~ 1 rn(1).pdf · Нийт ажилгүйчүүдийн 24.0 хувь нь дээд, 4.4 хувь...

of 36 /36

Upload: others

Post on 04-Nov-2019

22 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ~ 1 RN(1).pdf · Нийт ажилгүйчүүдийн 24.0 хувь нь дээд, 4.4 хувь нь тусгай дунд, 10.7 хувь нь мэргэжлийн анхан шатны,
Page 2: ~ 1 RN(1).pdf · Нийт ажилгүйчүүдийн 24.0 хувь нь дээд, 4.4 хувь нь тусгай дунд, 10.7 хувь нь мэргэжлийн анхан шатны,

~ 1 ~

Page 3: ~ 1 RN(1).pdf · Нийт ажилгүйчүүдийн 24.0 хувь нь дээд, 4.4 хувь нь тусгай дунд, 10.7 хувь нь мэргэжлийн анхан шатны,

ГАРЧИГ

Товч танилцуулга ...................................................................................................... 1-12

Үндсэн үзүүлэлтүүд.................................................................................................... 13

I. Хөдөлмөр эрхлэлт ………………………………………………………... 13

II. Нийгмийн зарим үзүүлэлт…………………………………………………13-15

III. Нийгмийн даатгал, халамж……………………………………………….15-16

IV. Боловсрол……………………………………………………………………16-17

V. Эрүүл мэнд……………………………………………………………………17-18

VI. Гэмт хэрэг …………………………………………………………............. 18-20

VII. Мөнгө зээл ……………………………………………………………......... 20-21

VIII. Төсөв, санхүү ………………………………………………………………. 21-25

IX. Үнэ ………………………………………………………………………….... 25-26

X. Хөдөө аж ахуй………………………………………………………………..26-28

XI. Аж үйлдвэр ……………………………………………………………….... 28-29

XII. Хавсралт.................................................................................................29-31

Page 4: ~ 1 RN(1).pdf · Нийт ажилгүйчүүдийн 24.0 хувь нь дээд, 4.4 хувь нь тусгай дунд, 10.7 хувь нь мэргэжлийн анхан шатны,

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТЭС

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ

12 сар 2018

Чингис хот

Page 5: ~ 1 RN(1).pdf · Нийт ажилгүйчүүдийн 24.0 хувь нь дээд, 4.4 хувь нь тусгай дунд, 10.7 хувь нь мэргэжлийн анхан шатны,

Нийгэм, эдийн засгийн байдлын танилцуулга

Хэнтий аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал (2018 оны 12 дүгээр сарын байдлаар)

I. ХҮН АМ, НИЙГМИЙН СТАТИСТИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Бүртгэлтэй ажилгүй иргэн Аймгийн хөдөлмөр эрхлэлтийн албанд бүртгэлтэй, ажил идэвхтэй эрж байгаа

ажилгүйчүүд тайлант сард 751 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 43 хүнээр буюу 5.4 хувиар буурсан байна.

Зураг.1. Ажил хайгч иргэд, боловсролын түвшин эхний

12 сарын байдлаар

Нийт ажилгүйчүүдийн 24.0 хувь нь дээд, 4.4 хувь нь тусгай дунд, 10.7 хувь нь мэргэжлийн анхан шатны, 40.6 хувь нь бүрэн дунд, 13.8 хувь нь бүрэн бус дунд, 4.1 хувь нь бага боловсролтой, 2.4 хувь нь боловсролгүй хүмүүс байна. Нийт ажилгүйчүүдийн 56.7 хувь нь эмэгтэйчүүд, 47.0 хувь нь 15-35 хүртэлх насны залуучууд байна. Нийт бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн 2.9 хувь нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байна. АРГАЧЛАЛЫН ТАЙЛБАР:

Бүртгэлтэй ажилгүй иргэн

Ажил хайгч иргэн: Ажилгүй эсхүл ажилтай боловч ажлын нөхцөлөө сайжруулах, нэмэлт орлого олох зорилгоор ажил хайж байгаа иргэнийг ойлгоно.

Бүртгэлтэй ажилгүй иргэд: Монгол Улсын хуулиар зөвшөөрөгдсөн хөдөлмөрлөх насны, хөдөлмөр эрхлэх чадвартай, цалин хөлстэй ажил болон хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэггүй, тухайн үед ажиллахад бэлэн, цалин хөлстэй ажил идэвхтэй хайж байгаа хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс, хөдөлмөрийн төв бирж, хөдөлмөрийн хувийн биржид бүртгүүлсэн ажилгүй иргэдийг хамруулна.

8

172

33

80

305

104

31

18

Магистр,Доктор

Дээд, бакалавр

Тусгай дунд

Техник мэргэжлийн

Бүрэн дунд

Суурьт

Бага

Боловсролгүй

~ 1 ~

Page 6: ~ 1 RN(1).pdf · Нийт ажилгүйчүүдийн 24.0 хувь нь дээд, 4.4 хувь нь тусгай дунд, 10.7 хувь нь мэргэжлийн анхан шатны,

Нийгэм, эдийн засгийн байдлын танилцуулга

Нийгмийн зарим үзүүлэлт

Аймгийн хэмжээнд 2018 онд 766 өнчин хүүхэд байгаагийн 83 (11%) нь бүтэн хүүхэд, 683 (89%) нь хагас өнчин хүүхэд байна. Өмнөх оноос бүтэн өнчин хүүхэд 2018 онд 83 (4,8%)-иар өссөн бол хагас өнчин хүүхэд 683 (3.5%)-иар

тус тус буурчээ.

Зураг.2 Бүтэн, хагас өнчин хүүхэд, жил бүрийн

байдлаар

Нийгмийн халамж, даатгал Нийгмийн халамж үйлчилгээний байгууллагын мэдээгээр энэ онд нийгмийн халамжийн сангаас 41715 хүнд 11715,9 сая төгрөгийн тэтгэвэр тэтгэмж, хөнгөлөлтийг олгосон байна. Нийт халамжийн сангийн 23.8 хувийг тэтгэвэрт, 45.6 хувийг тэтгэмж, 6.7 хувийг ахмад настан, тахир дутуу хүмүүст үзүүлэх хөнгөлөлтөд тус тус зарцуулсан байна.

Зураг.3 Халамжид хамрагсдын тоо,эхний 12-р сарын

байдлаар

97 82 79 83

640 640 707 683

2015 2016 2017 2018Бүтэн өнчин хүүхэд хагас өнчин хүүхэд

1941

11268 7369

1147 1863

27575

5342 934 1744

16131

7711

1257

Тэтгэвэр Тэтгэмж Ахмад настанд үзүүлсэн хөнгөлөлт

Тахир дутуу хүмүүст үзүүлсэн

хөнгөлөлт

2016 2017 2018

~ 2 ~

Page 7: ~ 1 RN(1).pdf · Нийт ажилгүйчүүдийн 24.0 хувь нь дээд, 4.4 хувь нь тусгай дунд, 10.7 хувь нь мэргэжлийн анхан шатны,

Нийгэм, эдийн засгийн байдлын танилцуулга

Зураг.4 Даатгуулагчдын тоо, эхний 12-р сарын

байдлаар

АРГАЧЛАЛЫН ТАЙЛБАР: Даатгуулагч: Нийгмийн даатгалын тухай хууль болон гэрээний үндсэн дээр нийгмийн даатгалын санд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж даатгуулсан, нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр авах эрх бүхий этгээдийг ойлгоно. Нийгмийн даатгал: Иргэн болон төр, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас зохих журмын дагуу шимтгэл төлж, нийгмийн даатгалын сан бүрдүүлэх, даатгуулагч өндөр наслах, хөдөлмөрийн чадвараа алдах, өвчлөх, ажилгүй болоход өөрт нь, тэрчлэн даатгуулагч нас барахад түүний асрамжид байсан хүмүүст хууль тогтоомжид заасан тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр өгөх агуулга бүхий нийгэм, эдийн засгийн арга хэмжээ юм. Нийгмийн даатгалын төрлүүд: Тэтгэврийн, тэтгэмжийн, эрүүл мэндийн, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний, ажилгүйдлийн даатгал гэсэн төрлөөс бүрдэнэ. Нийгмийн даатгалын сан: Энэ нь ажил олгогч, даатгуулагчийн хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоос тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр, үйлчилгээнд зарцуулах болон нийгмийн даатгалын үйл ажиллагааны зардлыг нөхөх зорилгоор төлсөн шимтгэлийн орлого, бусад эх үүсвэрээс бүрдэнэ. Нийгмийн халамж: Нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа шаардлагатай хүнд хуульд заасан тэтгэвэр, нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж олгох, олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн болон төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагааг ойлгоно.

Тэтгэвэр: Даатгуулагчийг өндөр наслахад насан туршид нь, хөгжлийн бэрхшээлтэй болоход хөдөлмөрийн чадвар нь сэргээгдэх хүртэл, эсхүл өндөр насны тэтгэвэр авах насанд хүртэл, нас барахад нь түүний гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүд /хүүхэд 16 нас, сургуульд суралцаж байгаа бол 19 нас хүртэл /-ийн нийгмийн баталгааг хангах зорилгоор нийгмийн даатгалын сангаас олгох мөнгөн хөрөнгийг ойлгоно.

Тэтгэмж: Хөдөлмөрийн чадвараа түр алдах, жирэмслэх, амаржих, нас барах тохиолдолд даатгуулагчид нийгмийн даатгалын сангаас нэг удаа олгох мөнгөн хөрөнгийг ойлгоно.

Эрүүл мэнд Эүүл мэндийн байгууллагын мэдээгээр энэ онд 1460 хүүхэд мэндэлсэн нь

өнгөрсөн оноос 1.0 хувиар буюу 14 хүүхдээр өссөн байна.. Нэг хүртэлх насандаа 17 хүүхэд эндсэн, Халдварт өвчнөөр 638 хүн өвчилсөн нь өнгөрсөн оноос 7.5 хувиар буюу 52 хүнээр буурсан байна. Халдварт өвчнөөр өвчлөгчдийн дотор трихомониазиар өвчлөгчид 11.0,

6324 4884

12962 11819 12176

4846

18143 17060 17808

2016 2017 2018Сайн дурын даатгуулагч Заавал даатгуулагч Даатгуулагчид бүгд

~ 3 ~

Page 8: ~ 1 RN(1).pdf · Нийт ажилгүйчүүдийн 24.0 хувь нь дээд, 4.4 хувь нь тусгай дунд, 10.7 хувь нь мэргэжлийн анхан шатны,

Нийгэм, эдийн засгийн байдлын танилцуулга

вируст гепатитаар өвчлөгчид 0.8 , сүрьеэ өвчнөөр өвчлөгчид 16.1 , тэмбүү , хүйтэн өвчнөөр өвчлөгчид 35.7 хувийг тус тус эзэлж байна. Энэ онд 361 хүн нас барсан нь өнгөрсөн оноос 2.9 хувиар өссөн байна. Нас барсан нь Нийт нас барсан хүний 16.3 хувь нь эмнэлэгт нас барсан байна.

Зураг.5 Эрүүл мэндийн байгууллагын үзлэгт хамрагдагсад

эхний 12 сарын байдлаар

АРГАЧЛАЛЫН ТАЙЛБАР: Амьд төрөлт: Жирэмслэлтийн хугацаанаас хамаарахгүйгээр ердийн төрөлтөөр эсвэл мэс ажилбараар ургийг умайнаас гарган авсны дараа нярай амьсгалж байсан, эсвэл амьдын бусад ямар нэгэн шинж тэмдэг, өөрөөр хэлбэл, зүрхний цохилт, хүйний судасны лугшилт, булчингийн тодорхой хөдөлгөөн илэрч байгааг (хүй эсвэл эхэсийг салгасан эсэхийг харгалзахгүй) хамруулна. Нялхсын эндэгдлийн түвшин: Тухайн хугацаанд 1 хүртэлх насандаа эндсэн хүүхдийн тоог амьд төрсөн хүүхдийн тоонд харьцуулж тооцно. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн түвшин: Тухайн хугацаанд 5 хүртэлх насандаа эндсэн хүүхдийн тоог амьд төрсөн хүүхдийн тоонд харьцуулж тооцно.

Халдварт өвчний өвчлөлийн 10000 хүнд ногдох түвшин: Тайлант хугацаанд амбулаторийн үзлэгээр шинээр бүртгэгдсэн нийт халдварт өвчний тохиолдлын тоог тухайн хугацааны дундаж хүн амын тоонд харьцуулж тооцно.

Эндсэн эх: Жирэмсний хугацаанд болон төрөх үедээ эсвэл төрснөөс хойш 42 хоногийн дотор жирэмслэлтийн байрлал, үргэлжилсэн хугацаанаас үл хамааран жирэмслэлт, төрөлт болон түүнийг удирдахтай холбоо бүхий шалтгаанаар эндсэнийг хамруулна.

Соёл урлаг Соёл, урлагийн байгууллагууд 209.4 мянган хүнд үйлчилсэн нь өнгөрсөн

оноос 57.8 хувиар буюу 152.8 мянган хүнээр буурсан байна. Энэ нь сумдын соёлын төвүүдийн зохион байгуулсан арга хэмжээ буурсантай холбоотой

315437 341387 328478

100685 125539 104754

2016 2017 2018Нийт үзлэг Урьдчилан сэргийлэх үзлэг

~ 4 ~

Page 9: ~ 1 RN(1).pdf · Нийт ажилгүйчүүдийн 24.0 хувь нь дээд, 4.4 хувь нь тусгай дунд, 10.7 хувь нь мэргэжлийн анхан шатны,

Нийгэм, эдийн засгийн байдлын танилцуулга

Зураг.6 Соёл урлагын байгууллагаар үйлчлүүлсэн хүний тоо эхний 12 сарын байдлаар

АРГАЧЛАЛЫН ТАЙЛБАР: Соёл,урлаг, Соёл урлагийн салбарын статистик мэдээллийг аймгуудын Боловсрол, соёлын газар цуглуулан боловсруулж, БСШУЯ нэгтгэн ҮСХ-нд хүргэдэг. 10000 хүнд ногдох номын тоо: номын фондыг тухайн оны жилийн дундаж суурин хүн амын тоонд харьцуулж гаргана.

Боловсрол 2018-2019 оны хичээлийн жилд 26 сургуульд 14384 хүүхэд суралцаж, 34 цэцэрлэгт 6466 хүүхэд хүмүүжиж байна. Нийт суралцагчдын 49.9 хувь нь охид байна.

2018– 2019 оны хичээлийн жилд 1 дүгээр ангид 1625, 10 дугаар ангид 909 хүүхэд элсэн суралцсан нь өмнөх хичээлийн жилтэй харьцуулахад 1 дүгээр ангид элсэгчид 4.8 хувиар , 10 дугаар ангид элсэгчид 12.2 хувиар тус тус өссөн байна. Энэ хичээлийн жилд 757 багш ажиллаж байгаагын 79,8 хувь болох 604 нь эмэгтэй багш нар байна. Сургуулийн дотуур байранд 1337 хүүхэд амьдарч байна.

Зураг.7 Ерөнхий боловсролын сургуульд суралцагсад, жил бүрийн 12 сарын байдлаар

871556

339289 185268

19563 17828 18003 5088 5086 6174

2016 2017 2018Соёлын төвүүд АДБ Чуулга ОНС Музей

13913 14191 14384

7034 7076 7170

2016 2017 2018Суралцагсад Эмэгтэй

~ 5 ~

Page 10: ~ 1 RN(1).pdf · Нийт ажилгүйчүүдийн 24.0 хувь нь дээд, 4.4 хувь нь тусгай дунд, 10.7 хувь нь мэргэжлийн анхан шатны,

Нийгэм, эдийн засгийн байдлын танилцуулга

Гэмт хэрэг, шүүх

Цагдаагийн газрын мэдээгээр энэ онд бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо 626 болж, өмнөх оны мөн үеэс 38.2 хувиар өссөн байна. Бүртгэгдсэн нийт гэмт хэргийн 27.2 хувийг хүний эрүүл мэнд халдашгүй байдлын эсрэг, 58.2 хувийг өмчлөх эрхийн эсрэг хэргүүд эзэлж байна. Иргэдийн өмчийн хулгайн гэмт хэргийн 76.4 хувийг малын хулгай эзэлж байна. Гэмт хэргийн илрүүлэлт 47.6 хувь байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4.9 функтээр буурсан байна. Гэмт хэргийн улмаас нас барсан хүн 21 ба 198 хүн гэмтсэн. Байгууллага ирэдэд 1678.2 сая төгрөгийн хохирол учирсан байна. Нийт гарсан гэмт хэргийн 15.6 хувь нь согтуугаар үйлдэгдсэн байна. 654 жолоочийн жолоодох эрх хассан нь өмнөх оны мөн үеэс 5.9 хувиар буюу 41 хүнээр буурсан үзүүлэлттэй гарчээ. Энэ онд 2264 хүн эрүүлжүүлэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 12.6 хувь буюу 254 хүнээр өсжээ. Үүнээс 177 эмэгтэй эрүүлжүүлэгджээ. Энэ нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 9.2 хувь буюу 15 хүнээр өссөн байна.

Зураг.8 Гэмт хэргийн улмаас гэмтсэн, нас барсан хүний тоо эхний 12-р сарын байдлаар

АРГАЧЛАЛЫН ТАЙЛБАР: Гэмт хэрэг: Эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээр Монгол Улсын Эрүүгийн хуульд заасан, нийгэмд аюултай, гэм буруутай үйлдэл, эс үйлдэхүйг хэлнэ. 18, түүнээс дээш насны 10000 хүнд ногдох бүртгэгдсэн гэмт хэрэг: Нийт бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоог 18, түүнээс дээш насны хүн амын дундаж тоонд харьцуулж тооцно. Гэмт хэргийн хохирогч: Гэмт хэргийн улмаас нэр төр, алдар хүнд, санаа сэтгэл, бие эрхтэн, эд хөрөнгийн талаар хохирол хүлээсэн этгээдийг ойлгоно /МУ-ын “Эрүүгийн байцаан шийтгэх” хуулийн 42.1 дэх заалт/. Учирсан хохирол: Гэмт хэргийн улмаас хүний амь нас, эрүүл мэнд, эдийн болон эдийн бус хөрөнгийн эрхэд учирсан үр дагаврыг гэмт хэргийн хохиролд тооцно. Нөхөн төлбөр: Хохирлын нөхөн төлүүлэлт нь хүний эрх, эрх чөлөөний хир хэмжээ, учруулсан хор уршигт дүйцэхүйц байх ёстой бөгөөд хохирогчийн эрх, эрх чөлөө, хувийн байдал, гэр бүл, эд хөрөнгө, хөдөлмөр эрхлэлт, сургууль, боловсролын түвшнийг аль болох өмнө нь байсан хэмжээнд сэргээн бүрдүүлэхийг ойлгоно. Сэжигтэн: МУ-ын “Эрүүгийн байцаан шийтгэх” хуулийн 35.1-д заасны дагуу хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч энэ хуулиар тогтоосон үндэслэл, журмын дагуу эрүүгийн хэрэг үүсгэж, дор дурдсан этгээдийг сэжигтнээр тооцож, үндэслэл бүхий тогтоол гаргана:

453

73 75 31

133

626

98 74 21

198

Нийт гэмт хэрэг

Согтуугаар үйлдсэн

Бүлэглэн үйлдсэн

Нас барсан Гэмтсэн

2017 2018

~ 6 ~

Page 11: ~ 1 RN(1).pdf · Нийт ажилгүйчүүдийн 24.0 хувь нь дээд, 4.4 хувь нь тусгай дунд, 10.7 хувь нь мэргэжлийн анхан шатны,

Нийгэм, эдийн засгийн байдлын танилцуулга

- Уг этгээдийг гэмт хэрэг үйлдэж байх үед буюу үйлдсэн дор нь барьсан; - Гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг хохирогч буюу харсан хүн шууд заасан; - Уг этгээдийн бие, хувцас, эд зүйл, орон байранд гэмт хэргийн ул мөр тодорхой илэрч

олдсон; - Уг этгээд хэргээ илчлэн ирсэн; - Гэмт хэрэгт сэрдэгдэх үндэслэл бүхий бусад баримт байгаа бол,

Яллагдагч: МУ-ын “Эрүүгийн байцаан шийтгэх” хуулийн 36.1-д заасны дагуу энэ хуулиар тогтоосон журмын дагуу хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч тогтоол үйлдэж, ял сонсгосон этгээдийг ойлгоно.

II. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Мөнгө, зээл Банкны системийн хэмжээгээр өөрийн кассаар 36452.1 сая төгрөгийн орлогын,

37008.1 сая төгрөгийн зарлагын гүйлгээ хийж, орлогоороо зарлагаа 98.5 хувь хангасан ба Монголбанк нь арилжааны банкуудад 3437.6 сая төгрөг хүргүүлж, банкуудаас 1517.1 сая төгрөгийг татан төвлөрүүлсэн байна. Банкууд нь хадгаламжийн 30 гаруй төрлийн бүтээгдэхүүнээр иргэдэд үйлчилж 81166.7 сая төгрөгийн хадгаламж хуримтлуулж ажилласан байна. Зээлийн өрийн үлдэгдэл 186875.3 сая төгрөгт хүрснээс чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэл 2002.7 сая төгрөгт хүрч нийт зээлийн үлдэгдлийн 1.1 хувийг эзэлж байна. ХААН, ХАС, КАПИТАЛ, ТӨРИЙН банкууд нь 50 гаруй нэр төрлийн зээлийн бүтээгдэхүүнийг иргэдэд жилийн 5-30 хувийн хүүтэйгээр олгож, иргэдийн хугацаатай хадгаламжинд жилийн 7.5-16.7 хувь, хугацаагүй хадгаламжинд жилийн 2.4 -7.4 хувийн хүү олгож байна. Жич Банк санхүү зээлийн мэдээллийг Монгол банкны Хэнтий аймаг дахь салбар гаргав.

Зураг.9 Орон нутгийн төсөв, жил бүрийн 12 дүгээр сарын байдлаар /сая.төг/

АРГАЧЛАЛЫН ТАЙЛБАР: Хугацаа хэтэрсэн зээл: Зээл, хүүгийн хугацаа 90 хүртэл хоног хэтэрсэн зээлийг хамруулна. Хэвийн зээл: Төлөвлөгдсөн хугацаанд байгаа зээл, түүний хүүг ойлгоно.

113119.7 116,862.7 123,760.6 144,169.0

186,875.3

39238.6 43,642.9 52,699.3 62,039.5

81,166.7

2014.12 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12

зээлийн өрийн үлдэгдэл хадгаламж

~ 7 ~

Page 12: ~ 1 RN(1).pdf · Нийт ажилгүйчүүдийн 24.0 хувь нь дээд, 4.4 хувь нь тусгай дунд, 10.7 хувь нь мэргэжлийн анхан шатны,

Нийгэм, эдийн засгийн байдлын танилцуулга

Хэлцэл: Үнэт цаасыг худалдах захиалгын үнийн саналыг худалдан авах иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага зөвшөөрснөөр үнэт цаас арилжаалахыг ойлгоно. Чанаргүй зээл: Хэвийн бус, эргэлзээтэй, муу зээл буюу зээл, хүүгийн хугацаа 91- ээс дээш хоног хэтэрсэн зээлийг хамруулна.

Төсөв, санхүү: 2018 оны 12 дугаар сарын байдлаар төсвийн орлогод нийт 9445.5 сая төгрөг

төвлөрөхөөс 12302.2 сая төгрөг төвлөрүүлж, орлогын төлөвлөгөөг 2856.7 сая төгрөг буюу 30.2 хувиар төлөвлөгөө биелэсэн байна. Татварын бус орлогод төвлөрүүлэх ёстой 639.6 сая төгрөгийн орлогын төлөвлөгөөг 111.4 хувиар давуулан биелүүлж, төсөвт татварын бус орлогоор 1351.9 сая төгрөг төвлөрсөн байна. Орон нутгийн төсвийн байгууллага нийт 62559.1 сая төгрөгийн зарлагатай ажилласан нь төлөвлөснөөсөө 3414.3 сая төгрөгөөр бага зарцуулалттай ажилласан байна.

Зураг.10 Орон нутгийн төсөв, жил бүрийн

12 дүгээр сарын байдлаар /сая.төг/

АРГАЧЛАЛЫН ТАЙЛБАР: Орон нутгийн төсөв: Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас батлан аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга бүрдүүлж, зарцуулах төсвийг хэлнэ. Татварын орлого: Орлогын албан татвар, нийгмийн даатгалын орлого, хөрөнгийн албан татвар, нэмэгдэл өртгийн албан татвар, онцгой албан татвар, тусгай зориулалтын орлого, гадаад үйл ажиллагааны орлого, бусад татвар, төлбөр, хураамжаас бүрдэнэ. Татварын бус орлого: Нийтлэг татварын бус орлого, хөрөнгийн орлого, тусламжийн орлого, улсын төсөв орон нутгийн төсөв хоорондын шилжүүлгээс бүрдэнэ. Төсвийн зарлагын ангилал: Урсгал зардал, хөрөнгийн зардал, эргэн төлөгдөх төлбөрийг хассан цэвэр зээл; Төсвийн орлого: Тогтворжуулалтын сангийн болон тэнцвэржүүлсэн орлогоос бүрдэнэ. Урсгал зардал: Бараа, ажил, үйлчилгээний зардал, зээлийн үйлчилгээний төлбөр, татаас ба урсгал шилжүүлгээс бүрдэнэ.

51515

57735.2

53101.2

57985.8 57796.4

50573.3

58229.3

53024.7

57571.9 56879.1

2013 2014 2015 2016 2017Төсвийн орлого Төсвийн зарлага

~ 8 ~

Page 13: ~ 1 RN(1).pdf · Нийт ажилгүйчүүдийн 24.0 хувь нь дээд, 4.4 хувь нь тусгай дунд, 10.7 хувь нь мэргэжлийн анхан шатны,

Нийгэм, эдийн засгийн байдлын танилцуулга

Хэрэглээний үнийн индекс

Хэрэглээний үнийн индекс гэдэг нь хэрэглэгчдийн худалдаж авсан бараа, үйлчилгээний нэр төрлөөр өөрчлөлтгүй тогтвортой байхад үнэ дунджаар хэрхэн өөрчлөгдөж буйг хэмждэг үзүүлэлт юм.

Хэрэглээний үнийн индекс 2018 оны 12 дүгээр сард өмнөх оны мөн үеийнхээс 7.8 хувиар өмнөх оны эцсээс 7.8 хувиар өссөн байна.

Хүснэгт.11 Хэрэглээний үнийн индекс, 2018 оны 12 дүгээр сар, бүлгийн дүнгээр

Бараа үйлчилгээний бүлэг 2017.XII 2017.XII 2017.XII 2016.XII 2016.XII 2017.XI

Ерөнхий индекс 107.8 107.8 100.0 Хүнсний бараа, согтууруулах бус ундаа 113.1 113.1 99.5 Согтууруулах ундаа, тамхи, мансууруулах бодис 107.4 107.4 99.9

Хувцас, бөс бараа, гутал Орон сууц, ус, цахилгаан, хийн болон бусад түлш 100.8 100.8 101.4

Гэр ахуйн тавилга, гэр ахуйн бараа 107.1 107.1 100.8

Эм тариа, эмнэлэгийн үйлчилгээ 115.5 115.5 100.0 Тээвэр 113.0 113.0 99.6 Холбооны хэрэгсэл, шуудангийн үйлчилгээ 100.0 100.0 100.0 Амралт, чөлөөт цаг, соёлын бараа үйлчилгээ 105.1 105.1 100.0

Боловсролын үйлчилгээ 100.0 100.0 100.0 Зочид буудал, нийтийн хоол, дотуур байрны үйлчилгээ 103.2 103.2 100.0

Бусад бараа, үйлчилгээ 103.1 103.1 100.0

Ерөнхий индекс өмнөх сарынхаас Согтууруулах ундаа, тамхи, мансууруулах бодис 9.9 хувь, Орон сууц, ус, цахилгаан, хийн болон бусад түлш 1.4 хувь, Гэр ахуйн тавилга, гэр ахуйн бараа 0.8 хувь, Тээвэр 9.6 хувь, тус тус өссөн нь нөлөөлжээ.

Зураг.12 Хэрэглээний үнийн индекс (өмнөх оны 12 сар = 100)

110.8 110.9 111.8 111.9 108.9 108.2 108.4

106.8 103.9 105.0

102.5

100.2 99.9 100.0 101.7

102.6 102.6 103.0 102.5 101.5 101.0 100.9 101.2

101.5 100.4 101.4 101.7 102.1 102.4

104.0 102.9 103.1 103.3 102.7 104.4

107.8

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ 2015 2016 2017

~ 9 ~

Page 14: ~ 1 RN(1).pdf · Нийт ажилгүйчүүдийн 24.0 хувь нь дээд, 4.4 хувь нь тусгай дунд, 10.7 хувь нь мэргэжлийн анхан шатны,

Нийгэм, эдийн засгийн байдлын танилцуулга

АРГАЧЛАЛЫН ТАЙЛБАР: Хэрэглээний үнийн индекс (ХҮИ): Хэрэглэгчдийн худалдаж авсан бараа, үйлчилгээний нэр төрөл, чанар өөрчлөлтгүй тогтвортой байхад үнэ дунджаар хэрхэн өөрчлөгдөж буйг хэмжих үзүүлэлт бөгөөд нийт өрхөөр тооцсон үнийн өөрчлөлтийг харуулна. ХҮИ-ийн тооцоонд хэрэглээний сагс, хэрэглээний жин гэсэн хоёр үзүүлэлтийг ашиглан, Ласпейресийн үнийн индексийн томьёогоор тооцож байна. Үүнд: Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн 2010 оны судалгааны үр дүнгээр хэрэглээний сагсан дахь нэр төрлийг 2011 онд 329 болгон нэмэгдүүлж, (аймгуудад 214 нэр төрөл), хэрэглээний зардлын жинг шинэчилж, 2012 оны 1 дүгээр сараас эхлэн хэрэглээний үнийн улсын индексийг тооцоход ашиглаж байна.

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ МАЛ аж ахуй 2018 оны Мал тооллогын дүнгээр Хэнтий аймгийн мал 4644.9 мянган толгойд хүрч 2017 оныхоос 5.3 хувь буюу 235.6 мянгаар өслөө. Тооллогын дүнгээр адуун сүргийн тоо толгой 318.9 мянга , үхэр 353.0 мянга, тэмээ 4.3 мянга, хонь 2353.5 сая, ямаа 1615,1 саяд хүрч, 2017 оныхоос адуу 6.8 мянга буюу 2.2 хувиар, үхэр 17.7 мянга буюу 5.3 хувиар тэмээ 0.1 мянга буюу 2.4 хувиар, хонь 141.0 мянга буюу 6.4 хувиар, ямаа 69.8 мянга буюу 4.5 хувиар тус тус өссөн байна. Нийт мал сүргийн дотор адуу 6.8 хувь, үхэр 7.6 хувь, тэмээ 0.1 хувь, хонь 50.7 хувь, ямаа 34.8 хувийг тус тус эзэлж байна. Нийт мал сүргийн 85.4 хувийг бог мал, 14.6 хувийг бод мал эзэлж байна.

Зураг.13 Малын тоо, жил бүрийн байдлаар

Газар тариалан Аймгийн хэмжээнд 2018 оны байдлаар14377 тонн үр тариа, 3443.12 тонн төмс, 2301.58 тонн хүнсний ногоо,138055 тонн хадлан, 76.35 тонн гар тэжээл хураан авсан байна.

Зураг.14 Ургац хураалт, сүүлийн 5 жилийн байдлаар, тн

3551191 3903570 4409317 4644907

2015 2016 2017 2018

5154.8 4302.6 3818.7 2966.4 3443.12 3636.4 2543.4

24773

2054.8 2301.58

27531.4

9953.7 9517.4 5369

14377

2014 2015 2016 2017 2018Төмс Хүнсний ногоо Үр тариа

~ 10 ~

Page 15: ~ 1 RN(1).pdf · Нийт ажилгүйчүүдийн 24.0 хувь нь дээд, 4.4 хувь нь тусгай дунд, 10.7 хувь нь мэргэжлийн анхан шатны,

Нийгэм, эдийн засгийн байдлын танилцуулга

Зураг.15 Бэлтгэсэн өвс, сүүлийн 5 жилийн байдлаар, тн

III. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

АЖ ҮЙЛДВЭР Аж үйлдвэрийн салбарт 50 гаруй аж ахуйн нэгж 300 -аад иргэд үйл

ажиллагаа явуулж, түүнд 1800 гаруй ажиллагсад ажиллаж байна. Аж үйлдвэрийн салбарын дүнгээр 64065.3 сая төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж 66494.9 сая төгрөгийн бүтээгдэхүүнийг зах зээлд борлуулав. Энэ онд өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад үйлдвэрлэлт 2688.5 сая төгрөг , борлуулалт 5754.8 сая төгрөгөөр тус тус өссөн байна.

Зураг.16 Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт, салбараар, 12 сарын байдлаар

Зураг.17 Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн борлуулалт, салбараар, 12 сарын байдлаар

137266

128778.5 124678

117861

138055

2014 2015 2016 2017 2018

3332.8 1043.9 4462.1 86.8

4001.1

41782.4

15491.8

101.5

4476.6

47941.3

11387.9 259.5

Дулаан Олборлох үйлдвэр Боловсруулах Мод болвсруулах 2016 2017 2018

~ 11 ~

Page 16: ~ 1 RN(1).pdf · Нийт ажилгүйчүүдийн 24.0 хувь нь дээд, 4.4 хувь нь тусгай дунд, 10.7 хувь нь мэргэжлийн анхан шатны,

Нийгэм, эдийн засгийн байдлын танилцуулга

АРГАЧЛАЛЫН ТАЙЛБАР: Аж үйлдвэрийн салбарын борлуулсан бүтээгдэхүүн: Аж ахуйн нэгжүүдийн тайлант хугацаанд худалдсан буюу гадагш гүйцэтгэсэн ажил, үйлчилгээний хэмжээ юм. Аж үйлдвэрийн салбарын нийт үйлдвэрлэл: Аж ахуйн нэгжүүдийн тайлант хугацаанд зах зээлд болон өөрийн эцсийн хэрэглээнд зориулж үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээс бүрдэнэ. Гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл: Тухайн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн биет хэмжээг харуулна.

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Т.ӨЛЗИЙСҮРЭН

2018 оны 12 дугаар сарын 16

3445.1 1043.9 4359.3

77.3 3510.8

41782.5

15347.2

99.7

4103.9

52399.0

9734.9

257.1

Дулаан Олборлох Үйлдвэр Боловсруулах Мод боловсруулах 2016 2017 2018

~ 12 ~

Page 17: ~ 1 RN(1).pdf · Нийт ажилгүйчүүдийн 24.0 хувь нь дээд, 4.4 хувь нь тусгай дунд, 10.7 хувь нь мэргэжлийн анхан шатны,

Нийгэм, эдийн засгийн байдлын танилцуулга

I. ХӨДӨЛМӨР

1.1 АЖИЛГҮЙ ИРГЭДИЙН ТОО, төрлөөр

2017 XII 2018 XII ªñºëò,

áóóðàëò Á¿ãä ¯¿íýýñ: ýìýãòýé Á¿ãä

¯¿íýýñ: ýìýãòýé

ªìíºõ ñàðûí ýöýñò áàéñàí àæèëã¿é÷¿¿ä

993 552 558 330 -435

Òàéëàíò ñàðä íýìýãäñýí àæèëã¿é÷¿¿ä - á¿ãä 302 152 975 523 673

¯¿íýýñ: * îðîí òîîíû öîìõîòãîëîîñ 13 6 10 8 -3

* áàéãóóëëàãà òàòàí áóóãäñàíààñ 4 2 4 4 0

* ººð ãàçðààñ øèëæèæ èðñýí 13 6 58 28 45

* ñóðãóóëü òºãññºí 18 6 79 43 61

* öýðãýýñ õàëàãäñàí 2 0 9 0 7

* ìýðãýæил,ур чадвараа ашиглан орлого нэмэгдүүлэх

32 16 26 18 -6

* öàëèí áàãàòàéãààñ 39 18 134 72 95

* áóñàä 181 98 655 350 474

Àæèëã¿é÷¿¿äýýñ òàéëàíò ñàðä àæèëä îðñîí

240 116 507 235 267

¯¿íýýñ: * ӯà 0 0 10 1 10

* Òºðèéí òºñºâò áàéãóóëëàãà 207 106 155 79 -52

* ͺõºðëºë, êîìïàíè 20 6 88 33 68

* Õîðøîî 1 0 1 0 0

* Áóñàä 12 4 241 122 229

Òàéëàíò ñàðä àæèëã¿é÷¿¿äèéí á¿ðòãýëýýñ õàñàãäñàí

501 238 782 342 281

Òàéëàíò ñàðûí ýöýñò áàéãàà àæèëã¿é÷¿¿ä

794 440 751 427 -43

II. НИЙГМИЙН ЗАРИМ ҮЗҮҮЛЭЛТ

2.1 БҮТЭН ӨНЧИН ХҮҮХЭД, сум, насаар

Сум Бүтэн өнчин хүүхдийн тоо

Насны бүлгээр

0-4 5-9 10-14 15 16 17 Батноров сум 6 0 0 1 2 1 2

Баян-Адарга сум 2 2 Баянмөнх сум 1 1 Баян-Овоо сум 5 2 2 1 Баянхутаг сум 1 1

Биндэр сум 3 1 2

Бор-Өндөр сум 15 1 5 5 1 2 1

Галшар сум 4 1 1 1 1

~ 13 ~

Page 18: ~ 1 RN(1).pdf · Нийт ажилгүйчүүдийн 24.0 хувь нь дээд, 4.4 хувь нь тусгай дунд, 10.7 хувь нь мэргэжлийн анхан шатны,

Нийгэм, эдийн засгийн байдлын танилцуулга

Дадал сум 4 3 1 Дэлгэрхаан сум 2 1 1

Жаргалтхаан сум 1 1 Мөрөн сум 4 1 2 1

Норовлин сум 2 1 1 Өмнөдэлгэр сум 3 1 2

Хэрлэн сум 25 3 4 9 5 3 1

Цэнхэрмандал сум 5 3 1 1

Нийт 83 4 14 31 14 10 10 2.2 ХАГАС ӨНЧИН ХҮҮХЭД, сум, насаар

Сум Хагас өнчин хүүхдийн тоо

Насны бүлгээр

0-4 5-9 10-14 15 16 17 Батноров сум 84 12 19 35 8 4 6

Батширээт сум 27 3 9 7 2 1 5 Баян-Адарга сум 37 7 10 11 4 2 3

Баянмөнх сум 11 3 2 5 1 Баян-Овоо сум 19 4 10 4 1 Баянхутаг сум 7 3 2 1 1

Биндэр сум 20 2 4 4 4 3 3 Бор-Өндөр сум 89 21 20 19 10 11 8

Галшар сум 25 1 9 6 4 2 3 Дадал сум 34 2 9 8 5 5 5 Дархан сум 18 6 6 1 4 1

Дэлгэрхаан сум 29 2 11 7 5 4 Жаргалтхаан сум 23 2 4 10 2 2 3

Мөрөн сум 19 2 2 10 1 3 1 Норовлин сум 29 5 9 7 4 3 1

Өмнөдэлгэр сум 51 4 8 16 13 5 5 Хэрлэн сум 147 11 31 59 16 15 15

Цэнхэрмандал сум 14 3 1 7 1 1 1 Нийт 683 86 161 224 84 64 64

2.3 ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭН, сум, төрлөөр

Сум

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний

тоо

Эмэгтэй

Хөгжлийн бэрхшээлийн төрөл

Олдмол

Төрөлхийн

Өвчнөөр Осол гэмтлээр

Ердийн

өвчин

Мэргэжлээс

шалтгаалсан өвчин

Зам тээврийн осол

Үйлдвэрийн осол

Ахуйн

осол

~ 14 ~

Page 19: ~ 1 RN(1).pdf · Нийт ажилгүйчүүдийн 24.0 хувь нь дээд, 4.4 хувь нь тусгай дунд, 10.7 хувь нь мэргэжлийн анхан шатны,

Нийгэм, эдийн засгийн байдлын танилцуулга

Батноров сум 295 69 62 100 112 1 20 Батширээт сум 100 42 45 48 Баян-Адарга

сум 126 43 76 33 5 4 8 Баянмөнх сум 83 20 35 48 Баян-Овоо сум 96 35 72 6 18 Баянхутаг сум 79 17 30 36 2 3 8

Биндэр сум 78 36 46 19 2 2 9 Бор-Өндөр сум 349 138 134 65 128 11 2 9

Галшар сум 51 18 19 29 1 2

Дадал сум 175 64 95 76 4

Дархан сум 55 28 25 30 Дэлгэрхаан

сум 92 32 43 28 10 1 2 8 Жаргалтхаан

сум 60 26 34 12 3 4 7 Мөрөн сум 100 32 62 23 2 13

Норовлин сум 90 39 48 33 3 6

Өмнөдэлгэр сум 211 50 100 78 8 2 23

Хэрлэн сум 1067 459 586 269 46 69 43 54 Цэнхэрмандал

сум 93 35 38 42 2 4 7 Нийт 3200 1183 1550 975 305 110 57 196

III. НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ, ДААТГАЛ

3.1. НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ, төрлөөр

2017 он 2018 он

Îë

ãîñî

í

òýòã

ýâýð

,òýò

ãýì

æ

/ìÿ

í.ò

ºã/

Хүн

ий

то

о

Îë

ãîñî

í

òýòã

ýâýð

,òýò

ãýì

æ

/ìÿ

í.ò

ºã/

Хүн

ий

то

о

Íèéãìèéí õàëàìæèéí ñàí,á¿ãä 7641198.4 37514 11729539.8 41715 * Õàëàìæèéí õýëáýð

- Òýòãýâýð 2627196.3 1863 2793122.1 1744 - Òýòãýìæ 4259822.7 27575 5344293.2 16131

- Àõìàä íàñòàíä ¿ç¿¿ëñýí õºíãºëºëò 553634 5342 526130.7 7711

- Òàõèð äóòóó õ¿ì¿¿ñò ¿ç¿¿ëñýí хөнгөлөлт 200545.4 934 256893.3 1257

Íèéò òýòãýìæýýñ: - Æèðýìñíèé áîëîí àìàðæñàíû 837340.6 3461 2579989.6 5861

~ 15 ~

Page 20: ~ 1 RN(1).pdf · Нийт ажилгүйчүүдийн 24.0 хувь нь дээд, 4.4 хувь нь тусгай дунд, 10.7 хувь нь мэргэжлийн анхан шатны,

Нийгэм, эдийн засгийн байдлын танилцуулга

- ªí÷èí õ¿¿õäèéã àâ÷ ºñãºñíèé òýòãýìæ 57425.8 71 60626.9 71

Хүүхэд асарсны тэтгэмж 194169.3 296 237313.1 348

Өрх толгойлсон эхэд 9000.0 75 179120.0 313

Àõìàä íàñòан болон бусад àñàðгаа 625684.4 1024 698040.9 1064

Àõìàä äàé÷èäàä îëãîñîí 53317.1 26 4800.0 2

- Àëäàðò ýõèéí îäîíòîé ýõ÷¿¿ä 887220.0 3450 891700.0 6582

ГАО-улмаас гэргүй болсон иргэнд 28800.0 26 88800.0 74

3.2 НИЙГМИЙН ДААТГАЛ, төрлөөр

Õýìæèõ íýãæ 2017 он 2018 он Ǻð¿¿

Îëãîâîë çîõèõ òýòãýâýð ñàÿ.òºã 32136.1 36831.6 4695.5 Îëãîñîí òýòãýâýð ñàÿ.òºã 32074.2 36778.6 4704.4 Íèéò òýòãýâýð àâàã÷èä, á¿ãä òîî 9847 10876 1029.0 - ºíäºð íàñòàí òîî 7506 8090 584.0 - òàõèð äóòóó òîî 1522 1527 5.0 - òýæýýã÷ýý àëäñàíû òîî 643 629 -14.0

ÍÄØ-èéí îðëîãûí òºëºâëºãºº ñàÿ.òºã 17299.9 18798.0 1498.1

ã¿éöýòãýë ñàÿ.òºã 19084.6 23725.3 4640.7 áèåëýëò õóâü 110.3 126.2 15.9 ÍÄØ-èéí íèéò àâëàãà ñàÿ.òºã 5086.0 1721.9 -3364.1 - Òºñºâò áàéãóóëëàãà ñàÿ.òºã 3.9 0.0 -3.9 - ÀÀÍ, áàéãóóëëàãà ñàÿ.òºã 5082.0 1721.9 -3360.1 ÓÍÄÅÃ-ààñ: - àâàõ òàòààñ ñàÿ.òºã 22398.5 22631.0 232.5 - àâñàí ñàÿ.òºã 22398.5 22631.0 232.5 áèåëýëò õóâü 100.0 100.0 0.0 ÝÌ-èéí äààòãàëä: - àâàõ òàòààñ сая.төг 150.0 4669.5 4519.5 - àâñàí 150.0 4669.5 4519.5 Ýìíýëã¿¿äýä îëãîâîë çîõèõ ñàíõ¿¿æèëò 3053.4 3060.4 7.0

- îëãîñîí 2819.9 3060.4 240.5 Эмийн үнийн хөнгөлөлтөнд сая.төг 591.0 - олгосон сая.төг 430.6 Äààòãóóëàã÷, á¿ãä òîî 17060 17808 748.0 - Çààâàë äààòãóóëàã÷ òîî 12176 12962 786.0 - Ñàéí äóðûí äààòãóóëàã÷ òîî 4884 4846 -38.0

IV. БОЛОВСРОЛ

4.1. СОЁЛ УРЛАГ, БОЛОВСРОЛ, төрлөөр

Хэмжих

нэгж 2017 он 2018 он зөрүү

Зохион байгуулсан арга хэмжээ тоо 3654 1537 0 Соёлын төвүүд тоо 3596 1499 -2097

~ 16 ~

Page 21: ~ 1 RN(1).pdf · Нийт ажилгүйчүүдийн 24.0 хувь нь дээд, 4.4 хувь нь тусгай дунд, 10.7 хувь нь мэргэжлийн анхан шатны,

Нийгэм, эдийн засгийн байдлын танилцуулга

АДБЧуулга тоо 58 38 -20 Үзэгчид, бүгд хүн 362203 209445 -152758 - АДБ чуулга хүн 17828 18003 175

Соёлын төвүүд хүн 339289 185268 -154021 - ОНС музей хүн 5086 6174 1088

Орлого, бүгд мян/төг 72836.0 37894.4 -34941.6 Соёлын төвүүд мян/төг 41635.8 12495.5 -29140.3

АДБЧуулга мян/төг 29872.2 24863.9 -5008.3 ОНС Музей мян/төг 1328.0 535.0 -793

Номын сан, бүгд тоо 23 23 Төв номын сангийн суудлын тоо тоо 66 60 -6

Номын фонд /нийт сумдаар/ мян.ш 195.8 197.6 1.8 Уншуулсан ном/нийт сумдаар/ мян.ш 108.4 71.6 -36.8

Фондод шинээр авсан ном /нийт сумдаар/ тоо 3675 1516 -2159

Уншигчдын тоо /нийт сумдаар/ мян.хүн 46.9 35.2 -11.7 БОЛОВСРОЛ Суралцагсад тоо 14191 14384 193

Үүнээс эмэгтэй тоо 7076 7170 94 Элсэлт I анги тоо 1551 1625 74

X анги тоо 810 909 99 ХII анги тоо 978 439 -539

Багш нар тоо 722 757 35 Үүнээс эмэгтэй тоо 576 604 28

Дотуур байрны сурагчид тоо 1367 1337 -30 Сургууль завсардагсад тоо 5 0 -5

Цэцэрлэгийн тоо тоо 34 34 0 -Хүүхэд тоо 6376 6466 90

V. ЭРҮҮЛ МЭНД

5.1 ЭРҮҮЛ МЭНД, төрлөөр

Хэмжих

нэгж 2017 он 2018 он Зөрүү

Төрөлт, эх,хүүхдийн эндэгдэл Төрсөн эх тоо 1442 1456 14 Амьд төрөлт тоо 1446 1460 Төрөхийн улмаас эндсэн эх тоо 1 0 Нялхсын эндэгдэл: 0 - 1 нас тоо 28 17 -11 1 - 5 нас тоо 36 22 -14 Нас баралтын үзүүлэлтүүд тоо

Амьд төрсөн 1000 хүүхэд тутмаас 1хүртэлх насандаа эндсэн хүүхэд тоо 19.4 11.6 -7.8

Оны эцсийн 1000 хүн ам тутамд ногдох нас баралт тоо 4.6 4.7 0.1

Халдварт өвчнөөр өвчлөгчид тоо 690 638 -52 Үүнээс:- Менин тоо 0 0 0 - Вируст гепатит тоо 7 5 -2 - Тэмбүү тоо 176 168 -8 Цусан суулга тоо 27 50 23 - Гахай хавдар тоо 8 2 -6

~ 17 ~

Page 22: ~ 1 RN(1).pdf · Нийт ажилгүйчүүдийн 24.0 хувь нь дээд, 4.4 хувь нь тусгай дунд, 10.7 хувь нь мэргэжлийн анхан шатны,

Нийгэм, эдийн засгийн байдлын танилцуулга

Хүйтэн тоо 63 60 -3 Бруцеллёз тоо 6 4 -2 - Трихомониаз тоо 60 70 10 Сүрьеэ тоо 78 103 25 Салхинцэцэг тоо 130 167 37 Бусад тоо 135 9 -126 Нас баралт тоо 351 361 10 Үүнээс: эмнэлэгт тоо 74 59 -15 Нийт үзлэг мян.хүн 341.4 328.5 -12.9 Урьдчилан сэргийлэх үзлэг мян.хүн 125.5 104.8 -20.7 Эмчлүүлсэн хүн мян.хүн 15.6 16.6 1

Хувийн эмнэлэг - Үйлчлүүлсэн хүн тоо 5116 11072 5956 - Бүх орлого мян.төг 32030.5 112233 80202.5 Үүнээс: үзлэгийн орлого мян.төг 32030.5 112233 80202.5 Хэвтэж эмчлүүлсэн хүний тоо хүн 0 0 0

VI. ГЭМТ ХЭРЭГ, ШҮҮХ

6.1. БҮРТГЭГДСЭН ХЭРГИЙН ТОО, төрлөөр

2018.01.01 2019.01.01 Зөрүү

1 Гэмт хэрэг,бүгд 453 626 173

ХҮНИЙ АМЬД ЯВАХ ЭРХИЙН ЭСРЭГ 15 10 -5

Хүнийг алах 5 2 -3 Хүнийг амиа хорлох нөхцөл байдалд хүргэх 7 5 -2 Хүний амь насыг болгоомжгүйгээр хохироох 3 3 0

Хүний эрүүл мэнд халдашгүй байдлын эсрэг 107 170 63

Хүний эрүүл мэндэд хүнд хохирол санаатай учруулах 11 4 -7

Хүний эрүүл мэндэд хүнд хохирол болгоомжгүй учруулах 0 0 0

Хүний эрүүл мэндэд хүндэвтэр хохирол санаатай учруулах 81 153 72

Хүний эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол санаатай учруулах 0 8 8

Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх 0 0 0

Хүний бэлгийн эрх чөлөө,халдашгүй байдлын эсрэг 8 19 11

Хүчиндэх 5 17 12 Бэлгийн дур хүслээ ёс бусаар хангах 3 2 -1 Бэлгийн мөлжлөг 0 0 0

Өмчлөх эрхийн эсрэг 264 364 100

Хулгайлах 140 171 31 үүнээс - Хувийн өмчийг хулгайлах 130 157 27

- Авто тээврийн хэрэгсэл хулгайлах 10 14 - Халаасны хулгай - Галт зэвсэг хулгайлах 2 0

Дээрэмдэх 3 6 3

~ 18 ~

Page 23: ~ 1 RN(1).pdf · Нийт ажилгүйчүүдийн 24.0 хувь нь дээд, 4.4 хувь нь тусгай дунд, 10.7 хувь нь мэргэжлийн анхан шатны,

Нийгэм, эдийн засгийн байдлын танилцуулга

Залилах 11 29 18

Хөрөнгө завших

11 15 4

Алдаатай гүйлгээ, андуурсан илгээмж ,гээгдэл эд хөрөнгө, алдуул мал

15 15 0

Бусдын эд хөрөнгийг авахаар заналхийлэх 0 0

Эд хөрөнгийг утсгаж гэмтээх 7 6 -1

Мал хулгайлах 69 120 51

Олон нийтийн аюулгүй байдал, ашиг сонирхлын эсрэг 13 2 -11

Хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг 30 35 5

Бусад хэрэг 16 26 10 Гэмт хэргийн илрүүлэлт % 52.5 47.6 -4.9

Гэмт хэргийн улмаас - Нас барсан 31 21 -10 Гэмт хэргийн улмаас - Гэмтсэн 133 198 65

Учирсан хохирол /төг/ 1059.1 1678.2 619.1

Нөхөн төлүүлсэн % 0.0 0.0 0

Эрүүлжүүлэгдсэн 2010 2264 254 үүнээс - эмэгтэй 162 177 15

Согтуугаар үйлдсэн 73 98 25 Бүлэглэн үйлдсэн 75 74 -1

6.2 ШИЙДВЭРЛЭСЭН ХЭРЭГ, төрлөөр

Хэмжих

нэгж 2016 онд 2017 онд өсөлт,

бууралт

Шийдвэрлэсэн эрүүгийн бүх хэрэг тоо 232 292 60

Ял шийтгүүлсэн бүх хүн тоо 216 257 41

Үүнээс: эмэгтэй тоо 17 13 -4

Насанд хүрээгүй хүн тоо 0 4 4

Хорих ял оногдуулсан тоо 103 52 -51 Үүнээс: Хорих ял биечлэн эдлүүлсэн тоо 60 51 -9

Торгох ял оногдуулсан тоо 47 151 104

Торгуулын дүн / мян.төг/ мян.мөг 47435.8 127240.0 79804.2

Албадан ажил хийлгэх тоо 32 54 22

Шийдвэрлэсэн иргэний хэрэг тоо 945 996 51

Улсын тэмдэгтийн хураамж гаргуулсан мян.төг 62319.6 56124.8 -6194.8

Захиргааны арга хэмжээ авагдсан тоо 55 56 1

Торгуулсан хүн тоо 55 56 1

мян/төгрөгөөр мян.төг 3970.0 8600.0 4630

Баривчлагдсан хүн тоо 607 571 -36 Шийдвэрлэсэн захиргааны хэрэг тоо 18 13 -5

~ 19 ~

Page 24: ~ 1 RN(1).pdf · Нийт ажилгүйчүүдийн 24.0 хувь нь дээд, 4.4 хувь нь тусгай дунд, 10.7 хувь нь мэргэжлийн анхан шатны,

Нийгэм, эдийн засгийн байдлын танилцуулга

6.3 БАЙГАЛИЙН ГАМШИГ, ГАЛ ТҮЙМЭР, төрлөөр

хэмжих нэгж 2017 XII 2018 XII Өсөлт

бууралт Нийт тохиолдлын тоо тоо 59 83 24 Ажилсан хүн хүч тоо 1538 901 -637 Ажилсан техник тоо 284 161 -123 Нийт гарсан зардал мян/төг 87258.1 10797.9 -76460.2

Гал

түйм

эр

1.Ой хээрийн түймэр 14 11 -3 Тохиолдлын тоо тоо 14 11 -3 Хамарсан аймаг сум тоо 11 10 -1 Шатсан талбай мян/га 60.4 1.7 -58.7 Учирсан хохирол сая/төг 30368.1 0.0 -30368.1 2.Объектын түймэр 18 58 40 Тохиолдлын тоо тоо 18 58 40 Хамарсан сум тоо 10 17 7 Учирсан хохирол мян/төг 113.0 1500000.0 1499887

Гам

шиг

1.Галзуу 0 1 1 Тохиолдлын тоо тоо 0 1 1 Хамарсан сум тоо 0 1 1 Учирсан хохирол мян/төг 0.0 0.0 0 2.Шүлхий 12 1 -11 Тохиолдлын тоо тоо 12 1 -11 Хамарсан сум тоо 6 1 -5 Учирсан хохирол сая/төг 111.4 5.8 -105.6 3. Боом 1 0 -1 Тохиолдлын тоо тоо 1 0 -1 Хамарсан сум тоо 1 0 -1 Учирсан хохирол мян/төг 8000.0 0.0 -8000.0 4. Бусад ажиллагаа 14 12 -2 Тохиолдлын тоо тоо 14 12 -2 Хамарсан сум тоо 13 9 -4 Учирсан хохирол мян/төг 8725.0 54000.0 45275.0

VII. МӨНГӨ, ЗЭЭЛ

7.1 МӨНГӨ, ЗЭЭЛ, ХАДГАЛАМЖ, мян.төг

Үзүүлэлт 2018 XII 2019 XII

Ү ү н э э с :

Монгол банк ХААН банк Төрийн

банк Капитал

банк ХАС банк

Кассын орлого /зузаатгалаар/ 2,365,730.0 3,437,551.0 -

2,447,751.0

729,800.0 - 260,000.0

Кассын цэвэр орлого

34,124,344.0 36,452,055.0 130.0

10,801,298.9

20,101,712.0

103,960.9

5,444,953.2 Кассын зарлага /шилжүүлэг/

770,680.0 1,517,080.0 - 317,430.0 893,700.0 - 305,950.0

~ 20 ~

Page 25: ~ 1 RN(1).pdf · Нийт ажилгүйчүүдийн 24.0 хувь нь дээд, 4.4 хувь нь тусгай дунд, 10.7 хувь нь мэргэжлийн анхан шатны,

Нийгэм, эдийн засгийн байдлын танилцуулга

Кассын цэвэр зарлага

35,981,203.3 37,008,068.8 625.0

11,929,641.7

19,573,410.0

99,741.9

5,404,650.2 Зээлийн өрийн үлдэгдэл

144,169,012.3

186,875,265.5 -

105,007,667.2

51,775,538.7

463,795.9

29,628,263.7

Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийн үлдэгдэл

1,739,765.2 1,344,244.3 - 1,149,718.8

129,152.8

21,683.4 43,689.3

Чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэл

2,010,693.8 2,002,720.6 - 1,138,603.6

435,998.0

101,840.2 326,278.8

Хадгаламжийн үлдэгдэл

62,039,529.8 81,166,731.2 -

46,112,698.5

21,911,248.3

511,456.8

12,631,327.6

Үүнээс: Хугацаатай

45,247,478.6 58,627,087.1 -

30,995,007.5

17,805,863.1

352,926.6

9,473,289.9

Хугацаагүй 16,792,051.3 22,539,644.1 -

15,117,691.0

4,105,385.2

158,530.2

3,158,037.7 Харилцах дансны үлдэгдэл

11,844,194.5 19,343,082.0

14,484,518.0

3,355,781.0

33,408.5

1,469,374.5

VIII ТӨСӨВ, САНХҮҮ

8.1 ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ОРЛОГО, мян.төг

2018 XII 2019 XII

төлөвлөгөө гүйцэтгэл хувь Нийт орлого ба тусламжийн дүн 26035735.2 27310673 30106590.4 110.2 Урсгал орлого 11577367.4 9445533.6 12302205.3 130.2 Татварын орлого 10229815.3 8705933.6 10837932.5 124.5 Орлогын албан татвар 6740003.9 6033209.2 7016788.2 116.3 Хүн амын орлогын албан татвар 7554197.6 6883209.2 7769499.7 112.9 Цалин хөлс болон түүнтэй адилтгах орлого 6393475.3 5922709.2 6298310.5 106.3

Хувь хүний орлогын албан татварын буцаан олголт -814193.7 -850000.0 -752711.5 88.6

Хөрөнгө борлуулсаны орлого 59511.3 32000.0 67159.1 209.9 Үйл ажиллагааны орлого 1087127.1 434500.0 641932.9 147.7 Урлагын тоглолт, спортын тэмцээний шагнал, наадмын бай шагнал

14083.8 14000.0 13019.6 93.0

Хөрөнгийн орлого 0 480000.0 749077.5 156.1

Өмчийн татвар 740889.9 0.0 0 Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар 346296.5 310000.0 386798.5 124.8 Бууны албан татвар 45310.3 49000.0 50652.0 103.4 Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн татвар 349283.2 320000.0 365786.4 114.3 Бусад татвар,төлбөр хураамж 2748921.4 1993724.4 3017907.4 151.4 Бусад нийтлэг,төлбөр хураамж 426547.9 629282.2 628296.8 99.8

~ 21 ~

Page 26: ~ 1 RN(1).pdf · Нийт ажилгүйчүүдийн 24.0 хувь нь дээд, 4.4 хувь нь тусгай дунд, 10.7 хувь нь мэргэжлийн анхан шатны,

Нийгэм, эдийн засгийн байдлын танилцуулга

Улсын тэмдэгтийн хураамж 203758.8 185500.0 212740.1 114.7 Ашигт малтмалын нөөц ашигласаны төлбөр 37757.2 40100.0 37801.4 94.3

Хог хаягдал үйлчилгээний хураамж 185031.9 403682.2 377755.3 93.6 Газрын төлбөр 425732.6 242000.0 651344.2 269.2 Газрын төлбөр 185133.9 152000.0 163252.3 107.4 Дуудлага худалдаа сонгон шалгаруулалт 240598.7 90000.0 488091.9 542.3

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөр 1896640.9 1122442.2 1738266.4 154.9

Рашаан ус ашигласны төлбөр 754719.3 600000.0 777577.2 129.6 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ ашигласаны төлбөр 203764.9 224942.2 247504.2 110.0 Агнуурын нөөц ашигласаны төлбөр 495431.8 285500.0 542785.1 190.1 Татварын бус орлого 15805919.9 18604739.4 19268657.9 103.6 Нийтлэг татварын бус орлого 1249624.1 639600.0 1351953.4 211.4 Хүү, торгуулийн орлого 663599.5 446500.0 695099.9 155.7 Бусад нэр заагдаагүй орлого 586024.6 193100.0 582943.8 301.9 Хөрөнгийн орлого 97928.0 100000.0 112319.4 112.3 Хөрөнгө худалдсаны орлого 97928.0 100000.0 112319.4 112.3 Тусламжийн орлого 5147197.4 6055154.0 5994399.7 99.0 Аймаг нийслэлээс авсан санхүүгийн дэмжлэг 5140625.0 6055154.0 6055154.0 100.0

Улсын төсөв орон нутгийн төсөв хоорондын шилжүүлэг 9311170.3 11809985.4 11809985.4 0.0

Улсын төсвөөс авсан санхүүгийн дэмжлэг 9311170.3 11809985.4 11809985.4 100.0

Орон нутгийн зарлага 24192201.9 27310673 29288750.1 107.2 Төсвийн байгууллагуудад олгосон санхүүжилт 24192201.9 27310673.0 29288750.1 107.2

Аймаг нийслэлд олгосон тэгшитгэл 0 0 0 0.0 Сум дүүрэгт олгосон татаас 0 0.0 0 0.0 Төрийн сангийн дансны эцсийн үлдэгдэл 2520939.9 0 3338077.6 0.0

8.2 ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ЗАРЛАГА, мян.төг

2018 XII

2019 XII

Төлө

влөг

өө

гүйц

этгэ

лийн

зө

рүү

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл

I. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 56879083.1 65973437.3 62559087.7 3414349.6 1.1. Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 26188072.9 27593597.7 27450099.4 143498.3

Үндсэн цалин 19103780.2 20165763.6 20395824.2 -230060.6

~ 22 ~

Page 27: ~ 1 RN(1).pdf · Нийт ажилгүйчүүдийн 24.0 хувь нь дээд, 4.4 хувь нь тусгай дунд, 10.7 хувь нь мэргэжлийн анхан шатны,

Нийгэм, эдийн засгийн байдлын танилцуулга

Нэмэгдэл цалин 4514300.1 4652629.3 4344155.2 308474.1 Гэрээт ажлын цалин 1056351.5 1084523.0 1053872.4 30650.6 Унаа хоолны хөнгөлөлт 107696.0 120370.8 119036.0 1334.8 Үр дүнгийн урамшуулал 1405945.0 1570311 1537211.6 33099.4

1.2 Ажил олгогчоос НД-д төлөх шимтгэл 2892562.3 3348444.2 3297657.6 50786.6

Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 4421920.3 4850846.1 4813973.2 36872.9

Гэрэл цахилгаан 598646.8 609656.3 606334.2 3322.1 Түлш халаалт 3564785.2 3916580.2 3882310.7 34269.5 Цэвэр, бохир ус 212423.6 277919.6 278638.3 -718.7 Байрны түрээс 46064.7 46690.0 46690.0 0.0 Хангамж бараа материалын зардал 1091217.6 1410152.0 1400737 9415

Бичиг хэрэг 117608.2 134690.9 153855.3 -19164.4 Тээвэр /шатахуун/ 563879.7 771190.5 784186.9 -12996.4 Шуудан, холбоо 127402.2 187643.6 151043.7 36599.9 Ном хэвлэл авах 17202.0 27441.1 21885.0 5556.07 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 151945.6 166122.0 172057.2 -5935.2

Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал 113179.8 123063.9 117708.8 5355.1

Нормативт зардал 2305294.0 2540949.9 2519340.7 21609.2 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 123732.2 143332.3 140659.4 2672.9 Хоол 1939684.2 2128727.5 2107294.8 21432.7 Эм 241877.6 268890.1 271386.5 -2496.4 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 809876.9 1271100.3 1266239.3 4861

Багаж, техник, хэрэгсэл 179346.6 318879.7 313289.4 5590.3 Тавилга 71320.7 212443.7 210989.6 1454.1 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл 665.8 1063.2 100.0 963.2 Урсгал засвар 558543.8 738707.7 741860.2 -3152.5 Томилолт зочны зардал 164837.3 224534.8 205401.3 19133.5 Дотоод албан томилолт 164837.3 224534.8 205401.3 19133.5 Гадаад албан томилолт 0.0 0.0 0.0 0 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж 889836.4 1664442 1584067.7 80374.3

Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж 793344.9 1558475.2 1483610.0 74865.2

Àудит,баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох үйлчилгээний хөлс 49856.2 51283.5 49686.5 1597

~ 23 ~

Page 28: ~ 1 RN(1).pdf · Нийт ажилгүйчүүдийн 24.0 хувь нь дээд, 4.4 хувь нь тусгай дунд, 10.7 хувь нь мэргэжлийн анхан шатны,

Нийгэм, эдийн засгийн байдлын танилцуулга

Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж 4051.8 5324.6 5324.6 0

Даатгалын үйлчилгээ 17951.0 22146.6 20374.7 1771.9 Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо

1653.3 2256.2 1933.03 323.17

Улсын Мэдээллийн маягт хэвлэх 14252.4 13890.7 13889.9 0.8

Газрын төлбөр 829.7 1532.5 1137.2 395.3 Тээврийн хэрэгслийн татвар

7897 9532.7 8111.7 1421

Бараа үйлчилгээний бусад зардал 2410266.2 2927401.5 2657005.2 270396.3

Бараа үйлчилгээний бусад зардал 2159926.4 2607400.2 2337750.7 269649.5

Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага, сургуулилт 250339.9 320001.3 319254.5 746.8

Урсгал шилжүүлэг 74558.5 152109.6 152109.6 0 Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 74558.5 152109.6 152109.6 0

Бусад урсгал шилжүүлэг 11310873.5 9874865.2 9819026.6 55838.6 Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж 7273296.1 7796978.0 7777842.9 19135.1

Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 629800.5 376439.1 366642.8 9796.3

Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал 1034916.0 140208.3 127019.9 13188.4

Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 915198.3 676231.0 666243 9988

Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчдад төрөөс үзүүлэх дэмжлэг 1430806.1 879128.8 875601.0 3527.8

Хөрөнгө оруулалт 3078204.6 6775052.2 6354956 420096.2 Барилга байгууламж 0 0.0 0 0 Бусад хөрөнгө 3078204.6 6769052.2 6348956 420096.2 Зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр 57796427.9 65973437.3 64468471.2 1504966.1

Улсын төсвөөс санхүүжих 34208483.3 35575439.6 35575439.6 0.0 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 34208483.3 35575439.6 35575439.6 0.0

Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн эх үүсвэрээс санхүүжих 0 0 0 0

~ 24 ~

Page 29: ~ 1 RN(1).pdf · Нийт ажилгүйчүүдийн 24.0 хувь нь дээд, 4.4 хувь нь тусгай дунд, 10.7 хувь нь мэргэжлийн анхан шатны,

Нийгэм, эдийн засгийн байдлын танилцуулга

Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих 20382221.9 24366187.9 24373088.5 -6900.6

Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих 18386833.4 21255519.0 21262419.6 -6900.6

Орон нутгийн хөгжлийн сангаас санхүүжих 1995388.5 3110668.9 3110669.0 -0.05

Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас санхүүжих 3205722.7 6031809.8 4519943.1 1511866.7

Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 85174.2 87664.2 103458.3 -15794.1

Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 212745.1 101133.6 335699.0 -234565.4

Урьд оны үлдэгдлээс санхүүжих 1788524.2 3164550.3 2941580.5 222969.8

Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 917344.8 0 1909383.5

IX. ҮНЭ

9.1 ХЭРЭГЛЭЭНИЙ БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНИЙН ИНДЕКС

2018.XII 2017.XII

2018.XII 2017.XII

2018.XII 2018.XI

ЕРӨНХИЙ ИНДЕКС 107.8 107.8 100.0

01. ХYНСНИЙ БАРАА, СОГТУУРУУЛАХ БУС УНДАА 113.1 113.1 99.5

01.1 ХYНСНИЙ БАРАА 112.8 112.8 99.4

01.1.1 ТАЛХ, ГУРИЛ, БУДАА 105.8 105.8 100.7 01.1.2 МАХ, МАХАН БYТЭЭГДЭХYYН 137.4 137.4 95.6 01.1.3 ЗАГАС, ДАЛАЙН БYТЭЭГДЭХYYН 104.3 104.3 100.0 01.1.4 СYY, СYYН БYТЭЭГДЭХYYН, ӨНДӨГ 96.1 96.1 99.8 01.1.5 ТӨРӨЛ БYРИЙН ӨӨХ, ТОС 106.0 106.0 100.5 01.1.6 ЖИМС, ЖИМСГЭНЭ 95.1 95.1 100.0 01.1.7 ХYНСНИЙ НОГОО 117.8 117.8 103.4

01.1.8 СААХАР, ЖИМСНИЙ ЧАНАМАЛ, ЗӨГИЙН БАЛ, ЧИХЭР, ШОКОЛАД 101.1 101.1 100.1

01.1.9 ХYНСНИЙ БУСАД БYТЭЭГДЭХYYН 99.5 99.5 100.0 01.2 СОГТУУРУУЛАХ БУС УНДАА 118.2 118.2 101.1 02. СОГТУУРУУЛАХ УНДАА, ТАМХИ, МАНСУУРУУЛАХ БОДИС 107.4 107.4 99.9 02.1 СОГТУУРУУЛАХ УНДАА 105.1 105.1 100.0

02.2 ТАМХИ 108.7 108.7 99.8

03. ХУВЦАС, БӨС БАРАА, ГУТАЛ 105.8 105.8 100.1 03.1 ХУВЦАС, БӨС БАРАА 109.1 109.1 100.1 03.1.1 ХӨВӨН, БӨС БАРАА 100.0 100.0 100.0 03.1.2 БYХ ТӨРЛИЙН ХУВЦАС 110.1 110.1 100.1 03.1.3 ЖИЖИГ ЭДЛЭЛ, ХЭРЭГСЭЛ 97.0 97.0 100.0

03.2 ГУТАЛ 99.4 99.4 100.0

04. ОРОН СУУЦ, УС, ЦАХИЛГААН, ХИЙН БОЛОН БУСАД ТYЛШ 100.8 100.8 101.4

~ 25 ~

Page 30: ~ 1 RN(1).pdf · Нийт ажилгүйчүүдийн 24.0 хувь нь дээд, 4.4 хувь нь тусгай дунд, 10.7 хувь нь мэргэжлийн анхан шатны,

Нийгэм, эдийн засгийн байдлын танилцуулга

04.1 ОРОН СУУЦНЫ БОДИТ ТYРЭЭС 111.1 111.1 100.0 04.3 ОРОН СУУЦНЫ ТЕХНИКИЙН БОЛОН ЗАСВАРЫН YЙЛЧИЛГЭЭ 103.5 103.5 100.0 04.4 УСАН ХАНГАМЖ БОЛОН ОРОН СУУЦНЫ БУСАД YЙЛЧИЛГЭЭ 100.0 100.0 100.0 04.5 ЦАХИЛГААН, ХИЙН БОЛОН БУСАД ТYЛШ 97.8 97.8 103.1 05. ГЭР АХУЙН ТАВИЛГА, ГЭР АХУЙН БАРАА 107.1 107.1 100.8

05.1 ГЭР АХУЙН ТАВИЛГА, ХЭРЭГСЭЛ, ХИВС БОЛОН ШАЛНЫ БУСАД ДЭВСГЭР 104.9 104.9 100.0

05.2 ГЭР АХУЙН ОЁМОЛ, НЭХМЭЛ ЭДЛЭЛ 106.6 106.6 102.7 05.3 ГЭР АХУЙН ЦАХИЛГААН БАРАА 118.1 118.1 102.9 05.4 ГЭР АХУЙН ШИЛЭН ЭДЛЭЛ, САВ СУУЛГА 109.0 109.0 101.1

05.5 ГЭР АХУЙ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ХӨДӨЛМӨРИЙН БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ 99.1 99.1 100.0

05.6 ГЭР АХУЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ БОЛОН БУСАД ЖИЖИГ БАРАА, ГЭРИЙН YЙЛЧИЛГЭЭ 105.7 105.7 100.0

06. ЭМ, ТАРИА, ЭМНЭЛГИЙН YЙЛЧИЛГЭЭ 115.5 115.5 100.0 06.1 ЭМ, ТАРИА, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЭЛ 120.1 120.1 100.0 06.2 АМБУЛТОРЫН YЙЛЧИЛГЭЭ 100.0 100.0 100.0 06.3 ЭМНЭЛЭГТ ХЭВТЭЖ YЗYYЛСЭН YЙЛЧИЛГЭЭ 100.0 100.0 100.0 07.

ТЭЭВЭР 113.0 113.0 99.6 07.1 ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ХУДАЛДАН АВАЛТ 101.6 101.6 100.0 07.2 ХУВИЙН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЗАСВАР, YЙЛЧИЛГЭЭ 116.5 116.5 99.3 07.3 ТЭЭВРИЙН YЙЛЧИЛГЭЭ 124.0 124.0 100.0 08. ХОЛБООНЫ ХЭРЭГСЭЛ, ШУУДАНГИЙН YЙЛЧИЛГЭЭ 100.0 100.0 100.0 08.2 ТЕЛЕФОН АППАРАТ, ФАКСЫН ХЭРЭГСЭЛ 100.0 100.0 100.0 08.3 ТЕЛЕФОН УТАС, ФАКСЫН YЙЛЧИЛГЭЭ 100.0 100.0 100.0 09. АМРАЛТ, ЧӨЛӨӨТ ЦАГ, СОЁЛЫН БАРАА, YЙЛЧИЛГЭЭ 105.1 105.1 100.0

09.1 ДУУ, ДYРС, ГЭРЭЛ ЗУРАГ, МЭДЭЭЛЛИЙГ БОЛОВСРУУЛАХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ 99.4 99.4 100.0

09.4 ЧӨЛӨӨТ ЦАГ, СОЁЛЫН YЙЛЧИЛГЭЭ 99.7 99.7 100.0 09.5 СОНИН, СЭТГҮҮЛ, НОМ, БИЧГИЙН ХЭРЭГСЭЛ 117.7 117.7 100.0 10. БОЛОВСРОЛЫН YЙЛЧИЛГЭЭ 100.0 100.0 100.0 11. ЗОЧИД БУУДАЛ, НИЙТИЙН ХООЛ, ДОТУУР БАЙРНЫ

YЙЛЧИЛГЭЭ 103.2 103.2 100.0 11.1 НИЙТИЙН ХООЛНЫ YЙЛЧИЛГЭЭ 93.7 93.7 100.0 11.2 ЗОЧИД БУУДАЛ ДОТУУР БАЙРНЫ YЙЛЧИЛГЭЭ 107.5 107.5 100.0 12. БУСАД БАРАА, YЙЛЧИЛГЭЭ 103.1 103.1 100.0 12.1 ХУВЬ ХYНД ХАНДСАН YЙЛЧИЛГЭЭ 104.2 104.2 100.0 12.3 ХУВЬ ХYНИЙ ЭД ЗYЙЛ, ХЭРЭГЛЭЛ 100.0 100.0 100.0 12.5 ДААТГАЛ 100.0 100.0 100.0 12.6 САНХYYГИЙН YЙЛЧИЛГЭЭ 100.0 100.0 100.0

X. ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

10.1 ХУРААСАН УРГАЦ, 2018 оны байдлаар, сумаар, тн

Сум Үр

тариа

Төмс

Хүнсний ногоо

байц

аа

лууван

шар манжин

улаан

манжин

сонгино

сармис

бусад Бэлтгэсэн өвс

Гар тэжэ

эл

Хэрлэн сум 180 1330 851.3 133.3 149.2 149.7 107 188.5 11.2 47.2 880

Батноров сум 136.7 49.55 3.4 9.2 6.6 5.37 5.12 3.5

Батширээт сум 10 104 80 8 22 15 8 22 5 10268 0

Баян-Адарга сум 3991 83.6 34.3 4.6 5.5 4.8 4.9 5.1 3.6 13100 5

Баянмөнх сум 75 34.2 27.4 3.5 2.9 3.1 3.6 5.8 5.1 836 4.2

Баян-Овоо сум 0 26.6 30.41 1.6 7.2 4.2 7 10

~ 26 ~

Page 31: ~ 1 RN(1).pdf · Нийт ажилгүйчүүдийн 24.0 хувь нь дээд, 4.4 хувь нь тусгай дунд, 10.7 хувь нь мэргэжлийн анхан шатны,

Нийгэм, эдийн засгийн байдлын танилцуулга

Баянхутаг сум 73 85 26 13.3 22.3 8 8.1

Биндэр сум 1264 107 63.83 16 13.2 12.5 3 8.4 1.1 4.63 20734

Галшар сум 30 11.8 1.4 3.1 3.5 1.2 62500

Дадал сум 1280 143 136.1 16.5 54.1 42 13.5 6 0.9 24967 5

Дархан сум 84.2 61.2 6 16 16 3.2 9 11 600

Дэлгэрхаан сум 37.2 63.6 6 5 12 0.5 0 105

Жаргалтхаан сум 89 32 2.4 14 1.6 2.05 7.8 0.1 2.5 1405 29

Мөрөн сум 650.2 590.4 105.5 158 52.33 49.07 105.1 20.79 12 694.2

Норовлин сум 340 117.6 90.8 7.5 29 16.9 10.8 11 0 7.8 5

Өмнөдэлгэр сум 7237 255 50.5 8 9.7 14.3 9 4.8 2.1 200

Цэнхэрмандал сум

0 79.58 7.89 0.3 0.99 1.2 0.9 1.5 0.1 1766 28.15

Бор-Өндөр сум 62 35.5 6 5 5 4 3 0.5 3

14377 3443 2302 354.5 515.7 382.6 242.9 402.9 33.69 108.4 138055 76.35

10.2 МАЛЫН ТОО, 2018 оны байдлаар, сумаар

Á¿ãä Òýìýý Àäóó ¯õýð Õîíü ßìàà

2017 2018 өсөлт хувь 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Ãàëøàð 328406 330231 1825 0.6 468 492 23767 23245 17062 18057 167699 171183 119410 117254

Áàÿíõóòàã 447013 460900 13887 3.1 466 495 33048 33875 24419 24268 256398 268060 132682 134202

Áàÿíìºíõ 191027 182842 -8185 -4.3 269 320 11784 10750 10136 9997 98320 96896 70518 64879

Äàðõàí 247563 238084 -9479 -3.8 771 769 14702 13069 11150 9704 127575 126133 93365 88409

Äýëãýðõààí 280364 290451 10087 3.6 66 68 19663 20057 14850 15638 131381 138972 114404 115716

Æàðãàëòõààí 230027 226543 -3484 -1.5 138 141 16197 15581 13174 12131 120873 121710 79645 76980

Öýíõýðìàíäàë 219419 236821 17402 7.9 14 14 16129 17736 17383 18504 111130 120496 74763 80071

ªìíºäýëãýð 532613 572592 39979 7.5 86 92 27569 28413 39847 40769 260701 281232 204410 222086

Áàòøèðýýò 71188 74725 3537 5.0 7 7 6486 6582 20462 20889 27638 29675 16595 17572

Áèíäýð 224105 252424 28319 12.6 180 185 15818 17374 31809 35354 97512 111308 78786 88203

Áàÿí-Àäðàãà 163713 182353 18640 11.4 62 70 9489 10393 14602 16111 84101 92468 55459 63311

Äàäàë 41686 48121 6435 15.4 0 0 6296 7273 14624 17438 11011 12469 9755 10941

Íîðîâëèí 145765 167406 21641 14.8 95 95 13508 13667 16734 19341 70120 80527 45308 53776

Áàòíîðîâ 390631 436684 46053 11.8 284 313 32634 35280 26869 31030 204565 229525 126279 140536

Áàÿí-Îâîî 179871 202179 22308 12.4 366 358 18193 19021 14995 17018 87158 99598 59159 66184

̺ðºí 191830 179080 -12750 -6.6 441 402 15719 14169 13251 10893 96900 90613 65519 63003

Õýðëýí 440362 487554 47192 10.7 402 416 27199 28886 31010 33285 218828 245938 162923 179029

Бор-Өндөр 83734 75917 -7817 -9.3 83 62 3865 3533 2918 2600 40543 36725 36325 32997

Àéìãèéí ä¿í 4409317 4644907 235590 5.3 4198 4299 312066 318904 335295 353027 2212453 2353528 1545305 1615149

10.3 МАЛТАЙ, МАЛЧИН ӨРХИЙН ТОО, 2017 оны байдлаар, сум, төрлөөр

Сум Малтай өрхийн

тоо

Малчин өрхийн

тоо Бүгд Адуу Үхэр Тэмээ Хонь Ямаа

Хэрлэн сум 1317 708 479700 28654 33027 416 240185 177418 Батноров сум 982 718 434797 35252 31022 313 228373 139837

~ 27 ~

Page 32: ~ 1 RN(1).pdf · Нийт ажилгүйчүүдийн 24.0 хувь нь дээд, 4.4 хувь нь тусгай дунд, 10.7 хувь нь мэргэжлийн анхан шатны,

Нийгэм, эдийн засгийн байдлын танилцуулга

Батширээт сум 409 331 74395 6582 20889 7 29345 17572 Баян-Адарга сум 488 348 180338 10393 16099 70 90995 62781

Баянмөнх сум 374 254 182748 10750 9997 320 96896 64785 Баян-Овоо сум 433 347 201645 19021 17018 358 99461 65787 Баянхутаг сум 693 574 460367 33875 24268 495 267750 133979

Биндэр сум 796 483 250902 17052 35328 185 110690 87647 Галшар сум 584 489 327888 23245 18057 492 169860 116234 Дадал сум 376 305 46461 6919 17088 0 11925 10529 Дархан сум 529 438 237772 13069 9702 769 125924 88308

Дэлгэрхаан сум 554 429 276058 19429 15482 68 128934 112145 Жаргалтхаан сум 470 338 226168 15581 12014 141 121582 76850

Мөрөн сум 432 322 178417 14169 10893 402 90180 62773 Норовлин сум 443 372 166650 13665 19297 95 79932 53661

Өмнөдэлгэр сум 1262 910 568119 28412 40108 92 278352 221155 Цэнхэрмандал сум 521 460 236694 17736 18504 14 120378 80062

Бор-Өндөр сум 221 122 75727 3527 2600 62 36586 32952 Бүгд 10884 7948 4604846 317331 351393 4299 2327348 1604475

XI. АЖ ҮЙЛДВЭР

11.1 АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭЛТ, оны үнээр, жил бүрийн 12 сарын байдлаар, мян.төг

Нэр төрөл 2017 2018 Зөрүү Оны үнээр Оны үнээр Í¿¿ðñ 1160639.0 1149016.5 -11622.5

Äóëààí 4001080.7 4476613.9 475533.2 Òàëõ 717391.1 725625.1 8234

Íàðèéí áîîâ 436384.0 350145.2 -86238.8 Õýð÷ñýí ãóðèë 138067.3 122283.0 -15784.3

Õèàì 120300.0 163800.0 43500 Ãóðèë 43496.0 189514.0 146018 Õèâýã 7824.0 36491.0 28667

Ç¿ñìýë 13100.0 82050.0 68950 Óñ 535229.2 558944.0 23714.8

Ãóàëèí 0.0 30750.0 30750 Жонш 40621835.8 46792322.8 6170487

Хаалга,тавилга 38430.0 96950.0 58520 Гутал 128890.0 184860.0 55970 Эсгий 0.0 7500.0 7500 Түлээ 49956.0 49732.0 -224

Дарсан ногоо 0.0 0.0 0 Бууз, банш 0.0 0.0 0

Сүү 921966.5 2044946.5 1122980 Зөөхий 2120650.0 1890800.0 -229850 Ааруул 4127570.0 1664570.0 -2463000 Бяслаг 37814.0 63720.0 25906

Цөцгийн тос 40575.0 98700.0 58125 Аарц 976000.0 1527834.5 551834.5

~ 28 ~

Page 33: ~ 1 RN(1).pdf · Нийт ажилгүйчүүдийн 24.0 хувь нь дээд, 4.4 хувь нь тусгай дунд, 10.7 хувь нь мэргэжлийн анхан шатны,

Нийгэм, эдийн засгийн байдлын танилцуулга

Бусад цагаан идээ 5050255.2 1712852.0 -3337403.2 Оёдол 89350.0 45320.0 -44030 БҮГД 61376803.8 64065340.5 2688536.7

11.2 АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН БОРЛУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН, оны үнээр, жил бүрийн 9 сарын байдлаар, мян.төг

Нэр төрөл 2017 2018 Зөрүү Í¿¿ðñ 1160639.0 1149016.5 -11622.5

Äóëààí 3510846.8 4103891.9 593045.1 Òàëõ 717391.1 725625.1 8234.0

Íàðèéí áîîâ 436384.0 350145.2 -86238.8 Õýð÷ñýí ãóðèë 138067.3 122283.0 -15784.3

Õèàì 120300.0 163800.0 43500.0 Хаалга,тавилга 36660.0 94550.0 57890.0

Ãóðèë 15754.0 189514.0 173760.0 Õèâýã 960.0 36491.0 35531.0

Óñ 425202.4 447554.8 22352.4 Гуалин 0.0 30750.0 30750.0 Жонш 40621835.8 51249991.9 10628156.1 Зүсмэл 13100.0 82050.0 68950.0 Оёдол 89350.0 45320.0 -44030.0 Гутал 128890.0 184860.0 55970.0 Түлээ 49956.0 49732.0 -224.0

Дарсан ногоо 0.0 0.0 0.0 Бууз, банш 0.0 0.0 0.0

Сүү 921966.5 2044946.5 1122980.0 Зөөхий 2120650.0 1890800.0 -229850.0 ааруул 4127570.0 1664570.0 -2463000.0 бяслаг 37814.0 63720.5 25906.5

цөцгийн тос 40575.0 98700.0 58125.0 аарц 976000.0 1527834.5 551834.5

Бусад цагаан идээ 5050255.2 171285.2 -4878970.0 Эсгий 0.0 7500.0 7500.0 Á¯ÃÄ 60740167.1 66494932.1 5754765.0

11.3 ГОЛ НЭР ТӨРЛИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛТ, төрлөөр

Нэр төрөл Хэмжих нэгж 2017 XII 2018 XII 2018/2017%

Í¿¿ðñ м/т 55.0 51.7 94.0 Äóëààí м/Гкал 142.0 116.9 82.3

Òàëõ тн 342 514 150.3 Íàðèéí áîîâ тн 101.9 92.9 91.2

Õýð÷ñýí ãóðèë тн 69.2 54.3 78.5 Õèàì тн 19.3 25.2 130.6

~ 29 ~

Page 34: ~ 1 RN(1).pdf · Нийт ажилгүйчүүдийн 24.0 хувь нь дээд, 4.4 хувь нь тусгай дунд, 10.7 хувь нь мэргэжлийн анхан шатны,

Нийгэм, эдийн засгийн байдлын танилцуулга

Ãóðèë тн 49.7 209.5 421.5 Õèâýã тн 17.6 70.2 398.9

Ç¿ñìýë м3 15 432 2880.0 Óñ м/м3 310.0 326.0 105.2

Ãóàëèí м3 0.0 1075.0 0.0 Жонш м/тн 1588.5 1243.1 78.3

Хаалга,тавилга ш 140.0 2589.0 1849.3 Гутал ш 812.0 1108.0 136.5 Эсгий м 0 300 0.0 Түлээ м3 1519.0 2782.0 345.3

Дарсан ногоо тн 0 0 0.0 Бууз, банш кг 0 0 0.0

Сүү м/л 1821.2 1774 97.4 Зөөхий тн 463.7 546.8 117.9 Ааруул тн 967.8 159.2 16.4 Бяслаг тн 5.1 5.1 100.0

Цөцгийн тос тн 53.3 13.5 25.3 Аарц тн 753 1107.1 147.0

Бусад цагаан идээ тн 962.7 1392.7 144.7 Оёдол м/ш 2.9 0.8 27.6

11.4 СТАНДАРТЧИЛАЛ ХЭМЖИЛ ЗҮЙ

2018он

Үзүүлэлт Хэмжих нэгж Төлөвлгөө Гүйцэтгэл Хувь

Хүндийн хэмжүүр ш 404 512 126.7 Механик тоолуур ш 1870 2745 146.8

Хий шингэн ш 319 343 107.5 Усны тоолуур ш 77 72 93.5

Даралтын аппарат ш 137 135 98.5 Тохирлын гэрчилгээ ш 161 93 57.8 Бүтээгдэхүүний ш 0 0 0.0 Үйлчилгээний ш 161 0 0.0

Стандарт борлуулалт ш 0 214 0.0 Химийн шинжилгээ ш 0

Хэмжих хэрэгслэлийн баталгаажуулалт сорилт

шинжилгээний дүн ш 3129 4114 131.5

~ 30 ~

Page 35: ~ 1 RN(1).pdf · Нийт ажилгүйчүүдийн 24.0 хувь нь дээд, 4.4 хувь нь тусгай дунд, 10.7 хувь нь мэргэжлийн анхан шатны,

Нийгэм, эдийн засгийн байдлын танилцуулга

11.5 ЭД ХӨРӨНГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Үзүүлэлт 2016 оны 2017оны Өөрчлөлт

тоо хэмжээгээр

Буурсан хувиар

1. Төрөөс хувьчилсан орон сууцны өмчлөх эрхийн баталгаажуулалт 31 4 -27 -87.1

2. Төрөөс хувьчилсан газар өмчлөх эрхийн анхны баталгаажуулалт 723 387 -336 -46.5

3. Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эзэмших ашиглах анхны эрхийн улсын бүртгэл баталгаажуулалт

343 230 -113 -32.9

4. Өмчлөх эрх шилжих гэрээ 642 770 128 19.9 4.1 Худалдах, худалдан авах гэрээ 312 401 89 28.5

4.2 Бэлэглэх гэрээ 107 125 18 16.8

4.3 Арилжих гэрээ 3 1 -2 0.0

4.4 Гэрээслэл болон өв залгамжлалаар өмчлөгч өөрчлөгдөх 84 73 -11 -13.1

4.5Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх 134 168 34 25.4

4.6 Шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдөх 2 2 0 0.0

5. Барьцааны гэрээ 1741 1636 -105 -6.0

6. Өмчлөх эрхийн талаарх лавлагаа хуулбар 1278 1107 -171 -13.4

7. Шинээр бичигдсэн гэрчилгээ 1848 1541 -307 -16.6

8. Шинээр нээгдсэн хувийн хэрэг 1290 790 -500 -38.8

9. Бүртгэл хийсэн мэдүүлгийн тоо 6193 5812 -381 -6.2

~ 31 ~

Page 36: ~ 1 RN(1).pdf · Нийт ажилгүйчүүдийн 24.0 хувь нь дээд, 4.4 хувь нь тусгай дунд, 10.7 хувь нь мэргэжлийн анхан шатны,