Borang Mohon Pensyarah IPG

Download Borang Mohon Pensyarah IPG

Post on 09-Jul-2015

313 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>5/10/2018 Borang Mohon Pensyarah IPG</p><p> 1/8</p><p>No S iri: B OR AN G PPM 1A(P in da an 1)</p><p>BORANG PERMOHONAN JAW ATAN PENSYARAHIN ST ITU T PEN DIO U(A N GURU MALA YS IA</p><p>GambarBerukuranPaspor t</p><p>B ora ny in i h en da kla h d ih an ta r m ela lu i K etu a J ab ata nlP en ge tu alG uru B es arb erk en aa n b ers am a-s am a d en ga n d ok um en b erik ut:</p><p>1 s alin an P enya ta P erkh id ma ta n y an g te lah d isah ka n, le ng ka p da n kern as kin i1 s alin an L ap ora n P resta si T ahu na n b ag i 3 tah un te rk in i ya ng d isa hka n.S alin an -s alin an S ijillD ip lo ma d an d ok um en -d ok um en b erk aita n y an g d is ah ka n.1 s alin an L ap ora n P en gis ytih ara n H arta y an g d is ah ka n1 s alin an L ap or an T ata te rtib .1 sa lin an S lip ke pu lu san P TK lerk in i y an g d isa hk an .</p><p>./DDDDDDP i li han B i dang I Mata Pe la ja r an</p><p>Per tamaKeduaKet iga</p><p>P il ih an I ns ti tu t P e r gu r uan (Meng iku t Keu tamaan )Per tamaKeduaKet iga</p></li><li><p>5/10/2018 Borang Mohon Pensyarah IPG</p><p> 2/8</p><p>~ .4;:;~~:::", B AH AG IA N A : B UT IR B UT IR P ER IB AD I P EM OH ON -~3'~~ ,1. N am a (M en giku t K ad P eng ena lan ) :</p><p>1 1 1 1 I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12. N o K ad P en ge na la n</p><p>L ama : t i l 1 1 I 1 1 [ Baru : I 1 1 1 1 1 1 - UJ -1 1 I 13 . J a nt in a : U 4 . T arik h L ah ir: LJ_J- L U - 1 1 1 1 I 5. Ternpa t Lah ir: _6 . U m ur: LU Tahun Ll_j Bulan 7 . T ara t P erk ah win an : ------8 . B il A na k U ik a a da ): LlJ 9 , B il A na k B ers ek ola h: LJ_J10. N am a P asangan :</p><p>1 I 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 . P eke rjaan Pasangan: _ 12 . Tem pa tBe rtugasPasangan : _</p><p>1 3 . A lama t Se ko la h /P e ja b a t:1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 I 1 I [ 1 I 1 1 I [ 1 1 I1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 I 1 I 1 1 I I 1 I 1 1 I I , I1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 I 1 1 I I 1 1 I I I 1 I 1 1 I I 1 IPoskod : I 1 I LU Bandar : t I I U 1 I 1 1 I 1 Neger i ' -----No Te le fo n Se ko la h /P e ja b a t: LlJ-1 1 1 1 1 1 1 I 1 No Fax Seko lah : W - I 1 1 I I 1 I I 1</p><p>1 4. A la ma t R um ah1 1 I 1 I 1 1 1 1 1 I 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 I 1 I I 1 11 1 1 I I 1 I I 1 1 I 1 I I I , I I 1 1 I 1 I 1 1 I 1 I 1 11 1 1 1 1 I 1 I 1 1 I 1 ,- - - 1 , _ _ _ I_ L _ _ I - , - - - I - - - , - - I _ . _ I - - - , - - - I - - - , - - - - - - , - I _ _ _ _ _ .I _ _ _ _ _ . I _ I ' - - - - . . L - - I - ' - - - - - L - - - - ' - - - ' - - - - ' - - - - - - ' - - - - L I _ _ _ _ _ . I - - - - - , I - - - - - - , - I - " - - - , I IPoskod : 1 1 1 1 I 1 Bandar : 1 1 I 1 1 I I 1 1 I 1 Neger i :N o T ele fo n R um a h: LlJ - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 No T e le fo n B im b it: I 1 1 1 - L - I - ' - - ' - - - - - ' - - - - ' - - - - ' - - - - ' - - - - - - - - - '</p><p>_ .,;" "~~};&gt;}.' . B AH AG IA N B : B UT IR AN P ER KH ID MA TA N \.-;:~.~~~ ,</p><p>1 . Ja wa ta n H ak ik i S eka ra ng : P PP S D G LLJ2 . T a rik h L a nt ik a n LU-UJ-I 1 13. T a rik h L a ntik a n (J aw a ta n s e ka ra n g) LU-LU-I 1 ,4. T arik h S ah J aw ata n UJ-LU-I 1 1</p></li><li><p>5/10/2018 Borang Mohon Pensyarah IPG</p><p> 3/8</p><p>A . PER INGKAT SEKOLAH1 . Jen is P epe riks aan S PM fS PM V f Se ta ra f: _~ _ Pangkat : Ll_j</p><p>Bil. M ata Pelajaran G red1,2,34.5,6,7.8.9.10 .11 .12 .</p><p>2 . Jen is Pepe riksaan STPM fSetara f: _ J en is S ijil : P en uh I S e ba ha gia na n , Mata Pelajaran G red1.2.3 .4.5.6.7.</p><p>B . P ERINGKAT UN IV ERS IT IIKOLE J</p><p>Bil. Nama Univers iti Kelu lusan Tahun Pero leh B idang Pen_gkhususan1 . I I I I I2. I I I I I3. I I I I II4. I I I I I5. I I I I I</p><p>2</p></li><li><p>5/10/2018 Borang Mohon Pensyarah IPG</p><p> 4/8</p><p>C . K ELAYAKAN IK HT IS ASB il. Nam a Un ive rs itJ J en is P e ns ijila n Tahun Pe ro leh Pengkhu susan1 . [ I I I I2. I I I I I3 . I I I I I4. I I I I I</p><p>D . P ENG ALAM AN M ENG AJAR</p><p>Tarikh T ingka tan lBil. N am a S ek ola h Mu la Akh i r M a te ! P e la ja ra n d ia ja r Dal jah1.2.3 .4.5 .</p><p>A ) B ilanga n T ahun M eng aja r d i S eko lah R enda h LlJ t ahunLlJ t ahun) B ila ng an T ah un M en ga ja r d i S ek ola h M en en ga h</p><p>E . P ENG LIBATAN D ALAM BID ANG KO KUR IK ULUM1 Su k an /P e rm a in a n :</p><p>B il. Jen is Jawa tan P e ring ka t1 .2.3.</p><p>2. K elab l P ersa tuan :</p><p>B il. Jen is Jawa ta n Pe r ingka t1 .2.3 .</p><p>3 . U n it B e ru nifo rmBil. Je n is Jawa tan Pe r ingka t1.2 .3 .</p><p>3</p></li><li><p>5/10/2018 Borang Mohon Pensyarah IPG</p><p> 5/8</p><p>4. P en ca pa ia n is tim ew a Ip en glib ata n k ha s d ala m b id an g k o-k urik ulu m (N ya ta ka n jik a a da )</p><p>F . PENGLIBATAN O ALAM BID ANG PENUUSAN D AN PENERB ITAN (Nya takan jika ada )</p><p>G . K URS US D ALAM PERK HID MAT AN YANG T ELAH D IIKUT I (P ilih 5 saha ja yang be rka ilan dengan b id ang yang d ipohon )Tar ikha n , N am a K urs us Mu la Akh i r Pengan ju r</p><p>1 .2.3 .4.5.</p><p>4</p></li><li><p>5/10/2018 Borang Mohon Pensyarah IPG</p><p> 6/8</p><p>Ya T idakAdakah an da m em ohon be rtu ka r ke te mpaH em pa t a tau jaw atan - ja wa ta n la in d i b ahaq ian -b ah ag ia n K em e nte ria n P ela ja ra n d ala m ta hu n in i? DD</p><p>DODO00</p><p>2, A da ka h a nd a !e la h m em oh on u ntu k cu ti b ela ja r u nlu k k e u nive rs iti te mp ata n a ta u lu ar n eg erip ad a ta hu n in i?</p><p>3, A da ka h a nd a le la h m em oh on ja wa ta n p en sya ra h In stilu t P erg uru an p ad a m as a-rn asa le pa s?</p><p>4. P ernah kah anda m eno lak jawa tan in i?</p><p>S ay a m en ga ku b ah aw a s eg ala k e!e ra ng an y an g d ib erik an d i a la s a da la h b en ar. S ek ira ny a sa ya b erja ya d ip ilih s eb ag ai P en sy ara hP PP S m en gik ut m ata p ela ja ra n d an In stitu t P en did ik an G uru s ep erti y an g d ip ilih , s ay a a ka n p atu h k ep ad a a ra ha n p ertu ka ra n y an gd ite ta pk an o le h K em en te ria n P e la ja ra n M a la ys ia .</p><p>T arik h : LU-LU-_l ---L..J...__JT an d ata ng an P em oh on</p><p>5</p></li><li><p>5/10/2018 Borang Mohon Pensyarah IPG</p><p> 7/8</p><p>_,'". '~~';;~~:'_"A HA GIA N E : U N TU K D IIS IK AN P EN G ET UA /G UR U B ES AR /K ET UA JABATA~f~.)~":.1 , S epan jang penge tahuan saya b ulir-bu tir pe rm ohonan ada lah bena r2 . P ernohonan in i d isokong /tid ak d isokon g3 , U la san Penge tua IG u ru B e sa r I Ke tua J aba lan</p><p>Tar ikh: L U - LlJ - _ 1_L__L_____Ta n da ta n ga n Pen g et u al</p><p>G u ru B e sa rlK etu a J ab ata n</p><p> P oto ng y an g tid ak b erk en aa n.C ata tan : P erm oh on an y an g tid ak len gk ap d an tid ak m em en uh i sya ra t tid ak a kan d ip ertim ban gka n</p><p>6</p></li><li><p>5/10/2018 Borang Mohon Pensyarah IPG</p><p> 8/8</p><p>S ah ag ia n P en did ik an G uruK emente ria n P ela ja ra n M a la ys ia</p><p>A ra s 2-6 , S io k E 13K om p le ks K e ra ja an P a rc el EP u s at P e nta d bir an K e ra ja a n P e rs e ku tu a n</p><p>6 26 04 PUTRA JAYA .Te l' 03 88841000/1124 Faks: 0388893507</p><p>www.moe.gov .my</p>http://www.moe.gov.my/http://www.moe.gov.my/</li></ul>