bayındırlık İşleri genel Şartnamesi

of 24 /24
BAYINDIRLIK İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ 29. 8 .1984 tarih, 84 /8520 sayılı Bakanlar Kurulu Karan eki olarak; 9.10.1984 tarih, 18540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Başbakanlık Basımevi -1984, Ankara Bölüm : I - Genel Bölüm : II - İş Yerleri Bölüm : III - Projeler Bölüm : IV - Kontrol Hizmetleri Bölüm : V - İşin Yürütülmesi Bölüm : VI - Malzeme Ocaklarının Kullanılması, Yıkma ve Kazılar Bölüm : VII - Müteahhidin Çalıştırdığı Personel Bölüm : VIII - Hakediş Raporları Bölüm : IX - Kabul İşlemle Bölüm : X - Sözleşme İlişkileri Bölüm : I - Genel MADDE l - AMAÇ 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun (8.) maddesine dayanılarak hazırlanmış olan bu Genel Şartname, iş sahibi İdareler tarafından kanunda yazılı usullerden biri ile yaptırılan ve tanımları aynı kanunun (4). maddesinde yapılmış olan her türlü yapım ve hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esasları tespit eder. MADDE 2 - KAPSAM Bu Genel Şartname, Genel Bütçeye dahil dairelerle Katma Bütçeli İdarelerin, Özel İdareler ve Belediyelerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca taahhüde bağladıkları yapım ve hizmet işlerini kapsar. Keşif bedeli veya tahmin edilen bedeli 10 milyon TL.’ sına kadar olan her türlü yapım ve hizmet işlerinde bu şartnamenin uygulanması zorunlu değildir. Keşif bedeli veya tahmin edilen bedeli 10 milyon TL.' sından 40 milyon TL.’ sına kadar olan işlerde ise bu şartnamenin (5), (9), (10), (I5) ve (16), maddeleri ile (33). maddenin çalışma şartları ile ilgili son iki fıkrası, işin gereğine göre İdareleri tarafından değiştirilerek uygulanabilir veya

Author: metin-turgut

Post on 08-Dec-2015

373 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

bayındırlık işleri genel şartnamesi

TRANSCRIPT

 • BAYINDIRLIK LER GENEL ARTNAMES

  29. 8 .1984 tarih, 84 /8520 sayl Bakanlar Kurulu Karan eki olarak; 9.10.1984 tarih, 18540 sayl Resmi Gazetedeyaymlanarak yrrle girmitir.

  Babakanlk Basmevi -1984, Ankara

  Blm : I - Genel

  Blm : II - Yerleri

  Blm : III - Projeler

  Blm : IV - Kontrol Hizmetleri

  Blm : V - in Yrtlmesi

  Blm : VI - Malzeme Ocaklarnn Kullanlmas, Ykma ve Kazlar

  Blm : VII - Mteahhidin altrd Personel

  Blm : VIII - Hakedi Raporlar

  Blm : IX - Kabul lemle

  Blm : X - Szleme likileri

  Blm : I - Genel

  MADDE l - AMA

  2886 sayl Devlet hale Kanununun (8.) maddesine dayanlarak hazrlanm olan bu Genel artname, i sahibi dareler tarafndan kanunda yazl usullerden biri ile yaptrlan ve tanmlar ayn kanunun (4). maddesinde yaplm olan her trl yapm ve hizmet ilerinin yrtlmesinde uygulanacak genel esaslar tespit eder.

  MADDE 2 - KAPSAM

  Bu Genel artname, Genel Bteye dahil dairelerle Katma Bteli darelerin, zel dareler ve Belediyelerin 2886 sayl Devlet hale Kanunu uyarnca taahhde baladklar yapm ve hizmet ilerini kapsar.

  Keif bedeli veya tahmin edilen bedeli 10 milyon TL. sna kadar olan her trl yapm ve hizmet ilerinde bu artnamenin uygulanmas zorunlu deildir. Keif bedeli veya tahmin edilen bedeli 10 milyon TL.' sndan 40 milyon TL. sna kadar olan ilerde ise bu artnamenin (5), (9), (10), (I5) ve (16), maddeleri ile (33). maddenin alma artlar ile ilgili son iki fkras, iin gereine gre dareleri tarafndan deitirilerek uygulanabilir veya

 • tmyle uygulanmayabilir.

  Kamu kurum ve kurulularnn birbirlerine yaptracaklar yapm ve hizmet ilerinde bu artnamenin hangi hkmlerinin uygulanaca aralarnda kararlatrlr.

  1984 yl fiyatlar ile tespit edilmi olan bu parasal snrlar, Bayndrlk ve skn Bakanlnca yaymlanan karne katsaylarna gre her yl yeniden tespit edilir.

  MADDE 3 - TANIMLAR

  Bu Genel artnamenin uygulanmasnda, 2886 sayl Devlet hale Kanununun (4). maddesinde tanmlar yaplan deyimlerden baka :

  : Mteahhide ihale edilen her trl yapm ve hizmet ilerini,

  Kontrol tekilat : dare tarafndan, ilerin kontrol ve denetimi iin grevlendirilecek bir memur veya bir heyeti ve/veya dare dndan bu ileri yapmak zere grevlendirilecek gerek veya tzel kii veya kiileri,

  Mteahhit vekili : Szleme konusu ile ilgili olarak mteahhidi temsil eden, o i iin mteahhitten noterce dzenlenmi bir vekletname ile tam yetki alm ve darece kabul edilmi olan kiiyi,

  yeri ; Yapm ve hizmet ilerinde iin meydana getirildii yerler ile i sresince geici veya srekli olarak kullanlan bina, arazi, arsa, malzeme ocaklarn vb. yerleri,

  Blm : II - Yerleri

  MADDE 4 - YERLERNN MTEAHHDE TESLM

  Szlemenin imzasndan sonra mteahhidin szlemede yazl sreler iinde ie balayabilmesi iin, kontrol tekilat tarafndan, eksen kazklar, someler, rperler vb, zemin zerinde mteahhide kontrol edilerek teslim edilir ve bu hususta iki taraf arasnda ortak bir tutanak dzenlenir.

  Mteahhit, kendisine teslim edilen bu kazk ve rperleri iin sonuna kadar korumak ve toprak ilerine ait eksen kazklarn da, bu iler bittikten sonra boy kesite gre tekrar yerlerine akmak zorundadr.

  dare, iin yaplaca yerleri, szleme veya eklerinde aksi yazl olmadka, i iin gerekli tesislerin kurulmasnda ihtiya duyulan sahalar ile hizmet yollarnn geecei yerleri, her trl toprak ilerine ait olup szleme veya eklerinde belirlenmi veya sonradan darece tespit edilmi olan ariyet ve depo yerlerini, mteahhide bedelsiz olarak teslim eder.

  Dorudan doruya i iin gerekli olmas nedeniyle, el konacak tanmaz mallarn kamulatrlmasna veya geici igaline ilikin harita, plan, cetveller ve dier btn ilemler, szlemede aksi yazl olmad takdirde, darece yaplr ve kamulatrlacak veya geici olarak el konacak yerler, ilemler tamamlandka i programna uygun olarak ksm ksm mteahhide teslim edilir.

  Hizmet ilerinde, iyerlerinin mteahhide teslimi, ilerin zelliklerine gre szleme veya eklerinde belirtilen esaslara gre yaplr.

  lerin yaplaca yerlerin mteahhide tesliminde gecikme olmas halinde bu gecikme iin bir ksmnn veya hepsinin zamannda bitirilmesini etkilerse szlemede belirlenmi olan i sresi, iin bir ksm veya hepsi iin gerei kadar uzatlr. Mteahhit bunun dnda hi bir istekte bulunamaz.

  Mteahhide teslim edilmi olan iyerlerinde deiiklik yaplmas gerektiinde, i bana getirilmi olan malzeme, ara ve makinelerin yeni i yerine tanmas giderleri ile eski i yerinde (kurulmu ise) antiye bina ve tesislerinin

 • yeni i yerine tanma ve kurulma giderleri ayrca mteahhide denir. Bu durumda da i sresi, iin bir ksm veya hepsi iin gerei kadar uzatlr.

  MADDE 5 - MTEAHHDN KEND HTYACI N KULLANACAI YERLER

  Mteahhide ait malzeme ve ara ambarlar ile ii barakalar gibi kendi ihtiyac olan tesisler iin kullanaca yerlerin dare tarafndan mteahhide, cretsiz olarak verilecei szleme veya eklerinde yazl olduu takdirde, mteahhit ihtiya duyduu bu yerlere ait harita, plan ve cetvelleri zamannda dareye vermek ve bu yerlerin sahipleri ile komu yerler sahiplerine en az zarar verecek ekilde yer seimi yapmak zorundadr. Bununla birlikte dare, gerekli grd takdirde, mteahhidin kullanaca en uygun yeri kendisi seip ayrarak mteahhide gsterebilir. Bu durumda Mteahhit, darenin gsterdiinden baka yerleri ancak sahipleri ile anlamak art ile kullanabilir.

  Bu gibi yerlerin cretsiz olarak verilmesi szleme veya eklerinde yazl deilse, el koymadan dolay btn giderler mteahhide ait olacaktr. Ancak bu yerlerin geici igali, resmi ilemleri gerektirdii takdirde bu ilemler (geici igale ilikin harita, plan ve cetveller mteahhit tarafndan hazrlanmak art ile) dare tarafndan yaplp tamamlanr.

  Devlete ait bo sahalarn kullanlmas halinde hi bir cret denmez.

  MADDE 6 - MALZEME OCAKLARI

  Mteahhit kamuya ait arazi ve sahalardaki ocaklar, hi bir ekilde cret demek zorunda olmakszn, bu i iin geici olarak kullanr. Ocaklarn izin belgesinin (ruhsat) alnmas dareye ait olup bunlar izin belgesi alnm olarakmteahhide teslim edilir.

  Sahipli arazi ve sahalar iinde ocak almas ve bu ocaklarn kullanlmas giderleri (kamulatrma ve/veya geici igal giderleri bunun dndadr) szleme veya eklerinde aksi yazl olmad takdirde mteahhide aittir.

  Szleme veya eklerinde baka hkmler bulunmad takdirde, izin belgesine (ruhsata) bal sahipli ocaklardan darenin zorunlu grd ve uygun bulduu hallerde malzeme alnmas gerektiinde, ocak sahiplerine malzemenin birim miktar iin denecek bedel ile ayn artlar erevesinde hesaplanm malzeme birim fiyat arasndaki fark dareye aittir.

  Ocak yerlerinin igali iin baz ilemler gerekli ise (igal giderleri ister mteahhide ister dareye ait olsun) bu ilemlerde ihtiya duyulan plan ve cetvellerle dier belgeler mteahhit tarafndan hazrlanr, ancak ilemleri (szleme veya eklerinde aksi yazl deilse) dare yrtr.

  Resmi ilemlerin yaplmas gereken durumlarda, mteahhidin ii geciktirmeyecek ekilde zamannda dareye bavurmas gereklidir.

  Ocak yeri teslimi yaplmam ocaklarda, Mteahhit tarafndan yaplacak almalardan dolay meydana gelebilecek btn hasar ve zararlar ile bunlarn bedelleri mteahhide ait olur.

  MADDE 7 - VE YERLERNN KORUNMASI VE SGORTALANMASI

  Yapm ve hizmet ile ilgili iyerlerinde her trl ara, malzeme ihzarat, i ve hizmet makineleri, tatlar vb. ile, (43). madde hkmleri dikkate alnmak art ile kesin kabul tarihine kadar, szleme konusu yapm ve hizmet iinin korunmasndan Mteahhit sorumludur.

  Bu nedenle Mteahhit, szleme veya eklerinde aksine bir hkm bulunmad takdirde, iyerlerindeki her trl ara, malzeme, ihzarat, i ve hizmet makineleri, tatlar, tesisler vb. ile yaplan iin btn ksmlarn, zellik ve niteliklerine gre, deprem, su baskn, toprak kaymas, frtna, yangn, hrszlk, vb. tehlikelerden darece gerekli grlenlere kar (all risk) sigorta ettirmekle ykmldr. Bu ykmlln teminat sresi iinde devam edip etmeyecei veya ne lde devam edecei (43). madde hkmleri de gznnde tutularak Szleme veya eklerinde belirtilir.

 • Sigortaya esas alnacak bedeller, iin kendisi iin yllk fiyat farklar ile birlikte hakedi tutarlar; tesis, makine, ara, tat vb. iin piyasa rayilerine gre hesaplanan bedellerdir.

  Mteahhidin szleme ile stlendii sorumluluk ve ykmllkler sz konusu (all risk) sigortalarla snrlandrlmamtr. naat sigorta polielerinin genel artlarnn maddesinde de belirlenen, mteahhidin kusurlu olduu hallerde; kusur nedeniyle sigortann demedii bedeller iin Mteahhit dareden bir istekte bulunamaz.

  Sz konusu sigortalara ilikin polieleri Mteahhit, geici hakedi raporlarnn dzenlenip tahakkuka balanmasndan nce dareye vermek zorundadr. Aksi halde hakedi tutar denmez.

  Szlemenin bozulmas veya tasfiye halinde bu sigortalar, i yeni mteahhide ihale edilinceye kadar devam ettirilir ve bu sreye ilikin sigorta giderleri ilk mteahhide ait olur. Ancak bu sre, bozma veya tasfiye tarihindenbalamak zere ay geemez.

  ehir ve kasaba snrlar dndaki i yerlerinde gvenlik ve dzenin salanmas iin dare tarafndan verilen talimata Mteahhit uymak zorundadr.

  Mteahhit, iin devam sresince iyerinde yaplacak almalar nedeniyle, iilerle evre halknn kazaya uramalarn, zarar grmelerini ve ilerde hasar ve zarar meydana gelmesini nleyici her trl gvenlik nlemini almak zorundadr. sahasnda veya evresindeki blgede, yeterli gvenlik nleminin alnmamas nedeniyle doabilecek hasar ve zararn denmesinden Mteahhit sorumludur. Mteahhit, kazalarn, zarar ve kayplarn meydana gelmesini nlemek amac ile gereken btn nlemleri almak ve kontrol tekilat tarafndan, kaza, zarar ve kayp ihtimallerini azaltmak iin verilecek talimatn hepsine uymak zorundadr. Ayrca mteahhit, iyerinde kullanlan ara, gere ve makinelerle patlayc maddelerin neden olabilecei kazalardan korunma usullerini ve nlemlerini alanlara retmek zorundadr.

  Btn nlemlere ramen mteahhidin yapt ilerden dolay nc ahslarn kendilerine veya mallarna zarar verilmesi ihtimaline kar da Mteahhit, zarara uramas ihtimali olan mallarn bedelini karlayacak miktarda sigorta yaptracaktr.

  Bu konularda gerek kontrol tekilat tarafndan istenen ve gerekse mteahhidin kendi arzusu ile uygulad gvenlik ve koruma nlemlerine ilikin giderlerin tm mteahhide aittir.

  MADDE 8- YERLERNN TEMZLENMES VE TESSLERN KALDIRILMASI

  Mteahhit tarafndan iin sonunda iyerleri her trl ihzarattan ve alma artklarndan temizlenir.

  Bundan baka mteahhit tarafndan kendi ihtiyalar iin yaplm olan baraka, ambar, garaj, atlye vb. tesisler, iin sonunda mteahhit tarafndan sklr ve gtrlr, bu iler iin kendisine hi bir bedel denmez. Mteahhidin ykmll olan bu ilerin yaplmamas veya eksik yapmas halinde darenin takdir edecei bir bedel mteahhidin hakediinden, hakedii kalmamsa teminatndan kesilir.

  Mteahhidin iyerlerinde kendi ihtiyac iin yaptrd bina ve barakalar ile dier tesislerden, dare gerekli grdklerini iin sonunda satnalmak isterse mteahhit bunlar, asl durumlarn bozmakszn, szlemesinde ayrca hkm yoksa, bu artnamede belirtilen esaslara gre satmak zorundadr. Bunlar, iin geici kabul tarihindeki uygulama yl birim fiyat ve rayileri ile deerlendirilerek bulunacak bedel zerinden, ypranma ve amortisman paylar, iilik ve malzemedeki nitelik farklar da dikkate alnmak suretiyle, ihale indirimi uygulanmakszn satn alnabilir. Birim fiyat ve rayi bulunmayan durumlarda (20). madde hkmlerine gre kararlatrlacak fiyatlarla bedel hesaplanr.

  Blm : III - Projeler

  MADDE 9 - PROJELERN MTEAHHDE TESLM

 • Szleme konusu ilerin projeleri szleme eki dier artname ve teknik belgelerle birlikte, szlemenin imzalanmas srasnda mteahhide verilir.

  Szlemeye gre mteahhit tarafndan uygulama projelerinin hazrlanmas sz konusu olduu takdirde, dare tarafndan mteahhide avan projeler veya avan proje niteliindeki projeler verilir. zellii bulunan baz hizmet ihalelerinde avan proje yerine harita, plankote vb. teknik belgelerin mteahhide verilmesi yeterli olabilir.

  in yrtlmesi srasnda darece verilmesi gerekebilecek uygulama ve detay projeleri, ii aksatmamak zere i program uyarnca gerekli olduklar zamanlarda, ikier takm olarak bir yaz ekinde mteahhide teslim edilir.

  MADDE 10 - PROJELERN HAZIRLANMASI

  Projelerin mteahhit tarafndan hazrlanmasnda ve kesin eklini almasnda aada belirlenen esaslara uyulur.

  Mteahhidin yapaca projeler, hesaplar vb. szleme veya eklerinde belirlenen artlara, dare tarafndan kendisine verilecek avan projeler, talimat, esas ve tiplere, teknik ve sanat kurallarna uygun olarak bir uzman tarafndan i programn aksatmayacak ekilde hazrlanacak ve uygulamada gerekli grlecek tm lleri ve ayrntlar kapsayacaktr.

  Mteahhit, projelerin hazrlanmas srasnda, deiik zm ekillerinin bulunmas halinde bunlar arasndan karlatrma suretiyle seim yaplabilmesini salamak zere deiik zm ekillerini kapsayan projeleri ve bunlara ilikin hesaplarla ilgili gerekli bilgi ve raporlar hazrlayp dareye verir.

  Projeler, dare tarafndan onaylandktan sonra uygulanr.

  darece, mteahhit tarafndan verilen projelerde deiiklik yaplmas gerekli grld ve/veya verilen bilgiler yeterli grlmedii takdirde, projelerde ve ilgili raporlarda istenen deiikliklerin yaplmas ve /veya eksik bilgilerin tamamlanmas iin projeler, istenilenlere uygun ekle getirilmek zere, mteahhide geri verilir. dare, isterse projeler zerinde kendisi de deiiklik yapabilir.

  darece verilen ve/veya mteahhit tarafndan hazrlanan projelere gre ayrca sondaj ve zemin etd yaplmas sz konusu olduu takdirde, szleme ve eklerinde aksine bir hkm yoksa, gerekli sondaj ve ettler, bedeli darece denmek zere, mteahhit tarafndan ,yaplr. Gerekli olduu halde sondaj ve zemin ettleri yaplmadan hazrlanm olan veya yaplm sondaj ve zemin ettleri yeterli grlmeyen projeler, bu eksiklikler giderilmedike dare tarafndan incelenip onaylanmaz.

  Szleme veya eklerinde bakaca bir hkm bulunmad takdirde, dareye verilen projeler ve ilgili raporlar, verildikleri tarihten balamak zere bir aylk sre iinde aynen onaylanm veya gerekli grlen deiiklikler yaplm olarak veya eksikliklerinin tamamlanmas kayd ile mteahhide geri verilir. Bu konuda gecikme olursa mteahhit, i sresinin bu gecikme sresi kadar uzatlmas hususunda hak kazanm olur.

  dare, deitirilmesini gerekli grd projeleri, deiikliin zellii ve nieliine, iin ivedilik durumuna gre, isterse, yaplmas gerekli grlen deiikliklerin daha sonra yaplmas art ile de onaylayabilir.

  Mteahhit, yapt ve yapaca projelerin ve hesaplarn eksiklik ve yanllklarndan ve bunlarn btn sonularndan dorudan doruya sorumludur. Projelerin dare tarafndan grlm ve onaylanm olmas mteahhidi bu sorumluluktan kurtaramaz.

  Mteahhit tarafndan hazrlanan proje ve hesaplarn zamannda verilmemesinden, verilen proje ve hesaplarn, teknik eksiklik ve yanllklarndan dolay, darece onaylanmakszn geri verilmi olmalarndan kaynaklanan zamankayplar sonucunda ortaya kan btn gecikmelerden Mteahhit sorumludur.

  Mteahhit tarafndan yaplm projelerde dare tarafndan deiiklik istendii takdirde mteahhit dare tarafndanngrlen esaslara gre projeleri deitirmekle birlikte, deiikliklere uygun olarak ie balamak zorundadr.

  lerin geici kabul yapldktan sonra, uygulama projeleri ister darece verilmi, ister mteahhit tarafndan hazrlanarak darece onaylanm olsun, uygulama srasnda yaplm deiiklikleri de ieren ve iin bimi

 • durumunu gsteren kesin (as-built) projeler mteahhit tarafndan bedelsiz olarak hazrlanp orijinalleri dareye teslim edilir.

  Proje hizmeti iin mteahhide denecek bedel szlemede belirtilir. Projeler mteahhide, szleme veya eklerinde belirtilmek art ile bedelsiz de yaptrlabilir.

  Hizmet ilerinde mteahhidin hazrlayaca projeler onaylanmak zere dareye teslim edilirken, darece yaplacakincelemeleri kolaylatracak ve projelerin, teklif edilen ekli ile szleme veya eklerinde belirlenen artlar erevesinde, amaca en uygun olduunu gsterecek bilgilerin de dier teknik belgelerle birlikte mteahhit tarafndan verilmesi gereklidir.

  Onay ilemi srasnda dare tarafndan proje ve eklerinde yanllk, eksiklik ve kusurlar tespit edildii takdirde, mteahhit darenin yazl emri zerine ve verilen sre iinde, ayrca bir bedel denmesini istemeksizin bunlar dzeltmek zorundadr.

  MADDE 11 - PROJELERN UYGULANMASI

  Szleme konusu btn yapm ileri, dare tarafndan mteahhide verilecek veya mteahhit tarafndan hazrlanpdarece onaylanacak projelere ve detaylarna uygun olarak yaplacaktr.

  lerin, onayl uygulama projesi hazrlanmam ksmlarna darenin izni olmadan balanamaz. Aksine bir davrann sorumluluu mteahhide ait olur.

  Projelerin zemine uygulanmas ve bu hususta meydana gelen hatalarn sorumluluu ve hatalarn neden olduu zararlar ve giderler mteahhide aittir. Ayrca hatal olarak yaplan uygulama sonucu meydana getirilen hatal iin bedeli de mteahhide denmez.

  dare, ilerle ilgili proje vb. teknik belgelerde gerekli grecei her trl deiiklii yapmaya yetkilidir. Mteahhit, ilerin devam srasnda gerekli grlecek bu deiikliklere uygun olarak ie devam etmek zorundadr.

  Projede deiiklikleri, ilk projeye gre hazrlanm malzemenin terk edilmesini veya deitirilmesini veya baka yerde kullanlmasn gerektirirse, bu yzden doacak fazla iilik ve giderler darece mteahhide denir.

  Gtr ilere ilikin projelerde yaplan deiiklikler sonucunda, her iki taraf iin meydana gelecek bedel farklar gz nne alnr.

  Proje deiiklikleri i sresini etkileyecek nitelikte ise mteahhidin bu husustaki sre istei de dare tarafndan ayrca dikkate alnr.

  darenin veya kontrol tekilatnn yazl bir teblii olmakszn Mteahhit, projelerde herhangi bir deiiklik yapt takdirde sorumluluk kendisine ait olup bu gibi deiiklikler nedeniyle bir hak iddiasnda bulunamaz.

  lerin devam srasnda Mteahhit, proje uygulamas konusunda kendisine yaplan tebligatn szleme hkmlerine aykr olduu veya tebligat konusunun teknik ve sanat kurallarna uygun olmad kansna varrsa, bu husustaki kar grlerini (13). madde hkmlerine gre dareye bildirmek zorundadr.

  Aksi halde ayn maddenin dier hkmlerine gre ilem yaplr.

  Kontrol ve mavirlik hizmetleri ilerinde, darece hizmet mteahhitlerine verilen projelerin uygulama sorumluluu, szlemeler veya eklerinde baka hkmler yoksa, bu projelere gre i yapan yapm mteahhitlerine aittir.

  MADDE 12 - PROJELERN TESLMNDE GECKME OLMASI

  iin gerekli olan projelerle dier teknik belgelerin mteahhide tesliminde gecikme olmas veya uygulanmak zere mteahhide verilen proje ve teknik belgelerde, yeni proje veya belge hazrlanmasn gerektirecek ve dolaysyla zamana ihtiya gsterecek nitelikte deiiklik yaplmas hallerinde mteahhit hibir iiraz ne

 • sremiyecektir. Ancak bu gecikme, iin bir ksmnn veya hepsinin zamannda bitirilmesini etkilerse szlemede belirlenmi olan i sresi, iin bir ksm veya hepsi iin gerei kadar uzatlr.

  Hizmet ilerinde iyerinin veya ihtiya programlarnn deimesi halinde hizmet mteahhidi, i artndan veya azalndan dolay, bir itirazda bulunamaz. Bu deiiklik sre uzatmn gerektiriyorsa darece, bu husus dikkate alnr.

  Szleme veya eklerine gre uygulama projelerinin dare tarafndan verilmesinin gerektii durumlarda, mteahhidin yapmak zorunda olduu ilerden herhangi birinin veya-bir blmnn uygulama projelerinin hazrlanp kendisine teslim edilmemi olmas halinde mteahhit, bir yaz ile dareye bavurarak, kendisi balamaya hazr olduu halde, bu nedenle gecikme ihtimali bulunan ilerin projelerinin en ge hangi tarihte ve hangi sra ile kendisine verilmesi gerektiini bildirmek zorundadr. Bu yaznn, projelerin hazr olmasnn istendii tarihten en az bir ay nce dareye verilmesi gereklidir. Bu sre iinde, Mteahhit tarafndan bir bavuruda bulunulmam ise mteahhidin gecikme iddialar dikkate alnmaz.

  Blm : IV - Kontrol Hizmetleri

  MADDE 13 - LERN KONTROL

  Szlemeye balanan her trl yapm ve hizmet ileri, dare tarafndan grevlendirilen kontrol tekilatnn denetimi altnda ve kontrol ynetmeliine uygun olarak, Mteahhit tarafndan ynetilir ve gerekletirilir.

  Herhangi bir iin, kontrol tekilatnn denetimi altnda yaplm olmas mteahhidin, stlenmi olduu ii btnyle projelerine, szleme ve artnamelerine, teknik ve sanat kurallarna uygun olarak yapmak hususundaki ykmllklerini ve bu konudaki sorumluluunu ortadan kaldrmaz.

  Mteahhit, stlenmi olduu ileri, sorumlu bir meslek adam olarak teknik ve sanat kurallarna uygun olarak yapmay kabul etmi olduundan kendisine verilen projeye ve/veya teknik belgelere gre ii yapmakla, bu projenin ve/veya teknik belgelerin i yerinin gereklerine, teknik ve sanat kurallarna uygun olduunu, ayrca iin yaplaca yeri, kullanlacak her trl malzemenin nitelik bakmndan yeterliliini incelemi, kabul etmi ve bu suretle iin teknik sorumluluunu stlenmi saylr.

  Bununla birlikte, Mteahhit kendisine verilen projelerin ve/veya teknik belgelerin, teslim edilen iyerinin veya malzemenin veyahut talimatn, szleme ve eklerinde bulunan hkmlere aykr olduunu veya teknik ve sanat kurallarna uymadn ileri srerse bu husustaki kar grlerini teslim edili veya talimat al tarihinden balayarak onbe gn iinde (nitelik ve zellii bakmndan incelenmesi uzun srebilecek ilerde, mteahhidin istei halinde bu sre darece arttrlabilir.) hem kontrol tekilatna, hem de dareye yaz ile bildirmek zorundadr. Bu sre alnca mteahhidin itiraz hakk kalmaz.

  Mteahhidin iddia ve itirazlarna ramen, dare ii kendi istedii gibi yaptrd takdirde Mteahhit, bu uygulamann sonunda doabilecek sorumluluktan kurtulur.

  nemli grlen durumlarda Mteahhit isteklerini dare veya kontrol tekilatna, ayn ekilde dare veya kontrol tekilat da istek ve talimatlarn mteahhide yaz ile bildirir. Sz zerine yaplm iler ve ilemler hakknda mteahhidin istek ve iddialar, dare tarafndan dikkate alnmaz.

  Mteahhit ile kontrol tekilat arasnda anlamazlk olursa, bu anlamazlk (53). Madde hkmlerine gre darecezme balanr.

  MADDE 14- KONTROL TEKLATININ YETKLER

  Mteahhit btn ileri kontrol tekilatnn, szleme ve eklerindeki hkmlere aykr olmamak art ile verecei talimata gre yapmak zorundadr.

  Mteahhit kullanaca her trl malzemeyi kontrol tekilatna gsterip i iin elverili olduunu kabul ettirmeden i bana getiremez. Malzemenin teknik artnamelere uygun olup olmadn inceleyip gzden geirmek iin kontrol tekilat istedii ekilde deneyler yapabilir ve ister iyerinde, ister zel veya resmi laboratuvarlarda olsun,

 • bu deneylerin giderleri szlemesinde baka bir hkm yoksa Mteahhit tarafndan karlanr. Mteahhit, deneylerin iyerinde yaplmasn isterse bunun iin gerekli ara ve tehizat kendisi salamak zorundadr.

  Kontrol tekilatnn kabul ettii malzemeden mmkn olanlarn rnekleri mhrlenerek iin sonuna kadar saklanr.

  Mteahhidin iyerine getirdii malzemenin, teknik artnamesine veya daha nce alnm mhrl rneine uygun ve ie elverili olmad anlald takdirde Mteahhit, kontrol tekilatnn bu husustaki yazl tebligat tarihinden balamak zere on gn iinde bu malzemeyi iyerinden kaldrp uzaklatrmak zorundadr. Bunu yapmad takdirde kontrol tekilat, bu malzemeyi, btn zarar ve giderleri mteahhide ait olmak zere, iyeri evresi dna karmaya yetkilidir.

  Mteahhit tarafndan kt ve kusurlu yapldklar kesin olarak anlalan i ksmlarn yktrp mteahhide yeniden yaptrmak hususunda kontrol tekilat yetkilidir. Mteahhit, bu konuda kendisine yazl olarak verilen talimat zerine, belirlenen sre iinde sz konusu i ksmlarn ayrca bir bedel istemeksizin ykp yeniden yapmak zorundadr. Bu hususta bir gecikme olursa sorumluluu mteahhide aittir.

  MADDE 15 - KONTROL TEKLATI N GEREKL BNALARIN YAPILMASI

  Mteahhit, kontrol tekilatnn ilerle ilgili her trl almalar ve gerektiinde yatp kalkmalar iin, szlemesinde belirlenen artlar altnda uygun yerler, bina ve/veya barakalar hazrlayp bedelsiz olarak dareye teslim etmek zorundadr. Mteahhidin szleme gerei bedelsiz olarak yapmak zorunda olduu binalarn dnda, darece istendii takdirde Mteahhit, kontrol tekilat iin gerekli olan baka binalar da bedeli karlnda yapacaktr.

  Bu binalarn, proje ve zel artnamelerinin mteahhide verildii tarihten balamak zere, szlemesinde belirtilen sre iinde tamamlanarak kontrol tekilatna teslim edilmeleri gereklidir. Bina ve barakalarn teslimi gecikirse bunlar iin szlemede yazl cezalar uygulanr.

  Bina ve barakalar ister bedeli karlnda, iste bedelsiz olarak yaplm olsun, iin bitiminde darenin mal olur.

  Kontrol tekilat iin yaplacak binalar, darenin gsterecei yerlerde yaplacaktr.

  Blm : V - in Yrtlmesi

  MADDE 16 - PROGRAMI

  Mteahhit, szlemenin Saytayca tescilinin kendisine teblii tarihinden balamak zere szleme veya eklerinde belirlenen sre iinde, stlenilen yapm ve hizmet ileri iin i kalemlerini, yllk i miktarlarn, ihzarat ve yllk denek dilimlerini gsterir ayrntl bir program dzenler ve kontrol tekilatna verir. dare, i programnn verildii bu tarihten balamak zere szleme veya eklerinde belirlenen sre iinde program olduugibi veya gerekli grd deiiklikleri yaparak onaylar.

  Bu i programnda, resmi tatil gnleri ile szlemesinde belirtilmi ise, iklim artlarndan dolay almaya elveriliolmayan dnemler dndaki btn gnlerin allarak geirilecei gz nnde tutulacaktr. Ancak iin bitiminde bu devre dikkate alnmaz ve dare mteahhitten, teknik artlar yerine getirerek ii tamamlamas iin bu devre iinde almasn isteyebilir. Bro almalarna ilikin program blmlerinde iklim artlar dikkate alnmaz.

  Hizmet ilerine ait i programlarnda, hizmete ilikin proje, rapor, teknik belgeler vb.nin dareye hangi sra ile, hangi tarihlerde verileceinin belirtilmesi gereklidir. Bunlarn hazrlanmas iin darece verilmesi gereken bilgilerin, esaslarn ve talimatn, kendisine en ge hangi tarihlerde verilmesi gerektiini Mteahhit, ayrntl bir ekilde i program ile birlikte dareye bildirilecektir.

  Byk ve nemli yaplarda dare, mteahhitten, ubuk i program yerine C.P.M. benzeri bir metot ile i programdzenlenmesini isteyebilir.

  Mteahhit darece onaylanm i programna aynen uymak zorundadr. Ancak zorunlu hallerde darenin uygun

 • gr ile i programnda deiiklik yaplabilir.

  lerin miktarnda i programn etkileyecek lde bir art veya ite darece onaylanan bir sre uzatm bulunduu takdirde, Mteahhit bu hususun kendisine teblii tarihinden balamak zere on gn iinde yeni duruma gre bir i program dzenlemek zorundadr.

  MADDE 17 - MTEAHHDN BAINDA BULUNMASI

  Mteahhit stlenmi olduu iin devam sresince, i yerinden ayrlamaz. Ancak, dare tarafndan kendi yerine kabul edilecek birisini, ilerin gecikmesini ve durmasna hi bir ekilde yol amamak art ile vekil brakarak i bandan ayrlabilir. Mteahhit veya vekili iyerinden ayrlmalarn gerektiren zorunlu hallerde, kontrol tekilatndan izin almak zorundadrlar.

  Mteahhit veya vekilinin, istendii zaman ilerle ilgili denetimler ve almalar srasnda kontrol tekilat ile birliktebulunmalar gereklidir.

  MADDE 18 - N YRTLMES N GEREKL PERSONEL VE ARALAR

  Szlemenin imzasndan sonra Mteahhit, stlenmi olduu iin nemine ve i programna uygun olarak, ilerin yaplmas iin gerekli her trl makine, ara ve yardmc tesisleri hazrlamak, her trl malzemeyi ve iileri salamak ve ihrazatla ilgili nlemleri almak zorundadr.

  in balangcnda ve devam srasnda, programa uygun olarak yrtlmesini salamak zere, Mteahhit tarafndan yaplan hazrlklarn ve alnan nlemlerin yeterli olup olmadnn takdir hakk dareye aittir.

  Mteahhit, iin szleme sresi iinde bitirilmesi iin, gerekli miktarda malzemeyi ve yeterli sayda iiyi her an ibanda bulunduracaktr. Aksi halde, bu hususta kendisini uyarmak zere yaplacak tebligat tarihinden balamak zere on gn iinde bunlar istenen say ve miktar karmak zorundadr.

  Mteahhit ilerin yrtlmesinde, bulabildii srece eitim grm, diplomal elemanlar altracak ve bunlar her zaman dierlerine tercih edecektir.

  dare, taeronlar aracl ile yaplmasn sakncal grd herhangi bir i blmnn dorudan doruya Mteahhit tarafndan yaplmasn her zaman isteyebilir. Taeronlarn dareye kar hi bir sfat ve yetkileri olmaypbunlara yaptrlan tm ilerden Mteahhit sorumludur.

  altrd iilerle kulland makine ara ve malzemenin darece her an kontrol edilebilmesi iin Mteahhit, her gn bunlarn miktarlarn (trlerine gre ayrlmak ve altrldklarn ve kullanldklar yerlerle iler ayr ayr belirtilmek zere) ayrntl ekilde gsteren cetvelleri kontrol tekilatna vermek zorundadr.

  MADDE 19 - MKTARINDA ARTMA VEYA EKSLME

  Yapm ilerine ilikin bir szlemenin uygulanmas srasnda keif ve szlemede ngrlmemi olan, i art veya eksilii zorunlu hale gelirse Mteahhit, 2886 sayl kanun hkmlerine gre, keif bedelinin %30'una kadar olan deiiklikleri szleme ve artnamesindeki hkmler erevesinde (sre hari) yapmakla ykmldr.

  Keif bedeli artnn % 30'u gemesi halinde szleme bozulur. Ancak bu durumda Mteahhit, iin keif bedeli ve% 30 keif artnn karl ileri, szleme ve artnamesindeki hkmler erevesinde, yapmak zorundadr. Taahhdn % 30 keif art ile bitmemesi ve bu nedenle tasfiye edilmesi halinde, Mteahhit, dareden hi bir masraf ve tazminat isteyemez.

  % 30 oranndan fazla art; temel, tnel ve benzeri iler ile doal afetler gibi nedenlerden ileri gelmi ise, darenin istei, mteahhidin kabul ve ilgili bakann veya birinci derece ita amirinin onay ile sre hari, ayn szleme ve artname hkmleri erevesinde; % 30'u geen iler de ayn mteahhide yaptrlabilir.

  Keif bedelinin; % 70'inden daha dk bedelle tamamlanaca anlalan ilerde, Mteahhit ii bitirmek zorundadr. Bu durumda mteahhide, belgelenmek art ile, yapm olduu gerek giderlerine karlk olarak ihale

 • bedelinin; % 70'i ile yapt iin tutar arasndaki bedel farknn %5'ine kadar deme yaplabilir.

  MADDE 20 - FYATLARI BELL OLMAYAN LER

  Keif zetinde veya birim fiyat cetvelinde fiyat gsterilmemi, olup da yaplmas darece istenen yapm ve hizmetilerinin yeni birim fiyatlar tespit edilirken ncelik sras ile aadaki analizler kullanlr.

  a- Szleme ve eklerindeki (birim fiyat cetvellerindeki) birim fiyatlarn tespitinde kullanlan analizler veya varsa o ie ait teklif analizler:

  b-Szleme birim fiyatlarnn tespitinde kullanlan analizlerle veya varsa o ie ait teklif analizlerle kyaslanarak bulunacak analizler;

  c- Dier darelere ait benzer analizler;

  d- Birim fiyata tespit edilecek i kalemleri iin o iin yaplmas srasnda tutulacak puantajIa tespit edilecek malzeme miktarlar ile ii ve makinelerin alma saatleri esas alnarak oluturulacak analizler:

  Yeni birim fiyatlarn tespitinde, yukardaki analizlere ncelik sras ile aadaki rayiler uygulanr:

  1- Bayndrlk ve skn Bakanlnca tespit edilip yaymlanan rayiler veya varsa o ie ait teklif rayiler;

  2- Dier darelerce tespit edilmi rayiler;

  3- darece kabul edilmek art ile Ticaret ve/veya Sanayi Odasnca onaylanm memleket rayileri;

  Bu usullerden hi biriyle yeni birim fiyat tespiti mmkn olamyorsa, o i kalemine ait, Ticaret ve/veya Sanayi odasnca onaylanm fatura bedelleri esas alnarak yeni birim fiyat tespit edilebilir.

  Yeni birim fiyat, mteahhitle birlikte yukarda belirtilen usullerden biri ile tespit edilerek bu hususta dzenlenen tutanak darenin onayna sunulur ve onaydan sonra geerli olur. Yeni birim fiyat tespitinde mteahhitle uyuulamaz ise anlamazlk, daresi tarafndan en ok bir ay ierisinde Bayndrlk Kuruluna intikal ettirilir. Bayndrlk Kurulu tarafndan tespit edilen fiyatn iki tarafa kabul zorunludur.

  Birim fiyat uyumazl hallerinde Mteahhit, Bayndrlk Kurulunun kararn beklemeden, dare tarafndan tespit edilmi fiyatn uygulanmas art ile ie devam etmek zorundadr.

  Bu maddede belirlenen usullerle tespit edilen birim fiyatlara, szleme veya eklerindeki esaslara gre varsa ihale indirimi uygulanr.

  dare istedii takdirde, szleme ve ekleri kapsamnda bulunmayp ayrca bir mteahhide yaptrlmas mmkn olan ii bakasna yaptrabilir, bundan dolay Mteahhit hi bir istekte bulunamaz.

  MADDE 21- SZLEME VE EKLERNE UYMAYAN LER

  Mteahhit projelerde kendiliinden hi bir deiiklik yapamaz. Boyutlar, kullanma ekli ve durumu proje ve artnamelere uymayan, kt ve kusurlu olduklar tespit edilen ileri Mteahhit, kontrol tekilatnn talimat ile, belirlenen sre iinde bedelsiz olarak deitirmek veya bozup yeniden yapmak zorundadr. Bundan dolay bir gecikme olursa sorumluluu mteahhide aittir.

  Bununla birlikte Mteahhit tarafndan proje ve artnameden farkl olarak yaplm olan ilerin, teknik ve sanat

 • kurallarna ve istenen zelliklere uygun olduklar darece tespit edilirse bu iler yeni ekilleri ile de kabul edilebilir.

  Ancak bu takdirde Mteahhit, daha byk boyutta veya fazla miktarda malzeme kullandn ve daha fazla el emei harcadn ne srerek fazla bedel isteyemez. Bu gibi hallerde hakedi raporlarna, proje ve artnamelerde gsterilen veya yazl talimatla bildirilen boyutlara gre hesaplanm miktarlar geirilir. Bu ekilde yaplan ilerin boyutlar, el emeinin deeri ve malzemesi daha az ise bedeli ona gre denir.

  MADDE 22- LERN HATA, KUSUR VE EKSKLKLER

  Kontrol tekilat, Mteahhit tarafndan yaplm olan iin eksik, hatal ve kusurlu olduunu malzemenin artnamesine uygun olmadn gsteren belirtiler ve kantlar grd takdirde, gerek iin yapm srasnda ve gerekse kesin kabule kadar olan srede bu gibi eksiklik hata ve kusurlarn incelenmesi ve tespiti iin gerekli grlen yerlerin kazlmasn ve/veya yklp yeniden yaplmasn mteahhide tebli eder.

  Bu incelemeler Mteahhit veya vekili ile birlikte yaplr. Mteahhit veya vekili bu konuda yaplacak arya uymazsa incelemeler kontrol tekilat tarafndan tek tarafl olarak yaplp durum bir tutanakla tespit edilir.

  Bu gibi inceleme ve aratrmalarn giderleri, ilerin hatal ve kusurlu olduunun anlalmas halinde mteahhide ait olur. Aksi anlalrsa genel hkmlere gre ilem yaplr.

  Sorumluluunun mteahhide ait olduu anlalan hatal, kusurlu ve malzemesi kt ilerin bedelleri, geici hakedilere girmi olsa bile, mteahhidin daha sonraki hakedilerinden veya kesin hakediinden veya teminatndan kesilir.

  MADDE 23 - MTEAHHDN BAKIM VE DZELTME SORUMLULUKLARI

  stlenilen yapm ve hizmet ilerinin her trl sorumluluu, kesin kabul ilemlerinin darece onaylanmas tarihine kadar, tmyle mteahhide aittir. Bu nedenle Mteahhit, gerek malzemenin ktlnden ve gerekse yapm ve hizmet ilerinin kusur ve eksikliklerinden dolay, darece gerekli grlecek btn onarm ve dzeltmeleri, srekli bakm ilerini kendi hesabna derhal yapmak zorundadr.

  Mteahhit bu zorunlulua uymad takdirde, dare kendisinden bir yaz ile ykmllklerini yerine getirmesini isteyecektir. Bu talimatn mteahhide teblii tarihinden balamak zere iin zelliine gre, talimat yazsnda darece daha uzun bir sre verilmemise, Mteahhit on gn iinde ykmllklerini yerine getirmeye fiilen balamad veya balayp da belirlenen sre iinde teknik gereklerine gre ii bitirmedii takdirde dare, sz konusu onarm, dzeltme ve bakm ilerini, btn giderleri mteahhide ait olmak zere 2886 sayl kanunda gsterilen usullerden biri ile yaptrlabilir. dare bu iler iin mteahhidin teminatndan veya varsa dier alacaklarndan deme yapmaya yetkilidir.

  Mteahhidin yapt ilerde, kesin kabul tarihine kadar geen zaman iinde, herhangi bir aksaklk grld takdirde, bu aksaklklar yukarda belirtildii ekilde dzeltilip onarlmakla birlikte dare, iin niteliine gre, aksakl tespit edilen bu gibi yapm ve hizmet ilerinin kesin kabul ilemlerini uygun bir tarihe erteleyebilir. Bu takdirde kabul ertelenen ksm iin, darenin uygun grecei bir miktarda teminat alkonur. Yaplan ilerde, mteahhidin kusurundan kaynaklanan ve ivedilikle ele alnmas gereken aksaklklar meydana geldiinde, mteahhidin o anda ile ilgilenip konuyu ele almas imkan yoksa bu takdirde dare, yazl olarak haber vermek suretiyle Mteahhit adna bu aksakl giderir. Mteahhidin tebligat adresinde bulunamamas veya ie ilgi gstermemesi halinde dare, Mteahhit hesabna aksakl giderip gerekli nlemleri alr ve mteahhidin bu uygulamaya itiraz hakk olmaz.

  Mteahhidin yapt ilerde kesin kabul tarihinden balayarak be yl iinde malzemenin hileli olmasndan veya iin teknik gereklerine uygun yaplmamasndan dolay zarar ve kayplar olutuu takdirde bu zarar ve kayplar, 2886 sayl kanunun (87). maddesi uyarnca mteahhide tamamlattrlp dettirilir.

  MADDE 24 - MTEAHHDN KUSURU DIINDAK HASAR VE ZARARLAR

  Olaan st haller ve doal afetlerin iyerlerinde ve yaplan ilerde meydana getirecei hasar ve zararlar (7). maddede belirlenen (all risk) sigorta kapsamnda bulunduundan Mteahhit, bu hasar ve zararlar iin dareden hi bir bedel isteyemez. Ancak bu hasar ve zararlardan meydana gelecek gecikmeler iin mteahhide gerekli ek

 • sre verilir.

  Sava, yurt iinde seferberlik, ayaklanma, i sava ve bunlara benzer olaylar veya bir nkleer yakttan kaynaklanan radyasyonlar ve bunlarn gerektirdii nlemler sonucunda meydana gelecek riskler ile darenin ilerin tamamlanm ksmlarn teslim alarak kullanmasndan dolay bu ksmlarda doacak riskler dareye aittir.

  MADDE 25 - MTEAHHDE AT GDERLER

  Taahhdn gerekletirilmesi iin gerekli ve mteahhidin yapmak zorunda olduu baz ilerin karl olan, aadaki bentlerde gsterilen giderlerin tm, szleme veya eklerinde kimin tarafndan denecei belirtilmemive aksine bir hkm bulunmamakta ise mteahhide aittir:

  a- Gerek iin ynetimi, gerekse ite kullanlacak her trl malzeme, ara, makine, tat vb. nin tanmalar (birim fiyatlarda yer alanlar bunun dndadr), bunlar iin gerekli depo, baraka, hangar, garaj vb. tesislerin yaplmas, bunlarn korunmalar, sigortalar ile ilgili giderler;

  b- Taahhdn yerine getirilmesi iin; Mteahhit tarafndan gerekli grlen btn hizmet yollar (29. maddede aklanan malzeme ocaklarnn deitirilmesi halinde alacak yollar bunun dndadr) ile bunlarn zerindeki geici kpr ve geilerin yapm ve bakm giderleri ile kamuya ak yollarda i sresince alnmas gerekebilecek nlemlerin giderleri;

  c- Projelerin zemine uygulanmas, rleve gibi iler ile kontrol tekilat tarafndan denetim amacyla istenen her trl lmeler iin gerekli ara, malzeme ve personel giderleri;

  d- Szlemede veya eklerinde belirtilen ykleme ve benzeri teknik deneylerin giderleri;

  e- Kabul heyetlerinin gerekli grd durumlarda, mteahhidin yapt ilerle ilgili olarak gven salamak iin yaplacak btn ykleme deneylerinin giderleri;

  f- antiye hizmetleri iin gerekli enerji ve suyun (yapnn bnyesine giren su ve enerji bunun dndadr) salanmas, tanmas ve datlmas iin gerekli tesislerin yaplmas ve bunlarla ilgili iletme giderleri;

  g- Kontrol tekilatnn iin durumunu, ilerlemesini gstermek ve tespit etmek zere, i sresince gerekli grecei zamanlarda ve belirleyecei yeterli grnmlerde ekilecek, iin deiik aamalarn gsterir er kopya fotoraflarn filmleri ile birlikte giderleri;

  MADDE 26 - ATAMANLAR VE LGL DER DEFTERLER

  yerlerinde, yaplan ilerin btn ayrntlarn gn gnne kayt altna almak iin, rneklerine gre antiye gnlk, rleve ve ataman defterleri, bunlarla ilgili belgeler mteahhitle birlikte kontrol tekilat tarafndan tutulur. Mteahhit bu defterleri ve ilgili belgeleri imzalamak zorundadr.

  Bunlardan imzal birer kopya mteahhide verilir.

  Mteahhit bu belgelerle defterleri imzalam olmakla iindekileri ve yaplan hesaplarn doruluunu kabul etmi olur. mzalamaz ise veya ihtiraz kaytlar altnda imzalarsa kar grlerini yazl olarak bildirmesi iin, defter ve belgelerin kendisine gsterildii tarihten balamak zere, on gn sre verilir. Bu sre iinde kar grlerini yaz ile bildirmezse belgelerin ve defterlerin iinde kaytl hususlar kabul ve imza etmi saylr. Bu sonucu tespit eden bir tutanak dzenlenerek atamana eklenir.

  MADDE 27 - N SRES VE UZATILMASI

  hale edilen iin, szlemesi ile belirlenen zamanda tamamlanp geici kabule elverili bir durumda teslim edilmesi szlemenin en nemli artlarndandr. Mteahhit bu nemli arta herhangi bir ekilde uymazsa nin(8). maddesi gereince szlemede gsterilen cezalar uygulanr.

 • Szlemesinde belirtilen ve sorumluluu mteahhide ait olmayan zorunlu gecikme nedenlerinin douunda, durum darece incelenerek ii engelleyici nedenlere ve yaplacak iin niteliine gre iin bir ksmna veya tamamna ait sre uzatlr.

  Mteahhit, srenin uzatlmasn gerektiren nedenlerin ortaya kndan balamak zere on gn iinde, olaylarn ayrntlarn ve sonularn ve i sresinin ne kadar uzatlmas gerektiini, uzatlacak srenin belirlenmesi o anda mmkn deilse nedenlerini belirten bir yaz ile dareye bavuracak ve durumun aklk kazanmasndan sonra istedii sre uzatmn da ayr bir yaz ile derhal bildirecektir. Ancak darenin neden olduu, sre uzatmn gerektiren gecikmelerde mteahhidin bavurusunun on gn iinde yaplmas art aranmaz.

  Zamannda yaplmayan bavurular dikkate alnmaz ve Mteahhit bavuru sresini geirdikten sonra sre uzatm isteinde bulunamaz. Zorunlu nedenlerin devam srasnda yaplacak bavuru, on gn ncesinden geerli olmak zere dikkate alnabilir.

  Szlemesinde iin tamamlanmas iin szleme tarihinden balayarak belli bir tarih ve sre belirlenen ve bakaca kayt bulunmayan ilerde, iin yaplmas iin tespit olunan dneme rastlayan k aylarnn ve resmi tatil gnlerinin etkisi de gznnde tutulmu saylacandan Mteahhit, almad bu gibi gnleri ne srerek sre uzatlmas isteinde bulunamaz. Ancak sre uzatmlarnda, allamayacak gnler de dikkate alnarak verilecek srenin belirlenmesi gerekir.

  MADDE 28 - N SRESNDEN NCE BTRLMES

  Mteahhidin taahhdn Szlemede tespit edilmi sreden nce tamamlamas halinde, darelerince yarar grlen yapm ilerinde, esaslar szleme ve artnamelerinde belirlenmi olmak art ile erken bitirme primi verilebilir.

  Sre uzatm verilen ilerde, hibir ekilde erken bitirme primi verilemez.

  in erken bitirilmesi halinde, mteahhidin istei zerine, dare szlemedeki bitim tarihini beklemeksizin blmnde belirlenen usullere uygun olarak kabul ilemlerini tamamlar.

  Blm : VI - Malzeme Ocaklarnn Kullanlmas, Ykma ve Kazlar

  MADDE 29 - MALZEME OCAKLARININ KULLANMA ARTLARI VE OCAK DEKLKLER

  Ta, kum, akl, graviye, balast, tula, kire, stabilize vb. malzemeyi Mteahhit, szleme veya eklerinde belirlenmi veya sonradan darece tespit edilmi ocaklardan, ocak gsterilmesi gerekmeyen nitelikteki ilerde, yine szleme veya eklerinde belirtilmi yerlerden salamak zorundadr.

  Mteahhit szlemede belirlenmi ocaklar yerine baka ocaklarn kullanlmasn nerirse ve bu nerilerin ocaklardan salanan malzemenin szlemede nitelikleri belirlenen malzemeye edeer olduu ve deiiklik gerekesi ile dier hususlar kontrol tekilat tarafndan kabul edilirse durum bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanan darece onaylanmasndan sonra Mteahhit bu gibi ocaktan kullanabilir.

  dare gerektiinde ocak yerlerini mteahhidin nerisi olmakszn da deitirebilir.

  Ocak deitirildii takdirde, szlemede aksine bir hkm yoksa, tama uzakl vb. farklar her iki taraf iin de dikkate alnr.

  Ocak deiiklii halinde, fark bedel denmesi veya kesilmesi, ocak deiikliine ilikin onaylanm tutanakta belirtilen tarihten balamak zere uygulanr.

  e uygunluu daha nce tespit edilmi ocaklardan alnan rnekler, mteahhitle kontrol tekilat tarafndan mhrlenerek saklanr. Mteahhit ocaklardan getirecei malzemeyi elde bulunan bu rneklere uygun olmak art ile iyerine tayabilir. Kabul edilmi rnee uygun olmayan ihzarat, ilerde kullanlamaz.

 • Ocaklardan karlacak malzemenin en iyi damarlardan alnmas ve ie en elverili cinsten olmas gereklidir.

  Szleme veya eklerinde aksine bir hkm yoksa Szlemesinde belirlenen ocaklar iin ocak ama giderleri mteahhide aittir.

  Ocaklarn iletilmesi oca krletecek ve iletmeyi gletirecek ekilde yaplmayacaktr. Ocaklarn kullanlmas sonucunda Mteahhit, buralarn ocan tekrar iletilmesi iin uygun bir ekle getirmek ve temizlemek zorundadr.Bu iler iin mteahhide herhangi bir bedel denmez. Mteahhit bu ileri yapmad takdirde (8). madde hkmleri uygulanr.

  Mteahhit, iin yaplmas iin dare tarafndan kendisine gsterilen ocaklardan elde ettii malzemeyi, szleme konusu iten baka hibir yerde kullanamayaca gibi hibir ekilde de satamaz.

  MADDE 30 - MEVCUT YAPILARIN YIKILMASI

  yerlerine rastlad iin yklmas gereken ve mteahhide yktrlan mevcut yaplardan kacak malzemenin, yeniden deerlendirilmesi ve gerektiinde kullanlabilmesi iin Mteahhit tarafndan dikkatle ayklanmas ve kontrol tekilatnn gsterecei yerlere istif edilmesi gereklidir.

  Bu ykmalar iin birim fiyatlarda veya keif zetinde yazl bedeller denir. Eer birim fiyat yoksa veya keif zetinde bu ykmalar iin bir bedel konmamsa mteahhidin bu hususta darece kabul edilecek giderleri, ihale indirimi uygulanmakszn yzde on fazlas ile denir.

  MADDE 31 - KAZI VE YIKMALARDA BULUNAN DEERL EYA

  Devlete ait yerlerde yaplan kazlarda ve ykmalar srasnda elde edilen malzeme dareye aittir. Ayn ekilde kacak kltr deerleri, deerli eya ve sanat eserleri Devlete aittir. Bu gibi eyay karmak iin gerektii takdirde mteahhidin yapaca, darece kabul edilecek giderler kendisine denir.

  Bu gibi eya ve sanat eserlerinin meydana kmasnda, Mteahhit derhal i bandaki kontrol tekilatna bilgi vermek ve ilgili memurlar gelip teslim alncaya kadar bunlar saklayp korumak ve bu husustaki kanun, tzk ve ynetmelik hkmlerine uymak zorundadr. Aksi takdirde kanunlarda belirtilen ceza hkmleri uygulanr.

  MADDE 32 - KAZILARDAN VEYA DEVLETE AT YIKMALARDAN IKARILAN MALZEME

  in szlemesinde veya eklerinde gsterilenler dnda, kazlardan veya Devlete ait yaplarn yklmasndan kacak malzemenin kullanlmasn kontrol tekilat uygun grrse, Mteahhit bu gibi malzemeyi kullanmak zorundadr.

  Bu trden malzeme iin ihzarat bedeli denmez. Ancak bu malzemenin karlp ayklanmas iilii ile kullanlmasndan ileri gelen giderler (20). madde hkmlerine gre belirlenerek mteahhide denir.

  Blm : VII - Mteahhidin altrd Personel

  MADDE 33 - ALIANLARIN HAKLARI VE ALIMA ARTLARI

  Mteahhit yrrlkte bulunan mevzuat hkmlerine uygun olarak, ie ald her ii, personel ve teknik elemanaie girdii tarihi, ad ve soyadn, cretini ve cretin denecei tarihi gsteren, kendisi veya vekili tarafndan imzalanm usulne uygun bir karne vermek zorundadr.

  cret miktar ve deme tarihi deimedike bu karne her iki tarafa geerli saylr. Deiiklik olduu takdirde Mteahhit alanlarna verdii karneyi bu esasa gre, yedi gn iinde deitirmek zorundadr. Bu yeni karnede nceki bilgilere ek olarak yeni karnenin geerlik tarihi mutlaka yazlr.

  Kontrol tekilat i yerinde alanlar arasnda Mteahhit veya taeronlarca cretleri denmeyenlerin bulunup bulunmadn kontrol ederek cretleri denmeyen varsa mteahhitten veya taeronlardan istenecek bordrolara

 • gre bu cretlerin Mteahhit hakediinden denmesini salar.

  Bunun iin mteahhidin hakedi istemesi zerine bu istek ve hakediin denecei tarih (yaklak olarak), 1475 sayl Kanunu'nun (29). maddesinde yazl olduu ekilde ilan olunur. lann yapld, kontrol tekilatnn ve Mteahhit veya vekili ile ii temsilcisinin imzaladklar bir tutanakla tespit edilerek bu tutanan bir kopyas hakediin dene yerine gnderilir.

  Mteahhitten alaca olan ii, personel ve teknik elemanlar, ilan tarihinden balamak zere bir hafta iinde kontrol tekilatna bavurabilirler.

  Alacaklar, hakedi raporunun dzenlendii tarihten hemen nceki (ii cretleri deme gn ncesindeki) gnler iin belirlenmi saylr. Bu tr alacaklarn aylk tutarndan fazlas hakknda dareye herhangi bir sorumluluk dmez.

  Bildirilen alacak iddialar, Mteahhit veya taeronun kaytlar ile varsa puantaj ve daha nceki hesap pusulalarndan incelenip anlamaya varlan miktarlarn ( aylk cret tutarn gememek zere) mteahhite bordroya balanmas salanr ve bu bordrolar hakedi raporu ile birlikte deme yerine gnderilir.

  Mteahhidin hakediinin denmesi gereken ksmndan indirilen bu bordro tutar ayr bir ekle deme biriminin ilgili mutemedine verilir ve bordroda gsterilen alacaklar ilgililere kontrol tekilat, Mteahhit veya vekili ile ii temsilcisinin nnde denir. Bu husus ayrca bir tutanakla tespit olunur. Yaplacak tebligata ramen Mteahhit veya vekili demede hazr bulunmazsa bu husus tutanakla belirtilir.

  Mteahhidin i verdii taeronlarn gndeliki, haftalk veya aylk olarak iyerinde altrd ii, personel ve teknik elemanlarn tamam da mteahhidin elemanlar hkmnde olup bunlarn cretlerinin denmesinden de dorudan doruya Mteahhit sorumludur. Mteahhit, bunlarn cretleri hakknda da aynen kendi elemanlar gibi ve yukarda belirtildii ekilde ilem yapmak zorundadr. Personel alacaklarnn kontrol edilebilmesi iin Mteahhit, teknik ve dareci personeli ile iilerine yapt demelerin bordrolarndan birer kopyasn, bordrolarn dzenlenmesi tarihinden balayarak en ok bir ay iinde, kontrol tekilatna verecek ve bu bordrolarda teknik ve dareci personel ile iilerin sanatlar ve altklar yerler, ad ve soyadlar ile doum yerleri ve tarihleri belirtilecektir.

  Bordrolarda mteahhidin veya vekilinin imzas bulunacaktr.

  Bu tr alacaklarn tm para ile denir. Para yerine ksmen de olsa marka veya baka bir ey vermek usul ve mteahhidin kantinlerinde paradan baka herhangi bir eyin para yerine kullanlmas yasaktr.

  Mteahhit altrd iilerin, iin yaplmakta olduu bir i kolu veya meslekte ayn tipteki bu i iin toplu szleme veya mevzuatla kabul edilenlerden daha az elverili olmayan artlarda almalarn ve cret almalarn salayacaktr. cret, yan deme ve alma artlarnn toplu szleme veya mevzuatla tespit edilmemi olmas halinde Mteahhit, en yakn ve uygun bir blgedeki i kolu veya meslekteki ayn tip bir i iin toplu szleme veya mevzuatla tespit edilenlerden veya mteahhidin bulunduu i kolu ve meslekteki benzer iverenlerin verdiigenel seviyeden daha az elverili olmayan cret, yan deme ve alma artlarn salayacaktr. Mteahhit, varsa taeronlarnn, i sahibi dare de szlemenin devri halinde ii devir alan Mteahhidin bu alma artlarna uymalarn salayacak gerekli tedbirleri alacaklardr.

  Mteahhidin yukardaki paragrafta aklanan alma artlarna uymamas veya bu artlar uygulamamas halinde(47). madde hkmleri ile nn ceza hkmleri uygulanr.

  MADDE 34 - ALIANLARIN SALIK LER

  Mteahhit btn giderleri kendisine ait olmak zere, hizmetinde alanlar iin, gerek teker teker ve gerekse topluca yaadklar ve altklar yerler bakmndan, yrrlkte olan salk ve gvenlik mevzuat hkmlerine uygun olarak her trl salk nlemlerini almak ve alanlarn yerel artlara gre salkl bir ekilde yiyip imeleri, yatp kalkmalar ve ykanmalar, hastalklardan korunmalar, hastalk veya bir kaza halinde tedavileri konularnda ilgili mevzuat hkmlerine ve dare veya kontrol tekilatnn kendisini verecei talimata uymak zorundadr.

 • MADDE 35 - ALIANLARIN KAZAYA URAMALARI

  Mteahhidin (7). madde hkmlerine gre nlemler almasna ramen olabilecek kazalarda, mteahhidin ii ve personelinden kazaya urayanlarn tedavilerine ilikin giderlerle kendilerine denecek tazminat mteahhide aittir.Ayrca ii ve personelden i banda veya i yznden lenlerin defin giderleri ile ailelerine denecek tazminatn tm de Mteahhit tarafndan karlanr.

  Mteahhit bu hususta, yrrlkte bulunan genel hkmlere uyacaktr.

  MADDE 36 - ALIANLARIN YYECE VE ECE

  Mteahhit, ie ald ii ve personelinin, zellikle ehir ve kasabalardan uzak yerlerde, yiyeceini ve ieceini salamak zere gereken btn nlemleri almak zorundadr. Ancak bu salama ii, hibir ekilde zorlama halini almayacak ve alanlarn diledii herhangi bir yerden yiyeceini ve ieceini salamak hususundaki serbestliklerini bozmayacaktr. Ayrca Mteahhit, iyeri evresinde satclarn da bulunmasn engellemeyecektir.

  Mteahhidin, iyerinde sataca her trl yiyecek ve ieceklerin fiyatlar, iyerine en yakn kasabadaki perakende sat fiyatlarndan hibir nedenle fazla olmayacaktr.

  MADDE 37 - MTEAHHDN SAKAT VE ESK HKML ALITIRMASI

  Elli veya daha fazla sayda ii altrlan ilerde Mteahhit, Kanununun 25. maddesi hkm gereince iyerlerinde % 2 orannda sakat ve % 2 orannda eski hkmly altrmakla ykmldr. Sakat ve eski hkml saysnn tespitinde devaml ii says esas alnr.

  Mteahhit, sakat ve eski hkmlleri ve i Bulma Kurumu aracl ile salar.

  Sakat ve eski hkmller iin Kanununun 25. maddesine gre karlan Tzk hkmlerine uyulur.

  MADDE 38 - MTEAHHDN ALITIRDII KLERN UYGUNSUZLUKLARI

  Mteahhidin teknik ve idari personeli ile hizmetli, ii ve taeronlar arasnda her ne ekilde olursa olsun, i banda bulunmasna engel durumlar tespit edilenler, dare veya kontrol tekilat tarafndan yaplacak tebligat zerine, Mteahhit tarafndan derhal i bandan uzaklatrlr.

  Blm : VIII - Hakedi Raporlar

  MADDE 39 - GEC HAKED RAPORLARI

  Mteahhit tarafndan yaplan yapm ve hizmet ilerinin bedelleri, szlemeye ekli birim fiyat cetvelinde veya keif zetinde yazl veya sonradan dzenlenen onayl yeni fiyatlar zerinden hesaplanarak, yapt indirime, szlemedeki kaytlara ve ilgili kanunlara gre yaplacak kesintiler de ktktan sonra, szlemenin demeye ilikin hkmleri erevesinde kendisine denir.

  Szleme eki keif zetinde veya birim fiyat cetvelinde herhangi bir yapm ve hizmet ii iin fiyat gsterilmi olmas mteahhide, mutlaka o trden yapm ve hizmet ilerini yapmak hakkn vermez. in gerektirmesi halinde;szleme eki birim fiyat listesinde fiyat bulunan yapm veya hizmet ilerinin yaplabilmesi ve birim fiyatnn uygulanabilmesi iin yetkili makamdan onay alnmas gerekir.

  Mteahhidin yapt iler ile ihzarattan doan alacaklar, metrajlara gre hesaplanarak szleme hkmleri uyarnca kesin deme niteliinde olmamak ve kazanlm hak saylmamak zere geici hakedi raporlar ile denir. Metrajlar, yeil defter ve eklerinde gsterilir. Mteahhit, darenin istei halinde, kesin hesaplar da kontroltekilatnn denetimi altnda ie paralel olarak yrtmek zorundadr. Bu halde, geici hakedi raporlarnn dzenlenmesinde, bitmi i ksmlar iin kesin metrajdaki miktarlar dikkate alnr.

 • Hakedi raporlarnn dzenlenmesi aadaki esaslara gre yaplr.

  a- Birim fiyat esasna gre yaptrlan ilerde :

  Geici HAKED raporlar mteahhidin bavurusu zerine; Szleme veya eklerinde aksine bir hkm bulunmadka ayda bir defa dzenlenir. Mteahhit bavurmad takdirde dare, en ok ay iinde, tek tarafl olarak hakedi dzenleyebilir. Gelecek yllara sarkmayan szlemelerle yaptrlan iler iin, son hakedi raporu bte ylnn sonuna rastlayan ayn yirminci gn dzenlenir.

  e balandndan beri meydana getirilen yapm ve hizmet ileri ile o tarihteki ihzaratn miktar kontrol tekilat tarafndan Mteahhit veya vekili ile birlikte llr ve bulunan miktarlar szlemedeki esaslara uygun olarak HAKED raporuna geirilir.

  hzaratn hakedi raporlarna geirilebilmesi iin, bunlarn iin bnyesine girecek veya yardmc olarak kullanlacakmalzemeden olmas ve fiyatlarnn szlemesinde veya birim fiyat cetvelinde gsterilmi bulunmas gereklidir. Szlemelerinde aksine bir hkm yoksa, ibana getirilmemi ihzaratn bedeli denmez.

  hzaratn, i programlarnda, szleme ve eklerindeki esaslara gre belirtilecek miktarlardan fazla yaplmas darenin iznine baldr.

  Bedeli denmi ihzaratn malzemesi, ancak yetkili makamn onay ile antiyeden karlabilir.

  Dzenlenen hakedi raporunun ileme konulabilmesi iin, Mteahhit veya ibanda bulunan vekili tarafndan imzalanm olmas gereklidir.

  Mteahhit veya vekili, bildirilen gnde, hakedie esas llerin alnmasnda hazr bulunmazsa kontrol tekilat lmleri tek bana yaparak hakedi raporunu dzenler ve mteahhidin bu husustaki itirazlar kabul edilmez.

  Hakedi raporu dzenlendikten sonra bir hafta iinde Mteahhit raporu imzalamazsa kontrol tekilat hakedi raporunu dareye gnderir ve rapor Mteahhit tarafndan imzalanncaya kadar darede hibir ilem yaplmaksznbekletilir. Mteahhit hakedi raporlarn zamannda imzalamam olursa demede meydana gelecek gecikmeden dolay hibir ikayet ve istekte bulunamaz.

  Hazrlanan ve iki tarafa imzalanm bulunan geici hakedi raporu, tahakkuk ilemi yaplncaya kadar, yetkili makamlar tarafndan dzeltilebilir. Ancak bu dzeltme srasnda eski rakam ve yazlarn okunabilir ekilde izilmi olarak hakedi raporunda bulunmas ve dzeltme yapan yetkililerin imzasn tamas gereklidir. Ancak bu dzeltmeler yeniden sayfa dzenlemeyi gerektirecek lde fazla ise, esas sayfa zerinde dzeltmenin yapldna ilikin aklama bulunmak art ile, yeniden ayr bir sayfa dzenlenip HAKED raporuna eklenir.

  Mteahhidin geici hakedilere itiraz olduu takdirde, kar grlerinin neler olduunu ve dayand gerekeleri,dareye verecei ve bir rneini de hakedi raporuna ekleyecei dilekesinde aklamas ve hakedi raporunu cmlesini yazarak imzalamas gereklidir. Eer mteahhidin, hakedi raporunun imzalanmasndan sonra tahakkuk ilemi yaplncaya kadar, yetkililer tarafndan hakedi raporunda yaplabilecek dzeltmelere bir itiraz olursa hakediin kendisine dendii tarihten balamak zere en ok on gn iinde bu itirazn dileke ile dareye bildirmek zorundadr. Mteahhit itirazlarn buekilde bildirmedii takdirde hakedii olduu gibi kabul etmi saylr.

  Her hakedi tutarndan, ondan bir evvelki hakedi tutan karldktan sonra kalan miktardan mteahhidin, varsa yapt ihale indirimi dlerek bulunan tutara, szlemesine gre ihale indirimi uygulanmakszn denecek miktarlar eklenir. Bylece bulunan miktardan Szlemede yazl kesintiler, varsa mteahhidin dareye olan borlar ve cezalar, yasal olarak alnmas gereken vergiler kesilir. En son kalan bu miktar, mteahhide veya vekiline, hakedi raporunun kendilerince imzaland tarihten balamak zere en ge szlemesinde yazl sreninsonunda, eer szlemede bu hususta bir kayt yoksa otuz gn iinde tahakkuka balanr. Bu tarihten balamak zere otuz gn iinde de deme yaplr.

  b- Gtr olarak yaptrlan veya zellii olan ilerde :

 • Bu gibi ilere ilikin hakedi raporlar, szlemesinde yazl esaslara gre dzenlenir. Bu hakedi raporlarnn imzalanma, dzeltme ve demeleri yukarda (a) bendinde yazl hkmlere gre yaplr.

  Gerek bu madde hkmlerine gre geici HAKED raporlarnn gerekse (40). Madde hkmlerine gre kesin hesaplarn ve kesin hakedi raporunun hazrlanmas ve gerekli lmelerin ve bunlarla ilgili dier hizmetlerin yaplmas iin Mteahhit, yeterli sayda ii ve personeli bedelsiz olarak kontrol tekilatnn emrine verir.

  MADDE 40- KESN HAKED RAPORU VE HESAP KESLMES

  in geici kabul yapldktan sonra, kesin hakedi raporunun dzenlenmesine esas olacak kesin metraj ve hesaplarn tamamlanmasna balanr. Bunlar; biri asl olmak zere en az kopya halinde dzenlenir.

  Mteahhidin kesin hakedi raporunun dzenlenmesinde sadece kesin metraj ve hesaplar sonucunda bulunan miktarlar esas alnacak ve bunlarla geici hakedi raporlarndaki rakamlar arasnda bulunabilecek farklara baklmayacaktr.

  Kesin metraj ve hesaplarn yapld srece Mteahhit veya vekili hesaplarn yapld yerde bulunmak zorundadr.

  Kontrol tekilat, Mteahhit veya vekili ile birlikte iin gidiine paralel olarak daha nce hazrlanp karlkl imzalanm bulunan kesin metraj ve hesaplar, yine birlikte tamamlayp imzalayarak geici kabul tarihinden balamak zere en ok alt ay iinde dareye teslim etmek zorundadr. Bu hesaplarn yaplmas srasnda Mteahhit veya vekili tarafndan yaplm ve fakat kontrol tekilatnca zme balanamam itirazlar varsa bunlar da incelenmek zere hesaplarla birlikte dareye verilecektir.

  Kesin metraj ve hesaplarn dzenlenmesi srasnda Mteahhit veya vekili, kontrol tekilatnn yazl arsna ramen hazr bulunmad takdirde, kontrol tekilat hesaplar tek tarafl olarak hazrlar ve geici kabul tarihindenbalamak zere en ok alt ay iinde dareye teslim eder. Bu aamada mteahhide hazrlanm bu kesin metraj ve hesaplar altm gn iinde incelemesi iin tebligat yaplr. Mteahhit incelemesini daire dnda yapmak istersekesin metraj ve hesaplarn asl olmayan kopyalarndan bir takm kendisine verilir. Mteahhit kesin metraj ve hesaplar inceleyip itirazsz imzalarsa hesaplarn darece incelenmesine balanr.

  Mteahhidin kesin hesaplara itiraz varsa ayn inceleme sresi iinde dareye yazl olarak bildirmek zorundadr. Byle yapmad takdirde kesin hesapla ilgili btn belgeleri kaytsz artsz kabul etmi saylr ve bundan sonra bu hususta yaplacak herhangi bir itiraz artk dikkate alnmaz.

  Kontrol tekilat belirtilen sre iinde kesin hesaplar dareye teslim etmedii takdirde, Mteahhit kendi hazrlad kesin hesaplar dareye vererek incelenmesini ve onaylanmasn isteyebilir.

  Her durumda da dareler teslim aldklar kesin hesaplar, teslim tarihinden balamak zere en ok alt ay iinde inceleyip onaylarlar. Aksi halde Mteahhit, varsa itirazlarnda hakl saylaca gibi, iin kesin kabul yaplm olmak art ile, kesin hakedi raporunun dzenlenmesini de isteyebilir.

  Mteahhidin, kesin hesaplarn yaplnda hazr bulunmayp sonradan altm gnlk srede hesaplar incelemesi halinde, darenin alt aylk inceleme sresi, mteahhidin incelemeyi bitirdiini dareye yazl olarak bildirdii tarihten balar.

  Kesin hesaplarn ve kesin kabul tutanann darece onaylanmasndan sonra, bunlara ilikin onay tarihlerinin sonuncusundan balamak zere en ok otuz gn iinde, darece onaylanm kesin hesaplara dayal olarak, kontrol tekilat tarafndan kesin hakedi raporu dzenlenir.

  Kesin hesaplarn dareye tesliminden sonra darece incelenmesi srasnda yaplabilecek deiikliklere mteahhidinbir itiraz olursa itirazlarnn yerlerini de ak seik belirtmek suretiyle bu husustaki kar grlerinin neler olduunu ve dayand gerekeleri (39). maddenin bendindeki usuller erevesinde dileke ile dareye bildirir.

  Hesap kesme ileminde, gerekletirilen btn ilerin kesin hakedi raporuna geirilen bedelinden i srasnda geici hakedi raporlar ile denen miktarlar ve varsa ihale indirimi dlr. Daha sonra (39). maddenin

 • bendinde aklanan, geici hakedi deme usulleri erevesinde, hakedie yaplan ek ve kesintilerden sonra kalantutar mteahhide veya vekiline denir.

  Hesap kesme ilemi sonucunda, Mteahhit dareye borlu kald takdirde, borlu genel hkmlerine gre tasfiyeedilir.

  Kesin metraj ve hesaplarn yaplp onaylanmasna ve kesin hakediin dzenlenmesine ait yukardaki sreler, ancak zorunlu nedenlerle, yetkili klnan ita amirinin onay ile yeteri kadar uzatlabilir. Bu onay yetkisi alt kademelere verilemez.

  Blm : IX - Kabul lemleri

  MADDE 41 - GEC KABUL

  Szleme konusu i tamamlandnda, Mteahhit dareye verecei dileke ile (telgraf veya teleksle de olabilir) geici kabul isteinde bulunur. Yaplan iler, darece verilecek talimat zerine kontrol tekilatnca n incelemedengeirilir. n inceleme sonucunda iin szleme ve eklerine uygun olarak olark tamamland ve kabul ilemlerinin yaplmasnda bir engel bulunmad anlalrsa muayene ve kabul ilemlerine ilikin ynetmelik hkmlerine gre geici kabul heyeti oluturulur.

  Kabul heyeti tarafndan, Mteahhit veya vekili ile birlikte, yaplacak inceleme ve yoklamadan sonra iin durumu uygun grld takdirde bir kabul tutana dzenlenir ve bunu Mteahhit veya vekili de imzalar.

  Mteahhit veya vekili, yaz ile yaplacak arya ramen kabulde hazr bulunmazsa veya kabul tutanan imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrca belirtilir.

  Kabul heyetinin oluturulmas ve iyerine gnderilebilmesi, yaplan iin kusurlu ve eksik ksmlarnn bedelleri toplamnn, iin tamamna ait bedelin yzde beinden fazla olmamasna baldr. Ayrca bu oran gemeyecek kusur ve eksiklikler, ayn zamanda iin dareye teslimine ve kullanlmasna engel olmayacak ve herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek nitelikte olmaldr.

  Kabul heyeti varsa keif art ile yaptrlan iler de dahil olmak zere gerekletirilen ilerin trn, niteliini, szleme ve ekleri ile teknik gereklere ve i srasnda onaylanan deiikliklere uygunluunu ve kabule hazr olup olmadn inceler. Bu inceleme sonucunda heyet, nitelikleri yukarda belirtilen kusur ve eksikliklerin varln tespit ederse, kabul tutanan yapmakla birlikte, grd kusur ve eksikliklerin dkmn gsterir bir liste dzenler ve bunlarn giderilmesi iin gerekli olan sreyi belirler.

  Kabul heyetinin tespit ettii eksiklikler, belirlenen srede Mteahhit tarafndan giderilmezse bu srenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geecek her gn iin, giderilecek eksikliklerin durumuna gre szlemesinde gecikme cezas olarak yazlan miktarn belli bir oran tutarnda ceza uygulanr ve geici kabul tarihikusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir. Ancak bu gecikme otuz gn getii takdirde dare, Mteahhithesabna eksiklerin giderilmesini kendisi yaptrabilir. Bu takdirde de eksikler tamamlanncaya kadar ceza uygulamas devam eder ve kabul tarihi ertelenir.

  Geici kabul tarihi olarak esas alnacak tarih, iin geici kabul elverili bir halde tamamland tarih olup bunu geici kabul heyeti tespit ederek tutanaa geirir.

  Ancak Mteahhit tarafndan tamamlanmas ve dzeltilmesi gereken eksiklik ve kusurlardan, teknik nemleri bakmndan tamamlandktan sonra bir deneme sresi geirmesi gerekenler varsa, bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihinden balayarak kesin kabule kadar gemesi gereken sreyi de kabul heyeti belirleyerek tutanaa yazar.

  Geici kabul tutanaa, muayene ve kabul ilemlerine ilikin ynetmelik gereince, darece onaylandktan sonra geerli olur.

  Ayn szleme erevesinde bulunan yapm ve hizmet ilerinin ksm ksm ve deiik zamanlarda tamamlanaca szlemede gsterilmise tamamlanan her ksm iin, szlemede bakaca bir kayt olmad takdirde ayn ekilde

 • ilem yaplr.

  Szlemenin belirledii tarihte, iin tamamlandnn tespit edilebilmesi ve kabul ileminin yaplabilmesi iin mteahhidin dareye zamannda bavurmas gereklidir.

  Mteahhit bavurusunda gecikmi olursa veyahut ii sresinde kabule elverili duruma getirememise szlemeye gre iin bitmesi gereken tarihte kontrol tekilat veya darece grevlendirilecek iki eleman tarafndan i, yerinde incelenerek o gnk durum bir tutanakla tespit edilir. Bu inceleme srasnda mteahhidin veya vekilinin de hazr bulunmas gereklidir. Mteahhide yaplacak tebligata ramen kendisi veya vekili gelmezse kontrol tekilat veya dare bu incelemeyi tek tarafl olarak yapar ve dzenlenen tutanakta bu husus belirtilir.

  de kusur ve eksikliklerin varl halinde bunlarn giderilmesi iin belirlenen srenin sonunda, Mteahhit bulunsun veya bulunmasn, ayn ekilde durum kontrol tekilat tarafndan dzenlenecek bir tutanakla tespit edilir.

  Mteahhidin yapt iin sresinde tamamland kontrol tekilat tarafndan tespit edilmi, ancak kabul heyetinin i yerine gitmesi ve kabul yapmas herhangi bir nedenle gecikmi ise kabul tutananda iin gerek biti tarihi belirtilir ve bu, iin geici kabul tarihi olur.

  Szlemeye gre gerekli grlen ykleme deneyi veya buna benzer dier teknik deneyler, istek halinde Mteahhit tarafndan yaplr veya yaptrlr.

  Kabul heyeti, mteahhidin yapt i de tereddt douran durumlar grrse gven salamak iin, szlemede yazl olmasa bile, her trl giderleri mteahhide ait olmak zere ykleme ve benzeri deneylerin yaplmasn isteyebilir.

  Geici kabul iin yaplan incelemede, teknik olarak kabulnde saknca grlmeyen ve giderilmesi de mmkn olmayan veya fazla, harcama ve zaman kaybn gerektiren, kusur ve eksiklikler grlecek olursa mteahhidin hakedi veya teminatn en uygun grlecek bir bedel kesilmek art ile, i dare tarafndan bu hali ile kabul edilebilir. Bu gibi kusur ve eksikliklerin niteliinin ve kesilecek bedelin kabul tutananda gsterilmesi gereklidir. Mteahhit bu ileme raz olmazsa, her trl gideri kendisine ait olmak zere, kusur ve eksiklikleri verilen srede dzeltmek ve gidermek zorundadr.

  Yapm veya hizmet ilerine ilikin kabul ilemlerinde, varsa szlemelerindeki zel hkmler de gznnde bulundurulur.

  MADDE 42 - TEMNAT SRES

  Geici kabul ile kesin kabul arasnda geecek sreye teminat sresi denir. Btn yapm ve hizmet ilerinde teminat sresi genel olarak on iki aydr. Ancak baz ilerin zelliine gre teminat sreleri arttrlabilir veya eksiltilebilir. Bu sreler szleme veya eklerinde belirtilir.

  MADDE 43 - TEMNAT SRESNDEK BAKIM VE GDERLER

  Mteahhit ilerin, teminat sresi iindeki bakmn yapmak ve tmn iyi bir ekilde korumak ve kabilecek kusur ve aksaklklar gidermek zorundadr.

  dareler, iin nem ve niteliini gznnde bulundurarak, teminat sresi iinde mteahhitlerin bakmlarn yapmakla ykml olduklar hususlarda szleme ve eklerine zel hkmler koyarlar.

  Ancak bitirilmi yaplarn dare tarafndan kullanlma ve iletilmesinden kaynaklanan veya mteahhidin kusurlar dndaki nedenlerin gerektirdii onarmlar bakm ykmllnn dndadr.

  Kullanma ve iletme sonucu olmakszn ortaya kan kusur ve aksaklklarn giderilmesi ve teminat sresince ilerin bakm giderleri mteahhide aittir.

 • MADDE 44 - KESN KABUL

  Kesin kabul iin belirlenen tarihte, mteahhidin bavurusu zerine, kesin kabul heyeti oluturularak geici kabulde olduu gibi ayn usul ve yntemle kesin kabul ilemleri yaplr.

  Geici ve kesin kabuller arasnda, Mteahhit tarafndan yaplmas gereken, srekli bakm niteliindeki ilerin szleme uyarnca yaplp yaplmad kabul heyeti tarafndan incelenerek tespit olunur.

  Srekli bakm hususunda mteahhidin herhangi bir ykmll yoksa kesin kabul heyeti, geici kabul srasnda iyi durumda ve kabule elverili olduu tespit edilmi olan ilerde teminat sresince kullanlma sonucunda meydana gelen normal anma ve eksilmeden doan durumlar dnda, iin ancak kt yaplmasndan kaynaklanabilecek herhangi bir bozukluun veya geici kabulden sonra ortaya kan bir kusurun olup olmadn inceler.

  Teminat sresi iinde mteahhidin, btn ykmllklerini yerine getirmi olduu kendisine yklenebilecek ve kesin kabul engelleyecek bir kusur ve eksiklik grlmedii takdirde kesin kabul tutana dzenlenir. Eer bu sre iinde, sorumluluu mteahhide yneltilemeyecek bir aksaklk veya eksiklik tespit edilmise bu da tutanaktaayrca belirtilir.

  in kesin kabulne engel herhangi bir durum grld takdirde, kabul engelleyen kusur ve eksiklikler kabul heyeti tarafndan bir tutanakla tespit edilir ve kesin kabul ilemi yaplmakszn kusur ve eksikliklerin giderilmesi iin bir sre belirlenerek durum dareye bildirilir. dare bu kusur ve eksikliklerin tutanakta belirlenen sre ierisinde giderilmesi hususunu mteahhide tebli eder. Kusur ve eksikliklerin Mteahhit tarafndan giderildii darece tespit edildiinde kabul ilemi sonulandrlr.

  Mteahhit teminat sresi veya yukardaki fkrada sz konusu edilen sre sonunda, darenin kabul edebilecei gecikmeler dnda, szleme ve artname hkmlerine gre ii kesin kabule elverili duruma getirmeyerek bir gecikmeye yol am ise, dare ya mteahhide (41). maddede belirtilen ekilde ceza uygulayarak eksiklik ve kusurlarn giderilmesini bekler; ya da gecikme otuz gn geerse ceza uygulamasna devam etmekle birlikte kusur ve eksiklikleri Mteahhit hesabna kendisi giderir. dare, gerek kusur ve eksikliklerin Mteahhit hesabna giderilmesi bedellerini, gerekse yukarda belirtilen bekleme cezalarn mteahhidin hakediinden, hakedii kalmamsa teminatndan kesmeye yetkilidir:

  in zelliine gre ve szlemesine hkm konulmak art ile, geici ve kesin kabulleri bir arada yaplabilir, bu durumda ayrca kesin kabul ilemine gerek kalmaz.

  Kontrol hizmeti ihalelerinde, Szleme ve ekleri erevesinde kontrol yaptrlan iin geici ve kesin kabullerinin yaplp kesin hesabnn darece onaylanmas, kontrol hizmetini stelenen mteahhidin de hizmetinin kabul saylr. Proje ve dier hizmet ihalelerinde ise szleme ve eklerinde yer alan artlar yerine getirildikten ve iin bitirildiine ilikin tutanak yetkili makamn onayndan getikten sonra hizmet bitirilmi ve kabul edilmi saylr.

  Kesin kabul tutanann yetkili makam tarafndan onaylanmas ile kesin kabul ilemi tamamlanm olur.

  MADDE 45- KESN TEMNATIN GER VERLMES

  Taahhdn Szleme ve artname hkmlerine uygun tekilde yerine getirildii usulne gre anlaldktan ve mteahhidin bu iten dolay dareye herhangi bir borcunun olmad tespit edildikten sonra, Sosyal Sigortalar Kurumundan iliiksizlik belgesinin getirilmesi halinde, geici kabul tutanann onaylanmas ve geici kabulde grlen kusurlarn giderilmesi bedelinin kesin teminatn yarsndan fazla olmamas art ile teminatn yars, kesin kabul ilemleri tamamlandktan sonra ise kalan yars mteahhide geri verilir.

  Mteahhidin Szleme konusu iler nedeniyle dareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borlar ile cret ve saylan demelerden yaplan yasal vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar denmemesi halinde, teminat, 2886 sayl kanunun (56). maddesi hkmne gre paraya evrilerek borlarna karlk tutulur. Varsa kalan mteahhide geri verilir.

 • Blm : X - Szleme likileri

  MADDE 46 - SZLEMENN DEVR

  Mteahhit stlenmi olduu ii tmyle veya ksmlar halinde, hibir zr ve nedenle bakasna devredemez. Devredilebilmesi iin birinci derece veya yetkili klnan ikinci derece ita amirinin yazl izninin alnmas gereklidir. Ayrca, devir alacaklarda ilk ihaledeki artlar aranr.

  Mteahhidin izinsiz devir yapmas halinde szleme bozulur ve Mteahhit hakknda 2886 sayl kanunun (62). maddesi hkmleri uygulanr.

  MADDE 47- SZLEMENN BOZULMASI (FESH) VE TASFYE DURUMLARI

  Szleme yapldktan sonra mteahhidin taahhdnden vazgemesi veya taahhdn, artname ve szleme hkmlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, darenin noter aracl ile gnderecei bir uyar yazs ile ve nedenleri aka belirtilerek gereinin yaplmas iin kendisine belirli bir sre verilir. Bu sre, ivedi durumlar dnda, uyar yazsnn mteahhide teblii tarihinden balamak zere on gnden aa olamaz. Verilen bu sre, szleme sresini etkilemeyecei gibi gecikme cezasnn uygulanmasn da engelleyemez.

  Bu sre iinde Mteahhit, uyar yazsndaki talimata uymazsa ayrca protesto ekmee ve hkm almaa gerek kalmakszn dare, szlemeyi bozmak hak ve yetkisine sahip olur.

  Szlemenin bozulmas halinde 2886 sayl kanunun (62). maddesine gre mteahhidin kesin teminat :

  a- Tedavldeki Trk Paras ise dorudan doruya,

  b- Banka teminat mektubu ise bankadan tahsil edilerek,

  c- Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya evrilmek suretiyle,

  Hazineye gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat mteahhidin borcuna mahsup edilemez.

  Bozulan Szleme konusu ilerin hesab genel hkmlere gre yaplr ve bylece mteahhidin dare ile ilikisi kesilmi olur. Bunun iin de szlemenin bozulmasna ait onay tarihinde ilerin mevcut durumu, darece grevlendirilecek bir heyet tarafndan Mteahhit veya vekili ile birlikte tespit edilerek bir dzenlenir. Mteahhit veya vekili hazr bulunmad takdirde bu husus tutanakta belirtilir.

  dare bozma ileminden sonra ii 2886 sayl kanunda belirlenen usullerden herhangi biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan ilerin baka bir mteahhide ihalesinden dolay, Mteahhit hibir hak iddiasnda bulunamaz.

  Bundan baka iin durmamas iin, dare mteahhidin tesisleri, malzeme ocaklar, ihrazat,ara ve makinelerinden gerekli grdklerine el koymak yetkisine de sahiptir Bu durumda (48). Madde hkmleri uygulanr.

  Mteahhit ile darenin borlar Kanunu hkmleri erevesinde karlkl anlamas veya 2886 sayl kanunun (63).Maddesinde aklanan i miktarnn artma veya eksilmesi veya Bakanlar Kurulunca tasfiyeye imkan veren kararnameler karlmas durumlarnda szleme tasfiye edilir. Ayrca ayn kanunun (67). Maddesinde aklanan mteahhidin lm durumunda da szlemenin tasfiyesi sz konusu olabilir.

  Tasfiye halinde iin mteahhite yaplm ksmlar iin, tasfiye onay tarihi geici kabul tarihi saylmak zere, geici kabul, teminat sresi ve bu sredeki bakm sorumluluu, kesin kabul ve teminatn geri verilmesi hakknda szlemesinde bulunan hkmlerle bu artnamenin (41),(42),(43),(44) ve (45). Maddeleri hkmleri, normal ekilde bitirilmi ilerde olduu gibi aynen uygulanr. Ancak iin yaplm ksmnn son hakediteki miktarna gre hesaplanacak kesin teminat miktarndan fazlas, tasfiye protokolnn imzasndan sonra mteahhide geri verilir. Teminatn kalan ksmnn geri verilmesi ise (45). Madde esaslarna gre yaplr.

 • Tasfiye edilmi iin, kendi teminat sresi iinde veya daha sonra ortaya kabilecek kusur ve hatalar darece grevlendirilecek bir komisyon tarafndan, darece yaplacak tebligat zerine hazr bulunmas halinde Mteahhit veya vekili ile birlikte tespit edilir.

  Szlemenin tasfiyesi halinde mteahhidin tesis, ara ve makineleri darece satn alnmak istendii takdirde mteahhidin buna raz olmas art aranr.

  Gerek szlemenin bozulmas, gerekse tasfiye halinde kesin hesabn yaplabilmesi iin ilerin ve ihrazatn llebilir duruma getirilmesi, teknik zorunluluklar nedeniyle veya yaplm i ksmlarnn korunmasn salamak zere ilerin belli bir aamaya kadar yaplmas gerekiyorsa, bu husus ayrntl olarak tasfiye geici kabul tutananda veya szlemenin bozulmas hali iin nda belirtilir. dare, belirli bir sre vererek bu ilerin Mteahhit hesabna yapar veya yaptrr. Bu ilerin yaptrlmas bedeli, szlemeye gre mteahhide denecek bedelden fazla olursa aradaki fark mteahhidin alacaklarndan dlr, alaca kalmamsa teminatndan kesilir.

  Szlemenin bozulmasndan veya tasfiyesinden sonra darece belirlenecek bir sre iinde Mteahhit ile birlikte (40). maddedeki esaslara gre yaplr. Mteahhide gelmedii veya yetkili bir vekil gndermedii takdirde dare bu hakedii tek tarafl olarak yapar ve mteahhidin bu hususta hi bir itiraz hakk olamaz.

  MADDE 48 - SZLEMENN BOZULMASI HALNDE MTEAHHT MALLARININ SATIN ALINMASI

  Szlemenin bozulmas halinde Mteahhit darenin iznini almakszn i yerindeki tesislerin ve bunlarla ilgili tesisatn hibirini bozup yerinden kaldrmak ve iyerinde bulunan ihzarat ve dier malzeme, ara ve makinelerinden herhangi birini baka yere gtrmek veya herhangi bir ekilde bakasna devretmek veyahut iyerinde deiiklik yapmak hakkna sahip deildir. Mteahhidin bu hususlarda herhangi bir eylemini nlemek iindare, gerekli grd takdirde iyerine el koyarak mteahhidin tekilatn ibandan uzaklatrabilir.

  dare; bu tesisleri, tesisat, ihzarat, dier malzemeyi, makine, ara ve yedek paralar isterse satn alabilir.

  a) Satn alnmas uygun grlen ihzarat, szlemesinde fiyat fark denmesi kabul edilmi olanlar dahil hakedie girdii tarihteki ihzarat fiyatlar zerinden eksiltme indirimi dlmeksizin alnr. Bu ihzarat iin, szlemesinde ngrlen ve ihzaratn yapld tarihten nce, o yl iinde uygulanan malzeme fiyat farklar ayrca denir. Hakedilerde bedeli denmemi dier malzeme iin ise szlemenin bozulduu yla ait, varsa szlemesindeki ihzarat fiyatlar, yoksa Bayndrlk ve skn Bakanlnca yaymlanan rayi fiyatlar uygulanr. Bu da yoksa (20). maddenin uygulanmas ile yeni ihzarat fiyat tespit edilir.

  b) Shhi tesisat, elektrik tesisat, stma, soutma ve havalandrma sistemleri, amar ykama ve yemek piirme tesisat, hastane tesisat vb. tesisata ait ihzarat ise yaplabilmesi mmkn olan her trl inceleme ve denemesi yapldktan sonra montajl ve her trl yardmc paralar dahil birim fiyatndan, montaj bedeli karlp kalan montajsz fiyattan Mteahhit kr ve genel giderler dldkten sonra bulunan bedel zerinden eksiltme indirimi dlmeksizin alnr. Ayr bir birim fiyat bulunmayan ve yapm bedelinin bir yzdesi ile bedeli denen her trl montaj malzemesi de piyasa rayileri dikkate alnarak mteahhitle anlamaya varlacak fiyatlara gre deerlendirilip satn alnr.

  c) Bina, baraka antiye tesisleri vb. szlemenin bozulmas ylnda geerli birim fiyat ve rayiler ile deerlendirilerek bulunan bedel zerinden; makine, ara ve yedek paralar ise benzer piyasa deerleri dikkate alnarak tespit edilecek deer zerinden; ypranma, amortisman, iilik ve malzeme nitelik farklar da dikkate alnarak, varsa eksiltme indirimi uygulanmakszn devir alnr.

  dare sz konusu tesisler, malzeme ve dierlerini satn almak istemezse Mteahhit, dare tarafndan belirlenecek sre iinde bunlar iyerinden karp uzaklatrmak zorundadr.

  MADDE 49 - MTEAHHDN LM

  Mteahhidin lm halinde i tasfiye edilir. Yaplm olan ilerin (47). maddedeki esaslara gre kesin hesab karlarak mteahhidin kesin teminat ve varsa dier alacaklar miraslarna verilir. Teminatn verilmesinde (45).

 • madde esaslarna gre ilem yaplr.

  Ancak dare, istekli olan miraslardan yeterli grdklerine, lm tarihinden balamak zere otuz gn iinde kesin teminat vermeleri art ile szlemeyi devredebilir.

  MADDE 50 - MTEAHHDN FLASI

  Mteahhidin iflas etmesi halinde 2886 sayl kanunun (68). maddesine gre szleme bozulur. Kesin hesap tasfiyesi (47). madde esaslarna gre yaplr. Bundan dolay dare bir zarara urarsa ayn kanunun (62). maddesine gre ilem yaplr.

  MADDE 51 - MTEAHHDN AIR HASTALIK; TUTUKLULUK VEYA HKMLLK HAL

  Mteahhit, szlemenin yerine getirilmesine engel olacak derecede ar hastalk, tutukluluk veya hrriyeti balayc bir ceza nedeniyle taahhdn yapamayacak duruma girerse, bu hallerin oluundan balamak zere otuz gn iinde darenin kabul edecei birini vekil tayin etmek art ile taahhdne devam edebilir.

  Eer Mteahhit kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkanndan mahrum ise, yerine ilgililerce ayn sre iinde genel hkmlere gre bir kayym tayin edilmesi istenebilir.

  Yukardaki hkmlerin uygulanmamas halinde szleme bozulup (47). madde esaslarna gre kesin hesap tasfiyesi yaplr. Bundan dolay dare bir zarara urarsa 2886 sayl kanunun (62). maddesine gre ilem yaplr.

  MADDE 52 - MTEAHHDN BRDEN FAZLA OLMASI HAL.

  Birden fazla gerek veya tzel kii tarafndan birlikte yaplan taahhtlerde, mteahhitlerden birinin lm, iflas, tutuklanmas veya hkm giymesi gibi durumlar szlemenin devamna engel olmaz

  Birlikte yaplan taahhtlerde dareye pilot firma olarak bildirilen firmann ahs veya ortaklk olmasna gre, lm,iflas veya dalma hallerinde szleme kendiliinden sona erer. lm halinde (49). madde, iflas veya dalma hallerinde (50). madde hkmleri uygulanr. Ancak, dier mteahhitlerin teklifte bulunmas ve darenin uygun grmesi halinde szleme yenilenerek ie devam edilir.

  Pilot firmadan baka, grupta bulunan herhangi bir ortak ahsn lm veya ortak irketin herhangi bir nedenle dalmas halinde, pilot firma ve grubun dier ortaklar, teminat dahil, iin o ortaa ykledii sorumluluklar da zerlerine alarak ii bitirirler.

  MADDE 53 - ANLAMAZLIKLARIN ZM

  in yrtlmesi srasnda ve kesin hesaplarn karlmasnda kontrol tekilat ile Mteahhit arasnda kabilecek anlamazlklar, ncelik sras szlemesinde belirtilen, szleme eklerindeki hkmler dikkate alnmak suretiyle aada yazl olduu ekilde dare tarafndan zme balanacaktr.

  Mteahhit, anlamazla neden olan konuda, bu durumun ortaya kt gnden balamak zere onbe gn iinde itiraz ve ikayetlerinin nedenlerini ve niteliklerini aklayan bir dileke ile dareye bavuracaktr.

  dare, bu dilekeyi ald tarihten balamak zere en ok iki ay iinde inceleyip bu husustaki kararn mteahhidebildirecektir.

  Mteahhit iki ay iinde kendisine bir cevap verilmedii veya verilen karara raz olmad takdirde; bu srenin bittii veya kararn kendisine bildirildii gnden balayarak alt ay iinde ilgili mahkemeye bavurmam bulunursa, bu karara kesinlikle uymu ve szlemeyi imzalayan dareyi aklam olur.

  Blm : I - GenelBlm : II - YerleriBlm : III - ProjelerBlm : IV - Kontrol HizmetleriBlm : V - in YrtlmesiBlm : VI - Malzeme Ocaklarnn Kullanlmas, Ykma ve KazlarBlm : VII - Mteahhidin altrd PersonelBlm : VIII - Hakedi RaporlarBlm : IX - Kabul lemleBlm : X - Szleme likileri