แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน...

Download แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2554

Post on 28-Jul-2015

16 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

.. SD17049 ISBN 978-616-7323-32-9 .. ISBN -s...zz- .-. -. ..... . -... . + - + ..-.. .+.++. +...++.+ + .+- .-a- ....+.....,-... . + - +++.+.-.. .+.++. +...++.+ + .+- ..a- ..........+....., a.+...-++.+..+ .+aa+.. ..-+. ..+ +..- .....- .a- ......+,.,.+ - .. . -. -....+++..+. . .-. -.+. .+.++a+.+ +..a +..- -+-. .a-.. ......,. +.+. ---. .a-- .-..,.z..,. .. a+..a +... +. -.. +. .++- +-+.-.. -..- . .a +. .. .. . . .- -.a +.++-+ -+- -.---...a +... +. . .. .-.++ .-- ++ . . ..+.+ + .. - . + +. +-+.-..a-....-.++.+ .... .. :+.. ..+a +-.. ... . .++. ++.- . a.-.a.. a + +- .-+++- .. +. -+- ..-.- .. +- .. .+..a++. + -. --.. -... ++. .+-+. a+aa ++..-. + + + .-. ++..+. .-+. .aa+. +-+. .+ --+-. . .--....:.,...+- . . +++.+++- -+a.-.. .a. +-..+.. .a.-..-.-. a.-.-.... +.++ ... a.-.. . .. +.++.a. +... -+ +.+ ..+.+aa +a+..a +... +. ..+. + +++. ..+.. .a. -.. -. . -+. . .+ - .- .. .+.....+.-+.++.++-..+.+.+ a.a-.+a+..a+...+. .. ... - +. . .+aa +++.+ . -....+++ ++.-- .. .+. aa++. -...+..+..+ ..+. -.--a.+ -.--.. -.+ .aa+... a+.-+.. ..+ ++....--...+.+. -.+-+a+a-a -- . ..-..+ -.++.+-+...+ ....--.--....++.+.++++++ .-+ ....+..a+...a.-.-.-.-........+.+ r.-.+...++a.++...+ +. .. ++.+aa +. . +- -.. .-++.+++ aa.-....++.a a +. - + + ..- . . +..+.. . a. -.. + -...+.-+.+.-.. -..+ ......+ .+. . a.. .. +a +. . . + ..a.. . .. +. + +++. ..+.. . . -+. a +a .- . - a +...a. . -.+a+a-..+.+.. .+..-..+ .+aa+- .. -...-++ .-.+--.-.-.++.+.. +. + . . - .. a + . . . + -. +- . . -.. .. - + . . .-. +- . . +- ..++ + .+-+. -.. a.-.-.... +.++ . .. a.-.. . .. +.++.a. +... -+ +.+ ..+ .+aa +-+a a ++a +. . a +... +. +- . . +. - . ..+.. . a. -...+ -. ..+.. -.- .- .-..-+.+..+.- .... - ...a - a.-. .. + -a.-.-a+ +++.a.-.- +--...+a+-..+ - .-+.+ . . -+.+ ..+- .a-. .... .a+- - -.. ... ++ . .+.--.. - .-+.-..-...a .a+- ..+ +. a+. .. .a-...+.a...++..a..+++-+-..+.. . a.-..-.++- +a.++.-+.+a.r.+a.++.-.+.+.- .-. .-.. .+. ..+.. . a. -... . -..a. +a.+.+.+. +-+-..+...a.-.. .. .. +a.++.-+.+a .r . - +a.++.-.+.+ .- . . +a.+.+.+. + .. +a.+.+a. ..a+ . .+.+.+. a . .+.++. aa . +.+a.+. a.+ .. .+.++.a. ++.++ . .+.+.++ a..++ . ++a.+.+.+. .+- . ++a.++.+a.+ a..+ .- +a.++.+a + .. +a.++.+a+ +- .. ++a.+.+.+a..- +..+ . +a.++.+a++ .a . +.+ -+ . +a.++.+. .a .. ++a.+.+.+. . . ++a.++.+a a+ .- .++a.+ -a a. .- +a.+-+.++ - .++ ..+ .. .. .. ..+.. . . -+. a +a .- .++ -....a. +.++++a+-.+-+..+a +a .. -.....a . -.+ a +a -.- .- +.. +..+.. . . ++-++.. a......+.+. - a...+...+-++a.+ ....a.-. -+.+.+..+...+. .. (Strength of Recommendation) ++ ..+ +-... ++-..+-a +..-+...+++++...+.-.- ..... + ..+ +-... ++-..+-.++..-+ .. .+ . . .+.- .- .. +/- ..+ +-... ++. ++.-.+..-+ .++. .. ++aa . ---. . . . . .+ . . .+.. - .- .. . . -.+. . .+.+ -+.-a + +. + - ..+ +-... ++-...+-.++..- + .. . .+ . . .+.. -.- .. . - - ..+ +-... ++-...+-a +..-+.-..-.+...+ (Quality of Evidence) 1 ..++ . -.. ... ,........+ ..a...+ +-.-. ..+...+.....+ ..... ... ..z +..a...++-.-..-.-++.+++......+..,..+ ..+...+.....+ ..... ... 2 ..++ . -z. ...+++-.-... . -a...++ ....+...+.....+ ..... ... .zz + -.- ... . a.. .+ +. - .- ++. ....+..,..+ ....+...+.....+ ..... ... . .. z .+++ .... -....... + .-.-.-.+.+ . ... ..,. +.. -..+.++-+.a...+...+..+. .z+ . . . ..,.. .. .... +. . . . ..- . .-. ++- ... -+.. . -.- .+. . +.+ . . . ..- -. +++ . .+ z+s. --+ ... 3 ..++ . -. + +...,... +.. .z +-.-..-. ..+..,..+ .....+ ..... ... 4 ..++ . -+. ++++-.+. .-...+.... ... ++-+. .a+- .+z ++ .. .++ .. +. .-+ . +-+ ++z.++. -... . - . -. .. -++ . .+.+..+...,.-...+++..+. -....-.-..+... .. -+.-+-..+...a.-...++..+...a.-.. -.-.+.-..-....-..a++--.. .-++-....+--+ ..+-.. . ...+-....+ ..+.... ..-.. -..-..+ .+-.-.-.- . -..-.--.+.+ ....+ .-.. .. .a+. ...+ .. ..+....-..+.. ...+..-.-......... ..+.+....++.--....--a.+ ..+..- .+.-...++..+.. .--+ ..+ ...-..+ ..+.. +....+..-..+ ...+.-. .a....- ..-..-+.a+-. .-.-++-.. .-. - -a-...-a .-. . ..-.--.+.+ .-. . ....-..+.. -. .. .-. .+..+--...+++.-+.. .|. -.-. ......a...+...+-. -.-. -a-..a++ ..-. . ..-..-...a.+++ ..-. .. .+-..+.. ..-.+-.-...-..+ ..-...+ +.... ..+. ..+..-..+ ..-. - -....+-. 1 .. ccacacae-az -.++ +.a-....+a.++..+.....+..+.-. ..--+ ......, . ..+ -.+....+...+..+..-+.+..+.+..--.++--..a++. --...a...--+.-... ..-++..+--.-+ -.+.-..a++a+ ..,. .. ......, ..,,+.++-..- . .++..z ..+.+. .. ..- -+. .. -..a++ --.. - .. -..a++.--+.++-..- z . +a++++-... .++ +.. . . --... +.. -..a++. .+. +a .. . +..-+. ... .. -..a++++-.. . z ..+ -. u: a.:ao+ .+.-+... . r .. -..a+++-.+-.-+.+ ,....... . ..... +, ...--+-+ -.--. . -..a+++. aa +... . ..,......... -..a++ .. a...--+......,- .. .+-..+ +. . .. - .+.. +.. + .++

. ....+ +- + - ..+.+,..+.e:..... . --..-..a+.-..a...-..-+-.-..a++......a.-+ .. .. + e:. . ...--..-..a+ .-a.-++.. -..+ e:. .+, ..+. . .z.... --..-. .a +. .. . ... . .. ... r .-a - .. .. z+. .a-+. --. -..a++. -..a + a.-. .....-+.. -.--. -. .+ +-- ..+--+.. .+-.. . r-.-..a++ .. .. .-... ......, + -.s-.. ,...., + z+ . ,.... ,..+.... ... . ..,... ,..+....... + .s . -s ..-z. u:a.:ao+uaua+a -+r..-..a+++-.+ .++.... ...+...+,+ . -..a++ --2 .. ..-....+...+. +..+... -..a++-...+. ,...... . .-..a++a+.- ...+.. +.... a.-.-..--+.-.. +.. . a... . --+. . -..a++a + -,...... +.... + + - +.. . ..- -+. . + +. . -.. .. --. aa++ --..-.-a +. .- +a.-... +-. +a++. + ..+.+. ..+....-.. ...,.. .......... ...,..+....a.. . + --..-.--++++ ++.. .-.- ......-+-..+ . +. a.-.++-.. ...+.. +.... -++ +...+.-.- . .-. ..+- ++.

oa : cttcacaeoa-ae z ::acacauaaoao+aaa.:ao+u|atc:cs :|s| sco:cao + - . +. ++ . + +- . .+.. . .+.ua . + +e:.o .. z .z .+.. z +... .. z .z .+.. z .z +.aaa. +.. -. . .+.. s. . +.+.. -. . +. .+.+.. s. . +.a.:e a e . . .u.eaa.eaoe+ ,ua a: u aa a+, . . ....z.z.

.z.z.+3 .. a..++.. -..a++ --.. -+ +. + -+-+. .. +,s ++ . +a++.++ +a... - + +-.+.a....++ -+.+ . -+..+-...- -...+..-..-. .. .. a.+-..a++--..-. .z .++. -..+-+ .. +....+....-..a++.+- .-. .-.++.. . +a++...-.+ .+..-.+ +-++..-.-..a++-. --...+.. ...+ zoa z :cz:acacaeoa-ae z :eo:.:aaa.:ao+eaa. z ue a.:ao+aa ea.raa . +. z

.s.. s+.+ + ..+ ..z...+ z.+.+a +a +..z...z...+ ++a.a. -.-.....+ r..a. ...--..-.. -...-..a++. ++a.a. -.-.....+ r..a. ..-..-.. -...-..a++ . . -.-...++a. a. -.-.....+ r..a. ..-..-.. ..-.- -...-..a++ . . -.-...++a. a. -.-.....+ r..a. ..-..-.. ..-.- -...-..a++ . .4 .. -+a...+..-..a++--..a..++ -+z . ..-..a++.....+...+. ,...... . ......, .+. - .. .+.... - +.. a ... -..a++..+...+-. ...+.. . ......, .+-.. aa++...-.... +. . --....++ .+... . ..-+. . .... - -.+. .+ . .+ a.. +.-...+-.oao ao a. .+ ++a.a+..+-+..++-+ + + z.zz a+a.a+..+a.+aa+ zz a ...a+a.. .++-...++. + a ...a+.+- .++ a -...++z.a.-.-....+.++ z. . ... ...,..-..,...,...s.,,..,.+...e-.......+....,.. .+ ...+.. +.... .. .. . ..,... ... +.:.+t ... z.. -. .+-++ -. x. .. W . .. W., x .., W. t. .x . . -. +.. .+ ....... ,......., ...: .. ,.,.. ... .,...+ ,.. ..... .. ..., .. .+..... s+, ..... .. .-- z. ++ ........+.-...v.................-..-. . -....... ,,. z +.... .... ., ..,. .. ...,.. ., .,.... .,...+ ,.. ..... -.,.:.+ z..z ++ .+.. ...... W e...... - |.... s- .. .| .... : W... -t . ...+.. .. .. ...+... ,,. z ... ...,.. ......... . .... -.,. :.+ z..z +. -+. .. ..., - W.,..,, -W .., W ., . . ... ..,.. .. ...,...........,.....+............,.....-.......s+,z.,.. ..., +, ... z..s . .s-s t.,... W ...,+.. s e.., - . . t .. .. . ,..+..., ...+..+.... .. .. ... ,,... ..... .. z... z- .sz5 .. eeoa-a-...+. + -..a..++--. -..- . ,,. . +.... .... ...:z -..- z ,,. z +.... .... .z.: -...a.. ... ,... ,,.+ -..+.+-. ,.... +.... .... .: -++-.. + + +- . . .. a. - -+... .+..-... ++. .a -,......+.,... -++-....+. . .. ..+.+ . .. a.-+ +-++-..-.+..+.+..-.. - . a .. -+ +. . . . +. . . . aa...+ -.. + .- -+.-...+.++.+. ..a- .. aa...... . .. -. -a- ...+...+. +. . a a - - . .-,.,.+. -. . .. ...+..-..a.++ a -. t..t. .t .tz-.. - z . - +a - - .. + - ++. .+..+..- .-+ . .+. .+.... ..-.. .. .aa.. .++ -.. + .- ...+.-+.-+......-..- z .. . + ++..- ... ..,... ,.,,. .... ,.+..-... a.. . -... a.. --. -.. --..-..a+.-+. -..--++. -..-..++. . + . - . +. . -. . -.. .. .. + . .+. ++-. .. . ..a-+++-.-.. .-. .-..+.+-. .-....-+..+.-.6 .. oao ao a. a + .+-.+-++-.. a + .+-.......:.....-+.+..-... z+s ..-.z t.........t.....,...+.....+............. .. z... + s,,. . s.zs.-7 .. :aaeoa atec-az -:ccaco:atec-..-+.-.. -z+.. . - -... . .+..-. .+.. .. +..... -. +....-+--+-....a++ +. -..a-...+.-..-.+:aaeoa-a--+-... +. ... +. -. .. . .....--+ . -..a++a + .. -..a++. -... .. -.-..a++ -..-..a++--.. . .r-..a++-+.-..- z .-. . .+.+.z . e:.z .z .. .... .. .. .+ . -.. .--..-..a+.+-.-.-..-..++ .-+.--.. . ... . -..+.+-. . -+-- ..... - + .. -+-.....,...+,...........,...+.., ,.. .| . -....-- .+.... +... . r a+++-+.++ -.-..--+-.... .......-.-..a++..-............a.-+- +. -.. ..+ . +. s. . .. . + . -.. .+ ++ +. - .. ...+.-.-..a.- .. ..a+ ..-.-. + + z ++.+.. .. ...z ....++a-++-+.+++++-+ a+.-.... + -++.. ++++- +.8 .. +++++-+ -+.a+.-+ ..++ .-.+.+ -+.a+.-...-.-.... . --+-.. . ....+.-.|.., ,. ,..-++ . -+aea+a. a.. +.+.z . .. .. . + .-.. .--..-..a+.++-.-.-..-..a++ .-+.--.. -.-z. .- .. - . -a..- .....-..+.+-..-+--...- + .. -+-.... .. . .| . -....-- .+.... +.... ..++ e:.z .z .. .... -. . + . ...s. . .+ ...+a++-+.++-..-+.a++..-....-- .., ,....,..+ ,.. .+.. .-- .., ,. ,..+ +..+.. .a+..+..+....- .., ,. ,.. .z. .-- .., ,. ,......z .-- .., ,. ,.. ... .-.,...+ .., ,... ..+....z .-- .., ,.,.. ..-.- .., ,....,..+ ,..... .-9 .. . - -+-.. .. ... -a. -a+-. ..,,.,..|-.a...|-.....,,....,..+,..-.-. - |-.z. .- ...++-+.+..a.-.-.|-.z..-...+..-......|-.-....z .- ..+. .| -.--...+-.. -+-.-...++++a.a. .-...-- |- . . +.+a++.--+-.....-,....,..+,...+ .-+ ..+-. .a-...a...- |- .-.. -,....,..+,..+ .-........--.-..+ +-.+- |-++- ,....,..+,...--. a. -..---.. -,....,..+,..+. -.+. ....-a-..-..++-.-.++ +-.-... -..- z .-. atec-a..+-.. - -+. .++-..--....aa.+.....-+-+ ..a.. a...-a.-a.- - ...+-. .-... z.. .- ...+..-..z ..- a. -a. . +-.+ .- .. s ..+ |--.z. .- ...++-+.+.+. ..-... -a, .. .. ...... .. .. a. . -..a

Recommended

View more >