bojana vazno veze

Download Bojana Vazno Veze

If you can't read please download the document

Post on 20-Oct-2015

60 views

Category:

Documents

13 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

bojana vazno veze je ims rad

TRANSCRIPT

 • ivan ivkovi Predrag orevi

  UPRAVLJANJE KVALITETOM IV izmenjeno i dopunjeno izdanje

  2013. godina

 • UPRAVLJANJE KVALITETOM IV izmenjeno i dopunjeno izdanje Autori: Dr ivan ivkovi, redovni profesor Tehnikog fakulteta u Boru Univerziteta u Beogradu Predrag orevi, PhD Student Tehniki fakultet u Boru Univerziteta u Beogradu Recenzenti: I izdanja Prof. dr Nikola Pacovi Prof. dr Pavle Bugarski IV izdanja Prof. Dr Miladin Gligori Tehnoloki fakultet u Zvorniku Prof. Dr Vesna Spasojevi- Brki Mainski fakultet u Beogradu Univderzitet u Beogradu Izdava: Grafomed Bor Za izdavaa: Tira: 1000 primeraka Svako umnoavanje ove knjige ili njenih delova nije dozvoljeno

 • P R E D G O V O R PRVOM IZDANJU Knjiga Upravljanje kvalitetom pisana je za potrebe studenata Fakulteta za menadment u Zajearu. Prva osam poglavlja pokrivaju nastavni plan i program predmeta Upravljanje totalnim kvalitetom na III godini studija ovog Fakulteta. Deveto poglavlje: Alati i tehnike kvaliteta daju ire mogunosti itaocima ove knjige, da korienjem odreenih alata i tehnika za uvoenje kvaliteta, praktino realizuju teorijska znanja iz ove oblasti kod uvoenja sistema kvaliteta u konkretnim sredinama. Autor, drei se nastavnog plana i programa kao i standarda obima udbenika namenjenih pre svega studentima, nije bio u mogunosti da obradi sve aspekte nauke o kvalitetu. Uinjen je pokuaj da se na prikladan nain izvri izbor materije i ova sloena problematika priblii studentima. U kojoj meri je autor u tome uspeo, najbolji sud dae korisnici ovog udbenika. Usvajanjem Deklaracije o politici kvaliteta na sednici Vlade Republike Srbije od 9. decembra 1992. godine stvoren je potreban ambijent i obavezujua zakonska regulativa za uvoenje sistema kvaliteta u privrednim i uslunim delatnostima u Srbiji prema najveim svetskim standardima. Savezni Zavod za standardizaciju je u celosti prihvatio i preveo standarde serije ISO 9000 dodajui ispred znak JUS, dakle oblast kvaliteta u naoj zemlji reguliu standardi serije JUS ISO 9000. Cenei pozitivna iskustva Japana, koji je u osnovi svoje proizvodne filozofije po zavretku II svetskog rata, kao najvaniji faktor razvoja uveo promenu u

 • strukturi miljenja u industrijskoj proizvodnji, da sve operacije u svakom proizvodnom procesu treba uraditi kvalitetno i bez greke. Kao rezultat takve promene u strukturi miljenja, danas imamo japanski menadment i razvijenu novu proizvodnu filozofiju koja daje visokokvalitetne i jeftine proizvode. Svetska ekspanzija menadmenta kvaliteta se nastavlja. Ona danas osvaja sve zemlje u razvoju, posebno Kinu. To je najvanija revolucija u menadmentu, iji je krajnji cilj saradnja meu preduzeima. Jedini mogui put daljeg razvoja naih preduzea je put koji je imao Japan od 1946. godine do danas. Skroman doprinos ovom razvoju pokuava da ostvari i ovaj udbenik. Autor e sa zadovoljstvom prihvatiti sve sugestije i zamerke do kojih itaoci budu doli tokom itanja ovog udbenika, i nastojae da ih sve uvai kako u toku izlaganja ove materije studentima, tako i kod eventualnog sledeeg izdanja ove knjige. U Zajearu, 1999. god. . ivkovi

 • PREDGOVOR DRUGOM IZDANJU

  Drugo proireno i dopunjeno izdanje ove knjige , obuhvata neka proirenja u odnosu na prvo izdanje. U prvom delu knjige ubaeno je novo poglavlje o standardu ISO 9000:2000, kao i neka proirenja u poglavlju o TQM-u. Takoe , dodata su nova poglavlja o uzorkovanju sa prateim tabelarnim prilozima kao i terminologija iz oblasti kvaliteta. Konano, izvrene su ispravke i dopune nedostataka u tekstu koje su tokom korienja ove knjige uoene. Izvrene dopune ine udbenik kompletnijim kako, za studente koji izuavaju ovu materiju, tako i za korisnike koji se sa problematikom kvaliteta sreu u svom svakodnevnom poslu. Zahvaljujem se i svom asistentu Ivanu Mihajloviu, dipl. ing sa Tehnikog fakulteta u Boru, na trudu oko kompjuterske obrade i preloma teksta. Biu zahvalan svim korisnicima ove knjige koji mi ukau na uinjene propuste, da bi iste otklonio u eventualnom sledeem izdanju ove knjige. U Boru, februara 2002. god. . ivkovi

 • PREDGOVOR TREEM IZDANJU Tree proireno i dopunjeno izdanje ove knjige, predstavlja pokuaj autora da izmenama i dopunama prethodnog izdanja poboljaju tekst knjige na osnovu steenog iskustva u realizaciji nastave po tekstu iz II izdanja. Sve primedbe i predloge rado u prihvatiti da u eventualnom sledeem izdanju ove knjige tekst uinim dostupnim njegovim korisnicima. U Zvorniku, januara 2005.god. .ivkovi

 • PREDGOVOR ETVRTOM IZDANJU Posle relativno brze prodaje III izdanja u tirau od 1000 primeraka, stekli su se uslovi za tampanja IV izmenjenog i dopunjenog izdanja. Ovo izdanje, u odnosu na prethodno je pretrpelo znatne izmene i dopune usaglaavanjem sa standardom ISO 9001: 2008. godine. Takoe, obraeni su standardi ISO 14001; ISO 18001, HCCP, ISO 26000, kao sistemi integralnog upravljanja kvalitetom. U praksi realizacije nastave uoeni su neki nedostaci u objanjenju pojedinih poglavlja to je otklonjeno u ovom izdanju kod kontrolnih karti i sekvencijalnog uzorkovanja. Takoe ubaeni su elementi najbolje prakse i to: Model 5S, Kano model i KAIZEN filozofija. U uslovima dinaminih promena najbolji sud o knjizi dae njeni korisnici. Prethodna izdanja su se pokazala zanimljivim za korisnike, kako studente tako i inenjere u kompanijama sa uvedenim sistemom kvaliteta. Najbolju potvrdu o navedenoj oceni je injenica da je od prvog izdanja, publikovanog 1999. godine, do sada prodato tri izdanja u tirau od 3.600 primeraka, na Tehnikom fakultetu u Boru, Tehnolokom fakultetu u Zvorniku, i brojnim kompanijama u Srbiji i Republici Srpskoj. U prvom izdanju kada je data osnova ove knjige, autor je bio samo . ivkovi. U drugom izdanju kao koautor M. Gligori je svojim doprinosom unapredio kvalitet knjige. U treem izdanju nije bilo znatnih poboljanja teksta, a knjiga je tampana u dve varijante za trite Srbije i trite Republike Srpske, s obzirom da je interes za knjigom bio znaajan. U poslednjem IV izdanju Predrag orevi je svojim doprinosom unapredio poglavlja koja se odnose na alate i tehnike kvaliteta to je poboljalo kvalitet teksta u ovom delu knjige. Sve primedbe i predloge korisnika autori e rado prihvatiti i uneti u narednom petom izdanju ove knjige, koje oekujemo za nekoliko godina. U Boru, januara 2013. godine ivan ivkovi Predrag orevi

 • 1

  1. UVOD

  Vreme u kome ivimo moemo nazvati periodom istorijskih promena. Osnovna obeleja kraja drugog milenijuma su: dramatine promene i globalizacija koja je donela industrijska revolucija i iz osnova promenila civilizaciju. To je omoguilo da ovek potpuno ovlada planetom Zemljom i krene u osvajanje svemira. Komunikacije i informatike tehnologije, koje postaju dominantne u svim sferama rada i ivota, dovode do kolapsa mnoge opte drutvene principe i pravila koji su godinama potovani. U toku je tranzicija industrijske ka informatikoj ekonomiji, a prema predvianjima 21. vek bie vek informatike, komunikacija i medija.

  Svet postaje sve vie urbanizovan. Demografsku eksploziju prati intenzivna urbanizacija, tako da se predvia da e 2020-te preko 50% populacije initi urbana populacija, a broj gradova sa preko milion stanovnika e sa dananjih 125 dostii 300, oko 2020 godine.

  Civilizacija je tokom razvoja menjala osnovne vrednosti na kojima je poivala zavisno od drutvenog ureenja. Danas ivimo u vremenu u kome dominiraju vrednosti zapadne civilizacije: slobodno trite sa meunarodnom konkurencijom, privatna svojina i profit kao vrednosti motivacije i poslovnog preduzetnitva, graanska prava i viestranaki parlamentarizam kao demokratske vrednosti politikog ureenja.

  Uporedo sa pozitivnim civilizacijskim vrednostima razvijale su se elje, iskuenja i pokuaji pojedinih nacija ili grupacija za dominacijom, vladanjem i eksploatacijom nad drugim, zasnovane na moi i iskljuivosti, to su u XX veku pratila dva svetska rata. Blokovske konfrontacije izmeu SAD-a i SSSR-a koje su se odigravale do pred kraj XX veka kao i period hladnog rata, sada pripadaju istoriji.

  Prethodna drava Jugoslavija je u periodu blokovske podele zastupala princip miroljubive koegzistencije, sa odravanjem poednake udaljenosti prema blokovima kroz politiku nesvrstavanja. Gradila je modifikovani sistem Istoka, radila po tehnologiji Zapada, a trite nalazila u transferu tehnologije sa Zapada na Istok i u zemlje Treeg sveta. U uslovima blokovske podele i razliitih trinih uslova moglo se prosperirati i sa proizvodima slabijeg kvaliteta i niih cena. Raspadom SSSR-a dolo je do

 • 2

  poremeaja u interesnim sferama na globalnom planu, to je dovelo do raspada Jugoslavije.

  Dananji period je karakteristian po stvaranju Evropske unije i "Novog svetskog poretka" u kome su na probi: sa jedne strane pozitivna civilizacijska dostignua, a sa druge strane iskuenja za dominacijom, kao merila njegove vrednosti. Posle viegodinje izolacije Srbija se i dalje nalazi u periodu usporene tranzicije ka trinoj privredi, privatnoj svojini i kapitalistikim standardima poslovanja.

  Od postanka civilizacije i prvobitne razmene na lokalnoj pijaci, pa sve do industrijske revolucije, kvalitet je bio najvaniji pokazatelj svih vidova poslovanja meu ljudima. Karakteristika XIX i XX veka je nagli industrijski razvoj, u kome je kvalitet zapostavljen i gurnut u stranu, dok su obim proizvodnje i produktivnost postali vodei pokazatelji uspenog poslovanja. Neki analitiari smatraju