3i kongress

Download 3i kongress

Post on 13-May-2015

541 views

Category:

Education

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Starpnovadu bibliotēku projekts

TRANSCRIPT

  • 1.Ezernieku pagasts Fotogrfs Uldis Peahttp://avio.posterous.com/

2. REALIZTJIEzernieku, Kursu, Pres un Uglesbibliotkassadarbbar pagastuiedzvotjiem http://avio.posterous.comEzernieku pagasts Fotogrfs Uldis Pea / 3. PROJEKTA MRI (1)1. Stiprint bibliotekru kapacitti un potencilu vietjs sabiedrbas iesaistanai vietj satura veidoan, lai atspoguotu kopienas unikalittihttp://avio.posterous.comEzernieku pagasts Fotogrfs Uldis Pea 4. PROJEKTA MRI (2)2. Veicint vietjskopienas prstvjuradoo izpausmju attstbu3. Atspoguot vietjskopienas notikumu hronikubibliotku portl4. Popularizt projekta aktivittes http://avio.posterous.com Ezernieku pagasts Fotogrfs Uldis Pea 5. MRGRUPAS1.Tie mrgrupa:pagasta jaunieipieauguo intereu grupasbibliotekri2. Netie mrgrupa:vietj sabiedrba bibliotkas lietotjiattlintie lietotji citi bibliotku bibliotekriFoto no Kursu pagasta bibliotkas informcijas centra novadptniecbas krjuma 6. PILOTAKCIJAProjekta centrl aktivitteir pilotakcija 3i,kuras laik paredztsiesaistt vietjos entuziastuscaur fotogrfiju uzemanu,ieraudzt un nofikst vietjs kopienas savdabbu un unikalittiFoto no Kursu pagasta bibliotkas informcijas centra novadptniecbas krjuma 7. REZULTTI (1) Jauniei - saturiski pavada brvo laiku - apzins savas neizpausts emocijas - iegst jaunas zinanas, pieredzi un iemaas fotografan, filman un materilu datorapstrd - saem sabiedrbas atzinbu Foto no Pres pagasta bibliotkas informcijas un novada izptes centra novadptniecbas krjuma 8. REZULTTI (2) Intereu grupas- neizmantojot savuspersoniskos ldzekus,attsta rados spjas- fotografjot, filmjot unapstrdjot materiludod iespju to ieraudztattlintiem lietotjiem Foto no Pres pagasta bibliotkas informcijas un novada izptes centra novadptniecbas krjuma 9. REZULTTI (3) Saemt tehnika- nodroina audiovizulsinformcijas pieejambudadu vecuma un grupuiedzvotjiem- papildina novadptniecbas krjumuun dod iespju prezenttvideomaterilusFoto no Pres pagasta bibliotkas informcijas un novada izptes centra novadptniecbas krjuma 10. REZULTTI (4) Nostiprinta ciekasadarbba starp vietjmiestdm un nevalstiskajmorganizcijm, stiprints bibliotkas tls Bibliotkas esoie un potencilie lietotjiizmanto realizt projekta ieguvumus Attlintiem lietotjiem nodrointavietjs kopienas satura piekuve internetavidFoto no Pres pagasta bibliotkas informcijas un novada izptes centra novadptniecbas krjuma 11. REZULTTI (5) Koli ieguvui pieredzi un zinanas, kas iegtas bibliotekru seminros, publikcijs un Latvijas bibliotku portl, lai ktu par jaunu pakalpojumu iniciatoriem savs vietjs kopiens Foto no Pres pagasta bibliotkas informcijas un novada izptes centra novadptniecbas krjuma 12. FINASJUMSTIEK IZLIETOTS (1) Iedzvotju unbibliotekru apmcbaiDigitl fotogrfiju apstrde(Ezerniekos, Pr, Ugl) un Filmana un video materilu apstrde (Kursos) Reprezentcijas un ar reklmusaisttiem izdevumiemFoto no Ugles pagasta bibliotkas novadptniecbas krjuma 13. FINASJUMSTIEK IZLIETOTS (2) A4 foto printera,fotoaparta, rj ciet diska,DVD atskaotja un TV ekrnaiegdei Ezernieku pagasta bibliotkai Fotoaparta, videokameras, DVDatskaotja un TV ekrna iegdeiKursu pagasta bibliotkai informcijas centramFoto no Ugles pagasta bibliotkas novadptniecbas krjuma 14. FINASJUMSTIEK IZLIETOTS (3) Fotoaparta,projektora un TViegdei Pres pagasta bibliotkai informcijas un novada izptescentram Spogukameras un A3 fotoprinteraiegdei Ugles bibliotkai Foto no Ugles pagasta bibliotkas novadptniecbas krjuma 15. NC UN JAUT MUMS ! Ezernieku pagasta bibliotkas vadtkai LIDIJAI IGAUNEIUgles pagasta bibliotkas vadtjai INESEI RUMPAIPres pagasta bibliotkas informcijasun novada izptes centra vadtjaiVALDAI DZELZKALJAIKursu bibliotkas - informcijas centravadtjam MRTIAM LAGZDONAMLAI MUMS UN JUMS VEICAS! Paldies! Foto no Ugles pagasta bibliotkas novadptniecbas krjuma 16. Latvijas bibliotekru 10.kongres Rg2011.gada 12.-13.aprlFoto no Ugles pagasta bibliotkas novadptniecbas krjuma