ZP Ugovor - nadzor

Download ZP Ugovor - nadzor

Post on 29-Jan-2017

220 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>UGOVOR BROJ __________ o vrenju stalnog nadzora nad izvoenjem radova na rekonstrukciji i sanaciji ____ stambenih jedinica povratnika u opini __________ </p><p> Ovaj Ugovor je zakljuen izmeu: </p><p>1. BOSNE I HERCEGOVINE, MINISTARSTVA ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE, sa sjeditem u Sarajevu, ulica Trg BiH broj 1, koga zastupa ministar mr. sc. Damir Ljubi, kao ugovorne strane odgovorne za monitoring cjelokupnog procesa rekonstrukcije stambenih jedinica povratnika (daljem tekstu: Ministarstvo) </p><p>2. BOSNE I HERCEGOVINE, FONDA ZA POVRATAK, sa sjeditem u Sarajevu, ulica Demala Bijedia broj 39/II, koga zastupa direktor Mlaen Boovi, kao ugovorne strane obavezne za finansijsku realizaciju Ugovora (u daljem tekstu: Fond) </p><p>3. OPINE _____________ , sa sjeditem u ulici _____________ broj ___ , koju zastupa naelnik _______________________ , kao ugovorne strane koja ima vodeu ulogu u cjelokupnom procesu (u daljem tekstu: Opina) </p><p>kao naruioca, sa jedne strane, i 4. _______________________, sa sjeditem u ulici ____________ broj: __ , koju zastupa direktor ________________, kao Izvrilac (u daljem tekstu: Izvrilac), kao izvrioca usluga, sa druge strane. I VEZA UGOVORA </p><p>lan 1. 1.1. Odluka Komisije za izbjeglice i raseljena lica Bosne i Hercegovine, broj: _______ od _________. godine o rasporeivanju sredstava za rekonstrukciju individualnih stambenih jedinica izbjeglica, raseljenih lica i povratnika po podrujima povratka u _____. godini . 1.2. Memorandum o razumijevanju iz _________. godine 1.3. Ponuda izvrioca usluga broj: ___________ od ___________godine, koja je razultat odabira najpovoljnije ponude u provedenom postupku za dodijelu Ugovora, koja ini sastavni dio ovog Ugovora. II PREDMET UGOVORA </p><p>lan 2. 2.1. Izvrilac se obavezuje da za raun Naruioca vri stalni nadzor nad izvoenjem radova na rekonstrukciji i sanaciji __ stambene jedinice povratnika u opini ______. 2.2. Stalni nadzor iz prethodnog stava obuhvata: </p><p>- Strunu ocjenu da li uraeni projekat (predmjer i predraun radova) odgovara stanju na terenu, koju e uraditi u roku od 10 dana od dana predaje projekta; </p><p>- Struno tehnike poslove u vezi uvoenja Izvoaa radova u posao, i potpisivanje zapisnika o uvoenju izvoaa u posao; </p><p>- Kontrolu izvoenja svih radova na izgradnji objekta, prema odobrenom projektu i pruanje potrebnih objanjenja i uputa u pogledu tumaenja projektne dokumenacije; </p><p>- Kontrolu kvaliteta materijala, opreme i svih izvedenih radova u odnosu na odobrenu tehniku dokumentaciju, vaee standarde i normative; </p><p>- Praenje ugovorene dinamike izvoenja radova; </p></li><li><p>- Kontrola i ovjera gradiline dokumentacije (graevinski dnevnik i graevinska knjiga); </p><p>- Kontrola i ovjera privremenih, obraunskih i okonane situacije za izvedene radove; </p><p>- Priprema podataka i uee u tehnikom prijemu saniranih objekata; - Uee u izradi konanog obrauna izvedenih radova. </p><p> III CIJENA USLUGA I NAIN PLAANJA </p><p>lan 3. 3.1. Cijena usluga iz lana 2. Ugovora iznosi ___________ KM, </p><p>(slovima: ______________________ KM), sa obraunatim porezima. 3.2. Cijenu za pruanje usluga iz lana 2. Ugovora Fond e platiti sukcesivno. 3.3. Izvrilac posla je duan fakturu za pruene usluge iz lana 2. Ugovora ispostavljati mjeseno u skladu sa dinamikom izgradnje objekata nad kojima se vri nadzor, s tim da finansijska vrijednost fakture iz prethodnog stava mora odgovarati procentu stvarno izvedenih radova. 3.4. Ispostavljena faktura mora biti ovjerena od strane Projekt menadera na Opinskom nivou. IV ROK </p><p>lan 4. 4.1. Realizacija poslova iz lana 2. Ugovora poinje tei od dana uvoenja Izvoaa radova u posjed gradilita i traje do primopredaje radova i konanog obrauna. V OBAVEZE MINISTARSTVA </p><p>lan 5. 5.1. Ministarstvo e vriti monitoring procesa dodjele ugovora Izvriocu od strane Opine, kao i procesa realizacije kompletnog Ugovora. 5.2. Izvjetaj o monitoringu procesa iz predhodnog stava, Ministarstvo e dostavljati Fondu. VI OBAVEZE FONDA </p><p>lan 6. 6.1. Fond e izvriocu usluga na ime izvrenih usluga po ovom ugovoru plaati ugovorenu cijenu mjeseno. VII OBAVEZE OPINE </p><p>lan 7. 7.1. Opina je obavezna provesti Zakonom predvieni postupak za imenovanje lanova nadzora nad graenjem. 7.2. Opina e sa izvriocem ugovora uvesti Izvoaa u posao i potpisati zapisnik o uvoenju. Zapisnik e dostaviti Fondu i Ministarstvu. VIII OBAVEZE IZVRIOCA </p><p>lan 8. 8.1. Poslove iz lana 2.1. Ugovora Izvrilac je duan vriti u skladu sa ovim Ugovorom, Zakonom i opim uvjetima za ugovaranje graevinskih radova. 8.2. Izvrilac je duan imenovati osobu-konsultanta, kao koordinatora svih aktivnosti u vrenju stalnog nadzora nad graenjem. 8.3. Izvrilac je duan Izvoau radova, na njegov zahtjev izdati Potvrdu o generalnom zavretku radova. 8.4. Izvrilac posla je obavezan saraivati sa projekt menaderom na opinskom nivou, kao i ostalim potpisnicima Ugovora. </p></li><li><p>IX RASKID UGOVORA lan 9. </p><p>9.1. Svaka od ugovornih strana moe jednostrano raskinuti Ugovor i prije roka odreenog za njegovo ispunjenje, ako je iz okolnosti posla jasno da jedna od ugovornih strana nee moi ispuniti svoju obavezu i onda kada bilo koja ugovorna strana izjavi da svoju obavezu nee ispuniti. 9.2. Svaka od ugovornih strana moe rakinitu Ugovor zbog toga to neka od ugovornih stana svoje dospjele obaveze ne ispuni ni u naknadno prihvatljivom roku za sve ugovorne strane. 9.3. Ugovor se ne moe raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela obaveze. Kao neznatno neispunjenje smatrae se ono koje bitnije ne oteava ostvarivanje svrhe ovog Ugovora. 9.4. Izjava o raskidu Ugovora daje se pismeno. 9.5. Ugovorna stana koja je osnovano, jednostrano raskinula Ugovor ima pravo na naknadu tete prema optim pravilima obligacionog prava o naknadi tete. X RJEAVANJE SPOROVA </p><p>lan 10. 10.1. Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove po ovom Ugovoru rjeavaju sporazumno, a u suprotnom ugovoraju nadlenost Suda BiH u Sarajevu. XI ZAKLJUENJE UGOVORA </p><p>lan 11. 11.1. Ovaj Ugovor je sainjen u 4 istovjetna primjerka, od kojih je za svaku ugovornu stranu po jedan primjerak. 11.2. Ovaj Ugovor se smatra zakljuenim kad sve istovjetne primjerke Ugovora potpiu ovlatene osobe. 11.3. Izmjene i dopune ovog Ugovora, vaie samo ako su sainjene pismeno i zakljuene na nain zakljuenja ovog Ugovora. Ministarstvo za ljudska prava i Fond za povratak BiH izbjeglice BiH </p><p>mr. sc. Damir Ljubi, ministar Mlaen Boovi, direktor _________________________ _______________________ Broj:________________ Broj:________________ Dana:_______________ Dana:_______________ Opina ________________ Izvoa_______________ </p><p>Ime i prezime, naelnik Ime i prezime, direktor ________________________ _______________________ Broj:________________ Broj:_______________ Dana:_______________ Dana:______________ </p></li></ul>