2016, 2017 - court.za.gov.mncourt.za.gov.mn/upload/medee.pdf · Завхан аймаг дахь...

of 15 /15
ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА. Нэг: Завхан аймгийн эрүү, иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2016, 2017 оны хагас жилийн шүүн таслах ажлын харьцуулсан тайлан /мэдээ/ 1.1 Эрүүгийн хэрэг Завхан аймгийн эрүү, иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх нь 2017 оны эхний хагас жилд анхан шатны шүүхүүдээс нийт 21 эрүүгийн хэрэг хүлээн авч, 2016 оны үлдэгдэл 7 хэргийг оролцуулан нийт 28 эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд байснаас 2 хэргийн оролцогч давж заалдах гомдлоосоо татгалзаж, 22 хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, одоо 4 хэргийн үлдэгдэлтэй байна. Давж заалдах шатны шүүх хянан шийдвэрлэсэн хэргийг шүүхүүдээр харьцуулбал: Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээс 72.7 хувь буюу 16 хэрэг, Тосонцэнгэл сум дахь Сум дундын шүүхээс 27.3 хувь буюу 8 хэргийг давж заалдах журмаар хянан шийдвэрлэжээ. Шийдвэрлэсэн нийт 22 хэргийн 13.6 хувь буюу 3 хэргийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулж, 54.5 хувь буюу 12 хэргийн шийдвэрийг хэвээр үлдээж, 31.9 хувь буюу 7 хэргийн шийдвэрийг хүчингүй болгож анхан шатны шүүхээр дахин шийдвэрлүүлэхээр хэргийг буцаасан байна. Хүлээж авсан хэргийг шийдвэрлэсэн байдлыг хүснэгтээр үзүүлбэл: Шүүхийн нэр Хүлээж авсан нийт хэрэг /тоо/ Давж заалдах гомдлоосоо татгалзсан Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд байгаа хэрэг Хянан шийдвэрлэсэн хэрэг Үүнээс Хэвээр /тоо, хувь/ Өөрчлөлт орсон /тоо, хувь/ Хүчингүй болсон /тоо, хувь/ Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 20 хэрэг 2 хэрэг 3 хэрэг 15 хэрэг 9 буюу 60 хувь 2 буюу 13,3 хувь 4 буюу 26.7 хувь Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын шүүх 8 хэрэг - 1 хэрэг 7 хэрэг 3 буюу 42.8 хувь 1 буюу 14,4 хувь 3 буюу 42.8 хувь Нийт 28 хэрэг 2 хэрэг 4 хэрэг 22 хэрэг 12 хэрэг буюу 54.5 хувь 3 хэрэг буюу 13.6 хувь 7 хэрэг буюу 31.9 хувь

Upload: others

Post on 07-Jan-2020

8 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 2016, 2017 - court.za.gov.mncourt.za.gov.mn/upload/medee.pdf · Завхан аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээс

ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА.

Нэг: Завхан аймгийн эрүү, иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2016, 2017 оны хагас жилийн шүүн таслах ажлын харьцуулсан тайлан /мэдээ/

1.1 Эрүүгийн хэрэг

Завхан аймгийн эрүү, иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх нь 2017 оны эхний хагас жилд анхан шатны шүүхүүдээс нийт 21 эрүүгийн хэрэг хүлээн авч, 2016 оны үлдэгдэл 7 хэргийг оролцуулан нийт 28 эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд байснаас 2 хэргийн оролцогч давж заалдах гомдлоосоо татгалзаж, 22 хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, одоо 4 хэргийн үлдэгдэлтэй байна.

Давж заалдах шатны шүүх хянан шийдвэрлэсэн хэргийг шүүхүүдээр харьцуулбал:

Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээс 72.7 хувь буюу 16 хэрэг, Тосонцэнгэл сум дахь Сум дундын шүүхээс 27.3 хувь буюу 8 хэргийг давж заалдах журмаар хянан шийдвэрлэжээ.

Шийдвэрлэсэн нийт 22 хэргийн 13.6 хувь буюу 3 хэргийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулж, 54.5 хувь буюу 12 хэргийн шийдвэрийг хэвээр үлдээж, 31.9 хувь буюу 7 хэргийн шийдвэрийг хүчингүй болгож анхан шатны шүүхээр дахин шийдвэрлүүлэхээр хэргийг буцаасан байна.

Хүлээж авсан хэргийг шийдвэрлэсэн байдлыг хүснэгтээр үзүүлбэл:

Шүүхийн нэр

Хүл

ээж

авса

н н

ийт

хэрэг

/то

о/

Давж

заа

лд

ах

гом

дл

оосоо

татг

ал

зсан

Хэр

эг

хянан

ший

двэрл

эх

аж

ил

ла

гаан

д б

айга

а

хэрэг

Хянан ш

ий

двэр

лэсэн

хэрэг

Үүнээс

Хэвээр

/то

о, хувь/

Өөрчл

өл

т о

рсон

/тоо, хувь/

Хүчин

гүй б

ол

сон

/тоо, хувь/

Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн

хэргийн анхан шатны шүүх

20 хэрэг 2 хэрэг 3 хэрэг

15 хэрэг

9 буюу 60 хувь

2 буюу 13,3 хувь

4 буюу 26.7 хувь

Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь

сум дундын шүүх

8 хэрэг - 1 хэрэг

7 хэрэг

3 буюу 42.8 хувь

1 буюу 14,4 хувь

3 буюу 42.8 хувь

Нийт 28 хэрэг 2 хэрэг

4 хэрэг

22 хэрэг

12 хэрэг буюу 54.5 хувь

3 хэрэг буюу 13.6

хувь

7 хэрэг буюу 31.9 хувь

Page 2: 2016, 2017 - court.za.gov.mncourt.za.gov.mn/upload/medee.pdf · Завхан аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээс

2016 оны хагас жилийг 2017 оны мөн үетэй харьцуулбал /графикаар/

Хэргийн шийдвэрлэлтийг 2016 оны хагас жилийг 2017 оны мөн үетэй харьцуулбал /графикаар/

1.2 Иргэний хэрэг

Завхан аймгийн Эрүү, иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх нь 2017 оны эхний хагас жилд анхан шатны шүүхүүдээс нийт 21 иргэний хэрэг хүлээн авч, 2016 оны үлдэгдэл 1 хэргийг оролцуулан нийт 22 иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд байснаас 1 хэргийн оролцогч давж заалдах гомдлоосоо татгалзаж, 19 хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, одоо 2 хэргийн үлдэгдэлтэй байна. Давж заалдах шатны шүүх хянан шийдвэрлэсэн иргэний хэргийг шүүхүүдээр харьцуулбал:

0

5

10

15

20

25

30

Нийт хүлээж авсан хэрэг Шийдвэрлэсэн

хэрэг адил шатны өөр шүүхэд шилжүүлсэн

Үлдэгдэл хэрэг давж заалдах

гомдлоосоо татгалзсан

28

35

0 4

2

24 21

0 3

0

2017 2016

0

10

20

Хэвээр баталсан

Өөрчлөлт оруулсан

Хүчингүй болгосон

10

4 7

12

3 7

2016 онд 2017 онд

Page 3: 2016, 2017 - court.za.gov.mncourt.za.gov.mn/upload/medee.pdf · Завхан аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээс

Завхан аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээс 68.4 хувь буюу 13 хэрэг, Тосонцэнгэл сум дахь Сум дундын шүүхээс 31.6 хувь буюу 6 хэргийг давж заалдах журмаар хянан шийдвэрлэжээ.

Шийдвэрлэсэн нийт 19 хэргийн 31.6 хувь буюу 6 хэргийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулж, 52.6 хувь буюу 10 хэргийн шийдвэрийг хэвээр үлдээж, 15.8 хувь буюу 3 хэргийн шийдвэрийг хүчингүй болгож анхан шатны шүүхээр дахин шийдвэрлүүлэхээр хэргийг буцаасан байна.

Хүлээж авсан хэргийн шийдвэрлэсэн байдлыг хүснэгтээр үзүүлбэл:

Шүүхийн нэр

Хүл

ээж

авса

н н

ийт

хэр

эг

/тоо

/

Да

вж

заал

дах

гом

дл

оосо

о

татг

ал

зсан

Хэр

эг

хянан

ши

йд

вэрл

эх

аж

ил

ла

гаа

нд

ба

йга

а х

эр

эг

Хяна

н

ши

йд

вэрл

эсэн

хэр

эг

Үүнээс

Хэвээр

/тоо

, хувь/

Өө

рчл

өл

т о

рсо

н

/тоо

, хувь/

Хүчингү

й б

ол

со

н

/тоо

, хувь/

Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн

анхан шатны шүүх

16 хэрэг

1 хэрэг 2 хэрэг

13 хэрэг

7 буюу 53.8 хувь

4 буюу 30.8 хувь

2 буюу 15.4 хувь

Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын

шүүх

6 хэрэг - -

6 хэрэг

3 буюу

50 хувь

2 буюу 33.3 хувь

1 буюу 16.7 хувь

Нийт 22

хэрэг 1 хэрэг

2 хэрэг

19 хэрэг

10 хэрэг буюу 52.6 хувь

6 хэрэг буюу 31.6 хувь

3 хэрэг буюу 15.8 хувь

2016 оны хагас жилийг 2017 оны мөн үетэй харьцуулбал /графикаар/

0

20

40

60

80

Нийт хүлээж авсан хэрэг Шийдвэрлэсэн

хэрэг адил шатны өөр шүүхэд шилжүүлсэн

Үлдэгдэл хэрэг давж заалдах гомдлоосоо татгалзсан

22 35

0 1

1

62 54

4 4

0

2017 2016

Page 4: 2016, 2017 - court.za.gov.mncourt.za.gov.mn/upload/medee.pdf · Завхан аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээс

Хэргийн шийдвэрлэлтийг 2016 оны хагас жилийг 2017 оны мөн үетэй харьцуулбал /графикаар/

Хоёр: Завхан аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016, 2017 оны хагас жилийн шүүн таслах ажлын харьцуулсан тайлан /мэдээ/ Тус шүүх нь 2016 оны үлдэгдэл 20 хэрэг дээр тайлангийн хугацаанд шинээр 49 нэхэмжлэл, бусад шүүхээс 2 хэрэг хүлээн авч нийт 71 хэрэг, нэхэмжлэлд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явуулжээ.

Тайлангийн хугацаанд шинээр хүлээн авсан нэхэмжлэлийн тоог 2016 оны мөн үетэй харьцуулахад 3.2 дахин буюу 34 нэхэмжлэлээр өссөн байна.

0

10

20

Хэвээр баталсан Өөрчлөлт

оруулсан Хүчингүй болгосон

10 11

5

10

6 3

2016 онд 2017 онд

36%

59%

5%

Давж заалдах гомдол гаргасан байдлыг үзүүлбэл

Нэхэмжлэгч тэдгээрийн өмгөөлөгч, хууль ѐсны төлөөлөгчийн гомдлоор

Хариуцагч тэдгээрийн өмгөөлөгч, хууль ѐсны төлөөлөгчийн гомдлоор

гуравдагч этгээд

Page 5: 2016, 2017 - court.za.gov.mncourt.za.gov.mn/upload/medee.pdf · Завхан аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээс

0

20

40

60

шинээр хүлээн авсан нэхэмжлэл 2017

шинээр хүлээн авсан нэхэмжлэл 2016

49

15

захиргааны хэрэг үүсгэсэн

48%

нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас

татгалзсан 46%

нэхэмжлэлийг буцаасан

6%

Нэхэмжлэлийн шийдвэрлэлт

Шинээр хүлээж авсан нэхэмжлэлийн 8 буюу 16.3 хувийг хүлээн авахаас татгалзаж, 1 буюу 2.0 хувийг нэхэмжлэгчид буцааж, 40 нэхэмжлэлээр захиргааны хэрэг үүсгэсэн байна. Хүлээн авахаас татгалзаж буцаасан нэхэмжлэлийг маргааны төрлөөр авч үзвэл төрийн албаны маргаан бүхий 6, газрын маргаан бүхий 1, төрийн хяналт шалгалтын маргаан бүхий 1, бусад төрлийн маргаан бүхий 1 нэхэмжлэл байна.

Хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явуулсан хэргийн тухайд:

Өмнөх оны үлдэгдэл 20 хэрэг, шинээр хүлээж авсан нэхэмжлэлээр үүсгэсэн 40 хэргүүдээс гадна бусад шүүхүүдээс 2 хэрэг хүлээн авч, нийт 62 хэрэгт хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явуулсан байна. Дээрх хэргүүдээс 2 хэргийг нэгтгэжээ.

Page 6: 2016, 2017 - court.za.gov.mncourt.za.gov.mn/upload/medee.pdf · Завхан аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээс

63%

32%

3% 2%

шинээр захиргааны хэрэг үүсгэсэн өмнөх үлдэгдэл хэрэг

шилжиж ирсэн хэрэг нэгтгэсэн

67%

11%

5% 2%

15%

Төрийн алба Газар Төрийн хяналт шалгалт ашигт малтмал бусад

95%

5%

Нэхэмжлэгчийн төрлөөр

Иргэн

Хуулийн этгээд

1. Маргааны төрлөөр авч үзвэл: Нийт хэргийн 67.2 хувь буюу 41 нь төрийн албаны маргаантай, 11.4 хувь буюу 7 нь газрын маргаантай, 4.9 хувь буюу 3 нь Төрийн хяналт шалгалттай холбоотой маргаан, 1.6 хувь буюу 1 нь ашигт малтмалтай холбоотой маргаан, 14.7 хувь буюу 9 нь бусад төрлийн маргаан байна.

2. Нэхэмжлэгчийн төрлөөр авч үзвэл: Иргэдээс 56, хуулийн этгээдээс 5 нэхэмжлэл ирүүлсэн байна.

Page 7: 2016, 2017 - court.za.gov.mncourt.za.gov.mn/upload/medee.pdf · Завхан аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээс

92%

6%

2%

Хариуцагчийн төрлөөр

Төрийн гүйцэтгэх эрх мэдлийг хэрэгжүүлдэг байгууллага, албан тушаалтан

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага болон шийдвэр, үйл ажиллагаанд нь гомдол гаргахаар хуульд заасан

Засгийн газрын бус бие даасан агентлаг, түүнтэй адилтгах бусад байгууллага

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2017 оны хагас жилд шийдвэрлэсэн хэрэг

2016 оны хагас жилд шийдвэрлэсэн хэрэг

42

11

3. Хариуцагчийн төрлөөр авч үзвэл: Төрийн гүйцэтгэх эрх мэдлийг хэрэгжүүлдэг байгууллага, албан тушаалтан 49, нутгийн өөрөө удирдах байгууллага болон шийдвэр, үйл ажиллагаанд нь гомдол гаргахаар хуульд заасан байгууллага 11, Засгийн газрын бус бие даасан агентлаг, түүнтэй адилтгах бусад байгууллага 1 байна.

Тэдгээрийг нарийвчлан задалж үзвэл аймаг, нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх агентлагт холбогдох 15, аймаг, нийслэлийн Засаг даргад холбогдох 14, сум, дүүрэг, баг хорооны Засаг даргад холбогдох 11, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, тэдгээрийн Тэргүүлэгч, дарга нарт холбогдох 9, хяналтын байгууллага хянан шалгагч байцаагчид холбогдох 3, баг хорооны иргэдийн Нийтийн Хурал, тэдгээрийн Тэргүүлэгч, дарга нарт холбогдох 2 бусад төрлийн хариуцагч 6 байна.

3. Шийдвэрлэсэн хэргүүдийг авч үзвэл: Нийт 42 хэрэг хянан шийдвэрлэсэн нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 31 хэргээр буюу 3.8 дахин өссөн байна.

Page 8: 2016, 2017 - court.za.gov.mncourt.za.gov.mn/upload/medee.pdf · Завхан аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээс

86%

8% 3% 3%

Төрийн алба Газар Төрийн хяналт шалгалт бусад

91%

9%

шүүх хуралдаанаар хялбаршуулсан

69%

31%

нэхэмжлэгч, хариуцагчтай эвлэрсэн нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ татгалзсан

4. Шийдвэрлэгдсэн хэргүүдийг эрх зүйн төрлөөр нь авч үзвэл: Төрийн албаны тухай хуулиар 31, Газрын тухай хуулиар 3, Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулиар 1, бусад хуулиар 7 хэрэг хянан шийдвэрлэгдсэн байна.

5. Нийт шийдвэрлэгдсэн хэргийн 21.4 хувь буюу 9 хэргийг хялбаршуулсан журмаар, 78.5 хувь буюу 33 хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан шийдвэрлэсэн байх ба 17 хэргийн нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хангаж, 8 хэргийн нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг ханган, 5 хэргийн нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож, 3 хэргийг дахин шинэ акт гартал захиргааны уг актыг түдгэлзүүлж тус тус шийдвэрлэжээ.

Хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэгдсэн хэргүүдийн үндэслэлийг авч үзвэл: Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ татгалзсан үндэслэлээр 2, нэхэмжлэгч хариуцагчтай эвлэрсэн үндэслэлээр 7 хэргийг тус тус шийдвэрлэжээ.

Page 9: 2016, 2017 - court.za.gov.mncourt.za.gov.mn/upload/medee.pdf · Завхан аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээс

86%

8%

3% 3%

Төрийн алба Газар Төрийн хяналт шалгалт бусад

2017 оны хагас жилийн үлдэгдэл хэрэг

2016 оны хагас жилийн үлдэгдэл хэрэг

19

5

Дээрх шийдвэрлэгдсэн хэргүүдийг 100 хувь шүүгч дангаар хянан шийдвэрлэсэн бөгөөд шүүх бүрэлдэхүүнээр хянан шийдвэрлэсэн хэрэг байхгүй байна.

Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад шүүх хуралдаанаар шийдвэрлэсэн хэргийн тоо 3.3 дахин буюу 23 хэргээр өссөн бол хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн хэргийн тоо 9 дахин буюу 8 хэргээр өссөн байна

6. Шийдвэрлэсэн хэргүүдийг маргааны төрлөөр нь авч үзвэл: 73.8 хувь буюу 31 нь төрийн албаны, газрын маргаан 7.1 хувь буюу 3, төрийн хяналт шалгалттай холбоотой маргаан 2.3 хувь буюу 1, бусад төрлийн маргаан 16.6 хувь буюу 7 тус тус эзэлж байна.

Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад шүүгчээс гаргасан 3 захирамж Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр хянагдсанаас 2 захирамж хэвээр, 1 захирамжинд өөрчлөлт орсон байна.

Тус онд давж заалдах шатны шүүхээр 13 хэрэг хянагдсанаас 8 хэргийн шийдвэр хэвээр, 4 хэргийн шийдвэрт өөрчлөлт орж, 4 хэргийн шийдвэр хүчингүй болсноор хэрэг шийдвэрлэлтийн чанар 50.0 хувьтай байна.

Хяналтын шатны шүүхээр 3 хэрэг хянагдсанаас 1 хэргийн шийдвэр хэвээр батлагдаж, 2 хүчингүй болсноор хэрэг шийдвэрлэлтийн чанар 33.3 хувьтай байна.

7. Үлдэгдэл хэргүүдийн тухайд: Одоо тайлангийн эцэст 19 хэрэг байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 14 хэргээр буюу 3.8 дахин өсчээ.

Page 10: 2016, 2017 - court.za.gov.mncourt.za.gov.mn/upload/medee.pdf · Завхан аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээс

59% 23%

12% 6%

Үлдэглэл хэргүүдийг маргааны төрлөөр

Төрийн алба Газар Төрийн хяналт шалгалт Ашигт малтмал Бусад

Эдгээр хэргүүдийг маргааны төрлөөр нь авч үзвэл: Төрийн албаны маргаантай 10, газрын маргаантай 4, төрийн хяналт шалгалттай холбоотой маргаан 2, ашигт малтмалтай холбоотой маргаан 1, бусад төрлийн маргаантай 2 хэргүүд байна. Дээрх хэргүүд хуулийн хугацаанд шалгагдаж байна.

Гурав: Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016, 2017 оны хагас жилийн шүүн таслах ажлын харьцуулсан тайлан /мэдээ/

Энэ оны хагас жилийн байдлаар насанд хүрээгүй

этгээд ял шийтгүүлээгүй байна.

Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх нь 2017 оны хагас жилийн байдлаар нийт 50 хүнд холбогдох 41 хэргийг шийдвэрлэснээс гэмт хэрэгт үйлдсэн этгээдийг бүлгээр нь авч үзвэл:

Үүнээс харахад согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ гэмт хэрэг үйлдэж байгаа нь хэрэг гарах нөхцөл шалтгаан болж байна гэж үзэж байна.

4% 8%

32% 48%

8%

эмэгтэй насанд хүрээгүй этгээд урьд нь ял шийтгүүлж байсан

согтуугаар гэмт хэрэг үйлдсэн бүлэглэж гамт хэрэг үйлдсэн

Page 11: 2016, 2017 - court.za.gov.mncourt.za.gov.mn/upload/medee.pdf · Завхан аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээс

Ял шийтгүүлэгчдийн насны бүлэг

№ Насны ангилал 2017 оны хагас жил

1 14-16 1

2 17-18 2

3 19-30 10

4 36-аас дээш 12

Ял шийтгүүлэгчдийн гэмт хэрэг үйлдлэх давтамж:

Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх нь энэ оны хагас жилд 50 хүнд холбогдох 41 эрүүгийн хэрэг хүлээн авч 6 хүнд холбогдох 3 хэргийг нэмэлт мөрдөн байцаалт хийлгэхээр прокурорт буцааж, 7 хүнд холбогдох 6 хэргийг хэрэгсэхгүй болгож 31 эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэжээ.

Хэрэг хянан шийдвэрлэсэн байдал

Тус шүүх нь 2017 оны хагас жилийн байдлаар 18.182.000 төгрөгийн торгуул оногдуулж, албадан ажил хийлгэх ялаар 2 хүн, баривчлах ялаар 2 хүн, 1-3 жил хүртэлх хорих ялаар 12 хүн, 3-5 жил хүртэлх хорих ялаар 6 хүн, 5-8 жил хүртэлх хорих ялаар 2 хүнд тус тус оногдуулж, 9 хүнийг тэнсэх ялаар шийтгэж 2 хүнд өршөөл үзүүлж шийдвэрлэсэн байна.

ял шийтгүүлсэн

бүгд хүн

урьд нь ял шийтгүүлсэн

хүн

2 дахь удаагаа

3 ба түүнээс дээш

гэмт хэрэг давтан

үйлдсэн

бүлэглэж үйлдсэн

согтуугаар үйлдсэн

28

8

2 5

1 2

12

нийт хүлээн авсан хэрэг

мөрдөн байцаалтад

буцаасан

харъяаллын дагуу

шилжүүлсэн

хэрэгсэхгүй болгосон

үлдэгдэл хэрэг

0

40

3 1 6 6

0

50

6 1

7 8

Хэрэг Хүн

Page 12: 2016, 2017 - court.za.gov.mncourt.za.gov.mn/upload/medee.pdf · Завхан аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээс

Яш шийтгүүлэгчдийн эрхэлж байсан ажил, сургууль

Гэмт хэргийн улмаас хүний амь бие, эрүүл мэндэд учирсан хохирол

Үзүүлэлт 2017 он

Амь бие, эрүүл мэндэд учирсан

хохирол

Амь хохирсон 2

Гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас амь хохирсон эмэгтэй

0

Гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас амь хохирсон насанд хүрээгүй этгээд

0

Гэмтэл

Хүнд 6

Хүндэвтэр 0

Хөнгөн 3

3.1 Захиргааны зөрчлийг хянан шийдвэрлэсэн байдал /2017 оны хагас жил/

Давж заалдах журмаар гомдол гаргасан байдал

1 Бүгд 1

2

Үүнээс Хэвээр үлдээсэн

1

4% 7%

11%

78%

сурагч малчин бусад эрхэлсэн ажил сургуульгүй

бүгд захиргааны арга хэмжээ

авагдсан бүгд

арга хэмжээ авахаас

татгалзаж буцаасан

торгуулсан бүх хүн

баривчилсан бүгд

баривчлагдсан эмэгтэй

97

83

14 10

73

1

Page 13: 2016, 2017 - court.za.gov.mncourt.za.gov.mn/upload/medee.pdf · Завхан аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээс

Нэхэмжлэлээсээ татгалзсан

Хариуцагч хүлээн зөвшөөрсөн

Зохигч эвлэрсэн Хариуцагч биелүүлсэн

13

46

25

0

19

54

26

1

Хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн хэрэг

2016 оны хагас жил 2017 оны хагас жил

0

200

400

600

Тайлангийн эхний үлдэгдэл Шинээр нэмж

ирсэн Бүгд

50 237 287

62

439 501 Хүлээн авсан нэхэмжлэл

2016 оны хагас жил

2017 оны хагас жил

Дөрөв: Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны

2016, 2017 оны хагас жилийн шүүн таслах ажлын харьцуулсан тайлан /мэдээ/

. Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд 2017

оны байдлаар тайлангийн эхний үлдэгдэл 62 өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 12

нэгжээр буюу 24 хувиар өссөн, шинээр нэмж ирсэн 439 өмнөх оны мөн үетэй

харьцуулбал 202 нэгжээр буюу 85.2 хувиар өссөн, бүгд 501 нэхэмжлэл, иргэний

хэрэг байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 214 нэгжээр буюу 74.5 хувиар

өссөн үзүүлэлттэй

Нийт 501 нэхэмжлэлээс 78 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзсан нь

өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 51 нэгжээр өссөн, 318 хэргийг шийдвэрлэсэн нь

өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 124 нэгжээр өссөн, тайлангийн эцсийн

үлдэгдэл 98 байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 34 нэгжээр өссөн

дүнтэй байна.

Нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзсан 78 нэхэмжлэл нь бүгд ИХШХШТХ-

ийн 62 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангаагүй гэдэг үндэслэлээр татгалзсан

Page 14: 2016, 2017 - court.za.gov.mncourt.za.gov.mn/upload/medee.pdf · Завхан аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээс

0

200

400

Нэхэмжлэлийн шаардлага

хангасан

Зарим хэсгийг хангасан

Бүхэлд нь хэрэгсэхгүй

болгосон

105 3 2

205

4 7

ИХШХШТХ-ийн 115-р зүйлээр шийдвэрлэсэн

2016 оны хагас жил 2017 оны хагас жил

нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 51 нэгжээр өссөн, шүүхэд харьяалагдахгүй,

нэхэмжлэгчийг төлөөлөх бүрэн эрхгүй этгээд нэхэмжлэл гаргасан, бусад гэсэн

үндэслэлүүдээр өмнөх оны мөн үе болон 2017 оны хагас жилд нэхэмжлэлийг

хүлээн авахаас татгалзсан зүйл байхгүй. Харин буцаасан 5, өмнөх оны мөн үетэй

харьцуулбал 4 нэгжээр, шилжүүлсэн 2, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 1

нэгжээр тус тус өссөн.

Шийдвэрлэсэн 318 хэргээс хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн хэрэг

100, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 16 нэгжээр өссөн, ИХШХШТХ-ийн 115-р

зүйлээр шийдвэрлэсэн 216, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 106 нэгжээр өссөн,

хэргийн хэрэгсэхгүй болгосон 2, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 2 нэгжээр

өссөн байгаа бөгөөд шүүгч дангаар 316, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 126

нэгжээр өссөн, шүүх бүрэлдэхүүнээр 2, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 3

нэгжээр буурсан байна.

Төрлөөр нь авч үзвэл:

Иргэний хуулиар 169 нэхэмжлэл ирсэн нь өмнөх оны мөн үетэй

харьцуулбал 62 нэгжээр, 50 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзсан нь өмнөх

оны мөн үетэй харьцуулбал 35 нэгжээр, 82 хэрэг шийдвэрлэсэн нь 12 нэгжээр,

тайлангийн эцсийн үлдэгдэл 36 өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 12 нэгжээр тус

тус өссөн.

ИХШХШТ хуулиар 228 нэхэмжлэл ирсэн нь өмнөх оны мөн үетэй

харьцуулбал 122 нэгжээр, 5 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзсан нь өмнөх

оны мөн үетэй харьцуулбал 2 нэгжээр, 183 хэрэг шийдвэрлэсэн нь 96 нэгжээр,

тайлангийн эцсийн үлдэгдэл 39 өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 23 нэгжээр тус

тус өссөн.

Гэр бүлийн тухай хуулиар 33 нэхэмжлэл ирсэн нь өмнөх оны мөн үетэй

харьцуулбал 2 нэгжээр буурсан, 9 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзсан нь

өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 5 нэгжээр тус тус өссөн, 13 хэрэг шийдвэрлэсэн

нь 6 нэгжээр, тайлангийн эцсийн үлдэгдэл 10 өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 2

нэгжээр тус тус буурсан.

Page 15: 2016, 2017 - court.za.gov.mncourt.za.gov.mn/upload/medee.pdf · Завхан аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээс

0 100 200 300

Иргэний хуулиар

ИХШХШТ хуулиар

Гэр бүлийн тухай хуулиар

Хөдөлмөрийн тухай хуулиар

107

106

35

35

169

228

33

70

Төрлөөр нь авч үзвэл

2017 оны хагас жил

2016 оны хагас жил

16%

64%

20%

2017 оны хагас жилд хүлээн авсан Нэхэмжлэлийг шийдвэрлэсэн байдал /Нийт 501/

нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзсан Шийдвэрлэсэн Тайлангийн эцсийн үлдэгдэл

Хөдөлмөрийн тухай хуулиар 70 нэхэмжлэл ирсэн нь өмнөх оны мөн үетэй

харьцуулбал 35 нэгжээр, 13 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзсан нь өмнөх

оны мөн үетэй харьцуулбал 11 нэгжээр, 40 хэрэг шийдвэрлэсэн нь 18 нэгжээр,

тайлангийн эцсийн үлдэгдэл 13 өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 2 нэгжээр тус

тус өссөн.

2017 оны эхний хагас жилд өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 214

нэхэмжлэл илүү ирсэн тул ихэнх үзүүлэлт өссөн дүнтэй байгаа боловч Гэр бүлийн

тухай хуулийн хэд хэдэн гол үзүүлэлтүүд болон шүүх бүрэлдэхүүнээр

шийдвэрлэсэн хэрэг буурсан үзүүлэлттэй байна.

Нийт ирсэн нэхэмжлэлийг шийдвэрлэсэн байдлыг хувиар авч үзвэл:

2017 оны хагас жилийн байдлаар нийт нэхэмжлэлийн 87.6 хувь нь шинээр

нэмж ирсэн, нэхэмжлэлийн 16 хувийг хүлээн авахаас татгалзсан, 64 хувийг

шийдвэрлэсэн, 20 хувь нь тайлангийн эцсийн үлдэгдэлд үлдсэн байна.

ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР