blauwe kamer augustus 2014

Download Blauwe Kamer augustus 2014

Post on 07-Apr-2016

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Artikel over ontwerpwedstrijd voor Coolsingel in Rotterdam

TRANSCRIPT

 • De blogsite top010.nl meldde dit voorjaar

  in een kort nieuwsbericht dat West 8 de

  nieuwe Coolsingel mag ontwerpen. Het

  Algemeen Dagblad hield het bij een aan-

  kondiging, de vakpers bij sporadische twit-

  terberichten.

  West 8 kwam als winnaar uit een aanbeste-

  dingstraject waarvoor 28 teams zich hadden

  aangemeld. Drie teams werd gevraagd een

  schetsontwerp te maken. Een gemeente-

  lijke beoordelingscommissie sprak haar

  voorkeur uit voor het voorstel van West 8

  dat hiervoor samenwerkte met Grontmij en

  Major+Speirs.

  Het winnende schetsontwerp oftewel

  de ideen die West 8 heeft voor de belang-

  rijkste straat van Rotterdam houdt de

  gemeente voorlopig uit de publiciteit.

  Nergens is iets te vinden over de argumen-

  ten van de beoordelingscommissie om

  de prestigieuze klus aan het bureau van

  Adriaan Geuze te gunnen.

  Niet wettelijk verplichtIn een telefonisch onderhoud vertelt Olav

  Beugels, secretaris van het aanbestedings-

  traject, dat het schetsontwerp en het rap-

  port van de beoordelingscommissie intern

  blijven. Er zijn nog losse eindjes aan de

  gewenste inrichting van de Coolsingel,

  vooral verkeerskundige zaken. Die losse

  eindjes moeten de komende maanden

  worden opgelost in de aanloop naar het

  maken van een voorlopig ontwerp. Het naar

  buiten brengen van het schetsontwerp zou

  dat proces kunnen verstoren. De voorlich-

  ter van het college vraagt om geduld. We

  gaan pas met een voorlopig ontwerp in

  gesprek eerst met de raad, daarna met de

  pers. Dan maken we natuurlijk ook het win-

  nende schetsontwerp van West 8 openbaar.

  Op basis van het VO wordt besloten of er

  budget wordt vrijgemaakt om de Coolsingel

  daadwerkelijk op de schop te nemen. Niet

  geheel onverwacht houdt ook West 8 zijn

  kaarten tegen de borst. Na overleg hebben

  wij besloten ons schetsontwerp niet in de

  publiciteit te brengen, aldus woordvoerder

  Jan Breukelman. We treden liever met het

  VO naar buiten om op basis daarvan de dis-

  cussie te voeren.

  Het is begrijpelijk dat West 8 in dit sta-

  dium huiverig is om met ontwerpbeelden

  naar buiten te komen. Het Steunpunt

  Ontwerpwedstrijden laat weten dat de

  gemeente niet wettelijk verplicht is om de

  resultaten van een meervoudige onder-

  handse aanbesteding publiek te maken.

  Toch fronsen vakgenoten hun wenkbrau-

  wen over de gang van zaken. In vergelijk-

  bare aanbestedingen of competities is het

  heel normaal om plannen van finalisten

  openbaar te maken. Denk aan de voorstel-

  len voor het Singelpark in Leiden, de mas-

  terplannen voor de herontwikkeling van het

  Arnhemse kazerneterrein Saksen Weimar

  of de bidboeken voor de Floriade. Helemaal

  in dit geval verwacht je volledige openbaar-

  heid, reageert een ontwerper die vanwege

  zijn deelname aan deze aanbesteding ano-

  niem wenst te blijven. De Coolsingel is een

  straat die veel mensen en partijen aangaat.

  Dat de gemeente bang is dat de beelden

  uit het schetsontwerp een eigen leven

  gaan leiden, wuift de ontwerper weg. Een

  schetsontwerp komt nooit overeen met de

  uiteindelijke situatie. Natuurlijk ontstaat bij

  het openbaar maken van de plannen een

  discussie over welke inzending de beste is.

  Maar de gemeente moet daarmee om kun-

  nen gaan zeker als ze goede argumenten

  heeft om voor West 8 te gaan.

  Daar ontbreekt het misschien wel aan. Een

  bron bij de gemeente meldt dat de beoorde-

  lingscommissie twijfels had bij de kwaliteit

  van het plan van West 8. Het bureau zou in

  een extra notitie de commissie alsnog heb-

  ben moeten overtuigen. De gang van zaken

  geeft aanleiding tot speculaties. Zo zou de

  beoordelingscommissie de afkomst van

  West 8 hebben laten meewegen alleen

  een Rotterdams bureau zou volgens de

  commissie deze oer-Rotterdamse opgave

  tot een goed einde kunnen brengen. Ook

  het feit dat pas na het VO besloten wordt of

  er wel budget is, roept vragen op. Waarom

  een ontwerpcompetities optuigen als er

  geen financile zekerheid is?

  Alles openbaarHoe dan ook, het is opmerkelijk dat de

  gemeente haar keuze voor West 8 niet wil

  toelichten, zeker omdat de gemeente her-

  haaldelijk beweert dat het herontwerp van

  de Coolsingel een publieke aangelegenheid

  is waarover iedere Rotterdammer moet

  kunnen meepraten. Pas bij een voorlopig

  ontwerp is er ruimte voor een openbaar

  debat. Volgens de eerder genoemde ont-

  werper mosterd na de maaltijd: Het komt

  nogal ouderwets over. Eerst houd je ieder-

  een buiten de discussie. Pas als er een VO

  ligt presenteer je dat aan de stad: beste

  mensen, dit wordt het. Voor een stadsbrede

  discussie is het dan te laat.

  Dat vindt ook Nils Berndsen, sinds het

  voorjaar raadslid voor D66. Hij schrikt van

  het nieuws dat de gemeente weigert om de

  winnende schets en het juryrapport open-

  baar te maken. Wat mij betreft is alles open-

  baar, tenzij de gemeente zwaarwegende

  redenen heeft om zaken intern te houden,

  bijvoorbeeld bij privacygevoelige informa-

  tie. Voor de herinrichting van de Coolsingel

  is een publieke discussie noodzakelijk,

  meent Berndsen. Zon schetsontwerp

  zou het startpunt van het gesprek met de

  betrokkenen moeten zijn. Daarin ontvouwt

  de ontwerper zijn eerste ideen, zijn visie op

  de opgave. Door daarover in gesprek te gaan

  kom je tot een breed gedragen ontwerp. Op

  de vraag waarom hij niet op de hoogte was,

  antwoordt het raadslid: Ik wist dat West 8 de

  opdracht had gekregen en eerst een aantal

  verkeerskundige kwesties moeten worden

  opgelost. Maar ik wist niet dat hun idee

  voorlopig geheim zou blijven.

  AutoCAD-tekeningenDe gemeente Rotterdam beweert dat de drie

  schetsontwerpen gelezen moeten worden

  als zeer globale visies in de woorden van

  projectsecretaris Olav Beugels bevatten

  de schetsontwerpen slechts eerste ideen

  voor een mogelijke inrichting. Uit de twee

  verliezende voorstellen die Blauwe Kamer

  wel in bezit heeft komt een ander beeld naar

  voren. AutoCAD-tekeningen, gedetailleerde

  profielen en uitspraken over beplanting,

  meubilair en materialen dat is wel wat

  meer dan eerste ideen. Bovendien zijn de

  twee schetsontwerpen zeer verschillend,

  zowel in architectonische vormentaal als

  in de wijze waarop met de verkeersfuncties

  wordt omgegaan (zie kader).

  De grote verschillen tussen de twee verlie-

  zende plannen maakt nieuwsgierig naar het

  winnende voorstel van West 8. Want wat zijn

  hun voorstellen voor verkeerstromen? Welke

  vormentaal introduceren zij, hoe gaan ze om

  met duurzaamheid en de vele paviljoens?

  Urgente vragen die juist in een openbare dis-

  cussie besproken en aangescherpt zouden

  moeten worden. Volgens projectsecretaris

  Olav Beugels is dat in een eerder stadium

  al afgekaard. De wensen van ondernemers

  en omwonenden zijn meegenomen in een

  Verbeeldend Programma van Eisen (VPvE).

  Daarin heeft het toenmalige college ons de

  opdracht gegeven om tot een VO voor de

  Coolsingel te komen. De keuze voor een

  bureau is slechts een stap in dat proces

  daar hoeft geen publieke verantwoording

  over afgelegd te worden.

  Rotterdam houdt winnend ontwerp voorlopig stilTekst Mark Hendriks

  Hoe ziet de Coolsingel er straks uit?

  Het is stil rond de op handen zijnde herinrichting van de Rotterdamse Coolsingel. Zelfs de keuze voor het ontwerpbureau dat de klus mag klaren ging ongemerkt voorbij. De gemeente wacht liever met de bekendmaking tot de planvorming een stap verder is. Een verstandige aanpak? Het komt nogal ouderwets over.

  17bk 4 2014 bk 42014 16 coolsingelactueel

 • Het team van Lodewijk Baljon, UNStudio en Philips voorziet in zijn ontwerp de Coolsingel van

  ruitvormige motieven die op de

  stoep en soms op de rijweg en

  in de groene trambaan terug-

  komen. Op de brede stoepen

  zijn de motieven uitgevoerd als

  verhoogde groenvakken, water-

  speelplaatsen of zitelementen.

  De vormgeving moet het dwalen

  stimuleren. Het ruitmotief mar-

  keert ook belangrijke oversteek-

  plekken zoals bij het stadhuis en

  de Koopgoot. Daarnaast vormt

  de ruit in geschakelde vorm een

  chique omlijsting van de groene

  middenberm waar de tram

  doorheen rijdt. De ruitvormige

  motieven hebben door de rich-

  tingsverdraaiing van 45 graden

  in ieder geval van bovenaf

  gezien een dynamische uit-

  werking.

  Het team van de ontwerpers Age Fluitman, Harro de Jong, Iris Dijkstra, Guust Selhorst en Jorge Perea introduceert een heel ander vormgevings-

  element. In hun plan krijgt het

  kaarsrechte stuk Coolsingel

  tussen Hofplein en Beurs een

  sierlijke uitbuiging ter hoogte

  van het stadhuis. Met de bege-

  leidende boombeplanting en

  andere groenelementen wordt

  de lengterichting overigens wel

  benadrukt met langgerekte

  plantvakken in een grid dat

  de Coolsingel en dwarsstraten

  volgt, met daarin een weelderige

  beplanting van varens en bos-

  planten.

  Het plein voor het stadhuis

  wordt verbijzonderd. Door het

  ook nog eens iet