biznes plan inwestycji (kompleksowa oferta) metis group

of 12/12
1 Biznes plan inwestycji (kompleksowa oferta) Cierpliwie słuchamy klienta, drobiazgowo analizujemy rynek, surowo oceniamy inwestycję, skutecznie planujemy jej wprowadzenie i rozważnie przygotowujemy projekcje finansowe.

Post on 22-Jan-2018

356 views

Category:

Real Estate

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. 1 Biznes plan inwestycji (kompleksowa oferta) Cierpliwie suchamy klienta, drobiazgowo analizujemy rynek, surowo oceniamy inwestycj, skutecznie planujemy jej wprowadzenie i rozwanie przygotowujemy projekcje nansowe.
 2. 2. Biznes plan to pierwszy krok w procesie przygotowania nowej inwestycji. Jest to rwnie czas w ktrym Inwestor decyduje jaki ksztat organizacyjny, prawny, nansowy, marketingowy przyjmie planowane przedsiwzicie. Celem naszej pracy jest wskazywanie szans i zagroe na rynku, aby nastpnie zaproponowa rozwizania w formie metody realizacji inwestycji. Poniej prezentujemy oglny zakres biznes planu: Analiza rynku: wszystkie decyzje na temat modelu biznesowego, organizacji, formy prawnej i nansowej powinny opiera si na rzeczowych wnioskach wynikajcych z analizy rynku i konkurencji. Na podstawie wnioskw i pomysw Inwestora opracowany jest model biznesowy inwestycji. Proponujemy rozwizania wynikajce z naszego dowiadczenia doradczego. W przypadku inwestycji budowlanej wsppracujemy cile z biurem projektw architektonicznych. Analiza wszystkich kosztw jest wykonana na podstawie pozyskanych przez nas ofert od usugodawcw lub producentw. W przypadku inwestycji budowlanej organizujemy przetarg na poszczeglne prace. Posiadajc wszystkie zaoenia biznesowe i nansowe mona przej do opracowania planu realizacji inwestycji i ewentualnych scenariuszy pobocznych. Wszystkie zaoenia kosztowe i przychodowe su do opracowania prognozy nansowej. Biznes plan a nansowanie: wielu Inwestorw decyduje si na przygotowanie biznes planu z myl o uzyskaniu kredytu w banku. Warto w tym miejscu zwrci uwag na jedn zaleno, a mianowicie: profesjonalnie przygotowany biznes plan wpywa na obnienie ryzyka kredytowego, a tym samym na zmniejszenie oprocentowania. Warto powici wicej czasu na jego przygotowanie liczc na oszczdno w trakcie realizacji inwestycji. Jestemy do Pastwa dyspozycji, aby omwi pomys inwestycyjny oraz zakres biznes planu. Szanowni Pastwo, Marek Bogumi Krzymiski
 3. 3. Jestemy kancelari doradcz funkcjonujc na rynku midzynarodowym od 2009 roku. Od tego czasu zrealizowalimy blisko sto projektw doradczych utwierdzajc swoj siln pozycj na rynku polskim. Posiadana wiedza, umiejtnoci a co waniejsze dowiadczenie prowadz naszych klientw w kierunku nowych moliwoci rozwoju, eliminujc zagroenia. Wiedza jest wana, ale tym co decyduje o trwaym sukcesie na rynku jest umiejtno jej praktycznego wykorzystania. Dlatego te, specjalizujemy si w realizacji dwch kategorii usug: Strategii rozwoju, w tym analizy strategiczne, strategie marketingowe i mapy procesw biznesowych. Biznes plany (studium wykonalnoci), w tym modele analityczne i analizy opacalnoci. Realizowalimy wykady z tematyki: strategii rozwoju, biznes planw, strategii rozwoju kariery zawodowej na takich uczelniach jak: Politechnika Poznaska, Uniwersytet Adama Mickiewicza i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Prowadzilimy wykady w ramach wsppracy z: Poznaskim Towarzystwem Przyjaci Nauk- wykad na temat strategii rozwoju i Eureka Group (konferencja NBP)- warsztat z temat biznes planw. Przez okres od koca wrzenia 2014 roku do koca maja 2015 roku wiadczylimy usugi w zakresie doradztwa strategicznego i inwestycyjnego w rmie Alstal Grupa Budowlana sp. z o.o. Usuga bya wykonywana na zasadzie wycznoci. Inwestycje deweloperskie: aktualnie rwnie realizujemy wasne inwestycje deweloperskie. 3 1. Informacja o METIS GROUP. Poprawa wie si ze zmianami, doskonao wie si z czstymi zmianami. - Winston Churchill
 4. 4. 4 2. Modele wsppracy w zakresie biznes planu inwestycji. Teaser inwestycji Biznes plan Biznes plan + pozyskanie nansowania Biznes plan + pozyskanie nansowania + zarzdzanie inwestycj Teaser inwestycji to dokument prezentujcy wstpne zaoenia biznesowe i nansowe przedsiwzicia. Zawiera on opis modelu biznesowego, konkurencyjnoci projektu, zaoe marketingowych i nansowych. Jest on przygotowany w celu przycignicia uwagi potencjalnych inwestorw, aby nastpnie rozwayli moliwo zainwestowania w projekt. Jeeli inwestycja zostanie zaakceptowana przez kapitaodawcw to rozpoczyna si proces przygotowania szczegowego biznes planu. Rwnoczenie prowadzone s negocjacje na temat wartoci inwestycji. Wynagrodzenie: rozliczenie na podstawie rozliczenia powiconych godzin pracy w stawce: 200,00 z netto. Biznes plan przygotowujemy dla nowych przedsibiorstw, inwestycji budowlanych i funkcjonujcych rm planujcych rozwj dziaalnoci z kredytu bankowego. cile wsppracujemy z inwestorem, aby biznes plan w jak najwikszym stopniu odpowiada rzeczywistoci przyszej inwestycji. Zapraszamy do zapoznania si z opisem struktury biznes planu na kolejnych stronach niniejszego dokumentu. Wynagrodzenie: ryczatowe na podstawie przygotowanej wyceny pracy. Biznes plan + pozyskanie nansowania to oferta skierowana do Inwestorw zainteresowanych kompleksow i profesjonaln obsug procesu pozyskania nansowania dla inwestycji. Naszym celem jest przygotowanie biznes planu, ktry zminimalizuje ryzyko inwestycyjne, a tym samym wpynie na pozyskanie nansowania na najlepszych warunkach rynkowych. Wynagrodzenie: 1. Biznes plan: ryczatowe na podstawie przygotowanej wyceny pracy. 2. Pozyskanie nansowania: 2,5% od wartoci udzielonego kredytu. Biznes plan + pozyskanie nansowania + zarzdzanie inwestycj to oferta skierowana do Inwestorw oczekujcych skutecznoci w osiganiu celw oraz przewidywalnych korzyci nansowych z realizacji inwestycji. Zapraszamy do zapoznania si z ofert realizacji inwestycji na stronie www.metisgroup.pl/realizacja- inwestycji/ Wynagrodzenie: 1. Biznes plan: ryczatowe na podstawie przygotowanej wyceny pracy. 2. Pozyskanie nansowania: 2,5% od wartoci udzielonego kredytu. 3. Zarzdzanie inwestycj: wynagrodzenie ryczatowe i prowizja procentowa od zysku z inwestycji. W przypadku inwestycji budowlanych wiadczymy rwnie usugi w zakresie pozyskania terenu inwestycyjnego i przygotowania kompleksowego projektu budowlanego i wykonawczego. cile wsppracujemy z biurem projektw architektonicznych Przedsibiorstwo ARI sp. z o.o. (www.ari.com.pl).
 5. 5. 3. Plan przygotowania biznes planu. ETAP 1: Opis Inwestora. str. 7 ETAP 2: Prezentacja inwestycji. str. 7 ETAP 5: SWOT- silne i sabe strony oraz szanse i zagroenia dla inwestycji str. 9 ETAP 6: Pozycja strategiczna rmy, wizja, misja, cele strategiczne oraz proces ich realizacji. str. 10 ETAP 7: Marketing MIX- zaoenia rynkowe i organizacyjne. str. 10 ETAP 9: Analiza wraliwoci inwestycji str. 11 ETAP 3: Diagnoza strategiczna rynku. str. 8 ETAP 4: Analiza rodowiska konkurencyjnego. str. 8 ETAP 8: Analiza nansowa inwestycji. str. 11
 6. 6. 4. Najwaniejsze korzyci z przygotowania strategii rozwoju rmy. 6 Potwierdzenie wiarygodnoci inwestora Opis formy prawnej prowadzenia dziaalnoci przez inwestora, struktury organizacyjnej, dowiadczenia i wynikw nansowych. Jasna misja, wizja i cele inwestycji Szczegowa wizja realizacji inwestycji, konkretne krtko i dugoterminowe cele realizacji inwestycji oraz plan dziaania. Potencja konkurencyjny inwestycji Zaprezentowanie inwestycji przez pryzmat konkurencyjnoci odwoujc si do zakresu, struktury, procesu i wartoci dla klientw. Atrakcyjnorynku Analiza konkurencji na rynku pod wzgldem cenowym i jakociowym, wyznaczenie bariery wejcia na rynek, ocena wielkoci i jakoci grup docelowych klientw. Przygotowanie marketingowe Inwestycja jest przygotowana pod wzgldem ofertowym, cenowym, dystrybucyjnym, promocyjnym, osobowym, procesowym i materialnym. Ocena nansowa inwestycji Analiza nansowa statyczna (budet inwestycji) i dynamiczna prezentujca realne przepywy pienine w trakcie realizacji inwestycji. Kontrol wraliwoci na zmiany rynku Symulacja zmiany rentownoci inwestycji na wzrost i spadek poszczeglnych pozycji kosztw oraz przychodw. Ocena wraliwoci zysku na zmian WIBOR. Ocena szans i zagroe dla rozwoju Rozwj wiedzy i wiadomoci na temat ryzyka inwestycyjnego oraz obszarw ksztatujcych potencja inwestycji.
 7. 7. 7 Opis organizacyjno-nansowy opis dowiadczenie inwestora, struktury organizacyjnej, dowiadczenia pracownikw, sytuacji nansowej w rmie i/lub jednostkach powizanych. Opis formalno-prawny Inwestora: dokadny opis formy prawnej prowadzonej dziaalnoci, struktury udziaowcw, powiza kapitaowych . Opis zakresu inwestycji: zaprezentowanie zakresu inwestycji z wyszczeglnieniem jakie budynki zostan zrealizowane, maszyny zakupione, aktywnoci snansowane. ETAP 1: Opis Inwestora. ETAP 2: Prezentacja inwestycji. Efektem pracy nad opisem Inwestora jest: Dokadny opis uwiarygadniajcy istnieje formalne Inwestora poprzez zaprezentowanie wycigu z KRS-u lub innego organu, dokumentu nadania numeru NIP i REGON i podpisan przez udziaowcw umow spki. Zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego mogcego wynika z braku dowiadczenia Inwestora jest osignite poprzez szczegowy opis dowiadczenia w ramach prowadzonej rmy lub dowiadczenia w realizowaniu innych projektw inwestycyjnych przez np. jednostki powizane. Potwierdzenie posiadanego wkadu wasnego poprzez analiz aktualnej sytuacji nansowej inwestora. Wskazanie potencjau know-how osignity w efekcie opisu dowiadczenia zawodowego kadry zarzdzajcej. Opis inwestycji: wprowadzenie do rodzaju inwestycji, celu jej realizacji, najwaniejszych argumentw wiadczcych o zasadnoci jej realizacji. Przewaga konkurencyjna: wyznaczenie poziomu oraz rde przewagi konkurencyjnej inwestycji oraz kluczowych czynnikw sukcesu rmy na rynku. Etap realizacji inwestycji: wprowadzenie do aktualnego etapu realizacji inwestycji, omwienie kolejnych etapw pracy oraz punktw przeomowych. Efektem pracy nad prezentacj inwestycji jest: Argumentacja realizacji inwestycji w zaprezentowanej wielkoci i zakresie. Wprowadzenia potencjalnego inwestora w lokalizacjinwestycji, okolic nieruchomoci oraz czynniki przemawiajce za i przeciw realizacji okrelonego projektu wanie w tym obszarze. Dokadne wyszczeglnienie zasobw ktre zostan zakupione lub dziaa ktre zostan snansowane z kapitau zewntrznego. Rozwj wiadomoci kapitaodawcy lub inwestora zewntrznego na temat etapw realizacji inwestycji i ju posiadanych dokumentw. Wyszczeglnie pozyskanych pozwole, licencji, potwierdze od innych jednostek organizacyjnych oraz szans i/lub zagroe z nich wynikajcych. Opis przewagi konkurencyjnej inwestycji, ktra powinna zosta uksztatowana na kolejnych etapach pracy.
 8. 8. ETAP 3: Diagnoza strategiczna rynku. ETAP 4: Analiza rodowiska konkurencyjnego. 8 Efektem pracy nad diagnoz strategiczn rynku: Rozwj wiadomoci Inwestora na temat uwarunkowa prawnych majcych wpyw na form, ksztat i skuteczno prowadzenia dziaalnoci ( w tym zakresie prowadzona jest analiza ustawodawstwa i innych przepisw traktujcych o obszarach prowadzonej dziaalnoci). Omwienie korzystnych i negatywnych czynnikw ekonomicznych wpywajcych na prowadzenie dziaalnoci. Analiza uwarunkowania spoecznego (ludzkiego) i jego wpywu na form, zakres i model realizacji inwestycji. Analiza i ocena czynnika technologicznego jako elementu mogcego przyspieszy lub wyduy proces realizacji inwestycji. Podsumowanie czynnikw korzystnych i tych zwizanych z ryzykiem inwestycyjnym. Zastosowanie rekomendacji w modelu prowadzenia dziaalnoci majcych na celu eliminowanie lub minimalizowanie ryzyka. Wpyw usugodawcw na model biznesowy: wpyw dostawcw (pracownikw i usugodawcw zewntrznych) na konkurencyjno rmy, sia dostawcw dla rmy, metody kooperacji, rozwj oferty dostawcw i zrnicowanie wartoci. Uwarunkowa ekonomicznych (B2B): trendy w brany, konkurencja w brany klientw, trendy na rynkach klientw i dostawcw, potrzeby i oczekiwania klientw biznesowych, prognoz na temat rozwoju rynku, dotacje, stopy procentowe, inacja itd. Uwarunkowa spoecznych (B2C): analiza grup docelowych klientw, zmiany struktur klientw, trendy na rynku, potrzeby i oczekiwania klientw, moliwoci nansowe klientw, itd. Bariery wejcia na rynek: ogranicza wejcia nowych konkurentw. zagroenie wzrostu konkurencji, wpyw konkurencji na spadek przychodw rmy i pogorszenie pozycji rmy na rynku. Konkurencja: ilo konkurencji na rynku, model biznesowy konkurencji, sia nansowa rywali, metody rywalizacji, sposb zrnicowania/standaryzacji oferty i inne czynniki. Wpywu klientw na rm: potrzeby i oczekiwania klientw, koncentracja geograczna konkurencji, umiejtno zaspokojenia potrzeb w okrelonym miejscu, czasie oraz cenie. Segmentacja grup docelowych klientw, ilo klientw, warto rynku itd. Efektem pracy nad analiz rodowiska konkurencyjnego: Wyznaczenie czynnikw bdcych barier wejcia na rynek. S to czynniki stanowice ryzyko dlatego te w stosunku do nich wyznaczone s dziaania majce na celu minimalizowanie ryzyka. Wyznaczenie struktury rynku na podstawie analizy konkurencji pod wzgldem cenowym i jakociowym. Analiza aktywnoci konkurencji w zakresie rozwoju dziaalnoci, oferty, zdobywania nowych klientw itd. Wyznaczenie kierunku rozwoju konkurencyjnoci rmy wykorzystujc skadniki modelu biznesowego i konkurencyjnoci marketingowej. Ocena siy i moliwoci wywierania wpywu na Inwestora przez klientw. Segmentacja klientw pod wzgldem produktu nalnego. Wyznaczenie usugodawcw uczestniczcych w procesie realizacji inwestycji oraz modelu zarzdzania relacjami z nimi. Opracowanie mapy ryzyka inwestycyjnego.
 9. 9. 9 Efektem pracy nad SWOT- silne i sabe strony oraz szanse i zagroenia dla realizacji strategii jest: Obiektywne okrelenie silnych i sabych stron przedsibiorstwa w stosunku do wszystkich dziewiciu obszarw modelu biznesowego. Rozwj wiadomoci pracownikw na temat silnych i sabych stron rmy, Kwestionowanie aktualnego stanu rzeczy na podstawie analizy si i saboci, aby pobudzi pracownikw do rozbudowania si rmy. i wyeliminowa sabo. Analiza hipotetycznych sytuacji bdcych szansami lub zagroeniami dla rmy, a wpywajcymi na skadniki modelu biznesowego. Ocena wpywu tych sytuacji na realizacj strategii rozwoju rmy. Konfrontacja opinii pracownikw na temat sytuacji strategicznej w rmie i na rynku, aby nastpnie wypracowa proces logiczny podejmowania decyzji w przypadku niepowodze w realizacji strategii. Opracowanie procesu logicznego podejmowania decyzji na podstawie hipotez strategicznych, kwestionowania i prowokowania sytuacji, ktre mog nastpi. Zwikszenie motywacji pracownikw do dziaania pokazujc im w jaki sposb ich praca tworzy si rmy i jej konkurencyjno. Zaprojektowanie kierunkw rozwoju modelu biznesowego rmy wpisujcego si w sytuacj na rynku, oczekiwania klientw, potencjalne zmiany na rynku na podstawie burzy mzgw. Zaangaowanie pracownikw do realizacji strategii rozwoju. Szanse i zagroenia: tworzenie procesw logicznych dziaania w nawizaniu do hipotetycznych sytuacji, ktre mog wystpi na rynku i rmie. Siy rmy: Wyznaczenie silnych stron rmy ktre powinny by wykorzystane w trakcie realizacji inwestycji. Proces logiczny podejmowania decyzji: opracowanie struktury procesu logicznego podejmowania decyzji na podstawie hipotetycznych sytuacji, ktre wymuszaj podjcie decyzji i dokonanie ruchu strategicznego. Nastpstwa rozwoju silnych i sabych stron oraz wykorzystania szans i zagroe: okrelenie logicznych zmian w sposobie funkcjonowania rmy w efekcie zrealizowanych celw strategicznych. ETAP 5: SWOT- silne i sabe strony oraz szanse i zagroenia dla inwestycji. Saboci rmy: Wyznaczenie sabych stron rmy ktre mog ogranicza moliwo realizacji inwestycji. Siy i saboci, a konkurencyjno rmy kwestionowanie moliwoci wykorzystania silnych i sabych stron dla rozwoju konkurencyjnoci rmy.
 10. 10. 10 Efektem pracy nad pozycj strategiczn rmy, wizj, misj, celami strategicznymi oraz procesem ich realizacji jest: Graczna prezentacja pozycji strategicznej inwestycji w tym momencie oraz oczekiwanej zmiany pozycji w trakcie realizacji i po jej zakoczeniu. Dokadne okrelenie kierunkw i faz rozwoju inwestycji w formie wymaganych dziaa inwestycyjnych, organizacyjnych, marketingowych, nansowych, aby poprawi pozycjstrategiczn i wyeliminowa ryzyka. Zaproponowana oferta wartoci, wizji oraz misji inwestycji bdcych podstaw do budowania wizerunku inwestycji oraz kampanii marketingowej. Opracowanie planu dziaania na podstawie szczegowo okrelonych celw strategicznych krtki i dugoterminowych. Wyznaczenie alternatywnych dziaa w przypadku braku realizacji poszczeglnych celw strategicznych. Wyznaczenie pozycji strategicznej rmy: okrelenie pozycji strategicznej, charakteru strategii rozwoju, priorytetw w zakresie rozwoju strategicznego, najwaniejszych faz realizacji strategii. Misja i wizja rmy: okrelenie misji i wizji rmy w kontekcie pozycji strategicznej. Scharakteryzowanie przyszoci rmy w kontekcie: znaczenia na rynku, grup klientw, oferty i struktury organizacji. Cele strategiczne: przeksztacenie wizji rmy w konkretne cele strategiczne, a nastpnie dziaania zmierzajce do ich realizacji. Przygotowanie procesu logicznego realizacji celw. ETAP 6: Pozycja strategiczna, wizja, misja i cele. ETAP 7: Marketing MIX. Warto oferty i strategia cenowa dostosowanie strategii cenowej do korzyci dla klienta z zakupu okrelonych grup produktw/ usug. Pozycjonowanie oferty na rynku: dostosowanie oferty (produktu/usugi) do rnych grup docelowych klientw. Zwikszenie atrakcyjnoci, widocznoci i rozpoznawalnoci oferty w oczach klientw. Narzdzia promocji oraz budet wyznaczenie narzdzi promocji rmy w stosunku do wyznaczonych celw strategicznych, grup klientw, wartoci oferty, wizerunku rmy i innych czynnikw. Efektem pracy nad marketing mix jest Wyznaczenie grup klientw oraz dostosowanie oferty do rnych ich grup (pozycjonowanie). Wyznaczenie i wprowadzenie zmiennych ktrymi moe manipulowa klient w ramach oferty- customaization. Opracowanie rodzajw ofert (produktw i usug), strategii cenowej, modelu dystrybucji. Wyznaczenie struktury organizacyjnej inwestycji- pracownikw oraz zaprojektowanie najwaniejszych procesw zarzdczych w ramach inwestycji. Okrelenie skadnikw oferty tworzcych jej warto i kierunku jej rozwoju tak, aby bya ona ceniona przez klientw bardziej ni oferta konkurencji. Wyznaczenie narzdzi promocji rmy, sposobu ich wykorzystania, oczekiwanych efektw realizacji celw, budetu oraz opracowanie szczegowego scenariusza realizacji strategii marketingowej.
 11. 11. 11 Dokumentacja nansowa: przygotowanie prognozy nansowej rachunku zyskw i strat oraz bilansu. Analiza nansowa kosztw: wyznaczenie pozycji kosztw, pozyskanie ofert od usugodawcw, opis zaoe na temat poszczeglnych pozycji kosztw, przygotowanie analizy nansowej statycznej i dynamicznej. Analiza nansowa przychodw: wyznaczenie pozycji przychodw, wyznaczenie cen i ocena mar, opis zaoe na temat poszczeglnych pozycji przychodw na podstawie strategii marketingowej, przygotowanie analizy nansowej statycznej i dynamicznej. Cashow inwestycji: opracowanie dynamicznej analizy inwestycji, analiza wskanikowa, analiza kosztw i przychodw jednostkowych. Scenariusze nansowe inwestycji: opracowanie zaoe na temat scenariusza realizacji inwestycji w tym terminw ponoszenia kosztw i przychodw, wyduenia procesu inwestycyjnego i innych. Analiza wraliwoci: analiza wraliwoci przychodw, kosztw i zyskw na zmiany poszczeglnych skadnikw kosztowych, one wraliwoci inwestycji na zmian wartoci WIBOR-u. ETAP 8: Analiza nansowa inwestycji. ETAP 9: Analiza wraliwoci inwestycji. Efektem pracy nad analiz nansow inwestycji jest: Realna ocena wartoci kosztw inwestycji (wstpnych i operacyjnych). Okrelenie kosztw jednostkowych, ktre musz zostaponiesione, aby wygenerowa zysk. Analiza progu rentownoci dla rnych zaoe inwestycyjnych. Prognoza przychodw z dziaalnoci oraz ocena rentownoci inwestycji. Rozwj wiadomoci Inwestora na temat rnych scenariuszy realizacji inwestycji, a tym samym ich wpywu na ostateczn rentowno projektu. Analiza wartoci raty odsetkowej i kapitaowej dla rnych rde i opcji nansowania. Wskazanie rekomendacji na temat metod nansowania i ewentualnych zagroe wynikajcych z kadej z nich. Rozliczenie vatu od przychodw i kosztw. Opracowanie cash ow inwestycji z analiz wskanikow dla poszczeglnych lat prowadzenia dziaalnoci. Efektem pracy nad analiz wraliwoci inwestycji jest Rozwj wiadomoci Inwestora na temat rnych scenariuszy realizacji inwestycji, a tym samym ich wpywu na ostateczn rentowno projektu. Wskazanie wraliwoci poszczeglnych pozycji kosztw i przychodw. Opisanie zmiennych ktre mog wpyn na wzrost lub spadek poszczeglnych pozycji. Okrelenie jak zmieniaj si przychody, koszty i zyski w efekcie prowadzenia zaoe na temat wraliwoci. Analiza wraliwoci WIBOR-u w przypadku duszego okresu kredytowania np. 5-15 lat, aby pokaza jak zmieni si sytuacja nansowa Inwestora wraz ze wzrostem kosztu utrzymania dugu. Przygotowanie dokumentacji nansowej na okres kredytowania wraz z wyjanieniami.
 12. 12. METIS GROUP ul. Fredry 7 (Zamek Cesarski) 61-809 Pozna NIP: 781-176-37-93 T: 501-556-786 @: [email protected] Pokonujemy bariery, realizujemy ambitne cele naszych klientw