АЙМГИЙН 2015 ОНЫ Т &С &В БАТЛАХ...

29
УИХ-аар баталсан нийт орлого ӨӨРЧЛӨЛТ УИХ-аар баталсан нийт орлого АИТХ-аар баталсан суурь орлого ОНХСанд төвлөрүүлэх орлого ТЗШ санхүүжих байгууллагын өөрийн орлого 40019178.7 0 40019178.7 35367678.7 38779178.7 0 38779178.7 34127678.7 1 Татварын орлого 38389700 0 38389700 33738200 2 Орлогын албан татвар 23621000 0 23621000 23615000 3 Хувь хүний орлогын албан татвар 25721000 0 25721000 25715000 3.1 Цалин хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй адилтгах хөдөлмөр эрхлэлтийн орлого 25000000 25000000 25000000 3.2 Үйл ажиллагааны орлого 166000 166000 160000 3.3 Хөрөнгө борлуулсаны орлого / ҮХЭХ борлуулсаны 2%-н татвар/ 0 0 3.4 Бусад орлого / суутгагчийн хувь хүнд олгосон орлогоос суутгасан татвар / 405000 405000 405000 4 Орлогыг нь тухай бүр тодорхойлох боломжгүй ажил үйлчилгээ эрхлэгч иргэний орлогын албан татвар 150000 150000 150000 5 Хувь хүний орлогын албан татварын буцаан олголт -2100000 -2100000 -2100000 6 Өмчийн татвар 4902500 0 4902500 4902500 6.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн татвар / 0.6% болон иргэдийн өмчилж авсан газрын татвар / 4900000 4900000 4900000 6.2 Бууны албан татвар 2500 2500 2500 7 Дотоодын бараа үйлчилгээний албан татвар 757900 0 757900 645000 7.1 Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 757900 757900 645000 8 Бусад татвар/төлбөр хураамж/ 388700 0 388700 191200 8.1 Улсын тэмдэгтийн хураамж 388700 388700 191200 9 Газрын төлбөр 8700000 0 8700000 4364900 0 0 9.1 Газрын төлбөр 8700000 8700000 4364900 10 Байгалын нөөц ашигласаны төлбөр 19600 0 19600 19600 0 0 10.1 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласаны төлбөр 8100 8100 8100 10.2 Ус,рашаан ашигласаны төлбөр 6500 6500 6500 10.3 Ойн нөөц ашигласаны төлбөр 5000 5000 5000 11 Татварын бус орлого 389478.7 0 389478.7 389478.7 11.1 Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 59478.7 59478.7 59478.7 11.2 Хүү,торгуулийн орлого 330000 330000 330000 12 Хөрөнгийн орлого 800000 0 800000 800000 12.1 Хөрөнгө борлуулсны орлого 800000 800000 800000 13 Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж 440000 440000 440000 14 Тусламжийн орлогын дүн 0 0 0 0 АЙМГИЙН 2015 ОНЫ ТӨСӨВ БАТЛАХ ТУХАЙ Төсвийн тухай хуулийн 64.1.2 дахь заалт, Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18.1.2 дахь заалт, Монгол Улсын төсвийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийг тус тус үндэслэн аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ нь: Нэг. Аймгийн 2015 оны төсвийн орлогын нийт дүн, орлогын нэр төрлийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай. /мян. төгрөг/ ЗАРДЛЫН ТӨРӨЛ Нийт орлого Урсгал орлого

Upload: others

Post on 08-Jan-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: АЙМГИЙН 2015 ОНЫ Т &С &В БАТЛАХ ТУХАЙerdenet.mn/userfiles/file/tusuw.pdf3.3.6 Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ ... анхан шатны тусламж

УИХ-аар

баталсан нийт

орлого

ӨӨРЧЛӨЛТ

УИХ-аар

баталсан нийт

орлого

АИТХ-аар

баталсан суурь

орлого

ОНХСанд

төвлөрүүлэх

орлого

ТЗШ санхүүжих

байгууллагын

өөрийн орлого

40019178.7 0 40019178.7 35367678.7

38779178.7 0 38779178.7 34127678.7

1 Татварын орлого 38389700 0 38389700 33738200

2 Орлогын албан татвар 23621000 0 23621000 23615000

3Хувь хүний орлогын албан

татвар25721000 0 25721000 25715000

3.1

Цалин хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй

адилтгах хөдөлмөр эрхлэлтийн

орлого

25000000 25000000 25000000

3.2 Үйл ажиллагааны орлого 166000 166000 160000

3.3Хөрөнгө борлуулсаны орлого /

ҮХЭХ борлуулсаны 2%-н татвар/0 0

3.4

Бусад орлого / суутгагчийн хувь

хүнд олгосон орлогоос суутгасан

татвар /

405000 405000 405000

4

Орлогыг нь тухай бүр тодорхойлох

боломжгүй ажил үйлчилгээ

эрхлэгч иргэний орлогын албан

татвар

150000 150000 150000

5Хувь хүний орлогын албан

татварын буцаан олголт-2100000 -2100000 -2100000

6 Өмчийн татвар 4902500 0 4902500 4902500

6.1

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн татвар /

0.6% болон иргэдийн өмчилж

авсан газрын татвар /

4900000 4900000 4900000

6.2 Бууны албан татвар 2500 2500 2500

7Дотоодын бараа үйлчилгээний

албан татвар757900 0 757900 645000

7.1Авто тээврийн болон өөрөө явагч

хэрэгслийн албан татвар757900 757900 645000

8 Бусад татвар/төлбөр хураамж/ 388700 0 388700 191200

8.1 Улсын тэмдэгтийн хураамж 388700 388700 191200

9 Газрын төлбөр 8700000 0 8700000 4364900 0 0

9.1 Газрын төлбөр 8700000 8700000 4364900

10Байгалын нөөц ашигласаны

төлбөр19600 0 19600 19600 0 0

10.1Түгээмэл тархацтай ашигт

малтмал ашигласаны төлбөр8100 8100 8100

10.2 Ус,рашаан ашигласаны төлбөр 6500 6500 6500

10.3 Ойн нөөц ашигласаны төлбөр 5000 5000 5000

11 Татварын бус орлого 389478.7 0 389478.7 389478.7

11.1Төсөвт байгууллагын өөрийн

орлого59478.7 59478.7 59478.7

11.2 Хүү,торгуулийн орлого 330000 330000 330000

12 Хөрөнгийн орлого 800000 0 800000 800000

12.1 Хөрөнгө борлуулсны орлого 800000 800000 800000

13Хог хаягдлын үйлчилгээний

хураамж440000 440000 440000

14 Тусламжийн орлогын дүн 0 0 0 0

АЙМГИЙН 2015 ОНЫ ТӨСӨВ БАТЛАХ ТУХАЙ

Төсвийн тухай хуулийн 64.1.2 дахь заалт, Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18.1.2 дахь заалт, Монгол

Улсын төсвийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийг тус тус үндэслэн аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ нь:

Нэг. Аймгийн 2015 оны төсвийн орлогын нийт дүн, орлогын нэр төрлийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.

/мян. төгрөг/

ЗАРДЛЫН ТӨРӨЛ

Нийт орлого

Урсгал орлого

Page 2: АЙМГИЙН 2015 ОНЫ Т &С &В БАТЛАХ ТУХАЙerdenet.mn/userfiles/file/tusuw.pdf3.3.6 Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ ... анхан шатны тусламж

14.1 Хандив тусламжийн орлого

14.2Улсын төсвийн санхүүгийн

дэмжлэг

14.3Орон нутгийн хөгжлийн сангийн

орлогын шилжүүлэг0

14.4 Тусгай зориулалтын шилжүүлэг 0

15 198938.6

16

2.1. 15,036,457 0

2.1.1 55,979

2.1.2 1,500

2.1.3 2,000

2.1.4

198938.6 0

2.1.5 153,431.60

2.2.6 7,820.00

2.2.7 2,985.80

2.2.8 2,981.40

2.2.9 26,490.20

2.2.10 5,229.60

3.1. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

3.1.1. Урсгал зардлын дээд хэмжээ

3.1.2. Хөрөнгийн зардлын дээд хэмжээ

3.2. Аймгийн ерөнхий аудитор

3.2.1 Урсгал зардлын дээд хэмжээ

3.2.2. Хөрөнгийн зардлын дээд хэмжээ

3.3. Засаг дарга

3.3.1Аймгийн засаг даргын тамгын

газар

3.3.2 Худалдан авах ажиллагааны алба

3.3.3 Хотын захирагчийн алба

3.3.4 Хот тохижуулах газар

3.3.5 Өмчийн харилцааны газар

3.3.6 Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ

3.3.7 Автозамын сан

3.3.8 Хотын нийтийн тээвэр

3.3.9 Байгаль хамгаалах сан

3.3.10Жолоочийн хариуцлагын

даатгалын санд олгох шилжүүлэг

3.3.11Ахмад настны байгууллагад орон

нутгаас олгох санхүүжилт

3.3.12 Аймгийн халамжийн сан

3.3.13Аймгийн байгаль орчныг

хамгаалах газар

3.3.14 Ойн анги

15036457.38

1,079,106.62

845,889.30

1,315,172.50

64,500.00

66,444.00

127,130.40

2,017,949.10

93,388.00

58,319.10

580,500.00

0

Өмчийн харилцааны газар 55978.7

Байгаль орчныг хамгаалах газар 1500

Ойн анги 2000

Аймгийн Засаг дарга 59478.7

Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих байгууллагын өөрийн орлого

Орон нутгийн хөгжлийн санд төвлөрүүлэх орлого 4651500

Хоёр. Орхон аймгийн 2015 оны төсөвт төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа байгууллага, бусад байгууллагын төвлөрүүлэх орлогын

хэмжээг дор дурьдсанаар баталсугай.

/мян. Төгрөг/

49,353.59

8,406,371.20

116,263.20

Ахмадын хороо 0

Гурав. Аймгийн 2015 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлан захирагч нарт дор, дурдсан төсөв зарцуулах эрхийг олгосугай.

/мян. Төгрөг/

158815.398

158,815.40

198938.6

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ 153,431.60

ОРОН НУТГИЙН НОМЫН САН 2,981.40

ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ТЕАТР 26,490.20

СУМДЫН СОЁЛЫН ТӨВ 5,229.60

Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн орлого

СОЁЛ, СПОРТ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР

ОРОН НУТГИЙН МУЗЕЙ

7,820.00

2,985.80

36,159.60

Page 3: АЙМГИЙН 2015 ОНЫ Т &С &В БАТЛАХ ТУХАЙerdenet.mn/userfiles/file/tusuw.pdf3.3.6 Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ ... анхан шатны тусламж

3.3.15 Засаг даргын нөөц сан

3.3.16 Оpон нутгийн хөpөнгө оpуулалт

3.3.17Орон нутгийн хөгжлийн сангийн

хөрөнгө оруулалт

Санхүүгийн хяналт, аудитын алба

3.3.18 Засаг даргын бусад зардал

4 Сумдад олгох суурь зардал

4.1.Баян-Өндөр суманд олгох

санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээ

4.1.2Жаргалант суманд олгох

санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээ

5Сумдын орон нутгийн хөгжлийн

санд олгох орлогын шилжүүлэг

6Сумдад олгох тусгай зориулалтын

шилжүүлгийн хэмжээ

7

Улсын төсвөөс орон нутгийн

хөгжлийн нэгдсэн санд

төвлөрүүлэх хөрөнгийн хэмжээ

6.1 Аймаг

6.2 Жаргалант сум

6.3 Баян-Өндөр сум

0

7.1 Жаргалант сум

7.2 Баян-Өндөр сум

/мян. Төгрөг/

№ Сум/дүүргийн нэрСоёлын

үйлчилгээ

Эрүүл мэндийн

анхан шатны

тусламж

үйлчилгээ

8.1 Жаргалант сум 94076.1 316338.204

8.2 Баян-Өндөр сум 911709.58 1183222

1005785.68 1499560.204

7272200

110000

16,958,300.00

7,272,200.00

Нийт дүн

Долоо. Аймгийн төсвөөс сумдын төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээг дор дурьдсанаар баталсугай.

/мян.төгрөг/

УИХ-р баталсан

2908880 2908880

1362096.2 1362096.2

1728364.799

1248583.876

479780.9229

4363320

29154372.29

69,910.78

479,780.92

1,248,583.88

Дөрөв. Аймгийн 2015 оны төсвийн жилд зарцуулах төсвийн зардлын хэмжээг 16,958.3 сая төгрөгөөр баталсугай.

Тав. Аймгийн 2015 оны төсвийн жилд орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт,тоног төхөөрөмж, их засварын зардлын

дээд хэмжээг ........... сая төгрөгөөр баталсугай.

Зургаа. Орон нутгийг хөгжүүлэх сангаас олгох орлогын шилжүүлгийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.

/мян. Төгрөг/

3001223.8 3001223.8

7272200 7272200

№ ОНХС-аас олгох аймаг, сум7272200

Өөрчлөлт АИТХ-р баталсан

10062948.4 15534626.9

Нийт дүн 10344206.4 16304820

Жаргалант сумын Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн дүн 1461865.404

Нийт дүн 1,728,364.80

Найм. Сумдад тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих зардлыг дор дурдсанаар баталсугай:

Сургуулийн өмнөх боловсролын

үйлчилгээЕрөнхий боловсролын сургууль

281258 770193.1

Баян-Өндөр сумын Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн дүн 27692506.88

8.2. Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт дор, дурдсан төсөв зарцуулах эрхийг олгосугай.

Page 4: АЙМГИЙН 2015 ОНЫ Т &С &В БАТЛАХ ТУХАЙerdenet.mn/userfiles/file/tusuw.pdf3.3.6 Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ ... анхан шатны тусламж

/мян. Төгрөг/

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.2.5

8.2.6

8.2.7

8.2.8

8.2.9

8.2.10

8.2.11

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ 16,304,820.00

СУМЫН ЭМНЭЛЭГ 316,338.20

СОЁЛ, СПОРТ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР 288,739.22

Аж ахуйн нэгжийн нэр Төсөв

ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ 10,344,206.40

СУМДЫН СОЁЛЫН ТӨВ 294,210.00

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР 247,927.38

ХҮҮХЭД ГЭР БҮЛ ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС 240,893.80

ОРОН НУТГИЙН МУЗЕЙ 103,398.28

ОРОН НУТГИЙН НОМЫН САН 223,480.71

ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ТЕАТР 384,696.70

ДАРГА Б.МЯГМАРСҮРЭН

Арван нэг. Баян-Өндөр сумын 2015 оны төсвийн зарлагын хэмжээг хоёрдугаар хавсралтаар баталсугай.

Арван хоёр. Жаргалант сумын 2015 оны төсвийн зарлагын хэмжээг гуравдугаар хавсралтаар баталсугай.

Арван гурав. Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих байгууллагуудын 2015 оны төсвийн зарлагын хэмжээг дөрөвдүгээр хавсралтын

ёсоор тус тус баталсугай.

АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ӨРХИЙН ЭМНЭЛЭГ 1,183,222.00

ДҮН 29,931,932.68

Ес. 2015 оны төсвийн жилд орон нутгийн хөгжлийн сангаас 1,451.1 сая төгрөгийг улсын төсөвт тэгшитгэн төвлөрүүлэхийг дэмжсүгэй.

Арван. Аймгийн 2015 оны төсвийн суурь зарлагын хэмжээг нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай.

Page 5: АЙМГИЙН 2015 ОНЫ Т &С &В БАТЛАХ ТУХАЙerdenet.mn/userfiles/file/tusuw.pdf3.3.6 Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ ... анхан шатны тусламж

№ Зардлын зүйл ангиУИХ-аар баталсан

дүнӨөрчлөлтийн дүн

АИТХ-аар

баталсан дүн

Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал 2440532.4 0 2440532.4

Үндсэн цалин 2043062.4 0 2043062.4

Нэмэгдэл урамшуулал 140931.4 0 140931.4

Гэрээт ажлын цалин 226558.7 0 226558.7

Унаа, хоолны хөнгөлөлт 29979.9 0 29979.9

Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 268458.564 0 268458.564

Тэтгэврийн даатгал 170837.268 0 170837.268

Тэтгэмжийн даатгал 12202.662 0 12202.662

ҮОМШ өвчний даатгал 24405.324 0 24405.324

Ажилгүйдлийн даатгал 12202.662 0 12202.662

Байгууллага төлөх ЭМД-ын хуpаамж 48810.648 0 48810.648

3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 9618992.41 -2.91038E-11 9618992.41

1 Бичиг хэрэг 31686.51 0 31686.51

2 Гэрэл цахилгаан 27143.8 0 27143.8

3 Түлш, халаалт 73536.4 0 73536.4

4 Тээвэр (шатахуун) 184862.44 0 184862.44

5 Шуудан, холбоо 30604.67 0 30604.67

6 Цэвэр, бохир ус 24800 0 24800

7 Дотоод албан томилолт 62412.1 0 62412.1

8 Ном, хэвлэл авах 14707.2 0 14707.2

9 Эд хогшил худалдан авах 2494.01 0 2494.01

10 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 21355.05 0 21355.05

11 Урсгал засвар 26935.2 0 26935.2

12 Төлбөр хураамж болон бусад зардал 30449.03 0 30449.03

13 Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 3000 0 3000

14 Байрны түрээсийн хөлс 14022.5 0 14022.5

15 Гэмт хэpгээс сэpгийлэх аpга хэмжээний заpдал 40000 0 40000

16 Цагаатгалын комиссын зардал 4500 0 4500

17 Гудамж талбайн гэрэлтүүлэг 220000 0 220000

18 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 110000 110000

19 Сургалт, семинар зохион байгуулах зардал 9000 0 9000

20 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ 56850 12656 69506

21Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд суудалтай намд төсвөөс олгох

дэмжлэг0 0 0

22 Халамжийн тэтгэвэр 3238975 -22884.2 3216090.8

23 Жирэмсэн, хөхүүл эхийн тэтгэмж 1464000 72000 1536000

24 Нөхцөлт мөнгөн тусламж 1279608 -206339.2 1073268.8

25 Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ 120000 93753.8 213753.8

26 Амьжиргааг дэмжих нөхцөлт мөнгөн тусламж 1022378 -29978 992400

27Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх нийгмийн халамжийн

үйлчилгээ265920 123018 388938

28 Ахмад настнуудад үзүүлэх хөнгөлөлт 699660.2 55853.6 755513.8

29 Хоол тэжээлийн тусламж, дэмжлэг 277830 -95680 182150

30 Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж 9900 -2400 7500

31 Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 30852 9141 39993

32 Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 33838 -9141 24697

33 Шагнал, урамшуулал 0 0 0

34 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх зардал 10000 0 10000

35 Хог хаягдал устгах, ариутгал цэвэрлэгээ 71072 0 71072

36 Гудамжны гэрэлтүүлэг, нийтийн эзэмшлийн талбайн засвар 0

37 Засаг даргын бусад зардал 0

1

Аймгийн ИТХ-ын 2014 оны 12 дугаар сарын 04-ны өдрийн

XX дугаар хуралдааны....................дүгээр тогтоолын

нэгдүгээр хавсралт

ОРОН НУТГИЙН 2015 ОНЫ

ЗАРЛАГЫН СУУРЬ ТӨСӨВ

2

Page 6: АЙМГИЙН 2015 ОНЫ Т &С &В БАТЛАХ ТУХАЙerdenet.mn/userfiles/file/tusuw.pdf3.3.6 Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ ... анхан шатны тусламж

38 Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал 14000 0 14000

39 Багаж техник хэрэгсэл 5500 0 5500

40 Бага үнэтэй түргэн элэгдэх ахуйн эд зүйл 4800 0 4800

41 Аудит баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 900 0 900

42 Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо 2622 0 2622

43 Нийтийн эзэмшлийн байгууламжийн арчилгаа, тордолт 12500 0 12500

44 Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн цэвэрлэгээ, үйлчилгээ 25000 0 25000

45 Хотын доторх золбин муур, нохой устгал 5000 0 5000

46 Тээврийн хэрэгслийн татвар 5741.7 0 5741.7

47 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 65 0 65

48 Хоол /хор саармагжуулах бүтээгдэхүүн/ 2500 0 2500

49Бүтцийн өөрчлөлтөөр чөлөөлөгдсөн албан хаагчид олгох

тэтгэмж5765.6 0 5765.6

50 Газрын төлбөр 19111 0 19111

51 Тээврийн хэрэгслийн даатгалын үйлчилгээ 3095 0 3095

4 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 12327983.37 -2.91038E-11 12327983.37

5 ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 27094880.9 0 27094880.9

1 Орон нутгийн замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар 580500 0 580500

2 Оpон нутгийн хөpөнгө оpуулалт 16958300 0 16958300

3 Хотын нийтийн тээврийн татаас 845889.3 0 845889.3

4 Мал эмнэлэгийн үйлчилгээний зардал 58319.1 0 58319.1

5 Тоног төхөөрөмж 0

6 Орон нутгийн хөгжлийгн санийн хөрөнгө оруулалт 7272200 0 7272200

7 Хүнс барааны нөөц 0

8 Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээ 1315172.5 0 1315172.5

9 Жолоочийн хариуцлагын даатгалын санд олгох шилжүүлэг 64500 0 64500

10 НИЙТ ЗАРДАЛ 39422864.27 39422864.27

11 ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 7976678.7 0 7976678.7

1 Авто замын сангаас санхүүжих 645000 0 645000

2 Үндсэн үйл ажиллагааны орлого 55978.7 55978.7

3 Туслах үйл ажиллагааны орлого 3500 3500

4 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 7272200 7272200

5 Гадаадын төслийн зээлээр санхүүжих 0

7 Төсвөөс санхүүжих дүн 31446185.57 31446185.57

8 Байгууллагын тоо 9 0 9

9 Нийт орон тоо 359 0 359

1 Үүнээс: Удирдах ажилтан 16 1 17

2 Гүйцэтгэх ажилтан 280 -1 279

3 Үйлчлэх ажилтан 45 0 45

4 Гэрээт ажилтан 18 0 18

Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал 66420.8 0 66420.8

Үндсэн цалин 63942.8 63942.8

Нэмэгдэл урамшуулал 0

Гэрээт ажлын цалин 0

Унаа, хоолны хөнгөлөлт 2478 2478

Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 7306.288 0 7306.288

Тэтгэврийн даатгал 4649.456 0 4649.456

Тэтгэмжийн даатгал 332.104 0 332.104

ҮОМШ өвчний даатгал 664.208 0 664.208

Ажилгүйдлийн даатгал 332.104 0 332.104

Байгууллага төлөх ЭМД-ын хуpаамж 1328.416 0 1328.416

3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 85088.31 0 85088.31

1 Бичиг хэрэг 2876.41 2876.41

2 Тээвэр (шатахуун) 5243.8 5243.8

3 Шуудан, холбоо 5129.8 5129.8

4 Дотоод албан томилолт 11155.6 11155.6

5 Гадаад томилолт (аpга хэмжээ) 0

6 Ном, хэвлэл авах 1000 1000

7 Жижиг эд хогшил авах зардал 0

8 Урсгал засвар 1440 1440

9 Мэдээлэл, сурталчилгааны арга хэмжээ 3500 3500

АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

1

2

Page 7: АЙМГИЙН 2015 ОНЫ Т &С &В БАТЛАХ ТУХАЙerdenet.mn/userfiles/file/tusuw.pdf3.3.6 Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ ... анхан шатны тусламж

10 Цагаатгалын комиссын зардал 4500 4500

11 ИТХ-д суудалтай намд төсвөөс өгөх дэмжлэг 0

12 Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 7000 7000

13 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал 40000 40000

14 Шагнал, урамшуулал 0

15 Сургалт, хурал зөвлөгөөн зохион байгуулах 0

16 Багаж техник хэрэгсэл 500 500

17 Тээврийн хэрэгслийн татвар 170.7 170.7

18 Бага үнэтэй түргэн элэгдэх ахуйн эд зүйл 800 800

19 Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 1500 1500

20 Аудит баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 250 250

21 Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо 22 22

23 Төлбөр хураамж бусад зардал 0

24 Төрийн нэрийн өмнөөс гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээ 0

4 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 158815.398 0 158815.398

5 ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 158815.398 0 158815.398

1 Төсвөөс санхүүжих дүн 158815.398 0 158815.398

6 Байгууллагын тоо 1 1

7 Нийт орон тоо 6 0 6

1 Үүнээс: Удирдах ажилтан 2 2

2 Гүйцэтгэх ажилтан 2 2

3 Үйлчлэх ажилтан 2 2

Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал 776429.5 -62478 713951.5

Үндсэн цалин 533620.4 -60339.6 473280.8

Нэмэгдэл урамшуулал 0

Гэрээт ажлын цалин 226558.7 226558.7

Унаа, хоолны хөнгөлөлт 16250.4 -2138.4 14112

Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 85407.245 -6872.58 78534.665

Тэтгэврийн даатгал 54350.065 -4373.46 49976.605

Тэтгэмжийн даатгал 3882.1475 -312.39 3569.7575

ҮОМШ өвчний даатгал 7764.295 -624.78 7139.515

Ажилгүйдлийн даатгал 3882.1475 -312.39 3569.7575

Байгууллага төлөх ЭМД-лын хуpаамж 15528.59 -1249.56 14279.03

3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 287180.65 -560.2 286620.45

1 Бичиг хэрэг 20000 -400.4 19599.6

2 Гэрэл цахилгаан 18000 18000

3 Түлш, халаалт 48000 48000

4 Тээвэр (шатахуун) 40000 40000

5 Шуудан, холбоо 17359.8 -159.8 17200

6 Цэвэр, бохир ус 11500 11500

7 Дотоод албан томилолт 38247 38247

8 Гадаад томилолт (аpга хэмжээ) 0

9 Хог хаягдал устгах, ариутгал цэвэрлэгээ 1000 1000

10 Газрын төлбөр 1500 1500

11 Даатгалын үйлчилгээ 2300 2300

13 Ном, хэвлэл авах 12604.8 12604.8

14 Жижиг эд хогшил авах зардал 1000 1000

15 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 3279.05 3279.05

16 Урсгал засвар 5200 5200

17 Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал 1500 1500

18 Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал 10000 10000

19 Сургалт, хурал, зөвлөгөөний зардал 8000 8000

20 Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 9141 9141

21 Төлбөр хураамж бусад зардал 8000 8000

22 Төрийн нэрийн өмнөөс гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээ 15500 15500

23 Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 24190 -9141 15049

4 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 1149017.395 -69910.78 1079106.615

5 ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 1149017.395 -69910.78 1079106.615

1 Үндсэн үйл ажиллагааны орлого 0

2 Төсвөөс санхүүжих дүн 1149017.395 -69910.78 1079106.615

6 Байгууллагын тоо 1 1

7 Нийт орон тоо 75 -6 69

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

1

2

Page 8: АЙМГИЙН 2015 ОНЫ Т &С &В БАТЛАХ ТУХАЙerdenet.mn/userfiles/file/tusuw.pdf3.3.6 Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ ... анхан шатны тусламж

1 Үүнээс: Удирдах ажилтан 8 8

2 Гүйцэтгэх ажилтан 37 -6 31

3 Үйлчлэх ажилтан 30 30

4 Гэрээт ажилтан 0 0

Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал 53852.4 0 53852.4

Үндсэн цалин 52304.4 52304.4

Нэмэгдэл урамшуулал 0

Гэрээт ажлын цалин 0

Унаа, хоолны хөнгөлөлт 1548 1548

Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 5923.764 0 5923.764

Тэтгэврийн даатгал 3769.668 0 3769.668

Тэтгэмжийн даатгал 269.262 0 269.262

ҮОМШ өвчний даатгал 538.524 0 538.524

Ажилгүйдлийн даатгал 269.262 0 269.262

Байгууллага төлөх ЭМД-лын хуpаамж 1077.048 0 1077.048

3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 6667.84 0 6667.84

1 Бичиг хэрэг 384 384

2 Тээвэр (шатахуун) 1400 1400

3 Шуудан, холбоо 964.8 964.8

4 Дотоод албан томилолт 1250 1250

5 Гадаад томилолт (аpга хэмжээ) 0

6 Ном, хэвлэл авах 64 64

7 Жижиг эд хогшил авах зардал 0

8 Бага үнэтэй түргэн элэгдэх ахуйн эд зүйл 0

9 Аудит баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 250 250

10 Даатгалын үйлчилгээ 350 350

11 Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо 15 15

12 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 65 65

13 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 0

14 Урсгал засвар 500 500

15 Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал 500 500

16 Сургалт, хурал, зөвлөгөөний зардал 500 500

17 Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 200 200

18 Төлбөр хураамж бусад зардал 225.04 225.04

4 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 66444.004 0 66444.004

5 ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 66444.004 66444.004

1 Туслах үйл ажиллагааны орлого 0

2 Төсвөөс санхүүжих дүн 66444.004 66444.004

6 Байгууллагын тоо 1 1

7 Нийт орон тоо 4 0 4

1 Үүнээс: Удирдах ажилтан 1 1

2 Гүйцэтгэх ажилтан 3 3

3 Үйлчлэх ажилтан 0 0

Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал 96991 0 96991

Үндсэн цалин 94138 94138

Нэмэгдэл урамшуулал 0

Гэрээт ажлын цалин 0

Унаа, хоолны хөнгөлөлт 2853 2853

Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 10669.01 0 10669.01

Тэтгэврийн даатгал 6789.37 0 6789.37

Тэтгэмжийн даатгал 484.955 0 484.955

ҮОМШ өвчний даатгал 969.91 0 969.91

Ажилгүйдлийн даатгал 484.955 0 484.955

Байгууллага төлөх ЭМД-лын хуpаамж 1939.82 0 1939.82

3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 19470.39 0 19470.39

1 Бичиг хэрэг 3456 3456

2 Тээвэр (шатахуун) 3360 3360

3 Шуудан, холбоо 2000 2000

4 Дотоод албан томилолт 6094.4 6094.4

5 Ном, хэвлэл авах 960 960

6 Эд хогшил авах зардал 0

1

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА

1

2

ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЛБА

2

Page 9: АЙМГИЙН 2015 ОНЫ Т &С &В БАТЛАХ ТУХАЙerdenet.mn/userfiles/file/tusuw.pdf3.3.6 Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ ... анхан шатны тусламж

7 Тээврийн хэрэгслийн татвар 130 130

8 Даатгалын үйлчилгээ 5 5

9 Урсгал засвар 800 800

10 Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 1000 1000

11 Төлбөр хураамж бусад зардал 1664.99 1664.99

4 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 127130.4 0 127130.4

5 ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 127130.4 0 127130.4

1 Үндсэн үйл ажиллагааны орлого

2 Төсвөөс санхүүжих дүн 127130.4 0 127130.4

6 Байгууллагын тоо 1 1

7 Нийт орон тоо 11 0 11

1 Үүнээс: Удирдах ажилтан 1 1

2 Гүйцэтгэх ажилтан 9 9

3 Үйлчлэх ажилтан 1 1

Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал 1250657.6 0 1250657.6

Үндсэн цалин 1109726.2 1109726.2

Нэмэгдэл урамшуулал 140931.4 140931.4

Гэрээт ажлын цалин 0

Унаа, хоолны хөнгөлөлт 0

Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 137572.336 0 137572.336

Тэтгэврийн даатгал 87546.032 0 87546.032

Тэтгэмжийн даатгал 6253.288 0 6253.288

ҮОМШ өвчний даатгал 12506.576 0 12506.576

Ажилгүйдлийн даатгал 6253.288 0 6253.288

Байгууллага төлөх ЭМД-лын хуpаамж 25013.152 0 25013.152

3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 629719.16 0 629719.16

1 Бичиг хэрэг 2880 2880

2 Гэрэл цахилгаан 7800 7800

3 Түлш, халаалт 15000 15000

4 Тээвэр (шатахуун) 126896.16 126896.16

5 Шуудан, холбоо 2800 2800

6 Цэвэр, бохир ус 13000 13000

7 Байрны түрээсийн төлбөр 600 600

8 Дотоод албан томилолт 1342 1342

9 Хөдөлмөр хамгааллын багаж хэрэгсэл 5000 5000

10 Бага үнэтэй түргэн элэгдэх ахуйн эд зүйл 4000 4000

11 Хоол /хор саармагжуулах бүтээгдэхүүн/ 2500 2500

12 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 17500 17500

13 Урсгал засвар 16000 16000

14 Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 18845 18845

15 Төлбөр хураамж бусад зардал 20329 20329

16 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх зардал 10000 10000

17 Гудамжны гэрэлтүүлэг 220000 220000

18 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 400 400

19 Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо 2500 2500

20 Газрын төлбөр 17611 17611

21 Тээврийн хэрэгслийн татвар 5061 5061

22 Хотын доторх золбин муур, нохой устгал 5000 5000

23 Хог хаягдал устгах, ариутгал цэвэрлэгээ 70000 70000

24 Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 7155 7155

25 Нийтийн эзэмшлийн байгууламжийн арчилгаа, тордолт 12500 12500

26 Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн цэвэрлэгээ, үйлчилгээ 25000 25000

4 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 2017949.096 0 2017949.096

5 ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 2017949.096 0 2017949.096

1 Үндсэн үйл ажиллагааны орлого

2 Төсвөөс санхүүжих дүн 2017949.096 0 2017949.096

6 Байгууллагын тоо 1 1

7 Нийт орон тоо 219 0 219

1 Үүнээс: Удирдах ажилтан 1 1

2 Гүйцэтгэх ажилтан 18 18

3 Үйлчлэх ажилтан 200 200

ХОТ ТОХИЖУУЛАХ ГАЗАР

1

2

ӨМЧИЙН ХАРИЛЦААНЫ ГАЗАР

Page 10: АЙМГИЙН 2015 ОНЫ Т &С &В БАТЛАХ ТУХАЙerdenet.mn/userfiles/file/tusuw.pdf3.3.6 Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ ... анхан шатны тусламж

Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал 73733.9 0 73733.9

Үндсэн цалин 72509.9 72509.9

Нэмэгдэл урамшуулал 0

Гэрээт ажлын цалин 0

Унаа, хоолны хөнгөлөлт 1224 1224

Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 8110.729 0 8110.729

Тэтгэврийн даатгал 5161.373 0 5161.373

Тэтгэмжийн даатгал 368.6695 0 368.6695

ҮОМШ өвчний даатгал 737.339 0 737.339

Ажилгүйдлийн даатгал 368.6695 0 368.6695

Байгууллага төлөх ЭМД-лын хуpаамж 1474.678 0 1474.678

3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 11543.37 0 11543.37

1 Бичиг хэрэг 1104 1104

2 Гэрэл цахилгаан 283.5 283.5

3 Түлш, халаалт 1998.1 1998.1

4 Тээвэр (шатахуун) 1821.4 1821.4

5 Шуудан, холбоо 950.77 950.77

6 Дотоод албан томилолт 1744.6 1744.6

7 Ном, хэвлэл авах 0

8 Эд хогшил авах зардал /цэвэр, бохир ус/ 665 665

9 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 96 96

10 Урсгал засвар 1600 1600

11 Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 1280 1280

12 Төлбөр хураамж бусад зардал 0

4 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 93387.999 0 93387.999

5 ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 93387.999 93387.999

1 Үндсэн үйл ажиллагааны орлого 55978.7 55978.7

2 Төсвөөс санхүүжих дүн 37409.299 0 37409.299

6 Байгууллагын тоо 1 1

7 Нийт орон тоо 10 0 10

1 Үүнээс: Удирдах ажилтан 1 1

2 Гүйцэтгэх ажилтан 2 2

3 Үйлчлэх ажилтан 7 7

1 Мал эмнэлэгийн үйлчилгээний зардал 58319.1 58319.1

2 ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 58319.1 0 58319.1

3 Төсвөөс санхүүжих дүн 58319.1 0 58319.1

1 Хөрөнгийн дүн 27036561.8 0 26972061.8

2 Орон нутгийн замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар 580500 580500

3 Оpон нутгийн хөpөнгө оpуулалт 16958300 16958300

4 Хотын нийтийн тээврийн татаас 845889.3 845889.3

5 Тоног төхөөрөмж 0

6 Орон нутгийн хөгжлийн санийн хөрөнгө оруулалт 7272200 7272200

7 Хүнс барааны нөөц 0

8 Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээ 1315172.5 1315172.5

9 Жолоочийн хариуцлагын даатгалын санд олгох шилжүүлэг 64500 64500

10 ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 27036561.8 0 26972061.8

Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал 21730.8 0 21730.8

Үндсэн цалин 21730.8 21730.8

Нэмэгдэл урамшуулал 0

Гэрээт ажлын цалин 0

Унаа, хоолны хөнгөлөлт 0

Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 2390.388 0 2390.388

Тэтгэврийн даатгал 1521.156 0 1521.156

Тэтгэмжийн даатгал 108.654 0 108.654

ҮОМШ өвчний даатгал 217.308 0 217.308

Ажилгүйдлийн даатгал 108.654 0 108.654

Байгууллага төлөх ЭМД-лын хуpаамж 434.616 0 434.616

3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 25232.4 0 25232.4

1 Бичиг хэрэг 0

2

1

2

МАЛ ЭМНЭЛЭГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

АХМАД НАСТНЫ БАЙГУУЛЛАГАД ОРОН НУТГААС ОЛГОХ САНХҮҮЖИЛТ

1

Page 11: АЙМГИЙН 2015 ОНЫ Т &С &В БАТЛАХ ТУХАЙerdenet.mn/userfiles/file/tusuw.pdf3.3.6 Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ ... анхан шатны тусламж

2 Гэрэл цахилгаан 2625 2625

3 Түлш, халаалт 6378.3 6378.3

4 Тээвэр (шатахуун) 1779.1 1779.1

5 Шуудан, холбоо 0

6 Цэвэр, бохир ус 0

7 Дотоод албан томилолт 0

8 Ном, хэвлэл авах 0

9 Эд хогшил авах зардал 0

10 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 0

11 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ 13250 13250

12 Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал 0

13 Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 1200 1200

14 Төлбөр хураамж бусад зардал 0

4 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 49353.588 0 49353.588

5 ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 49353.588 0 49353.588

1 Үндсэн үйл ажиллагааны орлого 0

2 Туслах үйл ажиллагааны орлого 0

3 Төсвөөс санхүүжих дүн 49353.588 0 49353.588

6 Байгууллагын тоо 1 1

7 Нийт орон тоо 6 0 6

1 Үүнээс: Удирдах ажилтан 0 0

2 Гүйцэтгэх ажилтан 0 0

3 Үйлчлэх ажилтан 0 0

4 Гэрээт ажилтан 6 6

1 Нийгмийн халамжийн зардал 8368371.2 -10256 8358115.2

1 Халамжийн тэтгэвэр 3238975 -22884.2 3216090.8

2 Жирэмсэн, хөхүүл эхийн тэтгэмж 1464000 72000 1536000

3 Нөхцөлт мөнгөн тусламж 1279608 -206339.2 1073268.8

4 Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ 120000 93753.8 213753.8

5 Амьжиргааг дэмжих нөхцөлт мөнгөн тусламж 1022378 -29978 992400

7 ХБИ-д үзүүлэх нийгмийн халамжийн үйлчилгээ 265920 123018 388938

8 Ахмад настнуудад үзүүлэх хөнгөлөлт 699660.2 55853.6 755513.8

9 Хоол тэжээлийн тусламж дэмжлэг 277830 -95680 182150

2 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 38000 10256 48256

1 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ 28100 12656 40756

2 Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж 9900 -2400 7500

3 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 8406371.2 -2.91038E-11 8406371.2

4 ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 8406371.2 -2.91038E-11 8406371.2

1 Төсвөөс санхүүжих дүн 8406371.2 -2.91038E-11 8406371.2

Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал 81452.6 0 81452.6

Үндсэн цалин 77641.1 77641.1

Нэмэгдэл урамшуулал 0

Гэрээт ажлын цалин 0

Унаа, хоолны хөнгөлөлт 3811.5 3811.5

Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 8959.786 0 8959.786

Тэтгэврийн даатгал 5701.682 0 5701.682

Тэтгэмжийн даатгал 407.263 0 407.263

ҮОМШ өвчний даатгал 814.526 0 814.526

Ажилгүйдлийн даатгал 407.263 0 407.263

Байгууллага төлөх ЭМД-лын хуpаамж 1629.052 0 1629.052

3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 25850.81 0 25850.81

1 Бичиг хэрэг 600 600

2 Гэрэл цахилгаан 793.8 793.8

3 Түлш, халаалт 2160 2160

4 Тээвэр (шатахуун) 3010 3010

5 Шуудан, холбоо 1061.6 1061.6

6 Цэвэр, бохир ус 300 300

7 Дотоод албан томилолт 1828.5 1828.5

8 Ном, хэвлэл авах 78.4 78.4

9 Жижиг эд хогшил авах зардал 669.01 669.01

АЙМГИЙН ХАЛАМЖИЙН САН

АЙМГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ГАЗАР

1

2

Page 12: АЙМГИЙН 2015 ОНЫ Т &С &В БАТЛАХ ТУХАЙerdenet.mn/userfiles/file/tusuw.pdf3.3.6 Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ ... анхан шатны тусламж

10 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 240 240

11 Хог хаягдал устгах зайлуулах 72 72

12 Тээврийн хэрэгслийн татвар 180 180

13 Тээврийн хэрэгслийн даатгалын үйлчилгээ 240 240

14 Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо 45 45

15 Урсгал засвар 700 700

16 Байрны түрээс 9722.5 9722.5

17 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ 0

18 Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 2493 2493

19 Сургалт, хурал, зөвлөгөөний зардал 500 500

20 Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 927 927

21 Төлбөр хураамж бусад зардал 230 230

4 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 116263.196 0 116263.196

5 ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 116263.196 0 116263.196

1 Үндсэн үйл ажиллагааны орлого 0

2 Туслах үйл ажиллагааны орлого 1500 1500

3 Төсвөөс санхүүжих дүн 114763.196 0 114763.196

6 Байгууллагын тоо 1 1

7 Нийт орон тоо 11 0 11

1 Үүнээс: Удирдах ажилтан 1 1

2 Гүйцэтгэх ажилтан 7 7

3 Үйлчлэх ажилтан 3 3

Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал 19263.8 0 19263.8

Үндсэн цалин 17448.8 17448.8

Нэмэгдэл урамшуулал 0

Гэрээт ажлын цалин 0

Унаа, хоолны хөнгөлөлт 1815 1815

Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 2119.018 0 2119.018

Тэтгэврийн даатгал 1348.466 0 1348.466

Тэтгэмжийн даатгал 96.319 0 96.319

ҮОМШ өвчний даатгал 192.638 0 192.638

Ажилгүйдлийн даатгал 96.319 0 96.319

Байгууллага төлөх ЭМД-лын хуpаамж 385.276 0 385.276

3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 14776.78 0 14776.78

1 Бичиг хэрэг 386.1 386.1

2 Гэрэл цахилгаан 550 550

3 Түлш, халаалт 0

4 Цэвэр, бохир ус 0

5 Тээвэр (шатахуун) 1351.98 1351.98

6 Шуудан, холбоо 337.9 337.9

7 Дотоод албан томилолт 750 750

8 Тээврийн хэрэгслийн татвар 200 200

9 Тээврийн хэрэгслийн даатгалын үйлчилгээ 200 200

10 Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо 40 40

11 Жижиг эд хогшил авах зардал 160 160

12 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 240 240

13 Урсгал засвар 695.2 695.2

14 Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 400 400

15 Байрны түрээс 3700 3700

16Бүтцийн өөрчлөлтөөр чөлөөлөгдсөн албан хаагчид олгох

тэтгэмж5765.6 5765.6

17 Төлбөр хураамж бусад зардал 0

4 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 36159.598 0 36159.598

5 ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 36159.598 0 36159.598

1 Үндсэн үйл ажиллагааны орлого 0

2 Туслах үйл ажиллагааны орлого 2000 2000

3 Төсвөөс санхүүжих дүн 34159.598 0 34159.598

6 Байгууллагын тоо 1 1

7 Нийт орон тоо 3 0 3

1 Үүнээс: Удирдах ажилтан 1 1

2 Гүйцэтгэх ажилтан 1 1

3 Үйлчлэх ажилтан 1 1

2

ОЙН АНГИ

1

Page 13: АЙМГИЙН 2015 ОНЫ Т &С &В БАТЛАХ ТУХАЙerdenet.mn/userfiles/file/tusuw.pdf3.3.6 Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ ... анхан шатны тусламж

Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал 0 62478 62478

Үндсэн цалин 60339.6 60339.6

Нэмэгдэл урамшуулал 0

Гэрээт ажлын цалин 0

Унаа, хоолны хөнгөлөлт 2138.4 2138.4

Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 0 6872.58 6872.58

Тэтгэврийн даатгал 0 4373.46 4373.46

Тэтгэмжийн даатгал 0 312.39 312.39

ҮОМШ өвчний даатгал 0 624.78 624.78

Ажилгүйдлийн даатгал 0 312.39 312.39

Байгууллага төлөх ЭМД-лын хуpаамж 0 1249.56 1249.56

3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 0 560.2 560.2

1 Бичиг хэрэг 400.4 400.4

2 Шуудан, холбоо 159.8 159.8

3 Тээвэр (шатахуун)

4 Дотоод албан томилолт 0

5 Жижиг эд хогшил авах зардал 0

6 Ном хэвлэл, товхимол 0

7 Сургалт хурал зөвлөгөөний зардал 0

8 Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 0

9 Төлбөр хураамж бусад зардал 0

4 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 0 69910.78 69910.78

5 ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 0 69910.78 69910.78

1 Үндсэн үйл ажиллагааны орлого 0

2 Туслах үйл ажиллагааны орлого

3 Төсвөөс санхүүжих дүн 0 69910.78 69910.78

6 Байгууллагын тоо

7 Нийт орон тоо 0 6 6

1 Үүнээс: Удирдах ажилтан 1 1

2 Гүйцэтгэх ажилтан 5 5

3 Үйлчлэх ажилтан 0

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБА

1

2

Page 14: АЙМГИЙН 2015 ОНЫ Т &С &В БАТЛАХ ТУХАЙerdenet.mn/userfiles/file/tusuw.pdf3.3.6 Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ ... анхан шатны тусламж

0 1 2 3 4 5

Төрийн бус байгууллагуудтай хамтын ажиллагаа 95000 95000

Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай

хамтран ажиллах90000 90000

Засаг даргын нэрэмжит шагнал урамшуулал, буцалтгүй

тусламж, тэтгэмж30000 30000

Төрийн албан хаагчдыг чадавхижуулах чиглэлээр гадаад

дотоодын сургалт25000 25000

Төрийн үйлчилгээний талаар иргэд олон нийтээс санал

асуулга явуулахад 10000 10000

Хамтын ажиллагаатай муж хотуудтай хамтран ажиллах

үйл ажиллагааны зардал 40000 40000

ТЗУХ /сургалт сурталчилгаа, хурал, зөвлөгөөн/ 10000 10000

ДҮН 300000 0 300000

Хувь хүн хариуцсан хэсгийн урсгал зардал 85000 85000

Санхүү төрийн сангийн хэлтэс /сургалт, сурталчилгаа,

хурал, зөвлөгөөн зохион байгуулах/10000 10000

Татвар төлөгчийн өдрийг зохион байгуулах 10000 10000

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийж

гүйцэтгэсэн ажлуудыг иргэдэд сурталчилах, телевизийн

нэвтрүүлэг хийх, ном бэлтгэх

10000 10000

Аймгийн 2015 оны дайчилгааны тодотгосон төлөвлөгөө

боловсруулах, программ суулгах5000 5000

Баян-Өндөр суманд төрийн сангийн нэгж байгуулах 30000 30000

Сангийн яамны дотоод сүлжээний /Freebalance, дундын

сүлжээ, хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт, мэдээллийн

программ/-ын өөрчлөлт оруулах, засвар үйлчилгээ хийх

зардал

5335 5335

Орон нутгийн Банк, ББСБ, ХЗХ, Даатгалын

байгууллагуудтай хамтран ажиллах5000 5000

Мал, тэжээвэр амьтдын жилийн эцсийн тооллого 7500 7500

ДҮН 167835 0 167835

Аймгийн засаг даргын нэрэмжит болон соѐл урлаг, биеийн

тамир, аялал жуулчлал, хүүхэд залуучуудын арга хэмжээ100000 100000

Боловсролын арга хэмээ 20000 20000

Эрүүл мэндийн арга хэмжээ 30000 30000

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын салбар хорооны зардал 15000 15000

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, нийгмийн

хамгааллыг сайжруулах комиссын зардал5000 5000

Боловсрол, эрүүл мэнд, соѐл, спортын салбарын нийгмийн

дэмжлэгийн сан25000 25000

Хорт хавдартай иргэдийн эмийн зардалд дэмжлэг 80000 80000

Шилдэг уран бүтээл, уран бүтээлч шалгаруулах 10000 10000

Монгол бахархал арга хэмжээний зардал 15000 15000

Хөдөлмөрийн маргаан шуурхай зохицуулах салбар

хорооны зардал15000 15000

АИТХ-р

БАТЛУУЛАХ

1

Төрийн

захиргаа

удирдлагын

хэлтэс

2

№Харъяалах

хэлтэсЗАРДЛЫН ЗОРИУЛАЛТ

ИТХ-ААР

БАТЛУУЛАХӨӨРЧЛӨЛТ

Санхүү,

төрийн

сангийн

хэлтэс

Аймгийн ИТХ-ын 2013 оны 12-р сарын 04-ны өдрийн

XI дүгээр хуралдааны..........дүгээр тогтоолын

тавдугаар хавсралт

2015 оны Засаг даргын нөөц сан, хуваарилагдаагүй

бусад зардлын жагсаалт

3

Нийгмийн

хөгжлийн

хэлтэс

Page 15: АЙМГИЙН 2015 ОНЫ Т &С &В БАТЛАХ ТУХАЙerdenet.mn/userfiles/file/tusuw.pdf3.3.6 Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ ... анхан шатны тусламж

Орон нутгийн ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй

иргэдэд дэмжлэг үзүүлэх, нэг удаагийн буцалтгүй тусламж

олгох,хүндэтгэл үзүүлэх

40000 40000

Ахмадуудын зуны саам сувилал /200х8000/ 36680 36680

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс /сургалт сурталчилгаа, хурал,

зөвлөгөөн/10000 10000

ДҮН 401680 0 401680

Аймгийн хэмжээнд эрх зүйн сургалт,сурталчилгаа зохион

байгуулах20000 20000

Шударга өрсөлдөөнийг хянан зохицуулах, иргэдийн

өргөдөл,гомдлын мөрөөр ажил зохион байгуулах15000 15000

Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

арга хэмжээний зардал17000 17000

Авлигатай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, 15000 15000

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх 20000 20000

Эрх зүйн системчлэл, мэдээлэл лавлагаа хариуцсан

ажилтаны зардал6000 6000

Хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр зохион байгуулах

ажил10000 10000

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, архидан

согтуурахтай тэмцэх хяналт тавих20000 20000

Эрх зүйн хөтөч ухуулагч нарын урамшуулал 18000 18000

Хууль зүйн хэлтэс /сургалт сурталчилгаа, хурал, зөвлөгөөн/ 20000 20000

Залуучуудад зориулсан чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх газруудыг

“Wi-Fi” цахим сүлжээнд холбох10000 10000

ДҮН 171000 0 171000

Малын өвөлжилт, хаваржилтийг зохион байгуулах бэлтгэх

хангах зардал4000 4000

Гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний үнэ, үнийн өөрчлөлтөд

хяналт тавих6000 6000

Хөнгөлөлттэй зээл авсан төслүүдийн хэрэгжилтэнд

үнэлгээ хийж, ашиглалтыг сайжруулах, үр дүнг нийтэд

мэдээлэх ажлыг зохион байгуулах

2000 2000

Эдийн засгийн форум зохион байгуулах 5000 5000

Мал аж ахуйн мэргэжилтэн малчдын мэдлэг боловсролыг

дээшлүүлэх, танхимын болон зайны сургалт зохион

байгуулах

1500 1500

Засаг даргын дэргэдэх Хот байгуулалт, газар зохион

байгуулалтын техникийн зөвлөлийн урамшуулал4500 4500

ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын талаар

иргэдээс санал авч хэлэлцүүлэх10000 10000

ЖДҮ-лэл эрхлэгчдийн төрөлжсөн үзэсгэлэн

яармаг,уралдаан тэмцээн зохион байгуулах, улс, бүсийн

чанартай үзэсгэлэн яармагт зохион байгуулалттайгаар

оролцуулах

10000 10000

Хангайн бүсийн түншлэл-2015 хамтын ажиллагаатай

хотуудын бизнесүүд оролцсон олон улсын үзэсгэлэн

яармаг, бизнес уулзалт зохион байгуулах

10000 10000

Бүс нутгийн болон олон улсын үзэсгэлэн яармагт оролцон

орон нутагаа сурталчилах5000 5000

“Монгол мал”, “Хүнсний аюулгүй байдал”, “Чацаргана”,

“Монгол улсыг үйлдвэржүүлэх” хөтөлбөрүүдийн

хэрэгжилтэд дотоод хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлж, үр

дүнг тооцон, үнэлгээ өгөх

4000 4000

“Намрын ногоон өдрүүд-2014” аймгийн нэгдсэн үзэсгэлэн

худалдаа зохион байгуулах3000 3000

“Намрын ногоон өдрүүд-2014” улсын нэгдсэн үзэсгэлэн

худалдаанд орон нутгийн хүнс үйлдвэрлэгч, шилмэл мал,

газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг оролцуулах

4000 4000

4Хууль зүйн

хэлтэс

5

Хөгжлийн

бодлогын

хэлтэс

3

Нийгмийн

хөгжлийн

хэлтэс

Page 16: АЙМГИЙН 2015 ОНЫ Т &С &В БАТЛАХ ТУХАЙerdenet.mn/userfiles/file/tusuw.pdf3.3.6 Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ ... анхан шатны тусламж

“Эрчимжсэн мал аж ахуйг дэмжих, Зоорь хүлэмжийн аж

ахуйг дэмжих журам”-ын хэрэгжилтийг хангах20000 20000

Монголын хотуудын холбооны хураамж 1500 1500

Хөгжлийн бодлогын хэлтэс /сургалт сурталчилгаа, хурал,

зөвлөгөөн/5000 5000

ДҮН 95500 0 95500

Цэрэг татлага, дүйцүүлэх албаны цугларалт, бэлтгэл

сургуулилт15865 15865

Монгол цэргийн өдөр” Зэвсэгт хүчний 94 жилийн ойн арга

хэмжээнүүд2150 2150

Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит “Үндэсний аюулгүй

байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагууд”-

ын марш тактикийн тэмцээн

6000 6000

Төрийн захиргааны ажилтны цэргийн бэлтгэл сургалт

/Багийн Засаг дарга нарын цэргийн бэлтгэл сургалт/1795 1795

Цэргийн дүйцүүлэх албаны бэлтгэл сургалт, үйл

ажилллагаа, гүйцэтгэх арга хэмжээний зардал8000 8000

Цэргийн жинхэнэ алба хааж буй иргэдийн ар гэрт дэмжлжг

үзүүлэх2500 2500

Агуу эх орны дайны ялалтын 70 жилийн ойн арга

хэмжээнүүд3000 3000

Их,дээд сургуулийн оюутангуудын цэргийн бэлтгэл сургалт 3000 3000

2015 онд цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэлийг зохион

байгуулж явуулах1235 1235

”Энхийг сахиулагчид”-ийн өдрөөр зохион байгуулж явагдах

арга хэмжээнүүд720 720

Чөлөөлөх дайны ялалтын 70 жилийн ойн арга хэмжээ /

Ахмад дайчдын амьдрал,ахуйд дэмжлэг үзүүлэх/17000 17000

ДҮН 61265 0 61265

Засаг даргын жилийн үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн

судалгаа явуулах /ТББ-аар/5500 5500

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний тасаг /сургалт

сурталчилгаа, хурал, зөвлөгөөн/3000 3000

Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ зохион байгуулах /Засаг даргын

дэрэгдэх хэлтэс, газар, агентлаг, алба/19400 19400

ДҮН 27900 0 27900

1225180 0 1225180

250000 250000

30000 30000

20000 20000

300000 0 300000

1525180 0 1525180

5

Хөгжлийн

бодлогын

хэлтэс

6 Цэргийн штаб

Засаг даргын нөөц сангийн дүн

НИЙТ ДҮН

7

Хяналт

шинжилгээ,

үнэлгээний

тасаг

Бусад зардлын дүн

Аймгийн Засаг даргын нөөц сан

Баян-Өндөр сумын Засаг даргын нөөц сан

Жаргалант сумын Засаг даргын нөөц сан

Page 17: АЙМГИЙН 2015 ОНЫ Т &С &В БАТЛАХ ТУХАЙerdenet.mn/userfiles/file/tusuw.pdf3.3.6 Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ ... анхан шатны тусламж

№ Зардлын зүйл ангиУИХ-аар баталсан

дүнӨөрчлөлтийн дүн

АИТХ-аар

баталсан дүн

Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 811048.33 0 811048.33

Үндсэн цалин 727848.33 0 727848.33

Нэмэгдэл урамшуулал 0 0 0

Гэрээт ажлын цалин 72000 0 72000

Унаа, хоолны хөнгөлөлт 11200 0 11200

2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 89215.3163 0 89215.3163

1 Тэтгэврийн даатгал 56773.3831 0 56773.3831

2 Тэтгэмжийн даатгал 4055.24165 0 4055.24165

3 ҮОМШ өвчний даатгал 8110.4833 0 8110.4833

4 Ажилгүйдлийн даатгал 4055.24165 0 4055.24165

5 Байгууллага төлөх ЭМД-ын хуpаамж 16220.9666 0 16220.9666

3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 382996.93 -34676.7 348320.23

1 Бичиг хэрэг 27500 0 27500

2 Гэрэл цахилгаан 10000 0 10000

3 Түлш, халаалт 32000 0 32000

4 Тээвэр (шатахуун) 20923.37 0 20923.37

5 Шуудан, холбоо 12020 0 12020

6 Цэвэр, бохир ус 7661.59 0 7661.59

7 Дотоод албан томилолт 8500 0 8500

8 Ном, хэвлэл авах 500 0 500

9 Эд хогшил авах зардал 5000 0 5000

10 Хичээл практик 1900.6 0 1900.6

11 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 1391.87 0 1391.87

12 Урсгал засвар 18015 0 18015

13 Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 164600 0 164600

14 Төлбөр хураамж бусад зардал 5500 0 5500

15 Харуул хамгаалалтын зардал 9500 0 9500

16 Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал 1000 0 1000

17 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ 21000 0 21000

18 Хог хаягдал устгах зайлуулах 230 0 230

19 Тээврийн хэрэгслийн татвар 560 0 560

20 Тээврийн хэрэгслийн даатгалын үйлчилгээ 200 0 200

21 Газрын төлбөр 67.8 0 67.8

22 Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ 250 0 250

23 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмж 34676.7 -34676.7 0

4 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 1283260.576 -34676.7 1248583.876

5 ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 1283260.576 -34676.7 1248583.876

1 Төсвөөс санхүүжих дүн 1283260.576 -34676.7 1248583.876

6 Байгууллагын тоо 23 23

7 Нийт орон тоо 113 0 113

1 Үүнээс: Удирдах ажилтан 25 25

2 Гүйцэтгэх ажилтан 58 58

3 Үйлчлэх ажилтан 30 30

Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 72097 0 72097

Үндсэн цалин 70897 70897

Нэмэгдэл урамшуулал

Гэрээт ажлын цалин 0

Унаа, хоолны хөнгөлөлт 1200 1200

2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 7930.67 0 7930.67

1 Тэтгэврийн даатгал 5046.79 0 5046.79

2 Тэтгэмжийн даатгал 360.485 0 360.485

3 ҮОМШ өвчний даатгал 720.97 0 720.97

4 Ажилгүйдлийн даатгал 360.485 0 360.485

Аймгийн ИТХ-ын 2014 оны 12 дугаар сарын 04-ны өдрийн

XX дугаар хуралдааны....................нэгдүгээр тогтоолын

хоёрдугаар хавсралт

ЗАРЛАГЫН ТӨСӨВ

БАЯН-ӨНДӨР СУМЫН 2015 ОНЫ

1

БАЯН-ӨНДӨР СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

1

Page 18: АЙМГИЙН 2015 ОНЫ Т &С &В БАТЛАХ ТУХАЙerdenet.mn/userfiles/file/tusuw.pdf3.3.6 Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ ... анхан шатны тусламж

5 Байгууллага төлөх ЭМД-ын хуpаамж 1441.94 0 1441.94

3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 10458.37 0 10458.37

1 Бичиг хэрэг 2000 2000

2 Тээвэр (шатахуун) 2423.37 2423.37

3 Шуудан, холбоо 1100 1100

4 Дотоод албан томилолт 1000 1000

5 Ном, хэвлэл авах 500 500

6 Эд хогшил авах зардал 500 500

7 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 120 120

8 Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйл 200 200

9 Урсгал засвар 300 300

10 Мэдээлэл, сурталчилгааны арга хэмжээ 500 500

11 Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 800 800

12 Төлбөр хураамж бусад зардал 500 500

13 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ 0

14 Даатгалын үйлчилгээ 140 140

15 Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо 15 15

16 Газрын төлбөр 10 10

17 Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ 50 50

18 Сургалт, хурал зөвлөгөөн, хичээл практик 50 50

19 Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал 0

20 Аудитын үйлчилгээний хөлс 250 250

4 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 90486.04 0 90486.04

5 ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 90486.04 0 90486.04

1 Төсвөөс санхүүжих дүн 90486.04 0 90486.04

6 Байгууллагын тоо 1 1

7 Нийт орон тоо 3 0 3

1 Үүнээс: Удирдах ажилтан 1 1

2 Гүйцэтгэх ажилтан 1 1

3 Үйлчлэх ажилтан 1 1

Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 322446.3 0 322446.3

Үндсэн цалин 292446.3 292446.3

Нэмэгдэл урамшуулал

Гэрээт ажлын цалин 30000 30000

Унаа, хоолны хөнгөлөлт 0

2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 35469.093 0 35469.093

1 Тэтгэврийн даатгал 22571.241 0 22571.241

2 Тэтгэмжийн даатгал 1612.2315 0 1612.2315

3 ҮОМШ өвчний даатгал 3224.463 0 3224.463

4 Ажилгүйдлийн даатгал 1612.2315 0 1612.2315

5 Байгууллага төлөх ЭМД-ын хуpаамж 6448.926 0 6448.926

3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 85866.69 -17026.7 68839.99

1 Бичиг хэрэг 13500 13500

2 Гэрэл цахилгаан 2500 2500

3 Түлш, халаалт 12000 12000

4 Тээвэр (шатахуун) 14000 14000

5 Шуудан, холбоо 6420 6420

6 Цэвэр, бохир ус 2161.59 2161.59

7 Дотоод албан томилолт 4000 4000

8 Ном, хэвлэл авах 0

9 Жижиг эд хогшил авах зардал 2000 2000

10 Хичээл практик 1400.6 1400.6

11 Хог хаягдал устгах зайлуулах 230 230

12 Тээврийн хэрэгслийн татвар 560 560

13 Тээврийн хэрэгслийн даатгалын үйлчилгээ 200 200

14 Газрын төлбөр 67.8 67.8

15 Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ 250 250

16 Мэдээлэл, сурталчилгааны арга хэмжээ 2500 2500

17 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 550 550

18 Урсгал засвар 3000 3000

19 Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 2000 2000

20 Төлбөр хураамж бусад зардал 1500 1500

БАЯН-ӨНДӨР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

1

Page 19: АЙМГИЙН 2015 ОНЫ Т &С &В БАТЛАХ ТУХАЙerdenet.mn/userfiles/file/tusuw.pdf3.3.6 Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ ... анхан шатны тусламж

21 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмж 17026.7 -17026.7 0

4 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 443782.083 -17026.7 426755.383

5 ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 443782.083 -17026.7 426755.383

1 Төсвөөс санхүүжих дүн 443782.083 -17026.7 426755.383

6 Байгууллагын тоо 1 1

7 Нийт орон тоо 37 0 37

1 Үүнээс: Удирдах ажилтан 3 3

2 Гүйцэтгэх ажилтан 20 20

3 Үйлчлэх ажилтан 14 14

Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 416505.03 0 416505.03

Үндсэн цалин 364505.03 364505.03

Нэмэгдэл урамшуулал 0

Гэрээт ажлын цалин 42000 42000

Унаа, хоолны хөнгөлөлт 10000 10000

2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 45815.5533 0 45815.5533

1 Тэтгэврийн даатгал 29155.3521 0 29155.3521

2 Тэтгэмжийн даатгал 2082.52515 0 2082.52515

3 ҮОМШ өвчний даатгал 4165.0503 0 4165.0503

4 Ажилгүйдлийн даатгал 2082.52515 0 2082.52515

5 Байгууллага төлөх ЭМД-ын хуpаамж 8330.1006 0 8330.1006

3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 286671.87 -17650 269021.87

1 Бичиг хэрэг 12000 12000

2 Гэрэл цахилгаан 7500 7500

3 Түлш, халаалт 20000 20000

4 Тээвэр (шатахуун) 4500 4500

5 Шуудан, холбоо 4500 4500

6 Цэвэр, бохир ус 5500 5500

7 Дотоод албан томилолт 3500 3500

8 Ном, хэвлэл авах 500 500

9 Эд хогшил авах зардал 2500 2500

10 Хичээл практик 500 500

11 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 721.87 721.87

12 Урсгал засвар 10500 10500

13 Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 161800 161800

14 Төлбөр хураамж бусад зардал 3500 3500

15 Харуул хамгаалалтын зардал 9500 9500

16 Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал 1000 1000

17 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ 21000 21000

18 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмж 17650 -17650 0

4 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 748992.4533 -17650 731342.4533

5 ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 748992.4533 -17650 731342.4533

1 Төсвөөс санхүүжих дүн 748992.4533 -17650 731342.4533

6 Байгууллагын тоо 21 21

7 Нийт орон тоо 73 0 73

1 Үүнээс: Удирдах ажилтан 21 21

2 Гүйцэтгэх ажилтан 37 37

3 Үйлчлэх ажилтан 15 15

1

БАЯН-ӨНДӨР СУМЫН БАГ

Page 20: АЙМГИЙН 2015 ОНЫ Т &С &В БАТЛАХ ТУХАЙerdenet.mn/userfiles/file/tusuw.pdf3.3.6 Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ ... анхан шатны тусламж

№ Зардлын зүйл ангиУИХ-аар баталсан

дүн

Өөрчлөлтийн

дүн

АИТХ-аар

баталсан дүн

Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 327251.39 0 327251.39

Үндсэн цалин 256042.7 0 256042.7

Нэмэгдэл урамшуулал 0 0 0

Гэрээт ажлын цалин 70008.69 0 70008.69

Унаа, хоолны хөнгөлөлт 1200 0 1200

2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 35997.6529 0 35997.6529

1 Тэтгэврийн даатгал 22907.5973 0 22907.5973

2 Тэтгэмжийн даатгал 1636.25695 0 1636.25695

3 ҮОМШ өвчний даатгал 3272.5139 0 3272.5139

4 Ажилгүйдлийн даатгал 1636.25695 0 1636.25695

5 Байгууллага төлөх ЭМД-ын хуpаамж 6545.0278 0 6545.0278

3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 116531.88 0 116531.88

1 Бичиг хэрэг 5800 0 5800

2 Гэрэл цахилгаан 10392.06 0 10392.06

3 Түлш, халаалт 19682.74 0 19682.74

4 Тээвэр (шатахуун) 10800 0 10800

5 Шуудан, холбоо 7200 0 7200

6 Цэвэр, бохир ус 5500 0 5500

7 Дотоод албан томилолт 5480 0 5480

8 Ном, хэвлэл авах 500 0 500

9 Эд хогшил авах зардал 3000 0 3000

10 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 1029.98 0 1029.98

11 Урсгал засвар 3500 0 3500

12 Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал 500 0 500

13 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмж 23808.1 0 23808.1

14 Мэдээлэл, сурталчилгааны арга хэмжээ 2000 0 2000

15 Хог хаягдал устгах зайлуулах 230 0 230

16 Тээврийн хэрэгслийн татвар 560 0 560

17 Тээврийн хэрэгслийн даатгалын үйлчилгээ 200 0 200

18 Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ 100 0 100

19 Аудит баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 250 0 250

20 Газрын төлбөр 179 0 179

21 Сургалт зөвлөгөөн, мэдээлэл, сурталчилгааны арга хэмжээ 820 0 820

22 Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж 5000 0 5000

23 Төлбөр хураамж бусад зардал 7000 0 7000

24 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ 3000 0 3000

4 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 479780.9229 0 479780.9229

5 НИЙТ ЗАРДАЛ 479780.9229 0 479780.9229

6 ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 479780.9229 0 479780.9229

1 Үндсэн үйл ажиллагааны орлого

2 Төсвөөс санхүүжих дүн 479780.9229 0 479780.9229

7 Байгууллагын тоо 6 0 6

8 Нийт орон тоо 46 0 46

1 Үүнээс: Удирдах ажилтан 8 0 8

2 Гүйцэтгэх ажилтан 20 0 20

3 Үйлчлэх ажилтан 18 0 18

Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 41974.4 0 41974.4

Үндсэн цалин 38411.8 38411.8

Нэмэгдэл урамшуулал 0

Гэрээт ажлын цалин 2362.6 2362.6

Унаа, хоолны хөнгөлөлт 1200 1200

Аймгийн ИТХ-ын 2014 оны 12 дугаар сарын 04-ны өдрийн

XX дугаар хуралдааны....................нэгдүгээр тогтоолын

гуравдугаар хавсралт

ЖАРГАЛАНТ СУМЫН 2015 ОНЫ

ЗАРЛАГЫН ТӨСӨВ

1

ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

1

Page 21: АЙМГИЙН 2015 ОНЫ Т &С &В БАТЛАХ ТУХАЙerdenet.mn/userfiles/file/tusuw.pdf3.3.6 Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ ... анхан шатны тусламж

2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 4617.184 0 4617.184

1 Тэтгэврийн даатгал 2938.208 0 2938.208

2 Тэтгэмжийн даатгал 209.872 0 209.872

3 ҮОМШ өвчний даатгал 419.744 0 419.744

4 Ажилгүйдлийн даатгал 209.872 0 209.872

5 Байгууллага төлөх ЭМД-ын хуpаамж 839.488 0 839.488

3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 7529.98 0 7529.98

1 Бичиг хэрэг 1300 1300

2 Тээвэр (шатахуун) 1500 1500

3 Шуудан, холбоо 850 850

4 Дотоод албан томилолт 600 600

5 Ном, хэвлэл авах 180 180

6 Эд хогшил авах зардал 200 200

7 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 79.98 79.98

8 Урсгал засвар 0

9 Сургалт зөвлөгөөн, мэдээлэл, сурталчилгааны арга хэмжээ 820 820

10 Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 1000 1000

11 Төлбөр хураамж бусад зардал 1000 1000

4 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 54121.564 0 54121.564

5 ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 54121.564 0 54121.564

1 Төсвөөс санхүүжих дүн 54121.564 0 54121.564

6 Байгууллагын тоо 1 1

7 Нийт орон тоо 3 0 3

1 Үүнээс: Удирдах ажилтан 1 1

2 Гүйцэтгэх ажилтан 1 1

3 Үйлчлэх ажилтан 1 1

Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 204009.02 0 204009.02

Үндсэн цалин 166086.62 166086.62

Нэмэгдэл урамшуулал 0

Гэрээт ажлын цалин 37922.4 37922.4

Унаа, хоолны хөнгөлөлт 0

2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 22440.9922 0 22440.9922

1 Тэтгэврийн даатгал 14280.6314 0 14280.6314

2 Тэтгэмжийн даатгал 1020.0451 0 1020.0451

3 ҮОМШ өвчний даатгал 2040.0902 0 2040.0902

4 Ажилгүйдлийн даатгал 1020.0451 0 1020.0451

5 Байгууллага төлөх ЭМД-ын хуpаамж 4080.1804 0 4080.1804

3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 82201.9 0 82201.9

1 Бичиг хэрэг 2500 2500

2 Гэрэл цахилгаан 7392.06 7392.06

3 Түлш, халаалт 15182.74 15182.74

4 Тээвэр (шатахуун) 6300 6300

5 Хог хаягдал устгах зайлуулах 230 230

6 Тээврийн хэрэгслийн татвар 560 560

7 Тээврийн хэрэгслийн даатгалын үйлчилгээ 200 200

8 Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ 100 100

9 Аудит баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 250 250

10 Газрын төлбөр 179 179

11 Шуудан, холбоо 4350 4350

12 Цэвэр, бохир ус 4000 4000

13 Дотоод албан томилолт 3200 3200

14 Ном, хэвлэл авах 0

15 Эд хогшил авах зардал 2000 2000

16 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 450 450

17 Мэдээлэл, сурталчилгааны арга хэмжээ 2000 2000

18 Урсгал засвар 2500 2500

19 Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 2000 2000

20 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмж 23808.1 23808.1

21 Төлбөр хураамж бусад зардал 5000 5000

4 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 308651.9122 0 308651.9122

5 ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 308651.9122 0 308651.9122

ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

1

Page 22: АЙМГИЙН 2015 ОНЫ Т &С &В БАТЛАХ ТУХАЙerdenet.mn/userfiles/file/tusuw.pdf3.3.6 Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ ... анхан шатны тусламж

1 Үндсэн үйл ажиллагааны орлого

2 Төсвөөс санхүүжих дүн 308651.9122 0 308651.9122

6 Байгууллагын тоо 1 1

7 Нийт орон тоо 30 0 30

1 Үүнээс: Удирдах ажилтан 3 3

2 Гүйцэтгэх ажилтан 15 15

3 Үйлчлэх ажилтан 12 12

Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 81267.97 0 81267.97

Үндсэн цалин 51544.28 51544.28

Нэмэгдэл урамшуулал 0

Гэрээт ажлын цалин 29723.69 29723.69

Унаа, хоолны хөнгөлөлт 0

2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 8939.4767 0 8939.4767

1 Тэтгэврийн даатгал 5688.7579 0 5688.7579

2 Тэтгэмжийн даатгал 406.33985 0 406.33985

3 ҮОМШ өвчний даатгал 812.6797 0 812.6797

4 Ажилгүйдлийн даатгал 406.33985 0 406.33985

5 Байгууллага төлөх ЭМД-ын хуpаамж 1625.3594 0 1625.3594

3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 26800 0 26800

1 Бичиг хэрэг 2000 2000

2 Гэрэл цахилгаан 3000 3000

3 Түлш, халаалт 4500 4500

4 Тээвэр (шатахуун) 3000 3000

5 Шуудан, холбоо 2000 2000

6 Цэвэр, бохир ус 1500 1500

7 Дотоод албан томилолт 1500 1500

8 Ном, хэвлэл авах 500 500

9 Эд хогшил авах зардал 800 800

10 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 500 500

11 Урсгал засвар 1000 1000

12 Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал 500 500

13 Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 2000 2000

14 Төлбөр хураамж бусад зардал 1000 1000

15 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ 3000 3000

4 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 117007.4467 0 117007.4467

5 ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 117007.4467 0 117007.4467

1 Үндсэн үйл ажиллагааны орлого

2 Төсвөөс санхүүжих дүн 117007.4467 0 117007.4467

6 Байгууллагын тоо 4 4

7 Нийт орон тоо 13 0 13

1 Үүнээс: Удирдах ажилтан 4 4

2 Гүйцэтгэх ажилтан 4 4

3 Үйлчлэх ажилтан 5 5

ЖАРГАЛАНТ СУМЫН БАГ

1

Page 23: АЙМГИЙН 2015 ОНЫ Т &С &В БАТЛАХ ТУХАЙerdenet.mn/userfiles/file/tusuw.pdf3.3.6 Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ ... анхан шатны тусламж

№ Зардлын зүйл ангиУИХ-аар баталсан

дүнӨөрчлөлтийн дүн

АИТХ-аар

баталсан дүн

Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшуулал 6,467,042.20 - 6,467,042.20

Үндсэн цалин 5,750,977.60 5,750,977.60

Нэмэгдэл урамшуулал 260,786.50 260,786.50

Гэрээт ажлын цалин 26,148.20 26,148.20

Үр дүнгийн урамшуулал 429,129.90 429,129.90

2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 711,374.64 - 711,374.64

1 Тэтгэврийн даатгал 452,692.95 - 452,692.95

2 Тэтгэмжийн даатгал 32,335.21 - 32,335.21

3 ҮОМШ євчний даатгал 64,670.42 - 64,670.42

4 Ажилгүйдлийн даатгал 32,335.21 - 32,335.21

5 Байгууллага тєлєх ЭМД-лын хуpаамж 129,340.84 - 129,340.84

3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 3,165,789.56 - 3,165,789.56

1 Бичиг хэрэг 4,846.70 4,846.70

2 Гэрэл цахилгаан 273,525.90 273,525.90

3 Түлш, халаалт 485,077.20 485,077.20

4 Тээвэр (шатахуун) 1,112.20 1,112.20

5 Шуудан, холбоо 4,362.10 4,362.10

6 Холбооны суваг ашигласны хєлс -

7 Цэвэр, бохир ус 224,577.20 224,577.20

8 Дотоод албан томилолт 6,603.70 6,603.70

9 Ном, хэвлэл авах 3,031.50 3,031.50

10 Жижиг эд хогшил авах çардал 9,693.50 9,693.50

11 Нормын хувцас, çєєлєн эдлэл 22,736.20 22,736.20

12 Урсгал çасвар 9,693.50 9,693.50

13 Áèåèéí òàìèð óðàëäààí òýìöýýíèé çàðäàë -

14 Мэдээлэл, сурталчилгааны çардал -

15 Ñóðãàëò, õóðàë, çºâëºãººíèé çàðäàë -

16 Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 5,180.00 5,180.00

17 Тєлбєр хураамж бусад çардал 18,640.70 18,640.70

18 Хоол 1,886,892.20 1,886,892.20

19 Эм 2,368.40 2,368.40

20 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага, сургуулилт 84,356.96 84,356.96

21 Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мєнгєн тэтгэмж 43,427.20 43,427.20

22Хєдєє орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан

албан хаагчид олгох тэтгэмж79,664.40 79,664.40

4 ÓÐÑÃÀË ÇÀÐÄÀË 10,344,206.40 - 10,344,206.40

5 ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 10,344,206.40 - 10,344,206.40

6 ¯íäñýí ¿éë àæèëëàãààíû îðëîãî

7 Тусгай çориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 10,344,206.40 - 10,344,206.40

8 Áàéãóóëëàãûí òîî 41 41

Тєсвийн байгууллагын 28 28

Тєсвєєс гадуур байгууллага 13 13

9 Íèéò îðîí òîî 687.5 0 687.5

1 ¯¿íýýñ: Óäèðäàõ àæèëòàí 22 22

2 ÿéöýòãýõ àæèëòàí 376 376

3 ¯éë÷ëýõ àæèëòàí 277.5 277.5

4 Гэрээт ажилтан 12 12

Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшуулал 12,083,486.70 - 12,083,486.70

Үндсэн цалин 7,588,450.80 7,588,450.80

Нэмэгдэл 2,981,429.70 2,981,429.70

Урамшуулал 827,995.20 827,995.20

Гэрээт ажлын цалин 45,279.00 45,279.00

Үр дүнгийн урамшуулал 640,332.00 640,332.00

ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ

1

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ

1

Àéìãèéí ÈÒÕ-ûí 2014 îíû 12-ð ñàðûí 04-íû ºäðèéí

XX дугаар хуралдааны...........дүгээр тогтоолын

дєрєвдүгээр хавсралт

ОРОН НУТГИЙН 2015 ОНЫ ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН

ШИЛЖҮҮЛГЭЭР САНХҮҮЖИХ ТӨСӨВ

Page 24: АЙМГИЙН 2015 ОНЫ Т &С &В БАТЛАХ ТУХАЙerdenet.mn/userfiles/file/tusuw.pdf3.3.6 Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ ... анхан шатны тусламж

2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 1,329,183.54 - 1,329,183.54

1 Тэтгэврийн даатгал 845,844.07 - 845,844.07

2 Тэтгэмжийн даатгал 60,417.43 - 60,417.43

3 ҮОМШ євчний даатгал 120,834.87 - 120,834.87

4 Ажилгүйдлийн даатгал 60,417.43 - 60,417.43

5 Байгууллага тєлєх ЭМД-лын хуpаамж 241,669.73 - 241,669.73

3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 2,892,149.76 - 2,892,149.76

1 Бичиг хэрэг 17,358.80 17,358.80

2 Гэрэл цахилгаан 95,185.60 95,185.60

3 Түлш, халаалт 697,750.10 697,750.10

4 Тээвэр (шатахуун) 11,251.10 11,251.10

5 Шуудан, холбоо 31,263.80 31,263.80

6 Холбооны суваг ашигласны хєлс -

7 Цэвэр, бохир ус 188,571.80 188,571.80

8 Дотоод албан томилолт 16,359.90 16,359.90

9 Ном, хэвлэл авах 20,935.00 20,935.00

10 Бага үнэтэй түргэн элэгдэх çүйл 46,651.00 46,651.00

11 Жижиг эд хогшил авах çардал 58,313.80 58,313.80

12 Нормын хувцас, çєєлєн эдлэл 8,618.50 8,618.50

13 Урсгал çасвар 35,716.20 35,716.20

14 Áèåèéí òàìèð óðàëäààí òýìöýýíèé çàðäàë 6,692.70 6,692.70

15 Мэдээлэл, сурталчилгааны çардал -

16 Ñóðãàëò, õóðàë, çºâëºãººíèé çàðäàë -

17 Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 10,914.80 10,914.80

18 Тєлбєр хураамж бусад çардал 14,535.90 14,535.90

19 Хоол 91,859.20 91,859.20

20 Эм 4,122.60 4,122.60

21 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага, сургуулилт 108,469.76 108,469.76

22 Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мєнгєн тэтгэмж 408,349.60 408,349.60

23Хєдєє орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан

албан хаагчид олгох тэтгэмж 245,194.80 245,194.80

24 Үдийн цай 774,034.80 774,034.80

4 ÓÐÑÃÀË ÇÀÐÄÀË 16,304,820.00 - 16,304,820.00

5 ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 16,304,820.00 - 16,304,820.00

1 Туслах үйл ажиллагааны орлого 17,003.50 17,003.50

Үндсэн үйл ажиллагааны орлого 136,428.10 136,428.10

2 Тусгай çориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 16,151,388.40 - 16,151,388.40

6 Áàéãóóëëàãûí òîî 21.00 21.00

Тєсвийн байгууллагын 16.00 16.00

Тєсвєєс гадуур байгууллага 5.00 5.00

7 Íèéò îðîí òîî 1,338.00 - 1,338.00

1 ¯¿íýýñ: Óäèðäàõ àæèëòàí 21.00 21.00

2 ÿéöýòãýõ àæèëòàí 964.00 964.00

3 ¯éë÷ëýõ àæèëòàí 338.00 338.00

4 Гэрээт ажилтан 15.00 15.00

Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшуулал 235,286.40 - 235,286.40

Үндсэн цалин 222,376.40 222,376.40

Үр дүнгийн урамшуулал 12,910.00 12,910.00

Гэрээт ажлын цалин -

Унаа, хоолны хєнгєлєлт -

2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 25,881.50 - 25,881.50

1 Тэтгэврийн даатгал 16,470.05 - 16,470.05

2 Тэтгэмжийн даатгал 1,176.43 - 1,176.43

3 ҮОМШ євчний даатгал 2,352.86 - 2,352.86

4 Ажилгүйдлийн даатгал 1,176.43 - 1,176.43

5 Байгууллага тєлєх ЭМД-лын хуpаамж 4,705.73 - 4,705.73

3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 55,170.30 - 55,170.30

1 Бичиг хэрэг 639.90 639.90

2 Гэрэл цахилгаан 3,880.50 3,880.50

3 Түлш, халаалт 6,963.80 6,963.80

4 Тээвэр (шатахуун) 8,467.20 8,467.20

5 Шуудан, холбоо 1,381.10 1,381.10

6 Хєтєлбєр болон тєслийн дотоод урсгал çардал 5,000.00 5,000.00

1

СУМЫН ЭМНЭЛЭГ

Page 25: АЙМГИЙН 2015 ОНЫ Т &С &В БАТЛАХ ТУХАЙerdenet.mn/userfiles/file/tusuw.pdf3.3.6 Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ ... анхан шатны тусламж

7 Цэвэр, бохир ус 1,862.00 1,862.00

8 Дотоод албан томилолт 897.00 897.00

9 Ном, хэвлэл авах 28.70 28.70

10 Жижиг эд хогшил авах çардал 1,910.70 1,910.70

11 Нормын хувцас, çєєлєн эдлэл 2,000.00 2,000.00

12 Урсгал çасвар 500.00 500.00

13 Хог хаягдал устгах, ариутгал цэвэрлэгээ 500.00 500.00

14 Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 200.00 200.00

15 Тєлбєр хураамж бусад çардал 817.80 817.80

16 Хоол 9,121.60 9,121.60

17 Эм 11,000.00 11,000.00

4 ÓÐÑÃÀË ÇÀÐÄÀË 316,338.20 - 316,338.20

5 ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 316,338.20 - 316,338.20

1 ¯íäñýí ¿éë àæèëëàãààíû îðëîãî

2 Тусгай çориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 316,338.20 - 316,338.20

6 Áàéãóóëëàãûí òîî 1 1

7 Íèéò îðîí òîî 22 0 22

1 ¯¿íýýñ: Óäèðäàõ àæèëòàí 1 1

2 ÿéöýòãýõ àæèëòàí 10 10

3 ¯éë÷ëýõ àæèëòàí 11 11

4 Гэрээт ажилтан 0

Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшуулал 202,769.30 - 202,769.30

Үндсэн цалин 202,769.30 202,769.30

Нэмэгдэл урамшуулал

Гэрээт ажлын цалин

Унаа, хоолны хєнгєлєлт

2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 22,304.62 - 22,304.62

1 Тэтгэврийн даатгал 14,193.85 - 14,193.85

2 Тэтгэмжийн даатгал 1,013.85 - 1,013.85

3 ҮОМШ євчний даатгал 2,027.69 - 2,027.69

4 Ажилгүйдлийн даатгал 1,013.85 - 1,013.85

5 Байгууллага тєлєх ЭМД-лын хуpаамж 4,055.39 - 4,055.39

3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 63,665.30 - 63,665.30

1 Бичиг хэрэг 593.10 593.10

2 Гэрэл цахилгаан 4,242.30 4,242.30

3 Түлш, халаалт 22,005.70 22,005.70

4 Тээвэр (шатахуун) 1,419.70 1,419.70

5 Шуудан, холбоо 496.90 496.90

6 Цэвэр, бохир ус 4,190.70 4,190.70

7 Ном хэвлэл авах 56.30 56.30

8 Дотоод албан томилолт 621.10 621.10

9 Хог хаягдал устгах, ариутгал цэвэрлэгээ 48.90 48.90

10 Бага үнэтэй түргэн элэгдэх çүйл 782.00 782.00

11 Ýä õîãøèë àâàõ çàðäàë -

12 Нормын хувцас, çєєлєн эдлэл 226.40 226.40

13 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 189.90 189.90

14 Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо 40.00 40.00

15 Гаçрын тєлбєр 365.00 365.00

16 Тээврийн хэрэгслийн татвар 160.50 160.50

17 Тээврийн хэрэгслийн даатгал 196.40 196.40

18 Урсгал çасвар 273.70 273.70

19 Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 488.70 488.70

20 Тєлбєр хураамж бусад çардал -

21 Биеийн тамир уралдаан тэмцээн 27,268.00 27,268.00

22 Хог хаягдал устгах, ариутгал цэвэрлэгээ -

4 ÓÐÑÃÀË ÇÀÐÄÀË 288,739.22 - 288,739.22

5 ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 288,739.22 - 288,739.22

1 ¯íäñýí ¿éë àæèëëàãààíû îðëîãî 7,820.00 7,820.00

2 Тусгай çориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 280,919.22 - 280,919.22

6 Áàéãóóëëàãûí òîî 1 1

7 Íèéò îðîí òîî 28 0 28

1 ¯¿íýýñ: Óäèðäàõ àæèëòàí 1 1

2 ÿéöýòãýõ àæèëòàí 17 17

3 ¯éë÷ëýõ àæèëòàí 10 10

4 Гэрээт ажилтан 0

СОЁЛ, СПОРТ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР

1

ОРОН НУТГИЙН МУЗЕЙ

Page 26: АЙМГИЙН 2015 ОНЫ Т &С &В БАТЛАХ ТУХАЙerdenet.mn/userfiles/file/tusuw.pdf3.3.6 Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ ... анхан шатны тусламж

Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшуулал 70,451.60 - 70,451.60

Үндсэн цалин 70,451.60 70,451.60

Нэмэгдэл урамшуулал -

Гэрээт ажлын цалин -

Унаа, хоолны хєнгєлєлт -

2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 7,749.68 - 7,749.68

1 Тэтгэврийн даатгал 4,931.61 - 4,931.61

2 Тэтгэмжийн даатгал 352.26 - 352.26

3 ҮОМШ євчний даатгал 704.52 - 704.52

4 Ажилгүйдлийн даатгал 352.26 - 352.26

5 Байгууллага тєлєх ЭМД-лын хуpаамж 1,409.03 - 1,409.03

3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 25,197.00 - 25,197.00

1 Бичиг хэрэг 860.20 860.20

2 Гэрэл цахилгаан 2,537.70 2,537.70

3 Түлш, халаалт 4,588.30 4,588.30

4 Тээвэр (шатахуун) 410.50 410.50

5 Шуудан, холбоо 567.20 567.20

6 Цэвэр, бохир ус 3,995.40 3,995.40

7 Дотоод албан томилолт 357.40 357.40

8 Ном, хэвлэл авах 56.30 56.30

9 Жижиг эд хогшил авах çардал 1,173.00 1,359.20

Бага үнэтэй түргэн элэгдэх çүйл 186.20

10 Нормын хувцас, çєєлєн эдлэл 375.40 375.40

11 Урсгал çасвар 2,618.40 2,618.40

12 Харуул хамгаалатын çардал 4,200.00 4,200.00

13 Холбооны суваг ашигласны хєлс -

14 Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 1,759.50 1,759.50

15 Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мєнгєн тэтгэмж -

16 Тєлбєр хураамж бусад çардал 1,511.50 1,511.50

4 ÓÐÑÃÀË ÇÀÐÄÀË 103,398.28 - 103,398.28

5 ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 103,398.28 - 103,398.28

1 ¯íäñýí ¿éë àæèëëàãààíû îðëîãî 2,985.80 2,985.80

2 Тусгай çориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 100,412.48 - 100,412.48

6 Áàéãóóëëàãûí òîî 1 1

7 Íèéò îðîí òîî 10 0 10

1 ¯¿íýýñ: Óäèðäàõ àæèëòàí 1 1

2 ÿéöýòãýõ àæèëòàí 7 7

3 ¯éë÷ëýõ àæèëòàí 2 2

4 Гэрээт ажилтан 0

Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшуулал 162,334.60 - 162,334.60

Үндсэн цалин 162,334.60 162,334.60

Нэмэгдэл урамшуулал -

Гэрээт ажлын цалин -

Унаа, хоолны хєнгєлєлт -

2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 17,856.81 - 17,856.81

1 Тэтгэврийн даатгал 11,363.42 - 11,363.42

2 Тэтгэмжийн даатгал 811.67 - 811.67

3 ҮОМШ євчний даатгал 1,623.35 - 1,623.35

4 Ажилгүйдлийн даатгал 811.67 - 811.67

5 Байгууллага тєлєх ЭМД-лын хуpаамж 3,246.69 - 3,246.69

3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 43,289.30 - 43,289.30

1 Бичиг хэрэг 782.00 782.00

2 Гэрэл цахилгаан 4,428.30 4,428.30

3 Түлш, халаалт 17,289.00 17,289.00

4 Тээвэр (шатахуун) 410.50 410.50

5 Шуудан, холбоо 273.70 273.70

6 Цэвэр, бохир ус 3,421.20 3,421.20

7 Дотоод албан томилолт 595.60 595.60

8 Ном, хэвлэл авах 5,438.20 5,438.20

9 Ýä õîãøèë àâàõ çàðäàë 195.50 195.50

10 Нормын хувцас, çєєлєн эдлэл 379.30 379.30

11 Урсгал çасвар 782.00 782.00

12 Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мєнгєн тэтгэмж6,761.20

6,761.20

1

1

ОРОН НУТГИЙН НОМЫН САН

Page 27: АЙМГИЙН 2015 ОНЫ Т &С &В БАТЛАХ ТУХАЙerdenet.mn/userfiles/file/tusuw.pdf3.3.6 Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ ... анхан шатны тусламж

13 Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 1,113.90 1,113.90

14 Тєлбєр хураамж бусад çардал 1,418.90 1,418.90

4 ÓÐÑÃÀË ÇÀÐÄÀË 223,480.71 - 223,480.71

5 ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 223,480.71 - 223,480.71

1 ¯íäñýí ¿éë àæèëëàãààíû îðëîãî 2,981.40 2,981.40

2 Тусгай çориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 220,499.31 - 220,499.31

6 Áàéãóóëëàãûí òîî 1 1

7 Íèéò îðîí òîî 21 0 21

1 ¯¿íýýñ: Óäèðäàõ àæèëòàí 1 1

2 ÿéöýòãýõ àæèëòàí 13 13

3 ¯éë÷ëýõ àæèëòàí 7 7

4 Гэрээт ажилтан 0

Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшуулал 294,284.60 - 294,284.60

Үндсэн цалин 294,284.60 294,284.60

Нэмэгдэл урамшуулал -

Гэрээт ажлын цалин -

Унаа, хоолны хєнгєлєлт -

2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 32,371.31 - 32,371.31

1 Тэтгэврийн даатгал 20,599.92 - 20,599.92

2 Тэтгэмжийн даатгал 1,471.42 - 1,471.42

3 ҮОМШ євчний даатгал 2,942.85 - 2,942.85

4 Ажилгүйдлийн даатгал 1,471.42 - 1,471.42

5 Байгууллага тєлєх ЭМД-лын хуpаамж 5,885.69 - 5,885.69

3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 58,040.79 - 58,040.79

1 Бичиг хэрэг 1,137.80 1,137.80

2 Гэрэл цахилгаан 3,763.60 3,763.60

3 Түлш, халаалт 11,819.10 11,819.10

4 Тээвэр (шатахуун) 1,300.00 1,300.00

5 Шуудан, холбоо 264.30 264.30

6 Цэвэр, бохир ус 3,821.30 3,821.30

7 Дотоод албан томилолт 2,965.70 2,965.70

8 Ном, хэвлэл авах 195.39 195.39

9 Ýä õîãøèë àâàõ çàðäàë 782.00 782.00

Бага үнэтэй түргэн элэгдэх çүйл 758.60 758.60

10 Нормын хувцас, çєєлєн эдлэл 605.30 605.30

11 Урсгал çасвар 2,524.30 2,524.30

12 Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 1,955.00 1,955.00

13 Уран бүтээлийн çардал 25,148.40 25,148.40

14 Тєлбєр хураамж бусад çардал 1,000.00 1,000.00

15 Холбооны суваг ашигласны хєлс -

4 ÓÐÑÃÀË ÇÀÐÄÀË 384,696.70 - 384,696.70

5 ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 384,696.70 - 384,696.70

1 ¯íäñýí ¿éë àæèëëàãààíû îðëîãî 26,490.20 26,490.20

2 Тусгай çориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 358,206.50 - 358,206.50

6 Áàéãóóëëàãûí òîî 1 1

7 Íèéò îðîí òîî 38 0 38

1 ¯¿íýýñ: Óäèðäàõ àæèëòàí 1 1

2 ÿéöýòãýõ àæèëòàí 31 31

3 ¯éë÷ëýõ àæèëòàí 6 6

4 Гэрээт ажилтан 0

Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшуулал 185,521.30 - 185,521.30

Үндсэн цалин 185,521.30 185,521.30

Нэмэгдэл урамшуулал -

Гэрээт ажлын цалин -

Унаа, хоолны хєнгєлєлт -

2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 20,407.34 - 20,407.34

1 Тэтгэврийн даатгал 12,986.49 - 12,986.49

2 Тэтгэмжийн даатгал 927.61 - 927.61

3 ҮОМШ євчний даатгал 1,855.21 - 1,855.21

4 Ажилгүйдлийн даатгал 927.61 - 927.61

5 Байгууллага тєлєх ЭМД-лын хуpаамж 3,710.43 - 3,710.43

3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 88,281.36 - 88,281.36

1 Бичиг хэрэг 782.00 782.00

2 Гэрэл цахилгаан 7,468.80 7,468.80

ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ТЕАТР

1

СУМДЫН СОЁЛЫН ТӨВ

1

Page 28: АЙМГИЙН 2015 ОНЫ Т &С &В БАТЛАХ ТУХАЙerdenet.mn/userfiles/file/tusuw.pdf3.3.6 Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ ... анхан шатны тусламж

3 Түлш, халаалт 53,931.30 53,931.30

4 Тээвэр (шатахуун) 684.20 684.20

5 Шуудан, холбоо 782.00 782.00

6 Цэвэр, бохир ус 5,385.50 5,385.50

7 Дотоод албан томилолт 1,516.80 1,516.80

8 Ном, хэвлэл авах 575.50 575.50

9 Бага үнэтэй түргэн элэгдэх çүйл 2,346.00 2,346.00

10 Нормын хувцас, çєєлєн эдлэл 469.20 469.20

11 Урсгал çасвар 3,128.00 3,128.00

12 Уран бүтээлийн çардал 8,357.60 8,357.60

13 Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 1,368.50 1,368.50

14 Биеийн тамир уралдаан тэмцээн 743.06 743.06

15 Тєлбєр хураамж бусад çардал 742.90 742.90

4 ÓÐÑÃÀË ÇÀÐÄÀË 294,210.00 - 294,210.00

5 ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 294,210.00 - 294,210.00

1 ¯íäñýí ¿éë àæèëëàãààíû îðëîãî 5,229.60 5,229.60

2 Тусгай çориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 288,980.40 - 288,980.40

6 Áàéãóóëëàãûí òîî 4 4

7 Íèéò îðîí òîî 28 0 28

1 ¯¿íýýñ: Óäèðäàõ àæèëòàí 5 5

2 ÿéöýòãýõ àæèëòàí 15 15

3 ¯éë÷ëýõ àæèëòàí 8 8

4 Гэрээт ажилтан

Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшуулал - - -

Үндсэн цалин -

Нэмэгдэл урамшуулал -

Гэрээт ажлын цалин -

Унаа, хоолны хєнгєлєлт -

2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл - - -

1 Тэтгэврийн даатгал - - -

2 Тэтгэмжийн даатгал - - -

3 ҮОМШ євчний даатгал - - -

4 Ажилгүйдлийн даатгал - - -

5 Байгууллага тєлєх ЭМД-лын хуpаамж - - -

3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 1,183,222.00 - 1,183,222.00

1 Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон çардал 1,183,222.00 1,183,222.00

4 ÓÐÑÃÀË ÇÀÐÄÀË 1,183,222.00 - 1,183,222.00

5 ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 1,183,222.00 - 1,183,222.00

1 Тусгай çориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 1,183,222.00 - 1,183,222.00

Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшуулал 155,252.50 - 155,252.50

Үндсэн цалин 130,087.30 130,087.30

Нэмэгдэл урамшуулал -

Гэрээт ажлын цалин 21,007.20 21,007.20

Унаа, хоолны хєнгєлєлт 4,158.00 4,158.00

2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 17,077.78 - 17,077.78

1 Тэтгэврийн даатгал 10,867.68 - 10,867.68

2 Тэтгэмжийн даатгал 776.26 - 776.26

3 ҮОМШ євчний даатгал 1,552.53 - 1,552.53

4 Ажилгүйдлийн даатгал 776.26 - 776.26

5 Байгууллага тєлєх ЭМД-лын хуpаамж 3,105.05 - 3,105.05

3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 75,597.10 - 75,597.10

1 Бичиг хэрэг 800.00 800.00

2 Гэрэл цахилгаан 2,006.00 2,006.00

3 Түлш, халаалт 3,500.00 3,500.00

4 Тээвэр (шатахуун) 3,150.00 3,150.00

5 Шуудан, холбоо 640.00 640.00

6 Цэвэр, бохир ус 629.20 629.20

7 Дотоод албан томилолт 2,000.00 2,000.00

8 Аудит, баталгаажуулалт, çэрэглэл тогтоох 38.00 38.00

9 Тээврийн хэрэгслийн татвар 48.00 48.00

10 Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо 15.00 15.00

11 Даатгалын үйлчилгээ 3.50 3.50

12 Ном, хэвлэл авах -

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР

1

ӨРХИЙН ЭМНЭЛЭГ

1

Page 29: АЙМГИЙН 2015 ОНЫ Т &С &В БАТЛАХ ТУХАЙerdenet.mn/userfiles/file/tusuw.pdf3.3.6 Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ ... анхан шатны тусламж

13 Ýä õîãøèë àâàõ çàðäàë 1,840.00 1,840.00

14 Нормын хувцас, çєєлєн эдлэл 400.00 400.00

15 Урсгал çасвар 400.00 400.00

16 Тєрийн ємнєєс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ 20,425.00 20,425.00

17 Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 1,000.00 1,000.00

18 Байрны түрээс 38,702.40 38,702.40

19 Тєлбєр хураамж бусад çардал -

4 ÓÐÑÃÀË ÇÀÐÄÀË 247,927.38 - 247,927.38

5 ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 247,927.38 - 247,927.38

1 ¯íäñýí ¿éë àæèëëàãààíû îðëîãî -

2 Тусгай çориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 247,927.38 - 247,927.38

6 Áàéãóóëëàãûí òîî 4 4

7 Íèéò îðîí òîî 16 0 16

1 ¯¿íýýñ: Óäèðäàõ àæèëòàí 1 1

2 ÿéöýòãýõ àæèëòàí 12 12

3 ¯éë÷ëýõ àæèëòàí 3 3

4 Гэрээт ажилтан

Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшуулал 183,873.70 - 183,873.70

Үндсэн цалин 183,873.70 183,873.70

Нэмэгдэл урамшуулал -

Гэрээт ажлын цалин -

Унаа, хоолны хєнгєлєлт -

2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 20,226.11 - 20,226.11

1 Тэтгэврийн даатгал 12,871.16 - 12,871.16

2 Тэтгэмжийн даатгал 919.37 - 919.37

3 ҮОМШ євчний даатгал 1,838.74 - 1,838.74

4 Ажилгүйдлийн даатгал 919.37 - 919.37

5 Байгууллага тєлєх ЭМД-лын хуpаамж 3,677.47 - 3,677.47

3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 36,793.99 - 36,793.99

1 Бичиг хэрэг 497.40 497.40

2 Гэрэл цахилгаан 5,124.90 5,124.90

3 Түлш, халаалт 14,090.90 14,090.90

4 Тээвэр (шатахуун) 514.10 514.10

5 Шуудан, холбоо 208.30 208.30

6 Цэвэр, бохир ус 3,500.00 3,500.00

7 Дотоод албан томилолт 330.60 330.60

8 Ном, хэвлэл авах -

9 Ýä õîãøèë àâàõ çàðäàë -

10 Нормын хувцас, çєєлєн эдлэл -

11 Урсгал çасвар -

12 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага, сургуулилт 5,377.89 5,377.89

13 Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 5,705.90 5,705.90

14 Биеийн тамир уралдаан тэмцээн -

15 Тєлбєр хураамж бусад çардал 1,444.00 1,444.00

4 ÓÐÑÃÀË ÇÀÐÄÀË 240,893.80 - 240,893.80

5 ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 240,893.80 - 240,893.80

1 ¯íäñýí ¿éë àæèëëàãààíû îðëîãî -

2 Тусгай çориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 240,893.80 - 240,893.80

6 Áàéãóóëëàãûí òîî 4 4

7 Íèéò îðîí òîî 21 0 21

1 ¯¿íýýñ: Óäèðäàõ àæèëòàí 1 1

2 ÿéöýòãýõ àæèëòàí 10 10

3 ¯éë÷ëýõ àæèëòàí 10 10

4 Гэрээт ажилтан

ХҮҮХЭД ГЭР БҮЛ ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС

1