agedrup rundt 13

Download Agedrup Rundt 13

Post on 13-Mar-2016

231 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Agedrup Rundt

TRANSCRIPT

 • RAnnBender uenterTravtrener lrc Agedrup har p.t. ikke held i sprofien

  -Jeg har ikke vundet i l0 uger, oginden for de seneste 5 uger harjeg haftI I andenpladser Men det kan jeg ikkeleve af, siger en ergerlig Ole Bender.der er professionel ravtlener.

  Selv om han i alt har vundet 27 lgbi ar, udebliver resultateme for tiden.

  Nu overvejer han mulighedeme iudlander.

  .r ,o./

  Agedrups hal-sae har ho[1 negen bevdgenhed blandt poli ikare og i ofefttligheden. Det gov

  Hauglrds plastatlonHan virker sorn et almindeligt menneske

  Jakob Haugaard var langt bedrc endsit rygte, da han for nylig var i AgedrupSognegaard. Og langt bedre end an-meldt i Stiftstidende.

  Hans gaver som komiker og humdr-spreder er ubestridelige. Men han ev-ner ogsi at rage kampen op mod den po-

  litiske magtelite og det politiske systemsutilstr@kkelighed. Og at gore sit privat-liv til vaben i denne kamp ved at blortesig og offentliggore vanskelighedemeved at v&re almindeligt menneske.

  D?t er Hauserds Drestation. Qdt,-t

 • AGEDRUF RAND|udgives alAgedrup Sogns Beboerforening,Agedrup Skol ogAgsdrup Kirke

  RED. ADRESSEMindelundsvej 155240 Odense NO

  ABONNEMENTBladet uddel's grctis i lokalomAdet.Andrc kan tegne abonnement lol10O.- tu, det dgkket 6 nrKontakt: Hanne Ca sen,6610 886/

  FEDAI(TIOTErik Schmidt 6610 7575hnsva$havende rcdaktot)KIRKENLene BischottPia RaskBEBOERFORENINGENFinn PedsasenSKOLENFinn Jensen

  ADMI ISTFATI(']IFinn Pedersen, leder 6593 8081Viggo Tarp,lorr. forer 6610 9024Hanne Carlssn, ann. 6610 88&l

  I((,('FDIT{ERITTOLene Bischofl, Viggo Tarp, Pia Rask,Finn Jensen, Erik Schmidt, Finn Pe-dersen og Hanng Carlsen.

  PnoDut(TrollFjordagor TEkst & ReklameTrykcentralsn Fyn

  OMDELINGTryksagsomdeling Fyn 6614 1984Nle klager vedr@rcnde omdeling bedesrettet hentl.

  DEADLIT{EStol lil naste nummer, de( udkommel1. dec. skal verc redaktionen i handesenest den 8. lanuat

  6610 80576610 7113

  6593 8081

  66't 0 9029

  Dll i iu4awI I 6-arige Anj a Zinther fra Agedrup vartbr nylig med dl at vinde DM ijazz-dance for l2- l6 6rige anangeret af PDD,de professionelle danselerere i Dan-mark.

  Anja og hendes hold fra Edna DahlsHips-dalce studio dansede sejren hjemi Ngrre Aby Hallen til en koreografr mednavnet "Daydream".

  -Vi skreg og jublede og lgb ind pegulr et. fonallerAnja. der for forste gangdeltog i et danmarksmesterskab..

  tunsulr/ilrt FbilaanI KaLhrine SOrensen beretter. at Fjord-ager Konservative Velgerforening i irhar fejret 75 An jubileum.

  Hun opfordrer alle. der ikke er med-lem afen velgerfbrening til at overvejemuligheden.

  -Von demokati alhenger af, at denpolitiske proces ikke kun dirigeres afnogle fi. men at sA.mange som muligter aktive.

  -Hvis man Onskermere informationom Det Lonservative Folkepani. er manmegel velkommen lil al telefonere lilKalhrine Sorensen og te en snak pi tll.6610 8092.

  Boilfonnb lgenI FIF bordtennis har haft succes medat stane del hunige spil i Agedrup Sko-les foredragssal for bgm og unge.

  Forto 6rsiden stod afdelingen plud-selig helt uden bome- og ungdomsafdeling. men nu er ud!iklingen efter altat domme vendt. Der trnes torsdag.

  tulett,al$cstI Der afholdes stort, gammeldagsjuletresfest i Fjordagerhallen fredag den27. december kl. 18.30.

  Der er levende musik. og nissemorog nissefar kommer med masser af nis-seq der leger med b6mene. Desuden erder godteposer og sodavand til bdmeneog kaffe med sm6kager til de voksne.

  Fjordagcr Idretsforening. SedenSogns Borgerforening og AgedrupSogns Beboerforcning stir i fallesskabfor arrangementet.

  Sponsorer er Fjordager Cafeteria.Bullerup Brugs, Bullerup Nerbutik,Lo!bjerg. Center Ost og Fjordager-slagteren.

  Billetter .rkal kobes pi forhind frad. I l. til 2l. december hos Super BruS-sen i Bullerup, Fjordagerhallenr Cafe-teria eller pe Fjordagerhallens kontor.

  Billetprisen er 25,- kr. for bidevoksne og born incl. pose m.m.

  Folkcdanscmc ad et FtFI Folkedanseme i Fjordager har meldtsig ud aI Fjordager Idretsforening og indi Kglsfup Folkedanserne.

  Al'delingen havde.l0 medlemmer ognetop feet ny leder, men betydeligekontingentsligninger gennem to iLr harfeet danseme til at soge udensogns.

  Populaft tuligonrtdcI Flere ejendomshandlere e fterl) servillaer i Bullerup-Agedrup, som kansaelges.

  Et ejendomsmeglerfirma pi Skib-husvej har sendt brev ud til alle husejerei omridet, der ggr opmerksom p6, at detmangler ejendomme til salg i omrAdet

  -Netop nu er huspriseme i top, lo-ver firmaet.

  Dfiltg lnnrttfuhart?I Susanne Hansen, Skovhaven 100,henstiller til hundeejere at holde dereshund i snor.

  Til AGEDRUP RUNDT skriverhun: Er det virkelig si svcn at satteden snor pe hunden. nir man moder an-dre. Giende, cyklende, bom og ikkemindst andre hunde i snQr.

  Den floskel med at "min hund g$rikke noget" duer ikke. Jeg har efterhin-den hgn fra en del mennesker, der vir-kelig er sA bange for hunde, at de er af-skeret fra at ga eller cykle i skoven ellerpe andrc stier. Skoven er vel ikke kunhundeeiemes!

  Vi. dersetter line pa hunden og ikkeer forkert pi den, "kemper"gmndet an-dres ubetenksomhed med vores egnehunde.

  Det kan give store blA merker ogkraftig forstuvning af anklen. En eldredame i byen har erfaret det.

  Der mi vere 6n, der har darlig sam-vittiehed.

  a 6ilo 7575

 • llyt plankegulv i Ar LR!^ & H|ltDrforsamlingshusetImponerende arbejdsfellesskab bag renove-ringen af gulvet i det gamle lolkelige festhus

  lletlentunlcn og hlikkcn\ldre'"I i kan ,ntdtliq ke|llttitl on\ h\en do "t h?rlst til at bote. Ihaqgrunden nijk( .n d?l uf ftnklatinscn pd rtrb.jdslallersk bets suLlts.

  Det er ikle Lun i tratlitionrbuntlnelanrJrhycr i Jylland eller hrllcktivmiljoerpa Frcderiksberg. at man Lan hjiflpc hin-anrlcn mctl handrerksmrssi$c liem-bringelscr til l'.ellesskabets bedste.

  I ASedrup udSor miljocl r,rn f,nscmlingrhuretr ,lrift et faelle..krh, rler ud-l,nJlef nuliden\ olie mcrc lunkne uLieligc vaerdier'.

  Undcr tbnnand. Bo "Skraldemand"Jurgcn.cnr mildc ledclse. er det ll lke-de. rl rcn.rrere Agedrup Frrr.anrlingrhus rtykke lor stykke. Forst hlcv rn-venteret fornlet. Si nyt tug. Sa nlctoilcttcr og modemisering al 'Der lilleral . Og nu er det gamle gulv i fe'tsalen blevet udskiftet med nyt plankcgulvr Pitchpine. der er en umcril,lnsk Iyr-retftrson, som er meget hdrd.

  Dcr cr ble\et muret nyr gulvprller.tlulv\trdcrne er genopreltel. og der erforberedt fjemvarmeinstallation. DereroSsi indkobt nye borde til festsalen.

  Arbejdet er endnu engang udfgrt affrivillige, der kun fir fornojclsen ud afunslrengclscrne. I den meget hintl-r*rksllihige og ikke udpreget kvinde-.lorninere,.lc he.r) rel'e \i.lder forudenBo JurScn\en Kurt Haj, Poul Enk Ntel-tcn. Htut Erik Hdnle . kil Winthcr.Jan Lwnb)e og Hen i,J.g Mqdsen.

  llenighedsrldeti arbejdstoietNer AGEDRUP RUNDT uctkommer har menighedsredetkonstitueret sig med ny tomand, nestlormand og ki|i.everge.lngen har pd torhdnd kunnet sige, hvem der vitle blive formand.AF ERtK SaDMutj

  Den nye menighedsredsfomand erYalgt, men ved redaktionens deadlinc varbeslutningerr on). hvenr ,ler :.kal letl,modeme r'! renrr\enrere ruJet udaLitr .ikke trulfet.

  Det skctc lorst pri et konstituerendemode torsdag dcn 2ll. november, hvorallc po.tcr slullc hcscrte\. Drt Llr(jcd..ie ,'rn p,t.ternc *rnr li'rmunrl. ncrllor-rnanJ- iekretcr. lir'kr.ra.rgr og rcptc-\e ntanlcr i hlaLluJr alg. lirkegard.-utlr al!. frx\lL'!ard\uJval! up alli\ ilet.-udvalg.

  Storsl opmi.-rksomhcd har sanrlet:\i!,,m \uloel til tL,rtlulnJ og lil kirkcv.er8e. KirkcviitrSen IOrer tilsyn mcdmcnighedsrlidcts bygninger og ejendom

  R? Bjotc!

 • Bullerup-drenge baggrillen og pub'enAllan Solberg, der drev Bullerup Kro 1983-9Oer tilbage i byen samrnen med en anden kendtBullerup-dreng.

  nrasse mennesker at kendc.-Vr hlrLle en god forrctning med

  Bullcrup Kro. indtilvr p. !rund af.Lil.-misse milte holde. Sidcn da har jegvrerer irolator. sandblaser rrg .,projtema-ler

  Mlll{rcn. Sorer Krogh. rJr:r ramti-dig hur ti)rfaglet Bullcrup Puh. har srden 1990 vr:cret ude i tlen store verden,h\or hrn hlf rnu.et til lorsikrinS.-branchen, TV produktion og restau-rationsbranchen. I Haderslev og Vejlehar han veret medejcr al nogle sakaldtepool-houses.

  Mctl li'rpagtnrngen ul Bullcrup PubharSraren Kr0gh laet leilrlh(d tilut flylletetterc pii sin datter.

  IKKE MERE DISKOTEKAllan Solberg tror pa. at han kan lir

  genetableret en levedygtig grillbar-Vi skal have tat i kunderne igen, og

  min hcmmelige vibcnbroder heddermister Propcr. Rengoring er mit kode-ord. Der skal vere renr igrill-baren. OgsA tror.ieg pd. at det betydcr noget. atjeg selv stiir her hver dag kl. 11.00 21.fi).Jep.kal sclrfolgelig hurc en hielper.men dcn sunrme mand er her hver dag

  -Vi (r !luJe lbr den nyc rktivilels-plads lige ved siden al pub'cn og gril-len.

  'iger Soren Krogh. Dct cr rorr.ide. rt \ i r il .('nlmcr \ il lur c nogle udcn-Jor\ rrr:rneemenler merl rpisnrnl tr3maskc noget jazz.

  Vcn ellcr. r rl pubcn hlirc Jrerersom bodcga lbr voksne nrennesker. Ikkenogel Ined drskorek lorde helt un!e. Dctr il vi ikkc r u:re belenJt over l{)r nabu-eme nrcd dcn larm og ballude. det kangive, ii)rsiker de to.

  t--

  a

  a

  Son Krcgh oS Allan Solb?rg udvkller tu\,t Ji.t d(r6 rcspekti\'( ltrlint(nt{ De b .utts(r tddet tokvlr publikun, aB unRdontircn sk(tl ikk. ntk,'tRtcn op (litt tlistu ek,:iger lt.Ar IRrL S(HMrDr at lbrpagte Torvcgrillen.

  -Dajeg i sin tid efter at have arbej-det pi Lindp og veret pii GrOnland. litteJe! nrig nrcfet rellommcn hcr iBullcrup, og jcg lerte hurtigt cn hcl

  Dct var ikle mintlst lolalomridet,der trak, daAllan Solberg besluttede siglbr ar .le ril. da han lik rnuligheden for

  Bulle_rup Antennelaugforblivel selvstandigOmtattende rcnove ng af anl