ackermans & van haaren jaarverslag 2008 nl

Click here to load reader

Post on 20-Mar-2016

284 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ackermans & van Haaren jaarverslag 2008 Nederlands

TRANSCRIPT

 • We work for growth

  jaarverslag 2008

 • Financile kalender

  18 mei 2009 Tussentijdse verklaring Q1 2009

  25 mei 2009 Gewone algemene vergadering

  27 augustus 2009 Halfjaarresultaten 2009

  16 november 2009 Tussentijdse verklaring Q3 2009

  5 maart 2010 Jaarresultaten 2009

  25 mei 2010 Gewone algemene vergadering

 • Positionering van Ackermans & van Haaren een onafhankelijke gediversi eerde groep gefocust op enkele kernbedrijven met internationaal groeipotentieel geleid door een ervaren, multidisciplinair managementteam

  Strategie van Ackermans & van Haaren: lange termijn groei concentreert zich op een beperkt aantal deelnemingen waarmee

  duidelijke doelstellingen worden afgesproken en die verantwoordelijk zijn voor de eigen nancile positie

  richt zich op systematische creatie van aandeelhouderswaarde via een strategie op lange termijn

  streeft naar een jaarlijkse groei van de resultaten van elke deelneming en van de groep in zijn geheel

  vanuit een gezonde nancile stuctuur

  Rol van Ackermans & van Haaren als investeerder: proactieve aandeelhouder proactief betrokken bij

  - de selectie van het topmanagement- de de nitie van de langetermijnstrategie

  permanente dialoog met het management voor de opvolging van en de controle op- operationele en nancile discipline- strategische focus

  actieve steun aan het management voor speci eke operationele en strategische projecten

  Mission statement

  [ Onze missie is aandeelhouderswaarde creren door te investeren op lange termijn in een beperkt aantal strategische participaties met internationaal groeipotentieel. ]

 • Bestuur, controle en dagelijkse leiding 20

  Corporate governance 22

  Algemene gegevens betreffende de vennootschap 29

  Algemene gegevens betreffende het kapitaal 30

  Mecenaat 31

  Lexicon 32

  Bouw, bagger en concessiesDEME 36

  Algemene AannemingenVan Laere 42

  NMP 44

  Rent-A-Port 45

  Vastgoed en aanverwante dienstenExtensa 46

  Leasinvest Real Estate 49

  Cobelguard 51

  Financire Duval 52

  Financile dienstenBank Delen 54

  Bank J.Van Breda & C 58

  Asco-BDM 62

  Private equityGIB 65

  So nim 67

  Andere investeringenSipef 77

  Henschel Engineering 78

  Kof e F. Rombouts 79

  Sagar Cements 79

  Inhoudstafel 81

  Resultatenrekening 83

  Activa 84

  Eigen vermogen en verplichtingen 85

  Kasstroomoverzicht 86

  Mutatieoverzicht geconsolideerd eigen vermogen 87

  Toelichtingen 88

  Verslag van de commissaris 131

  Balans 133

  Resultatenrekening 135

  Commentaren 137

  Mission statement 3

  Woord van de voorzitters 6

  Jaarverslag van de raad van bestuur 10

  Markante feiten 2008 18

  Algemene informatie voor de aandeelhouders

  Verslag van de activiteiten

  Geconsolideerdejaarrekening

  Enkelvoudige jaarrekening

  Inhoud

 • Overeenkomstig het KB van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van nancile instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt, dient Ackermans & van Haaren haar jaarlijks nancieel verslag verkrijgbaar te stellen voor het publiek.

  Dit verslag bevat het gecombineerde enkelvoudige en geconsolideerde jaarver-slag van de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 119, laatste lid W. Venn. Het verslag bevat voorts een verkorte versie van de enkelvoudige jaarreke-ning, opgesteld overeenkomstig artikel 105 W. Venn., en de integrale versie van de geconsolideerde jaarrekening. De volledige enkelvoudige jaarrekening wordt overeenkomstig de artikelen 98 en 100 W. Venn., samen met het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris, neergelegd bij de Natio-nale Bank van Belgi.

  De commissaris heeft met betrekking tot de enkelvoudige jaarrekening een goed-keurende verklaring zonder voorbehoud gegeven.

  Overeenkomstig artikel 12, 2, 3 van het KB van 14 november 2007 verklaren de leden van het executief comit (namelijk Luc Bertrand, Tom Bamelis, Piet Bever-nage, Piet Dejonghe, Werner Poot en Jan Suykens) dat, voorzover hen bekend:

  a) de jaarrekeningen vervat in dit verslag, die zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de nancile toestand en van de resultaten van Ackermans & van Haaren en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen;

  b) het jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de ontwikkeling en de resul-taten van het bedrijf en van de positie van Ackermans & van Haaren en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen, alsmede een beschrijving van de voornaamste risicos en onzekerheden waarmee zij geconfronteerd worden.

  Het jaarverslag, de integrale versies van de enkelvoudige en van de geconso-lideerde jaarrekening alsook de verslagen van de commissaris over voormelde jaarrekeningen zijn beschikbaar op de website (www.avh.be) en zijn kosteloos en op eenvoudig verzoek verkrijgbaar op het volgende adres:

  Begijnenvest 1132000 AntwerpenTelefoon +32 3 231 87 70Fax +32 3 225 25 33E-mail [email protected]

 • Woord van de voorzitters

  [ Het is onze overtuiging dat het Ackermans & van Haaren-model

  van beperkte schulden en lange termijn ontwikkeling

  in de toekomst zijn vruchten zal blijven afwerpen. ]

 • Woord van de voorzitters

  7Dames en heren,

  Na een aantal jaren van hoogconjunctuur, woedt er momenteel een nancile en economische crisis zonder voorgaande. De snelheid waarmee de ver-andering in het economisch klimaat is opgetreden heeft het vertrouwen van velen geschokt. Vandaag is het nog steeds moeilijk om te voorspellen hoe lang en hoe diep deze crisis te voelen zal zijn.

  Ackermans & van Haaren heeft de nodige maatrege-len getroffen om de participaties van de groep een meer defensief karakter te laten aannemen in deze moeilijke cyclus. De aandacht van het management en van de raad van bestuur is duidelijk gericht naar het schuldpro el, de liquiditeit, de kostenstructuur, het orderboek en de operationele recurrentie van de resultaten van de groep.

  De enorme daling van de aandelenkoersen heeft tot verliezen geleid in onze thesaurieportefeuille. Met een netto-thesaurie van ongeveer 150 miljoen euro en een schuldenvrije balans is Ackermans & van Haaren vandaag niettemin beter gepositioneerd dan in de laatste crisisperiode van 2002. Met een nettowinst van 114,6 miljoen euro (241 miljoen euro in 2007) en een resultaat van de deelnemingen van 136,4 miljoen euro (183,2 miljoen euro in 2007) blijkt het Ackermans & van Haaren-model opnieuw goed stand te houden in moeilijke tijden.

  In de sector bouw, bagger en concessies realiseerde DEME een recordomzet en winstgroei. De omzet steeg tot 1.509 miljoen euro (+15% versus 2007: 1.314 miljoen euro) en de nettowinst tot 114,8 mil-joen euro (+ 27% versus 2007: 90,2 miljoen euro).

  De verdere groei van het orderboek van 1.811 mil-joen euro (eind 2007) naar 2.192 miljoen euro (eind 2008) werd begin 2009 evenwel afgezwakt door de annulatie van een order op Port Rashid in Du-bai. Het orderboek van DEME is dankzij het sterk gediversi eerd pro el zowel geogra sch als qua activiteiten van goede kwaliteit. Als gevolg van de goede spreiding en diversi catie van haar activitei-ten ervaart DEME bovendien weinig vertraging in haar orderboek.

  In 2008 werd het investeringsprogramma van DEME voortgezet met de ingebruikname van de sleephopperzuiger Breydel (9.000 m3). DEME be-schikt vandaag over een moderne vloot, wat in een hoge productiviteit resulteert. Dit wordt bevestigd

  door een zeer competitieve operationele marge van 20% in 2008. De EBITDA van DEME bedroeg 302 miljoen euro in 2008 (259 miljoen euro in 2007). Dit heeft toegelaten de netto schulden stabiel te hou-den, het eigen vermogen substantieel te versterken (500 miljoen euro in 2008 tegenover 411 miljoen euro in 2007) en het nieuwbouwprogramma verder door te zetten.

  De activiteiten in de olie- en gasindustrie, in het mi-lieu en in de zand- en grindsectoren blijven gunstig evolueren. De opkomst van de nieuwe activiteiten in offshore windmolenparken is een veelbelovende nieuwe factor.

  Algemene Aannemingen Van Laere stabiliseerde op een omzet van 136 miljoen euro (134 miljoen euro in 2007). De groeiende markt voor infrastructuurwer-ken in Belgi biedt Van Laere een belangrijk tegen-gewicht voor de conjuncturele daling in de private bouwsector.

  De verkoop van Corenox aan Air Liquide en de ver-koop van Corepi resulteerden in een belangrijke uit-zonderlijke meerwaarde van 12 miljoen euro voor de Nationale Maatschappij der Pijpleidingen (NMP) (winst 2008: 15,5 miljoen euro). Het courant resul-taat van NPM lag in lijn met dat van de voorgaande jaren.

  De concessie-activiteit van Rent-A-Port blijft gunstig evolueren.

  DEM

  E

 • Woo

  rd v

  an d

  e vo

  orzi

  tter

  s

  8 Mede als gevolg van haar strategie van geogra sche diversi catie (Luxemburg) en sectordiversi catie (re-tail en logistiek) beschikt Leasinvest Real Estate over een stabiele en kwaliteitsvolle portefeuille. De mark to market van het actief leidde tot een daling van het nettoresultaat (20,9 miljoen euro tegenover 33,4 mil-joen euro in 2007) over de voorbije 12 maanden. De activiteiten van de BEVAK evolueren niettemin gun-stig (97% bezettingsgraad, 7,27% huurrendement).

  Extensa heeft een vertraging van de ontwikkelingspro-jecten ervaren in 2008. De gedeeltelijke terugname op een geboekte meerwaarde in verband met de verkoop van een shopping center in Roemeni in 2007 en het verlies op de ve