มคอ · web view12. o’charoen,thanomnuan. romantische elemente in michael endes...

of 74/74
1 มมม.2 มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม มมมม มมมมมมมมมมมมมมม (มมมมมมมมมมมมมมมม ม.ม. 2555) มมมมมมมมมมมมมมมมมม มมมมมมมมมมมมมม มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม

Post on 27-Mar-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

มคอ

4

มคอ.2

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญ

หน้า

หมวดที่ 1ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร4

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

4

ลักษณะและประเภทของหลักสูตร4

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร5

รูปแบบของหลักสูตร5

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร6

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน6

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา6

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร6

สถานที่จัดการเรียนการสอน7

สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร7

ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน7

ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน7

หลักสูตรที่นำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 8

หมวดที่ 2ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

ปรัชญา ความสำคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 8

แผนพัฒนาปรับปรุง

หมวดที่ 3ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

ระบบการจัดการศึกษา9

การดำเนินการหลักสูตร10

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน12

องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)17

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย17

หมวดที่ 4ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต17

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน18

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 21

(Curriculum Mapping)

หน้า

หมวดที่ 5หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต

กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)24

กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต24

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตร24

หมวดที่ 6การพัฒนาคณาจารย์

การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่26

การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์26

หมวดที่ 7การประกันคุณภาพหลักสูตร

การบริหารหลักสูตร27

การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน27

การบริหารคณาจารย์27

การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน28

การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนิสิต28

ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต28

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน28

หมวดที่ 8การประเมินและการปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร

การประเมินประสิทธิผลของการสอน30

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม30

การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร30

การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง30

ภาคผนวก

ภาคผนวก กคำอธิบายรายวิชา31

ภาคผนวก ขเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง36

ภาคผนวก คผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร40

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาเยอรมัน

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย) อักษรศาสตรมหาบัณฑิต

(ภาษาอังกฤษ) Master of Arts Program in German

2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

2.1ชื่อปริญญา

(ภาษาไทย : ชื่อเต็ม) อักษรศาสตรมหาบัณฑิต

(ภาษาไทย : อักษรย่อ)อ.ม.

(ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม) Master of Arts

(ภาษาอังกฤษ : อักษรย่อ)M.A.

*2.2ชื่อสาขาวิชาที่ระบุใน TRANSCRIPT

FIELD OF STUDY : GERMAN

*3.ลักษณะและประเภทของหลักสูตร

3.1ลักษณะของโปรแกรม (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี)

แบบเอกเดี่ยว

Major:...............................................................................................................................................

แบบเอกคู่

Major:...............................................................................................................................................

แบบเอก-โท

Major:...............................................................................................................................................

Minor : .............................................................................................................................................

แบบโปรแกรมเกียรตินิยม : Honors Program

3.2ประเภทของหลักสูตร

เชิงการจัดการ ( หลักสูตรปกติ

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

เชิงการจัดเก็บเงิน (หลักสูตรปกติ

หลักสูตรพิเศษ

4.จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

39 หน่วยกิต

5.รูปแบบของหลักสูตร

5.1รูปแบบ

ปริญญาตรี

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ( ปริญญาโท

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ปริญญาเอก

5.2ภาษาที่ใช้

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ภาษา.................. (ภาษาไทยและภาษาเยอรมัน

5.3การรับเข้าศึกษา

นิสิตไทย

นิสิตต่างชาติ (รับทั้งสองกลุ่ม

*5.4ความร่วมมือกับสถาบันอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

5.4.1ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่

ไม่มี

ร่วมมือในลักษณะ

ไม่มี

5.4.2ภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันการศึกษาในประเทศ ได้แก่

ไม่มี

ร่วมมือในลักษณะ

ไม่มี

สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ได้แก่

1) Universität Kassel, Kassel, Germany

โดยร่วมมือในลักษณะ รับนิสิตไปทำงานวิจัย ร่วมสัมมนา ทำงานวิจัยกับอาจารย์ และร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

2) Universität Siegen, Siegen, Germany

โดยร่วมมือในลักษณะ รับนิสิตไปทำงานวิจัย ร่วมสัมมนา ทำงานวิจัยกับอาจารย์

3) Universität Leipzig, Germany

โดยร่วมมือในลักษณะ รับนิสิตไปทำงานวิจัย ร่วมสัมมนา ทำงานวิจัยกับอาจารย์

5.5การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

(ปริญญาเดียว

ปริญญาร่วมร่วมกับมหาวิทยาลัย...........................................................................................................

2 ปริญญา ร่วมกับมหาวิทยาลัย...........................................................................................................

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

6.1สถานภาพหลักสูตร

หลักสูตรใหม่

กำหนดเปิดสอนระบบทวิภาค ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา.........

ระบบตรีภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา.........

(หลักสูตรปรับปรุง

กำหนดเปิดสอนระบบทวิภาค (ภาคการศึกษาต้น

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556

ระบบตรีภาค

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 3ปีการศึกษา.........

6.2 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

6.2.1 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร

ในการประชุมครั้งที่....../......... วันที่........เดือน....................พ.ศ. ........

6.2.2ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการนโยบายวิชาการ

ในการประชุมครั้งที่....../......... วันที่........เดือน.....................พ.ศ. ........

6.2.3ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

ในการประชุมครั้งที่............. วันที่..........เดือน......................พ.ศ. ........

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

ปีการศึกษา 2557

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

อาจารย์ นักวิชาการ มัคคุเทศน์ ทำงานในวงการท่องเที่ยวและการโรงแรม เจ้าหน้าที่ในสถานทูต นักแปลและล่าม และอาชีพอื่นๆ ที่ใช้ภาษาเยอรมัน

9.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลำดับ

ชื่อ – นามสกุล

เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่ง

ทางวิชาการ

คุณวุฒิ

(ทุกระดับการศึกษา)

สาขาวิชา

สำเร็จการศึกษา

สถาบัน

ปีที่สำเร็จ

1

วรรณา แสงอร่ามเรือง

3 1009 02244 837

รองศาสตราจารย์

อ.บ.

อ.ม.

Dr. phil.

สาขาเยอรมัน

สาขาเยอรมัน

Deutsch als Fremdsprache

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย Kassel ประเทศเยอรมนี

2520

2522

2535

2

วิลิตา ศรีอุฬารพงศ์

3 1007 00342 102

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อ.บ.

อ.ม.

Dr. phil.

สาขาเยอรมัน

สาขาเยอรมัน

Germanistik/Linguistik

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย Siegen ประเทศเยอรมนี

2532

2534

2540

3.

อารตี แก้วสัมฤทธิ์

3 2098 00049 404

อาจารย์

อ.บ.

อ.ม.

Dr. phil.

สาขาเยอรมัน

สาขาเยอรมัน

Germanistik/Literatur-wissenschaft

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย Siegen ประเทศเยอรมนี

2540

2543

2550

10.สถานที่จัดการเรียนการสอน

( ภายในมหาวิทยาลัยคณะอักษรศาสตร์

ภายนอกมหาวิทยาลัยหน่วยงาน..........................................................

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

11.1สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

การรวมกลุ่มประเทศอาเซียนในปี 2012 มีผลกระทบต่อการวางแผนหลักสูตรคืออาจทำให้มีผู้สนใจเรียนภาษาที่ใช้ในอาเซียนมากขึ้น ทำให้มีผู้สนใจเรียนภาษาเยอรมันน้อยลง

11.2สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม

ในโลกที่เทคโนโลยีการสื่อสารก้าวหน้าทำให้ผู้เรียนมีทักษะการอ่าน การเขียน และการมีความคิดริเริ่มน้อยลง ผู้เรียนเสพข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่ไร้ขอบเขต แต่ยังไม่สามารถนำแหล่งข้อมูลที่ได้มาใช้ได้อย่างเหมาะสม

12.ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

12.1การพัฒนาหลักสูตร

หลักสูตรต้องพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหารายวิชาให้น่าสนใจและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมมากขึ้น และส่งเสริมให้มีการวิจัยและรายวิชาที่ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล

12.2ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

หลักสูตรส่งเสริมการวิจัยให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ต้องการเป็นเสาหลักทางวิชาการ

13.ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน

13.1รายวิชาของหลักสูตรอื่นที่นำมาบรรจุในหลักสูตรนี้ ไม่มี

13.2รายวิชาของหลักสูตรนี้ที่หลักสูตรอื่นนำไปใช้

ไม่มี

*14.หลักสูตรที่นำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร

14.1หลักสูตรที่เสนอมีลักษณะคล้ายคลึงกับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนอยู่แล้วในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้แก่

ไม่มี

14.2 หลักสูตรลักษณะนี้มีเปิดสอนอยู่แล้วที่มหาวิทยาลัยอื่นในประเทศ

ได้แก่

ไม่มี

14.3หลักสูตรของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ใช้ประกอบการพัฒนาหลักสูตรนี้ไม่มี

หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสำคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

1.1ปรัชญาของหลักสูตร

สาขาวิชาภาษาเยอรมันเป็นผู้นำในการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมเยอรมันในระดับที่ลุ่มลึก เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและภูมิปัญญาของประเทศ

1.2ความสำคัญของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่เน้นการสอนภาษาและวรรณคดีเยอรมันอย่างลุ่มลึก

1.3วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตอักษรศาสตร์ที่มีความรู้ทางภาษา วรรณคดีและวัฒนธรรมเยอรมันอย่างลึกซึ้ง โดยเน้นกระบวนการค้นคว้าความรู้และกระบวนการวิจัย

2. สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านภาษาเยอรมัน

1.3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปรับปรุง

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตอักษรศาสตร์ที่มีความรู้ทางภาษา วรรณคดีและวัฒนธรรมเยอรมันอย่างลึกซึ้ง โดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์และวิจัย

2. เพื่อสร้างผลงานวิจัยในสาขาวิชาภาษาเยอรมันที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

*1.4คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ บัณฑิตจุฬาฯ เป็นผู้ที่มีคุณค่าของสังคมโลก ซึ่งประกอบด้วย 9 ด้าน 14 ประเด็น ดังนี้ 1. มีความรู้ (รู้รอบ รู้ลึก) 2. มีคุณธรรม (มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจรรยาบรรณ) 3. คิดเป็น (สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา) 4. ทำเป็น (มีทักษะทางวิชาชีพ มีทักษะทางการสื่อสาร มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ มีทักษะทางการบริหารจัดการ) 5. ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ (ใฝ่รู้ รู้จักวิธีการเรียนรู้) 6. มีภาวะผู้นำ 7. มีสุขภาวะ 8. มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ 9. ดำรงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์

สำหรับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรมีลักษณะเด่น คือ บัณฑิตที่มีความรู้ที่ทันสมัยในด้านภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมเยอรมันอย่างลุ่มลึก สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆอย่างสม่ำเสมอ

2. แผนพัฒนาปรับปรุง

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1. การพัฒนาอาจารย์

(ปี พ.ศ. 2556, 2557, 2559)

รับอาจารย์ใหม่ 3 คน (ระดับ ป.เอก)ในสาขาภาษาศาสตร์ วรรณคดี และการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ

จำนวนอาจารย์ 3 คน

2. การส่งเสริมให้คณาจารย์ขอตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น

สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ

อาจารย์ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น

3. การปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

การประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมประชุม

หลักสูตรปรับปรุง(ใหม่)

4. การเพิ่มจำนวนนิสิตเข้าศึกษา

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมเป็นระยะ

จำนวนนิสิตที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา

1.1ระบบ

( ระบบทวิภาคภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า15สัปดาห์

ระบบทวิภาค (นานาชาติ)ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า15สัปดาห์

ระบบตรีภาค

ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า15สัปดาห์

1.2การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

มีภาคฤดูร้อน

(ไม่มีภาคฤดูร้อน

1.3การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

ไม่มี

*1.4การลงทะเบียนเรียน

ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปกติ 9-22 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 7 หน่วยกิต

( ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปกติไม่เกิน 15 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 6 หน่วยกิต

2. การดำเนินการหลักสูตร

2.1วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

( ระบบทวิภาคภาคการศึกษาต้น:มิถุนายน - ตุลาคม

ภาคการศึกษาปลาย:พฤศจิกายน - มีนาคม

ภาคฤดูร้อน

:เมษายน - พฤษภาคม

ระบบทวิภาค (นานาชาติ)ภาคการศึกษาต้น:สิงหาคม - ธันวาคม

ภาคการศึกษาปลาย:มกราคม - พฤษภาคม

ภาคฤดูร้อน

:มิถุนายน - กรกฎาคม

ระบบตรีภาคภาคการศึกษาที่ 1:มิถุนายน - กันยายน

ภาคการศึกษาที่ 2:ตุลาคม - มกราคม

ภาคการศึกษาที่ 3:กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม

2.2คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน หรือเทียบเท่า

2. คุณสมบัติอื่นๆเป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้

*การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประกาศของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)

( หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปตามคู่มือการสมัครเข้าศึกษาซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบในปีการศึกษานั้น หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า

นิสิตมีพื้นความรู้ไม่เท่ากัน

2.4กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนิสิตในข้อ 2.3

1. ส่งเสริมให้นิสิตเข้าฟังการบรรยายหรือสัมมนานอกหลักสูตรในรายวิชาที่นิสิตยังมีพื้นฐานความรู้ไม่เพียงพอ

2. จัดหาหนังสือเสริมความรู้ให้แก่นิสิต

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

จำนวนนิสิต

จำนวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา

2554

2555

2556

2557

2558

นิสิตใหม่

1 (1)

3 (2)

3 (2)

4 (3)

5 (4)

นิสิตเก่า

7 (5)

4 (2)

4 (3)

6 (4)

7 (5)

รวม

8 (6)

7 (4)

7 (5)

10 (7)

12 (9)

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

4 (4)

3 (1)

1 (1)

3 (2)

3 (2)

2.6 )งบประมาณตามแผน

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)

รายละเอียดรายรับ

ปีงบประมาณ

2553

2554

2555

2556

2557

ค่าบำรุงการศึกษา

-

-

-

-

-

ค่าลงทะเบียน

1,520,000

1,444,000

1,520,000

1,748,000

1,824,000

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

1,589,229

1,585,343

1,589,229

1,600,886

1,604,772

รวมรายรับ

3,109,229

3,029,343

3,109,229

3,348,886

3,428,772

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)

หมวดเงิน

ปีงบประมาณ

2553

2554

2555

2556

2557

ก. งบดำเนินการ

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

1,472,449

1,472,449

1,472,449

1,472,449

1,472,449

2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ไม่รวม 3)

1,441,448

1,369,376

1,441,448

1,657,666

1,729,738

3. ทุนการศึกษา

-

-

-

-

-

4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย

-

-

-

-

-

รวม (ก)

2,913,898

2,841,825

2,913,898

3,130,115

3,202,188

ข. งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

195,331

187,518

195,331

218,771

226,584

รวม (ข)

195,331

187,518

195,331

218,771

226,584

รวม (ก) + (ข)

3,109,229

3,029,343

3,109,229

3,348,886

3,428,772

จำนวนนิสิต *

40

38

40

46

48

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต

77,731

79,720

77,731

72,802

71,433

2.7 ระบบการศึกษา

(แบบชั้นเรียน

แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก

แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก

แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)

แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต

อื่นๆ (ระบุ) ……………………………………………………

2.8การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย

ไม่มี

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

3.1หลักสูตร

3.1.1จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา4 ปี

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน

24 หน่วยกิต

- รายวิชาบังคับ

9 หน่วยกิต

- รายวิชาเลือก

15 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์

15 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

39 หน่วยกิต

แผน ข

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน

33 หน่วยกิต

- รายวิชาบังคับ

9 หน่วยกิต

- รายวิชาเลือก

24 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาค้นคว้าอิสระ

6 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

39 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา

รายวิชาบังคับ (แผน ก แบบ ก 2)

9 หน่วยกิต

2232607 ไวยากรณ์เยอรมันขั้นสูง

3(3-0-9)

Advanced German Grammar

2232608 ทฤษฎีและการวิจารณ์วรรณคดีเยอรมัน

3(3-0-9)

German Literary Theory and Literary Criticism

2232660 การเมือง สังคมและวัฒนธรรมในประเทศเยอรมนี

3(3-0-9)

Politics, Society and Culture in Germany

2232662 การศึกษาอิสระ

(S/U)

Independent Study

2232752 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีเยอรมัน

(S/U)

Research Method in German Language and Literature

รายวิชาบังคับ (แผน ข)

9 หน่วยกิต

2232607 ไวยากรณ์เยอรมันขั้นสูง

3(3-0-9)

Advanced German Grammar

2232608 ทฤษฎีและการวิจารณ์วรรณคดีเยอรมัน

3(3-0-9)

German Literary Theory and Literary Criticism

2232660 การเมือง สังคมและวัฒนธรรมในประเทศเยอรมนี

3(3-0-9)

Politics, Society and Culture in Germany

2232752 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีเยอรมัน

(S/U)

Research Method in German Language and Literature

รายวิชาเลือก แผน ก แบบ ก 2

15 หน่วยกิต

แผน ข

24 หน่วยกิต

2232631 ภาษาศาสตร์ตัวบทเยอรมัน

3(3-0-9)

German Text Linguistics

2232635 สัมมนาหัวข้อเฉพาะทางภาษาเยอรมัน

3(3-0-9)

Seminar on Special Topics in German Language

2232637 วัจนลีลาและวาทศิลป์เยอรมัน

3(3-0-9)

German Stylistics and Rhetorics

2232640 วรรณคดีเอกเยอรมัน

3(3-0-9)

Masterpieces of German Literature

2232644 สัมมนาหัวข้อเฉพาะทางวรรณคดีเยอรมัน

3(3-0-9)

Seminar on Special Topics in German Literature

2232645 สัมมนานักประพันธ์จากประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน

3(3-0-9)

Seminar on Authors from German Speaking Countries

2232652 สัมมนาหัวข้อเฉพาะทางวัฒนธรรมเยอรมัน

3(3-0-9)

Seminar on Special Topics in German Culture

2232656 ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ 1

3(3-0-9)

German as a Foreign Language I

2232657 ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ 2

3(3-0-9)

German as a Foreign Language II

2232658 การแปลวรรณกรรมเยอรมัน

3(2-2-8)

German Literary Translation

2232659 การแปลงานเขียนที่ไม่ใช่วรรณกรรมเยอรมัน

3(2-2-8)

German Non-Literary Translation

2232661 เยอรมนีในโลกปัจจุบัน

3(3-0-9)

Germany in the World Today

วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2

2232812 วิทยานิพนธ์

15 หน่วยกิต

Thesis

รายวิชาค้นคว้าอิสระ แผน ข

2232750 สารนิพนธ์

6 หน่วยกิต

Special Research

2232896 การสอบประมวลความรู้

S/U

Comprehensive Examination

3.1.4 แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

แผน ก

แบบ ก 2(หน่วยกิต)

แผน ข(หน่วยกิต)

2232607 ไวยากรณ์เยอรมันขั้นสูง

3

3

2232660 การเมือง สังคมและวัฒนธรรมในประเทศเยอรมนี

3

3

2232752 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีเยอรมัน

(S/U)

(S/U)

วิชาเลือก

3

3

รวม

9

9

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

2232608 ทฤษฎีและการวิจารณ์วรรณคดีเยอรมัน

3

3

2232662 การศึกษาอิสระ

(S/U)

-

วิชาเลือก

9

9

รวม

12

12

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

2232 812 วิทยานิพนธ์ 1

6

-

วิชาเลือก

3

9

รวม

9

9

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

วิชาเลือก

-

3

2232 812 วิทยานิพนธ์

9

-

2232 750 สารนิพนธ์

-

6

2232 896 การสอบประมวลความรู้

-

(S/U)

รวม

9

9

3.1.5คำอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก)

3.1.6เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง (ภาคผนวก ข)

3.2

คณาจารย์ในหลักสูตร

1.อาจารย์ประจำหลักสูตร

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

จำนวนผลงานทางวิชาการ

(ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี)

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา

วิจัย

ตำรา

บทความ

2554

2555

2556

2557

1

ศ. ถนอมนวล โอเจริญ

3 1006 02629 971

ศาสตราจารย์

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาเยอรมัน

14

-

1

192

192

192

192

2

รศ. ดร. วรรณา แสงอร่ามเรือง

3 1006 02244 837

รองศาสตราจารย์

อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาเยอรมัน

4

6

5

234

234

234

234

3

ผศ. ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ

3 1007 00095 890

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาเยอรมัน

1

1

3

192

192

192

192

4

ผศ. ดร. วิลิตา ศรีอุฬารพงศ์

3 1007 00342 102

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาเยอรมัน

2

1

1

270

270

270

270

5

อ. ดร. อารตี แก้วสัมฤทธิ์

3 2098 00049 404

อาจารย์

อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาเยอรมัน

1

1

3

240

240

240

240

2.อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ประจำ)

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

จำนวนผลงานทางวิชาการ

(ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี)

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา

วิจัย

ตำรา

บทความ

2554

2555

2556

2557

1

ศ. ถนอมนวล โอเจริญ

ศาสตราจารย์

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาเยอรมัน

14

-

1

192

192

192

192

2

รศ. ดร. วรรณา แสงอร่ามเรือง

รองศาสตราจารย์

อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาเยอรมัน

4

6

5

234

234

234

234

3

ผศ. ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาเยอรมัน

1

1

3

192

192

192

192

4

ผศ. ดร. วิลิตา ศรีอุฬารพงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาเยอรมัน

2

1

1

270

270

270

270

5

อ. ดร. อารตี แก้วสัมฤทธิ์

อาจารย์

อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาเยอรมัน

1

1

3

240

240

240

240

4.องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) ไม่มี

5.ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)

5.1 คำอธิบายโดยย่อ

การวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวกับภาษา วรรณคดี วัฒนธรรม หรือการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ ตามความสนใจของนิสิต โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้

สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณค่าทางวิชาการ

5.3 ช่วงเวลา

นิสิตมีเวลาประมาณ 4 ภาคการศึกษาสำหรับวิทยานิพนธ์ (15 หน่วยกิต) และ 1 ภาคการศึกษาสำหรับสารนิพนธ์ (6 หน่วยกิต)

5.4จำนวนหน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต

สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต

5.5การเตรียมการ

อาจารย์ให้คำปรึกษาในการคิดหัวข้องานวิจัย เขียนโครงร่างงานวิจัย ช่วยจัดหาหนังสือและแหล่งข้อมูล ช่วยแนะนำแหล่งทุนสำหรับค้นคว้าหาข้อมูลประกอบการวิจัย และติดต่อผู้เชียวชาญในต่างประเทศ

5.6 กระบวนการประเมินผล

หลักสูตรกำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ มีการตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยานิพนธ์ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์ เพื่อให้วิทยานิพนธ์มีมาตรฐานตามที่กำหนด

หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

1.การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต

คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต

บัณฑิตมีความรู้เกี่ยวกับภาษาเยอรมันและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างดีมาก

แนะนำ / จัดหาทุนระยะสั้นไปต่างประเทศ

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน

ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

1. มีความรู้

1.1 รู้รอบ: มีความรู้หลายด้านที่เกี่ยวข้องกับภาษาเยอรมันและสามารถประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ

1.2 รู้ลึก: มีความรู้และเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีด้านภาษา วรรณคดี วัฒนธรรมเยอรมัน การเรียนการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ และการแปล และ/หรือทฤษฎีอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยได้เป็นอย่างดี

1. บรรยาย อภิปราย บรรยายพิเศษโดยวิทยากร

2. กำหนดให้นิสิตทำรายงานหรือโครงงาน ในรายวิชากลุ่มภาษา วรรณคดี วัฒนธรรมเยอรมัน การเรียนการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศและการแปล

1. มอบหมายให้นิสิตสืบค้นข้อมูลและทำรายงาน นำเสนอผลการสืบค้นและเขียนรายงานเป็นภาษาเยอรมัน โดยเน้นกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างมีระบบ

1. การสอบข้อเขียน

2. ประเมินรายงานหรือโครงงาน

1. ประเมินการนำเสนอรายงานหน้าชั้นและรายงานข้อเขียน

2. มีคุณธรรม

2.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม: มีความรับผิดชอบ มีศีลธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสันติ

2.2 มีจรรยาบรรณ: มีระเบียบวินัยและเคารพกฎกติกาของสังคม ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและจรรยาบรรณนักวิชาการหรือนักวิจัย

1. มอบหมายให้นิสิตทำงานเดี่ยว และ/หรืองานกลุ่มในรายวิชาต่างๆ เพื่อฝึกให้นิสิตมีความรับผิดชอบและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น

2. กำหนดให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของคณะ และ/หรือมหาวิทยาลัย

1. มอบหมายให้นิสิตทำงานและส่งงานให้ตรงตามเวลา

2. ในรายวิชาที่มีการเขียนรายงาน/สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ จะฝึกให้นิสิตอ้างอิงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

1. ประเมินกระบวนการทำงานและบทบาทในการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนิสิต

2. ประเมินกระบวนการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตอย่างน้อย 1 กิจกรรมก่อนสำเร็จการศึกษา

1. ประเมินกระบวนการทำงานและการส่งงานให้ตรงตามกำหนด

2. ประเมินการอ้างอิงทางวิชาการในรายงานข้อเขียน

3. คิดเป็น

3.1 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ: สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิด แบบองค์รวม สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

3.2 สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์: สามารถ พัฒนาแนวคิดเชิงวิชาการอย่างริเริ่มสร้าง สรรค์

3.3 มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา: สามารถ แก้ปัญหาทางวิชาการโดยเลือกวิธีการที่ เหมาะสม

1. ให้นิสิตเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจเพื่อไปค้นคว้าอย่างลึกซึ้งด้วยตนเอง ให้นิสิตสรุปประเด็นสำคัญและนำเสนอผลของการสืบค้นที่ผ่านการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างมีระบบ ให้นิสิตเขียนรายงาน

1. มอบหมายให้นิสิตคิดหาหัวข้องานวิจัยโดยสืบค้นด้วยตนเองโดยมีอาจารย์ให้คำปรึกษา

1. ให้นิสิตทำโครงงานวิจัยและเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมในการทำงานวิชาการหรือวิจัย

1. ประเมินการสรุปประเด็นสำคัญและการนำเสนอผลของการสืบค้น

2. ประเมินรายงาน

1. ประเมินหัวข้อและโครงงาน

1. ประเมินกระบวนการทำงาน

2. ประเมินโครงงาน/รายงาน

4. ทำเป็น

4.1 มีทักษะทางวิชาชีพ: สามารถนำความ รู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานวิชาการ

4.2 มีทักษะทางการสื่อสาร: ใช้ภาษา เยอรมันได้ดีมาก สามารถนำเสนอผล งานทางวิชาการได้

4.3 มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ: ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมใน การสืบค้น วิเคราะห์ ติดตามความ ก้าวหน้าในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอผลงานวิชาการ

4.4 มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ: มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการ ศึกษาวิจัยและการประกอบอาชีพ

4.5 มีทักษะการบริหารจัดการ: สามารถ วางแผนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ให้นิสิตเขียนรายงานและนำเสนอผลงานทางวิชาการในรายวิชาต่างๆ

1. ให้นิสิตทำรายงานโดยสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เป็นภาษาเยอรมัน และนำเสนอผลงานเป็นภาษาเยอรมันทั้งรายงานปากเปล่า และรายงานข้อเขียน

1. ให้นิสิตสืบค้นข้อมูลทางสารสนเทศและนำเสนอผลการสืบค้นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. มอบหมายให้นิสิตเข้าร่วมอบรมหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์และสถิติ ทั้งที่จัดโดยคณะ/มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอก

1. มอบหมายให้นิสิตทำโครงงานวิชาการและวิจัย

2. มอบหมายให้นิสิตช่วยหลักสูตร/สาขาจัดกิจกรรมเชิงวิชาการ

1. ประเมินรายงานและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

1. ประเมินรายงานข้อเขียนและการนำเสนอปากเปล่า

1. ประเมินการนำเสนอผลงานโดยใช้สื่อสารสนเทศ

2. ประเมินรายงาน/ผลงานที่ผ่านกระบวนการสืบค้นข้อมูลทางสารสนเทศ

1. ประเมินการเข้าร่วมอบรมหรือกิจกรรมของนิสิตอย่างน้อย 1 กิจกรรม ก่อนสำเร็จการศึกษา

1. ประเมินกระบวนการทำงานและผลงาน โดยดูว่านิสิตสามารถทำงานและบริหารจัดการได้อย่างมีระบบ

2. ประเมินบทบาทในการมีส่วนรวมในกิจกรรมของหลักสูตร/สาขา

5. ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้

5.1 ใฝ่รู้: แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจาก แหล่งต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

5.2 รู้จักวิธีการเรียนรู้: รู้จักเทคนิค วิธี และกระบวนการเรียนรู้ และสามารถนำไป ใช้ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ อย่างเหมาะสม

1. ให้นิสิตทำรายงานหัวข้อต่างๆ ที่ตนสนใจ โดยให้นิสิตสืบค้นจากแหล่งต่างๆ เพิ่มเติมจากเนื้อหาหรือข้อมูลที่ได้รับในชั้นเรียน

1. ให้นิสิตทำรายงานหัวข้อต่างๆ ที่ตนสนใจ และนำเสนอผลการสืบค้นและรายงานทั้งข้อเขียนและปากเปล่า

1. ประเมินกระบวนการทำงาน

1. ประเมินกระบวนการทำงานได้แก่ การสืบค้นข้อมูล การนำเสนอผลงานปากเปล่าและรายงานข้อเขียน

6. มีภาวะผู้นำ: กล้าแสดงออก อดทน รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สุภาพ มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้นำกลุ่มกิจกรรม ได้ในระดับและสถานการณ์ที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของ ตนเอง ทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม

1. มอบหมายให้นิสิตทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกให้นิสิตมีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม

2. ให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของสาขาวิชาฯ โดยให้นิสิตรับผิดชอบงานบางส่วนที่ได้รับมอบหมาย

1. ประเมินกระบวนการทำงาน

2. ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมที่นิสิตมีส่วนรวมในการจัดกิจกรรมอย่างน้อย 1กิจกรรมก่อนสำเร็จการศึกษา

7. มีสุขภาวะ: รู้จักวิธีการ และดูแลสุขภาพ กายและจิตของตนเอง มีบุคลิกภาพที่ เหมาะสม ปรับตัวได้ ทนสภาพกดดันได้

1. มอบหมายให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมกับคณะหรือมหาวิทยาลัย

1. ประเมินกระบวนการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตอย่างน้อย 1 กิจกรรมก่อนสำเร็จการศึกษา

·

8. มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ: มีจิด สำนึกห่วงใยต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสมบัติ มีจิตอาสา ไม่ดูดาย มุ่งทำประโยชน์ให้สังคม

9. ดำรงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์: ตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม สามารถทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่มีวัฒนธรรมแตกต่างโดยตระหนักถึงคุณค่าแห่งความเป็นไทย

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping)

( ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา ( ความรับผิดชอบรองของรายวิชา

รายวิชา

(ทุกรายวิชาในหลักสูตร)

มาตรฐานผลการเรียนรู้

1. มีความรู้

2. มีคุณธรรม

3. คิดเป็น

4. ทำเป็น

5. ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้

6. มีภาวะผู้นำ

7. มีสุขภาวะ

8. มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ

9. ดำรงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

รายวิชาบังคับ (แผน ก แบบ ก2)

2232607 ADV GER GRAMMAR

2232608 GER LIT THEO CRIT

2232660 POL SOC CUL GER

2232662 INDEPENDENT STUDY

2232752 RESEARCH METHOD

รายวิชาบังคับ (แผน ข)

2232607 ADV GER GRAMMAR

2232608 GER LIT THEO CRIT

2232660 POL SOC CUL GER

2232752 RESEARCH METHOD

รายวิชาเลือก (แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข)

2232631 GER TEXT LING

2232635 SEM TOP GER LANG

2232637 GER STYL RHET

2232640 MASTER GER LIT

2232644 SEM TOP GER LIT

2232645 SEM AUTHOR GER SPK

2232652 SEM TOP GER CUL

2232656 GER FGN LANG I

2232657 GER FGN LANG II

2232658 GER LIT TRANS

2232659 GER NON LIT TRANS

2232661 GER WORLD TODAY

วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก2

2232812 THESIS

รายวิชาค้นคว้าอิสระ (แผน ข)

2232750 SPECIAL RESEARCH

2232896 COMPREHENSIVE EXAM

กิจกรรมนอกหลักสูตร (บังคับ)

หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)

ระดับปริญญาตรี การประเมินผลรายวิชาใช้สัญลักษณ์ A B+ B C+ C D+ D และ F หรือใช้สัญลักษณ์ S หรือ U

( ระดับบัณฑิตศึกษา การประเมินผลรายวิชาใช้สัญลักษณ์ A B+ B C+ C D+ D และ F หรือใช้สัญลักษณ์ S หรือ U ส่วนวิทยานิพนธ์ใช้ ดีมาก ดี ผ่าน และตก

2.กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต

ดูจากคะแนนสอบข้อเขียน สอบปากเปล่า ประเมินการบ้าน ประเมินรายงาน การนำเสนอปากเปล่า

3.เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

3.1หลักสูตรระดับปริญญาตรี

ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำ 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)

เกณฑ์อื่นๆ ..............................................................................................................................................

3.2หลักสูตรระดับปริญญาโท

แผน ก แบบ ก1

เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า

การเผยแพร่วิทยานิพนธ์

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)

เกณฑ์อื่นๆ ......................................................................................................................................

(แผน ก แบบ ก2

(ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)

(เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า

(การเผยแพร่วิทยานิพนธ์

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม(Proceedings)

เกณฑ์อื่นๆ ......................................................................................................................................

(แผน ข

(ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)

(สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่า

การเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าอิสระ

สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ข กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ผลงานการค้นคว้าอิสระของนิสิตต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)

เกณฑ์อื่นๆ ......................................................................................................................................

3.3หลักสูตรระดับปริญญาเอก

แบบ 1

สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ

สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying exam)

เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า

การเผยแพร่วิทยานิพนธ์

หลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์กายภาพ

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือยอมรับให้ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ จำนวน 2 ฉบับ ซึ่งต้องเป็นวารสารระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 ฉบับ

หลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือยอมรับให้ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการอย่างน้อย 2 ฉบับ ซึ่งต้องเป็นวารสารที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) การตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือเป็นวารสารทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

เกณฑ์อื่นๆ ......................................................................................................................................

แบบ 2

ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)

สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ

สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying exam)

เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า

การเผยแพร่วิทยานิพนธ์

หลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์กายภาพ

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือยอมรับให้ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 1 ฉบับ

หลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการอย่างน้อย 1 ฉบับ ซึ่งต้องเป็นวารสารที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือเป็นวารสารทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

เกณฑ์อื่นๆ ......................................................................................................................................

3.4 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำ 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)

เกณฑ์อื่นๆ .............................................................................................................................................

หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่

1.1 กำหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาอาจารย์ใหม่ซึ่งจัดโดยสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้อาจารย์ใหม่เข้าใจในพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนนโยบายและโครงสร้างการบริหารงานด้านต่างๆ

1.2 กำหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมการสัมมนาคณะอักษรศาสตร์ประจำปี เพื่อให้ทราบถึงนโยบายของคณะฯ

1.3 แนะนำหลักสูตรและนโยบายของสาขาวิชาฯ ให้แก่อาจารย์ใหม่

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล

2.1.1 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

2.1.2 สนับสนุนการศึกษาดูงานตลอดจนการทำวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพื่อให้คณาจารย์นำความรู้ที่ได้จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ

2.2.1 สนับสนุนให้คณาจารย์ขอทุนวิจัยจากคณะ มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก

2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ได้รับทุนไปเสนอผลงานในระดับนานาชาติ

2.2.3 สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายระหว่างคณาจารย์ของหลักสูตรและนักวิชาการจากสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ

2.2.4 ให้คำปรึกษาแก่คณาจารย์เกี่ยวกับกระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการ

หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร

1.การบริหารหลักสูตร

ใช้ระบบประกันคุณภาพหลักสูตร CU-CQA / AUN (Asian University Network) โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดูแลและกำกับการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย

2.การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน

2.1

การบริหารงบประมาณ

หลักสูตรจัดทำแผนโครงการต่างๆ ผ่านหัวหน้าภาควิ�