ubezpieczenie na Życie „warta dla ciebie i rodziny” · pdf file 2017. 7....

Click here to load reader

Post on 25-Sep-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1

    Ubezpieczenie na Życie „WARTA DLA CIEBIE I RODZINY”

    Ogólne Warunki Ubezpieczenia

  • 2

    SPIS TREŚCI

    1. Postanowienia ogólne............................................................................................................................................................... 4 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia ............................................................................................................................................ 8 3. Zawarcie i czas trwania umowy ubezpieczenia ........................................................................................................................ 8 4. Składka ..................................................................................................................................................................................... 9 5. Skutki niezapłacenia składki .................................................................................................................................................... 9 6. Suma ubezpieczenia ................................................................................................................................................................ 9 7. Odpowiedzialność ubezpieczyciela .......................................................................................................................................... 9 8. Partner jako współubezpieczony ............................................................................................................................................ 10 9. Wyłączenia z zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela .................................................................................................... 10 10. Ustalenie i wypłata świadczeń ubezpieczyciela...................................................................................................................... 12 11. Uprawnieni do otrzymania świadczenia.................................................................................................................................. 13 12. Wariant „Twoje Życie 80 plus” ................................................................................................................................................ 13 13. Ryzyka ubezpieczeniowe ....................................................................................................................................................... 13 14. Śmierć Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku ........................................................................................................................ 13 15. Śmierć Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku Komunikacyjnego ........................................................................................... 13 16. Śmierć Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku przy Pracy ...................................................................................................... 13 17. Śmierć Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku Komunikacyjnego przy Pracy ......................................................................... 14 18 Śmierć Ubezpieczonego na Skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu .................................................................................... 14 19. Powstanie Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku ............................................................. 14 20. Powstanie Niezdolności do Samodzielnej Egzystencji Ubezpieczonego .............................................................................. 15 21. Inwalidztwo Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku ................................................................................................................. 15 22. Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego .................................................................................................................. 15 23. Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego Plus .......................................................................................................... 16 24. Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego „Twoje Życie 55 Plus” .............................................................................. 17 25. Wystąpienie u Ubezpieczonego Poważnego Zachorowania .................................................................................................. 17 26. Leczenia Specjalistycznego Ubezpieczonego ........................................................................................................................ 18 27. Operacje Ubezpieczonego ..................................................................................................................................................... 18 28. Śmierć Małżonka lub Partnera................................................................................................................................................ 19 29. Śmierć Małżonka lub Partnera w Wyniku Wypadku ............................................................................................................... 20 30. Śmierć Małżonka lub Partnera w Wyniku Wypadku Komunikacyjnego .................................................................................. 20 31. Śmierć Małżonka lub Partnera na Skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu ........................................................................... 20 32. Dzienne Świadczenie Szpitalne Małżonka lub Partnera......................................................................................................... 20 33. Dzienne Świadczenie Szpitalne Małżonka lub Partnera PLUS .............................................................................................. 21 34. Wystąpienie u Małżonka lub Partnera Poważnego Zachorowania ......................................................................................... 22 35. Inwalidztwo Małżonka lub Partnera w Wyniku Wypadku ........................................................................................................ 23 36. Osierocenie Dziecka przez Ubezpieczonego ......................................................................................................................... 23 37. Śmierć Dziecka ....................................................................................................................................................................... 23 38. Śmierć Dziecka w Wyniku Wypadku ...................................................................................................................................... 23 39. Śmierć Noworodka ................................................................................................................................................................. 23 40. Urodzenie się Dziecka ............................................................................................................................................................ 24 41. Urodzenie się Dziecka z Wadą Wrodzoną.............................................................................................................................. 24 42. Urodzenie się Wnuka.............................................................................................................................................................. 24 43. Dzienne Świadczenie Szpitalne Dziecka ................................................................................................................................ 24 44. Wystąpienie u Dziecka Poważnego Zachorowania ................................................................................................................ 25 45. Rekonwalescencja Dziecka .................................................................................................................................................... 25 46. Ubezpieczenie Lekowe Związane z Pobytem Ubezpieczonego w Szpitalu „Twoje Życie 55 Plus” ........................................ 26 47. Śmierć Rodzica oraz Rodzica Małżonka lub Partnera............................................................................................................ 26 48. Śmierć Rodzica oraz Rodzica Małżonka lub Partnera w Wyniku Wypadku ........................................................................... 26 49. „WARTA PAKIET MEDYCZNY” .............................................................................................................................................. 27 50. Pakiet Medyczny „Teleopieka kardiologiczna” ........................................................................................................................ 35 51. Postanowienia końcowe ......................................................................................................................................................... 37 52. Załącznik nr 1 Wykaz wad wrodzony dotyczących Urodzenia się Dziecka/Wnuka „Warta Dla Ciebie i Rodziny” ................. 38 53. Załącznik nr 2 Tabela Norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu ................................................................. 39 54. Załącznik nr 3 Katalog Metod Leczenia Specjalistycznego „Warta Dla Ciebie i Rodziny” ...................................................... 52 55. Załącznik nr 4 Katalog Operacji „Warta Dla Ciebie i Rodziny” ............................................................................................... 52 56. Załącznik nr 5 Katalog Poważnych Zachorowań „Warta Dla Ciebie i Rodziny” ...................................................................... 60 57. Załącznik nr 6 Katalog Poważnych Zachorowań Dziecka „Warta Dla Ciebie i Rodziny” ........................................................ 64 58. Załącznik nr 7 Pakiet Medyczny „Teleopieka kardiologiczna” ................................................................................................ 66