actualitatea 751

16
6 DIN 49 6 DIN 49 6 DIN 49 6 DIN 49 6 DIN 49 NOROC NOROC NOROC NOROC NOROC LOTO LOTO LOTO LOTO LOTO 26, 32, 29, 8, 27, 37 8 6 4 0 1 2 9 ACTUALIT ACTUALIT ACTUALIT ACTUALIT ACTUALITATEA! TEA! TEA! TEA! TEA! Abonaþi-vã la Abonaþi-vã la Abonaþi-vã la Abonaþi-vã la Abonaþi-vã la n vremea vremea vremea vremea vremea 8 8 8 8 8 / 29 29 29 29 29 0 C micã+mare micã+mare micã+mare micã+mare micã+mare publicitate publicitate publicitate publicitate publicitate pagina 12 pagina 12 pagina 12 pagina 12 pagina 12 AcTUALITATEA l Nr Nr Nr Nr Nr. 751 . 751 . 751 . 751 . 751 l Anul 15 Anul 15 Anul 15 Anul 15 Anul 15 l l 23-29 Septembrie 2011 23-29 Septembrie 2011 23-29 Septembrie 2011 23-29 Septembrie 2011 23-29 Septembrie 2011 l 1,5 lei 1,5 lei 1,5 lei 1,5 lei 1,5 lei l l Sãptãmânal pentru oameni inteligenþi Sãptãmânal pentru oameni inteligenþi Sãptãmânal pentru oameni inteligenþi Sãptãmânal pentru oameni inteligenþi Sãptãmânal pentru oameni inteligenþi l l www www www www www.ziarulactualitatea.ro .ziarulactualitatea.ro .ziarulactualitatea.ro .ziarulactualitatea.ro .ziarulactualitatea.ro l Andreea Pop, 19 ani, Andreea Pop, 19 ani, Andreea Pop, 19 ani, Andreea Pop, 19 ani, Andreea Pop, 19 ani, 1,68 m înãlþime, 54 kg 1,68 m înãlþime, 54 kg 1,68 m înãlþime, 54 kg 1,68 m înãlþime, 54 kg 1,68 m înãlþime, 54 kg FATA SÃPTÃMÂNII A SÃPTÃMÂNII A SÃPTÃMÂNII A SÃPTÃMÂNII A SÃPTÃMÂNII Traseul autostrãzii Lugoj - Deva a declanºat mari nemulþumiri în rândul proprietarilor de teren. Deºi prin HG 1232/2010 s-a stabilit nominal valoarea despãgubirilor de 3.131.546 lei, dupã ºase luni, guvernul emite o nouã ordonanþã ºi prin Hotãrârea Nr.492 din 11.05.2011 scade valoarea unui metru pãtrat de la 7 euro pânã la 0,30 euro. Printre cei care au fost furaþi de stat se numãrã ºi 77 de lugojeni, care vor fi expropriaþi ca pe vremea lui Ceauºescu, fie cã vor, fie cã nu vor ºi vor primi sume foarte mici. Compania Naþionalã de Autostrãzi ºi Drumuri Naþionale din România a încercat sã-i pãcãleascã pe cei 77 de lugojeni prin intermediul unei cereri de acordare a despãgubirilor. Acest document, conþine douã paragrafe, care dacã nu eºti atent, chiar dacã ai spus nu, înseamnã cã de fapt ai spus da. Citãm cele douã paragrafe: “declar cã sunt de acord cu aceastã ofertã ºi cu condiþiile exproprierii ºi, în AUTOSTRADA LUGOJ – DEV AUTOSTRADA LUGOJ – DEV AUTOSTRADA LUGOJ – DEV AUTOSTRADA LUGOJ – DEV AUTOSTRADA LUGOJ – DEVA, A, A, A, A, o autostradã a nemulþumirilor o autostradã a nemulþumirilor o autostradã a nemulþumirilor o autostradã a nemulþumirilor o autostradã a nemulþumirilor S-a schimbat modificarea ºi s-a modificat schimbarea S-a schimbat modificarea ºi s-a modificat schimbarea S-a schimbat modificarea ºi s-a modificat schimbarea S-a schimbat modificarea ºi s-a modificat schimbarea S-a schimbat modificarea ºi s-a modificat schimbarea consecinþã, solicit consemnarea despãgubirilor” ºi “solicit cã despãgubirea sã fie consemnatã pe numele meu, în condiþiile legii 255/2010”. Proprietarii care vor fi expropriaþi nu s-au lãsat pãcãliþi ºi nu au semnat niciun document. Consultând un avocat, acesta ne-a spus cã legea civilã nu este retroactivã, dar din punct de vedere juridic, nu te poþi opune exproprierii, te poþi opune evaluãrii, pe care o poþi ataca în instanþã. Dupã ce Comisia de Expropriere va emite o hotãrâre, aceasta va putea fi atacatã în instanþã. Autostrada Lugoj - Deva” va trece pe teritoriul localitãþilor Lugoj, Belinþ, Balinþ, Bethausen, Traian Vuia, Dumbrava, Fãget, Dobra, Gurasada, Ilia, Brãniºca, ªoimuº, Mãnãºtiur, Margina ºi Lãpugiu de Jos. În pagina 2 vã prezentãm lista cu despãgubirile propuse în decembrie 2010 ºi anulate în iulie 2011. Continuare în pagina 2 Duminicã (18 septembrie Duminicã (18 septembrie Duminicã (18 septembrie Duminicã (18 septembrie Duminicã (18 septembrie 2011) dimineaþa, între 2011) dimineaþa, între 2011) dimineaþa, între 2011) dimineaþa, între 2011) dimineaþa, între localitãþile Curtea ºi Co localitãþile Curtea ºi Co localitãþile Curtea ºi Co localitãþile Curtea ºi Co localitãþile Curtea ºi Co- ºava, mai mulþi ºoferi care ºava, mai mulþi ºoferi care ºava, mai mulþi ºoferi care ºava, mai mulþi ºoferi care ºava, mai mulþi ºoferi care au observat urmele unui au observat urmele unui au observat urmele unui au observat urmele unui au observat urmele unui derapaj au dat peste o derapaj au dat peste o derapaj au dat peste o derapaj au dat peste o derapaj au dat peste o maºinã rãsturnatã. Autotu maºinã rãsturnatã. Autotu maºinã rãsturnatã. Autotu maºinã rãsturnatã. Autotu maºinã rãsturnatã. Autotu- rismul era fãcut zob, iar rismul era fãcut zob, iar rismul era fãcut zob, iar rismul era fãcut zob, iar rismul era fãcut zob, iar tânãrul care se afla la volan tânãrul care se afla la volan tânãrul care se afla la volan tânãrul care se afla la volan tânãrul care se afla la volan era decedat. Imediat au fost era decedat. Imediat au fost era decedat. Imediat au fost era decedat. Imediat au fost era decedat. Imediat au fost alertate Ambulanþa ºi Poliþia. alertate Ambulanþa ºi Poliþia. alertate Ambulanþa ºi Poliþia. alertate Ambulanþa ºi Poliþia. alertate Ambulanþa ºi Poliþia. Forþele de intervenþie sosite Forþele de intervenþie sosite Forþele de intervenþie sosite Forþele de intervenþie sosite Forþele de intervenþie sosite la faþa locului au stabilit cã la faþa locului au stabilit cã la faþa locului au stabilit cã la faþa locului au stabilit cã la faþa locului au stabilit cã accidentul avusese loc în accidentul avusese loc în accidentul avusese loc în accidentul avusese loc în accidentul avusese loc în noaptea de sâmbãtã spre noaptea de sâmbãtã spre noaptea de sâmbãtã spre noaptea de sâmbãtã spre noaptea de sâmbãtã spre duminicã, dar nimeni nu s- duminicã, dar nimeni nu s- duminicã, dar nimeni nu s- duminicã, dar nimeni nu s- duminicã, dar nimeni nu s- a aflat în zonã pentru a a aflat în zonã pentru a a aflat în zonã pentru a a aflat în zonã pentru a a aflat în zonã pentru a anunþa incidentul. Se pare anunþa incidentul. Se pare anunþa incidentul. Se pare anunþa incidentul. Se pare anunþa incidentul. Se pare cã tânãrul ºi-a pierdut viaþa cã tânãrul ºi-a pierdut viaþa cã tânãrul ºi-a pierdut viaþa cã tânãrul ºi-a pierdut viaþa cã tânãrul ºi-a pierdut viaþa în chinuri groaznice, dupã în chinuri groaznice, dupã în chinuri groaznice, dupã în chinuri groaznice, dupã în chinuri groaznice, dupã ce a derapat cu maºina, a ce a derapat cu maºina, a ce a derapat cu maºina, a ce a derapat cu maºina, a ce a derapat cu maºina, a ieºit de pe carosabil ºi s-a ieºit de pe carosabil ºi s-a ieºit de pe carosabil ºi s-a ieºit de pe carosabil ºi s-a ieºit de pe carosabil ºi s-a izbit de câþiva copaci de pe izbit de câþiva copaci de pe izbit de câþiva copaci de pe izbit de câþiva copaci de pe izbit de câþiva copaci de pe A murit A murit A murit A murit A murit în chinuri în chinuri în chinuri în chinuri în chinuri groaznice groaznice groaznice groaznice groaznice marginea drumului. A fost marginea drumului. A fost marginea drumului. A fost marginea drumului. A fost marginea drumului. A fost nevoie de o echipã de des nevoie de o echipã de des nevoie de o echipã de des nevoie de o echipã de des nevoie de o echipã de des- carcerare pentru a-l scoate pe carcerare pentru a-l scoate pe carcerare pentru a-l scoate pe carcerare pentru a-l scoate pe carcerare pentru a-l scoate pe tânãr dintre fiarele contor tânãr dintre fiarele contor tânãr dintre fiarele contor tânãr dintre fiarele contor tânãr dintre fiarele contor- sionate ale maºinii. Oamenii sionate ale maºinii. Oamenii sionate ale maºinii. Oamenii sionate ale maºinii. Oamenii sionate ale maºinii. Oamenii legii au stabilit cã ºoferul legii au stabilit cã ºoferul legii au stabilit cã ºoferul legii au stabilit cã ºoferul legii au stabilit cã ºoferul mort în urma accidentului mort în urma accidentului mort în urma accidentului mort în urma accidentului mort în urma accidentului avea 28 de ani, era din avea 28 de ani, era din avea 28 de ani, era din avea 28 de ani, era din avea 28 de ani, era din Reºiþa ºi locuia la bunicii Reºiþa ºi locuia la bunicii Reºiþa ºi locuia la bunicii Reºiþa ºi locuia la bunicii Reºiþa ºi locuia la bunicii sãi din localitatea Curtea. sãi din localitatea Curtea. sãi din localitatea Curtea. sãi din localitatea Curtea. sãi din localitatea Curtea. “Din primele cercetãri “Din primele cercetãri “Din primele cercetãri “Din primele cercetãri “Din primele cercetãri fãcute la faþa locului, se pa fãcute la faþa locului, se pa fãcute la faþa locului, se pa fãcute la faþa locului, se pa fãcute la faþa locului, se pa- re cã tânãrul a pierdut controlul re cã tânãrul a pierdut controlul re cã tânãrul a pierdut controlul re cã tânãrul a pierdut controlul re cã tânãrul a pierdut controlul maºinii ºi s-a rãsturnat de mai maºinii ºi s-a rãsturnat de mai maºinii ºi s-a rãsturnat de mai maºinii ºi s-a rãsturnat de mai maºinii ºi s-a rãsturnat de mai multe ori în afara carosabi multe ori în afara carosabi multe ori în afara carosabi multe ori în afara carosabi multe ori în afara carosabi- lului”, a spus Andreea Cintezã, lului”, a spus Andreea Cintezã, lului”, a spus Andreea Cintezã, lului”, a spus Andreea Cintezã, lului”, a spus Andreea Cintezã, ofiþer de presã al Poliþiei Timiº. ofiþer de presã al Poliþiei Timiº. ofiþer de presã al Poliþiei Timiº. ofiþer de presã al Poliþiei Timiº. ofiþer de presã al Poliþiei Timiº. Nicolae TOMA n Corul Ion Vidu din Lugoj pe scena Corul Ion Vidu din Lugoj pe scena Corul Ion Vidu din Lugoj pe scena Corul Ion Vidu din Lugoj pe scena Corul Ion Vidu din Lugoj pe scena Festivalului Internaþional “George Enescu” Festivalului Internaþional “George Enescu” Festivalului Internaþional “George Enescu” Festivalului Internaþional “George Enescu” Festivalului Internaþional “George Enescu” n Vrei ºi tu sã fii Fata Sãptãmânii? Vrei ºi tu sã fii Fata Sãptãmânii? Vrei ºi tu sã fii Fata Sãptãmânii? Vrei ºi tu sã fii Fata Sãptãmânii? Vrei ºi tu sã fii Fata Sãptãmânii? Ziarul Actualitatea lanseazã o nouã provocare pentru tinerele care doresc sã se afirme, oferindu-le ºansa de a apãrea pe prima paginã, la rubrica FATA SÃPTÃMÂNII . Tot ce trebuie sã faci este sã trimiþi pe email: [email protected] cel puþin trei fotografii, datele tale personale (localitate, nume, prenume, vârstã, înãlþime, greutate) ºi un numãr de telefon la care poþi fi contactatã. De restul ne ocupãm noi! Un tânãr Un tânãr Un tânãr Un tânãr Un tânãr de numai de numai de numai de numai de numai 28 de ani 28 de ani 28 de ani 28 de ani 28 de ani pag. pag. pag. pag. pag. 6

Upload: nicolae-silade

Post on 24-Mar-2016

288 views

Category:

Documents


9 download

DESCRIPTION

săptămânal de opinie, informaţie şi divertisment

TRANSCRIPT

Page 1: Actualitatea 751

6 DIN 496 DIN 496 DIN 496 DIN 496 DIN 49NOROCNOROCNOROCNOROCNOROCLOTOLOTOLOTOLOTOLOTO 26, 32, 29, 8, 27, 37

8 6 4 0 1 2 9ACTUALITACTUALITACTUALITACTUALITACTUALITAAAAATEA!TEA!TEA!TEA!TEA!Abonaþi-vã laAbonaþi-vã laAbonaþi-vã laAbonaþi-vã laAbonaþi-vã lan vremeavremeavremeavremeavremea

8 8 8 8 8 ///// 29 29 29 29 2900000CCCCCmicã+maremicã+maremicã+maremicã+maremicã+marepublicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitatepa

gina

12pa

gina

12pa

gina

12pa

gina

12pa

gina

12AcTUALITATEAl NrNrNrNrNr. 751 . 751 . 751 . 751 . 751 l Anul 15Anul 15Anul 15Anul 15Anul 15 l l 23-29 Septembrie 2011 23-29 Septembrie 2011 23-29 Septembrie 2011 23-29 Septembrie 2011 23-29 Septembrie 2011 l 1,5 lei 1,5 lei 1,5 lei 1,5 lei 1,5 lei l

l Sãptãmânal pentru oameni inteligenþiSãptãmânal pentru oameni inteligenþiSãptãmânal pentru oameni inteligenþiSãptãmânal pentru oameni inteligenþiSãptãmânal pentru oameni inteligenþi l l wwwwwwwwwwwwwww.ziarulactualitatea.ro.ziarulactualitatea.ro.ziarulactualitatea.ro.ziarulactualitatea.ro.ziarulactualitatea.ro l

Andreea Pop, 19 ani, Andreea Pop, 19 ani, Andreea Pop, 19 ani, Andreea Pop, 19 ani, Andreea Pop, 19 ani, 1,68 m înãlþime, 54 kg 1,68 m înãlþime, 54 kg 1,68 m înãlþime, 54 kg 1,68 m înãlþime, 54 kg 1,68 m înãlþime, 54 kg

FFFFFAAAAATTTTTA SÃPTÃMÂNIIA SÃPTÃMÂNIIA SÃPTÃMÂNIIA SÃPTÃMÂNIIA SÃPTÃMÂNII

Traseul autostrãzii Lugoj - Deva a declanºatmari nemulþumiri în rândul proprietarilor de teren.Deºi prin HG 1232/2010 s-a stabilit nominalvaloarea despãgubirilor de 3.131.546 lei, dupãºase luni, guvernul emite o nouã ordonanþã ºiprin Hotãrârea Nr.492 din 11.05.2011 scadevaloarea unui metru pãtrat de la 7 euro pânã la0,30 euro. Printre cei care au fost furaþi de stat senumãrã ºi 77 de lugojeni, care vor fi expropriaþica pe vremea lui Ceauºescu, fie cã vor, fie cã nuvor ºi vor primi sume foarte mici. CompaniaNaþionalã de Autostrãzi ºi Drumuri Naþionale dinRomânia a încercat sã-i pãcãleascã pe cei 77 delugojeni prin intermediul unei cereri de acordarea despãgubirilor. Acest document, conþine douãparagrafe, care dacã nu eºti atent, chiar dacã aispus nu, înseamnã cã de fapt ai spus da. Citãmcele douã paragrafe: “declar cã sunt de acord cuaceastã ofertã ºi cu condiþiile exproprierii ºi, în

AUTOSTRADA LUGOJ – DEVAUTOSTRADA LUGOJ – DEVAUTOSTRADA LUGOJ – DEVAUTOSTRADA LUGOJ – DEVAUTOSTRADA LUGOJ – DEVA,A,A,A,A,o autostradã a nemulþumiriloro autostradã a nemulþumiriloro autostradã a nemulþumiriloro autostradã a nemulþumiriloro autostradã a nemulþumirilorS-a schimbat modificarea ºi s-a modificat schimbareaS-a schimbat modificarea ºi s-a modificat schimbareaS-a schimbat modificarea ºi s-a modificat schimbareaS-a schimbat modificarea ºi s-a modificat schimbareaS-a schimbat modificarea ºi s-a modificat schimbarea

consecinþã, solicit consemnarea despãgubirilor”ºi “solicit cã despãgubirea sã fie consemnatã penumele meu, în condiþiile legii 255/2010”.Proprietarii care vor fi expropriaþi nu s-au lãsatpãcãliþi ºi nu au semnat niciun document.

Consultând un avocat, acesta ne-a spus cãlegea civilã nu este retroactivã, dar din punct devedere juridic, nu te poþi opune exproprierii, tepoþi opune evaluãrii, pe care o poþi ataca îninstanþã. Dupã ce Comisia de Expropriere va emiteo hotãrâre, aceasta va putea fi atacatã în instanþã.

Autostrada Lugoj - Deva” va trece pe teritoriullocalitãþilor Lugoj, Belinþ, Balinþ, Bethausen,Traian Vuia, Dumbrava, Fãget, Dobra, Gurasada,Ilia, Brãniºca, ªoimuº, Mãnãºtiur, Margina ºiLãpugiu de Jos. În pagina 2 vã prezentãm listacu despãgubirile propuse în decembrie 2010 ºianulate în iulie 2011.

Continuare în pagina 2

Duminicã (18 septembrieDuminicã (18 septembrieDuminicã (18 septembrieDuminicã (18 septembrieDuminicã (18 septembrie2011) dimineaþa, între2011) dimineaþa, între2011) dimineaþa, între2011) dimineaþa, între2011) dimineaþa, întrelocalitãþile Curtea ºi Colocalitãþile Curtea ºi Colocalitãþile Curtea ºi Colocalitãþile Curtea ºi Colocalitãþile Curtea ºi Co-----ºava, mai mulþi ºoferi careºava, mai mulþi ºoferi careºava, mai mulþi ºoferi careºava, mai mulþi ºoferi careºava, mai mulþi ºoferi careau observat urmele unuiau observat urmele unuiau observat urmele unuiau observat urmele unuiau observat urmele unuiderapaj au dat peste oderapaj au dat peste oderapaj au dat peste oderapaj au dat peste oderapaj au dat peste omaºinã rãsturnatã. Autotumaºinã rãsturnatã. Autotumaºinã rãsturnatã. Autotumaºinã rãsturnatã. Autotumaºinã rãsturnatã. Autotu-----rismul era fãcut zob, iarrismul era fãcut zob, iarrismul era fãcut zob, iarrismul era fãcut zob, iarrismul era fãcut zob, iartânãrul care se afla la volantânãrul care se afla la volantânãrul care se afla la volantânãrul care se afla la volantânãrul care se afla la volanera decedat. Imediat au fostera decedat. Imediat au fostera decedat. Imediat au fostera decedat. Imediat au fostera decedat. Imediat au fostalertate Ambulanþa ºi Poliþia.alertate Ambulanþa ºi Poliþia.alertate Ambulanþa ºi Poliþia.alertate Ambulanþa ºi Poliþia.alertate Ambulanþa ºi Poliþia.Forþele de intervenþie sositeForþele de intervenþie sositeForþele de intervenþie sositeForþele de intervenþie sositeForþele de intervenþie sositela faþa locului au stabilit cãla faþa locului au stabilit cãla faþa locului au stabilit cãla faþa locului au stabilit cãla faþa locului au stabilit cãaccidentul avusese loc înaccidentul avusese loc înaccidentul avusese loc înaccidentul avusese loc înaccidentul avusese loc înnoaptea de sâmbãtã sprenoaptea de sâmbãtã sprenoaptea de sâmbãtã sprenoaptea de sâmbãtã sprenoaptea de sâmbãtã spreduminicã, dar nimeni nu s-duminicã, dar nimeni nu s-duminicã, dar nimeni nu s-duminicã, dar nimeni nu s-duminicã, dar nimeni nu s-a aflat în zonã pentru aa aflat în zonã pentru aa aflat în zonã pentru aa aflat în zonã pentru aa aflat în zonã pentru aanunþa incidentul. Se pareanunþa incidentul. Se pareanunþa incidentul. Se pareanunþa incidentul. Se pareanunþa incidentul. Se parecã tânãrul ºi-a pierdut viaþacã tânãrul ºi-a pierdut viaþacã tânãrul ºi-a pierdut viaþacã tânãrul ºi-a pierdut viaþacã tânãrul ºi-a pierdut viaþaîn chinuri groaznice, dupãîn chinuri groaznice, dupãîn chinuri groaznice, dupãîn chinuri groaznice, dupãîn chinuri groaznice, dupãce a derapat cu maºina, ace a derapat cu maºina, ace a derapat cu maºina, ace a derapat cu maºina, ace a derapat cu maºina, aieºit de pe carosabil ºi s-aieºit de pe carosabil ºi s-aieºit de pe carosabil ºi s-aieºit de pe carosabil ºi s-aieºit de pe carosabil ºi s-aizbit de câþiva copaci de peizbit de câþiva copaci de peizbit de câþiva copaci de peizbit de câþiva copaci de peizbit de câþiva copaci de pe

A muritA muritA muritA muritA muritîn chinuriîn chinuriîn chinuriîn chinuriîn chinurigroaznicegroaznicegroaznicegroaznicegroaznice

marginea drumului. A fostmarginea drumului. A fostmarginea drumului. A fostmarginea drumului. A fostmarginea drumului. A fostnevoie de o echipã de desnevoie de o echipã de desnevoie de o echipã de desnevoie de o echipã de desnevoie de o echipã de des-----carcerare pentru a-l scoate pecarcerare pentru a-l scoate pecarcerare pentru a-l scoate pecarcerare pentru a-l scoate pecarcerare pentru a-l scoate petânãr dintre fiarele contortânãr dintre fiarele contortânãr dintre fiarele contortânãr dintre fiarele contortânãr dintre fiarele contor-----sionate ale maºinii. Oameniisionate ale maºinii. Oameniisionate ale maºinii. Oameniisionate ale maºinii. Oameniisionate ale maºinii. Oameniilegii au stabilit cã ºoferullegii au stabilit cã ºoferullegii au stabilit cã ºoferullegii au stabilit cã ºoferullegii au stabilit cã ºoferul

mort în urma accidentuluimort în urma accidentuluimort în urma accidentuluimort în urma accidentuluimort în urma accidentuluiavea 28 de ani, era dinavea 28 de ani, era dinavea 28 de ani, era dinavea 28 de ani, era dinavea 28 de ani, era dinReºiþa ºi locuia la buniciiReºiþa ºi locuia la buniciiReºiþa ºi locuia la buniciiReºiþa ºi locuia la buniciiReºiþa ºi locuia la buniciisãi din localitatea Curtea.sãi din localitatea Curtea.sãi din localitatea Curtea.sãi din localitatea Curtea.sãi din localitatea Curtea.“Din primele cercetãri“Din primele cercetãri“Din primele cercetãri“Din primele cercetãri“Din primele cercetãrifãcute la faþa locului, se pafãcute la faþa locului, se pafãcute la faþa locului, se pafãcute la faþa locului, se pafãcute la faþa locului, se pa-----

re cã tânãrul a pierdut controlulre cã tânãrul a pierdut controlulre cã tânãrul a pierdut controlulre cã tânãrul a pierdut controlulre cã tânãrul a pierdut controlulmaºinii ºi s-a rãsturnat de maimaºinii ºi s-a rãsturnat de maimaºinii ºi s-a rãsturnat de maimaºinii ºi s-a rãsturnat de maimaºinii ºi s-a rãsturnat de maimulte ori în afara carosabimulte ori în afara carosabimulte ori în afara carosabimulte ori în afara carosabimulte ori în afara carosabi-----lului”, a spus Andreea Cintezã,lului”, a spus Andreea Cintezã,lului”, a spus Andreea Cintezã,lului”, a spus Andreea Cintezã,lului”, a spus Andreea Cintezã,ofiþer de presã al Poliþiei Timiº.ofiþer de presã al Poliþiei Timiº.ofiþer de presã al Poliþiei Timiº.ofiþer de presã al Poliþiei Timiº.ofiþer de presã al Poliþiei Timiº.

Nicolae TOMA

n Corul Ion Vidu din Lugoj pe scena Corul Ion Vidu din Lugoj pe scena Corul Ion Vidu din Lugoj pe scena Corul Ion Vidu din Lugoj pe scena Corul Ion Vidu din Lugoj pe scenaFestivalului Internaþional “George Enescu”Festivalului Internaþional “George Enescu”Festivalului Internaþional “George Enescu”Festivalului Internaþional “George Enescu”Festivalului Internaþional “George Enescu”

n Vrei ºi tu sã fii Fata Sãptãmânii? Vrei ºi tu sã fii Fata Sãptãmânii? Vrei ºi tu sã fii Fata Sãptãmânii? Vrei ºi tu sã fii Fata Sãptãmânii? Vrei ºi tu sã fii Fata Sãptãmânii?Ziarul Actualitatea lanseazã o nouã provocare pentru tinerele care doresc sã se

afirme, oferindu-le ºansa de a apãrea pe prima paginã, la rubrica FATA SÃPTÃMÂNII.Tot ce trebuie sã faci este sã trimiþi pe email: [email protected] cel puþintrei fotografii, datele tale personale (localitate, nume, prenume, vârstã, înãlþime, greutate)ºi un numãr de telefon la care poþi fi contactatã. De restul ne ocupãm noi!

Un tânãrUn tânãrUn tânãrUn tânãrUn tânãrde numaide numaide numaide numaide numai28 de ani28 de ani28 de ani28 de ani28 de ani

pag.pag.pag.pag.pag.66666

Page 2: Actualitatea 751

ACTUALITATEA 23-29 SEPEMBRIE 20112 HOTNEWS

CRÃCIUN FERICIT! ªI LA MULÞI ANI!CRÃCIUN FERICIT! ªI LA MULÞI ANI!CRÃCIUN FERICIT! ªI LA MULÞI ANI!CRÃCIUN FERICIT! ªI LA MULÞI ANI!CRÃCIUN FERICIT! ªI LA MULÞI ANI!

FABRICA DE CÃRÃMIDÃ LUGOJFABRICA DE CÃRÃMIDÃ LUGOJFABRICA DE CÃRÃMIDÃ LUGOJFABRICA DE CÃRÃMIDÃ LUGOJFABRICA DE CÃRÃMIDÃ LUGOJ

PRODUSELE NOASTRE:n cãrãmidã plinãn cãrãmidã eficientã micãn cãrãmidã eficientã maren bloc ceramic goluri verticale

reprezintã o tradiþie de peste 100 de anireprezintã o tradiþie de peste 100 de anireprezintã o tradiþie de peste 100 de anireprezintã o tradiþie de peste 100 de anireprezintã o tradiþie de peste 100 de aniîn producerea materialelor de construcþieîn producerea materialelor de construcþieîn producerea materialelor de construcþieîn producerea materialelor de construcþieîn producerea materialelor de construcþie

Tel: 0256/351.550; Fax: 0256/350.851e-mail: office@foreverpipe

web: www.caramidalugoj.ro

Fabrica de Cãrãmidã LugojForever Pipe

Lugoj, str. Herendeºti nr. 10

PIZZA PIZZA PIZZA PIZZA PIZZA la uºa ta !la uºa ta !la uºa ta !la uºa ta !la uºa ta !

Doar un telefon la 0256.357.981,0765.261.572 sau 0765.261.574

ºi în cel mai scurt timp cea mai bunã pizza,de la DOMACRIS, este la tine acasã!

Sau la servici.Poþi comanda ºi mâncare gãtitã.

Viziteazã domacris.ro ºi aflã mai multe.Preluare comenzi 9-22.

Livrare între orele 11-23.Calitate ºi tradiþie, numai la

pizzeria DOMACRIS din Lugoj !

Motto: “Ziua latrã, noaptea latrã, dimineaþa latrãMotto: “Ziua latrã, noaptea latrã, dimineaþa latrãMotto: “Ziua latrã, noaptea latrã, dimineaþa latrãMotto: “Ziua latrã, noaptea latrã, dimineaþa latrãMotto: “Ziua latrã, noaptea latrã, dimineaþa latrãiarã, haitele de maidanezi, din a noastrã scumpã þarã”.iarã, haitele de maidanezi, din a noastrã scumpã þarã”.iarã, haitele de maidanezi, din a noastrã scumpã þarã”.iarã, haitele de maidanezi, din a noastrã scumpã þarã”.iarã, haitele de maidanezi, din a noastrã scumpã þarã”.Cum sã nu iubeºti câinele? Nu e el cel mai bun prieten al

omului? Lui i-au fost dedicate filme, povestiri, picturi ºi câte ºimai câte. Câinii sunt de mai multe categorii: cei de rasã, (careduc o viaþã de huzur, având hoteluri speciale, hranã specialã,medici veterinari de “familie”, magazine de haine, saloane decoafurã), câini de vânãtoare, câini poliþiºti, câini dinamoviºti,câini de pazã ai democraþiei, câini dresaþi, ºi câinii din rasatomberonezo-boschetaro- maidanez (rog a-mi fi iertat faptuldacã am omis vreo categorie). Textul unui arhicunoscut cântecde muzicã uºoarã ne îndeamnã sã iubim ºi câinii vagabonzi,cã sunt mai dracu’ ºtie cum ºi mai lorzi. Dacã ar fi aºa de lorzi,de ce se dau la oameni ºi, drept recunoºtinþã cã îi hrãnesc, lemulþumesc la modul canin cel mai elegant, cu o muºcãturã?Odatã cu apariþia câinilor vagabonzi (cu toate cã unii spun cãnu sunt vagabonzi, ci doar fãrã stãpân, eu îi voi numi încontinuare vagabonzi), cum era ºi firesc, au apãrut ºi organizaþiinon-guvernementale care se ocupã ºi de soarta acestor câini(preocuparea lor principalã rãmânând o cu totul alta),organizaþii care depãºesc cu mult numãrul “vagabonzilor”.Ar mai fi ºi niºte autoritãþi locale care ar trebui sã se ocupe desoarta acestor câini muºcãtori ºi - de ce nu? - de soartacetãþenilor urbei. Deoarece câinii nu pot pãtrunde înMercedesuri, BMW-uri ºi în alte mãrci de mãrci, deci muºcarealor devine imposibilã. Ca o consecinþã logicã, problemaaceasta nu este aºa de importantã pentru domniile lor.Încercãrile timide de sterilizare ºi apoi de eliberare în oraº ºiconstruirea de adãposturi pentru aceste patrupede s-audovedit a fi insuficiente. Acum, în Parlament, se “cloceºte” olege pentru aceste animale. Nu ne aºteptãm la mare lucru dela ea. Rãu este cã numãrul câinilor vagabonzi e în continuãcreºtere, ei devenind din ce în ce mai agresivi. De aceea mãîntreb ºi vã întreb: iubiþi ºi câinii vagabonzi? Întrebarea vã estepusã de cel care a avut “onoarea” de a fi muºcat de numaiunul dintre cei trei câini, care l-au atacat dimineaþa pe rãcoare,orele opt, în 12 septembrie, Anno Domini 2011.

Iubiþi ºi câiniiIubiþi ºi câiniiIubiþi ºi câiniiIubiþi ºi câiniiIubiþi ºi câiniivagabonzi?vagabonzi?vagabonzi?vagabonzi?vagabonzi?

n Pãrerea mea! Pãrerea mea! Pãrerea mea! Pãrerea mea! Pãrerea mea!

SOMAÞIE PUBLICÃSOMAÞIE PUBLICÃSOMAÞIE PUBLICÃSOMAÞIE PUBLICÃSOMAÞIE PUBLICÃÎn urma somaþiilor de platã trimise cãtre utilizatorii

care nu ºi-au onorat obligaþiile contractuale cãtresocietatea noastrã ºi înregistreazã sume restante laplatã, S.C.MERIDIAN 22 S.A. anunþã continuareaacþiunii de debranºare de la reþeaua publicã de apã.

Cheltuielile aferente sistãrii, reluãrii furnizãriiserviciului- în sumã de 1.000 lei, cât ºi costul refaceriicarosabilului afectat- în sumã de 1.000 lei se suportãde utilizator ( conf.Legii nr.51/2006- actualizatã).

Pentru a preveni aceste cheltuieli suplimentare vãsolicitãm sã efectuaþi plata sumelor restante la casieriasocietãþii sau în conturile bancare curente ale societãþiinoastre în cel mai scurt timp posibil.

De asemenea, vã facem cunoscut cã efectuareaplãþii facturilor restante, chiar în ziua programãriipentru debranºare nu exonereazã pe utilizatorulrestant de plata cheltuielilor suplimentare aferentedebranºãrii.

Rebranºarea se va efectua în termen de maxim 5zile lucrãtoare de la efectuarea tuturor plãþilor.

CONDUCEREA SC MERIDIAN 22 SA LUGOJ

n Sã mai ºi gândim! Sã mai ºi gândim! Sã mai ºi gândim! Sã mai ºi gândim! Sã mai ºi gândim!l Un ideal nu este obiect de schimb. (Moshe Charet)l Omule, dacã tu judeci, n-ai iertare, cãci jude-

cându-i pe alþii te condamni pe tine. (Sfântul Pavel)l Cuþitul degeaba taie, cã nu-ºi poate tãia mânerul. (Mahmud de Kachgar)l Cel care ascultã bârfelile este mult mai vinovat

decât cel care le rãspândeºte. (Al Fadl Ibn ªahi)l Þinându-se de mâini, soþii îºi lasã pãcatele sã

cadã printre degete. (Ibn Hanbal)l Cine gândeºte puþin, se înºealã mult. (Leonardo da Vinci)l Când un adevãrat geniu apare pe lume, îl puteþi

recunoaºte dupã acest semn: toþi proºtii se aliazã con-tra lui. (Jonathan Swift)l Fii bun chiar cu un om rãuvoitor; e preferabil sã

astupi botul câinelui cu o îmbucãturã. (Muslah-al-Din Saadi)l Cinstea este mai presus de legi. (Demostene)

n Caricatura sãptãmânii Caricatura sãptãmânii Caricatura sãptãmânii Caricatura sãptãmânii Caricatura sãptãmânii n by CRIV by CRIV by CRIV by CRIV by CRIV

Mircea ANGHEL

LãtrãturiProfitând de nepãsarea

cronicã a autoritãþiilor locale,câinii comunitari au muºcatun câine de pazã al demo-craþiei, chiar pe redactorulºef-adjunct al Actualitãþii.Deºi în presã s-a “lãtrat”foarte mult pe tema acestorpatrupede, se pare cã s-alãtrat la lunã. Cât despreautoritãþi...

ArmoniiDatoritã valorii demon-

strate pe parcursul timpului,Corul “Ion Vidu”, sub ba-gheta magicã a maestruluiRemus Taºcãu, aflat la con-ducere de peste 40 de ani,a fost invitat sã concertezezela ediþia a XX-a a Festivalu-lui “Gerge Enescu”. Merita-telor aplauze, le alãturãmfelicitãrile noastre.

Pentru a înþelege cumguvernul ºi-a bãtut joc deaceºti proprietari îi vomprezenta pe rând ºi vomarãta cele douã valori aledespãgubirilor.

Tyokody Viorica, de la25.964 lei la 1.265 lei;Bandalac Victor Cornel, Ba-tista Dan Paul, Cioclov Ga-briel Mihai, de la 13.626 leila 664 lei; Municipiul Lugoj,de la 127.475 lei la 6.208 lei;Taban Ioan Virgil, de la 27.498 lei la 1.340 lei; Muni-cipiul Lugoj - la dispoziþiaComisiei locale de aplicare alegilor proprietãþii, de la 64.572 lei la 3.146 lei; GrasuGheorghe Costicã, Boncia

Autostrada Lugoj - Deva, oAutostrada Lugoj - Deva, oAutostrada Lugoj - Deva, oAutostrada Lugoj - Deva, oAutostrada Lugoj - Deva, oautostradã a nemulþumirilorautostradã a nemulþumirilorautostradã a nemulþumirilorautostradã a nemulþumirilorautostradã a nemulþumirilor

Lia, de la 206.728 lei la 10.072 lei; Ieþa Adrian Cons-tantin, de la 70.157 lei la 3.418lei; Ieþa Adrian Constantin, dela 4.020 lei la 196 lei; Deli-costea Vasile Mihai, Deli-costea Monica, de la 58.158lei la 2.833 lei; DelicosteaVasile Mihai, Delicostea Mo-nica, de la 22.342 lei la 1.089lei; Miclea Simona, MicleaIon - Petru, de la 24.092 lei la1.174 lei; Miclea Simona,Miclea Ion - Petru, de la 13.995 lei la 682 lei; PavloviciCorneliu ªtefan, PaulsenAdrian Gheorghe, de la 21.207 lei la 1.033 lei; PavloviciCorneliu ªtefan, PaulsenAdrian Gheorghe, de la 15.

099 lei la 736 lei; NeagoeAlexandra, de la 19.028 lei la927 lei; Neagoe Alexandra,de la 15.867 lei la 773 lei;Comãnescu Maria, de la2.578 lei la 126 lei; Comã-nescu Maria, de la 3.100 leila 151 lei; Comãnescu Maria,de la 3.069 lei la 150 lei; Co-mãnescu Maria, de la3.069 lei la 150 lei; Comã-nescu Maria, de la 3.038 leila 148 lei; Comãnescu Maria,de la 3.038 lei la 148 lei;Ghegher Mircea Sever, Ghe-gher Cristina, de la 16.542lei la 806 lei; Miloº Nicoleta,de la 17.278 lei la 842 lei;Miloº Nicoleta, de la 16.880lei la 822 lei; Parohia Roma-no - Catolicã, de la 142.064lei la 6.291 lei; Parohia Ro-mano - Catolicã, de la 139.425 lei la 6.793 lei; NeagoeAlexandra, de la 50.976 lei la2.484 lei; Neagoe Alexandra,de la 48.030 lei la 2.340 lei;Gruia Sorin Dumitru, de la 15.192 lei la 740 lei; Gruia SorinDumitru, de la 9.944 lei la 484lei; Neagoe Angela Mariana,Neagoe Victor, de la 16.910lei la 824 lei; Neagoe AngelaMariana, Neagoe Victor, dela 11.724 lei la 571 lei; LucaConstantin Dãnuþ, Luca Ma-riana, de la 10.803 lei la 526lei; Luca Constantin Dãnuþ,Luca Mariana, de la 8.593lei la 419 lei; Municipiul Lu-goj - la dispoziþia Comisie lo-

cale de aplicare a legilor pro-prietãþii, de la 8,286 lei la 404lei; Municipiul Lugoj - la dis-poziþia Comisie locale de a-plicare a legilor proprietãþii, dela 7.274 lei la 354 lei; CaniaErvinius, de la 9.514 lei la464 lei; Cania Ervinius, de la9.207 lei, la 449 lei; Buta D.Maria, de la 20.133 lei la 981lei; Buta D. Maria, de la 22.680 lei la 1.105 lei; Ion E.Maria, de la 8.808 lei la 429lei; Ion E. Maria, de la 11.294lei la 550 lei; Glosic M. Vasile,de la 4.573 lei la 223 lei;Glosic M. Vasile, de la 6.199lei la 302 lei; Farcaº Mihai,de la 4.542 lei la 221 lei;Farcaº Mihai, de la 6.353 leila 310 lei; Cania A. Ana, de la4.511 lei la 220 lei; Cania A.Ana, de la 6.537 lei la 318 lei;Grangure Paul Flaviu, VilaratSutthiratthana Sopob, de la15.468 lei la 754 lei; GrangurePaul Flaviu, Vilarat Sutthirat-thana Sopob, de la 15.744lei la 767 lei; Manu MelaniaElena, de la 19.826 lei la 966lei; Manu Melania Elena, dela 20.225 lei la 985 lei;Neagoe Victor, Neagoe An-gela, de la 35.907 lei la 1.749lei, Neagoe Victor, NeagoeAngela, de la 36.613 lei la1.784 lei; Goia Dimitrie, GoiaAurica, de la 29.186 lei la1422 lei; Goia Dimitrie, GoiaAurica, de la 23.601 lei la 1.150 lei; Tyokody Viorica, de

la 164.836 lei la 8.031 lei;Stoicu I. Hermina, de la 55.058 lei la 2.682 lei; Baºiu I.Ana, de la 86.147 lei la 4.197lei, Vladu N. Aurora Elena, dela 107.753 lei la 5.250 lei,ªtefler E.P. Francisc Iosif, dela 112.448 lei la 5.478 lei,Troszt F. Elena, de la 136.724lei la 6.661 lei; Ursu G. Tiberiu,de la 184.232 lei la 8.976 lei;Petreuº Sofia Florica, de la81.574 lei la 3.974 lei, Ghe-gher Mircea Sever, GhegherCristina, de la 3.744 lei la 182lei; Municipiul Lugoj - la dis-poziþia Comisiei locale deaplicare a legilor proprietãþii,de la 61 lei la 3 lei; MiclãescuV. Elena, de la 29.647 lei la1.444 lei; Municipiul Lugoj- la dispoziþia Comisiei localede aplicare a legilor proprie-tãþii, de la 103.057 lei la 5.021lei; Storch Nicolae, de la 113.676 lei la 5.538 lei; ªtirbanM. Ioan de la 128.806 lei la6.275 lei; Pleþ I. Ana, de la95.323 lei la 4.644 lei; PoneaI. Ana Florica, de la 69.421lei la 3.382 lei; Mateica I. IosifLucian, de la 41.002 lei la1.998 lei, Olariu Gheorghe,de la 26.363 lei la 1.284 lei;Municipiul Lugoj - la dispo-ziþia Comisiei locale de apli-care a legilor proprietãþii, dela 12.245 lei la 597 lei; Dra-gomir V. Livia Marioara, dela 921 lei la 45 de lei.

Nicolae TOMA

Page 3: Actualitatea 751

ACTUALITATEA 323-29 SEPEMBRIE 2011 PRIM PLAN

BârfeleBârfeleBârfeleBârfeleBârfelede lade lade lade lade laCeasulCeasulCeasulCeasulCeasulElectricElectricElectricElectricElectricn O ºtire de ultimã orã: Boldea a demisionat din partid. Nu

vã speriaþi! Nu este vorba despre primarul nostru FranciscBoldea, ci despre deputatul de Galaþi, Mihai Boldea, iar partidulnu este PSD, ci filiala PDL Galaþi. Acum v-aþi liniºtit?n Aflãm cã în ºcoli se duce o luptã acerbã între profesori

pentru preluarea claselor cu elevi de bani gata. La claseleunde-s elevi cu banii gata nu vrea sã fie nimeni diriginte.n O bãtãlie ºi mai tare se duce însã pentru postul de

director al Nova FM, preluat de curând de o firmã decinci stele. Se vehiculeazã mai multe nume, printre careLupu, Brânduºoni, Feºto, Gangan. O bãtãlie pierdutãam putea spune, pentru cã noul director va fi mai multca sigur o femeie ºi vine de departe, de foarte departe.n Dupã cum ne-a anunþat ministrul Agriculturii,

recolta de grâu din acest an a crescut foarte mult. Dupãcum ne anunþã patronii din panificaþie, ºi preþul pâinii vacreºte. Nu înþelegem de ce, cum nu înþelegem cum cresctoate la noi, numai nivelul de trai nu vrea sã creascã.n Pe drumul Lugoj-Buziaº încã se lucreazã, dar la indi-

catoarele de ocolire nu munceºte nimeni. Deci nu vã aventuraþispre Timiºoara, prin Buziaº, cã o sã vedeþi dacã nu le vedeþi.

FEM PANTFEM PANTFEM PANTFEM PANTFEM PANTA RHEIA RHEIA RHEIA RHEIA RHEIîncãlþãminte,

îmbrãcãminte, marochinãriin str. Unirii nr.2, telefon: 0356.452.204.n str. Avram Iancu nr.3, telefon: 0356. 175.663

în fiecare vineri,reducere de 10%la toate produsele

Orar:Orar:Orar:Orar:Orar:9-189-189-189-189-18

AlegePANTARHEI,alegepreþul

corect!

SC BUªUSC BUªUSC BUªUSC BUªUSC BUªUCOSPIC SRLCOSPIC SRLCOSPIC SRLCOSPIC SRLCOSPIC SRL

Lugoj,Lugoj,Lugoj,Lugoj,Lugoj,strstrstrstrstr. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Ep. Ioan Bãlan nr. Ep. Ioan Bãlan nr. Ep. Ioan Bãlan nr. Ep. Ioan Bãlan nr. Ep. Ioan Bãlan nr.27,.27,.27,.27,.27,

executã:executã:executã:executã:executã:n confecþii metalice,

balustradã inox,inele de criptã din inox.n comercializeazã

uºi din lemn,geamuri ºi oglinzi.

Pentru comenzi ºi informaþii:Pentru comenzi ºi informaþii:Pentru comenzi ºi informaþii:Pentru comenzi ºi informaþii:Pentru comenzi ºi informaþii:TTTTTel. 0256.358.158el. 0256.358.158el. 0256.358.158el. 0256.358.158el. 0256.358.158TTTTTel. 0744.582.608el. 0744.582.608el. 0744.582.608el. 0744.582.608el. 0744.582.608

SC WITEXT SA LUGOJSC WITEXT SA LUGOJSC WITEXT SA LUGOJSC WITEXT SA LUGOJSC WITEXT SA LUGOJdeschide începând cu 15.10.2011

o nouã linie de producþie în cadrul secþieide confecþii încãlþãminte.

Cererile de angajare se primesc la sediul societãþii dinLugoj, str. N.Titulescu, nr. 78, tel. 0256/351634; 0256/

353176; fax: 0256/353550; e-mail: [email protected].

Parteneri de afaceri, cele mai reprezentative firme îndomeniu: HOGAN, BIKKENBERG, ROSSIGNOL-LANGE,TEHNICA, pentru meseriile: croit, cusut, cusut strobel, montat.

Se oferã: condiþii avantajoase de retribuire, prime deproductivitate, prime de prezenþã, prime de sãrbãtori,

tichete de masã, în caz de nevoie, transport.

Poliþiºtii lugojeni au luatPoliþiºtii lugojeni au luatPoliþiºtii lugojeni au luatPoliþiºtii lugojeni au luatPoliþiºtii lugojeni au luatla verificat tot ce miºcãla verificat tot ce miºcãla verificat tot ce miºcãla verificat tot ce miºcãla verificat tot ce miºcã

Poliþiºtii din Timiº, Arad, Bihor ºi Alba au desfãºurat îndimineaþa de marþi (19 septembrie 2011) 12 percheziþiisimultane în cele patru judeþe, ce vizeazã o grupare care seocupa de contrabandã cu alcool ºi evaziune fiscalã.Purtãtorul de cuvânt al Poliþiei Timiº, Emil Andrei, a declaratcã poliþiºtii din Timiº instrumenteazã, de trei luni, un dosarpenal de evaziune fiscalã ºi contrabandã de alcool, iar marþidimineaþa, în cadrul acestui dosar, au fost organizate 12percheziþii simultane în judeþele Timiº, Arad, Bihor ºi Alba.Dintre acestea, patru sunt în judeþul Timiº, iar opt în judeþeleArad, Bihor ºi Alba. Din primele informaþii, sunt vizate celpuþin cinci persoane care erau implicate în producerea,transportul ºi vânzarea de alcool fãrã plata taxelor legale.

Contrabandã cu alcoolContrabandã cu alcoolContrabandã cu alcoolContrabandã cu alcoolContrabandã cu alcool

Poliþiºtii din cadrulPoliþiei municipiului Lugojau desfãºurat o acþiune, ladata de 16 septembrie2011, începând cu ora6.30, de prevenire ºi com-batere a faptelor antiso-ciale, actelor ilicite de co-merþ ºi a nerespectãrii co-dului rutier. Cu aceastãocazie, au fost constatate9 infracþiuni ºi au fostaplicate 42 de sancþiunicontravenþionale în valoa-re totalã de 7.770 de lei.Dintre cele 213 persoanelegitimate, 27 au fost con-duse la sediul poliþiei undeau fost amprentate ºi in-troduse în evidenþele depoliþie. Totodatã au fostcontrolate 21 de societãþicomerciale ºi ridicate învederea confiscãrii produ-se de panificaþie în valoarede 560 de lei ºi 22 de pa-chete de þigãri. Pe linierutierã au fost ridicate douã

permise de conducere învederea suspendãrii drep-tului de a conduce auto-turisme pe drumurile pu-blice ºi 5 certificate deînmatriculare fiind adresa-te de asemenea recoman-dãri participanþilor la trafic.Au fost depistaþi P. I. F. de15 ani din Timiºoara, cureºedinþa fãrã forme legaleîn municipiul Lugoj, sus-pect cã, la data de 30.03.2011, a sustras un mo-ped parcat pe strada Tine-reþii, proprietatea lui P.Ioan, C. Valentin, de 25 anidin Hezeriº, suspect defurtul a douã biciclete peraza municipiului Lugoj ºiP. O. I., de 16 ani dinMãguri, care în cursul luniiaprilie 2011, a sustrasdintr-un magazin maimulte bunuri.

Poliþiºtii au depistat întrafic o autoutilitarã aparþi-nând unei societãþi co-

merciale din localitateaSoceni, judeþul Caraº Se-verin, care a transportat208 bucãþi de pâine pentrucare nu a deþinut acte deprovenienþã fiind luatãmãsura sancþionãrii con-

travenþionale ºi a ridicãriiîn vederea confiscãrii a în-tregii cantitãþi de pâine. Deasemenea, poliþiºtii au de-pistat-o pe Maria M. dinLugoj, care, conducândautoturismul proprietatepersonalã, a traversat in-tersecþia pe culoarea roºie asemaforului. Poliþiºtii i-au re-þinut permisul de conducerepe o perioadã de 30 de zile ºii-au aplicat o sancþiune con-

travenþionalã.Cu oocaziacontrolului efectuat la o so-cietate comercialã cu punctde lucru pe strada Unirii dinLugoj, care a expus sprevânzare mai multe bunuri deîmbrãcãminte contrafãcute,pe numele administratoruluia fost întocmit un dosar pe-nal pentru încãlcarea legiiprivind mãrcile ºi indicaþiilegeo-grafice iar bunurile aufost confiscate.

n Produse de contrabandãProduse de contrabandãProduse de contrabandãProduse de contrabandãProduse de contrabandãÎn timp ce executau serviciul de patrulare pe razaÎn timp ce executau serviciul de patrulare pe razaÎn timp ce executau serviciul de patrulare pe razaÎn timp ce executau serviciul de patrulare pe razaÎn timp ce executau serviciul de patrulare pe raza

comunei Margina, în 14.09.2011, poliþiºtii din Belinþcomunei Margina, în 14.09.2011, poliþiºtii din Belinþcomunei Margina, în 14.09.2011, poliþiºtii din Belinþcomunei Margina, în 14.09.2011, poliþiºtii din Belinþcomunei Margina, în 14.09.2011, poliþiºtii din Belinþau oprit pentru control un autoturism. Au procedatau oprit pentru control un autoturism. Au procedatau oprit pentru control un autoturism. Au procedatau oprit pentru control un autoturism. Au procedatau oprit pentru control un autoturism. Au procedatla legitimarea conducãtorului auto stabilind cã sela legitimarea conducãtorului auto stabilind cã sela legitimarea conducãtorului auto stabilind cã sela legitimarea conducãtorului auto stabilind cã sela legitimarea conducãtorului auto stabilind cã senumeºte C. Dãnuþ, de 38 ani, din Mãnãºtiurnumeºte C. Dãnuþ, de 38 ani, din Mãnãºtiurnumeºte C. Dãnuþ, de 38 ani, din Mãnãºtiurnumeºte C. Dãnuþ, de 38 ani, din Mãnãºtiurnumeºte C. Dãnuþ, de 38 ani, din Mãnãºtiur, iar cu, iar cu, iar cu, iar cu, iar cuocazia controlului efectuat asupra autoturismuluiocazia controlului efectuat asupra autoturismuluiocazia controlului efectuat asupra autoturismuluiocazia controlului efectuat asupra autoturismuluiocazia controlului efectuat asupra autoturismuluiau fost descoperite 94 de cartuºe de þigãri netimbrateau fost descoperite 94 de cartuºe de þigãri netimbrateau fost descoperite 94 de cartuºe de þigãri netimbrateau fost descoperite 94 de cartuºe de þigãri netimbrateau fost descoperite 94 de cartuºe de þigãri netimbrateaºezate pe bancheta din spate ºi 90 de litri alcoolaºezate pe bancheta din spate ºi 90 de litri alcoolaºezate pe bancheta din spate ºi 90 de litri alcoolaºezate pe bancheta din spate ºi 90 de litri alcoolaºezate pe bancheta din spate ºi 90 de litri alcoolrafinat netimbrat de provenienþã strãina ambalat înrafinat netimbrat de provenienþã strãina ambalat înrafinat netimbrat de provenienþã strãina ambalat înrafinat netimbrat de provenienþã strãina ambalat înrafinat netimbrat de provenienþã strãina ambalat înflacoane din plastic a câte un litru. Pe numeleflacoane din plastic a câte un litru. Pe numeleflacoane din plastic a câte un litru. Pe numeleflacoane din plastic a câte un litru. Pe numeleflacoane din plastic a câte un litru. Pe numeleacestuia s-a întocmit dosar penal pentru comitereaacestuia s-a întocmit dosar penal pentru comitereaacestuia s-a întocmit dosar penal pentru comitereaacestuia s-a întocmit dosar penal pentru comitereaacestuia s-a întocmit dosar penal pentru comitereainfracþiunii de deþinere de produse accizabileinfracþiunii de deþinere de produse accizabileinfracþiunii de deþinere de produse accizabileinfracþiunii de deþinere de produse accizabileinfracþiunii de deþinere de produse accizabilenemarcate peste limita a 10.000 de þigarete fapta,nemarcate peste limita a 10.000 de þigarete fapta,nemarcate peste limita a 10.000 de þigarete fapta,nemarcate peste limita a 10.000 de þigarete fapta,nemarcate peste limita a 10.000 de þigarete fapta,iar produsele au fost ridicate în vederea confiscãrii.iar produsele au fost ridicate în vederea confiscãrii.iar produsele au fost ridicate în vederea confiscãrii.iar produsele au fost ridicate în vederea confiscãrii.iar produsele au fost ridicate în vederea confiscãrii.

n Fãgeþenii s-au ales cu dosare penale Fãgeþenii s-au ales cu dosare penale Fãgeþenii s-au ales cu dosare penale Fãgeþenii s-au ales cu dosare penale Fãgeþenii s-au ales cu dosare penalePoliþiºtii din cadrul Poliþiei Fãget au

dispus, cu avizul procurorului de caz,începerea urmãririi în dosarele privind peVictor B., de 21 ani, din oraºul Fãget, subaspectul sãvârºirii infracþiunii de furt calificatîn paguba avutului privat, constând în aceeacã, în perioada decembrie 2010 – ianuarie2011, a sustras diferite materiale feroase ºineferoase din cadrul unei societãþi

comerciale ºi pe Marcel V., de 34 ani, VasileC. de 35 ani ºi Nicolae C. de 55 ani, subaspectul sãvârºirii infracþiunilor de braconajcinegetic ºi nerespectarea regimului armelorºi muniþiilor, constând în aceea cã, în datade 11.09.2011, au fost depistaþi în pãdureaOcolului Silvic Fãget, având asupra lor treiarme ºi muniþia aferentã, din care una deþi-nutã ilegal.

Lugoj, strada UniriiLugoj, strada UniriiLugoj, strada UniriiLugoj, strada UniriiLugoj, strada Unirii

n Un tânãr a fost bãtut Un tânãr a fost bãtut Un tânãr a fost bãtut Un tânãr a fost bãtut Un tânãr a fost bãtutcu sãlbãticie de doi tâlharicu sãlbãticie de doi tâlharicu sãlbãticie de doi tâlharicu sãlbãticie de doi tâlharicu sãlbãticie de doi tâlhari

Încã un incident violent la Deta: un tânãr a fost bãtut cusãlbãticie de doi tâlhari. Un tânãr de 22 de ani, care tocmaise întorsese de la muncã din Italia a fost bãtut cu sãlbãticiede doi bãrbaþi, la Deta, care i-au furat apoi 240 de euro.Tâlharii au fost prinºi de poliþiºtii din Timiº în mai puþin de24 de ore. Duminicã dupã-amiazã (18 septembrie 2011)C.F. Vasile s-a oprit la un bar din Deta, unde a consumat maimulte bãuturi alcoolice. La plecare, el a fost abordat de doibãrbaþi – Z.I. Daniel, de 25 de ani, ºi B. Dorin, de 33 de ani– care l-au întrebat dacã nu doreºte sã schimbe euro. Cândtânãrul a scos portofelul, aceºtia l-au lovit cu pumnii ºi cu ocheie de maºinã în zona feþei, iar apoi i-au furat toþi banii dinportofel, 240 de euro. Rãnit serios, tânãrul a ajuns la SpitalulJudeþean din Timiºoara, unde a primit îngrijiri medicale. Ceidoi tâlhari nu s-au bucurat prea mult de pradã, pentru cã aufost prinºi în mai puþin de 24 de ore de poliþiºtii din Deta. Eiau fost reþinuþi pentru 24 de ore sub acuzaþia de tâlhãrie ºiurmeazã sã fie prezentaþi în faþa magistraþilor JudecãtorieiDeta cu propunere de arestare preventivã.

n Un ºofer din Balinþ Un ºofer din Balinþ Un ºofer din Balinþ Un ºofer din Balinþ Un ºofer din Balinþconducea bãut la Coºteiconducea bãut la Coºteiconducea bãut la Coºteiconducea bãut la Coºteiconducea bãut la Coºtei

În timp ce desfãºurau activitãþi de control ºi suprave-ghere a traficului rutier pe D.J.609B, pe raza localitãþiiCoºteiu, în 19 septembrie 2011, poliþiºti l-au depistatpe A. Costicã, din localitatea Balinþ, care conducea unautoturism, iar în urma testãri cu aparatul alcooltest arezultat o valoare de 1,09mg/l alcool pur în aerul expirat.Persoana în cauzã a fost condusã la Spitalul Lugoj pentrurecoltarea probelor biologice, pe numele sãu fiind întocmitun dosar penal pentru sãvârºirea infracþiunii deconducere pe drumurile publice a unui autoturism avândo îmbibaþie alcoolicã peste limita legalã.

Page 4: Actualitatea 751

ACTUALITATEA 23-29 SEPEMBRIE 20114 SOCIAL

ADI PLASTADI PLASTADI PLASTADI PLASTADI PLASTPremierã în Lugoj: STICLÃ 4 SEASON (4 anotimpuri)

la preþ de sticlã normalã, consideratãcea mai bunã sticlã de rezistenþã termicã

Calitatea nereprezintã, preþulne recomandã

n Contact: 0731.353.635; 0731.010.742.

n Program: luni-vineri 9-18; sâmbãtã 9-14.

NE GÃSIÞI LA ADRESELE: n strada Timiºorii nr. 56

(vizavi de Sala Sporturilor);n strada Plopilor nr. 16;n strada Gherghinelor (lângã piaþã).n Fãget, str. Avram Iancu nr. 4

Oferim 15%DISCOUNT, iar laplata integralã aprodusului mai

beneficiaþide încã 10%

kikirimikirikikirimikirikikirimikirikikirimikirikikirimikiri

ªCOALA DE ªOFERIªCOALA DE ªOFERIªCOALA DE ªOFERIªCOALA DE ªOFERIªCOALA DE ªOFERIAUTO NICUAUTO NICUAUTO NICUAUTO NICUAUTO NICU

Vã oferã posibilitatea obþinerii permisuluiauto pentru categoriile A, A1, B ºi MOPED

0256.352.936 - Lugoj0726.701.608 - Fãget

Informaþii suplimentare:Lugoj, str. Caransebeºului nr. 9

Tel. 0722.376.133

Tel.

99999.00.00.00.00.00 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14.30.30.30.30.30

Sâmbãtã ºi duminica LIBERPROGRAM:

SILCOMSILCOMSILCOMSILCOMSILCOM SA SA SA SA SAcu sediul în Lugoj,

str. Timiºorii numãrul 143-147

angajeazãangajeazãangajeazãangajeazãangajeazãn inginer proiectant

cu experienþã în domeniulconstrucþiilor de maºini,cunoscãtor de AUTOCAD

ºi desen tehnic,la nivel foarte bine.

Informaþii la sediul firmeiInformaþii la sediul firmeiInformaþii la sediul firmeiInformaþii la sediul firmeiInformaþii la sediul firmei sau la telefon: 0256/307.336. sau la telefon: 0256/307.336. sau la telefon: 0256/307.336. sau la telefon: 0256/307.336. sau la telefon: 0256/307.336.

pub

licita

te

În campania electoralã din anul 2008, candidatul de atunci FranciscBoldea, Primarul de azi, a promis electoratului cã dacã va fi ales vapune în practicã un program intitulat de dânsul „De la periferie sprecentru”.

Astãzi, dupã primii trei ani ai mandatului, orice lugojean poate faceun bilanþ al acestei perioade, ºi poate observa cã programul esteprogramul esteprogramul esteprogramul esteprogramul esterealizat în proporþie de peste 90%realizat în proporþie de peste 90%realizat în proporþie de peste 90%realizat în proporþie de peste 90%realizat în proporþie de peste 90%. Asta dovedeºte seriozitate, re-spect pentru cetãþeni ºi onorarea cuvântului dat lor!

Putem vedea cum au fost asfaltate ºi cum continuã programul deasfaltare a 70 de strãzi, continuã refacerea trotuarelor, a fost modernizatiluminatul stradal, continuã investiþiile în ºcolile lugojene prinprogramul „Curtea ºcolii”, au fost date în folosinþã mai multe creºe, aufost demarate lucrãrile la noul pod pietonal de peste Timiº, a fost datîn folosinþã Bazarul, au fost amenajate parcãri noi, au fost date în

Boldea ºtie ºi dovedeºte cã faceBoldea ºtie ºi dovedeºte cã faceBoldea ºtie ºi dovedeºte cã faceBoldea ºtie ºi dovedeºte cã faceBoldea ºtie ºi dovedeºte cã facefolosinþã noi apartamente ANL, se dezvoltã un nou cartier în oraº,cartierul Militari, se deruleazã investiþii deosebite la Spitalul Munici-pal, sunt amenajate parcuri noi ºi se modernizeazã cele existente, cumclãdiri vechi ale oraºului au fost renovate ºi puse în valoare: Muzeul,Biblioteca, Primãria, Galeria Pro Arte, sunt depuse proiecte europenepentru mai multe obiective de investiþii din oraº, cum Lugojul acum Lugojul acum Lugojul acum Lugojul acum Lugojul aredevenit viuredevenit viuredevenit viuredevenit viuredevenit viu ºi doreºte înfrãþiri cu alte oraºe europene din Macedoniaºi Austria, ºi exemplele pot fi mult mai multe!

Toate acestea ºi multe altele au fost realizate fãrã ca Primarul sã fieajutat de cãtre un partid aflat la guvernare, ba dimpotrivã, în ciudaopoziþiei constante a consilierilor PD-L, ºi în ciuda tuturor piedicilorivite pe parcursul acestor ani de mandat. Pe bunã dreptate ne întrebãmoare cum ar fi arãtat Lugojul azi dacã am fi putut fi ajutaþi de autoritãþilestatului ºi dacã structura Consiliului Local ar fi fost una favorabilãproiectelor de viitor ale Primarului Boldea.

ªtim cã lugojenii apreciazã în majoritatea lor tot ceea ce s-a fãcut înLugoj ºi de aceea suntem convinºi de susþinerea pe care o acordãPrimarului Francisc Boldea. Pe aceºtia îi asigurãm cã, în continuareîn continuareîn continuareîn continuareîn continuarePrimarul lorPrimarul lorPrimarul lorPrimarul lorPrimarul lor, cu, cu, cu, cu, cu tenacitatea ºi hotãrârea de care a dat dovadãtenacitatea ºi hotãrârea de care a dat dovadãtenacitatea ºi hotãrârea de care a dat dovadãtenacitatea ºi hotãrârea de care a dat dovadãtenacitatea ºi hotãrârea de care a dat dovadã, vaface din Lugoj oraºul de care sã fim cu toþii mândrii!

PPPPP.S. Cerem scuze cetãþenilor Lugojului pentru minciunile scrise.S. Cerem scuze cetãþenilor Lugojului pentru minciunile scrise.S. Cerem scuze cetãþenilor Lugojului pentru minciunile scrise.S. Cerem scuze cetãþenilor Lugojului pentru minciunile scrise.S. Cerem scuze cetãþenilor Lugojului pentru minciunile scrisedouã pagini mai în urmã de oameni care ºi-au bãtut joc de familiiledouã pagini mai în urmã de oameni care ºi-au bãtut joc de familiiledouã pagini mai în urmã de oameni care ºi-au bãtut joc de familiiledouã pagini mai în urmã de oameni care ºi-au bãtut joc de familiiledouã pagini mai în urmã de oameni care ºi-au bãtut joc de familiilelor toatã viaþa ºi nu au alt obiectiv decât sã îl jigneascã pe Primarullor toatã viaþa ºi nu au alt obiectiv decât sã îl jigneascã pe Primarullor toatã viaþa ºi nu au alt obiectiv decât sã îl jigneascã pe Primarullor toatã viaþa ºi nu au alt obiectiv decât sã îl jigneascã pe Primarullor toatã viaþa ºi nu au alt obiectiv decât sã îl jigneascã pe PrimarulFrancisc Boldea ºi pe familia acestuia.Francisc Boldea ºi pe familia acestuia.Francisc Boldea ºi pe familia acestuia.Francisc Boldea ºi pe familia acestuia.Francisc Boldea ºi pe familia acestuia.

Ei ºtiu cã ceea ce scriu sunt minciuni, cã acum au fost atraseEi ºtiu cã ceea ce scriu sunt minciuni, cã acum au fost atraseEi ºtiu cã ceea ce scriu sunt minciuni, cã acum au fost atraseEi ºtiu cã ceea ce scriu sunt minciuni, cã acum au fost atraseEi ºtiu cã ceea ce scriu sunt minciuni, cã acum au fost atrasefonduri europene cât nu au fost ei în stare sã facã în trei man-fonduri europene cât nu au fost ei în stare sã facã în trei man-fonduri europene cât nu au fost ei în stare sã facã în trei man-fonduri europene cât nu au fost ei în stare sã facã în trei man-fonduri europene cât nu au fost ei în stare sã facã în trei man-date, dar de ciudã cã acum Lugojul aratã ca un oraº european ºidate, dar de ciudã cã acum Lugojul aratã ca un oraº european ºidate, dar de ciudã cã acum Lugojul aratã ca un oraº european ºidate, dar de ciudã cã acum Lugojul aratã ca un oraº european ºidate, dar de ciudã cã acum Lugojul aratã ca un oraº european ºinu ca un oraº al nimãnui cum a fost pânã în anul 2008, încearcãnu ca un oraº al nimãnui cum a fost pânã în anul 2008, încearcãnu ca un oraº al nimãnui cum a fost pânã în anul 2008, încearcãnu ca un oraº al nimãnui cum a fost pânã în anul 2008, încearcãnu ca un oraº al nimãnui cum a fost pânã în anul 2008, încearcãprin orice mijloace, chiar ºi prin atacuri mincinoase ºi meschineprin orice mijloace, chiar ºi prin atacuri mincinoase ºi meschineprin orice mijloace, chiar ºi prin atacuri mincinoase ºi meschineprin orice mijloace, chiar ºi prin atacuri mincinoase ºi meschineprin orice mijloace, chiar ºi prin atacuri mincinoase ºi meschinecu care ne-au obiºnuit, sã împroaºte cu noroi tot ce se face buncu care ne-au obiºnuit, sã împroaºte cu noroi tot ce se face buncu care ne-au obiºnuit, sã împroaºte cu noroi tot ce se face buncu care ne-au obiºnuit, sã împroaºte cu noroi tot ce se face buncu care ne-au obiºnuit, sã împroaºte cu noroi tot ce se face bunpentru oraº ºi lugojeni.pentru oraº ºi lugojeni.pentru oraº ºi lugojeni.pentru oraº ºi lugojeni.pentru oraº ºi lugojeni.

Departamentul de presã al P.S.D. Lugoj

n Infractori ºi infracþiuniInfractori ºi infracþiuniInfractori ºi infracþiuniInfractori ºi infracþiuniInfractori ºi infracþiuniPoliþiºtii din cadrul Secþiei 10 Poliþie Ruralã au început

urmãrirea penalã în dosarul privind pe Florin M. de 36 ani, dinOhaba Lungã, sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de neres-pectarea regimului armelor ºi muniþiilor, constând în aceea cã,în data de 05.07.2011, a fost depistat în Ohaba Lungã, avândasupra sa 9 cartuºe, calibrul 12 mm. Cu ocazia activitãþilorprivind combaterea infracþionalitãþii au fost depistaþi, în timp cecomiteau diferite fapte infracþionale, urmãtorii: Ioan H. de 57ani, tot din Ohaba Lungã, care deþinea ilegal la domiciliu oarmã cu aer comprimat, calibrul 4,5 mm. Acesta este cercetatîn continuare sub aspectul sãvârºirii infracþiunii denerespectarea regimului armelor ºi muniþiilor. Marius R. de49 ani, din oraºul Fãget, care a sustras 100 kg de porumb depe o holdã particularã. Acesta este cercetat în continuare subaspectul sãvârºirii infracþiunii de furt calificat.

n Avea numerele deAvea numerele deAvea numerele deAvea numerele deAvea numerele deînmatriculare expirateînmatriculare expirateînmatriculare expirateînmatriculare expirateînmatriculare expirate

Poliþiºtii l-au depistat la data 19 septembrie 2011, înjurul orei 18.00, pe A. C. Ioan, de 26 de ani, care acondus un autoturism pe D.N.6, în localitatea TopolovãþuMare, având numerele de înmatriculare expirate. Penumele sãu poliþiºtii i-au întocmit un dosar penal pentrucomiterra infracþiunii de conduce pe drumurile publicea unui autoturism având numerele de înmatriculareexpirate. Cercetãrile vor continua.

n Secretarul general al PDL, Ioan Oltean, susþine cãSebastian Lãzãroiu nu a ajuns ministru “în temeiul calitãþilorsale excepþionale”, ci pentru cã l-a pus PDL. Dacã politica denumiri de miniºtri a PDL nu are la bazã calitãþile excepþionaleale celui care este “uns” în funcþia de ministru, argumentulzdrobitor fiind acela cã a fost numit de PDL, atunci nu maitrebuie sã ne mirãm de politica dezastruoasã dusã de Guvern.n ªtiri care ne vorbesc despre, ºomaj, corupþie, prostituþie,

fraude, violuri, incesturi, atentate teroriste, spargeri de bãncisau de case de amanet, crime, politicã dezastruoasã, recesiune,crizã, taxe ºi impozite mãrite, legi neaplicate, noi ºi noi disponi-bizãri, accidente, cutremure, inundaþii, incendii, lipsa medica-mentelor, învãþãmânt românesc falimentar, alegeri, mitã electo-ralã, regionalizare, pauperizare, dictaturã bãsescianã, alianþepolitice, abuzuri, economie falimentarã, incompetenþã, ajutoarepentru încãlzire, lipsa locurilor de muncã, lipsa de perspectivãa tineretului, divorþuri “, celebre” ºi cãsãtorii aºiºderea, emigrare,rãzboaie, explozii, pensionari, sinucideri, au devenit banale.Iatã, în sfârºit o ºtire senzaþionalã! Este cert! Viorica de la Clejanieste însãrcinatã. Acum, cã am aflat asta, sunt mult mai liniºtit.n În timp ce pe la alte instituþii Guvernul face reduceri

de personal “en gros”, el, Guvernul nostru drag ºi ineficace,ºi-a mai tras un minister. Ministerul Afacerilor Europene,portofoliu ocupat, de curând, de cãtre Leonard Orban.Cum afacerile europene nu au nicio legãturã cu afacerileexterne, crearea noului minister este una cât se poate delogicã. Comitete ºi comiþii, ministere...n Parlamentul a aprobat marþi, propunerea liberalior de a-

l invita pe 25 oct. , atunci când Majestaea Sa va împlinivenerabila vârstã de 90 de ani, pe regele Mihai într-o ºedinþãsolemnã a Legislativului. Propunerea a fost adoptatã cu 203voturi “pentru”, douã “împotrivã” ºi 46 de abþineri. Un gestfrumos, normal, inteligent, reparator. Mircea ANGHEL

DreptDreptDreptDreptDreptla replicãla replicãla replicãla replicãla replicã

Referitor la declaraþiilepublicate în ziarele “Actua-litatea” ºi “Monitorul de Lu-goj”, din data de 15-22 sep-tembrie 2011, de cãtre dl.primar FRANCISC BOLDEA,aº dori sã fac urmãtoareleprecizãri: în primele 8 luni dinacest an s-au internat în com-partimentul TBC 37 pacienþidin Lugoj, 38 pacienþi dinteritoriul arondat Lugojului(împreuna reprezentând82% din totalul pacienþilorinternaþi), 12 pacienþi din altelocalitãþi ale judeþului ºi numai5 pacienþi extrajudeþ.

Aceasta este situaþia realãºi oricând verificabilã dinregistrele noastre de inter-nare. Respectând afirmaþiiled-lui primar, care dezinfor-meazã ºi, mai mult chiar, dis-crimineazã, ar trebui ca pri-marii localitãþilor limitrofe sã-

Dispensarul TBC Lugoj are arondatDispensarul TBC Lugoj are arondatDispensarul TBC Lugoj are arondatDispensarul TBC Lugoj are arondatDispensarul TBC Lugoj are arondatun teritoriu cu 83.000 locuitoriun teritoriu cu 83.000 locuitoriun teritoriu cu 83.000 locuitoriun teritoriu cu 83.000 locuitoriun teritoriu cu 83.000 locuitori

ºi construiascã spitale TBCpentru concetãþenii lor.

Având în vedere cã suntcetãþeni români, cã plãtescasigurãri de sãnãtate la CAS-TM, consider cã putem in-terna pacienþii din orice lo-calitate a judeþului ºi – maimult – chiar ºi din þarã. Suntunele situaþii critice – cazurisociale venite sã munceascã,pãrinþi în vârstã care stau lacopii ºi care sunt diagnos-ticaþi cu aceastã patologie,care reprezintã o urgenþãepidemiologicã, ºi ca ataretrebuie internaþi.

Din respect ºi devotamentpentru profesia pe care oslujesc de 30 de ani, nu-mipermit sã divulg în publicadevãrata situaþie a patologieibacilare din Lugoj, existând4 focare de tuberculozã de ogravitate extremã, ºi-l rogrespectuos pe dl primar sãse informeze ºi sã nu neobstrucþioneze în munca de

depistare ºi eradicare aacestei boli. Menþionez ºifaptul cã pacienþii veniþi dinafara judeþului Timiº suntinternaþi ºi în celelalte secþiiale spitalului ºi nu s-a discutatnicio-datã aceastã situaþieca fiind ilegalã, ci din contrã,am considerat-o chiar ca oapreciere la adresa perso-nalului medical, partea finan-ciarã fiind reglatã de persoa-nele ºi instituþiile avizate.

Dispensarul TBC Lugojare arondat un teritoriu cu83.000 locuitori, pe caresuntem obligaþi sã-i îngrijim(chiar dacã nu se pot numilugojeni). Aceºti cetãþeniparticipã la creºterea bunãs-tãrii municipiului nostru prinocuparea locurilor de mun-cã, prin valorificarea produ-selor agricole în pieþele lu-gojene, prin copiii care frec-venteazã cursurile ºcolare ºi

universitare din oraº, având,prin urmare, ºi dreptul de a fitrataþi corespunzãtor.

Tuberculoza fiind o ur-genþã mondialã din 2002,conform OMS, eu, domnuleprimar, nu tratez localitãþi,buletine, situaþie materialã,vârstã, religie, ci tratez OA-MENI BOLNAVI.

Dr. Maria Popescu,ªef secþie

Pneumoftiziologie

Page 5: Actualitatea 751

ACTUALITATEA 523-29 SEPEMBRIE 2011 SOCIAL

podele laminate, lambriuri,tavane, amenajãri interioare

Tel: 0729.404.111 Tel: 0256/[email protected] str. Mãrãºeºti nr. 2

CELSICOCELSICOCELSICOCELSICOCELSICO

Numere câºtigãtoare:Numere câºtigãtoare:Numere câºtigãtoare:Numere câºtigãtoare:Numere câºtigãtoare:5, 10, 12, 15, 17, 20,5, 10, 12, 15, 17, 20,5, 10, 12, 15, 17, 20,5, 10, 12, 15, 17, 20,5, 10, 12, 15, 17, 20,dar nu la 6 din 49.dar nu la 6 din 49.dar nu la 6 din 49.dar nu la 6 din 49.dar nu la 6 din 49.

SuntSuntSuntSuntSuntdiscounturile veriidiscounturile veriidiscounturile veriidiscounturile veriidiscounturile verii

20112011201120112011la podele laminatela podele laminatela podele laminatela podele laminatela podele laminate

ºi lambriuriºi lambriuriºi lambriuriºi lambriuriºi lambriuri

Cabinet MedicalCabinet MedicalCabinet MedicalCabinet MedicalCabinet MedicalObstetricã-GinecologieObstetricã-GinecologieObstetricã-GinecologieObstetricã-GinecologieObstetricã-Ginecologie

DR. NIÞU RÃZVANDR. NIÞU RÃZVANDR. NIÞU RÃZVANDR. NIÞU RÃZVANDR. NIÞU RÃZVANl Medic Specialist Clinica Universitarã deObstetricã-Ginecologie „Bega” Timiºoara

Adresa: Lugoj, Str. Oltului nr.3, ap.1(fosta Policlinicã)

Orar: Luni, Miercuri, Vineri: 16-19.Tel.: 0723.572.811 sau 0752.119.994.

n consultaþii ginecologice complete,test Papanicolau n ecografii abdominaleºi endovaginale n tratamentul colului prin

electrocauterizare n mici intervenþiichirurgicale – montare sterilet

n investigarea ºi tratamentul sterilitãþiin urmãrirea sarcinii n asistenþã la naºtere

la Clinica „Bega” Timiºoara ºi lamaternitãþile private din Timiºoara

n întrerupere de sarcinã întrerupere de sarcinã întrerupere de sarcinã întrerupere de sarcinã întrerupere de sarcinãla cerere, prin aspiraþiela cerere, prin aspiraþiela cerere, prin aspiraþiela cerere, prin aspiraþiela cerere, prin aspiraþieNOU!

SALPRESTSALPRESTSALPRESTSALPRESTSALPRESTSC SALPREST SA Lugoj invitã toþiinvitã toþiinvitã toþiinvitã toþiinvitã toþi

beneficiarii serviciilor de salubritatebeneficiarii serviciilor de salubritatebeneficiarii serviciilor de salubritatebeneficiarii serviciilor de salubritatebeneficiarii serviciilor de salubritate– persoane fizice la sediul societãþii– persoane fizice la sediul societãþii– persoane fizice la sediul societãþii– persoane fizice la sediul societãþii– persoane fizice la sediul societãþiisituat în Lugoj, strada Plopilor nrsituat în Lugoj, strada Plopilor nrsituat în Lugoj, strada Plopilor nrsituat în Lugoj, strada Plopilor nrsituat în Lugoj, strada Plopilor nr. 22,. 22,. 22,. 22,. 22,pentru reînnoirea contractelor depentru reînnoirea contractelor depentru reînnoirea contractelor depentru reînnoirea contractelor depentru reînnoirea contractelor desalubritate.salubritate.salubritate.salubritate.salubritate.

Actele necesare (copii xerox) pentruîntocmirea contractului sunt: actul deidentitate, contractul vânzare-cumpãrare,certificat urbanism etc.

Informaþii suplimentare se pot obþineInformaþii suplimentare se pot obþineInformaþii suplimentare se pot obþineInformaþii suplimentare se pot obþineInformaþii suplimentare se pot obþinela numerele de telefon:la numerele de telefon:la numerele de telefon:la numerele de telefon:la numerele de telefon:

Secretariat 0256 – 3528340726 – 234554,între orele 7,30 – 14,30.

“Doresc sã fac un brand din dulceaþa de smochine,“Doresc sã fac un brand din dulceaþa de smochine,“Doresc sã fac un brand din dulceaþa de smochine,“Doresc sã fac un brand din dulceaþa de smochine,“Doresc sã fac un brand din dulceaþa de smochine,din þuica de smochine ºi din smochinele uscate”din þuica de smochine ºi din smochinele uscate”din þuica de smochine ºi din smochinele uscate”din þuica de smochine ºi din smochinele uscate”din þuica de smochine ºi din smochinele uscate”ne-a declarat primarul comunei Sviniþa, Nicolae Curicine-a declarat primarul comunei Sviniþa, Nicolae Curicine-a declarat primarul comunei Sviniþa, Nicolae Curicine-a declarat primarul comunei Sviniþa, Nicolae Curicine-a declarat primarul comunei Sviniþa, Nicolae Curici

- Sunteþi la primulmandat în funcþia deprimar. Care au fost mo-tivele care v-au deter-minat sã vã angajaþi înaceastã luptã foartegrea, pentru ocupareafotoliului de edil ºef alSviniþei, care implicãfoarte multã muncã ºifoarte multã responsa-bilitate?

- Mi-am dorit sã fiu primardin mai multe motive. Odatã,pentru cã alegerile le-am luatca pe o provocare ºi pentrucã Sviniþa a fost cândva o perlãa Clisurii Dunãrii, dar dupãRevoluþia din Decembrie1989 a înregistrat un regresfãrã precedent. Motivele,desigur, sunt mai multe, darsimpla enumerare a celordouã cred cã este suficientã.

- Sunt destui oamenipolitici care, în campa-nia electoralã, îmbro-bodesc electoratul cupromisiuni dintre celemai atrãgãtoare, iarcând se vãd cu sacii încãruþã, uitã total de ele.Alþii în schimb, chiar letransformã în realitate.În care categorie vã în-cadraþi dvs.?

- Evident cã în cea de adoua. Unul din principiile

mele cãlãuzitoare a fost acelade a mã þine de promisiunilefãcute.

- Aveþi argumentecare sã dovedeascãprecum cã lucrurilestau chiar aºa? Puteþisã ne oferiþi câteva?

- Nu cã vreau ca sã mãlaud, dar realizãrile mele nuau fost puþine ºi nu mã voiopri aici, asta neînsemnândcã nu mai sunt foarte multede rezolvat. Am construit treistaþii de autobuz, am ame-najat intrãrile în comunã, unsediu nou pentru Poliþia defrontierã. Una din principalelecerinþe acute ale cetãþeniloreste apa. S-au fãcut eforturideosebite ºi pentru aceasta.O staþie de captare, având oaducþiune de un kilometrupânã la staþia de tratare, apãadusã de la o înãlþime de 180de metri. În continuare lucrezla aducþiunea ºi extindereadistribuþiei. Investiþia s-aridicat la suma de ºase mi-liarde de lei vechi. La sfârºitullui septembrie al acestui an,voi începe acþiunea de cana-lizare. În atenþia mea a stat ºireabilitarea cãminului cul-tural, a ºcolii ºi primãriei dincomunã. Sviniþa, fiind o loca-litate aºezatã înt-un cadrunatural fãrã egal, m-am gân-dit cã ar fi mai mult decât ne-

cesar sã acord o atenþie deo-sebitã dezvoltãrii turismului.Am accesat un proiect euro-pean în sumã aproximativãde 200.000 de euro. Amînfiinþat un Centru de Infor-mare ºi Promovare Turisticãpentru dezvoltarea zonei,pentru cunoaºterea obiecti-velor ºi a potenþialului turistic.Avem peste 250 de loturipentru construirea de casede vacanþã ºi multe pentrupensiuni. Douã pensiunisunt aproape gata, iar la ceade a treia se lucreazã intens.

Din venituri proprii am ame-najat pe malul Dunãrii, înimediata vecinãtate a BisericiiVechi, o plajã cu toate celenecesare.

- Am observat cã înaceastã zonã smochi-ºnului îi merge de mi-nune, el adaptându-seperfect climei de aici.Este acesta un avantajpentru obºtea comu-nei?

- Desigur, ºi încã unul foar-te mare. Pe lângã faptul cã înfiecare an, în ultima duminicãa lunii august, se desfãºoarãFestivalul Smochinelor, ediþiadin acest an fiind cea de a XII-a, unde un juriu compe-tentent stabileºte care este ceamai bunã dulceaþã ºi þuicã desmochine, festival la care par-ticipã numeroºi oaspeþi dinþarã, dar ºi din strãinãtate, svi-niþenii obþin venituri din valo-rificarea smochinelor ºi a pre-paratelor din ele. Am achizi-þionat un uscãtor de smo-chine, ceea ce va permite omai bunã prelucrare a lor. Unsmochin ajuns la vârsta deºapte ani dã o producþie de100 kg de smochine, ceea cenu este de ici, de colo. Primãriaa plantat 1000 de smochinianul trecut ºi 100 în anul

acesta. Doresc a face un brandal comunei din dulceaþa desmochine, din þuica desmochine ºi din smochineleuscate.

- Sunteþi un primarPDL tânãr, 52 de ani,economist de profe-sie, implicat puternicîn treburile comunei,cu rezulate remarca-bile. Aveþi de gând sãvã opriþi aici?

- Nici vorbã! Pentru a ducela capãt toate proiectele pecare mi le-am propus, mai amnevoie de un mandat. Acea-sta, dacã ºi concetãþenii meio doresc, acordându-mivotul. Cred cã realizãrile melede pânã acum ºi cele carevor mai fi înfãptuite pânã laexpirarea mandatului suntun atu în favoarea mea.

- Vã mulþumesc cã v-aþi rupt puþin din timpulliber, pe care nu îl preaaveþi ºi mi-aþi acordataceast interviu. Fie caobþinerea celui de aldoilea mandat sã seproducã! Dupã pãrereamea, sper ºi a cetãþe-nilor, îl meritaþi cu pri-sosinþã.

Mircea ANGHEL

n A dat în judecatã A dat în judecatã A dat în judecatã A dat în judecatã A dat în judecatãCasa Naþionalã de PensiiCasa Naþionalã de PensiiCasa Naþionalã de PensiiCasa Naþionalã de PensiiCasa Naþionalã de Pensii

Ludovic Puºkaº, din Lugoj, nemulþumit cã i-a fosttãiatã pensia, a chemat în judecatã Casa Naþionalã dePensii. A fost foarte surprins când instanþa de judecatãi-a cerut sã precizeze în scris pe cine înþelege sã dea înjudecatã, în calitate de pârât, ºi obiectul cererii depusãjudecãþii. A rãmas perplex, fiindcã în întâmpinarea defond a spus clar pe cine cheamã în judecatã ºi de cecheamã, precum ºi despãgubirile civile pe care lepretinde. Vãzând aceastã aberaþie, a trimis o scrisoarecãtre cabinetul preºedintelui, din care spicuim:

“Mã întreb pentru ce magistratul încearcã sã mãopreascã dintr-un drept al meu. Conform legilor dinRomânia, am dreptul sã dau instituþiile statului în judecatãºi mã întreb de ce nu mi se acceptã acest lucru. Eu credcã aceastã situaþie se încadreazã la ºicaneli, aiureli,contradicþii. Mã întreb ce nu este clar în chemarea înjudecatã? Am dat în judecatã Casa Naþionalã de Pensiifiindcã nu sunt de acord cu reþinerea de 5,5 % din pensiamea pentru sãnãtate, deoarece este, în opinia mea, unabuz. Am cerut admiterea acþiunii, restituirea sumelorîncasate pânã acum pentru sãnãtate. Am 76 de ani ºi ammuncit o viaþã ca sã-ºi batã joc statul de mine. Sper cajuriºtii de la cabinetul preºedintelui sã mã ajute în acestdemers, care s-a oprit din cauza unui magistrat!”

Ludovic PUªKAª

n PS Alexandru Mesian, PS Alexandru Mesian, PS Alexandru Mesian, PS Alexandru Mesian, PS Alexandru Mesian,în Republica Moldovaîn Republica Moldovaîn Republica Moldovaîn Republica Moldovaîn Republica Moldova

PS Alexandru Mesian, episcopul greco-catolic alLugojului, participã, în perioada 20-23 septembrie, lasesiunea de toamnã a Conferinþei Episcopilor Catolici dinRomânia ºi Republica Moldova. Evenimentul are loc, înpremierã, în Republica Moldova, fiind organizat de cãtrePS Anton Coºa, episcopul Diecezei Romano-Catolice deChiºinãu (episcopie înfiinþatã relativ recent, care include 17parohii romano-catolice). Conferinþa Episcopalã Românãîi reuneºte pe toþi episcopii romano-catolici ºi greco-catolicidin România ºi exprimã unitatea Bisericii locale ºi uniuneaintimã cu Urmaºul lui Petru, Sfântul Pãrinte. În fiecare an,primãvara ºi toamna, episcopii catolici de diferite rituri sereunesc într-o singurã conferinþã, întâlnirile fiind organizate,prin rotaþie, la fiecare episcopie. La lucrãrile conferinþei de laChiºinãu participã ºi Monseniorul Francisco Javier Losano,nunþiul apostolic în România ºi Republica Moldova.

n S-a scumpit preþul S-a scumpit preþul S-a scumpit preþul S-a scumpit preþul S-a scumpit preþullemnelor de foc în Timiºlemnelor de foc în Timiºlemnelor de foc în Timiºlemnelor de foc în Timiºlemnelor de foc în Timiº

S-a scumpit preþul lemnelor de foc, în Timiº, ca urmare acreºterii solicitãrilor. Direcþia Silvicã anunþã cã, în acest sezon,se plãteºte cu 5-10 la sutã mai mult decât anul trecut. Preþurilediferã în funcþie de ocolul de la care se cumpãrã. Astfel,metrul cub de lemn, din specia cer, se vinde cu 110 lei, înTimiºoara, Lugoj ºi Lunca Timiºului, cu 90 de lei - la Fãgetºi Ana Lugojana, ºi cu 70 - la Coºava.

n Recensãmânt pe bani Recensãmânt pe bani Recensãmânt pe bani Recensãmânt pe bani Recensãmânt pe baniPentru refuzul de a rãspunde întrebãrilor la recen-

sãmânt se dã o amendã de 5000 de lei. Acþiunea vadura zece zile ºi va începe peste o lunã. Pentru ca operaþiasã se deruleze cât mai repede în fiecare locuinþã, cetãþeniitrebuie sã aibã datele pregãtite.

n Rezervat cititorilor n

Page 6: Actualitatea 751

TELEFOANETELEFOANETELEFOANETELEFOANETELEFOANEPrimãria Lugoj 0256.352.240Primãria Lugoj 0256.352.240Primãria Lugoj 0256.352.240Primãria Lugoj 0256.352.240Primãria Lugoj 0256.352.240Casa de Culturã M. 351.130Casa de Culturã M. 351.130Casa de Culturã M. 351.130Casa de Culturã M. 351.130Casa de Culturã M. 351.130Casa de Culturã S. 353.253Casa de Culturã S. 353.253Casa de Culturã S. 353.253Casa de Culturã S. 353.253Casa de Culturã S. 353.253Pro Arte 357.886Pro Arte 357.886Pro Arte 357.886Pro Arte 357.886Pro Arte 357.886Muzeu 354.903Muzeu 354.903Muzeu 354.903Muzeu 354.903Muzeu 354.903Biblioteca 351.304Biblioteca 351.304Biblioteca 351.304Biblioteca 351.304Biblioteca 351.304Protopopiatul 351.971Protopopiatul 351.971Protopopiatul 351.971Protopopiatul 351.971Protopopiatul 351.971Admin. Financiarã 351.673Admin. Financiarã 351.673Admin. Financiarã 351.673Admin. Financiarã 351.673Admin. Financiarã 351.673Camera Comerþ 354.920Camera Comerþ 354.920Camera Comerþ 354.920Camera Comerþ 354.920Camera Comerþ 354.920Camera Muncã 351.776Camera Muncã 351.776Camera Muncã 351.776Camera Muncã 351.776Camera Muncã 351.776Forþe de Muncã 351.812Forþe de Muncã 351.812Forþe de Muncã 351.812Forþe de Muncã 351.812Forþe de Muncã 351.812Meridian 22 351.750Meridian 22 351.750Meridian 22 351.750Meridian 22 351.750Meridian 22 351.750Salprest 352.830Salprest 352.830Salprest 352.830Salprest 352.830Salprest 352.830Gara 359.679Gara 359.679Gara 359.679Gara 359.679Gara 359.679Poliþia 351.212Poliþia 351.212Poliþia 351.212Poliþia 351.212Poliþia 351.212Judecãtoria 352.372Judecãtoria 352.372Judecãtoria 352.372Judecãtoria 352.372Judecãtoria 352.372Pol. Comunitarã 353.324Pol. Comunitarã 353.324Pol. Comunitarã 353.324Pol. Comunitarã 353.324Pol. Comunitarã 353.324Jandarmii 353.511Jandarmii 353.511Jandarmii 353.511Jandarmii 353.511Jandarmii 353.511Pompierii 351.560Pompierii 351.560Pompierii 351.560Pompierii 351.560Pompierii 351.560Spitalul 353.731Spitalul 353.731Spitalul 353.731Spitalul 353.731Spitalul 353.731AmbulanþaAmbulanþaAmbulanþaAmbulanþaAmbulanþa 358.000 358.000 358.000 358.000 358.000Stomatologie 0745.316.998Stomatologie 0745.316.998Stomatologie 0745.316.998Stomatologie 0745.316.998Stomatologie 0745.316.998Pol. cu Platã 353.784Pol. cu Platã 353.784Pol. cu Platã 353.784Pol. cu Platã 353.784Pol. cu Platã 353.784Pol. Gârleanu 359.496Pol. Gârleanu 359.496Pol. Gârleanu 359.496Pol. Gârleanu 359.496Pol. Gârleanu 359.496Centrul Cev 356.688Centrul Cev 356.688Centrul Cev 356.688Centrul Cev 356.688Centrul Cev 356.688Urgenþe Gaz 0800.800.928Urgenþe Gaz 0800.800.928Urgenþe Gaz 0800.800.928Urgenþe Gaz 0800.800.928Urgenþe Gaz 0800.800.928Numãr de Urgenþã 112Numãr de Urgenþã 112Numãr de Urgenþã 112Numãr de Urgenþã 112Numãr de Urgenþã 112FARMACIIFARMACIIFARMACIIFARMACIIFARMACIIMaydis Farm 353.039Maydis Farm 353.039Maydis Farm 353.039Maydis Farm 353.039Maydis Farm 353.039Salvia Farm 351.834Salvia Farm 351.834Salvia Farm 351.834Salvia Farm 351.834Salvia Farm 351.834Alcris Farm 353.521Alcris Farm 353.521Alcris Farm 353.521Alcris Farm 353.521Alcris Farm 353.521Farmacia 231 353.602Farmacia 231 353.602Farmacia 231 353.602Farmacia 231 353.602Farmacia 231 353.602Îngerul Farm 351.244Îngerul Farm 351.244Îngerul Farm 351.244Îngerul Farm 351.244Îngerul Farm 351.244Farm ACF Civig 358.429Farm ACF Civig 358.429Farm ACF Civig 358.429Farm ACF Civig 358.429Farm ACF Civig 358.429TAXIMETRETAXIMETRETAXIMETRETAXIMETRETAXIMETRETaxi Sandy 351.888Taxi Sandy 351.888Taxi Sandy 351.888Taxi Sandy 351.888Taxi Sandy 351.888

ISSN 1584-3688Sãptãmânal editat de

A. C. ACTUALITATEAStr. Nicolae Bãlcescu nr. 6

tel./fax: 0256/356.626

REDACÞIA:Director:Nicolae SILADERedactor ºef:Constantin BUICIUCRedactor ºef-adj:Mircea ANGHELSGR:Andreea POPRedactori:Cristina FRÃÞILÃ (editorialist)Nicolae TOMA (investigaþii)Dan H. BRUDIU (sport)Alex. BARANYAI (fotoreporter)Remus V. GIORGIONI (culturã)Carmen SILADE (divertisment)Mirela DRAGOTÃ (c. Italia)Cornel DRINOVAN (c. Spania)Publicitate/Marketing:Lidia SILADE,0769.62.62.76

Cont:RO49BPOS36107001797RON02BANCPOST Agenþia LugojCod fiscal: 26120477

Tipar:SC West Tipo Internaþional SRLTIMIªOARAResponsabil tipar:Micu MARIAN

Difuzare:Gheorghe IORGA

Adresã e-mail:[email protected]

ACTUALITATEAACTUALITATEAACTUALITATEAACTUALITATEAACTUALITATEA

BÃNCIBÃNCIBÃNCIBÃNCIBÃNCI Dobânzi persoane fizice

6 luni 6 luni 6 luni 6 luni 6 luni 1 an 1 an 1 an 1 an 1 anBancpostBancpostBancpostBancpostBancpost 7,00 7,30 7,00 7,30 7,00 7,30 7,00 7,30 7,00 7,30BCR 11,50 11,00BCR 11,50 11,00BCR 11,50 11,00BCR 11,50 11,00BCR 11,50 11,00TTTTTransilvania ransilvania ransilvania ransilvania ransilvania 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00CarpaticaCarpaticaCarpaticaCarpaticaCarpatica 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00BRDBRDBRDBRDBRD 6,75 7,00 6,75 7,00 6,75 7,00 6,75 7,00 6,75 7,00Raif feisenRaif feisenRaif feisenRaif feisenRaif feisen 9,00 9,50 9,00 9,50 9,00 9,50 9,00 9,50 9,00 9,50Alpha Bank 10,00 9,25Alpha Bank 10,00 9,25Alpha Bank 10,00 9,25Alpha Bank 10,00 9,25Alpha Bank 10,00 9,25Pireus Bank 9,00 8,50Pireus Bank 9,00 8,50Pireus Bank 9,00 8,50Pireus Bank 9,00 8,50Pireus Bank 9,00 8,50

LOTO LOTO LOTO LOTO LOTO n LOTO LOTO LOTO LOTO LOTO18 Septembrie 2011

6 / 49: 26, 32, 29, 8, 27, 3726, 32, 29, 8, 27, 3726, 32, 29, 8, 27, 3726, 32, 29, 8, 27, 3726, 32, 29, 8, 27, 37 noroc: 8 6 4 0 1 2 9 8 6 4 0 1 2 9 8 6 4 0 1 2 9 8 6 4 0 1 2 9 8 6 4 0 1 2 9

5 / 40: 7, 39, 37, 31, 28, 37, 39, 37, 31, 28, 37, 39, 37, 31, 28, 37, 39, 37, 31, 28, 37, 39, 37, 31, 28, 3 super noroc: 2 5 5 1 4 9 2 5 5 1 4 9 2 5 5 1 4 9 2 5 5 1 4 9 2 5 5 1 4 9

joker: 25, 30, 18, 19, 8, 25, 30, 18, 19, 8, 25, 30, 18, 19, 8, 25, 30, 18, 19, 8, 25, 30, 18, 19, 8, 16 plus noroc: 7 3 3 4 4 5 7 3 3 4 4 5 7 3 3 4 4 5 7 3 3 4 4 5 7 3 3 4 4 5

VALUTEVALUTEVALUTEVALUTEVALUTE22 Septembrie 2011

1 euro 4,29021 euro 4,29021 euro 4,29021 euro 4,29021 euro 4,29021 $ 3,13681 $ 3,13681 $ 3,13681 $ 3,13681 $ 3,13681 £ 4,91401 £ 4,91401 £ 4,91401 £ 4,91401 £ 4,91401 CHF 3,51301 CHF 3,51301 CHF 3,51301 CHF 3,51301 CHF 3,51301 g aur 182,37781 g aur 182,37781 g aur 182,37781 g aur 182,37781 g aur 182,3778

ACTUALITATEA 23-29 SEPEMBRIE 20116 UTILE & SERVICII

n VINERI, 23 Septembrie 2011:VINERI, 23 Septembrie 2011:VINERI, 23 Septembrie 2011:VINERI, 23 Septembrie 2011:VINERI, 23 Septembrie 2011:Vremea va fi caldã, iar cerul parþial senin.n Andreea vã prezintã VremeaAndreea vã prezintã VremeaAndreea vã prezintã VremeaAndreea vã prezintã VremeaAndreea vã prezintã Vremea

Temperaturile vor fi cuprinse între 11 ºi 260C.n SÂMBÃSÂMBÃSÂMBÃSÂMBÃSÂMBÃTÃ, 24 Septembrie 2011:TÃ, 24 Septembrie 2011:TÃ, 24 Septembrie 2011:TÃ, 24 Septembrie 2011:TÃ, 24 Septembrie 2011: Vremea va fi

caldã, iar cerul parþial senin. Temperaturile vor ficuprinse între 10 ºi 240C.n DUMINICÃ, 25 Septembrie 2011: DUMINICÃ, 25 Septembrie 2011: DUMINICÃ, 25 Septembrie 2011: DUMINICÃ, 25 Septembrie 2011: DUMINICÃ, 25 Septembrie 2011: Vremea va

fi caldã, iar cerul va fi senin. Temperaturile vor fi cuprinseîntre 12 ºi 270C.n LUNI, LUNI, LUNI, LUNI, LUNI, 2626262626 Septembrie 2011: Septembrie 2011: Septembrie 2011: Septembrie 2011: Septembrie 2011: Vremea va fi caldã, iar

cerul senin. Temperaturile vor fi cuprinse între 11 ºi 290C.n MARÞI, 27 Septembrie 2011:MARÞI, 27 Septembrie 2011:MARÞI, 27 Septembrie 2011:MARÞI, 27 Septembrie 2011:MARÞI, 27 Septembrie 2011: Vremea va fi caldã,

iar cerul va fi senin. Temperaturile vor fi cuprinse între 12ºi 270C.n MIERCURI, MIERCURI, MIERCURI, MIERCURI, MIERCURI, 28 28 28 28 28 Septembrie 2011:Septembrie 2011:Septembrie 2011:Septembrie 2011:Septembrie 2011: Vremea va fi

caldã, iar cerul va fi senin. Temperaturile vor fi cuprinseîntre 11 ºi 270C.n JOI, JOI, JOI, JOI, JOI, 2929292929 Septembrie 2011: Septembrie 2011: Septembrie 2011: Septembrie 2011: Septembrie 2011: Vremea va fi caldã, iar

cerul va fi senin. Temperaturile vor fi cuprinse între 8 ºi 260C.

n Reþeta sãptãmâniiReþeta sãptãmâniiReþeta sãptãmâniiReþeta sãptãmâniiReþeta sãptãmânii

Ai nevoie de: 500 gr piept de curcan, 100 gr ceapãroºie, 200 gr roºii, 400 gr fasole verde, 100 gr costiþã,30 gr unt, 50 gr fãinã, 250 ml bere, 100 gr smântânã, ½legãturã de pãtrunjel, 2 gr piper, 20 gr sare.

Cum procedezi: Pieptul de curcan se taie fâºii.Ceapa se taie julien, roºiilor li se îndepãrteazã miezul,iar pulpa se taie cubuleþe. Fasolea se fierbe circa 5min. în apã clocotitã, apoi se spalã cu apã rece ºi sescurge. Costiþa se taie cubuleþe. Fâºiile de curcan sepun la prãjit în unt topit, apoi se adaugã costiþa ºiceapa. Se condimenteazã cu sare ºi piper ºi se maiprãjesc 2 min. împreunã, amestecând. Se toarnã bereapeste carne ºi costiþã, se adaugã fasolea ºi se lasã sãfiarbã cca 5 min. Se adaugã roºiile, fãina ºi smântâna,se amestecã bine ºi se mai fierbe pânã ce sosul începesã se lege, apoi se presarã cu pãtrunjel.

Sote de curcan în sos de bereSote de curcan în sos de bereSote de curcan în sos de bereSote de curcan în sos de bereSote de curcan în sos de bere

n Colþul de culturã nUn sens giratoriu provizoriu,Un sens giratoriu provizoriu,Un sens giratoriu provizoriu,Un sens giratoriu provizoriu,Un sens giratoriu provizoriu,la intrarea în cartierul ITLla intrarea în cartierul ITLla intrarea în cartierul ITLla intrarea în cartierul ITLla intrarea în cartierul ITL

În prezent, este efectuat un sondaj de opinie privindamenajarea unui nou sens giratoriu în zona Parcului„George Enescu”, la intersecþia strãzilor ColomanWallisch, Gheorghe Doja, Bucegi ºi Ion Luca Caragiale.„O medie de 85 % dintre lugojeni au rãspuns în favoareaamenajãrii sensului, 12 % dintre respondenþi au fostîmpotrivã, iar pe 3 % nu îi intereseazã. Aºadar, având învedere acest procent, precum ºi hotãrârea Comisiei deCirculaþie, vom proceda la execuþia acestui proiect înperioada octombrie – noiembrie”, a precizat primarulLugojului. În cadrul aceleiaºi Comisii de Circulaþie a fostaprobatã posibilitatea de întoarcere a autovehiculelor îndreptul cartierului ITL. Soluþia amenajãrii acelui sensgiratoriu provizoriu amenajat în urmã cu un an nu a fostagreatã de membrii Comisiei. Astfel, odatã cu intrareastrãzii Buziaºului în administrarea municipalitãþii, a fostidentificatã o altã soluþie de semnalizare rutierã prin careîntoarcerea autovehiculelor este permisã la intrarea încartierul ITL. Urmeazã apoi amenajarea unui nou sensgiratoriu în dreptul societãþii Gammet 2000.

n Proiect, în Proiect, în Proiect, în Proiect, în Proiect, înparteneriatparteneriatparteneriatparteneriatparteneriatcu Spitalulcu Spitalulcu Spitalulcu Spitalulcu Spitaluldin Makodin Makodin Makodin Makodin Mako

Administraþia localã adepus, recent, proiecte înparteneriat cu oraºele Mako(Ungaria), Vârºeþ (Serbia) ºiPancevo (Serbia). „Am fostinformaþi de cãtre Autoritateade Management cã proiec-tele au trecut de faza evaluãriiadministrative, aflându-seacum în evaluare tehnicã ºifinanciarã. Se intenþioneazãdepunerea unui nou proiect,în parteneriat cu Spitalul dinMako, purtându-se discuþii

cu conducerile celor douãspitale, în vederea efectuãriiunei vizite de lucru, în datade 5 octombrie, la ConsiliulJudeþean Csongrad (Sze-ged), în vederea stabiliriidetaliilor”, a precizat primarulFrancisc Boldea.

n Douã fântâni forate Douã fântâni forate Douã fântâni forate Douã fântâni forate Douã fântâni forateA avut loc ºedinþa operativã legatã de alimentarea cu apã a

municipiului. „A fost finalizat deja racordul la Uzinele de Apãnr. 1 ºi 2, au fost realizate cãminele de ramificaþie, s-au montato parte din vanele de ramificaþie ºi urmeazã ca pânã la sfârºitulacestei luni sã fie asiguratã alimentarea cu apã pe nouamagistralã de 450 mm. Pânã la jumãtatea lunii octombrie,locuitorii cartierelor Micro I, II, III, IV ºi V, precum ºi cei dinzonele Timiºoarei I ºi II ºi cei de pe Splaiul 1 Decembrie vorbeneficia de apã potabilã de calitate superioarã. Pentru aceasta,pânã în data de 5 octombrie vor fi spãlate conductele ºi se vorrealiza verificãrile de presiune a apei. În paralel, au demaratlucrãrile la cele douã noi fântâni forate la o adâncime de 250m. Încã de acum o sãptãmânã se lucreazã la prima fântânã,amplasatã la intrarea în satul Tapia, în dreptul izvorului. Lucrãrilela cea de-a doua fântânã care se va realiza în satul Tapia vorîncepe în cursul sãptãmânii viitoare. În acelaºi context, Primãriaa alocat suma de 646 mii lei, avans pentru achiziþionareamaterialelor necesare pentru extinderea posibilitãþilor deextracþie a apei la Uzina de Apã nr. 1, pentru cele ºase fântânicare au fost denisipate. Presiunea la aceastã uzinã va creºteastfel cu peste 25%. „Mergând pe aceastã idee a forajelor, întrei ani vom renunþa la Uzina de Apã Nr. 2, care este situatã înaval de Timiº ºi ia apã direct din râu, ceea ce nu este corect”,a concluzionat ºeful executivului local.

n Fabrica de oxigen de la Spital Fabrica de oxigen de la Spital Fabrica de oxigen de la Spital Fabrica de oxigen de la Spital Fabrica de oxigen de la SpitalSpitalului Municipal i s-a alocat suma de 500.000

lei pentru dezvoltare. Cu aceºti bani va fi realizatãfabrica de oxigen de la noua Secþie de Pneumologie,respectiv pentru modernizarea pavilionului careadãpostea Pediatria ºi a Pavilionului de BoliInfecþioase. Faþã de suma iniþialã de 350.000 lei s-au alocat 500.000 lei, pentru a se asigura ºirealizarea fabricii de oxigen. Tot în aceastãsãptãmânã municipalitatea a acordat Spitalului138.000 lei pentru plata utilitãþilor.

Asfaltarea strãzilorAsfaltarea strãzilorAsfaltarea strãzilorAsfaltarea strãzilorAsfaltarea strãzilorVor fi scoase la licitaþie primele trei loturi de câte cinci

strãzi fiecare, care se vor asfalta în perioada urmãtoare.

n Confuzii la centrele Confuzii la centrele Confuzii la centrele Confuzii la centrele Confuzii la centrelebugetare din învãþãmântbugetare din învãþãmântbugetare din învãþãmântbugetare din învãþãmântbugetare din învãþãmânt

ªeful executivului local a vorbit, recent, despre comuni-catele primite de la Inspectoratul ªcolar Judeþean în ul-tima perioadã, care creeazã confuzie în ceea ce priveºtemodificarea ºi preluarea centrelor financiare din unitãþilede învãþãmânt cu personalitate juridicã. „Ca atare, amtransmis tuturor centrelor financiare un nou sistem decalcul a bugetelor pentru perioada urmãtoare. Reducereadrasticã a numãrului de contabili de la centrele financiarecreeazã o problemã foarte grea privind evidenþa contabilã,deoarece nu este vorba despre o raportare cumulatã amai multor ºcoli într-un singur buget. Trebuie înþeles cãevidenþa contabilã pe cod fiscal se face prin raportareproprie de bilanþ, iar statele de funcþii ºi de platã, precum ºicontrolul financiar sunt elemente absolut necesareexecuþiei bugetare. De aceea, voi propune ConsiliuluiLocal un control financiar delegat, astfel încât unii dintrecontabilii cu experienþã sã poatã suplini lipsa controluluipreventiv. Personal, consider cã lipsa unor normemetodologice clare de aplicare a Legii Nr. 1/2011 facepractic imposibilã aplicarea legalã a acestui act normativ.”

n Corul Ion Vidu, pe scena Corul Ion Vidu, pe scena Corul Ion Vidu, pe scena Corul Ion Vidu, pe scena Corul Ion Vidu, pe scenaFestivalului InternaþionalFestivalului InternaþionalFestivalului InternaþionalFestivalului InternaþionalFestivalului Internaþional„George Enescu”„George Enescu”„George Enescu”„George Enescu”„George Enescu”

Corul „Ion Vidu” al Casei de Culturã a MunicipiuluiLugoj, dirijat de maestrul Remus Taºcãu, a prezentatsâmbãtã, 10 septembrie 2011, în cadrul FestivaluluiInternaþional „George Enescu”, ediþia a XX-a, un ampluconcert de muzicã religioasã, pe scena Sãlii Aula Ma-gna a Palatului Patriarhiei din Bucureºti, soliºti fiindsoprana Ioana Mia Iuga ºi basul Lucian Oniþa.Concertul, înregistrat ºi difuzat integral de RadioRomânia Cultural ºi Radio Trinitas, s-a bucurat de unsucces enorm în rândul celor prezenþi în salã, acurateþeainterpretãrii, muzicalitatea ºi omogenitatea artiºtilorlugojeni impresionând profund auditoriul.

n Doi pictori din Craiova Doi pictori din Craiova Doi pictori din Craiova Doi pictori din Craiova Doi pictori din Craiovaexpun la Galeria Pro Arteexpun la Galeria Pro Arteexpun la Galeria Pro Arteexpun la Galeria Pro Arteexpun la Galeria Pro Arte

Miercuri, 14.09.2011, la Galeria Pro Arte din Lugoj, aavut loc vernisajul expoziþiei de picturã a artiºtilor plasticicraioveni Nicu Wolf Constantinescu ºi Dragoº Muºatescu.Tablourile celor doi pictori au fost prezentare de prof. SimonaAvram. Nicu Wolf Constantinescu abordeazã peisaje dinzona urbanã sau zona marinã, pe de o parte, fiind atras deprima impresie, iar pe de altã parte acurateþea cu caretraseazã detaliile îl aratã ca pe un privitor destul de realist.Portretele surprind atitudinea personajului. Celãlalt expozant,Dragoº Muºatescu, este designer ºi ºtie sã se joace cu niºteconcepte. Componenta suprarealistã din unele picturi aratãdinamismul pictorului. Unele compoziþii conþin o sim-bolisticã cifratã, care merge în spatele imaginii care neîntâmpinã efectiv. Lumina este surprinsã în raport cumiºcarea, lucru care nu se face cu uºurinþã.

8888800000CCCCC292929292900000CCCCC

Page 7: Actualitatea 751

ACTUALITATEA 723-29 SEPEMBRIE 2011 MOZAIC

VVVVVrrrrrei o viaþã fãrã strei o viaþã fãrã strei o viaþã fãrã strei o viaþã fãrã strei o viaþã fãrã stres?es?es?es?es?

Savoare, bunã dispoziþie ºi confort, cu FAVISAN ºi LINEA ARREDO

Un ceai relaxant FAVISAN , pe ocanapea confortabilã LINEA ARREDO,

alungã stresul.

LINEA ARREDO-MOBILÃ ITALIANÃ

Lugoj,Lugoj,Lugoj,Lugoj,Lugoj,strstrstrstrstr. C.D. Loga nr. C.D. Loga nr. C.D. Loga nr. C.D. Loga nr. C.D. Loga nr.36.36.36.36.36tel: 0256-352891;tel: 0256-352891;tel: 0256-352891;tel: 0256-352891;tel: 0256-352891;0771641043;0771641043;0771641043;0771641043;0771641043;0731212170;0731212170;0731212170;0731212170;0731212170;fax: 0256-356696fax: 0256-356696fax: 0256-356696fax: 0256-356696fax: [email protected]@[email protected]@[email protected] Lugoj, strLugoj, strLugoj, strLugoj, strLugoj, str. Bucegi 28, 0256/354266;. Bucegi 28, 0256/354266;. Bucegi 28, 0256/354266;. Bucegi 28, 0256/354266;. Bucegi 28, 0256/354266;

0723/289286; 0731/339535; 0731/3395380723/289286; 0731/339535; 0731/3395380723/289286; 0731/339535; 0731/3395380723/289286; 0731/339535; 0731/3395380723/289286; 0731/339535; 0731/[email protected]; [email protected]@lineaarredo.ro; [email protected]@lineaarredo.ro; [email protected]@lineaarredo.ro; [email protected]@lineaarredo.ro; [email protected]

Tapiþeriecolþare,colþare,colþare,colþare,colþare,

canapele,canapele,canapele,canapele,canapele,holuri, fotoliiholuri, fotoliiholuri, fotoliiholuri, fotoliiholuri, fotolii

Copilul meu Copilul meu Copilul meu Copilul meu Copilul meu frumosfrumosfrumosfrumosfrumosAveþi un copil? Dacã nu, faceþi repede

unul ºi trimiteþi pozele lui (maxim trei) peadresa redacþiei sau email:

[email protected]ºi va intra automat în concurs.Adãugaþi la numele ºi vârsta pe care

o are ºi câteva cuvinte frumoase despreel (este obligatoriu sã menþionaþinumele, prenumele, vârsta ºilocalitatea de domiciliu).

NOTÃ: Fotografiile de calitate auprioritate! Desemnarea câºtigãtorilor seface prin vot, pe site-ul ziarului nostruwww.ziarulactualitatea.ro

În fiecare sãptãmânã, cel care obþinecele mai multe voturi va fi publicat înaceastã paginã ºi premiat. Lo

cul I

:Lo

cul I

:Lo

cul I

:Lo

cul I

:Lo

cul I

: Ale

xand

ra M

aria

Alex

andr

a M

aria

Alex

andr

a M

aria

Alex

andr

a M

aria

Alex

andr

a M

aria

Locu

l II:

Moc

anu-

Andr

ies

Locu

l II:

Moc

anu-

Andr

ies

Locu

l II:

Moc

anu-

Andr

ies

Locu

l II:

Moc

anu-

Andr

ies

Locu

l II:

Moc

anu-

Andr

ies

Cozi la pomeniCozi la pomeniCozi la pomeniCozi la pomeniCozi la pomeniA începutA începutA începutA începutA începutdistribuireadistribuireadistribuireadistribuireadistribuireaajutoarelorajutoarelorajutoarelorajutoarelorajutoarelorde la UEde la UEde la UEde la UEde la UE

Municipalitatea lugojeanãa început marþi, 20 septem-brie, distribuirea ajutoareloralimentare (zahãr, fãinã, mãlai,paste fãinoase, lapte praf ºibiscuiþi) care provin dinstocurile de intervenþie co-munitarã ºi sunt destinatepersoanelor cele mai de-

încadrarea într-una dintre celepatru categorii, diferã ºicantitatea de alimente re-partizatã. Încã de la primeleore ale dimineþii, câteva zecide nevoiaºi lugojeni s-auîngrãmãdit în faþa punctuluide distribuire, situat în incintafostului magazin Bumbacul,

aproximativ 3.000 de ne-voiaºi lugojeni. Produselealimentare ce provin dinstocurile comunitare deintervenþie destinate persoa-nelor defavorizate suntfinanþate din Fondul Euro-pean de Garantare Agricolã(FEGA).

Douã lucruri se vãd de pe lunã: zidul chinezesc ºi cozile din România. Încã odatã sedovedeºte aceastã zicere, iar Lugojul nu face excepþie.

Persoanele vârstnice din oraºul nostru au stat la rând, luni dimineaþa, în faþa sediuluiPDL din municipiu, pentru a intra în posesia unei invitaþii la Balul Pensionarilor. Eve-nimentul, aflat la cea de-a patra ediþie, va avea loc în data de 1 octombrie, de la ora 19,la cel mai elegant local din municipiul Lugoj – Restaurantul „Royal”, fiind organizatde PDL Lugoj pentru a marca Ziua Internaþionalã a Persoanelor Vârstnice. Solicitãrileau fost numeroase (invitaþiile s-au distribuit gratuit, doar pe baza cuponului de pensie),astfel cã în mai puþin de douã ore toate cele 400 de invitaþii pentru bal au fost distribuite.

de pe strada Siretului. Nu aulipsit îmbrâncelile ºi certurile,astfel cã a fost nevoie ºi deintervenþia agenþilor de laPoliþia localã.

De aceste ajutoare, caresunt distribuite prin Direcþiade Asistenþã Socialã Comu-nitarã Lugoj, beneficiazã

favorizate. Persoanele în-dreptãþite sã beneficieze deaceste ajutoare de la UniuneaEuropeanã sunt cele cu han-dicap grav, pensionarii cupensii mai mici de 400 de lei,ºomerii ºi beneficiarii Legii418/2001 privind venitul mi-nim garantat. În funcþie de

n Renovãri la bisericile Renovãri la bisericile Renovãri la bisericile Renovãri la bisericile Renovãri la bisericiledin Lãpuºnic ºi Dobreºtidin Lãpuºnic ºi Dobreºtidin Lãpuºnic ºi Dobreºtidin Lãpuºnic ºi Dobreºtidin Lãpuºnic ºi Dobreºti

Prin grija ºi cu sprijinul PF Daniel, Patriarhul BisericiiCreºtin-Ortodoxe a României, se construieºte în satulsãu natal, Dobreºti, mãnãstirea Sfânta Cuvioasa Paras-chiva pe terenul cumpãrat de PF Daniel ºi cu sprijin per-sonal, chiar cu 60% din salariul personal. Odatã cuacest important eveniment, Consiliul Primãriei Bara, îm-preunã cu primarul Ioan Lãzãrescu, fiul satului, þinândcont de faptul cã zidirea acestei mãnãstiri ar putea con-duce la mai multe pelerinaje ºi excursii, zona deveninduna turisticã, a luat hotãrârea renovãrii bisericii ortodoxedin satul Lãpuºnic, bisericã ziditã în 1938 ºi terminatãdupã rãzboi. Biserica s-a deteriorat în ultima vreme, fiindnevoie de o renovare generalã. Au mai fost fãcute reparaþiicu fonduri de la primãrie ºi de la fiii satului, plecaþi dinlocalitate, în mod deosebit B. Elena, din Timiºoara, ºi B.Maria, din Lugoj, care au sprijinit biserica cu podoabebisericeºti. Dupã multã muncã, s-a terminat aceastã lu-crare ºi s-a luat hotãrârea ca în toamna acestui an sãaibã loc resfinþirea bisericii, eveniment la care vor participatoþi fiii satului. Cu ocazia evenimentului, primãria comu-nei Bara a hotãrât ca în satul Lãpuºnic sã fie renovatã osalã de primire în localul fostei ºcoli, unde au funcþionato perioadã clasele I-VIII. Toþi fiii satului sunt rugaþi ca, ladata care va fi anunþatã la timpul potrivit, sã participe înnumãr cât mai mare ºi pe cât posibil sã ajute SfântaBisericã sã funcþioneze creºtineºte. Ioan LUNGU

La ajutoare UELa ajutoare UELa ajutoare UELa ajutoare UELa ajutoare UE

La bilete de balLa bilete de balLa bilete de balLa bilete de balLa bilete de bal

Page 8: Actualitatea 751

ACTUALITATEA 23-29 SEPEMBRIE 20118 PANORAMA

SC LUCPREST BOMET SRLLugoj, str. Nera nr 35/36, tel. 0256.354.330

n grupuri sanitare n faianþã n gresie n adezivi

n vopsele lavabile n cãzi de baien cãdiþe de duº n cabine duº nbaterii de duº, lavoar, bideu ºi

diferite accesoriipentru baie n mobilier de baie

Program:luni - vineri8,30 - 16,45

sâmbãtã9 - 13

SC LUGOMET SASC LUGOMET SASC LUGOMET SASC LUGOMET SASC LUGOMET SASC LUGOMET SA cu sediul în Lugoj, str. Timiºoarei nr. 139, 141

produce:n PODURI RULANTE cu sarcina de ridicare pânã la 200 tonen MACARALE PORTALn CONSTRUCÞII METALICE pentru sectorul hidrotehnic (vane

plane, batardouri etc.)n DIVERSE CONSTRUCÞII METALICE civile ºi industrialen PIESE DE SCHIMB, reductoare, cuplaje, arbori translaþie,

cârlige pentru poduri rulanten REPARAÞII ªI MONTAJ poduri rulante ºi construcþii metalice

Preþuri atractiveAutorizaþie ISCIR ºi ISO 9001/2000

Informaþii la tel: 0256/356110; fax: 0256/[email protected]; [email protected]

n Ciocanul pneumatic din Nis Ciocanul pneumatic din Nis Ciocanul pneumatic din Nis Ciocanul pneumatic din Nis Ciocanul pneumatic din NisAvea douãzeci de ani la Sydney, în

2000, când plavii se încoronau cu aurulolimpic australian la volei masculin.Nãscut la Nis în 1979, uriaºul de 2,06m n-a apucat sã joace în Serbia decâtla Partizan Belgrad, respirând apoi timpde 9 ani aerul tare al celui mai buncampionat al lumii, cel al Italiei.Medaliat la mondiale cu argint în 1998ºi bronz în 2010, la europene cu aurîn 2001 ºi bronz în 1999, 2005 ºi

2007, omul despre care colegii ºi adversarii afirmã cã loveºte mingeacel mai puternic de pe glob (de la 3,54 m !!) a obþinut pânã în acestan titluri individuale pentru cel mai valoros voleibalist al europenelordin 2001, cel mai eficient atacant în 2001 ºi 2007 ºi cel mai bunserviciu la C.E. 2005. Distincþii la cluburi: Liga Campionilor în 2001cu Lube Banca Macerata ºi de trei ori Cupa CEV !!

n Nãscut lider Nãscut lider Nãscut lider Nãscut lider Nãscut lider. De forþã ºi valoare.. De forþã ºi valoare.. De forþã ºi valoare.. De forþã ºi valoare.. De forþã ºi valoare.Alãturi de celebrii Vladimir ºi Nikola Grbic, Geric, Vujevic ºi Mester,

IVAN MILJKOVICH a devenit liderul de personalitate ºi forþã alultimelor team-uri care aureprezentat Iugoslavia, Serbia &Muntenegru ºi, finalmente,Serbia la marile show-urimondiale ale voleiului. Partidefabuloase, aprecieri unanime,presã superlativã pentru mareleblond cu, mereu, numãrul 14pe tricou. Care se transferã pesume neobiºnuit de mari în2010 la Olimpiakos Pireu ºi în2011 la Fenerbahce Istanbul,unde se estima cã Ivo va scãdeastrocul în numele creºteriicontului din bãnci, sponsoriprivaþi achitând sârbului uncontract de 400.000 de euro pe sezon (o sumã neobiºnuit de marecând vine vorba de volei) pentru evoluþiile care fãceau din echipeleîn care excela marele Ivan cele mai bune din Balcani.

n Revenirea celui... încã neplecat Revenirea celui... încã neplecat Revenirea celui... încã neplecat Revenirea celui... încã neplecat Revenirea celui... încã neplecatIgor Kolakovic, antrenorul naþionalei Serbiei, l-a readus în iulie 2011

de urgenþã în locul lui Sasha Starovic (accidentat la gleznã). Asta dupãce selecþionerul îºi arãtase intenþia de a întineri echipa, renunþând la„monumentele” vii Nikola Grbic – cel mai bun coordonator de joc din

lume - ºi bombardierul IvanMiljkovic, atacând competiþia cu maitinerii Mitic, Nikic, Podrascanin,Terzic ºi Kovacevic. La revenireaprivitã cu multã circumspecþie, regeleplav al voleiului s-a dezlãnþuit însemifinala de vis contra Rusiei ºifinala contra Italiei din mijlocul luiseptembrie, aducând aur continen-tal Serbiei ºi devenind MVP-ulºi devenind MVP-ulºi devenind MVP-ulºi devenind MVP-ulºi devenind MVP-ulincontestabil al competiþiei. incontestabil al competiþiei. incontestabil al competiþiei. incontestabil al competiþiei. incontestabil al competiþiei. Peste10.000 de suporteri pãtimaºi auonorat în Belgrad întoarcerea eroilorcampioni. ªi tot mai multã lumecrede cã, peste un an, la Londra,destinul voleiului în albastru-alb-roºu va fi ghidat tot de “veteranul”

de 31 de ani cu numãrul paisprezece. Cel care se retrãsese cu un an înurmã sã facã loc tinerilor… Dan H. BRUDIU

n Concurs Internaþional de ªah Concurs Internaþional de ªah Concurs Internaþional de ªah Concurs Internaþional de ªah Concurs Internaþional de ªahLa Eforie Nord s-a desfãºurat recent un Concurs Internaþional de

ªah. S-au prezentat 88 de concurenþi din Germania, Rusia, Bul-garia, Serbia, R. Moldova, Norvegia. Din România au participatºahiºti din Bucureºti, Timiºoara, Ploieºti, Iaºi, Constanþa, Craiova,Braºov, Galaþi, Piteºti, Oradea, Rm. Vâlcea, Alba Iulia, Tg. Mureº,Suceava, Târgoviºte, Mangalia, Mamaia, Odorheiu Secuiesc,Petroºani ºi de la Lugoj. A câºtigat Costicã Nanu, M. M. Internaþionalcu 8 puncte. Locul 2 Mihai Grunberg, M.I cu 7 puncte, de la AEMLuxten Timiºoara, o comportare foarte bunã a avut ºi juniorul MihaiBida, cu 6 puncte, împrumutat de la Craiova, ºi prof. Apollon Uþã, cu5 puncte, locul 3 la veterani, care au reprezentat cu cinste Lugojul.

În perioada 12 – 18 septem-brie 2011, pe terenurile de peinsula de la Cotu Mic, s-adesfãºurat ediþia a ºaptea aCupei Werzalit la tenis de câmp.Organizatorul competiþiei a fostGheorghe Cernea, iar spon-sorul – Stephan Rambacher,patronul firmei Werzalit LemnTech. Au participat 60 de ju-cãtori (din Lugoj ºi din Ti-miºoara), care, împãrþiþi în ºasecategorii, au susþinut, cu multãîndârjire, timp de ºapte zile, nu

La Cupa WLa Cupa WLa Cupa WLa Cupa WLa Cupa Werzalit auerzalit auerzalit auerzalit auerzalit auparticipat 60 de jucãtoriparticipat 60 de jucãtoriparticipat 60 de jucãtoriparticipat 60 de jucãtoriparticipat 60 de jucãtori

mai puþin de 80 de jocuri, încondiþii perfecte: teren foartebun, timp frumos, vãratic,vegetaþie înconjurãtoare încãputernicã, flori roºii ºi galbene,public entuziast ºi receptiv.Duminicã, 18 septembrie, s-audisputat marile finale ºi a avutloc festivitatea de premiere. Auprimit premii constând îndiplome, bani ºi un tricouWerzalit urmãtorii (i-ammenþionat numai pe primii doiclasaþi): juniori, fete: Miruna

Damian, Andra Curuþiu; juniori,bãieþi: Rãzvan Stan, Ralf Tãtar;Lugoj, seniori: Cosmin Barbu,Alin Jivan; Lugoj, veterani: AlizLocsei, Simion Ceclan; open:Bogdan Ciocov, Cristian Drã-ghici; dublu: Bogdan Ciocov,Alexandru Driu. Înainte cajucãtorii, prietenii ºi rudele sãguste din gulaºul preparat cumãiestrie de Romulus Reuþ,Stephan Rambacher, spon-sorul competiþiei, a avut ama-bilitatea sã ne declare, în limba

românã: „Mie îmi place loculde pe insulã, un loc depãrtat deproblemele zilnice, iar pe câmpeste numai spiritul sportiv.

A fost o competiþie parþialsportivã – tenis -, parþialrelaxare, „fair” sub toate as-pectele. Cu jucãtori talentaþi ºicu ajutorul lui Dumnezeu putemsã repetãm evenimentul multtimp în continuare, cu sãnãtateºi cu spirit extraordinar!”

Subscriem ºi aºteptãm dejaediþia a opta!

n short sport short sport short sport short sport short sport n short short short short short n

n Pompierii din Timiº au Pompierii din Timiº au Pompierii din Timiº au Pompierii din Timiº au Pompierii din Timiº audonat peste 30 litri de sângedonat peste 30 litri de sângedonat peste 30 litri de sângedonat peste 30 litri de sângedonat peste 30 litri de sânge

Peste 80 de pompieri din judeþul Timiº au donat mai mult de 30 delitri de sânge, într-o campanie de solidaritate iniþiatã de InspectoratulGeneral pentru Situaþii de Urgenþã. Datoritã numãrului mare de donatoridin municipiul Lugoj, miercuri, 21 septembrie, un centru mobil detransfuzie sanguinã s-a deplasat la sediul detaºamentului de pompieridin oraº, unde pompierilor lugojeni li s-au alãturat ºi pompierii dinFãget pentru acelaºi scop nobil. În cadrul acestui proiect naþional,demarat la începutul lui septembrie de I.G.S.U., „Cu viaþa mea apãrviaþa!”, pânã în prezent au donat sânge peste 1.000 de angajaþi, urmândca alþi 1.200 sã doneze sânge semenilor aflaþi în suferinþã.

CONVOCACONVOCACONVOCACONVOCACONVOCATORTORTORTORTORSe va convoca adunarea generalã a Cooperativei Lugojana

Prest Lugoj, într-o ºedinþã extraordinarã, la data 13.10.2011, laora 13, în locul numit generic Coafura, cu adresa: 20Decembrie 1989, bl.34 parter.

Se vor discuta ºi vota (10 puncte) distincte pe ordinea de zi,enumerate mai jos:

1. Mutarea sediului societãþii în alt spaþiu.2. Se va discuta situaþia economico-financiarã a societãþii

precum ºi situaþia contabilã.3. Se va vota cota de cheltuieli ce îi revin fiecãrui muncitor.4. Se va discuta ºi se va vota hotãrârea adunãrii generale cu

privire la complexul din P-þa I.C Drãgan.5. Se va hotãrî cu privire la reducerea drasticã a pierderilor

precum ºi reducerea cheltuielilor pãguboase ºi fãrã rost.6. Se va hotãrî ce mãsuri vor fi luate de cãtre conducerea

societãþii pentru a recupera banii de la datornici.7. Se va hotãrî ce mãsuri vor fi luate în legãturã cu cãrþile de

muncã ºi se va discuta despre noul cod al muncii.8. Se vor lua hotãrâri cu privire la protecþia muncii.9. Se vor lua decizii cu privire la dreptul de semnãturã în bancã.10. Se va hotãrî cu privire la vânzarea de spaþii ºi terenuri

proprietatea cooperativei, precum ºi de cumpãrarea de terenuri,eventual de spaþii noi de cãtre cooperativã.

Page 9: Actualitatea 751

ACTUALITATEA 923-29 SEPEMBRIE 2011 PANORAMA

TECHNOCERTECHNOCERTECHNOCERTECHNOCERTECHNOCER

Telefon:0256/351.550

Fax:0256/350.851

Mobile:0727.770.5300768.109.648

Produce ºi comercializeazã:n toate tipurile de betoane ºi mortaren agregate de balastierãn închiriere utilaje terasieren comercializare mixturi asfaltice

n construcþii drumuri ºi poduri

Lugoj, str. Herendeºti nr. 10

Silviu Boian, Cristian Alexandru ºi GabrielSilviu Boian, Cristian Alexandru ºi GabrielSilviu Boian, Cristian Alexandru ºi GabrielSilviu Boian, Cristian Alexandru ºi GabrielSilviu Boian, Cristian Alexandru ºi GabrielTTTTTioc sau filmul unei pasiuni de lung-metrajioc sau filmul unei pasiuni de lung-metrajioc sau filmul unei pasiuni de lung-metrajioc sau filmul unei pasiuni de lung-metrajioc sau filmul unei pasiuni de lung-metraj

Tineri ºineliniºtiþi

Tânãrul ºi neliniºtitul duo,Silviu Boian ºi Cristian Alex-andru, a trecut la treabã, rea-lizând primul lor filmuleþ, laun bal al bobocilor al Uni-versitãþii Europene Drãgan,care a rulat într-un circuitînchis. A fost un fel de exer-ciþiu care a pregãtit terenulpentru scurt-metrajul “ªo-mer cu doctorat”, cu o duratãde 17 minute (2009). Sce-nariul, cât ºi regia sunt sem-nate de Silviu, iar Cristianinterpreteazã cu mult talentrolul principal, de imagine ºimontaj ocupându-se, la felde tânãr, Gabriel Tioc, care afãcut repede echipã cu ceidoi. Subiectul filmului estedespre destinul unui tânãr,care are un parcurs încu-nunat de succes, studenþie,masterat, doctorat. Când afost vorba de angajare, acestaa fost tratat cu refuz, pentru cãtoþi angajatorii puneau ca ocondiþie esenþialã experienþa

Silviu-Horia Boian, de loc din Herendeºti, este un tânãr de25 de ani, profesor de limba românã, iar Cristian Alexandru,de 27 de ani, un economist lugojean. Amândoi au o pasiunecomunã: filmul. Cei doi s-au cunoscut în timpul studenþiei.Cochetând cu literatura, Silviu a fãcut repede pasul sprecinematografie, scriind scenarii de film, în acelaºi timp fãcândºi regia lor. În ceea ce-l priveºte pe Cristian, acesta are vechi“state de platã” în domeniul teatrului ºi, mai nou, face film. Adebutat încã de la vârsta de 10 ani, iar timp de cinci ani a recitatpoezie în grai la Radio Europa Nova. În perioada studenþiei afost patru ani actor la Teatrul Studenþesc “Thespis”, unde ajucat în peste 50 de spectacole. Actualmente este actor laTeatrul Municipal “Traian Grozãvescu” din Lugoj.

în producþie. Dezamãgit detoþi ºi de toate, tânãrul serefugiazã în lumea alcoolului,autodistrugându-se.

Ieºirea în lumePentru a se face cunoscuþi

ºi pentru a vedea cam peunde se aflã, au participat cuacest film la Festivalul Inter-naþional de Film “Next Pro-ject”, în ianuarie 2010. Au fostceva probleme tehnice, lasunet ºi la lumini, inerente,zic eu, unui început, mai alespentru faptul cã turnarea unuifilm cere un buget consis-tent, al lor fiind unul modest,din propriile lor buzunare.Filmul a mai fost prezentat ºila TIF Festival. Nu s-au des-curajat ºi au mers mai departe.

De la scurt-metraj la lung-metraj nu edecât un pas...

…ºi pasul a fost fãcut decei trei amici. “Dacã din

realizarea unui scurt-metrajse învaþã puþin, cu totul altfelstau lucrurile cu un lung-metraj, de unde înveþi multmai multe lucruri. Vreau sãfacem numai lucruri foartebune, pentru a câºtiga încre-derea sponsorilor”, ni s-aconfesat Cristian. ªi s-au puspe treabã. Timp de 10 luni,din ianuarie 2010 pânã prin25 mai, au filmat, iar în pe-rioada mai-iulie s-au ocupatde muzicã ºi montaj. Pro-ducþia, intitulatã “Jurnalulunui scriitor anonim”, caredureazã o orã, a costat cam2000 de euro, tot din propriilebuzunare. Au fost însã ºi

oameni care i-au ajutat,fiecare cu ce a putut: ªeroniTrans, Cafe Noir, Grup ªcolar“Valeriu Braniºte”, PoliþiaCFR. Scenariul, scris tot deSilviu-Horia Boian, este unuldens, de strictã actualitate,încãrcat de un dramatismaparte. Este vorba de un copilîn vârstã de zece, ani, caretrãieºte într-un centru deplasament. Într-una din zile,aflã de la televizor cã directorulinstituþiei unde locuia elvinde copii pentru a li sepreleva organe.

Speriat de o astfel deperspectivã, copilul (inter-pretat de Ion-Marius Kifa) iahotãrârea de a pãrãsi orfe-linatul, devenind un copil alstrãzii. Acþiunea se mutã peste15 ani. Tânãrul (interpretat deCristian Alexandru) începe ascrie un jurnal. Se prezintãcu el la o editurã pentru a-i fipublicat, dar este refuzat decãtre directorul editurii,considerându-l boschetar.Ambiþios din fire, tânãrul vineîn fiecare searã la editurarespectivã ºi lipeºte pagini dinjurnal pe uºa redacþiei. Direc-torul le gãseºte ºi ia hotãrâreade a le publica a doua zi, cutitlul de “Jurnalul unui scriitoranonim”. Din acel mo-ment, vânzãrile publicaþiei re-spective cresc specta-

culos. Succesul publicaþiei edin ce în ce mai mare, în timpce tânãrul îºi continuã dramape strãzi. Acþiunea se desfã-ºoarã pe douã planuri, unulreal ºi unul imaginar, petrecutîn visul tânãrului. În finalulfilmului este dezvãluitã iden-titatea scriitorului misterios.Dupã ce este descoperitautorul, acesta moare într-unparc, îngheþat.

Primaproiecþie,al doilea film

Prima proiecþie a acestuifilm a avut loc la ªcoala deArtã din Lugoj, dupã care s-a încercat o colaborare cupostul de televiziune B1TV.Datoritã unor probleme desunet ºi de imagine, deficien-þe care nu s-au putut înlãtura,difuzarea lui nu a mai avutloc. Trebuie subliniat faptulcã deficienþele tehnice nu sedatoreazã lipsei de profe-sionalism a realizatorilor, cilipsei fondurilor necesareprocurãrii de aparaturã per-formantã, fãrã de care calitateaproducþiilor are de suferit.

Echipa mergemai departe

Luptãtori prin definiþie, ceitrei nu se lasã. Doresc sã facãun trailer care va fi plasat peinternet ºi vor încerca sã batãla porþile mai multor case deproducþie. ªi acest film a fostunul din care au învãþat foartemulte la capitolele imagine,montaj, încadraturi.

În prezent, echipa lucreazãla un scurt-metraj, ceva degenul horror, film care va fiterminat în aceastã lunã.Silviu-Horia Boian, CristianAlexandru ºi Gabriel Tioc, treitineri talentaþi, ambiþioºi,luptãtori, îndrãgostiþi de totceea ce înseamnã cinema-tografie, viseazã frumos,visezã la o colaborare cu ocasã de producþie.

Aºteptãm cu toatã ne-rãbdarea ºi cu toatã încre-derea ca visul lor sã se trans-forme în realitate. Au toateatuurile necesare.

Mircea ANGHEL

n Fotbal, Liga a III-aFotbal, Liga a III-aFotbal, Liga a III-aFotbal, Liga a III-aFotbal, Liga a III-aEtapa V: Jiul-Caransebeº 1-2; Fãget-CSM ªcolar

3-1; Gloria Reºiþa-Poli II 1-5; Mama Mia-Giarmata 1-2;Sebiº-Recaº 1-1; Simeria-Gloria Arad 1-0; Valea luiMihai-Beiuº 0-1; Vladimirescu-Hunedoara 1-2.

Etapa viitoare: Beiuº-Fãget; Caransebeº-MamaMia; Giarmata-Vladimirescu; Gloria Arad-Gloria Reºiþa;Hunedoara-Simeria; Poli II-Sebiº; Recaº-Valea luiMihai; CSM ªcolar-Jiul.

n Fotbal, Liga a IV-aFotbal, Liga a IV-aFotbal, Liga a IV-aFotbal, Liga a IV-aFotbal, Liga a IV-aEtapa a VI-a:Bobda-Dudeºtii Vechi 2-2; Chiºoda-Cerneteaz 4-0;

CSM Lugoj-Piºchia 3-0; Dragºina-Auto 2-3;Dumbrãviþa-Peciu Nou 1-0; Gãtaia-Deta 0-2; Gottlob-Bucovãþ 5-2; Jimbolia-Nerãu 3-4; ªag-CFR 0-1.

Etapa a VII-a, 21.09: Auto-Gãtaia; Bucovãþ-Dragºina; Cerneteaz-ªag; CFR-Gottlob; Deta-Bobda;Dudeºtii Vechi-Dumbrãviþa; Nerãu-Chiºoda; Peciu Nou-Lugoj; Piºchia-Jimbolia.

Etapa a VIII-a, 24.09: Gottlob-Cerneteaz;Chiºoda-Piºchia; Dudeºtii Vechi-Deta; Dumbrãviþa-Lugoj; Gãtaia-Bucovãþ; Jimbolia-Peciu Nou; ªag-Nerãu;Dragºina-CFR; Bobda-Auto.

n Fotbal JudeþeanFotbal JudeþeanFotbal JudeþeanFotbal JudeþeanFotbal JudeþeanRezultatele etapei a VI-a:Racoviþa-Chizãtãu 2-1; Moºniþa Nouã-Ictar Budinþ 4-

1; Petrovaselo-Ohaba 1-3; Giroc-Topolovãþ 1-0; Cutina-Bazoº 2-3; Bacova-Liebling 4-2; Margina-Nãdrag 5-1;Belinþ-Remetea Mare 11-0.

Etapa urmãtoare:Remetea Mare-Racoviþa; Nãdrag-Belinþ; Liebling-

Margina; Bazoº-Bacova; Topolovãþ-Cutina; Ohaba-Giroc; Ictar-Petrovaselo; Chizãtãu-Moºniþa Nouã.

n Juniori, seria a 7-aJuniori, seria a 7-aJuniori, seria a 7-aJuniori, seria a 7-aJuniori, seria a 7-aRezultatele etapei:A. Hunedoara-UTA 2-2; Poli-Caransebeº 4-0;

Salonta-FC Bihor 1-1; Luceafãrul-LPS Bihor 0-1; Deva-LPS Banatul 3-0; CSM ªcolar-CSª Lugoj 6-1.

B. Hunedoara-UTA 1-2; Poli-Caransebeº 8-0;Salonta-FC Bihor 1-2; Luceafãrul-LPS Bihor 4-0; Deva-LPS Banatul 4-2; CSM ªcolar-Lugoj 4-0.

Etapa viitoare: Caransebeº-Hunedoara; FCBihor-Poli; LPS Bihor-Salonta; LPS Banatul- Luceafãrul;Lugoj-Deva; UTA-CSM ªcolar.

n Campionatul Municipal Campionatul Municipal Campionatul Municipal Campionatul Municipal Campionatul MunicipalEtapa a IV-a:Seria I:Sacoºu T-Lucareþ 3-0; Secaº-Boldur 0-3; Racoviþa

II-ªuºtra 7-1; Babºa-Jabãr 4-0; Iosifalãu-Gruni 6-4;Niþchidorf-Buziaº 1-3; ªanoviþa-Darova 0-1.

Seria II: Cireºu-Dumbrava 7-0; Gãvojdia-CSS 2-0; Tapia-Micro I 1-1; Cladova-Mãnãºtiur 1-0;Mondial-Criciova 3-4; Fãget II-Autoliv 0-3; Tomeºti-ªtiuca 1-3. Voinþa-Drãgan a fost amânat.

Etapa viitoare:Seria I: Darova-Sacoºu (D. ora 14); Buziaº-

ªanoviþa (11); Gruni-Niþchidorf (17); Jabãr-Iosifalãu(17); ªuºtra-Babºa (17); Boldur-Racoviþa II (17);Lucareþ-Secaº (11).

Seria II: ªtiuca-Cireºu (D.,17); Autoliv-Tomeºti(11); Criciova-Cutina (17:30); Mãnãºtiur-Mondial(11); Micro I-Cladova (s.17); CSS-Tapia (d.14);Drãgan-Gãvojdia (s.17); Dumbrava-Voinþa (d.17).

Dan FRATUÞESCU

Page 10: Actualitatea 751

ACTUALITATEA 23-29 SEPEMBRIE 201110 DIVERTISMENT

v J v

O blondã la doctorO blondã la doctorO blondã la doctorO blondã la doctorO blondã la doctor.....- Domniºoarã, vã recomand niºte- Domniºoarã, vã recomand niºte- Domniºoarã, vã recomand niºte- Domniºoarã, vã recomand niºte- Domniºoarã, vã recomand niºte

ultraviolete.ultraviolete.ultraviolete.ultraviolete.ultraviolete.- Abia aºtept, domn’ doctor! Am fost- Abia aºtept, domn’ doctor! Am fost- Abia aºtept, domn’ doctor! Am fost- Abia aºtept, domn’ doctor! Am fost- Abia aºtept, domn’ doctor! Am fost

odatã ultra violatã ºi mi-a plãcut laodatã ultra violatã ºi mi-a plãcut laodatã ultra violatã ºi mi-a plãcut laodatã ultra violatã ºi mi-a plãcut laodatã ultra violatã ºi mi-a plãcut lanebunie!nebunie!nebunie!nebunie!nebunie!

v J v

Un om disperat se adreseazã unuiUn om disperat se adreseazã unuiUn om disperat se adreseazã unuiUn om disperat se adreseazã unuiUn om disperat se adreseazã unuialt om de pe stradã:alt om de pe stradã:alt om de pe stradã:alt om de pe stradã:alt om de pe stradã:

- Nu vã supãraþi ! Spuneþi-mi vã rog- Nu vã supãraþi ! Spuneþi-mi vã rog- Nu vã supãraþi ! Spuneþi-mi vã rog- Nu vã supãraþi ! Spuneþi-mi vã rog- Nu vã supãraþi ! Spuneþi-mi vã rogunde este fabrica de pâine.unde este fabrica de pâine.unde este fabrica de pâine.unde este fabrica de pâine.unde este fabrica de pâine.

- Nu mã supãr- Nu mã supãr- Nu mã supãr- Nu mã supãr- Nu mã supãr. Este lângã fabrica. Este lângã fabrica. Este lângã fabrica. Este lângã fabrica. Este lângã fabricade confecþii.de confecþii.de confecþii.de confecþii.de confecþii.

- ªi vã mai rog sã-mi spuneþi unde- ªi vã mai rog sã-mi spuneþi unde- ªi vã mai rog sã-mi spuneþi unde- ªi vã mai rog sã-mi spuneþi unde- ªi vã mai rog sã-mi spuneþi undeeste fabrica de confecþii.este fabrica de confecþii.este fabrica de confecþii.este fabrica de confecþii.este fabrica de confecþii.

- Lângã fabrica de pâine.- Lângã fabrica de pâine.- Lângã fabrica de pâine.- Lângã fabrica de pâine.- Lângã fabrica de pâine.Omul nostru nervos întreabã:Omul nostru nervos întreabã:Omul nostru nervos întreabã:Omul nostru nervos întreabã:Omul nostru nervos întreabã:- Bine mã, dar fabrica de pâine ºi- Bine mã, dar fabrica de pâine ºi- Bine mã, dar fabrica de pâine ºi- Bine mã, dar fabrica de pâine ºi- Bine mã, dar fabrica de pâine ºi

cea de confecþii unde le pot gãsi?cea de confecþii unde le pot gãsi?cea de confecþii unde le pot gãsi?cea de confecþii unde le pot gãsi?cea de confecþii unde le pot gãsi?Civilul foarte calm:Civilul foarte calm:Civilul foarte calm:Civilul foarte calm:Civilul foarte calm:- Una lânga alta !- Una lânga alta !- Una lânga alta !- Una lânga alta !- Una lânga alta !

v J v

ÎntrÎntrÎntrÎntrÎntr-o zi soþul vine mai devreme-o zi soþul vine mai devreme-o zi soþul vine mai devreme-o zi soþul vine mai devreme-o zi soþul vine mai devremeacasã ºi uimit o gãseºte pe nevastã-saacasã ºi uimit o gãseºte pe nevastã-saacasã ºi uimit o gãseºte pe nevastã-saacasã ºi uimit o gãseºte pe nevastã-saacasã ºi uimit o gãseºte pe nevastã-sacu amantul.cu amantul.cu amantul.cu amantul.cu amantul.

Surprins, acesta îi spune amantului:Surprins, acesta îi spune amantului:Surprins, acesta îi spune amantului:Surprins, acesta îi spune amantului:Surprins, acesta îi spune amantului:- Sunt un om relativ calm. Hai în- Sunt un om relativ calm. Hai în- Sunt un om relativ calm. Hai în- Sunt un om relativ calm. Hai în- Sunt un om relativ calm. Hai în

camera cealaltã sã discutãm.camera cealaltã sã discutãm.camera cealaltã sã discutãm.camera cealaltã sã discutãm.camera cealaltã sã discutãm.Amantul bucuros cã nu are problemeAmantul bucuros cã nu are problemeAmantul bucuros cã nu are problemeAmantul bucuros cã nu are problemeAmantul bucuros cã nu are probleme

se duce în camera de alãturi ºi stã dese duce în camera de alãturi ºi stã dese duce în camera de alãturi ºi stã dese duce în camera de alãturi ºi stã dese duce în camera de alãturi ºi stã devorbã cu soþul femeii ca de la bãrbatvorbã cu soþul femeii ca de la bãrbatvorbã cu soþul femeii ca de la bãrbatvorbã cu soþul femeii ca de la bãrbatvorbã cu soþul femeii ca de la bãrbat

la bãrbat.la bãrbat.la bãrbat.la bãrbat.la bãrbat.- Fii atent cum facem, zise soþul- Fii atent cum facem, zise soþul- Fii atent cum facem, zise soþul- Fii atent cum facem, zise soþul- Fii atent cum facem, zise soþul

calm, voi trage douã focuri de armã încalm, voi trage douã focuri de armã încalm, voi trage douã focuri de armã încalm, voi trage douã focuri de armã încalm, voi trage douã focuri de armã înaer ºi ne vom pre... face morþi. La cineaer ºi ne vom pre... face morþi. La cineaer ºi ne vom pre... face morþi. La cineaer ºi ne vom pre... face morþi. La cineaer ºi ne vom pre... face morþi. La cineva veni nevasta-mea, acela o va pãstra.va veni nevasta-mea, acela o va pãstra.va veni nevasta-mea, acela o va pãstra.va veni nevasta-mea, acela o va pãstra.va veni nevasta-mea, acela o va pãstra.

- OK.- OK.- OK.- OK.- OK.Soþul trage douã focuri de armã ºiSoþul trage douã focuri de armã ºiSoþul trage douã focuri de armã ºiSoþul trage douã focuri de armã ºiSoþul trage douã focuri de armã ºi

din camera alãturatã se aude:din camera alãturatã se aude:din camera alãturatã se aude:din camera alãturatã se aude:din camera alãturatã se aude:- Costele, ieºi de sub pat cã s-au- Costele, ieºi de sub pat cã s-au- Costele, ieºi de sub pat cã s-au- Costele, ieºi de sub pat cã s-au- Costele, ieºi de sub pat cã s-au

împuºcat dobitocii ãia.împuºcat dobitocii ãia.împuºcat dobitocii ãia.împuºcat dobitocii ãia.împuºcat dobitocii ãia.v J v

O familie tânãrã trãia întrO familie tânãrã trãia întrO familie tânãrã trãia întrO familie tânãrã trãia întrO familie tânãrã trãia într-o garsoni--o garsoni--o garsoni--o garsoni--o garsoni-erã. Înainte de a face sex, soþul a deciserã. Înainte de a face sex, soþul a deciserã. Înainte de a face sex, soþul a deciserã. Înainte de a face sex, soþul a deciserã. Înainte de a face sex, soþul a decissã verifice dacã fiul sãu doarme:sã verifice dacã fiul sãu doarme:sã verifice dacã fiul sãu doarme:sã verifice dacã fiul sãu doarme:sã verifice dacã fiul sãu doarme:

- Fiule, adu-mi te rog un pahar cu- Fiule, adu-mi te rog un pahar cu- Fiule, adu-mi te rog un pahar cu- Fiule, adu-mi te rog un pahar cu- Fiule, adu-mi te rog un pahar cuapã... Liniºte... Soþia spune:apã... Liniºte... Soþia spune:apã... Liniºte... Soþia spune:apã... Liniºte... Soþia spune:apã... Liniºte... Soþia spune:

- A adormit.- A adormit.- A adormit.- A adormit.- A adormit.Dupã sex stãteau întinºi în pat ºi seDupã sex stãteau întinºi în pat ºi seDupã sex stãteau întinºi în pat ºi seDupã sex stãteau întinºi în pat ºi seDupã sex stãteau întinºi în pat ºi se

mângâiau. Deodatã se aude voceamângâiau. Deodatã se aude voceamângâiau. Deodatã se aude voceamângâiau. Deodatã se aude voceamângâiau. Deodatã se aude voceapuºtiului din întuneric:puºtiului din întuneric:puºtiului din întuneric:puºtiului din întuneric:puºtiului din întuneric:

- ªi cât mai stau aici cu paharul în- ªi cât mai stau aici cu paharul în- ªi cât mai stau aici cu paharul în- ªi cât mai stau aici cu paharul în- ªi cât mai stau aici cu paharul înmânã?mânã?mânã?mânã?mânã?

v J v

O femeie de 47 de ani, goalã în uºaO femeie de 47 de ani, goalã în uºaO femeie de 47 de ani, goalã în uºaO femeie de 47 de ani, goalã în uºaO femeie de 47 de ani, goalã în uºade la baie, îºi întreabã soþul:de la baie, îºi întreabã soþul:de la baie, îºi întreabã soþul:de la baie, îºi întreabã soþul:de la baie, îºi întreabã soþul:

- T- T- T- T- Tu crezi cã-mi arãt vârsta?...u crezi cã-mi arãt vârsta?...u crezi cã-mi arãt vârsta?...u crezi cã-mi arãt vârsta?...u crezi cã-mi arãt vârsta?...- Dacã mã uit la pãrul tãu, îþi dau- Dacã mã uit la pãrul tãu, îþi dau- Dacã mã uit la pãrul tãu, îþi dau- Dacã mã uit la pãrul tãu, îþi dau- Dacã mã uit la pãrul tãu, îþi dau

29; la bust 32; pentru talie 36; la29; la bust 32; pentru talie 36; la29; la bust 32; pentru talie 36; la29; la bust 32; pentru talie 36; la29; la bust 32; pentru talie 36; lapicioare 30...picioare 30...picioare 30...picioare 30...picioare 30...

- Mulþumesc iubitule, chiar crezi- Mulþumesc iubitule, chiar crezi- Mulþumesc iubitule, chiar crezi- Mulþumesc iubitule, chiar crezi- Mulþumesc iubitule, chiar creziasta?asta?asta?asta?asta?

- Stai, cã n-am terminat de adunat!- Stai, cã n-am terminat de adunat!- Stai, cã n-am terminat de adunat!- Stai, cã n-am terminat de adunat!- Stai, cã n-am terminat de adunat!

� Bancuri � Bancuri � Bancuri � BancuriSC ALPHA CLINICS SRLOBSTETRICÃ - GINECOLOGIE

DR. CÃTÃLIN ARDELEANProgram:Luni: 12-18Miercuri: 9-13Joi: 10-18Programãri la tel: 0740.105.294

DR. ROXANA ARDELEANProgram:

Marþi: 10-18Vineri: 10-18

Programãri la tel:0749.276.201

n consultaþii ginecologice n test Papanicolau n ecografietransabdominalã ºi transvaginalã n avorturi la cerere prin aspiraþie ninvestigarea ºi tratarea cazurilor de sterilitate n montare sterilet n

cauterizare col uterin n dispensarizarea sarcinii n asistenþã la naºtere

n Lugoj, str. Bucegi nr.11 nn Timiºoara, Calea Martirilor nr. 70, sc. B, ap.2 n

ERINACOMPANY

ANGAJEAZÃANGAJEAZÃANGAJEAZÃANGAJEAZÃANGAJEAZÃ2 muncitori2 muncitori2 muncitori2 muncitori2 muncitorinecalificaþinecalificaþinecalificaþinecalificaþinecalificaþin primeºte

deºeuri din metal,carton ºi plastic.

Informaþii lasediul firmei, Lugoj,str. Bobâlnei nr.11,tel: 0723.185.183

POLITICAPOLITICAPOLITICAPOLITICAPOLITICALa noi gãsiþi cele necesare pentru casã: n þevi metal ºi PVC nfitinguri metal ºi PVC n materiale de construcþii n teracote nburlane n jgheaburi n electrice n vopsele n diluanþi n pensulen lavabile n hidrofoare n detergenþi n scule n saci iutã ºi gunoin pubele n feronerie n organe de asamblare (ºuruburi) n CARGOCOM PARC, la Parcul G. Enescu, Tel. 0256.35.69.69

în domeniul preþurilor a rãmas aceeaºi:în domeniul preþurilor a rãmas aceeaºi:în domeniul preþurilor a rãmas aceeaºi:în domeniul preþurilor a rãmas aceeaºi:în domeniul preþurilor a rãmas aceeaºi:preþuri cât mai mici la cât mai multe produse!

Între cele douã desene existã 5 deosebiri. Gãsiþi-le!

n NO COMMENT NO COMMENT NO COMMENT NO COMMENT NO COMMENT n NO COMMENT NO COMMENT NO COMMENT NO COMMENT NO COMMENT n NO COMMENT NO COMMENT NO COMMENT NO COMMENT NO COMMENT n

Dat depomanã

A face dupãmodel

Ladã micã

Car (dim.)

Micºorat

Tarã

A nu merge

Fir decurent

Cureluºã demeºinã

Aºezareruralã

Sacagiu

Sincer

Meseriaolarului

Fileu

Etui

Apelativtelefonic

SimonaNeagu

Sunt încare!

A seca

Sistemtehnic

Resort Geamãt scurt

Armate

Plete

Însurat

Mircea ANGHEL

Bricabrac Bricabrac Bricabrac Bricabrac Bricabrac

De

no

ta 1

0D

e n

ota

10

De

no

ta 1

0D

e n

ota

10

De

no

ta 1

0D

e n

ota

10

De

no

ta 1

0D

e n

ota

10

De

no

ta 1

0D

e n

ota

10

De

no

ta 1

0D

e n

ota

10

De

no

ta 1

0D

e n

ota

10

De

no

ta 1

0

Page 11: Actualitatea 751

Întregul interval beneficiazã deevenimente inedite, de situaþii care leschimbã viaþa. Vor cunoaºte multepersoane. Banii nu sunt suficienþi, iar lipsade capital îi va împinge sã aleagã parteneribogaþi. Cei tineri muncesc din ce în ce maimult. Nativele sunt cam fluºturatice ºi nuîºi asumã nicio responsabilitate.

Sunt cu siguranþã cei mai activi nativi dinaceastã perioadã. Se vor implica în diverseactivitãþi ºi vor înregistra succese considera-bile, dupã muncã multã, atât în domeniulprofesional, cât ºi în cel financiar. Amicii ºicolaboratorii au reacþii ciudate: îi susþin încele mai grele momente pentru ca atunci cândsunt chemaþi la distracþie sã disparã.

Tendinþa generalã a acestor nativi va fisã facã economii. Veþi dori din tot sufletulsã vã renovaþi cât de cât casa. Sunteþi atrasde jocurile de noroc, dar nu aveþi ºanse dea câºtiga. De asemenea, este foarte posibilsã se îndrãgosteascã, iar cei cãsãtoriþi sedecid sã facã un copil. Nativele sunt multprea energice ºi nu mai au deloc rãbdare.

Vor fi pe drumuri mai mult decât vordori. În mod sigur vor câºtiga în acestinterval bani mulþi destul de uºor (se vorivi oportunitãþi care nu trebuie lãsateneexploatate la maximum). Nu este exclusca în a doua parte a intervalului sã seîndrãgosteascã ºi sã aibã tendinþa de a-ºi complica inutil viaþa.

Cu toate cã au ºansa de a câºtiga mulþibani din activitãþi adiacente, nativii maturi facmult prea multe cheltuieli, aºa cã vor ieºi dinaceastã sãptãmânã cu punga goalã. Nu vorreuºi nici mãcar sã plãnuiascã un concediude lungã duratã, dar vor beneficia de multecãlãtorii scurte, frumoase ºi relaxante. Prieteniise pot transforma în adversari!

Întreaga sãptãmânã, toþi nativii doresccâºtiguri fabuloase, numai cã acestea vorapãrea de abia la sfârºitul intervalului ºivor fi destul de firave. Vor fi nevoiþi sãaibã grijã atât de propria sãnãtate, cât ºide sãnãtatea rudelor apropiate. Se poateafirma cã aceºti nativi devin pentru oscurtã perioadã infirmierele zodiacului.

Vor, nu vor, Balanþele vor intra învacanþã. Faptul cã vor câºtiga mult maipuþini bani le va face sã se simtã camnefericite. Aproape cã nici nu îi vor bãgaîn seamã pe protectorii care se vor ivi peneaºteptate. Nu vor mai face multedrumuri, dar din pãcate nici nu vor plecaîn vacanþã, neavând fondurile necesare.

Pentru a se putea bucura de viaþã,Scorpionii ar trebui sã nu amâne plecareaîn concediu pentru urmãtoarele luni, cândproblemele profesionale se vor complicaºi chiar vor deveni indispensabili. Oricâtde ocupaþi ar fi, vor avea timp însã pentruaventurile galante, pe care vor avea însãgrijã sã le pãstreze secrete.

Aceºti nativi trebuie sã conducã, ei trebuiesã decidã ºi pentru cei din jur, ei sunt ºefii.Dorinþa de schimbare s-ar putea sã-i împingãsã ia cele mai importante decizii. Vor facemulte drumuri scurte ºi cãlãtorii frumoase.Vor câºtiga bani mulþi ºi vor lucra cu plãcerela noile proiecte. În viaþa amoroasã aparniºte personaje foarte pitoreºti.

Cu toate cã aspectele financiare suntpentru aceºti nativi cele mai luminoasedin aceastã lunã, Capricornii au ºinecazuri – rudele apropiate suferã ºi suntîn pericol. Pentru cei în vârstã, este posibilca tensiunea arterialã sã devinã oproblemã serioasã ºi sã nu poatã plecaîn concediu în localitatea doritã.

Din fericire, Vãrsãtorii sunt susþinuþifinanciar de cãtre toþi ºi beneficiazã decondiþiile necesare pentru a lansa noi afaceri.Banii vor fi din ce în ce mai mulþi, dar nu se vapune problema amânãrii concediului. Origi-nalitatea ºi amabilitatea sunt douã atuuri ce îiajutã sã depãºeascã orice impas. Sãnãtatedin ce în ce mai precarã ºi muncã foarte multã.

Aceºti nativi sunt mai mult decâtsensibili, nu înþeleg cum se cuvine ceeace li se comunicã ºi au tendinþa sãanalizeze orice cu minuþiozitate. Nu voravea bani suficienþi ºi vor fi în stare sã seîndatoreze. Cei mai norocoºi sunt cei caredesfãºoarã activitãþi în domeniul arteicinematografice sau al teatrului.

ACTUALITATEA 1123-29 SEPEMBRIE 2011 TIMP LIBER

1. Mergeþi împreunã la o petrecere, iar el disparepentru un timp. La ce te gândeºti? a. Cred cã s-a rãtãcitprintre invitaþi. b. Probabil cã se îmbatã pe undeva cu vreunprieten. c. Cu siguranþã încearcã sã cucereascã pe cineva.

2. Îþi vezi partenerul pe stradã, însoþit de o femeie.Mergi la ei ºi îþi spune cã este veriºoara sa. Cumreacþionezi? a. Te bucuri cã ai reuºit sã-i mai cunoºti o rudã.

b. Rãsufli uºuratã cã nu te înºealã. c. Nu-l crezi ºi te gândeºti cãeste o nouã cucerire de-a lui.

3. Te-ai gândit vreodatã sã-þi înºeli partenerul? a.Nu, niciodatã n-ai putea face aºa ceva. b. Depinde de partener.c.Da, de ce nu!

4. Mergi la el la serviciu ºi observi cã nu este,iar nimeni nu ºtie sã-þi spunã unde este. Ce faci?a.Îl aºtepþi, cu siguranþã a avut ceva urgent de fãcut pentru serviciu.b. Speri ca atunci când vine sã-þi dea o explicaþie plauzibilã. c.Deja te gândeºti cã te înºealã.

5. Þi se aratã o pozã cu iubitul tãu îmbrãþiºându-se cu o altã femeie. Cum reacþionezi? a. Te gândeºti cãpoate fi o prietenã bunã de-a lui. b. De-abia aºtepþi sã-l întrebidespre ce este vorba. c. Te superi ºi ai de gând sã te cerþi cu el.

6. Îþi spune cã se va întâlni cu fosta partenerã.Ce faci? a. Îl laºi, deoarece ºtii cã au rãmas prieteni în continuare.b. Îi spui cã preferi sã nu meargã. c. Îl însoþeºti, deoarece n-aisuficientã încredere în el.

7. Atunci când se întoarce dintr-o cãlãtorie deserviciu, tu… a. Îl aºtepþi cu braþele deschise acasã. b. Mergisã-l iei de la garã sau aeroport. c. Îi cauþi prin bagaje posibileprobe ale unei escapade amoroase.

8. Descoperi cã are de achitat la bancã o facturãdestul de mare. Ce faci? a. Te gândeºti cã þi-a cumpãratceva special. b. Îl întrebi pe ce a cheltuit atâþia bani. c. Imediat îlbãnuieºti de infidelitate.

Majoritatea ATe numeri printre persoanele care au încredere oarbã în

partener. Nimic rãu în asta, dar ai grijã sã nu exagerezi! Poþirisca în orice moment sã fii înºelatã ºi chiar sub ochii tãi. Elºtie cã nu este þinut din scurt ºi de acea poate sã aibã câte omicã aventurã din când în când, mai ales cã tu eºti întotdeaunadisponibilã pentru el ºi se poate întoarce oricând la tine.Aºadar, este timpul sã iei atitudine ºi sã încerci sã nu mai creziabsolut tot ceea ce-þi spune. Fii puþin mai vigilentã!

Majoritatea BFelicitãri! Tu ºtii foarte bine în cine poþi avea încredere ºi în

cine nu. Fie cã este vorba despre intuiþie femininã, fie despreexperienþa de viaþã, acestea te ajutã sã descoperi de la o poºtão minciunã spusã de partener. Fiind o persoanã raþionalã,reuºeºti sã ai parte de o frumoasã relaþie de cuplu. Încredereata îi este insuflatã ºi partenerului care te trateazã cu acelaºirespect pe care i-l arãþi ºi tu lui. Þine-o tot aºa ºi veþi avea partede multe clipe frumoase împreunã!

Majoritatea CDespre tine se poate spune cã nu ai încredere nici în umbra ta,

darãmite în persoana pe care o iubeºti! Eºti atât de suspicioasã,încât crezi cã partenerul încearcã sã te înºele la fiecare pas pe care-l face ºi cautã în permanenþã noi metode pentru a fi infidel. Cuaceastã atitudine, nu obþii decât sã-þi faci probleme în permanenþãcã nu-l poþi supraveghea îndeajuns, uitând cã tu de fapt trebuie sãtrãieºti o frumoasã poveste de dragoste. Ar fi bine dacã ai reuºi sã-þi domoleºti bãnuielile exagerate ºi sã-i acorzi ºi lui puþinã încredere.

Ai încredereAi încredereAi încredereAi încredereAi încredereîn partener?în partener?în partener?în partener?în partener?

SERVICEAUTO

CRISCAR

stradaEpiscop Dr. Ioan

Bãlan nr. 44(fosta

Semenicului)

REPREPREPREPREPARAÞIIARAÞIIARAÞIIARAÞIIARAÞIIAUTOAUTOAUTOAUTOAUTO

Informaþiila tel:

0256/329.731

SC SC SC SC SC DILARA-CRADILARA-CRADILARA-CRADILARA-CRADILARA-CRAVVVVVAAAAATETETETETE SRL SRL SRL SRL SRLMAGAZIN ALIMENTMAGAZIN ALIMENTMAGAZIN ALIMENTMAGAZIN ALIMENTMAGAZIN ALIMENTARARARARAR

ANGAJÃMANGAJÃMANGAJÃMANGAJÃMANGAJÃMvânzãtoare cu calificarevânzãtoare cu calificarevânzãtoare cu calificarevânzãtoare cu calificarevânzãtoare cu calificare

Informaþii:Informaþii:Informaþii:Informaþii:Informaþii:Lugoj, strLugoj, strLugoj, strLugoj, strLugoj, str. Insulei nr. Insulei nr. Insulei nr. Insulei nr. Insulei nr. 2. 2. 2. 2. 2

(lângã Autogarã), tel. 0766.719.163(lângã Autogarã), tel. 0766.719.163(lângã Autogarã), tel. 0766.719.163(lângã Autogarã), tel. 0766.719.163(lângã Autogarã), tel. 0766.719.163

SC SC SC SC SC FFFFFADIADIADIADIADI SRL SRL SRL SRL SRLANGAJEAZÃ:ANGAJEAZÃ:ANGAJEAZÃ:ANGAJEAZÃ:ANGAJEAZÃ:

bãrbat la întreþinere,bãrbat la întreþinere,bãrbat la întreþinere,bãrbat la întreþinere,bãrbat la întreþinere,ajutor bucãtar ºi barman.ajutor bucãtar ºi barman.ajutor bucãtar ºi barman.ajutor bucãtar ºi barman.ajutor bucãtar ºi barman.

Informaþii la tel. 0256.337.955Informaþii la tel. 0256.337.955Informaþii la tel. 0256.337.955Informaþii la tel. 0256.337.955Informaþii la tel. 0256.337.955sausausausausau

la sediul firmei: strla sediul firmei: strla sediul firmei: strla sediul firmei: strla sediul firmei: str. Fãgetului nr. Fãgetului nr. Fãgetului nr. Fãgetului nr. Fãgetului nr.131.131.131.131.131

Primãria comunei GãvojdiaPrimãria comunei GãvojdiaPrimãria comunei GãvojdiaPrimãria comunei GãvojdiaPrimãria comunei GãvojdiaPrimãria comunei Gãvojdia organizeazã licitaþie

pentru închirirea unor spaþii situate în Gãvojdia ºiLugojel pentru amplasare antene satelit (recepþieCATV) în data de 21.10.2011:

Data limitã de achiziþionare a documentaþiei deatribuire ºi de solicitare a clarificãrilor este14.10.2011 ora 12.

· Documentaþia de atribuire poate fi achiziþionatãde la sediul Primãriei Gãvojdia, loc. Gãvojdia nr.295, începând cu data de 26.09.2011.

· Ofertele ºi documentele de participare sedepun la secretariatul Primãriei Gãvojdia, în plicurisigilate închise pentru a fi înregistrate pânã la datade 21.10.2011, ora 9.

· Deschiderea plicurilor cu DOCUMENTELE DEPARTICIPARE va avea loc în prezenþa ofertanþilorcare doresc sã participe la deschidere în data de21.10.2011, ora 10, la sediul Primãriei comuneiGãvojdia, loc. Gãvojdia nr. 295.

Relaþii suplimentare se pot obþine la tel.0256335 921 ºi e-mail [email protected]

AVIZ PSIHOLOGICla obþinerea sau redobândirea

permisului de conducere

AVIZ PSIHOLOGICla obþinerea ºi pãstrarea

permisului de armã

TESTÃRI LA SELECÞIA DE PERSONAL

TEHNICI DE RELAXARE

CONSILIERE PSIHOLOGICÃ

CABINET INDIVIDUALCABINET INDIVIDUALCABINET INDIVIDUALCABINET INDIVIDUALCABINET INDIVIDUALDE PSIHOLOGIEDE PSIHOLOGIEDE PSIHOLOGIEDE PSIHOLOGIEDE PSIHOLOGIE

BOÞ ELENABOÞ ELENABOÞ ELENABOÞ ELENABOÞ ELENA

Adresã cabinet:Lugoj str. Cloºca nr.59 , tel: 0728229604

Cãutãm absolvenþi de liceuCãutãm absolvenþi de liceuCãutãm absolvenþi de liceuCãutãm absolvenþi de liceuCãutãm absolvenþi de liceuºi studenþi pentru posturile deºi studenþi pentru posturile deºi studenþi pentru posturile deºi studenþi pentru posturile deºi studenþi pentru posturile de

AGENÞI DE VÂNZÃRIAGENÞI DE VÂNZÃRIAGENÞI DE VÂNZÃRIAGENÞI DE VÂNZÃRIAGENÞI DE VÂNZÃRIInformaþii la tel. 0769.62.62.76, 0744.57.58.53Informaþii la tel. 0769.62.62.76, 0744.57.58.53Informaþii la tel. 0769.62.62.76, 0744.57.58.53Informaþii la tel. 0769.62.62.76, 0744.57.58.53Informaþii la tel. 0769.62.62.76, 0744.57.58.53

Page 12: Actualitatea 751

VÂND casã ultracentral,toate utilitãþile, pe str. V.VDelamarina nr. 4, gaz, subsolamenajat, intrare auto, po-sibilitãþi construcþie vilã încurte, suprafaþã 604 mp, preþnegociabil. Informaþii la tele-foanele: 0723.528. 542;0723. 817.696.

autoautoautoautoautoVÂND avantajos autotu-

rism “Ford-Focus”, capaci-tate cilindricã 1,75, culoaregri, combi, an fabricaþie 2000,înscris în circulaþie. Informa-þii la telefoanele: 0723.297.746 sau 0256.354.276

VÂND voucher pentruprogram rabla 2011 cu do-sar complet. Preþ 1500 RONuºor negociabil, rog seriozi-tate. Informaþii la telefon:0724.864.091

DEZMEMBREZ FordEscort din 1990, benzinã,motor 1,6. Informaþii la tele-fon: 0766.323.789

VÂND Dacia Break 4 in-jecþie an 2003 V.T. 2013, taxela zi, preþ 950 E, congelator5 sertare nou, preþ 150 E. In-formaþii la tel: 0722.488.765

VÂND Malaguti fifty ºiscuter Piagio, preþ negociabil.Inf. la tel: 0720.314.416.

VÂND WV Polo cu 2 uºi,din 1998 culoare albã, în-scris în circulaþie, motor 1000cmc, consum mic, stare foar-te bunã. Informaþii la telefon:0766.706.784.

diversediversediversediversediverseVÂND bicicletã electricã

cu douã roþi. Se încarcã lareþea. Informaþii la telefon:0256.350.557

VÂND bicicletã cu 3 roþi,electricã. Se încarcã la reþea.Informaþii la telefon: 0256.350.557

VÂND garaj din cãrãmidã

Numele................................... Prenume.............................................Adresã ...............................................Telefon.....................................Textul anunþului ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Taloanele se primesc la sediul redacþiei, Lugoj,Taloanele se primesc la sediul redacþiei, Lugoj,Taloanele se primesc la sediul redacþiei, Lugoj,Taloanele se primesc la sediul redacþiei, Lugoj,Taloanele se primesc la sediul redacþiei, Lugoj,str. N. Bãlcescu nr. 6, între orele 9-15, pânã miercuri, ora 10str. N. Bãlcescu nr. 6, între orele 9-15, pânã miercuri, ora 10str. N. Bãlcescu nr. 6, între orele 9-15, pânã miercuri, ora 10str. N. Bãlcescu nr. 6, între orele 9-15, pânã miercuri, ora 10str. N. Bãlcescu nr. 6, între orele 9-15, pânã miercuri, ora 10

2011 TALON MICA PUBLICITATE 2011ACTUALITACTUALITACTUALITACTUALITACTUALITAAAAATEATEATEATEATEA

zona stadion Bl.7 cu plata lazi ºi înabulat ºi apartament cu4 camere pus la punct-ac-cept ºi variant. Informaþii latelefon: 0726.074.823

VÂND calculator P4, înstare foarte bunã 200lei, placãvideo 512 MB 50lei. Pentrulaptop: harduri, rami, proce-soare, încãrcãtoare demaºinã ºi camerã rãcirelaptop 350x270, 3 coolere,35 lei. Informaþii la telefon:0760.753.753

VÂND laptop P4: PackardBell 450 lei, Acer 500 lei, Dell550 lei, Gateway 600 lei,mininetbook Asus eee pc(este nou: geantã, manuale,etc, 500lei). Informaþii latelefon: 0760.753.753

CUMPÃR laptopuri înstare bunã de funcþionare saudefecte pentru piese. Infor-maþii la telefon: 0765.560.006

VÂND instalaþie GPL.Informaþii la telefon:0728.066.899.

VÂND mobilã bucãtãrie,uºi de lemn, þiglã, douãcovoare, un geam dublu ºi ouºã dublã ºi 4 uºi simple.Telefon 0720.353.085.

VÂND colþar negru, nou,imitaþie de piele. Preþ 1100 leineg. Tel. 0726.182.873.

VÂND pompe electrice de

Servicela domiciliu

Str. Dunãrii nr. 7ATel. 0722 567 046

0356 808 933

imobiliareimobiliareimobiliareimobiliareimobiliareDAU în arendã 5 lante de

pãmânt pe Buziaºului, spa-tele blocurilor. Informaþii latelefon: 0729.085.498

VÂND mobilier biroticã lapreþ avantajos, compus din:5 birouri ºi un dulap din 3corpuri cu feþe oglindã. Infor-maþii la telefon: 0722.267.596sau 0771.740.051

VÂND teren intravilanextins, în Lugoj, Calea Buzia-ºului (în spatele fabricii demargarinã) în suprafaþã de 2,3ha. Preþ negociabil 6 euro/mp. Telefon: 0721.224.326.

VÂND teren 10.000 mpîn Lugoj, str. Livezilor, cu ieºi-re la stradã 29 mp ºi 3 parcelede 500 mp în Dealul Viilor,lângã bisericuþã. Informaþii latelefon: 0725.422.653.

VÂND apartament 3camere, etaj 1, Micro I, cugaraj. Informaþii la telefon:0724.573.461.

VÂND apartament 3 ca-mere în Lugoj, Spl. C. Bredi-ceanu nr.16, scara A. Preþ45.000 euro, negociabil. Inf.la telefon: 0724.503.408.

VÂND halã industrialã dincãrãmidã de 160 mp, 2 meseinox, 2 cazane inox. Informaþiila telefon: 0723.866.086.

VÂND casã 4 camere, cuanexe gospodãreºti, fântânãartezianã, 1000 mp grãdinã,în Dumbrava nr.308. Tel:0356/711.395; 0748.994.578; vând casã cu 2 camere,bucãtãrie ºi cãmarã pentrualimente în Dumbrava nr.309. Informaþii la telefon:0356/711.395.

VÂND casã în comunaMãnãºtiur (Fãget) cãrãmidã,5 camere, baie, bucãtãrie,anexe, grãdinã 2500 mp,preþ 40.000 euro negociabil,sau schimb cu apartament.Informaþii la telefon:0723.139.036.

ACTUALITATEA 23-29 SEPEMBRIE 201112 PUBLICITATE

benzinã, injectoare, capuridistribuitoare, noi ºi SH. Ga-ranþie. Informaþii la telefon.0744.852.658.

închirieriînchirieriînchirieriînchirieriînchirieriÎNCHIRIEZ apartament 2

camere, iau în gazdã la casãnefumãtori. Informaþii latelefon: 0726.368.056.

OFER GÃZDUIRE unuitânãr serios pentru îngrijireaunei persoane cu handicaplocomotor. Informaþii latelefon: 0721.724.332.

ÎNCHIRIEZ spaþiu comer-cial ultracentral, 85 mp, în Lu-goj, Piaþa I.C. Drãgan nr.1.Informaþii la telefon:0730.932.975.

VÂND sau închiriez spa- sau închiriez spa- sau închiriez spa- sau închiriez spa- sau închiriez spa-þiu comercial ultracentralþiu comercial ultracentralþiu comercial ultracentralþiu comercial ultracentralþiu comercial ultracentralde 260 mp, amenajat re-de 260 mp, amenajat re-de 260 mp, amenajat re-de 260 mp, amenajat re-de 260 mp, amenajat re-cent, toate utilitãþile, preþcent, toate utilitãþile, preþcent, toate utilitãþile, preþcent, toate utilitãþile, preþcent, toate utilitãþile, preþnegociabil. Informaþii la te-negociabil. Informaþii la te-negociabil. Informaþii la te-negociabil. Informaþii la te-negociabil. Informaþii la te-lefon: 0766.999.800.lefon: 0766.999.800.lefon: 0766.999.800.lefon: 0766.999.800.lefon: 0766.999.800.

afaceriafaceriafaceriafaceriafaceriREPARAÞII PLANE-

TARE de la 80 lei orice model,program non-stop, ºi vândaparat sudurã tip profesionalcomplet 400 E. Informaþii latel: 0723.733.002

ªOFER EXPERIMEN-TAT categoria B.C.E., atestat

matrimonialematrimonialematrimonialematrimonialematrimonialeDORESC cunoºtinþã cu

domniºoare sau doamneîntre 18-50 ani pentruprietenie eventual cãsãtoriepreferabil solidele, doamnelecu 1,2 copii ºi doamnele dela soþ. Informaþii la telefon:0758.932.443.

aniversãrianiversãrianiversãrianiversãrianiversãriPENTRU SEBI cu ocazia

aniversãrii zilei de naºtere,Mirela ºi Bruno îi ureazãmultã sãnãtate, noroc, fericire,sã aibã parte de tot ce e maifrumos ºi bun pe lume ºi toatevisele sã i se îndeplineascã!La mulþi ani!

FIECARE AN este o cartecu 365 de pagini goale. Cre-eazã în fiecare zi o capodoperãfolosind toate culorile vieþii ºiîn timp ce scrii, zâmbeºte! La

Cu tãmãduitoarea Tamara, aveþi ºansa de a vã rezolva problemele. Dezleagã farmece, blesteme,aduce persoana iubitã, prosperitate în afaceri, lecuieºte beþia, scoate argintul viu ºi multe altele, chiarºi prin corespondenþã, la tel: 0723.421.156; 0747.752.442. Rezultatele sunt garantate 100%.

Mesaje de mulþumiri: Îmi fac viaþa publicã în speranþa cã voi ajuta ºi alte persoane. Mã numescTudor ºi sunt din Arad, sunt doctor psiholog de 47 de ani. Nu am fost niciodatã cãsãtorit deºi aveamo meserie frumoasã ºi o situaþie de invidiat. Nu aveam noroc în dragoste, nu puteam sã am o relaþiemai mult de o sãptãmânã, nu aveam liniºte sufleteascã, eram tot timpul agitat. Am apelat la serviciiledoamnei Tamara ºi dânsa mi-a dezlegat cununiile. Acum sunt un om fericit cã mi-am gãsit jumãtatea.Apelaþi cu încredere.

Anca din Timiºoara cu lacrimi în ochi îi aduc mulþumiri doamnei Tamara, am fost ºi eu o persoanã din pãcate afectatã defarmece, am umblat prin mulþi doctori, dar niciunul nu mi-a gãsit leacul. Pe zi ce trecea eram ºi mai rãu slãbitã ºi simþeam ofurnicãturã în tot corpul, simþeam o greutate în capul pieptului, aveam ameþeli tot timpul. Am apelat la doamna Tamara pe bazadatelor personale de la distanþã. Mi-a eliminat argintul viu, am avut rezultate în 24 de ore, mã simþeam un om normal. Apelaþicu încredere ºi nu o sã fiþi dezamãgiþi. Iulia din Sântana, aduce mii de mulþumiri doamnei Tamara pentru ajutorul acordat, mi-a adus soþul înapoi dupã 9 luni de despãrþire, ce mã pãrãsise pentru altã femeie. Acum suntem o familie unitã ºi foarte fericitã.Alex din Arad, doresc doamnei Tamara, sãnãtate ºi putere de muncã pentru ajutorul acordat. Mi-a adus prosperitate în afaceri.Apelaþi cu încredere. Giovanni din Arad, mii de mulþumiri doamnei Tamara, care m-a vindecat de o boalã incurabilã. Antoaneta dinArad, mii de mulþumiri doamnei Tamara pentru ajutorul acordat, am umblat prin mulþi doctori sã pot avea un copil, dar în zadar.Doamna Tamara prin puterea ei sfântã m-a ajutat sã dau naºtere la un copil. Este o doamnã cu har, pricepere ºi foarte serioasã.

TTTTTelefoane: 0723.421.156; 0747.752.442.elefoane: 0723.421.156; 0747.752.442.elefoane: 0723.421.156; 0747.752.442.elefoane: 0723.421.156; 0747.752.442.elefoane: 0723.421.156; 0747.752.442.

Cea mai puternicã tãmãduitoare din România,Cea mai puternicã tãmãduitoare din România,Cea mai puternicã tãmãduitoare din România,Cea mai puternicã tãmãduitoare din România,Cea mai puternicã tãmãduitoare din România,TTTTTamara, singura care a fost acceptatã deamara, singura care a fost acceptatã deamara, singura care a fost acceptatã deamara, singura care a fost acceptatã deamara, singura care a fost acceptatã de

bisericã lucreazã cu lucru sfântbisericã lucreazã cu lucru sfântbisericã lucreazã cu lucru sfântbisericã lucreazã cu lucru sfântbisericã lucreazã cu lucru sfânt

GDECESEDECESEDECESEDECESEDECESE

G

În perioada 10-17 septembrie 2011, au fostÎn perioada 10-17 septembrie 2011, au fostÎn perioada 10-17 septembrie 2011, au fostÎn perioada 10-17 septembrie 2011, au fostÎn perioada 10-17 septembrie 2011, au fostînregistrate urmãtoarele decese: Maria Firanînregistrate urmãtoarele decese: Maria Firanînregistrate urmãtoarele decese: Maria Firanînregistrate urmãtoarele decese: Maria Firanînregistrate urmãtoarele decese: Maria Firan(78 de ani), Erzsebet Blaga (93), Viorica Pantea(78 de ani), Erzsebet Blaga (93), Viorica Pantea(78 de ani), Erzsebet Blaga (93), Viorica Pantea(78 de ani), Erzsebet Blaga (93), Viorica Pantea(78 de ani), Erzsebet Blaga (93), Viorica Pantea(77), Ana Marcu (86), Viorel ªtefan (37), Ioan(77), Ana Marcu (86), Viorel ªtefan (37), Ioan(77), Ana Marcu (86), Viorel ªtefan (37), Ioan(77), Ana Marcu (86), Viorel ªtefan (37), Ioan(77), Ana Marcu (86), Viorel ªtefan (37), IoanBeldea (69), Ioan Iakab (64), Paraschiva VladBeldea (69), Ioan Iakab (64), Paraschiva VladBeldea (69), Ioan Iakab (64), Paraschiva VladBeldea (69), Ioan Iakab (64), Paraschiva VladBeldea (69), Ioan Iakab (64), Paraschiva Vlad(96), Emilia Ioiescu (89), Dumitru Presurã(96), Emilia Ioiescu (89), Dumitru Presurã(96), Emilia Ioiescu (89), Dumitru Presurã(96), Emilia Ioiescu (89), Dumitru Presurã(96), Emilia Ioiescu (89), Dumitru Presurã(85). Redacþia Actualitatea transmite sincere(85). Redacþia Actualitatea transmite sincere(85). Redacþia Actualitatea transmite sincere(85). Redacþia Actualitatea transmite sincere(85). Redacþia Actualitatea transmite sincerecondoleanþe familiilor îndoliate!condoleanþe familiilor îndoliate!condoleanþe familiilor îndoliate!condoleanþe familiilor îndoliate!condoleanþe familiilor îndoliate!

SALON MASAJSALON MASAJSALON MASAJSALON MASAJSALON MASAJefectueazã urmãtoarele tipuri de masaj:

reflexoterapie, masaj terapeutic,masaj relaxare, masaj anticelulitic,

într-un ambient foarte plãcut.Informaþii la telefoanele:

0722.160.291; 0256/329.726.

marfã, card tahograf, aviz me-dical ºi psiho la zi, caut delucru chiar pe 3,5 T. Informaþiila telefon: 0736.525.309.

SERVICE autorizat tele-foane mobile ºi calculatoare,cu o experienþã pe piaþa localãde peste 7 ani, deblocãm ºireparãm orice model de tele-fon mobil. Reparãm calcula-toare ºi laptopuri, orice modelºi configuraþie. Deblocãmconsole jocuri: PSP, PS3,XBOX, WII. Instalãri softnavigaþie pe telefoane ºiGPS-uri. Amanet produseelectronice! Preþuri fãrã con-curenþã! Informaþii pe stradaSiretului, nr.2 (vis a vis de ca-binetul stomatologic). Infor-maþii la tel.: 0723.004.709.

EXPERT contabil þin evi-denþã contabilã, întocmescraportãri financiar - contabile.Tel. 0749.918.600.

FAC FREZE ºi cocuripentru ocazii speciale, coafurimoderne la preþuri mici, pen-tru nunþi ºi botezuri, sâmbãtãºi duminicã. Informaþii latelefon: 0720.844.803.

CUMPÃR dosare ANRPLegea L10 ºi L18, decizii, Ti-tlu de conversie, Rapoarte deevaluare. Tel. 0761.058.986.

ELECTRONIST autorizatautorizatautorizatautorizatautorizatexecut reparaþii aparaturãexecut reparaþii aparaturãexecut reparaþii aparaturãexecut reparaþii aparaturãexecut reparaþii aparaturãelectronicã industrialã,electronicã industrialã,electronicã industrialã,electronicã industrialã,electronicã industrialã,jocuri electronice pentrujocuri electronice pentrujocuri electronice pentrujocuri electronice pentrujocuri electronice pentrubaruri, automate cu fise.baruri, automate cu fise.baruri, automate cu fise.baruri, automate cu fise.baruri, automate cu fise.TTTTTelefon: 0741.500.405.elefon: 0741.500.405.elefon: 0741.500.405.elefon: 0741.500.405.elefon: 0741.500.405.

EFECTUEZ transport depersoane ºi colete România-Austria-Italia, tur-retur. Pen-tru informaþii ºi rezervãri, la nr.de telefoane: 0733.426.228ºi 00393291959500.

TRANSPORT zilnic per-soane în Italia, Spania, Portu-galia, Franþa, Belgia, Anglia,Irlanda ºi Germania la desti-naþie, cu maºini moderne cli-matizate. Informaþii la tel:0721.285.100.

mulþi ani! Te iubesc, Cioap-ster, Noemi.

AI MAI URCAT o treaptãdintr-a vieþii scarã. Eu îþi do-resc din suflet a 100-a pri-mãvarã, iar când te vei uita î-napoi pe treptele uscate, sãnu vezi urme de noroi, ci faptecurate! La mulþi ani! Cu dra-goste, Timea.

SÃ PLOUÃ ÎNCET DEA-SUPRA TA / Cu picãturi defericire/ Sã fie visul tãu unzbor de împlinire/ Povaravieþii sã-þi fie car cu sãnãtate/Sã-þi fie sufletul scãldat înstropi de bunãtate./ Sã aioricând în drumul tãu unsoare zãmbitor, / Sã ai alãturichipuri dragi ºi-un îngerpãzitor. / La mulþi ani! Cumultã dragoste, Rodica

LA MULÞI ANI! Fericire,sãnãtate ºi numai bucurii înviaþã. Te pupã, Mama Ana ºiAris.

TRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTcu camioncu camioncu camioncu camioncu camion

de 32 de tone:de 32 de tone:de 32 de tone:de 32 de tone:de 32 de tone:nisip, balast,nisip, balast,nisip, balast,nisip, balast,nisip, balast,cherestea,cherestea,cherestea,cherestea,cherestea,

moloz,moloz,moloz,moloz,moloz,diverse.diverse.diverse.diverse.diverse.

Preþ avantajos.InformaþiiInformaþiiInformaþiiInformaþiiInformaþiila telefon:la telefon:la telefon:la telefon:la telefon:

0734.417.636.0734.417.636.0734.417.636.0734.417.636.0734.417.636.

VÂNDVÂNDVÂNDVÂNDVÂND casã P+3, în casã P+3, în casã P+3, în casã P+3, în casã P+3, încentrul Lugojului,centrul Lugojului,centrul Lugojului,centrul Lugojului,centrul Lugojului,lângã Primãrie, ºilângã Primãrie, ºilângã Primãrie, ºilângã Primãrie, ºilângã Primãrie, ºi600 mp curte ºi600 mp curte ºi600 mp curte ºi600 mp curte ºi600 mp curte ºi

grãdinã. Inf. la tel:grãdinã. Inf. la tel:grãdinã. Inf. la tel:grãdinã. Inf. la tel:grãdinã. Inf. la tel:0743.975.053.0743.975.053.0743.975.053.0743.975.053.0743.975.053.

CONDUCEREASPITALULUI MUNICI-

PAL LUGOJ este alãturieste alãturieste alãturieste alãturieste alãturide d-na Drde d-na Drde d-na Drde d-na Drde d-na Dr. Delia Radu. Delia Radu. Delia Radu. Delia Radu. Delia Radu

în greaua încercareîn greaua încercareîn greaua încercareîn greaua încercareîn greaua încercarepricinuitã de decesulpricinuitã de decesulpricinuitã de decesulpricinuitã de decesulpricinuitã de decesulmamei sale. Sinceremamei sale. Sinceremamei sale. Sinceremamei sale. Sinceremamei sale. Sincere

condoleanþe.condoleanþe.condoleanþe.condoleanþe.condoleanþe.

CABINET INDIVIDUALCABINET INDIVIDUALCABINET INDIVIDUALCABINET INDIVIDUALCABINET INDIVIDUALDE PSIHOLOGIE DE PSIHOLOGIE DE PSIHOLOGIE DE PSIHOLOGIE DE PSIHOLOGIE BOÞ ELENABOÞ ELENABOÞ ELENABOÞ ELENABOÞ ELENA

Vrei sã întâlneºti persoane asemeni þie,Vrei sã întâlneºti persoane asemeni þie,Vrei sã întâlneºti persoane asemeni þie,Vrei sã întâlneºti persoane asemeni þie,Vrei sã întâlneºti persoane asemeni þie,sã împãrtãºeºti din gândurile, trãirile, problemelesã împãrtãºeºti din gândurile, trãirile, problemelesã împãrtãºeºti din gândurile, trãirile, problemelesã împãrtãºeºti din gândurile, trãirile, problemelesã împãrtãºeºti din gândurile, trãirile, problemele

ºi experienþele tale?ºi experienþele tale?ºi experienþele tale?ºi experienþele tale?ºi experienþele tale?Vino cu noi în grupurile de suport organizate de cabinet:Vino cu noi în grupurile de suport organizate de cabinet:Vino cu noi în grupurile de suport organizate de cabinet:Vino cu noi în grupurile de suport organizate de cabinet:Vino cu noi în grupurile de suport organizate de cabinet:

n grupul de suport grupul de suport grupul de suport grupul de suport grupul de suportpentru pãrinþi de adolescenþipentru pãrinþi de adolescenþipentru pãrinþi de adolescenþipentru pãrinþi de adolescenþipentru pãrinþi de adolescenþi

n grupul de suport pentru persoane singure grupul de suport pentru persoane singure grupul de suport pentru persoane singure grupul de suport pentru persoane singure grupul de suport pentru persoane singuren grupul de suport pentru persoane grupul de suport pentru persoane grupul de suport pentru persoane grupul de suport pentru persoane grupul de suport pentru persoane

cu dificultãþi emoþionale.cu dificultãþi emoþionale.cu dificultãþi emoþionale.cu dificultãþi emoþionale.cu dificultãþi emoþionale.Înscrieri ºi informaþii

la telefon: 0728 22 96 04.

Pierdut pisicã maro-roºcat,tigratã, cu pãr semilung,rãspunde la numele KITY, în zonaBibliotecii Municipale Lugoj. Vãrugãm adresaþi-vã la BibliotecaMunicipalã (str. Ion Creangã,nr.1 – lângã Primãrie) sau la tel.0256/351304; 0729/103435.Gãsitorului ofer recompensã100 Euro; ofer recompensã ºipentru informaþii sigure.

publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitatewww.ziarulactualitatea.ro

informaþii la tel. 0744.575.853

onlineonlineonlineonlineonline

www.InfoLugoj.roToate informaþiile, într-un singur loc.

Aflã cele mai noi oferte ºi reduceriprecum ºi informaþii despre firmele

din Lugoj.

Înscrieþi ºi tu GRATUIT firmasau adaugã o ofertã!

Asistenþã online GRATUITÃ îndomeniul informatic.

www.WebWays.roDrumul tãu spre Internet!

Fã-þi propriul website.Preþuri începând cu 50 euro!

Tel: 0746.955.815

Page 13: Actualitatea 751

25 SEPTEMBRIE 2011DUMINICÃ

24 SEPTEMBRIE 2011SÂMBÃTÃ

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 110:10 Furtunã la palat10:10 Furtunã la palat10:10 Furtunã la palat10:10 Furtunã la palat10:10 Furtunã la palat11:25 Desene animate12:45 Legendele12:45 Legendele12:45 Legendele12:45 Legendele12:45 Legendele

palatului:palatului:palatului:palatului:palatului:Negustorul LimNegustorul LimNegustorul LimNegustorul LimNegustorul LimSang-okSang-okSang-okSang-okSang-okreluare

14:00 Telejurnal14:45 e-forum15:30 Tribuna partidelor

parlamentarereluare

17:00 Beaver rezolvã17:00 Beaver rezolvã17:00 Beaver rezolvã17:00 Beaver rezolvã17:00 Beaver rezolvã tot tot tot tot tot (serial)

18:00 T18:00 T18:00 T18:00 T18:00 Telejurnalelejurnalelejurnalelejurnalelejurnal18:25 Legendele18:25 Legendele18:25 Legendele18:25 Legendele18:25 Legendele

palatului: palatului: palatului: palatului: palatului:Negustorul LimNegustorul LimNegustorul LimNegustorul LimNegustorul LimSang-okSang-okSang-okSang-okSang-ok

19:45 Sport20:00T20:00T20:00T20:00T20:00Telejurnalelejurnalelejurnalelejurnalelejurnal21:10 21:10 21:10 21:10 21:10 AGORAAGORAAGORAAGORAAGORA(dramã,

Spania,2009)23:20 ªARPELE23:20 ªARPELE23:20 ªARPELE23:20 ªARPELE23:20 ªARPELE(thriller,

Franþa,2006)Cu: Minnie Driver

01:20 CAMIONAGIII01:20 CAMIONAGIII01:20 CAMIONAGIII01:20 CAMIONAGIII01:20 CAMIONAGIIISPAÞULUISPAÞULUISPAÞULUISPAÞULUISPAÞULUI(comedie fantasticã,SUA, 1997)Cu: Dennis Hopper

02:55 VIAÞÃ DUBLÃ02:55 VIAÞÃ DUBLÃ02:55 VIAÞÃ DUBLÃ02:55 VIAÞÃ DUBLÃ02:55 VIAÞÃ DUBLÃ(thriller, SUA,1995)

Cu: JamesBelushi,LindaHamilton

04:35 Sport

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV07:00 ªtirile Pro TV10:00 LA ÎNTÂLNIRE10:00 LA ÎNTÂLNIRE10:00 LA ÎNTÂLNIRE10:00 LA ÎNTÂLNIRE10:00 LA ÎNTÂLNIRE

CU UCIGAªULCU UCIGAªULCU UCIGAªULCU UCIGAªULCU UCIGAªUL(thriller, Germania,2008) Cu:Alexandra Paul

12:00 Tânãr ºi12:00 Tânãr ºi12:00 Tânãr ºi12:00 Tânãr ºi12:00 Tânãr ºineliniºt i tneliniºt i tneliniºt i tneliniºt i tneliniºt i t

13:00 ªtirile Pro TV14:00 SYDNEY WHITE14:00 SYDNEY WHITE14:00 SYDNEY WHITE14:00 SYDNEY WHITE14:00 SYDNEY WHITE

ªI CEI 7 TOCILARIªI CEI 7 TOCILARIªI CEI 7 TOCILARIªI CEI 7 TOCILARIªI CEI 7 TOCILARI(comedie,SUA,2007)Cu: Amanda Bynes,Sara Praxton

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 Tânãr ºiTânãr ºiTânãr ºiTânãr ºiTânãr ºineliniºt i tneliniºt i tneliniºt i tneliniºt i tneliniºt i t

17:00 ªtirile Pro TV17:45 Happy Hour17:45 Happy Hour17:45 Happy Hour17:45 Happy Hour17:45 Happy Hour19:00 ªtirile Pro TV20:3020:3020:3020:3020:30 SOLDA SOLDA SOLDA SOLDA SOLDATULTULTULTULTUL

UNIVERSALUNIVERSALUNIVERSALUNIVERSALUNIVERSAL(acþiune,SUA,1992)Cu: Jean-ClaudeVan Damme

22:45 TURIªTI PE22:45 TURIªTI PE22:45 TURIªTI PE22:45 TURIªTI PE22:45 TURIªTI PETÃRÂMULTÃRÂMULTÃRÂMULTÃRÂMULTÃRÂMULGROAZEIGROAZEIGROAZEIGROAZEIGROAZEI(horror,SUA, 2006)Cu: Josh Duhanel,Olivia Wilde

00:45 00:45 00:45 00:45 00:45 SOLDASOLDASOLDASOLDASOLDATULTULTULTULTULUNIVERSALUNIVERSALUNIVERSALUNIVERSALUNIVERSALreluare

02:3002:3002:3002:3002:30 TURIªTI PETURIªTI PETURIªTI PETURIªTI PETURIªTI PETÃRÂMULTÃRÂMULTÃRÂMULTÃRÂMULTÃRÂMULGROAZEIGROAZEIGROAZEIGROAZEIGROAZEI

reluare

ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 106:00 06:00 06:00 06:00 06:00 ObservatorObservatorObservatorObservatorObservator10:00 În gura presei

cu Mircea Badea10:50 Mireasã pentru fiul

meu11:30 Next T11:30 Next T11:30 Next T11:30 Next T11:30 Next Top Modelop Modelop Modelop Modelop Model

by Cãtãlinby Cãtãlinby Cãtãlinby Cãtãlinby CãtãlinBotezatuBotezatuBotezatuBotezatuBotezatu

reluare13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 ObservatorObservatorObservatorObservatorObservator14:00 Mireasã pentru fiul

meuCu MirelaBoureanu Vaida

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 ObservatorObservatorObservatorObservatorObservator17:00 Acces direct

Cu SimonaGherghe

19:00 Observator19:00 Observator19:00 Observator19:00 Observator19:00 Observator20:20 Mireasã pentru fiul

meuCu MirelaBoureanu Vaida

01:00 SERVITOAREA01:00 SERVITOAREA01:00 SERVITOAREA01:00 SERVITOAREA01:00 SERVITOAREAª Iª Iª Iª Iª ISAMURAIULSAMURAIULSAMURAIULSAMURAIULSAMURAIUL(acþiune,Japonia, 2004)Cu: MasatoshiNagase, TakakoMatsu

03:15 Maddie ºi David03:15 Maddie ºi David03:15 Maddie ºi David03:15 Maddie ºi David03:15 Maddie ºi David Cu: Bruce Willis04:00 DESENE04:00 DESENE04:00 DESENE04:00 DESENE04:00 DESENE

ANIMAANIMAANIMAANIMAANIMATE 101TE 101TE 101TE 101TE 101DALMAÞIENIDALMAÞIENIDALMAÞIENIDALMAÞIENIDALMAÞIENI

04:45 Acces directCu SimonaGherghe

KANAL DKANAL DKANAL DKANAL DKANAL D06:30 Cãsãtorie din06:30 Cãsãtorie din06:30 Cãsãtorie din06:30 Cãsãtorie din06:30 Cãsãtorie din

dragostedragostedragostedragostedragoste07:3007:3007:3007:3007:30 Poveste dePoveste dePoveste dePoveste dePoveste de

fami l i ef ami l i ef ami l i ef ami l i ef ami l i e09:30 Teleshopping10:00 Draga mea

prietenã12:30 ªtiri13:15 T13:15 T13:15 T13:15 T13:15 Te vreau lângãe vreau lângãe vreau lângãe vreau lângãe vreau lângã

mineminemineminemineCu NiculinaStoican

15:15 Stãpâna inimii15:15 Stãpâna inimii15:15 Stãpâna inimii15:15 Stãpâna inimii15:15 Stãpâna inimii(serial)

16:45 Drept la þintã Cu: Mãdãlin

Ionescu18:45 ªtirea zilei18:45 ªtirea zilei18:45 ªtirea zilei18:45 ªtirea zilei18:45 ªtirea zilei19:00 ªtiri19:00 ªtiri19:00 ªtiri19:00 ªtiri19:00 ªtiri20:00 Vrei sã fii

milionar?21:00 Pe banii

pãrinþilor22:30 Cancan TV00:30 POL00:30 POL00:30 POL00:30 POL00:30 POLYCARPYCARPYCARPYCARPYCARP (thriller, SUA, 2007)

Cu: Michael Pare,Charles Durning,Bervely Lynne, KenDel Vecchio

02:30 ªtiri03:15 Drept la þintã

reluareCu Mãdãlin Ionecu

04:45 Stãpâna inimii04:45 Stãpâna inimii04:45 Stãpâna inimii04:45 Stãpâna inimii04:45 Stãpâna inimiise r ia lse r ia lse r ia lse r ia lse r ia l reluare

HBOHBOHBOHBOHBO06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 DANSULDANSULDANSULDANSULDANSUL

DRAGOSTEI 3DRAGOSTEI 3DRAGOSTEI 3DRAGOSTEI 3DRAGOSTEI 307:45 INIMÃ DE07:45 INIMÃ DE07:45 INIMÃ DE07:45 INIMÃ DE07:45 INIMÃ DE

CERNEALÃCERNEALÃCERNEALÃCERNEALÃCERNEALÃ10:00 MASTER AND10:00 MASTER AND10:00 MASTER AND10:00 MASTER AND10:00 MASTER AND

COMMANDER: LACOMMANDER: LACOMMANDER: LACOMMANDER: LACOMMANDER: LACAPÃCAPÃCAPÃCAPÃCAPÃTULTULTULTULTULPÃMÂNTULUIPÃMÂNTULUIPÃMÂNTULUIPÃMÂNTULUIPÃMÂNTULUI(aventuri, SUA,2003)

12:20 VIAÞÃ PENTRU12:20 VIAÞÃ PENTRU12:20 VIAÞÃ PENTRU12:20 VIAÞÃ PENTRU12:20 VIAÞÃ PENTRUSORA MEASORA MEASORA MEASORA MEASORA MEA(dramã, SUA,2009)

14:10 ÎNGERI S.R.L14:10 ÎNGERI S.R.L14:10 ÎNGERI S.R.L14:10 ÎNGERI S.R.L14:10 ÎNGERI S.R.L(comedie,Spania, 2007)

15:50 MIRAJUL15:50 MIRAJUL15:50 MIRAJUL15:50 MIRAJUL15:50 MIRAJULDANSULUI 2DANSULUI 2DANSULUI 2DANSULUI 2DANSULUI 2(dramã,coproducþie,2008)

17:25 SAGA AMURG:17:25 SAGA AMURG:17:25 SAGA AMURG:17:25 SAGA AMURG:17:25 SAGA AMURG:ECLIPSA ECLIPSA ECLIPSA ECLIPSA ECLIPSA (dramãSUA ,2010)

19:30 Filme ºi vedete19:30 Filme ºi vedete19:30 Filme ºi vedete19:30 Filme ºi vedete19:30 Filme ºi vedete20:00 INFORMA20:00 INFORMA20:00 INFORMA20:00 INFORMA20:00 INFORMATORUL!TORUL!TORUL!TORUL!TORUL!

(dramã, SUA,2009)

22:05 T22:05 T22:05 T22:05 T22:05 True Bloodrue Bloodrue Bloodrue Bloodrue Blood23:00 BUN VENIT ÎN23:00 BUN VENIT ÎN23:00 BUN VENIT ÎN23:00 BUN VENIT ÎN23:00 BUN VENIT ÎN

ZOMBIE-LANDZOMBIE-LANDZOMBIE-LANDZOMBIE-LANDZOMBIE-LAND(com., SUA,2009)

Cu: JesseEisenberg

00:30 UL00:30 UL00:30 UL00:30 UL00:30 ULTIMULTIMULTIMULTIMULTIMULGENTLEMANGENTLEMANGENTLEMANGENTLEMANGENTLEMAN(comedie, coprod.,2010)

TV 1000TV 1000TV 1000TV 1000TV 100009:00 ,,CURA09:00 ,,CURA09:00 ,,CURA09:00 ,,CURA09:00 ,,CURAT” ªIT” ªIT” ªIT” ªIT” ªI

TREAZTREAZTREAZTREAZTREAZ(dramã, SUA, 1988)

11:00 INDIENII DIN11:00 INDIENII DIN11:00 INDIENII DIN11:00 INDIENII DIN11:00 INDIENII DINCLEVELANDCLEVELANDCLEVELANDCLEVELANDCLEVELAND(com., SUA,1989)

13:10 INDIENII DIN13:10 INDIENII DIN13:10 INDIENII DIN13:10 INDIENII DIN13:10 INDIENII DINCLEVELAND 2CLEVELAND 2CLEVELAND 2CLEVELAND 2CLEVELAND 2(com., SUA,1994)

15:00 TWO IF BY SEA15:00 TWO IF BY SEA15:00 TWO IF BY SEA15:00 TWO IF BY SEA15:00 TWO IF BY SEA(ac., SUA, 1996)

17:00 PROPUNEREA17:00 PROPUNEREA17:00 PROPUNEREA17:00 PROPUNEREA17:00 PROPUNEREA19:00 ROBIN HOOD:19:00 ROBIN HOOD:19:00 ROBIN HOOD:19:00 ROBIN HOOD:19:00 ROBIN HOOD:

PRINÞUL HOÞILORPRINÞUL HOÞILORPRINÞUL HOÞILORPRINÞUL HOÞILORPRINÞUL HOÞILOR(av., SUA, 1991)

23:00 MOARTE ÎN23:00 MOARTE ÎN23:00 MOARTE ÎN23:00 MOARTE ÎN23:00 MOARTE ÎNALCAALCAALCAALCAALCATRAZTRAZTRAZTRAZTRAZ

UNIVERSALUNIVERSALUNIVERSALUNIVERSALUNIVERSAL10:00 W10:00 W10:00 W10:00 W10:00 Walkeralkeralkeralkeralker, poliþist, poliþist, poliþist, poliþist, poliþist

texantexantexantexantexan11:00 Cãlãtorii în lumi11:00 Cãlãtorii în lumi11:00 Cãlãtorii în lumi11:00 Cãlãtorii în lumi11:00 Cãlãtorii în lumi

paraleleparaleleparaleleparaleleparalele12:00 Las Vegas12:00 Las Vegas12:00 Las Vegas12:00 Las Vegas12:00 Las Vegas13:00 W13:00 W13:00 W13:00 W13:00 Walkeralkeralkeralkeralker, poliþist, poliþist, poliþist, poliþist, poliþist

texantexantexantexantexan15:00 Cãlãtorii în lumi15:00 Cãlãtorii în lumi15:00 Cãlãtorii în lumi15:00 Cãlãtorii în lumi15:00 Cãlãtorii în lumi

paraleleparaleleparaleleparaleleparalele16:00 Castie16:00 Castie16:00 Castie16:00 Castie16:00 Castie17:00 Las Vegas17:00 Las Vegas17:00 Las Vegas17:00 Las Vegas17:00 Las Vegas18:00 W18:00 W18:00 W18:00 W18:00 Walkeralkeralkeralkeralker, poliþist, poliþist, poliþist, poliþist, poliþist

texantexantexantexantexan20:00 Castle20:00 Castle20:00 Castle20:00 Castle20:00 Castle22:00 AR22:00 AR22:00 AR22:00 AR22:00 ARTTTTTAAAAA

RÃZBOIULUIRÃZBOIULUIRÃZBOIULUIRÃZBOIULUIRÃZBOIULUI(thriller, SUA, 2001)

Cu: Wesley Snipes

PRIMA TVPRIMA TVPRIMA TVPRIMA TVPRIMA TV07:00 PROGRAMUL DE07:00 PROGRAMUL DE07:00 PROGRAMUL DE07:00 PROGRAMUL DE07:00 PROGRAMUL DE

PROTECÞIE APROTECÞIE APROTECÞIE APROTECÞIE APROTECÞIE APRINÞESELORPRINÞESELORPRINÞESELORPRINÞESELORPRINÞESELOR(com., SUA,2009)

09:30 Întâlnirea09:30 Întâlnirea09:30 Întâlnirea09:30 Întâlnirea09:30 Întâlnireainimilorinimilorinimilorinimilorinimilor

10:30 Anchetã militarã10:30 Anchetã militarã10:30 Anchetã militarã10:30 Anchetã militarã10:30 Anchetã militarã11:30 În familie11:30 În familie11:30 În familie11:30 În familie11:30 În familie13:00 Sport, dietã ºi

o vedetã14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 Întâlnirea inimilorÎntâlnirea inimilorÎntâlnirea inimilorÎntâlnirea inimilorÎntâlnirea inimilor15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 În familieÎn familieÎn familieÎn familieÎn familie16:00 COªMARUL16:00 COªMARUL16:00 COªMARUL16:00 COªMARUL16:00 COªMARUL

DINAINTEADINAINTEADINAINTEADINAINTEADINAINTEACRÃCIUNULUICRÃCIUNULUICRÃCIUNULUICRÃCIUNULUICRÃCIUNULUI

18:00 Focus18:00 Focus18:00 Focus18:00 Focus18:00 Focus19:30 Cireaºa de pe tort20:30 TERMINA20:30 TERMINA20:30 TERMINA20:30 TERMINA20:30 TERMINATOR 3TOR 3TOR 3TOR 3TOR 322:30 LA RÃSCRUCE22:30 LA RÃSCRUCE22:30 LA RÃSCRUCE22:30 LA RÃSCRUCE22:30 LA RÃSCRUCE

DE VÂNTURIDE VÂNTURIDE VÂNTURIDE VÂNTURIDE VÂNTURI(dramã,SUA/MareaBritanie,1992)

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 210:00 Comorile din

insule10:30 Dobro urban11:00 Confesiuni12:00 T12:00 T12:00 T12:00 T12:00 Telejurnalelejurnalelejurnalelejurnalelejurnal13:30 ABC... De ce?14:00 Darul14:00 Darul14:00 Darul14:00 Darul14:00 Darul15:30 Motomagia16:00 Cercul vieþii16:00 Cercul vieþii16:00 Cercul vieþii16:00 Cercul vieþii16:00 Cercul vieþii17:00 T17:00 T17:00 T17:00 T17:00 Telejurnalelejurnalelejurnalelejurnalelejurnal17:25 Integralele REMIX18:30 Jamie în America

reluare18:55 Adio jurnal19:00 Comorile din

insule19:35 T19:35 T19:35 T19:35 T19:35 Trei regaterei regaterei regaterei regaterei regate20:30 Ora de business21:30 Pescar hoinar22:00 ªtiri23:00 Unora le place...

cu Florian Lungu

ACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TV08:15 Cealaltã faþã a08:15 Cealaltã faþã a08:15 Cealaltã faþã a08:15 Cealaltã faþã a08:15 Cealaltã faþã a

Anal ie iAnal ie iAnal ie iAnal ie iAnal ie i09:45 Dona Barbara09:45 Dona Barbara09:45 Dona Barbara09:45 Dona Barbara09:45 Dona Barbara12:45 Iubire cu chip12:45 Iubire cu chip12:45 Iubire cu chip12:45 Iubire cu chip12:45 Iubire cu chip

rebelrebelrebelrebelrebel14:30 Clase 40614:30 Clase 40614:30 Clase 40614:30 Clase 40614:30 Clase 40615:30 Amor real15:30 Amor real15:30 Amor real15:30 Amor real15:30 Amor real16:30 Poveºtiri16:30 Poveºtiri16:30 Poveºtiri16:30 Poveºtiri16:30 Poveºtiri

adevãrateadevãrateadevãrateadevãrateadevãrate17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 Inimã sãlbaticãInimã sãlbaticãInimã sãlbaticãInimã sãlbaticãInimã sãlbaticã18:30 Lacrimi de18:30 Lacrimi de18:30 Lacrimi de18:30 Lacrimi de18:30 Lacrimi de

iubireiubireiubireiubireiubire19:3019:3019:3019:3019:30 S S S S Stãpânatãpânatãpânatãpânatãpâna20:3020:3020:3020:3020:30TTTTTriumful Dragosteiriumful Dragosteiriumful Dragosteiriumful Dragosteiriumful Dragostei22:00 Aurora22:00 Aurora22:00 Aurora22:00 Aurora22:00 Aurora23:3023:3023:3023:3023:30 Lacrimi deLacrimi deLacrimi deLacrimi deLacrimi de

iubireiubireiubireiubireiubire00:30 Clase 40600:30 Clase 40600:30 Clase 40600:30 Clase 40600:30 Clase 406

reluare01:3001:3001:3001:3001:30 PoveºtiriPoveºtiriPoveºtiriPoveºtiriPoveºtiri

AdevãrateAdevãrateAdevãrateAdevãrateAdevãratereluare

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA0000077777:::::0000000000 ECHIPA DE URGENÞÃECHIPA DE URGENÞÃECHIPA DE URGENÞÃECHIPA DE URGENÞÃECHIPA DE URGENÞÃ (SERIAL) (SERIAL) (SERIAL) (SERIAL) (SERIAL)000008:00 DOAMNA DIN TRINIDAD8:00 DOAMNA DIN TRINIDAD8:00 DOAMNA DIN TRINIDAD8:00 DOAMNA DIN TRINIDAD8:00 DOAMNA DIN TRINIDAD (film)10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 ZOOM ÎN 10ZOOM ÎN 10ZOOM ÎN 10ZOOM ÎN 10ZOOM ÎN 10 (serial) 11:11:11:11:11:3 03 03 03 03 0TTTTTeleshoppingeleshoppingeleshoppingeleshoppingeleshopping 1 1 1 1 12:45 Happy Hour2:45 Happy Hour2:45 Happy Hour2:45 Happy Hour2:45 Happy Hour 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00Acasã în bucãtãrieAcasã în bucãtãrieAcasã în bucãtãrieAcasã în bucãtãrieAcasã în bucãtãrie 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 La bloc La bloc La bloc La bloc La bloc (se-rial) 16 :15 16:15 16:15 16:15 16:15 Seinfe ld Seinfe ld Seinfe ld Seinfe ld Seinfe ld (serial) 11111 77777::::: 1 51 51 51 51 5REGINA DE PE N ILREGINA DE PE N ILREGINA DE PE N ILREGINA DE PE N ILREGINA DE PE N IL (aventuri,SUA,1953) 19:00 La bloc 19:00 La bloc 19:00 La bloc 19:00 La bloc 19:00 La bloc (serial) 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00TRIUNGHIUL MORÞI I ( I )TR IUNGHIUL MORÞI I ( I )TR IUNGHIUL MORÞI I ( I )TR IUNGHIUL MORÞI I ( I )TR IUNGHIUL MORÞI I ( I ) (istoric,România, 1999) cu: Ilinca Goia, SergiuNicolaescu 2 22 22 22 22 2::::: 00 ZONA 00 ZONA 00 ZONA 00 ZONA 00 ZONA (thriller,coproducþie, 2007) Cu: Daniel GimenezCacho, Maribel Verdu, Alan Chavez.

DIVADIVADIVADIVADIVA06:10 06:10 06:10 06:10 06:10 NNNNNevestele din Orange Countyevestele din Orange Countyevestele din Orange Countyevestele din Orange Countyevestele din Orange County(serial) 09:10 Lege ºi ordine 09:10 Lege ºi ordine 09:10 Lege ºi ordine 09:10 Lege ºi ordine 09:10 Lege ºi ordine (serial)10 :10 10:10 10:10 10:10 10:10 CRIMELE DIN MIDSOMER:CRIMELE DIN MIDSOMER:CRIMELE DIN MIDSOMER:CRIMELE DIN MIDSOMER:CRIMELE DIN MIDSOMER:NOBILA ARNOBILA ARNOBILA ARNOBILA ARNOBILA ARTÃ TÃ TÃ TÃ TÃ 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10 BuffyBuffyBuffyBuffyBuffy, spaima, spaima, spaima, spaima, spaimavampi r i l o rvampi r i l o rvampi r i l o rvampi r i l o rvampi r i l o r (serial) 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 Fe te l eFe te l eFe te l eFe te l eFe te l eGilomoreGilomoreGilomoreGilomoreGilomore (serial) 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10 LEGE ªI ORDINELEGE ªI ORDINELEGE ªI ORDINELEGE ªI ORDINELEGE ªI ORDINE111115:105:105:105:105:10 ÎNREDERE MOARTÃ ÎNREDERE MOARTÃ ÎNREDERE MOARTÃ ÎNREDERE MOARTÃ ÎNREDERE MOARTÃ (poliþist,Canada,2007) 111117:00 7:00 7:00 7:00 7:00 CRIMELE DINCRIMELE DINCRIMELE DINCRIMELE DINCRIMELE DINMIDSOMERMIDSOMERMIDSOMERMIDSOMERMIDSOMER (film) 19:0019:0019:0019:0019:00 BuffyBuffyBuffyBuffyBuffy, spaima, spaima, spaima, spaima, spaimavampirilorvampirilorvampirilorvampirilorvampirilor (serial) 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 FFFFFetele Gilmoreetele Gilmoreetele Gilmoreetele Gilmoreetele Gilmore(serial) 21:00 VICTIMÃ PERICULOASÃ21:00 VICTIMÃ PERICULOASÃ21:00 VICTIMÃ PERICULOASÃ21:00 VICTIMÃ PERICULOASÃ21:00 VICTIMÃ PERICULOASÃ22:50 CAPCANÃ ÎN LUMEA MODEI22:50 CAPCANÃ ÎN LUMEA MODEI22:50 CAPCANÃ ÎN LUMEA MODEI22:50 CAPCANÃ ÎN LUMEA MODEI22:50 CAPCANÃ ÎN LUMEA MODEI(thriller, Canada, 2010) Cu: Jeri Ryan

08:35 Desene animate08:35 Desene animate08:35 Desene animate08:35 Desene animate08:35 Desene animate09:30 Bebe Magia10:10 FÃRÃ TEAMÃ10:10 FÃRÃ TEAMÃ10:10 FÃRÃ TEAMÃ10:10 FÃRÃ TEAMÃ10:10 FÃRÃ TEAMÃ

(dramã, MareaBritanie, 2001)Cu: Jack Davenport

12:00 Pro Patria12:30 Europa mea13:00 Travelling circular14:00 Jurnal14:00 Jurnal14:00 Jurnal14:00 Jurnal14:00 Jurnal14:30 Hannah Montana14:30 Hannah Montana14:30 Hannah Montana14:30 Hannah Montana14:30 Hannah Montana15:10 Festivalul ,,Maria

Tãnase”-Concurenþii de ieri,vedetele de azi

16:30 Festivalul MariaTãnase- 40 de ani

17:45 Garantat 100%18:45 Teleenciclopedia19:45 Sport20:00 Telejurnal

Meteo21:10 CROMOFOBIA21:10 CROMOFOBIA21:10 CROMOFOBIA21:10 CROMOFOBIA21:10 CROMOFOBIA

(dramã,SUA/Marea Britanie/Franþa, 2005)Cu: Damian Lewis,Ben Chaplin, KristinScott Thomas

23:35 Profesioniºtii... cuEugenia Vodã

00:35 FÃRÃ LIMITE,00:35 FÃRÃ LIMITE,00:35 FÃRÃ LIMITE,00:35 FÃRÃ LIMITE,00:35 FÃRÃ LIMITE,FÃRÃ CONTROLFÃRÃ CONTROLFÃRÃ CONTROLFÃRÃ CONTROLFÃRÃ CONTROL(dramã, coprod.2009)Cu: Isaach DeBankole, Bill Murray,Tilda Swinton

07:00 ªtirile Pro TV10:00 Ce se întâmplã,

doctore?10:30 Zâmbete într-o

pastilã11:00 Pariu cu viaþa11:00 Pariu cu viaþa11:00 Pariu cu viaþa11:00 Pariu cu viaþa11:00 Pariu cu viaþa

reluare13:00 ªtirile Pro TV13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 SYDNEY WHITESYDNEY WHITESYDNEY WHITESYDNEY WHITESYDNEY WHITE

ªI CEI 7 TOCILARIªI CEI 7 TOCILARIªI CEI 7 TOCILARIªI CEI 7 TOCILARIªI CEI 7 TOCILARI(comedie,SUA,2007)Cu: Amanda Bynes,Sara Praxton

15:00 AVIOANE,15:00 AVIOANE,15:00 AVIOANE,15:00 AVIOANE,15:00 AVIOANE,TRENURI ªITRENURI ªITRENURI ªITRENURI ªITRENURI ªIAUTO-MOBILEAUTO-MOBILEAUTO-MOBILEAUTO-MOBILEAUTO-MOBILE(comedie,SUA, 1987)Cu: Steve Martin

17:00 SCANDAL ÎN17:00 SCANDAL ÎN17:00 SCANDAL ÎN17:00 SCANDAL ÎN17:00 SCANDAL ÎNCARTIERULCARTIERULCARTIERULCARTIERULCARTIERULCHINEZESCCHINEZESCCHINEZESCCHINEZESCCHINEZESC(aventuri,SUA,1986)

19:00 ªtirile Pro TV20:30 BÃIEÞII RÃI 220:30 BÃIEÞII RÃI 220:30 BÃIEÞII RÃI 220:30 BÃIEÞII RÃI 220:30 BÃIEÞII RÃI 2

(acþ.,SUA,2003)Cu: MartinLawrence, WillSmith

23:30 KILLSHOT -23:30 KILLSHOT -23:30 KILLSHOT -23:30 KILLSHOT -23:30 KILLSHOT -ÞINTE SIGUREÞINTE SIGUREÞINTE SIGUREÞINTE SIGUREÞINTE SIGURE(thriller,SUA,2003)Cu: Diane Lane

01:3001:3001:3001:3001:30 BÃIEÞII RÃI 2BÃIEÞII RÃI 2BÃIEÞII RÃI 2BÃIEÞII RÃI 2BÃIEÞII RÃI 2reluare

000007:007:007:007:007:00 ObservatorObservatorObservatorObservatorObservator10:00 MAJORETELE:10:00 MAJORETELE:10:00 MAJORETELE:10:00 MAJORETELE:10:00 MAJORETELE:

TOTUL SAUTOTUL SAUTOTUL SAUTOTUL SAUTOTUL SAUNIMIC NIMIC NIMIC NIMIC NIMIC (comedie,SUA, 2006)Cu: HaydenPannettiere.

12:00 Xena: Prinþesa12:00 Xena: Prinþesa12:00 Xena: Prinþesa12:00 Xena: Prinþesa12:00 Xena: PrinþesaRãzboinicãRãzboinicãRãzboinicãRãzboinicãRãzboinicã

13:00 Observator13:00 Observator13:00 Observator13:00 Observator13:00 Observator14:00 NÃSCUTÃ ÎN14:00 NÃSCUTÃ ÎN14:00 NÃSCUTÃ ÎN14:00 NÃSCUTÃ ÎN14:00 NÃSCUTÃ ÎN

LIBERLIBERLIBERLIBERLIBERTTTTTAAAAATETETETETE(av.,coproducþie,1996)

16:00 Observator16:00 Observator16:00 Observator16:00 Observator16:00 Observator17:00 ASCENSIUNE17:00 ASCENSIUNE17:00 ASCENSIUNE17:00 ASCENSIUNE17:00 ASCENSIUNE

PERICULOASÃPERICULOASÃPERICULOASÃPERICULOASÃPERICULOASÃ(acþiune,coproducþie, 2000)Cu: Antonio SabatoJr., Heidi Lenhart

19:00 Observator19:00 Observator19:00 Observator19:00 Observator19:00 ObservatorSport.Meteo

20:20 x Factor20:20 x Factor20:20 x Factor20:20 x Factor20:20 x Factoremisiune-concursprezentatã deRãzvan Simion ºiDani Oþil

21:45 JUSTIÞIARUL21:45 JUSTIÞIARUL21:45 JUSTIÞIARUL21:45 JUSTIÞIARUL21:45 JUSTIÞIARUL(acþiune, SUA/Germania,2004)

00:30 MAJORETELE:00:30 MAJORETELE:00:30 MAJORETELE:00:30 MAJORETELE:00:30 MAJORETELE:TOTUL SAUTOTUL SAUTOTUL SAUTOTUL SAUTOTUL SAUNIMICNIMICNIMICNIMICNIMIC(comedie, SUA,2006)

KANAL DKANAL DKANAL DKANAL DKANAL D06:30Cãsãtorie din06:30Cãsãtorie din06:30Cãsãtorie din06:30Cãsãtorie din06:30Cãsãtorie din

dragostedragostedragostedragostedragoste07:30 Pastila de râs08:30 Fete cu surprize10:30 SACRIFICIU DIN10:30 SACRIFICIU DIN10:30 SACRIFICIU DIN10:30 SACRIFICIU DIN10:30 SACRIFICIU DIN

DRAGOSTEDRAGOSTEDRAGOSTEDRAGOSTEDRAGOSTE(comedie,SUA,2006)

12:30 ªtiri13:30 Vacanþa Mare

Reloadedreluare

14:30 Paparazzireluare

15:15 Ezel15:15 Ezel15:15 Ezel15:15 Ezel15:15 Ezel16:45 Vrei sã fii milionar?19:00 ªtiri19:45 Asta-i România!20:30 Nuntã cu surprize

Cu Andreea Manteaºi GabrielCoveºeanu

22:30 Lumea lui Manglo00:00 EVOLUÞIE00:00 EVOLUÞIE00:00 EVOLUÞIE00:00 EVOLUÞIE00:00 EVOLUÞIE

(comedie,SUA., 2001)Cu: Seann WilliamScott, DavidDuchovny, OrlandoJones

02:00 ªtiri02:4502:4502:4502:4502:45 SACRIFICIU DINSACRIFICIU DINSACRIFICIU DINSACRIFICIU DINSACRIFICIU DIN

DRAGOSTEDRAGOSTEDRAGOSTEDRAGOSTEDRAGOSTE(comedie,SUA,2006)Cu: Jeremy Londonreluare

04:30 Pastila de râs

HBOHBOHBOHBOHBO06:00 S06:00 S06:00 S06:00 S06:00 SURORILEURORILEURORILEURORILEURORILE

(dramã, Franþa,2009)

07:45 Poliþiºti rromi08:45 JUMÃ08:45 JUMÃ08:45 JUMÃ08:45 JUMÃ08:45 JUMÃTTTTTAAAAATE DETE DETE DETE DETE DE

VACANÞÃVACANÞÃVACANÞÃVACANÞÃVACANÞÃ(dramã,Franþa,2009)

10:25 INFORMA10:25 INFORMA10:25 INFORMA10:25 INFORMA10:25 INFORMATORULTORULTORULTORULTORUL(dramã,SUA, 2010)

12:15 DA!12:15 DA!12:15 DA!12:15 DA!12:15 DA!(comedie,Germania,2008)

13:55 X-MEN 213:55 X-MEN 213:55 X-MEN 213:55 X-MEN 213:55 X-MEN 2(fantastic, SUA,2003)

16:10 STÃ SÃ PLOUÃ16:10 STÃ SÃ PLOUÃ16:10 STÃ SÃ PLOUÃ16:10 STÃ SÃ PLOUÃ16:10 STÃ SÃ PLOUÃCU CHIFTELECU CHIFTELECU CHIFTELECU CHIFTELECU CHIFTELE(animaþie, SUA,2009)

17:40 MÃNÂNCÃ,17:40 MÃNÂNCÃ,17:40 MÃNÂNCÃ,17:40 MÃNÂNCÃ,17:40 MÃNÂNCÃ,ROAGÃ-TE,ROAGÃ-TE,ROAGÃ-TE,ROAGÃ-TE,ROAGÃ-TE,IUBEªTEIUBEªTEIUBEªTEIUBEªTEIUBEªTE(dramã,SUA,2010)

20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 EPISOADE(serial)

20:30 Plictisit de20:30 Plictisit de20:30 Plictisit de20:30 Plictisit de20:30 Plictisit demoartemoartemoartemoartemoarte

21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 IRON MAN 2IRON MAN 2IRON MAN 2IRON MAN 2IRON MAN 2(acþiune,,,,,SUA,2010)

23:05 SHERLOCK23:05 SHERLOCK23:05 SHERLOCK23:05 SHERLOCK23:05 SHERLOCKHOLMESHOLMESHOLMESHOLMESHOLMES(av., coprod., 2009)

01:10 AURORA01:10 AURORA01:10 AURORA01:10 AURORA01:10 AURORA(dramã, coprod.,2010)

TV 1000TV 1000TV 1000TV 1000TV 100007:00 SÃ VORBIM07:00 SÃ VORBIM07:00 SÃ VORBIM07:00 SÃ VORBIM07:00 SÃ VORBIM

DESPRE SEXDESPRE SEXDESPRE SEXDESPRE SEXDESPRE SEX09:00 PROPUNEREA09:00 PROPUNEREA09:00 PROPUNEREA09:00 PROPUNEREA09:00 PROPUNEREA11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 INDIENII DININDIENII DININDIENII DININDIENII DININDIENII DIN

CLEVELAND 2CLEVELAND 2CLEVELAND 2CLEVELAND 2CLEVELAND 213:00 INDIENII DIN13:00 INDIENII DIN13:00 INDIENII DIN13:00 INDIENII DIN13:00 INDIENII DIN

CLEVELAND:CLEVELAND:CLEVELAND:CLEVELAND:CLEVELAND:ÎNTOARCEREAÎNTOARCEREAÎNTOARCEREAÎNTOARCEREAÎNTOARCEREA(com., SUA,1994)

14:40 ROBIN HOOD,14:40 ROBIN HOOD,14:40 ROBIN HOOD,14:40 ROBIN HOOD,14:40 ROBIN HOOD,PRINÞUL HOÞILORPRINÞUL HOÞILORPRINÞUL HOÞILORPRINÞUL HOÞILORPRINÞUL HOÞILOR

17:00 NUME DE COD:17:00 NUME DE COD:17:00 NUME DE COD:17:00 NUME DE COD:17:00 NUME DE COD:K-9K-9K-9K-9K-9(av., SUA, 1989)

19:00 GRANIÞA19:00 GRANIÞA19:00 GRANIÞA19:00 GRANIÞA19:00 GRANIÞA21:00 PROMISIUNEA21:00 PROMISIUNEA21:00 PROMISIUNEA21:00 PROMISIUNEA21:00 PROMISIUNEA23:00 O ZI PERICULOASÃ23:00 O ZI PERICULOASÃ23:00 O ZI PERICULOASÃ23:00 O ZI PERICULOASÃ23:00 O ZI PERICULOASÃ

UNIVERSALUNIVERSALUNIVERSALUNIVERSALUNIVERSAL09:00 Tineri ºi bogaþi09:00 Tineri ºi bogaþi09:00 Tineri ºi bogaþi09:00 Tineri ºi bogaþi09:00 Tineri ºi bogaþi10:00 Las Vegas10:00 Las Vegas10:00 Las Vegas10:00 Las Vegas10:00 Las Vegas13:00 W13:00 W13:00 W13:00 W13:00 Walkeralkeralkeralkeralker, poliþist, poliþist, poliþist, poliþist, poliþist

texantexantexantexantexan15:00 IERI DUPÃ AZI15:00 IERI DUPÃ AZI15:00 IERI DUPÃ AZI15:00 IERI DUPÃ AZI15:00 IERI DUPÃ AZI

(acþiune, SUA, 2003)17:00 INFERNUL DE FOC17:00 INFERNUL DE FOC17:00 INFERNUL DE FOC17:00 INFERNUL DE FOC17:00 INFERNUL DE FOC

(acþiune, Germania,2007)

19:00 C19:00 C19:00 C19:00 C19:00 Castleastleastleastleastle20:20:20:20:20:00 Hawaii 5.000 Hawaii 5.000 Hawaii 5.000 Hawaii 5.000 Hawaii 5.022:00 DIN GREªEALÃ22:00 DIN GREªEALÃ22:00 DIN GREªEALÃ22:00 DIN GREªEALÃ22:00 DIN GREªEALÃ

PREªEDINTEPREªEDINTEPREªEDINTEPREªEDINTEPREªEDINTE(comedie, SUA, 2006)

00:10 FEMEIA IDEALÃ00:10 FEMEIA IDEALÃ00:10 FEMEIA IDEALÃ00:10 FEMEIA IDEALÃ00:10 FEMEIA IDEALÃ(comedie, SUA, 1985)Cu: A. Michael Hall

02:10 CSI: Miami02:10 CSI: Miami02:10 CSI: Miami02:10 CSI: Miami02:10 CSI: Miami

PRIMA TVPRIMA TVPRIMA TVPRIMA TVPRIMA TV08:0008:0008:0008:0008:00 COªMARULCOªMARULCOªMARULCOªMARULCOªMARUL

DINAINTEADINAINTEADINAINTEADINAINTEADINAINTEACRÃCIUNULUICRÃCIUNULUICRÃCIUNULUICRÃCIUNULUICRÃCIUNULUI

10:00 Teleshoping10:30 Autoforum11:00 Secrete de stil11:00 Secrete de stil11:00 Secrete de stil11:00 Secrete de stil11:00 Secrete de stil11:30 Sport, dietã ºi o

vedetã12:00 Cãminul de cinci12:00 Cãminul de cinci12:00 Cãminul de cinci12:00 Cãminul de cinci12:00 Cãminul de cinci

s te les te les te les te les te le13:00 Focus monden13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 MMMMMondeniiondeniiondeniiondeniiondenii16:30 S16:30 S16:30 S16:30 S16:30 Schimb de mamechimb de mamechimb de mamechimb de mamechimb de mame18:00 Focus19:30 Cireaºa de pe tort20:30 DUBLURA20:30 DUBLURA20:30 DUBLURA20:30 DUBLURA20:30 DUBLURA

(actiune, SUA,2002)

23:00 DEZASTRE ªI23:00 DEZASTRE ªI23:00 DEZASTRE ªI23:00 DEZASTRE ªI23:00 DEZASTRE ªIALALALALALTETETETETECACACACACATTTTTASTROFEASTROFEASTROFEASTROFEASTROFE(com., SUA, 2002)

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 210:00 Doctor Who10:00 Doctor Who10:00 Doctor Who10:00 Doctor Who10:00 Doctor Who11:00 Imperiul Roman12:00 Zon@ IT13:35 Atenþie, se cântã!15:10 COMISARUL15:10 COMISARUL15:10 COMISARUL15:10 COMISARUL15:10 COMISARUL

MONTMONTMONTMONTMONTABLANO:ABLANO:ABLANO:ABLANO:ABLANO:PUNCT DEPUNCT DEPUNCT DEPUNCT DEPUNCT DEÎNTOARCEREÎNTOARCEREÎNTOARCEREÎNTOARCEREÎNTOARCERE

17:00 Jurnal17:00 Jurnal17:00 Jurnal17:00 Jurnal17:00 Jurnal17:30 Cirque du Soleil18:00 Palatele lumii18:35 Paºaport de

România19:30 Idoe ideis20:10 OMUL CU20:10 OMUL CU20:10 OMUL CU20:10 OMUL CU20:10 OMUL CU

CERCURILECERCURILECERCURILECERCURILECERCURILEALBASTRE ALBASTRE ALBASTRE ALBASTRE ALBASTRE (ac.,Franþa, 2008)

22:00 ªtiri23:00 Timpul chitarelor00:00 Atmosferã00:00 Atmosferã00:00 Atmosferã00:00 Atmosferã00:00 Atmosferã

fierbintefierbintefierbintefierbintefierbinte

ACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TV08:15 Cealaltã faþã a08:15 Cealaltã faþã a08:15 Cealaltã faþã a08:15 Cealaltã faþã a08:15 Cealaltã faþã a

Anal ie iAnal ie iAnal ie iAnal ie iAnal ie i09:45 Dona Barbara09:45 Dona Barbara09:45 Dona Barbara09:45 Dona Barbara09:45 Dona Barbara12:30 Iubire cu chip12:30 Iubire cu chip12:30 Iubire cu chip12:30 Iubire cu chip12:30 Iubire cu chip

rebelrebelrebelrebelrebel14:30 Clase 40614:30 Clase 40614:30 Clase 40614:30 Clase 40614:30 Clase 40616:30 Poveºtiri16:30 Poveºtiri16:30 Poveºtiri16:30 Poveºtiri16:30 Poveºtiri adevãrate adevãrate adevãrate adevãrate adevãrate17:30 Moºtenitorii17:30 Moºtenitorii17:30 Moºtenitorii17:30 Moºtenitorii17:30 Moºtenitorii19:30 Stãpâna19:30 Stãpâna19:30 Stãpâna19:30 Stãpâna19:30 Stãpâna20:30T20:30T20:30T20:30T20:30Triumfulriumfulriumfulriumfulriumful

dragosteidragosteidragosteidragosteidragostei22:00 Aurora22:00 Aurora22:00 Aurora22:00 Aurora22:00 Aurora23:30 Lacrimi de23:30 Lacrimi de23:30 Lacrimi de23:30 Lacrimi de23:30 Lacrimi de

iubireiubireiubireiubireiubire00:3000:3000:3000:3000:30 Clase 406Clase 406Clase 406Clase 406Clase 406

reluare01:30 Poveºtiri01:30 Poveºtiri01:30 Poveºtiri01:30 Poveºtiri01:30 Poveºtiri

adevãrateadevãrateadevãrateadevãrateadevãratereluare

02:30 Doamne de02:30 Doamne de02:30 Doamne de02:30 Doamne de02:30 Doamne depovestepovestepovestepovestepoveste

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA08:0008:0008:0008:0008:00 REGINA DE PE NIL REGINA DE PE NIL REGINA DE PE NIL REGINA DE PE NIL REGINA DE PE NIL (reluare) 09:4509:4509:4509:4509:45Promotor Promotor Promotor Promotor Promotor 11:00 Enterntainment News 12:00Din culisele Hollywoodului 12 :3012 :3012 :3012 :3012 :30TRIUNGHIUL MORÞIITRIUNGHIUL MORÞIITRIUNGHIUL MORÞIITRIUNGHIUL MORÞIITRIUNGHIUL MORÞII (dramã, România,1999) 14:30 La Bloc14:30 La Bloc14:30 La Bloc14:30 La Bloc14:30 La Bloc 15:45 M15:45 M15:45 M15:45 M15:45 Merlin erlin erlin erlin erlin (se-rial) 16:45 HARABABURA16:45 HARABABURA16:45 HARABABURA16:45 HARABABURA16:45 HARABABURA (comedie,România,1991) 19:0019:0019:0019:0019:00 Atingerea vieþii Atingerea vieþii Atingerea vieþii Atingerea vieþii Atingerea vieþii (se-rial) 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 NOI SUNTEM MARSHALL NOI SUNTEM MARSHALL NOI SUNTEM MARSHALL NOI SUNTEM MARSHALL NOI SUNTEM MARSHALL(dramã, SUA, 2006) cu: MatthewMcConaughey 222222:45 CODUL 2:45 CODUL 2:45 CODUL 2:45 CODUL 2:45 CODUL (acþiune,Franþa, 2002) Cu: Samuel Le Bihan01:00 UN STROP DE ROZ 01:00 UN STROP DE ROZ 01:00 UN STROP DE ROZ 01:00 UN STROP DE ROZ 01:00 UN STROP DE ROZ (dramã,coproducþie, 2004) Cu: J. Mistry

DIVADIVADIVADIVADIVA06:10 06:10 06:10 06:10 06:10 BuffyBuffyBuffyBuffyBuffy, spaima vampirilor, spaima vampirilor, spaima vampirilor, spaima vampirilor, spaima vampirilor (se-rial) 11:30 FLORÃREASA 11:30 FLORÃREASA 11:30 FLORÃREASA 11:30 FLORÃREASA 11:30 FLORÃREASA (dragoste, SUA,2009) 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 CAPCANÃ ÎN LUMEACAPCANÃ ÎN LUMEACAPCANÃ ÎN LUMEACAPCANÃ ÎN LUMEACAPCANÃ ÎN LUMEAMODEIMODEIMODEIMODEIMODEI (thriller, Canada, 2010) 15:1015:1015:1015:1015:10PLANUL PERFECTPLANUL PERFECTPLANUL PERFECTPLANUL PERFECTPLANUL PERFECT(thriller, Canada,2010) 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 Soþii de militari Soþii de militari Soþii de militari Soþii de militari Soþii de militari (serial)19:00 Cu sânge rece 19:00 Cu sânge rece 19:00 Cu sânge rece 19:00 Cu sânge rece 19:00 Cu sânge rece (serial) 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00MAREA ªANSÃ A LUI BEETHOVENMAREA ªANSÃ A LUI BEETHOVENMAREA ªANSÃ A LUI BEETHOVENMAREA ªANSÃ A LUI BEETHOVENMAREA ªANSÃ A LUI BEETHOVEN(comedie, SUA, 2008) Cu: JonathanSilverman 23:00 DINCOLO DE UªI23:00 DINCOLO DE UªI23:00 DINCOLO DE UªI23:00 DINCOLO DE UªI23:00 DINCOLO DE UªI(dramã, coprod., 1998) 01:10 VICTIMÃ01:10 VICTIMÃ01:10 VICTIMÃ01:10 VICTIMÃ01:10 VICTIMÃPERICULOASÃ PERICULOASÃ PERICULOASÃ PERICULOASÃ PERICULOASÃ (thriller, coprod., 2003)03:10 L03:10 L03:10 L03:10 L03:10 Lege ºi ordineege ºi ordineege ºi ordineege ºi ordineege ºi ordine (serial)

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 107:00 Universul credinþei10:25 Tezaur folcloric11:10 Viaþa satului13:00 Ultima ediþie14:00 Telejurnal14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 Hannah MontanaHannah MontanaHannah MontanaHannah MontanaHannah Montana14:55 Prin pãduri ºi14:55 Prin pãduri ºi14:55 Prin pãduri ºi14:55 Prin pãduri ºi14:55 Prin pãduri ºi

munþi, inimimunþi, inimimunþi, inimimunþi, inimimunþi, inimiînlãnþuiteînlãnþuiteînlãnþuiteînlãnþuiteînlãnþuite

16:50 Dãnutz SRL -Supermarket dedivertisment

18:50 Lozul cel mare19:30 Festivalul ,,George

Enescu”20:40 Telejurnal

Meteo21:40 STEWARDESA21:40 STEWARDESA21:40 STEWARDESA21:40 STEWARDESA21:40 STEWARDESA

(comedie,SUA,2003)Cu: GwznethPaltrow, ChristinaAppelegate, KellyPreston, MarkRuffalo

23:20 Dr23:20 Dr23:20 Dr23:20 Dr23:20 Dr. House. House. House. House. HouseCu: Hugh Laurie,Lisa Edelstein

01:00 Dãnutz SRLreluare

02:55 Ca la carte(reluare)

03:25 Zoom reluare03:40 Telejurnal

(reluare)04:35 Universul credinþei

reluare

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV07:00 ªtirile Pro TV11:00 AVIOANE,11:00 AVIOANE,11:00 AVIOANE,11:00 AVIOANE,11:00 AVIOANE,

TRENURI ªITRENURI ªITRENURI ªITRENURI ªITRENURI ªIAUTO-MOBILEAUTO-MOBILEAUTO-MOBILEAUTO-MOBILEAUTO-MOBILE(comedie,SUA, 1987)Cu: Steve Martin

13:00 ªtirile Pro TV13:0513:0513:0513:0513:05 SCANDAL ÎNSCANDAL ÎNSCANDAL ÎNSCANDAL ÎNSCANDAL ÎN

CARTIERULCARTIERULCARTIERULCARTIERULCARTIERULCHINEZESCCHINEZESCCHINEZESCCHINEZESCCHINEZESC(aventuri,SUA,1986)reluare

15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 TTTTTennis: ennis: ennis: ennis: ennis: BRDBRDBRDBRDBRDÞiriac, NãstaseÞiriac, NãstaseÞiriac, NãstaseÞiriac, NãstaseÞiriac, NãstaseTTTTTrophy 2011,rophy 2011,rophy 2011,rophy 2011,rophy 2011,FINALAFINALAFINALAFINALAFINALA

17:00 UN NEGRU17:00 UN NEGRU17:00 UN NEGRU17:00 UN NEGRU17:00 UN NEGRUPENTRU CASAPENTRU CASAPENTRU CASAPENTRU CASAPENTRU CASAALBÃALBÃALBÃALBÃALBÃ(comedie, SUA,2003) cu: ChrisRock

19:00 ªtirile Pro TVMeteo

20:30 LEGEA LUI20:30 LEGEA LUI20:30 LEGEA LUI20:30 LEGEA LUI20:30 LEGEA LUIBANKSBANKSBANKSBANKSBANKS(ac.,SUA, 2005)

22:30 FURTUNÃ22:30 FURTUNÃ22:30 FURTUNÃ22:30 FURTUNÃ22:30 FURTUNÃTROPICALÃTROPICALÃTROPICALÃTROPICALÃTROPICALÃ(com., SUA., 2008)

01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 LEGEA LUILEGEA LUILEGEA LUILEGEA LUILEGEA LUIBANKSBANKSBANKSBANKSBANKSreluare

02:30 FURTUNÃ02:30 FURTUNÃ02:30 FURTUNÃ02:30 FURTUNÃ02:30 FURTUNÃTROPICALÃTROPICALÃTROPICALÃTROPICALÃTROPICALÃreluare

ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 107:0007:0007:0007:0007:00 ObservatorObservatorObservatorObservatorObservator10:00 PERSPECTIVA10:00 PERSPECTIVA10:00 PERSPECTIVA10:00 PERSPECTIVA10:00 PERSPECTIVA

UNEI CRIMEUNEI CRIMEUNEI CRIMEUNEI CRIMEUNEI CRIME(acþiune,Marea Britanie,1985)

13:00 Observator13:00 Observator13:00 Observator13:00 Observator13:00 Observator14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 XXXXX Factor Factor Factor Factor Factor

reluare16:00 Observator16:00 Observator16:00 Observator16:00 Observator16:00 Observator16:30 Superbingo

MetropolisCu: Romica Þociuºi Cornel Palade

19:00 Observator19:00 Observator19:00 Observator19:00 Observator19:00 Observator20:2020:2020:2020:2020:20 x Factor x Factor x Factor x Factor x Factor

emisiune-concursprezentatã deRãzvan Simion ºiDani Oþil

21:30 RÃZBUNARE ªI21:30 RÃZBUNARE ªI21:30 RÃZBUNARE ªI21:30 RÃZBUNARE ªI21:30 RÃZBUNARE ªIADRENALINÃADRENALINÃADRENALINÃADRENALINÃADRENALINÃ(acþiune,coproducþie, 2006)

23:30 MISIONARUL23:30 MISIONARUL23:30 MISIONARUL23:30 MISIONARUL23:30 MISIONARULMISTERIOSMISTERIOSMISTERIOSMISTERIOSMISTERIOS(acþiune,SUA,2007)Cu: DolphLundgren

01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 RÃZBUNARE ªIRÃZBUNARE ªIRÃZBUNARE ªIRÃZBUNARE ªIRÃZBUNARE ªIADRENALINÃADRENALINÃADRENALINÃADRENALINÃADRENALINÃreluare

03:00Desene animate:101 Dalmaþieni

03:45 03:45 03:45 03:45 03:45 MISIONARULMISIONARULMISIONARULMISIONARULMISIONARULMISTERIOSMISTERIOSMISTERIOSMISTERIOSMISTERIOSreluare

KANAL DKANAL DKANAL DKANAL DKANAL D06:30 Cãsãtorie din06:30 Cãsãtorie din06:30 Cãsãtorie din06:30 Cãsãtorie din06:30 Cãsãtorie din

dragostedragostedragostedragostedragoste07:30 Pastila de râs07:30 Pastila de râs07:30 Pastila de râs07:30 Pastila de râs07:30 Pastila de râs08:00 Teleshopping08:30 SOLDÃÞEII08:30 SOLDÃÞEII08:30 SOLDÃÞEII08:30 SOLDÃÞEII08:30 SOLDÃÞEII10:00 Nuntã cu surprize12:30 ªtirile13:30 LA NOAPTE13:30 LA NOAPTE13:30 LA NOAPTE13:30 LA NOAPTE13:30 LA NOAPTE

DORM LA TINEDORM LA TINEDORM LA TINEDORM LA TINEDORM LA TINE(dramã,coproducþie,2007)

15:15 Ezel15:15 Ezel15:15 Ezel15:15 Ezel15:15 Ezel16:45 Asta-i România17:45 Vrei sã fii milionar?18:45 ªtirea zilei19:00 ªtirile Kanal D19:45 D-Paparazzi20:30 Ochii din umbrã20:30 Ochii din umbrã20:30 Ochii din umbrã20:30 Ochii din umbrã20:30 Ochii din umbrã22:00 CASANOVA22:00 CASANOVA22:00 CASANOVA22:00 CASANOVA22:00 CASANOVA

(aventuri, SUA,2005)Cu: heath Ledger,Sienna Miller,Heremy Irons,Oliver Platt

00:00 SEDUCÞIE00:00 SEDUCÞIE00:00 SEDUCÞIE00:00 SEDUCÞIE00:00 SEDUCÞIEEXTRAEXTRAEXTRAEXTRAEXTRATERESTRÃTERESTRÃTERESTRÃTERESTRÃTERESTRÃ(horror, Canada, 2007)Cu: Corey Sevier,Tyler Johnston

02:00 ªtirile Kanal D02:45 LA NOAPTE02:45 LA NOAPTE02:45 LA NOAPTE02:45 LA NOAPTE02:45 LA NOAPTE

DORM LA TINEDORM LA TINEDORM LA TINEDORM LA TINEDORM LA TINEreluare

04:15 04:15 04:15 04:15 04:15 SEDUCÞIESEDUCÞIESEDUCÞIESEDUCÞIESEDUCÞIEEXTRAEXTRAEXTRAEXTRAEXTRATERESTRÃTERESTRÃTERESTRÃTERESTRÃTERESTRÃreluare

HBOHBOHBOHBOHBO06:00 CINE ESTE06:00 CINE ESTE06:00 CINE ESTE06:00 CINE ESTE06:00 CINE ESTE

CLARKCLARKCLARKCLARKCLARKROCKEFELLERROCKEFELLERROCKEFELLERROCKEFELLERROCKEFELLER(dramã, SUA,2010)

07:30 STRÃINUL07:30 STRÃINUL07:30 STRÃINUL07:30 STRÃINUL07:30 STRÃINUL(dramã, SUA, 2010

11:10 UªURA11:10 UªURA11:10 UªURA11:10 UªURA11:10 UªURATICULTICULTICULTICULTICUL(comedie, SUA/Germania, 2001)

13:05 Mildred Pierce13:05 Mildred Pierce13:05 Mildred Pierce13:05 Mildred Pierce13:05 Mildred Pierce14:20 PRINÞESA ªI14:20 PRINÞESA ªI14:20 PRINÞESA ªI14:20 PRINÞESA ªI14:20 PRINÞESA ªI

BROSCOIULBROSCOIULBROSCOIULBROSCOIULBROSCOIUL(animaþie, SUA,2009)

16:00 DESIGUR...16:00 DESIGUR...16:00 DESIGUR...16:00 DESIGUR...16:00 DESIGUR...POAPOAPOAPOAPOATE CÃ...TE CÃ...TE CÃ...TE CÃ...TE CÃ...(comedie,coproducþie, 2008)

17:50 SECRET17:50 SECRET17:50 SECRET17:50 SECRET17:50 SECRETARIAARIAARIAARIAARIATTTTT(dramã,SUA,2010)

20:00 SAL20:00 SAL20:00 SAL20:00 SAL20:00 SALTTTTT(thriller,SUA,2010)Cu: Angelina Jolie

21:40 PANGLICA ALBÃ21:40 PANGLICA ALBÃ21:40 PANGLICA ALBÃ21:40 PANGLICA ALBÃ21:40 PANGLICA ALBÃ(dramã,corproducþie,2009) Cu: ChristianFriedel

00:05 ÎN RITM DE00:05 ÎN RITM DE00:05 ÎN RITM DE00:05 ÎN RITM DE00:05 ÎN RITM DEDANSDANSDANSDANSDANS(acþiune, SUA,2009)

01:30 CARTEA LUI ELI01:30 CARTEA LUI ELI01:30 CARTEA LUI ELI01:30 CARTEA LUI ELI01:30 CARTEA LUI ELI (acþiune, SUA,

2010)

TV 1000TV 1000TV 1000TV 1000TV 100007:00 07:00 07:00 07:00 07:00 PROMISIUNEAPROMISIUNEAPROMISIUNEAPROMISIUNEAPROMISIUNEA09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 NUME DE COD:NUME DE COD:NUME DE COD:NUME DE COD:NUME DE COD:

K-9K-9K-9K-9K-9(av., SUA, 1989)

11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 NDIENII DINNDIENII DINNDIENII DINNDIENII DINNDIENII DINCLEVELAND:CLEVELAND:CLEVELAND:CLEVELAND:CLEVELAND:ÎNTOARCEREAÎNTOARCEREAÎNTOARCEREAÎNTOARCEREAÎNTOARCEREA(com., SUA,1994)

13:00 GRANIÞA13:00 GRANIÞA13:00 GRANIÞA13:00 GRANIÞA13:00 GRANIÞA(dramã, SUA, 1982)

15:00 FEMEIA IDEALÃ15:00 FEMEIA IDEALÃ15:00 FEMEIA IDEALÃ15:00 FEMEIA IDEALÃ15:00 FEMEIA IDEALÃ17:00 POVESTEA LUI17:00 POVESTEA LUI17:00 POVESTEA LUI17:00 POVESTEA LUI17:00 POVESTEA LUI

BABE RUTHBABE RUTHBABE RUTHBABE RUTHBABE RUTH19:00 STRA19:00 STRA19:00 STRA19:00 STRA19:00 STRATTTTTAGEMAAGEMAAGEMAAGEMAAGEMA21:00 RÃZBOI ÎN SÂNUL21:00 RÃZBOI ÎN SÂNUL21:00 RÃZBOI ÎN SÂNUL21:00 RÃZBOI ÎN SÂNUL21:00 RÃZBOI ÎN SÂNUL

MAFIEIMAFIEIMAFIEIMAFIEIMAFIEI(dramã, SUA, 1990)

UNIVERSALUNIVERSALUNIVERSALUNIVERSALUNIVERSAL09:00 Tineri si bogaþi09:00 Tineri si bogaþi09:00 Tineri si bogaþi09:00 Tineri si bogaþi09:00 Tineri si bogaþi10:00 Las Vegas10:00 Las Vegas10:00 Las Vegas10:00 Las Vegas10:00 Las Vegas12:00 Castle12:00 Castle12:00 Castle12:00 Castle12:00 Castle13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 WWWWWalkeralkeralkeralkeralker, poliþist, poliþist, poliþist, poliþist, poliþist

texantexantexantexantexanCu: Chuck Norris

15:00 INFERNUL DE FOC15:00 INFERNUL DE FOC15:00 INFERNUL DE FOC15:00 INFERNUL DE FOC15:00 INFERNUL DE FOC(acþiune, Germania,2007)

19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 IERI DUPÃ AZIIERI DUPÃ AZIIERI DUPÃ AZIIERI DUPÃ AZIIERI DUPÃ AZI(ac., SUA, 2003)

21:00 Castle21:00 Castle21:00 Castle21:00 Castle21:00 Castle(serial)

22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 FEMEIA IDEALÃFEMEIA IDEALÃFEMEIA IDEALÃFEMEIA IDEALÃFEMEIA IDEALÃ00:00 AR00:00 AR00:00 AR00:00 AR00:00 ARTTTTTAAAAA

RÃZBOIULUIRÃZBOIULUIRÃZBOIULUIRÃZBOIULUIRÃZBOIULUI(thriller, SUA, 2000)

02:00 CSI: MIAMI02:00 CSI: MIAMI02:00 CSI: MIAMI02:00 CSI: MIAMI02:00 CSI: MIAMI

PRIMA TVPRIMA TVPRIMA TVPRIMA TVPRIMA TV06:00 Cunoaºte, viseazã,

iubeºte!08:00 Fete de mãritat08:00 Fete de mãritat08:00 Fete de mãritat08:00 Fete de mãritat08:00 Fete de mãritat09:30 Casa: construcþie ºi

design10:30 Cu lumea-n cap11:00 Levintza prezintã11:30 Cunoaºte, viseazã,

iubeºte!12:30 Eu, T12:30 Eu, T12:30 Eu, T12:30 Eu, T12:30 Eu, Tu, El ºi Eau, El ºi Eau, El ºi Eau, El ºi Eau, El ºi Ea13:00 Focus Monden13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 MMMMMiss fata de laiss fata de laiss fata de laiss fata de laiss fata de la

þarãþarãþarãþarãþarã15:30 Cronica15:30 Cronica15:30 Cronica15:30 Cronica15:30 Cronica

cârcotaºilorcârcotaºilorcârcotaºilorcârcotaºilorcârcotaºilor18:00 Focus19:30 Cireaºa de pe tort20:30 Schimb de mame22:00 Iubiri secrete

reluare01:00 Focus

reluare

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 209:00 Descurcã-te

singur!10:00 Doctor Who10:00 Doctor Who10:00 Doctor Who10:00 Doctor Who10:00 Doctor Who11:00 Pescar Hoinar13:00 În grãdina Danei13:30 Palatele lumii14:00 Festivalul Filmului15:10 LOGODNICUL15:10 LOGODNICUL15:10 LOGODNICUL15:10 LOGODNICUL15:10 LOGODNICUL

PRIETENEI MELEPRIETENEI MELEPRIETENEI MELEPRIETENEI MELEPRIETENEI MELE17:00 Telejurnal17:30 D’ale lu’ Miticã18:30 Naturã ºi aventurã

reluare19:00 Top cut

reluare19:30 Pe picior mare

reluare20:10 20:10 20:10 20:10 20:10 O ZI DE NEUITO ZI DE NEUITO ZI DE NEUITO ZI DE NEUITO ZI DE NEUITAAAAATTTTT

(dramã, SUA,1995) Cu: AlPacino

22:00 ªtiri

ACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TV08:15 Cealaltã faþã a08:15 Cealaltã faþã a08:15 Cealaltã faþã a08:15 Cealaltã faþã a08:15 Cealaltã faþã a

Anal ie iAnal ie iAnal ie iAnal ie iAnal ie i09:45 Dona Barbara09:45 Dona Barbara09:45 Dona Barbara09:45 Dona Barbara09:45 Dona Barbara12:30 Iubire cu chip12:30 Iubire cu chip12:30 Iubire cu chip12:30 Iubire cu chip12:30 Iubire cu chip

rebelrebelrebelrebelrebel14:30 Clase 40614:30 Clase 40614:30 Clase 40614:30 Clase 40614:30 Clase 40615:30 Amor real15:30 Amor real15:30 Amor real15:30 Amor real15:30 Amor real16:30 Doamne de16:30 Doamne de16:30 Doamne de16:30 Doamne de16:30 Doamne de

povestepovestepovestepovestepoveste17:30 Moºtenitorii17:30 Moºtenitorii17:30 Moºtenitorii17:30 Moºtenitorii17:30 Moºtenitorii19:30 Stãpâna19:30 Stãpâna19:30 Stãpâna19:30 Stãpâna19:30 Stãpâna20:30T20:30T20:30T20:30T20:30Triumfulriumfulriumfulriumfulriumful

dragosteidragosteidragosteidragosteidragostei22:00 Aurora22:00 Aurora22:00 Aurora22:00 Aurora22:00 Aurora cu: Sara

Maldonado00:00 Lacrimi de00:00 Lacrimi de00:00 Lacrimi de00:00 Lacrimi de00:00 Lacrimi de

iubireiubireiubireiubireiubire01:0001:0001:0001:0001:00 Clase 406Clase 406Clase 406Clase 406Clase 406

reluare02:00 Doamne de02:00 Doamne de02:00 Doamne de02:00 Doamne de02:00 Doamne de

poveste poveste poveste poveste poveste (r)

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA07:45 Merlin 07:45 Merlin 07:45 Merlin 07:45 Merlin 07:45 Merlin (serial) 09:15 Atingerea09:15 Atingerea09:15 Atingerea09:15 Atingerea09:15 Atingereavieþii vieþii vieþii vieþii vieþii (serial) 10:15 Promotor 111112:002:002:002:002:00HARABABURAHARABABURAHARABABURAHARABABURAHARABABURA (comedie, România,1991) Cu:ªtefan Bãnicã 14:15 O-la-la 16:00 Merlin 16:00 Merlin 16:00 Merlin 16:00 Merlin 16:00 Merlin(serial) 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 ªAPTE MIRESE PENTRUªAPTE MIRESE PENTRUªAPTE MIRESE PENTRUªAPTE MIRESE PENTRUªAPTE MIRESE PENTRUªAPTE FRAÞI ªAPTE FRAÞI ªAPTE FRAÞI ªAPTE FRAÞI ªAPTE FRAÞI (com., SUA, 1954) 19:19:19:19:19:0 00 00 00 00 0Atingerea vieþii Atingerea vieþii Atingerea vieþii Atingerea vieþii Atingerea vieþii (serial) 20:00 ORIENT20:00 ORIENT20:00 ORIENT20:00 ORIENT20:00 ORIENTEXPRES EXPRES EXPRES EXPRES EXPRES (dramã, România, 2004) cu:Sergiu Nicolaescu, Maia Morgenstern22:30 MOTIVE22:30 MOTIVE22:30 MOTIVE22:30 MOTIVE22:30 MOTIVE (thriller, SUA, 2004) 00:3000:3000:3000:3000:30FRAÞII DE CREDINÞÃFRAÞII DE CREDINÞÃFRAÞII DE CREDINÞÃFRAÞII DE CREDINÞÃFRAÞII DE CREDINÞÃ (drama, Brazilia,2004) 02:15 MOTIVE 02:15 MOTIVE 02:15 MOTIVE 02:15 MOTIVE 02:15 MOTIVE reluare 03:45Lumea Pro Cinema 04:15 Apropo TV

DIVADIVADIVADIVADIVA06:20 CRIMELE DIN MIDSOMER: NU06:20 CRIMELE DIN MIDSOMER: NU06:20 CRIMELE DIN MIDSOMER: NU06:20 CRIMELE DIN MIDSOMER: NU06:20 CRIMELE DIN MIDSOMER: NUÎN SAÎN SAÎN SAÎN SAÎN SATUL MEU 08:20 TUL MEU 08:20 TUL MEU 08:20 TUL MEU 08:20 TUL MEU 08:20 Soþii de militariSoþii de militariSoþii de militariSoþii de militariSoþii de militari(serial) 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 FFFFFetele etele etele etele etele GGGGGilmore ilmore ilmore ilmore ilmore (serial)12:20 FLORÃREASA 12:20 FLORÃREASA 12:20 FLORÃREASA 12:20 FLORÃREASA 12:20 FLORÃREASA (dragoste, SUA,2009) 14 :10 REGI I PLAJELOR 14 :10 REGI I PLAJELOR 14 :10 REGI I PLAJELOR 14 :10 REGI I PLAJELOR 14 :10 REGI I PLAJELOR(comedie, SUA, 2008) 16:00 MAREA16:00 MAREA16:00 MAREA16:00 MAREA16:00 MAREAªANSÃ A LUI BEETHOVEN ªANSÃ A LUI BEETHOVEN ªANSÃ A LUI BEETHOVEN ªANSÃ A LUI BEETHOVEN ªANSÃ A LUI BEETHOVEN (comedie,SUA, 2008) Cu: Jonathan Silverman18:00 Fetele Gilmore 18:00 Fetele Gilmore 18:00 Fetele Gilmore 18:00 Fetele Gilmore 18:00 Fetele Gilmore (serial) 21:00 Cu 21:00 Cu 21:00 Cu 21:00 Cu 21:00 Cusânge recesânge recesânge recesânge recesânge rece 23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 Mediumul Mediumul Mediumul Mediumul Mediumul (serial)00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 Soþii de militari Soþii de militari Soþii de militari Soþii de militari Soþii de militari (serial) 02:00 02:00 02:00 02:00 02:00PLANUL PERFECT PLANUL PERFECT PLANUL PERFECT PLANUL PERFECT PLANUL PERFECT (thriller, Canada,2010) Cu: Emily Rose, Lucas Bryant.

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1 PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 1

ACTUALITATEA 13RECOMANDÃRI TVVINERI

Page 14: Actualitatea 751

MARÞI27 SEPTEMBRIE 2011

MIERCURI28 SEPTEMBRIE 2011

JOI29 SEPTEMBRIE 2011

07:00 T07:00 T07:00 T07:00 T07:00 Telejurnalelejurnalelejurnalelejurnalelejurnal10:10 Furtunã la palat10:10 Furtunã la palat10:10 Furtunã la palat10:10 Furtunã la palat10:10 Furtunã la palat11:25 Replay12:45 Legendele12:45 Legendele12:45 Legendele12:45 Legendele12:45 Legendele

palatului:palatului:palatului:palatului:palatului:negustorul Limnegustorul Limnegustorul Limnegustorul Limnegustorul LimSang-okSang-okSang-okSang-okSang-ok

14:00 T14:00 T14:00 T14:00 T14:00 Telejurnalelejurnalelejurnalelejurnalelejurnal15:30 Kronika17:00 Þinuturile sãlbatice

din Balcani18:00 Telejurnal18:2518:2518:2518:2518:25 LegendeleLegendeleLegendeleLegendeleLegendele

palatului:palatului:palatului:palatului:palatului:negustorul Limnegustorul Limnegustorul Limnegustorul Limnegustorul LimSAng-okSAng-okSAng-okSAng-okSAng-ok

19:45 Sport20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 TTTTTelejurnalelejurnalelejurnalelejurnalelejurnal21:00 Prim-plan22:00 Mad men -22:00 Mad men -22:00 Mad men -22:00 Mad men -22:00 Mad men -

Nebunii de peNebunii de peNebunii de peNebunii de peNebunii de peMadison AvenueMadison AvenueMadison AvenueMadison AvenueMadison Avenue

22:50 Zoom23:00 Dr23:00 Dr23:00 Dr23:00 Dr23:00 Dr. House. House. House. House. House00:40 U2 în concert01:40 Curier TV

reluare02:05 Þinuturile sãlbatice

07:00 ªtirile Pro TV10:00 UN NEGRU10:00 UN NEGRU10:00 UN NEGRU10:00 UN NEGRU10:00 UN NEGRU

PENTRU CASAPENTRU CASAPENTRU CASAPENTRU CASAPENTRU CASAALBÃALBÃALBÃALBÃALBÃ(comedie, SUA,2003) cu: ChrisRock

12:00 Tânãr ºi12:00 Tânãr ºi12:00 Tânãr ºi12:00 Tânãr ºi12:00 Tânãr ºineliniºt i tneliniºt i tneliniºt i tneliniºt i tneliniºt i t

13:00 ªtirile Pro TV14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 CRIMÃ CUCRIMÃ CUCRIMÃ CUCRIMÃ CUCRIMÃ CU

ECOU ECOU ECOU ECOU ECOU (thriller,SUA, Canada,2007)

16:00 Tânãr ºi16:00 Tânãr ºi16:00 Tânãr ºi16:00 Tânãr ºi16:00 Tânãr ºineliniºt i tneliniºt i tneliniºt i tneliniºt i tneliniºt i t

17:00 ªtirile Pro TV17:45 Happy Hour17:45 Happy Hour17:45 Happy Hour17:45 Happy Hour17:45 Happy Hour19:00 ªtirile Pro TV20:30 Pariu cu viaþa20:30 Pariu cu viaþa20:30 Pariu cu viaþa20:30 Pariu cu viaþa20:30 Pariu cu viaþa

Cu: Dorian Popa,Carmen Tãnase,Adela Popescu.

22:30 ªtirile Pro TV23:00 Supernatural:23:00 Supernatural:23:00 Supernatural:23:00 Supernatural:23:00 Supernatural:

aventuri înaventuri înaventuri înaventuri înaventuri înlumealumealumealumealumeaîntunericuluiîntunericuluiîntunericuluiîntunericuluiîntunericului

ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 106:00 Observator10:00 În gura presei10:50 Mireasã pentru fiul

meu12:00 x Factor12:00 x Factor12:00 x Factor12:00 x Factor12:00 x Factor

emisiune-concursprezentatã deRãzvan ºi Dani

13:00 Observator13:00 Observator13:00 Observator13:00 Observator13:00 Observator14:00 Mireasã pentru fiul

meu16:00 Observator16:00 Observator16:00 Observator16:00 Observator16:00 Observator17:00 Acces direct

cu SimonaGherghe

19:00 Observator19:00 Observator19:00 Observator19:00 Observator19:00 Observator20:20 Mireasã pentru fiul

meu22:00 Narcisa: Iubiri22:00 Narcisa: Iubiri22:00 Narcisa: Iubiri22:00 Narcisa: Iubiri22:00 Narcisa: Iubiri

nelegiuitenelegiuitenelegiuitenelegiuitenelegiuite23:15 Observator23:50 Un show23:50 Un show23:50 Un show23:50 Un show23:50 Un show

pãcãtospãcãtospãcãtospãcãtospãcãtosemisiune dedivertismentcu Dan Capatos

01:05 01:05 01:05 01:05 01:05 ObservatorObservatorObservatorObservatorObservator02:00 02:00 02:00 02:00 02:00 MMMMMaddie ºi addie ºi addie ºi addie ºi addie ºi DDDDDavidavidavidavidavid

KANAL DKANAL DKANAL DKANAL DKANAL D06:30 Cãsãtorie din06:30 Cãsãtorie din06:30 Cãsãtorie din06:30 Cãsãtorie din06:30 Cãsãtorie din

dragostedragostedragostedragostedragoste07:30 Poveste de07:30 Poveste de07:30 Poveste de07:30 Poveste de07:30 Poveste de

fami l i ef ami l i ef ami l i ef ami l i ef ami l i e10:00 Draga mea prietenã12:30 ªtiri13:15 T13:15 T13:15 T13:15 T13:15 Te vreau lângãe vreau lângãe vreau lângãe vreau lângãe vreau lângã

mineminemineminemine15:15 Stãpâna15:15 Stãpâna15:15 Stãpâna15:15 Stãpâna15:15 Stãpâna

inimi iin imi iin imi iin imi iin imi i16:45 Drept la þintã16:45 Drept la þintã16:45 Drept la þintã16:45 Drept la þintã16:45 Drept la þintã19:00 ªtirile Kanal D20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 Inima nuInima nuInima nuInima nuInima nu

respectã regulirespectã regulirespectã regulirespectã regulirespectã reguli22:00 Ochii din umbrã23:30 ªtirile Kanal D23:30 ªtirile Kanal D23:30 ªtirile Kanal D23:30 ªtirile Kanal D23:30 ªtirile Kanal D00:30 00:30 00:30 00:30 00:30 IUBIREIUBIREIUBIREIUBIREIUBIRE

MISTUITOAREMISTUITOAREMISTUITOAREMISTUITOAREMISTUITOARE(horror,SUA, 2007)Cu: Sean PatrickFlanery, MicahelBiehn

02:30 02:30 02:30 02:30 02:30 Inima nuInima nuInima nuInima nuInima nurespectã regulirespectã regulirespectã regulirespectã regulirespectã regulireluare

04:15 Pastila de râsreluare

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV PRIMA TVPRIMA TVPRIMA TVPRIMA TVPRIMA TV07:00 Miss fata de la þarã09:30 Întâlnirea09:30 Întâlnirea09:30 Întâlnirea09:30 Întâlnirea09:30 Întâlnirea

inimilorinimilorinimilorinimilorinimilor10:30 Nora cu trei soacre11:30 În familie11:30 În familie11:30 În familie11:30 În familie11:30 În familie14:00 Întâlnirea14:00 Întâlnirea14:00 Întâlnirea14:00 Întâlnirea14:00 Întâlnirea

inimilorinimilorinimilorinimilorinimilor15:00 În familie15:00 În familie15:00 În familie15:00 În familie15:00 În familie17:00 T17:00 T17:00 T17:00 T17:00 Trãsniþiirãsniþiirãsniþiirãsniþiirãsniþii18.00 Focus18.00 Focus18.00 Focus18.00 Focus18.00 Focus19:30 Iubiri secrete19:30 Iubiri secrete19:30 Iubiri secrete19:30 Iubiri secrete19:30 Iubiri secrete20:30 Miss fata de la þarã22:15 T22:15 T22:15 T22:15 T22:15 Trãsniþiirãsniþiirãsniþiirãsniþiirãsniþii23:15 Mondenii23:15 Mondenii23:15 Mondenii23:15 Mondenii23:15 Mondenii23:45 Anchetã23:45 Anchetã23:45 Anchetã23:45 Anchetã23:45 Anchetã

mil i tarãmil i tarãmil i tarãmil i tarãmil i tarã01:00 Focus01:00 Focus01:00 Focus01:00 Focus01:00 Focus

ACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TV09:45 Dona Barbara09:45 Dona Barbara09:45 Dona Barbara09:45 Dona Barbara09:45 Dona Barbara12:45 Iubire cu chip12:45 Iubire cu chip12:45 Iubire cu chip12:45 Iubire cu chip12:45 Iubire cu chip

rebelrebelrebelrebelrebel14:30 Clase 40614:30 Clase 40614:30 Clase 40614:30 Clase 40614:30 Clase 40615:30 Amor real15:30 Amor real15:30 Amor real15:30 Amor real15:30 Amor real16:30 poveºtiri16:30 poveºtiri16:30 poveºtiri16:30 poveºtiri16:30 poveºtiri

adevãrateadevãrateadevãrateadevãrateadevãrate17:30 Inimã sãlbaticã17:30 Inimã sãlbaticã17:30 Inimã sãlbaticã17:30 Inimã sãlbaticã17:30 Inimã sãlbaticã18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 Sub cerul înSub cerul înSub cerul înSub cerul înSub cerul în

f lãcãr if lãcãr if lãcãr if lãcãr if lãcãr i19:30 Stãpâna19:30 Stãpâna19:30 Stãpâna19:30 Stãpâna19:30 Stãpâna20:30 T20:30 T20:30 T20:30 T20:30 Triumfulriumfulriumfulriumfulriumful

dragosteidragosteidragosteidragosteidragostei22:00 Poveºtiri de22:00 Poveºtiri de22:00 Poveºtiri de22:00 Poveºtiri de22:00 Poveºtiri de

noaptenoaptenoaptenoaptenoapte22:30 Aurora22:30 Aurora22:30 Aurora22:30 Aurora22:30 Aurora23:30 Lacrimi de iubire23:30 Lacrimi de iubire23:30 Lacrimi de iubire23:30 Lacrimi de iubire23:30 Lacrimi de iubire

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 208:35 Cercul vieþii08:35 Cercul vieþii08:35 Cercul vieþii08:35 Cercul vieþii08:35 Cercul vieþii10:00 Comorile din insule11:00 Confesiuni12:00 ªtiri13:30 ABC...de ce?14:00 Darul14:00 Darul14:00 Darul14:00 Darul14:00 Darul15:30 Descurcã-te

singur!16:00 Cercul vieþii16:00 Cercul vieþii16:00 Cercul vieþii16:00 Cercul vieþii16:00 Cercul vieþii19:35 T19:35 T19:35 T19:35 T19:35 Trei regaterei regaterei regaterei regaterei regate20:30 Ora de business22.00 Ora de ºtiri23:00 Battlestar23:00 Battlestar23:00 Battlestar23:00 Battlestar23:00 Battlestar

Galact icaGalact icaGalact icaGalact icaGalact ica23:55 T23:55 T23:55 T23:55 T23:55 Trei regaterei regaterei regaterei regaterei regate00:50 Corupþi de00:50 Corupþi de00:50 Corupþi de00:50 Corupþi de00:50 Corupþi de

libertatelibertatelibertatelibertatelibertate

08:00 Merlin 08:00 Merlin 08:00 Merlin 08:00 Merlin 08:00 Merlin (serial) 09:00 Echipa de 09:00 Echipa de 09:00 Echipa de 09:00 Echipa de 09:00 Echipa deurgenþã urgenþã urgenþã urgenþã urgenþã (serial) 10:15 O-la-la 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 CasaCasaCasaCasaCasaFoster pentru prieteni imaginari 13:00Foster pentru prieteni imaginari 13:00Foster pentru prieteni imaginari 13:00Foster pentru prieteni imaginari 13:00Foster pentru prieteni imaginari 13:00Bãiatul veveriþãBãiatul veveriþãBãiatul veveriþãBãiatul veveriþãBãiatul veveriþã (serial) 14:00 Atingerea14:00 Atingerea14:00 Atingerea14:00 Atingerea14:00 Atingereavieþii vieþii vieþii vieþii vieþii (serial) 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 PUNCTUL ZEROPUNCTUL ZEROPUNCTUL ZEROPUNCTUL ZEROPUNCTUL ZERO(acþiune, România/SUA, 1995) 17:1517:1517:1517:1517:15PRINÞUL PIRAÞILOR PRINÞUL PIRAÞILOR PRINÞUL PIRAÞILOR PRINÞUL PIRAÞILOR PRINÞUL PIRAÞILOR 19:00 La Bloc 19:00 La Bloc 19:00 La Bloc 19:00 La Bloc 19:00 La Bloc (se-rial) 20:00 V20:00 V20:00 V20:00 V20:00 Veronicaeronicaeronicaeronicaeronica (serial) 21:00 S 21:00 S 21:00 S 21:00 S 21:00 Seinfeldeinfeldeinfeldeinfeldeinfeld22:00 DIAMANTE NECRUÞÃ22:00 DIAMANTE NECRUÞÃ22:00 DIAMANTE NECRUÞÃ22:00 DIAMANTE NECRUÞÃ22:00 DIAMANTE NECRUÞÃTOARE (I) TOARE (I) TOARE (I) TOARE (I) TOARE (I) (film)

PRO CINEM0PRO CINEM0PRO CINEM0PRO CINEM0PRO CINEM009:10 09:10 09:10 09:10 09:10 LLLLL ege º i ordineege º i ordineege º i ordineege º i ordineege º i ordine (serial)10:1010:1010:1010:1010:10CRIMELE DIN MIDSOMER CRIMELE DIN MIDSOMER CRIMELE DIN MIDSOMER CRIMELE DIN MIDSOMER CRIMELE DIN MIDSOMER (poliþist,M.B,199 7) 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10 Bu f f yBu f f yBu f f yBu f f yBu f f y, spa ima, spa ima, spa ima, spa ima, spa imavampirilorvampirilorvampirilorvampirilorvampirilor (serial) 13:10 Fetele Gilmore13:10 Fetele Gilmore13:10 Fetele Gilmore13:10 Fetele Gilmore13:10 Fetele Gilmore(serial) 14:10 Lege ºi ordine 17:00 14:10 Lege ºi ordine 17:00 14:10 Lege ºi ordine 17:00 14:10 Lege ºi ordine 17:00 14:10 Lege ºi ordine 17:00CRIMELE DIN MIDSOMER CRIMELE DIN MIDSOMER CRIMELE DIN MIDSOMER CRIMELE DIN MIDSOMER CRIMELE DIN MIDSOMER (pol, M.B,2007)19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 Buffy spaima vampirilor Buffy spaima vampirilor Buffy spaima vampirilor Buffy spaima vampirilor Buffy spaima vampirilor (serial)20:00 Fetele Gilmore 20:00 Fetele Gilmore 20:00 Fetele Gilmore 20:00 Fetele Gilmore 20:00 Fetele Gilmore (serial) 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 LLLLLegeegeegeegeegeºi ordineºi ordineºi ordineºi ordineºi ordine 2 2 2 2 222222:00 :00 :00 :00 :00 MediumulMediumulMediumulMediumulMediumul (serial)

DIVADIVADIVADIVADIVA

HBOHBOHBOHBOHBO06:00 DESIGUR...06:00 DESIGUR...06:00 DESIGUR...06:00 DESIGUR...06:00 DESIGUR...

POAPOAPOAPOAPOATE CÃ...TE CÃ...TE CÃ...TE CÃ...TE CÃ...(comedie,coproducþie, 2008)

07:50 SECRET07:50 SECRET07:50 SECRET07:50 SECRET07:50 SECRETARIAARIAARIAARIAARIATTTTT(dramã, SUA,2010)

11:10 ASTRO BOY11:10 ASTRO BOY11:10 ASTRO BOY11:10 ASTRO BOY11:10 ASTRO BOY(animaþie, coprod.2009)

12:45 SINGUR ACASÃ12:45 SINGUR ACASÃ12:45 SINGUR ACASÃ12:45 SINGUR ACASÃ12:45 SINGUR ACASÃ14:30 IAR TU?!14:30 IAR TU?!14:30 IAR TU?!14:30 IAR TU?!14:30 IAR TU?!

(comedie,SUA,1990)

16:15 AMOR ÎN STIL16:15 AMOR ÎN STIL16:15 AMOR ÎN STIL16:15 AMOR ÎN STIL16:15 AMOR ÎN STILITITITITITALIANALIANALIANALIANALIAN(comedie, SUA,2007)

20:00 Mildred Pierce20:00 Mildred Pierce20:00 Mildred Pierce20:00 Mildred Pierce20:00 Mildred Pierce21:25 CLUBUL21:25 CLUBUL21:25 CLUBUL21:25 CLUBUL21:25 CLUBUL

INIMILOR INIMILOR INIMILOR INIMILOR INIMILOR (com.romanticã, SUA,2000)

23:00 Episoade23:00 Episoade23:00 Episoade23:00 Episoade23:00 Episoade23:30 UN OM SINGUR23:30 UN OM SINGUR23:30 UN OM SINGUR23:30 UN OM SINGUR23:30 UN OM SINGUR

(DRAMÃ, SUA,(DRAMÃ, SUA,(DRAMÃ, SUA,(DRAMÃ, SUA,(DRAMÃ, SUA,2009) CU: COLIN2009) CU: COLIN2009) CU: COLIN2009) CU: COLIN2009) CU: COLINFIRTHFIRTHFIRTHFIRTHFIRTH

10:00 W10:00 W10:00 W10:00 W10:00 Walkeralkeralkeralkeralker...............11:00 Cãlãtorie în lumi11:00 Cãlãtorie în lumi11:00 Cãlãtorie în lumi11:00 Cãlãtorie în lumi11:00 Cãlãtorie în lumi

paraleleparaleleparaleleparaleleparalele12:00 Las Vegas12:00 Las Vegas12:00 Las Vegas12:00 Las Vegas12:00 Las Vegas13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 WWWWWalkeralkeralkeralkeralker, poliþist, poliþist, poliþist, poliþist, poliþist

texantexantexantexantexan15:00 Cãlãtorii în lumi15:00 Cãlãtorii în lumi15:00 Cãlãtorii în lumi15:00 Cãlãtorii în lumi15:00 Cãlãtorii în lumi

paraleleparaleleparaleleparaleleparalele16:00 Castle16:00 Castle16:00 Castle16:00 Castle16:00 Castle17:00 Las 17:00 Las 17:00 Las 17:00 Las 17:00 Las VVVVVegasegasegasegasegas18:00 Walker18:00 Walker18:00 Walker18:00 Walker18:00 Walker20:00 Castle20:00 Castle20:00 Castle20:00 Castle20:00 Castle21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 CSI MiamiCSI MiamiCSI MiamiCSI MiamiCSI Miami

UNIVERSALUNIVERSALUNIVERSALUNIVERSALUNIVERSAL

09:00 POVESTEA LUI09:00 POVESTEA LUI09:00 POVESTEA LUI09:00 POVESTEA LUI09:00 POVESTEA LUIBABE RUTHBABE RUTHBABE RUTHBABE RUTHBABE RUTH

11:00 FEMEIA IDEALÃ11:00 FEMEIA IDEALÃ11:00 FEMEIA IDEALÃ11:00 FEMEIA IDEALÃ11:00 FEMEIA IDEALÃ13:00 STRA13:00 STRA13:00 STRA13:00 STRA13:00 STRATTTTTAGEMAAGEMAAGEMAAGEMAAGEMA15:00 NOAPTE BUNÃ,15:00 NOAPTE BUNÃ,15:00 NOAPTE BUNÃ,15:00 NOAPTE BUNÃ,15:00 NOAPTE BUNÃ,

MAMÃ!MAMÃ!MAMÃ!MAMÃ!MAMÃ!17:00 AST17:00 AST17:00 AST17:00 AST17:00 ASTA ESTE VIAÞAA ESTE VIAÞAA ESTE VIAÞAA ESTE VIAÞAA ESTE VIAÞA

MEAMEAMEAMEAMEA19:00 11 POVEªTI19:00 11 POVEªTI19:00 11 POVEªTI19:00 11 POVEªTI19:00 11 POVEªTI

PENTRU 11PENTRU 11PENTRU 11PENTRU 11PENTRU 11SEPTEMBRIESEPTEMBRIESEPTEMBRIESEPTEMBRIESEPTEMBRIE

21:10 ÎN UMBRA21:10 ÎN UMBRA21:10 ÎN UMBRA21:10 ÎN UMBRA21:10 ÎN UMBRATRECUTULUITRECUTULUITRECUTULUITRECUTULUITRECUTULUI

TV 1000TV 1000TV 1000TV 1000TV 1000TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1

07:00 T07:00 T07:00 T07:00 T07:00 Telejurnalelejurnalelejurnalelejurnalelejurnal10:10 Furtunã la palat10:10 Furtunã la palat10:10 Furtunã la palat10:10 Furtunã la palat10:10 Furtunã la palat12:45 Legendele12:45 Legendele12:45 Legendele12:45 Legendele12:45 Legendele

palatului:palatului:palatului:palatului:palatului:Negustorul LimNegustorul LimNegustorul LimNegustorul LimNegustorul LimSang-okSang-okSang-okSang-okSang-ok

14:00 T14:00 T14:00 T14:00 T14:00 Telejurnalelejurnalelejurnalelejurnalelejurnal15:30 Oameni ca noi16:00 Convieþuiri17:00 Hubble ºi mai

departe18:2518:2518:2518:2518:25 LegendeleLegendeleLegendeleLegendeleLegendele

palatului:palatului:palatului:palatului:palatului:Negustorul LimNegustorul LimNegustorul LimNegustorul LimNegustorul LimSang-okSang-okSang-okSang-okSang-ok

19:45 Sport20:00 T20:00 T20:00 T20:00 T20:00 Telejurnalelejurnalelejurnalelejurnalelejurnal21:40 Fotbal:21:40 Fotbal:21:40 Fotbal:21:40 Fotbal:21:40 Fotbal:

Valencia-Valencia-Valencia-Valencia-Valencia-ChelseaChelseaChelseaChelseaChelsea

23:50 gol dupã gol.23:50 gol dupã gol.23:50 gol dupã gol.23:50 gol dupã gol.23:50 gol dupã gol.RezumateleRezumateleRezumateleRezumateleRezumateleUEFAUEFAUEFAUEFAUEFA

00:45 Concert-RyanAdams

01:55 M.A.I aproape detine

reluare

07:00 ªtirile Pro TV10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 SÃRUTULSÃRUTULSÃRUTULSÃRUTULSÃRUTUL

SPIONULUISPIONULUISPIONULUISPIONULUISPIONULUI(acþiune,coprod., 2008)

12:00 Tânãr ºi12:00 Tânãr ºi12:00 Tânãr ºi12:00 Tânãr ºi12:00 Tânãr ºineliniºt i tneliniºt i tneliniºt i tneliniºt i tneliniºt i t

13:00 ªtirile Pro TV14:00 BLESTEMUL14:00 BLESTEMUL14:00 BLESTEMUL14:00 BLESTEMUL14:00 BLESTEMUL

SURORILORSURORILORSURORILORSURORILORSURORILOR(dramã,SUA/Canada,2006)

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 Tânãr ºiTânãr ºiTânãr ºiTânãr ºiTânãr ºineliniºt i tneliniºt i tneliniºt i tneliniºt i tneliniºt i t

17:00 ªtirile Pro TV17:45 17:45 17:45 17:45 17:45 Happy HourHappy HourHappy HourHappy HourHappy Hour

Cu Cãtãlin Mãruþã19:00 ªtirile Pro TV20:30 TRIPLU X 220:30 TRIPLU X 220:30 TRIPLU X 220:30 TRIPLU X 220:30 TRIPLU X 2

(acþiune, SUA,2005)

22:30 ªtirile Pro TV23:00 Supernatural:23:00 Supernatural:23:00 Supernatural:23:00 Supernatural:23:00 Supernatural:

Aventuri înAventuri înAventuri înAventuri înAventuri înlumealumealumealumealumeaîntunericuluiîntunericuluiîntunericuluiîntunericuluiîntunericului(serial)

00:0000:0000:0000:0000:00 TRIPLU X 2 TRIPLU X 2 TRIPLU X 2 TRIPLU X 2 TRIPLU X 2

ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 106:00 Observator10:00 În gura presei10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 Mireasã pentru

fiul meu13:00 Observator13:00 Observator13:00 Observator13:00 Observator13:00 Observator14:00 Mireasã pentru fiul

meu reality-show16:00 Observator16:00 Observator16:00 Observator16:00 Observator16:00 Observator17:00 Acces direct

cu SimonaGherghe

19:00 Observator19:00 Observator19:00 Observator19:00 Observator19:00 Observator20:20 Câºtigi în 60 de

secundeCU Dan Negru

21:50 Narcisa: Iubiri21:50 Narcisa: Iubiri21:50 Narcisa: Iubiri21:50 Narcisa: Iubiri21:50 Narcisa: Iubirinelegiuitenelegiuitenelegiuitenelegiuitenelegiuite

23:00 Observator23:50 Un show23:50 Un show23:50 Un show23:50 Un show23:50 Un show

pãcãtospãcãtospãcãtospãcãtospãcãtosemisiune dedivertismentcu Dan Capatos

01:05 RINGUL DE FOC01:05 RINGUL DE FOC01:05 RINGUL DE FOC01:05 RINGUL DE FOC01:05 RINGUL DE FOC2: SÃNGE ªI2: SÃNGE ªI2: SÃNGE ªI2: SÃNGE ªI2: SÃNGE ªIOÞELOÞELOÞELOÞELOÞEL(acþiune,SUA,1992)

KANAL DKANAL DKANAL DKANAL DKANAL D06:3006:3006:3006:3006:30 Cãsãtorie dinCãsãtorie dinCãsãtorie dinCãsãtorie dinCãsãtorie din

dragostedragostedragostedragostedragoste07:3007:3007:3007:3007:30 Poveste dePoveste dePoveste dePoveste dePoveste de

fami l i ef ami l i ef ami l i ef ami l i ef ami l i e10:00 Draga mea

prietenã12:30 ªtiri13:15 T13:15 T13:15 T13:15 T13:15 Te vreau lângãe vreau lângãe vreau lângãe vreau lângãe vreau lângã

mineminemineminemine15:15 Stãpâna15:15 Stãpâna15:15 Stãpâna15:15 Stãpâna15:15 Stãpâna

inimi iin imi iin imi iin imi iin imi i16:45 Drept la þintã16:45 Drept la þintã16:45 Drept la þintã16:45 Drept la þintã16:45 Drept la þintã

Divertisment cuMãdãlin Ionescu

19:00 ªtiri20:00 Vrei sã fii milionar?

Emisiune concurscu Virgil Ianþu

21:00 Mamã dinîntâmplare

22:30 Cancan TV22:30 Cancan TV22:30 Cancan TV22:30 Cancan TV22:30 Cancan TV00:30 ªtirile Canal D01:1501:1501:1501:1501:15Mamã din

întâmplare02:30 Asta-i România02:30 Asta-i România02:30 Asta-i România02:30 Asta-i România02:30 Asta-i România03:15 Drept la þintã03:15 Drept la þintã03:15 Drept la þintã03:15 Drept la þintã03:15 Drept la þintã04:45 Stãpâna04:45 Stãpâna04:45 Stãpâna04:45 Stãpâna04:45 Stãpâna

inimi iin imi iin imi iin imi iin imi i

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV PRIMA TVPRIMA TVPRIMA TVPRIMA TVPRIMA TV07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 Iubiri secreteIubiri secreteIubiri secreteIubiri secreteIubiri secrete08:00 Cunoaºte, viseazã,08:00 Cunoaºte, viseazã,08:00 Cunoaºte, viseazã,08:00 Cunoaºte, viseazã,08:00 Cunoaºte, viseazã,

iubeºte!iubeºte!iubeºte!iubeºte!iubeºte!09:3009:3009:3009:3009:30 Întâlnirea inimilorÎntâlnirea inimilorÎntâlnirea inimilorÎntâlnirea inimilorÎntâlnirea inimilor10:30 Anchetã militarã10:30 Anchetã militarã10:30 Anchetã militarã10:30 Anchetã militarã10:30 Anchetã militarã13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 CCCCCamera de râsamera de râsamera de râsamera de râsamera de râs14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 Întâlnirea inimilorÎntâlnirea inimilorÎntâlnirea inimilorÎntâlnirea inimilorÎntâlnirea inimilor15:00 În familie15:00 În familie15:00 În familie15:00 În familie15:00 În familie17:00 T17:00 T17:00 T17:00 T17:00 Trãsniþiirãsniþiirãsniþiirãsniþiirãsniþii18.00 Focus19:30 Iubiri secrete19:30 Iubiri secrete19:30 Iubiri secrete19:30 Iubiri secrete19:30 Iubiri secrete20:30 Cronica20:30 Cronica20:30 Cronica20:30 Cronica20:30 Cronica

cârcotaºilorcârcotaºilorcârcotaºilorcârcotaºilorcârcotaºilor22:15 T22:15 T22:15 T22:15 T22:15 Trãsniþiirãsniþiirãsniþiirãsniþiirãsniþii23:15 23:15 23:15 23:15 23:15 MMMMMondeniiondeniiondeniiondeniiondenii23:45 Anchetã militarã23:45 Anchetã militarã23:45 Anchetã militarã23:45 Anchetã militarã23:45 Anchetã militarã01:00 Focus

ACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TV09:45 Dona Barbara09:45 Dona Barbara09:45 Dona Barbara09:45 Dona Barbara09:45 Dona Barbara12:45 Iubire cu chip12:45 Iubire cu chip12:45 Iubire cu chip12:45 Iubire cu chip12:45 Iubire cu chip

rebelrebelrebelrebelrebel14:30 Clase 40614:30 Clase 40614:30 Clase 40614:30 Clase 40614:30 Clase 40615:30 Amor real15:30 Amor real15:30 Amor real15:30 Amor real15:30 Amor real16:30 Poveºtiri16:30 Poveºtiri16:30 Poveºtiri16:30 Poveºtiri16:30 Poveºtiri

AdevãrateAdevãrateAdevãrateAdevãrateAdevãrate17:30 Inimã sãlbaticã17:30 Inimã sãlbaticã17:30 Inimã sãlbaticã17:30 Inimã sãlbaticã17:30 Inimã sãlbaticã18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 Sub cerul înSub cerul înSub cerul înSub cerul înSub cerul în

f lãcãr if lãcãr if lãcãr if lãcãr if lãcãr i19:30 Stãpâna19:30 Stãpâna19:30 Stãpâna19:30 Stãpâna19:30 Stãpâna20:30 T20:30 T20:30 T20:30 T20:30 Triumfulriumfulriumfulriumfulriumful

dragosteidragosteidragosteidragosteidragostei22:00 Poveºtiri de22:00 Poveºtiri de22:00 Poveºtiri de22:00 Poveºtiri de22:00 Poveºtiri de

noaptenoaptenoaptenoaptenoapte22:30 Aurora22:30 Aurora22:30 Aurora22:30 Aurora22:30 Aurora23:30 Lacrimi de iubire23:30 Lacrimi de iubire23:30 Lacrimi de iubire23:30 Lacrimi de iubire23:30 Lacrimi de iubire

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 210:00 Comorile din

insule11:00 Confesiuni12:00 Telejurnal13:30 ABC...De ce?14:00 Darul14:00 Darul14:00 Darul14:00 Darul14:00 Darul15:30 Zon@ IT16:25 Fotbal feminin:16:25 Fotbal feminin:16:25 Fotbal feminin:16:25 Fotbal feminin:16:25 Fotbal feminin:

Olimpia-ClujOlimpia-ClujOlimpia-ClujOlimpia-ClujOlimpia-Cluj19:0019:0019:0019:0019:00 Comorile din Comorile din Comorile din Comorile din Comorile din

insuleinsuleinsuleinsuleinsule19:3519:3519:3519:3519:35 TTTTTrei regaterei regaterei regaterei regaterei regate20:30 Ora de business22:00 T22:00 T22:00 T22:00 T22:00 Telejurnalelejurnalelejurnalelejurnalelejurnal23:00 Battlestar23:00 Battlestar23:00 Battlestar23:00 Battlestar23:00 Battlestar

Galact icaGalact icaGalact icaGalact icaGalact ica23:55 T23:55 T23:55 T23:55 T23:55 Trei regaterei regaterei regaterei regaterei regate

07:15 07:15 07:15 07:15 07:15 Veronica Veronica Veronica Veronica Veronica (reluare) 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15 COVORULCOVORULCOVORULCOVORULCOVORULFERMECAFERMECAFERMECAFERMECAFERMECAT T T T T 10:00 Zoom in 10 10:15 10:00 Zoom in 10 10:15 10:00 Zoom in 10 10:15 10:00 Zoom in 10 10:15 10:00 Zoom in 10 10:15Echipa de urgenþã Echipa de urgenþã Echipa de urgenþã Echipa de urgenþã Echipa de urgenþã (serial) 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 HappyHappyHappyHappyHappyHourHourHourHourHour 15:00 La blocLa blocLa blocLa blocLa bloc (serial) 17:15 17:15 17:15 17:15 17:15 ªERIFUL ªERIFUL ªERIFUL ªERIFUL ªERIFULDIN MEDICINEDIN MEDICINEDIN MEDICINEDIN MEDICINEDIN MEDICINE (film) 19:00 La bloc 19:00 La bloc 19:00 La bloc 19:00 La bloc 19:00 La bloc (serial)20:00 Dispãruþi fãrã urmã 20:00 Dispãruþi fãrã urmã 20:00 Dispãruþi fãrã urmã 20:00 Dispãruþi fãrã urmã 20:00 Dispãruþi fãrã urmã (serial) 21:0021:0021:0021:0021:00Seinfeld Seinfeld Seinfeld Seinfeld Seinfeld (serial) 22:00 APROAPE LIBER22:00 APROAPE LIBER22:00 APROAPE LIBER22:00 APROAPE LIBER22:00 APROAPE LIBER00:00 A00:00 A00:00 A00:00 A00:00 Aproape de adevãr proape de adevãr proape de adevãr proape de adevãr proape de adevãr (serial) 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00VIAÞA ÎN TREI VIAÞA ÎN TREI VIAÞA ÎN TREI VIAÞA ÎN TREI VIAÞA ÎN TREI (dragoste, SUA, 2000)

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA10:10 CRIMELE DIN MIDSOMER10:10 CRIMELE DIN MIDSOMER10:10 CRIMELE DIN MIDSOMER10:10 CRIMELE DIN MIDSOMER10:10 CRIMELE DIN MIDSOMER12:10 Buffy spaima vampirilor 12:10 Buffy spaima vampirilor 12:10 Buffy spaima vampirilor 12:10 Buffy spaima vampirilor 12:10 Buffy spaima vampirilor (se-rial) 13:10 Fetele Gilmore 14:10 13:10 Fetele Gilmore 14:10 13:10 Fetele Gilmore 14:10 13:10 Fetele Gilmore 14:10 13:10 Fetele Gilmore 14:10 LEGELEGELEGELEGELEGEªI ORDINEªI ORDINEªI ORDINEªI ORDINEªI ORDINE 15 :10 15 :10 15 :10 15 :10 15 :10 CAPCANÃ ÎNCAPCANÃ ÎNCAPCANÃ ÎNCAPCANÃ ÎNCAPCANÃ ÎNLUMEA MODEILUMEA MODEILUMEA MODEILUMEA MODEILUMEA MODEI 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 CRIMELE DINCRIMELE DINCRIMELE DINCRIMELE DINCRIMELE DINMIDSOMER MIDSOMER MIDSOMER MIDSOMER MIDSOMER 20:00 Fetele Gilmore 20:00 Fetele Gilmore 20:00 Fetele Gilmore 20:00 Fetele Gilmore 20:00 Fetele Gilmore (se-rial) 21:00 Soþii de militari 21:00 Soþii de militari 21:00 Soþii de militari 21:00 Soþii de militari 21:00 Soþii de militari (serial)23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 MAJORETELE LUPTÃ PÂNÃ LAMAJORETELE LUPTÃ PÂNÃ LAMAJORETELE LUPTÃ PÂNÃ LAMAJORETELE LUPTÃ PÂNÃ LAMAJORETELE LUPTÃ PÂNÃ LACAPÃCAPÃCAPÃCAPÃCAPÃT T T T T (comedie, SUA, 2009)

DIVADIVADIVADIVADIVA

HBOHBOHBOHBOHBO06:00 A06:00 A06:00 A06:00 A06:00 AVVVVVAAAAATTTTTARARARARAR08:40 CINE VREA08:40 CINE VREA08:40 CINE VREA08:40 CINE VREA08:40 CINE VREA

PIELEA LUI ROGERPIELEA LUI ROGERPIELEA LUI ROGERPIELEA LUI ROGERPIELEA LUI ROGERRABBIT?RABBIT?RABBIT?RABBIT?RABBIT?

10:25 CARLITOS ARE10:25 CARLITOS ARE10:25 CARLITOS ARE10:25 CARLITOS ARE10:25 CARLITOS AREªANSA VIEÞIIªANSA VIEÞIIªANSA VIEÞIIªANSA VIEÞIIªANSA VIEÞII

12:10 INSPECTORUL12:10 INSPECTORUL12:10 INSPECTORUL12:10 INSPECTORUL12:10 INSPECTORULGADGETGADGETGADGETGADGETGADGET(comedie,SUA, 1999)

13:30 DANSUL13:30 DANSUL13:30 DANSUL13:30 DANSUL13:30 DANSULDRAGOSTEI 3DRAGOSTEI 3DRAGOSTEI 3DRAGOSTEI 3DRAGOSTEI 3(muzical, SUA, 2010)

15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 MÂINI DE AUR:MÂINI DE AUR:MÂINI DE AUR:MÂINI DE AUR:MÂINI DE AUR:POVESTEA LUIPOVESTEA LUIPOVESTEA LUIPOVESTEA LUIPOVESTEA LUIBEN CARSONBEN CARSONBEN CARSONBEN CARSONBEN CARSON

16:45 VIAÞÃ PENTRU16:45 VIAÞÃ PENTRU16:45 VIAÞÃ PENTRU16:45 VIAÞÃ PENTRU16:45 VIAÞÃ PENTRUSORA MEASORA MEASORA MEASORA MEASORA MEA(dramã, SUA,2009)

18:35 MILDRED18:35 MILDRED18:35 MILDRED18:35 MILDRED18:35 MILDREDPIERCEPIERCEPIERCEPIERCEPIERCE

20:00 SAL20:00 SAL20:00 SAL20:00 SAL20:00 SALTTTTT(thriller, SUA,2010)

21:40 12 ÎNCERCÃRI21:40 12 ÎNCERCÃRI21:40 12 ÎNCERCÃRI21:40 12 ÎNCERCÃRI21:40 12 ÎNCERCÃRI23:30 X-MEN 223:30 X-MEN 223:30 X-MEN 223:30 X-MEN 223:30 X-MEN 21:40 BRUNO1:40 BRUNO1:40 BRUNO1:40 BRUNO1:40 BRUNO

10:00 Walker10:00 Walker10:00 Walker10:00 Walker10:00 Walker11:00 Cãlãtorie în lumi11:00 Cãlãtorie în lumi11:00 Cãlãtorie în lumi11:00 Cãlãtorie în lumi11:00 Cãlãtorie în lumi

paraleleparaleleparaleleparaleleparalele12:00 Las Vegas12:00 Las Vegas12:00 Las Vegas12:00 Las Vegas12:00 Las Vegas13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 WWWWWalkeralkeralkeralkeralker, poliþist, poliþist, poliþist, poliþist, poliþist

texantexantexantexantexan15:00 Cãlãtorie în lumi15:00 Cãlãtorie în lumi15:00 Cãlãtorie în lumi15:00 Cãlãtorie în lumi15:00 Cãlãtorie în lumi

paraleleparaleleparaleleparaleleparalele16:00 Castle16:00 Castle16:00 Castle16:00 Castle16:00 Castle17:00 Las 17:00 Las 17:00 Las 17:00 Las 17:00 Las VVVVVegasegasegasegasegas18:00 Walker18:00 Walker18:00 Walker18:00 Walker18:00 Walker20:00 Castle20:00 Castle20:00 Castle20:00 Castle20:00 Castle21:00 CSI: Miami21:00 CSI: Miami21:00 CSI: Miami21:00 CSI: Miami21:00 CSI: Miami

UNIVERSALUNIVERSALUNIVERSALUNIVERSALUNIVERSAL

07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 RÃZBUNAREARÃZBUNAREARÃZBUNAREARÃZBUNAREARÃZBUNAREA11:00 SUBSTITUIREA11:00 SUBSTITUIREA11:00 SUBSTITUIREA11:00 SUBSTITUIREA11:00 SUBSTITUIREA

(dramã, SUA, 2000)13:00 DESCHIS TOA13:00 DESCHIS TOA13:00 DESCHIS TOA13:00 DESCHIS TOA13:00 DESCHIS TOATÃTÃTÃTÃTÃ

NOAPTEANOAPTEANOAPTEANOAPTEANOAPTEA15:00 CINCI AªI15:00 CINCI AªI15:00 CINCI AªI15:00 CINCI AªI15:00 CINCI AªI

(com., SUA, 1999)17:00 RÂUL17:00 RÂUL17:00 RÂUL17:00 RÂUL17:00 RÂUL19:00 DUTCH19:00 DUTCH19:00 DUTCH19:00 DUTCH19:00 DUTCH (comedie, SUA,

1991)21:00 INSULA21:00 INSULA21:00 INSULA21:00 INSULA21:00 INSULA

BALENELORBALENELORBALENELORBALENELORBALENELOR

TV 1000TV 1000TV 1000TV 1000TV 1000TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1

07:00 T07:00 T07:00 T07:00 T07:00 Telejurnalelejurnalelejurnalelejurnalelejurnal10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 FURTUNÃ LAFURTUNÃ LAFURTUNÃ LAFURTUNÃ LAFURTUNÃ LA

PPPPPALAALAALAALAALATTTTT11:25 Gol dupã gol12:45 Legendele12:45 Legendele12:45 Legendele12:45 Legendele12:45 Legendele

palatului:palatului:palatului:palatului:palatului:Negustorul LimNegustorul LimNegustorul LimNegustorul LimNegustorul LimSang-okSang-okSang-okSang-okSang-ok

14:00 T14:00 T14:00 T14:00 T14:00 Telejurnalelejurnalelejurnalelejurnalelejurnal14:45 Interes general15:30 Akzente17:00 Lozul cel mare18:2518:2518:2518:2518:25 LegendeleLegendeleLegendeleLegendeleLegendele

palatului:palatului:palatului:palatului:palatului:Negustorul LimNegustorul LimNegustorul LimNegustorul LimNegustorul LimSang-okSang-okSang-okSang-okSang-ok

20:00 T20:00 T20:00 T20:00 T20:00 Telejurnalelejurnalelejurnalelejurnalelejurnal21:10 POVESTEA21:10 POVESTEA21:10 POVESTEA21:10 POVESTEA21:10 POVESTEA

SOVIETELORSOVIETELORSOVIETELORSOVIETELORSOVIETELOR(documentarmoderator)

23:35 Dr23:35 Dr23:35 Dr23:35 Dr23:35 Dr. House. House. House. House. House01:15 Bon Jovi02:40 Interes general

reluare03:10 Sport03:25 Telejurnal04:20 Furtunã la palat04:20 Furtunã la palat04:20 Furtunã la palat04:20 Furtunã la palat04:20 Furtunã la palat

07:00 ªtirile Pro TV10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 BLESTEMULBLESTEMULBLESTEMULBLESTEMULBLESTEMUL

SURORILORSURORILORSURORILORSURORILORSURORILOR(dramã,SUA/Canada,2006)reluare

12:00 Tânãr ºi12:00 Tânãr ºi12:00 Tânãr ºi12:00 Tânãr ºi12:00 Tânãr ºineliniºt i tneliniºt i tneliniºt i tneliniºt i tneliniºt i t

13:00 ªtirile Pro TV14:00 Un indian la paris

reluare16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 Tânãr ºiTânãr ºiTânãr ºiTânãr ºiTânãr ºi

neliniºt i tneliniºt i tneliniºt i tneliniºt i tneliniºt i t17:00 ªtirile Pro TV17:45 Happy Hour17:45 Happy Hour17:45 Happy Hour17:45 Happy Hour17:45 Happy Hour

Cu: CãtãlinCu: CãtãlinCu: CãtãlinCu: CãtãlinCu: CãtãlinMãruþãMãruþãMãruþãMãruþãMãruþã

19:00 ªtirile Pro TV20:30 Fotbal: AEK20:30 Fotbal: AEK20:30 Fotbal: AEK20:30 Fotbal: AEK20:30 Fotbal: AEK

Larnaca-SteauaLarnaca-SteauaLarnaca-SteauaLarnaca-SteauaLarnaca-Steaua22:00 Fotbal: Rapid-Fotbal: Rapid-Fotbal: Rapid-Fotbal: Rapid-Fotbal: Rapid-

PSV EindhovenPSV EindhovenPSV EindhovenPSV EindhovenPSV Eindhoven00:00 Supernatural:00:00 Supernatural:00:00 Supernatural:00:00 Supernatural:00:00 Supernatural:

Aventuri înAventuri înAventuri înAventuri înAventuri înlumealumealumealumealumeaîntunericuluiîntunericuluiîntunericuluiîntunericuluiîntunericului

01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 ªtirile Pro Tvªtirile Pro Tvªtirile Pro Tvªtirile Pro Tvªtirile Pro Tv02:30 Supernatural02:30 Supernatural02:30 Supernatural02:30 Supernatural02:30 Supernatural

ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 106:00 Observator10:00 În gura presei10:50 Mireasã pentru fiul

meu11:00 Câºtigi în 60 de

secunde13:00 Observator13:00 Observator13:00 Observator13:00 Observator13:00 Observator14:00 Mireasã pentru fiul

meureality-show

16:00 Observator16:00 Observator16:00 Observator16:00 Observator16:00 Observator17:00 Acces direct

cu SimonaGherghe

19:00 Observator19:00 Observator19:00 Observator19:00 Observator19:00 Observator20:20 Next Top Model

by Cãtãlin Botezatu22:00 Narcisa: Iubiri22:00 Narcisa: Iubiri22:00 Narcisa: Iubiri22:00 Narcisa: Iubiri22:00 Narcisa: Iubiri

nelegiuitenelegiuitenelegiuitenelegiuitenelegiuite23:15 Observator23:50 Un show23:50 Un show23:50 Un show23:50 Un show23:50 Un show

pãcãtospãcãtospãcãtospãcãtospãcãtosemisiune dedivertismentcu Dan Capatos

01:05 INVINCIBILII01:05 INVINCIBILII01:05 INVINCIBILII01:05 INVINCIBILII01:05 INVINCIBILII(acþiune,Canada/SUA, 2001)

KANAL DKANAL DKANAL DKANAL DKANAL D06:30 Cãsãtorie din06:30 Cãsãtorie din06:30 Cãsãtorie din06:30 Cãsãtorie din06:30 Cãsãtorie din

dragostedragostedragostedragostedragoste07:30 Poveste de07:30 Poveste de07:30 Poveste de07:30 Poveste de07:30 Poveste de

fami l i ef ami l i ef ami l i ef ami l i ef ami l i e10:00 Draga mea10:00 Draga mea10:00 Draga mea10:00 Draga mea10:00 Draga mea

prietenãprietenãprietenãprietenãprietenã12:30 ªtirile Kanal D13:15 T13:15 T13:15 T13:15 T13:15 Te vreau lângãe vreau lângãe vreau lângãe vreau lângãe vreau lângã

mineminemineminemine15:15 Stãpâna15:15 Stãpâna15:15 Stãpâna15:15 Stãpâna15:15 Stãpâna

inimi iin imi iin imi iin imi iin imi i16:45 Drept la þintã19:00 ªtirile Kanal D20:00 Vrei sã fii milionar?

Cu Virgil Ianþu21:00 Lumea lui21:00 Lumea lui21:00 Lumea lui21:00 Lumea lui21:00 Lumea lui

MangloMangloMangloMangloManglo22:30 CANCAN TV22:30 CANCAN TV22:30 CANCAN TV22:30 CANCAN TV22:30 CANCAN TV00:30 ªtirile Kanal D01:30 A01:30 A01:30 A01:30 A01:30 Afaceri murdarefaceri murdarefaceri murdarefaceri murdarefaceri murdare

Cu Peter Krause,Donald SutherlandWilliam Baldwin

02:30 D-paparazzi03:15 Drept la þintã

Cu MãdãlinIonescu

04:45 Stãpâna inimii04:45 Stãpâna inimii04:45 Stãpâna inimii04:45 Stãpâna inimii04:45 Stãpâna inimii

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV PRIMA TVPRIMA TVPRIMA TVPRIMA TVPRIMA TV07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 Iubiri secreteIubiri secreteIubiri secreteIubiri secreteIubiri secrete

reluare08:00 Secrete de stil09:30 Întâlnirea inimilor09:30 Întâlnirea inimilor09:30 Întâlnirea inimilor09:30 Întâlnirea inimilor09:30 Întâlnirea inimilor10:30 Anchetã militarã10:30 Anchetã militarã10:30 Anchetã militarã10:30 Anchetã militarã10:30 Anchetã militarã11:30 În familie11:30 În familie11:30 În familie11:30 În familie11:30 În familie13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 CCCCCamera de râsamera de râsamera de râsamera de râsamera de râs14:00 Întâlnirea inimilor14:00 Întâlnirea inimilor14:00 Întâlnirea inimilor14:00 Întâlnirea inimilor14:00 Întâlnirea inimilor15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 În familie În familie În familie În familie În familie17:00 T17:00 T17:00 T17:00 T17:00 Trãsniþiirãsniþiirãsniþiirãsniþiirãsniþii19:30 Cireaºa de pe tort20:30 ALEX ªI EMMA20:30 ALEX ªI EMMA20:30 ALEX ªI EMMA20:30 ALEX ªI EMMA20:30 ALEX ªI EMMA

(comedie romanticã,SUA, 2003)Cu: Kate Hudson

22:15 T22:15 T22:15 T22:15 T22:15 Trãsniþiirãsniþiirãsniþiirãsniþiirãsniþii23:15 Focus23:15 Focus23:15 Focus23:15 Focus23:15 Focus

ACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TV09:45 Dona Barbara09:45 Dona Barbara09:45 Dona Barbara09:45 Dona Barbara09:45 Dona Barbara12:45 Iubire cu chip12:45 Iubire cu chip12:45 Iubire cu chip12:45 Iubire cu chip12:45 Iubire cu chip

rebelrebelrebelrebelrebel14:30 Clase 40614:30 Clase 40614:30 Clase 40614:30 Clase 40614:30 Clase 40615:30 Amor real15:30 Amor real15:30 Amor real15:30 Amor real15:30 Amor real16:30 Poveºtiri16:30 Poveºtiri16:30 Poveºtiri16:30 Poveºtiri16:30 Poveºtiri

AdevãrateAdevãrateAdevãrateAdevãrateAdevãrate17:30 Inimã sãlbaticã17:30 Inimã sãlbaticã17:30 Inimã sãlbaticã17:30 Inimã sãlbaticã17:30 Inimã sãlbaticã18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 Sub cerul înSub cerul înSub cerul înSub cerul înSub cerul în

f lãcãr if lãcãr if lãcãr if lãcãr if lãcãr i19:30 Stãpâna19:30 Stãpâna19:30 Stãpâna19:30 Stãpâna19:30 Stãpâna20:30 T20:30 T20:30 T20:30 T20:30 Triumfulriumfulriumfulriumfulriumful

dragosteidragosteidragosteidragosteidragostei22:00 Poveºtiri de22:00 Poveºtiri de22:00 Poveºtiri de22:00 Poveºtiri de22:00 Poveºtiri de

noaptenoaptenoaptenoaptenoapte22:30 Aurora22:30 Aurora22:30 Aurora22:30 Aurora22:30 Aurora23:30 Lacrimi de iubire23:30 Lacrimi de iubire23:30 Lacrimi de iubire23:30 Lacrimi de iubire23:30 Lacrimi de iubire

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 210:30 Frãþia vinului11:00 Confesiuni12:00 Telejurnal13:30 ABC... de ce?14:00 Darul14:00 Darul14:00 Darul14:00 Darul14:00 Darul15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 T T T T Tribuna partidelorribuna partidelorribuna partidelorribuna partidelorribuna partidelor

parlamentareparlamentareparlamentareparlamentareparlamentare17:00 T17:00 T17:00 T17:00 T17:00 Telejurnalelejurnalelejurnalelejurnalelejurnal17:25 Integralele Remix18:30 Jamie în Italia18:30 Jamie în Italia18:30 Jamie în Italia18:30 Jamie în Italia18:30 Jamie în Italia20:35 Ora de business20:35 Ora de business20:35 Ora de business20:35 Ora de business20:35 Ora de business21:30 Dobro urban21:30 Dobro urban21:30 Dobro urban21:30 Dobro urban21:30 Dobro urban23:00 Battlestar23:00 Battlestar23:00 Battlestar23:00 Battlestar23:00 Battlestar

Galact icaGalact icaGalact icaGalact icaGalact ica23:55 T23:55 T23:55 T23:55 T23:55 Trei regaterei regaterei regaterei regaterei regate00:50 Acadeaua00:50 Acadeaua00:50 Acadeaua00:50 Acadeaua00:50 Acadeaua

(reluare)

08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 ªERIFUL DIN MEDICINEªERIFUL DIN MEDICINEªERIFUL DIN MEDICINEªERIFUL DIN MEDICINEªERIFUL DIN MEDICINE (film) 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00Zoom în zece 10:15 Echipa de urgenþeZoom în zece 10:15 Echipa de urgenþeZoom în zece 10:15 Echipa de urgenþeZoom în zece 10:15 Echipa de urgenþeZoom în zece 10:15 Echipa de urgenþe(serial) 12:45 Happy Hour 15:00 La bloc 12:45 Happy Hour 15:00 La bloc 12:45 Happy Hour 15:00 La bloc 12:45 Happy Hour 15:00 La bloc 12:45 Happy Hour 15:00 La bloc(serial) 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 Seinfeld Seinfeld Seinfeld Seinfeld Seinfeld (serial) 19:00 La bloc 19:00 La bloc 19:00 La bloc 19:00 La bloc 19:00 La bloc(serial) 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 Supernatural: Aventuri în Supernatural: Aventuri în Supernatural: Aventuri în Supernatural: Aventuri în Supernatural: Aventuri înlumea întunericuluilumea întunericuluilumea întunericuluilumea întunericuluilumea întunericului 21:00 Seinfeld 21:00 Seinfeld 21:00 Seinfeld 21:00 Seinfeld 21:00 Seinfeld (se-rial) 22:00 PURUREA TÂNÃR 22:00 PURUREA TÂNÃR 22:00 PURUREA TÂNÃR 22:00 PURUREA TÂNÃR 22:00 PURUREA TÂNÃR 00:1500:1500:1500:1500:15AAAAAproape de adevãr proape de adevãr proape de adevãr proape de adevãr proape de adevãr (serial) 01:1501:1501:1501:1501:15 PURUREAPURUREAPURUREAPURUREAPURUREATÂNÃR 03:00 TÂNÃR 03:00 TÂNÃR 03:00 TÂNÃR 03:00 TÂNÃR 03:00 SupernaturalSupernaturalSupernaturalSupernaturalSupernatural

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA1010101010:10 CRIMELE DIN MIDSOMER:10 CRIMELE DIN MIDSOMER:10 CRIMELE DIN MIDSOMER:10 CRIMELE DIN MIDSOMER:10 CRIMELE DIN MIDSOMER 1 1 1 1 122222:10:10:10:10:10Buffy spaima vampirilorBuffy spaima vampirilorBuffy spaima vampirilorBuffy spaima vampirilorBuffy spaima vampirilor (serial) 1 1 1 1 133333:10:10:10:10:10Fetele GilmoreFetele GilmoreFetele GilmoreFetele GilmoreFetele Gilmore (film) 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10 LEGE ªILEGE ªILEGE ªILEGE ªILEGE ªIORDINE 15:10 PLANUL PERFECTORDINE 15:10 PLANUL PERFECTORDINE 15:10 PLANUL PERFECTORDINE 15:10 PLANUL PERFECTORDINE 15:10 PLANUL PERFECT1111177777:00:00:00:00:00 CRIMELE DIN MIDSOMER CRIMELE DIN MIDSOMER CRIMELE DIN MIDSOMER CRIMELE DIN MIDSOMER CRIMELE DIN MIDSOMER -AFACERI DE FAMILIEAFACERI DE FAMILIEAFACERI DE FAMILIEAFACERI DE FAMILIEAFACERI DE FAMILIE (film) 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 BuffyBuffyBuffyBuffyBuffyspaima vampirilorspaima vampirilorspaima vampirilorspaima vampirilorspaima vampirilor (serial) 20:00 Fetele 20:00 Fetele 20:00 Fetele 20:00 Fetele 20:00 FeteleGilmore Gilmore Gilmore Gilmore Gilmore (serial) 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 MMMMMediumediumediumediumedium (serial)2222222222:00:00:00:00:00 Cu sânge rece Cu sânge rece Cu sânge rece Cu sânge rece Cu sânge rece (serial)

DIVADIVADIVADIVADIVA

HBOHBOHBOHBOHBO06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 VIAÞÃ PENTRUVIAÞÃ PENTRUVIAÞÃ PENTRUVIAÞÃ PENTRUVIAÞÃ PENTRU

SORA MEASORA MEASORA MEASORA MEASORA MEA(dr., SUA, 2009)

09:50 DEASUPRA09:50 DEASUPRA09:50 DEASUPRA09:50 DEASUPRA09:50 DEASUPRATUTURORTUTURORTUTURORTUTURORTUTUROR(animaþie, SUA,2009)

11:25 PLAN DE11:25 PLAN DE11:25 PLAN DE11:25 PLAN DE11:25 PLAN DEREZERVÃREZERVÃREZERVÃREZERVÃREZERVÃ

14:50 O TRUPÃ DE14:50 O TRUPÃ DE14:50 O TRUPÃ DE14:50 O TRUPÃ DE14:50 O TRUPÃ DEAMAAMAAMAAMAAMATORITORITORITORITORI

16:25 SURORILE16:25 SURORILE16:25 SURORILE16:25 SURORILE16:25 SURORILE18:10 PRIETENIE18:10 PRIETENIE18:10 PRIETENIE18:10 PRIETENIE18:10 PRIETENIE

(Com., coprod.,2010)

20:00 DOINA20:00 DOINA20:00 DOINA20:00 DOINA20:00 DOINAGROPARILORGROPARILORGROPARILORGROPARILORGROPARILOR(documentar)

21:10 21:10 21:10 21:10 21:10 INCREDIBILULINCREDIBILULINCREDIBILULINCREDIBILULINCREDIBILULHALKHALKHALKHALKHALK

23:05 RESIDENT EVIL:23:05 RESIDENT EVIL:23:05 RESIDENT EVIL:23:05 RESIDENT EVIL:23:05 RESIDENT EVIL:VIAÞA DE APOIVIAÞA DE APOIVIAÞA DE APOIVIAÞA DE APOIVIAÞA DE APOI(acþ., copro-ducþie, 2010)

00:40 JURÃMÂNT DE00:40 JURÃMÂNT DE00:40 JURÃMÂNT DE00:40 JURÃMÂNT DE00:40 JURÃMÂNT DERÃZBUNARERÃZBUNARERÃZBUNARERÃZBUNARERÃZBUNARE( thr., SUA, 2009 )

10:00 Walker10:00 Walker10:00 Walker10:00 Walker10:00 Walker11:00 Cãlãtorii în lumi11:00 Cãlãtorii în lumi11:00 Cãlãtorii în lumi11:00 Cãlãtorii în lumi11:00 Cãlãtorii în lumi

paraleleparaleleparaleleparaleleparalele12:00 Las Vegas12:00 Las Vegas12:00 Las Vegas12:00 Las Vegas12:00 Las Vegas13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 WWWWWalkeralkeralkeralkeralker, poliþist, poliþist, poliþist, poliþist, poliþist

texantexantexantexantexan15:00 Cãlãtorii în lumi15:00 Cãlãtorii în lumi15:00 Cãlãtorii în lumi15:00 Cãlãtorii în lumi15:00 Cãlãtorii în lumi

paraleleparaleleparaleleparaleleparalele16:00 Castle16:00 Castle16:00 Castle16:00 Castle16:00 Castle17:00 Las 17:00 Las 17:00 Las 17:00 Las 17:00 Las VVVVVegasegasegasegasegas18:00 Walker18:00 Walker18:00 Walker18:00 Walker18:00 Walker20:00 Castle20:00 Castle20:00 Castle20:00 Castle20:00 Castle21:00 CSI: Miami21:00 CSI: Miami21:00 CSI: Miami21:00 CSI: Miami21:00 CSI: Miami

UNIVERSALUNIVERSALUNIVERSALUNIVERSALUNIVERSAL

07:00 INSULA07:00 INSULA07:00 INSULA07:00 INSULA07:00 INSULABALENELORBALENELORBALENELORBALENELORBALENELOR

09:00 RÂUL09:00 RÂUL09:00 RÂUL09:00 RÂUL09:00 RÂUL11:00 CINCI AªI11:00 CINCI AªI11:00 CINCI AªI11:00 CINCI AªI11:00 CINCI AªI13:00DUTCH13:00DUTCH13:00DUTCH13:00DUTCH13:00DUTCH15:00 COCOON:15:00 COCOON:15:00 COCOON:15:00 COCOON:15:00 COCOON:

ÎNTOARCEREAÎNTOARCEREAÎNTOARCEREAÎNTOARCEREAÎNTOARCEREA17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 PREÞULPREÞULPREÞULPREÞULPREÞUL

LIBERTÃÞIILIBERTÃÞIILIBERTÃÞIILIBERTÃÞIILIBERTÃÞII19:00 PLOÞIST DE19:00 PLOÞIST DE19:00 PLOÞIST DE19:00 PLOÞIST DE19:00 PLOÞIST DE

GRÃDINIÞÃGRÃDINIÞÃGRÃDINIÞÃGRÃDINIÞÃGRÃDINIÞÃ21:00 ADEVÃRUL21:00 ADEVÃRUL21:00 ADEVÃRUL21:00 ADEVÃRUL21:00 ADEVÃRUL

ADEVÃRAADEVÃRAADEVÃRAADEVÃRAADEVÃRATTTTT

TV 1000TV 1000TV 1000TV 1000TV 1000TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1

LUNIRECOMANDÃRI TVACTUALITATEA14

07:00 T07:00 T07:00 T07:00 T07:00 Telejurnalelejurnalelejurnalelejurnalelejurnal10:10 Furtunã la palat10:10 Furtunã la palat10:10 Furtunã la palat10:10 Furtunã la palat10:10 Furtunã la palat11:25 Tezaur folcloric

reluare12:45 Legendele12:45 Legendele12:45 Legendele12:45 Legendele12:45 Legendele

palatului:palatului:palatului:palatului:palatului:negustorul Limnegustorul Limnegustorul Limnegustorul Limnegustorul LimSang-okSang-okSang-okSang-okSang-ok

14:00 T14:00 T14:00 T14:00 T14:00 Telejurnalelejurnalelejurnalelejurnalelejurnal16:00 Kronika17:00 Rãpitoarele18:00 Telejurnal18:2518:2518:2518:2518:25 LegendeleLegendeleLegendeleLegendeleLegendele

palatului:palatului:palatului:palatului:palatului:negustorul Limnegustorul Limnegustorul Limnegustorul Limnegustorul LimSAng-okSAng-okSAng-okSAng-okSAng-ok

19:45 Sport20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 TTTTTelejurnalelejurnalelejurnalelejurnalelejurnal21:40 Fotbal: Oþelu21:40 Fotbal: Oþelu21:40 Fotbal: Oþelu21:40 Fotbal: Oþelu21:40 Fotbal: Oþelu

Galaþi- BenficaGalaþi- BenficaGalaþi- BenficaGalaþi- BenficaGalaþi- BenficaLisabonaLisabonaLisabonaLisabonaLisabona

23:50 Studio 23:50 Studio 23:50 Studio 23:50 Studio 23:50 Studio UEFAUEFAUEFAUEFAUEFAChampionsChampionsChampionsChampionsChampionsLeagueLeagueLeagueLeagueLeague

00:15 Gol dupã gol01:00 R.E.M la BBC02:00 Rom european02:30 Rãpitoarele

07:00 ªtirile Pro TV10:00 CRIMÃ CU10:00 CRIMÃ CU10:00 CRIMÃ CU10:00 CRIMÃ CU10:00 CRIMÃ CU

ECOU ECOU ECOU ECOU ECOU (poliþist,SUA/Canada,2007) Cu: ElisaDonovan

12:00 Tânãr ºi12:00 Tânãr ºi12:00 Tânãr ºi12:00 Tânãr ºi12:00 Tânãr ºineliniºt i tneliniºt i tneliniºt i tneliniºt i tneliniºt i t

13:00 ªtirile Pro TV14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 SÃRUTULSÃRUTULSÃRUTULSÃRUTULSÃRUTUL

SPIONULUISPIONULUISPIONULUISPIONULUISPIONULUI(acþ., Germania,2008)

16:00 Tânãr ºi16:00 Tânãr ºi16:00 Tânãr ºi16:00 Tânãr ºi16:00 Tânãr ºineliniºt i tneliniºt i tneliniºt i tneliniºt i tneliniºt i t

17:00 ªtirile Pro TV17:45 Happy Hour17:45 Happy Hour17:45 Happy Hour17:45 Happy Hour17:45 Happy Hour19:00 ªtirile Pro TV20:30 Vocea României20:30 Vocea României20:30 Vocea României20:30 Vocea României20:30 Vocea României22:30 ªtirile Pro TV23:00 Supernatural:23:00 Supernatural:23:00 Supernatural:23:00 Supernatural:23:00 Supernatural:

aventuri înaventuri înaventuri înaventuri înaventuri înlumealumealumealumealumeaîntunericuluiîntunericuluiîntunericuluiîntunericuluiîntunericului

00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 SINGURULSINGURULSINGURULSINGURULSINGURULSUPRAVIEÞUITORSUPRAVIEÞUITORSUPRAVIEÞUITORSUPRAVIEÞUITORSUPRAVIEÞUITOR(II)(II)(II)(II)(II)(thr.,Canada,2000)

ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 106:00 Observator10:00 În gura presei10:50 Mireasã pentru fiul

meu11:30 Sã te prezint

pãrinþilor13:00 Observator13:00 Observator13:00 Observator13:00 Observator13:00 Observator14:00 Mireasã pentru fiul

meu16:00 Observator16:00 Observator16:00 Observator16:00 Observator16:00 Observator17:00 Acces direct

cu SimonaGherghe

19:00 Observator19:00 Observator19:00 Observator19:00 Observator19:00 Observator20:20 Plasa de stele

Cu: Dan Negru22:00 Narcisa: Iubiri22:00 Narcisa: Iubiri22:00 Narcisa: Iubiri22:00 Narcisa: Iubiri22:00 Narcisa: Iubiri

nelegiuitenelegiuitenelegiuitenelegiuitenelegiuite23:15 Observator23:50 Un show23:50 Un show23:50 Un show23:50 Un show23:50 Un show

pãcãtospãcãtospãcãtospãcãtospãcãtosemisiune dedivertismentcu Dan Capatos

01:05 01:05 01:05 01:05 01:05 ObservatorObservatorObservatorObservatorObservator02:00 02:00 02:00 02:00 02:00 MMMMMaddie ºi addie ºi addie ºi addie ºi addie ºi DDDDDavidavidavidavidavid03:45 03:45 03:45 03:45 03:45 Acces direct

reluare

KANAL DKANAL DKANAL DKANAL DKANAL D06:30 Cãsãtorie din06:30 Cãsãtorie din06:30 Cãsãtorie din06:30 Cãsãtorie din06:30 Cãsãtorie din

dragostedragostedragostedragostedragoste07:30 Poveste de07:30 Poveste de07:30 Poveste de07:30 Poveste de07:30 Poveste de

fami l i ef ami l i ef ami l i ef ami l i ef ami l i e10:00 Draga mea prietenã12:30 ªtiri13:15 T13:15 T13:15 T13:15 T13:15 Te vreau lângãe vreau lângãe vreau lângãe vreau lângãe vreau lângã

mineminemineminemine15:15 Stãpâna15:15 Stãpâna15:15 Stãpâna15:15 Stãpâna15:15 Stãpâna

inimi iin imi iin imi iin imi iin imi i16:45 Drept la þintã16:45 Drept la þintã16:45 Drept la þintã16:45 Drept la þintã16:45 Drept la þintã19:00 ªtirile Kanal D20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 Inima nuInima nuInima nuInima nuInima nu

respectã regulirespectã regulirespectã regulirespectã regulirespectã reguli22:00 Pe banii pãrinþilor23:30 ªtirile Kanal D23:30 ªtirile Kanal D23:30 ªtirile Kanal D23:30 ªtirile Kanal D23:30 ªtirile Kanal D00:30 00:30 00:30 00:30 00:30 INCOGNITOINCOGNITOINCOGNITOINCOGNITOINCOGNITO

(thr., SUA, 1997)Cu: Jason Patrick,Irene Jacob

02:30 02:30 02:30 02:30 02:30 Inima nuInima nuInima nuInima nuInima nurespectã regulirespectã regulirespectã regulirespectã regulirespectã regulireluare

04:15 Pastila de râsreluare

04:45 Stãpâna04:45 Stãpâna04:45 Stãpâna04:45 Stãpâna04:45 Stãpânainimi iin imi iin imi iin imi iin imi i(reluare)

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV PRIMA TVPRIMA TVPRIMA TVPRIMA TVPRIMA TV07:00 Iubiri secrete09:30 Întâlnirea09:30 Întâlnirea09:30 Întâlnirea09:30 Întâlnirea09:30 Întâlnirea

inimilorinimilorinimilorinimilorinimilor10:30 Anchetã militarã11:30 În familie11:30 În familie11:30 În familie11:30 În familie11:30 În familie14:00 Întâlnirea14:00 Întâlnirea14:00 Întâlnirea14:00 Întâlnirea14:00 Întâlnirea

inimilorinimilorinimilorinimilorinimilor15:00 În familie15:00 În familie15:00 În familie15:00 În familie15:00 În familie17:00 T17:00 T17:00 T17:00 T17:00 Trãsniþiirãsniþiirãsniþiirãsniþiirãsniþii18.00 Focus18.00 Focus18.00 Focus18.00 Focus18.00 Focus19:30 Iubiri secrete19:30 Iubiri secrete19:30 Iubiri secrete19:30 Iubiri secrete19:30 Iubiri secrete20:30 LA GRANIÞÃ20:30 LA GRANIÞÃ20:30 LA GRANIÞÃ20:30 LA GRANIÞÃ20:30 LA GRANIÞÃ22:15 T22:15 T22:15 T22:15 T22:15 Trãsniþiirãsniþiirãsniþiirãsniþiirãsniþii23:15 Focus23:15 Focus23:15 Focus23:15 Focus23:15 Focus23:45 Anchetã23:45 Anchetã23:45 Anchetã23:45 Anchetã23:45 Anchetã

mil i tarãmil i tarãmil i tarãmil i tarãmil i tarã01:00 Focus01:00 Focus01:00 Focus01:00 Focus01:00 Focus

ACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TV09:45 Dona Barbara09:45 Dona Barbara09:45 Dona Barbara09:45 Dona Barbara09:45 Dona Barbara12:45 Iubire cu chip12:45 Iubire cu chip12:45 Iubire cu chip12:45 Iubire cu chip12:45 Iubire cu chip

rebelrebelrebelrebelrebel14:30 Clase 40614:30 Clase 40614:30 Clase 40614:30 Clase 40614:30 Clase 40615:30 Amor real15:30 Amor real15:30 Amor real15:30 Amor real15:30 Amor real16:30 Poveºtiri16:30 Poveºtiri16:30 Poveºtiri16:30 Poveºtiri16:30 Poveºtiri

AdevãrateAdevãrateAdevãrateAdevãrateAdevãrate17:30 Inimã sãlbaticã17:30 Inimã sãlbaticã17:30 Inimã sãlbaticã17:30 Inimã sãlbaticã17:30 Inimã sãlbaticã18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 Sub cerul înSub cerul înSub cerul înSub cerul înSub cerul în

f lãcãr if lãcãr if lãcãr if lãcãr if lãcãr i19:30 Stãpâna19:30 Stãpâna19:30 Stãpâna19:30 Stãpâna19:30 Stãpâna20:30 T20:30 T20:30 T20:30 T20:30 Triumfulriumfulriumfulriumfulriumful

dragosteidragosteidragosteidragosteidragostei22:00 Poveºtiri de22:00 Poveºtiri de22:00 Poveºtiri de22:00 Poveºtiri de22:00 Poveºtiri de

noaptenoaptenoaptenoaptenoapte22:30 Aurora22:30 Aurora22:30 Aurora22:30 Aurora22:30 Aurora23:30 Lacrimi de iubire23:30 Lacrimi de iubire23:30 Lacrimi de iubire23:30 Lacrimi de iubire23:30 Lacrimi de iubire

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 208:35 Cercul vieþii08:35 Cercul vieþii08:35 Cercul vieþii08:35 Cercul vieþii08:35 Cercul vieþii10:00 Comorile din insule11:00 Confesiuni12:00 ªtiri13:30 ABC...de ce?14:00 Darul14:00 Darul14:00 Darul14:00 Darul14:00 Darul15:30 Tribuna partidelor16:00 Cercul vieþii16:00 Cercul vieþii16:00 Cercul vieþii16:00 Cercul vieþii16:00 Cercul vieþii19:35 T19:35 T19:35 T19:35 T19:35 Trei regaterei regaterei regaterei regaterei regate20:30 Ora de business22.00 Ora de ºtiri23:00 Battlestar23:00 Battlestar23:00 Battlestar23:00 Battlestar23:00 Battlestar

Galact icaGalact icaGalact icaGalact icaGalact ica23:55 T23:55 T23:55 T23:55 T23:55 Trei regaterei regaterei regaterei regaterei regate00:50 00:50 00:50 00:50 00:50 UNORA LEUNORA LEUNORA LEUNORA LEUNORA LE

PLACEPLACEPLACEPLACEPLACEreluare

08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 DOAMNA DIN TRINIDAD DOAMNA DIN TRINIDAD DOAMNA DIN TRINIDAD DOAMNA DIN TRINIDAD DOAMNA DIN TRINIDAD (film)10:15 Echipa de urgenþã 11:45 Acasã înbucãtãrie 12:45 Happy hour 14:10 Acasãîn bucãtãrie 15:00 La Bloc 15:00 La Bloc 15:00 La Bloc 15:00 La Bloc 15:00 La Bloc (serial) 16:1516:1516:1516:1516:15Seinfeld Seinfeld Seinfeld Seinfeld Seinfeld (serial) 17:15 FÃRÃ CRUÞARE17:15 FÃRÃ CRUÞARE17:15 FÃRÃ CRUÞARE17:15 FÃRÃ CRUÞARE17:15 FÃRÃ CRUÞARE19:00 La Bloc 19:00 La Bloc 19:00 La Bloc 19:00 La Bloc 19:00 La Bloc (serial) 20:00 V20:00 V20:00 V20:00 V20:00 Veronicaeronicaeronicaeronicaeronica (se-rial) 21:00 S 21:00 S 21:00 S 21:00 S 21:00 Seinfeldeinfeldeinfeldeinfeldeinfeld 22:00 PROFEÞIILE 22:00 PROFEÞIILE 22:00 PROFEÞIILE 22:00 PROFEÞIILE 22:00 PROFEÞIILEOMULUI-MOLIE OMULUI-MOLIE OMULUI-MOLIE OMULUI-MOLIE OMULUI-MOLIE (thriller, SUA, 2002) Cu:Richard Gere, Laura Linney, Will Patton

PRO CINEM0PRO CINEM0PRO CINEM0PRO CINEM0PRO CINEM009:10 09:10 09:10 09:10 09:10 LLLLL ege º i ordineege º i ordineege º i ordineege º i ordineege º i ordine (serial)10:1010:1010:1010:1010:10CRIMELE DIN MIDSOMER CRIMELE DIN MIDSOMER CRIMELE DIN MIDSOMER CRIMELE DIN MIDSOMER CRIMELE DIN MIDSOMER (poliþist,M.B,199 7) 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10 Bu f f yBu f f yBu f f yBu f f yBu f f y, spa ima, spa ima, spa ima, spa ima, spa imavampirilorvampirilorvampirilorvampirilorvampirilor (serial) 13:10 Fetele Gilmore13:10 Fetele Gilmore13:10 Fetele Gilmore13:10 Fetele Gilmore13:10 Fetele Gilmore(serial) 14:10 Lege ºi ordine 17:00 14:10 Lege ºi ordine 17:00 14:10 Lege ºi ordine 17:00 14:10 Lege ºi ordine 17:00 14:10 Lege ºi ordine 17:00CRIMELE DIN MIDSOMER CRIMELE DIN MIDSOMER CRIMELE DIN MIDSOMER CRIMELE DIN MIDSOMER CRIMELE DIN MIDSOMER (pol, M.B,2007)19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 Buffy spaima vampirilor Buffy spaima vampirilor Buffy spaima vampirilor Buffy spaima vampirilor Buffy spaima vampirilor (serial)20:00 Fetele Gilmore 20:00 Fetele Gilmore 20:00 Fetele Gilmore 20:00 Fetele Gilmore 20:00 Fetele Gilmore (serial) 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00MAJORETELE LUPTÃ PÂNÃ LA CAPÃMAJORETELE LUPTÃ PÂNÃ LA CAPÃMAJORETELE LUPTÃ PÂNÃ LA CAPÃMAJORETELE LUPTÃ PÂNÃ LA CAPÃMAJORETELE LUPTÃ PÂNÃ LA CAPÃTTTTT

DIVADIVADIVADIVADIVA

HBOHBOHBOHBOHBO07:30 ZOOLANDER07:30 ZOOLANDER07:30 ZOOLANDER07:30 ZOOLANDER07:30 ZOOLANDER

(comedie, SUA,2001)

08:55 SOÞIA08:55 SOÞIA08:55 SOÞIA08:55 SOÞIA08:55 SOÞIACÃLÃCÃLÃCÃLÃCÃLÃCÃLÃTORULUI ÎNTORULUI ÎNTORULUI ÎNTORULUI ÎNTORULUI ÎNTIMP TIMP TIMP TIMP TIMP (dramã,SUA, 2009)

12:25 VECHI12:25 VECHI12:25 VECHI12:25 VECHI12:25 VECHITOVARêITOVARêITOVARêITOVARêITOVARêI(com., SUA, 2009)

13:50 DA!13:50 DA!13:50 DA!13:50 DA!13:50 DA!(com., Germania,2008)

15:30 ÎNTÂLNIRE15:30 ÎNTÂLNIRE15:30 ÎNTÂLNIRE15:30 ÎNTÂLNIRE15:30 ÎNTÂLNIREEXPLOZIVÃEXPLOZIVÃEXPLOZIVÃEXPLOZIVÃEXPLOZIVÃ(ac., SUA,2010)

17:20 A17:20 A17:20 A17:20 A17:20 AVVVVVAAAAATTTTTARARARARAR(SF,SUA,2009)

20:00 P20:00 P20:00 P20:00 P20:00 PEªTELE CELEªTELE CELEªTELE CELEªTELE CELEªTELE CELMAREMAREMAREMAREMARE

(dr.,SUA, 2003)22:05 RÃZBOINICII22:05 RÃZBOINICII22:05 RÃZBOINICII22:05 RÃZBOINICII22:05 RÃZBOINICII

(dr.,China/HongKong,2007)

00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 GLUMÃGLUMÃGLUMÃGLUMÃGLUMÃMORMORMORMORMORTTTTTALÃ 2ALÃ 2ALÃ 2ALÃ 2ALÃ 2(thr., SUA/Canada,2008)

10:00 W10:00 W10:00 W10:00 W10:00 Walkeralkeralkeralkeralker...............11:00 Cãlãtorie în lumi11:00 Cãlãtorie în lumi11:00 Cãlãtorie în lumi11:00 Cãlãtorie în lumi11:00 Cãlãtorie în lumi

paraleleparaleleparaleleparaleleparalele12:00 Las Vegas12:00 Las Vegas12:00 Las Vegas12:00 Las Vegas12:00 Las Vegas13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 WWWWWalkeralkeralkeralkeralker, poliþist, poliþist, poliþist, poliþist, poliþist

texantexantexantexantexan15:00 Cãlãtorii în lumi15:00 Cãlãtorii în lumi15:00 Cãlãtorii în lumi15:00 Cãlãtorii în lumi15:00 Cãlãtorii în lumi

paraleleparaleleparaleleparaleleparalele16:00 Castle16:00 Castle16:00 Castle16:00 Castle16:00 Castle17:00 Las 17:00 Las 17:00 Las 17:00 Las 17:00 Las VVVVVegasegasegasegasegas18:00 Walker18:00 Walker18:00 Walker18:00 Walker18:00 Walker20:00 Castle20:00 Castle20:00 Castle20:00 Castle20:00 Castle21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 CSI MiamiCSI MiamiCSI MiamiCSI MiamiCSI Miami

UNIVERSALUNIVERSALUNIVERSALUNIVERSALUNIVERSAL

09:00 AST09:00 AST09:00 AST09:00 AST09:00 ASTA ESTE VIAÞAA ESTE VIAÞAA ESTE VIAÞAA ESTE VIAÞAA ESTE VIAÞAMEAMEAMEAMEAMEA

11:00 NOAPTE BUNÃ,11:00 NOAPTE BUNÃ,11:00 NOAPTE BUNÃ,11:00 NOAPTE BUNÃ,11:00 NOAPTE BUNÃ,MAMÃMAMÃMAMÃMAMÃMAMÃ

13:00 11 POVEªTI13:00 11 POVEªTI13:00 11 POVEªTI13:00 11 POVEªTI13:00 11 POVEªTIPENTRU 11PENTRU 11PENTRU 11PENTRU 11PENTRU 11SEPTEMBRIESEPTEMBRIESEPTEMBRIESEPTEMBRIESEPTEMBRIE

15:10 SUBSTITUIREA15:10 SUBSTITUIREA15:10 SUBSTITUIREA15:10 SUBSTITUIREA15:10 SUBSTITUIREA17:00 3000 DE MILE17:00 3000 DE MILE17:00 3000 DE MILE17:00 3000 DE MILE17:00 3000 DE MILE

PÂNÃ LAPÂNÃ LAPÂNÃ LAPÂNÃ LAPÂNÃ LAGRACELANDGRACELANDGRACELANDGRACELANDGRACELAND

19:00 DESCHIS TOA19:00 DESCHIS TOA19:00 DESCHIS TOA19:00 DESCHIS TOA19:00 DESCHIS TOATÃTÃTÃTÃTÃNOAPTEANOAPTEANOAPTEANOAPTEANOAPTEA

TV 1000TV 1000TV 1000TV 1000TV 1000TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1

Page 15: Actualitatea 751

ACTUALITATEA 1523-29 SEPEMBRIE 2011 SUPERSTAR

Heidi KlumHeidi KlumHeidi KlumHeidi KlumHeidi KlumCea mai periculoasã vedetã femininã de pe internetCea mai periculoasã vedetã femininã de pe internetCea mai periculoasã vedetã femininã de pe internetCea mai periculoasã vedetã femininã de pe internetCea mai periculoasã vedetã femininã de pe internetEste una dintre cele mai frumoase ºi cunoscute

supermodele din lume, dar Heidi Klum tocmai a mai primit otitulaturã: cea mai periculoasã vedetã femininã de pe internet.Fanii fostului îngeraº de la Victoria's Secret au toate ºanselesã îºi strice computerele dacã vor sã downloadeze ceva desprestar, din cauza virusurilor. Potrivit companiei de securitateMCAfee Inc, admiratorii nemþoaicei sunt cei mai predispuºi.La bãrbaþi, realizatorul britanic de talk-show, Piers Morgan,este cea mai periculoasã celebritate masculinã. Anul trecut,Cameron Diaz se afla în vârful clasamentului.

Amanda SeyfriedAmanda SeyfriedAmanda SeyfriedAmanda SeyfriedAmanda Seyfriedcrede cã e nostimcrede cã e nostimcrede cã e nostimcrede cã e nostimcrede cã e nostimsã faci sex în filmesã faci sex în filmesã faci sex în filmesã faci sex în filmesã faci sex în filme

Deºi multe vedete urãsc scenele fierbinþi, nu este ºicazul Amandei Seyfried. Actriþa recunoaºte cã nu are nicioproblemã sã renunþe la haine ºi sã pretindã cã face sex cucolegii ei din film. „Scenele de sex sunt grozave. Mulþidintre colegii mei au fost tipi sexy la vârsta mea, aºa cã dece nu? Nu voi pretinde cã nu este nostim. JustinTimberlake a fost grozav. Venea de la «Friends With Ben-efits», unde a fãcut sex în fiecare zi de muncã, aºa cã a fostuºor pentru amândoi”, a declarat actriþa. Însã sãrutul eipreferat din film nu a fost cu un bãrbat, ci cu o femeie,nimeni alta decât Megan Fox, în „Jennifer's Body”.

n Alexandra Burde Alexandra Burde Alexandra Burde Alexandra Burde Alexandra Burdel-a cucerit pe fotbalistull-a cucerit pe fotbalistull-a cucerit pe fotbalistull-a cucerit pe fotbalistull-a cucerit pe fotbalistulCristiano RonaldoCristiano RonaldoCristiano RonaldoCristiano RonaldoCristiano Ronaldo

Ca þarã, avem parte mai mereu de critici dure din parteaOccidentului, dar când este vorba despre frumoaselenãscute pe plaiuri mioritice, lucrurile se schimbã. Odovedeºte ºi Alexandra Burde, despre care se spune cãs-ar fi cuplat cu celebrul Cristiano Ronaldo. Model ºicântãreaþã, tânãra în vârstã de 23 de ani, nãscutã la BaiaMare, dar stabilitã în Spania, „Shakira de România” ºi-a vãzut încununate eforturile de a se prezenta la fiecaremeci pe care Real Madrid îl disputã acasã, pe SantiagoBernabeu. A fost remarcatã de celebrul fotbalistportughez, iar apropiaþii ei spun cã el a uitat brusc derelaþia pe care o are cu Irina Shayk.

n Kelly Brook, Kelly Brook, Kelly Brook, Kelly Brook, Kelly Brook,goalã pentru animalegoalã pentru animalegoalã pentru animalegoalã pentru animalegoalã pentru animale

Ce nu fac vedetele de dragul animalelor? Kelly Brook arenunþat dinnou la hãi-nuþe, de dataaceasta într-un scop no-bil pentruP E T A .Frumoasabritanicã ºi-alãsat corpulpictat ca opiele de ºar-pe, iar cam-pania a avutsloganul: „Înpielea cui teafli?”. Mo-delul de 31 de ani a acceptat invitaþia ca sã protesteze pen-tru modul cum ºerpii, ºopârlele, aligatorii ºi alte ani-male exotice sunt jupuite de vii.

Heid

i Klu

mHe

idi K

lum

Heid

i Klu

mHe

idi K

lum

Heid

i Klu

m

Page 16: Actualitatea 751

BELLA GOLD & PBELLA GOLD & PBELLA GOLD & PBELLA GOLD & PBELLA GOLD & PARFUMSARFUMSARFUMSARFUMSARFUMS

comercializeazã comercializeazã comercializeazã comercializeazã comercializeazã BUTELII BUTBUTELII BUTBUTELII BUTBUTELII BUTBUTELII BUTANGASANGASANGASANGASANGASBG cu guler (11 kg)-60 lei; AR fãrã guler (9 kg)-49 lei;

Butelie galbenã (11 kg)- 60 lei.

ORAR: Luni-Vineri 10-18, Sâmbãtã 10-14str. Bucegi, nr. 26, tel. 0722.223.986; 329.505.LA CEL MAI BUN PREÞ DIN ORAª

n CUMPÃRÃ ºi reparã aur de 8, 10, 12, 14, 18, 24 carate (chiar ºi bijuterii rupte);n VINDE: bijuterii din aur de 14 carate, marcat de Autoritatea Naþionalã a Protecþiei Consumatorului

l bijuterii din argint, puritate 925 ‰l bijuterii de sticlã Murano (Veneþia)l chihlimbar Rusial perle Mallorca

l ceasuri de marcã: Seiko, Jemis, Q&Q, Orient, Junghans, Regent, Casio,Citizen, Vestino (suflat cu aur 24 k), Atlantic ºi Adriatical parfumuri franþuzeºti de marcã, originale. Aducem toatemãrcile de parfumuri, în orice cantitate, în 2 zile, pe comandã.

Vã aºteptãm cu cea maifrumoasã coleþie de ceasuri ORIENT

NOU! Iconiþe de ARGINT

ACTUALITATEA 23-29 SEPEMBRIE 201116 PENTRU DVS.n Culmea aniversãrilor:Culmea aniversãrilor:Culmea aniversãrilor:Culmea aniversãrilor:Culmea aniversãrilor:un copil s-a nãscut înun copil s-a nãscut înun copil s-a nãscut înun copil s-a nãscut înun copil s-a nãscut înaceeaºi zi ca ºi pãrinþii luiaceeaºi zi ca ºi pãrinþii luiaceeaºi zi ca ºi pãrinþii luiaceeaºi zi ca ºi pãrinþii luiaceeaºi zi ca ºi pãrinþii lui

Posibilitatea ca un copil sã se nascã în aceeaºi zi aanului ca ºi pãrinþii sãi este de 1/133 225 de persoane. Pe6 septembrie 2012 John, Stephanie ºi Olivier îºi vor serbaaniversarea. Nimic ciudat pânã aici, însã John, nãscut în1983 ºi Stephanie, nãscutã în 1985 sunt pãrinþii micuþuluiOliver, iar posibilitatea ca cei doi pãrinþi ºi copilul sã fienãscuþi în aceeaºi zi a anului este de 1/133 225 depersoane. Data naºterii era prevãzutã pentru 29 august,dar micuþul parcã a întârziat înadins. Cel mai fericit estetatãl, care a spus cã îi prinde foarte bine, cu siguranþã nuva uita nici de aniversarea soþiei, nici de a fiului.

n Blugii careBlugii careBlugii careBlugii careBlugii careîþi fac fundul perfect!îþi fac fundul perfect!îþi fac fundul perfect!îþi fac fundul perfect!îþi fac fundul perfect!

Lanþul britanic de magazine ASDA susþine cã noua sagamã de jeanºi, Great Bum, le face fundul perfect femeilor,

indiferent de vâr-stã sau mãrime.Potrivit produ-cãtorilor, acesttip de blugi facfundul sã aratemai rotund ºimai bombat. Se-cretul stã în cu-sãturile speci-ale, care strângmaterialul în

jurul coapsei, ceea ce face fundul sã parã mai bombat.

n O britanicã îºiO britanicã îºiO britanicã îºiO britanicã îºiO britanicã îºiîmbracã bãiatul în fetiþãîmbracã bãiatul în fetiþãîmbracã bãiatul în fetiþãîmbracã bãiatul în fetiþãîmbracã bãiatul în fetiþã

La începutul verii, Saffron (36 de ani) avea un bãieþel caretermina clasa a V-a în uniformã cu pantaloni ºi sacou. Dupãvacanþã, Samuel s-a întors la ºcoalã purtând fustã cu pliuriºi buzunare decorate cu inimi. Acum îl/o cheamã Livvy.Pãrinþii lui Samuel s-au prezentat în prima zi de ºcoalã înfaþa clasei alãturi de profesoarã care le-a explicat copiilor cãfostul lor colegeste de acum,o ea cu nume-le Livvy. A fostdorinþa copi-lului, au ex-plicat Saffronºi Phillip, jur-naliºtilor de la"Daily Mail". Eisusþin cã Sa-muel a fostdintotdeaunao fatã captivãîn corp de bã-iat, drept pentrucare s-au gân-dit sã o elibe-reze. Livvy e a-tât de încân-tatã de noile eihaine încât nuîi pasã ce credoamenii des-pre ea.

Prima groapãPrima groapãPrima groapãPrima groapãPrima groapã3D din Capitalã3D din Capitalã3D din Capitalã3D din Capitalã3D din Capitalã

O groapã uriaºã a apãrutîn centrul Bucureºtiului. Nuvã mirã, nu-i aºa? Aceastaeste ceva mai specialã, fiindprima pictatã 3D pe asfalt dinRomânia. Artistul germanManfred Stader a realizatprima picturã 3D pe asfaltdin România, lucrarea -care prezintã o groapãtraversatã de o bârnã - fiindinauguratã duminicã 18septembrie 2011, la inter-secþia dintre bulevardulRegina Maria ºi bulevardulLibertãþii din Capitalã. Artistul3D Street Art ManfredStader a îmbogãþit patri-moniul artistic al Capitalei,imaginând o groapã tridi-mensionalã, pe care a rea-lizat-o la intersecþia dintrebulevardul Regina Maria ºibulevardul Libertãþii, larondul Coºbuc, lângã Pa-latul Parlamentului. Picturalui Stader este prima lucrarede acest gen instalatã în aerliber, în România.

Cel mai mare baton de ciocolatã din lumeO cofetãrie din Armenia se poate lãuda

cã este cea mai dulce. De ce? Pentru cãaici a fost fãcut cel mai mare baton deciocolatã din lume, care cântãreºte nu maipuþin de 5.5 tone. Noul desert care l-asurclasat pe cel din Cartea Recordurilorcu o tonã are 6,4 metri lungime ºi a fostexpus într-o fabricã din Chicago. Recorduliniþial a fost deþinut de o companie dinArmenia, numitã The Grand Candy, care acreat un baton de ciocolatã de 4.4 tone.Batonul se numeºte "Think Big Eat Smart"care îºi propune sã informeze copiii înprivinþa alimentaþiei sãnãtoase.

O scrisoare de 50.000 de dolariO scrisoare a scriitorului J.D. Salinger cãtre

servitoarea lui, compusã dintr-o singurã frazã,a fost scoasã, sãptãmâna trecutã la licitaþie peeBay, proprietarii ei sperând sã obþinã 50.000de dolari din vânzare. Compania care scoatela vânzare aceastã scrisoare, semnatã deSalinger, susþine cã obiectele care poartãsemnãtura scriitorului american sunt "extremde rare". Nota cãtre menajerã, scrisã aproapeilizibil, este datatã 12 martie 1989 ºi areurmãtorul text: "Dragã Mary/ Te rog, asigurã-

te cã toate treburile sunt fãcute înainte sã pleciîn vacanþã, pentru cã nu vreau sã fiu deranjatcu lucruri neimportante. Mulþumesc. J.D.Salinger". Salinger, care a trãit în satul Cor-nish, în New Hampshire (SUA), pânã lamoartea sa, în 2010, a fost atât de discret înlegãturã cu viaþa sa privatã, încât a intentat unproces pentru a bloca publicarea uneibiografii ale sale, bazatã, în parte, pe scrisorilelui personale. El nu deþinea un telefon ºi nuavea contact cu admiratorii sãi.

n Un numãr Un numãr Un numãr Un numãr Un numãrde telefonde telefonde telefonde telefonde telefonbagãbagãbagãbagãbagãspaima înspaima înspaima înspaima înspaima înnigerieninigerieninigerieninigerieninigerieni

Panicã mare în Nigeria!Locuitorii celei mai popu-late þãri din Africa primescde câteva zile un SMS încare sunt avertizaþi cã, dacãrãspund la apelurile primitede la numãrul 09141 vormuri. Pãþania seamãnãizbitor cu scenariul filmuluide groazã The Ring ºi separe cã a isterizat o întreagãnaþiune. Pentru a liniºti apeleguvernul s-a vãzut nevoit sãdea chiar un comunicat înacest sens, în care le spuneclar nigerienilor cã nimeninu poate muri în urma unuiapel telefonic.

n ªi-a sunat ªi-a sunat ªi-a sunat ªi-a sunat ªi-a sunatiubitul deiubitul deiubitul deiubitul deiubitul de65000 de ori65000 de ori65000 de ori65000 de ori65000 de oriîntrîntrîntrîntrîntr-un an-un an-un an-un an-un an

O femeie din Olanda afost pusã sub acuzarepentru hãrþuire dupã ce asunat un bãrbat de 65.000de ori într-un an, încãl-cându-ºi astfel termeniieliberãrii condiþionate.

din 1899din 1899din 1899din 1899din 1899

De când ne ºtim,De când ne ºtim,De când ne ºtim,De când ne ºtim,De când ne ºtim,noi facem pâine!noi facem pâine!noi facem pâine!noi facem pâine!noi facem pâine!

BrutãriaBrutãriaBrutãriaBrutãriaBrutãria ArdeleanArdelean

Lugoj, str.Memorandului,

nr. 2, tel. 0256.353.599,fax. 0256.350.273 e-mail:

[email protected]ãrui lugojean, pâine de la Ardelean!

Fiecãrui lugojean, pâine de la Ardelean!

Fiecãrui lugojean, pâine de la Ardelean!

Fiecãrui lugojean, pâine de la Ardelean!

Fiecãrui lugojean, pâine de la Ardelean!