Życie+ indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie · pdf fileszczegółowa umowa...

Click here to load reader

Post on 01-Mar-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Oglne Warunki Ubezpieczenia umowa podstawowa

www.metlife.pl

ycie+Indywidualne ubezpieczenie na ycie i doycie

POMOC

SPIS TRECI

ROZDZIA I. POSTANOWIENIA OGLNE 3

Artyku 1. Wstp 3

Artyku 2. Definicje 3

ROZDZIA II. OCHRONA UBEZPIECZENIOWA I JEJ ZAKRES 3

Artyku 3. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 3

Artyku 4. Suma ubezpieczenia 4

ROZDZIA III. UMOWA UBEZPIECZENIA 4

Artyku 5. Zawarcie Umowy i pocztek odpowiedzialnoci Towarzystwa 4

Artyku 6. Wznowienie ochrony ubezpieczeniowej 4

Artyku 7. Zmiana Umowy na wniosek Ubezpieczajcego 4

Artyku 8. Prawa Ubezpieczajcego wynikajce z Umowy 4

Artyku 9. mier Ubezpieczajcego 4

Artyku 10. Cesja praw z Umowy 4

Artyku 11. Duplikat Szczegowej Umowy Ubezpieczenia 5

ROZDZIA IV. SKADKA 5

Artyku 12. Opacanie skadek 5

Artyku 13. Jednorazowe opacenie skadki 5

Artyku 14. Indeksacja 5

Artyku 15. Automatyczne kredytowanie skadek 6

Artyku 16. Ubezpieczenie bezskadkowe 7

ROZDZIA V. WYPATA WIADCZENIA I UPOSAONY 7

Artyku 17. Zgoszenie roszczenia i wypata wiadczenia 7

Artyku 18. Warianty wypacania wiadcze 7

Artyku 19. Wskazanie i zmiana Uposaonego 8

ROZDZIA VI. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOCI TOWARZYSTWA 8

Artyku 20. Samobjstwo 8

Artyku 21. Zatajenie informacji 8

Artyku 22. Ryzyko wojenne 8

ROZDZIA VII. WYGANICIE UMOWY 9

Artyku 23. Odstpienie od Umowy 9

Artyku 24. Rozwizanie Umowy 9

Artyku 25. Wykup Umowy 9

Artyku 26. Wyganicie Umowy 9

ROZDZIA VIII. DODATKOWE KORZYCI WYNIKAJCE Z UMOWY 10

Artyku 27. Udzia w zysku 10

Artyku 28. Poyczka 10

ROZDZIA IX. POSTANOWIENIA KOCOWE 10

Artyku 29. Postanowienia kolizyjne 10

Artyku 30. Nalenoci, opaty, podatki 10

Artyku 31. Dorczenia 10

Artyku 32. Prawo waciwe, waciwo sdw i rozpatrywanie skarg 11

Artyku 33. Aktualizacja informacji 11

Artyku 34. Penomocnictwa 11

Szanowni Pastwo,w ramkach umieszczonych w treci OWU pojawiaj si nasze komentarze zawierajce podsumowanie najistotniejszych zagadnie. Mamy nadziej, e SNOOPY ambasador marki MetLife przybliy i objani Pastwu trudne sformuowania uyte w OWU. Dodatkowo, sowa wyrnione kursyw zostay zdefiniowane na pocztku dokumentu.

WANE Zwracamy Pastwa uwag na kluczowe kwestie dotyczce Umowy.

WYJANIENIA Objaniamy niektre po-stanowienia Umowy oraz trudne sformuowania uy-te w treci OWU.

PRZYKADY Wyjaniamy, jak w praktyce stosowane s postanowie-nia Umowy i jakie maj znaczenie dla osoby objtej ubez-pieczeniem.

Dla Pastwa wygody wprowadzilimy trzy rodzaje wyrnie:

Drawn by LoBianco Studios for Life Advice "Protecting Your Child" Brochure 4/97

3

ycie+

OGLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Niniejsze Oglne Warunki Ubezpieczenia (dalej OWU) stanowi integraln cz umowy ubezpieczenia i s dokumentem wicym strony. Znajdujce si w ramkach w treci OWU komentarze i wyjanienia nie stanowi treci OWU. Peni jedynie funkcj informacyjn.

ROZDZIA I. POSTANOWIENIA OGLNE

ARTYKU 1. WSTP

Niniejsze OWU maj zastosowanie do Umowy Indywidualnego ubezpieczenia na ycie i doycie zawartej pomidzy MetLife Towarzystwo Ubezpiecze na ycie i Reasekuracji Spka Akcyjna z siedzib w Warszawie a Ubezpieczajcym i stanowi integraln cz tej Umowy.

ARTYKU 2. DEFINICJE

Uyte w niniejszych OWU okrelenia oznaczaj:1. biuro gwne Towarzystwa biuro Towarzystwa, mieszczce si w Warszawie, przy ul. Przemysowej 26,2. data opacenia skadki dzie wpywu caej skadki na rachunek bankowy wskazany przez Towarzystwo,3. data wejcia w ycie Umowy dat rozpoczcia ochrony ubezpieczeniowej wskazan w Szczegowej Umowie Ubezpieczenia jako data wejcia w ycie Umowy,4. data wyganicia dat wyganicia umowy podstawowej lub umowy dodatkowej oznaczon w Szczegowej Umowie Ubezpieczenia,5. data zawarcia Umowy dat dorczenia Ubezpieczajcemu Szczegowej Umowy Ubezpieczenia, z zastrzeeniem postanowie okrelonych w artykule 5,6. OWU Oglne Warunki Ubezpieczenia,7. podpisy wzorcowe zawarte we wniosku o ubezpieczenie podpisy Ubezpieczajcego i Ubezpieczonego, stanowice wzory, z jakimi bd porwnywane ich podpisy

pod pniejszymi wnioskami i owiadczeniami, 8. rachunek inwestycyjny indeksacji rachunek tworzony i zarzdzany na zasadach okrelonych w artykule 14,9. rocznica Umowy dzie kadego kolejnego roku obowizywania Umowy, ktry dat odpowiada dacie wejcia w ycie Umowy,10. skadka czn kwot wskazan w Szczegowej Umowie Ubezpieczenia lub w stosownym zaczniku, jak Ubezpieczajcy jest zobowizany regularnie

wpaca Towarzystwu z tytuu niniejszej Umowy, zgodnie z trybem jej opacania. Obejmuje skadk za umow podstawow, zawierajc opat sta, oraz skadki z tytuu umw dodatkowych, jeli s zawarte,

11. suma ubezpieczenia kwot wskazan w Szczegowej Umowie Ubezpieczenia, ktra okrela maksymalne zobowizanie Towarzystwa w przypadku zajcia zdarzenia ubezpieczeniowego,

12. Szczegowa Umowa Ubezpieczenia dokument ubezpieczenia wystawiony przez Towarzystwo, potwierdzajcy zawarcie Umowy oraz objcie ochron ubezpieczeniow Ubezpieczonego,

13. techniczna stopa procentowa roczn stop zwrotu z inwestycji zaoon odpowiednio do kalkulacji skadki lub wiadczenia umowy podstawowej. Techniczna stopa procentowa uyta do kalkulacji skadki za umow podstawow, podana w Szczegowej Umowie Ubezpieczenia, obowizuje do wyganicia umowy podstawowej. W przypadku wyboru jednego z wariantw wypacania wiadcze, opisanych w artykule 18, techniczna stopa procentowa uyta do wyliczenia wysokoci wiadczenia zostanie okrelona w momencie wyboru wariantu wiadczenia,

14. termin wymagalnoci skadki dzie kadego kolejnego okresu obowizywania Umowy, zgodnego z trybem opacania skadek, ktry dniem odpowiada dacie wejcia w ycie Umowy,

15. Towarzystwo MetLife Towarzystwo Ubezpiecze na ycie i Reasekuracji Spka Akcyjna z siedzib w Warszawie,16. Ubezpieczajcy osob fizyczn, osob prawn lub jednostk organizacyjn nieposiadajc osobowoci prawnej, ktra zawara z Towarzystwem Umow,

17. Ubezpieczony osob, ktrej ycie jest przedmiotem Umowy,18. Umowa umow ubezpieczenia, na ktr skadaj si postanowienia niniejszych OWU, Szczegowa Umowa Ubezpieczenia, umowy dodatkowe, owiadczenia za-

mieszczone we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia oraz zawiadczenia lekarskie i wszelkie zgodne owiadczenia woli Ubezpieczajcego, Ubezpieczonego oraz Towarzystwa zaczone do umowy ubezpieczenia i stanowice jej integraln cz,

19. umowa dodatkowa cz Umowy zapewniajca dodatkow ochron ubezpieczeniow,20. umowa podstawowa Indywidualne ubezpieczenie na ycie i doycie,21. Uposaony osob wyznaczon na pimie jako uprawnion do otrzymania wiadcze przewidzianych Umow na wypadek mierci Ubezpieczonego, 22. warto wykupu kwot wypacan na wniosek Ubezpieczajcego w przypadku rozwizania Umowy, wyliczan zgodnie z zasadami opisanymi w artykule 25 niniej-

szych OWU,23. zdarzenie ubezpieczeniowe zdarzenia objte ochron ubezpieczeniow w ramach niniejszej Umowy:

a) doycie przez Ubezpieczonego daty wyganicia umowy podstawowej lub b) mier Ubezpieczonego w okresie obowizywania umowy podstawowej.

ROZDZIA II. OCHRONA UBEZPIECZENIOWA I JEJ ZAKRES

ARTYKU 3. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

1. Przedmiotem niniejszego ubezpieczenia jest ochrona ycia Ubezpieczonego oraz gromadzenie oszczdnoci.

2. Towarzystwo zobowizuje si wypaci, z zastrzeeniem postanowie zawartych w rozdziale Ograniczenia odpowiedzialnoci Towarzystwa:a) Ubezpieczonemu wiadczenie w wysokoci sumy ubezpieczenia na doycie pomniejszonej o wymagalne wierzytelnoci wynikajce z OWU, jeeli Ubezpieczony pozo-

staje przy yciu w dacie wyganicia umowy podstawowej lubb) Uposaonemu wiadczenie w wysokoci sumy ubezpieczenia na wypadek mierci pomniejszonej o wymagalne wierzytelnoci wynikajce z OWU, jeeli mier Ubez-

pieczonego nastpi przed dat wyganicia umowy podstawowej.

WANE: W komentarzach mwic o Szczegowej Umowie Ubezpieczenia uywamy pojcia polisa.

Drawn by LoBianco Studios for Life Advice "Protecting Your Child" Brochure 4/97

WANE: Jeeli np. data wejcia w ycie Umowy przypada 16 czerwca, wwczas w kadym kolejnym roku termin wymagalnoci skadki przypada odpowiednio: dla skadki opacanej: rocznie 16 czerwca; procznie 16 grudnia i 16 czerwca; kwartalnie 16 wrzenia, 16 grudnia, 16 marca i 16 czerwca; miesicznie 16 dnia kadego miesica.

Drawn by LoBianco Studios for Life Advice "Protecting Your Child" Brochure 4/97

WYJANIENIE: Wysoko opaty staej, zawartej w skadce za umow podstawow, podana jest w polisie.

WANE: Zwracamy uwag na rnic pomidzy Ubezpieczonym a Ubezpieczajcym. Ubezpieczajcy to osoba (lub podmiot), ktra zawiera Umow z Towarzystwem i jest zobowizana do opacania skadek. Ubezpieczony to osoba fizyczna, ktrej ycie jest chronione. Ubezpieczajcy i Ubezpieczony mog by t sam osob.

Drawn by LoBianco Studios for Life Advice "Protecting Your Child" Brochure 4/97

WANE: Ubezpieczony jest objty ochron ubezpieczeniow na wypadek mierci przez 24 godziny na dob, na caym wiecie. Jeeli Ubezpieczony doyje do daty wskazanej w polisie jako data wyganicia umowy podstawowej, Towarzystwo wypaci sum ubezpieczenia na doycie.

Drawn by LoBianco Studios for Life Advice "Protecting Your Child" Brochure 4/97

4

ycie+

3. Okrelone w niniejszym artykule wiadczenia bd powikszone o udzia w zysku oraz o rodki zgromadzone w ramach rachunku inwestycyjnego indeksacji, przewidziane warunkami Umowy.

ARTYKU 4. SUMA UBEZPIECZENIA

1. Wysokoci sumy ubezpieczenia na doycie i sumy ubezpieczenia na wypadek mierci s wskazane w Szczegowej Umowie Ubezpieczenia.2. Ubezpieczajcy w rocznic Umowy moe wnioskowa o zmian wysokoci sumy ubezpieczenia

View more