bh potrosac ii

Download BH Potrosac II

Post on 18-Dec-2014

490 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. Obavezno sauvatiBH Potroa e u nastavcima objavljvati Zakon o zatiti potroaa u Bosni i Hercegovini. Ciljnam je da svaki na italac BUDE INFORMISAN o zakonskim odredbama koje ga tite u sluajukrenja potroakih pravaNASTAVAK 1. proizvode. (2) Trgovac je obavezan da prodaje proizvode, (9) Robom se smatraju i proizvodi i nepokretna odnosno prua usluge svim potroaima podZAKON O ZATITI POTROAA imovina. istim uslovima. Ako pojedinim grupamaU BOSNI I HERCEGOVINI (10) Usluga je svaka djelatnost ija je namijena odobrava posebne uslove (porodilje, mladenci, da bude ponuena potroaima. invalidi, penzioneri i dr.), oni treba da su jasno is-I OPTE ODREDBE taknuti na prodajnom mjestu. lan 2. (3) Trgovac je obavezan da isporui potroaulan1. Potroa se ne moe odrei niti biti uskraen za plaeni proizvod ili uslugu.(1) Zakon o zatiti potroaa u Bosni i Herce- prava koja su mu data ovim Zakonom. (4) Trgovcu je zabranjena diskriminacija bilogovini (u daljem tekstu: Zakon) ureuje odnose kojeg potroaa, naroito odbijanjem prodajeizmeu potroaa, proizvoaa i trgovaca na teri- lan 3. proizvoda koji je izloen ili na drugi naintoriji Bosne i Hercegovine. Osnovna prava potroaa su: pripremljen za prodaju, ili odbijanjem pruanja(2) Na odnose i sluajeve iz oblasti zatite a. pravo pristupa osnovnoj robi i uslugama usluga koje se mogu obaviti, ili uslovljavanjempotroaa koji nisu regulisani ovim Zakonom b. pravo na obrazovanje o pitanjima potroaa prodaje proizvoda ili pruanjem usluga proda-primjenjivae se odredbe Zakona o hrani c. pravo na sigurnost i zatitu ivota i zdravlja jom drugih proizvoda ili pruanjem drugih us-(Slubeni glasnik Bosne i Hercegovine, broj d. pravo na informisanost luga.50/04), Zakona o optoj bezbjednosti proizvoda e. pravo na izbor(Slubeni glasnik Bosne i Hercegovine, broj f. pravo da bude sasluan i zastupan lan 8.45/04) te odgovarajue odredbe zakona kojima g. pravo na naknadu tete i kompenzaciju (1) Trgovac je duan da rasprodaju proizvoda ob-se ureuju obligacioni odnosi u Bosni i Herce- h. pravo na ivot i rad u zdravoj i odrivoj okolini. javi na nain uobiajen u mjestu prodaje.govini. U sluaju nedoumice ili sukoba odredaba, (2) Proizvod koji je na rasprodaji mora biti jasnoprimjenjivae se odredba koja prua vei stepen lan 4. i vidljivo oznaen cijenom prije i cijenom nakonzatite potroaima. Nadleni organi za zatitu potroaa u Bosni i snienja.(3) Potroa je svako ziko lice koje kupuje, stie Hercegovini imaju glavnu odgovornost za pro- (3) Ako je procenat snienja cijena objavljen uili koristi proizvode ili usluge za svoje line movisanje i implementaciju prava potroaa. rasponu, najvei procenat snienja treba da sepotrebe i za potrebe svog domainstva. odnosi najmanje na jednu petinu vrijednosti svih(4) Proizvoa je svako ziko ili pravno lice koje lan 5. proizvoda na rasprodaji.posluje u Bosni i Hercegovini, bez obzira na vrstu Zahtjevi iz oblasti zatite potroaa uzimae se uili oblik vlasnitva, javno ili privatno, koji u cjelini obzir prilikom denisanja i implementacije os- lan 9.ili djelimino proizvodi proizvod ili prua uslugu. talih politika i aktivnosti nadlenih organa u Proizvod koji je na rasprodaji, jer mu uskoro is-Prema definiciji proizvoa je: Bosni i Hercegovini. tie rok upotrebe, treba dodatno imati vidljivo is-a. svako lice koje uvozi proizvod ili uslugu u BiH, taknut krajnji rok upotrebe.b. svako lice koje stavljajui svoje ime, robni ig, lan 6.logotip, etiketu ili drugu karakteristinu oznaku Trgovci i druga pravna i zika lica koji, u skladu lan 10.na proizvod predstavlja sebe kao proizvoaa. sa ovim Zakonom, potroaima isporuuju (1) Trgovac koji putem na rasprodaji prodaje(5) Trgovac je svako lice koje direktno ili kao proizvode ili pruaju usluge obavezni su da proizvod sa nedostatkom ili grekom, duan jeposrednik meu drugim licima prodaje posluju na jezicima u slubenoj upotrebi u Bosni takav proizvod ziki odvojiti od redovne pro-proizvode ili prua usluge potroau. i Hercegovini i da u pisanim dokumentima ko- daje ispravnog proizvoda i da vidljivo istakne da(6) Proizvoa koji direktno dostavlja robu ili us- riste puni naziv rme i sjedita, ili skraeni naziv se radi o prodaji proizvoda sa nedostatkom ililuge potroaima takoe se smatra trgovcem. rme, ako je takav naziv upisan u sudski ili grekom, te svaki pojedinani proizvod posebno(7) Proizvod je svaka stvar nastala kao rezultat zanatski registar i sjedite. da oznai.ljudske djelatnosti namijenjena potroaima ili je (2) Trgovac je duan upoznati kupca o tome uvjerovatno da e je koristiti potroai, isporuena, II -OBAVEZA OBAVLjANjA TRGOVINSKE emu se sastoji nedostatak ili greka nabez obzira da li e biti plaen ili ne, u toku komer- DJELATNOSTI NA POTEN NAIN proizvodu.cijalne djelatnosti, i bez obzira da li je nova, ko- (3) Trgovac koji prodaje proizvode kojima uskororiena ili prepravljena. lan 7. istie rok upotrebe, duan je da takve proizvode(8) Proizvodi obuhvataju gotove proizvode kao i (1) Trgovac je obavezan da prodaje proizvod, ziki odvoji od redovne prodaje ostalihsirovine i sastavne dijelove. Oni obuhvataju sve odnosno prua uslugu potroau na nain koji proizvoda i vidljivo istaknuti da se radi o prodajivrste proizvoda, ukljuujui i poljoprivredne nije u suprotnosti s dobrim poslovnim obiajima. proizvoda kojima uskoro istie rok upotrebe. "2 | BHPotroa
  • 2. Savez udruenja potroaa BiH: Poskupljenjestruje je udar na ve osiromane potroaeSavez udruenja potroaa Bosne i Hercegovine upozo- energije trai za domainstva i to vie od 30 odsto.rio je da bi poskupljenje struje za vie od 30 odsto, ko- Ogoreni smo takvim zahtjevom jer cijenimo da biliko trai elektroprivredno preduzee, bio teak udar na takvo poveanje koje bi trebalo da stupi na snagu od 1.ve osiromaene potroae. jula znatno izazvalo poskupljenja i drugih namirnicaNa konferenciji za novinare u Sarajevu povodom zaht- znaajnih za ivotni standard graana, kazao je Rai-jeva za poveanje cijene elektrine energije domain- dovi.stvima od Elektroprivrede BiH, predsjednik Skuptine Apelujemo na FERK da taj zahtjev razmotri sa poseb-Saveza udruenja potroaa BiH Murat Raidovi je nom odgovornou, uvai ekonomsko-socijalnukazao da su udruenja potroaa prouila taj zahtjev i situaciju i da, ako se odlui na poveanje cijena, to budeutvrdili da se najvei procent poskupljenja elektrine minimalno , kazao je Raidovi.U RS hljeb nee pojeiniti Savez sindikata RS Potroaka korpa u maju 1.758 KM, prosjena plata 816 KM Sindikalna potroaka korpa za njegu zdravlja 76,19 KM. etvorolanu porodicu u Republici Srpskoj Prosjene isplaene neto plate u maju bileIako su mlinari u Republici Srpskoj snizili cijene brana u /RS/ za maj kotala