AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA ?· Modificació NNSS Riudellots de la Selva. UA Friusa Pàg. 7 Normes…

Download AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA ?· Modificació NNSS Riudellots de la Selva. UA Friusa Pàg. 7 Normes…

Post on 30-Jun-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

TRANSCRIPT

AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA Modificaci puntual de les Normes Subsidiries de Planejament mbit de la unitat dactuaci 1 FRIUSA Setembre 2013 Modificaci NNSS Riudellots de la Selva. UA Friusa Pg. 2 NDEX I. MEMORIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA ............................................. 4 1. Situaci i mbit dactuaci ........................................................................ 4 2. Objecte de la modificaci ......................................................................... 4 3. Convenincia i oportunitat ........................................................................ 4 4. Formulaci i tramitaci ............................................................................. 5 5. Marc urbanstic i legal ............................................................................... 6 6. Descripci i justificaci de la modificaci .................................................. 6 II. NORMATIVA URBANISTICA ...................................................................... 8 1. Normativa vigent ....................................................................................... 8 2. Normativa proposada ............................................................................... 9 III. PLANOLS ............................................................................................... 12 Modificaci NNSS Riudellots de la Selva. UA Friusa Pg. 3 Modificaci NNSS Riudellots de la Selva. UA Friusa Pg. 4 I. MEMRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA 1. Situaci i mbit dactuaci Lrea objecte de la present modificaci puntual de les Normes Subsidiries de planejament de Riudellots de la Selva es troba situada en lextrem nord del municipi de Riudellots de la Selva en la comarca de la Selva, a tocar dels municipis de Fornells de la Selva i dAiguaviva. Lmbit territorial s assenyalat grficament en els plnols del present document urbanstic i correspon als terrenys de propietat de lescorxador industrial FRIUSA, a tocar la carretera N-II. En concret la modificaci fa referncia a la unitat dactuaci 1 Friusa, delimitada pel planejament general vigent. 2. Objecte de la modificaci La present modificaci puntual de les Normes Subsidiries de planejament de Riudellots de la Selva t dues finalitats. Duna part es proposa establir les separacions en el lmit de parcella respecte les edificacions, concretant aix un parmetre fonamental de la zona establerta pel pla. Daltre part es proposa possibilitar una edificaci elevada per sobre del vial que separa les dos parcelles de la mateixa activitat, que permeti la connexi daquestes. La finalitat de la modificaci s la de permetre millorar el funcionament de lactivitat industrial existent, que lempresa Friusa ve desenvolupant en aquest municipi. 3. Convenincia i oportunitat Larticle 97.1 del Text refs de la Llei dUrbanisme disposa que les propostes de modificaci duna figura del planejament han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa i la oportunitat i convenincia en relaci als interessos pblics i privats concurrents. La convenincia i oportunitat de la proposada es fonamenta duna banda en linters destablir de forma precisa el parmetre corresponent a la separaci de les edificacions al lmit de la parcella, completant daquesta manera les condicions dedificaci necessries per lobtenci de les corresponents llicncies dedificacions que sen derivin. Pel que fa al segon objecte de la modificaci, que fa referncia a la possibilitat de construir un edifici pont entre les dues parcelles de la mateixa propietat, la Modificaci NNSS Riudellots de la Selva. UA Friusa Pg. 5 oportunitat es fonamenta en la necessitat de facilitar lampliaci de lactivitat industrial existent, reconeguda pel mateix planejament general del municipi, possibilitant el seu funcionament i ladequaci a les normatives i legislacions extracomunitries. La confluncia dels interessos pblics i privats exposats justifica la iniciativa i la oportunitat de la modificaci plantejada. 4. Formulaci i tramitaci El present document de modificaci puntual de les Normes Subsidiries del planejament de Riudellots de la Selva es presenta de conformitat i als efectes previstos a larticle 101.3 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 dagost, pel que saprova el Text refs de la Llei dUrbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. Aix, dacord amb el que disposa larticle 76.2 de la mateixa legislaci urbanstica en relaci a larticle 96, la modificaci est promoguda per lAjuntament de Riudellots de la Selva, a petici de Friusa, i es subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formaci. La redacci del document est realitzada per tcnic competent en virtut del que estableix la disposici addicional tretzena del Text refs de la Llei durbanisme. Pel que fa a la tramitaci de lexpedient queda regulada pel que disposa larticle 85 del Text refs de la Llei durbanisme en relaci a larticle 96 de la mateixa Llei. Les aprovacions inicial i provisional pertoquen a lAjuntament de Riudellots de la Selva i laprovaci definitiva a la Comissi Territorial dUrbanisme de Girona. Tanmateix, atesa la naturalesa de la modificaci que afecta a un sl urb consolidat, no procedeix sollicitar cap informe en atenci als objectius de la modificaci proposada. Finalment, atenent als objectius proposats per la present modificaci i donada lentitat menor daquesta, no requereix ni laportaci de cap documentaci ambiental, ni cap estudi de la mobilitat generada, dacord amb el estableix la legislaci aplicable. Tan mateix, la modificaci, tal com sexposa, no comporta un increment del sostre edificable, ni de la intensitat dels usos i per tant no requereix de la documentaci establerta per larticle 99 del Text refs de la Llei durbanisme. Igualment en no comportar cap increment del sostre respecte latorgat pel planejament vigent, no requereix ni lincrement de les reserves per a sistemes urbanstics, ni cap cessi en relaci a laprofitament urbanstic, dacord amb el que disposen els articles 99.3 i 100 de la mateixa Llei Modificaci NNSS Riudellots de la Selva. UA Friusa Pg. 6 5. Marc urbanstic i legal El marc urbanstic i legal ve donat, duna banda pel que disposa la legislaci catalana daplicaci, mitjanant el Text refs de la Llei dUrbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 dagost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual saprova el Reglament que desplega la Llei dUrbanisme. Daltre banda resulten daplicaci les vigents Normes Subsidiries de planejament del municipi de Riudellots de la Selva, aprovades definitivament per la Comissi Territorial dUrbanisme de Girona el 19 de novembre de 1997 i publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 2 dagost de 1999. Aquest planejament estableix una unitat dactuaci anomenada Friusa, regulada en larticle 86 de la normativa urbanstica, que permet lampliaci de les installacions existents a canvi de efectuar unes cessions despais lliures i lobligaci durbanitzar un vial intermedi de 10 metres damplada. Actualment shan complert aquestes obligacions de cessi i urbanitzaci. En lmbit objecte de la present modificaci resulta daplicaci, alhora, la modificaci puntual de les Normes Subsidiries de planejament en lmbit de les unitats dactuaci Friusa, Roberlo i Acebsa, aprovada definitivament per la Comissi dUrbanisme de Girona el 21 de novembre de 2007 i publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 22 de juny de 2010, als efectes de la seva vigncia. Aquest document urbanstic vigent va modificar larticle 73 de la normativa urbanstica de les Normes Subsidiries, tot establint un nou redactat que regula les condicions dedificaci dels tres mbits industrials allats inclosos en tres rees de gesti urbanstica. La modificaci ara proposada contempla la precisi de certs aspectes de lesmentat article 73 de la normativa urbanstica, que serien daplicaci no obstant exclusivament per lmbit de la unitat dactuaci de Friusa. 6. Descripci i justificaci de la modificaci Lempresa Friusa es troba en un entorn allat, entre els termes municipals de Riudellots de la Selva, dAiguaviva i de Fornells de la Selva, al sud de lrea metropolitana de Girona. Es tracta duna industria crnica, tipus escorxador en funcionament des dels anys 70 de segle passat, dimportncia en el sector crnic de les comarques gironines. Els planejaments urbanstics dels diferents municipis, en atenci a dimportncia i dimensi de les installacions existents, han reconegut linters daquesta activitat, classificant-la com a sl urb. De fet el municipi de Riudellots de la Selva, ja va contemplar aquesta classificaci de sl urb en les Modificaci NNSS Riudellots de la Selva. UA Friusa Pg. 7 Normes Subsidiries aprovades lany 1997, delimitant no obstant un mbit de gesti urbanstica, amb la finalitat de possibilitar lampliaci de les installacions en una nova parcella a llevant de les edificacions inicials, separada per un vial de 10 metres damplada, tot condicionant el seu desenvolupament a lobligaci defectuar les corresponents cessions dels espais lliures i a la urbanitzaci del vial. Actualment, lempresa Friusa, per tal de poder desenvolupar adequadament lactivitat descorxador, adaptant-se a les estrictes normatives dactivitats extracomunitries, requereix ampliar les installacions existents en la parcella situades a llevant de lantic cam, amb unes condicions ptimes de control de qualitat, requerides per les normatives vigents. A tal efecte es fa necessari la construcci dun edifici pont, de 5 metres damplada i un glib lliure respecte el vial pblic de 5 metres, que permeti la interconnexi entre les actuals installacions i la futura ampliaci. Tanmateix, per tal de facilitar el desenvolupament de les llicncies dedificaci i un cop resten precisats els parmetres urbanstics de la zona industrial pel planejament vigent, cal definir la separaci mnima de les edificacions als lmits de parcelles. Estranyament el planejament vigent difereix en el temps la concreci daquest parmetre, especificant que ser un document de planejament derivat (pla de millora urbana) la figura adequada. Donat lestat de consolidaci de la parcella, i amb coherncia amb el que ja preveuen els planejaments aprovats i vigents dels municipis vens, es proposa definir una separaci mnima de 5 metres a totes les partions, excepte en la faana situada en la illa a ponent del vial intermedi, a on les edificacions existents es troben alineades en aquest. Les modificacions proposades, suposen un ajust i una concreci de les condicions dedificaci, sense permetre en cap cas lincrement dels parmetres dedificabilitat i de volum mxim definits per la normativa vigent. A tal efecte el sostre derivat de ledifici pont comptabilitza com a sostre edificable i per tant sha de descomptar de ledificabilitat mxima permesa en la zona industrial afectada. Pere Fina Segura, Arquitecte Riudellots de la Selva, setembre 2013 Modificaci NNSS Riudellots de la Selva. UA Friusa Pg. 8 II. NORMATIVA URBANSTICA 1. Normativa vigent Larticle 73 de la normativa urbanstica vigent, resultat de la modificaci puntual de les Normes Subsidiries de Riudellots de la Selva, aprovada per la Comissi durbanisme de Girona el 21 de novembre de 2007, disposa: Article 73 Condicions dedificaci Industrial derivat de les Uu. Aa. FRIUSA, ROBERLO I ACEBSA. Dins aquest mbit, lexecuci de qualsevol construcci o estructura (pals, antenes, etc) i la installaci dels mitjans necessaris per la seva construcci (incloses les grues de construcci i similars) requereix de la resoluci favorable de la Direccin General de Aviacion Civil (DGAC) conforme els articles 29 i 30 del Decret sobre Servituds Aeronutiques. Alada mxima: Lalada mxima de ledificaci a fer ser de 12 m (dotze metres), sense fixaci especificada del numero de plantes. Tanmateix lalada reguladora es podr superar amb installacions singulars vinculades amb lactivitat, sempre que sigui justificat pel provs de fabricaci i en cap cas sobrepassin els 25 m dalada total. Les noves installacions singulars que superin lalada reguladora hauran de complir les condicions segents: 1. Es disposaran al voltant de les edificacions principals existents dels sectors o com a ampliaci de les mateixes. 2. Sempre que les infraestructures ho permetin es situaran a la part posterior de les finques. 3. Les construccions no ultrapassaran la cota de 176 metres sobre el nivell del mar.. En el cas que les construccions previstes superin la cota esmentada o es trobin en valors prxims ser necessari un nou informe vinculant de la Direcci General de Aviacion Civil. Ocupaci de parcella: Ser del 75% de la parcella neta. Les installacions singulars que superin lalada reguladora computaran com a ocupaci i en cap cas suposaran ms del 20% de la ocupaci de ledificaci industrial principal. Modificaci NNSS Riudellots de la Selva. UA Friusa Pg. 9 Edificabilitat: Ser d1m2/m2 sobre la parcella neta amb un volum mxim de 9m3/m2 (nou metres cbics per metre quadrat). Usos: En aquest sentit ser equiparable als usos industrials permesos en el Polgon de Riudellots Sectors Ponent i Central. Distncies a permetre: Ser especificat en un pla de millora dordenaci de volums de lampliaci. Les noves installacions singulars que superin lalada reguladora en tot cas respectaran els lmits de separaci de parcella establerts per lordenaci general de lmbit, i com a mnim aquesta ser igual a la meitat de lalada total (en el punt ms alt de la installaci) de lelement singular. 2. Normativa proposada Com a resultat de la present modificaci puntual de les Normes Subsidiries de planejament, larticle 73 passa a tenir la segent redacci: Article 73 Condicions dedificaci Industrial derivat de les Uu. Aa. FRIUSA, ROBERLO I ACEBSA. Dins aquest mbit, lexecuci de qualsevol construcci o estructura (pals, antenes, etc) i la installaci dels mitjans necessaris per la seva construcci (incloses les grues de construcci i similars) requereix de la resoluci favorable de la Direccin General de Aviacin Civil (DGAC) conforme els articles 29 i 30 del Decret sobre Servituds Aeronutiques. Alada mxima: Lalada mxima de ledificaci a fer ser de 12 m (dotze metres), sense fixaci especificada del numero de plantes. Tanmateix lalada reguladora es podr superar amb installacions singulars vinculades amb lactivitat, sempre que sigui justificat pel provs de fabricaci i en cap cas sobrepassin els 25 m Modificaci NNSS Riudellots de la Selva. UA Friusa Pg. 10 dalada total. Les noves installacions singulars que superin lalada reguladora hauran de complir les condicions segents: 4. Es disposaran al voltant de les edificacions principals existents dels sectors o com a ampliaci de les mateixes. 5. Sempre que les infraestructures ho permetin es situaran a la part posterior de les finques. 6. Les construccions no ultrapassaran la cota de 176 metres sobre el nivell del mar.. En el cas que les construccions previstes superin la cota esmentada o es trobin en valors prxims ser necessari un nou informe vinculant de la Direcci General de Aviacin Civil. Ocupaci de parcella: Ser del 75% de la parcella neta. Les installacions singulars que superin lalada reguladora computaran com a ocupaci i en cap cas suposaran ms del 20% de la ocupaci de ledificaci industrial principal. Edificabilitat: Ser d1 m2/m2 sobre la parcella neta, amb un volum mxim de 9 m3/m2 (nou metres cbics per metre quadrat). Usos: En aquest sentit ser equiparable als usos industrials permesos en el Polgon de Riudellots Sectors Ponent i Central. Distncies a permetre: Ser especificat en un pla de millora dordenaci de volums de lampliaci. Les noves installacions singulars que superin lalada reguladora en tot cas respectaran els lmits de separaci de parcella establerts per lordenaci general de lmbit, i com a mnim aquesta ser igual a la meitat de lalada total (en el punt ms alt de la installaci) de lelement singular. Condicions especfiques per a la UA FRIUSA: La distncia al permetre de la parcella s dun mnim de 5 metres en tots els lmits, excepte pel que fa a la faana amb edificaci alineada a carrer situada en la illa edificada a ponent del vial intermedi, en la qual es podr mantenir lalineaci a vial existent. Modificaci NNSS Riudellots de la Selva. UA Friusa Pg. 11 Es possibilita la construcci dun edifici pont entre les dues parcelles separades pel vial intermedi, amb una amplada mxima de 5 metres, una alada lliure entre forjats de 2.50 metres, tot deixant un glib lliure respecte la rasant del vial de 5 metres. Aquesta construcci comptabilitza als efectes de ledificabilitat i la ocupaci mxima establertes per la zona.

Recommended

View more >