14.5. polikliniؤŒko konzilijarna zdravstvena zaإ tita – * uؤچestalost pojavljivanja...

Download 14.5. POLIKLINIؤŒKO KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAإ TITA – * Uؤچestalost pojavljivanja dijagnoza kod

Post on 04-Sep-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 100

  P O L I K L I N I Č K O K O N Z I L I J A R N A Z D R A VS T VE N A Z A Š T I T A 2 0 1 2 .

  14.5. POLIKLINIČKO KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA – POBOL*

  MK B B O L E S T I I D R U G I Z D R A V S T V E N I P R O B L E M I

  (B. = BOLEST, S. = SUSTAV)

  S V E G A S P OL DOB NE S K UP INE

  B ro j % Mušk i Ženske 0 - 6 7 - 19 20 - 64 65

  i v i še

  S V E U K U P N O 723 382 100,00 336 120 387 262 30 290 51 423 381 660 260 009

  I. ZARAZNE I PARAZITARNE BOLESTI A00 - B99 13 314 1,84 6 463 6 851 1 369 2 384 7 697 1 864

  - t ube rk u l oza A15-19 290 0,04 167 123 - 5 205 80

  - os ta l o 13 024 1,80 6 296 6 728 1 369 2 379 7 492 1 784

  II. NOVOTVORINE C00 - D48 81 296 11,24 37 465 43 831 746 1 952 43 212 35 386

  - z l oćudne novo tvo r i ne C00-99 53 922 7,45 25 895 28 027 319 575 25 796 27 232

  - os ta l o D00-48 27 374 3,78 11 570 15 804 427 1 377 17 416 8 154

  III. B. KRVI I KRVOTVORNOG S. I B. IMUNOLOŠKOG S. D50 - D89 6 850 0,95 2 665 4 185 308 220 3 219 3 103

  IV. ENDOKRINE B., B.PREHRANE I B. METABOLIZMA E00 - E90 40 021 5,53 15 134 24 887 398 1 300 22 844 15 479

  - d i j abe tes m e l i t us E10-14 20 996 2,90 11 422 9 574 60 380 9 908 10 648

  - os ta l o 19 025 2,63 3 712 15 313 338 920 12 936 4 831

  V. DUŠEVNI POREMEĆAJI I POREMEĆAJI PONAŠANJA F00 - F99 42 859 5,92 21 165 21 694 575 2 163 34 975 5 146

  - porem eća j i uz rok ovan i a l k oho lom F10 376 0,05 268 108 - 7 345 24 - shizofreni ja, shizot ipni i sumanut i poremećaj i F20-29 5 422 0,75 2 740 2 682 6 141 4 998 277 - neurotsk i , s t resn i i somatoformni poremećaj i

  F40-48 15 753 2,18 5 709 10 044 9 608 14 077 1 059

  - os ta l o 21 308 2,95 12 448 8 860 560 1 407 15 555 3 786

  VI. BOLESTI ŽIVČANOG SUSTAVA G00 - G99 14 266 1,97 6 362 7 904 474 1 840 7 943 4 009

  VII. BOLESTI OKA I OČNIH ADNEKSA H00 - H59 66 398 9,18 30 620 35 778 2 003 7 638 29 842 26 915

  - strabizam, poremećaji refrakci je i akomodacije H49-50, 52 22 515 3,11 10 529 11 986 1 235 5 203 11 678 4 399

  - os ta l o 43 883 6,07 20 091 23 792 768 2 435 18 164 22 516

  VIII. BOLESTI UHA I MASTOIDNOG NASTAVKA H60 - H95 15 533 2,15 7 635 7 898 1 355 1 244 8 236 4 698

  - oš tećen je s l uha H90-91 4 014 0,55 2 090 1 924 143 196 1 578 2 097

  - os ta l o 11 519 1,59 5 545 5 974 1 212 1 048 6 658 2 601

  IX. BOLESTI CIRKULACIJSKOG SUSTAVA I00 - I99 62 411 8,63 31 569 30 842 108 430 27 944 33 929

  - h i pe r tenz i vne bo l es t i I10-15 23 258 3,22 10 448 12 810 6 156 11 598 11 498 - akutn i in fark t i d ruge ishemične bo les t i s rca I20-25 10 414 1,44 6 022 4 392 22 8 3 270 7 114 - reumatska grozn ica i d ruge s rčane bo les t i

  I00-09, 26-52 I00-09,26-52 2 053 0,28 866 1 187 19 18 838 1 178

  - ce reb rovask u la rne bo l es t i I60 -69

  I60-69 4 563 0,63 2 680 1 883 7 - 1 406 3 150

  - os ta l o 22 123 3,06 11 553 10 570 54 248 10 832 10 989

  X. BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA J00 - J99 80 903 11,18 42 082 38 821 3 489 3 740 27 547 46 127

  - ak u tne i n fek c i j e go rn j eg d i šnog sus tava J00-06 5 199 0,72 2 536 2 663 1 158 893 2 577 571 - g r i pa ( i n f l uenca ) J10-11 97 0,01 45 52 6 7 69 15 - pneum on i j a J12-18 1 500 0,21 826 674 128 46 780 546 - ak u tn i b ronh i t i s i b ronh io l i t i s J20-21 1 595 0,22 870 725 503 112 608 372 - k ron i čne ops t ruk t i vne bo l es t i p l uća J40-44, 47 3 556 0,49 2 167 1 389 194 99 1 474 1 789

  - os ta l o 68 956 9,53 35 638 33 318 1 500 2 583 22 039 42 834

  XI. BOLESTI PROBAVNOG SUSTAVA K00 - K93 27 180 3,76 14 304 12 876 899 1 493 16 655 8 133

  - bo les t i usne šup l j i ne K00-14 7 827 1,08 4 065 3 762 60 577 5 018 2 172

  - vrijed želuca i dvanaesnika; nespecificirani peptični vrijed K25-27 684 0,09 419 265 - 9 408 267 - boles t i j e t re , žučn jaka, žučovoda i guš terače

  K70-87 3 560 0,49 1 760 1 800 5 47 2 415 1 093

  - os ta l o 15 109 2,09 8 060 7 049 834 860 8 814 4 601

  XII. BOLESTI KOŽE I POTKOŽJA L00 - L99 33 187 4,59 14 466 18 721 1 870 4 197 18 724 8 396

  - derm a t i t i s i egzem ; u r t i k a r i j a L20-30, 50 12 461 1,72 5 307 7 154 1 232 1 421 7 325 2 483

  - os ta l o 20 726 2,87 9 159 11 567 638 2 776 11 399 5 913

  XIII. B. MIŠIĆNO-KOŠTANOG S. I VEZIVNOG TKIVA M00 - M99 99 108 13,70 33 726 65 382 1 759 5 518 57 039 34 792

  - reumatoidni artritis i druge upalne poliartropatije M05-14 10 025 1,39 2 906 7 119 62 186 6 586 3 191 - k i f oza , sk o l i oza i l o rdoza M40-41 1 380 0,19 527 853 50 946 316 68 - spond i l opa t i j e i d ruge do rzopa t i j e

  M45-54 31 152 4,31 11 123 20 029 8 186 20 682 10 276

  - os ta l o 56 551 7,82 19 170 37 381 1 639 4 200 29 455 21 257

  XIV. BOLESTI GENITOURINARNOG SUSTAVA N00 - N99 34 934 4,83 18 541 16 393 1 784 1 440 20 696 11 014

  - uro l i t i j aza (m ok raćn i k am enc i ) N20-23 3 143 0,43 1 720 1 423 5 51 2 396 691 - upa la m ok raćnog m jehu ra N30 270 0,04 50 220 1 10 223 36 - druge bo les t i u r i na rnog sus tava

  N00-19, 25-29, 31-39, 99 8 495 1,17 4 169 4 326 842 620 3 687 3 346 - bo les t i m ušk i h spo ln i h o rgana N40-51 12 237 1,69 12 192 45 790 503 5 193 5 751 - bo les t i do j k e i žensk i h spo ln i h o rgana N60-98 10 789 1,49 410 10379 146 256 9 197 1 190 XV. TRUDNOĆA, POROĐAJ I BABINJE O00 - O99 2 845 0,39 12 2 833 10 36 2 795 4

  - pobača j O00-08 218 0,03 - 218 - 1 217 - - po rođa j O80-84 26 0,00 - 26 2 - 24 -

  - os ta l o 2 601 0,36 12 2 589 8 35 2 554 4

  XVI. STANJA NASTALA U PERINATALNOM RAZDOBLJU P00 - P96 1 357 0,19 744 613 1 357 - - -

  XVII. P RIROĐE NE ABNORM ALNOS TI Q00 - Q99 4 288 0,59 2 438 1 850 2 596 881 591 220

  XVIII. SIMPTOMI, ZNAKOVI I ABNORMALNI NALAZI R00 - R99 40 684 5,62 18 048 22 636 6 135 5 058 19 151 10 340

  XIX. OZLJEDE I OTROVANJA S00 - T98 55 948 7,73 32 681 23 267 3 055 9 889 32 550 10 454

  - p r i j e l om i S#2 (#=0-9) 20 226 2,80 9 899 10 327 487 2 447 11 700 5 592 - d i s l ok ac i j e , uganuća i na tegnuća S#3 (#=0-9) 7 569 1,05 4 541 3 028 199 1 539 5 272 559 - opek l i ne T20-32 727 0,10 414 313 203 56 348 120

  - o t rovan ja i os ta l o 27 426 3,79 17 827 9 599 2 166 5 847 15 230 4 183

  XX. VANJSKI UZROCI POBOLA V01-Y98 55 948 100,00 32 681 23 267 3 055 9 889 32 550 10 454

  - nes reće p r i p r i j evozu V01-99 4 777 8,54 3 016 1 761 89 552 3 284 852 - os ta l i van j sk i uz roc i s l uča j n i h oz l j eda W00-X59 36 805 65,78 20 904 15 901 1 702 6 430 22 154 6 519 - namjerno nanesene ozl jede i ratne ozl jede X85-Y09, Y36 4 301 7,69 3 005 1 296 23 270 3 361 647

  - os ta l o 10 065 17,99 5 756 4 309 1 241 2 637 3 751 2 436

  IZVORI: Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04

  * Učestalost pojavljivanja dijagnoza kod pregleda u ordinaciji

 • 98

  1 4 . P O L I K L I N I Č K O K O N Z I L I J AR N A Z D R AV S T V E N A Z AŠ T I T A

  14.1. ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI *

  Polikliničko-konzilijarna zdravstvena zaštita u Primorsko-goranskoj županiji organizirana je na 62 punkta. U punom radnom

  vremenu je 199 ordinacija, a u djelomičnom radnom vremenu 61.

  Liječnika specijalista odgovarajuće specijalnosti je 189 u punom radnom vremenu, a 75 u nepunom radnom vremenu. Viših

  medicinskih sestara u polikliničko-konzilijarnoj zaštiti je 45 u punom i 15 u nepunom radnom vremenu, dok je sestara sa srednjom

  spremom 152 u punom i 98 u nepunom radnom vremenu. Ostalih je djelatnika 12 u punom i 41 u nepunom radnom vremenu.

  Napominjemo da se prikazani kadrovi odnose samo na Poliklinike i specijalističke ordinacije koje su dostavile izvješća o

  radu za proteklu godinu.

  14.2. ORDINACIJE PO SPECIJALNOSTIMA*

  ZDRA V S T V E NE US T A NOV E

  S V

  E G

  A

  IN T

  E R

  N A

  P E