc, biu tng lnh, c tnh to h nh, ( MMB ) : Thm vo/ loi b i tng : Chn i tng dng ng hoc b mt : Kt thc la chn, lnh to hnh,

Kt thc lnh to h nh Xoay chut gia phng to/ thu nh Gi chut gia xoay i tng (Spin) ko r i tng quan st (Pan) (theo phng ng) phng to/ thu nh theo 1 tm

tm

(theo phng ngang) quay i tng quanh 1

Ks.Thi Vn Hng

Page 15

PTC

Creo Parametric

Bi 2: Xy dng vt th c bnM hnh khi c to dng t cc khi h nh hc c s, da trn cc php ton logic v cng, tr, ha khi c th to ln c cc m hnh vt th t dng n gin n phc tp. Creo Parametric cung cp mt s cng c h tr thit k c bn t , ngi s dng c th vn d

View more