actualitatea 775

16
AcTUALITATEA l Nr Nr Nr Nr Nr. 775 . 775 . 775 . 775 . 775 l Anul 16 Anul 16 Anul 16 Anul 16 Anul 16 l l 9-15 Martie 2012 9-15 Martie 2012 9-15 Martie 2012 9-15 Martie 2012 9-15 Martie 2012 l 1,5 lei 1,5 lei 1,5 lei 1,5 lei 1,5 lei l l Sãptãmânal pentru oameni inteligenþi Sãptãmânal pentru oameni inteligenþi Sãptãmânal pentru oameni inteligenþi Sãptãmânal pentru oameni inteligenþi Sãptãmânal pentru oameni inteligenþi l l www www www www www.ziarulactualitatea.ro .ziarulactualitatea.ro .ziarulactualitatea.ro .ziarulactualitatea.ro .ziarulactualitatea.ro l Ziarul ACTUALIT Ziarul ACTUALIT Ziarul ACTUALIT Ziarul ACTUALIT Ziarul ACTUALITATEA! TEA! TEA! TEA! TEA! Abonaþi-vã la Abonaþi-vã la Abonaþi-vã la Abonaþi-vã la Abonaþi-vã la n vremea vremea vremea vremea vremea -2 -2 -2 -2 -2 / 13 13 13 13 13 0 C micã+mare publicitate pagina 12 pagina 12 pagina 12 pagina 12 pagina 12 6 DIN 49 6 DIN 49 6 DIN 49 6 DIN 49 6 DIN 49 NOROC NOROC NOROC NOROC NOROC LOTO LOTO LOTO LOTO LOTO 49, 24, 44, 5, 22, 38 49, 24, 44, 5, 22, 38 49, 24, 44, 5, 22, 38 49, 24, 44, 5, 22, 38 49, 24, 44, 5, 22, 38 1 9 3 0 7 0 3 1 9 3 0 7 0 3 1 9 3 0 7 0 3 1 9 3 0 7 0 3 1 9 3 0 7 0 3 DE 8 MARTIE… Pentru cã sunteþi cele care însenineazã zilele noastre, pentru cã Pentru cã sunteþi cele care însenineazã zilele noastre, pentru cã Pentru cã sunteþi cele care însenineazã zilele noastre, pentru cã Pentru cã sunteþi cele care însenineazã zilele noastre, pentru cã Pentru cã sunteþi cele care însenineazã zilele noastre, pentru cã sunteþi cele care, numai când priviþi cãtre copiii voºtri, daþi lumii sunteþi cele care, numai când priviþi cãtre copiii voºtri, daþi lumii sunteþi cele care, numai când priviþi cãtre copiii voºtri, daþi lumii sunteþi cele care, numai când priviþi cãtre copiii voºtri, daþi lumii sunteþi cele care, numai când priviþi cãtre copiii voºtri, daþi lumii mai multã frumuseþe, pentru cã sunteþi cele care gãsesc în fiecare mai multã frumuseþe, pentru cã sunteþi cele care gãsesc în fiecare mai multã frumuseþe, pentru cã sunteþi cele care gãsesc în fiecare mai multã frumuseþe, pentru cã sunteþi cele care gãsesc în fiecare mai multã frumuseþe, pentru cã sunteþi cele care gãsesc în fiecare zi timp pentru orice problemã ºi orice nevoie a celor dragi, zi timp pentru orice problemã ºi orice nevoie a celor dragi, zi timp pentru orice problemã ºi orice nevoie a celor dragi, zi timp pentru orice problemã ºi orice nevoie a celor dragi, zi timp pentru orice problemã ºi orice nevoie a celor dragi, pentru cã o luaþi de la capãt în fiecare zi, mai puternice ºi mai pentru cã o luaþi de la capãt în fiecare zi, mai puternice ºi mai pentru cã o luaþi de la capãt în fiecare zi, mai puternice ºi mai pentru cã o luaþi de la capãt în fiecare zi, mai puternice ºi mai pentru cã o luaþi de la capãt în fiecare zi, mai puternice ºi mai hotãrâte, pentru cã sufletul vostru ºtie ce e iubirea, cum se hotãrâte, pentru cã sufletul vostru ºtie ce e iubirea, cum se hotãrâte, pentru cã sufletul vostru ºtie ce e iubirea, cum se hotãrâte, pentru cã sufletul vostru ºtie ce e iubirea, cum se hotãrâte, pentru cã sufletul vostru ºtie ce e iubirea, cum se dãruieºte ºi cum se primeºte ea…ºi pentru tot ceea ce dãruieºte ºi cum se primeºte ea…ºi pentru tot ceea ce dãruieºte ºi cum se primeºte ea…ºi pentru tot ceea ce dãruieºte ºi cum se primeºte ea…ºi pentru tot ceea ce dãruieºte ºi cum se primeºte ea…ºi pentru tot ceea ce reprezentaþi…pentru voi timpul se opreºte în loc la fiecare reprezentaþi…pentru voi timpul se opreºte în loc la fiecare reprezentaþi…pentru voi timpul se opreºte în loc la fiecare reprezentaþi…pentru voi timpul se opreºte în loc la fiecare reprezentaþi…pentru voi timpul se opreºte în loc la fiecare început de Primãvarã sã vã aducã un omagiu: început de Primãvarã sã vã aducã un omagiu: început de Primãvarã sã vã aducã un omagiu: început de Primãvarã sã vã aducã un omagiu: început de Primãvarã sã vã aducã un omagiu: LA MULÞI ANI TUTUROR FEMEILOR, CU OCAZIA ZILEI DE 8 MARTIE! Prof. ing. Francisc BOLDEA, Primarul Municipiului Lugoj Dacã vrei sã apari la Fata sãptãmânii , trimite pe email: [email protected] cel puþin trei fotografii, datele personale (localitate, nume, prenume, vârstã, înãlþime, greutate) ºi un numãr de telefon la care poþi fi contactatã. F F FA A AT T TA SÃPTÃMÂNII A SÃPTÃMÂNII A SÃPTÃMÂNII A SÃPTÃMÂNII A SÃPTÃMÂNII Ramona Ramona Ramona Ramona Ramona Corlat, 19 ani, Corlat, 19 ani, Corlat, 19 ani, Corlat, 19 ani, Corlat, 19 ani, 1,58 m, 1,58 m, 1,58 m, 1,58 m, 1,58 m, 51 kg 51 kg 51 kg 51 kg 51 kg ªantaj de ªantaj de ªantaj de ªantaj de ªantaj de 25.000 euro 25.000 euro 25.000 euro 25.000 euro 25.000 euro Mai multe persoane l-au ºantajat pe fiul unui celebru avocat Mai multe persoane l-au ºantajat pe fiul unui celebru avocat Mai multe persoane l-au ºantajat pe fiul unui celebru avocat Mai multe persoane l-au ºantajat pe fiul unui celebru avocat Mai multe persoane l-au ºantajat pe fiul unui celebru avocat timiºorean. Flagrantul a fost realizat, luni, 5 martie, în benzinãria timiºorean. Flagrantul a fost realizat, luni, 5 martie, în benzinãria timiºorean. Flagrantul a fost realizat, luni, 5 martie, în benzinãria timiºorean. Flagrantul a fost realizat, luni, 5 martie, în benzinãria timiºorean. Flagrantul a fost realizat, luni, 5 martie, în benzinãria Mol din Lugoj. Andrei Petriºor Mol din Lugoj. Andrei Petriºor Mol din Lugoj. Andrei Petriºor Mol din Lugoj. Andrei Petriºor Mol din Lugoj. Andrei Petriºor, fiul avocatului Petre Petriºor , fiul avocatului Petre Petriºor , fiul avocatului Petre Petriºor , fiul avocatului Petre Petriºor , fiul avocatului Petre Petriºor (fost preºedinte al T (fost preºedinte al T (fost preºedinte al T (fost preºedinte al T (fost preºedinte al Tribunalului T ribunalului T ribunalului T ribunalului T ribunalului Timiº), a primit un telefon imiº), a primit un telefon imiº), a primit un telefon imiº), a primit un telefon imiº), a primit un telefon prin care i s-au cerut 25.000 euro pentru a nu publica niºte prin care i s-au cerut 25.000 euro pentru a nu publica niºte prin care i s-au cerut 25.000 euro pentru a nu publica niºte prin care i s-au cerut 25.000 euro pentru a nu publica niºte prin care i s-au cerut 25.000 euro pentru a nu publica niºte poze compromiþãtoare cu el. Andrei a depus o plângere la poze compromiþãtoare cu el. Andrei a depus o plângere la poze compromiþãtoare cu el. Andrei a depus o plângere la poze compromiþãtoare cu el. Andrei a depus o plângere la poze compromiþãtoare cu el. Andrei a depus o plângere la parchet. Anchetatorii au acþionat cu profesionalism ºi au reþinut parchet. Anchetatorii au acþionat cu profesionalism ºi au reþinut parchet. Anchetatorii au acþionat cu profesionalism ºi au reþinut parchet. Anchetatorii au acþionat cu profesionalism ºi au reþinut parchet. Anchetatorii au acþionat cu profesionalism ºi au reþinut douã tinere din Reºiþa care au venit sã ia banii. Ulterior douã tinere din Reºiþa care au venit sã ia banii. Ulterior douã tinere din Reºiþa care au venit sã ia banii. Ulterior douã tinere din Reºiþa care au venit sã ia banii. Ulterior douã tinere din Reºiþa care au venit sã ia banii. Ulterior, a fost , a fost , a fost , a fost , a fost reþinutã ºi Oana Ciobanu, fiica unuia dintre cei mai importanþi reþinutã ºi Oana Ciobanu, fiica unuia dintre cei mai importanþi reþinutã ºi Oana Ciobanu, fiica unuia dintre cei mai importanþi reþinutã ºi Oana Ciobanu, fiica unuia dintre cei mai importanþi reþinutã ºi Oana Ciobanu, fiica unuia dintre cei mai importanþi oameni de afaceri din Reºiþa, Cornel Ciobanu, cunoscut ºi ca oameni de afaceri din Reºiþa, Cornel Ciobanu, cunoscut ºi ca oameni de afaceri din Reºiþa, Cornel Ciobanu, cunoscut ºi ca oameni de afaceri din Reºiþa, Cornel Ciobanu, cunoscut ºi ca oameni de afaceri din Reºiþa, Cornel Ciobanu, cunoscut ºi ca “Barbãlatã”. Acesta are mare parte din spaþiile comerciale din “Barbãlatã”. Acesta are mare parte din spaþiile comerciale din “Barbãlatã”. Acesta are mare parte din spaþiile comerciale din “Barbãlatã”. Acesta are mare parte din spaþiile comerciale din “Barbãlatã”. Acesta are mare parte din spaþiile comerciale din Reºiþa, iar printre ultimele sale achiziþii este ºi funicularul din Reºiþa, iar printre ultimele sale achiziþii este ºi funicularul din Reºiþa, iar printre ultimele sale achiziþii este ºi funicularul din Reºiþa, iar printre ultimele sale achiziþii este ºi funicularul din Reºiþa, iar printre ultimele sale achiziþii este ºi funicularul din localitate, care a fost cumpãrat de la combinatul siderurgic. localitate, care a fost cumpãrat de la combinatul siderurgic. localitate, care a fost cumpãrat de la combinatul siderurgic. localitate, care a fost cumpãrat de la combinatul siderurgic. localitate, care a fost cumpãrat de la combinatul siderurgic. Conform anchetatorilor Conform anchetatorilor Conform anchetatorilor Conform anchetatorilor Conform anchetatorilor, Oana Ciobanu a fost cea care a , Oana Ciobanu a fost cea care a , Oana Ciobanu a fost cea care a , Oana Ciobanu a fost cea care a , Oana Ciobanu a fost cea care a coordonat totul prin telefon de la Reºiþa. Pentru ridicarea banilor coordonat totul prin telefon de la Reºiþa. Pentru ridicarea banilor coordonat totul prin telefon de la Reºiþa. Pentru ridicarea banilor coordonat totul prin telefon de la Reºiþa. Pentru ridicarea banilor coordonat totul prin telefon de la Reºiþa. Pentru ridicarea banilor a trimis-o pe Larisa Simion, care a fost dusã cu maºina de un a trimis-o pe Larisa Simion, care a fost dusã cu maºina de un a trimis-o pe Larisa Simion, care a fost dusã cu maºina de un a trimis-o pe Larisa Simion, care a fost dusã cu maºina de un a trimis-o pe Larisa Simion, care a fost dusã cu maºina de un prieten, Adrian Iancu, acesta ºtiind despre ºantaj. Judecãtoria prieten, Adrian Iancu, acesta ºtiind despre ºantaj. Judecãtoria prieten, Adrian Iancu, acesta ºtiind despre ºantaj. Judecãtoria prieten, Adrian Iancu, acesta ºtiind despre ºantaj. Judecãtoria prieten, Adrian Iancu, acesta ºtiind despre ºantaj. Judecãtoria Timiºoara a decis în urma audierilor cercetarea celor trei în Timiºoara a decis în urma audierilor cercetarea celor trei în Timiºoara a decis în urma audierilor cercetarea celor trei în Timiºoara a decis în urma audierilor cercetarea celor trei în Timiºoara a decis în urma audierilor cercetarea celor trei în stare de libertate, aceºtia având interdicþi stare de libertate, aceºtia având interdicþi stare de libertate, aceºtia având interdicþi stare de libertate, aceºtia având interdicþi stare de libertate, aceºtia având interdicþie de a pãrãsi þara. de a pãrãsi þara. de a pãrãsi þara. de a pãrãsi þara. de a pãrãsi þara. Procurorii au fãcut recurs împotriva deciziei judecãtoriei, iar Procurorii au fãcut recurs împotriva deciziei judecãtoriei, iar Procurorii au fãcut recurs împotriva deciziei judecãtoriei, iar Procurorii au fãcut recurs împotriva deciziei judecãtoriei, iar Procurorii au fãcut recurs împotriva deciziei judecãtoriei, iar cazul urmeazã sã fie judecat de T cazul urmeazã sã fie judecat de T cazul urmeazã sã fie judecat de T cazul urmeazã sã fie judecat de T cazul urmeazã sã fie judecat de Tribunalul T ribunalul T ribunalul T ribunalul T ribunalul Timiº. imiº. imiº. imiº. imiº. n Apã potabilã de cea mai bunã calitate Apã potabilã de cea mai bunã calitate Apã potabilã de cea mai bunã calitate Apã potabilã de cea mai bunã calitate Apã potabilã de cea mai bunã calitate În 5 martie, primarul a avut o întâlnire cu reprezentanþii firmei Hidroconstrucþia. „Au fost remediate toate problemele de pe magistrala principalã, au fost spãlate conductele, a fost legat cartierul „Timiºoarei” pe magistrala nouã, iar atunci când condiþiile meteo vor fi favorabile vor demara lucrãrile de conectare la noua magistralã a cartierelor Micro V, Micro IV, Micro III, Micro II ºi Micro I. Astfel, locuitorii acestor cartiere vor beneficia de apã potabilã de cea mai bunã calitate”, a declarat primarul. Au mai fost înlocuite ºi pompele de la Uzinele de Apã numãrul 1 ºi 2 ºi au fost denisipate cele ºase foraje. Împreunã cu firma de proiectare a fost stabilit un grafic de prioritãþi în ceea ce priveºte derularea lucrãrilor de reabilitare a alimentãrii cu apã. S-a început deja cu strada Astalaº, porþiunea din spate, începând de la intrarea în Micro IV, urmând apoi ca lucrãrile sã continue cu str. Cernei. „În presã apar diverse persoane care semnaleazã problemele cu apa ºi canalizarea pe care le întâmpinã cetãþenii din oraºul nostru ca ºi când pânã acum aceste persoane ar fi trãit altundeva. Aceste probleme sunt de fapt vechi de 15 ani, nerezolvate de cei care au avut oraºul în administrare”, a mai adãugat edilul ºef. n Concursul TMMA Concursul TMMA Concursul TMMA Concursul TMMA Concursul TMMATE TE TE TE TE pag. pag. pag. pag. pag. 8 8 8 Sâmbãtã, 25 februarie 2012, a avut loc, la Colegiul „C. D. Loga” din Timiºoara, cea de-a VII-a ediþie a concursului internaþional de mate- maticã „TMMATE”, la care au participat elevi din Timiº, Hunedoara ºi Arad, din Ungaria ºi Serbia. n Soþia unui fost poliþist Soþia unui fost poliþist Soþia unui fost poliþist Soþia unui fost poliþist Soþia unui fost poliþist a fost tâlhãritã la Darova a fost tâlhãritã la Darova a fost tâlhãritã la Darova a fost tâlhãritã la Darova a fost tâlhãritã la Darova Poliþiºtii din Lugoj au o misiune dificilã. O femeie de 74 de ani a fost tâlhãritã în noaptea de luni spre marþi, 6 martie 2012. Poliþiºtii au fost anunþaþi prin serviciul 112 de inci- dent, iar la faþa locului au ajuns mai multe echipaje. Din primele cercetãri s-a stabilit cã, în cursul nopþii, mai mulþi indivizi mascaþi au intrat în locuinþã, în timp ce femeia dormea. Aceasta a fost imobili- zatã de infractori, care, apoi, i-au cerut sã le spunã unde se aflã banii. pag. pag. pag. pag. pag. 3 3 3 n Despre noul adãpost de câini Despre noul adãpost de câini Despre noul adãpost de câini Despre noul adãpost de câini Despre noul adãpost de câini Lucrãrile de la noul adãpost de câini se vor derula rapid pentru a se putea face prinderea ºi adãpostirea câinilor în cele douã adãposturi. Pânã în 15 aprilie se vor aduna toþi câinii fãrã stãpân din oraº. În perioada imediat urmãtoare se va achiziþiona toatã medicamentaþia necesarã pentru îngrijirea animalelor.

Upload: nicolae-silade

Post on 15-Mar-2016

302 views

Category:

Documents


16 download

DESCRIPTION

săptămânal pentru oameni inteligenţi

TRANSCRIPT

Page 1: Actualitatea 775

AcTUALITATEAl NrNrNrNrNr. 775 . 775 . 775 . 775 . 775 l Anul 16Anul 16Anul 16Anul 16Anul 16 l l 9-15 Martie 2012 9-15 Martie 2012 9-15 Martie 2012 9-15 Martie 2012 9-15 Martie 2012 l 1,5 lei 1,5 lei 1,5 lei 1,5 lei 1,5 lei l

l Sãptãmânal pentru oameni inteligenþiSãptãmânal pentru oameni inteligenþiSãptãmânal pentru oameni inteligenþiSãptãmânal pentru oameni inteligenþiSãptãmânal pentru oameni inteligenþi l l wwwwwwwwwwwwwww.ziarulactualitatea.ro.ziarulactualitatea.ro.ziarulactualitatea.ro.ziarulactualitatea.ro.ziarulactualitatea.ro l

Ziarul ACTUALITZiarul ACTUALITZiarul ACTUALITZiarul ACTUALITZiarul ACTUALITAAAAATEA!TEA!TEA!TEA!TEA!Abonaþi-vã laAbonaþi-vã laAbonaþi-vã laAbonaþi-vã laAbonaþi-vã lan vremeavremeavremeavremeavremea

-2 -2 -2 -2 -2 ///// 13 13 13 13 1300000CCCCCmicã+marepublicitatepa

gina

12pa

gina

12pa

gina

12pa

gina

12pa

gina

12 6 DIN 496 DIN 496 DIN 496 DIN 496 DIN 49NOROCNOROCNOROCNOROCNOROCLOTOLOTOLOTOLOTOLOTO 49, 24, 44, 5, 22, 3849, 24, 44, 5, 22, 3849, 24, 44, 5, 22, 3849, 24, 44, 5, 22, 3849, 24, 44, 5, 22, 38

1 9 3 0 7 0 31 9 3 0 7 0 31 9 3 0 7 0 31 9 3 0 7 0 31 9 3 0 7 0 3

DE 8 MARTIE…Pentru cã sunteþi cele care însenineazã zilele noastre, pentru cãPentru cã sunteþi cele care însenineazã zilele noastre, pentru cãPentru cã sunteþi cele care însenineazã zilele noastre, pentru cãPentru cã sunteþi cele care însenineazã zilele noastre, pentru cãPentru cã sunteþi cele care însenineazã zilele noastre, pentru cãsunteþi cele care, numai când priviþi cãtre copiii voºtri, daþi lumiisunteþi cele care, numai când priviþi cãtre copiii voºtri, daþi lumiisunteþi cele care, numai când priviþi cãtre copiii voºtri, daþi lumiisunteþi cele care, numai când priviþi cãtre copiii voºtri, daþi lumiisunteþi cele care, numai când priviþi cãtre copiii voºtri, daþi lumiimai multã frumuseþe, pentru cã sunteþi cele care gãsesc în fiecaremai multã frumuseþe, pentru cã sunteþi cele care gãsesc în fiecaremai multã frumuseþe, pentru cã sunteþi cele care gãsesc în fiecaremai multã frumuseþe, pentru cã sunteþi cele care gãsesc în fiecaremai multã frumuseþe, pentru cã sunteþi cele care gãsesc în fiecarezi timp pentru orice problemã ºi orice nevoie a celor dragi,zi timp pentru orice problemã ºi orice nevoie a celor dragi,zi timp pentru orice problemã ºi orice nevoie a celor dragi,zi timp pentru orice problemã ºi orice nevoie a celor dragi,zi timp pentru orice problemã ºi orice nevoie a celor dragi,pentru cã o luaþi de la capãt în fiecare zi, mai puternice ºi maipentru cã o luaþi de la capãt în fiecare zi, mai puternice ºi maipentru cã o luaþi de la capãt în fiecare zi, mai puternice ºi maipentru cã o luaþi de la capãt în fiecare zi, mai puternice ºi maipentru cã o luaþi de la capãt în fiecare zi, mai puternice ºi maihotãrâte, pentru cã sufletul vostru ºtie ce e iubirea, cum sehotãrâte, pentru cã sufletul vostru ºtie ce e iubirea, cum sehotãrâte, pentru cã sufletul vostru ºtie ce e iubirea, cum sehotãrâte, pentru cã sufletul vostru ºtie ce e iubirea, cum sehotãrâte, pentru cã sufletul vostru ºtie ce e iubirea, cum sedãruieºte ºi cum se primeºte ea…ºi pentru tot ceea cedãruieºte ºi cum se primeºte ea…ºi pentru tot ceea cedãruieºte ºi cum se primeºte ea…ºi pentru tot ceea cedãruieºte ºi cum se primeºte ea…ºi pentru tot ceea cedãruieºte ºi cum se primeºte ea…ºi pentru tot ceea cereprezentaþi…pentru voi timpul se opreºte în loc la fiecarereprezentaþi…pentru voi timpul se opreºte în loc la fiecarereprezentaþi…pentru voi timpul se opreºte în loc la fiecarereprezentaþi…pentru voi timpul se opreºte în loc la fiecarereprezentaþi…pentru voi timpul se opreºte în loc la fiecareînceput de Primãvarã sã vã aducã un omagiu:început de Primãvarã sã vã aducã un omagiu:început de Primãvarã sã vã aducã un omagiu:început de Primãvarã sã vã aducã un omagiu:început de Primãvarã sã vã aducã un omagiu:LA MULÞI ANI TUTUROR FEMEILOR,CU OCAZIA ZILEI DE 8 MARTIE!

Prof. ing. Francisc BOLDEA,Primarul Municipiului Lugoj

Dacã vrei sã apari la Fata sãptãmânii, trimite pe email:[email protected] cel puþin trei fotografii,datele personale (localitate, nume, prenume, vârstã, înãlþime,

greutate) ºi un numãr de telefon la care poþi fi contactatã.

FFFFFAAAAATTTTTA SÃPTÃMÂNIIA SÃPTÃMÂNIIA SÃPTÃMÂNIIA SÃPTÃMÂNIIA SÃPTÃMÂNII

RamonaRamonaRamonaRamonaRamonaCorlat, 19 ani,Corlat, 19 ani,Corlat, 19 ani,Corlat, 19 ani,Corlat, 19 ani,

1,58 m,1,58 m,1,58 m,1,58 m,1,58 m,51 kg51 kg51 kg51 kg51 kg

ªantaj de ªantaj de ªantaj de ªantaj de ªantaj de25.000 euro25.000 euro25.000 euro25.000 euro25.000 euro

Mai multe persoane l-au ºantajat pe fiul unui celebru avocatMai multe persoane l-au ºantajat pe fiul unui celebru avocatMai multe persoane l-au ºantajat pe fiul unui celebru avocatMai multe persoane l-au ºantajat pe fiul unui celebru avocatMai multe persoane l-au ºantajat pe fiul unui celebru avocattimiºorean. Flagrantul a fost realizat, luni, 5 martie, în benzinãriatimiºorean. Flagrantul a fost realizat, luni, 5 martie, în benzinãriatimiºorean. Flagrantul a fost realizat, luni, 5 martie, în benzinãriatimiºorean. Flagrantul a fost realizat, luni, 5 martie, în benzinãriatimiºorean. Flagrantul a fost realizat, luni, 5 martie, în benzinãriaMol din Lugoj. Andrei PetriºorMol din Lugoj. Andrei PetriºorMol din Lugoj. Andrei PetriºorMol din Lugoj. Andrei PetriºorMol din Lugoj. Andrei Petriºor, fiul avocatului Petre Petriºor, fiul avocatului Petre Petriºor, fiul avocatului Petre Petriºor, fiul avocatului Petre Petriºor, fiul avocatului Petre Petriºor(fost preºedinte al T(fost preºedinte al T(fost preºedinte al T(fost preºedinte al T(fost preºedinte al Tribunalului Tribunalului Tribunalului Tribunalului Tribunalului Timiº), a primit un telefonimiº), a primit un telefonimiº), a primit un telefonimiº), a primit un telefonimiº), a primit un telefonprin care i s-au cerut 25.000 euro pentru a nu publica niºteprin care i s-au cerut 25.000 euro pentru a nu publica niºteprin care i s-au cerut 25.000 euro pentru a nu publica niºteprin care i s-au cerut 25.000 euro pentru a nu publica niºteprin care i s-au cerut 25.000 euro pentru a nu publica niºtepoze compromiþãtoare cu el. Andrei a depus o plângere lapoze compromiþãtoare cu el. Andrei a depus o plângere lapoze compromiþãtoare cu el. Andrei a depus o plângere lapoze compromiþãtoare cu el. Andrei a depus o plângere lapoze compromiþãtoare cu el. Andrei a depus o plângere laparchet. Anchetatorii au acþionat cu profesionalism ºi au reþinutparchet. Anchetatorii au acþionat cu profesionalism ºi au reþinutparchet. Anchetatorii au acþionat cu profesionalism ºi au reþinutparchet. Anchetatorii au acþionat cu profesionalism ºi au reþinutparchet. Anchetatorii au acþionat cu profesionalism ºi au reþinutdouã tinere din Reºiþa care au venit sã ia banii. Ulteriordouã tinere din Reºiþa care au venit sã ia banii. Ulteriordouã tinere din Reºiþa care au venit sã ia banii. Ulteriordouã tinere din Reºiþa care au venit sã ia banii. Ulteriordouã tinere din Reºiþa care au venit sã ia banii. Ulterior, a fost, a fost, a fost, a fost, a fostreþinutã ºi Oana Ciobanu, fiica unuia dintre cei mai importanþireþinutã ºi Oana Ciobanu, fiica unuia dintre cei mai importanþireþinutã ºi Oana Ciobanu, fiica unuia dintre cei mai importanþireþinutã ºi Oana Ciobanu, fiica unuia dintre cei mai importanþireþinutã ºi Oana Ciobanu, fiica unuia dintre cei mai importanþioameni de afaceri din Reºiþa, Cornel Ciobanu, cunoscut ºi caoameni de afaceri din Reºiþa, Cornel Ciobanu, cunoscut ºi caoameni de afaceri din Reºiþa, Cornel Ciobanu, cunoscut ºi caoameni de afaceri din Reºiþa, Cornel Ciobanu, cunoscut ºi caoameni de afaceri din Reºiþa, Cornel Ciobanu, cunoscut ºi ca“Barbãlatã”. Acesta are mare parte din spaþiile comerciale din“Barbãlatã”. Acesta are mare parte din spaþiile comerciale din“Barbãlatã”. Acesta are mare parte din spaþiile comerciale din“Barbãlatã”. Acesta are mare parte din spaþiile comerciale din“Barbãlatã”. Acesta are mare parte din spaþiile comerciale dinReºiþa, iar printre ultimele sale achiziþii este ºi funicularul dinReºiþa, iar printre ultimele sale achiziþii este ºi funicularul dinReºiþa, iar printre ultimele sale achiziþii este ºi funicularul dinReºiþa, iar printre ultimele sale achiziþii este ºi funicularul dinReºiþa, iar printre ultimele sale achiziþii este ºi funicularul dinlocalitate, care a fost cumpãrat de la combinatul siderurgic.localitate, care a fost cumpãrat de la combinatul siderurgic.localitate, care a fost cumpãrat de la combinatul siderurgic.localitate, care a fost cumpãrat de la combinatul siderurgic.localitate, care a fost cumpãrat de la combinatul siderurgic.Conform anchetatorilorConform anchetatorilorConform anchetatorilorConform anchetatorilorConform anchetatorilor, Oana Ciobanu a fost cea care a, Oana Ciobanu a fost cea care a, Oana Ciobanu a fost cea care a, Oana Ciobanu a fost cea care a, Oana Ciobanu a fost cea care acoordonat totul prin telefon de la Reºiþa. Pentru ridicarea banilorcoordonat totul prin telefon de la Reºiþa. Pentru ridicarea banilorcoordonat totul prin telefon de la Reºiþa. Pentru ridicarea banilorcoordonat totul prin telefon de la Reºiþa. Pentru ridicarea banilorcoordonat totul prin telefon de la Reºiþa. Pentru ridicarea banilora trimis-o pe Larisa Simion, care a fost dusã cu maºina de una trimis-o pe Larisa Simion, care a fost dusã cu maºina de una trimis-o pe Larisa Simion, care a fost dusã cu maºina de una trimis-o pe Larisa Simion, care a fost dusã cu maºina de una trimis-o pe Larisa Simion, care a fost dusã cu maºina de unprieten, Adrian Iancu, acesta ºtiind despre ºantaj. Judecãtoriaprieten, Adrian Iancu, acesta ºtiind despre ºantaj. Judecãtoriaprieten, Adrian Iancu, acesta ºtiind despre ºantaj. Judecãtoriaprieten, Adrian Iancu, acesta ºtiind despre ºantaj. Judecãtoriaprieten, Adrian Iancu, acesta ºtiind despre ºantaj. JudecãtoriaTimiºoara a decis în urma audierilor cercetarea celor trei înTimiºoara a decis în urma audierilor cercetarea celor trei înTimiºoara a decis în urma audierilor cercetarea celor trei înTimiºoara a decis în urma audierilor cercetarea celor trei înTimiºoara a decis în urma audierilor cercetarea celor trei înstare de libertate, aceºtia având interdicþistare de libertate, aceºtia având interdicþistare de libertate, aceºtia având interdicþistare de libertate, aceºtia având interdicþistare de libertate, aceºtia având interdicþieeeee de a pãrãsi þara. de a pãrãsi þara. de a pãrãsi þara. de a pãrãsi þara. de a pãrãsi þara.Procurorii au fãcut recurs împotriva deciziei judecãtoriei, iarProcurorii au fãcut recurs împotriva deciziei judecãtoriei, iarProcurorii au fãcut recurs împotriva deciziei judecãtoriei, iarProcurorii au fãcut recurs împotriva deciziei judecãtoriei, iarProcurorii au fãcut recurs împotriva deciziei judecãtoriei, iarcazul urmeazã sã fie judecat de Tcazul urmeazã sã fie judecat de Tcazul urmeazã sã fie judecat de Tcazul urmeazã sã fie judecat de Tcazul urmeazã sã fie judecat de Tribunalul Tribunalul Tribunalul Tribunalul Tribunalul Timiº.imiº.imiº.imiº.imiº.

n Apã potabilã de cea mai bunã calitate Apã potabilã de cea mai bunã calitate Apã potabilã de cea mai bunã calitate Apã potabilã de cea mai bunã calitate Apã potabilã de cea mai bunã calitateÎn 5 martie, primarul a avut o întâlnire cu reprezentanþii firmei Hidroconstrucþia. „Au fost

remediate toate problemele de pe magistrala principalã, au fost spãlate conductele, a fostlegat cartierul „Timiºoarei” pe magistrala nouã, iar atunci când condiþiile meteo vor fifavorabile vor demara lucrãrile de conectare la noua magistralã a cartierelor Micro V, MicroIV, Micro III, Micro II ºi Micro I. Astfel, locuitorii acestor cartiere vor beneficia de apã potabilãde cea mai bunã calitate”, a declarat primarul. Au mai fost înlocuite ºi pompele de la Uzinelede Apã numãrul 1 ºi 2 ºi au fost denisipate cele ºase foraje. Împreunã cu firma deproiectare a fost stabilit un grafic de prioritãþi în ceea ce priveºte derularea lucrãrilor dereabilitare a alimentãrii cu apã. S-a început deja cu strada Astalaº, porþiunea din spate,începând de la intrarea în Micro IV, urmând apoi ca lucrãrile sã continue cu str. Cernei. „Înpresã apar diverse persoane care semnaleazã problemele cu apa ºi canalizarea pe care leîntâmpinã cetãþenii din oraºul nostru ca ºi când pânã acum aceste persoane ar fi trãitaltundeva. Aceste probleme sunt de fapt vechi de 15 ani, nerezolvate de cei care au avutoraºul în administrare”, a mai adãugat edilul ºef.

n Concursul TMMA Concursul TMMA Concursul TMMA Concursul TMMA Concursul TMMATETETETETE

pag.pag.pag.pag.pag.88888

Sâmbãtã, 25 februarie 2012, a avut loc, laColegiul „C. D. Loga” din Timiºoara, cea de-aVII-a ediþie a concursului internaþional de mate-maticã „TMMATE”, la care au participat elevi dinTimiº, Hunedoara ºi Arad, din Ungaria ºi Serbia.

n Soþia unui fost poliþist Soþia unui fost poliþist Soþia unui fost poliþist Soþia unui fost poliþist Soþia unui fost poliþista fost tâlhãritã la Darovaa fost tâlhãritã la Darovaa fost tâlhãritã la Darovaa fost tâlhãritã la Darovaa fost tâlhãritã la Darova

Poliþiºtii din Lugoj au omisiune dificilã. O femeiede 74 de ani a fost tâlhãritãîn noaptea de luni spremarþi, 6 martie 2012.Poliþiºtii au fost anunþaþiprin serviciul 112 de inci-dent, iar la faþa locului auajuns mai multe echipaje.Din primele cercetãri s-astabilit cã, în cursul nopþii,mai mulþi indivizi mascaþiau intrat în locuinþã, întimp ce femeia dormea.Aceasta a fost imobili-zatã de infractori, care,apoi, i-au cerut sã lespunã unde se aflã banii.

pag.pag.pag.pag.pag.33333

n Despre noul adãpost de câini Despre noul adãpost de câini Despre noul adãpost de câini Despre noul adãpost de câini Despre noul adãpost de câiniLucrãrile de la noul adãpost de câini se vor derula rapid pentru a se putea

face prinderea ºi adãpostirea câinilor în cele douã adãposturi. Pânã în 15aprilie se vor aduna toþi câinii fãrã stãpân din oraº. În perioada imediat urmãtoarese va achiziþiona toatã medicamentaþia necesarã pentru îngrijirea animalelor.

Page 2: Actualitatea 775

ACTUALITATEA 9-15 MARTIE 20122 HOTNEWS

Cã româncele sunt femei foarte frumoasenu încape nicio îndoialã. Cu toate cã noi ºtimasta, ne-au spus-o ºi alþii, care au venit lanoi nu doar sã le admire, ci ºi sã le ia în þaralor, sau sã rãmânã aici împreunã cu ele. Iatãînsã cã, dintr-un clasament întocmit recent,cu cele mai frumoase femei din lume, tocmairomâncele lipsesc. Pãi se poate aºa ceva?Tocmai acum, în preajma zilei de 8 martie?Dacã sunteþi curioºi ºi, mai ales, curioase,vã prezentãm, pe scurt, topul oraºelor cucele mai frumoase femei. Aºadar, pe locul10 se situeazã Montreal, Canada. Pe locul 9întâlnim Seul, Coreea de Sud. Pe locul 8,Amsterdam, Olanda. Pânã aici, mai merge,dar, sincer sã fiu, nu credeam cã femeile dinTel Aviv, Israel, sunt atât de frumoase încâtsã ocupe locul 7 în acest Top 10. Rusoaicele,cele din Moscova, da, sunt minunate, darnici ele nu prea urcã în clasament decât pelocul 6, pentru cã le-au luat-o înaintebulgãroaicele din Varna, care se aflã pepoziþia 5. Urmeazã Buenos Aires, Argentina,cu femeile lor din telenovele, cãrora nu ai cele reproºa. Ele ocupã locul 4. Bineînþeles cãnu puteau lipsi din acest top americanceledin New York City, capitala modei, chiar dacãsunt clasate pe locul 3. Urmeazã Stockholm,Suedia, cu blondele sale înalte ºi mereuvesele, pe locul 2. ªi acum, pe primul loc,Kiev, Ucraina, oraºul celor mai frumoasefemei din lume. Nu vã întristaþi, doamnelor ºidomniºoarelor din România, doamnelor ºidomniºoarelor din Lugoj, cã nu figuraþi întopul prezentat mai sus. Pentru cã, o spunemcu sinceritate, în inima noastrã voi sunteþi peprimul loc. Vã iubim ºi vã urãm La mulþi ani!

n Pãrerea mea! Pãrerea mea! Pãrerea mea! Pãrerea mea! Pãrerea mea!

Nicolae SILADE

Pe drumulPe drumulPe drumulPe drumulPe drumulcel bun (IX)cel bun (IX)cel bun (IX)cel bun (IX)cel bun (IX)

FEM PANTFEM PANTFEM PANTFEM PANTFEM PANTA RHEIA RHEIA RHEIA RHEIA RHEIîncãlþãminte,

îmbrãcãminte, marochinãriin str. Unirii nr.2, telefon: 0356.452.204.n str. Avram Iancu nr.3, telefon: 0356. 175.663

în fiecare vineri,reducere de 10%la toate produsele

Orar:Orar:Orar:Orar:Orar:9-189-189-189-189-18

AlegePANTARHEI,alegepreþul

corect!

n Caricatura sãptãmânii Caricatura sãptãmânii Caricatura sãptãmânii Caricatura sãptãmânii Caricatura sãptãmânii n by CRIV by CRIV by CRIV by CRIV by CRIVn caricatura sãptãmânii caricatura sãptãmânii caricatura sãptãmânii caricatura sãptãmânii caricatura sãptãmânii n by CRIV by CRIV by CRIV by CRIV by CRIVl Nu existã nici fericire, nici nenorocire pe lume; existã

doar compararea unei stãri cu cealaltã ºi atâta tot. Doarcel care a simþit nefericirea cea mai cumplitã e în stare sãsimtã cea mai mare fericire. Ca sã-þi dai seama cât debine este sã trãieºti, trebuie sã fi dorit sã mori.

(Alexandre Dumas)l Fiinþele umane cele mai fericite nu posedã mare

lucru, ele sunt. (G. Mallasz)l Visul pe care îl visezi singur rãmâne un vis, visul

pe care îl visezi cu alþii devine realitate. (Scripturile antice Tibetane)l Îmi iubesc þara atunci când nu mã uit la televizor ºi

când nu merg pe stradã. (Octavian Paler)l Aº vrea sã am curajul sã redevin un nimeni, dar curajul

acesta nu-i este dat oricui. (Mircea Cãrtãrescu)l Cred în orice pânã nu se demonstreazã a fi fals. Aºa

cã eu cred în zâne, mituri, dragoni. Toate existã, chiar dacãexistã doar în mintea ta. Cine spune cã visele ºi coºmarurilenu sunt la fel de reale ca aici ºi acum? (John Lenon)

n Sã mai ºi gândim! Sã mai ºi gândim! Sã mai ºi gândim! Sã mai ºi gândim! Sã mai ºi gândim!

Minunea acestei pr imãveri sã luminezeMinunea acestei pr imãveri sã luminezeMinunea acestei pr imãveri sã luminezeMinunea acestei pr imãveri sã luminezeMinunea acestei pr imãveri sã luminezeinimile celor care sunt primãvara noastrã!inimile celor care sunt primãvara noastrã!inimile celor care sunt primãvara noastrã!inimile celor care sunt primãvara noastrã!inimile celor care sunt primãvara noastrã!

Vã trimit un buchet de flori, un zâmbet ºiVã trimit un buchet de flori, un zâmbet ºiVã trimit un buchet de flori, un zâmbet ºiVã trimit un buchet de flori, un zâmbet ºiVã trimit un buchet de flori, un zâmbet ºigândurile mele cele mai bune, iar soarelegândurile mele cele mai bune, iar soarelegândurile mele cele mai bune, iar soarelegândurile mele cele mai bune, iar soarelegândurile mele cele mai bune, iar soareleprimelor zile de Martie sã vã aducã renaºtereaprimelor zile de Martie sã vã aducã renaºtereaprimelor zile de Martie sã vã aducã renaºtereaprimelor zile de Martie sã vã aducã renaºtereaprimelor zile de Martie sã vã aducã renaºtereasperanþei, a bucuriei ºi a cãldurii în suflet!speranþei, a bucuriei ºi a cãldurii în suflet!speranþei, a bucuriei ºi a cãldurii în suflet!speranþei, a bucuriei ºi a cãldurii în suflet!speranþei, a bucuriei ºi a cãldurii în suflet!

LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!Deputat, Sorin STRAGEA

Vã doresc, doamnelor ºi domniºoarelorVã doresc, doamnelor ºi domniºoarelorVã doresc, doamnelor ºi domniºoarelorVã doresc, doamnelor ºi domniºoarelorVã doresc, doamnelor ºi domniºoarelor, sã, sã, sã, sã, sãaveþi o primãvarã plinã de împliniri, cerulaveþi o primãvarã plinã de împliniri, cerulaveþi o primãvarã plinã de împliniri, cerulaveþi o primãvarã plinã de împliniri, cerulaveþi o primãvarã plinã de împliniri, cerulvostru sã fie mereu fãrã nori, iar calea sã vãvostru sã fie mereu fãrã nori, iar calea sã vãvostru sã fie mereu fãrã nori, iar calea sã vãvostru sã fie mereu fãrã nori, iar calea sã vãvostru sã fie mereu fãrã nori, iar calea sã vãfie presãratã cu flori, noroc ºi bucurii.fie presãratã cu flori, noroc ºi bucurii.fie presãratã cu flori, noroc ºi bucurii.fie presãratã cu flori, noroc ºi bucurii.fie presãratã cu flori, noroc ºi bucurii.

LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!Deputat, Dorel COVACI

La început de primãvarã,La început de primãvarã,La început de primãvarã,La început de primãvarã,La început de primãvarã,doresc sã le transmit tuturor doamnelordoresc sã le transmit tuturor doamnelordoresc sã le transmit tuturor doamnelordoresc sã le transmit tuturor doamnelordoresc sã le transmit tuturor doamnelor

ºi domniºoarelor care sunt primãvaraºi domniºoarelor care sunt primãvaraºi domniºoarelor care sunt primãvaraºi domniºoarelor care sunt primãvaraºi domniºoarelor care sunt primãvaranoastrã, multã dragoste din partea celornoastrã, multã dragoste din partea celornoastrã, multã dragoste din partea celornoastrã, multã dragoste din partea celornoastrã, multã dragoste din partea celor

apropiaþi, sãnãtate ºi îndeplinireaapropiaþi, sãnãtate ºi îndeplinireaapropiaþi, sãnãtate ºi îndeplinireaapropiaþi, sãnãtate ºi îndeplinireaapropiaþi, sãnãtate ºi îndeplinireatuturor dorinþelortuturor dorinþelortuturor dorinþelortuturor dorinþelortuturor dorinþelor.....LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!Senator, Ilie SÂRBU

ANUNÞ PUBLIC PRIVINDDECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

SC TECHNOCER SRL anunþã publiculinteresat asupra deciziei etapei de încadrare decãtre ARPM Timiºoara de a nu se efectuaevaluarea impactului asupra mediului ºievaluarea adecvatã în cadrul proiectului„Amenajare iaz piscicol prin excavare argilã,nisip ºi pietriº” propus a fi amplasat înmunicipiul Lugoj extravilan, perimetrulCernabora Micã, CF nr. 405442, nr. 1231, nr.Top. A683/1, judeþul Timiº.

Proiectul deciziei ºi motivele care ofundamenteazã pot fi consultate la sediulARPM Timiºoara, jud.Timiº, localitateaTimiºoara, B-dul. L.Rebreanu Nr. 18-18A, înzilele luni-vineri între orele 8:00-16:00, precumºi la urmãtoarea adresã de internet: http://arpmtm.anpm.ro – acorduri de mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare întermen de 5 zile de la data publicãrii prezentuluianunþ pânã în data de 14.03.2012.

ANUNÞ PUBLIC PRIVINDDEPUNEREA SOLICITÃRII

DE EMITEREA ACORDULUI DE MEDIU

SC TECHNOCER SRL a-nunþã publicul interesat asupradepunerii solicitãrii de emiterere aacordului de mediu pentru pro-iectul „Staþie asfalt ºi staþie deStaþie asfalt ºi staþie deStaþie asfalt ºi staþie deStaþie asfalt ºi staþie deStaþie asfalt ºi staþie desortare concasare”sortare concasare”sortare concasare”sortare concasare”sortare concasare”,,,,, propus a fiamplasat în extravilan Jena, fostpoligon MAPN, jud. Timiº.

Informaþiile privind proiectulpropus pot fi consultate la sediulARPM Timiºoara, localitateaTimiºoara, B-dul L. Rebreanu NR.18-18 A ºi la sediul SC TECH-NOCER SRL, localitatea Nãdrag,str. Metalurgiºtilor nr.16, în zileleluni-vineri între orele 800-1630.

Observaþiile publicului seprimesc zilnic la sediul ARPMTimiºoara.

ANUNÞ PUBLIC PRIVINDDECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

SC TECHNOCER SRL anunþã publicul interesatasupra deciziei etapei de încadrare de cãtre ARPMTimiºoara de a nu se efectua evaluarea impactuluiasupra mediului ºi evaluare adecvatã în cadrulprocedurilor de evaluare a impactului asupramediului, pentru proiectul „Amenajare iaz piscicolºi de agrement prin excavare agregate naturale ºiscoatere teren din circuitul agricol” propus a fiamplasat în comuna Criciova extravilan, CF nr.400302, 400303, 146 nedef., nr. Top. 400302,400303 ºi A363/2/26, judeþul Timiº.

Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care ofundamenteazã pot fi consultate la sediul ARPMTimiºoara, jud. Timiº, localitatea Timiºoara, B-dul.L. Rebreanu Nr.18-18A în zilele luni-vineri între orele8:00-16:00, precum ºi la urmãtoarea adresã deinternet http://arpmtm.anpm.ro – acorduri de mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare în termende 5 zile de la data publicãrii prezentului anunþ, pânãla data de 14.03.2012.

Afiºe arteziene Una dintre fântânile arte-

ziene, care se aflã la intersec-þia strãzilor Timotei Popovicicu Fãgetului, a devenit pes-te noapte panou de afiºajpentru spectacolele care voravea loc în oraº. O fi vreunobicei împrumutat de la po-liticienii din campania elec-toralã trecutã, cã numai afi-ºele lor pot fi întâlnite ºi acumpe unde nici nu te aºtepþi.

Tineri ºi talentaþiTânãrul cuplu de dansa-

tori, elevii Daria Ardelean ºiRadu Munteanu au urcatpe podium la ”Cupa Her-mannstadt”. Competiþia a a-vut loc la sfârsitul sãptãmâ-nii trecute la Sibiu. Astfel, lacategoria hobby, locul I arevenit celor doi lugojeni,pregãtiþi de prof. AlexandruIagãr, de la Compania Dan-ce Spirit din Timiºoara.

Page 3: Actualitatea 775

ACTUALITATEA 39-15 MARTIE 2012 PRIMPLAN

BârfeleBârfeleBârfeleBârfeleBârfelede lade lade lade lade laCeasulCeasulCeasulCeasulCeasulElectricElectricElectricElectricElectricn Aflãm cã unii lugojeni se foarte bucurã cã s-a dus

zãpada. Noi nu ne bucurãm deloc, pentru cã zãpada acoperisetoate gropile din oraº. Acuma însã, au ieºit cu toatele la ivealãºi încã pe atâtea în plus, cã nu le mai poþi ocoli, oricât ai fi dedãºtept. Dar cum e pe strada Buziaºului, parcã nu e pe nici-unde. Chiar în dreptul staþiei Enel, în dreptul Gammetului,acolo unde sensul giratoriu a devenit invizibil, a apãrut o gro-apã adâncã-adâncã, atât de adâncã încât ar încãpea în ea toþiedilii. Fireºte cã exagerez, dar chiar nu o vede nimeni?n Avem în oraº parcãri multe, foarte multe parcãri,

dar asta nu înseamnã cã lugojenii ºtiu sã parcheze. Saupoate cã ºtiu, dar nu vor sã parcheze nici dupã cumaratã marcajele, nici dupã cum le spune bunul simþ. Casã nu mai vorbim de unii coloraþi care opresc taman înintersecþii sã discute cu alþi coloraþi despre niºte colorate.n Dupã o adormire de câteva luni, a muncitorilor, reîncep

lucrãrile la Biserica “Adormirea Maicii Domunului”. Domnulsã fie cu ei! Cu muncitorii. Sã nu mai adoarmã!n Conform noului nou dicþionar lingvistic, strãzile trebuie

scrise cu “s” mic. Acuma, altã cheltuialã la schimbarea plã-cuþelor cu numele strãzilor! Or fi ºi lingviºtii corupþi?

SC LUCPREST BOMET SRLLugoj, str. Nera nr 35/36, tel. 0256.354.330

n grupuri sanitare n faianþã n gresie n adezivi

n vopsele lavabile n cãzi de baien cãdiþe de duº n cabine duº nbaterii de duº, lavoar, bideu ºi

diferite accesoriipentru baie n mobilier de baie

Program:luni - vineri8,30 - 16,45

sâmbãtã9 - 13

Lugoj, strLugoj, strLugoj, strLugoj, strLugoj, str. Fãgetului nr. Fãgetului nr. Fãgetului nr. Fãgetului nr. Fãgetului nr.71,.71,.71,.71,.71,tel. 0256.351.946, 0727.783.135,tel. 0256.351.946, 0727.783.135,tel. 0256.351.946, 0727.783.135,tel. 0256.351.946, 0727.783.135,tel. 0256.351.946, 0727.783.135,

mail: [email protected]: [email protected]: [email protected]: [email protected]: [email protected]

executã (de peste 20 de ani)CONFECÞII METALICE

de calitate germanãla preþuri româneºti:

porþi, garduri, balustrade din fier forjat,inox, copertine, mobilier metalic,hale ºi multe altele.

sc SCHLIER CHRISTIAN srlsc SCHLIER CHRISTIAN srl

Poliþiºtii din Lugoj au o misiune dificilã. O femeie de 74de ani a fost tâlhãritã în noaptea de luni spre marþi, 6 martie2012. Poliþiºtii au fost anunþaþi prin serviciul 112 de inci-dent, iar la faþa locului au ajuns mai multe echipaje. Dinprimele cercetãri s-a stabilit cã, în cursul nopþii, mai mulþiindivizi mascaþi au intrat în locuinþã, în timp ce femeiadormea. Aceasta a fost imobilizatã de infractori, care, dupãce au legat-o, i-au cerut sã spunã unde sunt banii. Tâlhariiau scotocit toatã casa ºi au luat suma de 4000 de lei.Înainte sã plece, infractorii i-au smuls victimei lãnþiºorul ºicerceii. Anchetatorii au demarat cercetãrile în acest caz ºiau întocmit o listã cu principalii suspecþi. Femeia estesoþia fostului ºef de post din Darova, iar poliþiºtii care in-strumenteazã cazul susþin cã aceasta nu a fost bãtutã. An-cheta este coordonatã sub supravegherea unui procurorde la Parchetul de pe lângã Judecãtoria Lugoj.

n Un rezervor cu bitum Un rezervor cu bitum Un rezervor cu bitum Un rezervor cu bitum Un rezervor cu bituma luat foc la Coºteiua luat foc la Coºteiua luat foc la Coºteiua luat foc la Coºteiua luat foc la Coºteiu

Pompierii lugojeni au intervenit vineri dimineaþã (3martie 2012) la stingerea unui incendiu în Coºteiu.Flãcãrile se manifestau violent la marginea drumuluicare leagã Coºteiu de Þipari, în curtea unde pânã în ur-mã cu câþiva ani funcþiona sediul celor de la DRUMCO.Se pare cã mai mulþi indivizi au vrut sã taie rezervorul cuun autogen, iar la un moment dat bitumul s-a aprins.Speriaþi, muncitorii au fugit, lãsând focul sã se extindã.Oamenii din sat au sunat la 112, dupã ce fumul grosputea fi observat de la câþiva kilometri distanþã. Pompieriiau trimis la Coºteiu douã autospeciale care au stinsfocul în câteva minute. Din fericire, nu au existat victime.

Soþia unui fost poliþistSoþia unui fost poliþistSoþia unui fost poliþistSoþia unui fost poliþistSoþia unui fost poliþista fost tâlhãritã la Darovaa fost tâlhãritã la Darovaa fost tâlhãritã la Darovaa fost tâlhãritã la Darovaa fost tâlhãritã la Darova

Un þigan din Lugoj s-a spânzurat

n O fatã de 15 ani a O fatã de 15 ani a O fatã de 15 ani a O fatã de 15 ani a O fatã de 15 ani afost violatã de trei tinerifost violatã de trei tinerifost violatã de trei tinerifost violatã de trei tinerifost violatã de trei tineri

Poliþiºtii din Lugoj trebuie sã deºluºeascã iþele unei poveºtide dragoste care s-a sfârºit prost pentru trei tineri dintr-un satde lângã Lugoj. Cei trei ºi-au petrecut noaptea de marþi, 28februarie 2012, cu o tânãrã din satul lor, numai cã dupã câte-va ore, sub îndrumarea tatãlui, miercuri, 29 februarie 2012,tânãra a depus plângere la poliþie, acuzându-i pe cei trei deviol. Poliþiºtii ºi-au fãcut datoria ºi au chemat toate pãrþile laaudieri. În timp ce fata susþinea cã a fost violatã, tinerii au spuscã aceasta a întreþinut relaþii sexuale de bunã voie cu ei. Tânãraa fost supusã unor investigaþii medicale care au stabilit cã aîntreþinut relaþii sexuale, însã nu a avut nici mãcar o zgârieturãpe corp. Poliþiºtii continuã cercetãrile în acest caz, urmând ca,în câteva zile, sã stabileascã împreunã cu un procuror ce s-aîntâmplat cu exactitate între cei patru tineri.

Un þigan din Lugoj a fostgãsit mort în propria locuinþã,sâmbãtã, 5 martie 2012. Bãr-batul de 46 de ani a fost gãsitde membrii familiei spânzuratîntr-o camerã de pe stradaDobrogeanu Gherea.

În ciuda faptului cã oame-nii au încercat sã îl resusci-teze, acesta nu a mai putut fi

readus la viaþã. O echipã decriminaliºti s-a deplasat la faþalocului, stabilind cã pe trupulbãrbatului nu sunt urme deviolenþã, în afara de cele de lanivelul gâtului. Membrii fa-miliei susþin cã bãrbatul nui-a ameninþat cã va recurgela un asemenea gest. La faþalocului nu a fost gãsit un bilet

prin care bãrbatul sã explicemotivul care l-a determinat sãfacã acest lucru. Cei care l-aucunoscut susþin cã nu aveadatorii ºi nu avea problemeîn viaþa de zi cu zi. Cadavrula fost transportat la morgaspitalului, unde medicii legiºtiau încercat sã afle cu exactita-te care a fost cauza morþii.

n Un microbuz s-a rãstur Un microbuz s-a rãstur Un microbuz s-a rãstur Un microbuz s-a rãstur Un microbuz s-a rãstur-----nat în zona Dealul Viilornat în zona Dealul Viilornat în zona Dealul Viilornat în zona Dealul Viilornat în zona Dealul Viilor

Doi tineri angajaþi la o firmã din judeþul Prahova au scãpatca prin minune cu viaþã, dupã ce maºina în care se aflau s-a rãsturnat. Din primele cercetãri efectuate, a rezultat cãmiercuri, 29 februarie 2012, ºoferul nu a adaptat viteza lacondiþiile de drum înzãpezit ºi, dupã câteva piruete pe ºosea,s-a rãsturnat într-un ºanþ. Atât ºoferul cât ºi pasagerul aflatpe scaunul din dreapta faþã al microbuzului au ieºit singuridintre fiarele maºinii. Cei doi au primit primul ajutor de lamai multe echipaje de la salvare. Microbuzul era încãrcat cuîncãlþãminte sport. Doar pasagerul a fost dus la spital pentruun examen medical mai complex.

n Încã o Încã o Încã o Încã o Încã ofemeie afemeie afemeie afemeie afemeie afost bãtutãfost bãtutãfost bãtutãfost bãtutãfost bãtutã

Numãrul femeilor care auajuns în ultima perioadã laspital din cauza loviturilorprimite de la soþi a crescut.Ultimul caz înregistrat a fostmarþi seara, când o femeie afost bãtutã cu picioarele decãtre soþ pe strada Zorilor.Femeia bãtutã a fost preluatãde un echipaj SMURD ºidusã la spital. Din primeleinformaþii obþinute depoliþiºti, femeia a fost lovitãcu pumnii ºi cu picioareleîn zona costalã. La fel ca ºiîn celelalte cazuri, poliþiºtii nupot interveni decât dacã fe-meia va depune plângere.Poliþiºtii susþin cã 99% dintrefemeile agresate în cãminulconjugal refuzã sã depunãplângere împotriva soþilorsau concubinilor de teamãcã vor fi bãtute din nou.

n Un tânãr a furat Un tânãr a furat Un tânãr a furat Un tânãr a furat Un tânãr a furatdouã mobile ºi un laptopdouã mobile ºi un laptopdouã mobile ºi un laptopdouã mobile ºi un laptopdouã mobile ºi un laptop

Poliþiºtii din Lugoj l-au prins pe R. Basca, de 19 ani, dinBalinþ, care cã în data de 26.02.2012 a tâlhãrit un bãrbat înpropria locuinþã. B. G. Cristian se afla la domiciliu, când a fostagresat de suspect cu un obiect contondent, fiind lovit de maimulte ori în zona capului, lovituri care l-au condus la pierdereacunoºtinþei. Dupã ce a agresat gazda, tânãrul a sustras dinlocuinþa acesteia douã telefoane mobile ºi un laptop.

n Doi dintre morþii Doi dintre morþii Doi dintre morþii Doi dintre morþii Doi dintre morþiiîn accidentul din Spaniaîn accidentul din Spaniaîn accidentul din Spaniaîn accidentul din Spaniaîn accidentul din Spaniasunt de loc de lângã Lugojsunt de loc de lângã Lugojsunt de loc de lângã Lugojsunt de loc de lângã Lugojsunt de loc de lângã Lugoj

Poliþiºtii au reuºit sã identifice victimele unui teribilaccident petrecut în Spania în data de 19 februarie 2012.În urma cercetãrilor fãcute, autoritãþile au stabilit cã doidintre morþi sunt din Jupani, comuna Traian Vuia. Înurma acciden-tului, cinci persoane au murit pe loc, iaralte trei au ajuns în stare gravã la spital. Microbuzul încare se aflau Ioan Adam ºi Erszebet Adam a fost pur ºisimplu strivit de un camion. Medicii legiºti spanioli auputut cu greu sã strângã date despre cadavrele mutilate,astfel cã abia în cursul sãptãmânii trecute s-a reuºitidentificarea victimelor. Tragedia s-a petrecut la graniþadintre Spania ºi Franþa, în apropierea localitãþii Figueres,din provinicia Girona. Politiºtii din Fãget au comunicatautoritãþilor spaniole cã cele douã persoane sunt de locdin Jupani, dar nu mai au rude în zona comunei TraianVuia. În accident ºi-au mai pierdut viaþa trei români dinjudeþul Caraº-Severin ºi ºoferul microbuzului, patron alunei firme de transport persoane din Reºiþa.

n T T T T Transporta 2 metri cubiransporta 2 metri cubiransporta 2 metri cubiransporta 2 metri cubiransporta 2 metri cubide lemne fãrã documentede lemne fãrã documentede lemne fãrã documentede lemne fãrã documentede lemne fãrã documente

În data de 29 februarie 2012, în jurul orei 19, poliþiºtiidin cadrul Oraºului Fãget au depistat între localitãþileMargina ºi Sinteºti, pe S. D. Adrian, de 26 de ani, dincomuna Fârdea, care transporta cu o autoutilitarã can-titatea de 2 metri cubi de material lemnos. Fiind întrebatde documentele de însoþire a lemnului, ºoferul a declaratcã nu deþine astfel de acte. Urmare a celor constatate,faþã de ºofer s-a luat mãsura sancþionãrii contravenþionalecu amendã în valoare de 2.000 de lei, iar materialullemnos a fost confiscat.

Celsicopodele laminate, lambriuri,tavane, amenajãri interioare

Tel. [email protected]

Tel. 0256.353.130str. Mãrãsesti nr. 2,,

SU

PE

R P

RO

MO

TIE

,

PODELEde la 17, 90

lei/mp

n TERACOTE TERACOTE TERACOTE TERACOTE TERACOTE

Reducere20%TERMOPAN

NOU!NOU!NOU!NOU!NOU!n T T T T TAPETAPETAPETAPETAPET

Page 4: Actualitatea 775

ACTUALITATEA 9-15 MARTIE 20124 SOCIAL

n Maica Rusia, timp de ºase ani, este logoditã cu noul-vechi Tãtic. Judoka KGB, posesor de centurã neagrã (parcã3 DAN), adicã Vova Putin, la aflarea veºtii cã a câºtigat ale-gerile, luând drept model pe pãrintele lacrimei perfide,TraianBãsescu, a lãcrimat ºi el. Amintindu-ºi de celebrul film “Mos-cova nu crede în lacrimi”, opoziþia a demonstrat, având ºipancarte pe care scria: “Moscova nu crede în lacrimi... decrocodil”. Parcã le-aº da dreptate contestatarilor lui Putin,spunând cã bine face Moscova.n De vreo trei zile încoace, gura nu-i mai tace mediei ro-

mâneºti ºi ne bombardeazã cu ºtiri despre un scelerat, care,într-un puseu de gelozie, ºi-a împuºcat soþia ºi o prietenã dea ei, tocmai la seviciu. Se despicã firul de pãr în patru. Ce nu-mãr la pantof are criminalul, câte cartuºe a tras, câte s-au maigãsit acasã, câte... ºi mai câte. A devenit problema naþionalã aromânilor. Despre cele 2000 de case din judeþul Buzãu carese aflã încã sub zãpadã, despre riscul major al unui nou cutre-mur de magnitudinea celui din 4 martie 1977, care ar dãrâmasute de case din Bucureºti ºi ar face mii de victime, se aminteºtedoar aºa, tangenþial. Dublul asasinat i-a pus în umbrã chiar ºipe Moni, pe Iri, pe Botezatu, pe Drãguºanu, pe Sexi Brãileanca,pe Zãvoranca, pe împãraþii ºi regii manelelor, pe... Pepe. Dacãse face atâta tam-tam pe tema asta, e ºi din cauza românuluicare devoreazã astfel de ºtiri. Dacã nu ar fi trist, ar fi vesel.n Potrivit unui sondaj comandat de “Adevãrul” ºi realizat

de IMAS în luna februarie 2012, 76,1% dintre români auîncredere în Raed Arafat. Scorul înregistrat de Arafat este apro-ximativ egal cu rezultatele însumate de principalii lideri politici.Preºedintele Traian Bãsescu, premierul Mihai Rãzvan Ungu-reanu, liderul PSD, Victor Ponta, ºi cel al PNL, Crin Antonescu,au împreunã 78,2% - puþin peste al lui. Cu toate acestea, elrefuzã sã intre în mocirla politicii româneºti ºi vrea sã facã încontinuare ceea ce ºtie mai bine. Sã salveze vieþile românilor.Excepþionalã lecþie de profesionalism, moralitate, ataºamentfaþã de patria de adopþie, datã de “românul” nostru de importromânilor care se numesc români numai pentru faptul cã s-au nãscut ºi locuiesc în România. Mircea ANGHEL

kikirimikirikikirimikirikikirimikirikikirimikirikikirimikiri

Pentru cãPentru cãPentru cãPentru cãPentru cãsunteþi celesunteþi celesunteþi celesunteþi celesunteþi celemai dragi fiinþe,mai dragi fiinþe,mai dragi fiinþe,mai dragi fiinþe,mai dragi fiinþe,cele mai aproapecele mai aproapecele mai aproapecele mai aproapecele mai aproapede sufletulde sufletulde sufletulde sufletulde sufletulnostrunostrunostrunostrunostruºi pentru cãºi pentru cãºi pentru cãºi pentru cãºi pentru cãne dãruiþine dãruiþine dãruiþine dãruiþine dãruiþiiubirea,iubirea,iubirea,iubirea,iubirea,noi,noi,noi,noi,noi,la fiecare începutla fiecare începutla fiecare începutla fiecare începutla fiecare începutde primãvarã,de primãvarã,de primãvarã,de primãvarã,de primãvarã,vã aducemvã aducemvã aducemvã aducemvã aducemîn darîn darîn darîn darîn daro floare ºio floare ºio floare ºio floare ºio floare ºi

UN SINCER LA MULÞI ANI!UN SINCER LA MULÞI ANI!UN SINCER LA MULÞI ANI!UN SINCER LA MULÞI ANI!UN SINCER LA MULÞI ANI!Din partea SC SALPREST SA LUGOJ,

Director, Mircea GHERA

Federaþia Educaþiei NaþionaleSindicatul ÎnvãþãmântuluiPreuniversitar TimiºLa început de primãvarã,adresãm tuturor salariatelordin învãþãmântul timiºean -personal didactic ºi nedidactic- urãri de sãnãtate ºi fericire!

Biroul Executiv,Preºedinte Marian UÞÃ

pub

licita

te

Din suflet, pentru doamne!Din suflet, pentru doamne!Din suflet, pentru doamne!Din suflet, pentru doamne!Din suflet, pentru doamne!

Suntem în luna femeii, o lunã dedicatã doamnelor ºidomniºoarelor, celor care ne însenineazã zilele ºi care sunt denelipsit din viaþa noastrã.

ªi femeile din Organizaþia P.S.D. Lugoj au simþit nevoia, ca înfiecare an, sã fie mai aproape de oameni în acest frumos debut deprimãvarã aducând o razã de soare în sufletul acestora prin di-verse activitãþi organizate în aceastã perioadã.

Putem sã remarcãm Balul Mãrþiºorului care a oferit celoraproximativ 600 de doamne ºi domniºoare prezente momentede delectare, muzicã ºi dans, precum ºi flori oferite din parteaprimarului Municipiului Lugoj prof. ing. Francisc BOLDEA ºi a

colegilor din U.S.L.De asemenea, o acþiune reuºitã ºi cu înaltã

încãrcãturã emoþionalã a fost cea de la centrul de ziSf.Nicolae, unde au oferit din toatã inima bãtrâniloraflaþi în aceastã instituþie, mãrþiºoare, dulciuri ºifructe, odatã cu gândul bun ºi urãri de sãnãtate ºiliniºte sufleteascã.

În data de 8 Martie, Organizaþia de femei P.S.DLugoj va participa la centrul mai sus-amintit la unspectacol susþinut de bãtrâni, când de asemenea levor oferi acestora pachete cu diferite produse.Printoare aceste acþiuni, ca ºi prin multe altele pe care leau desfãºurat ºi le vor desfãºura, femeile din P.S.D.Lugoj doresc sã fie mereu alãturi de oameni.

Organizaþia de femei P.S.D.Lugoj doreºte totodatã

O persoanã a muritvineri dimineaþã (2 martie2012) în urma unui acci-

Accident mortal la ChizãtãuAccident mortal la ChizãtãuAccident mortal la ChizãtãuAccident mortal la ChizãtãuAccident mortal la Chizãtãudent grav petrecut înChizãtãu. Un tir a intrat pecontrasens ºi a lovit în plin

un autoturism care seîndrepta cãtre Lugoj. Înurma impactului, ºoferulautoturismului a rãmasblocat în maºinã fiindnevoie de intervenþia echi-pajelor de descarcerare,pentru extragerea lui dintrefiarele contorsionate. Me-dicii nu au mai putut facenimic pentru omul de 42de ani. Poliþiºtii au întocmitun dosar penal pentruucidere din culpã penumele ºoferului de tir.

n O fetiþã de cinci ani ºi un bãieþel de O fetiþã de cinci ani ºi un bãieþel de O fetiþã de cinci ani ºi un bãieþel de O fetiþã de cinci ani ºi un bãieþel de O fetiþã de cinci ani ºi un bãieþel detrei ani au fost muºcaþi de un Rottweilertrei ani au fost muºcaþi de un Rottweilertrei ani au fost muºcaþi de un Rottweilertrei ani au fost muºcaþi de un Rottweilertrei ani au fost muºcaþi de un Rottweiler

Doi copii, o fetiþã de cinciani ºi veriºorul ei de trei ani,din Hitiaº, au fost muºcaþi, joiseara (1 martie 2012), de uncâine Rottweiler. Cei doi copiise aflau împreunã cu unchiullor în curtea unei pensiuni dinHitiaº, când au fost atacaþi peneaºteptate de un câine dinrasa Rottweiler. Unchiul co-piilor a sunat la numãrul deurgenþã 112 pentru a chemaambulanþa, medicii sosiþi lafaþa locului constatând cãfetiþa a fost muºcatã de piciorºi de ureche, iar bãieþelul de

bãrbie. Din fericire, bãieþelulnu a necesitat internarea înspital, însã fetiþa a fost trans-portatã la Spitalul de Copii"Louis Þurcanu" din Timi-ºoara. Din primele cercetãrise pare cã proprietarul câi-nelui este un bãrbat din Timi-ºoara, care lucreazã ca bar-man la pensiunea din Hitiaº.Proprietarul câinelui nu a de-clarat animalul nici la Aso-ciaþia Chinologicã ºi nici laPoliþie, motiv pentru care i seva aplica o sancþiune con-travenþionalã. Potrivit pur-

tãtorului de cuvânt al IPJTimiº, proprietarul animaluluiriscã dosar penal pentru vãtã-mare corporalã din culpã,pentru lãsarea nesuprave-gheatã a câinelui. De ase-menea, el va mai fi sancþio-nat cu amendã pentru neîn-registrarea animalului.

n Acuzaþii între doi Acuzaþii între doi Acuzaþii între doi Acuzaþii între doi Acuzaþii între doihomosexuali din Lugojhomosexuali din Lugojhomosexuali din Lugojhomosexuali din Lugojhomosexuali din Lugoj

Poliþiºtii au reuºit sã punã mâna pe un bãrbat din Lugojcare era cãutat de câteva zile. Acesta se ascundea în judeþulHunedoara, dupã ce în urmã cu câteva zile ºi-a tâlhãritiubitul. Poliþiºtii susþin cã cei doi bãrbaþi, de 42 respectiv26 de ani, s-au întâlnit pentru o partidã de amor, dupãcare tânãrul de 26 de ani ºi-a tâlhãrit partenerul care, ulte-rior, a avut nevoie de zece zile de îngrijiri medicale. Dupãcâteva zile de cãutãri, poliþiºtii au reuºit sã îl gãseascã.Acesta le-a spus cã a ales sã plece cu câteva bunuri, dupãce amicul sãu nu l-a plãtit pentru partida de sex. Bãrbatula fost adus la Lugoj pentru audieri ºi a fost prezentatjudecãtorilor cu propunerea de arestare preventivã pentrutâlhãrie. Acesta ºi-a recunoscut fapta în faþa politiºtilor,care au ºi recuperat o parte din bunurile furate.

n Un procuror din Lugoj Un procuror din Lugoj Un procuror din Lugoj Un procuror din Lugoj Un procuror din Lugoja eliberat un tâlhara eliberat un tâlhara eliberat un tâlhara eliberat un tâlhara eliberat un tâlhar

Poliþiºtii lugojeni s-au chinuit mai multe zile sã prindã untâlhar ºi chiar dacã au pus mâna pe infractor, munca a fostîn zadar. Un procuror lugojean a reuºit sã surprindã încã odatã, hotãrând cã bãrbatul poate fi eliberat. Victima bãrbatuluieste stupefiatã, mai ales cã poliþiºtii au gãsit bunurile furate,iar medicul legist a eliberat un certificat medico-legal careatesta faptul cã aceasta a avut nevoie de 10 zile de îngrijirimedicale. Decizia, care este absolut incredibilã, l-a surprinschiar ºi pe autorul tâlhãriei care ºi-a recunoscut fapta. Bãrbatulcare a fost reþinut pentru 24 de ore, a fost dus în arestul IPJTimiº, însã a fost eliberat joi seara. Poliþiºtii refuzã sã co-menteze subiectul, însã acest fapt se petrece în timp ceParchetul Lugoj este implicat într-un alt scandal. Se pare cãun tânãr a fãcut trei luni de arest degeaba.

n A tãiat ilegal salcâmi A tãiat ilegal salcâmi A tãiat ilegal salcâmi A tãiat ilegal salcâmi A tãiat ilegal salcâmidin pãdurea oraºului Fãgetdin pãdurea oraºului Fãgetdin pãdurea oraºului Fãgetdin pãdurea oraºului Fãgetdin pãdurea oraºului Fãget

Poliþiºtii din Fãget au depistat 42 de trunchiuri de lemn delungime 2,5 m, de esenþã salcâm, care erau depozitate pemarginea strãzii în apropiere de Temereºti. În urma verificãrilora rezultat cã în decembrie 2011, R. Cornel, din Temereºti, atãiat 20 de salcâmi din pãºunea aparþinând orasului Fãget.Lemnul tãiat ilegal a fost transportat ºi vândut lui T. Ioan. Celcare a cumpãrat lemnele urma sã le foloseascã la construireaunui saivan pentru capre în Temereºti. Lemnul a fost confiscat.

sã transmitã tuturor doamnelor ºi domniºoarelor din Lugoj, sãnu fie descurajate de faptul cã deocamdatã, femeile ocupã un locdestul de modest în politica din România, acest fapt sã fie unfactor motivant pentru acestea în a li se alãtura atât în viaþa politicã,socialã ºi culturalã,cât ºi în acþiuni caritabile sau acþiuni care þinde viaþa femeilor.

Cu ocazia zilei de 8 Martie, urãm tuturor femeilor sã fie veºnicfrumoase ca o zi de primãvarã însoritã, iar fericirea ºi sãnãtateasã fie alãturi de ele!

Departamentul de presã al PSD LUGOJ

Page 5: Actualitatea 775

Cabinet MedicalCabinet MedicalCabinet MedicalCabinet MedicalCabinet MedicalObstetricã-GinecologieObstetricã-GinecologieObstetricã-GinecologieObstetricã-GinecologieObstetricã-Ginecologie

DR. NIÞU RÃZVANDR. NIÞU RÃZVANDR. NIÞU RÃZVANDR. NIÞU RÃZVANDR. NIÞU RÃZVANl Medic Specialist Clinica Universitarã deObstetricã-Ginecologie „Bega” Timiºoara

Adresa: Lugoj, Str. Oltului nr.3, ap.1(fosta Policlinicã)

Orar: Luni, Miercuri, Joi: 16-19.Tel.: 0723.572.811 sau 0752.119.994.

n consultaþii ginecologice complete,test Papanicolau n ecografii abdominaleºi endovaginale n tratamentul colului prin

electrocauterizare n mici intervenþiichirurgicale – montare sterilet

n investigarea ºi tratamentul sterilitãþiin urmãrirea sarcinii n asistenþã la naºtere

la Clinica „Bega” Timiºoara ºi lamaternitãþile private din Timiºoara

n întrerupere de sarcinã întrerupere de sarcinã întrerupere de sarcinã întrerupere de sarcinã întrerupere de sarcinãla cerere, prin aspiraþiela cerere, prin aspiraþiela cerere, prin aspiraþiela cerere, prin aspiraþiela cerere, prin aspiraþieNOU!

ACTUALITATEA 59-15 MARTIE 2012 SOCIAL

CABINET DEPSIHOTERAPIEPsihologclinician/psihoterapeutLuminiþa - Leocadia Huºanu

n evaluare psihologicã;n terapie individualã,de cuplu, de familie;n grupuri de autocunoaºtereºi dezvoltare personalã pentru copii, adolescenþi ºi adulþi.

Lugoj,Micro IV,

str. Nera nr. 40, et, ap. 3.Tel. 0726 / 376 116

n 3 tone de legume ºi fructe 3 tone de legume ºi fructe 3 tone de legume ºi fructe 3 tone de legume ºi fructe 3 tone de legume ºi fructeau fost confiscate în Lugojau fost confiscate în Lugojau fost confiscate în Lugojau fost confiscate în Lugojau fost confiscate în Lugoj

În ziua de 29 februarie 2012 2011, poliþiºtii din cadrulInspectoratului de Poliþie Judeþean Timiº, reprezentanþi aiDirecþiei Regionale Accize ºi Operaþiuni Vamale ºi comisari aiGãrzii Financiare, au organizat o acþiune în municipiul Lugojîn principalele zone de comercializare a alimentelor dinmunicpiu. Controalele au fost efectuate în pieteleagroalimentare, supermarket-uri ºi depozite de legume-fructecare au ca obiect de activitate comercializarea în regimen-gross ºi en detail de produse agroalimentare, ocazie cucare s-au aplicat sancþiuni contravenþionale în valoare de74.555 de lei ºi ridicate în vederea confiscãrii legume ºi fructeîn valoare totalã de 17.698 de lei. De la unitãþile verificate,respectiv 11 societãþi comerciale ºi trei persoane fiziceautorizate, au fost ridicate în vederea confiscãrii 2.000 dekilograme de cartofi, 650 de kilograme de ceapã, 300 dekilograme de clementine, 136 de kilograme de broccoli, 90de kilograme de usturoi, 876 de kilograme de pere, 40 dekilograme de banane, 18 kilograme de lãmâi, 17 de kilogramede kiwi ºi 200 de kilograme de carne de pui.

n Salprestul ia cu asalt Salprestul ia cu asalt Salprestul ia cu asalt Salprestul ia cu asalt Salprestul ia cu asaltstrãzile municipiuluistrãzile municipiuluistrãzile municipiuluistrãzile municipiuluistrãzile municipiului

MISIUNEA BAPTISTÃ INTERNAÞIONALÃStr. Vicenþiu Babeº, numãrul 20Lugoj, Timiº

Convocator Adunare GeneralãConvocator Adunare GeneralãConvocator Adunare GeneralãConvocator Adunare GeneralãConvocator Adunare Generalãa Membrilor Fondatori ai Asociaþieia Membrilor Fondatori ai Asociaþieia Membrilor Fondatori ai Asociaþieia Membrilor Fondatori ai Asociaþieia Membrilor Fondatori ai Asociaþiei

Preºedintele Asociaþiei “Misiune Baptistã Internaþionalã”, dl. OlariuDumitru Gigel, convoacã Adunarea Generalã a membrilor asociaþieipentru joi 22 martie 2012joi 22 martie 2012joi 22 martie 2012joi 22 martie 2012joi 22 martie 2012, ora 10.00,ora 10.00,ora 10.00,ora 10.00,ora 10.00, la sediul Asociaþiei din localitateaLugoj, strada Vicenþiu Babeº, numãrul 20, judeþul Timiº.

Ordinea de zi:1.1.1.1.1. Aprobare cereri membri fondatori de încetarea calitãþii de membru din initiaþivã

proprie.2.2.2.2.2. Primirea de noi membri.3.3.3.3.3. Reducerea numãrului de membri din Comitetul de Conducere de la 7 la 3.4.4.4.4.4. Alegerea unui nou Comitet de Conducere: preºedinte, vicepreºedinte, secretar.5. 5. 5. 5. 5. Schimbarea sediului în comuna Coºteiu, numãrul 62, judeþul Timiº.6.6.6.6.6. Majorarea (completarea) patrimoniului iniþial depus de membri fondatori.7.7.7.7.7. Revocarea comisiei de cenzori ºi a contabilului.

Dupã o iarnã grea, societatea de salubrizare a oraºului îºiintrã în rol. În câteva zile, toate strãzile oraºului vor fi curãþateºi spãlate. Salprestul va avea de muncã cel puþin câtevasãptãmâni, deoarece întreaga operaþiune se va desfãºuramanual sau cu ajutorul maºinii de mãturat. Angajaþii Salprestvor face în zilele urmãtoare un grafic al strãzilor ce urmeazãa fi curãþate, însã mai mult ca sigur vor fi vizate artereleprincipale. Eliberarea strãzilor de praf ºi material antiderapanteste aºteptatã ºi de cei de la Meridian, care vor fi scutiþi deînfundarea gurilor de canalizare în cazul unor ploi. Imediatce curãþenia stradalã va reveni la normal, administraþia localãva începe trasarea marcajelor rutiere pe strãzile principale.

n 113 sticle cu bãuturi al- 113 sticle cu bãuturi al- 113 sticle cu bãuturi al- 113 sticle cu bãuturi al- 113 sticle cu bãuturi al-coolice au fost confiscatecoolice au fost confiscatecoolice au fost confiscatecoolice au fost confiscatecoolice au fost confiscate

Poliþiºtii timiºeni împreunã cu cei din cadrul Serviciului deInvestigare a Fraudelor au efectuat un control tematic în datade 1 martie 2012, la o societate comercialã cu punct de lucrupe strada Calea lui Traian din Sânnicolaul Mare, ocazie cucare pe rafturi au fost descoperite 17 sticle cu bãuturi alcoolicecare aveau aplicate timbre cu aceeaºi serie ºi numãr, pentrucare administratorul a prezentat o facturã fiscalã emisã de osocietate comercialã din Lugoj. De la administratorul societãþiiC. Viorica, au fost ridicate în vederea continuãrii cercetãrilor113 sticle a câte 0.5 l fiecare, care conþineau bãuturi alcoolice,iar poliþiºtii au întocmit actele pentru comiterea infracþiunii deevaziune fiscalã ºi înºelãciune cu privire la calitatea mãrfurilor.

Consiliul Judeþean TConsiliul Judeþean TConsiliul Judeþean TConsiliul Judeþean TConsiliul Judeþean Timiº investeºte peste 3.500.000imiº investeºte peste 3.500.000imiº investeºte peste 3.500.000imiº investeºte peste 3.500.000imiº investeºte peste 3.500.000de lei în Tde lei în Tde lei în Tde lei în Tde lei în Terapia Ocupaþionalã, la Centrul Gãvojdiaerapia Ocupaþionalã, la Centrul Gãvojdiaerapia Ocupaþionalã, la Centrul Gãvojdiaerapia Ocupaþionalã, la Centrul Gãvojdiaerapia Ocupaþionalã, la Centrul Gãvojdia

Consiliul Judeþean Timiº va contribui în acest an la fi-nanþarea unui proiect ce presupune înfiinþarea unui Centrude Integrare prin Terapie Ocupaþionalã în cadrul Centruluide Recuperare ºi Reabilitare Neuropsihiatricã din Gãvojdia.Prin acest proiect se reamenajeazã, extinde ºi doteazã oserie de clãdiri vechi, astfel încât 50 de adulþi cu handicapneuropsihic, dar cu abilitãþi medii, sã poatã lucra în diverseateliere. Prin terapia ocupaþionalã, aceºtia vor avea posi-bilitatea dobândirii deprinderilor de viaþã independentã ºiîmbunãtãþirea deprinderilor necesare satisfacerii nevoilorpersonale, rezultatul final fiind creºterea gradului de auto-nomie personalã cu posibilitatea reintegrãrii parþiale în soci-etate. Suma alocatã de forul judeþean se ridicã la 3.564.240de lei, cu tot cu TVA, aceasta fiind una din cele mai importanteinvestiþii ale Consiliului Judeþean Timiº în partea de est ajudeþului. Centrul de Recuperare ºi Reabilitare Neuro-psihiatricã din Gãvojdia adãposteºte la aceastã orã peste300 de persoane cu handicap. Ion MOLDOVAN

Peste cinci sute de persoane au participat laPeste cinci sute de persoane au participat laPeste cinci sute de persoane au participat laPeste cinci sute de persoane au participat laPeste cinci sute de persoane au participat laBalul Mãrþiºorului 2012, organizat de PSD LugojBalul Mãrþiºorului 2012, organizat de PSD LugojBalul Mãrþiºorului 2012, organizat de PSD LugojBalul Mãrþiºorului 2012, organizat de PSD LugojBalul Mãrþiºorului 2012, organizat de PSD Lugoj

Joi, 1 martie 2012, la restaurantul Acapulco din Lugoj,s-a desfãºurat “Balul Mãrþiºorului”, eveniment organizatde filiala localã a Partidului Social Democrat. Au participatpeste 600 sute de persoane, membri ºi nemembri departid, consilieri locali ºi directori de instituþii din Lugoj.Invitaþii speciali ai evenimentului, deputatul SorinStragea ºi consilierul judeþean Titu Bojin, au fostîntâmpinaþi de primarul Francisc Boldea ºi, împreunã,au oferit doamnelor ºi domniºoarelor câte o floare.Acþiunea a început cu un program artistic oferit deAnsamblul Ana Lugojana, condus de maestrul PuiuMunteanu. Apoi, atmosfera a fost încinsã de solista DanaGruescu ºi formaþia Titel Brestovicean, dupã care a venitrândul celor de la Duo Colompar, din Timiºoara. Timpde mai multe ore, toatã lumea a dansat pe cele mai dife-rite ritmuri. Supriza serii a constituit-o fosta noastrã cole-gã, Marlene Vântu, care a interpretat trei melodii din fol-clorul banãþean. Petrecerea a continuat pânã târziu înnoapte, ultimii petrecãreþi pãrãsind localul în jurul oreiunu din data de 2 martie 2012. Andreea POP

16 familii din Lugoj au fost debranºate de la16 familii din Lugoj au fost debranºate de la16 familii din Lugoj au fost debranºate de la16 familii din Lugoj au fost debranºate de la16 familii din Lugoj au fost debranºate de lareþeaua de apã, din cauza datoriilor acumulatereþeaua de apã, din cauza datoriilor acumulatereþeaua de apã, din cauza datoriilor acumulatereþeaua de apã, din cauza datoriilor acumulatereþeaua de apã, din cauza datoriilor acumulate

Societatea de distribuþie a apei din municipiul Lugoj, ”Meridian 22”, a începutdebranºãrile de la sistemul de alimentare cu apã potabilã a abonaþilor rãu-platnici.Operaþiunea, demaratã la finalul lunii februarie, a lãsat fãrã apã potabilã 16 familii,angajaþii societãþii intervenind pe strãzile Caraiman, Bobâlnei, Ghiocelului, Buziaºului,Oltului, Titulescu, 13 Decembrie, V. Babeº, Bariþiu, Caraiman, Rosada, Trandafirilor,Criºan, Ep. Dr. Ioan Bãlan ºi 20 Decembrie. Meridian 22 are de recuperat de lapersoane fizice, juridice ºi societãþi comerciale 604.332 lei, restanþele fiind mai mari detrei luni de zile. Creanþele ce trebuie recuperate provin de la: locatari blocuri cu contracteindividuale – 98.222 lei, asociaþii de proprietari - 228.265 lei, agenþi economici –124.186 lei ºi populaþie case – 153.709 lei. ”Pânã în 5 martie am recuperat circa 9%din restanþele celor de la case, suma fiind de aproximativ 13.000 de lei. Este perioadaîn care am început debranºãrile, aceasta fiind singura variantã de recuperare a datoriilor”,a precizat contabilului ºef al Meridian 22, economistul Florin Iovescu. Reprezentanþiisocietãþii au anunþat cã rebranºãrile la reþea se vor face pe cheltuiala utilizatorilor, dupãce aceºtia îºi vor achita integral restanþele cãtre Meridian 22. Costurile operaþiunii seridicã la 1.100 de lei, plus refacerea carosabilului. Ion MOLDOVAN

Page 6: Actualitatea 775

ACTUALITATEA 9-15 MARTIE 20126 UTILE & SERVICIITELEFOANETELEFOANETELEFOANETELEFOANETELEFOANE

Primãria Lugoj 0256.352.240Primãria Lugoj 0256.352.240Primãria Lugoj 0256.352.240Primãria Lugoj 0256.352.240Primãria Lugoj 0256.352.240Casa de Culturã M. 351.130Casa de Culturã M. 351.130Casa de Culturã M. 351.130Casa de Culturã M. 351.130Casa de Culturã M. 351.130Casa de Culturã S. 353.253Casa de Culturã S. 353.253Casa de Culturã S. 353.253Casa de Culturã S. 353.253Casa de Culturã S. 353.253Pro Arte 357.886Pro Arte 357.886Pro Arte 357.886Pro Arte 357.886Pro Arte 357.886Muzeu 354.903Muzeu 354.903Muzeu 354.903Muzeu 354.903Muzeu 354.903Biblioteca 351.304Biblioteca 351.304Biblioteca 351.304Biblioteca 351.304Biblioteca 351.304Protopopiatul 351.971Protopopiatul 351.971Protopopiatul 351.971Protopopiatul 351.971Protopopiatul 351.971Admin. Financiarã 351.673Admin. Financiarã 351.673Admin. Financiarã 351.673Admin. Financiarã 351.673Admin. Financiarã 351.673Camera Comerþ 354.920Camera Comerþ 354.920Camera Comerþ 354.920Camera Comerþ 354.920Camera Comerþ 354.920Camera Muncã 351.776Camera Muncã 351.776Camera Muncã 351.776Camera Muncã 351.776Camera Muncã 351.776Forþe de Muncã 351.812Forþe de Muncã 351.812Forþe de Muncã 351.812Forþe de Muncã 351.812Forþe de Muncã 351.812Meridian 22 351.750Meridian 22 351.750Meridian 22 351.750Meridian 22 351.750Meridian 22 351.750Salprest 352.830Salprest 352.830Salprest 352.830Salprest 352.830Salprest 352.830Gara 359.679Gara 359.679Gara 359.679Gara 359.679Gara 359.679Poliþia 351.212Poliþia 351.212Poliþia 351.212Poliþia 351.212Poliþia 351.212Judecãtoria 352.372Judecãtoria 352.372Judecãtoria 352.372Judecãtoria 352.372Judecãtoria 352.372Pol. Comunitarã 353.324Pol. Comunitarã 353.324Pol. Comunitarã 353.324Pol. Comunitarã 353.324Pol. Comunitarã 353.324Jandarmii 353.511Jandarmii 353.511Jandarmii 353.511Jandarmii 353.511Jandarmii 353.511Pompierii 351.560Pompierii 351.560Pompierii 351.560Pompierii 351.560Pompierii 351.560Spitalul 353.731Spitalul 353.731Spitalul 353.731Spitalul 353.731Spitalul 353.731AmbulanþaAmbulanþaAmbulanþaAmbulanþaAmbulanþa 358.000 358.000 358.000 358.000 358.000Stomatologie 0745.316.998Stomatologie 0745.316.998Stomatologie 0745.316.998Stomatologie 0745.316.998Stomatologie 0745.316.998Pol. cu Platã 353.784Pol. cu Platã 353.784Pol. cu Platã 353.784Pol. cu Platã 353.784Pol. cu Platã 353.784Pol. Gârleanu 359.496Pol. Gârleanu 359.496Pol. Gârleanu 359.496Pol. Gârleanu 359.496Pol. Gârleanu 359.496Centrul Cev 356.688Centrul Cev 356.688Centrul Cev 356.688Centrul Cev 356.688Centrul Cev 356.688Urgenþe Gaz 0800.800.928Urgenþe Gaz 0800.800.928Urgenþe Gaz 0800.800.928Urgenþe Gaz 0800.800.928Urgenþe Gaz 0800.800.928Numãr de Urgenþã 112Numãr de Urgenþã 112Numãr de Urgenþã 112Numãr de Urgenþã 112Numãr de Urgenþã 112FARMACIIFARMACIIFARMACIIFARMACIIFARMACIIMaydis Farm 353.039Maydis Farm 353.039Maydis Farm 353.039Maydis Farm 353.039Maydis Farm 353.039Salvia Farm 351.834Salvia Farm 351.834Salvia Farm 351.834Salvia Farm 351.834Salvia Farm 351.834Alcris Farm 353.521Alcris Farm 353.521Alcris Farm 353.521Alcris Farm 353.521Alcris Farm 353.521Farmacia 231 353.602Farmacia 231 353.602Farmacia 231 353.602Farmacia 231 353.602Farmacia 231 353.602Îngerul Farm 351.244Îngerul Farm 351.244Îngerul Farm 351.244Îngerul Farm 351.244Îngerul Farm 351.244Farm ACF Civig 358.429Farm ACF Civig 358.429Farm ACF Civig 358.429Farm ACF Civig 358.429Farm ACF Civig 358.429TAXIMETRETAXIMETRETAXIMETRETAXIMETRETAXIMETRETaxi Sandy 351.888Taxi Sandy 351.888Taxi Sandy 351.888Taxi Sandy 351.888Taxi Sandy 351.888

ISSN 1584-3688Sãptãmânal editat de

A. C. ACTUALITATEAStr. Nicolae Bãlcescu nr. 6

tel./fax: 0256/356.626

REDACÞIA:Director:Nicolae SILADERedactor ºef:Ion MOLDOVANRedactor ºef-adj:Liviu BRÂNDUªONISGR: Andreea POPRedactori:Mircea ANGHEL (actualitate)Cristina FRÃÞILÃ (editorialist)Nicolae TOMA (investigaþii)Dan H. BRUDIU (sport)Remus V. GIORGIONI (culturã)Carmen SILADE (divertisment)Alex. BARANYAI (fotoreporter)Mirela DRAGOTÃ (c. Italia)Cornel DRINOVAN (c. Spania)Publicitate/Marketing:Lidia SILADE,0769.62.62.76, 0256.35.66.26

Cont:RO49BPOS36107001797RON02BANCPOST Agenþia LugojCod fiscal: 26120477

Tipar:SC West Tipo Internaþional SRLTIMIªOARAResponsabil tipar:Micu MARIAN

Difuzare:Gheorghe IORGA

Adresã e-mail:[email protected]

ACTUALITATEAACTUALITATEAACTUALITATEAACTUALITATEAACTUALITATEA

BÃNCIBÃNCIBÃNCIBÃNCIBÃNCI Dobânzi persoane fizice

6 luni 6 luni 6 luni 6 luni 6 luni 1 an 1 an 1 an 1 an 1 anBancpostBancpostBancpostBancpostBancpost 7,00 7,30 7,00 7,30 7,00 7,30 7,00 7,30 7,00 7,30BCR 11,50 11,00BCR 11,50 11,00BCR 11,50 11,00BCR 11,50 11,00BCR 11,50 11,00TTTTTransilvania ransilvania ransilvania ransilvania ransilvania 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00CarpaticaCarpaticaCarpaticaCarpaticaCarpatica 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00BRDBRDBRDBRDBRD 6,75 7,00 6,75 7,00 6,75 7,00 6,75 7,00 6,75 7,00Raif feisenRaif feisenRaif feisenRaif feisenRaif feisen 9,00 9,50 9,00 9,50 9,00 9,50 9,00 9,50 9,00 9,50Alpha Bank 10,00 9,25Alpha Bank 10,00 9,25Alpha Bank 10,00 9,25Alpha Bank 10,00 9,25Alpha Bank 10,00 9,25Pireus Bank 9,00 8,50Pireus Bank 9,00 8,50Pireus Bank 9,00 8,50Pireus Bank 9,00 8,50Pireus Bank 9,00 8,50

LOTO LOTO LOTO LOTO LOTO n LOTO LOTO LOTO LOTO LOTO4 Martie 2012

6 / 49: 49, 24, 44, 5, 22, 3849, 24, 44, 5, 22, 3849, 24, 44, 5, 22, 3849, 24, 44, 5, 22, 3849, 24, 44, 5, 22, 38 noroc: 1 9 3 0 7 0 3 1 9 3 0 7 0 3 1 9 3 0 7 0 3 1 9 3 0 7 0 3 1 9 3 0 7 0 3

5 / 40: 22, 36, 14, 24, 12, 1622, 36, 14, 24, 12, 1622, 36, 14, 24, 12, 1622, 36, 14, 24, 12, 1622, 36, 14, 24, 12, 16 super noroc: 5 5 9 2 8 4 5 5 9 2 8 4 5 5 9 2 8 4 5 5 9 2 8 4 5 5 9 2 8 4

joker: 35, 5, 29, 28, 19, 35, 5, 29, 28, 19, 35, 5, 29, 28, 19, 35, 5, 29, 28, 19, 35, 5, 29, 28, 19, 22222 plus noroc: 6 7 6 4 0 7 6 7 6 4 0 7 6 7 6 4 0 7 6 7 6 4 0 7 6 7 6 4 0 7

VALUTEVALUTEVALUTEVALUTEVALUTE8 Martie 2012

1 euro 4,35581 euro 4,35581 euro 4,35581 euro 4,35581 euro 4,35581 $ 3,31141 $ 3,31141 $ 3,31141 $ 3,31141 $ 3,31141 £ 5,21181 £ 5,21181 £ 5,21181 £ 5,21181 £ 5,21181 CHF 3,61311 CHF 3,61311 CHF 3,61311 CHF 3,61311 CHF 3,61311 g aur 179,07051 g aur 179,07051 g aur 179,07051 g aur 179,07051 g aur 179,0705

Ai nevoie de: 200 gr. ºuncã presatã, 300 gr. pâine albã,100 gr. griº, 300 ml. lapte, 3 ouã, 50 ml. ulei, 20 gr. sare, 2 gr.piper. Cum procedezi: Pâinea se curãþã de coajã ºi se taieîn cuburi mari. ªunca se taie felii subþiri. Griºul se fierbe înlapte, se adaugã miezul de pâine, se mai fierbe 5 minute, apoise lasã la rãcit. În compoziþie se adaugã 2 ouã, amestecândpânã se formeazã o pastã omogenã tare ºi se condimenteazãcu sare ºi piper dupã gust. Pe o folie de aluminiu, din aluat seîntinde o foaie cu grosimea de 2 cm, pe ea se pune ºunca,apoi se ruleazã, acoperind bine ºunca. Într-o tavã unsã cu uleise pune ruloul care se unge cu ou bãtut, apoi se introduce lacuptor, pentru circa 30 minute, la 180 C.

n Reþeta sãptãmâniiReþeta sãptãmâniiReþeta sãptãmâniiReþeta sãptãmâniiReþeta sãptãmânii

Ruladã din pâine ºi ºuncãRuladã din pâine ºi ºuncãRuladã din pâine ºi ºuncãRuladã din pâine ºi ºuncãRuladã din pâine ºi ºuncãRuladã din pâine ºi ºuncãRuladã din pâine ºi ºuncãRuladã din pâine ºi ºuncãRuladã din pâine ºi ºuncãRuladã din pâine ºi ºuncã

n Andreea Pop vã prezintã Vremea în zona LugojAndreea Pop vã prezintã Vremea în zona LugojAndreea Pop vã prezintã Vremea în zona LugojAndreea Pop vã prezintã Vremea în zona LugojAndreea Pop vã prezintã Vremea în zona Lugojn VINERI, VINERI, VINERI, VINERI, VINERI, 99999 Martie 2012: Martie 2012: Martie 2012: Martie 2012: Martie 2012: Vremea va fi cãlduþã, iar cerul

va fi noros. Temperaturile vor fi cuprinse între -1 ºi 90C.n SÂMBASÂMBASÂMBASÂMBASÂMBATÃ, TÃ, TÃ, TÃ, TÃ, 1010101010 Martie 2012 Martie 2012 Martie 2012 Martie 2012 Martie 2012::::: Vremea va fi cãlduþã, iar

cerul va fi noros. Temperaturile vor fi cuprinse între 0 ºi 110C.n DUMINICÃ, DUMINICÃ, DUMINICÃ, DUMINICÃ, DUMINICÃ, 1111111111 Martie 2012 Martie 2012 Martie 2012 Martie 2012 Martie 2012::::: Vremea va fi cãlduþã, iar

cerul va fi noros. Temperaturile vor fi cuprinse între 0 ºi 110C.n LUNI, LUNI, LUNI, LUNI, LUNI, 1212121212 Martie 2012 Martie 2012 Martie 2012 Martie 2012 Martie 2012::::: Vremea va fi cãlduþã, iar cerul

va fi noros. Temperaturile vor fi cuprinse între -3 ºi 100C.n MARÞI, MARÞI, MARÞI, MARÞI, MARÞI, 1313131313 Martie 2012 Martie 2012 Martie 2012 Martie 2012 Martie 2012::::: Vremea va fi cãlduþã, iar cerul

va fi noros. Temperaturile vor fi cuprinse între 3 ºi 100C.n MIERCURI, MIERCURI, MIERCURI, MIERCURI, MIERCURI, 1414141414 Martie 2012 Martie 2012 Martie 2012 Martie 2012 Martie 2012::::: Vremea va fi cãlduþã, iar

cerul va fi noros. Temperaturile vor fi cuprinse între 3 ºi 130C.n JOI, JOI, JOI, JOI, JOI, 1515151515 Martie 2012 Martie 2012 Martie 2012 Martie 2012 Martie 2012: : : : : Vremea va fi cãlduþã, iar cerul va

fi noros. Temperaturile vor fi cuprinse între -2 ºi 130C.

-2-2-2-2-200000CCCCC131313131300000CCCCC

În Lugoj, 93% dintre cetãþeni sunt proprietari, iar restulde 7 procente solicitã o locuinþã de la stat. În prezent, înadministrarea Meridian 22 se aflã peste 400 de locuinþe. „Înurma analizelor efectuate împreunã cu CompartimentulTehnic ºi cu Serviciul Public pentru Administrarea ºi Între-þinerea Domeniului Public s-a constatat cã 50-60 de per-soane locuiesc fãrã documente legale. Se constatã, de ase-menea, cã o mare parte dintre solicitanþii de locuinþe sociale,aproape 700, nu sunt cetãþeni ai Municipiului Lugoj ºiobþin prin diferite forme posibilitatea de a locui la cineva dinoraº (ºedere provizorie). Nici nu lucreazã în municipiul Lugojºi nici nu figureazã ca flotant în oraº. Repartizarea locuinþelorsociale se face pe baza unui regulament aprobat în ConsiliulLocal. Acest regulament trebuie modificat ºi în acest sensam întreprins un prim pas prin Dispoziþia Primarului cunumãrul 100/29.02.2012. Prin aceasta am dispusconstituirea Comisiei Sociale de Analizã a Solicitãrilor deLocuinþe din Fondul de Stat. În fruntea acestei comisii amnumit-o pe Maria Elena Stãmurean, consilier juridic”, adeclarat primarul Francisc Boldea. În data de 6 martie a avutloc o întâlnire a comisiei, fiind stabilitã o modalitate de lucrupentru a se putea analiza toate cele 700 de dosare. Foartemulte dintre dosare dateazã din perioada 1997-2008.

ªapte la sutã dintre lugojeniªapte la sutã dintre lugojeniªapte la sutã dintre lugojeniªapte la sutã dintre lugojeniªapte la sutã dintre lugojenisolicitã o locuinþã de la statsolicitã o locuinþã de la statsolicitã o locuinþã de la statsolicitã o locuinþã de la statsolicitã o locuinþã de la stat

n Schimbãri la Schimbãri la Schimbãri la Schimbãri la Schimbãri laDirecþia de InvestiþiiDirecþia de InvestiþiiDirecþia de InvestiþiiDirecþia de InvestiþiiDirecþia de Investiþii

Volumul mare de lucru din cadrul Direcþiei de Investiþiia Primãriei Municipiului Lugoj a impus delegãri de sarcinipe o perioadã de timp pentru desfãºurarea normalã aactivitãþii. Au fost detaºaþi: de la Compartimentul Tehnic,ing. Radu Rãduþ, pentru probleme legate de parteamecanicã ºi cea electricã; de la Biroul Urbanism, ing.Nicolae Ivaºcu, absolvent al Facultãþii de Construcþii, pentruinvestiþiile din domeniul construcþiilor; de la D.A.S.C.Lugoj, economist Vasile Puzderie, pentru a gestionalegãtura dintre Direcþia de Investiþii ºi Direcþia Economicã.„Am stabilit pentru fiecare sarcini, pe obiective de investiþii,în aºa fel încât urmãrirea ºi realizarea obiectivului sã fiemult mai operativã. În aceastã perioadã cele douã direcþiidesfãºoarã cea mai intensã ºi cea mai grea muncã dincadrul Primãriei”, a declarat ºeful executivului.

n Strada T Strada T Strada T Strada T Strada Tudor Vladimiudor Vladimiudor Vladimiudor Vladimiudor Vladimi-----rescurescurescurescurescu va fi închisã o lunã va fi închisã o lunã va fi închisã o lunã va fi închisã o lunã va fi închisã o lunã

Vineri, 9 martie 2012, vor demara lucrãrile pe stradaTudor Vladimirescu, care va fi închisã circulaþiei publice.Au fost stabilite ºi modificãrile privind traficul în zonã.Autovehiculele de pânã la 7 tone vor circula pe strãzileAlexandru Vlahuþã, 1 Mai, Panselelor, Vlad Þepeº, iarcele de mare tonaj vor utiliza traseul Bocºei, Banatului,Cuza Vodã, Episcop Dr. Ion Bãlan, Caransebeºului,Centurã. Lucrãrile vor dura circa o lunã. Cu aceeaºiechipã se vor executa în continuare lucrãri pe strãzileBela Bartok ºi ªirul Islazului. De asemenea, dacã timpulo va permite, în data de 15 martie se vor finaliza lucrãrilede reabilitare a canalizãrii pe strada Romanilor. Aceeaºiechipã va demara apoi lucrãrile pe strada Avram Iancu.

n Modernizarea trotuarului Modernizarea trotuarului Modernizarea trotuarului Modernizarea trotuarului Modernizarea trotuaruluidin faþa Primãriei Lugojdin faþa Primãriei Lugojdin faþa Primãriei Lugojdin faþa Primãriei Lugojdin faþa Primãriei Lugoj

Au început lucrãrile de modernizare a trotuarului dinfaþa Primãriei ºi a iluminatului arhitectural al acestei instituþii.„Marþi, 6 martie, am dat ordinul de începere a lucrãrilorcare se vor desfãºura pe o suprafaþã de 340 de metripãtraþi. În primul rând, va fi îndepãrtat în totalitate stratulexistent, apoi vom turna 10-12 cm de beton pentru a finivelatã suprafaþa. Urmeazã apoi o ºapã ºi, în final, daleledin granit”, a precizat primarul. De asemenea, a fost emisordinul de începere a lucrãrilor la iluminatul arhitectural alPrimãriei. Lucrãrile se vor desfãºura în douã schimburi,pentru a se finaliza înainte de sãrbãtorile pascale. Cablurilevor fi trase prin interior pentru a nu afecta faþada clãdirii.

n Urmeazã etapa a treia Urmeazã etapa a treia Urmeazã etapa a treia Urmeazã etapa a treia Urmeazã etapa a treiade reabilitare a strãzilorde reabilitare a strãzilorde reabilitare a strãzilorde reabilitare a strãzilorde reabilitare a strãzilor

Referitor la lucrãrile de reabilitare de strãzi dinmunicipiu, ºeful executivului a amintit cã acestea au fostîmpãrþite pe trei etape. Primele douã etape au fost finalizateîn anii anteriori, iar cea de-a treia este în curs de execuþie.Pentru o evidenþã clarã a strãzilor reabilitate sau în cursde reabilitare, presa a primit lista integralã cu strãzilecuprinse în fiecare dintre cele trei etape de reabilitare.

n Încã un bal, de 8 Martie Încã un bal, de 8 Martie Încã un bal, de 8 Martie Încã un bal, de 8 Martie Încã un bal, de 8 MartieÎn data de 8 martie 2012, va fi organizat un nou bal, în

cinstea tuturor femeilor care lucreazã în administraþialugojeanã. La eveniment, care se va desfãºura la RestaurantulAcapulco, sunt invitate sã ia parte 284 de persoane dincadrul Primãriei Municipiului Lugoj ºi a instituþiilor pendinte.

n Prioritatate la asfalt Prioritatate la asfalt Prioritatate la asfalt Prioritatate la asfalt Prioritatate la asfaltÎn perioada imediat urmãtoare, vor demara licitaþiile pentru

repararea drumurilor asfaltate din municipiu, precum ºi a 15km de trotuare din asfalt. Prioritate vor avea cartierele StadionI ºi Stadion III. De asemenea, au demarat achiziþiile pentruexecuþia a 10.000 metri pãtraþi de trotuare dalate în zona centralã.

n T T T T Tudor Gheorghe vineudor Gheorghe vineudor Gheorghe vineudor Gheorghe vineudor Gheorghe vinela Lugoj pe 17 martie cula Lugoj pe 17 martie cula Lugoj pe 17 martie cula Lugoj pe 17 martie cula Lugoj pe 17 martie cuun spectacol extraordinarun spectacol extraordinarun spectacol extraordinarun spectacol extraordinarun spectacol extraordinar

Maestrul Tudor Gheorghe revine la Lugoj în cadrulspectacolului “Rapsod ºi lãutar”. Turneul din acest an alsolistului a început în 5 martie, la Sala Palatului, din Bucureºti.Tudor Gheorghe es-te recunoscut pen-tru spectacolele demuzicã ºi poezie pecare le oferã de 43de ani. Cele maimulte reprezentaþiiale maestrului au oanumitã temã. În2006, prezenta “Cal-varul unei inime pribegi”, spectacol ce conþinea cântecedin anii 1930, în 2008 dedicã un întreg concert (“Lamargine de imperii”) pentru singura regiune din þarã carea fost sub ocupaþia mai multor imperii. De asemenea, lasfârºitul anului 2011, artistul nu a stat “Degeaba… ?!” ºia oferit fanilor o creaþie originalã, în stilul rock-simfonic.Tudor Gheorghe a mai fost la Lugoj în primãvara anului2009, la 20 de ani de la primul sãu recital în oraºul nostru.Spectacolul din acest an va avea loc în sala Teatrului“Traian Grozãvescu”, în 17 martie 2012, de la ora 19.

n Colþul de culturã n

n Femeile social- Femeile social- Femeile social- Femeile social- Femeile social-democrate au oferitdemocrate au oferitdemocrate au oferitdemocrate au oferitdemocrate au oferitcadouri Centrului de Zicadouri Centrului de Zicadouri Centrului de Zicadouri Centrului de Zicadouri Centrului de Zi

Beneficiarii Complexului de Servicii Specializate pentruPersoane Vârstnice ”Sf. Nicolae”, de pe strada AniºoaraOdeanu, au fost sãrbãtoriþi cu ocazia zilei de 1 Martie, de cãtreorganizaþia de femei a PSD Lugoj. Doamnele social-democrateau pregãtit un ”mãrþiºor” din dulciuri ºi fructe pentru cei 17seniori din cadrul complexului. ”Ne-am dorit ºi credem cãam ºi reuºit sã aducem un strop de bucurie în sufletele celorde aici, de la Compexul «Sfântul Nicolae», cu ocazia zilei de1 Martie. Ne bucurãm de fiecare datã când putem fi alãturi deseniorii oraºului” a precizat Gerlinde Opriº, preºedinte alorganizaþiei de femei PSD Lugoj. În semn de mulþumire,beneficiarii complexului le-au invitat pe doamnele social-democrate la un spectacol, ce va avea loc joi, 8 martie, încadrul instituþiei. Alãturi de membrele organizaþiei de femei afost prezent ºi presedintele TSD Lugoj, Cãlin Dobra. (I.M.)

Page 7: Actualitatea 775

ACTUALITATEA 7MOZAIC9-15 MARTIE 2012

Tapiþeriecolþare,colþare,colþare,colþare,colþare,

canapele,canapele,canapele,canapele,canapele,holuri, fotoliiholuri, fotoliiholuri, fotoliiholuri, fotoliiholuri, fotolii

TTTTTel. 0722.381.863, 0722.609.924el. 0722.381.863, 0722.609.924el. 0722.381.863, 0722.609.924el. 0722.381.863, 0722.609.924el. 0722.381.863, 0722.609.924

Lugojenii nu s-au înghesuit în prima zi dedicatã înscrierilor în clasa pregãtitoareºi clasa I, sã treacã pragul ºcolilor, puþini fiind cei care ºi-au depus deja dosarul.Prima etapã a înscrierilor dureazã pânã în 16 martie, timp în care sunt aºteptaþipãrinþii ce vor sã-ºi înscrie copiii în ºcolile din circumscripþia la care au fostarondaþi. Numãrul celor care au mers la ºcoli sã facã aceastã înscriere a fostunul foarte mic, spre surprinderea profesorilor. La ºcoala cu clasele I – VIII“Eftimie Murgu” din Cotu Mic doar doi pãrinþi au þinut sã depunã dosarulcopiilor. ”Am avut doar douã solicitãri în prima zi, mult mai puþin decât ne-amaºteptat. Este posibil ca noutatea acestui sistem sã genereze o reþinere, însã noiam pus la dispoziþia pãrinþilor broºura de înscriere, am prezentat-o în ºedinþelecu pãrinþii. Noi îi încurajãm pe pãrinþi sã vinã pentru cã aici existã o comisie cese ocupã de aceste înscrieri ºi poate oferi lãmuriri la toate problemele ridicate.Este bine ca înscrierile sã se facã din timp ºi sã nu fie lãsate pe ultima zi, 16martie” a declarat prof. Daciana Ardelean, director al ªcolii ”Eftimie Murgu” dinLugoj. A doua etapã a înscrierii se desfãºoarã în perioada 20 – 27 martie, cândvor fi completate cererile de cãtre pãrinþii care au domiciliul în altã circumscripþieºcolarã, pe locurile rãmase libere. Ion MOLDOVAN

n Puþine dosare depuse la Lugoj în prima zi a Puþine dosare depuse la Lugoj în prima zi a Puþine dosare depuse la Lugoj în prima zi a Puþine dosare depuse la Lugoj în prima zi a Puþine dosare depuse la Lugoj în prima zi aetapei de înscriere în clasa pregãtitoare ºi clasa Ietapei de înscriere în clasa pregãtitoare ºi clasa Ietapei de înscriere în clasa pregãtitoare ºi clasa Ietapei de înscriere în clasa pregãtitoare ºi clasa Ietapei de înscriere în clasa pregãtitoare ºi clasa I

1 Martie a fost o zi specialãpentru elevii ªcolii cu claseleI-VIII, Nr. 2, din Lugoj, simbo-lizând nu doar prima zi deprimãvarã, ci ºi o zi dedicatãmãrþiºorului. În incinta ºcolii,holul principal a gãzduit ominiexpoziþie de mãrþiºoare,cu vânzare, confecþionatemanual. Menirea acþiunii erasã arate colegilor, ºi nu nu-mai, cât de creatoare ºi iscusitepot fi mâinile unor elevi, uti-lizând în mod ingenios resur-se aflate la îndemâna oricui.

Expoziþia de mãrþiºoare de la ªcoala 2 a fost un succesExpoziþia de mãrþiºoare de la ªcoala 2 a fost un succesExpoziþia de mãrþiºoare de la ªcoala 2 a fost un succesExpoziþia de mãrþiºoare de la ªcoala 2 a fost un succesExpoziþia de mãrþiºoare de la ªcoala 2 a fost un succesFãrã pretenþia de a producearta sau performanþa artisticã,elevii au avut acea libertatede manifestare ºi exprimare,permiþându-le sã se conec-teze cu ei înºiºi, sã-ºi dezvoltecapacitãþile de expresie, decomunicare, de relaþionare ºisã gãseascã singuri caleaspre schimbare ºi dezvoltarela nivel personal. Exponatele,realizate de elevii claselor I-VIII, sub îndrumarea profe-sorilor, au umplut vizitatorilorsufletele de bucurie, au sti-

mulat ºi promovat capacitãþilecreatoare ale elevilor, dove-dind tuturor cât sunt ei detalentaþi ºi uniþi, în acelaºitimp. Au reuºit sã dea hârtieiforme senzaþionale: vaze, le-bede, cosuleþe etc. Mânuindcu dexteritate materialele, aureuºit sã le transforme înadevãrate opere de artã. Toþiau fost impresionaþi de rãb-darea, care a fost investitã înrealizarea acestei activitãþi,expoziþia fiind declaratã unsucces. (N.S.)

Premii importante, la olimpiadele judeþene,Premii importante, la olimpiadele judeþene,Premii importante, la olimpiadele judeþene,Premii importante, la olimpiadele judeþene,Premii importante, la olimpiadele judeþene,pentru elevii de la Colegiul Naþional “Iulia Hasdeu”pentru elevii de la Colegiul Naþional “Iulia Hasdeu”pentru elevii de la Colegiul Naþional “Iulia Hasdeu”pentru elevii de la Colegiul Naþional “Iulia Hasdeu”pentru elevii de la Colegiul Naþional “Iulia Hasdeu”

La fazele judeþene a primelor olimpiade, care s-au desfãºuratîn acest an, elevii de la Hasdeu au obþinut, ca de fiecare datã,rezultate foarte bune. La olimpiada de limba englezã, elevaFlavia Lupºa, din clasa a IX-a B, a obþinut premiul I. MãdãlinaScrob, din clasa a IX-a E, a obþinut premiul al II-lea, iarEmanuela Sîrbu, din clasa a X-a E, premiul al III-lea. Alþi cincielevi, pregãtiþi de profesorii Dan Bortoc, Cristiana Ionescu,Dumitriþa Gheju ºi Elena Tripon, au obþinut menþiuni. Lainformaticã, elevul Viorel Baicu, din clasa a VIII-a, pregãtit deprof. Ladislau Törok, a obþinut locul I pe judeþ. ªi la biologie,elevii pregãtiþi de prof. Rodica Ciocan au obþinut rezultatefoarte bune. Astfel, eleva Denisa Popa, din clasa a IX-a A, aobþinut locul al II-lea, iar eleva Roxana Sandu, din clasa a XII-a B, premiul I cu punctaj maxim. Nicolae SILADE

Programul “Rabla” ar putea demara la sfârºitul acesteiluni. Autoritãþile vor sã scoatã din circulaþie în jur de30.000 de autoturisme mai vechi de zece ani. Ca ºi anultrecut, românii vor primi un voucher în valoare de 3.800de lei pentru fiecare maºinã casatã. Nu pot însã folosimai mult de trei astfel de tichete pentru a-ºi cumpãra unautoturism nou. Bugetul alocat în acest an programului

n 30.000 de autovehicule mai vechi de zece ani 30.000 de autovehicule mai vechi de zece ani 30.000 de autovehicule mai vechi de zece ani 30.000 de autovehicule mai vechi de zece ani 30.000 de autovehicule mai vechi de zece anivor ieºi din circulaþie prin Programul Rabla 2012vor ieºi din circulaþie prin Programul Rabla 2012vor ieºi din circulaþie prin Programul Rabla 2012vor ieºi din circulaþie prin Programul Rabla 2012vor ieºi din circulaþie prin Programul Rabla 2012

se ridicã la 114 milioane de lei. Banii sunt suficienþipentru scoaterea de pe ºosele a 30.000 de maºini maivechi de zece ani, spun autoritãþile. Anul trecut, Guvernula alocat 456 milioane de lei, pentru scoaterea dincirculaþie a 120 de mii de maºini. Pânã la finalul anuluiau fost casate peste 116 mii de autovehicule ºi au fostcumpãrate cu vouchere peste 39 de mii de maºini noi.

ConvocatorConvocatorConvocatorConvocatorConvocatorSocietatea Cooperativã Lugojana Prest, cu sediul

în Lugoj, splaiul Tinereþii, bl. 3 C, ap. 13/a,prin Consiliul de Administraþie,Convoacã Adunarea Generalã Ordinarã a

Cooperativei în data de 29.03.2012, ora 13, lasediul unitãþii Frizerie - Coafurã, din Lugoj, str. 20Decembrie 1989, nr. 34, cu urmãtoarea ordine de zi:

1. Raportul consiliului de administraþie privind1. Raportul consiliului de administraþie privind1. Raportul consiliului de administraþie privind1. Raportul consiliului de administraþie privind1. Raportul consiliului de administraþie privindactivitatea economico - socialã pe anul 2011;activitatea economico - socialã pe anul 2011;activitatea economico - socialã pe anul 2011;activitatea economico - socialã pe anul 2011;activitatea economico - socialã pe anul 2011;

2. Aprobarea bilanþului contabil pe anul 2011;2. Aprobarea bilanþului contabil pe anul 2011;2. Aprobarea bilanþului contabil pe anul 2011;2. Aprobarea bilanþului contabil pe anul 2011;2. Aprobarea bilanþului contabil pe anul 2011;3. Raportul privind realizarea bugetului de3. Raportul privind realizarea bugetului de3. Raportul privind realizarea bugetului de3. Raportul privind realizarea bugetului de3. Raportul privind realizarea bugetului de

venituri ºi cheltuieli pe anul 2011;venituri ºi cheltuieli pe anul 2011;venituri ºi cheltuieli pe anul 2011;venituri ºi cheltuieli pe anul 2011;venituri ºi cheltuieli pe anul 2011;4. Contul de profit ºi pierderi pe anul 2011;4. Contul de profit ºi pierderi pe anul 2011;4. Contul de profit ºi pierderi pe anul 2011;4. Contul de profit ºi pierderi pe anul 2011;4. Contul de profit ºi pierderi pe anul 2011;5. Programul de modernizãri ºi investiþii pe anul5. Programul de modernizãri ºi investiþii pe anul5. Programul de modernizãri ºi investiþii pe anul5. Programul de modernizãri ºi investiþii pe anul5. Programul de modernizãri ºi investiþii pe anul

2011;2011;2011;2011;2011;6. Proiectul bugetului pentru anul 2012;6. Proiectul bugetului pentru anul 2012;6. Proiectul bugetului pentru anul 2012;6. Proiectul bugetului pentru anul 2012;6. Proiectul bugetului pentru anul 2012;7. Raportul comisiei de cenzori;7. Raportul comisiei de cenzori;7. Raportul comisiei de cenzori;7. Raportul comisiei de cenzori;7. Raportul comisiei de cenzori;8. Aprobarea investiþiilor realizate.8. Aprobarea investiþiilor realizate.8. Aprobarea investiþiilor realizate.8. Aprobarea investiþiilor realizate.8. Aprobarea investiþiilor realizate.9. Diverse.9. Diverse.9. Diverse.9. Diverse.9. Diverse.

În numele Consiliului de Administraþie,Preºedinte Ioan Rãdulescu

Aveþi un copil? Dacã nu, faceþi repede unul ºi trimiteþi pozelelui (minim trei) pe email: [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] ºiva intra în concurs pe wwwwwwwwwwwwwww. ziarulactualitatea.ro. ziarulactualitatea.ro. ziarulactualitatea.ro. ziarulactualitatea.ro. ziarulactualitatea.ro Adãugaþicâteva cuvinte frumoase despre el (plus nume, prenume,nume, prenume,nume, prenume,nume, prenume,nume, prenume,vârstã, localitatevârstã, localitatevârstã, localitatevârstã, localitatevârstã, localitate). Cel care obþine cele mai multe voturi va fipublicat în aceastã paginã ºi premiat.

n Copilul meu frumos Copilul meu frumos Copilul meu frumos Copilul meu frumos Copilul meu frumos nCâºtigãtorul sãptãmâniiCâºtigãtorul sãptãmâniiCâºtigãtorul sãptãmâniiCâºtigãtorul sãptãmâniiCâºtigãtorul sãptãmânii

este Marian Cristian Opreaeste Marian Cristian Opreaeste Marian Cristian Opreaeste Marian Cristian Opreaeste Marian Cristian Oprea

n Salariile profesorilor Salariile profesorilor Salariile profesorilor Salariile profesorilor Salariile profesorilorÎn ceea ce priveºte salariile personalului didactic, ºeful execu-

tivului a declarat cã a fost transmisã o adresã Administraþiei Fi-nanþelor Publice Timiº, prin care se semnaleazã faptul cãfondul de salarii al personalului didactic din municipiu esteinsuficient, periclitând astfel acordarea salariilor pe luna fe-bruarie. Cu acest prilej, a fost solicitatã suplimentarea fonduluide salarii pe trimestrul I, din cotele defalcate de TVA. „Vreau sãvã informez cã noi am gãsit totuºi o soluþie ca profesorii sã-ºiprimeascã salariile, însã este doar o soluþie provizorie, pentrucã nu existã posibilitatea achitãrii ºi a viramentelor cãtre stataferente salariilor”, a concluzionat edilul ºef.

n Denivelãrile Denivelãrile Denivelãrile Denivelãrile Denivelãriledin Dealul Viilordin Dealul Viilordin Dealul Viilordin Dealul Viilordin Dealul Viilor

În ceea ce priveºte consolidarea porþiunii de drum de laintrarea în Lugoj dinspre Fãget, a fost trimisã o adresã cãtreCompania Nationalã de Drumuri ºi Autostrãzi, în care seatrãgea atenþia privind apariþia unor denivelãri ºi se solicitarepararea lor. În cursul sãptãmânii trecute a fost primitrãspunsul în care se menþioneazã cã a fost trimis personalde specialitate la faþa locului, care a semnalizat corespunzãtorsecþiunea respectivã de drum. De asemenea, ne-a fostprecizat cã lucrãrile de consolidare vor începe imediat cetimpul o va permite. O adresã similarã a fost trimisã ºi DirecþieiApelor Banat, în care se solicita remedierea porþiunii deacces spre albia râului Timiº, precum ºi firmei Pod Con-struct, care executã lucrãrile la noul pod pietonal din dreptulPieþei Agroalimentare, în vederea retragerii utilajelor din albiarâului. Cu acest prilej, a fost solicitatã începerea lucrãrilor lapodul pietonal imediat ce timpul o va permite.

n Concursul “Sport- Concursul “Sport- Concursul “Sport- Concursul “Sport- Concursul “Sport-Inteligenþã-Non-violenþã”Inteligenþã-Non-violenþã”Inteligenþã-Non-violenþã”Inteligenþã-Non-violenþã”Inteligenþã-Non-violenþã”

Continuã proiectul de colaborare cu Poliþia Românã, privindcombaterea delincvenþei juvenile. Acest proiect a fost realizatîn colaborare cu comisarul ºef Tiberiu Pistrui. Prima activitatecare va demara în cadrul proiectului în acest an, în lunileaprilie –mai, este concursul având ca temã „Sport – Inteligenþã- Non-violenþã”. Acesta se adreseazã elevilor de 7-18 ani.

Page 8: Actualitatea 775

ACTUALITATEA 9-15 MARTIE 20128 PANORAMA

Dragi colege, partenere de afaceri,dragi lugojence,

la început de primãvarã,conducerea firmeiSC WERZALITSC WERZALITSC WERZALITSC WERZALITSC WERZALIT

LEMN TECH SCSLEMN TECH SCSLEMN TECH SCSLEMN TECH SCSLEMN TECH SCSvã adreseazã

cele mai sincere felicitãriºi urãri de bine, cu sãnãtate,

bucurii ºi bunãstare.Sã rãmâneþi mereu

gingaºe ºi frumoase,adorate ºi stimate,

apreciate conform loculuide cinste, pe care femeia

îl deþine mereuîn societate ºi în familie !

Cu prilejul Zilei de 8 Martie,Cu prilejul Zilei de 8 Martie,Cu prilejul Zilei de 8 Martie,Cu prilejul Zilei de 8 Martie,Cu prilejul Zilei de 8 Martie,CONDUCEREA SC LUGOMET SACONDUCEREA SC LUGOMET SACONDUCEREA SC LUGOMET SACONDUCEREA SC LUGOMET SACONDUCEREA SC LUGOMET SAdoreºte tuturor doamnelordoreºte tuturor doamnelordoreºte tuturor doamnelordoreºte tuturor doamnelordoreºte tuturor doamnelorºi domniºoarelorºi domniºoarelorºi domniºoarelorºi domniºoarelorºi domniºoarelor

O PRIMÃVARÃ ÎNSORITÃ,O PRIMÃVARÃ ÎNSORITÃ,O PRIMÃVARÃ ÎNSORITÃ,O PRIMÃVARÃ ÎNSORITÃ,O PRIMÃVARÃ ÎNSORITÃ,cu multe bucurii ºi împliniri!cu multe bucurii ºi împliniri!cu multe bucurii ºi împliniri!cu multe bucurii ºi împliniri!cu multe bucurii ºi împliniri!

n Noul Arsenal, nu doar fotbal…Noul Arsenal, nu doar fotbal…Noul Arsenal, nu doar fotbal…Noul Arsenal, nu doar fotbal…Noul Arsenal, nu doar fotbal… ...ci un alt mod de a gândi fenomenul, cu tot ceea ce el,

din punct de vedere social, înseam-nã la zi pe mapamond. Dupã aniglorioºi, clubul cu tunul pe stemã,cu treisprezece titluri în Premier Lea-gue ºi zece Cupe ale Angliei este,fãrã îndoialã, unul din marile sim-boluri de lângã Big Ben. Dar 4, 4, 3,4 ºi din nou 4 sunt locurile pe care„The Gunners” (Tunarii) cu sediul

pe Emirates, în Londra, au încheiat întrecerea internã înultimii cinci ani. Fãrã imperativul victoriei cu orice preþ, fãrãîncrâncenare ºi furie, însã spectaculos ºi cu maximã efi-cienþã economicã, Arsenal este în plinã ascensiune, fiinduna dintre cele mai bogate grupãri ale soccerului în Albion.

n Profesorul, Profesorul, Profesorul, Profesorul, Profesorul,între aroganþã ºi ignoranþãîntre aroganþã ºi ignoranþãîntre aroganþã ºi ignoranþãîntre aroganþã ºi ignoranþãîntre aroganþã ºi ignoranþã

Intrat în Classic Football Hall of Fame în 2006 ºi desemnatîn douã rânduri personalitatea sportivã a anului de BBC, fran-cezul Arsene Wenger e o figurã aparteîn peisajul antrenorilor din insulã, im-pregnând familia Arsenal cu o nouãfilozofie despre fotbal, una mereucâºtigãtoare. Chiar dacã nu pe tabelade scor ºi chiar dacã se aflã în opoziþiecu oceanul de fani care viseazã mereula prima poziþie ºi-i contestã, mai nou,strategia, selecþia sau sistemul de joc.Vorbitor fluent de englezã, germanã,spaniolã, italianã ºi...japonezã, „pro-fesorul” n-a (mai) câºtigat de ºaseani vreun titlu cu elevii sãi. ªi declarãcã locul al doilea sau al cincilea sunttot succese, în anumite condiþii. Specialist în lansarea unornume complet necunoscute ºi în resuscitarea altora în crizãde exprimare, Wenger are mânã liberã inclusiv în manageriatulclubului cãruia i-a adus an de an tot mai multe lire sterline prinpolitica sa de transferuri. Douã exemple: transferat de la ParisSt. Germain cu (doar) 500.000 de lire, Nicolas Anelka a fosttransferat doi ani mai târziu la Real Madrid pentru 22,3 milioane!Achiziþionarea la începutul sezonului în curs, la insistenþa sa,a unui puºti de nici optsprezece ani pe nume Chamberlain, ceevolua anul trecut în liga a treia, cu suma de 12 milioane delire, nu mai surprinde pe nimeni, ci doar trezeºte noi aºteptãri…

n Victor Concordia Crescit Victor Concordia Crescit Victor Concordia Crescit Victor Concordia Crescit Victor Concordia CrescitSau “victoria provine din armonie”, dictonul latin adoptat

oficial de clubul de pe Tamisa, e un adevãr de netãgãduit. Deºides criticat de conservatorii englezi, care afirmã cã Arsenal ºitotodatã…Arsene nu mai reprezintã demult Anglia, având învedere componenþa lotului de sportivi, strategul nãscut laStrasbourg îºi vede liniºtit de treabã. În lotul de 27 prezentat lastartul sezonului s-au aflat ºase compatrioþi veniþi via CanalulMânecii, patru englezi, doi spanioli, un neamþ, un belgian, unceh, un rus, un sud-coreean, un brazilian, un galez, doipolonezi, un camerunez, un elveþian, un finlandez, un olandez,un ivorian ºi un marocan ! Aþi auzit des de Koscielny, Djorou,Fabianski, Jenkinson, Gervinho, Coquelin, Szczesny sauChamakh ? Nici noi. Dar, pe lângã faptul cã tricoul roºu lesporeºte din start acestora cota, meseria ºi armonia promovatede profesorul de ºaizeci ºi doi de ani le va aduce ºi victoriituturor celor legaþi de clubul ce-a împlinit, deunãzi, exact dublulvârstei tehnicianului: 125 de ani ! Iar ceea ce s-a întâmplatasearã (n.r.: marþi), în Liga Campionilor (Arsenal – Milan = 3– 0 ), fãrã a fi o regulã, parcã spune ceva… Dan H. BRUDIU

n SHORT SPORT SHORT SPORT SHORT SPORT SHORT SPORT SHORT SPORT n SHORT SHORT SHORT SHORT SHORT

Dupã câteva jocuri dificileîn compania formaþiilor caredominã campionatul româ-nesc de volei (Constanþa, Di-namo, Bacãul, C.S.M. Bu-cureºti, Mureºul), sportiveleantrenate de Bogdan Paul auºansa de a încheia returul înfaþa propriilor suporteri în SalaSporturilor “Ion Kunst-Gher-mãnescu”, în week-end.Evoluând împotriva uneiformaþii de calitate, repre-zentanta unui centru cu maretradiþie în voleiul autohton:Piteºtiul, revenit în 2011 în A1. Cu obiectivul sezonuluicompetiþional îndeplinit, pre-zenþa în ultima parte a între-cerii în zona Play-Off, deci înabsenþa grijilor legate deduelurile pentru pãstrareapoziþiei în prima ligã (ce sevor disputa în Play-Out întreCluj, Iaºi, Sibiu ºi Piteºti),sportivele lugojene par favor-ite la start, însã ultimele etape

Ultima reprezentaþie înainte de play-offUltima reprezentaþie înainte de play-offUltima reprezentaþie înainte de play-offUltima reprezentaþie înainte de play-offUltima reprezentaþie înainte de play-offDiviziaI A 1: Meciul de volei CSM Lugoj – C.S.U. Argeº Volei Piteºti are loc sâmbãtã, 10 martie, ora 18

au furnizat jocuri foarte echi-librate cu rezultate de multeori imprevizibile, iar în salaproprie, în ultimele meciuridisputate în compania gru-pãrilor în mare suferinþã dinpunct de vedere al clasa-mentului, Diana Tãtaru ºi co-legele sale au adunat punctemult mai greu decât pronos-ticau calculele hârtiei. Nuîntâmplãtor, fiindcã înintersezon formaþiile în cauzãau efectuat transferuri care le-au sporit calitatea, iar pe dealtã parte Lugojul a dus returulde campionat, în mare parte,în ºapte jucãtoare, într-oderulare de etape extrem dedensã, în ritm sâmbãtã-mier-curi-sâmbãtã aproape per-manent, lucru care n-aveacum sã nu lase urme.Victoria cu Sibiul, obþinutãdupã o revenire extrem despectaculoasã, dupã un jocdramatic, în faþa unui public

efervescent ºi determinant înmomentele de mare echili-bru, a demonstrat încã o datã,dacã mai era nevoie, frumu-seþea unui turnir în care sãbiilecad doar dupã ce e epuizat ºiun ultim punct câºtigãtor.

Un joc în care nu poþi tragede timp, nu poþi triºa ºi în caretrebuie sã munceºti pentrufiecare din cele minimum 75de puncte ale reuºitei finale.O încleºtare în care n-ai voiesã depui armele în vreunmoment anume fiindcã, ai-doma tenisului, voleiul în-cepe, dar nu se terminã la fix.Revenind la meciul dinweek-end, Piteºtiul antrenatde Mircea Dudaº va aduceîn Lugoj o formaþie compusãdin sportive ce au jucat anibuni în prima ligã, numelecele mai cunoscute fiindAnca Martin, Ana MariaGrigoriu, Andrada Rogojan,Anca Nicolau, Eliza Mellu,

Adriana Vâlcu sau BiancaBãlãnescu. C.S.M. Lugoj vaalinia sextetul de bazã în carenecunoscutele nu pot fi preamulte, în dorinþa de a realizao ultimã întâlnire cu victoriepentru proprii susþinãtori.Diana Tãtaru, Larisa Paºca,Andreea Smultea, LauraLungu, Ionela Canea, Vero-nica Lupaºcu, AlexandraBadea, Irina Alexandru, Mã-dãlina ªonda, Cãtãlina Bo-suioc ºi Maria Matei, alãturi

de Vasile Canea ºi BogdanPaul vor oferi cu siguranþã,alãturi de adversarul deîntrecere, o partidã de calitate,la care sunteþi invitaþi cu toþii.Meciul se va disputa sâm-bãtã, 10 martie, cu începerede la orele 18,00. Oficialiipartidei sunt arbitrii MihaiComan, Cristian Cristea (Bu-cureºti), iar observator F.R.V.Traian Marinescu (Bucureº-ti). Intrarea este liberã.

Dan H. Brudiu

n Concursul Internaþional Concursul Internaþional Concursul Internaþional Concursul Internaþional Concursul Internaþionalde Matematicã „TMMAde Matematicã „TMMAde Matematicã „TMMAde Matematicã „TMMAde Matematicã „TMMATE”TE”TE”TE”TE”

Sâmbãtã, 25 februarie 2012, a avut loc, la Colegiul Naþional„C. D. Loga” din Timiºoara, cea de-a VII-a ediþie a concursuluiinternaþional de matematicã „TMMATE”, la care au participatelevi din judeþele Timiº, Hunedoara ºi Arad, dar ºi din ºcoliînfrãþite din Ungaria ºi Serbia. Din Lugoj au participat elevi dinºcolile cu clasele I-VIII, dar ºi din Colegiul Naþional „C.Brediceanu” ºi Colegiul Naþional „I. Haºdeu”. Patru elevi de laBrediceanu au urcat pe podiumul acestei competiþii cu subiectedificile ºi concurenþi foarte valoroºi, iar ceilalþi au obþinutpunctaje foarte bune. Elevii lugojeni care au urcat pe podiumsunt cuprinºi în tabelele de pe site. Rezultatele complete ºi

detalii despre concurspot fi accesate la adreselewww.tmmate.ro sauwww.cdloga.ro Felicitãrituturor participanþilor,premianþi sau nu, pentrucurajul de a se înscrieîntr-o competiþie inter-naþionalã, ºi succes pe

data de 10 martie, când va avea loc etapa judeþeanã a olimpiadeinaþionale de matematicã. Cel mai bun rezultat al lugojenilor l-a obþinut eleva Luiza Cãprariu, din clasa a IV-a B, de la ªcoalaNr.4 Lugoj, pregãtitã de prof. Vasile Pãuliº. Acum o sãptãmânã,sora ei, Doris Cãprariu (tot de la Scoala Nr.4, prof. SebastianGheorghiþã), a obþinut premiul I la clasa a V-a, la olimpiadalocalã de matematicã, desfãºuratã la CN Brediceanu. Deasemenea, sora ei geamãnã, Damaris Cãprariu, a obþinutcalificarea la etapa judeþeanã. Trebuie sã remarcãm unaspect ºi anume: cele trei surori provin dintr-o familie cu11 copii. Foarte rar gãseºti trei fete din aceeaºi familie ºicam de aceeaºi vârstã (una de clasa a 4-a, iar cele douãgemene de clasa a 5-a) care sã fie primele pe oraº ºitoate la aceeaºi disciplinã, matematica. A. POP

n Doi tineri lugojeni, câºtigãtori ai Doi tineri lugojeni, câºtigãtori ai Doi tineri lugojeni, câºtigãtori ai Doi tineri lugojeni, câºtigãtori ai Doi tineri lugojeni, câºtigãtori aiCupei Hermannstadt la dans sportivCupei Hermannstadt la dans sportivCupei Hermannstadt la dans sportivCupei Hermannstadt la dans sportivCupei Hermannstadt la dans sportiv

Elevii ªcolii “Eftimie Murgu” din Lugoj se dovedesc a fi printre cei mai buni dansatoridin oraº, dupã ultimele rezultate obþinute în competiþiilenaþionale. Printre multitudinea de activitãþi extracurricularedin cadrul ºcolilor lugojene, una pare sã-i fi captat mai intenspe elevii din oraº. Dansul, fie standard sau latino, umple salade sport a ªcolii ”Eftimie Murgu”, unde aproape 60 de copiise antreneazã sãptãmânal pentru a deprinde cât mai multedin misterele paºilor ritmaþi. Antrenamentele nu au rãmasfãrã rezultate, lugojenii urcând pe podium la ”Cupa Her-mannstadt” la dans sportiv, competiþie organizatã la sfârsitulsãptãmânii trecute la Sibiu de Fan Dance Club din Braºov,sub egida Federaþiei Române de Dans Sportiv. Astfel, lacategoria hobby, locul I a revenit perechii Daria Ardelean –Radu Munteanu (elev al ªcolii nr. 4 din Lugoj), dansatori

pregãtiþi de profesorul Alexandru Iagãr, de la Compania Dance Spirit din Timiºoara. (I. M.)

n Campionii mondiali ºi europeni la Campionii mondiali ºi europeni la Campionii mondiali ºi europeni la Campionii mondiali ºi europeni la Campionii mondiali ºi europeni laski sunt încãlþaþi de o firmã din Lugojski sunt încãlþaþi de o firmã din Lugojski sunt încãlþaþi de o firmã din Lugojski sunt încãlþaþi de o firmã din Lugojski sunt încãlþaþi de o firmã din Lugoj

O firmã din Lugoj con-fecþioneazã zilnic sute declãpari care ajung în maga-zinele din toatã lumea. Clã-parii sunt produºi în oraºulnostru sub sigle recunos-cute la nivel mondial pentrucalitatea ºi confortul pe care îloferã. Preþul unei perechi declãpari ajunge în unele cazurichiar ºi la 500 de euro. În-cãlþãmintele au fost motiv debucurie atât pentru condu-cerea firmei, cât ºi pentruangajaþi, deoarece mai multe

campionate mondiale ºieuropene au fost câºtigate desportivi celebri care aveau înpicioare clãpari produºi lasocietatea lugojeanã. În ul-tima vreme, Witext SA, firmacare produce clãparii, ºi-aextins activitatea datoritãcomenzilor mari primite dinstrãinatate. Având în vederefaptul cã strãinii au vãzut cãmuncitorii români respectãtoate standardele de calitate,nu este exclus ca numãrulcomenzilor sã creascã ºi în

urmãtoarea perioadã, acestlucru ducând din nou laangajãri de personal. Clãpariifabricaþi la Lugoj ajung perafturile magazinelor dinEuropa, dar ºi din America.

Page 9: Actualitatea 775

ACTUALITATEA 9PANORAMA9-15 MARTIE 2012

Conducerea Sindicatului Meridian 22 Lugojureazã tuturor doamnelor ºi domniºoarelor

o primãvarã plinãde bucurii ºi împliniri!Sã fiþi mereu iubite!

Preºedinte,Constantin SAVU

MERIDIAN 22 SAMERIDIAN 22 SAMERIDIAN 22 SAMERIDIAN 22 SAMERIDIAN 22 SACu ocazia zileiCu ocazia zileiCu ocazia zileiCu ocazia zileiCu ocazia zileide 8de 8de 8de 8de 8 Martie, Martie, Martie, Martie, Martie,dorim tuturordorim tuturordorim tuturordorim tuturordorim tuturordoamnelordoamnelordoamnelordoamnelordoamnelorºi domniºoarelorºi domniºoarelorºi domniºoarelorºi domniºoarelorºi domniºoarelor,,,,,care lucreazãcare lucreazãcare lucreazãcare lucreazãcare lucreazãîn societatea noastrãîn societatea noastrãîn societatea noastrãîn societatea noastrãîn societatea noastrãsau colaboreazãsau colaboreazãsau colaboreazãsau colaboreazãsau colaboreazãcu noi,cu noi,cu noi,cu noi,cu noi,o primãvarã plinão primãvarã plinão primãvarã plinão primãvarã plinão primãvarã plinãde soare,de soare,de soare,de soare,de soare,cu multe bucuriicu multe bucuriicu multe bucuriicu multe bucuriicu multe bucuriiºi sãnãtate!ºi sãnãtate!ºi sãnãtate!ºi sãnãtate!ºi sãnãtate!Director General,Director General,Director General,Director General,Director General,Daniel FLOREADaniel FLOREADaniel FLOREADaniel FLOREADaniel FLOREA

n Cutremur de douã grade Cutremur de douã grade Cutremur de douã grade Cutremur de douã grade Cutremur de douã gradeîntre Lugoj ºi Timiºoaraîntre Lugoj ºi Timiºoaraîntre Lugoj ºi Timiºoaraîntre Lugoj ºi Timiºoaraîntre Lugoj ºi Timiºoara

La nici 35 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977,Institutul Naþional pentru Fizica Pãmântului a înregistrat uncutremur de 2 grade în Banat, între localitãþile Lugoj ºiTimiºoara. Cutremurul, de micã intensitate, a avut loc în datade 2 martie 2012, la ora 5,28, la o adâncime de 5 kilometri,într-un punct aflat la 6 km de Topolovãþu Mare, 7 km deRacoviþa, 9 km de Boldur ºi Brestovãþ, ºi la 11 km de Ghizela.

În timp ce actualul ºi fostul primar îºi arogã meritele înconstruirea ºi refacerea fântânilor din cartierele oraºului,câþiva cetãþeni au gãsit o întrebuinþare ineditã a acestora ºile-au transformat într-un adevãrat loc de publicitatestradalã. Una dintre ele, care a fost foratã când FranciscBoldea a ajuns primar, se aflã la intersecþia strãzilor TimoteiPopovici cu Fãgetului. Aici, lugojenii care vin dupã apãse pot informa temeinic despre spectacolele ºi eveni-mentele care vor avea loc în oraº. Aspectul acestor fântânise va schimba în curând, afiºele vechi urmând a fi înlocuitecu cele ale politicienilor implicaþi în campania electoralãpentru alegerile locale. De afiºe nu au scãpat nici cutiilecare aparþin societãþii Romtelecom, acestea fiind, se pare,un alt loc preferat de cei care se ocupã cu lipitul posterelorîn oraº. Poliþia Localã atrage atenþia cã lipirea afiºelor, aposterelor sau a anunþurilor publicitare în alte locuri decâtcele autorizate se pedepseºte conform legii.

O fântânã artezianã aO fântânã artezianã aO fântânã artezianã aO fântânã artezianã aO fântânã artezianã adevenit panou publicitardevenit panou publicitardevenit panou publicitardevenit panou publicitardevenit panou publicitarLugojenii aflã de aici ce spectacole vin în oraºLugojenii aflã de aici ce spectacole vin în oraºLugojenii aflã de aici ce spectacole vin în oraºLugojenii aflã de aici ce spectacole vin în oraºLugojenii aflã de aici ce spectacole vin în oraº

n Peste 11.000 de lugojeni Peste 11.000 de lugojeni Peste 11.000 de lugojeni Peste 11.000 de lugojeni Peste 11.000 de lugojeni“trãiesc” pe facebook“trãiesc” pe facebook“trãiesc” pe facebook“trãiesc” pe facebook“trãiesc” pe facebook

Numãrul de utilizatori facebook din România a crescut cu83 % faþã de începutul lui 2011. În prezent sunt 4.675.780utilizatori de facebook în România, dintre care 4.263.460(91,18%) ºi-au declarat oraºul de reºedinþã. Cãtre aceºtiutilizatori au fost afiºate în ultimele 4 luni peste 11.000 de ad-uri ºi au fost create 15.600 de pagini monitorizate. Numãrulde utilizatori ai acestei reþele sociale a crescut cu 83 % faþã deînceputul anului 2011, când erau înregistraþi doar 2,4 milioaneutilizatori, ºi cu 5,8 % faþã de luna decembrie 2011, când cifraacestora ajunsese la 4.161.340. Conform statisticilor, 91,18%dintre utilizatori ºi-au declarat în profil oraºul de reºedinþã,procent aproape dublu faþã de ianuarie 2011, când se situa la48 %. Clasamentul pe judeþe aratã cã în Covasna sunt doar8.760 de utilizatori facebook (mai puþini decât în Lugoj), iarjudeþul Timiº se aflã pe locul doi, cu 216. 480 de utilizatori,dupã Cluj-Napoca, cu 234.100. Cei mai mulþi utilizatoriFacebook sunt în Bucureºti, 1.115.880 (26.17 %). UrmeazãCluj-Napoca, cu 202.460 (4.75%), Timiºoara, cu 198.900(4.67 %), ºi Iaºi, cu 192.620 (4.52 % din total). În Lugoj,11.400 de internauþi trãiesc pe facebook, ceea ce reprezintãun procent de 0.27 % din totalul de 4.675.780, înregistraþi lanivelul întregii þãri. Nicolae SILADE

Asociaþia Free Amely 2007 oferã gratisspre adopþie doi câini de rasã, cu condiþiaca cei care îi adoptã sã-i declare laAsociaþia Chinologicã ºi la secþia depoliþie de care aparþin. Este vorba deFulko, un Rottweiler mascul, de 10 ani,ºi Dingo, un Amstaff Terrier mascul, de 5ani. Amândoi sunt castraþi, de talie mare,

n Fundaþia Soros România Fundaþia Soros România Fundaþia Soros România Fundaþia Soros România Fundaþia Soros Româniafinanþeazã un proiectfinanþeazã un proiectfinanþeazã un proiectfinanþeazã un proiectfinanþeazã un proiectla C. Tla C. Tla C. Tla C. Tla C. T. “V. “V. “V. “V. “Valeriu Braniºte”aleriu Braniºte”aleriu Braniºte”aleriu Braniºte”aleriu Braniºte”

Colegiul Tehnic „Valeriu Braniºte” va implementa în acest anºcolar un proiect educaþional pentru elevii aflaþi în situaþii de risc,intitulat „Atelier de stil, artã ºi eleganþã”, cu o finaþare de 15.000 leidin partea Fudaþiei Soros România, prin intermediul CentruluiEducaþia 2000+. Proiectul îºi propune ca, pentru 40 de eleviproveniþi din familii monoparentale, cu pãrinþi plecaþi în strãinãtate,cu pãrinþii ºomeri sau elevi aflaþi în risc de abandon ºcolar – într-

un mod di-rect, dar ºipentru ceilalþielevi – în modindirect, sã sedesfãºoareacþiuni deconsilierepentru viaþapersonalã ºiîn carierã. Ele-

vii vor avea posibilitatea de a pune în practicã diverse norme deconduitã, astfel cã pentru activitãþile practice vor fi achiziþionateseturi complete de veselã ºi aparaturã electrocasnicã, iar spaþiulva fi amenajat în mod neconvenþional, astfel cã elevii vor puteasã se serveascã cu ceai în timpul sesiunilor de training. “Dorimsã ne implicãm în aspectele ce þin de comportament ºi atitudineîntr-un mod cu totul nou. Dorim sã depãºim barierele catedrei ºisã arãtãm elevilor cã împreunã putem descoperi noi valori ºiatitudini pozitive. Vom amenaja un spaþiu cu mobilier adecvat,vom achiziþiona echipamentele de care avem nevoie, am stabilitgrupul elevilor care vor participa în mod direct la activitãþileproiectului. În acelaºi timp, vom implica pãrinþi ºi alte persoanecunoscute pe plan local”, a declarat pentru Ziarul Actualitateaprof. Flavia Cut – Lupulescu, coordonator al proiectului. Peplan naþional au fost depuse spre finanþare 484 de proiecte, aufost aprobate 103 proiecte, 5 proiecte fiind din judeþul Timiº,localitãþile beneficiare fiind Lugoj, Timiºoara ºi Recaº.

n Duminicã începe returul Duminicã începe returul Duminicã începe returul Duminicã începe returul Duminicã începe returulîn Campionatul Municipalîn Campionatul Municipalîn Campionatul Municipalîn Campionatul Municipalîn Campionatul Municipal

Duminicã, 11 martie 2012, începe returul CampionatuluiMunicipal de fotbal. În Seria I, se va desfãºura etapa a 14-a, iarîn Seria II, etapa a 16-a. Seria I: Sacoºu T-Niþchidorf (D. 16);Iosifalãu-ªanoviþa (D. 13); Babºa-Darova (D. 16); Racoviþa II-Buziaº (Hitiaº, D. 13); Secaº-Gruni (D. 11); Lucareþ-Jabãr (D.

11); Boldur-ªuºtra (D.13). Seria II: Fãget II-Tomeºti (D. 16); Clado-va -ªtiuca (D. 11); Tapia-Autoliv (D. 11); Gãvojdia-Criciova (D. 11); Voinþa-Mãnãºtiur (Pãdureni, D.15); Dumbrava-Micro I

(Fãget, D 11.); Drãgan-CSS (Jabãr, S. 16); Cireºu stã. Dan FRATUÞESCU

n Doi câini de rasã, oferiþi spre adopþie Doi câini de rasã, oferiþi spre adopþie Doi câini de rasã, oferiþi spre adopþie Doi câini de rasã, oferiþi spre adopþie Doi câini de rasã, oferiþi spre adopþievaccinaþi polivalent ºi rabic, au paºaport,sunt blânzi ºi merg în lesã. Pentru detaliisunaþi la numerele de telefon 0731.973.866 sau 0726.692.964 (Cosmote).Pot fi adoptaþi gratis ºi câini maidanezicastraþi ºi vaccinaþi.

Page 10: Actualitatea 775

ACTUALITATEA 9-15 MARTIE 201210 PUBLICITATE

v J v

Bãsescu intrã într-un bar ºi se aºeazã la omasã. Vãzându-l, barmanul se duse repedela masã ºi, cu un zâmbet larg, îl abordeazã:

- Bunã ziuã, domnu’ preºedinte, cu ce sãvã servim? Un vin alb, un vin roºu, o þuiculiþã,un cinzano, un whisky, o tequila?

La care Bãsescu:- ªi dupã aia o bere...

v J v

Directorul unei fabrici le propune munci-torilor sã lucreze în fiecare zi mai mult cu 1 orãpentru a creºte productivitatea. Apoi îi întreabãpe angajaþi dacã sunt de acord.

Ionescu: Eu propun sã se lucreze câte 10ore pe zi, pentru a mãri profitul companiei.

Popescu: Eu zic cã putem lucra chiar 12ore pe zi, pentru cã trebuie sã ajungem câtmai repede la nivelul concurenþei.

Vasilescu: Am putea sã lucrãm 16 ore pezi, suntem obligaþi sã ne facem datoria.

Gheorghe: Eu propun sã nu mai plecãmacasã deloc. Pentru cã acasã ne întâlnim cunevestele ºi riscãm sã se nascã tâmpiþi caIonescu, Popescu, Vasilescu!

v J v

O blondã bãnuieºte cã soþul o înºealã ºiîºi cumpãrã un pistol. Într-o zi vine mai repedeacasã ºi îl gãseºte pe soþ cu una în pat. Scoatepistolul ºi îl încarcã, dupã care ºi-l pune la

tâmplã. Soþul, când o vede, începe sã strige:- O nu, nu face asta, te rog, nu e ce crezi, te

iubesc, numai pe tine te iubesc!- Taci idiotule cã tu urmezi!

v J v

Soþul unei blonde se întoarce din deplasareºi gãseºte în pat un tip gol. Deschide dulapulºi dã de soþie:

- De câte ori sã-þi spun? El trebuie sã seascundã, nu tu!

v J v

Într-un orãºel, un preot are nevoie la baie ºiintrã într-un club, cautã baia, dar nu o gãseºte,ºi întreabã barmanul unde este baia?

- Îmi pare rãu, domn’ pãrinte, dar nu vãrecomand sã intraþi în baie.

- Dar de ce?- Fiindcã acolo e o statuie cu o femeie goa-

lã ºi doar o frunzã acoperã pãrþile ei intime.- E ridicol, chiar credeþi cã pot fi ispitit?Muzica ºi dansul continuã ºi, dintr-o datã,

luminile s-au stins. Toþi din club aplaudã, iarcând iese preotul, e aplaudat de toþi.

- Nu înþeleg de ce sãrbãtoriþi cã am intrat latoaletã.

- Fiindcã acum sunteþi de-al nostru!- Mã tem cã încã nu înþeleg.Barmanul spune râzând:- Sã vã explic, de fiecare datã când cineva

ridicã frunza, luminile se sting.

� Bancuri � Bancuri � Bancuri � Bancuri

Taler

Ispitã

Bucatãmicã

din ceva

Sticlã cu gâtul lung

Transportãpoveri

Lopatã degunoi

Cadru

Piatra semi-preþioasã

Þãrm

Inimã denãucã !

Resort

Sunet detrompetã

ASIA!

Leziune

Jefuire

A striga

Plãpând

Satirizare

Tatã (dim.)

Un fel depãstrãv

Parte a unuidiscurs

Fiºa posturilor

Incursiunerapidã

Plimbarecãlareîn grup

Folositor

ProlepseProlepseProlepseProlepseProlepse

Mirc

ea A

NGH

EL

Organizaþia de Femei a PSD,prin Gerlinde OPRIª,

ureazã tuturormembrelor PSDo primãvarão primãvarão primãvarão primãvarão primãvarã

fericitã!fericitã!fericitã!fericitã!fericitã!

Pentru cã bucuria noastrãPentru cã bucuria noastrãPentru cã bucuria noastrãPentru cã bucuria noastrãPentru cã bucuria noastrãsunteþi Dumneavoastrã, Doamnelorsunteþi Dumneavoastrã, Doamnelorsunteþi Dumneavoastrã, Doamnelorsunteþi Dumneavoastrã, Doamnelorsunteþi Dumneavoastrã, Doamnelorºi Domniºoarelorºi Domniºoarelorºi Domniºoarelorºi Domniºoarelorºi Domniºoarelor, vã urãm sã aveþi, vã urãm sã aveþi, vã urãm sã aveþi, vã urãm sã aveþi, vã urãm sã aveþiparte numai de dragoste, bucurie ºiparte numai de dragoste, bucurie ºiparte numai de dragoste, bucurie ºiparte numai de dragoste, bucurie ºiparte numai de dragoste, bucurie ºi

viaþa sã vã fie aºa cum o doriþi.viaþa sã vã fie aºa cum o doriþi.viaþa sã vã fie aºa cum o doriþi.viaþa sã vã fie aºa cum o doriþi.viaþa sã vã fie aºa cum o doriþi.UN 8 MARTIE FERICIT!

LA MULTI ANI!Organizaþia Municipalã PSD Lugoj

Preºedinte, prof. ing.Francisc BOLDEA

De 8 Martie, De 8 Martie, De 8 Martie, De 8 Martie, De 8 Martie, PNL LUGOJPNL LUGOJPNL LUGOJPNL LUGOJPNL LUGOJ vã ureazã tuturor sã fiþi frumoase, vã ureazã tuturor sã fiþi frumoase, vã ureazã tuturor sã fiþi frumoase, vã ureazã tuturor sã fiþi frumoase, vã ureazã tuturor sã fiþi frumoase,deosebite, fericite, înconjurate de cei dragi cu toatã dragostea,deosebite, fericite, înconjurate de cei dragi cu toatã dragostea,deosebite, fericite, înconjurate de cei dragi cu toatã dragostea,deosebite, fericite, înconjurate de cei dragi cu toatã dragostea,deosebite, fericite, înconjurate de cei dragi cu toatã dragostea,sã aveþi zâmbetul pe buze pânã la urmãtoarea zi a femeii!sã aveþi zâmbetul pe buze pânã la urmãtoarea zi a femeii!sã aveþi zâmbetul pe buze pânã la urmãtoarea zi a femeii!sã aveþi zâmbetul pe buze pânã la urmãtoarea zi a femeii!sã aveþi zâmbetul pe buze pânã la urmãtoarea zi a femeii!

Ioan AMBRUª, preºedintele PNL Lugoj

Parfumul florilorParfumul florilorParfumul florilorParfumul florilorParfumul florilorde primãvarã,de primãvarã,de primãvarã,de primãvarã,de primãvarã,

adierea vântuluiadierea vântuluiadierea vântuluiadierea vântuluiadierea vântuluicelui mai frumoscelui mai frumoscelui mai frumoscelui mai frumoscelui mai frumos

anotimp sã-ºianotimp sã-ºianotimp sã-ºianotimp sã-ºianotimp sã-ºigãseascã locul îngãseascã locul îngãseascã locul îngãseascã locul îngãseascã locul însufletul tuturorsufletul tuturorsufletul tuturorsufletul tuturorsufletul tuturor

doamnelordoamnelordoamnelordoamnelordoamnelor,,,,,domniºoarelor ºidomniºoarelor ºidomniºoarelor ºidomniºoarelor ºidomniºoarelor ºicolaboratoarelorcolaboratoarelorcolaboratoarelorcolaboratoarelorcolaboratoarelor.....Clipe frumoaseClipe frumoaseClipe frumoaseClipe frumoaseClipe frumoase

de 8 Martie!de 8 Martie!de 8 Martie!de 8 Martie!de 8 Martie!Birou Notar PublicPOP ION COSMIN

Cu prilejulCu prilejulCu prilejulCu prilejulCu prilejulZilei de 8 Martie,Zilei de 8 Martie,Zilei de 8 Martie,Zilei de 8 Martie,Zilei de 8 Martie,SC WITEXT SASC WITEXT SASC WITEXT SASC WITEXT SASC WITEXT SAdoreºte tuturordoreºte tuturordoreºte tuturordoreºte tuturordoreºte tuturordoamnelordoamnelordoamnelordoamnelordoamnelorºi domniºoarelorºi domniºoarelorºi domniºoarelorºi domniºoarelorºi domniºoareloro primãvarão primãvarão primãvarão primãvarão primãvarãînsoritã!însoritã!însoritã!însoritã!însoritã!

CSM LUGOJureazã tuturor doamnelor

ºi domniºoarelor, o primãvarã seninã,plinã de bucurii ºi împliniri!

Preºedinte, Cãlin DOBRA

Page 11: Actualitatea 775

ACTUALITATEA 11TIMP LIBER9-15 MARTIE 2012

Pentru nativii maturi se pune problemaschimbãrii serviciului, primind oferte ieºitedin comun. Se simt lezaþi în sentimentelelor ºi chiar nu doresc sã renunþe la aceleaventuri care au devenit pentru ei între timpsarea ºi piperul vieþii.

Profitaþi la maxim de tot norocul care vi seoferã în aceste zile. Amicii încearcã sã vãajute, colegii vã sunt alãturi, intervine ºi opersoanã care vã stimeazã, aºa cã veþi reuºiîn tot ce întreprindeþi. O persoanã dragãvã face o surprizã deosebit de plãcutã.

Vã risipiþi timpul ºi nu faceþi mai nimic,tocmai când sunteþi suprasolicitat de ºefii dvs.direcþi. Vi se înapoiazã niºte împrumuturi sauºefii recunosc cã nu vã remunereazã corect.Profitaþi de circumstanþele acestei perioadepentru a vã recupera toate drepturile!

Faceþi în continuare nenumãrate greºeli deautoapreciere ºi sunteþi admonestat de membriimai tineri ai familiei. Nu luaþi o atitudine fermã, cicontinuaþi sã fiþi prea modest. Vã dedicaþi timpulliber recuperãrii unor acte pierdute.

Nu sunteþi prea entuziasmat deaprecierile referitoare la aspectul dvs. Nusunteþi criticat, dar speranþele erau cu totulaltele. Pasiunile pãstrate pâna acumascunse vor exploda. Atitudinea adoptatãde dvs. este laudatã de toatã lumea.

Puneþi pe tapet multe chestiuni materiale,în speranþa cã scãpaþi de datorii. Laudelerare ºi târzii din partea ºefilor nu vãimpresioneazã ºi acþionaþi dupã propriavoinþã. Minuni nu se vor întâmpla ºi vor fitrezite nemulþumiri ºi reacþii de nedorit.

Toate aspectele sunt armonice, dar existãriscuri de a fi escrocaþi de amici ºi rude.Chiar dacã pierderea nu va fi mare, intervi-ne în cele mai nepotrivite momente. Gra-tificaþiile de la serviciu dispar rapid ºi fãrãurmã. Posibil sã rãmâneþi în pagubã.

Vor cheltui mult pentru obiecte care nicimãcar nu le plac. Declanºeazã o adevaratãcampanie a finalizãrii activitãþilor casnice, cugândul la o festivitate apropiatã. Nici mãcar ceicare pleacã în concediu nu sunt mulþumiþi. Ausenzaþia cã au fost înºelaþi financiar de prieteni.

Nu acceptaþi niciun proiect care nu se dove-deºte pragmatic. Sunteþi atras de rezultatelepecuniare ºi nu vã pasã dacã sunteþi consideratavar. Doriþi sã faceþi o cãlãtorie. Rezistenþa ºitenacitatea vã ajutã sã depãºiþi toate ob-stacolele ºi chiar sã obþineþi succese.

Vi se oferã mai multe colaborãri ºi chiarsunteþi solicitat sã reluaþi o activitate de careaþi fost “eliminat” luna trecutã cu tam-tam.Analizaþi atent ofertele primite. Dificultãþilepot evolua supãrãtor.

O datã cu împãcarea cu persoana iubitã toatenecazurile dispar ca prin farmec. Un momentde neatenþie ºi toate problemele pot reapãrea înforþã. Aveþi nevoie de dezinvolturã! Depãºiþisituaþiile dificile cu uºurinþã. Sunteþi apreciat detoatã lumea, chiar ºi de adversarii declaraþi.

Activitãþile profesionale vã dau bãtai de cap ºiregretaþi cã aþi refuzat orice ajutor pânã acum.Deciziile dvs. nu sunt luate în seamã de ceilalþimembri ai familiei, dar deja v-aþi cam obiºnuit.Sunteþi foarte suspicios ºi nu le acordaþi celorcare greºesc niciun fel de circumstanþe atenuante.

SERVICE AUTOSERVICE AUTOSERVICE AUTOSERVICE AUTOSERVICE AUTOCRISCARCRISCARCRISCARCRISCARCRISCAR

stradaEp. Dr. Ioan Bãlan

nr. 44(fosta Semenicului)

REPARAÞIIAUTO

Informaþii la tel:0256/329.731

ERINACOMPANY

str. Bobâlnei nr.11,tel: 0723.185.183n primeºte deºeuridin metal, carton ºi

plastic.Informaþii la sediulfirmei, Lugoj, str.Bobâlnei nr.11,

tel: 0723.185.183

1. De zilele prietenilor tãi preferi sã le facicadou: a. chestii fun; b. lucruri de care ºtii cã au nevoie; c.ceva serios ºi ceva la “miºto”.

2. Extemporalul la mate-nu ºtii absolutnimic… a. atunci nu scrii nimic; b. încerci sã bagi ceformule îþi mai aminteºti, sã umplii foaia; c.desenezi sauscrii ceva amuzant.

3. Când izbucneºte vreo disputã camnasoalã în gaºcã tu eºti cea care… a. nu sebagã-o sã le treacã; b. o dã pe glume ca sã se mai destindãatmosfera; c. ia totul foarte în serios ºi încearcã sã vadã ceargumente are fiecare.

4. Te-au prins controlorii fãrã billet… a.te þii deglume cu ei, cã poate scapi aºa; b. probabil începi sãplângi; c. încerci s-o zbugheºti.

5. Îþi place sã le faci celor apropiaþi farse? a.nu prea, sã nu o pãþeºti cumva ºi tu pe urmã; b. numaicelor chiar gustã chestiile astea; c. tot timpul, dacã s-arputea!

6. Pe care dintre urmãtoarele (oarecum)lucruri trãsnite crezi cã ai avea curajul sã-lfaci? a. bugee-jumping; b. sã pleci dintr-un restaurantfãrã sã plãteºti; c. sã ieºi pe stradã costumatã în ceva haios.

7. Mama ta îþi gãseºte o cutie de preserva-tive în geantã. Replica ta este… a. “Doar nu ai

vrea sã fac sex neprotejat”; b. “Pot sã îþi împrumut ºi þie unuldacã vrei”; c. “Le-am primit pe stradã la o campanie. ªidacã e cazul, le voi folosi desigur”.

Majoritatea A. Crazy girl. Eºti mereu pusã pe ºotii, indiferent de situaþie-sau, de

fapt, mai ales în situaþiile cam neplãcute, tocmai ca sã dai onouã turnurã lucrurilor. Decât sã ne deprimãm sau sãdevenim serioºi, mai bine sã luãm totul în glumã-cam astae deviza ta, ºi bine faci. Ai grijã însã sã nu sari din lac în puþsau sã nu întinzi coarda prea tare, you never know!

Majoritate B. Trãsnitã moderat.Nu-þi displac neapãrat chestiile trãsnite sau mai puþin

neobiºnuite, dar uneori chiar e nevoie de creativitate, energiesau curaj sã le faci, aºa cã de cele mai multe ori oscilezi.Dacã e ceva spontan, uºor ºi fãrã consecinþe dubioase,bine, te bagi; dacã nu, sã le facã alþii-preferi sã te amuzi maimult stând deoparte, seif, fãrã sã riºti nimic. De apreciataceastã atitudine echilibratã!

Majoritatea C. Genul seriosNu prea eºti în elementul tãu când vine vorba de a spune

sau a face lucruri trãsnite, pentru cã þi-e teamã de posibileleurmãri, deci preferi sã mergi la sigur. Reticenþa ta te poatesalva de la multe complicaþii, însã uneori seriozitatea saurigiditatea ta pot cauza mai multe probleme decât dacã ieilucrurile mai relaxat. Come on, nu-þi refuza dreptul la distracþie!

Eºti o tipã...Eºti o tipã...Eºti o tipã...Eºti o tipã...Eºti o tipã...trãsnitã?trãsnitã?trãsnitã?trãsnitã?trãsnitã?

Page 12: Actualitatea 775

euro/m2.Tel: 0724 105.381.VÂND apartament 2 ca-

mere, complet renovat ºi mo-bilat, zona Cotu Mic. Centralãproprie, aer condiþionat, fe-restre cu geam termopan,bucãtãrie ºi baie cu gresie ºifaianþã, parchet laminat, pan-orama la râul Timiº, informaþiila telefon: 0747.634.096.

VREI sã fii proprietar pesã fii proprietar pesã fii proprietar pesã fii proprietar pesã fii proprietar peo cãsuþã cu garaj ºi curte,o cãsuþã cu garaj ºi curte,o cãsuþã cu garaj ºi curte,o cãsuþã cu garaj ºi curte,o cãsuþã cu garaj ºi curte,la preþ de apartament, darla preþ de apartament, darla preþ de apartament, darla preþ de apartament, darla preþ de apartament, darnu ai toþi banii? În 6 luni,nu ai toþi banii? În 6 luni,nu ai toþi banii? În 6 luni,nu ai toþi banii? În 6 luni,nu ai toþi banii? În 6 luni,maxim 12 luni, visul þi semaxim 12 luni, visul þi semaxim 12 luni, visul þi semaxim 12 luni, visul þi semaxim 12 luni, visul þi seva îndeplini, dacã suni lava îndeplini, dacã suni lava îndeplini, dacã suni lava îndeplini, dacã suni lava îndeplini, dacã suni la0727.662.492.0727.662.492.0727.662.492.0727.662.492.0727.662.492.

VÂND apartament, etaj 2,demidecomandat, cu 2camere, izolat interior-exterior,centralã proprie, termopane,uºi interioare de lemn masiv,mobilat (modern) ºi alteîmbunãtãþiri, în cartier Micro3, lângã Grãdiniþa nr.3. Inf. latelefon: 0722.349.444.

autoautoautoautoautoVÂND Peugeot 106,

2001, înamtriculat RO, 1700E, negociabil. Informaþii latelefon: 0727.372.010.

VÂND BMW E30, 2500E, negociabil. Informaþii la

imobiliareimobiliareimobiliareimobiliareimobiliareVÂND casã în Boldur,

alcãtuitã din douã corpuri.Corpul 1 este format din 2camere, 1 bucãtãrie, 1 baie,1 bucãtãrie de de varã, iar cor-pul 2, din 2 camere, 1 bucã-tãrie, ºpais, pivniþã. Lo-cuinþamai posedã urmãtoarele a-nexe: grajd, cotarcã cucuruz,magazie cereale, ateliertâmplãrie, grãdinã cu pomifructiferi cu o suprafaþã de1700 mp. Informaþii la tel.0732.946.061.

VÂND apartament cu 2camere, micro I, etaj IV,17.000 Euro. Informaþii latelefon: 0769.655.654.

VÂND apartament cu 2camere, micro 3, lângãºcoala nr. 2, grãdiniþã, mobilat,utilat complet, bloc acoperit,preþ 27.000 euro. Informaþiila telefon: 0721.729.400.

VÂND teren, stradaBocºei, nr. 80B, 600 mp, 33front stradal, 35 EUR/mp,intravilan. Informaþii la telefon:0721.480.186.

VÂND casã cu 4 camere,bucãtãrie, fântânã artezianã,anexe gospodãreºti + grã-dinã 1000 mp în localitateaDumbrava, str. Principalã, nr.308. Telefon: 0356711395.

AM DE VÂNZARE terenpe strada Lalelelor, cu doar10.500 euro. Tel: 0721.407.105 sau 0721.110.747.

VÂND teren extravilan pestrada Oloºagului, 5000 mp,cu 3 euro/m2. Negociabil. Inf.la tel.: 0747 634096.

VÂND teren, strada Boc-ºei, 2900 metri pãtraþi cu 6

ACTUALITATEA 9-15 MARTIE 201212 PUBLICITATE

telefon: 0727.372.010.VÂND Audi A4, 1,9 TDI,

2002, înmatriculat RO. Infor-maþii la tel: 0727.372.010.

VÂND Mercedes Benz C180, B 22.06.1995 culoareNgeru, inspecþie tehnicã pâ-nã în 2013, 4200 lei. Infor-maþii la telefon: 0725.422.671.

VÂND BMW 320 D, an2006, albastru, 163 CP, 6 +1, 155.000 km, singurproprietar, înmatriculat, cutoate reviziile. Preþ: 9.950euro. Telefon: 0747634096.

diversediversediversediversediversePIERDUT legitimaþie de

serviciu, emisã de PrimãriaMunicipiului Lugoj, pe nu-mele Margineanþu Andreea-Simona. O declar nulã.

VÂND moarã de porumbcu coceni 1000 ron.Informaþii la telefon:

la telefon: 0721.724.332.VÂND televizor LCD dia-

gonala 66 cm, HD READY,HDMI, intrare PC etc. Tele-vizorul este în stare foartebunã, pret 500 lei. Inf.0760.753753

VÂND: n Camerã frig –10 000 RON, 2 bãri inoxagãþat carcase, cârlige inoxaºezate pe 5 rânduri pt.cârnaþi, mezeluri, etc, motormonofazic, refrigerare, idealpt. expunere carcase ºi alteproduse carmangerie (toatãpartea din faþã este geamtermopan), volum – 7 mc nVitrinã mare – 4000 RON, 4m/1,2 stare medie de uzurã.n Vitrinã micã albastrã (cca1.5m), aproape nouã –3000 RON n 2 buc. unitãþiaer condiþionat – 900 RON/buc, – 12000, respectiv9000 BTU n Instalaþiesupraveghere video – 2000RON n Chiuveta inox mare– 100 RON n Malaxor –4500 RON, – capacitate 50/kg, trifazic n 1 buc. cântar –600 RON/buc n 2 buc. casãmarcat – 500 RON/buc nªpriþ – 500 Ron n Maºinã

0725.422.671.VÂND 2 locuri de veci cu

împrejmuire+cruce demarmurã central, 2500 lei(cimitirul Catolic). Informaþii latelefon: 0725.422.671.

VÂND cazan baie.Informaþii la telefon:0725.422.671.

CAUT materiale deconstrucþii, sort, nisip, lemnefoc, mutaþii de mobilã ºi di-verse cu camionetã de 3,5tone. Informaþii la telefon:0746.288.016 sau0356.430.399

CAUT ascoiat pentruîngrijire plantaþie pomi tineriºi cultivarea de legume.Informaþii la telefon0356.402.024 seara la ora20.

VÂND o chiuvetã+etajerãºi un WC ºi scvervor pentruapã, ambele din faianþã cultã.Preþ negociabil. Informaþii latelefon: 0256.354.624 seara.

CAUT familie interesatã încultivarea unei grãdini pentrua avea toate produsele agri-culture necesare într-un an.Am solar, motosãpãtoare,reþea de apã, unelte. Informaþii

Service la domiciliu

str. Dunãrii nr. 7ATel. 0722 567 046, 0356 808 933

tocat – 1900 Ron (Inf. Tel.0760 147 180)

DORESC un loc demuncã, menajãri, îngrijirebãtrânã (copil), etc. Informaþiila telefon 0256.357.317.

ANGAJEZ vânzãtoaremagazin alimentar. Informaþiila telefon: 0722.376.110.

VÂND laptopuri marca laptopuri marca laptopuri marca laptopuri marca laptopuri marcaHPHPHPHPHP, Dell, Lenovo, configu-, Dell, Lenovo, configu-, Dell, Lenovo, configu-, Dell, Lenovo, configu-, Dell, Lenovo, configu-raþie bunã la un preþ rezo-raþie bunã la un preþ rezo-raþie bunã la un preþ rezo-raþie bunã la un preþ rezo-raþie bunã la un preþ rezo-nabil. Procesoare intel-nabil. Procesoare intel-nabil. Procesoare intel-nabil. Procesoare intel-nabil. Procesoare intel-intel core2duo, video 224-intel core2duo, video 224-intel core2duo, video 224-intel core2duo, video 224-intel core2duo, video 224-386, rami 1-2GB, cititoare386, rami 1-2GB, cititoare386, rami 1-2GB, cititoare386, rami 1-2GB, cititoare386, rami 1-2GB, cititoareamprentã digitalã, cititoa-amprentã digitalã, cititoa-amprentã digitalã, cititoa-amprentã digitalã, cititoa-amprentã digitalã, cititoa-re carduri, slot 3G, wire-re carduri, slot 3G, wire-re carduri, slot 3G, wire-re carduri, slot 3G, wire-re carduri, slot 3G, wire-less, bluetooth etc. Inforless, bluetooth etc. Inforless, bluetooth etc. Inforless, bluetooth etc. Inforless, bluetooth etc. Infor-----maþii la 0760.753.753.maþii la 0760.753.753.maþii la 0760.753.753.maþii la 0760.753.753.maþii la 0760.753.753.

VÂND laptopuri ultra- laptopuri ultra- laptopuri ultra- laptopuri ultra- laptopuri ultra-portabile cu procesoare in-portabile cu procesoare in-portabile cu procesoare in-portabile cu procesoare in-portabile cu procesoare in-tel core 2 duo, rami 2GB,tel core 2 duo, rami 2GB,tel core 2 duo, rami 2GB,tel core 2 duo, rami 2GB,tel core 2 duo, rami 2GB,video 224-386 MB, baterievideo 224-386 MB, baterievideo 224-386 MB, baterievideo 224-386 MB, baterievideo 224-386 MB, bateriepeste 2 ore, wireless, blu-peste 2 ore, wireless, blu-peste 2 ore, wireless, blu-peste 2 ore, wireless, blu-peste 2 ore, wireless, blu-etooth, slot 3G, preþuri în-etooth, slot 3G, preþuri în-etooth, slot 3G, preþuri în-etooth, slot 3G, preþuri în-etooth, slot 3G, preþuri în-tre 650 ºi 850 lei. Informa-tre 650 ºi 850 lei. Informa-tre 650 ºi 850 lei. Informa-tre 650 ºi 850 lei. Informa-tre 650 ºi 850 lei. Informa-þii la 0760.753.753.þii la 0760.753.753.þii la 0760.753.753.þii la 0760.753.753.þii la 0760.753.753.

VÂND congelator în starebunã, 5 sertare, ºi poartã demetal. Informaþii la telefon:0723.434.517.

VÂND camerã videominiDV Panasonic NV MD9000e cu toate accesoriileoriginale: ac adaptor, teleco-mandã, cabluri av, microfonstereo extern, geantã trans-port, 4 acumulatori li-ion de2200 mAh ºi 3000 mAh.Camera este în perfectã starede funcþionare, a fost folositãfoarte puþin, maxim 80 orede funcþionare. MinimumIlumination: 1 Lux with Gain-up. Preþ: 450 euro. Informaþiila telefon: 0721.33.63.79.

VÂND costum naþionalfoarte frumos, de 100 de ani,în stare foarte bunã. Telefon:0722.508.476.

VÂND bicicletã electricãcu trei roþi. Se încarcã la reþea.Tel: 0256. 350.557.

VÂND bicicletã electricãcu douã roþi. Se încarcã lareþea. Tel: 0256. 350.557.

afaceriafaceriafaceriafaceriafaceriEFECTUEZ transport de

colete ºi persoane România-Austria-Italia, tur-retur, preþatractiv. Informaþii la telefon:0733.426.228. ºi0039.329.195.95.00.

ÎNCHIRIEZ la diversefestivitãþi, nunþi, botezuri sauaniversãri, porumbei albi,valabil ºi pentru persoanelecare deþin restaurante. Preþ in-formativ: 10 lei (porumbelul)în oraº ºi 15-20 de lei în alteoraºe. Informaþii la tel.0763.653008.

ELECTRICIAN executinstalaþii electrice. Informaþii latelefon: 0721.728.913, [email protected]

OFER servicii deservicii deservicii deservicii deservicii decontabilitate primarã. Inf.contabilitate primarã. Inf.contabilitate primarã. Inf.contabilitate primarã. Inf.contabilitate primarã. Inf.tel. 0721.810.620.tel. 0721.810.620.tel. 0721.810.620.tel. 0721.810.620.tel. 0721.810.620.

SPECIALIST IT, insta-lez ºi depanez rapid, la do-miciliul dvs. calculatoare,rootere, imprimante, instalezwindows, devirusez etc.Informaþii la telefon: 0724.579.729, dupã ora 17.

SERVICE autorizat tele-

Numele................................... Prenume.............................................Adresã ...............................................Telefon.....................................Textul anunþului ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Taloanele se primesc la sediul redacþiei, Lugoj,Taloanele se primesc la sediul redacþiei, Lugoj,Taloanele se primesc la sediul redacþiei, Lugoj,Taloanele se primesc la sediul redacþiei, Lugoj,Taloanele se primesc la sediul redacþiei, Lugoj,str. N. Bãlcescu nr. 6, între orele 9-15, pânã miercuri, ora 10str. N. Bãlcescu nr. 6, între orele 9-15, pânã miercuri, ora 10str. N. Bãlcescu nr. 6, între orele 9-15, pânã miercuri, ora 10str. N. Bãlcescu nr. 6, între orele 9-15, pânã miercuri, ora 10str. N. Bãlcescu nr. 6, între orele 9-15, pânã miercuri, ora 10

TALON MICA PUBLICITATE 2012ACTUALITACTUALITACTUALITACTUALITACTUALITAAAAATEATEATEATEATEA

SALONSALONSALONSALONSALONMASAJMASAJMASAJMASAJMASAJ0722.160.291;0256/329.726

efectueazãurmãtoarele

tipuri de masaj:reflexoterapie, masaj

terapeutic, masajrelaxare, masaj

anticelulitic,într-un ambientfoarte plãcut.

foane mobile ºi calculatoare,cu o experienþã pe piaþa localãde peste 7 ani, deblocãm ºireparãm orice model detelefon mobil. Reparãmcalculatoare ºi laptopuri, oricemodel ºi configuraþie.Deblocãm console jocuri:PSP, PS3, XBOX, WII.Instalãri soft navigaþie petelefoane ºi GPS-uri. Amanetproduse electronice! Preþurifãrã concurenþã! Informaþii pestrada Siretului, nr.2 (vizavi decabinetul stomatologic).Tel.:0723.004.709.

ELECTRONIST auto-auto-auto-auto-auto-rizat, execut reparaþii apara-rizat, execut reparaþii apara-rizat, execut reparaþii apara-rizat, execut reparaþii apara-rizat, execut reparaþii apara-turã electronicã industria-turã electronicã industria-turã electronicã industria-turã electronicã industria-turã electronicã industria-lã, jocuri electronice pen-lã, jocuri electronice pen-lã, jocuri electronice pen-lã, jocuri electronice pen-lã, jocuri electronice pen-tru baruri, automate cu fise.tru baruri, automate cu fise.tru baruri, automate cu fise.tru baruri, automate cu fise.tru baruri, automate cu fise.TTTTTel: 0741.500.405.el: 0741.500.405.el: 0741.500.405.el: 0741.500.405.el: 0741.500.405.

TRANSPORT zilnicpersoane în Italia, Spania,Portugalia, Franþa, Belgia,Anglia, Irlanda ºi Germaniala destinaþie, cu maºini mo-derne climatizate. Informaþii latelefon: 0721.285.100.

închirieriînchirieriînchirieriînchirieriînchirieriÎNCHIRIEZ spaþiu

comercial 20 m2-200 euro.Informaþii la telefon:0725.422.671.

DAU în chirie 2 spaþii peStr. Mocioni nr. 33. Informaþiila telefon: 0724.105.381.

matrimonialematrimonialematrimonialematrimonialematrimonialeCAUT om deosebit,

creºtin, vârstã medie pentrucãsãtorie-Sara.

TÂNÃR drãguþ ºi serios,cu apartament, doresc sãcunosc o fatã serioasã saupocãitã maxim 35 de anipentru cãsãtorie. Informaþii latelefon: 0721.414.951.

BÃRBAT de 32 de ani,1,81 m, 81 kg, foarte serios,caut femeie pânã la 34 de ani,pentru cãsãtorie. Rog seriozi-tate. Tel: 0754.584.330.

TÂNÃR de 25 de ani dinLugoj, caut o tânãrã între 18 -25 de ani din Lugoj, pentrurelaþie stabilã ºi eventualcãsãtorie. Tel.: 0256.354776- 0757.369.662.

aniversãrianiversãrianiversãrianiversãrianiversãriPENTRU Camelia Toma,

care în data de 10 martie îºisãrbãtoreºte ziua de naºtere.Îi dorim multã sãnãtate, kg maipuþine, limba mai scurtã, unserviciu mai bun ºi “La MulþiAni!”. Tomi ºi familia.

PENTRU Camelia To-ma. Ne alãturãm celor care îiureazã La mulþi ani! ºi îidorim multã sãnãtate, fericireºi împlinirea tuturor dorinþe-lor. Redacþia Actualitatea.

PENTRU MãdãlinaOprea, La mulþi ani! multãfericire, noroc în viaþã, iubire,cât mai multã iubire alãturi decei dragi ºi împlinirea tuturordorinþelor. Nicu ºi Lidia.

PENTRU Shta (Tweety),bãtrânul nostru prieten, carela împlinirea vârstei de 31 deani, dar care a rãmas ca la 20,îþi dorim o viaþã plinã de feri-cire, bericire ºi iubire.

La mulþi ani!Prietenii ºi familia.

AM DEVÂNZARE

teren de casã,pe str. Lalelelor,lângã complexul

Piastrele,28 euro mp- 500 mp.

Informaþii la tel:0721.110.747.

ALPHA CLINICSOBSTETRICÃ - GINECOLOGIE

DR. CÃTÃLIN ARDELEANProgram:Luni: 12-18Miercuri: 9-13 Joi: 10-18

DR. ROXANA ARDELEANProgram:

Marþi: 10-18Vineri: 10-18

n consultaþii ginecologice n test Papanicolau n ecografietransabdominalã ºi transvaginalã n avorturi la cerere prin aspiraþie

ºi medicamentos n investigarea ºi tratarea cazurilor de sterilitate nmontare sterilet n cauterizare col uterin n dispensarizarea sarcinii

n asistenþã la naºtere

n Lugoj, str. Bucegi nr.11 nn Timiºoara, Calea Martirilor nr. 70, sc. B, ap.2 n

Programãri: luni- vineri: 11-18, la tel: 0748.061.061

ANGAJÃM URGENT PERSONALpentru curãþenie spaþii birouripentru curãþenie spaþii birouripentru curãþenie spaþii birouripentru curãþenie spaþii birouripentru curãþenie spaþii birouri

(în Lugoj)(în Lugoj)(în Lugoj)(în Lugoj)(în Lugoj)pentru o orã pe zi.pentru o orã pe zi.pentru o orã pe zi.pentru o orã pe zi.pentru o orã pe zi.

Oferim salariu 140 lei net.Oferim salariu 140 lei net.Oferim salariu 140 lei net.Oferim salariu 140 lei net.Oferim salariu 140 lei net.Condiþii: seriozitate, punctualitate,Condiþii: seriozitate, punctualitate,Condiþii: seriozitate, punctualitate,Condiþii: seriozitate, punctualitate,Condiþii: seriozitate, punctualitate,

aspect fizic îngrijit.aspect fizic îngrijit.aspect fizic îngrijit.aspect fizic îngrijit.aspect fizic îngrijit.TTTTTelefon: 0730.711.838.elefon: 0730.711.838.elefon: 0730.711.838.elefon: 0730.711.838.elefon: 0730.711.838.

ANGAJÃMANGAJÃMANGAJÃMANGAJÃMANGAJÃMMUNCITORMUNCITORMUNCITORMUNCITORMUNCITOR

NECALIFICANECALIFICANECALIFICANECALIFICANECALIFICATTTTTla magazin alimentarla magazin alimentarla magazin alimentarla magazin alimentarla magazin alimentar

str. Insulei nr. 2.Telefon: 0766.719.163

SOMAÞIE: SC Meridian 22 SASC Meridian 22 SASC Meridian 22 SASC Meridian 22 SASC Meridian 22 SA, cu sediul în Lugoj,str. Plopilor nr.22, prin reprezentantul sãu legal Ing. FloreaDaniel-Adrian - director, ºººººomeazomeazomeazomeazomeazããããã pe debitorii BALINT pe debitorii BALINT pe debitorii BALINT pe debitorii BALINT pe debitorii BALINTPETRICA PETRICA PETRICA PETRICA PETRICA ºi BALINT CORINA BALINT CORINA BALINT CORINA BALINT CORINA BALINT CORINA, cu domiciliul în Lugojstr. Padeºului nr. 1, sssssããããã pl pl pl pl plãããããteascteascteascteascteascããããã obliga obliga obliga obliga obligaþþþþþiile ciile ciile ciile ciile cãããããtretretretretresocietatesocietatesocietatesocietatesocietate, acestea fiind: : : : : - sumsumsumsumsumããããã de 5773,67 lei de 5773,67 lei de 5773,67 lei de 5773,67 lei de 5773,67 lei,reprezentând c/v facturi apc/v facturi apc/v facturi apc/v facturi apc/v facturi apããããã – canal – canal – canal – canal – canal pentru perioada perioada perioada perioada perioadaVI 2004 – II 2012.VI 2004 – II 2012.VI 2004 – II 2012.VI 2004 – II 2012.VI 2004 – II 2012. În scopul rezolvãrii pe cale amiabilã,debitorii sunt invitaþi la sediul societãþii la data dela data dela data dela data dela data de26.03.2012, 26.03.2012, 26.03.2012, 26.03.2012, 26.03.2012, îîîîîntre orele 7ntre orele 7ntre orele 7ntre orele 7ntre orele 7-----15 15 15 15 15 – Biroul Juridic, în scopulîndeplinirii procedurii prealabileprocedurii prealabileprocedurii prealabileprocedurii prealabileprocedurii prealabile prevãzute de art. 720art. 720art. 720art. 720art. 720– 1 alin. 1 Cod procedura civil– 1 alin. 1 Cod procedura civil– 1 alin. 1 Cod procedura civil– 1 alin. 1 Cod procedura civil– 1 alin. 1 Cod procedura civilããããã..... În situaþia în care nuse va da curs îndeplinirii acestei proceduri, societatea varecurge la promovarea unei acþiuni în justiþie, solicitânddatoria restantã ºi plata altor daune ce rezultã din proces.

Conducerea SC MERIDIAN 22 SA

SC DILARA CRAVATE SRL

SC EURO JOBS SRL ANGAJEAZÃ:SC EURO JOBS SRL ANGAJEAZÃ:SC EURO JOBS SRL ANGAJEAZÃ:SC EURO JOBS SRL ANGAJEAZÃ:SC EURO JOBS SRL ANGAJEAZÃ:n 1 PROMOTER – SECRET1 PROMOTER – SECRET1 PROMOTER – SECRET1 PROMOTER – SECRET1 PROMOTER – SECRETARARARARARCerinþe minime:Cerinþe minime:Cerinþe minime:Cerinþe minime:Cerinþe minime:absolvent studii superioare, preferabil cu experienþã

în domeniu, cunoºtiinþe operare P.C.CV - urile se pot depune online la adresa:

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] sau prin fax, la numãrul0354.100.019. Pentru detalii suplimentare, contactaþi-ne la numãrul 0731.301.162

Interviul va avea loc VINERI, 09.03.2012VINERI, 09.03.2012VINERI, 09.03.2012VINERI, 09.03.2012VINERI, 09.03.2012, ora 10:00ora 10:00ora 10:00ora 10:00ora 10:00,la sediul EURO JOBS, EURO JOBS, EURO JOBS, EURO JOBS, EURO JOBS, str. Aurel Cosma nr. 3.

Page 13: Actualitatea 775

ACTUALITATEA 13RECOMANDÃRI TVVINERITVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1

07:00 T07:00 T07:00 T07:00 T07:00 Telejurnalelejurnalelejurnalelejurnalelejurnal08:00 România08:00 România08:00 România08:00 România08:00 România10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 SSSSSecretele de laecretele de laecretele de laecretele de laecretele de la

palatpalatpalatpalatpalat11:25 Garantat 100%12:40 Legenda12:40 Legenda12:40 Legenda12:40 Legenda12:40 Legenda

cavaleruluicavaleruluicavaleruluicavaleruluicavaleruluirãtãcitor ºi arãtãcitor ºi arãtãcitor ºi arãtãcitor ºi arãtãcitor ºi afrumoasei Razã-frumoasei Razã-frumoasei Razã-frumoasei Razã-frumoasei Razã-de-Lunãde-Lunãde-Lunãde-Lunãde-Lunã

14:00 T14:00 T14:00 T14:00 T14:00 Telejurnalelejurnalelejurnalelejurnalelejurnal14:45 M.A.I aproape de

tine15:3015:3015:3015:3015:30 TTTTTribunaribunaribunaribunaribuna

partidelorpartidelorpartidelorpartidelorpartidelorparlamentareparlamentareparlamentareparlamentareparlamentare

16:00 ParlamentulRomâniei

17:00 T17:00 T17:00 T17:00 T17:00 Telejurnalelejurnalelejurnalelejurnalelejurnal17:30 La vie en rose18:25 Legenda18:25 Legenda18:25 Legenda18:25 Legenda18:25 Legenda

cavaleruluicavaleruluicavaleruluicavaleruluicavaleruluirãtãcitor ºi arãtãcitor ºi arãtãcitor ºi arãtãcitor ºi arãtãcitor ºi afrumoasei Razã-frumoasei Razã-frumoasei Razã-frumoasei Razã-frumoasei Razã-de-Lunãde-Lunãde-Lunãde-Lunãde-Lunã

20:00 T20:00 T20:00 T20:00 T20:00 Telejurnalelejurnalelejurnalelejurnalelejurnal21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 OOOOO datã-n viaþã datã-n viaþã datã-n viaþã datã-n viaþã datã-n viaþã23:10 VIAÞA CA UN23:10 VIAÞA CA UN23:10 VIAÞA CA UN23:10 VIAÞA CA UN23:10 VIAÞA CA UN

PARIUPARIUPARIUPARIUPARIU01:20 PRAªTIA01:20 PRAªTIA01:20 PRAªTIA01:20 PRAªTIA01:20 PRAªTIA02:50 D02:50 D02:50 D02:50 D02:50 Dacã doriþi sãacã doriþi sãacã doriþi sãacã doriþi sãacã doriþi sã

revedeþ irevedeþ irevedeþ irevedeþ irevedeþ ireluarereluarereluarereluarereluare

03:05 Sport03:05 Sport03:05 Sport03:05 Sport03:05 Sport03:20 T03:20 T03:20 T03:20 T03:20 Telejurnalelejurnalelejurnalelejurnalelejurnal reluare reluare reluare reluare reluare04:20 Judecãtu tu04:20 Judecãtu tu04:20 Judecãtu tu04:20 Judecãtu tu04:20 Judecãtu tu

reluarereluarereluarereluarereluare

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV07:00 ªtirile Pro TV07:00 ªtirile Pro TV07:00 ªtirile Pro TV07:00 ªtirile Pro TV07:00 ªtirile Pro TV10:00 CRIMELE DIN10:00 CRIMELE DIN10:00 CRIMELE DIN10:00 CRIMELE DIN10:00 CRIMELE DIN

MIDSOMER:MIDSOMER:MIDSOMER:MIDSOMER:MIDSOMER:TESTTESTTESTTESTTESTAMENTEAMENTEAMENTEAMENTEAMENTEÎNªELÃÎNªELÃÎNªELÃÎNªELÃÎNªELÃTOARETOARETOARETOARETOAREreluare

12:00 Tânãr ºi12:00 Tânãr ºi12:00 Tânãr ºi12:00 Tânãr ºi12:00 Tânãr ºineliniºt i tneliniºt i tneliniºt i tneliniºt i tneliniºt i t

13:00 ªtirile Pro TV14:15 CRIMA DIN14:15 CRIMA DIN14:15 CRIMA DIN14:15 CRIMA DIN14:15 CRIMA DIN

CASA MEACASA MEACASA MEACASA MEACASA MEA(thriller, Canada,2006)Cu: J. Nettles, JasonHughes, JaneWymark

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 Tânãr ºiTânãr ºiTânãr ºiTânãr ºiTânãr ºineliniºt i tneliniºt i tneliniºt i tneliniºt i tneliniºt i t

17:00 ªtirile Pro TV17:45 Happy Hour17:45 Happy Hour17:45 Happy Hour17:45 Happy Hour17:45 Happy Hour. Cu. Cu. Cu. Cu. Cu

Cãtãlin MaruþãCãtãlin MaruþãCãtãlin MaruþãCãtãlin MaruþãCãtãlin Maruþã19:00 ªtirile Pro TV

Meteo20:30 ROMÂNII AU20:30 ROMÂNII AU20:30 ROMÂNII AU20:30 ROMÂNII AU20:30 ROMÂNII AU

TTTTTALENTALENTALENTALENTALENT23:0023:0023:0023:0023:00 DINCOLO DE DINCOLO DE DINCOLO DE DINCOLO DE DINCOLO DE

APARENÞEAPARENÞEAPARENÞEAPARENÞEAPARENÞE(thriller, SUA,2000)

01:45 01:45 01:45 01:45 01:45 CRIMA DINCRIMA DINCRIMA DINCRIMA DINCRIMA DINCASA MEACASA MEACASA MEACASA MEACASA MEA(thriller, Canada,2006)reluare

03:15 03:15 03:15 03:15 03:15 DINCOLO DEDINCOLO DEDINCOLO DEDINCOLO DEDINCOLO DEAPARENÞEAPARENÞEAPARENÞEAPARENÞEAPARENÞE(thriller, SUA,2000)

ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 106:00 06:00 06:00 06:00 06:00 ObservatorObservatorObservatorObservatorObservator08:00 Neatza cu Rãzvan

ºi Dani10:50 Mireasã pentru fiul

meu11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 BURLACUL.BURLACUL.BURLACUL.BURLACUL.BURLACUL.

reluare13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 ObservatorObservatorObservatorObservatorObservator14:00 Mireasã pentru fiul

meuCu MirelaBoureanu Vaida

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 ObservatorObservatorObservatorObservatorObservator17:00 Acces direct

Cu SimonaGherghe

19:00 Observator19:00 Observator19:00 Observator19:00 Observator19:00 Observator20:20 SHAOLIN20:20 SHAOLIN20:20 SHAOLIN20:20 SHAOLIN20:20 SHAOLIN

COWBOYCOWBOYCOWBOYCOWBOYCOWBOY(acþiune, SUA,2000)Cu: Jackie Chan,Owen Wilson,Roger Yuan, LucyLiu

22:20 MACHETE22:20 MACHETE22:20 MACHETE22:20 MACHETE22:20 MACHETE(acþiune, SUA,2010)Cu: Dammy Trejo,Jessica Alba,Robert de Niro

00:15 00:15 00:15 00:15 00:15 FIÞE DEFIÞE DEFIÞE DEFIÞE DEFIÞE DEHOLHOLHOLHOLHOLYWOODYWOODYWOODYWOODYWOOD(comedie, SUA,2006)

02:00 MACHETE02:00 MACHETE02:00 MACHETE02:00 MACHETE02:00 MACHETE(acþiune, SUA,2010)

KANAL DKANAL DKANAL DKANAL DKANAL D06:30 Floricienta06:30 Floricienta06:30 Floricienta06:30 Floricienta06:30 Floricienta07:3007:3007:3007:3007:30 DDDDDe pe buze lae pe buze lae pe buze lae pe buze lae pe buze la

inimãinimãinimãinimãinimã08:45 Neveste de piloþi10:00 Draga mea prietenã12:30 ªtirile Kanal D12:30 ªtirile Kanal D12:30 ªtirile Kanal D12:30 ªtirile Kanal D12:30 ªtirile Kanal D13:15 T13:15 T13:15 T13:15 T13:15 Te vreau lângãe vreau lângãe vreau lângãe vreau lângãe vreau lângã

mineminemineminemineCu NiculinaStoican

14:45 Teleshopping15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 LLLLLa un pas dea un pas dea un pas dea un pas dea un pas de

fericirefericirefericirefericirefericire(serial)

16:45 Drept la þintã16:45 Drept la þintã16:45 Drept la þintã16:45 Drept la þintã16:45 Drept la þintã Cu: Mãdãlin

Ionescu18:45 ªtirea zilei18:45 ªtirea zilei18:45 ªtirea zilei18:45 ªtirea zilei18:45 ªtirea zilei19:00 ªtirile Kanal D19:00 ªtirile Kanal D19:00 ªtirile Kanal D19:00 ªtirile Kanal D19:00 ªtirile Kanal D20:00 Vrei sã fii20:00 Vrei sã fii20:00 Vrei sã fii20:00 Vrei sã fii20:00 Vrei sã fii

milionar?milionar?milionar?milionar?milionar?reluare

21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 ClejaniiClejaniiClejaniiClejaniiClejanii22:30 DINCOLO DE22:30 DINCOLO DE22:30 DINCOLO DE22:30 DINCOLO DE22:30 DINCOLO DE

MOARTEMOARTEMOARTEMOARTEMOARTE(thriller, SUA,1990)Cu: Kiefer Bacon,Julia Roberts,William Baldwin

01:30 ªtirile Kanal D01:30 ªtirile Kanal D01:30 ªtirile Kanal D01:30 ªtirile Kanal D01:30 ªtirile Kanal Dreluare

02:15 Clejanii02:15 Clejanii02:15 Clejanii02:15 Clejanii02:15 Clejaniireluarereluarereluarereluarereluare

03:30 03:30 03:30 03:30 03:30 DINCOLO DEDINCOLO DEDINCOLO DEDINCOLO DEDINCOLO DEMOARTEMOARTEMOARTEMOARTEMOARTE

05:15 La un pas de05:15 La un pas de05:15 La un pas de05:15 La un pas de05:15 La un pas defericirefericirefericirefericirefericire

HBOHBOHBOHBOHBO06:0006:0006:0006:0006:00 DA! DA! DA! DA! DA!

(COMEDIE,(COMEDIE,(COMEDIE,(COMEDIE,(COMEDIE,GERMANIA,GERMANIA,GERMANIA,GERMANIA,GERMANIA,2008)2008)2008)2008)2008)

07:35 ÞINTÃ LEGITIMÃ07:35 ÞINTÃ LEGITIMÃ07:35 ÞINTÃ LEGITIMÃ07:35 ÞINTÃ LEGITIMÃ07:35 ÞINTÃ LEGITIMÃ(ACÞIUNE,(ACÞIUNE,(ACÞIUNE,(ACÞIUNE,(ACÞIUNE,COPRODUCÞIE,COPRODUCÞIE,COPRODUCÞIE,COPRODUCÞIE,COPRODUCÞIE,2010)2010)2010)2010)2010)

11:15 UN BÃPRBA11:15 UN BÃPRBA11:15 UN BÃPRBA11:15 UN BÃPRBA11:15 UN BÃPRBATTTTTSINGUR (DRAMÃ,SINGUR (DRAMÃ,SINGUR (DRAMÃ,SINGUR (DRAMÃ,SINGUR (DRAMÃ,SUA, 2009)SUA, 2009)SUA, 2009)SUA, 2009)SUA, 2009)

12:55 BÃIA12:55 BÃIA12:55 BÃIA12:55 BÃIA12:55 BÃIATUL DINTUL DINTUL DINTUL DINTUL DINBALONBALONBALONBALONBALON(COMEDIE, SUA,(COMEDIE, SUA,(COMEDIE, SUA,(COMEDIE, SUA,(COMEDIE, SUA,2001)2001)2001)2001)2001)

14:20 INCREDIBILUL14:20 INCREDIBILUL14:20 INCREDIBILUL14:20 INCREDIBILUL14:20 INCREDIBILULHULKHULKHULKHULKHULK(F(F(F(F(FANTANTANTANTANTASTIC,ASTIC,ASTIC,ASTIC,ASTIC,SUA, 2001)SUA, 2001)SUA, 2001)SUA, 2001)SUA, 2001)

16:10 UL16:10 UL16:10 UL16:10 UL16:10 ULTIMULTIMULTIMULTIMULTIMULRÃZBOINIC ALRÃZBOINIC ALRÃZBOINIC ALRÃZBOINIC ALRÃZBOINIC ALAERULUIAERULUIAERULUIAERULUIAERULUI

17:55 FRAIERII17:55 FRAIERII17:55 FRAIERII17:55 FRAIERII17:55 FRAIERII19:30 FILME ªI19:30 FILME ªI19:30 FILME ªI19:30 FILME ªI19:30 FILME ªI

VEDETEVEDETEVEDETEVEDETEVEDETE20:00 DE NEOPRIT20:00 DE NEOPRIT20:00 DE NEOPRIT20:00 DE NEOPRIT20:00 DE NEOPRIT21:35NUMÃRÃ21:35NUMÃRÃ21:35NUMÃRÃ21:35NUMÃRÃ21:35NUMÃRÃTOAREATOAREATOAREATOAREATOAREA

MANUALÃMANUALÃMANUALÃMANUALÃMANUALÃ(SCURTMETRAJ,(SCURTMETRAJ,(SCURTMETRAJ,(SCURTMETRAJ,(SCURTMETRAJ,ROM’ANIA, 2011)ROM’ANIA, 2011)ROM’ANIA, 2011)ROM’ANIA, 2011)ROM’ANIA, 2011)

22:00 RIPOST22:00 RIPOST22:00 RIPOST22:00 RIPOST22:00 RIPOSTAAAAA23:35 TOTUL DESPÃRE23:35 TOTUL DESPÃRE23:35 TOTUL DESPÃRE23:35 TOTUL DESPÃRE23:35 TOTUL DESPÃRE

SEXSEXSEXSEXSEX(COMEDIE, SUA,(COMEDIE, SUA,(COMEDIE, SUA,(COMEDIE, SUA,(COMEDIE, SUA,2010)2010)2010)2010)2010)

02:00 RISCURI02:00 RISCURI02:00 RISCURI02:00 RISCURI02:00 RISCURI(COMEDIE, SUA,(COMEDIE, SUA,(COMEDIE, SUA,(COMEDIE, SUA,(COMEDIE, SUA,2009)2009)2009)2009)2009)

TV 1000TV 1000TV 1000TV 1000TV 100007:00 NELL CEA07:00 NELL CEA07:00 NELL CEA07:00 NELL CEA07:00 NELL CEA

SÃLBASÃLBASÃLBASÃLBASÃLBATICÃTICÃTICÃTICÃTICÃ(DRAMÃ, SUA,(DRAMÃ, SUA,(DRAMÃ, SUA,(DRAMÃ, SUA,(DRAMÃ, SUA,1994)1994)1994)1994)1994)

08:50 ADEVÃRUL08:50 ADEVÃRUL08:50 ADEVÃRUL08:50 ADEVÃRUL08:50 ADEVÃRULADEVÃRAADEVÃRAADEVÃRAADEVÃRAADEVÃRATTTTT

11:00 INSULA11:00 INSULA11:00 INSULA11:00 INSULA11:00 INSULABALENELORBALENELORBALENELORBALENELORBALENELOR

13:00 NOTHING HILL13:00 NOTHING HILL13:00 NOTHING HILL13:00 NOTHING HILL13:00 NOTHING HILL15:00 MECIUL15:00 MECIUL15:00 MECIUL15:00 MECIUL15:00 MECIUL17:00 JUWANNA MANN17:00 JUWANNA MANN17:00 JUWANNA MANN17:00 JUWANNA MANN17:00 JUWANNA MANN18:40 HAVANA18:40 HAVANA18:40 HAVANA18:40 HAVANA18:40 HAVANA21:00 A P21:00 A P21:00 A P21:00 A P21:00 A PAAAAATRATRATRATRATRA

PORUNCÃPORUNCÃPORUNCÃPORUNCÃPORUNCÃ23:00 AR23:00 AR23:00 AR23:00 AR23:00 ARTTTTTA DE AA DE AA DE AA DE AA DE A

ÎNªELAÎNªELAÎNªELAÎNªELAÎNªELA01:00 PRELUDIUL01:00 PRELUDIUL01:00 PRELUDIUL01:00 PRELUDIUL01:00 PRELUDIUL

UNIVERSALUNIVERSALUNIVERSALUNIVERSALUNIVERSAL10:00 W10:00 W10:00 W10:00 W10:00 Walkeralkeralkeralkeralker, poliþist, poliþist, poliþist, poliþist, poliþist

texantexantexantexantexan11:00 Las Vegas11:00 Las Vegas11:00 Las Vegas11:00 Las Vegas11:00 Las Vegas12:00 W12:00 W12:00 W12:00 W12:00 Walkeralkeralkeralkeralker, poliþist, poliþist, poliþist, poliþist, poliþist

texantexantexantexantexan14:00 Stargate: Atlantis14:00 Stargate: Atlantis14:00 Stargate: Atlantis14:00 Stargate: Atlantis14:00 Stargate: Atlantis15:00 Eureka15:00 Eureka15:00 Eureka15:00 Eureka15:00 Eureka16:00 Las Vegas16:00 Las Vegas16:00 Las Vegas16:00 Las Vegas16:00 Las Vegas17:00 W17:00 W17:00 W17:00 W17:00 Walkeralkeralkeralkeralker, poliþist, poliþist, poliþist, poliþist, poliþist

texantexantexantexantexan19:00 Stargate:19:00 Stargate:19:00 Stargate:19:00 Stargate:19:00 Stargate:

AtlantisAtlantisAtlantisAtlantisAtlantis20:00 E20:00 E20:00 E20:00 E20:00 Eurekaurekaurekaurekaureka21:00 CSI: Miami21:00 CSI: Miami21:00 CSI: Miami21:00 CSI: Miami21:00 CSI: Miami22:00 OPERAÞIUNEA22:00 OPERAÞIUNEA22:00 OPERAÞIUNEA22:00 OPERAÞIUNEA22:00 OPERAÞIUNEA

(ACÞIUNE, SUA,(ACÞIUNE, SUA,(ACÞIUNE, SUA,(ACÞIUNE, SUA,(ACÞIUNE, SUA,1996)1996)1996)1996)1996)

02:00 CSI: MIAMI02:00 CSI: MIAMI02:00 CSI: MIAMI02:00 CSI: MIAMI02:00 CSI: MIAMI

PRIMA TVPRIMA TVPRIMA TVPRIMA TVPRIMA TV09:30 Întâlnirea09:30 Întâlnirea09:30 Întâlnirea09:30 Întâlnirea09:30 Întâlnirea

inimilorinimilorinimilorinimilorinimilor10:30 Medium10:30 Medium10:30 Medium10:30 Medium10:30 Medium12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 Nimeni nu-iNimeni nu-iNimeni nu-iNimeni nu-iNimeni nu-i

perfectperfectperfectperfectperfect13:3013:3013:3013:3013:30 SSSSSport, dietãport, dietãport, dietãport, dietãport, dietã14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 Întâlnirea inimilorÎntâlnirea inimilorÎntâlnirea inimilorÎntâlnirea inimilorÎntâlnirea inimilor15:00 T15:00 T15:00 T15:00 T15:00 Totul despreotul despreotul despreotul despreotul despre

mamemamemamemamemame18:00 Focus18:00 Focus18:00 Focus18:00 Focus18:00 Focus19:30 Cireaºa de pe tort20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 Iubiri secreteIubiri secreteIubiri secreteIubiri secreteIubiri secrete23:15 23:15 23:15 23:15 23:15 PREMIILEPREMIILEPREMIILEPREMIILEPREMIILE

DARWINDARWINDARWINDARWINDARWIN(comedie neagrã,SUA, 2006)

01:00 T01:00 T01:00 T01:00 T01:00 Trãdaþirãdaþirãdaþirãdaþirãdaþi02:00 02:00 02:00 02:00 02:00 FocusFocusFocusFocusFocus03:00 T03:00 T03:00 T03:00 T03:00 Teoeoeoeoeo04:00 Nimeni nui04:00 Nimeni nui04:00 Nimeni nui04:00 Nimeni nui04:00 Nimeni nui

perfectperfectperfectperfectperfect05:30 Levintza05:30 Levintza05:30 Levintza05:30 Levintza05:30 Levintza

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 209:1009:1009:1009:1009:10 PE ARIPILE PE ARIPILE PE ARIPILE PE ARIPILE PE ARIPILE

VIEÞII (I)VIEÞII (I)VIEÞII (I)VIEÞII (I)VIEÞII (I)reluare

11:50 B11:50 B11:50 B11:50 B11:50 Bazarazarazarazarazar12:2512:2512:2512:2512:25 Ora de business Ora de business Ora de business Ora de business Ora de business13:15 La mustaþã13:15 La mustaþã13:15 La mustaþã13:15 La mustaþã13:15 La mustaþã

reluare14:35 Împreunã în14:35 Împreunã în14:35 Împreunã în14:35 Împreunã în14:35 Împreunã în

Europa!Europa!Europa!Europa!Europa!16:00 Naturã ºi16:00 Naturã ºi16:00 Naturã ºi16:00 Naturã ºi16:00 Naturã ºi

aventurãaventurãaventurãaventurãaventurã17:00 Confesiuni18:00 T18:00 T18:00 T18:00 T18:00 Telejurnalelejurnalelejurnalelejurnalelejurnal20:20 Ora de business20:20 Ora de business20:20 Ora de business20:20 Ora de business20:20 Ora de business21:10 T21:10 T21:10 T21:10 T21:10 Toppingoppingoppingoppingopping22:00 Ora de ºtiri22:00 Ora de ºtiri22:00 Ora de ºtiri22:00 Ora de ºtiri22:00 Ora de ºtiri23:00 Unora le place...23:00 Unora le place...23:00 Unora le place...23:00 Unora le place...23:00 Unora le place...00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 BattlestarBattlestarBattlestarBattlestarBattlestar

Galagt icaGalagt icaGalagt icaGalagt icaGalagt ica00:55 Pescar hoinar00:55 Pescar hoinar00:55 Pescar hoinar00:55 Pescar hoinar00:55 Pescar hoinar

reluarereluarereluarereluarereluare01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 CÃSÃCÃSÃCÃSÃCÃSÃCÃSÃTORIETORIETORIETORIETORIE

ACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TV07:45 Secrete din07:45 Secrete din07:45 Secrete din07:45 Secrete din07:45 Secrete din

t recutt recutt recutt recutt recut12:15 Eva Luna12:15 Eva Luna12:15 Eva Luna12:15 Eva Luna12:15 Eva Luna14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 EEEEEsmeraldasmeraldasmeraldasmeraldasmeralda15:30 Îmbrãþiºãri15:30 Îmbrãþiºãri15:30 Îmbrãþiºãri15:30 Îmbrãþiºãri15:30 Îmbrãþiºãri

pã t imaºepãt imaºepãt imaºepãt imaºepãt imaºe16:30 Poveºtiri16:30 Poveºtiri16:30 Poveºtiri16:30 Poveºtiri16:30 Poveºtiri

AdevãrateAdevãrateAdevãrateAdevãrateAdevãrate17:30 Secrete din17:30 Secrete din17:30 Secrete din17:30 Secrete din17:30 Secrete din

t recutt recutt recutt recutt recut19:30 Suflet vândut19:30 Suflet vândut19:30 Suflet vândut19:30 Suflet vândut19:30 Suflet vândut20:30 Eva luna20:30 Eva luna20:30 Eva luna20:30 Eva luna20:30 Eva luna22:00 Lola22:00 Lola22:00 Lola22:00 Lola22:00 Lola23:30 7 pãcate23:30 7 pãcate23:30 7 pãcate23:30 7 pãcate23:30 7 pãcate00:3000:3000:3000:3000:30 PoveºtiriPoveºtiriPoveºtiriPoveºtiriPoveºtiri

AdevãrateAdevãrateAdevãrateAdevãrateAdevãratereluare

01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 ÎÎÎÎÎmbrãþiºãrimbrãþiºãrimbrãþiºãrimbrãþiºãrimbrãþiºãripã t imaºepãt imaºepãt imaºepãt imaºepãt imaºereluare

02:30 Esmeralda02:30 Esmeralda02:30 Esmeralda02:30 Esmeralda02:30 Esmeraldareluare

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA10:0010:0010:0010:0010:00 Happy Hour Cu: Cãtãlin Mãruþã Happy Hour Cu: Cãtãlin Mãruþã Happy Hour Cu: Cãtãlin Mãruþã Happy Hour Cu: Cãtãlin Mãruþã Happy Hour Cu: Cãtãlin Mãruþã111111:301:301:301:301:30 Omul-Pãianjen 12:00 Omul-Pãianjen 12:00 Omul-Pãianjen 12:00 Omul-Pãianjen 12:00 Omul-Pãianjen 12:00Casa Foster pentru prieteni imaginariCasa Foster pentru prieteni imaginariCasa Foster pentru prieteni imaginariCasa Foster pentru prieteni imaginariCasa Foster pentru prieteni imaginari12:3012:3012:3012:3012:30 Douã acorduri Douã acorduri Douã acorduri Douã acorduri Douã acorduri 14:00 ACASÃ în14:00 ACASÃ în14:00 ACASÃ în14:00 ACASÃ în14:00 ACASÃ înbucãtãrie 15:00 bucãtãrie 15:00 bucãtãrie 15:00 bucãtãrie 15:00 bucãtãrie 15:00 Douã acorduriDouã acorduriDouã acorduriDouã acorduriDouã acorduri 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00ACASÃ în bucãtãrieACASÃ în bucãtãrieACASÃ în bucãtãrieACASÃ în bucãtãrieACASÃ în bucãtãrie 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 D O ID O ID O ID O ID O IBÃRBAÞI ª I JUMÃBÃRBAÞI ª I JUMÃBÃRBAÞI ª I JUMÃBÃRBAÞI ª I JUMÃBÃRBAÞI ª I JUMÃTTTTTAAAAAT ET ET ET ET E 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00STRÃINI ÎN AMERICA 20:00STRÃINI ÎN AMERICA 20:00STRÃINI ÎN AMERICA 20:00STRÃINI ÎN AMERICA 20:00STRÃINI ÎN AMERICA 20:00ÎNTOARCEREA LUI VODÃÎNTOARCEREA LUI VODÃÎNTOARCEREA LUI VODÃÎNTOARCEREA LUI VODÃÎNTOARCEREA LUI VODÃLÃPUªNEANUL (ISTORIC, ROMÂNIA,LÃPUªNEANUL (ISTORIC, ROMÂNIA,LÃPUªNEANUL (ISTORIC, ROMÂNIA,LÃPUªNEANUL (ISTORIC, ROMÂNIA,LÃPUªNEANUL (ISTORIC, ROMÂNIA,1979)1979)1979)1979)1979) 2 2 2 2 211111:45 :45 :45 :45 :45 CINE NAIBA E JACKSONCINE NAIBA E JACKSONCINE NAIBA E JACKSONCINE NAIBA E JACKSONCINE NAIBA E JACKSONPOLLOCK? 23 :15 DISPARUÞI . . .POLLOCK? 23 :15 DISPARUÞI . . .POLLOCK? 23 :15 DISPARUÞI . . .POLLOCK? 23 :15 DISPARUÞI . . .POLLOCK? 23 :15 DISPARUÞI . . .000001:1:1:1:1:3030303030 DISPÃRUÞI FÃRÃ URMÃ DISPÃRUÞI FÃRÃ URMÃ DISPÃRUÞI FÃRÃ URMÃ DISPÃRUÞI FÃRÃ URMÃ DISPÃRUÞI FÃRÃ URMÃ

DIVADIVADIVADIVADIVA09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 BUFFYBUFFYBUFFYBUFFYBUFFY, SP, SP, SP, SP, SPAIMA VAIMA VAIMA VAIMA VAIMA VAMPIRILORAMPIRILORAMPIRILORAMPIRILORAMPIRILOR12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 FETELE GILMOREFETELE GILMOREFETELE GILMOREFETELE GILMOREFETELE GILMORE 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00ANAANAANAANAANATOMIA LUI GREY 14:00 BUFFYTOMIA LUI GREY 14:00 BUFFYTOMIA LUI GREY 14:00 BUFFYTOMIA LUI GREY 14:00 BUFFYTOMIA LUI GREY 14:00 BUFFY,,,,,SPAIMA VAMPIRILORSPAIMA VAMPIRILORSPAIMA VAMPIRILORSPAIMA VAMPIRILORSPAIMA VAMPIRILOR 15 :00 15 :00 15 :00 15 :00 15 :00HERCULE POIROTHERCULE POIROTHERCULE POIROTHERCULE POIROTHERCULE POIROT 19:00 FETELE19:00 FETELE19:00 FETELE19:00 FETELE19:00 FETELEGILMORE 20:00 ANAGILMORE 20:00 ANAGILMORE 20:00 ANAGILMORE 20:00 ANAGILMORE 20:00 ANATOMIA LUITOMIA LUITOMIA LUITOMIA LUITOMIA LUIGREYGREYGREYGREYGREY 21 :00 CRIMELE D IN21 :00 CRIMELE D IN21 :00 CRIMELE D IN21 :00 CRIMELE D IN21 :00 CRIMELE D INMIDSOMER: DEAMIDSOMER: DEAMIDSOMER: DEAMIDSOMER: DEAMIDSOMER: DEATH IN THE SLOWTH IN THE SLOWTH IN THE SLOWTH IN THE SLOWTH IN THE SLOWLANE (POLIÞISTLANE (POLIÞISTLANE (POLIÞISTLANE (POLIÞISTLANE (POLIÞIST, MAREA BRIT, MAREA BRIT, MAREA BRIT, MAREA BRIT, MAREA BRITANIE,ANIE,ANIE,ANIE,ANIE,2 0 1 1 )2 0 1 1 )2 0 1 1 )2 0 1 1 )2 0 1 1 ) 2 2 2 2 2 3 :00 IOMUL FÃRÃ CHIP3 :00 IOMUL FÃRÃ CHIP3 :00 IOMUL FÃRÃ CHIP3 :00 IOMUL FÃRÃ CHIP3 :00 IOMUL FÃRÃ CHIP(DRAMÃ, SUA, 1993) CU MEL(DRAMÃ, SUA, 1993) CU MEL(DRAMÃ, SUA, 1993) CU MEL(DRAMÃ, SUA, 1993) CU MEL(DRAMÃ, SUA, 1993) CU MELGIBSON, NICK STGIBSON, NICK STGIBSON, NICK STGIBSON, NICK STGIBSON, NICK STAHL, MARGARETAHL, MARGARETAHL, MARGARETAHL, MARGARETAHL, MARGARETWHITTON 01:20 VRÃJITOARELEWHITTON 01:20 VRÃJITOARELEWHITTON 01:20 VRÃJITOARELEWHITTON 01:20 VRÃJITOARELEWHITTON 01:20 VRÃJITOARELE

07:00 Desene animate07:00 Desene animate07:00 Desene animate07:00 Desene animate07:00 Desene animate08:10 Omul ºi timpul08:10 Omul ºi timpul08:10 Omul ºi timpul08:10 Omul ºi timpul08:10 Omul ºi timpul09:30 Bebe magia10:00 Fii pãrinte, fii

deºtept!10:30 MAGAZIN UEFA10:30 MAGAZIN UEFA10:30 MAGAZIN UEFA10:30 MAGAZIN UEFA10:30 MAGAZIN UEFA11:00 C11:00 C11:00 C11:00 C11:00 Ca la cartea la cartea la cartea la cartea la carte11:30 E-FORUM11:30 E-FORUM11:30 E-FORUM11:30 E-FORUM11:30 E-FORUM12:00 P12:00 P12:00 P12:00 P12:00 Pro patriaro patriaro patriaro patriaro patria12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 EEEEEuropa meauropa meauropa meauropa meauropa mea14:00 Jurnal14:00 Jurnal14:00 Jurnal14:00 Jurnal14:00 Jurnal14:30 O datã-n viaþã14:30 O datã-n viaþã14:30 O datã-n viaþã14:30 O datã-n viaþã14:30 O datã-n viaþã16:30 Ne vedem la TVR16:30 Ne vedem la TVR16:30 Ne vedem la TVR16:30 Ne vedem la TVR16:30 Ne vedem la TVR18:45 T18:45 T18:45 T18:45 T18:45 Teleenciclopediaeleenciclopediaeleenciclopediaeleenciclopediaeleenciclopedia19:45 Sport20:00 Telejurnal

Meteo21:10 EUROVISION21:10 EUROVISION21:10 EUROVISION21:10 EUROVISION21:10 EUROVISION

2012: SELECÞIA2012: SELECÞIA2012: SELECÞIA2012: SELECÞIA2012: SELECÞIANAÞIONALÃ.NAÞIONALÃ.NAÞIONALÃ.NAÞIONALÃ.NAÞIONALÃ.ÎNSCRIELEIÎNSCRIELEIÎNSCRIELEIÎNSCRIELEIÎNSCRIELEIPENTRUPENTRUPENTRUPENTRUPENTRUEUROVISION 2012EUROVISION 2012EUROVISION 2012EUROVISION 2012EUROVISION 2012S-AU ÎNCHEIAS-AU ÎNCHEIAS-AU ÎNCHEIAS-AU ÎNCHEIAS-AU ÎNCHEIATTTTTPE 23 FEBRU-PE 23 FEBRU-PE 23 FEBRU-PE 23 FEBRU-PE 23 FEBRU-ARIE, DUPÃ 18ARIE, DUPÃ 18ARIE, DUPÃ 18ARIE, DUPÃ 18ARIE, DUPÃ 18ZILE ÎN CAREZILE ÎN CAREZILE ÎN CAREZILE ÎN CAREZILE ÎN CARECOMPOZITORII ªICOMPOZITORII ªICOMPOZITORII ªICOMPOZITORII ªICOMPOZITORII ªIINTERPREÞII AUINTERPREÞII AUINTERPREÞII AUINTERPREÞII AUINTERPREÞII AUPUTUT TRIMITEPUTUT TRIMITEPUTUT TRIMITEPUTUT TRIMITEPUTUT TRIMITEMELODIILE.MELODIILE.MELODIILE.MELODIILE.MELODIILE.

01:10 RÃZBUNAREA01:10 RÃZBUNAREA01:10 RÃZBUNAREA01:10 RÃZBUNAREA01:10 RÃZBUNAREA(THRILLER,(THRILLER,(THRILLER,(THRILLER,(THRILLER,SURIA, 2007)SURIA, 2007)SURIA, 2007)SURIA, 2007)SURIA, 2007)CU: DENISCU: DENISCU: DENISCU: DENISCU: DENISNIKIFOROVNIKIFOROVNIKIFOROVNIKIFOROVNIKIFOROV

03:20 03:20 03:20 03:20 03:20 TTTTTelejurnalelejurnalelejurnalelejurnalelejurnalreluare

07:00 ªtirile Pro TV10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ce se întâmplã,Ce se întâmplã,Ce se întâmplã,Ce se întâmplã,Ce se întâmplã,

doctore?doctore?doctore?doctore?doctore?10:4510:4510:4510:4510:45 Pariu cu viaþa Pariu cu viaþa Pariu cu viaþa Pariu cu viaþa Pariu cu viaþa

reluare13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 ªtirile Pro TVªtirile Pro TVªtirile Pro TVªtirile Pro TVªtirile Pro TV13:013:013:013:013:05 5 5 5 5 LegendaLegendaLegendaLegendaLegenda

cãutãtorului.cãutãtorului.cãutãtorului.cãutãtorului.cãutãtorului.se r ia lse r ia lse r ia lse r ia lse r ia l

14:00 ROMÂNII AU14:00 ROMÂNII AU14:00 ROMÂNII AU14:00 ROMÂNII AU14:00 ROMÂNII AUTTTTTALENTALENTALENTALENTALENT.....reluare

17:00 DOMNIÞA ªOIM17:00 DOMNIÞA ªOIM17:00 DOMNIÞA ªOIM17:00 DOMNIÞA ªOIM17:00 DOMNIÞA ªOIM(aventuri, SUA,1985)

19:00 ªtirile Pro TV19:00 ªtirile Pro TV19:00 ªtirile Pro TV19:00 ªtirile Pro TV19:00 ªtirile Pro TV20:30 SAGA AMURG:20:30 SAGA AMURG:20:30 SAGA AMURG:20:30 SAGA AMURG:20:30 SAGA AMURG:

ECLIPAECLIPAECLIPAECLIPAECLIPA(fantastic, SUA,2009) Cu: KristenStewart, RobertPattinson

23:15 NUMÃRUL 2323:15 NUMÃRUL 2323:15 NUMÃRUL 2323:15 NUMÃRUL 2323:15 NUMÃRUL 23(thriller, SUA,2007)

01:30SAGA AMURG:01:30SAGA AMURG:01:30SAGA AMURG:01:30SAGA AMURG:01:30SAGA AMURG:ECLIPAECLIPAECLIPAECLIPAECLIPA(fantastic, SUA,2009) Cu: KristenStewart, RobertPattinsonreluare

04:00 PUZZLE MOR04:00 PUZZLE MOR04:00 PUZZLE MOR04:00 PUZZLE MOR04:00 PUZZLE MORTTTTTALALALALAL55555(horror,coproducþie, 2008)reluare

06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 LegendaLegendaLegendaLegendaLegenda

000007:007:007:007:007:00 ObservatorObservatorObservatorObservatorObservator10:00 PIRAÞII DIN10:00 PIRAÞII DIN10:00 PIRAÞII DIN10:00 PIRAÞII DIN10:00 PIRAÞII DIN

INSULA COMORIIINSULA COMORIIINSULA COMORIIINSULA COMORIIINSULA COMORII(aventuri, SUA,2006)Cu: Rhett Giles,Lance Henriksen

12:00 HERCULE12:00 HERCULE12:00 HERCULE12:00 HERCULE12:00 HERCULE13:00 Observator13:00 Observator13:00 Observator13:00 Observator13:00 Observator14:00 Mireasã pentru fiul

meu16:00 Observator16:00 Observator16:00 Observator16:00 Observator16:00 Observator17:00 Mireasã pentru fiul

meu19:00 Observator19:00 Observator19:00 Observator19:00 Observator19:00 Observator

Sport.Meteo

20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 FOTBAL:FOTBAL:FOTBAL:FOTBAL:FOTBAL:PANDURII -PANDURII -PANDURII -PANDURII -PANDURII -DINAMODINAMODINAMODINAMODINAMO

22:30 BILELE22:30 BILELE22:30 BILELE22:30 BILELE22:30 BILELESPAÞIALESPAÞIALESPAÞIALESPAÞIALESPAÞIALE(comedie SF, SUA,1987)Cu: Bill Pullman,Daphne Zuniga,Rick Moranis, JohnCandy

00:30 00:30 00:30 00:30 00:30 SILENT HILLSILENT HILLSILENT HILLSILENT HILLSILENT HILL(thriller,coproducþie, 2006)

02:45 Observator02:45 Observator02:45 Observator02:45 Observator02:45 Observatorreluare

03:30 Sport03:30 Sport03:30 Sport03:30 Sport03:30 Sportreluare

03:4503:4503:4503:4503:45 PIRAÞII DINPIRAÞII DINPIRAÞII DINPIRAÞII DINPIRAÞII DININSULA COMORIIINSULA COMORIIINSULA COMORIIINSULA COMORIIINSULA COMORIIreluare

KANAL DKANAL DKANAL DKANAL DKANAL D06:30 Floricienta06:30 Floricienta06:30 Floricienta06:30 Floricienta06:30 Floricienta07:30 Pastila de râs07:30 Pastila de râs07:30 Pastila de râs07:30 Pastila de râs07:30 Pastila de râs08:00 Teleshopping08:1508:1508:1508:1508:15 Pastila de râsPastila de râsPastila de râsPastila de râsPastila de râs08:3008:3008:3008:3008:30 AMERICANII LA AMERICANII LA AMERICANII LA AMERICANII LA AMERICANII LA

MAREA NEAGRÃMAREA NEAGRÃMAREA NEAGRÃMAREA NEAGRÃMAREA NEAGRÃ(COMEDIE,(COMEDIE,(COMEDIE,(COMEDIE,(COMEDIE,TURCIA, 2007)TURCIA, 2007)TURCIA, 2007)TURCIA, 2007)TURCIA, 2007)

10:30 AVENTURILE LUI10:30 AVENTURILE LUI10:30 AVENTURILE LUI10:30 AVENTURILE LUI10:30 AVENTURILE LUIJACKJACKJACKJACKJACK

12:30 ªtirile Kanal D12:30 ªtirile Kanal D12:30 ªtirile Kanal D12:30 ªtirile Kanal D12:30 ªtirile Kanal D13:00 Telesopping13:30 Mamã din13:30 Mamã din13:30 Mamã din13:30 Mamã din13:30 Mamã din

întâmplareîntâmplareîntâmplareîntâmplareîntâmplarereluare

15:00 Cancan TV15:00 Cancan TV15:00 Cancan TV15:00 Cancan TV15:00 Cancan TV16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 EXPRESUL DEEXPRESUL DEEXPRESUL DEEXPRESUL DEEXPRESUL DE

BUFTEABUFTEABUFTEABUFTEABUFTEA18:45 ªtirea zilei19:00 ªtirile Kanal D19:00 ªtirile Kanal D19:00 ªtirile Kanal D19:00 ªtirile Kanal D19:00 ªtirile Kanal D19:45 Asta-i România!20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 NUNTÃ CUNUNTÃ CUNUNTÃ CUNUNTÃ CUNUNTÃ CU

SURPRIZESURPRIZESURPRIZESURPRIZESURPRIZE22:30 22:30 22:30 22:30 22:30 ÎNCHISOAREAÎNCHISOAREAÎNCHISOAREAÎNCHISOAREAÎNCHISOAREA

(ACÞIUNE, SUA,(ACÞIUNE, SUA,(ACÞIUNE, SUA,(ACÞIUNE, SUA,(ACÞIUNE, SUA,1995)1995)1995)1995)1995)

00:30 ªEDINÞA DE00:30 ªEDINÞA DE00:30 ªEDINÞA DE00:30 ªEDINÞA DE00:30 ªEDINÞA DESPIRITISMSPIRITISMSPIRITISMSPIRITISMSPIRITISM(horror, SUA,1995)

02:30 ªtirile kanal D02:30 ªtirile kanal D02:30 ªtirile kanal D02:30 ªtirile kanal D02:30 ªtirile kanal Dreluare

03:3003:3003:3003:3003:30 ÎNCHISOAREAÎNCHISOAREAÎNCHISOAREAÎNCHISOAREAÎNCHISOAREA(ACÞIUNE, SUA,(ACÞIUNE, SUA,(ACÞIUNE, SUA,(ACÞIUNE, SUA,(ACÞIUNE, SUA,1995)1995)1995)1995)1995)reluare

05:00 AMERICANI LA05:00 AMERICANI LA05:00 AMERICANI LA05:00 AMERICANI LA05:00 AMERICANI LAMAREA NEAGRÃMAREA NEAGRÃMAREA NEAGRÃMAREA NEAGRÃMAREA NEAGRÃ

HBOHBOHBOHBOHBO06:00 JESSE TONE:06:00 JESSE TONE:06:00 JESSE TONE:06:00 JESSE TONE:06:00 JESSE TONE:

FÃRÃFÃRÃFÃRÃFÃRÃFÃRÃREMUªCÃRIREMUªCÃRIREMUªCÃRIREMUªCÃRIREMUªCÃRI

07:25 GOLFUL07:25 GOLFUL07:25 GOLFUL07:25 GOLFUL07:25 GOLFUL08:55 GEORGIA O08:55 GEORGIA O08:55 GEORGIA O08:55 GEORGIA O08:55 GEORGIA O

KEEFFEKEEFFEKEEFFEKEEFFEKEEFFE(DRAMÃ, SUA,(DRAMÃ, SUA,(DRAMÃ, SUA,(DRAMÃ, SUA,(DRAMÃ, SUA,2009)2009)2009)2009)2009)

10:25 DE NEOPÃRIT10:25 DE NEOPÃRIT10:25 DE NEOPÃRIT10:25 DE NEOPÃRIT10:25 DE NEOPÃRIT(ACÞIUNE, SUA,(ACÞIUNE, SUA,(ACÞIUNE, SUA,(ACÞIUNE, SUA,(ACÞIUNE, SUA,2010)2010)2010)2010)2010)

12:00 JIMMI ªI HOPE12:00 JIMMI ªI HOPE12:00 JIMMI ªI HOPE12:00 JIMMI ªI HOPE12:00 JIMMI ªI HOPE12:25 ÎNTÂLNIRE12:25 ÎNTÂLNIRE12:25 ÎNTÂLNIRE12:25 ÎNTÂLNIRE12:25 ÎNTÂLNIRE

EXPLOZIVÃEXPLOZIVÃEXPLOZIVÃEXPLOZIVÃEXPLOZIVÃ14:15 FIICA14:15 FIICA14:15 FIICA14:15 FIICA14:15 FIICA

PREDICAPREDICAPREDICAPREDICAPREDICATORULUITORULUITORULUITORULUITORULUI(DRAMÃ, SUA,(DRAMÃ, SUA,(DRAMÃ, SUA,(DRAMÃ, SUA,(DRAMÃ, SUA,2010)2010)2010)2010)2010)

16:05 INCOGNITO16:05 INCOGNITO16:05 INCOGNITO16:05 INCOGNITO16:05 INCOGNITO(COMEDIE,(COMEDIE,(COMEDIE,(COMEDIE,(COMEDIE,FRANÞA, 2009)FRANÞA, 2009)FRANÞA, 2009)FRANÞA, 2009)FRANÞA, 2009)

17:40 NEVASTÃ DE17:40 NEVASTÃ DE17:40 NEVASTÃ DE17:40 NEVASTÃ DE17:40 NEVASTÃ DEÎMPRUMUTÎMPRUMUTÎMPRUMUTÎMPRUMUTÎMPRUMUT(COMEDIE, SUA,(COMEDIE, SUA,(COMEDIE, SUA,(COMEDIE, SUA,(COMEDIE, SUA,2011)2011)2011)2011)2011)

19:35 JIMMI ªI HOPE19:35 JIMMI ªI HOPE19:35 JIMMI ªI HOPE19:35 JIMMI ªI HOPE19:35 JIMMI ªI HOPE20:00 ILUMINA20:00 ILUMINA20:00 ILUMINA20:00 ILUMINA20:00 ILUMINATTTTTA AMYA AMYA AMYA AMYA AMY20:30 CUM SÃ20:30 CUM SÃ20:30 CUM SÃ20:30 CUM SÃ20:30 CUM SÃ

REUªEªTI ÎNREUªEªTI ÎNREUªEªTI ÎNREUªEªTI ÎNREUªEªTI ÎNAMERICAAMERICAAMERICAAMERICAAMERICA

21:00 MA21:00 MA21:00 MA21:00 MA21:00 MATINAL CUTINAL CUTINAL CUTINAL CUTINAL CUSCANDALSCANDALSCANDALSCANDALSCANDAL(comedie, SUA,2010)

22:50 KICK ASS22:50 KICK ASS22:50 KICK ASS22:50 KICK ASS22:50 KICK ASS(ACÞIUNE)(ACÞIUNE)(ACÞIUNE)(ACÞIUNE)(ACÞIUNE)

00:45 SIMON00:45 SIMON00:45 SIMON00:45 SIMON00:45 SIMONKONIANSKIKONIANSKIKONIANSKIKONIANSKIKONIANSKI

TV 1000TV 1000TV 1000TV 1000TV 100007:00 A P07:00 A P07:00 A P07:00 A P07:00 A PAAAAATRATRATRATRATRA

PORUNCÃPORUNCÃPORUNCÃPORUNCÃPORUNCÃ09:00 JUWANNA MANN09:00 JUWANNA MANN09:00 JUWANNA MANN09:00 JUWANNA MANN09:00 JUWANNA MANN11:00 MECIUL11:00 MECIUL11:00 MECIUL11:00 MECIUL11:00 MECIUL12:40 HAVANA12:40 HAVANA12:40 HAVANA12:40 HAVANA12:40 HAVANA15:00 PREÞUL15:00 PREÞUL15:00 PREÞUL15:00 PREÞUL15:00 PREÞUL

LIBERTÃÞIILIBERTÃÞIILIBERTÃÞIILIBERTÃÞIILIBERTÃÞII(DRAMÃ,(DRAMÃ,(DRAMÃ,(DRAMÃ,(DRAMÃ,COPRODUCÞIE,COPRODUCÞIE,COPRODUCÞIE,COPRODUCÞIE,COPRODUCÞIE,1998)1998)1998)1998)1998)

17:00 FALSÃ17:00 FALSÃ17:00 FALSÃ17:00 FALSÃ17:00 FALSÃIDENTITIDENTITIDENTITIDENTITIDENTITAAAAATETETETETE

19:00 DUTCH19:00 DUTCH19:00 DUTCH19:00 DUTCH19:00 DUTCH21:00 STELLA21:00 STELLA21:00 STELLA21:00 STELLA21:00 STELLA23:00 FÃRÃ REGULI23:00 FÃRÃ REGULI23:00 FÃRÃ REGULI23:00 FÃRÃ REGULI23:00 FÃRÃ REGULI01:00 VEDET01:00 VEDET01:00 VEDET01:00 VEDET01:00 VEDETAAAAA03:00 PRELUDIUL03:00 PRELUDIUL03:00 PRELUDIUL03:00 PRELUDIUL03:00 PRELUDIUL

UNIVERSALUNIVERSALUNIVERSALUNIVERSALUNIVERSAL07:00 Supravieþuitorii07:00 Supravieþuitorii07:00 Supravieþuitorii07:00 Supravieþuitorii07:00 Supravieþuitorii10:00 Eureka10:00 Eureka10:00 Eureka10:00 Eureka10:00 Eureka12:00 Las Vegas12:00 Las Vegas12:00 Las Vegas12:00 Las Vegas12:00 Las Vegas14:00 PACXIENÞI DE LUX14:00 PACXIENÞI DE LUX14:00 PACXIENÞI DE LUX14:00 PACXIENÞI DE LUX14:00 PACXIENÞI DE LUX15:00 2012:15:00 2012:15:00 2012:15:00 2012:15:00 2012:

GLACIAÞIUNEAGLACIAÞIUNEAGLACIAÞIUNEAGLACIAÞIUNEAGLACIAÞIUNEA17:00 FULGER17:00 FULGER17:00 FULGER17:00 FULGER17:00 FULGER

NIMICITORNIMICITORNIMICITORNIMICITORNIMICITOR19:00 PACIENÞI DE LUX19:00 PACIENÞI DE LUX19:00 PACIENÞI DE LUX19:00 PACIENÞI DE LUX19:00 PACIENÞI DE LUX20:00 CASTLE20:00 CASTLE20:00 CASTLE20:00 CASTLE20:00 CASTLE22:00 VUL22:00 VUL22:00 VUL22:00 VUL22:00 VULTURII LEGIITURII LEGIITURII LEGIITURII LEGIITURII LEGII

(DRAMÃ, SUA,(DRAMÃ, SUA,(DRAMÃ, SUA,(DRAMÃ, SUA,(DRAMÃ, SUA,1986)1986)1986)1986)1986)

00:20 MINCINOSUL00:20 MINCINOSUL00:20 MINCINOSUL00:20 MINCINOSUL00:20 MINCINOSULMINCINOªILORMINCINOªILORMINCINOªILORMINCINOªILORMINCINOªILOR(COMEDIE, SUA,(COMEDIE, SUA,(COMEDIE, SUA,(COMEDIE, SUA,(COMEDIE, SUA,2007)2007)2007)2007)2007)

02:10 CSI: MIAMI02:10 CSI: MIAMI02:10 CSI: MIAMI02:10 CSI: MIAMI02:10 CSI: MIAMI

PRIMA TVPRIMA TVPRIMA TVPRIMA TVPRIMA TV08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 OCHELARIIOCHELARIIOCHELARIIOCHELARIIOCHELARII

BUCUCLAªIBUCUCLAªIBUCUCLAªIBUCUCLAªIBUCUCLAªI10:30 Un zãmbet pe... 4 roþi11:00 Secrete de stil11:00 Secrete de stil11:00 Secrete de stil11:00 Secrete de stil11:00 Secrete de stil11:30 Sport, dietã ºi o

vedetã12:00 3 bucãtari12:00 3 bucãtari12:00 3 bucãtari12:00 3 bucãtari12:00 3 bucãtari111112:30 F2:30 F2:30 F2:30 F2:30 F pod, podul lui pod, podul lui pod, podul lui pod, podul lui pod, podul lui

FFFFFinþescuinþescuinþescuinþescuinþescu14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 PREMIILEPREMIILEPREMIILEPREMIILEPREMIILE

DARWINDARWINDARWINDARWINDARWIN(comedie, SUA,2006)

16:30 S16:30 S16:30 S16:30 S16:30 Schimb de mamechimb de mamechimb de mamechimb de mamechimb de mame18:00 Focus19:30 Cireaºa de pe tort20:30 SUPERCÂINE20:30 SUPERCÂINE20:30 SUPERCÂINE20:30 SUPERCÂINE20:30 SUPERCÂINE

(AVENTURI, SUA,(AVENTURI, SUA,(AVENTURI, SUA,(AVENTURI, SUA,(AVENTURI, SUA,2007)2007)2007)2007)2007)

23:15 CERCUL23:15 CERCUL23:15 CERCUL23:15 CERCUL23:15 CERCULTERORIITERORIITERORIITERORIITERORII(THRILLER, SUA)(THRILLER, SUA)(THRILLER, SUA)(THRILLER, SUA)(THRILLER, SUA)

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 210:0010:0010:0010:0010:00 Planeta puilor Planeta puilor Planeta puilor Planeta puilor Planeta puilor11:10 PE ARIPILE11:10 PE ARIPILE11:10 PE ARIPILE11:10 PE ARIPILE11:10 PE ARIPILE

VIEÞIIVIEÞIIVIEÞIIVIEÞIIVIEÞII13:30 AROMÂNII13:30 AROMÂNII13:30 AROMÂNII13:30 AROMÂNII13:30 AROMÂNII15:10 SPIRITE15:10 SPIRITE15:10 SPIRITE15:10 SPIRITE15:10 SPIRITE

NELINIªTITENELINIªTITENELINIªTITENELINIªTITENELINIªTITE(F(F(F(F(FANTANTANTANTANTASTIC,ASTIC,ASTIC,ASTIC,ASTIC,CANADA, 1999)CANADA, 1999)CANADA, 1999)CANADA, 1999)CANADA, 1999)

16:50 Pastila de sãnãtate18:00 Paºaport de

România19:00 Premiile magiei20:00 RÃZUSHOW20:00 RÃZUSHOW20:00 RÃZUSHOW20:00 RÃZUSHOW20:00 RÃZUSHOW21:00 CSI: 21:00 CSI: 21:00 CSI: 21:00 CSI: 21:00 CSI: CrimeCrimeCrimeCrimeCrime21:50 Pastila de sãnãtate22:00 ªtiri23:00 Timpul chitarelor00:00 Battlestar Galactica00:55 Secretele faraonilor01:55 Premiile magiei01:55 Premiile magiei01:55 Premiile magiei01:55 Premiile magiei01:55 Premiile magiei

2009200920092009200902:40 CSI: Crime02:40 CSI: Crime02:40 CSI: Crime02:40 CSI: Crime02:40 CSI: Crime

ACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TV09:15 Secrete din09:15 Secrete din09:15 Secrete din09:15 Secrete din09:15 Secrete din

t recutt recutt recutt recutt recut12:15 Eva Luna12:15 Eva Luna12:15 Eva Luna12:15 Eva Luna12:15 Eva Luna14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 EEEEEsmeraldasmeraldasmeraldasmeraldasmeralda15:30 Îmbrãþiºãri15:30 Îmbrãþiºãri15:30 Îmbrãþiºãri15:30 Îmbrãþiºãri15:30 Îmbrãþiºãri

pã t imaºepãt imaºepãt imaºepãt imaºepãt imaºe16:30 Poveºtiri16:30 Poveºtiri16:30 Poveºtiri16:30 Poveºtiri16:30 Poveºtiri

AdevãrateAdevãrateAdevãrateAdevãrateAdevãrate17:30 Sub cerul în17:30 Sub cerul în17:30 Sub cerul în17:30 Sub cerul în17:30 Sub cerul în

f lãcãr if lãcãr if lãcãr if lãcãr if lãcãr i19:30 Stãpâna19:30 Stãpâna19:30 Stãpâna19:30 Stãpâna19:30 Stãpâna20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 EEEEEva Lunava Lunava Lunava Lunava Luna22:00 Lola22:00 Lola22:00 Lola22:00 Lola22:00 Lola23:30 7 pãcate23:30 7 pãcate23:30 7 pãcate23:30 7 pãcate23:30 7 pãcate00:3000:3000:3000:3000:30 PoveºtiriPoveºtiriPoveºtiriPoveºtiriPoveºtiri

AdevãrateAdevãrateAdevãrateAdevãrateAdevãratereluare

02:30 02:30 02:30 02:30 02:30 EEEEEsmeraldasmeraldasmeraldasmeraldasmeraldareluare

03:30 Acasã în03:30 Acasã în03:30 Acasã în03:30 Acasã în03:30 Acasã înbucãtãriebucãtãriebucãtãriebucãtãriebucãtãrie

04:15 Lacrimi04:15 Lacrimi04:15 Lacrimi04:15 Lacrimi04:15 Lacrimi

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA09:30 Happy Hour Cu: Cãtãlin Mãruþã09:30 Happy Hour Cu: Cãtãlin Mãruþã09:30 Happy Hour Cu: Cãtãlin Mãruþã09:30 Happy Hour Cu: Cãtãlin Mãruþã09:30 Happy Hour Cu: Cãtãlin Mãruþã10:45 Omul-Pãianjen 12:0010:45 Omul-Pãianjen 12:0010:45 Omul-Pãianjen 12:0010:45 Omul-Pãianjen 12:0010:45 Omul-Pãianjen 12:00Lumea PRO CINEMA 12:30 ACASÃLumea PRO CINEMA 12:30 ACASÃLumea PRO CINEMA 12:30 ACASÃLumea PRO CINEMA 12:30 ACASÃLumea PRO CINEMA 12:30 ACASÃîn bucãtãrie 13:30în bucãtãrie 13:30în bucãtãrie 13:30în bucãtãrie 13:30în bucãtãrie 13:30 D e s c o p e r ãD e s c o p e r ãD e s c o p e r ãD e s c o p e r ãD e s c o p e r ãRomânia 14:00 ACASÃ în bucãtãrieRomânia 14:00 ACASÃ în bucãtãrieRomânia 14:00 ACASÃ în bucãtãrieRomânia 14:00 ACASÃ în bucãtãrieRomânia 14:00 ACASÃ în bucãtãrie15:00 Strãini în America 16:0015:00 Strãini în America 16:0015:00 Strãini în America 16:0015:00 Strãini în America 16:0015:00 Strãini în America 16:00PRIN FOC ªI GHEAÞÃ (COMEDIE,PRIN FOC ªI GHEAÞÃ (COMEDIE,PRIN FOC ªI GHEAÞÃ (COMEDIE,PRIN FOC ªI GHEAÞÃ (COMEDIE,PRIN FOC ªI GHEAÞÃ (COMEDIE,FRANÞA, 2008) 18:00 GOSSIP GIRLFRANÞA, 2008) 18:00 GOSSIP GIRLFRANÞA, 2008) 18:00 GOSSIP GIRLFRANÞA, 2008) 18:00 GOSSIP GIRLFRANÞA, 2008) 18:00 GOSSIP GIRL19:00 STRÃINI ÎN AMERICA 20:0019:00 STRÃINI ÎN AMERICA 20:0019:00 STRÃINI ÎN AMERICA 20:0019:00 STRÃINI ÎN AMERICA 20:0019:00 STRÃINI ÎN AMERICA 20:00DANTON (BIOGRAFIC, FRANÞA, 1983)DANTON (BIOGRAFIC, FRANÞA, 1983)DANTON (BIOGRAFIC, FRANÞA, 1983)DANTON (BIOGRAFIC, FRANÞA, 1983)DANTON (BIOGRAFIC, FRANÞA, 1983)22:45 NIKIT22:45 NIKIT22:45 NIKIT22:45 NIKIT22:45 NIKITA (ACÞIUNE, FRANÞA/A (ACÞIUNE, FRANÞA/A (ACÞIUNE, FRANÞA/A (ACÞIUNE, FRANÞA/A (ACÞIUNE, FRANÞA/ITITITITITALIA,1990) 1:15 DISPÃRUÞI FÃRÃALIA,1990) 1:15 DISPÃRUÞI FÃRÃALIA,1990) 1:15 DISPÃRUÞI FÃRÃALIA,1990) 1:15 DISPÃRUÞI FÃRÃALIA,1990) 1:15 DISPÃRUÞI FÃRÃURMÃ 2:00URMÃ 2:00URMÃ 2:00URMÃ 2:00URMÃ 2:00 SUB SOARELE LUI SASUB SOARELE LUI SASUB SOARELE LUI SASUB SOARELE LUI SASUB SOARELE LUI SATTTTTANANANANAN

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1 PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV07:00 ª07:00 ª07:00 ª07:00 ª07:00 ªtirile tirile tirile tirile tirile PPPPPrororororo TV TV TV TV TV10:00 DUPÃ 20 DE ANI10:00 DUPÃ 20 DE ANI10:00 DUPÃ 20 DE ANI10:00 DUPÃ 20 DE ANI10:00 DUPÃ 20 DE ANI11:00 DOMNIÞA ªOIM11:00 DOMNIÞA ªOIM11:00 DOMNIÞA ªOIM11:00 DOMNIÞA ªOIM11:00 DOMNIÞA ªOIM

reluare13:00 ª13:00 ª13:00 ª13:00 ª13:00 ªtirile tirile tirile tirile tirile PPPPPrororororo TV TV TV TV TV13:05 APROPO TV13:05 APROPO TV13:05 APROPO TV13:05 APROPO TV13:05 APROPO TV14:00 VIZIT14:00 VIZIT14:00 VIZIT14:00 VIZIT14:00 VIZITAAAAATORII 2:TORII 2:TORII 2:TORII 2:TORII 2:

CULOARELECULOARELECULOARELECULOARELECULOARELETIMPULUITIMPULUITIMPULUITIMPULUITIMPULUI(comedie,FRANÞA, 1998)Cu: Jean RenoGodefroy

16:00 T16:00 T16:00 T16:00 T16:00 TAXIAXIAXIAXIAXI(acþiune, Franþa,1998)

18:00 ROMÂNIA TE18:00 ROMÂNIA TE18:00 ROMÂNIA TE18:00 ROMÂNIA TE18:00 ROMÂNIA TEIUBESC!IUBESC!IUBESC!IUBESC!IUBESC!

19:00 ªtirile Pro TV19:00 ªtirile Pro TV19:00 ªtirile Pro TV19:00 ªtirile Pro TV19:00 ªtirile Pro TVMeteo

20:30 MECANICUL20:30 MECANICUL20:30 MECANICUL20:30 MECANICUL20:30 MECANICUL(acþiune, SUA,2011)

22:30 COLA22:30 COLA22:30 COLA22:30 COLA22:30 COLATERALTERALTERALTERALTERAL(THRILLER, SUA,(THRILLER, SUA,(THRILLER, SUA,(THRILLER, SUA,(THRILLER, SUA,2004)2004)2004)2004)2004)CU: TOMCU: TOMCU: TOMCU: TOMCU: TOMCRUISE, JAMISCRUISE, JAMISCRUISE, JAMISCRUISE, JAMISCRUISE, JAMISFOXX, JADAFOXX, JADAFOXX, JADAFOXX, JADAFOXX, JADAPINKETT SMITH,PINKETT SMITH,PINKETT SMITH,PINKETT SMITH,PINKETT SMITH,MARK RUFALLOMARK RUFALLOMARK RUFALLOMARK RUFALLOMARK RUFALLO

01:15 APROPO TV01:15 APROPO TV01:15 APROPO TV01:15 APROPO TV01:15 APROPO TV02:00 ARMA02:00 ARMA02:00 ARMA02:00 ARMA02:00 ARMA

RÃZBUNÃRIIRÃZBUNÃRIIRÃZBUNÃRIIRÃZBUNÃRIIRÃZBUNÃRII(dramã, Coreeea deSud, 2008)

03:45 Dupã 20 de anireluare

ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 107:0007:0007:0007:0007:00 ObservatorObservatorObservatorObservatorObservator10:00 CÃÞELUL10:00 CÃÞELUL10:00 CÃÞELUL10:00 CÃÞELUL10:00 CÃÞELUL

DETECTIVDETECTIVDETECTIVDETECTIVDETECTIV(COMEDIE,(COMEDIE,(COMEDIE,(COMEDIE,(COMEDIE,ASUTRALIA,ASUTRALIA,ASUTRALIA,ASUTRALIA,ASUTRALIA,1997)1997)1997)1997)1997)

12:00 Hercule12:00 Hercule12:00 Hercule12:00 Hercule12:00 Hercule13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 ObservatorObservatorObservatorObservatorObservator13:30 Gabi Firea Show13:30 Gabi Firea Show13:30 Gabi Firea Show13:30 Gabi Firea Show13:30 Gabi Firea Show16:00 Observator16:00 Observator16:00 Observator16:00 Observator16:00 Observator17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 ÎNTÂLNIRE PEÎNTÂLNIRE PEÎNTÂLNIRE PEÎNTÂLNIRE PEÎNTÂLNIRE PE

ÎNTUNERICÎNTUNERICÎNTUNERICÎNTUNERICÎNTUNERIC(comedie, (comedie, (comedie, (comedie, (comedie, SUASUASUASUASUA,,,,,2006)2006)2006)2006)2006)

19:00 Observator19:00 Observator19:00 Observator19:00 Observator19:00 Observator20:20 20:20 20:20 20:20 20:20 ÎN PUII MEI.ÎN PUII MEI.ÎN PUII MEI.ÎN PUII MEI.ÎN PUII MEI.

EMISIUNE DEEMISIUNE DEEMISIUNE DEEMISIUNE DEEMISIUNE DEDIVERDIVERDIVERDIVERDIVERTISMENTTISMENTTISMENTTISMENTTISMENT.....Cu Mihai Bendeac

21:45 21:45 21:45 21:45 21:45 BEANBEANBEANBEANBEAN(comedie, (comedie, (comedie, (comedie, (comedie, SUASUASUASUASUA,,,,,1997)1997)1997)1997)1997)Cu: JhonnyCu: JhonnyCu: JhonnyCu: JhonnyCu: JhonnyDepp, FrankDepp, FrankDepp, FrankDepp, FrankDepp, FrankLangella,Langella,Langella,Langella,Langella,Barbara Jefford,Barbara Jefford,Barbara Jefford,Barbara Jefford,Barbara Jefford,StephenStephenStephenStephenStephenTTTTTobolowskyobolowskyobolowskyobolowskyobolowsky,,,,,Ashlyn YAshlyn YAshlyn YAshlyn YAshlyn Yatesatesatesatesates

23:30 23:30 23:30 23:30 23:30 A NOUAA NOUAA NOUAA NOUAA NOUAPOARTÃPOARTÃPOARTÃPOARTÃPOARTÃ(thriller(thriller(thriller(thriller(thriller,,,,,coproducþie,coproducþie,coproducþie,coproducþie,coproducþie,1999)1999)1999)1999)1999)reluare

02:15 02:15 02:15 02:15 02:15 ÎNTÂLNIRE PEÎNTÂLNIRE PEÎNTÂLNIRE PEÎNTÂLNIRE PEÎNTÂLNIRE PEÎNTUNERICÎNTUNERICÎNTUNERICÎNTUNERICÎNTUNERICreluare

KANAL DKANAL DKANAL DKANAL DKANAL D06:30 Floricienta06:30 Floricienta06:30 Floricienta06:30 Floricienta06:30 Floricienta07:30 Pastila de râs07:30 Pastila de râs07:30 Pastila de râs07:30 Pastila de râs07:30 Pastila de râs08:1508:1508:1508:1508:15 EXPRESUL DE EXPRESUL DE EXPRESUL DE EXPRESUL DE EXPRESUL DE

BUFTEABUFTEABUFTEABUFTEABUFTEA(comedie, România,1978)

10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 NUNTÃ CUNUNTÃ CUNUNTÃ CUNUNTÃ CUNUNTÃ CUSURPRIZESURPRIZESURPRIZESURPRIZESURPRIZE

12:30 ªtirile Kanal D12:30 ªtirile Kanal D12:30 ªtirile Kanal D12:30 ªtirile Kanal D12:30 ªtirile Kanal D13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 GGGGGãseºte-miãseºte-miãseºte-miãseºte-miãseºte-mi

fami l i af ami l i af ami l i af ami l i af ami l i a15:00 Cancan TV15:00 Cancan TV15:00 Cancan TV15:00 Cancan TV15:00 Cancan TV16:45 T16:45 T16:45 T16:45 T16:45 Testul deestul deestul deestul deestul de

rezistenþãrezistenþãrezistenþãrezistenþãrezistenþã17:45 Asta-i România!18:45 ªtirea zilei19:00 ªtirile Kanal D19:00 ªtirile Kanal D19:00 ªtirile Kanal D19:00 ªtirile Kanal D19:00 ªtirile Kanal D19:45 D-PaparazzIIIII20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 OCHII DINOCHII DINOCHII DINOCHII DINOCHII DIN

UMBRÃUMBRÃUMBRÃUMBRÃUMBRÃ22:00 CEI 7 ANI DE22:00 CEI 7 ANI DE22:00 CEI 7 ANI DE22:00 CEI 7 ANI DE22:00 CEI 7 ANI DE

ACASÃ. CUACASÃ. CUACASÃ. CUACASÃ. CUACASÃ. CUIRINA PETREAIRINA PETREAIRINA PETREAIRINA PETREAIRINA PETREA

23:30 CICA23:30 CICA23:30 CICA23:30 CICA23:30 CICATRICEATRICEATRICEATRICEATRICEA(horror, SUA,2007) Cu: AngelaBettis, Kirby BlissBlanton

01:15 OCHII DIN01:15 OCHII DIN01:15 OCHII DIN01:15 OCHII DIN01:15 OCHII DINUMBRÃUMBRÃUMBRÃUMBRÃUMBRÃreluare

02:30 02:30 02:30 02:30 02:30 ªTIRILE KANAL DªTIRILE KANAL DªTIRILE KANAL DªTIRILE KANAL DªTIRILE KANAL D03:15 CICA03:15 CICA03:15 CICA03:15 CICA03:15 CICATRICEATRICEATRICEATRICEATRICEA

(horror, SUA,2007)reluare

04:45 D-paparazzireluare

HBOHBOHBOHBOHBO06:00 HERCULE06:00 HERCULE06:00 HERCULE06:00 HERCULE06:00 HERCULE

(ANIMAÞIE, SUA,(ANIMAÞIE, SUA,(ANIMAÞIE, SUA,(ANIMAÞIE, SUA,(ANIMAÞIE, SUA,1997)1997)1997)1997)1997)

07:35 UL07:35 UL07:35 UL07:35 UL07:35 ULTIMULTIMULTIMULTIMULTIMULCÂNTECCÂNTECCÂNTECCÂNTECCÂNTEC(DRAMÃ, SUA,(DRAMÃ, SUA,(DRAMÃ, SUA,(DRAMÃ, SUA,(DRAMÃ, SUA,2010)2010)2010)2010)2010)

09:25 MA09:25 MA09:25 MA09:25 MA09:25 MATINAL CUTINAL CUTINAL CUTINAL CUTINAL CUSCANDALSCANDALSCANDALSCANDALSCANDAL(COMEDIE, SUA,(COMEDIE, SUA,(COMEDIE, SUA,(COMEDIE, SUA,(COMEDIE, SUA,2010)2010)2010)2010)2010)

12:15 HAMLET12:15 HAMLET12:15 HAMLET12:15 HAMLET12:15 HAMLET(DRAMÃ,(DRAMÃ,(DRAMÃ,(DRAMÃ,(DRAMÃ,COPRODUCÞIE,COPRODUCÞIE,COPRODUCÞIE,COPRODUCÞIE,COPRODUCÞIE,1996)1996)1996)1996)1996)

14:20 CÂINI ªI PISICI:14:20 CÂINI ªI PISICI:14:20 CÂINI ªI PISICI:14:20 CÂINI ªI PISICI:14:20 CÂINI ªI PISICI:RÃZBUNAREARÃZBUNAREARÃZBUNAREARÃZBUNAREARÃZBUNAREALUI KITTYLUI KITTYLUI KITTYLUI KITTYLUI KITTYGALOREGALOREGALOREGALOREGALORE

15:45 PERCY15:45 PERCY15:45 PERCY15:45 PERCY15:45 PERCYJACKSON ªIJACKSON ªIJACKSON ªIJACKSON ªIJACKSON ªIOLIMPIENII:OLIMPIENII:OLIMPIENII:OLIMPIENII:OLIMPIENII:HOÞULHOÞULHOÞULHOÞULHOÞULFULGERULUIFULGERULUIFULGERULUIFULGERULUIFULGERULUI(AVENTURI,(AVENTURI,(AVENTURI,(AVENTURI,(AVENTURI,COPRODUCÞIE)COPRODUCÞIE)COPRODUCÞIE)COPRODUCÞIE)COPRODUCÞIE)

17:45 W17:45 W17:45 W17:45 W17:45 WALL STREETALL STREETALL STREETALL STREETALL STREET:::::BANII SUNTBANII SUNTBANII SUNTBANII SUNTBANII SUNTFÃCUÞI SÃFÃCUÞI SÃFÃCUÞI SÃFÃCUÞI SÃFÃCUÞI SÃCIRCULECIRCULECIRCULECIRCULECIRCULE

20:00 TRANSFER DE20:00 TRANSFER DE20:00 TRANSFER DE20:00 TRANSFER DE20:00 TRANSFER DEIDENTITIDENTITIDENTITIDENTITIDENTITAAAAATETETETETE(THRILLER)(THRILLER)(THRILLER)(THRILLER)(THRILLER)

21:35 NOROCUL21:35 NOROCUL21:35 NOROCUL21:35 NOROCUL21:35 NOROCUL22:35 RIPOST22:35 RIPOST22:35 RIPOST22:35 RIPOST22:35 RIPOSTAAAAA00:15 TIPI SIMP00:15 TIPI SIMP00:15 TIPI SIMP00:15 TIPI SIMP00:15 TIPI SIMPAAAAATICITICITICITICITICI

(COMEDIE, SUA,(COMEDIE, SUA,(COMEDIE, SUA,(COMEDIE, SUA,(COMEDIE, SUA,2009)2009)2009)2009)2009)

TV 1000TV 1000TV 1000TV 1000TV 100007:00 07:00 07:00 07:00 07:00 STELLASTELLASTELLASTELLASTELLA09:00 FALSÃ09:00 FALSÃ09:00 FALSÃ09:00 FALSÃ09:00 FALSÃ

IDENTITIDENTITIDENTITIDENTITIDENTITAAAAATETETETETE11:00 PREÞUL11:00 PREÞUL11:00 PREÞUL11:00 PREÞUL11:00 PREÞUL

LIBERTÃÞIILIBERTÃÞIILIBERTÃÞIILIBERTÃÞIILIBERTÃÞII13:00 DUTCH13:00 DUTCH13:00 DUTCH13:00 DUTCH13:00 DUTCH15:00 AªTEPTÂND UN15:00 AªTEPTÂND UN15:00 AªTEPTÂND UN15:00 AªTEPTÂND UN15:00 AªTEPTÂND UN

BEBELUªBEBELUªBEBELUªBEBELUªBEBELUª17:00 OCHI DE ÎNGER17:00 OCHI DE ÎNGER17:00 OCHI DE ÎNGER17:00 OCHI DE ÎNGER17:00 OCHI DE ÎNGER19:00 PROMISIUNEA19:00 PROMISIUNEA19:00 PROMISIUNEA19:00 PROMISIUNEA19:00 PROMISIUNEA21:00 DOI OAMENI21:00 DOI OAMENI21:00 DOI OAMENI21:00 DOI OAMENI21:00 DOI OAMENI

PERFECÞIPERFECÞIPERFECÞIPERFECÞIPERFECÞI23:00 CRIME CU23:00 CRIME CU23:00 CRIME CU23:00 CRIME CU23:00 CRIME CU

CÂNTECCÂNTECCÂNTECCÂNTECCÂNTEC03:00 VEDET03:00 VEDET03:00 VEDET03:00 VEDET03:00 VEDETAAAAA05:00 ÎNTUNERIC05:00 ÎNTUNERIC05:00 ÎNTUNERIC05:00 ÎNTUNERIC05:00 ÎNTUNERIC

TOTTOTTOTTOTTOTALALALALAL

UNIVERSALUNIVERSALUNIVERSALUNIVERSALUNIVERSAL07:00 Supravieþuitorii07:00 Supravieþuitorii07:00 Supravieþuitorii07:00 Supravieþuitorii07:00 Supravieþuitorii08:00 WALKER,08:00 WALKER,08:00 WALKER,08:00 WALKER,08:00 WALKER,

POLIÞIST TEXANPOLIÞIST TEXANPOLIÞIST TEXANPOLIÞIST TEXANPOLIÞIST TEXAN09:00 LAS VEGAS09:00 LAS VEGAS09:00 LAS VEGAS09:00 LAS VEGAS09:00 LAS VEGAS11:00 PACIENÞI DE11:00 PACIENÞI DE11:00 PACIENÞI DE11:00 PACIENÞI DE11:00 PACIENÞI DE

LUXLUXLUXLUXLUX13:00 EUREKA13:00 EUREKA13:00 EUREKA13:00 EUREKA13:00 EUREKA15:00 FULGER15:00 FULGER15:00 FULGER15:00 FULGER15:00 FULGER

NIMICITORNIMICITORNIMICITORNIMICITORNIMICITOR17:00 2012:17:00 2012:17:00 2012:17:00 2012:17:00 2012:

GLACIAÞIUNEAGLACIAÞIUNEAGLACIAÞIUNEAGLACIAÞIUNEAGLACIAÞIUNEA19:00 STÃPÂNUL19:00 STÃPÂNUL19:00 STÃPÂNUL19:00 STÃPÂNUL19:00 STÃPÂNUL

VREMIIVREMIIVREMIIVREMIIVREMII21:00 CSI: MIAMI21:00 CSI: MIAMI21:00 CSI: MIAMI21:00 CSI: MIAMI21:00 CSI: MIAMI22:00 MINCINOSUL22:00 MINCINOSUL22:00 MINCINOSUL22:00 MINCINOSUL22:00 MINCINOSUL

MINCINOªILORMINCINOªILORMINCINOªILORMINCINOªILORMINCINOªILOR00:00 CÂ00:00 CÂ00:00 CÂ00:00 CÂ00:00 CÂT ÎMI DAI SÃT ÎMI DAI SÃT ÎMI DAI SÃT ÎMI DAI SÃT ÎMI DAI SÃ

TE IMPUªC?TE IMPUªC?TE IMPUªC?TE IMPUªC?TE IMPUªC?

PRIMA TVPRIMA TVPRIMA TVPRIMA TVPRIMA TV08:30 Pitici ºi tãtici08:30 Pitici ºi tãtici08:30 Pitici ºi tãtici08:30 Pitici ºi tãtici08:30 Pitici ºi tãtici10:30 Cu lumea-n cap11:00 Levintza prezintã11:30 Cunoaºte, viseazã,

iubeºte!12:30 F pod, podul lui12:30 F pod, podul lui12:30 F pod, podul lui12:30 F pod, podul lui12:30 F pod, podul lui

FinþescuFinþescuFinþescuFinþescuFinþescu13:3013:3013:3013:3013:30 SUPERCÂINE SUPERCÂINE SUPERCÂINE SUPERCÂINE SUPERCÂINE

(aventuri, SUA,2007)reluare

16:00 CRONICA16:00 CRONICA16:00 CRONICA16:00 CRONICA16:00 CRONICACÂRCOTCÂRCOTCÂRCOTCÂRCOTCÂRCOTAªILORAªILORAªILORAªILORAªILOR

18:00 Focus19:30 Cireaºa de pe tort20:30 Schimb de mame22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 ÎmblânzireaÎmblânzireaÎmblânzireaÎmblânzireaÎmblânzirea

scorpieiscorpieiscorpieiscorpieiscorpiei01:00 Cu lumea în cap01:00 Cu lumea în cap01:00 Cu lumea în cap01:00 Cu lumea în cap01:00 Cu lumea în cap01:30 Levintza01:30 Levintza01:30 Levintza01:30 Levintza01:30 Levintza

prezintãprezintãprezintãprezintãprezintã02:00 T02:00 T02:00 T02:00 T02:00 Teoeoeoeoeo

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 209:00 Paºaport de

România10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 PPPPPALNETALNETALNETALNETALNETA PUILORA PUILORA PUILORA PUILORA PUILOR12:00 FRAÞI DE VIÞÃ12:00 FRAÞI DE VIÞÃ12:00 FRAÞI DE VIÞÃ12:00 FRAÞI DE VIÞÃ12:00 FRAÞI DE VIÞÃ13:30 AROMÂNII13:30 AROMÂNII13:30 AROMÂNII13:30 AROMÂNII13:30 AROMÂNII15:10 15:10 15:10 15:10 15:10 OAMENII MÃRIIOAMENII MÃRIIOAMENII MÃRIIOAMENII MÃRIIOAMENII MÃRII17:00 D-ALE LUI17:00 D-ALE LUI17:00 D-ALE LUI17:00 D-ALE LUI17:00 D-ALE LUI

MITICÃMITICÃMITICÃMITICÃMITICÃ19:30 Pe picior mare20:30 EPIDEMIE ÎN L.A20:30 EPIDEMIE ÎN L.A20:30 EPIDEMIE ÎN L.A20:30 EPIDEMIE ÎN L.A20:30 EPIDEMIE ÎN L.A

(I)(I)(I)(I)(I)22:00 Ora de ªtiri23:00 Acadeaua00:00 Battlestar00:00 Battlestar00:00 Battlestar00:00 Battlestar00:00 Battlestar

Galagt icaGalagt icaGalagt icaGalagt icaGalagt ica00:55 Etruscii,00:55 Etruscii,00:55 Etruscii,00:55 Etruscii,00:55 Etruscii,

s trãmoºiistrãmoºiistrãmoºiistrãmoºiistrãmoºiiromanilorromanilorromanilorromanilorromanilor

01:55 EPIDEMIE ÎN L.A01:55 EPIDEMIE ÎN L.A01:55 EPIDEMIE ÎN L.A01:55 EPIDEMIE ÎN L.A01:55 EPIDEMIE ÎN L.A(I)(I)(I)(I)(I)reluare

03:20 Latitudini

ACASà TVACASà TVACASà TVACASà TVACASà TV10:45 Suflet vândut10:45 Suflet vândut10:45 Suflet vândut10:45 Suflet vândut10:45 Suflet vândut12:15 Eva Luna12:15 Eva Luna12:15 Eva Luna12:15 Eva Luna12:15 Eva Luna14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 EEEEEsmeraldasmeraldasmeraldasmeraldasmeralda15:30 Îmbrãþiºãri15:30 Îmbrãþiºãri15:30 Îmbrãþiºãri15:30 Îmbrãþiºãri15:30 Îmbrãþiºãri

pã t imaºepãt imaºepãt imaºepãt imaºepãt imaºe17:30 Sub cerul în17:30 Sub cerul în17:30 Sub cerul în17:30 Sub cerul în17:30 Sub cerul în

f lãcãr if lãcãr if lãcãr if lãcãr if lãcãr i19:30 Stãpâna19:30 Stãpâna19:30 Stãpâna19:30 Stãpâna19:30 Stãpâna20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 EEEEEva Lunava Lunava Lunava Lunava Luna22:00 Lola22:00 Lola22:00 Lola22:00 Lola22:00 Lola23:30 7 pãcate23:30 7 pãcate23:30 7 pãcate23:30 7 pãcate23:30 7 pãcate00:3000:3000:3000:3000:30 Doamne deDoamne deDoamne deDoamne deDoamne de

povestepovestepovestepovestepovestereluare

02:30 02:30 02:30 02:30 02:30 EEEEEsmeraldasmeraldasmeraldasmeraldasmeraldareluare

03:30 Acasã în03:30 Acasã în03:30 Acasã în03:30 Acasã în03:30 Acasã înbucãtãriebucãtãriebucãtãriebucãtãriebucãtãrie

04:15 7 pãcate04:15 7 pãcate04:15 7 pãcate04:15 7 pãcate04:15 7 pãcate05:00 Doamne de05:00 Doamne de05:00 Doamne de05:00 Doamne de05:00 Doamne de

povestepovestepovestepovestepovestereluare

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA09 :15 BEN 10 10 :4509 :15 BEN 10 10 :4509 :15 BEN 10 10 :4509 :15 BEN 10 10 :4509 :15 BEN 10 10 :45 ACASÃ ÎNACASÃ ÎNACASÃ ÎNACASÃ ÎNACASÃ ÎNBUCÃBUCÃBUCÃBUCÃBUCÃTÃRIE 11:45 PRO MOTOR 12:15TÃRIE 11:45 PRO MOTOR 12:15TÃRIE 11:45 PRO MOTOR 12:15TÃRIE 11:45 PRO MOTOR 12:15TÃRIE 11:45 PRO MOTOR 12:15LUMEA PRO CINEMA 13 :00LUMEA PRO CINEMA 13 :00LUMEA PRO CINEMA 13 :00LUMEA PRO CINEMA 13 :00LUMEA PRO CINEMA 13 :00AAAAATINHGEREA VIEÞII 14:00CONCERTINHGEREA VIEÞII 14:00CONCERTINHGEREA VIEÞII 14:00CONCERTINHGEREA VIEÞII 14:00CONCERTINHGEREA VIEÞII 14:00CONCERTTTTTHOLOGRAF 16:30 ÎNTOARCEREA LUIHOLOGRAF 16:30 ÎNTOARCEREA LUIHOLOGRAF 16:30 ÎNTOARCEREA LUIHOLOGRAF 16:30 ÎNTOARCEREA LUIHOLOGRAF 16:30 ÎNTOARCEREA LUIVODÃ LÃPUªNEANU (II) VODÃ LÃPUªNEANU (II) VODÃ LÃPUªNEANU (II) VODÃ LÃPUªNEANU (II) VODÃ LÃPUªNEANU (II) 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 GOS-GOS-GOS-GOS-GOS-SIP GIRL 19:00 ASIP GIRL 19:00 ASIP GIRL 19:00 ASIP GIRL 19:00 ASIP GIRL 19:00 ATINGEREA VIEÞIITINGEREA VIEÞIITINGEREA VIEÞIITINGEREA VIEÞIITINGEREA VIEÞII20 :00 V20 :00 V20 :00 V20 :00 V20 :00 VARÃ SENTIMENTARÃ SENTIMENTARÃ SENTIMENTARÃ SENTIMENTARÃ SENTIMENTA L ÃA L ÃA L ÃA L ÃA L Ã(DRAMÃ, ROMÂNIA, 1985) 22:00(DRAMÃ, ROMÂNIA, 1985) 22:00(DRAMÃ, ROMÂNIA, 1985) 22:00(DRAMÃ, ROMÂNIA, 1985) 22:00(DRAMÃ, ROMÂNIA, 1985) 22:00SUFLETUL RÃULUI (THRILLER,SUFLETUL RÃULUI (THRILLER,SUFLETUL RÃULUI (THRILLER,SUFLETUL RÃULUI (THRILLER,SUFLETUL RÃULUI (THRILLER,FRANÞA, 2009) 00:15 DISPÃRUÞIFRANÞA, 2009) 00:15 DISPÃRUÞIFRANÞA, 2009) 00:15 DISPÃRUÞIFRANÞA, 2009) 00:15 DISPÃRUÞIFRANÞA, 2009) 00:15 DISPÃRUÞIFÃRÃ URMÃ 01 :15 SUFLETULFÃRÃ URMÃ 01 :15 SUFLETULFÃRÃ URMÃ 01 :15 SUFLETULFÃRÃ URMÃ 01 :15 SUFLETULFÃRÃ URMÃ 01 :15 SUFLETULRÃULUI (THRILLER, FRANÞA, 2009)RÃULUI (THRILLER, FRANÞA, 2009)RÃULUI (THRILLER, FRANÞA, 2009)RÃULUI (THRILLER, FRANÞA, 2009)RÃULUI (THRILLER, FRANÞA, 2009)

DIVADIVADIVADIVADIVA06 :00 06 :00 06 :00 06 :00 06 :00 GÂNDURI DE IUBIRE GÂNDURI DE IUBIRE GÂNDURI DE IUBIRE GÂNDURI DE IUBIRE GÂNDURI DE IUBIRE(THRILLER, CANADA, 2009) 08:00(THRILLER, CANADA, 2009) 08:00(THRILLER, CANADA, 2009) 08:00(THRILLER, CANADA, 2009) 08:00(THRILLER, CANADA, 2009) 08:00ANAANAANAANAANATOMIA LUI GREY 13:00 SOÞIATOMIA LUI GREY 13:00 SOÞIATOMIA LUI GREY 13:00 SOÞIATOMIA LUI GREY 13:00 SOÞIATOMIA LUI GREY 13:00 SOÞIAPERFECTÃ 13:30 HERCULE POIROTPERFECTÃ 13:30 HERCULE POIROTPERFECTÃ 13:30 HERCULE POIROTPERFECTÃ 13:30 HERCULE POIROTPERFECTÃ 13:30 HERCULE POIROT15:00 IUBIRE REGÃSITÃ (DRAMÃ,15:00 IUBIRE REGÃSITÃ (DRAMÃ,15:00 IUBIRE REGÃSITÃ (DRAMÃ,15:00 IUBIRE REGÃSITÃ (DRAMÃ,15:00 IUBIRE REGÃSITÃ (DRAMÃ,SUA, 2000) 17:00 ÎN CÃUTSUA, 2000) 17:00 ÎN CÃUTSUA, 2000) 17:00 ÎN CÃUTSUA, 2000) 17:00 ÎN CÃUTSUA, 2000) 17:00 ÎN CÃUTAREAAREAAREAAREAAREABÃRBABÃRBABÃRBABÃRBABÃRBATULUI PERFECT (ACÞIUNE,TULUI PERFECT (ACÞIUNE,TULUI PERFECT (ACÞIUNE,TULUI PERFECT (ACÞIUNE,TULUI PERFECT (ACÞIUNE,SUA, 2008) 19:00 FETELE GILMORESUA, 2008) 19:00 FETELE GILMORESUA, 2008) 19:00 FETELE GILMORESUA, 2008) 19:00 FETELE GILMORESUA, 2008) 19:00 FETELE GILMORE21:00 SOÞIA PERFECTÃ 22:00 SOÞII21:00 SOÞIA PERFECTÃ 22:00 SOÞII21:00 SOÞIA PERFECTÃ 22:00 SOÞII21:00 SOÞIA PERFECTÃ 22:00 SOÞII21:00 SOÞIA PERFECTÃ 22:00 SOÞIIDE MILITDE MILITDE MILITDE MILITDE MILITARI 23:00 OMUL FÃRÃ CHIPARI 23:00 OMUL FÃRÃ CHIPARI 23:00 OMUL FÃRÃ CHIPARI 23:00 OMUL FÃRÃ CHIPARI 23:00 OMUL FÃRÃ CHIP(DRAMÃ, SUA, 2009) 01:20 INELUL(DRAMÃ, SUA, 2009) 01:20 INELUL(DRAMÃ, SUA, 2009) 01:20 INELUL(DRAMÃ, SUA, 2009) 01:20 INELUL(DRAMÃ, SUA, 2009) 01:20 INELULAMÃGIRI I (THRILªLER, CANADA,AMÃGIRI I (THRILªLER, CANADA,AMÃGIRI I (THRILªLER, CANADA,AMÃGIRI I (THRILªLER, CANADA,AMÃGIRI I (THRILªLER, CANADA,2009) 03:20 UN SÃRUT LA MIEZUL2009) 03:20 UN SÃRUT LA MIEZUL2009) 03:20 UN SÃRUT LA MIEZUL2009) 03:20 UN SÃRUT LA MIEZUL2009) 03:20 UN SÃRUT LA MIEZUL

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1 PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 1

DIVADIVADIVADIVADIVA000006:006:006:006:006:00 VISURI PE GHEAÞÃ VISURI PE GHEAÞÃ VISURI PE GHEAÞÃ VISURI PE GHEAÞÃ VISURI PE GHEAÞÃ 08:0008:0008:0008:0008:00FETELE GILMOREFETELE GILMOREFETELE GILMOREFETELE GILMOREFETELE GILMORE 11:00 FÂNTÂNA 11:00 FÂNTÂNA 11:00 FÂNTÂNA 11:00 FÂNTÂNA 11:00 FÂNTÂNADORINÞELOR DORINÞELOR DORINÞELOR DORINÞELOR DORINÞELOR (dramã, SUA, 2009) Cu:Jordan Ladd, Ernest Borgine 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00HERCULE POIROTHERCULE POIROTHERCULE POIROTHERCULE POIROTHERCULE POIROT 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 PLANUL PLANUL PLANUL PLANUL PLANULPERFECT PERFECT PERFECT PERFECT PERFECT ( thri l ler( thri l ler( thri l ler( thri l ler( thri l ler, Canada 2010), Canada 2010), Canada 2010), Canada 2010), Canada 2010)17 :00 ÎN PÂNZA MINCIUNILOR17:00 ÎN PÂNZA MINCIUNILOR17:00 ÎN PÂNZA MINCIUNILOR17:00 ÎN PÂNZA MINCIUNILOR17:00 ÎN PÂNZA MINCIUNILOR( th r i l l e r( th r i l l e r( th r i l l e r( th r i l l e r( th r i l l e r, , , , , CANADACANADACANADACANADACANADA, 2009), 2009), 2009), 2009), 2009) 19 :00 19 :00 19 :00 19 :00 19 :00Ana tomia lu i Grey se r i a l .Ana tomia lu i Grey se r i a l .Ana tomia lu i Grey se r i a l .Ana tomia lu i Grey se r i a l .Ana tomia lu i Grey se r i a l .Episoadele 17, 18, 19, 20 ºi 21 dinEpisoadele 17, 18, 19, 20 ºi 21 dinEpisoadele 17, 18, 19, 20 ºi 21 dinEpisoadele 17, 18, 19, 20 ºi 21 dinEpisoadele 17, 18, 19, 20 ºi 21 dinsezonul 2.sezonul 2.sezonul 2.sezonul 2.sezonul 2. 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 Soþia perfectãSoþia perfectãSoþia perfectãSoþia perfectãSoþia perfectãserial 00:30 Haven 01:30 Mediumulserial 00:30 Haven 01:30 Mediumulserial 00:30 Haven 01:30 Mediumulserial 00:30 Haven 01:30 Mediumulserial 00:30 Haven 01:30 Mediumulserialserialserialserialserial 02:30 UNGHI INVERS02:30 UNGHI INVERS02:30 UNGHI INVERS02:30 UNGHI INVERS02:30 UNGHI INVERS

07:0007:0007:0007:0007:00 DeseneDeseneDeseneDeseneDesenean ima t ean ima t ean ima t ean ima t ean ima t e

07:55 Zoom07:55 Zoom07:55 Zoom07:55 Zoom07:55 Zoom08:10 Universul08:10 Universul08:10 Universul08:10 Universul08:10 Universul

cred in þe ic red in þe ic red in þe ic red in þe ic red in þe i10:00 În grãdina Danei10:35 Viaþa satului11:50 Minutul de

agriculturã12:00 Viaþa satului13:00 Presã ºi putere14:00 T14:00 T14:00 T14:00 T14:00 Telejurnalelejurnalelejurnalelejurnalelejurnal14:3014:3014:3014:3014:30 12 MESE 12 MESE 12 MESE 12 MESE 12 MESE15:00 Universul15:00 Universul15:00 Universul15:00 Universul15:00 Universul

Cel ib idacheCel ib idacheCel ib idacheCel ib idacheCel ib idache18:00 Dãnutz SRL -

Supermarket dedivertisment

19:00 Lozul cel mare19:45 Sport20:00 Telejurnal

Meteo21:25 WAH-WAH21:25 WAH-WAH21:25 WAH-WAH21:25 WAH-WAH21:25 WAH-WAH

(dramã, MareaBritanie, 2005)

23:10 Garantat 100%.23:10 Garantat 100%.23:10 Garantat 100%.23:10 Garantat 100%.23:10 Garantat 100%.TTTTTalk-showalk-showalk-showalk-showalk-show. Cu. Cu. Cu. Cu. CuCãtã l inCãtã l inCãtã l inCãtã l inCãtã l inª te fãnescuªte fãnescuªte fãnescuªte fãnescuªte fãnescu

00:10 Dãnutz SRL00:10 Dãnutz SRL00:10 Dãnutz SRL00:10 Dãnutz SRL00:10 Dãnutz SRL -Supermarket dedivertismentreluare

02:55 Ne vedem la TVR!reluare

03:50 Universul03:50 Universul03:50 Universul03:50 Universul03:50 UniversulCel ib idacheCel ib idacheCel ib idacheCel ib idacheCel ib idachereluare

10 MARTIE 2012SÂMBÃTÃ

11 MARTIE 2012DUMINICÃ

Page 14: Actualitatea 775

07:00 T07:00 T07:00 T07:00 T07:00 Telejurnalelejurnalelejurnalelejurnalelejurnal10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 SSSSSecretele de laecretele de laecretele de laecretele de laecretele de la

palatpalatpalatpalatpalat11:25 Presã ºi putere12:20 Dacã doriþi sã

revedeþi12:4012:4012:4012:4012:40 LegendaLegendaLegendaLegendaLegenda

cavaleruluicavaleruluicavaleruluicavaleruluicavaleruluirãtãcitor ºi arãtãcitor ºi arãtãcitor ºi arãtãcitor ºi arãtãcitor ºi afrumoasei Razã-frumoasei Razã-frumoasei Razã-frumoasei Razã-frumoasei Razã-de-Lunãde-Lunãde-Lunãde-Lunãde-Lunã

14:00 T14:00 T14:00 T14:00 T14:00 Telejurnalelejurnalelejurnalelejurnalelejurnal15:30 Maghiara de pe15:30 Maghiara de pe15:30 Maghiara de pe15:30 Maghiara de pe15:30 Maghiara de pe

unuunuunuunuunu17:00 T17:00 T17:00 T17:00 T17:00 Telejurnalelejurnalelejurnalelejurnalelejurnal17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 BÃIEÞII DINBÃIEÞII DINBÃIEÞII DINBÃIEÞII DINBÃIEÞII DIN

STRADA PALSTRADA PALSTRADA PALSTRADA PALSTRADA PAL(III)(III)(III)(III)(III)

19:45 Sport19:45 Sport19:45 Sport19:45 Sport19:45 Sport20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 TTTTTelejurnalelejurnalelejurnalelejurnalelejurnal21:00 Fabrica de staruri21:20 Prim-plan22:20 Cu ochii’n 422:20 Cu ochii’n 422:20 Cu ochii’n 422:20 Cu ochii’n 422:20 Cu ochii’n 423:20 Replay23:20 Replay23:20 Replay23:20 Replay23:20 Replay00:40 Nocturne00:40 Nocturne00:40 Nocturne00:40 Nocturne00:40 Nocturne01:40 Agenþia Psych01:40 Agenþia Psych01:40 Agenþia Psych01:40 Agenþia Psych01:40 Agenþia Psych02:15 Cu ochii’n 402:15 Cu ochii’n 402:15 Cu ochii’n 402:15 Cu ochii’n 402:15 Cu ochii’n 4

reluarereluarereluarereluarereluare

07:00 ª07:00 ª07:00 ª07:00 ª07:00 ªtirile PRO TVtirile PRO TVtirile PRO TVtirile PRO TVtirile PRO TV10:00 T10:00 T10:00 T10:00 T10:00 TAXIAXIAXIAXIAXI

reluare12:00 Tânãr ºi12:00 Tânãr ºi12:00 Tânãr ºi12:00 Tânãr ºi12:00 Tânãr ºi

neliniºt i tneliniºt i tneliniºt i tneliniºt i tneliniºt i t13:00 ª13:00 ª13:00 ª13:00 ª13:00 ªtirile tirile tirile tirile tirile PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV13:30 A13:30 A13:30 A13:30 A13:30 Apropopropopropopropopropo TV TV TV TV TV14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 Serviciul românServiciul românServiciul românServiciul românServiciul român

de comedie de comedie de comedie de comedie de comedie (R)(R)(R)(R)(R)16:00 Tânãr ºi16:00 Tânãr ºi16:00 Tânãr ºi16:00 Tânãr ºi16:00 Tânãr ºi

neliniºt i tneliniºt i tneliniºt i tneliniºt i tneliniºt i t17:00 ªtirile Pro TV17:00 ªtirile Pro TV17:00 ªtirile Pro TV17:00 ªtirile Pro TV17:00 ªtirile Pro TV17:45 Happy Hour17:45 Happy Hour17:45 Happy Hour17:45 Happy Hour17:45 Happy Hour19:00 ªtirile Pro TV19:00 ªtirile Pro TV19:00 ªtirile Pro TV19:00 ªtirile Pro TV19:00 ªtirile Pro TV20:30 Pariu cu viaþa.20:30 Pariu cu viaþa.20:30 Pariu cu viaþa.20:30 Pariu cu viaþa.20:30 Pariu cu viaþa.

Sezonul 2Sezonul 2Sezonul 2Sezonul 2Sezonul 222:30 ªtirile Pro TV22:30 ªtirile Pro TV22:30 ªtirile Pro TV22:30 ªtirile Pro TV22:30 ªtirile Pro TV23:00 Spartacus:23:00 Spartacus:23:00 Spartacus:23:00 Spartacus:23:00 Spartacus:

Nisip însângeratNisip însângeratNisip însângeratNisip însângeratNisip însângerat00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 LAS FIERBINÞILAS FIERBINÞILAS FIERBINÞILAS FIERBINÞILAS FIERBINÞI01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 România, teRomânia, teRomânia, teRomânia, teRomânia, te

iubesc!iubesc!iubesc!iubesc!iubesc!reluarereluarereluarereluarereluare

02:00 02:00 02:00 02:00 02:00 ªtirile Pro TVªtirile Pro TVªtirile Pro TVªtirile Pro TVªtirile Pro TVreluarereluarereluarereluarereluare

03:30 Spartacus:03:30 Spartacus:03:30 Spartacus:03:30 Spartacus:03:30 Spartacus:NisipNisipNisipNisipNisipreluarereluarereluarereluarereluare

ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 106:00 Observator08:00 Neatza cu Rãzvan

ºi Dani10:50 Mireasã pentru fiul

meu12:00 Lege ºi ordine:12:00 Lege ºi ordine:12:00 Lege ºi ordine:12:00 Lege ºi ordine:12:00 Lege ºi ordine:

brigada specialãbrigada specialãbrigada specialãbrigada specialãbrigada specialã13:00 Observator13:00 Observator13:00 Observator13:00 Observator13:00 Observator14:00 Mireasã pentru fiul

meu16:00 Observator16:00 Observator16:00 Observator16:00 Observator16:00 Observator17:00 Acces direct19:00 Observator19:00 Observator19:00 Observator19:00 Observator19:00 Observator20:20 TRÃGÃ20:20 TRÃGÃ20:20 TRÃGÃ20:20 TRÃGÃ20:20 TRÃGÃTOR DETOR DETOR DETOR DETOR DE

ELITÃELITÃELITÃELITÃELITÃ(acþiune, SUA,2005)Cu: WesleyCu: WesleyCu: WesleyCu: WesleyCu: WesleySnipes, EmmaSnipes, EmmaSnipes, EmmaSnipes, EmmaSnipes, EmmaSamms, WilliamSamms, WilliamSamms, WilliamSamms, WilliamSamms, WilliamHopeHopeHopeHopeHope

22:15 Observator22:15 Observator22:15 Observator22:15 Observator22:15 Observator23:00 UN SHOW23:00 UN SHOW23:00 UN SHOW23:00 UN SHOW23:00 UN SHOW

PÃCÃPÃCÃPÃCÃPÃCÃPÃCÃTOSTOSTOSTOSTOS01:30 TRÃGÃ01:30 TRÃGÃ01:30 TRÃGÃ01:30 TRÃGÃ01:30 TRÃGÃTOR DETOR DETOR DETOR DETOR DE

ELITÃELITÃELITÃELITÃELITÃ(acþiune, SUA,2005)

KANAL DKANAL DKANAL DKANAL DKANAL D06:30 Floricienta06:30 Floricienta06:30 Floricienta06:30 Floricienta06:30 Floricienta

serial07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 DDDDDe pe buze lae pe buze lae pe buze lae pe buze lae pe buze la

inimãinimãinimãinimãinimã serial10:00 Draga mea10:00 Draga mea10:00 Draga mea10:00 Draga mea10:00 Draga mea

prietenãprietenãprietenãprietenãprietenã12:30 ªtirile Kanal D13:15 T13:15 T13:15 T13:15 T13:15 Te vreau lângãe vreau lângãe vreau lângãe vreau lângãe vreau lângã

mineminemineminemine15:15 La un pas de15:15 La un pas de15:15 La un pas de15:15 La un pas de15:15 La un pas de

fericirefericirefericirefericirefericire(serial)

16:45 Drept la þintã16:45 Drept la þintã16:45 Drept la þintã16:45 Drept la þintã16:45 Drept la þintã18:45 ªtirea zilei18:45 ªtirea zilei18:45 ªtirea zilei18:45 ªtirea zilei18:45 ªtirea zilei19:00 ªtirile Kanal D20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 Inima nuInima nuInima nuInima nuInima nu

respectã regulirespectã regulirespectã regulirespectã regulirespectã reguli22:30 Cancan TV22:30 Cancan TV22:30 Cancan TV22:30 Cancan TV22:30 Cancan TV00:30 ªtirile Kanal D

reluare01:3001:3001:3001:3001:30 Inima nuInima nuInima nuInima nuInima nu

respectã regulirespectã regulirespectã regulirespectã regulirespectã regulireluare

03:00 Cancan TV03:00 Cancan TV03:00 Cancan TV03:00 Cancan TV03:00 Cancan TVreluare

04:15 La un pas de04:15 La un pas de04:15 La un pas de04:15 La un pas de04:15 La un pas defericirefericirefericirefericirefericirereluare

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV PRIMA TVPRIMA TVPRIMA TVPRIMA TVPRIMA TV09:309:309:309:309:30 Î0 Î0 Î0 Î0 Întâlnireantâlnireantâlnireantâlnireantâlnirea

inimilorinimilorinimilorinimilorinimilor10:30 3 bucãtari10:30 3 bucãtari10:30 3 bucãtari10:30 3 bucãtari10:30 3 bucãtari12:00 Nimeni nu-i12:00 Nimeni nu-i12:00 Nimeni nu-i12:00 Nimeni nu-i12:00 Nimeni nu-i

perfectperfectperfectperfectperfect14:15 Întâlnirea14:15 Întâlnirea14:15 Întâlnirea14:15 Întâlnirea14:15 Întâlnirea15:00 T15:00 T15:00 T15:00 T15:00 Totul despreotul despreotul despreotul despreotul despre

mamemamemamemamemame17:00 T17:00 T17:00 T17:00 T17:00 Trãsniþiirãsniþiirãsniþiirãsniþiirãsniþii18.00 Focus18.00 Focus18.00 Focus18.00 Focus18.00 Focus19:30 Iubiri secrete19:30 Iubiri secrete19:30 Iubiri secrete19:30 Iubiri secrete19:30 Iubiri secrete20:3020:3020:3020:3020:30 LOGODNÃ DE LOGODNÃ DE LOGODNÃ DE LOGODNÃ DE LOGODNÃ DE

OCHII LUMIIOCHII LUMIIOCHII LUMIIOCHII LUMIIOCHII LUMII22:15 T22:15 T22:15 T22:15 T22:15 Trãsniþiirãsniþiirãsniþiirãsniþiirãsniþii23:15 Focus Monden23:15 Focus Monden23:15 Focus Monden23:15 Focus Monden23:15 Focus Monden23:45 Medium23:45 Medium23:45 Medium23:45 Medium23:45 Medium00:30 A00:30 A00:30 A00:30 A00:30 ATRACÞIETRACÞIETRACÞIETRACÞIETRACÞIE

ACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TV09:15 Sub cerul în09:15 Sub cerul în09:15 Sub cerul în09:15 Sub cerul în09:15 Sub cerul în

f lãcãr if lãcãr if lãcãr if lãcãr if lãcãr i12:15 Eva Luna12:15 Eva Luna12:15 Eva Luna12:15 Eva Luna12:15 Eva Luna14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 DOAMNEDOAMNEDOAMNEDOAMNEDOAMNE15:30 Îmbrãþiºãri15:30 Îmbrãþiºãri15:30 Îmbrãþiºãri15:30 Îmbrãþiºãri15:30 Îmbrãþiºãri

pã t imaºepãt imaºepãt imaºepãt imaºepãt imaºe16:30 Poveºtiri16:30 Poveºtiri16:30 Poveºtiri16:30 Poveºtiri16:30 Poveºtiri

AdevãrateAdevãrateAdevãrateAdevãrateAdevãrate17:30 Secrete din17:30 Secrete din17:30 Secrete din17:30 Secrete din17:30 Secrete din

t recutt recutt recutt recutt recut19:30 Suflet vândut19:30 Suflet vândut19:30 Suflet vândut19:30 Suflet vândut19:30 Suflet vândut20:30 Eva luna20:30 Eva luna20:30 Eva luna20:30 Eva luna20:30 Eva luna22:00 Poveºtiri de22:00 Poveºtiri de22:00 Poveºtiri de22:00 Poveºtiri de22:00 Poveºtiri de

noaptenoaptenoaptenoaptenoapte22:30 Iubire22:30 Iubire22:30 Iubire22:30 Iubire22:30 Iubire

blestematãblestematãblestematãblestematãblestematã23:30 7 pãcate23:30 7 pãcate23:30 7 pãcate23:30 7 pãcate23:30 7 pãcate

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 208:25 08:25 08:25 08:25 08:25 OAMENII MÃRIIOAMENII MÃRIIOAMENII MÃRIIOAMENII MÃRIIOAMENII MÃRII

reluare11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 ConfesiuniConfesiuniConfesiuniConfesiuniConfesiuni12:00 Ora de business12:00 Ora de business12:00 Ora de business12:00 Ora de business12:00 Ora de business14:35 Împreunã în

Europa16:00 Caterina ºi16:00 Caterina ºi16:00 Caterina ºi16:00 Caterina ºi16:00 Caterina ºi

f i icele salefi icele salefi icele salefi icele salefi icele sale17:00 Confesiuni17:00 Confesiuni17:00 Confesiuni17:00 Confesiuni17:00 Confesiuni18:00 T18:00 T18:00 T18:00 T18:00 Telejurnalelejurnalelejurnalelejurnalelejurnal20:30 O20:30 O20:30 O20:30 O20:30 Ora de businessra de businessra de businessra de businessra de business21:30 L21:30 L21:30 L21:30 L21:30 La mustaþãa mustaþãa mustaþãa mustaþãa mustaþã22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 Ora de ºtiriOra de ºtiriOra de ºtiriOra de ºtiriOra de ºtiri23:00 F23:00 F23:00 F23:00 F23:00 Face toþi baniiace toþi baniiace toþi baniiace toþi baniiace toþi banii23:30 TRÃIEªTE-ÞI23:30 TRÃIEªTE-ÞI23:30 TRÃIEªTE-ÞI23:30 TRÃIEªTE-ÞI23:30 TRÃIEªTE-ÞI

VIAÞAVIAÞAVIAÞAVIAÞAVIAÞA01:00 AUTO MANIA01:00 AUTO MANIA01:00 AUTO MANIA01:00 AUTO MANIA01:00 AUTO MANIA

10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Happy Hour Happy Hour Happy Hour Happy Hour Happy Hour 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 ªORICELULªORICELULªORICELULªORICELULªORICELULFAMILIEIFAMILIEIFAMILIEIFAMILIEIFAMILIEI 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 Acasã în bucãtãrieAcasã în bucãtãrieAcasã în bucãtãrieAcasã în bucãtãrieAcasã în bucãtãrie1111144444:00 :00 :00 :00 :00 Zoom în 10Zoom în 10Zoom în 10Zoom în 10Zoom în 10 15:15 GOSSIP 15:15 GOSSIP 15:15 GOSSIP 15:15 GOSSIP 15:15 GOSSIPGIRL . SER IAL G IRL . SER IAL G IRL . SER IAL G IRL . SER IAL G IRL . SER IAL 16 :15 16 :15 16 :15 16 :15 16 :15 AAAAATINGEREATINGEREATINGEREATINGEREATINGEREAVIEÞII 17:15 VVIEÞII 17:15 VVIEÞII 17:15 VVIEÞII 17:15 VVIEÞII 17:15 VARÃ SENTIMENTARÃ SENTIMENTARÃ SENTIMENTARÃ SENTIMENTARÃ SENTIMENTALÃALÃALÃALÃALÃ19:0019:0019:0019:0019:00 AAAAATINGEREA VIEÞII TINGEREA VIEÞII TINGEREA VIEÞII TINGEREA VIEÞII TINGEREA VIEÞII 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 ÎNÎNÎNÎNÎNMINTEA CRIMINANULUI MINTEA CRIMINANULUI MINTEA CRIMINANULUI MINTEA CRIMINANULUI MINTEA CRIMINANULUI 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 DOIDOIDOIDOIDOIBÃRBAÞI ªI JUMÃBÃRBAÞI ªI JUMÃBÃRBAÞI ªI JUMÃBÃRBAÞI ªI JUMÃBÃRBAÞI ªI JUMÃTTTTTAAAAATETETETETE 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 FIICAFIICAFIICAFIICAFIICALUI D’ARLUI D’ARLUI D’ARLUI D’ARLUI D’ARTTTTTAGON 00:45 ÎN MINTEAAGON 00:45 ÎN MINTEAAGON 00:45 ÎN MINTEAAGON 00:45 ÎN MINTEAAGON 00:45 ÎN MINTEA

PRO CINEM0PRO CINEM0PRO CINEM0PRO CINEM0PRO CINEM00000066666:::::000000 0 0 0 0 HERCULE POIROT 09 HERCULE POIROT 09 HERCULE POIROT 09 HERCULE POIROT 09 HERCULE POIROT 09:::::00 B00 B00 B00 B00 Buffyuffyuffyuffyuffyspaima vampir i lor (ser ia l )spa ima vampir i lor (ser ia l )spa ima vampir i lor (ser ia l )spa ima vampir i lor (ser ia l )spa ima vampir i lor (ser ia l ) 1 1 1 1 122222::::: 0 00 00 00 00 0FFFFF e t e l e e t e l e e t e l e e t e l e e t e l e GGGGGi lmore ( se r i a l ) 13 :00i lmore ( se r i a l ) 13 :00i lmore ( se r i a l ) 13 :00i lmore ( se r i a l ) 13 :00i lmore ( se r i a l ) 13 :00AAAAAnatomia lu i Greynatomia lu i Greynatomia lu i Greynatomia lu i Greynatomia lu i Grey ( ( ( ( (se r ia lse r ia lse r ia lse r ia lse r ia l) 14 :00) 14 :00) 14 :00) 14 :00) 14 :00BBBBBuf fy spa ima vampi r i lo ru f fy spa ima vampi r i lo ru f fy spa ima vampi r i lo ru f fy spa ima vampi r i lo ru f fy spa ima vampi r i lo r ( ( ( ( (s e r i a ls e r i a ls e r i a ls e r i a ls e r i a l)))))15 :00 INELUL AMÃGIRI I 15 :00 INELUL AMÃGIRI I 15 :00 INELUL AMÃGIRI I 15 :00 INELUL AMÃGIRI I 15 :00 INELUL AMÃGIRI I 17 :0017 :0017 :0017 :0017 :00CCCCCrimele din Midsomerrimele din Midsomerrimele din Midsomerrimele din Midsomerrimele din Midsomer 19:00 F 19:00 F 19:00 F 19:00 F 19:00 FeteleeteleeteleeteleeteleGGGGGilmore ilmore ilmore ilmore ilmore 20:00 A 20:00 A 20:00 A 20:00 A 20:00 Anatomia lui Greynatomia lui Greynatomia lui Greynatomia lui Greynatomia lui Grey21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 Haven Haven Haven Haven Haven 23:00 S23:00 S23:00 S23:00 S23:00 Soþii de militarioþii de militarioþii de militarioþii de militarioþii de militari

DIVADIVADIVADIVADIVA

HBOHBOHBOHBOHBO06:00 PERCY06:00 PERCY06:00 PERCY06:00 PERCY06:00 PERCY

JACKSON ªIJACKSON ªIJACKSON ªIJACKSON ªIJACKSON ªIOLIMPIENII:OLIMPIENII:OLIMPIENII:OLIMPIENII:OLIMPIENII:HOTUÞULHOTUÞULHOTUÞULHOTUÞULHOTUÞULFULGERULUIFULGERULUIFULGERULUIFULGERULUIFULGERULUI

08:00 W08:00 W08:00 W08:00 W08:00 WALL STREETALL STREETALL STREETALL STREETALL STREET:::::BANII SUNTBANII SUNTBANII SUNTBANII SUNTBANII SUNTFÃCUÞI SÃFÃCUÞI SÃFÃCUÞI SÃFÃCUÞI SÃFÃCUÞI SÃCIRCULECIRCULECIRCULECIRCULECIRCULE

10:10 NEBUNIE ÎN10:10 NEBUNIE ÎN10:10 NEBUNIE ÎN10:10 NEBUNIE ÎN10:10 NEBUNIE ÎNALABAMAALABAMAALABAMAALABAMAALABAMA

12:00 INCREDIBILUL12:00 INCREDIBILUL12:00 INCREDIBILUL12:00 INCREDIBILUL12:00 INCREDIBILULHULKHULKHULKHULKHULK

14:30 HERLLBOY 2:14:30 HERLLBOY 2:14:30 HERLLBOY 2:14:30 HERLLBOY 2:14:30 HERLLBOY 2:ARMAARMAARMAARMAARMATTTTTA DE AURA DE AURA DE AURA DE AURA DE AUR

16:30 UN CADOU16:30 UN CADOU16:30 UN CADOU16:30 UN CADOU16:30 UN CADOUPENTRU EAPENTRU EAPENTRU EAPENTRU EAPENTRU EA

17:55 MEGAMIND17:55 MEGAMIND17:55 MEGAMIND17:55 MEGAMIND17:55 MEGAMIND19:30 PE PLA19:30 PE PLA19:30 PE PLA19:30 PE PLA19:30 PE PLATORUILETORUILETORUILETORUILETORUILE

DE FILMAREDE FILMAREDE FILMAREDE FILMAREDE FILMARE20:00 NOROCUL20:00 NOROCUL20:00 NOROCUL20:00 NOROCUL20:00 NOROCUL21:00 RISCURI21:00 RISCURI21:00 RISCURI21:00 RISCURI21:00 RISCURI22:40 POA22:40 POA22:40 POA22:40 POA22:40 POATETETETETE00:30 ILUMINA00:30 ILUMINA00:30 ILUMINA00:30 ILUMINA00:30 ILUMINATTTTTAAAAA

AMYAMYAMYAMYAMY01:00 CUM SÃ01:00 CUM SÃ01:00 CUM SÃ01:00 CUM SÃ01:00 CUM SÃ

REUªEªTI ÎNREUªEªTI ÎNREUªEªTI ÎNREUªEªTI ÎNREUªEªTI ÎNAMERICAAMERICAAMERICAAMERICAAMERICA

10:00 W10:00 W10:00 W10:00 W10:00 Walkeralkeralkeralkeralker, poliþist, poliþist, poliþist, poliþist, poliþisttexantexantexantexantexan

11:00 Las Vegas11:00 Las Vegas11:00 Las Vegas11:00 Las Vegas11:00 Las Vegas12:00 W12:00 W12:00 W12:00 W12:00 Walkeralkeralkeralkeralker, poliþist, poliþist, poliþist, poliþist, poliþist

texantexantexantexantexan14:00 Stargate: Atlantis14:00 Stargate: Atlantis14:00 Stargate: Atlantis14:00 Stargate: Atlantis14:00 Stargate: Atlantis15:00 Eureka15:00 Eureka15:00 Eureka15:00 Eureka15:00 Eureka16:00 Las Vegas16:00 Las Vegas16:00 Las Vegas16:00 Las Vegas16:00 Las Vegas17:00 W17:00 W17:00 W17:00 W17:00 Walkeralkeralkeralkeralker, poliþist, poliþist, poliþist, poliþist, poliþist

texantexantexantexantexan19:00 Stargate: Atlantis19:00 Stargate: Atlantis19:00 Stargate: Atlantis19:00 Stargate: Atlantis19:00 Stargate: Atlantis20:00 E20:00 E20:00 E20:00 E20:00 Eurekaurekaurekaurekaureka21:00 CSI: Miami21:00 CSI: Miami21:00 CSI: Miami21:00 CSI: Miami21:00 CSI: Miami

UNIVERSALUNIVERSALUNIVERSALUNIVERSALUNIVERSAL

07:00 DOI OAMENI07:00 DOI OAMENI07:00 DOI OAMENI07:00 DOI OAMENI07:00 DOI OAMENIPERFECÞIPERFECÞIPERFECÞIPERFECÞIPERFECÞI

09:00 OCHI DE ÎNGER09:00 OCHI DE ÎNGER09:00 OCHI DE ÎNGER09:00 OCHI DE ÎNGER09:00 OCHI DE ÎNGER11:00 AªTEPTÂND UN11:00 AªTEPTÂND UN11:00 AªTEPTÂND UN11:00 AªTEPTÂND UN11:00 AªTEPTÂND UN

BEBELUªBEBELUªBEBELUªBEBELUªBEBELUª13:00 PROMISIUNEA13:00 PROMISIUNEA13:00 PROMISIUNEA13:00 PROMISIUNEA13:00 PROMISIUNEA15:00 SHINE15:00 SHINE15:00 SHINE15:00 SHINE15:00 SHINE17:00 GRINCH A FURA17:00 GRINCH A FURA17:00 GRINCH A FURA17:00 GRINCH A FURA17:00 GRINCH A FURATTTTT

CRÃCIUNULCRÃCIUNULCRÃCIUNULCRÃCIUNULCRÃCIUNUL19:00 ÎN POM19:00 ÎN POM19:00 ÎN POM19:00 ÎN POM19:00 ÎN POM21:00 DECLAªA21:00 DECLAªA21:00 DECLAªA21:00 DECLAªA21:00 DECLAªATORULTORULTORULTORULTORUL23:00 ÎNTUNERCI TOT23:00 ÎNTUNERCI TOT23:00 ÎNTUNERCI TOT23:00 ÎNTUNERCI TOT23:00 ÎNTUNERCI TOTALALALALAL01:00 COLEGE01:00 COLEGE01:00 COLEGE01:00 COLEGE01:00 COLEGE

TV 1000TV 1000TV 1000TV 1000TV 1000TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1

07:00 T07:00 T07:00 T07:00 T07:00 Telejurnalelejurnalelejurnalelejurnalelejurnal08:00 România, zi de08:00 România, zi de08:00 România, zi de08:00 România, zi de08:00 România, zi de

zi !z i !z i !z i !z i !10:10 Secretele de la10:10 Secretele de la10:10 Secretele de la10:10 Secretele de la10:10 Secretele de la

palatpalatpalatpalatpalat12:40 Legenda12:40 Legenda12:40 Legenda12:40 Legenda12:40 Legenda

cavaleruluicavaleruluicavaleruluicavaleruluicavaleruluirãtãcitor ºi arãtãcitor ºi arãtãcitor ºi arãtãcitor ºi arãtãcitor ºi afrumoasei Razã-frumoasei Razã-frumoasei Razã-frumoasei Razã-frumoasei Razã-de-Lunãde-Lunãde-Lunãde-Lunãde-Lunã

14:00 T14:00 T14:00 T14:00 T14:00 Telejurnalelejurnalelejurnalelejurnalelejurnal15:30 Oameni ca noi16:00 Convieþuiri17:0017:0017:0017:0017:00 TTTTTelejurnalelejurnalelejurnalelejurnalelejurnal17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 TUNEL SPRETUNEL SPRETUNEL SPRETUNEL SPRETUNEL SPRE

LIBERLIBERLIBERLIBERLIBERTTTTTAAAAATE (IV)TE (IV)TE (IV)TE (IV)TE (IV)18:2518:2518:2518:2518:25 LegendaLegendaLegendaLegendaLegenda

cavaleruluicavaleruluicavaleruluicavaleruluicavaleruluirãtãcitor ºi arãtãcitor ºi arãtãcitor ºi arãtãcitor ºi arãtãcitor ºi afrumoasei Razã-frumoasei Razã-frumoasei Razã-frumoasei Razã-frumoasei Razã-de-Lunãde-Lunãde-Lunãde-Lunãde-Lunã

19:45 Sport20:00 T20:00 T20:00 T20:00 T20:00 Telejurnalelejurnalelejurnalelejurnalelejurnal21:40 Fotbal: Chelsea21:40 Fotbal: Chelsea21:40 Fotbal: Chelsea21:40 Fotbal: Chelsea21:40 Fotbal: Chelsea

- Napoli- Napoli- Napoli- Napoli- Napoli00:40 00:40 00:40 00:40 00:40 TUNEL SPRETUNEL SPRETUNEL SPRETUNEL SPRETUNEL SPRE

LIBERLIBERLIBERLIBERLIBERTTTTTAAAAATE (IV)TE (IV)TE (IV)TE (IV)TE (IV)01:35 La vie en rose.01:35 La vie en rose.01:35 La vie en rose.01:35 La vie en rose.01:35 La vie en rose.

07:00 ªtirile Pro TV10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 LLLLLouis ºi Clarkouis ºi Clarkouis ºi Clarkouis ºi Clarkouis ºi Clark12:00 Tânãr ºi12:00 Tânãr ºi12:00 Tânãr ºi12:00 Tânãr ºi12:00 Tânãr ºi

neliniºt i tneliniºt i tneliniºt i tneliniºt i tneliniºt i t13:00 ªtirile Pro TV14:00 CRIME DUPÃ14:00 CRIME DUPÃ14:00 CRIME DUPÃ14:00 CRIME DUPÃ14:00 CRIME DUPÃ

SCENARIISCENARIISCENARIISCENARIISCENARIIBIZAREBIZAREBIZAREBIZAREBIZARE(thriller, Canada,2009)

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 Tânãr ºiTânãr ºiTânãr ºiTânãr ºiTânãr ºineliniºt i tneliniºt i tneliniºt i tneliniºt i tneliniºt i t

17:00 ªtirile Pro TV17:00 ªtirile Pro TV17:00 ªtirile Pro TV17:00 ªtirile Pro TV17:00 ªtirile Pro TV17:45 Happy Hour17:45 Happy Hour17:45 Happy Hour17:45 Happy Hour17:45 Happy Hour19:00 ªtirile Pro TV20:30 SERVICIUL20:30 SERVICIUL20:30 SERVICIUL20:30 SERVICIUL20:30 SERVICIUL

ROMÂN DEROMÂN DEROMÂN DEROMÂN DEROMÂN DECOMEDIE. CUCOMEDIE. CUCOMEDIE. CUCOMEDIE. CUCOMEDIE. CUTONI GRECUTONI GRECUTONI GRECUTONI GRECUTONI GRECU

22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 ªtirile Pro TV ªtirile Pro TV ªtirile Pro TV ªtirile Pro TV ªtirile Pro TV22:30 22:30 22:30 22:30 22:30 ACADEMIA DEACADEMIA DEACADEMIA DEACADEMIA DEACADEMIA DE

POLIÞIE 3POLIÞIE 3POLIÞIE 3POLIÞIE 3POLIÞIE 300:30 Pro Motor00:30 Pro Motor00:30 Pro Motor00:30 Pro Motor00:30 Pro Motor.....

reluare02:3002:3002:3002:3002:30 ACADEMIA DE ACADEMIA DE ACADEMIA DE ACADEMIA DE ACADEMIA DE

POLIÞIEPOLIÞIEPOLIÞIEPOLIÞIEPOLIÞIEreluarereluarereluarereluarereluare

05:30 Ce se întamplã?05:30 Ce se întamplã?05:30 Ce se întamplã?05:30 Ce se întamplã?05:30 Ce se întamplã?

ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 106:00 Observator08:00 Neatza cu Rãzvan

ºi Dani10:50 Mireasã pentru fiul

meu11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 PLASA DEPLASA DEPLASA DEPLASA DEPLASA DE

STELESTELESTELESTELESTELE13:00 Observator13:00 Observator13:00 Observator13:00 Observator13:00 Observator14:00 Mireasã pentru fiul

meu reality-show.Cu MirelaBoureanu Vaida

16:00 Observator16:00 Observator16:00 Observator16:00 Observator16:00 Observator17:00 Acces direct. Cu Simona Gherghe19:00 Observator19:00 Observator19:00 Observator19:00 Observator19:00 Observator

Cu: AndreeaBerghea

20:20 T20:20 T20:20 T20:20 T20:20 Te pui cue pui cue pui cue pui cue pui cublondele?blondele?blondele?blondele?blondele?

21:50 Mr21:50 Mr21:50 Mr21:50 Mr21:50 Mr. Bean. Bean. Bean. Bean. Beanserial

22:15 Observator23:00 Un show23:00 Un show23:00 Un show23:00 Un show23:00 Un show

pãcãtospãcãtospãcãtospãcãtospãcãtos01:30 La birou01:30 La birou01:30 La birou01:30 La birou01:30 La birou02:00 02:00 02:00 02:00 02:00 LANÞULLANÞULLANÞULLANÞULLANÞUL

PUTERIIPUTERIIPUTERIIPUTERIIPUTERII

KANAL DKANAL DKANAL DKANAL DKANAL D06:3006:3006:3006:3006:30 FloricientaFloricientaFloricientaFloricientaFloricienta07:3007:3007:3007:3007:30 De pe buze laDe pe buze laDe pe buze laDe pe buze laDe pe buze la

inimãinimãinimãinimãinimã10:00 Draga mea

prietenã12:30 ªtirile Kanal D13:15 T13:15 T13:15 T13:15 T13:15 Te vreau lângãe vreau lângãe vreau lângãe vreau lângãe vreau lângã

mineminemineminemine14:45 T14:45 T14:45 T14:45 T14:45 Teleshoppingeleshoppingeleshoppingeleshoppingeleshopping15:15 La un pas de15:15 La un pas de15:15 La un pas de15:15 La un pas de15:15 La un pas de

fericirefericirefericirefericirefericire16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 DDDDDrept la þintãrept la þintãrept la þintãrept la þintãrept la þintã19:00 ªtirile Kanal D20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 Vrei sã fiiVrei sã fiiVrei sã fiiVrei sã fiiVrei sã fii

milionar?milionar?milionar?milionar?milionar?Emisiune concurscu Virgil Ianþu

22:30 Cancan TV22:30 Cancan TV22:30 Cancan TV22:30 Cancan TV22:30 Cancan TV00:30 ªtirile Kanal D01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 MAMÃ DINMAMÃ DINMAMÃ DINMAMÃ DINMAMÃ DIN

ÎNTÂMPLAREÎNTÂMPLAREÎNTÂMPLAREÎNTÂMPLAREÎNTÂMPLAREreluare

03:0003:0003:0003:0003:00 Cancan TVCancan TVCancan TVCancan TVCancan TVreluare

04:15 La un pas de04:15 La un pas de04:15 La un pas de04:15 La un pas de04:15 La un pas defericire fericire fericire fericire fericire reluare

05:30 Teleshoppingreluare

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV PRIMA TVPRIMA TVPRIMA TVPRIMA TVPRIMA TV07:00 T07:00 T07:00 T07:00 T07:00 Totul despreotul despreotul despreotul despreotul despre

mamemamemamemamemame09:3009:3009:3009:3009:30 ÎntâlnireaÎntâlnireaÎntâlnireaÎntâlnireaÎntâlnirea

inimilorinimilorinimilorinimilorinimilor10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 MediumMediumMediumMediumMedium13:30 Camera de râs13:30 Camera de râs13:30 Camera de râs13:30 Camera de râs13:30 Camera de râs14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 ÎntâlnireaÎntâlnireaÎntâlnireaÎntâlnireaÎntâlnirea

inimilorinimilorinimilorinimilorinimilor15:00 T15:00 T15:00 T15:00 T15:00 Totul despreotul despreotul despreotul despreotul despre

mamemamemamemamemame17:00 T17:00 T17:00 T17:00 T17:00 Trãsniþiirãsniþiirãsniþiirãsniþiirãsniþii18:00 Focus18:00 Focus18:00 Focus18:00 Focus18:00 Focus19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 IIIIIubiri secreteubiri secreteubiri secreteubiri secreteubiri secrete20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 CRONICACRONICACRONICACRONICACRONICA

CÂRCOTCÂRCOTCÂRCOTCÂRCOTCÂRCOTAªILORAªILORAªILORAªILORAªILOR22:15 T22:15 T22:15 T22:15 T22:15 Trãsniþiirãsniþiirãsniþiirãsniþiirãsniþii23:15 Focus monden23:15 Focus monden23:15 Focus monden23:15 Focus monden23:15 Focus monden

ACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TV09:15 Secrete din09:15 Secrete din09:15 Secrete din09:15 Secrete din09:15 Secrete din

t recutt recutt recutt recutt recut12:15 Eva Luna12:15 Eva Luna12:15 Eva Luna12:15 Eva Luna12:15 Eva Luna14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 EEEEEsmeraldasmeraldasmeraldasmeraldasmeralda15:30 Îmbrãþiºãri15:30 Îmbrãþiºãri15:30 Îmbrãþiºãri15:30 Îmbrãþiºãri15:30 Îmbrãþiºãri

pã t imaºepãt imaºepãt imaºepãt imaºepãt imaºe16:30 Poveºtiri16:30 Poveºtiri16:30 Poveºtiri16:30 Poveºtiri16:30 Poveºtiri

AdevãrateAdevãrateAdevãrateAdevãrateAdevãrate17:30 Secrete din17:30 Secrete din17:30 Secrete din17:30 Secrete din17:30 Secrete din

t recutt recutt recutt recutt recut19:30 Suflet vândut19:30 Suflet vândut19:30 Suflet vândut19:30 Suflet vândut19:30 Suflet vândut20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 EEEEEva lunava lunava lunava lunava luna22:00 Poveºtiri de22:00 Poveºtiri de22:00 Poveºtiri de22:00 Poveºtiri de22:00 Poveºtiri de

noaptenoaptenoaptenoaptenoapte22:30 Iubire22:30 Iubire22:30 Iubire22:30 Iubire22:30 Iubire

blestematãblestematãblestematãblestematãblestematã23:30 7 pãcate23:30 7 pãcate23:30 7 pãcate23:30 7 pãcate23:30 7 pãcate

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 208:25 SPERANÞE08:25 SPERANÞE08:25 SPERANÞE08:25 SPERANÞE08:25 SPERANÞE

REGÃSITEREGÃSITEREGÃSITEREGÃSITEREGÃSITEreluare

10:50 Poate nu ºtiai10:50 Poate nu ºtiai10:50 Poate nu ºtiai10:50 Poate nu ºtiai10:50 Poate nu ºtiai11:50 Bazar11:50 Bazar11:50 Bazar11:50 Bazar11:50 Bazar12:00 Ora de business13:00 La mustaþã16:00 Rezumatul zilei16:00 Rezumatul zilei16:00 Rezumatul zilei16:00 Rezumatul zilei16:00 Rezumatul zilei17:00 Confesiuni17:00 Confesiuni17:00 Confesiuni17:00 Confesiuni17:00 Confesiuni18:35 18:35 18:35 18:35 18:35 O VIOAÞÃ NOUÃO VIOAÞÃ NOUÃO VIOAÞÃ NOUÃO VIOAÞÃ NOUÃO VIOAÞÃ NOUÃ20:30 Ora de business20:30 Ora de business20:30 Ora de business20:30 Ora de business20:30 Ora de business21:30 La mustaþã21:30 La mustaþã21:30 La mustaþã21:30 La mustaþã21:30 La mustaþã22:00 ªtiri22:00 ªtiri22:00 ªtiri22:00 ªtiri22:00 ªtiri23:30 23:30 23:30 23:30 23:30 PAINTBALLPAINTBALLPAINTBALLPAINTBALLPAINTBALL01:1001:1001:1001:1001:10 TRÃIEªTE-ÞI TRÃIEªTE-ÞI TRÃIEªTE-ÞI TRÃIEªTE-ÞI TRÃIEªTE-ÞI

VIAÞA VIAÞA VIAÞA VIAÞA VIAÞA (II)(II)(II)(II)(II)reluarereluarereluarereluarereluare

10:00 Happy Hour 11:30 ªoricelul10:00 Happy Hour 11:30 ªoricelul10:00 Happy Hour 11:30 ªoricelul10:00 Happy Hour 11:30 ªoricelul10:00 Happy Hour 11:30 ªoricelulfamilieifamilieifamilieifamilieifamiliei 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 DOUÃ ACORDURIDOUÃ ACORDURIDOUÃ ACORDURIDOUÃ ACORDURIDOUÃ ACORDURI 14:0014:0014:0014:0014:00AAAAAcasã în bucãtãrie 15:00 Douã acorduricasã în bucãtãrie 15:00 Douã acorduricasã în bucãtãrie 15:00 Douã acorduricasã în bucãtãrie 15:00 Douã acorduricasã în bucãtãrie 15:00 Douã acorduri16:00 Acasã în bucãtãrie16:00 Acasã în bucãtãrie16:00 Acasã în bucãtãrie16:00 Acasã în bucãtãrie16:00 Acasã în bucãtãrie 17 :00 17 :00 17 :00 17 :00 17 :00AAAAATINGEREA VIEÞII. SERIAL 18:00 TINGEREA VIEÞII. SERIAL 18:00 TINGEREA VIEÞII. SERIAL 18:00 TINGEREA VIEÞII. SERIAL 18:00 TINGEREA VIEÞII. SERIAL 18:00 DoiDoiDoiDoiDoibãrbaþi ºi jumãtatebãrbaþi ºi jumãtatebãrbaþi ºi jumãtatebãrbaþi ºi jumãtatebãrbaþi ºi jumãtate 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 AAAAATINGEREATINGEREATINGEREATINGEREATINGEREAVIEÞII. SERIAL VIEÞII. SERIAL VIEÞII. SERIAL VIEÞII. SERIAL VIEÞII. SERIAL 20:0020:0020:0020:0020:00 ÎN MINTEA ÎN MINTEA ÎN MINTEA ÎN MINTEA ÎN MINTEACRIMINALULUI CRIMINALULUI CRIMINALULUI CRIMINALULUI CRIMINALULUI 21:0021:0021:0021:0021:00 Doi bãrbaþi ºiDoi bãrbaþi ºiDoi bãrbaþi ºiDoi bãrbaþi ºiDoi bãrbaþi ºijumãtate jumãtate jumãtate jumãtate jumãtate (serial) 22:00 HIBERNA 22:00 HIBERNA 22:00 HIBERNA 22:00 HIBERNA 22:00 HIBERNATUSTUSTUSTUSTUS

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA08:00 Farmece 09:00 Buffy08:00 Farmece 09:00 Buffy08:00 Farmece 09:00 Buffy08:00 Farmece 09:00 Buffy08:00 Farmece 09:00 Buffy, spaima, spaima, spaima, spaima, spaimavampi r i l o rvampi r i l o rvampi r i l o rvampi r i l o rvampi r i l o r 10 :00 C 10 :00 C 10 :00 C 10 :00 C 10 :00 Cr ime le d inr ime le d inr ime le d inr ime le d inr ime le d inMidsomer: Un tratament cr iminalMidsomer: Un tratament cr iminalMidsomer: Un tratament cr iminalMidsomer: Un tratament cr iminalMidsomer: Un tratament cr iminal12:00 Fetele Gilmore 14:00 Buffy12:00 Fetele Gilmore 14:00 Buffy12:00 Fetele Gilmore 14:00 Buffy12:00 Fetele Gilmore 14:00 Buffy12:00 Fetele Gilmore 14:00 Buffy,,,,,spaima vampirilor 15:00 spaima vampirilor 15:00 spaima vampirilor 15:00 spaima vampirilor 15:00 spaima vampirilor 15:00 OBSESIEOBSESIEOBSESIEOBSESIEOBSESIECRIMINALÃCRIMINALÃCRIMINALÃCRIMINALÃCRIMINALÃ 17 :00 17 :00 17 :00 17 :00 17 :00 CCCCCr ime le d inr ime le d inr ime le d inr ime le d inr ime le d inMidsomer: Dansul cu moarteaMidsomer: Dansul cu moarteaMidsomer: Dansul cu moarteaMidsomer: Dansul cu moarteaMidsomer: Dansul cu moartea 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00FFFFFeteleeteleeteleeteleetele G G G G Gilmoreilmoreilmoreilmoreilmore 20:0020:0020:0020:0020:00 ANA ANA ANA ANA ANATOMIATOMIATOMIATOMIATOMIALUI GREYLUI GREYLUI GREYLUI GREYLUI GREY 21:00 Soþii de militari 21:00 Soþii de militari 21:00 Soþii de militari 21:00 Soþii de militari 21:00 Soþii de militari

DIVADIVADIVADIVADIVA

HBOHBOHBOHBOHBO06:00GEORGIA O06:00GEORGIA O06:00GEORGIA O06:00GEORGIA O06:00GEORGIA O

KEEFFEKEEFFEKEEFFEKEEFFEKEEFFE07:30 JACK07:30 JACK07:30 JACK07:30 JACK07:30 JACK

(COMEDIE, SUA,(COMEDIE, SUA,(COMEDIE, SUA,(COMEDIE, SUA,(COMEDIE, SUA,1996)1996)1996)1996)1996)

10:50 CINE VREA10:50 CINE VREA10:50 CINE VREA10:50 CINE VREA10:50 CINE VREAPIELEA LUIPIELEA LUIPIELEA LUIPIELEA LUIPIELEA LUIROGER RABBIT?ROGER RABBIT?ROGER RABBIT?ROGER RABBIT?ROGER RABBIT?

12:35 ANTRENORUL12:35 ANTRENORUL12:35 ANTRENORUL12:35 ANTRENORUL12:35 ANTRENORUL14:05 SAGA AMURG:14:05 SAGA AMURG:14:05 SAGA AMURG:14:05 SAGA AMURG:14:05 SAGA AMURG:

ECLIPSAECLIPSAECLIPSAECLIPSAECLIPSA16:05 CU DUZINA E16:05 CU DUZINA E16:05 CU DUZINA E16:05 CU DUZINA E16:05 CU DUZINA E

MAI IEFTINMAI IEFTINMAI IEFTINMAI IEFTINMAI IEFTIN17:45 FIICA17:45 FIICA17:45 FIICA17:45 FIICA17:45 FIICA

PREDICAPREDICAPREDICAPREDICAPREDICATORULUITORULUITORULUITORULUITORULUI19:35 JIMMY ªII19:35 JIMMY ªII19:35 JIMMY ªII19:35 JIMMY ªII19:35 JIMMY ªII

HOPEHOPEHOPEHOPEHOPE20:00 TRANSFER DE20:00 TRANSFER DE20:00 TRANSFER DE20:00 TRANSFER DE20:00 TRANSFER DE

IDENTITIDENTITIDENTITIDENTITIDENTITAEAEAEAEAE21:35 NOROCUL21:35 NOROCUL21:35 NOROCUL21:35 NOROCUL21:35 NOROCUL22:40 HAMLET 222:40 HAMLET 222:40 HAMLET 222:40 HAMLET 222:40 HAMLET 200:10 JONAH HEX00:10 JONAH HEX00:10 JONAH HEX00:10 JONAH HEX00:10 JONAH HEX01:30 BÃIEÞII01:30 BÃIEÞII01:30 BÃIEÞII01:30 BÃIEÞII01:30 BÃIEÞII

PIERDUÞI:PIERDUÞI:PIERDUÞI:PIERDUÞI:PIERDUÞI:SETEASETEASETEASETEASETEA(ACÞIUNE,(ACÞIUNE,(ACÞIUNE,(ACÞIUNE,(ACÞIUNE,COPRODUCÞIE,COPRODUCÞIE,COPRODUCÞIE,COPRODUCÞIE,COPRODUCÞIE,2010)2010)2010)2010)2010)

10:00 W10:00 W10:00 W10:00 W10:00 Walkeralkeralkeralkeralker, poliþist, poliþist, poliþist, poliþist, poliþisttexantexantexantexantexan

11:00 Las Vegas11:00 Las Vegas11:00 Las Vegas11:00 Las Vegas11:00 Las Vegas12:00 W12:00 W12:00 W12:00 W12:00 Walkeralkeralkeralkeralker, poliþist, poliþist, poliþist, poliþist, poliþist

texantexantexantexantexan14:00 Stargate: Atlantis14:00 Stargate: Atlantis14:00 Stargate: Atlantis14:00 Stargate: Atlantis14:00 Stargate: Atlantis15:00 Eureka15:00 Eureka15:00 Eureka15:00 Eureka15:00 Eureka16:00 Las Vegas16:00 Las Vegas16:00 Las Vegas16:00 Las Vegas16:00 Las Vegas17:00 W17:00 W17:00 W17:00 W17:00 Walkeralkeralkeralkeralker, poliþist, poliþist, poliþist, poliþist, poliþist

texantexantexantexantexan19:00 Stargate: Atlantis19:00 Stargate: Atlantis19:00 Stargate: Atlantis19:00 Stargate: Atlantis19:00 Stargate: Atlantis20:00 E20:00 E20:00 E20:00 E20:00 Eurekaurekaurekaurekaureka21:00 CSI: Miami21:00 CSI: Miami21:00 CSI: Miami21:00 CSI: Miami21:00 CSI: Miami

UNIVERSALUNIVERSALUNIVERSALUNIVERSALUNIVERSAL

07:00 RÃZBOI ÎN07:00 RÃZBOI ÎN07:00 RÃZBOI ÎN07:00 RÃZBOI ÎN07:00 RÃZBOI ÎNSÂNUL FAMILIEISÂNUL FAMILIEISÂNUL FAMILIEISÂNUL FAMILIEISÂNUL FAMILIEI

09:00 DELICTE ªI09:00 DELICTE ªI09:00 DELICTE ªI09:00 DELICTE ªI09:00 DELICTE ªIFÃRÃDELEGIFÃRÃDELEGIFÃRÃDELEGIFÃRÃDELEGIFÃRÃDELEGI

11:00 O AFACERE CU11:00 O AFACERE CU11:00 O AFACERE CU11:00 O AFACERE CU11:00 O AFACERE CUNUMERENUMERENUMERENUMERENUMERE

13:00 BOB ROBERTS13:00 BOB ROBERTS13:00 BOB ROBERTS13:00 BOB ROBERTS13:00 BOB ROBERTS15:00 AVENTURILE LUI15:00 AVENTURILE LUI15:00 AVENTURILE LUI15:00 AVENTURILE LUI15:00 AVENTURILE LUI

ROCKY ªIROCKY ªIROCKY ªIROCKY ªIROCKY ªIBULLBULLBULLBULLBULLWINKLEWINKLEWINKLEWINKLEWINKLE

17:00 UMBRE ªI CEAÞÃ17:00 UMBRE ªI CEAÞÃ17:00 UMBRE ªI CEAÞÃ17:00 UMBRE ªI CEAÞÃ17:00 UMBRE ªI CEAÞÃ19:00 EFECTE19:00 EFECTE19:00 EFECTE19:00 EFECTE19:00 EFECTE

SPECIALESPECIALESPECIALESPECIALESPECIALE

TV 1000TV 1000TV 1000TV 1000TV 1000TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1

07:00 T07:00 T07:00 T07:00 T07:00 Telejurnalelejurnalelejurnalelejurnalelejurnal08:00 România, zi de08:00 România, zi de08:00 România, zi de08:00 România, zi de08:00 România, zi de

zi !z i !z i !z i !z i !10:10 Secretele de la10:10 Secretele de la10:10 Secretele de la10:10 Secretele de la10:10 Secretele de la

palatpalatpalatpalatpalat12:40 Legenda12:40 Legenda12:40 Legenda12:40 Legenda12:40 Legenda

cavaleruluicavaleruluicavaleruluicavaleruluicavaleruluirãtãcitor ºi arãtãcitor ºi arãtãcitor ºi arãtãcitor ºi arãtãcitor ºi afrumoasei Razã-frumoasei Razã-frumoasei Razã-frumoasei Razã-frumoasei Razã-de-Lunãde-Lunãde-Lunãde-Lunãde-Lunã

14:00 T14:00 T14:00 T14:00 T14:00 Telejurnalelejurnalelejurnalelejurnalelejurnal14:45 I14:45 I14:45 I14:45 I14:45 Interes generalnteres generalnteres generalnteres generalnteres general16:45 Lozul cel mare.

Live17:4017:4017:4017:4017:40 LegendaLegendaLegendaLegendaLegenda

cavaleruluicavaleruluicavaleruluicavaleruluicavaleruluirãtãcitor ºi arãtãcitor ºi arãtãcitor ºi arãtãcitor ºi arãtãcitor ºi afrumoasei Razã-frumoasei Razã-frumoasei Razã-frumoasei Razã-frumoasei Razã-de-Lunãde-Lunãde-Lunãde-Lunãde-Lunã

20:00 Dezbaterile20:00 Dezbaterile20:00 Dezbaterile20:00 Dezbaterile20:00 Dezbaterile jurnalului jurnalului jurnalului jurnalului jurnalului21:10 ZONA ZERO21:10 ZONA ZERO21:10 ZONA ZERO21:10 ZONA ZERO21:10 ZONA ZERO22:40 22:40 22:40 22:40 22:40 DocumentareleDocumentareleDocumentareleDocumentareleDocumentarele23:50 Ca la carte23:50 Ca la carte23:50 Ca la carte23:50 Ca la carte23:50 Ca la carte00:50 T00:50 T00:50 T00:50 T00:50 Tezaur folcloricezaur folcloricezaur folcloricezaur folcloricezaur folcloric02:05 Interes General02:05 Interes General02:05 Interes General02:05 Interes General02:05 Interes General02:55 Zoom02:55 Zoom02:55 Zoom02:55 Zoom02:55 Zoom03:05 Jurnalul TVR03:05 Jurnalul TVR03:05 Jurnalul TVR03:05 Jurnalul TVR03:05 Jurnalul TVR

07:00 ªtirile Pro TV10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 CRIME DUPÃCRIME DUPÃCRIME DUPÃCRIME DUPÃCRIME DUPÃ

SCENARIISCENARIISCENARIISCENARIISCENARIIBIZAREBIZAREBIZAREBIZAREBIZARE(thriller, Canada,2009)reluare

12:00 Tânãr ºi12:00 Tânãr ºi12:00 Tânãr ºi12:00 Tânãr ºi12:00 Tânãr ºineliniºt i tneliniºt i tneliniºt i tneliniºt i tneliniºt i t

13:00 ªtirile Pro TV14:15 CRIMELE DIN14:15 CRIMELE DIN14:15 CRIMELE DIN14:15 CRIMELE DIN14:15 CRIMELE DIN

MIDSOMERMIDSOMERMIDSOMERMIDSOMERMIDSOMER16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 Tânãr ºiTânãr ºiTânãr ºiTânãr ºiTânãr ºi

neliniºt i tneliniºt i tneliniºt i tneliniºt i tneliniºt i t17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 ªtirile Pro TVªtirile Pro TVªtirile Pro TVªtirile Pro TVªtirile Pro TV17:45 Happy Hour17:45 Happy Hour17:45 Happy Hour17:45 Happy Hour17:45 Happy Hour19:00 ªtirile Pro TV19:00 ªtirile Pro TV19:00 ªtirile Pro TV19:00 ªtirile Pro TV19:00 ªtirile Pro TV20:30 Las fierbinþi.20:30 Las fierbinþi.20:30 Las fierbinþi.20:30 Las fierbinþi.20:30 Las fierbinþi.

Ser ia lSer ia lSer ia lSer ia lSer ia l21:30 Fotbal: Oþelul21:30 Fotbal: Oþelul21:30 Fotbal: Oþelul21:30 Fotbal: Oþelul21:30 Fotbal: Oþelul

Galaþi-FC VasluiGalaþi-FC VasluiGalaþi-FC VasluiGalaþi-FC VasluiGalaþi-FC Vaslui23:323:323:323:323:30 0 0 0 0 ªtirile Pro TVªtirile Pro TVªtirile Pro TVªtirile Pro TVªtirile Pro TV00:0000:0000:0000:0000:00 ALLAN ALLAN ALLAN ALLAN ALLAN

QUAQUAQUAQUAQUATERMAIN ªITERMAIN ªITERMAIN ªITERMAIN ªITERMAIN ªITEMPLULTEMPLULTEMPLULTEMPLULTEMPLUL(AVENTURI,(AVENTURI,(AVENTURI,(AVENTURI,(AVENTURI,SUA, 2008)SUA, 2008)SUA, 2008)SUA, 2008)SUA, 2008)

02:00 ªtirile PRO TV02:00 ªtirile PRO TV02:00 ªtirile PRO TV02:00 ªtirile PRO TV02:00 ªtirile PRO TV

ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 106:00 Observator08:00 Neatza cu Rãzvan

ºi Dani10:00 În gura presei10:50 Mireasã pentru fiul

meu11:30 Te pui cu

blondele?13:00 Observator13:00 Observator13:00 Observator13:00 Observator13:00 Observator14:00 Mireasã pentru fiul

meureality-show

16:00 Observator16:00 Observator16:00 Observator16:00 Observator16:00 Observator17:00 Acces direct

cu SimonaGherghe

19:00 Observator19:00 Observator19:00 Observator19:00 Observator19:00 Observator20:20 BURLACUL. CU20:20 BURLACUL. CU20:20 BURLACUL. CU20:20 BURLACUL. CU20:20 BURLACUL. CU

VLADIMIR D.VLADIMIR D.VLADIMIR D.VLADIMIR D.VLADIMIR D.22:15 22:15 22:15 22:15 22:15 ObservatorObservatorObservatorObservatorObservator23:00 Un show23:00 Un show23:00 Un show23:00 Un show23:00 Un show

pãcãtospãcãtospãcãtospãcãtospãcãtos01:3001:3001:3001:3001:30 CORTINA CORTINA CORTINA CORTINA CORTINA

SFªIASFªIASFªIASFªIASFªIAT ÃT ÃT ÃT ÃT Ã(SUSPANS, SUA,(SUSPANS, SUA,(SUSPANS, SUA,(SUSPANS, SUA,(SUSPANS, SUA,1966)1966)1966)1966)1966)

03:45 03:45 03:45 03:45 03:45 Acces directAcces directAcces directAcces directAcces directreluarereluarereluarereluarereluare

KANAL DKANAL DKANAL DKANAL DKANAL D06:30 Floricienta06:30 Floricienta06:30 Floricienta06:30 Floricienta06:30 Floricienta07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 De pe buze laDe pe buze laDe pe buze laDe pe buze laDe pe buze la

inimãinimãinimãinimãinimã08:45 Neveste de08:45 Neveste de08:45 Neveste de08:45 Neveste de08:45 Neveste de

pi loþ ipi loþ ipi loþ ipi loþ ipi loþ i10:00 Draga mea10:00 Draga mea10:00 Draga mea10:00 Draga mea10:00 Draga mea

prietenãprietenãprietenãprietenãprietenã12:30 ªtirile Kanal D13:15 T13:15 T13:15 T13:15 T13:15 Te vreau lângãe vreau lângãe vreau lângãe vreau lângãe vreau lângã

mineminemineminemine15:15 La un pas de15:15 La un pas de15:15 La un pas de15:15 La un pas de15:15 La un pas de

fericirefericirefericirefericirefericire16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 DDDDDrept la þintãrept la þintãrept la þintãrept la þintãrept la þintã19:00 ªtirile Kanal D20:00 Vrei sã fii milionar?

Cu Virgil Ianþu21:00 Gãseºte-mi21:00 Gãseºte-mi21:00 Gãseºte-mi21:00 Gãseºte-mi21:00 Gãseºte-mi

fami l i af ami l i af ami l i af ami l i af ami l i a22:30 C22:30 C22:30 C22:30 C22:30 Cancanancanancanancanancan TV TV TV TV TV00:30 ªtirile Kanal D01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 Gãseºte-miGãseºte-miGãseºte-miGãseºte-miGãseºte-mi

fami l i af ami l i af ami l i af ami l i af ami l i areluare

03:00 Cancan TV03:00 Cancan TV03:00 Cancan TV03:00 Cancan TV03:00 Cancan TVreluare

04:1504:1504:1504:1504:15 LLLLLa un pas dea un pas dea un pas dea un pas dea un pas defericirefericirefericirefericirefericirereluare

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV PRIMA TVPRIMA TVPRIMA TVPRIMA TVPRIMA TV07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 TTTTTotul despreotul despreotul despreotul despreotul despre

mamemamemamemamemame09:30 Întâlnirea inimilor09:30 Întâlnirea inimilor09:30 Întâlnirea inimilor09:30 Întâlnirea inimilor09:30 Întâlnirea inimilor10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 Medium Medium Medium Medium Medium12:00 Nimeni nu-i12:00 Nimeni nu-i12:00 Nimeni nu-i12:00 Nimeni nu-i12:00 Nimeni nu-i

perfectperfectperfectperfectperfect13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 CCCCCamera de râsamera de râsamera de râsamera de râsamera de râs14:15 Întâlnirea14:15 Întâlnirea14:15 Întâlnirea14:15 Întâlnirea14:15 Întâlnirea

inimilorinimilorinimilorinimilorinimilor15:00 T15:00 T15:00 T15:00 T15:00 Totul despreotul despreotul despreotul despreotul despre

mamemamemamemamemame17:00 T17:00 T17:00 T17:00 T17:00 Trãsniþiirãsniþiirãsniþiirãsniþiirãsniþii19:30 Cireaºa de pe tort20:30 FURIA APEI20:30 FURIA APEI20:30 FURIA APEI20:30 FURIA APEI20:30 FURIA APEI22:15 T22:15 T22:15 T22:15 T22:15 Trãsniþiirãsniþiirãsniþiirãsniþiirãsniþii23:15 Focus Monden23:15 Focus Monden23:15 Focus Monden23:15 Focus Monden23:15 Focus Monden23:45 Medium23:45 Medium23:45 Medium23:45 Medium23:45 Medium

ACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TV07:45 Secrete din07:45 Secrete din07:45 Secrete din07:45 Secrete din07:45 Secrete din

t recutt recutt recutt recutt recut12:15 Eva Luna12:15 Eva Luna12:15 Eva Luna12:15 Eva Luna12:15 Eva Luna14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 EEEEEsmeraldasmeraldasmeraldasmeraldasmeralda15:30 Îmbrãþiºãri15:30 Îmbrãþiºãri15:30 Îmbrãþiºãri15:30 Îmbrãþiºãri15:30 Îmbrãþiºãri

pã t imaºepãt imaºepãt imaºepãt imaºepãt imaºe16:30 Poveºtiri16:30 Poveºtiri16:30 Poveºtiri16:30 Poveºtiri16:30 Poveºtiri

AdevãrateAdevãrateAdevãrateAdevãrateAdevãrate17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 SSSSSecrete dinecrete dinecrete dinecrete dinecrete din

t recutt recutt recutt recutt recut19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 Suflet vândutSuflet vândutSuflet vândutSuflet vândutSuflet vândut20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 EEEEEva lunava lunava lunava lunava luna22:30 Iubire22:30 Iubire22:30 Iubire22:30 Iubire22:30 Iubire

blestematãblestematãblestematãblestematãblestematã23:30 7 pãcate23:30 7 pãcate23:30 7 pãcate23:30 7 pãcate23:30 7 pãcate00:30 Poveºtiri00:30 Poveºtiri00:30 Poveºtiri00:30 Poveºtiri00:30 Poveºtiri

adevãrateadevãrateadevãrateadevãrateadevãrate

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 208:25 O VIAÞÃ NOUÃ08:25 O VIAÞÃ NOUÃ08:25 O VIAÞÃ NOUÃ08:25 O VIAÞÃ NOUÃ08:25 O VIAÞÃ NOUÃ

reluarereluarereluarereluarereluare10:50 Poate nu ºtiai10:50 Poate nu ºtiai10:50 Poate nu ºtiai10:50 Poate nu ºtiai10:50 Poate nu ºtiai11:50 Bazar12:0012:0012:0012:0012:00 Ora de business Ora de business Ora de business Ora de business Ora de business13:00 La mustaþã13:00 La mustaþã13:00 La mustaþã13:00 La mustaþã13:00 La mustaþã14:00 T14:00 T14:00 T14:00 T14:00 Tribunaribunaribunaribunaribuna

partidelorpartidelorpartidelorpartidelorpartidelor16:00 Rezumatul zilei16:00 Rezumatul zilei16:00 Rezumatul zilei16:00 Rezumatul zilei16:00 Rezumatul zilei17:00 Confesiuni17:00 Confesiuni17:00 Confesiuni17:00 Confesiuni17:00 Confesiuni20:30 Ora de business20:30 Ora de business20:30 Ora de business20:30 Ora de business20:30 Ora de business21:30 La mustaþã21:30 La mustaþã21:30 La mustaþã21:30 La mustaþã21:30 La mustaþã22:30 Ora de ºtiri22:30 Ora de ºtiri22:30 Ora de ºtiri22:30 Ora de ºtiri22:30 Ora de ºtiri23:30 23:30 23:30 23:30 23:30 DRAGOSTEDRAGOSTEDRAGOSTEDRAGOSTEDRAGOSTE

TRISTÃTRISTÃTRISTÃTRISTÃTRISTÃ01:15 01:15 01:15 01:15 01:15 PAINTBALLPAINTBALLPAINTBALLPAINTBALLPAINTBALL

reluarereluarereluarereluarereluare

10:00 Happy Hour 11:30 10:00 Happy Hour 11:30 10:00 Happy Hour 11:30 10:00 Happy Hour 11:30 10:00 Happy Hour 11:30 ªORICELULªORICELULªORICELULªORICELULªORICELULFAMILIEI FAMILIEI FAMILIEI FAMILIEI FAMILIEI 12:30 Douã acorduri 14:00 12:30 Douã acorduri 14:00 12:30 Douã acorduri 14:00 12:30 Douã acorduri 14:00 12:30 Douã acorduri 14:00Acasã în bucãtãr ie 15:00 DouãAcasã în bucãtãr ie 15:00 DouãAcasã în bucãtãr ie 15:00 DouãAcasã în bucãtãr ie 15:00 DouãAcasã în bucãtãr ie 15:00 Douãacorduri acorduri acorduri acorduri acorduri 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 DDDDDoi bãrbaþi ºi jumãtateoi bãrbaþi ºi jumãtateoi bãrbaþi ºi jumãtateoi bãrbaþi ºi jumãtateoi bãrbaþi ºi jumãtate17:00 NEBUNII (I) 18:00 D17:00 NEBUNII (I) 18:00 D17:00 NEBUNII (I) 18:00 D17:00 NEBUNII (I) 18:00 D17:00 NEBUNII (I) 18:00 Doi bãrbaþioi bãrbaþioi bãrbaþioi bãrbaþioi bãrbaþiºi jumãtateºi jumãtateºi jumãtateºi jumãtateºi jumãtate 19:00 Atingerea vieþii19:00 Atingerea vieþii19:00 Atingerea vieþii19:00 Atingerea vieþii19:00 Atingerea vieþiise r ia lse r ia lse r ia lse r ia lse r ia l 20:00 ÎN MINTEA 20:00 ÎN MINTEA 20:00 ÎN MINTEA 20:00 ÎN MINTEA 20:00 ÎN MINTEACRIMINALULUI SERIAL CRIMINALULUI SERIAL CRIMINALULUI SERIAL CRIMINALULUI SERIAL CRIMINALULUI SERIAL 21 :0021:0021:0021:0021:00Aceeaºi Christine, alte aventuriAceeaºi Christine, alte aventuriAceeaºi Christine, alte aventuriAceeaºi Christine, alte aventuriAceeaºi Christine, alte aventuri

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA08:00 FARMECE 10:00 CRIMELE DIN08:00 FARMECE 10:00 CRIMELE DIN08:00 FARMECE 10:00 CRIMELE DIN08:00 FARMECE 10:00 CRIMELE DIN08:00 FARMECE 10:00 CRIMELE DINMIDSOMER MIDSOMER MIDSOMER MIDSOMER MIDSOMER 12:0012:0012:0012:0012:00 FFFFFetele etele etele etele etele GGGGGilmorei lmorei lmorei lmorei lmore13:0013:0013:0013:0013:00 ANAANAANAANAANATOMIA LUI GREYTOMIA LUI GREYTOMIA LUI GREYTOMIA LUI GREYTOMIA LUI GREY 15:0015:0015:0015:0015:00REGII PLAJELOR 17:00 HERCULEREGII PLAJELOR 17:00 HERCULEREGII PLAJELOR 17:00 HERCULEREGII PLAJELOR 17:00 HERCULEREGII PLAJELOR 17:00 HERCULEPOIROT POIROT POIROT POIROT POIROT 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 FETELE GILMORE FETELE GILMORE FETELE GILMORE FETELE GILMORE FETELE GILMORE20:00 ANA20:00 ANA20:00 ANA20:00 ANA20:00 ANATOMIA LUI GREY TOMIA LUI GREY TOMIA LUI GREY TOMIA LUI GREY TOMIA LUI GREY 21:0021:0021:0021:0021:00CU SÂNGE RECE 23:00 HAVEN 00:00CU SÂNGE RECE 23:00 HAVEN 00:00CU SÂNGE RECE 23:00 HAVEN 00:00CU SÂNGE RECE 23:00 HAVEN 00:00CU SÂNGE RECE 23:00 HAVEN 00:00MEDIUMUL 01:00 CRIMELE DINMEDIUMUL 01:00 CRIMELE DINMEDIUMUL 01:00 CRIMELE DINMEDIUMUL 01:00 CRIMELE DINMEDIUMUL 01:00 CRIMELE DINMIDSOMER: DARK SECRETSMIDSOMER: DARK SECRETSMIDSOMER: DARK SECRETSMIDSOMER: DARK SECRETSMIDSOMER: DARK SECRETS

DIVADIVADIVADIVADIVA

HBOHBOHBOHBOHBO06:00 FIICA06:00 FIICA06:00 FIICA06:00 FIICA06:00 FIICA

PREDICAPREDICAPREDICAPREDICAPREDICATORULUITORULUITORULUITORULUITORULUI07:50 HERCULE07:50 HERCULE07:50 HERCULE07:50 HERCULE07:50 HERCULE09:25 TRANSFER DE09:25 TRANSFER DE09:25 TRANSFER DE09:25 TRANSFER DE09:25 TRANSFER DE

IEDNTITIEDNTITIEDNTITIEDNTITIEDNTITAAAAATETETETETE11:00 VIAÞA AªA CUM11:00 VIAÞA AªA CUM11:00 VIAÞA AªA CUM11:00 VIAÞA AªA CUM11:00 VIAÞA AªA CUM

E EAE EAE EAE EAE EA12:55 W12:55 W12:55 W12:55 W12:55 WALL STREETALL STREETALL STREETALL STREETALL STREET:::::

BANII SUNTBANII SUNTBANII SUNTBANII SUNTBANII SUNTFÃCUÞI SÃFÃCUÞI SÃFÃCUÞI SÃFÃCUÞI SÃFÃCUÞI SÃCIRCULECIRCULECIRCULECIRCULECIRCULE

15:05 TERENUL DE15:05 TERENUL DE15:05 TERENUL DE15:05 TERENUL DE15:05 TERENUL DEBASEBALLBASEBALLBASEBALLBASEBALLBASEBALL

16:50 JESSE STONE:16:50 JESSE STONE:16:50 JESSE STONE:16:50 JESSE STONE:16:50 JESSE STONE:FÃRÃFÃRÃFÃRÃFÃRÃFÃRÃREMUªCÃRIREMUªCÃRIREMUªCÃRIREMUªCÃRIREMUªCÃRI

18:15 IARNA ÎN TIMP18:15 IARNA ÎN TIMP18:15 IARNA ÎN TIMP18:15 IARNA ÎN TIMP18:15 IARNA ÎN TIMPDE RÃZBOIDE RÃZBOIDE RÃZBOIDE RÃZBOIDE RÃZBOI

20:00 T20:00 T20:00 T20:00 T20:00 TALHOTBLONDALHOTBLONDALHOTBLONDALHOTBLONDALHOTBLOND21:15 ÎNMORMÂNT21:15 ÎNMORMÂNT21:15 ÎNMORMÂNT21:15 ÎNMORMÂNT21:15 ÎNMORMÂNTAREAREAREAREARE

CU PERIPEÞIICU PERIPEÞIICU PERIPEÞIICU PERIPEÞIICU PERIPEÞII(COMEDIE, SUA,(COMEDIE, SUA,(COMEDIE, SUA,(COMEDIE, SUA,(COMEDIE, SUA,2010)2010)2010)2010)2010)

22:50 O PASÃRE22:50 O PASÃRE22:50 O PASÃRE22:50 O PASÃRE22:50 O PASÃREFRUMOASÃFRUMOASÃFRUMOASÃFRUMOASÃFRUMOASÃ(COMEDIE, SUA,(COMEDIE, SUA,(COMEDIE, SUA,(COMEDIE, SUA,(COMEDIE, SUA,2010)2010)2010)2010)2010)

00:25 RIPOST00:25 RIPOST00:25 RIPOST00:25 RIPOST00:25 RIPOSTAAAAA

10:00 W10:00 W10:00 W10:00 W10:00 Walkeralkeralkeralkeralker, poliþist, poliþist, poliþist, poliþist, poliþisttexantexantexantexantexan

11:00 Las Vegas11:00 Las Vegas11:00 Las Vegas11:00 Las Vegas11:00 Las Vegas12:00 W12:00 W12:00 W12:00 W12:00 Walkeralkeralkeralkeralker, poliþist, poliþist, poliþist, poliþist, poliþist

texantexantexantexantexan14:00 Stargate: Atlantis14:00 Stargate: Atlantis14:00 Stargate: Atlantis14:00 Stargate: Atlantis14:00 Stargate: Atlantis15:00 Castle15:00 Castle15:00 Castle15:00 Castle15:00 Castle16:00 Las Vegas16:00 Las Vegas16:00 Las Vegas16:00 Las Vegas16:00 Las Vegas17:00 W17:00 W17:00 W17:00 W17:00 Walkeralkeralkeralkeralker, poliþist, poliþist, poliþist, poliþist, poliþist

texantexantexantexantexan19:00 Stargate: Atlantis19:00 Stargate: Atlantis19:00 Stargate: Atlantis19:00 Stargate: Atlantis19:00 Stargate: Atlantis20:00 HAWAII20:00 HAWAII20:00 HAWAII20:00 HAWAII20:00 HAWAII21:00 CSI: Miami21:00 CSI: Miami21:00 CSI: Miami21:00 CSI: Miami21:00 CSI: Miami

UNIVERSALUNIVERSALUNIVERSALUNIVERSALUNIVERSAL

08:30 JUMÃ08:30 JUMÃ08:30 JUMÃ08:30 JUMÃ08:30 JUMÃTTTTTAAAAATEATEATEATEATEAÎNTUNECAÎNTUNECAÎNTUNECAÎNTUNECAÎNTUNECATÃTÃTÃTÃTÃ

10:30 UMBRE ªI CEAÞÃ10:30 UMBRE ªI CEAÞÃ10:30 UMBRE ªI CEAÞÃ10:30 UMBRE ªI CEAÞÃ10:30 UMBRE ªI CEAÞÃ12:00 AVENTURILE LUI12:00 AVENTURILE LUI12:00 AVENTURILE LUI12:00 AVENTURILE LUI12:00 AVENTURILE LUI

ROCKY ªIROCKY ªIROCKY ªIROCKY ªIROCKY ªIBBULLBBULLBBULLBBULLBBULLWINKLEWINKLEWINKLEWINKLEWINKLE

13:30 EFECTE13:30 EFECTE13:30 EFECTE13:30 EFECTE13:30 EFECTESPECIALESPECIALESPECIALESPECIALESPECIALE

15:30 EROII15:30 EROII15:30 EROII15:30 EROII15:30 EROII17:00 MANHA17:00 MANHA17:00 MANHA17:00 MANHA17:00 MANHATTTTTANNANNANNANNANN19:00 EFECTE19:00 EFECTE19:00 EFECTE19:00 EFECTE19:00 EFECTE

SPECIALE 2SPECIALE 2SPECIALE 2SPECIALE 2SPECIALE 221:00 MYSTIC PIZZA21:00 MYSTIC PIZZA21:00 MYSTIC PIZZA21:00 MYSTIC PIZZA21:00 MYSTIC PIZZA

TV 1000TV 1000TV 1000TV 1000TV 1000TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1

LUNIRECOMANDÃRI TVACTUALITATEA14

07:00 T07:00 T07:00 T07:00 T07:00 Telejurnalelejurnalelejurnalelejurnalelejurnal08:00 România, zi de08:00 România, zi de08:00 România, zi de08:00 România, zi de08:00 România, zi de

zi !z i !z i !z i !z i !10:10 Secretele de la

palat12:40 Legenda12:40 Legenda12:40 Legenda12:40 Legenda12:40 Legenda

cavaleruluicavaleruluicavaleruluicavaleruluicavaleruluirãtãcitor ºi arãtãcitor ºi arãtãcitor ºi arãtãcitor ºi arãtãcitor ºi afrumoasei Razã-frumoasei Razã-frumoasei Razã-frumoasei Razã-frumoasei Razã-de-Lunãde-Lunãde-Lunãde-Lunãde-Lunã

14:00 T14:00 T14:00 T14:00 T14:00 Telejurnalelejurnalelejurnalelejurnalelejurnal16:00 Maghiara de pe

unu17:00 Telejurnal17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 BÃIEÞII DINBÃIEÞII DINBÃIEÞII DINBÃIEÞII DINBÃIEÞII DIN

STRADA PALSTRADA PALSTRADA PALSTRADA PALSTRADA PAL(IV)(IV)(IV)(IV)(IV)

18:2518:2518:2518:2518:25 LegendaLegendaLegendaLegendaLegendacavaleruluicavaleruluicavaleruluicavaleruluicavaleruluirãtãcitor ºi arãtãcitor ºi arãtãcitor ºi arãtãcitor ºi arãtãcitor ºi afrumoasei Razã-frumoasei Razã-frumoasei Razã-frumoasei Razã-frumoasei Razã-de-Lunãde-Lunãde-Lunãde-Lunãde-Lunã

20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 TTTTTelejurnalelejurnalelejurnalelejurnalelejurnal21:40 Fotbal21:40 Fotbal21:40 Fotbal21:40 Fotbal21:40 Fotbal00:40 Crazy Horse00:40 Crazy Horse00:40 Crazy Horse00:40 Crazy Horse00:40 Crazy Horse01:10 Replay01:10 Replay01:10 Replay01:10 Replay01:10 Replay02:50 Rom european02:50 Rom european02:50 Rom european02:50 Rom european02:50 Rom european03:15 Sport03:15 Sport03:15 Sport03:15 Sport03:15 Sport

07:00 ªtirile Pro TV10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 PPPPPariu cu viaþa.ariu cu viaþa.ariu cu viaþa.ariu cu viaþa.ariu cu viaþa.

reluare12:00 Tânãr ºi12:00 Tânãr ºi12:00 Tânãr ºi12:00 Tânãr ºi12:00 Tânãr ºi

neliniºt i tneliniºt i tneliniºt i tneliniºt i tneliniºt i t13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 ªtirile Pro TVªtirile Pro TVªtirile Pro TVªtirile Pro TVªtirile Pro TV14:15 Louis ºi Clark14:15 Louis ºi Clark14:15 Louis ºi Clark14:15 Louis ºi Clark14:15 Louis ºi Clark serial16:00 Tânãr ºi neliniºtit17:00 ª17:00 ª17:00 ª17:00 ª17:00 ªtirile Pro TVtirile Pro TVtirile Pro TVtirile Pro TVtirile Pro TV17:45 Happy Hour17:45 Happy Hour17:45 Happy Hour17:45 Happy Hour17:45 Happy Hour19:00 ªtirile Pro TV20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 MARTORMARTORMARTORMARTORMARTOR

INCOMODINCOMODINCOMODINCOMODINCOMOD(thriller, SUA,1996)

22:30 ª22:30 ª22:30 ª22:30 ª22:30 ªtirile Pro TVtirile Pro TVtirile Pro TVtirile Pro TVtirile Pro TV23:00 Spartacus:23:00 Spartacus:23:00 Spartacus:23:00 Spartacus:23:00 Spartacus:

Nisip însângeratNisip însângeratNisip însângeratNisip însângeratNisip însângerat00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 MARTORMARTORMARTORMARTORMARTOR

INCOMODINCOMODINCOMODINCOMODINCOMOD(thriller, SUA,1996)reluare

02:00 02:00 02:00 02:00 02:00 ªªªªªtirile Pro TVtirile Pro TVtirile Pro TVtirile Pro TVtirile Pro TVreluare

03:30Spartacus: Nisip03:30Spartacus: Nisip03:30Spartacus: Nisip03:30Spartacus: Nisip03:30Spartacus: Nisipînsângeratînsângeratînsângeratînsângeratînsângerat

ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 106:00 Observator08:00 Neatza cu Rãzvan

ºi Dani10:50 Mireasã pentru fiul

meu11:311:311:311:311:30 COMANDA LA0 COMANDA LA0 COMANDA LA0 COMANDA LA0 COMANDA LA

MINEMINEMINEMINEMINE13:00 Observator13:00 Observator13:00 Observator13:00 Observator13:00 Observator14:00 Mireasã pentru fiul

meu16:00 Observator16:00 Observator16:00 Observator16:00 Observator16:00 Observator17:00 Acces direct19:00 Observator19:00 Observator19:00 Observator19:00 Observator19:00 Observator20:20 PLASA DE20:20 PLASA DE20:20 PLASA DE20:20 PLASA DE20:20 PLASA DE

STELE. CU DANSTELE. CU DANSTELE. CU DANSTELE. CU DANSTELE. CU DANNAGERUNAGERUNAGERUNAGERUNAGERU

22:15 22:15 22:15 22:15 22:15 ObservatorObservatorObservatorObservatorObservator23:00 UN SHOW23:00 UN SHOW23:00 UN SHOW23:00 UN SHOW23:00 UN SHOW

PÃCÃPÃCÃPÃCÃPÃCÃPÃCÃTOSTOSTOSTOSTOS01:00 PAFRU DE01:00 PAFRU DE01:00 PAFRU DE01:00 PAFRU DE01:00 PAFRU DE

CEDRUCEDRUCEDRUCEDRUCEDRU(dramã, SUA,1999)Cu: Ethan Hawke,Rick Yune, YoukiKudoh

03:45 Acces direct03:45 Acces direct03:45 Acces direct03:45 Acces direct03:45 Acces directreluare

KANAL DKANAL DKANAL DKANAL DKANAL D06:30 Floricienta06:30 Floricienta06:30 Floricienta06:30 Floricienta06:30 Floricienta07:30 De pe buze la07:30 De pe buze la07:30 De pe buze la07:30 De pe buze la07:30 De pe buze la

inimãinimãinimãinimãinimã10:00 Draga mea prietenã12:30 ªtirile Kanal D13:15 T13:15 T13:15 T13:15 T13:15 Te vreau lângãe vreau lângãe vreau lângãe vreau lângãe vreau lângã

mineminemineminemine14:45 T14:45 T14:45 T14:45 T14:45 Teleshoppingeleshoppingeleshoppingeleshoppingeleshopping15:15 La un pas de15:15 La un pas de15:15 La un pas de15:15 La un pas de15:15 La un pas de

fericirefericirefericirefericirefericire(serial)

16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 DDDDDrept la þintãrept la þintãrept la þintãrept la þintãrept la þintã18:45 ªtirea zilei18:45 ªtirea zilei18:45 ªtirea zilei18:45 ªtirea zilei18:45 ªtirea zilei19:00 ªtirile Kanal D20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 Inima nuInima nuInima nuInima nuInima nu

respectã regulirespectã regulirespectã regulirespectã regulirespectã reguli22:30 Cancan TV00:30 ªtirile Kanal D00:30 ªtirile Kanal D00:30 ªtirile Kanal D00:30 ªtirile Kanal D00:30 ªtirile Kanal D

reluare01:30 Inima nu01:30 Inima nu01:30 Inima nu01:30 Inima nu01:30 Inima nu

respectã regulirespectã regulirespectã regulirespectã regulirespectã regulireluare

03:00 Cancan TV03:00 Cancan TV03:00 Cancan TV03:00 Cancan TV03:00 Cancan TVreluare

04:15 la un pas de04:15 la un pas de04:15 la un pas de04:15 la un pas de04:15 la un pas defericirefericirefericirefericirefericirereluare

05:30 T05:30 T05:30 T05:30 T05:30 Teleshoppingeleshoppingeleshoppingeleshoppingeleshopping

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV PRIMA TVPRIMA TVPRIMA TVPRIMA TVPRIMA TV09:3009:3009:3009:3009:30 ÎntâlnireaÎntâlnireaÎntâlnireaÎntâlnireaÎntâlnirea

inimilorinimilorinimilorinimilorinimilor10:30 Medium12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 Nimeni nu-i Nimeni nu-i Nimeni nu-i Nimeni nu-i Nimeni nu-i

perfectperfectperfectperfectperfect13:30 Camera de râs13:30 Camera de râs13:30 Camera de râs13:30 Camera de râs13:30 Camera de râs15:00 T15:00 T15:00 T15:00 T15:00 Totul despreotul despreotul despreotul despreotul despre

mamemamemamemamemame17:00 T17:00 T17:00 T17:00 T17:00 Trãsniþiirãsniþiirãsniþiirãsniþiirãsniþii18:00 Focus18:00 Focus18:00 Focus18:00 Focus18:00 Focus19:30 Iubiri secrete19:30 Iubiri secrete19:30 Iubiri secrete19:30 Iubiri secrete19:30 Iubiri secrete20:30 NICÃIERI NU-I20:30 NICÃIERI NU-I20:30 NICÃIERI NU-I20:30 NICÃIERI NU-I20:30 NICÃIERI NU-I

CA ACASÃ!CA ACASÃ!CA ACASÃ!CA ACASÃ!CA ACASÃ!22:15 T22:15 T22:15 T22:15 T22:15 Trãsniþiirãsniþiirãsniþiirãsniþiirãsniþii23:15 Focus Monden23:15 Focus Monden23:15 Focus Monden23:15 Focus Monden23:15 Focus Monden23:45 23:45 23:45 23:45 23:45 MEDIUMMEDIUMMEDIUMMEDIUMMEDIUM00:30 RÃZBOIUL00:30 RÃZBOIUL00:30 RÃZBOIUL00:30 RÃZBOIUL00:30 RÃZBOIUL

ACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TV09:15 Secrete din09:15 Secrete din09:15 Secrete din09:15 Secrete din09:15 Secrete din

t recutt recutt recutt recutt recut12:15 Eva Luna12:15 Eva Luna12:15 Eva Luna12:15 Eva Luna12:15 Eva Luna14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 EEEEEsmeraldasmeraldasmeraldasmeraldasmeralda15:30 Îmbrãþiºãri15:30 Îmbrãþiºãri15:30 Îmbrãþiºãri15:30 Îmbrãþiºãri15:30 Îmbrãþiºãri

pã t imaºepãt imaºepãt imaºepãt imaºepãt imaºe16:30 Poveºtiri16:30 Poveºtiri16:30 Poveºtiri16:30 Poveºtiri16:30 Poveºtiri

AdevãrateAdevãrateAdevãrateAdevãrateAdevãrate17:30 Secrete din17:30 Secrete din17:30 Secrete din17:30 Secrete din17:30 Secrete din

t recutt recutt recutt recutt recut19:30 Suflet vândut19:30 Suflet vândut19:30 Suflet vândut19:30 Suflet vândut19:30 Suflet vândut20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 EEEEEva lunava lunava lunava lunava luna22:00 Poveºtiri de22:00 Poveºtiri de22:00 Poveºtiri de22:00 Poveºtiri de22:00 Poveºtiri de

noaptenoaptenoaptenoaptenoapte22:30 Iubire22:30 Iubire22:30 Iubire22:30 Iubire22:30 Iubire

blestematãblestematãblestematãblestematãblestematã23:30 7 pãcate23:30 7 pãcate23:30 7 pãcate23:30 7 pãcate23:30 7 pãcate

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 208:00 Auto mania08:00 Auto mania08:00 Auto mania08:00 Auto mania08:00 Auto mania08:30 UN STRÃIN ÎN08:30 UN STRÃIN ÎN08:30 UN STRÃIN ÎN08:30 UN STRÃIN ÎN08:30 UN STRÃIN ÎN

FAMILIEFAMILIEFAMILIEFAMILIEFAMILIE11:00 Confesiuni11:00 Confesiuni11:00 Confesiuni11:00 Confesiuni11:00 Confesiuni12:00 Ora de business12:00 Ora de business12:00 Ora de business12:00 Ora de business12:00 Ora de business13:00 La mustaþã13:00 La mustaþã13:00 La mustaþã13:00 La mustaþã13:00 La mustaþã14:00 Tribuna partidelor

parlamentare14:35 Împreunã în

Europa!16:00 Caterina ºi16:00 Caterina ºi16:00 Caterina ºi16:00 Caterina ºi16:00 Caterina ºi

f i i ce lef i i ce lef i i ce lef i i ce lef i i ce le18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 SPERANÞESPERANÞESPERANÞESPERANÞESPERANÞE

REGÃSITEREGÃSITEREGÃSITEREGÃSITEREGÃSITE20:30 Ora de business20:30 Ora de business20:30 Ora de business20:30 Ora de business20:30 Ora de business22:30 Ora de ºtiri22:30 Ora de ºtiri22:30 Ora de ºtiri22:30 Ora de ºtiri22:30 Ora de ºtiri23:30 23:30 23:30 23:30 23:30 TRÃIEªTE-ÞITRÃIEªTE-ÞITRÃIEªTE-ÞITRÃIEªTE-ÞITRÃIEªTE-ÞI

08:45 ªoricelul familiei 08:45 ªoricelul familiei 08:45 ªoricelul familiei 08:45 ªoricelul familiei 08:45 ªoricelul familiei 10:00 HAPPY10:00 HAPPY10:00 HAPPY10:00 HAPPY10:00 HAPPYHOURHOURHOURHOURHOUR 11:30 ªoricelul familiei 11:30 ªoricelul familiei 11:30 ªoricelul familiei 11:30 ªoricelul familiei 11:30 ªoricelul familiei 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30Acasã în bucãtãrie Acasã în bucãtãrie Acasã în bucãtãrie Acasã în bucãtãrie Acasã în bucãtãrie 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 DescoperãDescoperãDescoperãDescoperãDescoperãRomâniaRomâniaRomâniaRomâniaRomânia 15:00 Douã acorduri 16:00 15:00 Douã acorduri 16:00 15:00 Douã acorduri 16:00 15:00 Douã acorduri 16:00 15:00 Douã acorduri 16:00Acasã în bucãtãrie Acasã în bucãtãrie Acasã în bucãtãrie Acasã în bucãtãrie Acasã în bucãtãrie 18:00 Doi bãrbaþi 18:00 Doi bãrbaþi 18:00 Doi bãrbaþi 18:00 Doi bãrbaþi 18:00 Doi bãrbaþiºi jumãtateºi jumãtateºi jumãtateºi jumãtateºi jumãtate 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 Atingerea vieþiiAtingerea vieþiiAtingerea vieþiiAtingerea vieþiiAtingerea vieþii 20:0020:0020:0020:0020:00ÎN MINTEA CRIMINALULUI 21:00 ÎN MINTEA CRIMINALULUI 21:00 ÎN MINTEA CRIMINALULUI 21:00 ÎN MINTEA CRIMINALULUI 21:00 ÎN MINTEA CRIMINALULUI 21:00 DoiDoiDoiDoiDoibãrbaþi ºi jumãtatebãrbaþi ºi jumãtatebãrbaþi ºi jumãtatebãrbaþi ºi jumãtatebãrbaþi ºi jumãtate (serial) 22:00 UMBRELA 22:00 UMBRELA 22:00 UMBRELA 22:00 UMBRELA 22:00 UMBRELALUI GREGOIRE 00:00 ÎN MINTEALUI GREGOIRE 00:00 ÎN MINTEALUI GREGOIRE 00:00 ÎN MINTEALUI GREGOIRE 00:00 ÎN MINTEALUI GREGOIRE 00:00 ÎN MINTEA

PRO CINEM0PRO CINEM0PRO CINEM0PRO CINEM0PRO CINEM008 :00 FARMECE 09 :00 BUFFY08:00 FARMECE 09 :00 BUFFY08:00 FARMECE 09 :00 BUFFY08:00 FARMECE 09 :00 BUFFY08:00 FARMECE 09 :00 BUFFY,,,,,SPAIMA VAMPIRILORSPAIMA VAMPIRILORSPAIMA VAMPIRILORSPAIMA VAMPIRILORSPAIMA VAMPIRILOR (serial) 1 1 1 1 100000:00:00:00:00:00CRIMELE DIN MIDSOMER CRIMELE DIN MIDSOMER CRIMELE DIN MIDSOMER CRIMELE DIN MIDSOMER CRIMELE DIN MIDSOMER 1111133333:00:00:00:00:00ANAANAANAANAANATOMIA LUI GREYTOMIA LUI GREYTOMIA LUI GREYTOMIA LUI GREYTOMIA LUI GREY 1111144444:00 :00 :00 :00 :00 BUFFYBUFFYBUFFYBUFFYBUFFY,,,,,SPAIMA VAMPIRILORSPAIMA VAMPIRILORSPAIMA VAMPIRILORSPAIMA VAMPIRILORSPAIMA VAMPIRILOR 1 1 1 1 177777:00:00:00:00:00 CCCCCrimelerimelerimelerimelerimeledin Midsomer: Sabia lui Guillaumedin Midsomer: Sabia lui Guillaumedin Midsomer: Sabia lui Guillaumedin Midsomer: Sabia lui Guillaumedin Midsomer: Sabia lui Guillaume1111199999:00:00:00:00:00 FETELE GILMOREFETELE GILMOREFETELE GILMOREFETELE GILMOREFETELE GILMORE 21 21 21 21 21:00:00:00:00:00CAMPIONUL (DRAMÃ, SUA, 1996)CAMPIONUL (DRAMÃ, SUA, 1996)CAMPIONUL (DRAMÃ, SUA, 1996)CAMPIONUL (DRAMÃ, SUA, 1996)CAMPIONUL (DRAMÃ, SUA, 1996)23:30 VRÃJITOARELE DIN EASTWICK23:30 VRÃJITOARELE DIN EASTWICK23:30 VRÃJITOARELE DIN EASTWICK23:30 VRÃJITOARELE DIN EASTWICK23:30 VRÃJITOARELE DIN EASTWICK

DIVADIVADIVADIVADIVA

HBOHBOHBOHBOHBO06:00 UN CADOU06:00 UN CADOU06:00 UN CADOU06:00 UN CADOU06:00 UN CADOU

PENTRU EAPENTRU EAPENTRU EAPENTRU EAPENTRU EA07:25 MEGAMIND07:25 MEGAMIND07:25 MEGAMIND07:25 MEGAMIND07:25 MEGAMIND09:00 BALUL DE09:00 BALUL DE09:00 BALUL DE09:00 BALUL DE09:00 BALUL DE

ABSOLABSOLABSOLABSOLABSOLVIREVIREVIREVIREVIRE(COMEDIE, SUA,(COMEDIE, SUA,(COMEDIE, SUA,(COMEDIE, SUA,(COMEDIE, SUA,2009)2009)2009)2009)2009)

12:25 NUMELE MEU12:25 NUMELE MEU12:25 NUMELE MEU12:25 NUMELE MEU12:25 NUMELE MEUESTE KHANESTE KHANESTE KHANESTE KHANESTE KHAN

15:05 ÎNTÂ15:05 ÎNTÂ15:05 ÎNTÂ15:05 ÎNTÂ15:05 ÎNTÂ’LNIRE’LNIRE’LNIRE’LNIRE’LNIREEXPLOZIVÃEXPLOZIVÃEXPLOZIVÃEXPLOZIVÃEXPLOZIVÃ

16:55 GEORGIA O16:55 GEORGIA O16:55 GEORGIA O16:55 GEORGIA O16:55 GEORGIA OKEEFFEKEEFFEKEEFFEKEEFFEKEEFFE

18:25 ROMY ªI18:25 ROMY ªI18:25 ROMY ªI18:25 ROMY ªI18:25 ROMY ªIMICHELEMICHELEMICHELEMICHELEMICHELE

20:00 VICTOR20:00 VICTOR20:00 VICTOR20:00 VICTOR20:00 VICTOR21:35 INVADAREA21:35 INVADAREA21:35 INVADAREA21:35 INVADAREA21:35 INVADAREA

LUMII: BÃLUMII: BÃLUMII: BÃLUMII: BÃLUMII: BÃTÃLIATÃLIATÃLIATÃLIATÃLIALOS ANGELESLOS ANGELESLOS ANGELESLOS ANGELESLOS ANGELES

23:30 URZEALA23:30 URZEALA23:30 URZEALA23:30 URZEALA23:30 URZEALATRONURILORTRONURILORTRONURILORTRONURILORTRONURILOR

01:20 UN DRUM NOU01:20 UN DRUM NOU01:20 UN DRUM NOU01:20 UN DRUM NOU01:20 UN DRUM NOU(DRAMÃ,(DRAMÃ,(DRAMÃ,(DRAMÃ,(DRAMÃ,FRANÞA, 2009)FRANÞA, 2009)FRANÞA, 2009)FRANÞA, 2009)FRANÞA, 2009)

03:05 SAL03:05 SAL03:05 SAL03:05 SAL03:05 SALTTTTT(THRILLER, SUA,(THRILLER, SUA,(THRILLER, SUA,(THRILLER, SUA,(THRILLER, SUA,2010)2010)2010)2010)2010)

04:45 TREI FEMEI04:45 TREI FEMEI04:45 TREI FEMEI04:45 TREI FEMEI04:45 TREI FEMEI

10:00 W10:00 W10:00 W10:00 W10:00 Walkeralkeralkeralkeralker, poliþist, poliþist, poliþist, poliþist, poliþisttexantexantexantexantexan

11:00 Las Vegas11:00 Las Vegas11:00 Las Vegas11:00 Las Vegas11:00 Las Vegas12:00 W12:00 W12:00 W12:00 W12:00 Walkeralkeralkeralkeralker, poliþist, poliþist, poliþist, poliþist, poliþist

texantexantexantexantexan14:00 Stargate: Atlantis14:00 Stargate: Atlantis14:00 Stargate: Atlantis14:00 Stargate: Atlantis14:00 Stargate: Atlantis15:00 Eureka15:00 Eureka15:00 Eureka15:00 Eureka15:00 Eureka16:00 Las Vegas16:00 Las Vegas16:00 Las Vegas16:00 Las Vegas16:00 Las Vegas17:00 W17:00 W17:00 W17:00 W17:00 Walkeralkeralkeralkeralker, poliþist, poliþist, poliþist, poliþist, poliþist

texantexantexantexantexan19:00 Stargate: Atlantis19:00 Stargate: Atlantis19:00 Stargate: Atlantis19:00 Stargate: Atlantis19:00 Stargate: Atlantis20:00 HAWAII20:00 HAWAII20:00 HAWAII20:00 HAWAII20:00 HAWAII21:00 CSI: Miami21:00 CSI: Miami21:00 CSI: Miami21:00 CSI: Miami21:00 CSI: Miami

UNIVERSALUNIVERSALUNIVERSALUNIVERSALUNIVERSAL

07:00 DECLANªA07:00 DECLANªA07:00 DECLANªA07:00 DECLANªA07:00 DECLANªATORULTORULTORULTORULTORUL09:00 GRINCH A FURA09:00 GRINCH A FURA09:00 GRINCH A FURA09:00 GRINCH A FURA09:00 GRINCH A FURATTTTT

CRÃCIUNULCRÃCIUNULCRÃCIUNULCRÃCIUNULCRÃCIUNUL11:00 SHINE11:00 SHINE11:00 SHINE11:00 SHINE11:00 SHINE13:00 ÎN POM13:00 ÎN POM13:00 ÎN POM13:00 ÎN POM13:00 ÎN POM15:00 O AFACERE CU15:00 O AFACERE CU15:00 O AFACERE CU15:00 O AFACERE CU15:00 O AFACERE CU

NUMERENUMERENUMERENUMERENUMERE17:00 DELICTE ªI17:00 DELICTE ªI17:00 DELICTE ªI17:00 DELICTE ªI17:00 DELICTE ªI

FÃRÃDELEGIFÃRÃDELEGIFÃRÃDELEGIFÃRÃDELEGIFÃRÃDELEGI19:00 BOB ROBERTS19:00 BOB ROBERTS19:00 BOB ROBERTS19:00 BOB ROBERTS19:00 BOB ROBERTS21:00 RÃZBOI ÎN SÂNUL21:00 RÃZBOI ÎN SÂNUL21:00 RÃZBOI ÎN SÂNUL21:00 RÃZBOI ÎN SÂNUL21:00 RÃZBOI ÎN SÂNUL

FAMILIEIFAMILIEIFAMILIEIFAMILIEIFAMILIEI23:00 RECUPERA23:00 RECUPERA23:00 RECUPERA23:00 RECUPERA23:00 RECUPERATORULTORULTORULTORULTORUL

TV 1000TV 1000TV 1000TV 1000TV 1000TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1

13 MARTIE 2012 MARÞI

14 MARTIE 2012 MIERCURI

15 MARTIE 2012 JOI

Page 15: Actualitatea 775

ACTUALITATEA 159-15 MARTIE 2012 SUPERSTAR

Bianca Drãguºanu este bombardatã cufel ºi fel de oferte. Recent, ea a încheiat uncontract de publicitate foarte bãnos. Lanumai 2 luni dupã ce a pãrãsit echipa«Un Show Pãcãtos», Bianca Drãguºanua fost ofertatã de douã televiziuni, iar re-cent a dat o probã pentru a prezenta ºtirilesportive la GSP TV. Pe lângã ofertele dinteleviziune, Bianca primeºte bani greipentru contractele de publicitate. Iatã din

Bianca Drãguºanu câºtigãBianca Drãguºanu câºtigãBianca Drãguºanu câºtigãBianca Drãguºanu câºtigãBianca Drãguºanu câºtigãcam 129.000 de euro pe ancam 129.000 de euro pe ancam 129.000 de euro pe ancam 129.000 de euro pe ancam 129.000 de euro pe an

ce face 129.000 euro pe an: 10.000 euro- contract cu o clinicã dentarã; 75.000 deeuro - apariþii sexy, în lenjerie intimã;20.000 de euro - prezentãri de modã;6.000 de euro - contract cu Leonardo;5.000 de euro - contract cu un salon debronzat; 3.000 de euro - contract cu ofirmã de extensii de pãr; 8.000 de euro -contract cu o firmã de haine; 2.000 deeuro - contract cu o firmã de accesorii.

n Eddie Murphy Eddie Murphy Eddie Murphy Eddie Murphy Eddie Murphyºi Tºi Tºi Tºi Tºi Toni Braxtononi Braxtononi Braxtononi Braxtononi Braxtons-au cuplats-au cuplats-au cuplats-au cuplats-au cuplat

n Catherine Catherine Catherine Catherine Catherine Zeta-Jones se Zeta-Jones se Zeta-Jones se Zeta-Jones se Zeta-Jones se relaxeazã tricotând relaxeazã tricotând relaxeazã tricotând relaxeazã tricotând relaxeazã tricotând

Este mereu ocupatã cu filmãrile, dar atuncicând are timp, Catherine Zeta-Jones recunoaºtecã adorã sã tricoteze. Vedeta din „Masca luiZorro” a fost recent zãritã pe platouri, undepartenerul ei de viaþã, Michael Douglas, lucrapentru un film, stând într-un colþ ºi lucrând cuandrelele. Frumoasa galezã a mãrturisit cãaceastã îndeletnicire o relaxeazã foarte mult.

n Simona Pãtruleasa Simona Pãtruleasa Simona Pãtruleasa Simona Pãtruleasa Simona Pãtruleasas-a aflat la un pas sãs-a aflat la un pas sãs-a aflat la un pas sãs-a aflat la un pas sãs-a aflat la un pas sãse înece cu o monedãse înece cu o monedãse înece cu o monedãse înece cu o monedãse înece cu o monedã

n Când era micã, Când era micã, Când era micã, Când era micã, Când era micã,Liana StanciuLiana StanciuLiana StanciuLiana StanciuLiana Stanciuvisa sã fie brunetãvisa sã fie brunetãvisa sã fie brunetãvisa sã fie brunetãvisa sã fie brunetã

Liana Stanciu, prezentatoarea de la MagicFM, pe care toatã lumea o ºtie blondã dintotdea-una, mãrturiseºte cã în copilãrie visa sã fie Frida,bruneta din formaþia ABBA, pe care o îndrãgeafoarte mult. ,,Când eram micã, îmi doream sã fiubruneta din ABBA, deºi eram blondã, pentru cãmamei mele îi plãcea de ea. În anii 1980, toatefetele îºi doreau sã fie ori blonda, ori bruneta dinABBA”, mãrturiseºte prezentatoarea.

n Jennifer Garner Jennifer Garner Jennifer Garner Jennifer Garner Jennifer Garnera nãscut un bãieþela nãscut un bãieþela nãscut un bãieþela nãscut un bãieþela nãscut un bãieþel

Ben Affleck ºi Jennifer Garner sunt pãrinþi pentru a treiaoarã. Bãieþelul s-a nãscut la Santa Monica. El se alãturãsurorilor sale mai mari, Seraphina (3 ani) ºi Violet (6 ani).Jennifer Garner ºi Ben Affleck au anunþat în luna august aanului trecut cã aºteaptã un nou copil. Când a fost invitatã laemisiunea lui Jay Leno, în luna ianuarie, Jennifer a spus cãse cunoaºte sexul copilului, dar nu a vrut sã-l dezvãluie.

Prezentatoarea ºtirilor Kanal D a fost la un pas sãajungã pe masa de operaþie la cinci ani. Motivul? SimonaPãtruleasa a înghiþit o monedã. “De la cinci ani îmiamintesc o nãzbâtie pe care am fãcut-o. Mã jucam cufratele meu cu niºte monede ºi, ca sã nu mi le ia dinmânã, le-am bãgat în gurã. O monedã s-a blocat în gâtºi nu mai puteam sã respir. Bineînþeles cã pãrinþii s-ausperiat foarte tare, am ajuns la spital, acolo medicii auvrut sã mã opereze. Tata nu a fost de acord ºi au gãsit oaltã soluþie”, a dezvãluit Simona Pãtruleasa (37 ani).ªtirista a dezvãluit incidentul pe care l-a trãit la vârsta de5 ani, cu ocazia aniversãrii postul de televiziune KanalD, care a împlinit cinci ani de când emite în România.Simona Pãtruleasa este absolventã a Facultãþii de Drept.Înainte de a debuta în televiziune, ºtirista a fost învãþãtoare.

Dragostea poate apãrea de oriunde. O ºtiu ºi EddieMurphy ºi Toni Braxton. Despre cele douã staruri se credecã s-au cuplat. „Se frecventeazã de patru luni ºi sunt foarteataºaþi unul de altul”, a declarat o sursã. Reprezentanþiicelor douã vedete nu au confirmat povestea de iubiredintre actorul de 50 de ani ºi cântãreaþa de 44 de ani, darspun cã cei doi sunt prieteni de foarte mult timp.

n Joan Collins la 78 de ani Joan Collins la 78 de ani Joan Collins la 78 de ani Joan Collins la 78 de ani Joan Collins la 78 de aniEste consideratã una dintre cele mai frumoase vedete

de la Hollywood, dar Joan Collins recunoaºte cã a probatbotoxul, în încercarea de a opri timpul în loc. A fost însãsingura ºi ultima datã. „Am fãcut-o odatã pe frunte ºidoare ca naiba”, a declarat starul din „Dinastia”. În plus,actriþa de 78 de ani a recunoscut ºi cã a auzit fel de fel depoveºti înspãimântãtoare despre aceastã procedurã. „Amprietene care au rãmas cu umflãturi pe faþã. ªi buzele, numã faceþi sã încep”, a completat vedeta, care a recunoscutcã nu a apelat niciodatã la operaþii estetice ºi cã totul sedatoreazã machiajului ºi grijii excesive pe care a avut-ode-a lungul timpului pentru piele.

Page 16: Actualitatea 775

BELLA GOLD & PBELLA GOLD & PBELLA GOLD & PBELLA GOLD & PBELLA GOLD & PARFUMSARFUMSARFUMSARFUMSARFUMS

comercializeazã BUTELII BUTANGASBG cu guler (11 kg)-63 lei; AR fãrã guler

(9 kg)-51 lei; Butelie galbenã (11 kg)- 63 lei.LA CEL MAI BUN PREÞ DIN ORAª

ORAR: Luni-Vineri 10-18, Sâmbãtã 10-14str. Bucegi, nr. 26, tel. 0722.223.986; 329.505.

Ne-am reinventat pentru dumneavoastrã! Am diversificat oferta ºiam modernizat locaþia. O scurtã vizitã la magazinul nostru vã vaconvinge cã am fãcut schimbãrile în beneficiul dumneavoastrã!n bijuterii din aur n bijuterii din argint n bijuterii de sticlã Murano(Veneþia) n chihlimbar Rusia n perle Mallorca n ceasuri de marcã:Seiko, Jemis, Q&Q, Orient, Junghans, Regent, Casio, Citizen, Vestino,Atlantic ºi Adriatica n parfumuri franþuzeºti n iconiþe de argint

Bijuterii placate cu aur de 18 karate

Fiecare clientprimeºte un

CALENDAR DEPERETE PE 2012

NOU!

din 1899din 1899din 1899din 1899din 1899

Lugoj, str. Memorandului, nr. 2

Fiecãrui lugojean,Fiecãrui lugojean,Fiecãrui lugojean,Fiecãrui lugojean,Fiecãrui lugojean,pâine de la Ardelean!pâine de la Ardelean!pâine de la Ardelean!pâine de la Ardelean!pâine de la Ardelean!

Brutãria

ArdeleanArdelean

ACTUALITATEA 9-15 MARTIE 201216 PENTRU DVS.n Cum poate încãrca Cum poate încãrca Cum poate încãrca Cum poate încãrca Cum poate încãrcacãldura corpuluicãldura corpuluicãldura corpuluicãldura corpuluicãldura corpuluiuman un telefon?uman un telefon?uman un telefon?uman un telefon?uman un telefon?

Un dispozitiv termoelectric denumit Power Felt a fost creatde un student de la Universitatea Wake Forst din StateleUnite. Acest dispozitiv inventat este capabil sã producãenergie electricã, utilizând cãldura corpului uman. Dispo-zitivul seamãnã cu o bucatã de stofã, are o dimensiune dedoi centimetri pãtraþi ºi poate încãrca un telefon mobil.Materialul este realizat din nanotuburi de carbon încapsulateîn fibre de plastic flexibile, care folosesc principiul diferenþeidintre temperatura aerului ºi cea a corpului uman.

n Mucenici uriaºi Mucenici uriaºi Mucenici uriaºi Mucenici uriaºi Mucenici uriaºiÎn perioada 3-4 martie, în Parcul Academiei de ªtiinþe

Agricole ºi Silvice, la Atelierul Gastronomic din Bucu-reºti, au fost oferiþi mucenici uriaºi, celor au trecut pragultârgului. Mucenicii inediþi au fost prezentaþi de o gos-podinã din comuna Stãuceni, judeþul Botoºani. Reþetapentru mucenici: aluat, apã, fãinã, sare, drojdie, zahãr,iar ca glazurã: miere de albine ºi miez de nucã.

Vaticanul îºi dezvãluie se-cretele pentru prima datã înistorie. Arhivele Vaticanuluiconþin unele dintre cele maibogate documentele istoricedin lume, care dateazã, înce-pând cu secolul 8. Expoziþia

Pentru prima datã în istorie,Pentru prima datã în istorie,Pentru prima datã în istorie,Pentru prima datã în istorie,Pentru prima datã în istorie,VVVVVaticanul îºi dezvãluie secreteleaticanul îºi dezvãluie secreteleaticanul îºi dezvãluie secreteleaticanul îºi dezvãluie secreteleaticanul îºi dezvãluie secretele

"Lux în Arcana" se aflã în Mu-zeele Capitoline din Roma ºieste deschisã publicului pânãîn luna septembrie a acestuian. Documentele expuse,datând din secolul 8 pânã însecolul 20, sunt stocate pe

85 kilometri de rafturi. O partedin colecþie este deschisãpentru cercetãtori, la cerere.Întocmite de Papa Paul al V-în 1612, arhivele conþin toatefaptele ºi documentele refe-ritoare la conducere ºi Bise-

ricã. Deºi ele sunt cunoscuteca "secrete", traducerea estedin limba latinã "secretum",însemnând "privat" ºi se re-ferã la faptul cã ele sunt pro-prietatea Papei. Printre expu-neri se regãseºte ºi un perga-ment de 60 metri lungimeprivind procesul CavalerilorTemplieri, lansat într-o ca-

merã de muzeu, alãturi demanuscrise secrete ºi scri-sori. Un registru din secolul16 cu privire la Martin Lutherºi un raport privind procesulastronomului italian GalileoGalilei, condamnat pentruafirmaþia cã pãmântul se în-vârte în jurul Soarelui, se re-gãsesc în cadrul expoziþiei.

n Mâncare gãtitã Mâncare gãtitã Mâncare gãtitã Mâncare gãtitã Mâncare gãtitãla cãldura unui vulcanla cãldura unui vulcanla cãldura unui vulcanla cãldura unui vulcanla cãldura unui vulcan

Aviz celor pasionaþi de experienþe culinare inedite! Unresturant din Spania se laudã cu mai multe feluri de mân-care gãtite la cãldura unui vulcan! Numit "El Diablo", re-staurantul în cauzã poate fi gãsit în insula spaniolã Lan-zarote, în apropierea unui crater. Deschis încã din anii1970, localul oferã clienþilor carne ºi legume gãtite dea-supra unor fisuri prin care vulcanul eliminã aer încins.Meseria de bucãtar nu este lipsitã de riscuri: în jurul "plitei"temperatura poate ajunge la peste 500 de grade Celsius!

n S-a dus gol puºcã S-a dus gol puºcã S-a dus gol puºcã S-a dus gol puºcã S-a dus gol puºcãla un interviu de angajarela un interviu de angajarela un interviu de angajarela un interviu de angajarela un interviu de angajarepentru a-ºi face curajpentru a-ºi face curajpentru a-ºi face curajpentru a-ºi face curajpentru a-ºi face curaj

Interviul de angajare este un stres pentru fiecare candidatcare vrea sã facã o bunã impresie. Astfel, un american,Jose Ayala, a decis sã meargã la un astfel de casting golpuºcã. Bãrbatul în vârstã de 36 de ani a mers în costumullui Adam la interviul care avea loc la un magazin din Sacra-mento, pentru cã nu se putea hotãrî cu ce sã se îmbrace.Când l-a vãzut astfel, proprietarul magazinului s-a vãzutnevoit sã cheme poliþia, cãci omul insista sã fie angajat.Oamenii legii au descoperit la americanul îndrãzneþ ºi cevadroguri, tocmai pentru a-ºi face curaj. Jose Ayala a fostdus în arestul Poliþiei, pentru deranjarea liniºtii publice ºiexpunerea indecentã într-un spaþiu public.

n V V V V Vor sã planteze marijua-or sã planteze marijua-or sã planteze marijua-or sã planteze marijua-or sã planteze marijua-na întrna întrna întrna întrna într-un sat din Spania-un sat din Spania-un sat din Spania-un sat din Spania-un sat din Spania

Conducerea unui sat spaniol a decis prin vot sã închiriezepãmânt crescãtorilor de marijuana, din cauza nevoii dis-perate de bani. Consilierii din Rasquera, un cãtun cu 900de locuitori, din Catalonia, au luat aceastã decizie, în ciudafaptului cã este ilegal. Ideea consilierilor din Rasqueraeste sã închirieze pãmânt unei companii care sã producãþigãri pentru consumatorii de marijuana din Barcelona.

n Cum a câºtigat un britanic Cum a câºtigat un britanic Cum a câºtigat un britanic Cum a câºtigat un britanic Cum a câºtigat un britanic63.500 de euro cãutând printre haine63.500 de euro cãutând printre haine63.500 de euro cãutând printre haine63.500 de euro cãutând printre haine63.500 de euro cãutând printre haine

Un adolescent din MareaBritanie, pus de mama lui sã-ºi cureþe camera, a gãsit unbilet de loterie care i-a adus63.500 de euro. „Îi mulþu-mesc mamei cã m-a pus sã-mi fac curat, ha ha ha”, a scrisRyan Kitching (19 ani) peFacebook. Acum, tânãrul

vrea sã le ofere pãrinþilor lui ovacanþã de neuitat. Când agãsit biletul la loto, pe care îlcumpãrase în urmã cu treisãptãmâni din magazinul încare lucreazã, primul instinctal lui Ryan a fost sã-l arunce.Dar, pânã la urmã, l-a verificatºi a aflat cu stupoare cã a câº-

tigat 63.500 de euro.„Am dat un telefon la

compania loto ºi nu mi-avenit sã cred când femeiade acolo mi-a spus cã bi-letul e câºtigãtor”, a spustânãrul. „Tatãl meu e furios,joacã la loterie de multãvreme ºi nu a câºtigat nici-odatã mai mult de 60 deeuro. El îmi sugereazã sãdepun banii la bancã ºi sãmã mut cu chirie, dar eunu vreau sã plec”, spuneRyan. El spune cã baniisunt o consolare, dupã cea fost pãrãsit recent de pri-etenã. Kitching nu are degând sã renunþe la jobulsãu de vânzãtor ºi nici lavoluntariatul pe care îl facela o organizaþie medicalã.„Le voi dona ºi lor o partedin bani”, a spus tânãrul.

n Apple valoreazã mai mult decât Polonia Apple valoreazã mai mult decât Polonia Apple valoreazã mai mult decât Polonia Apple valoreazã mai mult decât Polonia Apple valoreazã mai mult decât PoloniaApple valoreazã mai mult decât Polonia, în condiþiile în care valoarea de piaþã a

companiei a atins cifra de 506 de miliarde de dolari la 1 martie, iar PIB-ul Polonieieste de 497 de miliarde de dolari. Apple este a ºasea companie din istorie carereuºeºte sã depãºeascã jumãtate de trillion, cu doar câteva zile înainte de lansareatabletei iPad 3, pe 7 martie 2012. De asemenea, valoarea de piaþã a companieifondate de Steve Jobs este mai mare decât cea a Belgiei, Suediei, Arabiei Sauditeºi Taiwan. Deºi Apple a depãºit Microsoft abia în 2010, compania a evoluat rapid,având un profit de aproximativ 1 miliard de dolari pe sãptãmânã.

n Ideea din “Avatar” Ideea din “Avatar” Ideea din “Avatar” Ideea din “Avatar” Ideea din “Avatar”ar putea deveni realitatear putea deveni realitatear putea deveni realitatear putea deveni realitatear putea deveni realitate

Un antreprenor rus vrea sã facã posibilã descãrcareaminþii umane în memoria unui robot. „Acest proiect re-prezintã chiar drumul spre imortalitate. Oamenii nu do-resc sã moarã, iar o persoanã cu un Avatar perfect va ficapabilã sã continue sã facã parte din societate”, a spusantreprenorul rus despre ideea sa. Mintea umanã sã fiedescãrcatã în memoria unui robot, permiþându-le astfeloamenilor posibilitatea de a "trãi veºnic", aºa sunãproiectul "Avatar" al rusului Dmitri Itskov, antreprenorulmedia care ºi-a angajat deja 100 de cercetãtori pentrua-i împlini visul în urmãtorii 10 ani.