Қазақстан Республикасының 2015 2025 …skocontrol.gov.kz/files/npa/plan...

Click here to load reader

Post on 07-Feb-2020

6 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 •       «Қазақстан Республикасының 2015 – 2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы туралы» ҚазақстанРеспубликасы Президентінің 2014 жылғы 26 желтоқсандағы № 986 Жарлығын іске асыру мақсатында Қазақстан РеспубликасыныңҮкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының 2015 – 2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсыстратегиясын іске асыру және көлеңкелі экономикаға қарсы іс‐қимыл жөніндегі 2015 – 2017 жылдарға арналған іс‐шаралар жоспары (бұдан әрі – Жоспар) бекітілсін.      2. Орталық атқарушы органдар, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттікоргандар (келісім бойынша), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, сондай‐ақ Жоспарды орындауға жауаптымүдделі ұйымдар:      1) Жоспарды іске асыру бойынша қажетті шаралар қабылдасын;      2) жылына бір рет, есепті жылдан кейінгі айдың 15‐күнінен кешіктірмей:       Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс‐қимыл агенттігіне (келісімбойынша) – Қазақстан Республикасының 2015 – 2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясының (бұдан әрі –Стратегия) іске асырылуы бойынша;      Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігіне көлеңкелі экономикаға қарсы іс‐қимыл бойынша Жоспардың іс‐шараларыныңорындалу барысы туралы ақпарат берсін.      3. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс‐қимыл агенттігі (келісімбойынша) есепті жылдан кейінгі 15 ақпаннан кешіктірмей, Қазақстан Республикасы Премьер‐Министрінің Кеңсесіне ЖоспардыңСтратегияны іске асыру жөніндегі іс‐шараларына жүргізілген мониторинг және олардың орындалуын бағалау туралы жиынтықақпарат берсін.      4. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі есепті жылдан кейінгі 10 наурыздан кешіктірмей, Қазақстан РеспубликасыПремьер‐Министрінің Кеңсесіне Жоспардың көлеңкелі экономикаға қарсы іс‐қимыл жөніндегі іс‐шараларының іске асырылу барысытуралы жиынтық ақпарат берсін.      5. Қазақстан Республикасы Премьер‐Министрінің Кеңсесі Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне:      1) жылдың қорытындысы бойынша, есепті жылдан кейінгі 15 наурыздан кешіктірмей Жоспардың Стратегияны іске асыружөніндегі іс‐шараларының орындалу барысы туралы ақпарат берсін;       2) жылдың қорытындысы бойынша, есепті жылдан кейінгі 25 наурыздан кешіктірмей Жоспардың көлеңкелі экономикаға қарсыіс‐қимыл жөніндегі іс‐шараларының орындалу барысы туралы ақпарат берсін.      6. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.      7. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

        Қазақстан Республикасының      Премьер‐Министрі                                     К.Мәсімов

  Қазақстан Республикасы  Үкіметінің        

  2015 жылғы 14 сәуірдегі № 234_қаулысымен     

  бекітілген      

  Қазақстан Республикасының 2015 – 2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққақарсы стратегиясын іске асыру және көлеңкелі экономикаға қарсы іс‐қимылжөніндегі 2015 – 2017 жылдарға арналған іс‐шаралар жоспары

  Р/с№

  Іс‐шараның атауы Аяқтау нысаны Орындауғажауаптылар

  Орындаумерзімдері

  Болжанатыншығыстар

  (мыңтеңге)

  Қаржыландырукөздері

  1 2 3 4 5 6 7

  1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс‐қимыл

  Қазақстан Республикасының 2015  2025 жылдарға арналған сыбайласжемқорлыққа қарсы стратегиясын іске асыру және көлеңкеліэкономикаға қарсы ісқимыл жөніндегі 2015  2017 жылдарға арналған ісшаралар жоспарын бекіту туралыҚазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 14 сәуірдегі № 234 қаулысы

  Қазақстан Республикасынормативтік құқықтық актілерініңақпараттыққұқықтық жүйесі

  Республикалық құқықтық ақпарат орталығы

   

  http://adilet.zan.kz/kaz/docs/U1400000986#z0http://adilet.zan.kz/kazhttp://adilet.zan.kz/kazhttp://www.rkao.kz/

 • Мемлекеттік қызмет саласындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс‐қимыл

  1. Мемлекеттікқызметтер көрсетумерзімдері менмемлекеттікқызметтер көрсетугеқажетті құжаттартізбесін қысқарту:‐ ұйымдардыэнергетикалықсараптама жүргізугеаккредиттеу (8құжаттан 7‐гедейін);‐ электрзертханаларынаккредиттеу (7құжаттан 6‐ғадейін)

  бұйрық ЭМ 2015 жылғы2‐тоқсан

  талапетілмейді

  2. «ҚазақстанРеспубликасындатұтынушылардыңқұқықтарын қорғау»автоматтандырылғанкөп функционалдыақпараттық‐коммуникативтікжүйесін енгізумәселесін пысықтау

  инвестициялық ұсыныс ҰЭМ(жинақтау),

  мүдделімемлекеттікоргандар

  2015 жылғы3‐тоқсан

  талапетілмейді

  3. Мемлекеттікоргандар қызметініңбағаланатынбағыттарының біріретінде сыбайласжемқорлыққа қарсыіс‐қимыл бойыншаолар қабылдапжатқан шаралардықосу мәселесінпысықтау

  ПӘ‐ге ақпарат МҚІСҚА(келісімбойынша,

  жинақтау),мемлекеттікоргандар

  2015 жылғықыркүйек

  талапетілмейді

  4. Тарифтерді бекітутәртібі мен табиғимонополиялардыреттеу бойынша өзгеде мәселелердіреттейтіннормативтікқұқықтық актілердіоңтайландыру (отызнормативтікқұқықтық акті жәнежиырма әдістеме)

  нормативтік құқықтықактілер

  ҰЭМ(жинақтау),

  мүдделімемлекеттікоргандар

  2015 жылғы3‐тоқсан

  талапетілмейді

  5. Орталық жәнежергіліктімемлекеттікоргандардыңинтернет‐ресурстарындаолардың сыбайласжемқорлыққа қарсыіс‐қимыл бойыншақызметі туралыарнайы тараулардыңжұмыс істеуінқамтамасыз ету

  интернет‐ресурстардатараулар

  МҚІСҚА(келісімбойынша,

  жинақтау),мемлекеттік

  органдар, ЖАО

  2015 – 2017жылдардағы4‐тоқсан

  талапетілмейді

 • 6. «ҚазақстанРеспубликасыныңкейбір заңнамалықактілеріне қорғанысжәне әскери қызметмәселелері бойыншаөзгерістер ментолықтырулар енгізутуралы» ҚазақстанРеспубликасыЗаңының жобасынәзірлеу, оныңшеңберінде:1) әскери полицияоргандарының ҚарулыКүштер, басқаәскерлер мен әскериқұралымдар әскериқызметшілерініңсыбайласжемқорлыққа қарсызаңнаманыңталаптарынсақтауына тексеружүргізу процесінрегламенттеу;2) тізбесінмемлекеттікорганның біріншібасшысы бекітетінлауазымдарғатағайындалатынәскериқызметшілергеқатыстыпсихофизиологиялықжәнеполиграфологиялықзерттеулердіқолдана отырып,арнайы тексеружүргізуді көздеу;3) азаматтардыңҚорғанысмині«Әскери‐техникалықмектебі»республикалықмемлекеттікқазыналықкәсіпорнына оқуғатүсуге арналғанөтініштерін халыққақызмет көрсетуорталықтары арқылықабылдауды, сондай‐ақ түсу кезіндемедициналықкомиссиядан өтудітұрғылықты жерібойынша денсаулықсақтау ұйымдарынаберуді көздеу;4) мемлекеттікқорғаныс тапсырысынқалыптастыру жәнеорналастыру рәсімінқайта қарау:5) қару‐жарақ пенәскери техниканытікелейөндірушілерденнемесе олардыжеткізу (сату)

  Қазақстан РеспубликасыЗаңының жобасы

  Қорғанысмині(жинақтау),

  МҚІСҚА(келісім

  бойынша), ҰҚК(келісімбойынша),

  ІІМ, мүдделімемлекеттікоргандар

  2015 жылғы4‐тоқсан

  талапетілмейді

 • жөніндегі уәкілеттіұйымдарданимпорттау мәселесінпысықтау

  7. «Мемлекеттік емесөрт сөндіруқызметтерінұйымдарда, елдімекендер менобъектілердеөрттердің алдын алужәне сөндіру, өртқауіпсіздігінқамтамасыз ету жәнеавариялық‐құтқаружұмыстарын жүргізубойынша жұмыстаржүргізу құқығынааттестаттау» өртқауіпсіздігісаласындағымемлекеттіккөрсетілетін қызметбойынша құжаттардықабылдау және беруфункцияларынХалыққа қызметкөрсетуорталықтарына беру

  ҰЭМ‐ге ұсыныс ІІМ 

  2015 жылғы4‐тоқсан

     

  талапетілмейді

  8. «Сыбайласжемқорлыққа қарсыіс‐қимыл туралы»ҚазақстанРеспубликасыЗаңының жобасынәзірлеу

  Қазақстан РеспубликасыЗаңының жобасы

  МҚІСҚА(келісімбойынша,

  жинақтау),Әділетмині,

  мүдделімемлекеттікоргандар,«Нұр Отан»партиясы(келісімбойынша)

  2015 жылғы4‐тоқсан

  талапетілмейді

  9. Сыбайласжемқорлыққа қарсықызметқызметкерлерініңқатарынанмемлекеттік, оныңішінде құқық қорғауоргандарындамүдделер қақтығысыжәне этика бойыншакеңесшілеринститутын енгізумәселесін пысықтау

  ПӘ‐ге ұсыныстар МҚІСҚА(келісімбойынша,

  жинақтау),мүдделі

  мемлекеттікоргандар

  2015 жылғы4‐тоқсан

  талапетілмейді

  10. Сыбайлас жемқорлыққұқық бұзушылықфактiсi туралыхабарлаған немесесыбайласжемқорлыққа қарсыкүресте өзге дежолмен жәрдемдескенадамдарға берілетінақшалай сыйақымөлшерін өтелгензалал мөлшеріненпайыздық

  ПӘ‐ге ақпарат МҚІСҚА(келісімбойынша,

  жинақтау),Қаржымині,

  ҰЭМ, мүдделімемлекеттікоргандар

  2016 жылғы 1‐тоқсан

  талапетілмейді

 • арақатынаста қайтақараудың орындылығымәселесін пысықтау

  11. Шекаралық бақылаубөлімшелерінің,ішкі істероргандарының жәнемемлекеттіккірістероргандарының кеденқызметініңқызметкерлері үшінпортативтікбейнетіркеуіштерменжабдықтаунормаларын әзірлеужәне бекіту

  бұйрықтар ҰҚК (келісімбойынша), 

  ІІМ,Қаржымині,ҰЭМ, ЖАО

  2016 жылғы1‐тоқсан

  талапетілмейді

  12. Өнеркәсіптікқауіпсіздіксаласындағықұжаттарды қабылдаужәне беруфункцияларынхалыққа қызметкөрсетуорталықтарына беру

  ҰЭМ‐ге ұсыныстар ИДМ 2016 жылғы2‐тоқсан

  талапетілмейді

  13. Мемлекеттіккірістер органдарықызметкерлерініңжеке және заңдытұлғаларменбайланысын шектеумақсатында салықтықжәне кедендікәкімшілендірупроцестерінавтоматтандыру

  орындалған жұмыстарактілері

  Қаржымині 2016 жылғы2‐тоқсан

  талапетіледі

  шығыстартиісті

  жылдарғаарналған

  республикалықбюджетті

  қалыптастырукезінде

  нақтыланатынболады

  14. Техникалық,кәсіптік және ортабілімнен кейінгібілімі бар мамандардаярлауғамемлекеттік бiлiмберу тапсырысынорналастыруконкурсынақұжаттарды қабылдаупроцесінавтоматтандырумәселесін пысықтау

  Қазақстан РеспубликасыныңҮкіметіне ұсыныстар

  БҒМ(жинақтау),

  мүдделімемлекеттік

  органдар, ЖАО

  2016 жылғы2‐тоқсан

  талапетілмейді

  15. Мемлекеттікоргандардың,лауазымдыадамдардың, жекежәне заңдытұлғалардыңесептілікті жәнеақпараттымонополияға қарсыорганға ұсынуынэлектрондық нысанғакөшіру туралымәселені пысықтау

  Қазақстан РеспубликасыныңҮкіметіне ұсыныстар

  ҰЭМ 2016 жылғы2‐тоқсан

  талапетілмейді

 • 16. Мемлекеттікоргандардың жәнеквазимемлекеттіксекторобъектілерініңсатып алу туралыдеректерініңнегізіндемемлекеттік сатыпалу шеңберіндесатып алынатынтауарлар, жұмыстармен көрсетілетінқызметтербағаларыныңшашыраңқылығынболдырмайтын«Электрондықмемлекеттік сатыпалу» ақпараттықжүйесінің бағалармодулін пысықтау

  орындалған жұмыстарактілері

  Қаржымині(жинақтау),

  мүдделімемлекеттікоргандар

  2016 жылғы4‐тоқсан

  талапетіледі

  шығыстартиісті

  жылдарғаарналған

  республикалықбюджетті

  қалыптастырукезінде

  нақтыланатынболады

  17. Тарифтік сметаны,тарифті (бағаны,алым мөлшерлемесін)немесе оның шектідеңгейін бекітукезінде табиғимонополияларсубъектілерініңөтініміне қосаберілетін құжаттартізбесін қысқарту(отыздан жиырмағадейін)

  нормативтік құқықтықактілер

  ҰЭМ(жинақтау),

  мүдделімемлекеттікоргандар

  2016 жылғы4‐тоқсан

  талапетілмейді

  18. Кәсіпкерлергежануарларданалынған өнімдердің(ет және етөнімдері, сүт жәнесүт өнімдері, балықжәне балықөнімдері, жұмыртқажәне жұмыртқаөнімдері, сондай‐ақара шаруашылығыныңөнімдері)қауіпсіздігінрастайтын құжатты(өнімнің түрін,санын, иесініңТ.А.Ә., межеліобъектісін көрсетеотырып, сараптамаактісініңтелқұжаты)базарларда жұмысістейтінветеринариялық‐санитариялықсараптамазертханаларынантікелей алуғамүмкіндік беруарқылы жеке жәнекоммуналдықбазарлардыңқызметіндегіәкімшіліккедергілерді алыптастау

  бұйрық АШМ(жинақтау),мемлекеттік

  органдар, ЖАО

  2016 жылғы4‐тоқсан

  талапетілмейді

 • 19. Ұқсас қызметтердікөрсету кезіндежосықсыз өнімберушілер дептанылғантұлғалардың ортабілім беруұйымдарында білімалушылардытамақтандырубойыншакөрсетілетінқызметтердімемлекеттік сатыпалуға қатысуынатыйым салудыенгізу, сондай‐ақосындай тұлғалардыңбірыңғайреспубликалықтізілімінқалыптастыру

  нормативтік құқықтық акт БҒМ(жинақтау),Қаржымині

  2016 жылғы4‐тоқсан

  талапетілмейді

  20. Жеке тұлғалардыңтабыстары менмүлкін кезең‐кезеңмендекларациялауды,оның ішінде жауаптымемлекеттіклауазымды атқаратынадамдардың,мемлекеттiкфункциялардыорындауға уәкiлеттiжәне оғантеңестiрiлгенадамдардың, сондай‐ақ олардыңжұбайларыныңжылжымайтынмүлікті, көлікқұралдарын, бағалықағаздарды, қатысуүлесін сатып алуғажұмсаған шығыстаркөздеріндекларациялаудыенгізу мәселесінпысықтау

  Қазақстан РеспубликасыЗаңының жобасы

  Қаржымині 2016 жылғы4‐тоқсан

  талапетіледі

  республикалықбюджеттекөзделгенқаражатшегінде

  21. Мемлекеттік бюджетқаражаты есебіненжүргізілетінреставрациялау‐қалпына келтіружұмыстарынасметалық нормалармен бір реттікбағаларнормативтерінәзірлеу

  жинақ МСМ 2017 жылғы1‐тоқсан

  талапетіледі

  республикалықбюджеттекөзделгенқаражатшегінде

  22. Кәсіпкерлер үшінесептіліктің,анықтамалардың,хабарламалардың(салықтық жәнестатистикалықесептіліктіқоспағанда) жаңа

  заң жобасыныңтұжырымдамасын ВАК‐қа

  шығару және қарау

  ҰЭМ(жинақтау),Әділетмині,мемлекеттікоргандар

  2017 жылғы2‐тоқсан

  талапетілмейді

 • түрлерін енгізудіжүйелендіруге,оңтайландыруға жәнешектеугебағытталғанақпараттыққұралдардыжаңғыртуды жүргізу

  23. Тарих және мәдениетескерткіштерінеғылыми‐реставрациялаужұмыстарын жүргізутәртібін әзірлеумәселесін пысықтау

  МҚІСҚА‐ға ақпарат МСМ 2017 жылғы2‐тоқсан

  талапетілмейді

  24. Мыналарды:1) ғылыми және(немесе) ғылыми‐техникалық жобаларжәне бағдарламаларбойынша гранттықжәне бағдарламалық‐мақсаттықаржыландыруғақатысуға өтінімдерберу процесін;2) мемлекеттікбюджеттенқаржыландырылатынғылыми, ғылыми‐техникалықжобаларды жәнебағдарламалардыжәне олардыңорындалуы бойыншаесептердімемлекеттік есепкеалуды;3) ғылымсаласындағысыйлықтар,мемлекеттік ғылымистипендиялартағайындауғаарналған құжаттардыберу процесінавтоматтандыру

  пайдалануға беру актілері БҒМ 2017 жылғы4‐тоқсан

  талапетіледі

  республикалықбюджеттекөзделгенқаражатшегінде

  25. Мемлекеттікбақылауды жәнеқадағалаудыұйымдастыру, жүзегеасыру жәненәтижелерін есепкеалу мәселелерінавтоматтандыру жәнекейін бірыңғайақпараттықтұғырнамадаықпалдастыру

  бұйрық БП (келісімбойынша,

  жинақтау),ҰЭМ, мүдделімемлекеттікоргандар

  2017 жылғы4‐тоқсан

  талапетіледі

  республикалықбюджеттекөзделгенқаражатшегінде

  Қоғамдық бақылау институтын енгізу

  26. БАҚ өкілдері үшінсыбайласжемқорлыққа қарсытақырыптағы үздік

  конкурстар МҚІСҚА(келісімбойынша,

  жинақтау),

  жыл сайын талапетіледі

  республикалықбюджеттекөзделгенқаражатшегінде

 • журналистікжарияланымдарғаконкурстар өткізу

  ИДМ, мүдделімемлекеттікоргандар

  27. Жоғары білім беруорындарында білімберу гранттарынберу жөніндегікомиссияғаазаматтық қоғаминституттарыныңөкілдерін енгізу

  Қазақстан РеспубликасыҮкіметінің қаулысы

  БҒМ 2015 жылғы2‐тоқсан

  талапетілмейді

  28. Коммуналдық тұрғынүй қорынан тұрғынүйге мұқтажазаматтарды есепкеалу бойыншамәліметтерге,сондай‐ақ тұрғын үйалған азаматтардыңтізімдеріне еркінқолжетімділіктіқамтамасыз ету

  ақпаратты жергіліктіатқарушы органдардың

  ведомстволық интернет‐ресурстарында орналастыру

  ҰЭМ(жинақтау),

  ЖАО

  2015 жылғы 4‐тоқсан

  талапетілмейді

  29. «Жария ақпаратқақол жеткізу туралы»ҚазақстанРеспубликасыЗаңының жобасынәзірлеу

  Қазақстан РеспубликасыЗаңының жобасы

  ИДМ(жинақтау),

  мүдделімемлекеттікоргандар, «Нұр Отан»партиясы(келісімбойынша)

  2016 жылғы4‐тоқсан

  талапетілмейді

  30. «Қоғамдық бақылаутуралы» ҚазақстанРеспубликасыЗаңының жобасынәзірлеу

  Қазақстан РеспубликасыЗаңының жобасы

  МҚІСҚА(келісімбойынша,

  жинақтау),мүдделі

  мемлекеттікоргандар,«Нұр Отан»партиясы(келісімбойынша)

  2016 жылғы4‐тоқсан

  талапетілмейді

  31. Жоғары оқуорындарындастуденттердіңсабаққа қатысуы менүлгерімі, гранттармен жатақханалардаорындардың бөлінуітуралы ақпараторналастырылатынонлайн‐порталдарқұру

  пайдалануға беру актісі БҒМ 2016 жылғы4‐тоқсан

  талапетілмейді

  Квазимемлекеттік және жеке секторлардағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс‐қимыл

  32. Далалық жұмыстардыжүргізу үшіноблыстар бойыншаЖЖМ жеткізудіңбірыңғай операторынайқындау

  бұйрық ЭМ(жинақтау),АШМ, ЖАО

  жыл сайын талапетілмейді

  33. ЖЖМ жеткізу және көлемінбөлу кестесі

  жыл сайын талапетілмейді

 • Далалық жұмыстардыжүргізу үшіноблыстар бойыншаЖЖМ көлемдерінайқындау және бөлу

  АШМ(жинақтау),

  ЭМ, ЖАО

  34. Кондоминиумобъектісіне қызметкөрсететінұйымдардың халыққаражатын жұмсаутәртібінрегламенттеу

  бұйрық ҰЭМ(жинақтау),

  ЖАО

  2015 жылғы2‐тоқсан

  талапетілмейді

  35. Қаржы ұйымдарының,банктікхолдингтерінің,сақтандырухолдингтерінің,«Сақтандырутөлемдерінекепілдік беру қоры»акционерлікқоғамының басшықызметкерлерінежәне актуарийлерінетестілеу менемтиханның дыбыс‐,бейнежазбасынжүзеге асыру арқылыкомпьютерліктестілеу жәнебіліктілік емтиханрәсімінің ашықтығынарттыру

  бұйрық ҰБ (келісімбойынша)

  2015 жылғы4‐тоқсан

  талапетілмейді

  36. «ҚазАгро» ҰБХ» АҚкредит берушіұйымдарынаагроөнеркәсіптіккешен субъектілеріберетін кредиттікөтінімдердіресімдеу жәнеөңдеу, оның ішіндеоны «электрондықүкіметтің» веб‐порталыменинтеграциялаурәсімдерінавтоматтандыру

  пайдалануға беру актісі АШМ(жинақтау),«ҚазАгро»ҰБХ» АҚ(келісімбойынша)

  2015 жылғы4‐тоқсан

  талапетіледі

  «ҚазАгро»ҰБХ» АҚменшіктіқаражатыесебінен

  Соттардағы және құқық қорғау органдарындағы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу

  37. Судьяларғақойылатынталаптарды, оныңішінде:1) судьяларғаүміткерлердідайындау жәнеіріктеу;2) жоғары тұрғансудья лауазымдарынакадр резервін құружәне онымен жұмысістеу;3) жұмыс істейтінсудьялардыңқызметін жәнежауапкершілігін

  ПӘ‐ге ақпарат ЖС (келісімбойынша)

  2015 жылғы2‐тоқсан

  талапетілмейді

 • бағалау мәселелерібойынша талаптардықатаңдату жөніндебұдан арғышараларды әзірлеу

  38. Ішкі істероргандарында қызметөткеру үшін кадррезервінеенгізілгенүміткерлердіңақпараттықдерекқорын әзірлеу

  бағдарламалық қосымша ІІМ 2015 жылғыжелтоқсан

  талапетіледі

  республикалықбюджеттекөзделгенқаражатшегінде

  39. Ішкі істероргандарықызметкерлерініңбарлық санаттарыүшін аттестаттауданөткізу кезіндетестілеуге арналғанбірыңғайбағдарламалыққамтуды әзірлеу

  бағдарламалық қосымша ІІМ 2015 жылғыжелтоқсан

  талапетілмейді

  40. Құқық қорғауоргандарықызметкерлерініңмансаптық өсуінтөмен тұрғанлауазымдардан басшылауазымдарғаілгерілету арқылыынталандырутетігін, сондай‐аққұқық қорғауоргандарықызметкерлерініңқызметнәтижелеріменұштастыра отырып,олардың мансаптыжоспарлау жүйесінәзірлеу

  нормативтік құқықтықактілер

  БП (келісімбойынша,

  жинақтау),МҚІСҚА

  (келісімбойынша),

  ІІМ,Қаржымині

  2016 жылғы1‐тоқсан

  талапетілмейді

  41. Халықтың құқыққорғау органдарыныңқызметкерлерінесенімділік деңгейінарттыру, олардыңқызметін бағалаукритерийлерін қайтақарау жөніндегішаралар кешенінәзірлеу

  жоспар БП (келісімбойынша),МҚІСҚА

  (келісімбойынша),

  ІІМ,Қаржымині

  2016 жылғы1‐тоқсан

  талапетілмейді

  42. Құқық қорғауоргандарының кадрсаясатынаконкурстық іріктеутетіктерін жәнемеритократияқағидатын енгізу

  нормативтік құқықтықактілер

  БП (келісімбойынша),МҚІСҚА

  (келісімбойынша),

  ІІМ,Қаржымині

  2016 жылғы1‐тоқсан

  талапетілмейді

  43. Құқық қорғауоргандарықызметкерлерініңкадр резервінпайдаланбайауысуына тыйым

  нормативтік құқықтықактілер

  БП (келісімбойынша),МҚІСҚА (келісім

  2016 жылғы1‐тоқсан

  талапетілмейді

 • салуды белгілейотырып, олардыаттестаттау жәнетестілеу рәсімдерінжетілдіру

  бойынша),ІІМ,

  Қаржымині

  44. Соттардағы жәнеқұқық қорғауоргандарындағысыбайласжемқорлықтың алдыналуға бағытталғанпрофилактикалықшаралар кешенінәзірлеу

  жоспар МҚІСҚА(келісімбойынша,

  жинақтау), БП(келісімбойынша),

  ІІМ,Қаржымині

  2016 жылғы1‐тоқсан

  талапетілмейді

  45. Құқық қорғауоргандарықызметкерлерініңжұмысқа қосқанүлесініңнәтижелілігібойынша еңбегінеақы төлеудің жәнеоларды материалдықынталандырудың жаңажүйесін енгізумәселелерінпысықтау

  ПӘ‐ге ұсыныстар ҰЭМ(жинақтау),БП (келісімбойынша),МҚІСҚА

  (келісімбойынша),

  ІІМ,Қаржымині

  2016 жылғы2‐тоқсан

  талапетілмейді

  46. Құқық қорғауоргандарыныңқызметін бағалаукритерийлерінжұмыстағыбасымдықтардыжасалған құқықбұзушылықтардыанықтаудан олардыңпрофилактикасынажәне алдын алуғаауыстыра отырыпқайта қарау

  ПӘ‐ге ұсыныстар МҚІСҚА(келісімбойынша,

  жинақтау), БП(келісімбойынша),

  ІІМ,Қаржымині

  2016 жылғы4‐тоқсан

  талапетпейді

  47. Мемлекеттікқызметтер көрсетудібақылау үшін көші‐қон полициясыныңақпараттық жүйесіненгізу

  пайдалануға беру актісі ІІМ(жинақтау),

  мүдделімемлекеттікоргандар

  2016 жылғы4‐тоқсан

  талапетіледі

  республикалықбюджеттекөзделгенқаражатшегінде

  48. Электрондық соттөрелігін дамытубойынша бұдан арғышаралар әзірлеу,оның шеңберінде:1) барлық залдардысот процестеріндыбыс,бейнетіркеудіңжаңғыртылғанжүйесіменжарақтандыру;2) түзеу жүйесіжәне денсаулықсақтау органдарыменқашықтан соттөрелігін іскеасыруды

  ПӘ‐ге ақпарат ЖС (келісімбойынша,

  жинақтау),Қаржымині,мүдделі

  мемлекеттікоргандар

  2017 жылғы4‐тоқсан

  талапетіледі

  республикалықбюджеттекөзделгенқаражатшегінде

 • ұйымдастыруғаарналған бейне‐конференицялық‐байланыс жүйесіненгізу;3) сот органдарыныңинтернет‐ресурсындамыту, оныңшеңберінде соттөрелігін оңайлатужәне оныңқолжетімділігібойынша қосымшасервистерді іскеасыру

  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет деңгейін қалыптастыру

  49. Көрнектіғалымдардың,мемлекеттікоргандардың, саясипартиялардың,қоғамдастықтыңөкілдері менбасшыларының сөзсөйлеуін көздейотырып, сондай‐ақолардың сыбайласжемқорлықтыңпрофилактикасы жәнеоған қарсы күресмәселелері бойыншабрифингтерге,интернет‐конференцияларға,телевизиялықбағдарламаларғажәне «тікелейжелілерге» қатысуынқамтамасыз етеотырып, қоғамдасыбайласжемқорлыққа қарсысананы қалыптастырумақсатында БАҚ‐таауқымды ақпараттық‐насихат жұмысынұйымдастыру

  ақпараттық‐насихаттаужұмысын ұйымдастыру

  жөніндегі жоспар, БАҚ‐тамақалаларды, сұхбаттарды

  жариялау,телерадиобағдарламаларды,

  сюжеттерді шығару

  МҚІСҚА(келісімбойынша,

  жинақтау),ИДМ, мүдделімемлекеттікоргандар

  тұрақты талапетілмейді

  50. Азаматтардыңсыбайлас жемқорлықкөріністерінетөзбеушілігінқалыптастыруғабағытталғанмемлекеттіңсыбайласжемқорлыққа қарсысаясатының негізгібағыттарынтүсіндіру жөніндегідеректі, көркемфильмдерді, арнайыдыбыс‐,бейнероликтердіжасауды жәнетрансляциялаудықамтамасыз етудікөздеу

  деректі, көркемфильмдерді,

  аудиоджинглдер менбейнероликтерді жасаужәне трансляциялау

  ИДМ(жинақтау),

  МҚІСҚА(келісімбойынша),

  МСМ, мүдделімемлекеттікоргандар

  тұрақты талапетіледі

  республикалықбюджеттекөзделгенқаражатшегінде

 • 51. Республикалық жәнежергілікті БАҚ‐тасыбайласжемқорлыққа қарсыбағыт бойыншатұрақты айдарларашу

  айдарлар ИДМ,(жинақтау),

  МҚІСҚА(келісімбойынша),мүдделі

  мемлекеттікоргандар

  тұрақты талапетілмейді

  52. Жергілікті атқарушыоргандардыңжанындағы сыбайласжемқорлыққа қарсыіс‐қимыл жөніндегіқоғамдықкеңестердің жұмысжоспарларындақоғамда сыбайласжемқорлыққа қарсымәдениеттіқалыптастырубойынша мәселелердікөздеу

  жұмыс жоспары МҚІСҚА(келісімбойынша,

  жинақтау),ЖАО

  тұрақты талапетілмейді

  53. Жастар ұйымдарынтарта отырып жәнеоқубағдарламаларынасыбайласжемқорлыққа қарсытәрбие мәселелеріненгізе отырып,білім берумекемелеріндесыбайлас жемқорлықкөріністерінетөзбеушіліктіқалыптастыружөніндегі жұмысжоспарын бекіту

  жұмыс жоспары, оқубағдарламалары

  БҒМ(жинақтау),

  ЖАО

  жыл сайын талапетілмейді

  54. Сыбайласжемқорлыққа қарсымәдениет жәнесыбайлас жемқорлықкөріністерінетөзбеушілікдеңгейін айқындаубойыншаәлеуметтанушылықзерттеулер жүргізу

  әлеуметтанушылықзерттеулер

  МҚІСҚА(келісімбойынша)

  жыл сайын талапетіледі

  шығыстартиісті

  жылдарғаарналған

  республикалықбюджетті

  қалыптастырукезінде

  нақтыланатынболады

  55. ҮЕҰ арасындасыбайласжемқорлыққа қарсымәдениеттіқалыптастыружөніндегі іс‐шаралар кешенінжүргізуге арналғанмемлекеттікәлеуметтіктапсырыстыорналастыру

  мемлекеттік әлеуметтіктапсырысты орналастыру

  және сыбайлас жемқорлыққақарсы іс‐шаралар кешені

  МҚІСҚА(келісімбойынша,

  жинақтау),мүдделі

  мемлекеттікоргандар

  2016 – 2017жылдар

  талапетіледі

  шығыстартиісті

  жылдарғаарналған

  республикалықбюджетті

  қалыптастырукезінде

  нақтыланатынболады

  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс‐қимыл мәселелері бойынша халықаралық ынтымақтастықты дамыту

  56. Шетелдік БАҚ‐таҚазақстанныңқабылдап жатқан

  БАҚ‐тағы жарияланымдар СІМ(жинақтау),

  МҚІСҚА

  тұрақты талапетіледі

  республикалықбюджеттекөзделген

 • сыбайласжемқорлыққа қарсыіс‐қимыл жөніндегішаралары туралыарнайы материалдаржариялаудыұйымдастыру

  (келісімбойынша),мүдделі

  мемлекеттікоргандар

  қаражатшегінде

  57. ҚазақстанРеспубликасындасыбайлас жемқорлықдеңгейін бағалаудыжәне рейтингтерберуді жүзегеасыратынхалықаралықұйымдармен тұрақтынегізде өзара іс‐қимылды, сондай‐ақсыбайласжемқорлыққа қарсыіс‐қимылдықамтамасыз ету

  халықаралық ұйымдарғатиісті ақпарат беру

  МҚІСҚА(келісімбойынша,

  жинақтау),мүдделі

  мемлекеттікоргандар, ЖАО

  тұрақты талапетілмейді

  58. Экономикалықынтымақтастық жәнедаму ұйымыныңСыбайласжемқорлыққа қарсыкүрес жөніндегіЫстамбұл іс‐қимылжоспары ұсынымдарыніске асырудықамтамасыз ету

  ПӘ‐ге ақпарат МҚІСҚА(келісімбойынша,

  жинақтау),мүдделі

  мемлекеттікоргандар

  2016 жылғы3‐тоқсан

  талапетілмейді

  59. Шет мемлекеттердіңсыбайласжемқорлыққа қарсыведомстволарының,халықаралық жәнеүкіметтік емесұйымдар өкілдерініңқатысуымен сыбайласжемқорлыққа қарсыіс‐қимыл мәселелерібойынша халықаралықконференциялар,семинарлар,дөңгелек үстелдержәне басқа да іс‐шаралар өткізудіұйымдастыру

  тиісті іс шаралар өткізу МҚІСҚА(келісімбойынша,

  жинақтау),СІМ, мүдделімемлекеттікоргандар

  2017 жылғы3‐тоқсан

  талапетіледі

  республикалықбюджеттекөзделгенқаражатшегінде

  Стратегияны іске асыруды мониторингтеу және бағалау

  60. Сыбайласжемқорлыққа қарсыстратегияның іскеасырылуына сыртқыталдау менбағалауды жүргізуүшін мүдделімемлекеттікоргандардың,қоғамдастықтың, БАҚөкілдері қатарынанарнайымониторингтеу тобынқұру

  бұйрық МҚІСҚА(келісімбойынша,

  жинақтау),мүдделі

  мемлекеттікоргандар

  2015 – 2017жылдардағы4‐тоқсан

  талапетілмейді

 • 61. Сыбайласжемқорлыққа қарсыстратегияны іскеасыру жөніндегіжоспар іс‐шараларыныңорындалуынамониторинг пенбағалау жүргізудіқамтамасыз ету

  мониторинг жүргізу МҚІСҚА(келісімбойынша)

  жылқорытындысыбойынша жылсайын, 15ақпаннан

  кешіктірмей

  талапетілмейді

  62. Арнайымониторингтеутобының Сыбайласжемқорлыққа қарсыстратегияның іскеасырылуына сыртқыталдау мен бағалаужүргізуінқамтамасыз ету

  талдау жүргізу МҚІСҚА(келісімбойынша,

  жинақтау),мүдделі

  мемлекеттікоргандар, ЖАО

  жылқорытындысыбойынша жылсайын, 15ақпаннан

  кешіктірмей

  талапетілмейді

  63. Халық тарапынансыртқы бағалаудыалу және қоғампікірін есепке алумақсатында Сыбайласжемқорлыққа қарсыстратегияны іскеасыру жөніндегіжоспар іс‐шараларыныңорындалу барысытуралы есептердіБАҚ‐та, сондай‐ақсыбайласжемқорлыққа қарсыіс‐қимыл жөніндегіуәкілетті органныңсайтында жариялау

  жарияланымдар МҚІСҚА(келісімбойынша,

  жинақтау),мүдделі

  мемлекеттікоргандар, ЖАО

  жылқорытындысыбойынша жылсайын, 15ақпаннан

  кешіктірмей

  талапетілмейді

  64. Сыбайласжемқорлыққа қарсыстратегияның іскеасырылуы туралы жылсайынғы есепті БАҚ‐та орналастыру

  есеп МҚІСҚА(келісімбойынша,

  жинақтау),мүдделі

  мемлекеттікоргандар, ЖАО

  жылқорытындысыбойынша жылсайын, 15ақпаннан

  кешіктірмей

  талапетілмейді

  2. Көлеңкелі экономикаға қарсы іс‐қимыл

  65. Мемлекеттіктапсырмаларды(инвестициялық іс‐шаралар және т.б.)іске асыруғаарналған бюджетқаражатын бөлудіңжаңа тетіктерінәзірлеу мәселесінпысықтау

  Қаржыминіне ақпарат ҰЭМ(жинақтау),Қаржымині,

  ҰБХ (келісімбойынша), ҰК

  (келісімбойынша)

  2015 жылғы 2‐тоқсан

  талапетілмейді

  66. ББӘ‐нің бейіндіемес функцияларыналып тастау үшінқұрылыс жобаларынбасқару институтыненгізу мәселесінпысықтау

  Қаржыминіне ақпарат ҰЭМ(жинақтау),Қаржымині,БҒМ, ДСӘДМ,

  мүдделімемлекеттік

  2015 жылғы 2‐тоқсан

  талапетілмейді

 • органдар, ҰКП (келісім

  бойынша)

  67. Іс‐шаралардыжоспарлау мен іскеасырудың барлықкезеңдеріндебюджеттіқалыптастыруғақатысушылардыжауапкершіліккетартудың жәнежауапкершіліктіңаражігін ажыратудыңтиімді тетігін құрумәселесін пысықтау

  Қаржыминіне ақпарат ҰЭМ(жинақтау),Қаржымині,

  ИДМ, ЖАО, БП(келісім

  бойынша), ЕК(келісім

  бойынша), ҰКП(келісімбойынша)

  2015 жылғы 2‐тоқсан

  талапетілмейді

  68. ТБЖ арқылымемлекеттікмекемелердіңтіркелгеназаматтық‐құқықтықмәмілелеріне сәйкесқазынашылықоргандары өткізетінбюджеттіктөлемдерге бақылаужүргізу тетігінәзірлеу

  бұйрық Қаржымині 2015 жылғы 2‐тоқсан

  талапетілмейді

  69. Квазимемлекеттіксекторда ішкі аудитқызметтерініңжүйесін жетілдіру,оның ішіндекорпоративтікбасқару шеңберіндеолардыңөкілеттіктері менфункцияларынкеңейту

  бұйрықтар ҰЭМ(жинақтау),

  Қаржымині, ЕК(келісім

  бойынша), БП(келісім

  бойынша), ҰБХ(келісім

  бойынша), ҰК(келісім

  бойынша), ҰКП(келісімбойынша)

  2015 жылғы 2‐тоқсан

  талапетілмейді

  70. Тауарларды,жұмыстарды жәнекөрсетілетінқызметтердістандарттаужөніндегі жоспардыәзірлеу

  бұйрық ИДМ(жинақтау),Қаржымині,

  ҰЭМ, мүдделімемлекеттікоргандар,

  ЖАО,«Самұрық‐

  Қазына» ҰӘҚ»АҚ (келісімбойынша)

  2015 жылғы 2‐тоқсан

  талапетілмейді

  71. Олардың ашықтығынарттыру мақсатындаквазимемлекеттіксектордың сатып алутетігін, оныңішінде тауардынемесе көрсетілетінқызметті егжей‐тегжейлі сипаттайотырып, тендердіұтып алған тұлға,баға туралы толықақпаратты, сондай‐

  директорлар кеңесініңшешімі

  «Самұрық‐Қазына» ҰӘҚ»АҚ (келісімбойынша,

  жинақтау),ҰЭМ, ЖАО, ЕК

  (келісімбойынша), БП

  (келісімбойынша), ҰКП

  (келісімбойынша), ҰБХ

  (келісімбойынша), ҰК

  2015 жылғы 2‐тоқсан

  талапетілмейді

 • ақ өндіруші туралыақпаратты жариялаужолымен жетілдіру

  (келісімбойынша),мүдделі

  мемлекеттікоргандар

  72. Мемлекеттік сатыпалу рәсімдерініңмемлекеттік сатыпалу туралызаңнаманыңталаптарынасәйкестігін талдаумен бағалаудықамтамасыз ету үшінішкі қаржылықбақылаудың ТБЖкритерийлерінкеңейту

  бұйрық Қаржымині(жинақтау),

  ИДМ

  2015 жылғы 2‐тоқсан

  талапетілмейді

  73 Сауда базарларынзаманауи форматқакезең‐кезеңменкөшіру жөніндегімәселені пысықтау

  Қаржыминіне ақпарат ҰЭМ(жинақтау),Қаржымині,ЖАО, ҰКП(келісімбойынша)

  2015 жылғы2‐тоқсан

  талапетілмейді

  74. Инвестициялықартықшылықтарберілетінэкономикалыққызметтің басымтүрлерініңтізбесіне ірі саудаобъектілерінің(дүкендердің, саудаүйлерінің)құрылысын енгізумәселесін пысықтау

  Қаржыминіне ақпарат ҰЭМ(жинақтау),

  ИДМ,Қаржымині,ЖАО, ҰКП(келісімбойынша)

  2015 жылғы2‐тоқсан

  талапетілмейді

  75. Мемлекеттік қолдауалу мақсатында«Бизнестің жолкартасы 2020»бағдарламасыназаманауи форматтағысаудаобъектілерініңқұрылысы саласыненгізу мәселесінпысықтау

  Қаржыминіне ақпарат ҰЭМ(жинақтау),ҰКП (келісім

  бойынша)

  2015 жылғы 2‐тоқсан

  талапетілмейді

  76. Елді мекендердегісауданы ұйымдастыружәне аудандастырубөлігінде ішкісауда қағидаларынаөзгерістер ментолықтырулар енгізу

  бұйрық ҰЭМ(жинақтау),Қаржымині,

  ІІМ, ЖАО, ҰКП(келісімбойынша)

  2015 жылғы 2‐тоқсан

  талапетілмейді

  77. Коммуналдық саудаалаңдарын ұлғайтужәне коммуналдықсауда алаңдарынамұқтаждардықамтамасыз ету

  Қаржыминіне ақпарат ҰЭМ(жинақтау),Қаржымині,ЖАО, ҰКП(келісімбойынша)

  2015 жылғы 2‐тоқсан

  талапетілмейді

 • 78. Сауда объектілеріәкімшіліктерініңмемлекеттіккірістероргандарында даракәсіпкерлер ретіндетіркелмеген және/немесе ресми еңбекқатынастарынресімдемеген жалғаалушы жекетұлғаларғаалаңдарды беруібойынша бақылаудыжетілдіру мәселесінпысықтау

  Қаржыминіне ақпарат ҰЭМ(жинақтау),Қаржымині,ЖАО, ҰКП(келісімбойынша)

  2015 жылғы2‐тоқсан

  талапетілмейді

  79. Жеке қосалқышаруашылықтарда малбасын есепке алудыжетiлдiру мәселесінпысықтау

  Қаржыминіне ақпарат ҰЭМ(жинақтау),

  АШМ, ЖАО, ҰКП(келісімбойынша)

  2015 жылғы 2‐тоқсан

  талапетілмейді

  80. Кең ауқымдытүсіндіружұмыстарын жүргізеотырып, ауылшаруашылығындажұмыспен қамтылғанхалықты заңдастырубойынша жағдайларжасау жәнеынталандырушараларын жүргізужөніндегі жұмыстыжалғастыру

  Қаржыминіне ақпарат АШМ(жинақтау)ДСӘДМ, ЖАО,ҰКП (келісім

  бойынша)

  2015 жылғы 2‐тоқсан

  талапетілмейді

  81. АӨК‐те электрондықформаттамемлекеттікқызметтер көрсетусаласын кеңейтумәселесін пысықтау

  бұйрық ИДМ(жинақтау),АШМ, ҰКП,(келісімбойынша)

  2015 жылғы 2‐тоқсан

  талапетілмейді

  82. Элеваторлардаастықты электрондықесепке алуды енгізу

  бұйрық АШМ(жинақтау),ҰЭМ, ҰКП(келісімбойынша)

  2015 жылғы 2‐тоқсан

  талапетілмейді

  83. ЖҚШ‐да мал басынлимиттейтіннормалар мәселесінпысықтау

  Қаржыминіне ақпарат АШМ(жинақтау),ЖАО, ҰКП,(келісімбойынша)

  2015 жылғы 2‐тоқсан

  талапетілмейді

  84. Билеттерді тіркеужәне есепке алуүшін «Жолсеріктіңмобильді терминалы»бағдарламалық‐аппараттық кешеніндамыту және енгізу

  Қаржыминіне ақпарат ИДМ(жинақтау),

  ІІМ,Қаржымині,ЖАО, «ҚТЖ»

  ҰК» АҚ(келісім

  бойынша), ҰКП(келісімбойынша)

  2015 жылғы2‐тоқсан

  талапетілмейді

  85. Қазақстан РеспубликасыЗаңының жобасы

  2015 жылғы2‐тоқсан

  талапетілмейді

 • Әлеуметтік маңызыбар қатынастарбойынша теміржолжолаушыларытасымалын жүзегеасырушытасымалдаушылардыңшығындарынсубсидиялаутетігінен алшақтау(күшін жою) жәнеәлеуметтік маңызыбар қатынастарбойынша теміржолжолаушылартасымалын жүзегеасырушытасымалдаушылардыңкейбір (реттелетінқызметтер:магистральдітеміржол желісі,локомотивті жетекжәне вагондарды,электр поездар менжылжымалы құрамныңқозғалтқышы барвагондарын жалғаберу/сатып алу)шығыстарын мақсаттықаржыландырудыенгізу мәселелерібойынша ҚазақстанРеспубликасыныңзаңнамасынаөзгерістер ментолықтырулар енгізу

  ИДМ(жинақтау),

  ҰЭМ,Қаржымині,

  «ҚТЖ» ҰК» АҚ(келісімбойынша)

  86. Тауар импортыкезіндеәкімшілендірудіңжаңа схемасыненгізу бойыншаұсыныстар енгізу

  бұйрық Қаржымині(жинақтау),ҰЭМ, ҰКП(келісімбойынша)

  2015 жылғы2‐тоқсан

  талапетілмейді

  87. Алкоголь өнімдеріжәне спиртсаласындағыҚазақстанРеспубликасыныңэкспорттық әлеуетінұлғайту бойыншаұсыныстар енгізу

  бұйрық Қаржымині(жинақтау),ҰЭМ, ҰКП(келісімбойынша)

  2015 жылғы2‐тоқсан

  талапетілмейді

  88. Табыстары жоғарыжеке тұлғалардыңкірістерінәкімшілендірудікүшейту туралымәселені пысықтау

  есеп Қаржымині 2015 жылғы2‐тоқсан

  талапетілмейді

  89. Халықаралықтәжірибені (Лондонсауда биржасы)ескере отырып,сауда биржаларынбақылауды жетілдіружәне нақтыкритерийлердібелгілеу арқылыолардың қызметінрегламенттеу

  бұйрық ҰЭМ(жинақтау),Қаржымині,

  ҰКП (келісімбойынша)

  2015 жылғы2‐тоқсан

  талапетілмейді

 • 90. Салық төлеуденжалтару фактілерінанықтау және жолынкесу үшін құқыққорғау органдарыөкілдерініңарасынанведомствоаралықжедел топ құру

  бұйрық Қаржымині(жинақтау),

  мүдделімемлекеттікоргандар

  2015 жылғы 2‐тоқсан

  талапетілмейді

  91. Алдыңғы жылғыкедендік алымдарғатең қаражаткөлемінде кедендікинфрақұрылымқұрудыңқаржыландырылуынқамтамасыз етужөніндегі мәселеніпысықтау

  есеп Қаржымині(жинақтау),

  ҰЭМ

  2015 жылғы3‐тоқсан

  талапетілмейді

  92. Жеке табыс салығысомаларын төлемейтұрғын үйді жалғаберетін жекетұлғаларды анықтаубойынша ішкі істероргандары менмемлекеттіккірістероргандарының өзараіс‐қимылы тәртібінрегламенттеу

  бірлескен бұйрық Қаржымині(жинақтау),

  ІІМ

  2015 жылғы 3‐тоқсан

  талапетілмейді

  93. Жүктерді, атапайтқанда инерттіматериалдардытасымалдау кезіндетауарлық‐көліктікжүк құжаттың жәнеөлшеу актісініңболмағаны үшінжауапкершіліктікүшейту жөніндегімәселені пысықтау

  Қаржыминіне ақпарат ИДМ(жинақтау),ҰЭМ, ҰКП(келісімбойынша)

  2015 жылғы3‐тоқсан

  талапетілмейді

  94. Шетелдік жәнебірлескенкомпаниялардыңсатып алуайқындылығынқамтамасыз ету,сондай‐ақ олардыңсатып алуындаотандық, оныңішінде жер қойнауынпайдалану саласындаоперациялардыжүзеге асыратынкәсіпорындардыңқатысуын арттыружөніндегі жұмыстыжалғастыру

  Қаржыминіне ақпарат ЭМ(жинақтау),

  ИДМ,Қаржымині,

  ҰЭМ, мүдделімемлекеттікоргандар

  2015 жылғы 3‐тоқсан

  талапетілмейді

  95. Түркия, Иран,Литва, Қытай жәнеҚазақстан уәкілеттіоргандарыныңарасында тауарлармен көлік

  көрсетілген елдердіңуәкілетті органдары

  арасындағы өзара іс‐қимылжәне ақпарат алмасу

  туралы келісім жобасы

  Қаржымині(жинақтау),

  СІМ

  2015 жылғы3‐тоқсан

  талапетілмейді

 • құралдарының барлықтүрлері бойыншамемлекеттердіңкеден қызметтеріарасында алдын алаэлектрондықақпараттандырубойынша келісімжасасу

  96. Құрылыс жұмыстарынжүргізу кезіндешарттар бойыншамердігерлердіңміндеттемелердіорындауын айқынәкімшілендірудіқамтамасыз етумақсатында қосалқымердігерлержұмыстарды ісжүзінде орындағанкезде оларғаесептен шығарылатынақша қаражатыесепке жазылатынжеке шоттарды ашумәселесін пысықтау

  есеп Қаржымині(жинақтау),

  ҰЭМ

  2015 жылғы3‐тоқсан

  талапетілмейді

  97. Кеден бекеттерін,ҰҚК ШҚ‐ныңжекелеген бақылауөткізу пункттерін,кинологиялыққызметтерді, құқыққорғау және арнаулыоргандарды, оныңішінде кешендіжедел‐профилактикалықоперациялардыөткізу үшінтехникалықжарақтандыруқағидаларын бекіту

  бірлескен бұйрық ИДМ(жинақтау),Қаржымині,

  ҰҚК ШҚ(келісімбойынша)

  2015 жылғы 3‐тоқсан

  талапетілмейді

  98. Кеден бекеттерініңинфрақұрылымынжетілдіру жөніндегімәселені пысықтау

  Қаржыминіне ақпарат ИДМ(жинақтау),Қаржымині,

  ҰЭМ, ЭМ, ҰКП(келісімбойынша)

  2015 жылғы 3‐тоқсан

  талапетілмейді

  99. «Көлеңкелі»қаржылыққызметтердің ақшаныжылыстатудағысхемаларынмониторингтеудіңжәне қаржылықталдаудың тиімдіәдістемесінқолдануды жетілдіру

  бұйрық Қаржымині(жинақтау),БП

  (келісімбойынша), ҰБ

  (келісімбойынша)

  2015 жылғы4‐тоқсан

  талапетілмейді

  100. Интернетжелісіндегікөлеңкеліоперациялардыреттеу жөніндежұмысты жалғастыру

  есеп Қаржымині(жинақтау),ИДМ, ҰЭМ, ҰБ

  (келісімбойынша), БП

  (келісімбойынша)

  2015 жылғы4‐тоқсан

  талапетілмейді

 • 101. Тауарларғадекларацияның 31‐бағанын толтыруғақойылатынталаптардықатаңдату (Кеденодағы комиссиясының2010 жылғы 20мамырдағы № 257шешіміменбекітілген Кедендікдекларациялардытолтыру бойыншанұсқаулық жәнекедендекларацияларыныңнысандары)

  ЕЭК‐ке ұсыныстар Қаржымині(жинақтау),ҰЭМ, ҰКП(келісімбойынша)

  2015 жылғы4‐тоқсан

  талапетілмейді

  102. Еңбек шартынжасаусыз адамдыжұмыс істеугежібергені үшінжұмыс берушілердіңжауапкершілігінқатаңдату жөніндегімәселені пысықтау

  Қаржыминіне ақпарат ДСӘДМ(жинақтау),Қаржымині,ҰЭМ, ҰКП(келісімбойынша)

  2015 жылғы4‐тоқсан

  талапетілмейді

  103. Заңды тұлғалар мендара кәсіпкерлерүшін қолма‐қолтәртіппентөлемдерді жүзегеасыруға шектеулеренгізу, банктікшоттардан қолма‐қолақшаны алуға лимитбелгілеу мәселелерібойынша заңнамалықшаралар енгізу

  Қазақстан Республикасы Заңының жобасы

  ҰБ (келісімбойынша,

  жинақтау),ҰЭМ,

  Қаржымині,ҰКП (келісім

  бойынша)

  2015 жылғы4‐тоқсан

  талапетілмейді

  104. РОS‐терминалдарарқылы қолма‐қолақшасыз есепайырысу үшінкомиссиямөлшерлемелерінтөмендету жөніндегімәселені пысықтау

  Қаржыминіне ақпарат ҰБ (келісімбойынша,

  жинақтау),Қаржымині,ҰЭМ, ҰКП(келісім

  бойынша), ҚҚҚ(келісімбойынша)

  2015 жылғы4‐тоқсан

  талапетілмейді

  105. Төлем корточкаларыбойынша банкаралықтранзакциялардыөңдеу жүйесін құрумәселесін пысықтау

  Қаржыминіне ақпарат ҰБ (келісімбойынша)

  2015 жылғы4‐тоқсан

  талапетілмейді

  106. Қолданыстағытарифтердіңсалыстырмалыдерекқорын банктермен «Қазпошта» АҚ‐ның депозиттеріжәне банктердіңкредиттері бойыншасыйақымөлшерлемелерітуралы ақпаратпентолықтыру

  салыстырмалы базанытолықтыру

  ҰБ (келісімбойынша,

  жинақтау),Қаржымині,«Самұрық‐

  Қазына» ҰӘҚ»АҚ (келісімбойынша)

  2015 жылғы4‐тоқсан

  талапетілмейді

 • 107. Төлем карточкаларынпайдалана отырып,санкцияланбағаноперациялар бойыншақаражатты қайтарумәселесін пысықтау

  Қаржыминіне ақпарат ҰБ (келісімбойынша,

  жинақтау),Қаржымині,ҰЭМ, ҚҚА(келісімбойынша)

  2015 жылғы 4‐тоқсан

  талапетілмейді

  108. Бұзушылықтарды(артық, тиімсізшығыстар және т.б.)уақтылы анықтаужәне тиісті, оныңішінде бюджеттікбағдарламаларәкімшілерінжауапкершіліккетарта отырып,шаралар қабылдаумақсатында бюджетшығыстарынжоспарлау кезіндеТБЖ әзірлеумәселесін пысықтау

  есеп Қаржымині(жинақтау),

  ҰЭМ, ЕК(келісімбойынша)

  2015 жылғы 4‐тоқсан

   

  талапетілмейді

  109. Мемлекеттік аудитжүйесін енгізудіңқұқықтық тетігінқұру жәнемемлекеттік қаражатпен мемлекетактивтерінбасқарудың,пайдаланудыңтиімділігін арттыруүшін ұсынымдарәзірлеу

  Қазақстан РеспубликасыЗаңының жобасы

  Қаржымині(жинақтау),ЕК (келісімбойынша)

  2015 жылғы 4‐тоқсан

  талапетілмейді

  110. Мемлекеттікқаржылық бақылауоргандарының ТБЖбірыңғайқағидаттары ментәсілдерін енгізу,оның ішінде олардыңкритерийлерініңсаны мен талдамалыққұрамдастарынкеңейту

  Қазақстан РеспубликасыЗаңының жобасы

  Қаржымині(жинақтау),ЕК (келісімбойынша)

  2015 жылғы 4‐тоқсан

  талапетілмейді

  111. Мемлекеттікқаржылық бақылауоргандарыныңтексерулерінбарынша азайту үшінолардың өзара іс‐қимыл тетігінзаңнамалық түрдеайқындау

  Қазақстан РеспубликасыЗаңының жобасы

  Қаржымині(жинақтау),ЕК (келісімбойынша)

  2015 жылғы 4‐тоқсан

  талапетілмейді

  112. Мемлекеттік сатыпалу жүйелерінжетілдірудікөздейтін ұсыныстаренгізу:‐ сатып алуғақатысушылардыңқұқықтарынқорғаудың тиімдіжүйесін құру(заңсыз іс‐

  Қазақстан РеспубликасыныңҮкіметіне ақпарат

  Қаржымині(жинақтау),ИДМ, ҰЭМ, БП

  (келісімбойынша), ЕК

  (келісімбойынша), ҰКП

  (келісімбойынша)

  2015 жылғы 4‐тоқсан

  талапетілмейді

 • әрекеттерді даулаужәне оларды шартжасасқанға жәнеорындалғанға дейінжою);‐ бір көзден алутәсілімен және«Мемлекеттік сатыпалу туралы»ҚазақстанРеспубликасыЗаңының нормаларынқолданусызмемлекеттік сатыпалуды жүзеге асыружағдайларынқысқарту;‐ конкурстан тыссатып алу үшінталаптарды арттыру;‐ сатып алудыңбарлық кезеңдерінодан әріавтоматтандыру(ұсыныстардыіріктеу, өнімберушіні таңдау,келісімшарторындалғанша онысүйемелдеу);‐ мемлекеттік сатыпалуғақатысушылардыңбарлығыныңэлектрондық шот‐фактуралардыміндетті түрдеқолдануы;‐ жасандыкедергілерді жоюмақсатындашарттарды орындаутетігін жетілдіру;‐ бас мердігердіңқосалқымердігерлерменжасасқаншарттарыныңкөшірмелерінтапсырыс берушігеұсынуы жөніндегіталаптарды енгізуарқылы жұмыстардыңорындалуынатапсырыс берушініңмониторингжүргізуін жүзегеасыру;‐ мәмілелердіңзаңсыздығырәсімдерін соттардақарау жәнешағымдану тетігімәселелерін шешубойынша (шарт ісжүзінде орындалғанкезде тараптардыбастапқы жағдайғакелтірусіз мәміленізаңсыз деп тану)

  113 есеп 2015 жылғы4‐тоқсан

  талапетілмейді

 • ҰҚП‐ның қатысуыменөнім берушілердібілікті іріктеутетігін енгізужөніндегі жұмыстыжалғастыру

  Қаржымині(жинақтау),БП (келісім

  бойынша), ҰКП(келісімбойынша),мүдделі

  мемлекеттікоргандар

  114 Техникалықақауларды болдырмаубөлігіндемемлекеттік сатыпалу веб‐порталыныңфункционалдығынарттыру және ақауғажол бергені үшінэлектрондық сатыпалу саласындағыоператордыңжауапкершілігінкүшейту

  орындалған жұмыстарактілері

  Қаржымині(жинақтау),

  ИДМ

  2015 жылғы4‐тоқсан

  талапетілмейді

  115. Мемлекеттікқаржылық бақылауоргандарыныңтексерушілерінеқойылатынбіліктілікталаптарын жаңарту

  бұйрық, қаулы ЕК (келісімбойынша,

  жинақтау),Қаржымині,

  МҚІСҚА(келісімбойынша),Тексеру

  комиссиялары(келісімбойынша)

  2015 жылғы 4‐тоқсан

  талапетілмейді

  116. Барлық мердігерлермен қосалқымердігерлерді қосаалғанда, жобанықаржыландыру жәнеіске асыру туралыақпаратты қамтитын«электрондық шарт»функционалынәзірлеу

  сынақ хаттамасы Қаржымині(жинақтау),БП (келісімбойынша)

  2015 жылғы 4‐тоқсан

  талапетілмейді

  117. Экономикалық қызметтүрлері бойыншакөлеңкеліэкономиканы бағалауәдістемесін әзірлеу

  бұйрық ҰЭМ(жинақтау),

  Қаржымині, ҰБ(келісімбойынша)

  2015 жылғы 4‐тоқсан

  талапетілмейді

  118. Саудаобъектілерініңқұрылысы саласындаМЖӘ‐нің жекелегентетігін құрумәселесін пысықтау

  Қаржыминіне ақпарат ҰЭМ(жинақтау),Қаржымині,

  ҰКП (келісімбойынша)

  2015 жылғы 4‐тоқсан

  талапетілмейді

  119. Жер қойнауынпайдалануғакелісімшарттар неөнімді бөлу туралыкелісімдершеңберіндеәкелінетінтауарлардың орташабағалары бойыншаақпаратты жерқойнауын

  Қаржыминіне ақпарат ЭМ(жинақтау),Қаржымині,

  ҰКП (келісімбойынша)

  2015 жылғы4‐тоқсан

  талапетілмейді

 • пайдаланушылардыңшығыстарын келісужәне бекіту кезіндесыртқы экономикалыққызметтің өзге деқатысушыларыәкелетінтауарларменсалыстырыпқолданудықамтамасыз ету

  120. МӨЗ‐дердегі, мұнайбазалары мен АЖС‐тегі бақылауесептеу құралдарынақойылатынталаптарды әзірлеужәне бекіту

  бұйрық Қаржымині(жинақтау),ИДМ, ҰЭМ, ЭМ

  2016 жылғы 1‐тоқсан

  талапетілмейді

  121. Этил спиртінің,алкогольөнімдерініңөндірісі жәнеайналымы саласындақолданыстағыбақылау және есепкеалу жүйелерінжаңғырту (ТЭНәзірлеу және кезең‐кезеңмен енгізу)

  орындалған жұмыстардыңактілері

  Қаржымині(жинақтау),

  ҰЭМ, ИДМ, ҰКП(келісімбойынша)

  2016 жылғы 1‐тоқсан

  талапетілмейді

  122. Мынадай мәселелербойынша заңнамалықшаралар енгізу:‐ ҚҚС төлеушілерүшін арнайы ҚҚС‐шотын енгізу;‐ ҚҚС төлеушілердіңбарлығыныңэлектрондық шот‐фактуралардықолдануы;‐ заңды тұлғалардықайта ұйымдастырукезінде міндеттітүрде салықтықтексеру жүргізу;‐ ҚҚС бойынша артықтөлемді есептеншығару;‐ сауда саласындажалпыға белгіленгенсалық салутәртібіне көшу;‐ ірі салықтөлеушілергесалықтық тексерулержүргізу барысындаЕ‐аудитті енгізу;‐ туындаған күніненбастап 4 айданастам 150 еселенгенайлық есептіккөрсеткіштен асатынкөлемде салықберешегі, кедендіктөлемдер, салықжәне өсім пұлдарбойынша берешегібар салықтөлеушілер және

  заң жобасыныңтұжырымдамасын ВАК‐қа

  шығару және қарау

  ҰЭМ(жинақтау),Қаржымині

  (ұсыныстардыәзірлеу жәнеұсыну), ҰКП(келісімбойынша)

  2016 жылғы2‐тоқсан

  талапетілмейді

  Қазақстан Республикасы Заңының жобасы

  ҰЭМ,(жинақтау)Қаржымині

  (ұсыныстардыәзірлеу жәнеұсыну), ҰКП(келісімбойынша)

  2016 жылғы4‐тоқсан

  талапетілмейді

 • оларға қатыстыбанкрот деп танутуралы заңды күшінеенген сот шешімібар тұлғаларбойынша бағалықағаздардың болуыжәне олардыңқозғалысы туралымәліметтердіБірыңғайтіркеушіденмемлекеттіккірістероргандарының алуы;‐ сауда саласындағыбарлық жекекәсіпкерлердіпатент бойыншаарнайы салықтықрежимнен бақылау‐касса машиналарыннемесе POS‐терминалдардыміндеттіпайдаланатынжеңілдетілгендекларацияғабіртіндеп ауыстыру

  123. Мемлекеттік сатыпалудыұйымдастырушыларбөлінісінде түсетінөтініштерге талдаужүргізумүмкіндігіменмемлекеттік сатыпалу процесінеқатысушылардыңшағымдарын қабылдаупроцесінавтоматтандыру жәнеоларды қарауқорытындыларынҚаржыминініңинтернет‐ресурсындажариялау үшін«электрондықүкімет» және«электрондықмемлекеттік сатыпалу» порталдарыменықпалдастырубөлігінде ЭҚАБЖ‐ныпысықтау

  ЭҚАБЖ ақпараттық жүйесін«электрондық үкімет» және«электрондық мемлекеттіксатып алу» порталдарымен

  ықпалдастыру

  Қаржымині(жинақтау),

  ИДМ, ЖАО, ҰКП(келісімбойынша)

  2016 жылғы 2‐тоқсан

  талапетіледі

  республикалықбюджеттекөзделгенқаражатшегінде

  124. Кедендік тексерулержүргізу барысындаэлектрондық аудиттіәзірлеу және енгізу

  бағдарламалық қамтымдыпайдалануға беру актісі

  Қаржымині(жинақтау),

  ҰЭМ

  2016 жылғы3‐тоқсан

  талапетіледі

  шығыстартиісті қаржыжылдарынаарналған

  республикалықбюджетті

  қалыптастырукезінде

  нақтыланатынболады

  125. Ұлттықстандарттардыңнемесе республикадақолданылатын

  бұйрық ЭМ(жинақтау),Қаржымині,

  2016 жылғы 4‐тоқсан

  талапетілмейді

 • мемлекетаралықстандарттардыңталаптарына сәйкескелетін мұнайөнімдеріөндірісініңпаспортына