712 VOITH hidraulicni prenosnik

Download 712 VOITH hidraulicni prenosnik

Post on 25-Jul-2015

384 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>Zatitni termostat: Metalflex IT 186, 0-120 C POGONSKO UPUTSTVO ZA VOITH - PRENOSNIK SNAGE TIP ' ' T-211-r</p> <p>SADRAJ: t 1.1. 1.2. 1.3. 1.5.1. 1.3.2. 1./+-.1, 1.4.2. 1.4.3. ' 1.5. 1.6. 1.7. 2.1. 2.2. ?A /i s 2.5. 3. 3.1. 3.2. . Slike: Pogled na pronornik r^n^r .. Oneeni to Montaa Unravljan je Rad u nmznom hodu Ukljuivanje nre n o r- r i k a- viu' a- i n k I. j 11 ivan.ie .... Ukljuivanje hodova Iz i ukl/u"ivan je reguli tom Primarni ure !a,i rcinila t ora Mehaniki mjenja Tok n.ilo, urod nj z*i s-robac i varij^ Ureaji 7? upravi jan.ie Ureaji za kontrolu Podmazi vanje Z&amp;kretn*i ureaj Kukovanje Priprema za vo.'nju Pokretanje Vonja na pruzi l ^cn jena n^.'.Ta vc uukovaaje U r.udi, no ; r-hn ; Vonja u hl* In^rn rl -ir ji r !"&gt; . - 1 ''Vi '.. - 1 vif</p> <p>Pogled na Voith prenosnik snage T211r</p> <p>10 513 523 803 804 6x 7x</p> <p>Slika 1. Pogled spreda Pogon Pretlani ventil napojne pumpe Pretvarani ventil upravljake pumpe Otvor za punjenje uljem Otvor za ispust ulja Mjesto za mjerenje pritiska napojne pumpe iza izmjenivaa topline Mjerno mjesto za pritisak ulja za podmazivanje</p> <p>Pogled na VOITH- Prenosnik snage T 211 r</p> <p>20 30 38 512 574 60 62 66 801 802 805 2x 3x 4x</p> <p>Slika 2. Pogled odostraga Zagon Ureaj za prebacivanje Tast ventil Prikljuak za hladnjak Prikljuak od hladnjaka Upravljaki ureaj Regulator prebacivanja Brzi - u ventil Mjera koliine ulja Filter odzraiva Utina spojka elektrtinog oienja Primar - Tlak upravljanja na regulator prebacivanja Primar - Tlak upravljanja II na brzi -u- ventil Primar - Tlak upravljanja II nakon brzog -u-ventila</p> <p>1. Opis1.1. OpenitoVOITH - Hidrauliki prenosnik snage T211r je aoutomatski strujni prenosnik, koji je specijalno razvijen za prenos snage izmeu motora i pogonskih osovina kod inskih vozila. Vaniji dijelovi su mu: hidrodinamiki pretvara momenta po principu prof. Fttinger i hidraulika spofjka. Prijenos sile vri se pomou pogonske tekuine (mineralno nije). Hidrodinamiki pretvara momenta sastoji se od jednog pumpnog kola, jednog turoinskog kola i fiksnog usmjerenog kola. U dijelu koji preuzima snagu, pumpnom kolu, pretvara se meharika energija diesel motora u energiju strujanja. U turbinskorn kolu, se zaokretanjem i usporavajem same tekuine, ponovo dobiva mehanika energija. Zakretni momon koji se dobiva u turbinskorn kolu ovisi o stupnju zakretanja pogonske tekuine. Zakretanje sase tekuine a time moment turbine je najvei kad se turbina ne okree i pada sa poveanjem broja okretaja motora. Usmjereno kolo, kao trei vani dio hidrodinamikog pretvaraa momenta ima zadau da odri dotok ka pumpi stalnim, neovisno o odlaznoj struji iz turbinskog kola, tako da preuzimanje snage na pumpnom kolu ne ovisi o broju okretaja turbiinskog kola. Usmjerno kolo omoguava na ovaj nain pretvaranje momenta i preuzima razliku momenta izmeu pumpnog i turbinskog kola. Hidrodinamika spojka se sastoji od pumpnog kola i turbinskog. Zato su preuzeti i predani momemt isti. Nasuprot pretvarau momenta hidrulika spojka ima vii hidrauliki stupanj iskoritenja. Pretvara momenta u I hodu i hidraulika spojka u II hodu je u pojedinom trenu dio ukupnog podruija brzine. automatski je odreeni kruni tok u pogonu, koji kod odreene vozne brzine i poloaja prebacivaa smera, prenosi optimalnu snagu. Ukljuivanje i iskljuivanje vrsi se neovisno o brzini vonje i preuzimanju snage od motora, punjenjem i pranjenjem odreenog krunog toka. Osim toga tok snage se ne prekida kod ukljuivanja i iskljuivanja, a punjenje i pranjenje krunog toka se prekida. Napojna pumpa, to je sa primarne strane pogonjena zupasta pumpa, napaja ukljueni hidrauliki kruni tok i osigurava u njemu pritisak. Neki zupanici nalaze se stalno u zahvatu. Ovim isto hidraulinim naimom rada VOTH prenosnik snage ne zahteva nikakve mehanike elemente za prebacivanje, ime se postie visoka pogonska sigurnost i nema odravanja. Zbog kompaktne izrade, motor i prenosnik snage spojeni su prirubnicama (bez kardana), potrebno je vijani spoj elastine spojke na prenosniku snage privrstiti sa zamanjakom motora kroz montani otvor (vidi sliku 1a i lb).</p> <p>Slika la Zatvoreni montani otvor vidi strelicu.</p> <p>Slika lb Montani otvor poklopac skinut.</p> <p>1.2 Montaa (Shema upravlajnja 3.285.145)Pogonska osovina koju pogoni motor, pogoni dalje zupanik 101 i mali zupanik 102 i preko njih primarnu osovinu 103. Na primarnoj osovini l03 privreno je pumpno kolo 111pretvaraa momenta 11 i primarno kolo spojke 151 od spojke 15. Turbinsko kolo 112 pretvaraa 11 i sekundarno kolo spojke 152 od hidraulike spojke 15; uvreni su na sekundarnoj osovini 23. Tako e se prenositi momen kod napunjenog pretvaraa 11 na turbinsko kolo 112 i kod napunjeno spojke na sekundarno kolo spojke 152, zakretni moment e se prenositi preko sekundarne osovine 23 i zupanika mehanikog mjenjaa na pogonjenu osovinu 20. Kod smjera okretanja A (kad se pogonski i pogonjeni dio okreu u istom smislu) zakretni e se momerit prenositi uz ukljuenu spojnicu 310 sa sekundarne osovine 23 preko zupanika 232/201 na pogonjenu osovinu 20. Kod smjera okretanja B (kad se pogonski i potonjeni dio okreu u suprotnom smislu) zakretni e se moment prenositi uz ukljuenu spojnicu 310 sa sekundarne osovine 23 preko zupanika 231/221 na meuosovinu 22, a odatle preko zupanika 222/201 na pogonjenu osovinu 20. Slijedea tabela daje nam prikaz ukljuenih zupanika kod oba smera vrtnje. smer okretanja pogonjene osovine zupanici u zahvat pod optereenjem A 2 101/102 parovi zupanika u zahvatu 232/201 231/22 222/201 B 3 101/102</p> <p>1.3. Upravljanje 1.3.1. Podeavanje prenosnika u praznom hodu (Shema upravljanja 3.285.-1345)Kad motor ne radi, pretvara momenta 11 i spojka 15 su ispranjene i ulje u vodovima nema pritiska. Pogonski zupanik 101 preko zupanika 515 pogoni preko zupanika 516 napojnu pumpu 51 i upravljaku pumpu 52. Napojna pumpa 51 usisava ulje preko sitastog filter 561 i napojnog voda 511 iz kartera i taloi ga preko uljnog voda 512 kroz hladnjak 57, sitasti filter 562 i voda 574 do upradljakog 60. Iz cijevovoda 512 vodi prikljuak na pretlani ventil 513. Prekomjerna koliina ulja vraa se preko voda 514 i 511 ponovo u napojnu pumpu. Iz hladnjaka ulja 57 preko voda 521 ohlaeno ulje ide u upravljaku pumpu 52. Ona napaja uljem za upravljanje preko voda 522, pretlanog ventila 523 i voda 606, rerulator prebacivanja 62. Suviak ulja ide preko voda 524 u kuite prenesnika 58.</p> <p>1.3. Ukljuivanje prenosnika - vua - iskljuivanje (Shema upravljanja 3.285-1346)Prenosnik snage je ukljuen, kada ce pomou voznog prekidaa odzrai vod 603 (prikljuak 6). Klip 602 se pomakne do graninika i pritisne glavni klip upravljakog ureaja 601 u poloaj hod I. Sada moe ulje iz napojne pumpe 51 kroz vod 574 i preko voda 114 ulaziti u pretvara 11. Istovremeno se glavnim klipom 601 zatvori izlazni vod 115 i napuni se pretvara 11. Automatsko prebacivanje iz hoda I u hod II (vidi 1.3.3.) vri se tako da se glavno klip 601 potisne u krajnji poloaj, pomou ulja iz voda 607 (vidi emu upravljanja 3.285-1347. Zatvori se ulazni vod 114 i otvara se izlazni vod 115, pretvara 11 se tako isprazni. Ulje koje ulazi u vod 574 ulazi preko ulaznog vola 154 u spojku i hidraulika se spojka napuni uljem. Kroz dva ispusna otvora 153 izvjesna koliina ulja, zbog hlaenja, izlazi u karter prenosnika. Prenosnik se iskljuuje, kada je vozni prekidne u "nul - poloaju" i time se odzrai vod 603 (prikljuak 6). Glavni klip 601 i klip 602 se pomou opruge pitiskuju u izlazni poloaj (prazan hod). Time se zatvori dovod ulja u pretvara 11 i spojku 15 kao i u vod 627, pretvara 11 se isprazni kroz vol 115 a spojka 15 kroz dva ispusna otvora 153. Prenosnik je iskljuen.</p> <p>1.3.3 Ukljuivanje holova, iz i ukljuivanje regulatora(Vidi skucu preseka regulatora 3.285-1344 i shema upravlajnja dopuna) Automatsko uk1juivanje hodova vri se pomou regulatora 62, koji u ovisnosti o voznoj brzini i broju okretaja motora i odgovarajuoj vunoj sili hoda II ukljuuje hod I, ako treba. Regulator pogoni zupanik 232, tako da su utezi 621 ovisni o sekundarnom broju okretaja tj. o brzini vonje i aksijalnoj sili deluju na upravljaki svomjak 622. Istovremeno na upravljaki svornjak 622 djeluje (nasuprot djelovanju utega) preko poluge 623, sila opruge 625, iji se prednapon mijenja ovisno o broju okretaja motora na koji deluje primarni ureaj 65. Taka kada se prebacuje, odreena je protiv silom opruge 625. Kod odreene brzine, akijalna sila leteeg utega 621 i opruga 625 deluje na upravljaki svornjak 622 i pomakne ga tako da se oslobodi prolaz ulja u vodovima 606 i 626. Kroz uljni vod 626, prigunica 662 i uljni vod 627 ulazi ulje u upravljaki ureaj 60. Time se glavni klip 601 pomakne, iz poloaja hod I u poloaj hod II. Konstruktivno predvieno preklapanje uljnih krugova i podeavanje prigunoca 662 i 605 omoguuju momentalno podeavanje glavnog klipa 601 i optimalni tok vune sile. Istovremeno ulje tee vodovima 627, 664 i 665 ka brzom - u - ventilu 66, koji je ugraen u regulator 62. Preko nepovratnog ventila 663 podesi se klip 661 obzirom na oprugu 666. Time se oslobodi prolaz na priguenom ulju kroz uljne vodove 626, 664 i 627 u upravijaki ureaj 60. Time se ostvaruje, kod ukljuivanja prenosnika snage u red brzina, preko toko ukljuivanja hod II, "brzo ukljuivanje."</p> <p>Regulator je tako podeen, da se kod neto manje brzine vri povratno prebacivanje unazad prije nego samo prebacivanje. Time se sprijeava "ljuljanje" izmeu hodova kod vonje u podruju toke prebacivanja. Regulator je i tokom vonje sa iskljuenim prenosnikom snage u zahvatu sa sekundarnim zupanikom. Kad se prenosnik ukljuuje tokom vonje uvijek je ukljuen pravilan hod.</p> <p>1.3.4. Primarni ureaj regulatoraPreko primarnog ureaja 65 utjee se na poloaj toke prebacivanja. Klip 655 primarnog ureaja 65 tiska se na: njegovo mjesto pomou zraka iz voda 654 u ovisnosti o ukljuenom stupnju optereenja (broj okretaja motora) i pomou opruge 625 koja je kod djelominog optereenja manje prednaprenuta, tako da se prebacivanje izvri ranije kod djelominog optereenja nego kod punog optereenja.</p> <p>1.4. Mehaniki menjanja 1.4.1. Tok sile, ureaj za prebacivanjeTablica u poglavlju 1.2. daje nam pregled sile u mehanikom mjenjau u oba smjera okretanja. Odabrani smjer okretanja A ili B, vri se iz vozila, vidi se na napravi za prebacivanje 30, gde se moe i runo vriti. Spojnica 310 i zupanici 231 i 232 imaju na sebi kande da bi se lake zahvatili. Spojnica 310 se pokree pomou letve 308, klipa 307 i podesivog kuglinog leaja 309. Pomou zraka iz voda 301 pokree se spojnica 310 u zahvat sa zupanikom 232 (smjer okretanja A) a pomou zraka iz voda 302 u zahvat sa zupanikom 231 (smjer okretanja B). U napravi za prebacivanje 30 nalazi se naprava za trenutno prebacivanje. Ona se sastoji od opruge 303, koja tiska letvu 308 do graninika. Zauzimanje jednog meu poloaja nije mogue jer djeluje sila od kolenaste poluge i opruge. U meu poloaj moe ne staviti samo mehaniki. Ako tokom prebacivanja nestane zraka spojnica 310 zauzima novi ili sari krajnji poloaj. Ako tokom prebacivanja doe zub na zub, automatski djeluje zakretni ureaj 90 (vidi poglavlje 1.7.) koji zakrene sekund osovinu 23 i spojnicu 310 i tako spojnica ue u zahvat.</p> <p>1.4.2.</p> <p>Ureaji za upravljanje</p> <p>Magnetni ventili za prebacivanje mehanikog menjaa ugraeni su kod vozaa u vozilu i njima se upravlja pokretanjem ruice za prebacivanje.</p> <p>1.4.3.</p> <p>Ureaji za kontrolu</p> <p>Ako se izvri ono sto je propisano u poglavlju 2.4. mehaniki mjenja mora biti ukljuen. Izvrenje propidanih zahvata kontroliraju razni kontrolni ureaji, koji su prema elji naruioca raznih izvedbi i ukljuenja. Tast ventil Tast ventil 38 sprijeava prebacivanje mehanikog menjaa dok se vozilp kree (kontrola mirovanja). Kada vozilo stoji i izvreno je prebacivanje zrak struji kroz vod 301 ka tast ventilu. Klip 383 se pomakne u krajnji poloaj a ticalo tast ventila 385 stoji na meuosovini 22. Sada se podigne tanjur ventila 384 i zrak ima prolaz u vod 382. Iz voda 382 ide u magnetne ventile u vozilo i odatle kroz vod 30l odnosno 302 ide u napravu za prebacivanje 30. Ako se vozilo kree (dakle osovina 22 se okree) savine se ticalo tast ventila 385 i ostane u poetnom toloaju. Zbog toga se tanjir ventila 384 ne podigne i zrak ne moe ui u vod 382. Time je vod 382 odzraen. Treba prekinuti zahvat prebacivanja, zustaviti vozilo, te ponovo prebaciti. Pokaiva krajnjeg poloaja (vidi shemu oienja 3.295-1349 u dodatku) U napravi za prebacivanje 30 ugraena je dvostruka poluga koja u jednom od dva krajnja poloaja dodiruju prekida (kontakt) 305. Tako se preko kontakata 305 vidi kada je poluga u krajnjem poloaju a istovremeno se spreava ukljuivanje motora dok prebacivanje nije izvreno (zatvoren dovod goriva). Preko kontakata prekida 305 magnetnog ventila u vozilu odzrai se vod 305 i magnetskog ventila u vozilu odzrai se vod 381 kada je prebacivanje izvreno. Svaki krajnji poloaj spojnice 31 oznaen je na poluzi za runo prebacivanje naprave na prebacivanej 30.</p> <p>Zabravljenje u srelnjem poloaju Mogue je zabravljenje u srednjem poloaju naprave za prebacivanje 30. Prilikom postavljanja zatika za zabravljenje 304 u utor, a letva 3o8 je u srednjem polozriju, ukljui se kontaktni prekida 306, koji mora sprijeiti startanje motora preko sistema za upravljanje vozilom (vidi shema oienja 3.285-1349).</p> <p>1.5- HlaenjeUlje se grije u uljnim vodovima i zato se mora hladiti. Ono cirkulira iz hidraulinog krunog toka kroz labirintne brtve pretvaraa 11 i spojke 15, kod spojke jo dodatno kroz ispusne otvore 153, do uljnog kartera, dalje ga napojna pumpa 51 tlai kroz hladnjak 57 i ohlaeno kroz vod 574, ureaj za upravljanje 60 i vod 114 odnosno 154 u hidrauliki kruni tok. Kod rada u praznom hodu kroz ispusne otvore na glavnom klipu 601, tee izvjesna koliina ulja u karter. Za kontrolu temeperatura ulja hidraulinog prenosnika snage mora u vozilu biti ugraen jedan kontrolni ureaj (vidi dodaci prenosnika snage 3.205-28.1). Temperatura ulja iznad 105C, ako se temperatura meri u vodu 512 prije hladnjaka, uzrokuje prijevremeno starenje ulja i treba izbjegavati dui rad sa hidraulikim prenosnikom snage uz temperaturu ulja viom od 105C. u vodu 512 prije hladnjaka, uzrokuju prij;ovr'tr&lt; r,o s' a rt.'rije ulja i treba izbjegavati duri raci sa li i Irauli' kim : - r norai i kom sna iz tem perature ulja virim o i lo^'C. 1.6. Podmazivanje Svi kuglini leajevi i zahvat zupanika hidraulinog prenosnika snage podmazuju se sa filtriranim uljem, koje i prenosi snagu. Kod startanja motora napojna pumpa 51 napaja uljem za podmazivanje a u pogonu pomae joj i skundarna puma za podmazivanje 54. U sluaju kada se vozilo lepa, a mehaniki menja nije u srednjem poloaju, motor ne radi, samo sekundarna pumpa 54 podmazuje ureaje, vidi 3.6 prevoenje u hladnom stanju. Prekomerna koliina ulja za upravljanje preko pretlanog ventila 523 i voda 424 ide na mazjue mesto 58. Kod ukljuenog prenosnika dobavlja sekundarna pumpa 54 ulje za podmazivanje. Sekundarna pumpa za podmazivanje 54 die ulje preko sitastog filtera 563 i voda 542, voda 543 i 524 do mesta podmazivanja 58. Kod prevoenja (lepanja) radi samo sekundarna pumpa za podmazivanje.</p> <p>1.7.Zakretni ur...</p>