cong nghe sua chua may cong cu -...

of 68/68
http://www.ebook.edu.vn Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu 2 Môc lôc Môc lôc ................................................................................................................. 2 Ch¬ng I: Híng dÉn th¸o m¸y ........................................................................ 4 1.1. Híng dÉn chung khi th¸o m¸y .............................................................. 4 1.2. Híng dÉn th¸o mét sè chi tiÕt th«ng dông ............................................ 6 1.3. Röa vμ lμm s¹ch chi tiÕt vμ côm m¸y .................................................... 11 1.4. S¬ ®å tãm t¾t qu¸ tr×nh söa ch÷a m¸y ................................................... 13 Ch¬ng II : B¶o tr× s÷a ch÷a c¸c mèi ghÐp cè ®Þnh ....................................... 15 2.1. Mèi ghÐp ren ......................................................................................... 15 2.2. Mèi ghÐp chªm ...................................................................................... 19 2.3. Mèi ghÐp then ........................................................................................ 20 2.4. Mèi ghÐp then hoa ................................................................................. 21 Ch¬ng III: B¶o tr× söa ch÷a trôc t©m vμ trôc truyÒn .................................. 23 3.1. Trôc bÞ mßn ngâng vμ mÊt ®é nh½n cÇn thiÕt ........................................ 23 3.2. Trôc bÞ biÕn d¹ng xo¾n .......................................................................... 24 3.3. Trôc bÞ cong........................................................................................... 25 3.4. Trôc bÞ nøt hoÆc gÉy .............................................................................. 25 Ch¬ng IV: B¶o tr× söa ch÷a trôc chÝnh ......................................................... 27 4.1. KÕt cÊu cña trôc chÝnh vμ c¸c d¹ng háng thêng gÆp ........................... 27 4.2. Söa ngâng l¾p æ trôc .............................................................................. 28 4.3. Söa ch÷a lç c«n ...................................................................................... 29 4.4. Söa ch÷a ren vμ lç then .......................................................................... 30 4.5. Söa ch÷a lç ®ãng chªm .......................................................................... 31 4.6. Söa ch÷a ngâng c«n ............................................................................... 32 Ch¬ng V: B¶o tr× söa ch÷a trôc æ .................................................................. 34 5.1. Söa ch÷a æ l¨n ........................................................................................ 34 5.2. Söa ch÷a æ trît ..................................................................................... 35

Post on 11-Jan-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  2

  Môc lôc

  Môc lôc ................................................................................................................. 2

  Ch−¬ng I: H−íng dÉn th¸o m¸y ........................................................................ 4

  1.1. H−íng dÉn chung khi th¸o m¸y .............................................................. 4

  1.2. H−íng dÉn th¸o mét sè chi tiÕt th«ng dông ............................................ 6

  1.3. Röa vµ lµm s¹ch chi tiÕt vµ côm m¸y .................................................... 11

  1.4. S¬ ®å tãm t¾t qu¸ tr×nh söa ch÷a m¸y ................................................... 13

  Ch−¬ng II : B¶o tr× s÷a ch÷a c¸c mèi ghÐp cè ®Þnh....................................... 15

  2.1. Mèi ghÐp ren ......................................................................................... 15

  2.2. Mèi ghÐp chªm...................................................................................... 19

  2.3. Mèi ghÐp then........................................................................................ 20

  2.4. Mèi ghÐp then hoa................................................................................. 21

  Ch−¬ng III: B¶o tr× söa ch÷a trôc t©m vµ trôc truyÒn.................................. 23

  3.1. Trôc bÞ mßn ngâng vµ mÊt ®é nh½n cÇn thiÕt ........................................ 23

  3.2. Trôc bÞ biÕn d¹ng xo¾n.......................................................................... 24

  3.3. Trôc bÞ cong........................................................................................... 25

  3.4. Trôc bÞ nøt hoÆc gÉy.............................................................................. 25

  Ch−¬ng IV: B¶o tr× söa ch÷a trôc chÝnh......................................................... 27

  4.1. KÕt cÊu cña trôc chÝnh vµ c¸c d¹ng háng th−êng gÆp ........................... 27

  4.2. Söa ngâng l¾p æ trôc .............................................................................. 28

  4.3. Söa ch÷a lç c«n...................................................................................... 29

  4.4. Söa ch÷a ren vµ lç then.......................................................................... 30

  4.5. Söa ch÷a lç ®ãng chªm.......................................................................... 31

  4.6. Söa ch÷a ngâng c«n............................................................................... 32

  Ch−¬ng V: B¶o tr× söa ch÷a trôc æ.................................................................. 34

  5.1. Söa ch÷a æ l¨n........................................................................................ 34

  5.2. Söa ch÷a æ tr−ît ..................................................................................... 35

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  3

  Ch−¬ng VI: B¶o tr× söa ch÷a trôc vÝt me vµ bé truyÒn vÝt me- ®ai èc......... 38

  6.1. Trôc vÝt me............................................................................................. 38

  6.2. §ai èc cña trôc vÝt me............................................................................ 38

  6.3. Côm trôc vÝt me- ®ai èc ......................................................................... 38

  Ch−¬ng VII: B¶o tr× söa ch÷a khíp nèi, phanh............................................. 40

  7.1. Khíp nèi trôc......................................................................................... 40

  7.2. Phanh ..................................................................................................... 45

  Ch−¬ng VIII: B¶o tr× söa ch÷a trôc bé truyÒn ®ai, xÝch ............................... 48

  8.1. Söa ch÷a bé truyÒn ®ai .......................................................................... 48

  8.2. Söa ch÷a trôc bé truyÒn xÝch ................................................................. 49

  Ch−¬ng IX: B¶o tr× söa ch÷a bé truyÒn b¸nh r¨ng, b¸nh vÝt....................... 50

  9.1. Bé truyÒn b¸nh r¨ng .............................................................................. 50

  9.2. Bé truyÒn trôc vÝt- b¸nh vÝt.................................................................... 54

  Ch−¬ng X: B¶o tr× söa ch÷a trôc khuûu, thanh truyÒn ................................ 56

  10.1. Trôc khuûu .......................................................................................... 56

  10.2. Thanh truyÒn........................................................................................ 57

  Ch−¬ng XI: B¶o tr× söa ch÷a b¨ng m¸y, bµn dao, bµn m¸y, b¨ng tr−ît..... 59

  11.1. B¨ng m¸y............................................................................................. 59

  11.2. Bµn dao m¸y tiÖn ................................................................................. 65

  Tµi liÖu tham kh¶o ............................................................................................ 69

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  4

  Ch−¬ng I: h−íng dÉn th¸o m¸y

  1.1. H−íng dÉn chung khi th¸o m¸y

  Dï m¸y háng ®ét xuÊt hoÆc ®em m¸y ®i söa ch÷a theo kÕ ho¹ch, tr−íc

  khi th¸o cÇn quan s¸t kü toµn bé c¸c côm m¸y, c¸c chi tiÕt quan träng cña

  m¸y ®Ó x¸c ®Þnh c¸c chç h− háng vµ lËp phiÕu söa ch÷a.

  Tr−íc khi th¸o m¸y ra ®Ó söa ch÷a cÇn chuÈn bÞ chi tiÕt thay thÕ, c¸c

  dông cô vµ g¸ l¾p cÇn thiÕt. C¸c bé phËn m¸y ph¶i ®−îc quÐt s¹ch phoi, m¹t

  s¾t, lau chïi s¹ch dÇu mì, dung dÞch tr¬n nguéi vµ mäi vÕt bÈn kh¸c.

  §Ó viÖc th¸o m¸y ®óng quy ph¹m, tr¸nh nhÇm lÉn thÊt l¹c vµ t¹o ®iÒu

  kiÖn thuËn lîi cho viÖc l¾p l¹i sau nµycÇn tu©n theo nh÷ng quy t¾c th¸o l¾p khi

  söa ch÷a d−íi ®©y:

  ChØ ®−îc phÐp th¸p rêi mét côm m¸y hoÆc c¬ cÊu nµo ®ã khi cÇn söa

  ch÷a chÝnh côm m¸y hoÆc c¬ cÊu ®ã. §iÒu nµy cµng ®Æc biÖt quan träng khi

  söa ch÷a m¸y cã cÊp chÝnh x¸c cao. ChØ ®−îc phÐp th¸o toµn bé m¸y khi söa

  ch÷a lín (®¹i tu m¸y).

  Tr−íc khi th¸o m¸y ph¶i nghiªn cøu m¸y th«ng qua b¶n vÏ vµ thuyÕt

  minh cña m¸y n¾m v÷ng ®−îc b¶n vÏ c¸c côm m¸y chÝnh tõ ®ã v¹ch ra ®−îc

  kÕ ho¹ch tiÕn ®é vµ tr×nh tù th¸o m¸y. NÕu m¸y kh«ng cã b¶n vÏ s¬ ®éng th×

  nhÊt thiÕt ph¶i lËp ®−îc s¬ ®å ®ã trong qu¸ tr×nh th¸o m¸y. §èi víi c¸c côm

  m¸y phøc t¹p nªn thµnh lËp s¬ ®å th¸o. C«ng viÖc nµy sÏ tr¸nh ®−îc nhÇm lÉn

  hoÆc lóng tóng khi l¾p tr¶ l¹i .

  Trong qu¸ tr×nh th¸o cÇn ph¸t hiÖn vµ x¸c ®Þnh c¸c chi tiÕt h− háng vµ

  lËp phiÕu söa ch÷a trong ®ã cã ghi t×nh tr¹ng kü thuËt h− háng cña chi tiÕt.

  Th−êng b¾t ®Çu th¸o tõ c¸c vá, n¾p che, tÊm b¶o vÖ ®Ó cã chç mµ

  th¸o c¸c chi tiÕt bªn trong. Khi l¾p th× ng−îc l¹i, chi tiÕt th¸o sau th× l¾p vµo

  tr−íc.

  Khi th¸o nhiÒu côm m¸y tr¸nh nhÇm lÉn cÇn ph¶i ®¸nh dÊu tõng côm

  m¸y b»ng ký hiÖu riªng khi cÇn gi÷ nguyªn vÞ trÝ t−¬ng quan cña chi tiÕt.

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  5

  Mäi thiÕt bÞ vµo côm m¸y th¸o ra ph¶i t−¬ng øng víi phiÕu söa ch÷a

  c¨n cø vµo tr×nh tù th¸o ®· dù kiÕn.

  §Ó th¸o l¾p c¸c chi tiÕt l¾p chÆt hoÆc trung gian (b¸nh ®ai, nèi trôc, æ

  trôc…) cÇn ph¶i dïng vam, m¸y Ðp hoÆc c¸c dông cô chuyªn dïng ®Ó th¸o.

  Lùc th¸o (hoÆc l¾p) b»ng vam hoÆc trªn m¸y Ðp ®−îc tÝnh theo c«ng thøc sau:

  35,6

  .).3,0(

  +

  +=

  dD

  lidDa

  P

  Trong ®ã: P lµ lùc th¸o l¾p (tÊn)

  D: ®−êng kÝnh ngoµi cña chi tiÕt bÞ bao (mm)

  d: ®−êng kÝnh trong cña chi tiÕt bao (mm)

  i: ®é d«i l¾p ghÐp (søc c¨ng cña mèi ghÐp)

  a: hÖ sè, ®èi víi thÐp a=7,5 ; gang a=4,3

  l: chiÒu dµi may ¬ l¾p ghÐp (mm)

  Khi kh«ng thÓ dïng vam hoÆc c¸c dông cô chuyªn dïng ®Ó th¸o l¾p

  th× cho phÐp dïng bóa tay, bóa t¹ th«ng qua tÊm ®Öm b»ng kim lo¹i mÇu hoÆc

  gç.

  §Ó th¸o cho dÔ cã thÓ nung nãng tr−íc chi tiÕt bao b»ng c¸ch ®æ dÇu

  nãng, phun h¬i nãng hoÆc x× ngän löa. Nhiªt ®é nung nãng chi tiÕt bao ®−îc

  tÝnh nh− sau:

  1.t

  dit +=

  α

  Trong ®ã: t lµ nhiÖt ®é cÇn ®Ó ®èt nãng

  i: ®é d«i l¾p ghÐp (mm)

  α: hÖ sè d·n në dµi cña vËt liÖu, thÐp cacbon α=11,5.10-6 ;

  gang α=10,4.10-6 ;

  ®ång α=17,5.10-6

  d: ®−êng kÝnh chi tiÕt bao

  t1: nhiÖt ®é m«i tr−êng

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  6

  §Ó th¸o l¾p c¸c chi tiÕt nÆng nªn dïng cÇn trôc hoÆc pa l¨ng ®Ó tr¸ng

  lµm r¬i vì, h− háng vµ gi¶m ®−îc søc lao ®éng cho c«ng nh©n.

  1.2. H−íng dÉn th¸o mét sè chi tiÕt th«ng dông

  1.2.1. Th¸o vÝt cÊy, bul«ng- ®ai èc

  §Ó tr¸nh lµm toÐt c¸c mÆt c¹nh cña ®ai èc ta dïng ch×a vÆn (cê lª) cã

  kÝch th−íc t−¬ng øng, kh«ng dïng cê lª tÊc anh th¸o bu l«ng ®ai èc hÖ mÐt vµ

  ng−îc l¹i. Kh«ng dïng má lÕt th¸o bu l«ng ®ai èc qu¸ nhá g©y trßn c¹nh.

  Kh«ng dïng tay c«ng qu¸ dµi, m« men qu¸ lín më ®ét ngét lµm g·y bu

  l«ng, ®ai èc.

  Th¸o c¸c bu l«ng, ®ai èc theo thø tù nhÊt ®Þnh, th¸o tõ ngoµi vµo trong,

  th¸o tõ tõ, th¸o ®èi xøng qua t©m ®Ó tr¸nh cho chi tiÕt khái vªnh, nøt vì, ®Æc

  biÖt lµ c¸c chi tiÕt máng, b»ng gang.

  Chó ý: - C¸c bu l«ng ®ai èc ren tr¸i

  - C¸c bu l«ng ë vÞ trÝ khuÊt

  + Ph−¬ng ph¸p th¸o bu l«ng, vÝt cÊy bÞ g·y:

  NÕu vÝt cÊy hay bu l«ng bÞ g·y nh−ng vÉn cßn nh« lªn mét chiÒu cao

  nhÊt ®Þnh cã thÓ dïng ®Çu kÑp ®Ó th¸o. Cã hai lo¹i ®Çu kÑp.

  a. §Çu kÑp con l¨n: Dïng th¸o vÝt cÊy hay bu l«ng nh−ng dông cô nµy

  lµm háng phÇn ren v× bÞ con l¨n chÌn n¸t. §Çu kÑp cã ®u«i 1, cã v¸t c¹nh theo

  ®Çu ®ai èc ®Ó l¾p ch×a vÆn, trong th©n ®Çu kÑp cã lµm r·nh xo¾n gi÷ con l¨n 2

  ®Ó kÑp vµo ®Çu vÝt cÇn th¸o. Khi quay ®Çu kÑp vÝt cÊy quay theo. Vµnh 3 gi÷

  cho con l¨n khái bÞ r¬i (h×nh 1.1)

  H×nh 1.1. §Çu kÑp con l¨n cã ®u«i v¸t c¹nh

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  7

  b. §Çu kÑp cã miÕng chÆn: Dïng ®Ó th¸o c¸c vÝt cÊy nh−ng kh«ng lµm

  háng phÇn ren (h×nh 2.2.)

  §Çu 1 ®−îc phay mét r·nh b¸n nguyÖt trong ®ã l¾p miÕng chÆn hai l¾c l−

  trong chèt 3. Lß xo 4 lu«n lµm cho miÕng chÆn t× vµo vÝt cÊy theo chiÒu ng−îc

  chiÒu kim ®ång hå trªn mÆt miÕng chÆn cã khÝa ren ®Ó chÌn vµo ren cña vÝt

  cÊy.

  Khi quay ®Çu kÑp do bè trÝ lÖch t©m miÕng chÆn kÑp vµo vÝt cÊy vµ xoay

  vÝt cÊy ®i cïng.

  Khi vÝt cÊy hoÆc bul«ng bÞ g·y s¸t mÆt ph¼ng chi tiÕt cã thÓ th¸o ra b»ng

  c¸c ph−¬ng ph¸p sau:

  a. Dïng mòi xo¸y r¨ng ( h×nh 1.3.a) cã kÕt cÊu lµ mét thanh h×nh c«n

  b»ng thÐp ®· t«i cã mÆt c¾t ngang h×nh r¨ng c−a vµ ë chu«i cã mÆt c¾t h×nh

  vu«ng ®Ó l¾p ch×a vÆn. Mòi r¨ng ®−îc ®ãng vµo lç khoan trong vÝt cÊy bÞ g·y.

  Sau ®ã dïng ch×a vÆn quay mòi xo¸y r¨ng. Do ma s¸t gi÷a mòi r¨ng vµ vÝt cÊy

  rÊt lín nªn khi quay ch×a vÆn vÝt cÊy bÞ g·y sÏ ®−îc th¸o ra ngoµi.

  b. Dïng mòi chiÕt (h×nh 1.3.b) cã kÕt cÊu h×nh c«n víi gãc nghiªng nhá.

  Trªn mÆt c«n cã xÎ c¸c r·nh tr¸i (gãc xo¾n b»ng 308). Mòi chiÕt ®−îc xo¸y

  H×nh1.2: §Çu kÑp cã miÕng chÆn

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  8

  vµo lç khoan trong vÝt cÊy bÞ g·y, nhê c¹nh s¾c cña mòi chiÕt nªn khi xo¸y vÝt

  cÊy ®−îc th¸o ra khái lç ren.

  Còng cã thÓ khoan mét lç trong vÝt cÊy råi ®em ta r« ren, cã chiÒu ren

  ng−îc víi chiÒu ren cña vÝt cÊy. Dïng mét bu l«ng cã ®−êng kÝnh ren t−¬ng

  øng vÆn vµo lç ren võa gia c«ng cho tíi khi th¸o ®−îc vÝt cÊy ra ngoµi.

  c. Dïng ®ai èc: ( h×nh 1.3.c) cã ®−êng kÝnh ren nhá h¬n so víi ®−êng

  kÝnh ren cña vÝt cÊy, hµn ®Ýnh víi phÇn cßn l¹i cña vÝt cÊy. Dïng ch×a vÆn cã

  kÝch th−íc t−¬ng øng. Quay ®ai èc nãi trªn cho tíi khi th¸o ®−îc vÝt cÊy ra

  ngoµi.

  d. Dïng thanh thÐp (h×nh 1.3.d) Hµn ®Ýnh vµo phÇn låi cßn l¹i cña vÝt

  cÊy bÞ g·y tr−íc ®ã ph¶i ®Æt 1vßng ®Öm ë bªn d−íi thanh thÐp ,quay thanh

  thÐp nãi trªn, vÝt cÊy bÞ g·y sÏ ®−îc th¸o ra ngoµi.

  NÕu kh«ng thÓ ¸p dông mét sè ph−¬ng ph¸p trªn ®Ó lÊy vÝt cÊy ta

  khoan bá vµ sau ®ã tar« ren míi cã ®−êng kÝnh ren lín h¬n.

  1.2.2. Th¸o khíp nèi trôc

  H×nh 1.3: C¸c ph−¬ng ph¸p th¸o vÝt

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  9

  Th¸o khíp nèi trôc b»ng chèt: Dông cô ®Ó th¸o: Dïng ®ét, bóa ®Ó th¸o, lùc

  t¸c dông ®óng t©m chèt, lùc t¸c dông võa ph¶i, tr¸nh lµm toÐt ®Çu chèt, sao

  cho ®−êng kÝnh ®ét ph¶i nhá h¬n ®−êng kÝnh chèt mét Ýt. Sau khi ®ãng th× lÊy

  chèt ra.

  §èi víi chèt trô: Ta cã thÓ t¸c dông lùc vµo bÊt kú ®Çu nµo cña chèt.

  §èi víi chèt c«n: Th× ta ph¶i t¸c dông lùc vµo ®Çu nhá cña chèt c«n, ë

  khíp nèi lo¹i nµy ng−êi ta l¾p 2 chèt c«n ng−îc chiÒu nhau. Do vËy khi th¸o

  xong chèt c«n thø nhÊt, ta t¸c dông vµo chèt c«n kia theo chiÒu ng−îc l¹i

  (h×nh 1.4).

  Th¸o khíp nèi trôc kiÓu vÊu:

  Khíp nèi trôc kiÓu vÊu hay chÝnh lµ li hîp vÊu. Li hîp vÊu gåm nhiÒu

  lo¹i: Li hîp r¨ng h×nh thang, h×nh vu«ng, h×nh ch÷ nhËt, h×nh tam gi¸c.. .

  Li hîp vÊu gåm hai nöa 1 vµ 2. Nöa1 l¾p chÆt ë ®o¹n cuèi mét trôc b»ng

  then cã vÝt hoÆc chèt ®Þnh vÞ, nöa 2 l¾p di tr−ît trªn ®o¹n cuèi cña trôc thø 2.

  Ph−¬ng ph¸p th¸o: Th¸o chèt hoÆc vÝt ®Þnh vÞ cña nöa li hîp mét l¾p víi

  trôc, sau ®ã th¸o trôc ra khái nöa li hîp 1. Cßn trôc cña li hîp 2 cã thÓ th¸o dÔ

  dµng (H×nh 1.5).

  H×nh 1.4: Th¸o khíp nèi trôc b»ng chèt

  P

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  10

  Th¸o Li hîp ma s¸t c«n

  §Æc ®iÓm cÊu t¹o cña ma s¸t c«n gåm 2 ®Üa ma s¸t 1vµ 2. §Üa c«n 1 chñ

  ®éng l¾p cè ®Þnh trªn trôc. §Üa c«n 2 bÞ ®éng l¾p di tr−ît theo chiÒu trôc, mÆt

  lµm viÖc cña c¸c ®Üa lµ mÆt c«n, t¹o ra lùc ma s¸t ®Ó truyÒn m«men

  xo¾n.(H×nh 1.6)

  Ph−¬ng ph¸p th¸o: Th¸o vÝt ®Þnh vÞ trªn ®Üa chñ ®éng, sau ®ã th¸o c¸c

  trôc ra khái nöa chñ ®éng vµ bÞ ®éng.

  §èi víi ®Üa c«n l¾p cè ®Þnh trªn trôc cã thÓ dïng vam, m¸y Ðp th¸o trôc

  ra khái ®Üa c«n.

  Th¸o li hîp ma s¸t ®Üa.

  H×nh 1.6: Khíp li hîp c«n ma s¸t

  H×nh 1.5: Li hîp vÊu

  1 2

  2 1

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  11

  Li hîp ma s¸t ®Üa gåm c¸c ®Üa chñ ®éng 3, l¾p vµo r·nh cña èng 4 ®−îc

  l¾p cè ®Þnh trªn trôc dÉn 1. Xen gi÷a c¸c ®Üa 3 lµ ®Üa bÞ dÉn 2. Khi g¹t b¹c 6

  sang ph¶i phÇn c«n ë ®Çu b¹c sÏ n©ng ®ßn bÈy 8 tú vµo vµ Ðp chÆt c¸c ®Üa 2,3

  víi nhau .§ai èc 5 ®iÒu chØnh khe hë gi÷a c¸c ®Üa (H×nh 1.7)

  Ph−¬ng ph¸p th¸o: Th¸o chèt g¹t, trôc, th¸o èng dÉn sè 4, tiÕp ®ã dïng

  ®ét vµ bóa th¸o chèt cña ®ßn bÈy 8, th¸o ®ßn bÈy 8, th¸o ®Üa chñ ®éng, bÞ

  ®éng, th¸o ®ai èc 5 vµ th¸o b¹c g¹t 6.

  1.2.3. Th¸o chi tiÕt l¾p chÆt ra khái trôc

  §Ó th¸o c¸c chi tiÕt l¾p chÆt ra khái trôc nh− B¸nh r¨ng, nèi trôc, æ

  l¨n...v.v

  Ta th−êng dïng c¸c m¸y Ðp thuû lùc ®øng hoÆc ngang lùc ®øng hoÆc

  ngang, khi Ðp c¸c chi tiÕt cã kÝch thø¬c kh¸c nhau cã thÓ dïng c¸c vßng ®Öm,

  vßng ®ì ®Ó tr¸nh lµm s©y s¸t c¸c bÒ mÆt chi tiÕt vµ t¹o ®−îc diÖn tÝch mÆt tú

  lín.

  Khi kh«ng cã m¸y Ðp thuû lùc cã thÓ dïng c¸c vam th¸o cã 2 hoÆc 3 mãc

  NÕu dïng vam ®Ó th¸o æ l¨n.

  1.3. Röa vµ lµm s¹ch chi tiÕt vµ côm m¸y

  C¸c chi tiÕt vµ côm m¸y võa th¸o ra ph¶i ®−îc chïi s¹ch mäi vÕt bÈn, dÇu

  mì, ®¸nh s¹ch gØ, muéi than v.v...tr−íc khi ®em röa. Muéi than cã thÓ ®−îc

  ®¸nh s¹ch b»ng bµn ch¶i s¾t, dao c¹o hoÆc nhóng vµo dung dÞch gåm 24g xót

  H×nh 1.7: Khíp li hîp ma s¸t ®Üa

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  12

  ¨n da, 35g canxi cacbonnat, 1,5g n−íc thuû tinh, 25g xµ phßng láng. TÊt c¶

  c¸c chÊt ®ã ®−îc hoµ trong 1 lÝt n−íc.

  C¸c chi tiÕt ®−îc ng©m trong bÓ chøa tõ 2÷3h. Dung dÞch ®−îc ®un nãng

  ®Õn 80÷900C ®Ó t¨ng ho¹t tÝnh. Sau khi lÊy c¸c chi tiÕt ë bÓ ra ®em tr¸ng qua

  n−íc l¶ råi n−íc nãng.

  C¸nh röa s¹ch dÇu mì thuËn tiÖn nhÊt lµ dïng dÇu ho¶, x¨ng, dÇu ma dót.

  DÇu háa, dÇu ma dót, x¨ng dÔ bèc h¬i vµ g©y ®éc h¹i cho ng−êi. V× vËy tèt

  nhÊt lµ röa trong bÓ chuyªn ding (h×nh 1.8) vµ cã c¸c thiÕt bÞ b¶o hé lao ®éng

  thÝch hîp.

  BÓ röa ®−îc hµn ®Ýnh vµo khung 1. Bªn trong bÓ cã gi¸ ®Ó chi tiÕt (kiÓu

  m¾t c¸o) vµ l−íi läc. N¾p bæ ®−îc nèi b¶n lÒ cã g¾n hai vµnh h×nh qu¹t 4 vµ

  liªn hÖ víi bµn ®¹p 6 b»ng xÝch 5. Khi ®¹p ch©n vµo bµn ®¹p 6 n¾p bÓ sÏ më ra

  vµ ta co thÓ bá chi tiÕt vµo bÓ hoÆc lÊy ra mét c¸ch tho¶I m¸i. Khi nhÊc ch©n

  khái bµn ®¹p, n¾p bÓ tù ®éng ®ãng l¹i do trong l−îng b¶n th©n.

  H×nh 1.8: BÓ dÇu röa chi tiÕt m¸y

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  13

  1.4. S¬ ®å tãm t¾t qu¸ tr×nh söa ch÷a m¸y

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  14

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  15

  Ch−¬ng II : B¶o tr× s÷a ch÷a c¸c mèi ghÐp cè ®Þnh

  2.1. Mèi ghÐp ren

  2.1.1. C«ng dông, ph©n lo¹i

  C«ng dông:

  - Ren tam gi¸c lµ lo¹i ren th«ng dông nhÊt, cã ®é kÝn khÝt cao, th−êng

  ®−îc sö dông trong c¸c kÕt cÊu ren vÝt, trong bu l«ng, ªcu, c¸c èng thñy lùc,

  nót ren ë c¸c van tr−ît.

  - Ren vu«ng vµ ren thang th−êng ®−îc dïng trong c¸c c¬ cÊu truyÒn

  ®éng nh− c¸c vÝt me hµnh tinh, vÝt bµn dao cña m¸y c«ng cô, vÝt n©ng cña

  m¸y, vÝt me c¸i cña m¸y tiÖn ren, vÝt me t¶i, may Ðp, vÝt me trong ªt« nguéi…

  - Ren r¨ng c−a th−êng dïng trong c¸c c¬ cÊu chÞu lùc lín theo mét

  h−íng nh− m¸y nÐn d¹ng c¬ khÝ hay thñy lùc, c¸c lo¹i kÝch …

  - Ren cung trßn th−êng ®−îc dïng trong c¸c mãc nèi toa tµu, nèi c¸c

  ®−êng èng n−íc lín…

  Ph©n lo¹i:

  - C¨n cø theo h×nh d¹ng pr«fin th× ren ®−îc chia lµm nhiÒu lo¹i: ren tam

  gi¸c, ren vu«ng, ren thang, ren r¨ng c−a, ren cung trßn, ren b¸n nguyÖt, ren

  ®Þnh vÞ, ren gãc vu«ng…., ®−îc thÓ hiÖn ë (h×nh 2.1).

  - C¨n cø theo vÞ trÝ th× ren ®−îc chia lµm hai lo¹i: ren ngoµi vµ ren trong.

  - C¨n cø theo h−íng xo¾n th× ren ®−îc chia lµm hai lo¹i: ren ph¶i vµ ren

  tr¸i, nh− (h×nh 2.2) thÓ hiÖn. §Æt ®øng bul«ng, ren tõ tr¸i qua ph¶i lªn cao dÇn,

  lµ ph¶i (®ai èc vÆn vµo theo chiÒu kim ®ång hå), ren tõ ph¶i qua tr¸i cao dÇn,

  tøc lµ ren tr¸i (®ai èc vÆn vµo ng−îc chiÒu kim ®ång hå).

  - C¨n cø theo sè ®Çu mèi th× ren ®−îc chia lµm hai lo¹i: ren mét ®Çu mèi

  vµ ren nhiÒu ®Çu mèi.

  Ngoµi ren th−êng dïng ra ng−êi ta cßn ph©n lo¹i theo bÒ mÆt vµ theo

  c«ng dông:

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  16

  - C¨n cø theo h×nh d¹ng bÒ mÆt th× ren ®−îc chia lµm hai lo¹i: ren trô vµ

  ren c«n.

  - C¨n cø theo c«ng dông th× ren ®−îc chia lµm ba lo¹i: ren l¾p siÕt, ren

  truyÒn ®éng vµ ren chuyªn dïng.

  - C¨n cø theo tiªu chuÈn th× ren ®−îc chia lµm hai lo¹i: ren tiªu chuÈn vµ

  ren kh«ng tiªu chuÈn.

  - Theo hÖ thèng ren th× ren ®−îc chia lµm ba lo¹i: ren hÖ mÐt, ren hÖ anh

  vµ ren èng (trô), ®−îc thÓ hiÖn ë (h×nh 2.3).

  H×nh 2.1: Ren: a) Ren c«n; b) Ren trô;

  c) Ren hÖ mÐt; d) Ren hÖ Anh; e) Ren èng (hÖ anh)

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  17

  H×nh 2.2: Ph−¬ng ph¸p ph©n biÖt ren tr¸i, ren ph¶i.

  H×nh 2.3: ThÓ hiÖn ren theo hÖ Anh vµ hÖ mÐt.

  2.1.2. C¸c d¹ng háng th−êng gÆp cña mèi ghÐp

  C¸c d¹ng h− háng th−êng gÆp nhÊt cña mèi ghÐp ren lµ:

  - Mßn profin ren theo ®−êng kÝnh trung b×nh

  - Gi¶m diÖn tÝch bÒ mÆt lµm viÖc cña ren (v× mßn).

  - Th©n bul«ng bÞ gi·n v× biÕn d¹ng dÎo.

  - Th©n bul«ng hoÆc vÝt cÊy bÞ uèn hoÆc bÞ ®øt.

  - C¸c vßng ren bÞ c¾t ®øt do lùc kÐo hoÆc nÐn däc trôc t¨ng ®ét ngét.

  2.1.3. C¸c biÖn ph¸p s÷a ch÷a c¸c lo¹i h− háng trªn

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  18

  Ren bÞ mßn ®øt hoÆc mÎ trªn bu l«ng hoÆc trôc cã ren.

  - TiÖn hÕt ren cò råi c¾t ren míi cã kÝch th−íc nhá h¬n, lóc nµy ph¶i

  thay thÕ ®ai èc míi. NÕu ren cò ®· ®−îc t«i cøng th× tr−íc khi tiÖn cÇn ñ.

  - NÕu kh«ng cho phÐp gi¶m kÝch th−íc ren th× phôc håi b»ng c¸ch hµn

  ®¾p hoÆc m¹ kim lo¹i hoÆc gia c«ng c¬.

  Ren bÞ mßn ®øt, vì hay mÎ, ë trong lç(trong th©n chi tiÕt m¸y).

  - Söa tíikÝch th−íc söa ch÷a b»ng c¸ch tiÖn, khoan hoÆc khoÐt hÕt ren

  cò råi lµm l¹i ren míi cã kÝch th−íc lín h¬n lóc nµy ph¶i thay bu l«ng hoÆc vÝt

  cÊy.

  - §Ó söa ch÷a t¹m mèi ghÐp ren trong tr−êng hîp phøc t¹p ta cã thÓ

  lµm bu l«ng hoÆc vÝt cÊy h¬i nhØnh h¬n lç cò ®Ó l¾p víi lç ren mßn. Khi cã dÞp

  thuËn lîi ph¶i söa ch÷a chÝnh thøc ngay.

  - Trong t−êng hîp lç ren ®−îc söa ch÷a b»ng chi tiÕt bæ sung: muèn

  vËy ta khoÐt hoÆc khoan lç ren cã háng réng thªm 5-6 mm n÷a råi míi tiÖn

  ren ë b¹c víi kÝch th−íc ren ban ®Çu.

  Th©n bu l«ng bÞ cong.

  N¾n b»ng bµn Ðp kiÓu vÝt me hoÆc ªt« ®Ó tr¸nh h− h¹i ren. Khi n¾n ph¶i

  dïng ®Öm mÒm ®Ó kÑp chÆt chi tiÕt.

  C¸c vÝt cÊy bÞ cong hoÆc ren háng ®Òu ®−îc thay míi mµ kh«ng söa ch÷a.

  BÞ c¸c chÊt bÈn cóa chÆt vµo r·nh then.

  Dïng bµn ren, tar« hoÆc chi tiÕt l¾p ren víi nã ®Ó c¹y chÊt bÈn ë ren vµ “

  n¾n l¹i ren”

  §Çu bu l«ng ®ai èc bÞ vì, mÐo “ chên” (kh«ng cã h×nh d¸ng s¸u c¹nh)

  c¸c chi tiÕt kh¸c bÞ søt mÎ.

  Dòa hµn ®¾p, råi gia c«ng c¬ hoÆc chØ gia c«ng c¬ råi dïng ch×a vÆn cã

  ngµm hÑp h¬n vµ vÆn.

  C¸c chi tiÕt ren bÞ nøt.

  Hµn ®¾p hoÆc thay míi

  Ren mÐo v× xiÕt ®ai èc qu¶ t¶i.

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  19

  Tuú theo ®é h− háng mµ ¸p dông mét trong c¸c biÖn ph¸p söa ch÷a ®·

  nªu hoÆc thay míi.

  “ChÕt” ren (tøc ren bÞ chÆt cøng kh«ng vÆn ra ®−îc)

  Ng©m trong x¨ng hoÆc dÇu ho¶ tõ vµi giê ®Õn vµi ngµy råi dïng ch×a vÆn

  nèi víi c¸nh tay ®ßn mµ vÆn ra. VÆn ®−îc råi th× tuú theo h×nh d¹ng ren mµ

  söa ch÷a.

  2.2. Mèi ghÐp chªm

  2.2.1. C«ng dông, ph©n lo¹i

  C«ng dông:

  C¸c lo¹i chªm dïng ®Ó ghÐp chÆt dïng trong mèi ghÐp cè ®Þnh vµ chªm

  dïng ®Ó ®iÒu chØnh khe hë trong mèi ghÐp ®éng, vÝ dô nh− chªm ë r·nh tr−ît

  bµn dao m¸y TiÖn.

  Ph©n lo¹i :

  - Chªm ghÐp chÆt - Chªm ®iÒu chØnh cã khe hë.

  2.2.2. C¸c d¹ng háng th−êng gÆp cña mèi ghÐp

  Nh÷ng d¹ng háng th−êng gÆp cña mèi ghÐp chªm lµ :

  - Chªm bÞ biÕn d¹ng vµ níi láng.

  - Chªm vµ r·nh chªm bÞ mßn hoÆc søt mÎ.

  - C¸c chi tiÕt cña mèi ghÐp bÞ nøt.

  2.2.3. C¸c biÖn ph¸p s÷a ch÷a c¸c lo¹i h− háng trªn

  - C¸c chªm háng ®Òu thay thÕ chø kh«ng söa ch÷a.

  - NÕu chªm bÞ biÕn d¹ng Ýt vµ níi láng, cã thÓ dïng t¹m b»ng c¸ch ®ãng

  chªm chÆt l¹i, nh−ng c¸ch nµy chØ lµ t¹m thêi khi ch−a cã chªm thay ®æi. V×

  hiÖn t−îng nµy chøng tá chªm kh«ng ®ñ ®é cøng cÇn thiÕt nÕu dïng l¹i ch¾c

  ch¾n sÏ l¹i bÞ biÕn d¹ng vµ níi láng ra.

  - C¸c r·nh chªm bÞ mßn hoÆc søt mÎ ®−îc ra c«ng réng ra hoÆc l¾p chªm

  míi hoÆc hµn liÒn råi gia c«ng r·nh míi cã kÝch th−íc ban ®Çu.

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  20

  - C¸c chi tiÕt cña mèi ghÐp bÞ nøt tuú t×nh tr¹ng sÏ hµn phôc håi hoÆc thay

  míi.

  2.3. Mèi ghÐp then

  2.3.1. C«ng dông, ph©n lo¹i

  C«ng dông: th−êng dïng ®Ó l¾p c¸c chi tiÕt m¸y truyÒn m« men xo¾n nh−:

  b¸nh r¨ng, b¸nh ®ai, ®Üa xÝch... víi trôc. Nã ®−îc dïng réng r·i v× cÊu t¹o ®¬n

  gi¶n, ch¾c ch¾n, dÔ th¸o l¾p, gi¸ thµnh h¹...

  Ph©n lo¹i: Chia ra lµm hai lo¹i

  - Then l¾p láng: Then b»ng, then b¸n nguyÖt, then dÉn h−íng.

  - Then ghÐp c¨ng: then v¸t, then tiÕp tuyÕn,...

  2.3.2. C¸c d¹ng háng th−êng gÆp cña mèi ghÐp

  Mèi ghÐp then b»ng truyÒn m« men xo¾n chñ yªó nhê 2 mÆt bªn cña

  then, trong qu¸ tr×nh lµm viÖc mèi ghÐp then b»ng th−êng ph¶i chÞu t¶i träng

  ®ét ngét (khi b¾t ®Çu truyÒn chuyÓn ®éng). Do ®ã, mèi ghÐp th−êng cã d¹ng

  háng nh−:

  - R·nh then trªn may¬ vµ trªn trôc bÞ nong réng, biÓu hiÖn lµm mèi ghÐp then

  lµm viÖc cã ®é r¬.

  - Khi chÞu t¶i träng ®ét ngét hoÆc khi bÞ qu¸ t¶i mèi ghÐp then cã thÓ bÞ c¾t

  ®øt (biÕt con then). HËu qu¶ lµ mèi ghÐp kh«ng truyÒn ®−îc chuyÓn ®éng.

  2.3.3. C¸c biÖn ph¸p s÷a ch÷a c¸c lo¹i h− háng trªn

  - Tr−êng hîp r·nh then trªn may ¬ hoÆc trªn trôc bÞ nong réng:

  Söa l¹i r·nh then trªn trôc tíi kÝch th−¬c s÷a ch÷a sau ®ã lµm l¹i con then

  míi. Chó ý: khi lµm l¹i con then míi cÇn chän ®óng vËt liªuô t−¬ng thÝch ®Ó

  cã thÓ ®¶m b¶o ®−îc c¸c yªu cÇu cña mèi ghÐp.

  Trong t−êng hîp r·nh then trªn trôc hoÆc trªn may¬ bÞ nong qu¸ réng th×

  chóng ta cã thÓ gia c«ng l¹i r·nh then míi, khi gia c«ng cÇn chó ý quay trôc

  (may ¬) ®i mét gãc 900, 1350 hoÆc 1800 vµ gia c«ng r·nh then míi t¹i vÞ trÝ

  ®ã.

  - Tr−êng hîp con then bÞ c¾t ®øt:

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  21

  Trong tr−êng hîp nµy chóng ta xö lý rÊt ®¬n gi¶n theo c¸ch sau: lÊy phÇn

  then bÞ c¾t ®øt trªn trôc vµ may ¬ ra sau ®ã gia c«ng l¹i con then míi. Chó ý:

  Khi lµm l¹i con then míi cÇn chän ®óng vËt liÖu t−¬ng thÝch ®Ó cã thÓ ®¶m

  b¶o ®−îc ®óng yªu cÇu cña mèi ghÐp.

  2.4. Mèi ghÐp then hoa

  2.4.1. C«ng dông, ph©n lo¹i

  C«ng dông: th−êng dïng ®Ó l¾p c¸c chi tiÕt m¸y truyÒn m« men xo¾n, ®¶m

  b¶o mèi ghÐp ®−îc ®ång t©m h¬n vµ dÔ di tr−ît c¸c chi tiÕt kh¸c trªn trôc.

  Ph©n lo¹i:

  - Theo ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña mèi ghÐp then hoa cã thÓ chia ra lµm 2 lo¹i :

  + GhÐp cè ®Þnh: Trong ®ã moay¬ ®−îc cè ®Þnh trªn trôc.

  + GhÐp di ®éng: Moay¬ cã thÓ tr−ît däc trôc.

  - Theo d¹ng r¨ng th× cã 3 lo¹i :

  + Then hoa r¨ng ch÷ nhËt: Lo¹i nµy dïng kh¸ phæ biÕn trong ngµnh c¬

  khÝ chÕ t¹o m¸y.

  + Then hoa r¨ng tam gi¸c: Dïng truyÒn m«men kh«ng lín, th−êng ¸p

  dông cho mèi ghÐp cè ®Þnh.

  + Then hoa r¨ng th©n khai: Lo¹i nµy truyÒn m«men xo¾n lín, gi¶m

  ®−îc øng suÊt tËp ë ch©n then do cã biÕn d¹ng th©n khai.

  - Theo c¸ch ®Þnh t©m khi ghÐp chia ra:

  + §Þnh t©m theo ®−êng kÝnh ngoµi: Dïng khi moay¬ kh«ng nhiÖt

  luyÖn vµ ®¶m b¶o ®é ®ång t©m cao.

  + §Þnh t©m theo ®−êng kÝnh trong: Dïng mèi ghÐp cÇn cã ®é ®ång

  t©m cao.

  + §Þnh t©m theo c¹nh bªn: Kh«ng ®¶m b¶o ®é ®ång t©m nh−ng lùc

  ph©n bè ®Òu trªn r¨ng, nªn dïng trong tr−êng hîp truyÒn m«men xo¾n lín.

  2.4.2. C¸c d¹ng háng th−êng gÆp cña mèi ghÐp

  Nh÷ng h− háng cña mèi ghÐp then hoa th−êng gÆp lµ:

  - Mßn then trong trôc vµ r·nh then trong lç.

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  22

  - DËp, vì, søt mÎ then hoa.

  - S©y s¸t hoÆc trãc bÒ mÆt lµm viÖc cña then hoa do t¸c dông cña t¶i träng

  ®éng

  2.4.3. C¸c biÖn ph¸p s÷a ch÷a c¸c lo¹i h− háng trªn

  - NÕu then hoa vµ r·nh then mßn Ýt mµ mèi ghÐp ®Þnh t©m theo ®−êng kÝnh

  trong cña trôc th× c¸ch s÷a ch÷a tèt nhÊt lµ söa lç then hoa tíi kÝch th−íc söa

  ch÷a vµ t¨ng kÝch th−íc then hoa trªn trôc b»ng c¸ch sÊn tõng then mét theo

  chiÒu däc then.

  - NÕu then hoa vµ r·nh then mßn Ýt mµ mèi ghÐp ®Þnh t©m theo ®−êng kÝnh

  ngoµi cña trôc th× söa ch÷a nh− sau : Söa ch÷a then hoa tíi kÝch th−íc söa

  ch÷a

  Vµ n©ng ®−êng kÝnh ®−êng kÝnh ngoµi ®Ó c¸c r·nh then hÑp l¹i phï hîp víi

  kÝch th−íc s÷a ch÷a cña chiÒu réng then hoa trªn trôc.

  - NÕu then hoa vµ r·nh then hoa mßn nhiÒu nh−ng ch−a qu¸ 20-25 % chiÒu

  réng then thi gia c«ng lç then hoa ®Õn kÝch th−íc söa ch÷a, hµn ®¾p trôc then

  hoa råi gia c«ng theo kÝch th−íc lç then hoa.

  - NÕu then hoa vµ r·nh then hoa mßn nhiÒu qu¸ 20-25 % chiÒu réng then th×

  ta hµn ®¾p toµn bé r·nh then råi gia c«ng r·nh then míi.

  + L−u ý : Nh÷ng chi tiÕt phøc t¹p gia c«ng khã kh¨n vµ ®¾t tiÒn, nÕu cßn kh¶

  n¨ng lµm viÖc, chØ cã mét phÇn then hoa bÞ háng mµ viÖc hµn ®¾p ¶nh h−ëng

  ®Õn ®é chÝnh x¸c cña chi tiÕt v× vËy ta ph¶i thay phÇn trôc cã then hoa.

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  23

  Ch−¬ng III: B¶o tr× söa ch÷a trôc t©m vμ trôc truyÒn

  Trong söa ch÷a c¸c trôc t©m vµ trôc truyÒn chóng ta ph©n trôc lµm ba

  lo¹i: trôc tr¬n, trôc bËc vµ trôc then hoa. Khi n¾n c¸c trôc cong, ta cßn ph©n

  thµnh trôc cøng vµ trôc mÒm. Trôc mÒm lµ trôc cã chiÒu dµi gÊp 5 lÇn ®−êng

  kÝnh trë lªn.

  Tuy vËy ®èi víi tõng trôc cô thÓ trong söa ch÷a còng cã thÓ ph©n lo¹i

  kh¸c víi chÕ t¹o trôc míi.

  KÕt cÊu cña trôc t©m, trôc truyÒn c¬ b¶n gièng nhau vµ ®Òu dïng ®Ó ®ì

  c¸c chi tiÕt quay. Chóng chØ kh¸c nhau ë chç: Trôc truyÒn ngoµi chÞu m«men

  xo¾n vµ th−êng quay cïng víi c¸c chi tiÕt l¾p trªn nã, cßn trôc t©m th−êng

  ®øng yªn vµ chØ chÞu m«men uèn th«i.

  Nh÷ng h− háng th−êng gÆp cña hai lo¹i trôc nµy lµ:

  - Mßn ngçng trôcvµ mÊt ®é nh½n bÒ mÆt cÇn thiÕt.

  - BÞ xo¾n lµm mÊt ®é chÝnh x¸c vÞ trÝ t−¬ng quan gi÷a c¸c bé phËn

  cña trôc (vÞ trÝ gi÷a c¸c r·nh then víi nhau …).

  - BÞ uèn.

  - BÞ nøt hoÆc gÉy.

  3.1. Trôc bÞ mßn ngâng vµ mÊt ®é nh½n cÇn thiÕt

  3.1.1. Söa ch÷a ngâng trôc tíi kÝch th−íc söa ch÷a nhá h¬n kÝch th−íc ban

  ®Çu

  Ph−¬ng ph¸p nµy th−êng ¸p dông cho c¸c ngâng trôc lµm viÖc trong æ

  tr−ît babit hoÆc nh÷ng æ tr−ît sÏ ®−îc tr¸ng l¹i hoÆc thay míi khi söa ch÷a

  ®ång thêi víi trôc.

  - NÕu ngâng trôc mßn ch−a tíi 0,2- 0,3 mm chØ viÖc mµi ®¹t ®é c«n, ®é «

  van vµ ®é nh½n bÒ mÆt cÇn thiÕt.

  - NÕu ®é mßn lín h¬n th× ®em tiÖn. Sau ®ã mµi l¹i cho phÐp gi¶m ®−êng

  kÝnh trôc kh«ng qu¸ 5%.

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  24

  3.1.2. Phôc håi ngâng trôc tíi kÝch th−íc ban ®Çu

  Ph−¬ng ph¸p nµy ¸p dông cho ngâng trôc l¾p víi æ l¨n.

  - NÕu ngâng trôc mßn Ýt ta m¹ Cr«m (chiÒu dµy líp m¹ Cr«m chØ tíi vµi

  tr¨m μm) råi mµi.

  - NÕu mßn nhiÒu th× m¹ thÐp, phun thÐp, hµn ®iÖn hå quang rung sau ®ã

  tiÖn råi mµi (chó ý ph¶i ñ tr−íc khi mµi).

  3.1.3. Söa ch÷a b»ng b¹c Ðp trung gian

  Tr−êng hîp ngâng trôc bÞ mßn nhiÒu cßn cã thÓ dïng b¹c söa ch÷a Ðp

  vµo trôc cò (l¾p chÆ) råi gia c«ng b¹c nµy ®¹t kÝch th−íc vµ ®é nh½n bÒ mÆt

  cÇn thiÕt.

  H×nh 3.1: Phôc håi trôc mßn b»ng c¸ch Ðp b¹c trung gian

  3.2. Trôc bÞ biÕn d¹ng xo¾n

  - ChØ trôc truyÒn míi cã d¹ng sai háng nµy. Tr−íc tiªn ph¶i kiÓm tra, x¸c

  ®Þnh chÝnh x¸c ®é sai lÖch vÒ xo¾n cña trôc råi ®−a lªn ®å g¸ chuyªn dïng vµ

  xo¾n trôc theo chiÒu ng−îc l¹i.

  - Khi thao t¸c ph¶i tiÕn hµnh tõ tõ ®Ó lùc xo¾n truyÒn ®Õn toµn bé trôc,

  tr¸nh kh«ng ph¸ huû c¸c cø tú dïng ®Ó xo¾n trôc (th−êng lµ r·nh then).

  - Sau khi n¾n ph¶i nung nãng trôc tíi nhiÖt ®é ram thÊp, gi÷ ë nhiÖt ®é

  nµy 3÷ 4 giê råi lµm nguéi chËm (vÝ dô nguéi trong kh«ng khÝ tÜnh). Sau khi

  nhiÖt luyÖn, nÕu trôc vÉn kh«ng bÞ xo¾n trë l¹i th× kÕt qu¶ nµy sÏ ®−îc duy tr×

  l©u dµi.

  TrôcB¹c

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  25

  3.3. Trôc bÞ cong

  Söa ch÷a b»ng c¸ch n¾n hoÆc nung nãng côc bé:

  N¾n trôc (ph−¬ng ph¸p c¬ khÝ): cã thÓ n¾n ë tr¹ng th¸i nguéi hoÆc nãng.

  §èi víi trôc mÒm hoÆc trôc cã ®−êng kÝnh nhá h¬n 50mm ®Òu ®−îc n¾n

  nguéi. ChØ cã nh÷ng trôc cã ®−êng kÝnh lín h¬n 50mm vµ bÞ cong nhiÒu míi

  n¾n nãng; khi n¾n nãng cÇn ph¶i nung trôc ®Õn nghiÖt ®é rÌn (150÷450 0C).

  Cã thÓ n¾n trªn c¸c m¸y Ðp vÝt hoÆc m¸y Ðp thuû lùc.

  Ph−¬ng ph¸p nung nãng côc bé: ¸p dông cho trôc cã ®−êng kÝnh lín h¬n

  50mm.

  3.4. Trôc bÞ nøt hoÆc gÉy

  Nh÷ng trôc kh«ng quan träng nÕu bÞ nøt vì nhá th× hµn v¸, nÕu nøt vì

  lín hoÆc gÉy cã thÓ hµn nèi hai phÇn trôc víi nhau.

  M¸y Ðp

  H×nh 3.2: N¾n trôc

  H×nh 3.3: Nung nãng côc bé

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  26

  3.4.1. Hµn

  Trªn trôc ë chç nøt hoÆc g·y t¹o 2 mÆt c«n ®èi ®Ønh nhau, gãc ë ®Ønh

  900 , khoan lç Φ5 ÷ Φ10 l¾p chèt ghÐp s¬ bé kiÓm tra ®é ®ång t©m. Sau ®ã

  hµn tõ tõ võa hµn võa xoay trôc, sau khi hµn th−êng hoa chç hµn ë nhiÖt ®é

  8500C.

  3.4.2. Nèi trôc

  Nh÷ng trôc bÞ nøt, g·y kÌm theo søt mÏ nÕu nèi nh− h×nh 3.4 sÏ bÞ hôt

  chiÒu dµi th× cã thÓ nèi nh− h×nh 3.5, tøc lµ thªm mét ®o¹n phô thªm ®Ó b¶o

  chiÒu dµi ban ®Çu cña trôc söa ch÷a. Sau khi hµn nÕu trôc bÞ cong th× ph¶i n¾n

  söa, ®ång thêi ph¶i ñ ®Ó khö øng suÊt d− råi gia c«ng ®Ó ®¹t ®é chÝnh x¸c vµ

  ®é nh½n bÒ mÆt cÇn thiÕt.

  H×nh 3.5: Phôc håi trôc gÉy cã ®o¹n nèi thªm

  H×nh 3.4: Phôc håi trôc gÉy hoÆc nøt nghiªm träng

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  27

  Ch−¬ng IV: b¶o tr× söa ch÷a trôc chÝnh

  4.1. KÕt cÊu cña trôc chÝnh vµ c¸c d¹ng háng th−êng gÆp

  4.1.1. KÕt cÊu cña trôc chÝnh

  Trôc chÝnh lµ mét trong nh÷ng chi tiÕt quan träng nhÊt cña c¸c m¸y c¾t

  kim lo¹i. ë m¸y tiÖn, trôc chÝnh l¾p trùc tiÕp víi c¸c chi tiÕt gia c«ng. ë m¸y

  phay, khoan, doa, mµi, ®¸nh bãng... trôc chÝnh mang cô c¾t vµ quay cïng víi

  chóng. V× vËy ®é chÝnh x¸c, ®é cøng v÷ng vµ ®é æn ®Þnh chuyÓn ®éng cña

  trôc chÝnh cã ¶nh h−ëng quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l−îng s¶n phÈm gia c«ng trªn

  m¸y.

  Trong ®a sè c¸c m¸y c¾t kim lo¹i, trôc chÝnh lµ chi tiÕt gia c«ng rÊt phøc

  t¹p vµ ®¾t tiÒn. V× vËy khi söa ch÷a m¸y ng−êi ta hÕt søc tr¸nh thay trôc chÝnh

  mµ t×m c¸ch phôc håi nã.

  §Ó söa ch÷a tèt, cÇn n¾m v÷ng nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña cÊu t¹o trôc

  chÝnh.

  H×nh 4.1 nªu cÊu t¹o trôc chÝnh cña c¸ lo¹i m¸y tiÖn th«ng dông chÝnh

  x¸c th−êng. Ngâng sau vµ ngong tr−íc ®Ó l¾p æ trôc

  4.1.2. C¸c d¹ng háng hãc th−êng gÆp

  Nh÷ng bé phËn cã thÓ h− háng cña c¸c lo¹i trôc chÝnh lµ:

  - Ngâng trôc l¾p æ

  - Lç c«n

  H×nh 4.1: Trôc chÝnh cña c¸c lo¹i m¸y tiÖn chÝnh x¸c th−êng 1.Ngâng sau. 2. Th©n trôc; 3. NGâng tr−íc; 4. MÆt ®Þnh vÞ ®Ó l¾p m©m cÆp; 5. Lç c«n; 6. Ren ®Ó kÑp m©m cÆp

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  28

  - Ren vµ then hoa

  - Ngâng c«n

  - Lç ®ãng chªm

  4.2. Söa ngâng l¾p æ trôc

  4.2.1. C¸c d¹ng háng hãc cña ngâng trôc

  Th−êng ngâng trôc h− háng v× mßn.

  4.2.2. Ph−¬ng ph¸p kh¾c phôc

  - NÕu mßn Ýt < 0,02mm cã thÓ mµi trªn m¸y tiÖn b»ng kÑp gç víi bét mµi

  nh·o.

  - NÕu mßn qu¸ 0,02mm th× mµivíi kÝch th−íc sña ch÷a sau khi mµi ph¶i

  kiÓm tra ®é cøng xem cßn cã líp thÊm than hoÆc t«i cøng. Kh«ng nÕu mµimÊt

  líp cøng ph¶i nhiÖt luyÖn hoÆc hãa nhiÖt luyÖn l¹i. Khi gia c«ng ngâng trôc

  ®¹t tíi kÝch th−íc s÷a ch÷a ph¶i thay bËc lãt æ trôc.

  - NÕu ngâng trôc mßn tíi 0,1 mm th× m¹ cr«m phun kim lo¹i hoÆc hµn hå

  quang. Ph¶i ®¾p ®ñ c¶ l−îng d− gia c«ng v× sau khi tiÖn vµ mµi ph¶i ®¹t ®−îc

  cña chi tiÕt.

  - NÕu ngâng trôc mßn nhiÒu th× cã thÓ tiÖn nhá ®i råi Ðp b¹c söa ch÷a

  gièng nh− mét biÖn ph¸p phôc håi trôc t©m, trôc truyÒn. Nguyªn c«ng cuèi

  cïng trong söa ch÷a ngâng trôc l¾p víi æ lµ ®¸nh bãng nh− sau: L¾p trôc lªn

  c¸c mòi t©m, tèc ®é, quay cña trôc kho¶ng 50-70m/phót, ®¸ ®¸nh bãng lµ mét

  miÕng gang peclit h¹t nhá cã b«i bét mµi nh·o ®Ó ®¸nh bãng ngâng trôc. Khi

  thao t¸c tay cÇm miÕng gang ¸p nhÑ mÆt cã bét mµi vµo ngâng trôc vµ ®−a ®i

  ®−a l¹i theo chiÒu dµi ngâng trôc kho¶ng 3-5 phót. Trong qu¸ tr×nh ®¸nh bãng

  ngâng trôc thØnh tho¶ng l¹i röa bét mµi dÝnh vµo ngâng trôc vµ miÕng gang

  b»ng x¨ng, b«i líp bét mµi míi vµo miÕng gang vµ tiÕp tôc c«ng viÖc. §Õn khi

  bÒ mÆt ngâng trôc bãng nh− g−¬ng th× ®−îc.

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  29

  4.3. Söa ch÷a lç c«n

  4.3.1. C¸c d¹ng háng hãc cña lç c«n

  Lç c«n cña trôc chÝnh c¸c m¸y c¾t kim lo¹i th−êng bÞ háng v× mßn. KiÓm

  tra ®é mßn b»ng c¸c vÕt s¬n tiÕp xóc gi÷a lç víi calip c«n.

  4.3.2. Ph−¬ng ph¸p kh¾c phôc

  NÕu lç mßn Ýt cã thÓ ®−a lªn m¸y mµi trßn trong ®Ó söa ch÷a, khi ®ã ®Æt

  ngâng tr−íc cña trôc chÝnh cã lç c«n cÇn mµi lªn gi¸ ®ì chuyªn dïng (luynet),

  ®Çu sau trong m©m cÆp m¸y mµi. Sai sè g¸ ®Æt cho phÐp lµ 0,005 mm. Khi mµi

  chó ý ®¶m b¶o ®é c«n ban ®Çu. NÕu ®é c«n cÇn mµi lµ cña trôc chÝnh m¸y tiÖn

  cã thÓ ®Ó nguyªn trôc trªn m¸y ë d¹ng l¾p, dïng ®å g¸ mµi kÑp trªn bµn giao

  ®Ó mµi lç c«n.

  NÕu lç c«n trôc chÝnh mßn nhiÒu th× cã thÓ phôc håi b»ng c¸ch Ðp b¹c söa

  ch÷a nh− sau:

  TiÖn s½n mét b¹c c«n b»ng thÐp cacbon thÊp ( chi tiÕt 2 trong h×nh 4.2)

  dµy 4-5mm, cã kÝch th−íc phï hîp ®Ó Ðp vµo lç c«n trôc chÝnh sau nµy. §Ó

  ®¶m b¶o ®ång t©m gi÷a ®−êng t©m lç c«n sau khi söa ch÷a víi ®−êng t©m trôc

  chÝnh, cÇn ®Ó nguyªn trôc chÝnh l¾p trªn m¸y (nÕu lµ söa ch÷a trôc c«n trªn

  trôc chÝnh m¸y tiÖn) mµ tiÖn lç c«n theo ®−êng kÝnh ngoµi cña b¹c 2 sao

  chochiÒu dµi cña b¹c khi l¾p khÝt vµo lç c«n ®· tiÖn cña trôc chÝnh, lóc ch−a

  H×nh 4.2: phôc håi lç c«n cña trôc chÝnh b»ng b¹c bæ

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  30

  Ðp chÆt th× ®Çu b¹c thß ra ngoµi mÆt ®Çu trôc chÝnh 5mm. ThÊm than lç b¹c

  s©u 0,5-8mm, t«i ®Õn HRC58-60, tÈy s¹ch gØ s¾t vµ c¸c chÊt bÈn b¸m ë b¹c

  b«i mì mÆt ngoµi b¹c vµ ®Æt nã vµo lç c«n trôc chÝnh. Dïng mét ®å v¸ kiÓu

  trôc hót ®Ó Ðp chÆt b¹c vµo lç c«n trôc chÝnh. Sau khi Ðp, mµi lç b¹c ®Ó ®¹t ®é

  nh½n vµ ®é chÝnh x¸c yªu cÇu.

  4.4. Söa ch÷a ren vµ lç then

  4.4.1. C¸c d¹ng háng hãc cña ren vµ lç then

  D¹ng háng c¬ b¶n cña ren vµ lç then lµ ren bÞ mßn, lç then bÞ hoÆc søt

  mÎ.

  4.4.2. Ph−¬ng ph¸p kh¾c phôc

  §èi víi ren cña trôc chÝnh bÞ mßn ®−îc söa ch÷a b»ng m¹ ®iÖn, hµn l¾p

  hoÆc hµn hå quang rung råi gia c«ng c¬ ®¹t kÝch th−íc ban ®Çu. NÕu c¾t ren

  míi víi kÝch th−íc nhá ®i th× ph¶i thay ®Üa b¾t m©m cÆp vÆn vµo ren nµy, c¸ch

  nµy rÊt Ýt dïng v× kÝch th−íc phÇn trë nªn kh«ng tiªu chuÈn.

  §èi víi r·nh then:

  - NÕu mßn Ýt hoÆc søt mÎ th× hµn ®¾p nh÷ng chç søt mÎ råi gia c«ng ®¹t

  kÝch th−íc ban ®Çu. Nh÷ng r·nh then bÞ háng nÆng th× kh«ng söa ch÷a mµ hµn

  ®¾p råi lµm r·nh then míi ë vÞ trÝ kh¸c c¸ch r·nh cò 900, 1350, 1800 theo chu

  vi nÕu kÕt cÊu cho phÐp.

  - NÕu hµn ®¾p mµ sî vªnh th× cã thÓ Ðp mét ®Öm thÐp vµo r·nh cò råi hµn

  liÒn hoÆc b¾t chÆt b¨ng vÝt.

  §èi víi then hoa:

  - NÕu mèi ghÐp then vµ then hoa mßn hÕt mµ mèi ghÐp ®Þnh t©m theo

  ®−êng bªn trong cña trôc th× c¸ch söa ch÷a tèt nhÊt lµ: söa lç then hoa tíi kÝch

  th−íc söa ch÷a vµ t¨ng kÝch th−íc then hoa trªn trôc theo kÝch th−íc cña r·nh

  then lç sau khi söa ch÷a nÕu then vµ r·nh then ®· t«i cøng th× ph¶i ñ tr−íc khi

  söa ch÷a.

  - Lµm t¨ng kÝch th−íc then hoa trªn trôc b»ng c¸ch xÊn tõng then mét

  theo chiÒu däc däc then, xÊn then hoa lµ dïng mét ®Üa b»ng thÐp lµm h»n

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  31

  thµnh vÕt trªn bÒ mÆt däc theo then hoa (bÒ mÆt then hoa theo ®−êng kÝnh

  ngoµi). Sau khi xÊn kim lo¹i cña then ®−îc dån sang hai bªn lµm t¨ng chiÒu

  réng vµ ®−êng kÝnh trong cña then. Ta xÊn tõng then tíi khi chiÒu réng cña

  then tíi khi chiÒu réng cña then t¨ng tíi kÝch th−íc v−ît qu¸ chiÒu réng cña

  r·nh ë lç. Sau khi söa ch÷a mét l−îng d− ®ñ ®Ó gia c«ng (0.1÷ 0,2) mm th×

  sang then kh¸c, cø tiÕp tôc nh− thÕ ®Õn hÕt. Sau ®ã gia c«ng l¹i vµ nhiÖt luyÖn

  ®Ó ®¹t ®é cøng ban ®Çu.

  - NÕu r·nh then vµ then hoa mßn Ýt ®èi víi mèi ghÐp ®Þnh t©n theo ®−êng

  kÝnh ngoµi cña trôc th× söa ch÷a nh− sau: Söa ch÷a trôc then hoa tíi kÝch th−íc

  söa ch÷a vµ n©ng ®−êng kÝnh ngoµi cña lç then hoa ®Ó c¸c r·nh then hÑp l¹i

  phï hîp víi kÝch th−íc söa ch÷a cña chiÒu réng then trªn trôc. Sau ®ã söa l¹i

  chiÒu réng r·nh vµ ®−êng kÝnh ngoµi cña lç then hoa (may ¬).

  - NÕu r·nh then vµ then hoa mßn nhiÒu th× hµn l¾p råi gia c«ng c¬ theo

  kÝch th−íc söa ch÷a (ban ®Çu).

  Chó ý: Nh÷ng mèi ghÐp ren vµ then trªn trôc chÝnh rÊt chÝnh x¸c vµ trôc

  chÝnh lµ chi tiÕt quan träng kh«ng nªn v× söa ch÷a ren, then hoa vµ r·nh then

  mµ lµm ¶nh h−ëng tíi ®é chÝnh x¸c cña toµn trôc.

  4.5. Söa ch÷a lç ®ãng chªm

  4.5.1. C¸c d¹ng háng hãc cña lç ®ãng chªm

  Lç ®ãng chªm ®Ó th¸o dông cô c¾t (mòi khoan) ë trôc chÝnh m¸y khoan

  còng hay háng bÞ mßn.

  4.5.2. Ph−¬ng ph¸p kh¾c phôc

  C«ng nghÖ söa ch÷a nh− sau

  H×nh 4.3: Söa ch÷a lç ®ãng chªm

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  32

  Gia c«ng réng lç ®ã thµnh h×nh ch÷ nhËt trªn m¸y xäc ®Ó chuÈn bÞ Ðp b¹c

  bæ sung vµo. Theo kÝch lç võa gia c«ng vµ ®−êng kÝnh trôc chÝnh, chÕ t¹o mét

  b¹c ®Ó ®Õn l−îng d− mµi vµ ®é d«i l¾p ghÐp, v¸t bèn gãc b¹c ®Ó khái cÊn vµo

  bèn gãc lç khi l¾p; t«i ®é b¹c ®Õn ®é cøng HRC55- 62 råi mµi bèn mÆt ngoµi

  sÏ l¾p vµo lç. Cuèi cïng, nung nãng trôc chÝnh vµ Ðp b¹c vµo lç ch÷ nhËt võa

  gia c«ng cña trôc.

  4.6. Söa ch÷a ngâng c«n

  NhiÒu lo¹i trôc l¾p ghÐp víi c¸c chi tiÕt ®èi tiÕp b»ng ngâng c«n cã then

  (th−êng lµ then b¸n nguyÖt). Hai lo¹i trong sè c¸c ngâng c«n ®ã ®−îc giíi

  thiÖu trªn h×nh 4.4. §ã lµ kÕt cÊu ®Çu tr−íc cña trôc chÝnh m¸y mµi, mµi dïng

  ®Ó l¾p víi may ¬ cña chi tiÕt ®èi tiÕp nh− Ých kÑp ®¸ mµi, b¹c, m©m cÆp .v.v...

  4.6.1. C¸c d¹ng háng hãc cña ngâng c«n

  C¸c d¹ng háng cña ngâng c«n th−êng lµ:

  - Mßn mÆt c«n l¾p ghÐp trªn trôc vµ trªn lç lµm chi tiÕt bÞ láng chiÒu trôc, do

  ®ã còng bÞ láng h−íng t©m.

  - Mßn vµ chÌn dËp r·nh then, ë trôc vµ lç.

  - ChÌn dËp vµ c¾t ®øt then.

  - Mßn vµ ph¸ huû ren.

  4.6.2. Ph−¬ng ph¸p kh¾c phôc

  ë ®©y ta chØ nghiªn cøu ph−¬ng ph¸p kh¾c phôc d¹ng háng mßn mÆt c«n (cßn c¸ch kh¾c phôc d¹ng háng nh−: Mßn vµ chÌn dËp r·nh then, ë trôc vµ lç;

  ChÌn dËp vµ c¾t ®øt then; Mßn vµ ph¸ huû ren t−¬ng tù nh− æ c¸c phÇn tr−íc).

  H×nh 4.4: Ngâng c«n trôc chÝnh

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  33

  - Khi mèi ghÐp bÞ láng v× bÞ mßm mÆt c«n, cã thÓ kh¾c phôc b»ng c¸ch

  c¾t bít mÆt ®Çu phÇn c«n trªn trôc (h×nh 4.5) ®Ó 1 tú ®−îc vµo chi tiÕt 2 trªn

  l¾p.

  - Khi kh«ng cho phÐp chi tiÕt dÞch chuyÓn chiÒu trôc, cÇn phôc håi c¸c mÆt

  c«n víi kÝch th−íc ban ®Çu tøc lµ ph¶i söa c¶ lç vµ trôc: lç ®−îc phôc håi b¨ng

  c¸ch l¾p b¹c söa ch÷a, chån hoÆc hµn ®¾p gia c«ng c¬: trôc ®−îc m¹ cr«m

  hoÆc hµn ®¾p hoÆc gia c«ng c¬, nÕu mßn qua ta thay trôc míi.

  H×nh 4.5: Söa mèi ghÐp trªn ngâng c«n

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  34

  Ch−¬ng V: B¶o tr× söa ch÷a trôc æ

  5.1. Söa ch÷a æ l¨n

  5.1.1. §Æc ®iÓm l¾p ghÐp

  æ l¨n ®−îc l¾p ghÐp víi bé phËn m¸y theo ®−êng kÝnh trong- d ( l¾p víi

  trôc) vµ kÝch th−íc ngoµi cña vßng ngoµi-D ( l¾p víi vá hép), æ dïng ®Ó ®ì

  trôc vµ lµm cho trôc chuyÓn ®éng nhÑ nhµng b»ng c¸c con l¨n.

  5.1.2. C¸c d¹ng háng, nguyªn nh©n vµ ph−¬ng ph¸p kh¾c phôc

  D¹ng háng Nguyªn nh©n BiÖn ph¸p kh¾c phôc

  Khe hë h−íng

  kÝnh vµ chiÒu trôc

  qu¸ lín.

  Mßn c¸c chi tiÕt cña æ §iÒu chØnh cho khe hë nhá

  ®i. Sau khi ®iÒu chØnh ®èi

  víi c¸c æ bi b×nh th−êng,

  cho phÐp khe hë v−ît qu¸

  trÞ sè ban ®Çu 3-4 lÇn. NÕu

  khe hë lín qu¸ th× thay æ

  Cã cÆn ®en tõ æ

  lät ra ngoµi

  Kh«ng ®ñ dÇu mì b«i

  tr¬n, æ nãng qu¸

  Röa, b«i tr¬n vµ kiÓm tra

  khe hë, nÕu kh«ng ®¹t yªu

  cÇu kü thuËt th× thay

  DÇu tõ æ lät ra cã

  lÉn mÆt s¾t kim

  lo¹i, æ lµm viÖc cã

  tiÕng ån

  VËt liÖu cña c¸c chi tiÕt æ

  bÞ mßn nªn líp bÒ mÆt c¸c

  vµnh æ vµ bi bÞ trãc

  Thay míi

  VÒ mÆt lµm viÖc

  cña c¸c chi tiÕt æ

  bÞ nøt, x−íc, vì

  æ lµm viÖc qu¸ t¶i, l¾p

  ghÐp chÆt qu¸ chÕ ®é

  th«ng th−êng; cã vËt l¹ lät

  vµo æ v× lãt kÝn kh«ng tèt

  Thay æ. NÕu vÕt x−íc ë

  vµnh æ däc theo chiÒu l¨n

  cña bi th× cã thÓ dïng l¹i

  ®−îc

  Háng vßng c¸ch

  Kh«ng ®ñ dÇu mì b«i tr¬n Söa vßng c¸ch. NÕu kh«ng

  ®−îc th× thay æ

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  35

  C¸c bÒ mÆt lµm

  viÖc bÞ han gØ

  Cã h¬i Èm, n−íc, a xÝt, lät

  vµo æ hoÆc dÇn mì b«i

  tr¬n kh«ng tèt

  Lau chïi hÕt vÕt han gØ,

  kiÓm tra dÇu mì b«i tr¬n.

  NÕu gØ nÆng th× thay æ

  æ bÞ kÑt, quay

  b¨ng tay thÊy

  nÆng

  Cã vËt l¹ chui vµo æ v×

  “phít” lãt kÝn bÞ háng,

  thiÕu dÇu mì b«i tr¬n.

  Lau ch×u, b«i tr¬n ®Çy ®ñ

  thay phít. NÕu c¸c vßng æ

  mßn nhiÒu th× thay

  Khe hë l¾p r¸p

  gi÷a æ víi trôc vµ

  lç th©n m¸y

  kh«ng ®¶m b¶o

  Mßn ngâng trôc, lç th©n

  m¸y hoÆc c¸c vßng æ.

  Söa ch÷a ngâng trôc vµ lç

  th©n m¸y. NÕu c¸c chi tiÕt

  æ mßn nhiÒu th× thay míi

  C¸c vßng lãt kÝn

  kh«ng ®¶m b¶o

  lãt kÝn æ

  D¹ bÞ bÈn, cøng; chÊt dÎo

  bÞ l·o ho¸, lâo cña vßng

  lãt kÝn bÞ gi¶m tÝnh ®µn

  håi hoÆc trôc mßn kh«ng

  khÝt víi vµnh trong cña

  vßng lãt kÝn

  Röa vßng lãt kÝn b»ng

  x¨ng, lau kh«, c¾t bít vµi

  vßng lß xo. NÕu vßng lãt

  kÝn mßn hoÆc cøng qu¸ th×

  thay míi

  5.2. Söa ch÷a æ tr−ît

  C¸c d¹ng háng cña æ tr−ît vµ nguyªn nh©n:

  - Líp kim lo¹i chèng ma s¸t bÞ ch¸y hoÆc bÞ bong, bÒ mÆt cña b¹c bÞ c¹o

  x−íc.

  Nguyªn nh©n: Do cæ trôc vµ b¹c lu«n lu«n tiÕp xóc víi nhau g©y ra hiÖn

  t−îng ma s¸t vµ mµi mßn c¸c chi tiÕt do ¸p suÊt dÇu thÊp kh«ng ®¶m b¶o

  l−îng dÇu b«i tr¬n.

  - æ bÞ nãng, trôc ®«i khi bÞ kÑt.

  Nguyªn nh©n : Khe hë nhá qu¸ hoÆc bÞ x−íc v× b«i tr¬n kh«ng tèt

  - æ kh«ng ®iÒu chØnh ®−îc khe hë :

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  36

  Nguyªn nh©n : MÆt lµm viÖc mßn qu¸ trÞ sè cho phÐp.

  - MÆt lµm viÖc bÞ s©y s¸t lín, cã vÕt lâm, lµm viÖc ån

  Nguyªn nh©n: Do thiÕu dÇu b«i tr¬n hoÆc dÇu b«i tr¬n bÈn, cã cÆn b·.

  5.2.1. Söa ch÷a æ nguyªn

  Mßn Ýt : ¸p dông mét sè biÖn ph¸p :

  - Chïn cho èng lãt ng¾n l¹i th−êng ¸p dông cho èng lãt cã chiÒu dµi

  L 100 mm th× tiÕn hµnh c¾t èng lãt lµm 2

  phÇn, dòa mÆt c¾t v¸t mÐp sau ®ã hµn l¹i sao cho ®ñ l−îng d− gia c«ng theo

  kÝch th−íc trªn æ.

  - NÕu b¹c cã ®−êng kÝnh Φ < 100 mm th× kh«ng nªn c¾t lµm 2 nöa mµ cã

  thÓ phun 1 líp kim lo¹i chÞu ma s¸t vµo lç b¹c sau ®ã gia c«ng c¬ ®Ó ®¶m b¶o

  ®é nhít.

  - NÕu b¹c bÞ mßn nhiÒu th× ta tiÕn hµnh b»ng c¸ch mµi l¹i ngâng trôc vµ

  thay èng lãt cò b»ng èng lãt míi cã ®−êng kÝnh phï hîp víi ngâng trôc ®·

  mµ.

  5.2.2. Söa ch÷a æ ghÐp hai nöa

  - Tr−íc hÕt ta ph¶i ®iÒu chØnh khe hë gi÷a ngâng trôc vµ b¹c b»ng c¸ch t¨ng

  hoÆc gi¶m chiÒu dµy c¨n ®Öm ë bÒ mÆt l¾p ghÐp.

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  37

  - NÕu bÒ mÆt b¹c bi x−íc ta tiÕn hµnh c¹o :

  Ph−¬ng ph¸p c¹o: Nöa b¹c d−íi ®−îc c¹o b»ng c¸ch ngâng trôc ®−îc phñ mét

  líp s¬n máng vµ rµ víi nöa b¹c d−íi sau ®ã ta xoay ®i råi c¹o theo vÕt mµi tiÕp

  xóc. Khi c¹o ph¶i tu©n theo nguyªn t¾c : C¹o chç b¾t mµu vµ c¹o chç nÆng, bá

  chç nhÑ.

  Chó ý : Ph¶i thay ®æi mòi c¹o. Trong qu¸ tr×nh c¹o ®−îc tiÕp tôc ®Õn khi vÕt

  mµu ph©n bè ®Òu trªn bÒ mÆt lµm viÖc cña nöa b¹c vµ chiÕm 70- 75 diÖn tÝch

  bÒ mÆt tiÕp xóc.

  - Sau khi c¹o ®−îc mÆt d−íi ta tiÕn hµnh c¹o mÆt trªn, t−¬ng tù

  - Sau khi c¹o xong c¶ hai mÆt ta tiÕn hµnh b«i mµu vµ c¹o lÇn cuèi b»ng c¸ch

  b«i mµu vµo cæ trôc sau, sau ®ã l¾p ghÐp vµ xoay trôc ®i vµi vßng, sau ®ã th¸o

  trôc ra vµ tiÕn hµnh c¹o

  - HiÖu chØnh sau khi c¹o xong ta lau s¹ch vµ l¾p vµo ngâng trôc vµ b«i tr¬n

  mét líp dÇu.

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  38

  Ch−¬ng VI: b¶o tr× söa ch÷a trôc vÝt me vμ bé truyÒn

  vÝt me- ®ai èc

  6.1. Trôc vÝt me

  6.1.1. C¸c d¹ng háng th−êng gÆp

  C¸c d¹ng háng th−êng gÆp cña trôc vÝt ®ã lµ:

  - Trôc vÝt bÞ cong.

  - Trôc vÝt bÞ mßn, søt mÎ bÒ mÆt lµm viÖc.

  - Ngâng trôc vÝt l¾p víi æ bÞ mßn.

  6.1.2. Ph−¬ng ph¸p söa ch÷a thay thÕ

  - Trôc vÝt bÞ cong: ®−îc n¾n th¼ng b»ng ®Çu kÑp, b»ng ®ßn bÈy hoÆc b»ng

  c¸c ph−¬ng ph¸p kh¸c. Khi n¾n trôc vÝt ®−îc chèng lªn 2 mòi t©m ®Ó x¸c ®Þnh

  vÞ trÝ cã ®é ®¶o lín nhÊt, lç t©m ®−îc phôc håi trªn m¸y tiÖn, khi ®ã ph¶i xÐn

  mÆt ®Çu råi míi söa lç.

  - Trôc vÝt bÞ mßn, søt mÎ bÒ mÆt lµm viÖc: NÕu yªu cÇu vÒ ®é chÝnh x¸c

  cña bé truyÒn kh«ng cao th× ta cã thÓ hµn ®¾p sau ®ã tiÖn l¹i ren (tr−íc khi

  tiÖn th× ta ph¶i ñ trôc vÝt).

  - Ngâng trôc vÝt l¾p víi æ bÞ mßn ®−îc söa ch÷a b»ng c¸ch m¹, phun kim

  lo¹i. NÕu mßn nhiÒu th× ta tiÖn nhá ngâng trôc ®i sau ®ã Ðp b¹c.

  6.2. §ai èc cña trôc vÝt me

  6.2.1. C¸c d¹ng háng th−êng gÆp

  Do ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña ®ai èc lµ liªn tôc so víi trôc vÝt nªn ®ai èc

  th−êng chãng mßn bÒ mÆt lµm viÖc, nøt hoÆc vì.

  6.2.2. Ph−¬ng ph¸p söa ch÷a thay thÕ

  NÕu ®ai èc bÞ háng th× biÖn ph¸p söa ch÷a tèt nhÊt, kinh tÕ nhÊt lµ thay

  míi. Bëi v× gi¸ thµnh söa ch÷a cã khi cßn cao h¬n gi¸ thµnh cña ®ai èc míi,

  chÊt l−¬ng cña ®ai èc qua söa ch÷a phôc håi kh«ng thÓ b»ng ®ai èc míi.

  6.3. Côm trôc vÝt me- ®ai èc

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  39

  6.3.1. C¸c d¹ng háng th−êng gÆp

  §Æc ®iÓm cña bé truyÒn trôc vÝt- ®ai èc: Do bÒ mÆt lµm viÖc cña trôc vÝt

  vµ ®ai èc kh¸c nhau, ®ai èc lµm viÖc liªn tôc nªn chãng mßn h¬n trôc vÝt, mÆt

  kh¸c do ®Æc ®iÓm cña m¸y th−êng lµm viÖc kh«ng hÕt c«ng suÊt nªn b¶n th©n

  trôc vÝt mßn còng kh«ng ®Òu. Tõ nh÷ng nhËn ®Þnh trªn ta cã thÓ ®−a ra mét sè

  d¹ng háng cña bé truyÒn trôc vÝt- ®ai èc lµ:

  - Bé truyÒn lµm viÖc kh«ng æn ®Þnh (lóc nÆng, lóc nhÑ kh«ng ®Òu).

  Nguyªn nh©n do nhiÒu bôi bÈn, trôc vÝt cong, thiÕu dÇu b«i tr¬n.

  - Trôc vÝt quay nh−ng ®ai èc kh«ng tÞnh tiÕn. Nguyªn nh©n do mßn hÕt

  r¨ng cña ®ai èc.

  - Bé truyÒn bÞ r¬ däc. Nguyªn nh©n do mßn ®ai èc.

  6.3.2. Ph−¬ng ph¸p söa ch÷a thay thÕ

  §Ó kh¾c phôc c¸c d¹ng háng trªn tr−íc hÕt ta kiÓm tra l−îng dÇu b«i tr¬n,

  vÖ sinh bé truyÒn, kiÓm tra bÒ mÆt lµm viÖc cña trôc vÝt- ®ai èc, kiÓm tra ®é

  th¼ng cña trôc vÝt, kiÓm tra ®é ®ång t©m gi÷a trôc vÝt vµ ®ai èc. NÕu l−îng dÇu

  b«i tr¬n kh«ng ®ñ th× ta bæ xung thªm, nÕu ®ai èc bÞ mßn th× ta thay míi, trôc

  vÝt cong th× ®em n¾n l¹i, chó ý ®iÒu chØnh sù ®ång t©m gi÷a trôc vÝt vµ ®ai èc.

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  40

  Ch−¬ng VII: B¶o tr× söa ch÷a khíp nèi, phanh

  7.1. Khíp nèi trôc

  Khíp nèi lµ chi tiÕt ®−îc tiªu chuÈn ho¸ t−¬ng ®èi cao. §−îc dïng ®Ó liªn

  kÕt c¸c trôc víi nhau, lµm nhiÖm vô truyÒn chuyÓn ®éng gi÷a hai trôc hoÆc nèi

  c¸c trôc ng¾n thµnh mét truc dµi. Ngoµi ra khíp nèi cßn cã t¸c dông ®ãng më

  c¸c c¬ cÊu, ng¨n ngõa qua t¶i, gi¶m t¶i träng ®éng, bï sai lÖch cña trôc.

  7.1.1. C¸c kiÓu khíp nèi

  Khíp nèi ®−îc ph©n chia thµnh 2 nhãm:

  - Nèi trôc: lµ lo¹i khíp nèi liªn kÐt cè ®Þnh hai trôc víi nhau. chØ cã thÓ thùc

  hiÖn nèi, hoÆc t¸ch rêi hai trôc khi dõng m¸y.

  - Ly hîp: lµ lo¹i khíp nèi cã thÓ nèi hoÆc t¸ch rêi liªn kÕt ngay c¶ khi trôc

  ®ang quay.

  H×nh 7.1 nªu c¸c nªu c¸c lo¹i khíp nèi trôc phæ biÕn nhÊt:

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  41

  7.1.2. C¸c d¹ng h− háng, nguyªn nh©n vµ c¸ch sö lý

  KiÓu khíp nèi trôc C¸c d¹ng háng Nguyªn nh©n vµ c¸ch xö lý

  (1) (2) (3)

  B¹c nèi ®−îc cè ®Þnh b»ng

  chèt (H×nh 7.1a) hoÆc vÝt

  h·m khíp nèi h×nh 7.1a,

  truyÒn m« men xo¾n b»ng

  hai chèt c«n, khíp nèi ë

  trôc (h×nh 7.1b) truyÒn m«

  men xo¾n b»ng then

  §øt chèt c«n.

  Chên vÝt h·m.

  ChÌn dËp then vµ

  r·nh trôc.

  Nøt ch©n r·nh then

  V× qu¸ t¶i hoÆc t¶i träng va

  ®Ëp. Thay chèt

  Thay vÝt

  Söa then vµ r·nh then

  Khíp nèi trôc (h×nh 7.1c)

  ®−îc dïng trong kÕt cÊu

  kh«ng cho phÐp dïng b¹c

  nguyªn. Hai nöa b¹c ®−îc

  kÑp chÆt víi nhau b»ng bu

  l«ng ®ai èc

  Vì b¹c

  Ren bu l«ng bÞ chên

  chÌn dËp then vµ

  r·nh then

  V× qu¸ t¶i

  Thay hoÆc söa c¸c chi tiÕt

  t−¬ng tù nh− ®èi víi kiÓu

  khíp nèi trªn.

  Khíp nèi trôc kiÓu bÝch,

  truyÒn m« men xo¾n b»ng

  then vµ bu l«ng ghÐp hai

  mÆt bÝch (H×nh 7.1d)

  Bu l«ng bÞ ®øt hoÆc

  uèn cong. Lç l¾p bu

  l«ng ë bÝch bÞ mßn

  hoÆc toÐt.

  ChÌn dËp then vµ

  r·nh then.

  V× qua t¶i ph¶i thay bu l«ng.

  Doa l¹i lç l¾p bu l«ng vµ

  r·nh then.

  Khíp nèi trôc r¨ng (h×nh

  7.1c) truyÒn m« men xo¾n

  b»ng ¨n khíp r¨ng trong (

  hai b¸nh r¨ng chñ ®éng vµ

  bÞ ®éng cã m« ®un vµ sè

  r¨ng b»ng nhau)

  R¨ng bÞ mái uèn,

  g·y, trãc. Then bÞ

  chÌn dËp, søt mÎ

  mßn, ...

  R¨ng bÞ uèn v× mÒm qu¸,

  g·y v× t«i cøng toµn bé vµ

  qu¸ t¶i ®ét ngét; bÞ trãc v×

  qu¸ t¶i liªn tôc; bÞ mßn

  phanh cã thÓ bÞ mÒm qua

  hoÆc thiÕu dÇu b«i tr¬n. NÕu

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  42

  m« ®un nhá (2-3mm) cã thÓ

  ®−îc hµn ®¾p toµn bé råi gia

  c«ng c¬ hoÆc söa ch÷a.

  Khíp nèi trôc ch÷ thËp

  (H×nh 7.1g) khíp nèi trôc

  gåm ba ®Üa ¨n khíp víi

  nhau b»ng vÊu vµ r·nh bè

  trÝ chÕo nhau thµnh h×nh

  ch÷ thËp

  VÊu vµ r·nh bÞ mßn.

  Khi ®¶o chiÒu cã

  tiÕn kªu va ®Ëp

  thËm chÝ bÞ trËt

  khíp.

  Bµo hoÆc phay réng r·nh

  ®ång thêi ph¶I thay ®æi ®Üa

  gi÷a víi kÝch th−íc vÊu phï

  hîp theo r·nh ®· söa ch÷a.

  Khíp nèi chèt cã ®Öm cao

  su ®µn håi (H×nh 7.1h).

  Khíp nèi trôc gåm hai nöa

  1 vµ 2 ®−îc l¾p ch¨th víi

  c¸c ®Çu trôc, truyÒn m«

  men xo¾n b»ng mèi ghÐp

  chÆt vµ chèt (bu l«ng) 3;

  ®Öm 4 cho phÐp ®µn håi

  theo chiÒu xo¾n vµ chiÒu

  trôc.

  C¸c ®Öm cao su bÞ

  mßn hoÆc l·o hãa

  C¸c lç l¾p chèt bÞ

  mßn.

  Khi më, t¾t m¸y cã

  tiÕng kªu. Do kim

  lo¹i va ®Ëp víi nhau

  ë khíp nèi trôc

  Thay míi. Cã thÓ dïng ®Öm

  da thay còng ®−îc.

  Doa l¹i lç c«n, thay chèt.

  Láng ®ai èc kÑp chÆt chèt

  c«n. NÕu lç c«n vµ chèt c«n

  ch−a bÞ háng (bÞ mßn hoÆc

  bÞ chÌn dËp) th× xiÕt l¹i ®ai

  èc. NÕu h− háng th× söa ch÷a

  l¹i lç c«n vµ thay chèt.

  Khíp ly hîp vÊu (H×nh

  7.1i) gåm hai nöa 1 vµ 2

  ¨n khíp víi nhau b»ng vÊu

  3. Nöa khíp ly hîp 2 di

  tr−ît ®−îc trªn trôc ®Ó thÓ

  hiÖn ®ãng nh¶ ly hîp. VÊu

  3 cã thÓ lµ h×nh ch÷ nhËt

  hoÆc h×nh thang c¸c nöa

  khíp ly hîp lµm b»ng thÐp

  1. VÊu bÞ mßn

  2. Then , r·nh then

  bÞ mßn vµ h− háng.

  3. R·nh l¾p ngµm

  g¹t bÞ mßn lµm cho

  tay g¹t ®iÒu khiÓn

  kÐm nh¹y.

  4. ë c¸c ly hîp vÊu

  ®µn håi ®Öm cao su

  1. Hµn ®¾p, gia c«ng c¬

  2. Söa ch÷a then vµ r·nh

  then.

  3. Gia c«ng r·nh ra vµ thay

  ngµm g¹t hoÆc hµn ®¾p r·nh

  nµy råi gia c«ng c¬.

  4. Thay ®Öm cao su.

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  43

  12, 20X; vÊu ®−îc t«i

  cøng tíi HRC56-62

  bÞ mßn hoÆc l·o hãa

  Khíp ly hîp c«n ma s¸t

  (H×nh 7.1k) gåm 2 ®Üa ma

  s¸t c«n 1 vµ 3. §Üa 1 chñ

  ®éng, ®Üa 3 bÞ ®éng vµ cã

  thÓ di tr−ît theo then 2 ®Î

  thùc hiÖn ®ãng vµ nh¶ ly

  hîp

  1. Khíp ly hîp bÞ

  tr−îy kh«ng truyÒn

  næi m« men xo¾n,

  trôc bÞ ®éng cã tèc

  ®é kh«ng æn ®Þnh

  2. Khíp ly hîp bÞ

  tr−ît vµ cã tiÕng kªu

  1. MÆt c«n lµm viÖc bÞ mßn

  x©y s¸t lµm cho c¸c bÒ mÆt

  tiÕp xóc kh«ng tèt. Ph¶i gia

  c«ng l¹i 2 mÆt c«n trong vµ

  ngoµi, nÕu cÇn co khi ph¶i

  söa ch÷a mét sè kÝch th−íc

  liªn quan ®Ó ®¶m b¶o 2 mÆt

  c«n tiÕp xóc tèt.

  - R·nh l¾p ngµm g¹t cña ®Üa

  «n ma s¸t 3 bÞ mßn nªn

  kh«ng ®ñ lùc Ðp khi ®iÒu

  khiÓn ly hîp vµo khíp: söa

  ch÷a gièng nh− söa ch÷a

  r·nh ë khíp ly hîp vÊu

  2. c¸c mÆt c«n bÞ mßn tíi

  møc mÆt ®Çu cña bÝch nµy

  ch¹m vµo mÆt ®¸y cña bÝch

  kia, söa ch÷a: mµi l¹i chÝnh

  x¸c mÆt c«n, c¾t ng¾n mÆt

  bÝch cã c«n ngoµi. NÕu ®én

  mµi qua lín co thÓ tiÖn mÆt

  c«n ngoµi thµnh mÆt trô råi

  lµm b¹c Ðp bæ xung vµo mÆt

  trô nµy, cã chèt h·m b¹c.

  Sau ®ã gia c«ng mÆt ngoµi

  cña b¹c thµnh mÆt c«n, khíp

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  44

  víi mÆt c«n trong cña bÝch 1.

  Khíp ly hîp ®Üa ma s¸t

  (h×nh 7.1 l ) gåm c¸c ®Üa

  chñ ®éng 3 l¾p vµo r·nh

  èng 1, èng ®−îc l¾p cè

  ®Þnh trªn trôc dÉn. Xen kÏ

  gi÷a c¸c ®Üa 3 lµ c¸c ®Üa bÞ

  ®éng 2 l¾p vµo r·nh cña

  mét èng lµm liÒn víi b¸nh

  r¨ng 9. Khi g¹t b¹c 7 sang

  tr¸i, phÇn c«n ë ®Çu b¹c sÏ

  n©ng ®ßn bÈy 8 lµm cho

  ®Çu ®ßn 8 tú vµo ®Üa 4 Ðp

  chÆt c¸c ®Üa 2 vµ 3 víi

  nhau. Muèn nh¶ ly hîp

  b¹c sang ph¶i .

  §ai èc 5 ®Ó ®iiªï chØnh

  khe hë gi÷a ®Üa 2 vµ 3.

  §Þnh vÞ ®ai èc 5 b»ng

  chèt 6 ®−îc c¾m vµo mét

  trong c¸c lç cña ®Üa 4. VËt

  liÖu ®Üa ma s¸t: NÕu ly hîp

  lµm viÖc trong dÇu th× ®Üa

  lµm b»ng thÐp tÊm dµy

  1,2-2mm. Ly hîp lµm viÖc

  kh«, c¸c ®Üa cã cèt thÐp vµ

  t¸n 2 t©m Ferodoo ë hai

  bªn khíp nèi.

  1. C¸c ®Üa ma s¸t

  nèng qu¸ kh«ng nh¶

  ®−îc ly hîp an toµn.

  2. C¸c ®Üa ma s¸t bÞ

  tr−ît khi cã t¶i.

  3. C¸c ®Üa ma s¸t bÞ

  tr−ît kh«ng ®iÒu

  chØnh ®−îc

  4. §ßn bÈy 8 bÞ mßn

  ®Çu.

  5. §Çu c«n n©ng

  ®ßn bÈy cña b¹c sè

  7 bÞ mßn.

  6. R·nh l¾p ngµm

  cña b¹c 7 bÞ mßn

  1. Khe hë gi÷a c¸c ®Üa ma

  s¸t nhá qu¸. Ph¶i ®iÒu chØnh

  khe hë ®èi víi khíp ly hîp

  lµm viÖc trong dÇu, khe hë

  nµy ph¶i n»m trong kho¶ng

  0,2-0,3mm; §èi víi khíp ly

  hîp lµm trong m«i tr−êng

  kh« 0,5-1mm.

  2. Khe hë gi÷a c¸c ®Üa lín

  qu¸ mÆc dï c¸c ®Üa cßn míi.

  Ph¶i ®iÒu chØnh lai khe hë

  theo c¸c trÞ sè ®· nªu trªn.

  §iÒu chØnh b»ng c¸ch rót

  ch«t 6 ra khái lç ë ®Üa 4, v¨n

  ®ai èc 5 råi l¹i c¾m chèt 6

  vµo lç ®Þnh vÞ ë lç 4.

  3. C¸c ®Üa ma s¸t bÞ mßn.

  NÕu mßn Ýt th× mµi l¹i 2 mÆt

  ®Üa råi l¹i thªm vµo 2 ®Üa

  míi. NÕu mßn nhiÒu ph¶i

  thay ®Üa. Sau khi s−a ch÷a

  ph¶i ®iªu chØnh khe hë theo

  c¸c trÞ sè ®· nªu trªn. NÕu

  c¸c ®Üa ma s¸t cã g¾n tÊm

  Ferodoo bÞ háng th× thay tÊm

  Ferodoo míi.

  4. Hµn ®¾p råi gia c«ng c¬

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  45

  hoÆc thay míi.

  5. Mßn Ýt th× mµi ®Ó ®¹t ®é

  c«n cÇn thiÕt, mßn nhiÒu th×

  hµn ®¾p råi gia c«ng c¬.

  6. Söa ch÷a gièng nh− c¸ch

  söa r·nh l¾p ngµm g¹t cña

  khíp ly hîp vÊu.

  Khíp nèi trôc an toµn kiÓu

  lß xo vµ chèt h·m

  B×nh th−êng kh«ng

  truyÒn næi m« men

  xo¾n ë t¶i träng lµm

  viÖc. Khi ®iÒu chØnh

  t¨ng lùc c¨ng lùc

  c¨ng lß xo th× kh«ng

  lµm ®óng nhiÖm vô

  an toµn khi qu¸ t¶i,

  kh«ng thÓ ®iÒu

  chØnh tèt ®−îc

  Lß xo yÕu qu¸ nªn thùc tÕ nã

  kh«ng lµm viÖc. Khi ®iÒu

  chØnh qu¸ møc th× vÝt cña lß

  xo m¾c vµo chi tiÕt ®èi tiÕp

  lµm khíp nèi trôc trë thµnh

  cøng, mÊt t¸c dông an toµn.

  Ph¶i thay lß xo míi.

  7.2. Phanh

  §Ó tr¸nh cho c¸c chi tiÕt khái bÞ gÉy, vì hoÆc va ®Ëp qÊ m¹nh khi thay ®æi

  tèc ®é, ph¶i dõng hoÆc gi¶m tèc ®é cña c¸c chi tiÕt quay.

  7.2.1. C¸c kiÓu phanh

  - Phanh c«n ma s¸t

  - Phanh ®Üa ma s¸t

  - Phanh cã vßng ®µn håi

  - Phanh m¸

  - Phanh ®ai

  7.2.2. C¸c d¹ng h− háng, nguyªn nh©n vµ c¸ch sö lý

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  46

  KiÓu phanh C¸c d¹ng háng Nguyªn nh©n Vµ c¸ch sö lý

  Phanh c«n ma s¸t:

  Nguyªn lý lµm viÖc

  vµ kÕt cÊu gièng nh−

  ly hîp ma s¸t c«n.

  Phanh bÞ tr−ît

  kh«ng h·m ®−îc

  m¸y

  R·nh l¾p ngµm g¹t

  cña ®Üa c«n di tr−ît

  bÞ mßn

  - §Üa c«ncè ®Þnh bÞ vªnh lªn c¸c

  mÆt c«n ma s¸t kh«ng tiÕp xóc

  tèt.

  - MÆt ®µu ®Üa c«n ngoµi cham

  vµo gê ®¸y ®Üa c«n trong v× mßn

  mÆt c«n.

  - C¸c mÆt c«n bÞ x©y s¸t.

  Xö lý:

  - KiÓm tra ®Üa c«n cè ®Þnh ®iÒu

  chØnh hoÆc c¹o rµ.

  - C¾t bít mÆt ®Çu ®Üa c«n ngoµi,

  cao rµ c¸c mÆt c«n.

  - Mµi, c¹o c¸c mÆt c«n bÞ x©y

  s¸t. TiÖn tíi kÝch th−íc söa ch÷a

  hoÆc hµn ®¾p råi gia c«ng c¬.

  Phanh ®Üa ma s¸t:

  KÕt cÊu nhá gän,

  ®−îc sö dông réng

  r·i trong c¸c m¸y

  Gièng nh− ly hîp

  ma s¸t ®Üa

  Gièng nh− ly hîp ma s¸t ®Üa

  Phanh cã vßng ®µn

  håi: Ýt ®−îc sö dông

  v× lùc ph©n bè lªn

  c¸c bÒ mÆt kh«ng

  ®Òu vµ ®é tin cËy lµm

  viÖc thÊp

  Phanh bÞ tr−ît Mßn c¸c chi tiÕt cña vßng ®µn

  håi, ®Üa vßng ®µn håi hoÆc mÆt

  trong cña m¨t bÝch.

  Xö lý:

  §iÒu chØnh c¬ cÊu bung vßng:

  NÕu cÇn th× thay c¸c chi tiÕt bÞ

  mßn

  Phanh m¸: 1. Phanh kh«ng ¨n. 1. §iÒu chØnh lß xo kh«ng ®óng

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  47

  Cã hai kiÓu kÕt cÊu:

  hai m¸ «m vµo trôc

  hoÆc hai m¸ bung ra

  Ðp vµo vµnh trèng.

  Cã lo¹i phanh mét

  m¸ vµ lo¹i phanh hai

  m¸.

  2. Phanh kh«ng

  nh¶ ra ®−îc.

  m¸ bÞ mßn

  Xö lý: §iÒu chØnh l¹i lß xo thay

  m¸ phanh bÞ mßn.

  2. Lß xo c¨ng qu¸, cuén d©y

  ®iÖn tõ kh«ng hót næi.

  Xö lý: §iÒu chØnh l¹i lß xo. Söa

  ch÷a hoÆc thay cuén d©y ®iÖn tõ

  Phanh ®ai:

  KÕt cÊu nhá gän

  nh−ng t¹o ®−îc m«

  men phanh lín. §−îc

  dïng nhiÒu trong c¸c

  hép tèc ®é vµ c¸c c¬

  cÊu. KhuyÕt ®iÓm

  cña phanh nµy la tao

  ra lùc kÐo trôc vÒ

  mét phÝa theo

  ph−¬ng h−íng kÝnh

  lµm æ trôc chãng

  mßn

  1. Phanh kh«ng ¨n

  2. Phanh kh«ng

  nh¶ ®−îc

  1. §iÒu chØnh khe hë gi÷a c¸c

  b¸nh ®ai phanh vµ ®ai phanh

  kh«ng ®óng. Mßn ®ai phanh. Lß

  xo yÕu qu¸.

  Xö lý: §iÒu chØnh l¹i khe hë.

  Th«ng th−êng khe hë ph¶i ®Òu

  ®Æn vµ b»ng 1-2mm.

  - Söa ch÷a hoÆc thay ®ai phanh.

  - Thay lß xo phanh.

  2. §ai èc ®ai phanh xiÕt chÆt

  qu¸. Khe hë gi÷a ®ai phanh vµ

  b¸nh ®ai phanh hÑp qu¸ hoÆc ë

  trang th¸i b×nh th−êng ®ai

  phanh ®· ch¹m vµo b¸nh ®ai

  phanh.

  Cã vËt l¹ m¾c vµo khe hë gi÷a

  ®ai vµ b¸nh ®ai phanh.

  Xö lý:§iÒu chØnh l¹i khe hë, bá

  vËt l¹, lau chïi s¹ch ®ai phanh

  vµ b¸nh ®ai phanh.

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  48

  Ch−¬ng VIII: b¶o tr× söa ch÷a trôc bé truyÒn ®ai, xÝch

  8.1. Söa ch÷a bé truyÒn ®ai

  Bé truyÒn ®ai dïng ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng gi÷a 2 trôc kh¸ xa nhau ®¶m

  b¶o ªm vµ b¶o vÖ ®−îc khi qu¸ t¶i. Bé truyÒn ®ai ®−îc sö dông nhiÒu trong

  ngµnh c¬ khÝ chÕ t¹o vµ mét sè m¸y c«ng nghiÖp nhÑ.

  Bé truyÒn ®ai gåm cã hai b¸nh ®ai (b¸nh dÉn vµ b¸nh bÞ dÉn) vµ d©y ®ai.

  8.1.1. Söa ch÷a b¸nh ®ai

  C¸c d¹ng háng cña b¸nh ®ai lµ:

  - B¸nh ®ai bÞ ®¶o nguyªn nh©n do sai sè gia c«ng, hoÆc do trôc bÞ cong, æ trôc

  bÞ mßn, c«ng nghÖ l¾p kh«ng ®óng.

  - BÒ mÆt lµm viÖc cña b¸nh ®ai bÞ mßn.

  - Mßn lç may ¬, mßn mÆt ®Çu may ¬, mßn r·nh then, vì vµnh b¸nh ®ai, nøt vì

  may ¬.

  Ph−¬ng ph¸p söa ch÷a:

  - Söa ch÷a bÒ mÆt b¸nh ®ai bÞ mßn:

  + §èi víi b¸nh ®ai dÑt th× tiÕn hµnh tiÖn l¹i m¨t ngoµi b¸nh ®ai. H×nh

  d¸ng h×nh häc cÇn thiÕt ¸p dông ®èi víi bé truyÒn kh«ng quan träng cho phÐp

  thay ®æi tèc ®é ±5% so víi tèc ®é cò.

  + NÕu gi÷ nguyªn tû sè truyÒn i th× ph¶i tiÖn c¶ hai b¸nh ®ai ®Ó ®¶m b¶o:

  2

  1

  DD

  i =

  + NÕu bÒ mÆt b¸nh ®ai bÞ mßn qua vµ vµnh ®ai ®ñ dµy th× tiÕn hµnh tiÖn

  vµnh ngoµi ®Ó Ðp b¹c söa ch÷a sau ®ã gia c«ng c¬.

  + §èi víi ®ai thang khi mßn tiÕn hµnh tiÖn s©u r·nh. ¸p dông ®èi víi bé

  truyÒn cho phÕp thay ®æi tèc ®é ±5% so víi tèc ®é cò.

  8.1.2. Söa ch÷a ®ai truyÒn

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  49

  §ai bÞ trïng dÉn ®Õn tr−ît ®ai. Nguyªn nh©n lµ do d©y ®ai bÞ d·n trong

  qu¸ tr×nh lµm viÖc do ®ã ta ph¶i tiÕn hµnh c¨ng ®ai ®Ó t¨ng gãc «m cña ®ai.

  D©y ®ai bÞ mßn , bÞ ®øt th× thay ®ai míi (chän ®ai cã ký hiÖu nh− cò).

  8.2. Söa ch÷a trôc bé truyÒn xÝch

  Khi cÇn truyÒn chuyÓn ®éng tõ mét trôc ®Õn nhiÒu trôc song song mµ bé

  truyÒn b¸nh r¨ng kh«ng sö dông ®−îc, bé truyÒn ®ai kh«ng ch¾c ch¾n th× ta sö

  dông bé truyÒn xÝch. HiÖn nay bé truyÒn xÝch ®−îc sö dông nhiÒu trong c¸c

  ngµnh chÕ t¹o m¸y.

  8.2.1. C¸c d¹ng háng

  C¸c d¹ng háng cña bé truyÒn xÝch lµ:

  - GØ bÒ mÆt khíp nèi

  - Khíp nèi cøng bÞ xoay.

  - Bung chèt xÝch h×nh thµnh tõ cøng khíp vµ chèt bÞ xoay.

  - Mßn b¶n lÒ, g·y chèt.

  - XÝch bÞ ®øt.

  - Con l¨n bÞ vì.

  8.2.2. Ph−¬ng ph¸p söa ch÷a

  - GØ bÒ mÆt khíp nèi. Nguyªn nh©n lµ do thiÕu dÇu b«i tr¬n v× v©y ph−¬ng

  ph¸p kh¾c phôc lµ röa xÝch, dïng chÊt b«i tr¬n hîp lý.

  - Khíp nèi cøng bÞ xoay. Nguyªn nh©n lµ do gØ sÐt bÞ ¨n mßn → thay xÝch

  míi

  - Bung chèt xÝch h×nh thµnh tõ cøng khíp vµ chèt bÞ xoay do qu¸ t¶i → Thay

  xÝch míi.

  - Mßn b¶n lÒ, g·y chèt do ma s¸t, thiÕu dÇu b«i tr¬n g©y nªn, lµm cho sù ¨n

  khíp th−êng xuyªn kh«ng chÝnh x¸c, g©y tuét xÝch → Thay xÝch míi.

  - XÝch bÞ ®øt do mßn, do qu¸ t¶i → Nèi l¹i xÝch.

  - Con l¨n bÞ vì do bôi bÈn, do va ®Ëp ®ét ngét → Lµm s¹ch vµ b«i tr¬n hîp lý

  cho bé truyÒn.

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  50

  Ch−¬ng IX:

  b¶o tr× söa ch÷a bé truyÒn b¸nh r¨ng, b¸nh vÝt

  9.1. Bé truyÒn b¸nh r¨ng

  9.1.1. C¸c d¹ng h− háng cña bé truyÒn b¸nh r¨ng

  C¸c d¹ng háng cña b¸nh r¨ng rÊt ®a d¹ng trong ®ã chñ yÕu lµ :

  - Mßn mÆt lµm viÖc cña r¨ng v× ma s¸t vµ gi÷a c¸c r¨ng ng¨n khíp víi nhau trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, nhÊt lµ c¸c b¸nh r¨ng di tr−ît.

  - GÉy r¨ng v× qu¸ t¶i ®ét ngét hoÆc v× chÞu m«men uèn víi chu kú nhá. - Ch¾p rç bÒ mÆt r¨ng v× mái tiÕp xóc

  - vì vµnh r¨ng

  9.1.2. Söa ch÷a b¸nh r¨ng trô r¨ng th¼ng bÞ mßn

  NÕu mßn Ýt (l−îng mßn v−ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp Ýt) th× cã thÓ hµn r¨ng.

  §èi víi c¸c b¸nh r¨ng kh«ng quan träng ®é mßn cho phÐp ®Õn 0,2mm víi m«

  ®un tõ 1-3mm; ®Õn 0,3 víi m« ®un 4mm ®Õn 0,5mm víi m« ®un trªn 4mm.

  Ph−¬ng ph¸p hµn ®¾p vµ bÒ mÆt lµm viÖc cña r¨ng b»ng hµn h¬i vµ hµn

  ®iÖn rÊt thÝch hîp víi c¸c b¸nh r¨ng m« ®un lín, chÝnh x¸c thÊp (cÊp 2 trë lªn)

  vµ dïng trong c¸c bé truyÒn hë hoÆc nöa kÝn. §èi víi b¸nh r¨ng quan träng

  kh«ng nªn dïng ph−¬ng ph¸p nµy v× líp hµn ®¾p cã søc bÒn tiÕp xóc thÊp vµ

  khã gia c«ng chÝnh x¸. Nh÷ng b¸nh r¨ng m« ®un nhá bÞ mßn Ýt cã thÓ ®¾p

  b»ng hµn ®iÖn hµn quang rung.

  Khi hµn phôc håi r¨ng, tèt nhÊt lµ dïng kim lo¹i ®¾p t−¬ng tù kim lo¹i

  nÒn ( kim lo¹i cña b¸nh r¨ng). Kh«ng nªn hµn ®¾p nh÷ng b¸nh r¨ng b»ng thÐp

  hîp kim .

  1_d−ìng ®ång

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  51

  - NÕu b¸nh r¨ng lµm viÖc mét chiÒu th× r¨ng chØ mßn mét phÝa, cã thÓ dïng l¹i

  b»ng c¸ch l¾p ®¶o chiÒu b¸nh r¨ng. NÕu may¬ b¸nh r¨ntg cã h×nh d¸ng ®èi

  xøng ( ®èi xøng qua mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi ®−êng t©m vµ chia ®«i chiÒu

  r«ng vµnh r¨ng) th× kh«ng ph¶i ®¶o may¬ ®ång thêi víi ®¶o b¸nh r¨ng.

  - NÕu c¸c b¸nh r¨ng bÞ mßn nhiÒu th× cã thÓ tiÖn hÕt r¨ng råi Ðp b¹c söa ch÷a,

  sau ®ã gia c«ng r¨ng. L¾p b¹c cã thÓ b»ng keo d¸n, Ðp nãng hoÆc Ðp nguéi.

  NÕu r¨ng ®−îc söa ch÷a kh«ng qua nhiÖt th× cã thÓ Ðp b»ng keo d¸n. NÕu cã

  nhiÖt luyÖn th× ph¶i Ðp. Dïng ph−¬ng ph¸p Ðp nãng lµ tèt nhÊt. Khi nhiÖt

  luþÖn r¨ng nªn dïng ph−¬ng ph¸p t«i bÒ mÆt b»ng dßng ®iÖn cao tÇn hoÆc

  b»ng ngän löa «xy axetilen. §Ó ch«ng xoay cho b¹c cã thÓ dïng vÝt h·m hoÆc

  hµn theo chu vi l¾p ghÐp.

  - NÕu mét b¸nh r¨ng trong bé b¸nh r¨ng bËc bÞ mßn th× nªn söa ch÷a b»ng

  c¸ch Ðp b¹c rèi míi lµm r¨ng trªn b¹c.

  - Lç b¸nh r¨ng bÞ mßn ®−îc söa ch÷a b»ng c¸ch tiÖn réng råi Ðp b¹c b»ng vÝt

  ch«ng xoay, sau ®ã gia c«ng lç b¹c ®¹t kÝch th−íc yªu cÇu. §èi víi b¸nh r¨ng

  ®· t«i cøng, tr−íc khi tiÖn lç ph¶i ñ. NÕu lç b¸nh r¨ng mßn Ýt, cã thÓ hµn ®¾p

  råi gia c«ng c¬, nh−ng tr−íc khi hµn ®¾p cung ph¶i tiÔn lç réng ®Ó chiÒu dµy

  líp kim lo¹i ®¾p ®ñ lín.

  - R·nh then trong lç b¸nh r¨ng bÞ h− háng ®−îc söa ch÷a theo c¸c biÖn ph¸p

  ®· nªu ë phÇn söa ch÷a then vµ r¨ng then.

  - MÆt ®Çu r¨ng bÞ mßn : l−înh mßn nµy th−êng kh«ng ®¸mg kÓ vµ kh«ng quan

  träng nªn kh«ng cÇn xö lý.

  9.1.3. Söa ch÷a b¸nh r¨ng nøt vµnh hoÆc moay ¬

  NÕu nøt ë vµnh th× hµn hoÆc t¸p mét miÕng ®Öm vµo chç nøt. TÊm t¸p

  ®−îc hµn hoÆc b¾t vÝt vµo vµnh b¸nh r¨ng. NÕu nøt ë moay¬ th× hµn hoÆc tiÖn

  sÊn mÆt ngoµi moay¬ mét ®o¹n ng¾n råi Ðp ®ai thÐp vµo ®Ó ng¨n ngõa vÕt nøt

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  52

  ph¸t triÓn. MÆt mót moay¬ bÞ mßn cã thÓ ®−îc tiÖn bít cho ph¼ng hoÆc hµn

  ®¾p gia c«ng c¬.

  C¸c b¸nh r¨ng sau khi söa ch÷a ph¶i tho¶ m·n c¸c sè liÖu trong c¸c b¶ng

  tõ b¶ng 9.1 ®Õn b¶ng 9.3 vµ nh÷ng yªu cÇu sau ®©y:

  + C¸c yªu cÇu kü thuËt c¬ b¶n cña chi tiÕt míi.

  + §é b¸m tèt cña líp ®¾p, nèi víi kim lo¹i nÒn mÆt r¨ng kh«ng ®−îc cã vÕt

  x−íc hoÆc cã vÕt gia c«ng c¬.

  + §é ®¶o mÆt nót cña vµnh r¨ng kh«ng ®−îc qu¸ 0,1- 0,2mm

  B¶ng 9.1: Tèc ®é vßng giíi h¹n vµ ®é chÝnh x¸c cña b¸nh r¨ng trô

  Tèc ®é vßng giíi h¹n Vmax, m/s øng víi c¸c cÊp chÝnh x¸c

  cña bé truyÒn theo TCVN 1067-72 D¹ng bé

  truyÒn 6 7 8 9 10

  R¨ng th¼ng §Õn 15 §Õn 10 §Õn 6 §Õn 2 §Õn 1

  R¨ng nghiªng §Õn 25 §Õn 20 §Õn 10 §Õn 3,5 §Õn 2

  B¶ng 9.2: Dung sai ®é ®¶o h−íng kÝnh cña vµnh b¸nh r¨ng trô, μm

  (Theo TCVN1067-71)

  Dung sai ®−êng kÝnh vßng chia, mm CÊp

  chÝnh

  x¸c

  ®un

  (mm) 50 50-80 80-

  120

  120-

  200

  200-

  320

  320-

  500

  500-

  800

  6 1-16 20 26 32 38 45 50 58

  7 1-30 32 42 50 58 70 80 95

  8 1-50 50 65 80 95 110 120 150

  9 2,5-50 80 105 120 180 180 200 240

  10 2,5-50 120 170 20 240 280 320 380

  11 2,5-50 200 260 320 380 450 500 600

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  53

  B¶ng 9.3: Dung sai cña sai sè h−íng r¨ng, ®é kh«ng song song vµ ®é xiªn

  cña c¸c ®−êng t©m b¸nh r¨ng trô (Theo TCVN 1067-71)

  Dung sai, μm, theo chiÒu réng vµnh r¨ng, mm CÊp

  chÝnh

  x¸c

  M« ®un

  (mm) 55 55-110 111-160 160-220 220-320

  6 1- 16 13 15 17 19 22

  7 1-30 17 19 21 21 28

  8 1-50 21 24 26 36 36

  9 2,5-50 26 30 34 38 45

  10 2,5-50 34 38 42 48 55

  11 2,5-50 42 48 52 58 70

  B¶ng 9.4: H− háng trong c¸c bé truyÒn b¸nh r¨ng trô

  H− háng Dù ®o¸n nguyªn nh©n C¸ch sö lý

  Trãc bÒ mÆt lµm

  viÖc cña r¨ng

  VËt liÖu b¸nh r¨ng bÞ mßn

  v× lµm viÖc l©u víi t¶i

  träng lín. BÒ mÆt lµm viÖc

  cña r¨ng bÞ qu¸ t¶i kh«ng

  ®ñ dÇu b«i tr¬n hoÆc

  kh«ng ®ñ ®é nhít

  Thay b¸nh r¨ng, kiÓm tra

  ®é nhít cña dÇu nÕu cÇn

  thi thay dÇu. nÕu thiÕu

  dÇu th× bæ xung

  X−íc bÒ mÆt lµm

  viÖc cña r¨ng

  R¨ng bÞ lµm viÖc trong

  ®iÒu kiÖn ma s¸t kh«

  B«i tr¬n bé truyÒn ®óng

  c¸c chÕ ®é quy ®Þnh

  R¨ng mßn nhanh

  qu¸, chãng mÊt

  h×nh d¹ng cña

  pr«fin r¨ng

  Cã bïn, bôi, h¹t mµi hoÆc

  m¹t s¾t lät vµo bé truyÒn

  Lau chïi s¹ch vµ b«i tr¬n

  hîp lý

  GÉy r¨ng R¨ng bÞ qu¸ t¶i hoÆc cã

  vËt l¹ lät vµo

  §· nªu c¸ch söa ch÷a ë

  trªn nÕu cÇn th× thay thÕ

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  54

  Bé truyÒn lµm viÖc

  ån qu¸ kÌm theo va

  ®Ëp

  Kho¶ng c¸ch trôc lín qu¸

  Gi¶m kho¶ng c¸ch trôc

  (nÕu cã thÓ), §iÒu chØnh

  bé truyÒn NÕu cÇn ®¶m

  b¶o kho¶ng c¸ch trôc vµ

  tû sè truyÒn th× thay thÕ

  b¸nh r¨ng míi

  Bé truyÒn bÞ kÑt vµ

  nãng qu¸

  Khe hë c¹nh r¨ng qu¸ bÐ

  thËm chÝ b»ng 0

  Gi¶m chiÒu dµy r¨ng hoÆc

  thay r¨ng míi (nÕu cÇn

  gi÷ kho¶ng c¸ch trôc)

  t¨ng kho¶ng c¸ch trôc

  9.2. Bé truyÒn trôc vÝt- b¸nh vÝt

  Bé truyÒn trôc vÝt – b¸nh vÝt ®−îc sö rông réng r·i trong c¸c m¸y c¾t kim lo¹i

  vµ ë nh÷ng c¬ cÊu chia ®é. Trôc vÝt th−êng lµm liÒn víi trôc nh÷ng trôc vÝt lín

  cã thÓ chÕ t¹o rêi víi trôc.

  9.2.1. C¸c d¹ng h− háng cña bé truyÒn trôc vÝt

  Mßn r¨ng ë trôc vÝt vµ b¸nh vÝt; s©y s¸t mÆt r¨ng; trãc rç hoÆc søt mÎ

  r¨ng b¸nh vÝt; mßn lç b¸nh vÝt; mßn ngâng trôc b¸nh vÝt; nøt c¸c chi tiÕt cña

  bé truyÒn, r¨ng b¸nh vÝt kh«ng ®Òu..v.v.

  9.2.2. Söa ch÷a bé truyÒn trôc vÝt

  B¶ng 9.5: H− háng th−êng gÆp cña bé truyÒn trôc vÝt b¸nh vÝt

  H− háng Dù ®o¸n nguyªn nh©n C¸ch kh¾c phôc

  TruyÒn ®éng nÆng hoÆc

  kÑt t¾c

  C¸c ®−êng t©m cña trôc

  vÝt vµ b¸nh vÝt kh«ng

  vu«ng gãc víi nhau. khe

  hë c¹nh r¨ng nhá qu¸

  §iÒu chØnh vµ söa l¾p

  T¨ng kho¶ng c¸ch

  trôc ( nÕu cã thÓ) Gia

  c«ng nhá bít trôc vÝt

  Trôc vÝt quay vµ b¸nh

  vÝt kh«ng quay

  TÊt c¶ c¸c bé phËn ®Òu

  mßn qu¸ lµm cho r¨ng

  Thay hoÆc söa ch÷a

  nh− ®· nªu ë trªn

 • http://www.ebook.edu.vn

  Biªn so¹n: Lª V¨n HiÕu

  55

  trôc vÝt vµ b¸nh vÝt

  kh«ng víi tíi nhau

  §øt r¨ng b¸nh vÝt v× qu¸

  t¶i

  Thay b¸nh vÝt

  Khe hë chiÒu trôc cña

  b¸nh vÝt hoÆc trôc vÝt

  qu¸ lín

  Mßn æ trôc

  §iªu chØnh khe hë æ