cold hawaii connecting siberia -...

of 25 /25
Thisted Kommune Cold Hawaii connecting Siberia Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Bilag 3

Author: others

Post on 24-Sep-2020

20 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Cold Hawaii connecting Siberia - kbdk.klub-modul.dkkbdk.klub-modul.dk/cms/Clubkbdk/ClubImages/ColdHawaii.pdf · dag, til arealet ved Bunkers og Trøjborgvej, også kaldet Sibirien

Thisted Kommune

Cold Hawaii connecting Siberia

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Bilag 3

Page 2: Cold Hawaii connecting Siberia - kbdk.klub-modul.dkkbdk.klub-modul.dk/cms/Clubkbdk/ClubImages/ColdHawaii.pdf · dag, til arealet ved Bunkers og Trøjborgvej, også kaldet Sibirien

2Cold Hawaii connecting SiberiaThisted Kommune

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Indhold

Introduktion10 spørgsmål og svar til projektetKort om projektets ideFormål

Oversigtsplan

Projektindhold

Baggrund

BegrundelseTilknytning til øvrige turismemæssige aktiviteterCold Hawaii MasterplanDet gode liv ved kystenVorupør Landingsplads i en ny rolleMatchmakingzone KlitmøllerCold Hawaii PWA World Cup og Vorupør VinterbadefestivalTo byer én bølge

Øget tiltrækning af udenlandske turister

Hensyntagen til den omkringliggende natur- og landskab

MilepæleTidsplanAnlægsoverslagFinancieringsplan

03

07

11

1617

20

2123

Cold Hawaii connecting Siberia

Anno 2015Forbindelsen til Sibirien

Visualisering af forbindelseFotostandpunkterPlanudsnit af forbindelsePrincipsnit af forbindelse

Page 3: Cold Hawaii connecting Siberia - kbdk.klub-modul.dkkbdk.klub-modul.dk/cms/Clubkbdk/ClubImages/ColdHawaii.pdf · dag, til arealet ved Bunkers og Trøjborgvej, også kaldet Sibirien

3Cold Hawaii connecting SiberiaThisted Kommune

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Introduktion

10 spørgsmål og svar til projektet

Hvorfor hedder projektet Forbindelsen til Sibirien? Det gør det, fordi vi med projektet forbinder Ørhage, hvor Foreningsvejen slutter i dag, til arealet ved Bunkers og Trøjborgvej, også kaldet Sibirien. Den 80-årige mølbo Orla Bach har oplyst, at navnet “Sibirien” kan føres over 100 år tilbage, til dengang Or-las oldefar boede i et af de første huse her, syd for byen, i et øde og forblæst område.

Hvad skal der ske? Forbindelsen til Sibirien anlægges på vestkysten ved Klitmøller. Projektets anlæg består af to gennembrud af klitten ved henholdsvis Ørhage og Trøjborg samt et promenade- og vejforløb på den hvide strand tættest på klitfoden i en bredde af ca. 15 m. Øvrige anlæg i projektets yderpunkter er f.eks. vende- og parkeringspladser samt servicebygninger som toiletter, restaurant og midlertidige overnatningsfaciliteter.

Hvorfor er det en god idé?Cold Hawaii og Klitmøller er allerede på verdenskortet, men der er mange flere der gerne vil have del i eventyret - og vi vil gerne dele med flere. Som det er i dag, er pladsen på vandet, ved stranden og ikke mindst på vej dertil trang. Forbindelsen til Sibirien skal udbrede og forbedre kystaranaen til glæde for mange.

Hvem har glæde af projektet?Forløbet vil i sig selv være en ny turistattraktion og henvende sig bredt. Målgruppen er attraktionslystne familier og det grå guld fra ind- og udland. Forbindelsen til Sibiri-en vil ligeledes være til glæde for Klitmøllers fastboende og dermed øge bosætnings-potentialet.

Hvordan skal forløbet udformes?Stranden mellem Ørhage og Sibirien tager til, og vi har der en stadig bredere strand der er robust for storme og sandfygning. Promenaden skal opføres i beton med samme udtryk, som vi kender fra Foreningsvejen. Forbindelsen til Sibirien vil sno sig dynamisk efter klitfoden, hvor belægningen inderst tilpasses motoriserede køretøjer og fremstår i stenmel eller andet naturligt materiale, som tilpasses landskabet..

01

02

03

04

05

Page 4: Cold Hawaii connecting Siberia - kbdk.klub-modul.dkkbdk.klub-modul.dk/cms/Clubkbdk/ClubImages/ColdHawaii.pdf · dag, til arealet ved Bunkers og Trøjborgvej, også kaldet Sibirien

4Cold Hawaii connecting SiberiaThisted Kommune

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Introduktion

Hvem skal betale? Thisted Kommune er i dialog med flere forskellige fonde, der viser interesse for pro-jektet. Projektet er desuden en del af det kommunale budgetoplæg for 2016.

Hvornår skal det ske? Projektet kan anlægges etapevis, f.eks startende med vendeplads og p-plads i 2016 og promenade i 2017.

Hvem kan beslutte?Med forsøgsordningen for kyst- og naturturisme bemyndiges miljøministeren til at dispensere for klit- og strandbeskyttelseslinjen i ti udvalgte projekter. Udvælges Forbindelsen til Sibirien, skal der desuden søges dispensation for gældende arealfred-ning ved Ørhage. Derudover skal der indgås aftaler med berørte lodsejere. Endelig skal der, forud for de enkelte elementer af projektets anlægsdele, foregå en almindelig planlægning og myndighedsbehandling.

Hvordan passer projektet sammen med andre planer i kommunen generelt og i Klitmøller specifikt?Projektet er et præcist og naturligt resultat af Masterplanen for Cold Hawaii, hvori der netop lægges op til at understøtte områdets uforløste potentiale. Med Master-plan Cold Hawaii II vil Forbindelsen til Sibirien desuden indgå som ét af flere centrale aktivitetspunkter, der styrker hele Thisted Kommunes brand som Cold Hawaii. I en kommende helhedsplan for Klitmøller vil byens udfordring med infrastruktur udvik-lings- og bosætningspotentialer komme til debat. Hertil kommer, at Forbindelsen til Sibirien vil være et stærkt løsningselement til flere af byens logistiske udfordringer.

07

08

09

10

Hvor meget koster det?Et anlægsoverslag viser en pris på Forbindelsen til Sibirien på ca. 14 mio. Hertil kommer drift og vedligehold. Anlæg i projektområdets yderpunkter er ikke indeholdt i dette beløb, da det forventes at eksterne samarbejdspartnere investerer her.

06

Page 5: Cold Hawaii connecting Siberia - kbdk.klub-modul.dkkbdk.klub-modul.dk/cms/Clubkbdk/ClubImages/ColdHawaii.pdf · dag, til arealet ved Bunkers og Trøjborgvej, også kaldet Sibirien

5Cold Hawaii connecting SiberiaThisted Kommune

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Projektets idé er at forlænge den eksisterende kystpromenade i Klitmøller fra Ørhage i nord til

Trøjborg i syd, også kaldet Sibirien. Projektet vil udbrede og forbedre kystarenaen i Klitmøller.

Forbindelsen til Sibirien vil være en turisme-mæssig attraktion i sig selv, men ligeledes en måde at skabe mere plads og langt bedre adgang til allerede populære og internationalt kendte surfspots.

Klitmøller ender med sin klassiske vestkyst-bystruktur blindt ved Ørhage og har gennem byens stigende popularitet haft logistiske udfordringer, som forhindrer, at byen forløser sit fulde potentiale. Projektet er et svar herpå.

Forbindelsen til Sibirien anlægges på vestky-sten ved Klitmøller. Projektets anlæg består af to gennembrud af klitten ved henholdsvis Ørhage og Trøjborg samt et promenade- og vejforløb på den hvide strand tættest på klitfoden i en bredde af ca. 15 m. Øvrige anlæg i projektets yderpunkter er f.eks. vende- og parkeringspladser samt servicebygninger som toiletter, restaurant og midlertidige overnat-ningsfaciliteter.

Området ved Trøjborg ligger i byens ”anden række”, men vil med projektet forbindes til Ørhage og stranden. Hidtil uudnyttede arealer og hotelreservationer i dette område vil med projektet kunne sættes i spil på en ny måde.

Materialevandringen langs vestkysten og vinterstorme sætter en naturlig begrænsning for, hvor et projekt som dette kan realiseres. Stranden fra Ørhage til Trøjborg er, som det eneste forløb ved Klitmøller, under stadig til-bygning, og dermed den eneste mulige lokalitet for projektets realisering.

Introduktion

Kort om projektets ide

Page 6: Cold Hawaii connecting Siberia - kbdk.klub-modul.dkkbdk.klub-modul.dk/cms/Clubkbdk/ClubImages/ColdHawaii.pdf · dag, til arealet ved Bunkers og Trøjborgvej, også kaldet Sibirien

6Cold Hawaii connecting SiberiaThisted Kommune

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forbindelsen til Sibirien skaber den fysiske ramme for udvikling af et nyt ultra-kystnært højkvali-

tets oplevelsesområde i Klitmøller baseret på Cold Hawaii og dermed områdets helt unikke stedbundne kvaliteter.

Projektet skaber nye muligheder for rekreation og adgang til stranden i et område, som indtil nu har været vanskeligt tilgængeligt. Projektet skal forbinde landingspladsen, som er centrum for kysten i Klitmøller, med den sydligste ende af byen og dermed skabe grundlaget for et helt nyt trafikalt flow i området.

Projektet skal i samklang med en række turis-merelaterede initiativer medvirke til at fasthol-de og tiltrække flere tyske, norske, svenske og hollandske turister.

Sidst, men ikke mindst, skal projektet skånsomt løse en pladsmæssig og logistisk udfordring, som i over 25 år har skabt problemer for både lokalbefolkningen og turismen i Klitmøller og dermed øge sammenhængskraft i en landsby, som på få år er blevet et centrum for Nordeuro-pas svar på ”surfers paradise”.

Projektnavn og lokalitet

Projektnavnet for ansøgnin-gen er Cold Hawaii connect-ing Siberia – men er i det efterfølgende omtalt som ”Forbindelsen til Sibirien”.

Vue over Klitmøller.

Introduktion

Formål

Page 7: Cold Hawaii connecting Siberia - kbdk.klub-modul.dkkbdk.klub-modul.dk/cms/Clubkbdk/ClubImages/ColdHawaii.pdf · dag, til arealet ved Bunkers og Trøjborgvej, også kaldet Sibirien

Nationalpark Thy

7Cold Hawaii connecting SiberiaThisted Kommune

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Trøjborgvej

”Siberien”

Gravses Rende

Ørhage i KlitmøllerEksisterende sted med klubhus, ophold, forenings- vejen, toiletter, parkering og surf spot.

Klitmøller

Busvendeplads

Surf spotThe Reef

Surf spotMike’s Reef

Surf spotBunkers

“Sibirien” (Trøjborg)Eksisterende sted med, parkeringsplads, toiletter.

Oversigtsplan

Anno 2015

Page 8: Cold Hawaii connecting Siberia - kbdk.klub-modul.dkkbdk.klub-modul.dk/cms/Clubkbdk/ClubImages/ColdHawaii.pdf · dag, til arealet ved Bunkers og Trøjborgvej, også kaldet Sibirien

Nationalpark Thy

8Cold Hawaii connecting SiberiaThisted Kommune

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Trøjborgvej

”Siberien”

Gravses Rende

Ørhage i KlitmøllerEksisterende sted med klubhus, ophold, forenings- vejen, toiletter, parkering og surf spot.

F1

F2

F3

F4

F5

F6

Klitmøller

Matchmakingzone

Busvendeplads

Surf spotThe Reef

Surf spotMike’s Reef

Surf spotBunkers“Pynten”

En plads med midlertidige alternative tiltag, toiletter, vendeplads mm. (se plan-udsnit).

Markering af planudsnit

“Strand-søen”En plads med sæson tiltag, toiletter, vendeplads mm.

“Sibirien” (Trøjborg)Eksisterende sted med, parkeringsplads, toiletter og stranden domineres af adskilli-ge bunkere.

Alternative overnatnings-muligheder

Forbindelsen til Sibirien for-binder Ørhage med Sibirien (Trøjborg).Længde: ca. 1,1 km.

Oversigtsplan

Forbindelsen til Sibirien

Skitseprojekt udarbejdet af Preben Skaarup Landskab og Orbicon

Page 9: Cold Hawaii connecting Siberia - kbdk.klub-modul.dkkbdk.klub-modul.dk/cms/Clubkbdk/ClubImages/ColdHawaii.pdf · dag, til arealet ved Bunkers og Trøjborgvej, også kaldet Sibirien

9Cold Hawaii connecting SiberiaThisted Kommune

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Projektindhold

FotostandpunkterSkitseprojekt udarbejdet af Preben Skaarup Landskab og Orbicon

F1Den eksisterende, insitu støbte, beton-promenade i Klitmøller.Promenaden løber på kan-ten af kystsikringen.

F2Promenadens afslutttes med et trappe/rampeanlæg ved Hummerhuset.Her fungererer anlægget både som handikapvenlig adgang til stranden og kystsikring.

F3Strandsøen hvor Gravses Rende har sit udløb på stranden.

Skitseprojekt udarbejdet af Preben Skaarup Landskab og Orbicon

Page 10: Cold Hawaii connecting Siberia - kbdk.klub-modul.dkkbdk.klub-modul.dk/cms/Clubkbdk/ClubImages/ColdHawaii.pdf · dag, til arealet ved Bunkers og Trøjborgvej, også kaldet Sibirien

10Cold Hawaii connecting SiberiaThisted Kommune

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

F4Den brede strand med marhalm bevoksning langs klitfoden.

F5Ankomsten til Sibirien (stranden fra Trøjborgvej gennem “Bunkers”).

F6“Bunkers”.

Projektindhold

FotostandpunkterSkitseprojekt udarbejdet af Preben Skaarup Landskab og Orbicon

Skitseprojekt udarbejdet af Preben Skaarup Landskab og Orbicon

Page 11: Cold Hawaii connecting Siberia - kbdk.klub-modul.dkkbdk.klub-modul.dk/cms/Clubkbdk/ClubImages/ColdHawaii.pdf · dag, til arealet ved Bunkers og Trøjborgvej, også kaldet Sibirien

11Cold Hawaii connecting SiberiaThisted Kommune

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forbindelsen til Sibirien forlæn-ger den nuværende Foreningsvej ved landingspladsen i Klitmøller

med ca. 1 km. langs kysten mod syd og forbin-der dermed spidsen af Ørhage med området ved Trøjborg, også kaldet Sibirien.

Forbindelsen til Sibirien tænkes anlagt som et bredt areal på den hvide strand langs klitfoden med mulighed for etablering af både gang-, rulle- og cykelsti. Alle dele skal fremstå i in situ støbt beton. Hertil kommer kørebane og parkeringsarealer. Disse vil fremstå i stenmel eller lignende.

Hertil kommer opholdsarealer, toilet- og bade-faciliteter samt vejrbestandige motionsrekvisit-ter og legepladser. I projektområdets yder-punkter skabes mulighed for turismerelaterede anlæg, såsom restauranter, stader/boder og lignende servicetiltag. Af samme årsag tænkes

Den 80 årige mølbo, Orla Bach, har oplyst at navnet “Sibirien” kan føres over 100 år tilbage til dengang Orlas oldefar boede i et af de første huse her, syd for byen i et øde og forblæst område.

Projektindhold

også i overnatningsfaciliteter på standen men af midlertidig karakter.

Projektet er et led i en udvikling, som skal ori-entere Klitmøller mere mod havet med henblik på at kunne øge turisttilstrømningen, give plads i særdeleshed og generelt være til gavn for byens beboere.

Forbindelsen til Sibirien gør det tilgængelige strandareal større og etablerer forbindelse mellem hidtil adskilte dele af området. Dermed skabes også grundlaget for et helt nyt flow i byen, som tilmed løser en logistisk problematik, som har plaget både turister og lokalbefolknin-gen i over 25 år.

Klitmøller har potentialet til at blive noget rig-tig stort. Det internationale brand Cold Hawaii er uløseligt forbundet med Klitmøller, og denne symbiose vil vi udnytte for Klitmøller - såvel som for hele Thisted Kommune.

Sibirien på en god surfdag.

Page 12: Cold Hawaii connecting Siberia - kbdk.klub-modul.dkkbdk.klub-modul.dk/cms/Clubkbdk/ClubImages/ColdHawaii.pdf · dag, til arealet ved Bunkers og Trøjborgvej, også kaldet Sibirien

12Cold Hawaii connecting SiberiaThisted Kommune

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Projektindhold

Markante tegn på udvik-lingen af en ny turisme i Klitmøller kan spores i en eksplosiv vækst i antallet af kursister på byens surfskoler. Udviklingen har i overvejende grad fundet sted i perioden efter etable-ringen af Foreningsvejen og dermed forbedret adgang til stranden ud for landings-pladsen i Klitmøller.

Mod under ca. 500 kursister i 2008 melder områdets største surfskole, WestWind Klitmøller, om over 4500 kursister i 2014. I 2009 blev Cold Hawaii Surf Camp og dermed endnu en surfskole etableret i Klitmøller. De melder ligeledes om markant fremgang i antallet af kursister.

Begge skoler tilskriver Foreningsvejen og den for-bedrede infrastruktur samt adgang til stranden stor betydning for at andre end “hard core” surfere prøver kræfter med vandsport i Cold Hawaii.

Udfordringen består i at alle byens vejforbin-delser til havet ender blindt, hvilket skaber sto-re trafikale udfordringer især med den stadigt stigende interesse for området ved Ørhage. Ved at skabe en forbindelse mellem Ørhage og Trøjborg elimineres de infrastrukturelle uhen-sigtsmæssigheder, samtidig med at der skabes en ny attraktion.

Når der fokuseres på netop denne strækning skyldes det de stedlige kystmorfologiske for-hold; mens havet langs kysten mellem Ørhage og Trøjborg lægger til, er den nordlige del af kysten – øst for Ørhage - præget af erosion, hvorfor Forbindelsen til Sibirien er det eneste sted, hvor muligheden for at åbne for trafik på stranden er til stede.

Forbindelsen til Sibirien indgår også som ele-ment i en mere hensigtsmæssig regulering af trafikken i området – til vands. De seneste års udvikling af Cold Hawaii har medført en kraftig stigning af antallet af surfere og projektet skal derfor også danne rammer for at der søværts udbredes kendskab til internationalt anerkend-te ”code of conduct” på vandet ud for Klit-møller. Det sker i form af skiltning. Derudover inddrages områdets udlejningsbureauer og surfskoler i uddeling af informationsmateriale.

Forbindelsen til Sibirien er blevet til i et samar-bejde mellem repræsentanter fra Surfklubben NASA og foreningen Friends of Cold Hawaii i Klitmøller, Klitmøller Lystfiskerforening, Klitmøller Borger- og Håndværkerforening og Thisted Kommune. Projektet nyder i det hele taget stor opbakning blandt lokale beboere i byen.

Page 13: Cold Hawaii connecting Siberia - kbdk.klub-modul.dkkbdk.klub-modul.dk/cms/Clubkbdk/ClubImages/ColdHawaii.pdf · dag, til arealet ved Bunkers og Trøjborgvej, også kaldet Sibirien

13Cold Hawaii connecting SiberiaThisted Kommune

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forbindelsen til Sibirien skaber grundlaget for et helt nyt trafikalt flow i området.

Projektindhold

Visualisering af forbindelse

Page 14: Cold Hawaii connecting Siberia - kbdk.klub-modul.dkkbdk.klub-modul.dk/cms/Clubkbdk/ClubImages/ColdHawaii.pdf · dag, til arealet ved Bunkers og Trøjborgvej, også kaldet Sibirien

14Cold Hawaii connecting SiberiaThisted Kommune

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Projektindhold

Planudsnit af forbindelse

Den kurvede plint til skater, løbehjul, rulle-skøjter og leg.

Kantløsninger, der skaber mulighed for forskellige aktiviteter og typer af ophold.

Forbindelsen til Sibirienhar et varieret forløb, der afspejler forskellige aktiviteter og situationer på strækningen

Eksisteren-de stifor-bindelse fra Siberia

Parkering

Toilet-bygning indbygget i klit

Plads med mulighed for skiftende aktiviteter og tiltag

Strand

Klit

Grusvej

Zone med marhalm på stranden.

“Siberia”

A

A

Plint

Hav

Skitseprojekt udarbejdet af Preben Skaarup Landskab og Orbicon

Betonpromenade

Page 15: Cold Hawaii connecting Siberia - kbdk.klub-modul.dkkbdk.klub-modul.dk/cms/Clubkbdk/ClubImages/ColdHawaii.pdf · dag, til arealet ved Bunkers og Trøjborgvej, også kaldet Sibirien

2.00

0.502.00

1.00

0.25

4.50

15Cold Hawaii connecting SiberiaThisted Kommune

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Projektindhold

Principsnit af forbindelse

Klit Grusvej Strand

Faskine

Faskine

Principsnit

Principsnit

Principsnit

Principsnit

Snit A-A

Nedkørsel

Skater-kant

Plint

Beton-promenade

Varierende kant-løsning.Plinte m.m

0.30

Skitseprojekt udarbejdet af Preben Skaarup Landskab og Orbicon

Page 16: Cold Hawaii connecting Siberia - kbdk.klub-modul.dkkbdk.klub-modul.dk/cms/Clubkbdk/ClubImages/ColdHawaii.pdf · dag, til arealet ved Bunkers og Trøjborgvej, også kaldet Sibirien

16Cold Hawaii connecting SiberiaThisted Kommune

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Grundlæggende er Cold Hawaii 31 registrerede bølge- og freesty-le-surfspots i Thisted Kommune.

De ligger alle på en strækning fra Agger Tange i syd til Hanstholm i nord. Det er kombinatio-nen af disse spots, der gør, at man, uanset hvor vind og bølger kommer fra, kan finde et sted, som er noget nær optimalt til bølgesurfing.

Som sådan skal Forbindelsen til Sibirien ses som et ganske betydeligt udviklingselement i et turismefremstød, som indbefatter en langt større del af vestkysten i Thisted Kommune. Det indgår som led i et bredt funderet ønske om at transformere området fra et relativt pas-sivt til et aktivt ferieområde for den moderne europæiske middelklassefamilie.

I den forbindelse indskriver Klitmøller sig i historien som hovedstaden for Cold Hawaii. Det var her, det hele startede med opdagel-sen af byens primære surfspot The Reef eller Revet tilbage i begyndelsen af 1980erne. I dag betragtes Cold Hawaii som et af de stærkeste brands på turisme- området i nyere tid.

Surfere blev i mange år betragtet som et pro-blem for området. Den gængse opfattelse var, at de fyldte for meget og bidrog med for lidt. Det har imidlertid ændret sig. I dag betragtes Cold Hawaii som et fyrtårn i Thisted Kommune og i Danmark.

Det er resultatet af en målrettet indsats hjulpet på vej af en bred vifte både offentlige, private og frivillige aktører. Succesen har dog også en bagside. De mange surfere ved Ørhage har gennem årene skabt og skaber fortsat proble-mer. Der er ganske enkelt ikke plads nok.

Tidligere Hanstholm Kommune har gennem årene forsøgt forskellige tiltag for at skabe en bedre tilgængelighed ved Ørhage i Klitmøller.

Et samlet bud på en aflastning af området er Den Blå Model fra slutningen af 1980erne.

Modellen gik ud på at lede den surfrelaterede trafik videre mod syd og ad Nordvestbak ud af området igen. I området mellem Nordvestbak og stranden skulle der skabes plads til parke-ring. Den Blå Models svaghed og begrænsning var og er bl.a. gældende Fredningskendelsen fra 1968.

Netop fredningen af området har hidtil umulig-gjort en løsning på de infrastrukturelle proble-mer som i høj grad er begrænsende for byens udvikling – i særdeleshed omkring Ørhage som i almindelighed i byen. Samme fredning gælder for indeværende projekt, og en realisering af Forbindelsen til Sibirien forudsætter derfor en dispensation.

Anlæg af Forbindelsen til Sibirien vurderes at være et langt mere skånsomt indgreb i natur og landskab end en vejføring gennem arealet i baglandet. Der er her tale om en forbindelse i det robuste strandareal, som kun i yderpunk-terne berører klitarealet.

Arealet for projektet tilhører dels Staten, dels Thisted Kommune og dels syv private som-merhusejere. Der er ved ansøgningen indledt dialog med grudejere, men endnu ikke opnået samtykke om projekt eller overdragelse af arealer.

Det er Thisted Kommunes mål at overtage de berørte arealer forud for realisering af For-bindelsen til Sibirien. Det skal bl.a. anføres, at vejføringen kun vil påvirke de berørte lodsejere i minimal grad, mens den nye vejføring tillige forventes at begrænse færdslen på tværs af sommerhusområdet og det fredede område ganske betragteligt.

Baggrund

Klitmøller indskriver sig i historien som hovedstaden for Cold Hawaii. Det var her, det hele startede med opdagelsen af byens primære surfspot The Reef eller Revet tilbage i begyndelsen af 1980erne. I dag betragtes Cold Hawaii som et af de stærkeste brands på turisme- området i nyere tid.

Page 17: Cold Hawaii connecting Siberia - kbdk.klub-modul.dkkbdk.klub-modul.dk/cms/Clubkbdk/ClubImages/ColdHawaii.pdf · dag, til arealet ved Bunkers og Trøjborgvej, også kaldet Sibirien

17Cold Hawaii connecting SiberiaThisted Kommune

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Begrundelse

Cold Hawaii MasterplanForbindelsen til Sibirien bygger videre på de seneste 10 års arbejde med at raffinere Cold Hawaii. Udviklingen blev tilbage i 2005 igangsat af stærke lokale græsrødder. I

2006 påbegyndte Surfklubben NASA i samarbejde med Thisted Kommune, Naturstyrelsen i Thy og Dansk Sejlunion udviklingen af Cold Hawaii Masterplan.

Planen blev færdig i juni måned 2007 og udlagde for første gang en samlet indsats inden for turisme, bosætning, uddannelse og events med Cold Hawaii som omdrejningspunkt. Sidenhen er Cold Hawaii blevet integreret i erhvervspolitikken, turismepolitikken og kommuneplanen for Thisted Kommune.

Det gode liv ved kystenMed Cold Hawaii Masterplan fulgte en række konkrete forslag til udvikling af byggede miljø i Klitmøller, Nørre Vorupør og Krik. Disse forslag fik liv og blev yderligere konkre-

tiseret fra 2007 til 2012.

Det skete gennem projektet Mulighedernes Land, hvor Thisted Kommune sammen med Lolland Kommune og Bornholms Regionskommune indgik partnerskab med Realdania. Thisted Kommune valgte i den forbindelse at satse på afprøvning af strategier til gavn for bosætning og turisme i landsbyer og landdistrikter. Gennem Mulighedernes Land blev Cold Hawaii en del af projektområ-det Det gode liv ved kysten.

Foreningsvejen og nyt hummerhusetKonkret blev der bl.a. etableret en ca. 400 m. lang strandpromenade i Klitmøller – kaldet Foreningsvejen og tilsvarende i Nørre Vorupør. Samtidig blev også det nye

Hummerhus og dermed et aktivitetshus til Surfklubben NASA og Biologisk Forening for Nordvest-jylland opført på Ørhage i Klitmøller.

Hummerhuset i Klitmøller er blevet et nyt vartegn og udflugtsmål i byen og fungerer foruden som klubhus for Surfklubben NASA som omdrejningspunktet for en række nationale og internationale surf-events.

Foreningsvejen har både i Klitmøller og i Nørre Vorupør på fornem vis forbedret adgangen til stranden for alle – for surfere, for lokalbefolkning og turister og ikke mindst tilføjet en helt ny tilgængelighedsdimension til området, således kan folk i kørestol, med barnevogn, på skateboard mm. selvhjulpet, frit og uhindret færdes i området og få adgang til stranden.

I Krik er Kulhuset blevet bygget. Huset fungerer som knudepunkt for friluftsaktiviteter, og det rum-mer faciliteter, der bl.a. kan bruges af surfere, badende og fugleinteresserede. Krik Bro er renoveret. Dermed er der bl.a. til glæde for begyndere inden for windsurfing skabt et større område med smult vande i vestenvind.

Tilknytning til øvrige turismemæssige aktiviteter i Thisted Kommune

Page 18: Cold Hawaii connecting Siberia - kbdk.klub-modul.dkkbdk.klub-modul.dk/cms/Clubkbdk/ClubImages/ColdHawaii.pdf · dag, til arealet ved Bunkers og Trøjborgvej, også kaldet Sibirien

18Cold Hawaii connecting SiberiaThisted Kommune

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Begrundelse

Vorupør Landingsplads i en ny rolleI Nørre Vorupør har stærke lokale kræfter bygget videre på de tanker og initiativer, som Mulighedernes Land satte i gang. En udløber af dette arbejde blev ideoplægget

Vorupør Landingsplads i en ny rolle, som har resulteret i renovering af den kulturhistorisk beva-ringsværdige landingsplads. Kronen på værket kom med etableringen af Danmarks første Havbad, indviet august 2014.

Matchmakignzone KlitmøllerI Klitmøller er tilflyttere med rod i surfmiljøet i færd med at etablere den første Match-makingzone i Danmark. En matchmakingzone er et HUS og et NETVÆRK for alle, men

retter sig primært mod folk i den kreative klasse, som gennem initiativet får mulighed for at mødes og skabe sammen. Projektet har netop opnået støtte fra Realdania.

Cold Hawaii PWA World Cup og Vorupør VinterbadefestivalSiden 2010 har der årligt været afholdt Cold Hawaii PWA World Cup i Klitmøller. Begi-venheden er én i en række begivenheder, som afholdes forskellige steder i verden, der

tilsammen udgør den samlede PWA World Cup.

I Klitmøller konkurrerer verdens 32 bedste mandlige bølge-windsurfere om point til verdensrang-listen og titlen som verdensmester. Etableringen af en afdeling af PWA World Cup i Thisted Kommu-ne var et af de erklærede mål i Cold Hawaii Masterplan. Begivenheden har i dag slået sig fast som en af de væsentligste på touren.

Hvert år får Cold Hawaii PWA World Cup besøgende til området og skaber samtidig massiv omtale af Cold Hawaii nationalt og internationalt – i særdelshed i Tyskland og resten af Europa.

Omdrejningspunktet for selve arrangementet er i dag foreningen Friends of Cold Hawaii. Thisted Kommune indgår i lighed med en række større private sponsorer og over 60 i overvejende lokale erhvervsmedlemmer i Friends of Cold Hawaii som partner i begivenheden.

Den 28. december 2014 blev der for første gang afholdt Vorupør Vinterbadefestival med det nye havbad som scene med over 200 tilmeldte fra hele Danmark og 10 gange så mange tilskuere Vorup-ør Kulturforening står bag arrangementet, som skal blive en årligt tilbagevendende begivenhed.

Page 19: Cold Hawaii connecting Siberia - kbdk.klub-modul.dkkbdk.klub-modul.dk/cms/Clubkbdk/ClubImages/ColdHawaii.pdf · dag, til arealet ved Bunkers og Trøjborgvej, også kaldet Sibirien

19Cold Hawaii connecting SiberiaThisted Kommune

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

To byer én bølgeVorupør Vinterbadefestival er en konkret udløber af projektet To Byer én Bølge. Pro-jektet blev gennemført af Visit Nordjylland i perioden 2013 - 2014 i samarbejde med

Thy Turistforening og Thisted Kommune samt en række erhvervsaktører i Klitmøller og Vorupør.

Projektet indgik som en del af det nationale projekt Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske kystferiebyer – en genfortælling af den klassiske badeferie – eller kort: Kystbyer i vækst.

I projektet deltog også Skagen, Løkken, Blokhus, Hals, Øster Hurup, Kerteminde, Marielyst og på Nordsjælland samt Tisvildeleje, Liseleje, Gilleleje, Hornbæk og Humlebæk. To Byer én Bølge blev støttet af den Konkurrenceudsatte Pulje.

Gennem projektet blev der skabt enighed om, at Cold Hawaii skal være omdrejningspunktet for et samarbejde om en samlet turismeerhvervsudvikling i Klitmøller og Nørre Vorupør. Samarbejdet skal med tiden udvides til også at indeholde Stenbjerg og Agger.

Sammen ønsker man at udnytte den styrke, som brandet Cold Hawaii har opnået, til at styrke ind-trykket af de fyrtårne, der i øvrigt findes langs vestkysten i Thy. Det drejer sig f.eks. om National-park Thy, landingspladserne og det nye havbad i Nørre Vorupør.

Der er skabt enighed om en fælles vision og en samlet visuel identitet samt en kommunikations-strategi. Derudover er der skabt en række konkrete turismeprodukter med Cold Hawaii som afsæt.

Som det fremgår ovenfor er Thisted Kommune sammen med en lang række aktører i fuld gang med at udløse potentialet i Cold Hawaii. Thisted Kommune anser i lighed med den lokale befolk-ning i Klitmøller Forbindelsen til Sibirien som et helt afgørende element i en fortsat udvikling af Klitmøller og det samlede Cold Hawaii.

Kronen på værketForbindelsen til Sibirien ses som kronen på værket i bestræbelserne på at optimere forholdene ved kysten i Klitmøller, sådan som der har været arbejdet på siden 2007,

først gennem Cold Hawaii Masterplan og dernæst gennem Mulighedernes Land/Det gode liv ved kysten.

Begrundelse

Page 20: Cold Hawaii connecting Siberia - kbdk.klub-modul.dkkbdk.klub-modul.dk/cms/Clubkbdk/ClubImages/ColdHawaii.pdf · dag, til arealet ved Bunkers og Trøjborgvej, også kaldet Sibirien

20Cold Hawaii connecting SiberiaThisted Kommune

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Begrundelse

Forbindelsen til Sibirien er et led i Thisted Kommunes arbejde med at tiltrække flere udenlandske

turister. Gennem projektet To Byer én Bølge har Thisted Kommune i samarbejde med turis-meaktørerne fokus på at fastholde vore tyske turister samt at øge antallet af hollandske, norske og svenske turister.

På de nævnte markeder henvender vi først og fremmest på den målgruppe, VisitDenmark betegner Sjov, leg og læring1. Der er tale om attraktionslystne familier på ferie i højsæsonen og familier med små børn, som ikke er afhæn-gige af skoleferier samt familier, der rejser sammen i flere generationer.

Målgruppen motiveres af børnevenlige rammer, hvor familien kan være sammen. Tyskere og hollændere motiveres desuden af strand, kyst og hav samt naturoplevelser.

I dag rejser målgruppen primært til Danmark i højsæsonen (skoleferien), men der ligger et stort potentiale i skuldersæsonen for familier og bedsteforældre med børn under skole-alderen. Cold Hawaii er de facto et godt og knivskarpt tilbud til denne målgruppe.

Surferne hører også til denne målgruppe. Fra undersøgelser i Tyskland2 (og Danmark3) ved vi, at den typiske surfer er mand, mellem 30 - 40 år gammel og relativt veluddannet. Der er intet, der tyder på, at det forholder sig anderle-des i de øvrige europæiske markeder.

Som sådan er primær målgruppen surferne samt deres koner/kærester og børn. De udgør allerede en væsentlig del af turismen i Cold Ha-waii og i særdeleshed i Klitmøller. Brændpunk-tet er The Reef (Revet), som ligger i direkte forbindelse med det ansøgte projekt.

Med Forbindelsen til Sibirien skaber vi en langt større ramme for målgruppens udfoldelser på land

som til vands. Der bliver ganske enkelt plads til flere, hvorved det bliver muligt at udnytte potentialet i Klitmøller endnu bedre.

Samtidig åbner projektet for en stadig større del af målgruppen Sjov, leg og læring. Således viser undersøgelser, at motivet for at rejse i stigende grad er differentieret, grænsende til det niche-prægede såsom specifikke sports- eller kulturel-le interesser eller særlige naturinteresser4.

Med Forbindelsen til Sibirien skabes der tilgængelighed til et kyst- og bynært område i Klitmøller, der inviterer til oplevelse, hvorved målgruppen understøttes væsentligt.

Ligeledes understøtter Forbindelsen til Sibirien endnu én af VisitDenmarks motivbaserede målgrupper – nemlig Det gode liv5.

Der er tale om voksne par 40+ fra førnævn-te markeder. Det er par, venner og veninder på ferie uden børn. De holder både korte og lange ferie i Danmark uden for hovedstaden. Målgruppen motiveres af naturskønne rammer, kobling mellem by og natur samt mulighed for at trække stikket fra hverdagen.

Med et udvidet oplevelsespotentiale langs kysten i Klitmøller får denne målgruppe et nyt udflugtsmål. Område bliver en attraktiv stræk-ning for gå- og motionsture samt en måde at komme tættere på og måske helt ud i bølgerne på Cold Hawaiis ældste surf spot.

Med TV udsendelser som ”Vilde Hoteller” og lignede livsstilsprogrammer spores ligeledes hos målgruppen en stigende interesse for at udfordre traditionelle overnatningsformer, som indeholder stor attraktionsværdi og eksklusi-vitet.

Noter

1. VisitDenmarks målgrupper, http://goo.gl/A0VZAI, web, 2014.

2. Leserbefragung 2013, Surf, maj 2013 (2660 abonnenter deltog i undersøgelsen).

3. Andkjær, Søren; Arvidsen (2012) Tryg i naturen, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk universitet.

4. Anbefalinger, Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi (juni 2013).

5. VisitDenmarks målgrupper, http://goo.gl/A0VZAI, web, 2014.

Øget tiltrækning af udenlandske turister

Vi henvender os først og fremmest til den målgruppe, Visit Denmark betegner Sjov, leg og læring. Der er tale om attraktionslystne familier på ferie i højsæsonen og familier med små børn, som ikke er afhængige af skoleferier samt familier, der rejser sammen i flere generationer.

Page 21: Cold Hawaii connecting Siberia - kbdk.klub-modul.dkkbdk.klub-modul.dk/cms/Clubkbdk/ClubImages/ColdHawaii.pdf · dag, til arealet ved Bunkers og Trøjborgvej, også kaldet Sibirien

21Cold Hawaii connecting SiberiaThisted Kommune

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Med henblik på at kvalificere oplægget til det konkrete projekt har Thisted Kommune tilknyttet

Preben Skaarup Landskab og Orbicon som eksterne rådgivere.

Forbindelsen til Sibirien udføres som en kombination af en stenmelsvej og en beton-promenade. Begge dele løber langs klitfoden. Betonpromenaden giver folk på hjul herunder handicappede, skatere, barnevogne med mere en umiddelbar og imødekommende adgang til et stykke svært tilgængelig natur. Vejarealet er tiltænkt cykler, biler o.lign. Ved Ørhage i Klitmøller forløber der mod nord en eksisterende beton kystsikring langs byens møde med havet, og landværts kystsikringen ligger en promenade udført i in-situ støbt beton.

Ved Ørhage afsluttes promenaden i Klitmøller med et trappe-rampeanlæg, der både fungerer som kystsikring, handikapvenlig adgang til stranden og et opholdssted. Ved Trøjborgvej ligger surfspottet Bunkers. Navnet refererer til en stor samling af bunkere fra 2. Verdenskrig.

Forbindelsen til Sibirien tænkes som en naturlig fortsættelse af den eksisterende Foreningsvej. Beton er det naturlige valg på dette sted, både ud fra et holdbarheds synspunkt og ud fra et ønske om at indpasse det nye anlæg i stedets karakter og materialer. Betonpromenaden- som den yderste del af Forbindelsen til Sibirien mod havet - bliver to meter bred, og har en varieret kantløsningen med forskellige typer plinte med mere mod stranden. Den varierede kant skaber mulighed for forskellige typer aktiviteter og ophold.

Nogen steder får promenaden en kurvet kant, der giver skatere, rulleskøjteløbere o.a. forskelli-ge udfordringer. I den eksisterende promenade i Klitmøller er der indbygget skaterelementer med stor succes. Forbindelsen til Sibirien får et varieret forløb, der samtidig er begrænsende for trafikha-stigheden. Betonpromenadens forskudte forløb og plintenes skiftende placering kræver opmærksomhed fra bilisten, samtidig med at stenmelsbelægningen på vejen vil virke hastighedsdæmpende. En sæsonbegrænsning for benyttelse af vejen til motoriseret trafik vil ligeledes være en mulighed.

Forbindelsen til Sibirien vil fremtræde som et meget diskret nyt element på stedet. Prome-naden vil primært tegne sig i fladen, og de lave beton plinte vil have karakter af kystsik-ring og høfdeblokke, som i forvejen er kendte elementer på stedet. Stenmelsbelægningen på vejen vil materialemæssigt indpasses sig i den grovkornede strand.

Forbindelsen til Sibirien krydser to mindre vandløb som bidrager til forløbets naturmæs-sige oplevelse. Vandløbene Trøjborg Rende og Gravses Rende fastholdes frilagte, dog f.eks. med en underføring ved promenade og vej. Muligheden for etablering af byggeri for f.eks. matchmakingzone og alternative overnat-ningsmuligheder placeres i projektområdets yderpunkter og dermed ved Ørhage, som i forvejen er bebygget og ved Trøjborg, som ligeledes er ”tæt bebygget” med de bunkers fra 2. verdenskrig.

Begrundelse

Hensyntagen til den omkringliggende natur- og landskab

Det er tanken at friholde stækningen langs stranden for bebyggelse mens der i yderpunkterne gives mulighed for byggeri ved hhv. Ørhage og Sibirien.

Page 22: Cold Hawaii connecting Siberia - kbdk.klub-modul.dkkbdk.klub-modul.dk/cms/Clubkbdk/ClubImages/ColdHawaii.pdf · dag, til arealet ved Bunkers og Trøjborgvej, også kaldet Sibirien

22Cold Hawaii connecting SiberiaThisted Kommune

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Begrundelse

Det er tanken at friholde stækningen langs stranden for bebyggelse mens der i yderpunk-terne gives mulighed for byggeri ved hhv. Ørhage og Trøjborg/ Bunkers. Ny bebyggelse ved Ørhage skal hænge sammen den eksiste-rende bebyggelse ved landingspladsen og vil være permanent. Anlæg ved Trøjborg/Bunkers skal relatere sig til områdets landskabelige for-udsætninger og er f.eks. anlæg til dagsturisme og alternative overnatningsmuligheder.

Med alternative overnatningsmuligheder tænkes især på muligheden for midlertidige foranstaltning, der tilbyder overnatninger på nye og utraditionelle måder, f.eks. som teltbyer eller containerløsninger. Konceptet for midlerti-dige løsninger, tilpasset tid og sted er på ingen måder udtømt eller afdækket og rummer et stor og uudforsket potentiale, som vi gerne vil dyrke i tilknytning til Forbindelsen til Sibirien – i særdeleshed i området omkring Bunkers, der på mange måder synes at være oplagt til formålet.

Eksempler på alternative overnatningsmuligheder.

Page 23: Cold Hawaii connecting Siberia - kbdk.klub-modul.dkkbdk.klub-modul.dk/cms/Clubkbdk/ClubImages/ColdHawaii.pdf · dag, til arealet ved Bunkers og Trøjborgvej, også kaldet Sibirien

23Cold Hawaii connecting SiberiaThisted Kommune

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Milepæle

Tidsplan

2015

Udvælgelse af projekt

Ansøgning til respektive myndigheder herunder Fredningsmyndighed

Aftaler med grundejere

Projekt optages på KB budget 2016

2016

VVM og Miljøvurdering

Anlægsprojektering af vej og promenadedelen

Lokalplanlægning af delprojekter ved Ørhage og Trøjborg

Fondsansøgning samt finansiering af projekt via KB budget 2016

Anlæg af vej/promenade: Etape 1: vendeplads ved Ørhage og p-plads ved Trøjborg

2017

Anlæg af vej/promenade: Etape 2: forløbet mellem Ørhage og Trøjborg

Anlæg af vej/promenade: Etape 3: toiletter mv.

Anlæg af delprojekter: Etape 1: Ørhage Etape 2:Trøjborg

Projektet er grundlæggende delt i to delelementer:Vej/promenadedelen som antages ikke at være lokalplanpligtig, og som grundlæggendeer et kommunalt projekt.

Projektelementerne i yderpunkterne ved Ørhage og Trøjborg som vil være bundet op påprivate aktørers interesse for, hvad der kan ske inden-for disse områder, og som antages at kræve nærmere lokalplanlægning.

Page 24: Cold Hawaii connecting Siberia - kbdk.klub-modul.dkkbdk.klub-modul.dk/cms/Clubkbdk/ClubImages/ColdHawaii.pdf · dag, til arealet ved Bunkers og Trøjborgvej, også kaldet Sibirien

Cold Hawaii connecting SiberiaThisted Kommune

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

24

Som led i kvalificeringen af pro-jektet har Thisted Kommune som nævnt benyttet sig af eksterne

rådgivere, der har udarbejdet oplæg til projekt og budget.

Området ligger i kystteknisk henseende på en strækning, hvor den resulterende materiale-transport er nordgående. Det brede strandplan og bevoksningen herpå inderst ved klitfoden indikerer et område under svag opbygning, mens der øst for The Reef, hvor kystens retning drejer mod øst, er en større påvirkning med erosion. Forholdene her er dog stabiliserede af høfdeanlægget ca. 200 m øst for Hummer-huset.

For Hanstholm, der ligger ca. 10 km nord fra Klitmøller, oplyses i Den Danske Havnelods: ”Forskellen mellem middel-højvande og mid-del-lavvande er 0,3 m. W.- lige vinde kan give indtil 1,3 m højvande og E.- lige vinde indtil 1,5 m lavvande.” Efter Kystdirektoratets statistik svarer en vandstand på 1,3 m til en returperiode på 2-3 år. Med en returperiode på 20 år giver denne statistik en vandstand på 1,5-1,6 m.

Det er oplyst, at terrænkoten langs tracéen for anlægget er omkring +2,5 m. Det betyder, at vandspejlet i sig selv normalt ikke vil nå an-lægget, men bølgeopskyl og vindstuvning kan eventuelt give små påvirkninger af anlægget.

Selve promenaden tænkes udført i armeret beton i lighed med anlæggene ved Ørhage Af hensyn til brug af promenaden (rulleskøj-ter, skateboard, løbehjul mv.) vil det være hensigtsmæssigt at udføre støbningen in-situ i sektioner af eksempelvist 20-25 m2, hvor der i overgangen mellem alle sektioner udføres en forskydningssikring (dorne), således at der sikres mod differenssætninger imellem disse.

Promenaden anlægges med oversiden hævet lidt over det omgivende terræn, ca.15-20 cm. For at forhindre eventuel underminering tænkes promenadens forside forsynet med en kantmur under terræn.

Kantmuren foreslås ført ca. 1 m under terræn. Med udgangspunkt i de stabile forhold findes det for nærværende ikke nødvendigt at pælefundere promenaden generelt, men det kan komme på tale over mindre strækninger, f.eks. ved passage af vandområder og mindre bækudløb.

For at aflede vand fra baglandet foreslås etab-leret afskærende, langsgående dræn ved vejens landside. Drænene sættes i forbindelse med faskiner i strandområdet foran promenaden ved tværgående dræn under vej og promenade således, at alle ledninger, faskiner mv. ikke er synlige. Bækudløb må dog bevares synlige, idet de f.eks. rørlægges ved passage af vej og promenade.

Milepæle

Anlægsoverslag

Page 25: Cold Hawaii connecting Siberia - kbdk.klub-modul.dkkbdk.klub-modul.dk/cms/Clubkbdk/ClubImages/ColdHawaii.pdf · dag, til arealet ved Bunkers og Trøjborgvej, også kaldet Sibirien

25Cold Hawaii connecting SiberiaThisted Kommune

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Milepæle

Anlægsoverslag

Anstilling og afrigning

Betonpromenade, længde = 1100 m. Tværsnit i gennemsnit, ca. 1,2 m2 /m(inkl. stabilgrus, renselag, armering, forme mv)

Grussti, længde = 1100 m, bredde ca. 4,5 m (tykkelse 0,4 m)

Pæle (gæt), ca 50 stk. + mindre tildannelser af betonpromenadeprofil

Faskine, m. dræn, Længde ca. 1100 m, tværsnit ca. 1 m3

Underløb/faskine, ca. 25 stk. á 20 m

Sum:

Uforudseelige udgifter (ca. 25%)

I alt:

400.000

7.900.000

1.800.000

500.000

450.000

100.000

11.150.000

2.750.000

13.900.000

3.475.000

10.425.000

13.900.000

Financieringsplan

Thisted Kommune:

Lokale og Anlægsfonden og andre:

Total: