arfs cymraeg for website - tai ceredigion ... y mae gr¥µp monitro tai ceredigion (gmtc) yn...

Download ARFS Cymraeg for Website - Tai Ceredigion ... Y mae Gr¥µp Monitro Tai Ceredigion (GMTC) yn dal i gwrdd

Post on 14-Aug-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Adroddiad Blynyddol

  a Datganiadau

  Ariannol 2018

 • Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol

  Tai Ceredigion Y Flwyddyn a Ddaeth i Ben

  31 o Fawrth 2018

 • Rhagair gan y Prif Weithredwr a Chadeirydd y Bwrdd 4

  Adroddiad Strategol 6

  Aelodau’r Bwrdd, Swyddogion Gweithredol, Ymgynghorwyr a Bancwyr 13

  Adroddiad y Bwrdd Rheoli 13

  Adroddiad yr Archwilydd Annibynnol 28

  Datganiad Incwm Cynhwysfawr 32

  Datganiad Sefyllfa Ariannol 33

  Datganiad Newidiadau yn y Cronfeydd wrth Gefn 34

  Datganiad Llifau Arian 35

  Nodiadau i’r Datganiadau Ariannol 36

  CYNNWYS

  2 3

 • RHAGAIR gan Y Prif Weithredwr a Chadeirydd y Bwrdd

  Ar ôl cyfnod o ryw 12 mis o drafodaeth a gwaith diwydrwydd dyladwy, cytunodd y Bwrdd y dylai’r Gymdeithas Gofal (elusen fach leol) ddod yn is-gwmni i Tai Ceredigion. Mae gwaith y Gymdeithas Gofal yn cefnogi pobl mewn sefyllfaoedd bregus iawn. Rydym yn parhau’n ddau gorff ar wahân mewn strwythur grŵp ond gyda’n gilydd bydd modd cwrdd yn well ag anghenion pobl o ran tai ar wahanol adegau yn eu hoes. Yn ystod 2017/18, y mae Byrddau Tai Ceredigion a Tai Canolbarth Cymru wedi cydnabod buddiannau potensial ymchwilio i fwy o gydweithrediad, a bydd gwaith ffurfiol yn digwydd yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf. Roeddem yn falch o dderbyn Dyfarniad Rheoleiddio Safonol unwaith eto eleni. Y mae hyn yn cadarnhau ein bod, mewn perthynas â Llywodraethiant a Darparu Gwasanaethau, yn nodi ac yn rheoli risgiau newydd sy’n dod i’r golwg a, mewn perthynas â rheolaeth ariannol, yn cwrdd â’r gofynion hyfywedd a bod gennym y capasiti ariannol i ymdrin yn briodol â sefyllfaoedd a allai godi. Rydym yn falch o groesawu’n Rheolwr Rheoleiddio i gyfarfodydd Bwrdd ac o weithio mewn amgylchedd o gydreoleiddio. Y mae’r Bwrdd yn ymroddedig i lywodraethiant da, rhywbeth sy’n hanfodol i lwyddiant Tai Ceredigion. Rydym yn cydweithio fel tîm i ddarparu arweinyddiaeth strategol a gwneud penderfyniadau gwybodus gan ddefnyddio’r cydbwysedd o sgiliau, cefndir, profiad a gwybodaeth y mae pob aelod o’r Bwrdd yn ei gyfrannu i’r Bwrdd. Yn ystod y flwyddyn, aeth aelodau o’r Bwrdd i wahanol gynadleddau a digwyddiadau hyfforddiant sy’n berthnasol i’r sector, gan gynnwys nifer o weithdai â ffocws penodol ar risgiau. Y mae deall y risgiau sy’n wynebu’r corff a’r sector a’u rheoli yn allweddol i sicrhau bod gennym fodel busnes cryf ac i hyfywedd y corff yn yr hirdymor. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf y mae cyflenwyr, contractwyr a’n rhwydwaith o bartneriaethau wedi’n helpu, naill ai’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, i ddarparu tai a gwasanaethau mewn perthynas â thai i’n tenantiaid ac rydym yn cydnabod eu cyfraniad. Yn enwedig, fe roddem ddiolch i’n cyllidwyr, Banc Barclays, am eu cefnogaeth a’u cymorth parhaus. I gloi, hoffem gymryd y cyfle hwn i ddiolch i aelodau’n Bwrdd am eu gwaith caled a’u hymroddiad drwy gydol y flwyddyn; heb anghofio, yn enwedig, y cyfraniad a wnaed gan Derek Lassetter, Cadeirydd Tai Ceredigion, a fu farw, trista’r sôn, yn sydyn ym mis Medi 2017. Hoffem ddiolch hefyd i bob aelod o’r staff am eu gwaith dygn parhaus.

  Steve Jones Prif Weithredwr

  Karen Oliver Cadeirydd y Bwrdd

  Rheoli

  Y mae Tai Ceredigion wedi ymrwymo i weledigaeth; sef bod yn landlord ac yn gyflogwr dwyieithog o’r math gorau un sy’n rhoi tenantiaid yn gyntaf, yn darparu cartrefi o safon ac sydd o fudd i gymunedau a’r economi leol. Y mae tenantiaid wrth graidd y Gymdeithas, ac y mae’r gwaith a’r her a roddir gan Grŵp Monitro Tenantiaid Tai Ceredigion yn rhan allweddol o sicrhau bod y Gymdeithas yn deall ac yn diwallu anghenion ei thenantiaid. Rydym yn ddiolchgar am eu hymroddiad ac am eu craffu a’u hadroddiadau a gyflwynir i’r Bwrdd drwy gydol y flwyddyn. Y mae’r Tîm Rheoli Tai’n dal ati i weithio’n galed i sicrhau bod tenantiaid yn gwbl ymwybodol o’r newidiadau sy’n dal i fynd ymlaen o ran Diwygio Lles; un o flaenoriaethau allweddol Tai Ceredigion yw eu helpu i gynnal eu tenantiaethau ac aros yn eu cartrefi a’u cymunedau. Mewn amgylchedd economaidd heriol sy’n newid o hyd, rydym yn gweithio’n galed i gynnal ein stoc dai a’n gwasanaethau ar yr un pryd ag adeiladu a chwlio am gyfleoedd i’r dyfodol yn unol â’n nodau a’n hamcanion strategol. Mae’n tîm ein hunain ym Medra yn chwarae rhan allweddol yn hyn o beth yn ogystal â darparu swyddi o ansawdd uchel yn lleol. Y mae’r Bwrdd yn ymroddedig i sicrhau rhaglen datblygu tai i gwrdd â’r angen cynyddol am dai fforddiadwy o safon, cymysg o ran deiliadaeth, ar yr un pryd â pharhau i fuddsoddi yn y cartrefi sydd eisoes yn bod. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae Tai Ceredigion wedi buddsoddi £4 miliwn mewn cartrefi sydd eisoes yn bod a datblygiadau newydd.

  4 5

 • CYDWEITHIO

  1. “Bod yn landlord dwyieithog rhagorol sy’n cynnwys ei denantiaid a’i gwsmeriaid ar bob lefel â phwyslais ar gynnal tenantiaethau a gwelliant parhaus”

  BLAENORIAETHAU STRATEGOL

  Cyfathrebwyd â thenantiaid drwy’r Cyfryngau Cymdeithasol - gan ddefnyddio Facebook, Twitter ac Instagram i gysylltu â chynulleidfa newydd er mwyn cyfranogiad tenantiaid a’r gymuned yn gyffredinol

  Darparwyd gwasanaeth ymateb cwbl ddwyieithog ar gyfer yr holl gyfryngau cymdeithasol

  Parhawyd i ddatblygu’r Ap TŷFi ac annog cofrestru, a thros 220 o denantiaid yn gwneud defnydd gweithredol o’r system i reoli eu tenantiaieth a rhoi gwybod am waith atgyweirio

  Ail-lansiwyd y Wefan - gan ddiweddaru ac uwchraddio i adlewyrchu ymagweddiad newydd y gymdeithas

  Trefnwyd y Gystadleuaeth Erddi flynyddol i holl denantiaid Tai Ceredigion

  Cynhaliwyd y Diwrnod Hwyl haf i denantiaid TC a’u teuluoedd ifainc, gan ddarparu gweithgareddau i blant, cymorthfeydd cyngor, cludiant a chinio Cynhaliwyd Cynhadledd i

  Denantiaid ynghylch ‘Bod yn Saff yn eich cymuned’ gyda stondinau a sesiynau taro heibio i denantiaid

  Y mae Grŵp Monitro Tai Ceredigion (GMTC) yn dal i gwrdd yn fisol ag uwch dimau, gan archwilio a herio penderfyniadau ar ran yr holl denantiaid ac fe fu’n cymryd rhan mewn arolygiadau o’r ystadau, arolygon barn dros y ffôn ac archwilio tai gwag cyn eu hailosod

  Cynhaliwyd digwyddiadau ymgynghori i denantiaid ynglŷn â gwelliannau ar ystadau a mewn cynlluniau cysgodol

  Cynhaliwyd 6 chyfarfod fforwm tai cysgodol i’r holl denantiaid mewn tai cysgodol ar draws y sir

  Derbyniwyd cyllid loteri at Goed Actif Cymru, a hynny’n mynd â thenantiaid tai cysgodol allan i wahanol goedwigoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau coedwriaeth

  208 15

  32

  o ymgeiswyr yn cael eu hailgartrefu, gan gynnwys:

  o ymgeiswyr digartref yn cael cartrefi parhaol

  o bobl ddigartref a ailgartrefwyd mewn llety cyfamserol/brys

  Drwy roi cymorth i’n tenantiaid gynnal eu tenantiaeth, cafwyd y canlyniadau canlynol:

  19 o gydgyfnewidiadau’n cael eu cwblhau i gynorthwyo’n tenantiaid sy’n wynebu pwysau ariannol oherwydd y ‘dreth ystafell wely’

  23 o denantiaid yn trosglwyddo i gartrefi sy’n gweddu’n well i’w hanghenion

  448 o denantiaid yn cael cymorth gan ein tîm Cynnal a gyrchodd fwy na £600,000 mewn incwm ychwanegol, er enghraifft; budd-dal tai, taliadau tai yn ôl disgresiwn a Thaliadau PIP

  6 7

 • Y gweithlu cynnal a chadw o’r enw Medra yw’r tîm mewnol

  cyntaf yng Nghymru i gyflawni prosiectau adeiladu o’r newydd

  sy’n cynnwys adeiladu 2 fyngalo

  Gwaith allanol i fflatiau Penparcau wedi’u cwblhau gyda storfeydd bin

  newydd, ardaloedd sychu dillad, siediau ar gyfer beiciau, parcio oddi

  ar y ffordd, goleuadau a llwybrau

  CYNNAL A CHYNYDDU STOC

  2. “Cynnal y cartrefi o ansawdd uchel sydd eisoes yn bodoli o fewn cymunedau cynaliadwy a chynyddu’r nifer ohonynt”

  BLAENORIAETHAU STRATEGOL

  Gwaith yn mynd ymlaen ar y datblygiad mawr newydd o 33 o fflatiau a marchnata a hybu ar y

  gweill i helpu tenantiaid presennol i symud i gartref llai o faint

  Datblygiad Clwb Pêl-Droed Tref

  Aberystwyth

  o ystafelloedd ymolchi wedi’u huwchraddio

  38 o geginau wedi’u

  huwchraddio

  46 o dai newydd yng Nghenarth, yn ogystal ag ymchwilio i 2 eto ar sail rhentu i brynu /

  rhanberchenogaeth

  14

  o dai newydd ym Mrongest, Llanbedr Pont

  Steffan

  14

  8523 o ddyddiau ar gyfartaledd i

  ailosod yn 2017-18

  18½

  Y mae Tai Ceredigion o hyd yn lletya swydd y Swyddog Galluogi Tai

  Gwledig i Geredigion a’r ardaloedd cyfagos, sy’n asesu’r angen penodol

  am dai i unigolion yn yr ardal

  o fwyleri cyfun nwy newydd wedi’u gosod

  o bympiau gwres ffynhonnell aer wedi’u

  gosod mewn tai nad ydynt ar y prif gyflenwad nwy

  8 9

 • Llywodraethiant • Bu 8 o aelodau’r Bwrdd mewn cynadleddau a gynhaliwyd gan Cartrefi Cymunedol

  Cymru a chyrff allanol eraill i gadw’n gyfredol â’r darlun cenedlaethol a rhwydweithio gydag aelodau Bwrdd erail

View more >