Zo. 16 maart 2014

Download Zo. 16 maart 2014

Post on 11-Jan-2017

212 views

Category:

Documents

0 download

TRANSCRIPT

 • 10 - 17u

  IN ZORG & WELZIJN

  Zo. 16 maart 2014OPENDEURDAG

  10 - 17u

  IN ZORG & WELZIJN

  krant

  BIJLAGE wordt GEpuBLICEErd door dAG v/d ZorG vZw En vALt nIEt ondEr dE vErAntwoordELIJkhEId vAn dE rEdACtIE vAn dE krAnt

  Extra bijlage n.a.v. Dag van de Zorg met programma en verhalen uit zorg en welzijn

  EDITIE wEsT-vlaanDErEn

 • 02 Uitgave van vzw Dag v/d Zorg

  Partners

  vereniging vande dienstenvoor gezinszorgvan de vlaamsegemeenschap

  Dag van de Zorg geniet de steun van de belangrijkste koepelorganisaties uit de zorg- en welzijnssector. Ook de Vlaamse overheid, ambassadeur zorgberoepen

  Lon Holtzer en de VDAB scharen zich achter het initiatief.

  Dag van de Zorg is mogelijk dankzij de steun van deze partners:

  Das werken met je hoofd,handen en hart

  WWW.VDAB.BE/ZORG

  www.vdab.be0800 30 700(elke werkdag van 8 tot 19u)

  werken in de zorgOok iets

  voor jou?

  Meer dan 165 organisaties uit zorg en welzijn rollen voor u en uw gezin op zondag 16 maart de rode loper uit voor de 3de editie van de Dag van de Zorg. Een unieke kans voor jong en oud om een blik te werpen achter de schermen van een boeiende en innovatieve sector.Jazeker, de innovatie toont zich overal in de zorg- en welzijnssector. Mee onder impuls van Flanders Care vinden nieuwe technologien, apps, producten en diensten hun weg naar de mensen.Met de stijgende behoeften aan zorg en gespe-cialiseerde opvang, verrijst overal in Vlaande-ren ook nieuwe infrastructuur. Vaak gaat het om moderne projecten op mensenmaat. Beslist de moeite waard om te ontdekken!

  Als u zondag 16 maart op pad gaat, zal het u on-getwijfeld ook opvallen dat veel organisaties de krachten bundelen om u en uw dierbaren zorg op maat te bieden. Ook de samenwerking met het onderwijs, met mantelzorgers en vrijwilli-gers, met het buurtwerk en de gemeenten zit in de lift. Samen gaan we voor een warme zorg in

  en voor de maatschappij.2014 is ook het Jaar van het Brein. Veel voor-zieningen besteden op Dag van de Zorg extra aandacht hieraan.Maar wat mij persoonlijk het meest bevalt aan de Dag van de Zorg, is de kans die deze dag biedt om kennis te maken met de grote diver-siteit aan boeiende jobs in deze sector. De Dag van de Zorg als n groot inleefmoment. De komende jaren zal het aantal vacatures sterk stijgen. Voor verpleegkundigen en zorgkundi-gen, opvoeders, maar ook voor informatici, in-genieurs en andere talenten. Kiezen voor zorg en welzijn, is werken met je hoofd, je handen n je hart. Ontdek de enorme mogelijkheden op de Dag van de Zorg.

  Ontdek de boeiende wereld van zorg en welzijn

  COLOfONDag van de Zorgkrant is een bijlage naar aanleiding van de derde editie van de Dag van de Zorg op zondag 16 maart 2014.

  Redactie: Filip Decruynaere en Commad - Vormgeving: Geert Van Hijfte en dotplus Cordinatie: Els De Smedt - Fotografie: Mine Dalemans, Peter De Schryver, Patrick Holderbeke, Johan Martens, Geert Van Hijfte + met dank aan de deelnemers voor de ingezonden fotos Verantwoordelijke uitgever: F. Decruynaere, Lievestraat 6, 9000 Gent

  Dag van de Zorg is een uitgave van vzw Dag van de Zorg, Lievestraat 6, 9000 Gent. www.dagvandezorg.be

  Lon HoltzerVlaams Zorgambassadeur

  Met het hele gezin op stap op Dag van de Zorg!

  16 maart 2014

  5 themas of wegwijzers staan centraal op deze Dag van de Zorg. U herkent ze aan de volgende icoontjes.

  InnovatiewijzerMee gestimuleerd door Flanders Care is zorg en welzijn bij uitstek een sector waar innovatie het verschil maakt. Ontdek de nieuwste technologie, verrassende apps en diensten en producten die het leven van kwetsbare mensen comfortabeler maken.

  BouwwijzerHeel wat zorgvoorzieningen stellen op Dag van de Zorg hun nieuwe infrastructuur of hun bouwprojecten aan u voor. Neem van-daag al een kijkje in de zorginfrastructuur van morgen.

  BrainwijzerHet Jaar van het Brein is een mooie gele-genheid om nader in te zoomen op onze hersenen. Hoe werken onze hersenen, hoe kunnen we ons geheugen trainen, wat kan er fout lopen en wat zijn de mogelijke be-handelingen?

  SamenwijzerOrganisaties slaan de handen in elkaar om de beste zorg op maat te kunnen bieden. Ook de samenwerking met bedrijven, de sociale huisvesting, onderwijsinstellingen en andere spelers krijgt meer en meer vorm.

  JobwijzerEen job in zorg en welzijn is boeiend, zin-vol en biedt tal van carriremogelijkheden voor elk talent. De werkzekerheid is groot. Maak kennis met de vele opleidingsmoge-lijkheden en de vacactures.

  In het middenkatern van deze krant vindt u het uitgebreide programma voor uw pro-vincie. Per deelnemer ziet u het aanbod en welke wegwijzers van toepassing zijn. Ook voor de kinderanimatie en de rolstoel-toegankelijkheid zijn er icoontjes.

  Jong en oud is op zondag 16 maart van harte welkom in vele tientallen zorg- en welzijnsvoorzieningen over heel Vlaanderen.

  Op pagina 22 staat een beknopt overzicht van alle deelnemers in Vlaanderen.

 • 03

  Sinds begin februari kunnen zorgbehoevende mensen uit de regio Turnhout boodschappen en op te warmen verse maaltijden via n en dezelfde dienst aan huis laten brengen. Voor dit pilootproject slaan bpost, het OCMW Turn-hout en cateringbedrijf Veresto de handen in elkaar. Innovatie ontstaat door bruggen te bouwen, zegt Katline Cauwels van bpost. Samen kunnen we het verschil maken voor de mensen.

  Ons gezamenlijk doel is om mensen de mo-gelijkheid te geven om langer thuis te blijven wonen, zegt waarnemend directeur senio-renbeleid Koen Van der Borght van het OCMW Turnhout. Het is immers de wens van zowat alle burgers om zo lang het kan thuis te wonen. Dankzij het aanbod aan thuiszorg en thuisver-pleging lukt dat al aardig, maar met innovatieve diensten kunnen wij nog meer het verschil ma-ken. Dat doen we door samen te werken met andere partners. Zoals bijvoorbeeld bpost.We werken al langer met bpost samen. Sinds goed een jaar loopt in Turnhout een pilootpro-ject dat boodschappen aan huis brengt. Maar het OCMW Turnhout brengt ook warme maal-tijden aan huis. En nu willen we ook maaltijden via de koude lijn bezorgen, wat betekent dat

  de mensen de maaltijd zelf nog even moeten opwarmen. Deze koude maaltijden blijven en-kele dagen vers. Mensen kunnen dus in n be-stelling maaltijden voor drie of vier dagen aan huis laten leveren.Als je al die puzzelstukjes samenlegt bood-schappendienst en maaltijden koude lijn dan is het maar een kleine stap naar een nog in-niger samenwerking met bpost. We brengen alles samen in n dienstverlening, wat de ef-ficintie en de service verhoogt en tegelijk de kosten onder controle houdt, aldus Koen Van der Borght.

  Samen nieuwe paden verkennenDoor de krachten te bundelen kunnen we in-derdaad het verschil maken voor de mensen, beaamt Healthcare Solutions Manager Katline Cauwels van bpost. Sinds we in nauw over-

  Bpost brengt maaltijden en boodschappen aan huis

  Innoveren door bruggen

  te bouwen

  Als er nieuwe noden ontstaan, dan moeten we ook nieuwe oplossingen zoeken. Samen met andere

  partners. En dat is precies wat we met bpost doen.

  leg met een negental zorgorganisaties met de boodschappendienst startten, hebben we het project voortdurend gevalueerd. Onze geza-menlijke visie is ons sterkte: mensen onder-steunen zodat ze veilig en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. bpost is sterk in logis-tiek, onze partners zijn sterk in zorg en bijvoor-beeld in catering. Samen kunnen we nieuwe paden verkennen en bruggen bouwen voor een betere dienstverlening.

  Het nieuwe project ging van start op 3 februari. Uiteraard zullen we ook dit nieuwe project van nabij opvolgen, zegt Katline Cauwels. Onze focus blijft de ondersteuning van zorgbehoe-vende mensen. Als er nieuwe noden ontstaan, dan moeten we ook nieuwe oplossingen zoe-ken. Samen met andere partners. En dat is pre-cies wat we met bpost doen.

  LiCalab wil ouderen langer thuis laten wonen. Nieuwe diensten en producten maken dit ge-makkelijker. In LiCalab worden deze innovaties van bedrijven of zorgorganisaties uitvoerig ge-test door gebruikers. Zo kunnen er betere pro-ducten ontwikkeld worden en stijgt de levens-kwaliteit van ouderen en zorgbehoevenden.

  LiCalab staat voor Living & Care lab. Innova-ties op het gebied van wonen en zorg worden er op hun waarde getoetst. Dat kan via co-creatie of live testing. In het eerste geval worden ge-bruikers zoals ouderen, artsen, verpleegkundi-gen, thuiszorgdiensten,... samengebracht om mee na te denken over een vernieuwend idee van een bedrijf of een zorgorganisatie. Tijdens deze sessies geven de gebruikers hun noden en wensen mee, dragen ze oplossingen aan en kunnen ze als het ware mee gaan ontwikkelen. Zo worden prille ideen verfijnd op maat van de doelgroep.In de live tests gaan gebruikers in hun eigen leefomgeving, thuis of op het werk, aan de slag met de nieuwe producten of testen ze nieuwe diensten uit. De gebruikers geven feedback over hun ervaringen, zodat de producten of diensten waar nodig bijgestuurd of verbeterd kunnen worden.

  Vernieuwend ontbijtEn van de producten die momenteel getest wor-den is Topshake. Met Topshake ontwikkelt het bedrijf Tops Foods een ontbijtconcept voor men-sen met slikproblemen, zodat zij niet ondervoed geraken. Met de steun van LiCalab worden vijf recepten getest met telkens een andere smaak en met verschillende technische complexiteiten. Belangrijk is ook de textuur van het voedsel om het slikken te vergemakkelijken.In een eerste fase worden de recepten getest in woonzorgcentra door een 30-tal personen met vergevorderde dementie. In een tweede fase wordt de nieuwe voeding ook getest bij mensen die thuis wonen. De zorgmuntDe zorgmunt is van een totaal andere orde. Time2Care, een coperatieve organisatie, ont-wikkelt een zorgmunt als een soort van alter-natief betaalmiddel. De bedoeling is om man-telzorgers en vrijwilligers te belonen met deze ruilmunt, die besteed kan worden bij deelne-mers aan het netwerk, maar eventueel ook ver-zilverd kan worden. Het gebruik van de zorg-munt versterkt het gemeenschapsgevoel en de zelfredzaamheid in de samenleving.Time2care zal de zorgmunt testen met 250 ou-deren en 100 jongeren om het gebruik ervan te analyseren en verder ontwikkelen. De test loopt van december 2013 tot het voorjaar van 2015.Ook het project met Bpost en het OCMW Turn-hout wordt begeleid vanuit Licalab.

  Maak kennis met de innovaties van LiCalab op Dag van de Zorg in wzc De Wending in Turnhout. Op het programma o.m.l Rondleidingen in wzc De Wending, met

  aandacht voor innovaties op het gebied van architectuur en woonzorg.

  l LiCalab geeft tekst en uitleg over innova-tie in de zorg, met o.m. aandacht voor een zorgzame buurt en voeding voor ouderen (fingerfood).

  l Bpost en het OCMW Turnhout stellen er hun gezamenlijke dienstverlening voor.

  l De stad Turnhout deelt haar vernieuwende visie op de stationsomgeving.

  l Natuurpunt toont de plannen om met be-woners de tuin in te richten.

  l Randanimatie voor kinderen: Bpost ver-stuurt je eigen gemaakte tekening of brief.

  Flanders Care zet in op innovatie in de zorg

  TeSTOMgeVINg VOOR NIeuWe pRODuCTeN eN DIeNSTeN

  Langer thuis wonen dankzij innovaties

  Actief over het gehele land ondersteunt en helpt de Brailleliga personen met een visuele beperking zelfstandiger te worden met als doel een betere integratie op sociaal, cultureel en professioneel vlak.

  de Brailleliga biedt een gratis dienstverlening aan meer dan 13.350 personen:- sociale hulp - beantwoorden van vragen rond zorg, wonen & hulpmiddelen, pAB-inschalingen- lessen in verplaatsingstechnieken, braille, koken, ... - beroepsorintering en -opleiding, arbeidsbemiddeling- hulpmiddelenadvies- aangepaste Spelotheek- socio-culturele acitiviteiten- BrailleShop- geleidehonden

  Een andere kijk op het leven...

  Brailleliga vzw - hoofdzetel: Engelandstraat 57, 1060 Brusselregiohuizen te Antwerpen, Gent, hasselt, kortrijk, Leuven, Ath, Charleroi, Jambes, Libramont, Lige.www.braille.be - info@braille.be - t. 02 533 32 11

  De Brailleliga, vzw voor hulp aan blinde en slechtziende personen.

  Met Flanders Care streeft de Vlaamse rege-ring naar een verbetering van de zorgkwa-liteit door innovatie en ondernemerschap. LiCalab is n van de vele initiatieven die Flanders Care als zorgproeftuin of als demonstratieproject ondersteunt.De zorg- en welzijnssector staat voor een maatschappelijke uitdaging. Tegen 2020 is zowat 21% van de bevolking ouder dan 65 jaar. Het aantal tachtigplussers stijgt in verhouding nog sterker. Deze vergrijzing zal een impact hebben op onze maatschap-pij en op de duurzaamheid van ons zorg-systeem. Flanders Care ziet hier een kans om door innovatie de kwaliteit van zorg te garanderen en het ondernemerschap in de zorgeconomie aan te zwengelen.Een belangrijk aandachtspunt zijn de mo-gelijkheden voor mensen die langer thuis willen blijven wonen. Het doel van Flan-ders Care is duidelijk: de kwaliteit van de zorg verbeteren in onze veranderende samenleving. Hiervoor zijn innovatie en ondernemerschap essentieel.Voor Flanders Care slaan vier ministers de handen in elkaar. Het is een gezamen-lijk project van cordinerend minister van Welzijn Jo Vandeurzen, minister-president Kris Peeters, viceminister-president In-grid Lieten en minister Philippe Muyters. Samen gaan zij voor een dubbele winst: een betaalbare en kwaliteitsvolle zorg en de creatie van jobs en economische groei door innovatie en ondernemerschap. Flanders Care kadert in het project Vlaan-deren in Actie.

  Meer informatie over Flanders Care en de projecten voor zorginnovatie: www.flanderscare.be.

 • 04 Uitgave van vzw Dag v/d Zorg

  Moeder Ramona De groote getuigt over ervaringen jeugdzorg

  Jongeren en ouders meer zeggenschap gevenschuld was. Ik moest afrekenen met een hoop onbegrip.Het heeft jaren geduurd voor eerst de diag-nose ADHD en daarna ook een autismespec-trumstoornis werd vastgesteld. Ik kan me voorstellen dat dat voor veel mensen een klap betekent, maar voor mij was het een opluchting om eindelijk te weten wat er scheelde. Ik werd eindelijk gehoord en ernstig genomen.Vandaag krijgt mijn zoon aangepaste hulp en zorg op maat in een internaat. Hij gaat naar een gewone school, waar hij GON-begeleiding krijgt. (GON staat voor gentegreerd onderwijs, red.). Ik heb het nog altijd moeilijk als mensen

  Ramona De Groote (46) is een alleenstaande moeder met een zoon van 14 jaar. Mijn er-varingen met de hulpverlening zijn niet al-tijd positief geweest, vertelt ze eerlijk. Ik heb een hele weg afgelegd voor ik door de bijzondere jeugdzorg geholpen ben. Ik ben zelf verpleegkundige. Ik vond het moeilijk te aanvaarden dat ik ineens zelf hulpvrager werd. Ik had beroepsmatig heel wat ervaring met kinderen. Toen ik een probleem had met mijn zoon, stootte het mij dan ook tegen de borst om telkens te moeten horen dat ik als drukke, alleenstaande moeder overbezorgd reageerde. Men gaf mij de indruk dat het mijn

  zeggen: Stuur hem maar eens naar mij, ik pak hem wel aan! Die mensen weten niet waarover ze het hebben.

  Daarom vind ik ouderparticipatie zo belang-rijk, gaat Ramona verder. In het begin heb je daar geen oog voor. Je wordt zo opgeslorpt door je eigen problemen, dat je geen energie meer hebt voor andere dingen. Maar vandaag wil ik vanuit mijn ervaring meehelpen aan een betere zorgverlening.Cruciaal is de klik tussen hulpverlener en hulpvrager. Zij moeten gelijkwaardige partners zijn. Uiteindelijk blijf je als ouder verantwoor-

  delijk voor de opvoeding van je kind, alleen geef je tijdelijk een stukje van die verantwoor-delijkheid uit handen.Het is belangrijk om als ouder gehoord te worden. Jongeren en hun ouders moeten meer zeggenschap krijgen, ook in de behan-deling. Dat hier nu ruimte voor komt, vind ik bemoedigend. Er wordt geluisterd en wij worden als volwaardige partners erkend. Mijn doel is om de hulpverlening voor andere jongeren te verbeteren. Ik wil niet dat mensen in nood van het kastje naar de muur gestuurd en met schuldgevoelens opgezadeld wor-den, aldus nog Ramona De Groote.

  Ramona De Groote: Dankzij de ouderparticipatie kan ik mijn ervaringen en mijn kennis delen. Het is

  belangrijk om als ouder gehoord te worden.

  SpeLMeThODIeK paRTICIpaTIe IN JeugDZORg

  Spelmethodiek participatie in jeugdzorg

  goed voor kwaliteit van zorg en contact met de buurt

  Vrijwilligers doen zinvol werk in zorgvoorzieningen

  Arlette Almey en Anja Baeyens: Vrijwilligers zijn van een onschatbare waarde in de woonzorgcentra.

  Ik put hier mentale energie uitarlette almey is n van de vrijwilligers in wzc Leiehome. Zij is heel opgetogen over haar werk.Ik heb 41 jaar als laborante in een zieken-huis gewerkt. Een dorpsgenote had mij al verteld over haar vrijwilligerswerk in wzc Leiehome. Toen ik in 2011 met pensioen ging, ben ik eens langsgeweest in Leie-home. Ik kende er niemand van de bewo-ners, maar de sfeer beviel me wel.Om de twee weken ga ik een halve dag hel-pen in de druk bezochte cafetaria. Mensen bedienen, pannenkoeken bakken, ijsjes maken, praten met de mensen... Ik doe dat heel graag. De uren vliegen voorbij. Ook als er een kaas- en wijnavond of een andere speciale gelegenheid is, steek ik graag een handje toe.Als je met pensioen gaat, vallen veel soci-ale contacten weg. Maar dankzij mijn vrij-willigerswerk heb ik nieuwe contacten. Een buurvrouw van mij is hier sinds enige tijd ook als bewoonster. Zij vraagt me altijd de laatste nieuwtjes uit onze straat.Zelf heb ik veel aan dit vrijwilligerswerk. De bewoners vinden het fijn en van de di-rectie krijgen we veel respect. Ik keer tel-kens met een goed gevoel terug naar huis. Ik put hier mentale energie uit.Ook mijn beeld van de ouderenzorg heb ik moeten bijstellen. Veel bewoners zijn gelukkig. De kamers zijn mooi, het eten is lekker en we proberen de mensen sociaal contact te geven. Er zijn heel wat activitei-ten: een filmavond, een uitstap met de bus naar de markt,... Veel van die activiteiten worden betaald met de opbrengst van de cafetaria. Ons vrijwilligerswerk rendeert dus dubbel, lacht Arlette Almey.

  heel wat woonzorgcentra en andere zorgvoor-zieningen doen graag een beroep op vrijwil-ligers om hun bewoners en zorgvragers extra comfort en ondersteuning te bieden. Zo ook wzc Leiehome in Drongen, waar maar liefst 83 vrijwilligers hun beste beentje voorzetten.

  Vrijwilligers vormen een belangrijke schakel in de kwaliteit van zorg die wij willen aanbie-den, zegt vrijwilligersverantwoordelijke Anja Baeyens. Bovendien brengen deze mensen met hun verhalen en anekdotes als het ware de maatschappij binnen in het woonzorgcen-trum. Veel bewoners bewaren een band met hun vroegere buurt dankzij de vrijwilligers die hier komen. De cafetaria is een belangrijke ont-moetingsplaats, maar vrijwilligers gaan ook op de kamers op bezoek bij de bewoners om een kopje koffie te drinken en een praatje te slaan.

  De vrijwilligers helpen in de cafetaria, begelei-den activiteiten en uitstappen, staan bewoners bij in ons internetcaf, helpen in de bibliotheek en de pastorale dienst enzovoort. Onze jongste vrijwilliger is 16 jaar, de oudste is 91!

  De meeste vrijwilligers halen hun motivatie uit de zorg voor kwetsbare mensen. Ze weten dat ze hier enorm zinvol werk doen. Bovendien telt ook het sociaal contact, zowel met de bewoners als met het personeel en de andere vrijwilligers. Ja, ze zijn van een onschatbare waarde, aldus nog Anja Baeyens.

  Te bezoeken op Dag van de Zorgwzc Leiehome in Drongen met ook aanwezigheid van Joka

  Als we echt zorg op maat willen bieden, dan moeten we in dialoog gaan met de zorggebrui-kers. In plaats van over hen te spreken, moeten we met hen praten. Hiervoor werd JOPLim op-gericht, wat staat voor Jongeren- en OuderPar-ticipatie jeugdzorg Limburg, vertelt project-medewerker Ruben Tempelaere.

  In 2012 startten wij met een ouderwerking. Ouders die vandaag of vroeger een kind in de jeugdzorg hebben of hadden, ontmoeten er el-kaar. Zorgvoorzieningen gebruiken dit forum om de mening of de hulp van de ouders te vra-gen. En uiteraard kunnen de ouders zelf vragen stellen of voorstellen lanceren bij de zorgvoor-

  zieningen. Naast de ouderwerking is er ook een jongerenwerking.Om de participatie van de ouders en de jon-geren te ondersteunen, hebben we een infor-matief spel ontwikkeld, gebaseerd op de par-ticipatieladder. We hebben vijftig exemplaren laten maken. De komende weken worden die overal in Limburg in gebruik genomen. Het zou mooi zijn als we deze nieuwe methodiek ook elders in Vlaanderen konden voorstellen.

  Te bezoeken op Dag van de ZorgSector Bijzondere Jeugdzorg Limburg met vzw De Wiekslag - dagcentrum De Ark en vzw OOOC Elkeen in Hasselt

  Ruben Tempelaere: Als we echt zorg op maat willen bieden, dan moeten we in dialoog gaan met de zorggebruikers.

 • Marieke Vervoort, tweevoudig medaillewinnaar paralympische Spelen

  Bij mij komt er elke dag verpleging langs voor de nodige zorgen. Zonder die men-sen zou ik niet meer zelfstandig kunnen leven, al gaat het soms zelfs maar om kleine dingen. Voor mij zijn die mensen simpelweg broodnodig en ik beschouw ze als wonderwezentjes. Ook nu ik nog een beetje aan het revalideren ben van een blessure zijn ze onmisbaar. Ik bewonder de mensen die in de zorgsector werken, je moet niet onderschatten wat ze dag in dag uit doen, wat toch soms gebeurt denk ik. Zelf heb ik ook gestudeerd in de zorgsector, tot het zevende jaar kinder-zorg, dus ik weet wat er allemaal bij komt kijken. (fb)

  05

  Ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte spelen graag met vriendjes in de kinderop-vang. hun ouders kiezen vaak bewust voor een opvang tussen andere kinderen die geen speci-fieke zorgbehoefte hebben. Inclusieve kinder-opvang dus, zoals in Kinderdagverblijf Familia in genk, waar mama Linda pollaris haar 2-ja-rig dochtertje hanne in goede handen weet.

  Ons dochtertje Hanne is vandaag twee jaar. Ze werd te vroeg geboren. Een extreem prema-tuurtje, zoals dat heet. Ze woog bij de geboorte amper 1,390 kg en was 40,5 cm groot. Ze kon

  INCLusIeve kINderOpvaNg IN kINderdagverbLIjf famILIa

  Hanne voelt zich hier helemaal thuis

  Jan Stegen, Linda Pollaris en dochtertje Hanne in Kinderdagverblijf Familia.

  niet zelfstandig ademen of eten. Ze moest twee maanden in het ziekenhuis blijven. Ook vandaag nog heeft Hanne extra zorg nodig. Ze weegt nog altijd te licht en met haar gevoelige longen is ze snel vatbaar voor ziekten. Ook op het gebied van motoriek loopt ze wat achterop. Ze was 20 maanden toen ze met de hulp van beugeltjes kon stappen. Hanne krijgt al van bij haar geboorte kinesitherapie. Eerst drie keer per week, nu nog n keer per week.

  Hanne zit nu in haar peuterfase met alle kapoe-nenstreken die daarbij horen. Mentaal is ze he-

  lemaal mee. Motorisch heeft ze het wat moeilijk om haar leeftijdsgenootjes bij te blijven, maar ze trekt zich heel goed uit de slag. Eten lukt nog niet alleen. Maar we hebben er vertrouwen in dat alles uiteindelijk wel goed komt.

  Tijdens mijn zwangerschap al, toen er nog niets aan de hand bleek, heb ik contact geno-men met kinderdagverblijf Familia. Het was dus sowieso mijn eerste keuze. Ze doen alles wat mogelijk is om de extra zorg te bieden die Hanne nodig heeft. Ook voor de administratie die komt kijken voor de extra noden binnen de kinderopvang staan de medewerkers van Fami-lia altijd klaar.Ondertussen voelt Hanne zich helemaal thuis in de peutergroep. De kinesitherapeute raadde ons een loopkarretje aan, zodat Hanne zich beter kan bewegen tussen de andere kinderen. Dat lukt perfect! Hanne valt er zelfs niet mee op, want ook de andere kinderen spelen heel graag met een loopkarretje.Natuurlijk is Hanne een bijzonder kind. Maar in kinderdagverblijf Familia wordt ze behan-deld als eender welk kind van haar leeftijd. Ze doet wat andere kinderen doen, ze leert dezelf-de dingen en ze moet zich aan dezelfde regels houden. Dat vind ik heel fijn.

  Linda Pollaris, mama van Hanne (2 jaar)

  Te bezoeken op Dag van de ZorgKinderdagverblijf Familia, Provinciaal Centrum Buitenschoolse Opvang in Genk & cvo CTT Limburg

  Ook jongeren vinden de weg naar het vrijwil-ligerswerk in de zorgsector. Joka organiseert hiervoor zelfs vakantiekampen. Jongeren gaan een week in groep kamperen in een woonzorgcentrum en organiseren activitei-ten voor de bewoners. anneleen Lips is n van hen.

  Ik ben 19 jaar en neem al 4 jaar op rij deel aan een Jokakamp, zegt Anneleen Lips. We zijn telkens met een 10-tal jongeren. In de voor-middag brengen we individuele bezoekjes aan de bewoners. In de namiddag organiseren we groepsactiviteiten. Soms nemen wel 80 be-woners deel! En s avonds bereiden we met de jongeren de activiteit voor de volgende dag voor. Het is heel plezant.Toen ik 15 jaar was ben ik zelf naar wzc Leie-

  Vakantiekamp in het woonzorgcentrum

  Ik weet zeker dat veel jongeren dit plezant zouden vinden

  Anneleen Lips (centraal met grote hoed) samen met andere jongeren tijdens een Jokakamp in wzc Leiehome.

  home gestapt om vrijwilligerswerk te kun-nen doen. Ik wou iets betekenen en iets doen voor de samenleving. Ik weet zeker dat heel wat jongeren dit ook plezant zouden vinden. Joka organiseert trouwens ook jongerenkam-pen in voorzieningen voor mensen met een beperking, in de psychiatrie en in asielcen-tra. Vanaf 16 jaar kan je deelnemen. Je krijgt kost en inwoon, maar geen vergoeding. Zo-wel de bewoners als de personeelsleden zien ons graag komen. En voor ons is het super plezant en leerrijk bovendien. Je kunt nog wat opsteken van die bewoners, hoor. Het is altijd een week om nooit te vergeten, aldus nog Anneleen Lips.

  Te bezoeken op Dag van de Zorgwzc Leiehome in Drongen

  Win een i-pad Mini in 3 stappen

  1. Breng op zondag 16 maart 2014 een bezoek aan een zorg- of welzijnsorganisatie die deelneemt aan Dag van de Zorg.

  2. Maak er een selfie of een originele sfeerfoto van de opendeurdag of van een activiteit op Dag van de Zorg.

  3. post uw foto op www.facebook.com/dagvandezorg of mail uw foto naar geert@dagvandezorg.be. Uiterlijk tegen maandag 17 maart 2014 om 22.00 uur. Vergeet niet uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres te vermelden. Graag ook de plaats waar de foto is genomen.

  Fotograaf Peter De Schryver kiest uit de inzendingen de meest creatieve, aansprekende en verrassende fotos en duidt drie winnaars aan die elk een i-Pad Mini ontvangen.

  Elke deelnemer aan de wedstrijd mag maximum n foto insturen. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht. Over de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd. Het volledige wedstrijdreglement vindt u op www.dagvandezorg.be.

  3 iPad Minis te winnen

  Bezoek Dag v/d Zorg en win een i-Pad Mini

 • 06 Uitgave van vzw Dag v/d Zorg

  De geestelijke gezondheidszorg evolueert snel. Meer en meer wordt zorg op maat geboden, het liefst zo dicht mogelijk bij de patint thuis. al-leen als het echt moet, worden patinten in het ziekenhuis opgenomen. gespecialiseerde cen-tra als pC Caritas werken dan ook nauw samen met tal van partners en delen hun expertise in een netwerk van zorg rond de patint. Stafme-dewerker els Blomme vertelt er meer over.

  PC Caritas heeft heel wat samenwerkingsver-banden, beaamt zorg Els Blomme. Zo zijn we partner van het Pakt, een netwerk van zorgver-leners uit de regio Gent-Eeklo, dat de zorg in de samenleving wil verbeteren en toegankelij-ker maken. Meer en meer werken wij ook met mobiele teams die zorg bij de mensen thuis brengen. Ook dat gebeurt samen met andere zorgpartners.Een mooi project is bijvoorbeeld het ambu-lant revalidatiecentrum Mirabello dat op 1 no-vember jl. van start ging aan het Handelsdok in Gent. PC Caritas werkt hiervoor samen met verschillende Gentse ziekenhuizen en zorg-voorzieningen. Mensen kunnen er terecht voor begeleiding op verschillende levensdomeinen: psychische ondersteuning, maar ook hulp bij tewerkstelling en begeleiding van de vrije tijd. Wie er bijvoorbeeld niet in slaagt om zijn job te behouden door stress of door depressies, kan in Mirabello begeleiding krijgen. We proberen

  pC Caritas deelt expertise met zorgpartners

  Samenwerken in een netwerk van zorg rond de patint

  Onze doelgroepen zijn heel divers en dat zijn ook onze behandelingen en therapien. De hippotherapie met paarden in onze mange is allicht het meest in het oog springend, maar we bieden ook muziektherapie, danstherapie, relaxatie, creatieve therapie en ergotherapie.

  de weerbaarheid van de mensen te verhogen en kijken tegelijk of we de arbeidscontext wat kun-nen aanpassen.

  een plaats in de maatschappijOp Dag van de Zorg stellen wij het PC Caritas in Melle voor, vervolgt Els Blomme. In de Kaap kunnen bezoekers kennismaken met de kinder- en jeugdpsychiatrie. We tonen er on-der meer diverse therapien en de ziekenhuis-school. Mensen leren er ook hoe een dag in de Kaap verloopt.We geven ook uitleg bij specifieke doelgroe-pen en behandelingen: volwassenen met psy-chosen, angsten of een depressie; bejaarden met psychiatrische problemen; mensen met een niet-aangeboren hersenletsel; mensen met een verstandelijke beperking en een bijkomen-de psychiatrische problematiek... Onze doel-groepen zijn divers en dat zijn ook onze behan-delingen en therapien. De hippotherapie met paarden in onze mange is het meest in het oog springend, maar we bieden ook muziekthera-pie, danstherapie, relaxatie, creatieve therapie en ergotherapie.Op de Dag van de Zorg stellen we ook het ar-beidszorgcentrum De Keiberg, het activiteiten-centrum De Klik en de broodjeszaak JustiPani in Merelbeke voor. In die broodjeszaak werken (ex-)patinten en medewerkers van PC Caritas samen om ontbijt, kwaliteitsvolle snacks en

  broodjes te serveren. Op die manier bieden wij onze patinten ook een zinvolle tewerkstelling en een plaats in de maatschappij.

  Te bezoeken op Dag van de ZorgPC Caritas in Melle

 • 07

  een job in de zorg of in de welzijnssector? Ja, maar hoe begin je eraan? Zeker als je al jaren in een andere sector hebt gewerkt? De Service-punten Zorg van de VDaB helpen je op weg.

  Misschien heb jij ook wel al eens getwijfeld over werken als verzorgende of als kinderverzorg-

  SeRVICepuNT ZORg VaN De VDaB: JOuW STaRTpuNT?

  Een geschikte job voor elk talentster? Of wie weet zou je graag je administratief talent gebruiken om in een welzijnscentrum te werken? Of doe je niets liever dan je talenten in-zetten om maaltijden te bereiden voor jong en/of oud? Waarom zou je niet proberen hiervan je nieuwe job te maken? En het kan, want de zorg- en welzijnssector heeft de komende jaren veel

  nieuwe arbeidskrachten nodig. Voor zowat elk talent bestaat er wel een geschikte job in zorg en welzijn.

  Om mensen hierover nog beter te informeren, heeft de VDAB over heel Vlaanderen Service-punten Zorg geopend. Iedereen kan er terecht met vragen over vacatures, zorgberoepen, op-leidingen en loopbaanmogelijkheden.

  Om altijd de meest recente en juiste informatie te hebben, werkt de VDAB samen met VIVO, het Vlaams Instituut voor Vorming en Opleid-ing in de social profitsector. VIVO brengt alle informatie over werken in de zorg- en welzijns-sector bijeen. Zo beschikken de consulenten in de Servicepunten Zorg steeds over de meest actuele informatie.

  Welke informatie kan je allemaal krijgen in een Servicepunt Zorg?l algemene informatie over (werken in) de

  zorg- en welzijnssector;l informatie over de beroepen binnen de sec-

  tor;l de actuele vacatures;l het opleidingsaanbod;l hoe je een inleefmoment kan aanvragen

  (zie www.ikgaervoor.be).

  Je kan in de Servicepunten Zorg ook een screening vragen om te zien of je geschikt bent voor een opleiding in de social profit. Zo wordt het servicepunt jouw beginpunt. Zoveel uitda-gingen, zoveel informatie, zoveel kansen, alle-maal verzameld in n Servicepunt Zorg.

  Netwerk van informatieOnze maatschappij staat voor heel wat nieu-we uitdagingen, stelt Peter De Tollenaere, strategisch accountmanager Social Profit bij de VDAB. En van deze uitdagingen is het invullen van de vele vacatures in de zorg- en

  In de Servicepunten Zorg kan iedereen terecht met vragen over vacatures, zorgberoepen, opleidingen en loopbaanmogelijkheden.

  welzijnssector. Ook Vlaams zorgambassadeur Lon Holtzer herhaalt het keer op keer: de sec-tor heeft veel mensen nodig en zeker niet alleen verpleegkundigen. De vergrijzing is een uit-daging voor de hele maatschappij. Niet alleen ziekenhuizen zoeken medewerkers, de hele maatschappij heeft deze mensen nodig. Ook de gemeentebesturen willen dat hun bewoners de zorg krijgen die ze nodig hebben, net als de provincies. De VDAB werkt dan ook met al deze partners samen in een netwerk en verzamelt de kennis en info in de Servicepunten Zorg. On-dertussen zijn er al twintig servicepunten. Alle informatie over de Servicepunten Zorg in jouw buurt vind je op www.vdab.be/zorg.

  Te bezoeken op Dag van de ZorgMobiele Servicepunten Zorg aanwezig bij:l WZC OnzelieveVrouw -

  P. Van Neylenstraat 1, 2440 Geell Residentie De Linde

  Abeelstraat 77, 2800 Mechelenl SintFranciskusziekenhuis - Pastoor

  Paquaylaan 129, 3550 Heusden-Zolderl WZC Heilig Hart - Veldkantstraat 30,

  1850 Grimbergenl WZC Huize Nazareth -

  Goetsenhovenplein 22, 3300 Tienenl AZ Nikolaas

  Moerlandstraat 1, 9100 Sint-Niklaasl Katholieke hogeschool Vives Kortrijk -

  Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijkl vzw Man

  Schoolstraat 32, 3630 Maasmechelenl WZC Zonnestraal

  7 Septemberlaan 13, 3500 Hasselt

  Job in zorg en welzijn iets voor jou? Neem de proef op de som!

  Inleefmomenten laten jou proeven van de praktijk

  patrick Lefevere, CeO wielerploeg Omega pharma-Quick-Step

  Als ploegleider van een wielerteam word ik natuurlijk vaak geconfronteerd met de zorgsector. Maar ook ik lag dertien jaar geleden maandenlang in het ziekenhuis en mijn moeder zat jaren in een bejaar-dentehuis. Over beide ervaringen kan ik alleen maar positief zijn, er werd goed voor ons gezorgd. Ik heb dan ook veel respect voor de mensen die er werken, ook omdat ik weet dat de sector en de mensen vaak onder druk staan. Zo ging ik zelf eens op bezoek op de kinderkan-kerafdeling van het UZ Gent, dan besef je pas echt hoe zwaar er werken wel moet zijn. (fb)

  Eveline Van Steen: Het inleefmoment in AZ Nikolaas gaf me een goed beeld van de praktijk.

  Wie graag wil weten hoe het er in de praktijk aan toegaat in een ziekenhuis, een woonzorgcentrum of een andere voorziening, kan een inleefmoment aanvragen.

  Ook eveline Van Steen (30) volgde een inleefmoment voor ze definitief voor verpleegkunde koos. en ze heeft er nog geen moment spijt van gehad.

  Ik was aan de slag als grafisch vormgeefster, maar toen ik werkloos werd, dacht ik terug aan mijn andere droom van weleer om verpleeg-kundige te worden, vertelt Eveline Van Steen. Dat is natuurlijk een bocht van 180 graden. Niet evident dus. Ik wou iets meer weten voor ik aan een nieuwe opleiding begon.Gelukkig bracht de VDAB mij op het spoor van de inleefmomenten. Dankzij een inleefmoment kun je in een zorg- of een welzijnsvoorziening even proeven van de praktijk. Ik heb me op de site van Ik ga ervoor geregistreerd en even later mocht ik een dag meelopen met een ver-pleegkundige in AZ Nikolaas in Sint-Niklaas. Ik stond op de dienst orthopedie. Ik werd goed opgevangen en begeleid. Ik mocht alles zien en volgen, zonder uiteraard zelf iets te doen. Dat was fijn. Het gaf me een goed beeld van de praktijk. En wat meer is: mijn verwachtingen bleken te kloppen. Verpleegkunde is echt wel een job met veel variatie en verantwoordelijk-heid.Na die positieve ervaring in AZ Nikolaas kon ik met de steun van de VDAB de opleiding ver-pleegkunde aanvatten. Ik zit nu in het eerste jaar in het KAHO Sint-Lieven in Sint-Niklaas. Als verpleegkundige kun je veel kanten uit. Ik heb nog tijd om te kiezen, maar ik denk dat het ziekenhuisverpleging wordt. Ik zie het hele-maal zitten!, lacht Eveline Van Steen.

  Te bezoeken op Dag van de ZorgAZ Nikolaas in Sint-Niklaas

  Meer informatie op www.ikgaervoor.be en in de VDAB Werkwinkels.

 • Tandarts en verpleegkundige Agns Hanselaer: Ik ben blij dat ik uiteindelijk toch de stap naar de verpleegkunde gezet heb en dat ik bij het WitGele Kruis in een heel fijn en professioneel team terechtgekomen ben.

  08 Uitgave van vzw Dag v/d Zorg

  Steeds meer mensen kiezen voor een job in de zorg op latere leeftijd

  Tandarts wordt verpleegkundige bij Wit-Gele Kruis

  Een beetje hulp maakt een groot verschil.

  Laat ons uw boodschappen aan huis brengen. Uw postbode bezorgt al uw boodschappen zoals vers vlees, brood, vis en nog veel meer, op afspraak aan huis. Een nuttige en eenvoudige dienst!

  Bezoek ons op 16 maart tijdens de Dag van de Zorg. Hoe we die zorg uit uw handen nemen, tonen we u graag op zondag 16 maart 2014 in het innovatieve gebouw van De Wending aan de Albert van Dyckstraat te Turnhout. Kom kijken welke bruggen er gebouwd worden tussen bedrijven om uw zorg van morgen te garanderen en te verbeteren.

  Meer info? 02/253 63 73 turnhouttestbpost.be

  * Actie enkel voor nieuwe klanten, binnen de maand na de inschrijving: maximum 5 gratis afspraken kunnen nooit worden opgespaard.

  Nieuwe klant? Probeer 1 maand gratis*.

  02POS0379-00 ad 183x125.indd 1 14/02/14 18:22

  Veerle Maes, redactrice goed gevoel

  Ik mag dan de dochter zijn van een zieken-huislaborante, verder dan verpleegstertje spelen in mijn kinderjaren is mijn eigen roeping in de zorg nooit gegaan. Maar als gezondheidsjournaliste kom ik natuurlijk wel heel vaak met mensen uit de sector in contact. Het valt me dan dikwijls op met hoeveel passie en begeestering zij spreken over hun vak, hoe graag ze hun job wel doen. Ik denk en geloof oprecht dat dat voor men-sen die zorg nodig hebben het verschil kan maken. Uiteraard heb je nood aan aangepas-te medicatie als je ziek bent, aan een juiste therapie wanneer er lichamelijk of geestelijk wat schort. Maar als je in de handen terecht komt van mensen die met hart en ziel voor je zorgen, niet alleen omdat het hun job is, maar omdat ze zoveel van mensen houden, dan kan je daar alleen maar beter van wor-den, toch? (fb)

  Ooit vind je de job van je leven. Tot je op een dag beseft dat je eigenlijk altijd al een job in de zorg wou. Meer en meer mensen kiezen ook op latere leeftijd heel bewust voor zorg of ver-pleegkunde. Zo ook tandarts n verpleegkun-dige agns hanselaer.

  las dat je verpleegkunde kon studeren via vier jaar afstandsonderwijs, besloot ik het erop te wagen. Ik was toen 52 jaar. Vier jaar lang volg-de ik wekelijks een dag les. De stages diende ik zelf te plannen. Al mijn vrije tijd ging naar studie en stage, met dank ook voor het begrip van mijn lieve echtgenoot. Ik was heel gemo-tiveerd. Als optie koos ik de richting geriatrie, want vooral het zorgende aspect boeit me.Ik liep twee keer stage bij het Wit-Gele Kruis. Toen ik afstudeerde en er bij het Wit-Gele Kruis, afdeling Deinze, een vacature was, heb ik die kans met beide handen gegrepen. Ik ben nu anderhalf jaar aan de slag als verpleegkun-dige. Het bevalt me ontzettend goed. Ik doe avonddienst, wat heel gevarieerd is. Ik heb een aantal vaste, chronische patinten, maar ook veel wisselende patinten. Insuline toedienen, sondevoeding geven, een chemopomp afkop-pelen, noem maar op...

  Vroeger droomde ik ervan in een ziekenhuis te werken, maar als thuisverpleegkundige bij het Wit-Gele Kruis heb ik een grote vrijheid en zelfstandigheid. En als tandarts ben ik die zelfstandigheid natuurlijk al ruim 30 jaar ge-woon. Ik combineer vandaag trouwens twee halftijdse jobs: ik sta nog altijd in mijn tand-artsenpraktijk. Mijn kinderen zijn het huis uit en al draag ik nu ook af en toe zorg voor mijn bejaarde moeder van 92jaar en af en toe voor mijn twee kleinkinderen, toch valt het te com-bineren. Ik ben blij dat ik uiteindelijk toch de stap naar de verpleegkunde gezet heb en dat ik bij het Wit-Gele Kruis in een heel fijn en pro-fessioneel team terechtgekomen ben, besluit Agns Hanselaer.

  Te bezoeken op Dag van de ZorgWit-Gele Kruis in Herentals en Sint-Niklaas

  Wzc Triamant is een jong woonconcept in Velm, dat op aantrekkelijke wijze moderne technieken en alternatieve energiebronnen integreert. Met een bistro, een B&B, een buurtwinkel, een kapster en een zwembad wil wzc Triamant zich optimaal integreren in Velm. Begin maart werd een nieuwe afdeling geopend.

  In Triamant ligt het accent op meegroeiwo-nen. Het is een project voor jong en oud, maar met vooral oudere bewoners. Triamant wil een

  MeegROeIWONeN IN WZC TRIaMaNT

  Sterke integratie in de samenleving

  Toen ik 18 jaar was, wou ik het liefst verpleeg-kunde studeren, herinnert Agns Hanselaer zich. Maar mijn ouders vonden dat geen goed idee. Ze vreesden dat een job als verpleegkundi-ge moeilijk te combineren was met een gezins-leven. En in 1974 was dat misschien ook wel zo.

  Dus werd ik tandarts. Dat liet mij toe om een huispraktijk n een gezinsleven uit te bouwen. Ik heb altijd halftijds gewerkt.

  Maar mijn passie voor de verpleegkunde bleef nazinderen. Toen ik in 2008 in een advertentie

  soort van dorpsgemeenschap vormen, met veel aandacht voor contacten tussen generaties en de integratie in de samenleving. De bewoners staan centraal in de visie van Triamant, met veel respect voor de autonomie en de keuzevrijheid van elkeen.Later dit jaar opent ook een tweede nieuwe af-deling. wzc Triamant is dan ook op zoek naar heel wat nieuwe collegas.

  Te bezoeken op Dag van de Zorgwzc Triamant Haspengouw in Velm

 • Zolang er armoede bestaat, is er geen wel-zijn, zegt gedeputeerde Myriam Vanlerberg-he. De strijd tegen kansarmoede is dan ook het speerpunt in het vernieuwde welzijnsbeleid van de provincie West-Vlaanderen. als pro-vinciebestuur willen we een duidelijk signaal geven: in West-Vlaanderen wordt niemand uit-gesloten.

  Armoede gaat niet alleen over een gebrek aan centen en bedelaars op straat, zegt gedepu-teerde Myriam Vanlerberghe. Armoede heeft ook te maken met een gebrek aan informatie, sociale contacten, gezonde voeding. Kans-arme mensen leven vaak gesoleerd en vin-den moeilijk de weg naar de gezondheids- en welzijnszorg. Armoede is een onrecht dat we met alle beleidsdomeinen gezamenlijk moe-ten aanpakken. En zeker ook in overleg met de mensen over wie het gaat. Ik nodig begin dit jaar de armenorganisaties en ervaringsdes-kundigen uit om samen te kijken welke maat-regelen nuttig zijn. Hun inbreng en deskun-digheid is cruciaal. Daarnaast zal ik, samen met gouverneur Carl Decaluw, een West-Vlaams platform oprichten met bedrijven en andere stakeholders die duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemer-schap hoog in het vaandel dragen. De rol van de Provincie is die van cordinator: wij bren-

  gen alle partijen samen, brengen de noden in kaart en zoeken resultaatgerichte oplossin-gen.

  Het is belangrijk om niet te stigmatiseren. We denken bijvoorbeeld aan een project met de scholen rond gezond ontbijten. Daarbij zullen we ons niet alleen op de 15% kansarme kin-deren richten, maar op alle kinderen. Iedereen heeft overigens baat bij een gezond ontbijt en bovendien bevordert het samen ontbijten de sociale cohesie. Op armoede rust nog altijd een taboe. Dat moeten we proberen te doorbreken. Als provinciebestuur willen we een duidelijk signaal geven: in West-Vlaanderen wordt nie-mand uitgesloten.

  Informatie in mensentaalDe Provincie speelt ook een actieve rol in de oprichting van wijkgezondheidscentra. Deze centra brengen gezondheidszorg op een laagdrempelige manier bij de mensen, zegt Myriam Vanlerberghe. Elders in Vlaanderen hebben ze hun nut bewezen, onder meer in de strijd tegen kinderarmoede. Vier steden hebben interesse getoond: Oostende, Brugge, Kortrijk en Roeselare. Wij hebben die vier ste-den samengebracht om de knowhow te delen. Het heeft geen zin dat elk voor zich het warm water uitvindt. De Provincie zal de vier wijkge-

  zondheidscentra ook financieel een duwtje in de rug geven bij de opstart.

  De Provincie West-Vlaanderen neemt haar nieuwe rol als impulsgever aan nieuwe welzijns initiatieven gedreven op. Ook het on-derwijs wordt actief betrokken. In samenwer-king met de hogescholen willen we studenten uit sociale of pedagogische richtingen kennis laten maken met de realiteit van kansarmoede. Bijvoorbeeld door de studenten huiswerkbe-geleiding te laten doen bij kansarme kinderen thuis. Zo komen de jongeren in die gezinnen terecht en zien ze met eigen ogen hoe moeilijk het soms is. Dat soort ervaringen toont jonge mensen een realiteit die vaak verborgen blijft. Meteen wordt ook duidelijk waarom het bij-voorbeeld niet evident is om als leerkracht te verwachten dat elke leerling een iPad heeft.

  Een cruciale factor in de strijd tegen kansar-moede is correcte informatie. Ook daar wil gedeputeerde Vanlerberghe werk van maken. Het klinkt zo evident dat informatie voor ie-dereen toegankelijk en begrijpelijk moet zijn, maar de realiteit is anders. Waarom zijn zo veel brieven en websites zo onleesbaar? Ik wil daar werk van maken, te beginnen met de dienst Welzijn: alles wat we op papier zetten, moet in gewone mensentaal voor iedereen van 12 tot

  99 jaar te begrijpen zijn. Als mensen je niet be-grijpen, dan haken ze af, zijn ze niet meer mee en geraken ze gesoleerd. Daarom vind ik de Dag van de Zorg zo waardevol. Deze dag biedt aan alle mensen de kans om op een laagdrem-pelige en ongedwongen manier van nabij ken-nis te maken met het ruime aanbod aan zorg en welzijn in onze provincie. Een unieke kans!Gedeputeerde Myriam Vanlerberghe bezocht zelf vooraf alvast vier deelnemers aan Dag van de Zorg om hen succes te wensen met de open-deurdag. In zorgvakantiecentrum De Zeelinde in De Haan maakte ze een praatje met een aan-tal gebruikers van het zorghotel. De gedepu-teerde bracht ook een bezoek aan drie minder voor de hand liggende organisaties als we het over zorg en welzijn hebben: het opvangcen-trum voor asielzoekers van het Rode Kruis in Wingene, het revalidatiecentrum BZIO in Oos-tende en het Kringloopcentrum in Beernem. Ook deze organisaties hebben hun plaats in het welzijnslandschap en zijn op 16 maart, net zoals de andere deelnemers, een bezoek meer dan waard.

  Te bezoeken op Dag van de ZorgDe Zeelinde in De Haan, het opvangcentrum voor asielzoekers van het Rode Kruis in Win-gene, BZIO in Oostende en het Kringloopcen-trum in Beernem

  INtervIew met gedeputeerde myrIam vaNLerberghe vaN de prOvINCIe west-vLaaNdereN

  Strijd tegen armoede krijgt prioriteit

  Gedeputeerde Myriam Vanlerberghe bezocht vooraf al enkele deelnemers aan Dag van de Zorg om hen succes te wensen met de opendeurdag. Zo ging ze ook langs bij zorgvakantiecentrum De Zeelinde in De Haan.

  krINgwINkeL t rad geeft wOrkshOps

  Zinvol werk en waar voor je geld

  Kringwinkel t rad in Beernem heeft naast de winkel ook De Workshop en een doehetzelfafdeling.

  Wij stellen mensen tewerk die in het regu-liere circuit moeilijk aan de slag kunnen. De grootste groep zijn medewerkers binnen de sociale werkplaats; zij zijn 5 jaar inactief en laaggeschoold. Daarnaast werken er men-sen binnen de arbeidszorg. Zij krijgen een onkostenvergoeding bovenop hun mutuali-teits- of RVA-uitkering. Via het OCMW krij-gen wij ook medewerkers onder het zoge-naamde artikel 60, die voor een bepaalde tijd bij ons tewerkgesteld worden. In totaal werken in onze kringwinkels 220 mensen.

  Op Dag van de Zorg is de Kringwinkel in Beernem open en wordt er gewerkt in de Workshop. In de cafetaria kan je ook onze zelfgemaakte confituur kopen. Voor de kinde-ren voorzien we leuke activiteiten. De Kring-winkel in Beernem ligt een beetje afgelegen, maar het is echt wel de moeite waard om even langs te komen, zegt Stefanie De Laere.

  Te bezoeken op Dag van de ZorgKringwinkel t rad in Beernem

  Kwetsbare mensen die om een of andere reden buiten het gewone arbeidscircuit vallen, kun-nen terecht in sociale werkplaatsen en arbeids-zorgorganisaties. Zo ook in Kringwinkel t rad in Beernem. uitzonderlijk open op zondag 16 maart!

  Kringwinkel t rad heeft vijf winkels: in Brug-ge, Beernem, Zedelgem, Blankenberge en Knokke-Heist, vertelt Stefanie De Laere. In Beernem hebben we daarnaast ook De Work-shop en een doe-het-zelfafdeling.

  In De Workshop geven we oude meubels een nieuwe look door ze te schuren, te schilderen en te patineren. Ook oude lusters en stoffen krijgen bij ons een opknapbeurt. Deze goederen worden achteraf ook te koop aangeboden in de kring-winkel. We organiseren ook workshops voor het brede publiek: creatief met meubilair, het bewerken van lusters, het patineren van meu-bels enzovoort. De workshops vinden plaats in groepjes van 10 mensen, zodat de technieken goed aangeleerd kunnen worden.

  09

 • De zorg gebeurt altijd in overleg met de behandelende arts. Wij hechten veel

  belang aan een goede relatie met de artsen in de buurt.

  10 Uitgave van vzw Dag v/d Zorg

  In Roeselare zijn sinds anderhalf jaar de ser-viceflats van De Regenboog open. Korte tijd later opende ernaast ook het gezondheidscen-trum zijn deuren. een multidisciplinair team staat er paraat voor bewoners van de service-flats n voor andere inwoners van Roeselare. an Van hemeldonck, woonassistente van de Regenboog, leidt ons rond.

  Het Gezondheidscentrum komt tegemoet aan een rele nood, vertelt An Van He-meldonck. Door verschillende disciplines samen te brengen, kunnen wij een mooie ser-vice bieden op het gebied van o.m. thuisver-pleegkunde, verzorging, medische pedicure, kinesitherapie en logopedie. Op termijn wil-len we ons team ook versterken met een arts. Wij werken voor de residenten van De Regen-

  boog uiteraard, maar evenzeer voor mensen uit de buurt. Wij zijn immers gelegen in het hartje van Roeselare. Vlakbij zijn er veel ap-partementen en is er ook een school. Mensen kunnen bij ons terecht voor wondverzorging, een inspuiting enzovoort. Zij kunnen bij ons ter plaatse komen, maar we bieden ook thuis-verpleging aan.

  Het Gezondheidscentrum omvat ook een fy-sisch revalidatiecentrum met de focus op ki-nesitherapeutische hulpverlening. Geregeld vinden er bewegingssessies plaats. Mensen kunnen bij ons terecht voor een uithoudings-proef of een spierkrachttest. Wij bieden ook coaching bij diabetes type II en obesitas, zegt kinesitherapeut Peter Bruynooghe.De zorg gebeurt altijd in overleg met de be-

  gezONdheIdsCeNtrum rOeseLare

  Verschillende deskundigen onder n dak

  Ook familieleden of mantelzorgers kunnen in Middelpunt even ontsnappen aan de dagelijkse sleur en volop genieten.

  BZIO-Imbo in Oostende richt zich als revali-datieziekenhuis op patinten met recente aan-doeningen van het zenuwstelsel of het osteoar-ticulair (beweging van beenderen en spieren) stelsel. Het revalidatieziekenhuis telt 125 bed-den, maar de behandelingen kunnen ook am-bulant plaatsgrijpen.

  Als enige centrum in ons land geeft het BZIO hydrotherapie als onderdeel van een revalida-tieprogramma in een therapeutisch bad met verwarmd zeewater (32). Door de opwaartse stuwkracht wordt het lichaamsgewicht gro-tendeels gedragen door het water en worden de bewegingen vergemakkelijkt. De tempera-tuur van het zeewater werkt ontspannend op de spieren wat een voordeel is bij de mobilisatie.Voor iedere patint wordt een patint specifiek zorgpad uitgetekend. Binnen dit pad worden duidelijke en realistische doelen vooropgesteld.

  Patinten worden behandeld door gespeciali-seerde teams, bestaande uit revalidatieartsen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, verpleeg-kundigen, psychologen en sociaal assistenten. Er wordt nauw samengewerkt met externe verstrekkers. Doelstelling is een zo goed mo-gelijke rentegratie in functie van individuele verwachtingen. Het patintspecifieke zorgpad wordt op basis hiervan opgemaakt.

  Te bezoeken op Dag van de ZorgBZIO-Imbo in Oostende

  Revalidatieziekenhuis BZIO-Imbo in Oostende

  Uniek therapeutisch bad met zeewater

  Woonzorgcentrum Sint-Vincentius te Avelgem biedt momenteel plaats aan 98 bewoners. Na de bouwwerkzaamheden zal er plaats zijn voor 108 bewoners, waarvan 8 plaatsen voor kortverblijf. Het vernieuwde woonzorgcentrum zal 98 eenpersoonskamers en 5 tweeper-soonskamers tellen. Bovendien is er ook een gloednieuw dagverzorgingscentrum voor een 20-tal bezoekers per dag. Dagverzorging is be-stemd voor ouderen die nog zelfstandig wonen, maar overdag wat gezelschap, hulp of ondersteuning zoeken. Het dag-verzorgingscentrum wordt opgesplitst in twee leefgroepen die elk hun speci-fieke begeleiding hebben: een leefgroep voor fysiek en sociaal zorgbehoevende bezoekers en een leefgroep voor men-taal zorgbehoevende personen.

  Op de Dag van de Zorg kan het publiek de eerste nieuwbouwfase bezoeken: de gloednieuwe keuken, het nieuwe dag-verzorgingscentrum en 36 nieuwe een-persoonskamers.

  Te bezoeken op Dag van de ZorgWoonzorgcentrum Sint-Vincentius in Avelgem

  Wzc Sint-Vincentius Avelgem breidt uit

  Middelpunt is een vakantieverblijf in Middel-kerke dat perfect toegankelijk is voor mensen met een zorgvraag. een ideaal vakantieadres voor een zorgeloze vakantie met zorg.

  Middelpunt is een heel bijzonder vakan-tieverblijf in Middelkerke, waar de mens

  VaKaNTIeCeNTRuM MIDDeLpuNT

  Zorgeloze vakantie met zorgmet een zorgvraag centraal staat. Zo krijgen personen met een beperking en/of een zorg-vraag de kans om op een volwaardige en zor-geloze manier vakantie aan onze kust te be-leven. Ook de familieleden of mantelzorgers kunnen in Middelpunt even ontsnappen aan de dagelijkse sleur en volop genieten, zegt

  Sofie Goeminne, cordinator Zorg en Com-municatie.

  In zijn accommodatie en karakter is Middel-punt gericht op mensen met een zorgvraag, maar voor de rest is het een vakantieverblijf als een ander. Iedereen kan hier terecht. Er is geen sprake van stigmatisering. Middelpunt kan door particulieren geboekt worden zoals elk ander vakantieverblijf. We zijn er voor jong en oud, mensen met een zorgvraag en hun fami-lieleden, vrienden of kennissen... We hebben ook gezinskamers.

  Middelpunt is naast een vakantieverblijf ook een toeristisch tewerkstellingsproject voor personen met een arbeidsbeperking vanuit de beschutte werkplaats Mariasteen vzw. Zij hel-pen bij het onderhoud van de kamers, in het onthaal, de keuken en de zaal. Voor de ver-pleegkundige verzorging werkt Middelpunt sa-men met het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen. Wie ons op de Dag van de Zorg een bezoekje brengt, maakt kans op een gratis overnachting met ontbijt voor 2 personen, aldus nog Sofie Goeminne.

  Te bezoeken op Dag van de ZorgMiddelpunt in Middelkerke

  handelende arts, weet Stefaan Godderis van Thuisverpleging Roeselare. Wij hechten veel belang aan een goede relatie met de artsen in de buurt. Met ons centrum willen we ook hel-pen om de overbevraagde spoeddiensten wat te ontlasten.

  Op de Dag van de Zorg geven we een lezing over het belang van goede voeding, kunnen mensen terecht voor een BMI-meting en wer-ken we rond valpreventie en diabetes. Uiteraard kunnen de mensen ook onze infrastructuur be-zoeken en informatie vragen. Wij zorgen voor een boeiend en interactief parcours!, aldus nog An Van Hemeldonck.

  Te bezoeken op Dag van de ZorgGezondheidscentrum in Roeselare

 • ProgrammaProvincie

  West-Vlaanderenvan 10u tot 17u (tenzij anders vermeld)

  tijdens dag van de zorg zet het brugse sociaal huis haar deuren open voor het publiek.

  door middel van een rondleiding doorheen het gebouw kun je een kijkje nemen achter de schermen. je maakt er kennis met onze informatieloketten zoals het energieloket, het seniorenloket, het woonloket, het loket kinderopvang en het loket voor personen met een beperking.

  Sociaal Huis BruggeOPENDEURDAG

  sociaal huishoogstraat 9, 8000 bruggetel. 050 32 77 70info@sociaalhuis-brugge.bewww.sociaalhuis-brugge.be

  het rode kruisopvangcentrum van brugge vangt 60 asielzoekers op. mensen die hun land ontvlucht zijn vinden er een tijdelijke thuis. het rode kruis biedt hen de nodige zorgen in afwachting van de afloop van hun asielprocedure. wil je weten hoe we hulp organiseren voor mensen uit tientallen verschillende landen en culturen? werp een blik achter onze schermen!

  Rode Kruisopvangcentrum BruggeOntdek de opvang van asielzoekers

  Opvangcentrum bruggevlamingstraat 55 8000 brugge integratie.ocbrugge@rodekruis.be www.rodekruis.be

  In het voormalig klooster te hertsberge vind je naast onze thuisverplegingsdiensten, ook onze Curashop terug waar u divers materiaal kan ontlenen of aankopen.kobalt zorgt er, via inschakeling van diverse diensten voor dat u zolang mogelijk thuis kan blijven wonen. Indien dit niet meer mogelijk is, kunt u gebruik maken van onze assistentie woningen.

  Te bezoeken van 14u tot 17u.

  vzw Cura ThuisverplegingMeer dan thuisverpleging alleen:

  wingensestraat 10a8020 hertsbergehvp.cura@olv7w.orgwww.curavzw.be

  voor de eerste keer gooien we onze deuren wijd open voor het brede publiek.

  ervaar hoe 75 jaar ervaring en traditie stevige pijlers zijn om innovatief aan de slag te gaan met kinderen en volwassenen met een beperking.

  middenin de groene rand rond brugge kan u genieten van een goed gestoffeerd aanbod met aantrekkelijke presentaties en boeiende rondleidingen.

  Dienstencentrum Ter DreveVolop in beweging!

  koning albert I-laan 1888200 bruggeinfo@terdreve.bewww.terdreve.be

  design (y)our future! ga jij er ook voor?tijdens de open campusdagen bieden we je een inkijk in onze verschillende opleidingen gezondheidszorg. er wordt je informatie aangeboden over de mogelijk-heden van de verschillende opleidingen, maar daarnaast kan je ook actief participeren in verschillende oefensessies. bezoek ons op zondag 16 maart 2014 van 14u tot 17u in katholieke hogeschool vIves.

  Katholieke Hogeschool VIVESOpen campusdagen Brugge

  Campus bruggeXaverianenstraat 108200 brugge sint michielsgez.brugge@vives.bewww.vives.be

  we leiden je rond in ons nieuwe vlot, dat volledig aangepast is aan onze kinderen met een beperking en in dagcentrum het baken. maak kennis met het aanbod van het hoorcentrum, de klinker en het boothuis. gezelligheid troef met een bar, kinderanimatie en springkasteel. Nieuwsgierige buur, familielid, vrijwilliger, zorgpartner,... iedereen welkom van 10 tot 17h.

  vzw Centrum van de Oostkust... gooit zijn deuren open!

  heistlaan 1238301 heistwww.cvdo.be

  de hogeschool west-vlaanderen neemt met verschillende opleidingen deel aan de dag van de zorg. In het bloso-centrum julien saelens vind je verschillende initiatieven in de zorgsector die howest realiseerde, zoals het kennispunt mantelzorg, re-pest, de sport- en beweeghal van de toekomst, het woonzorgcentrum van de toekomst en ehealth.

  De Hogeschool West-VlaanderenInnovatieve projecten en gebouwen

  howestbloso-centrum bruggeNijverheidsstraat 112 8310 bruggewww.howest.be

  In het revalidatieziekenhuis en -centrum behandelen wij o.a. mensen na een amputatie of beroerte, met verlamming van de onderste ledematen of alle vier de ledematen na een ruggenmergletsel. tijdens deze dag kan je kennis maken met onze zorg-paden, de ervaringsdeskundigheid van onze mede-werkers en onze geavanceerde revalidatieapparatuur. kom en ontdek waarom wij uniek zijn.

  BZIO - ImboComplexe en intensieve revalidatie

  zeedijk 286-2888400 Oostendeinfo@bzio.bewww.bzio.be

  In Oostende werd begin 2013 een nieuwe zorg-domoticaruimte geopend. je ziet er de mogelijkheden van zorgdomotica praktisch gedemonstreerd. verschillende soorten technologien zitten erin verwerkt zoals oproepsysteem, opsta-alarmering, ik ga slapen functie, plasroute verlichting 's nachts, toegangscontrole (voor ev. hulpverlener/mantelzorger) enz. welkom!

  Hogeschool VIVESBezoek onze nieuwe Zorgdomoticaruimte!

  Campus Oostendezeedijk 1018400 Oostendejoke.dessin@vives.bewww.vives.be

  tijdens de dag van de zorg stellen wij onze thuiszorgdiensten aan u voor.u bent welkom in het wzC Lacourt om kennis te maken met onze dienstverlening en onze nabij gelegen demowoning "gezond(t)huis".In deze woning maakt u kennis met volgende thema's: gezond wonen, valpreventie, energiezuinig wonen, brandpreventie en thuiszorgmogelijkheden.

  Sociaal Huis OostendeThuiszorgdienst in de kijker

  start in wzC Lacourtrode kruisstraat 10 8400 Oostende059 59 19 20

  zeelinde is een unieke verblijfplaats op slechts honderd meter van de zeedijk. zorgbehoevende personen kunnen er terecht voor een tijdelijk verblijf met zorg. Ook als vakantiecentrum en uitvalsbasis voor een daguitstap is zeelinde uitermate geschikt. de unieke ligging, de permanente aanwezigheid van het zorgteam en een leuke sfeer: zeelinde!

  Zorgvakantiecentrum ZeelindeOntdek Zeelinde in De Haan!

  koninklijke baan 348420 de haanzeelinde@lindeboom.bewww.zeelinde.be

 • * maak kennis met onze gloednieuwe aangepaste accommodatie

  * Ontmoet onze zorgpartner wit-gele kruis west-vlaanderen

  * In een gezellige sfeer met een hapje en een drankje.

  wij kijken uit naar jouw bezoek!

  Vakantieverblijf MiddelpuntVakantie met de puntjes op zorg

  westendelaan 378430 middelkerkeinfo@middelpunt.comwww.middelpunt.com

  voor jou zetten we onze deuren open van 13u tot 17u. je kan kennismaken met ons aanbod aan voordelen en diensten voor alle leeftijden. meet gratis je bloeddruk en suikerwaarden, test je ogen en gehoor, geniet van de proevertjes. Ook voor je kinderen hebben we heel wat animatie: ballonplooien, gekke kapsters, grime,...de eerste 100 bezoekers krijgen leuke gadgets!

  Bond Moyson West-VlaanderenJij bent meer dan welkom!

  koninklijke baan 908420 wenduineinfo@de-branding.bewww.de-branding.be

  een unieke samenwerking tussen de Leielandscholen en vIves campus kortrijk. In workshops en inleef-momenten nemen we jou op sleeptouw in de fascinerende wereld van de zorgopleidingen van het secundair, hoger beroepsonderwijs, bachelor- en masteropleidingen. bezoek ons van 10 tot 17 u in gebouw verpleeg- en vroedkunde (vIves, doorniksesteenweg 145, 8500 kortrijk).

  Katholieke Hogeschool VIVESTogether we care! Zorgopleidingen in Kortrijk

  hogeschool vIvescampus kortrijkdoorniksesteenweg 1458500 kortrijk

  een unieke samenwerking tussen de Leielandscholen en vIves campus kortrijk. In workshops en inleef-momenten nemen we jou op sleeptouw in de fascinerende wereld van de zorgopleidingen van het secundair, hoger beroepsonderwijs, bachelor- en masteropleidingen. bezoek ons van 10 tot 17 u in gebouw verpleeg- en vroedkunde (vIves, doorniksesteenweg 145, 8500 kortrijk).

  LeielandscholenTogether we care! Zorgopleidingen in Kortrijk

  Leielandscholencampus kortrijkdoorniksesteenweg 1458500 kortrijk

  Op zoek naar een nieuwe uitdaging? wil je werken met je hoofd, je handen en je hart? dan is een job in de zorg iets voor jou.kom het tijdens de dag van de zorg ontdekken in het mobiel vdab-servicepunt zorg. je kunt er terecht voor: - informatie over opleidingen in de zorg- vacatures- informatie over de sector.

  meer informatie vind je op www.vdab.be/zorg.

  VDAB-servicepunt ZorgWerken in de Zorg. Ook iets voor jou?

  VDAB-servicepunt Zorg op Dag van de Zorg: katholieke hogeschool vives kortrijkdoorniksesteenweg 1458500 kortrijk

  In dagcentrum de galerie werken volwassenen met een verstandelijke beperking. je ziet de voedings-ateliers aan het werk en je kan proeven van al het lekkers dat ze daar maken: gebak, chocolade, confituur, advocaat,...In het kunst- en sjabloneeratelier laten onze mensen zich van hun creatieve kant zien.Ook de cafetaria en de winkel in het centrum zijn open.

  vzw den achtkanterDagcentrum de Galerie

  de galeriebeeklaan 79a8500 kortrijkwww.achtkanter.be

  In de winkel het andere geschenk vind je alle producten die gemaakt zijn in de ateliers van den achtkanter vzw door volwassenen met verstandelijke beperkingen.

  In de hond in t kegelspel kan je even op adem komen bij een drankje en een hapje en vind je meer dan 30 traditionele volksspelen in een modern jasje. Onze uitbaters geven met plezier tekst en uitleg.

  vzw den achtkanterWinkel en volksspelencafetaria

  de hond in t kegelspel/ het andere geschenkplein 33-34, 8500 kortrijkwww.dehondintkegelspel.bewww.hetanderegeschenk.be

  maak kennis met onze doelgroep en onze dienstverlening vandaag en in de toekomst!Onze medewerkers nemen u graag mee voor een unieke blik achter de schermen.

  Ook kinderen zijn hartelijk welkom. we voorzien een aangepaste rondleiding en heel wat speelplezier.

  we hopen u te mogen verwelkomen

  De KindervriendBuitengewone zorg...

  rollegemkerkstraat 518510 rollegemmpi@kindervriend.bewww.kindervriend.be

  Op de dag van de zorg zal de afgewerkte nieuwbouw-fase bezocht kunnen worden. er zullen 36 nieuwe npersoonskamers te bezichtigen zijn, een gloednieuw dagverzorgingscentrum voor een 20-tal bezoekers en een nieuwe keuken. Na de bouwwerk-zaamheden zal er plaats zijn voor 108 bewoners: 98 npersoonskamers en 5 tweepersoonskamers waaronder 8 kamers voor kortverblijf.

  Woonzorgcentrum Sint-VincentiusWoonzorgcentrum Sint-Vincentius bouwt!

  bevrijdingslaan 188580 avelgeminfo@vincentiusavelgem.bewww.vincentiusavelgem.be

  OCMW KoekelareServiceflats Huyze Magnificat

  Ichtegemstraat 188680 koekelare051/58.10.01www.ocmwkoekelare.be

  wij stellen graag onze deuren open op zondag 16 maart 2014 van 14u tot 17u.

  kom samen met familie en vrienden een kijkje nemen en ontdek onze 15 serviceflats!

  wij verwelkomen jullie graag met koffie en een lekkere pannenkoek. wij informeren u over de voorwaarden, service en dienstverlening.

  een opleiding verpleegkunde is een opleiding in beweging, is uitdagend, en biedt uitzicht op een even innoverend als uitdagend werkterrein. het programma van de dag van de zorg 2014 (campus tielt) richt zich tot iedereen met een gezonde nieuwsgierigheid naar verpleegkunde en onderwijs, en de boeiende kruisbestuiving tussen deze 2 werelden.

  HBO Verpleegkunde AleydisVerpleegkunde: wat een uitdaging!

  grote hulststraat 558700 tieltinfo@aleydis.bewww.aleydis.be

  OCmw wielsbeke stelt op de dag van de zorg zijn volledige aanbod op het gebied van wonen, service en zorg voor. In primeur laten we jullie kennis maken met ons nieuwbouwproject.

  bezoek ons op zondag 16 maart 2014 van 14u tot 17u!

  WZC Ter Lembeek - Sociaal huisZorg voor jong en oud

  hernieuwenstraat 158710 wielsbekewww.wielsbeke.be

 • mensen in arbeidszorg bewerken oude meubeltjes, lusters, kussens, ... tot pareltjes voor je interieur in het atelier van de workshop.

  aanbod:- informatie rond het werkatelier- demonstratie verschillende verftechnieken- cafetaria met verse pannenkoeken- kinderanimatie

  Kringwinkel 't rad & De WorkshopWie kringt die wint!

  fortstraat 9 a8730 beernemdekringwinkeltrad.be050 34 94 00

  het rode kruisopvangcentrum van wingene vangt 100 asielzoekers op. mensen die hun land ontvlucht zijn, vinden er een tijdelijke thuis. het rode kruis biedt hen de nodige zorgen in afwachting van de afloop van hun asielprocedure. wil je weten hoe we hulp organi-seren voor mensen uit tientallen verschillende landen en culturen? werp een blik achter onze schermen!

  Rode Kruisopvangcentrum WingeneHoe werkt de opvang van asielzoekers?

  Opvangcentrum wingeneboskapeldreef 68750 wingeneintegratie.ocwingene@rodekruis.bewww.rodekruis.be

  Sint-Vincentius vzwBezoek ons op de Dag van de Zorg

  bonestraat 178760 meulebeketel 051 48 81 72www.gvo.be

  Ook onze organisatie neemt graag deel aan de dag van de zorg op zondag 16 maart.

  je bent welkom tussen 10 en 17 u om van dichtbij kennis te maken met onze thuiszorgondersteunende diensten:- (re)activatie,- Infopunt dementie,- dagverzorgingscentrum "dima",- centrum voor kortverblijf "brevis".

  VIVES campus RoeselareTest je gezondheid!

  wilgenstraat 328800 roeselarewww.vives.be

  Op de dag van zorg kun je in vIves campus roeselare terecht om de gezondheid van jou en je gezin te testen!

  via allerlei testen krijg je een beeld van je fysieke paraatheid:- valt jouw bloeddruk binnen de gezonde norm?- test je reactiesnelheid- hoe ga jij om met een gezichtsbeperking?- Is je bmI wel ok?- ...

  vanuit verschillende medische disciplines werken wij er onderling samen, elk in zijn vakgebied en met ruimte voor overleg om uw gezondheidstoestand zo snel en zo goed mogelijk te verbeteren of op peil te houden. u kan er terecht voor uw verpleegkundige zorg, kinesitherapie, seniorfitness en seniorgym, pedicure, ditisten consult, logopedie, ...

  Gezondheidscentrum RoeselareVoor alle Roeselarenaars!

  sint-michielsstraat 328800 roeselarewww.gcro.be051 35 71 30

  vzw huize tordale en de gemeente Lichtervelde realiseren in Lichtervelde de site vancoillie: een industrieel-archeologische site met restanten van een olieslagerij, maalderij en houtzagerij.

  Op deze opmerkelijke plaats zullen vanaf maart meer dan 30 mensen met een verstandelijke beperking wonen en werken. zij verwelkomen u graag op zondag 16 maart.

  vzw Huize TordaleWonen in een beschermd landschap?

  statiestraat 1818810 Lichterveldewww.tordale.beinfo@tordale.be

  het rode kruisopvangcentrum van menen vangt 78 asielzoekers op. mensen die hun land ontvlucht zijn, vinden er een tijdelijke thuis. het rode kruis biedt hen de nodige zorgen in afwachting van de afloop van hun asielprocedure. wil je weten hoe we hulp organiseren voor mensen uit tientallen verschillende landen en culturen? werp een blik achter onze schermen!

  Rode Kruisopvangcentrum MenenHoe werkt de opvang van asielzoekers?

  Opvangcentrum menenstationsstraat 158930 menenintegratie.ocmenen@rodekruis.bewww.rodekruis.be

  de sint-jorisschool te menen stelt graag de nieuwe lokalen van de afdeling verzOrgINg aan u voor. Naast een vrij of geleid bezoek aan de nieuwe lokalen, zijn er activiteiten voor de jongsten en draaien we voor de ouderen onder ons de klok terug in de tijd. de leerlingen en de leerkrachten van de afdeling verzOrgINg zullen u in elk geval warm onthalen.

  Sint-JorisschoolAfdeling VERZORGING in het nieuw...

  fabiolalaan 2 8930 meneninfo@sint-jorisschool.bewww.sint-jorisschool.be

  het minnehuis is een artistiek en creatief dagcentrum voor volwassenen met een verstandelijke beperking. de clinten krijgen verschillende technieken aange-leerd (keramiek, toneel, grafiek, textiel, schilderen,...).deze worden zich dan eigen gemaakt op een individuele manier.

  kom genieten van een tentoonstelling en de creatieve sfeer van het minnehuis!

  Dagcentrum Het MinnehuisCreatief en artistiek

  kruisekestraat 92a8940 wervikminnehuis@diogenesvzw.bewww.diogenesvzw.be

  Op de dag van de zorg nodigt de zilvertorens in poperinge u uit om kennis te maken met de voordelen van een erkende assistentiewoning.

  u krijgt er ook uitleg over de noodservice en de zorg en diensten op maat door Cm-zorgmakelaar. stel ons al uw vragen en neem een kijkje in een modelappartement.

  meer info vindt u op www.zilvertorens.be.

  De Zilvertorens NVBinnenkijken bij De Zilvertorens

  Nijverheidsstraat 2-68970 poperingeinfo@zilvertorens.bewww.zilvertorens.be

  WZC Clarenhof

 • 14 Uitgave van vzw Dag v/d Zorg

  De Bond Moyson West-Vlaanderen zet sterk in op klantvriendelijkheid. elke clint krijgt voortaan n aanspreekpersoon. Bij deze per-soonlijke zorgcoach kan je terecht voor al je vragen of behoeften aan zorg en ondersteu-ning. ga kennismaken met Bond Moyson West-Vlaanderen in Zeecentrum De Branding in Wenduine.

  Met de Bond Moyson West-Vlaanderen bie-den wij een full-service zorgverlening aan, zegt stafmedewerker zorg Els Van de Bourry. In gelijk welke fase van het leven kunnen de mensen op ons rekenen. Van min negen maand tot na het overlijden staan wij onze

  clinten bij. Het grote voordeel is dat je bij ons alles onder n dak vindt. Elke clint heeft n aanspreekpunt, zijn persoonlijke zorgcordinator, zodat hij niet telkens op-nieuw zijn verhaal hoeft te doen. Het nieuwe centrale telefoonnummer voor West-Vlaande-ren hiervoor is 056 230 230. Intern zijn onze diensten zo op elkaar afgestemd, dat we altijd de meest passende zorg kunnen bieden. De zorgcordinator denkt met de clint mee en cordineert de zorg en de ondersteuning: is er een bed nodig, een poetsdienst, zorg aan huis...? De zorgcordinator blijft de clint ook opvolgen. Zo kunnen wij zorg op maat waarmaken.

  ZeecentrumSinds begin dit jaar staat Bond Moyson West-Vlaanderen ook in voor de uitbating van Zee-centrum De Branding in Wenduine, vertelt Els Van de Bourry. Mensen kunnen hier terecht om uiteenlopende redenen. Wie na een ziekenhuis-opname nog niet voldoende hersteld is om naar huis terug te keren, kan hier bijvoorbeeld enkele weken voor een herstelverblijf terecht. Mensen die thuis wonen en afhankelijk zijn van man-telzorg, zijn altijd welkom in ons kortverblijf, zodat de mantelzorgers even op adem kunnen komen en zelf ook vakantie kunnen nemen. Daarnaast heeft De Branding een eigen woon-zorgcentrum en serviceflats. In de serviceflats

  wonen de mensen zelfstandig, maar kunnen zij als ze dat wensen altijd een beroep doen op onze dienstverlening en hotelservice. De maaltijden, bijvoorbeeld, kunnen ze ofwel zelf bereiden of-wel via De Branding of via onze thuiszorgdienst bestellen. Keuze te over. Op Dag van de Zorg stellen wij onze dienstverlening graag voor in Zeecentrum De Branding. Bij die gelegenheid maken we trouwens de nieuwe naam voor het zeecentrum bekend. Iedereen is welkom van 13 tot 17 uur, aldus nog Els Van de Bourry.

  Te bezoeken op Dag van de ZorgZeecentrum De Branding van Bond Moyson West-Vlaanderen in Wenduine

  BOND MOySON WeST-VLaaNDeReN IN

  ZeeCeNTRuM De BRaNDINg

  En zorgcoach

  voor al jouw noden en

  behoeftenZeecentrum De Branding krijgt op 17 maart een nieuwe naam. Wil je de primeur? Ga dan op bezoek op zondag 16 maart, Dag van de Zorg.

  OCMWs bieden gevarieerd programma

  Een blik achter de schermenOok tal van OCMWs nemen deel aan Dag van de Zorg in West-Vlaanderen, onder meer in Brugge, Oostende, Koekelare en Wiels-beke.

  BruggeTijdens Dag van de Zorg zet het Brugse Sociaal Huis zijn deuren open voor het publiek. Met een rondleiding doorheen het gebouw kun je een kijkje nemen achter de schermen. Je maakt er kennis met de informatieloketten zoals het energieloket, het seniorenloket, het woonlo-ket, het loket kinderopvang en het loket voor personen met een beperking. In de cafetaria van het Sociaal Huis kunt u nadien nog genie-ten van een gratis drankje.

  den, echtparen of samenwonende senioren vanaf de leeftijd van 65 jaar. De flats bevinden zich op wandelafstand van de dorpskern van Koekelare en zijn rustig gelegen. Huyze Mag-nificat biedt modern wooncomfort. Er is een noodoproepsysteem aanwezig, rechtstreeks verbonden met het WZC Meunyckenhof, waar bewoners 24/24 en 7/7 een beroep op kunnen doen.

  WielsbekeHet OCMW Wielsbeke stelt het Sociaal Huis en het wzc Ter Lembeek voor. In wzc Ter Lembeek kan het publiek kennismaken met heel wat diensten: de keuken, de thuizorg, het lokaal dienstencentrum enzovoort. Ook de bouw- en

  OostendeHet Sociaal Huis in Oostende verwelkomt de bezoekers in wzc Lacourt, het vertrekpunt voor een verkenning van de thuiszorgdiensten. Gezond(t)huis is een preventieproject waarbij een aantal partners samenwerken om het pu-bliek te sensibiliseren rond themas als gezond wonen, valpreventie, energiezuinig wonen, de mogelijkheden van thuiszorg, brandpreventie en zo meer. U kunt op Dag van de Zorg ook de demo-wo-ning bezoeken.

  KoekelareHet OCMW Koekelare nodigt uit in Huyze Mag-nificat, dat 15 serviceflats telt voor alleenstaan-

  Het OCMW Wielsbeke stelt op Dag van de Zorg de plannen voor wzc Ter Lembeek voor.

  uitbreidingsplannen worden getoond. Hier-mee wil het OCMW het comfort in het woon-zorgcentrum aanpassen aan de hedendaagse normen en tegelijk het tekort aan opvangmo-gelijkheden voor zorgbehoevende bejaarden aanpakken. Het nieuwe woonzorgcentrum zal over 96 kamers beschikken, wat een uitbrei-ding van 26 kamers betekent, waarvan 6 voor kortverblijf. De werken starten na het bouwver-lof in 2014.

  Te bezoeken op Dag van de ZorgSociaal Huis in BruggeSociaal Huis wzc Lacourt in OostendeHuyze Magnificat in KoekelareSociaal Huis en wzc Ter Lembeek in Wielsbeke

 • 15

  Na veertien jaar neemt Luc Lenoor (40) afscheid van zijn studio in Torhout. Luc en zijn hond pruts verhuizen naar Lichtervelde, naar de site Vancoillie, een oud industrieel domein. Lucs nieuwe studio is een realisatie van vzw huize Tordale en de gemeente Lichtervelde.

  Luc woont nog even in de Klokke, een huis van vzw Huize Tordale waar mensen met een verstandelijke beperking begeleid wonen. Twee jaar geleden kreeg Luc te horen dat hij moest verhuizen. Ik wilde zeker opnieuw mijn eigen studio. Die vrijheid zou ik niet meer kun-nen missen. Ik kan alleen zijn op mijn kamer, maar ook een beroep doen op begeleiding als dat nodig is. Ook de structuur van de groep helpt mij, vertelt Luc.

  Zijn nieuwe thuis is de site Vancoillie in Lichter-velde, een industrieel-archeologische site waar er tot 1996 activiteit was. Op het domein staan de restanten van een olieslagerij, een maalde-rij en een houtzagerij. Een unieke industrile combinatie en sinds 1996 een beschermd mo-nument. De gemeente Lichtervelde kocht het domein in 1998 en saneerde het. Een van de twee aanpalende woningen biedt onderdak aan de Heemkundige Kring Lichtervelde. Ook het bedrijfsgedeelte kreeg een opknapbeurt. Op zolder is er plaats om te vergaderen en de

  moderne uitbouw staat ter beschikking van lo-kale verenigingen. De site ademt de sfeer van robuust erfgoed.

  Lichtervelde en Huize Tordale vonden elkaar in de toekomstplannen voor de site. Zo krijgt Luc op het domein een nieuwe studio, samen met zeven buren. Jan, zijn huidige buurman in de Klokke, verhuist gewoon mee. Een op-steker voor Luc, want Jan is ook voor Pruts een bekend gezicht. Naast acht studios is er op hetzelfde terrein nog een klein woon-erf waar 24 mensen kunnen wonen met een meer intensieve ondersteuning: clinten van Tordale maar ook mensen met een beperking die tijdelijk wat extra nood hebben aan onder-steuning.

  De verhuis brengt voor de nieuwe bewoners wel wat onzekerheid met zich mee. In het begin zat ik met veel vragen, bekent Luc. Zal ik nog mijn was kunnen doen? Zal er plaats zijn voor mijn hond? Gelukkig komt het goed. Lichter-velde is een open en sociale gemeente. Ik kijk er al naar uit om een babbeltje te slaan met de buren of ze te helpen, aldus Luc.

  Op de site komt ook een dagbestedingsdienst van Tordale voor mensen met een verstande-lijke beperking. Deze dagbesteding gaat van

  een boodschappendienst tot zwerfvuilacties, het opnemen van concirgetaken, de vergader-ruimtes beheren, bezoekers rondleiden op de archeologische site en het oude erfgoed nieuw leven in blazen. Zeker de concirgefunctie is een kolfje naar Lucs hand. Al jaren wil ik niets liever dan concirge worden. Met het zaaltje en de nieuwe dagbestedingsdienst zal dat einde-

  lijk lukken. Op dit moment werk ik in de Sint-Rembertschool in Torhout als vrijwilliger. Dat wil ik zeker blijven doen. Maar s avonds en in het weekend sta ik paraat voor de concirgeta-ken, zegt Luc.

  Te bezoeken op Dag van de ZorgTordale - Site Vancoillie in Lichtervelde

  WONeN eN WeRKeN Op geReSTauReeRDe INDuSTRILe SITe

  Een droom die in vervulling gaat

  Luc Lenoor: Lichtervelde is een open en sociale gemeente. Ik kijk er al naar uit om een babbeltje te slaan met de buren of ze te helpen.

  De vzw Centrum van de Oostkust in heist heeft een breed aanbod van revalidatie en welzijns-zorg. Op Dag van de Zorg krijgt u onder meer een rondleiding in het nieuwe therapeutisch kinderdagverblijf het Vlot, dagcentrum het Baken en het hoorcentrum. u maakt ook ken-nis met het aanbod van de Klinker en het Boot-huis.

  Het nieuwe kinderdagverblijf Het Vlot biedt dagopvang voor kinderen met een grotere zorgbehoefte. Een 15-tal babys, peuters en niet-schoolgaande kinderen van 0 tot 12 jaar met een verstandelijke of motorische beper-king krijgen er aangepaste dagopvang.In een gezellige, warme sfeer creren we een vertrouwensband met de kinderen. Dit geeft hen een veilige basis om te groeien. We bekij-ken voor elk kind afzonderlijk wat zijn moge-lijkheden en beperkingen zijn en gaan aan de hand van activiteiten en therapien de ontwik-keling stimuleren, vertelt diensthoofd Rose Claeys.Naast de weg die we met de kindjes afleg-gen, gaan we ook erg nauw met de ouders op stap. We zoeken samen naar de beste aanpak. Door de ouders te ondersteunen en advies te geven, werken we aan realistischer dromen en verwachtingen, wat hen helpt in het verwer-kingsproces. We werken in een multidiscipli-nair team van opvoeders, verpleegkundigen, logopedist, kinesist, orthopedagoog, sociaal assistente en arts. Zo wordt het kind en het gezin in zijn totaliteit ondersteund. Daarnaast kunnen we ook een beroep doen op een aantal fantastische vrijwilligers, die ons helpen bij de verzorging en activiteiten, met het busvervoer, klusjes enzovoort, zegt directeur Welzijnszorg Tine Desmet.

  Te bezoeken op Dag van de Zorgvzw Centrum van de Oostkust in Heist

  OpvaNg vOOr kINdereN met eeN zOrgbehOefte

  Een nieuw gebouw voor Het Vlot

  In De Kindervriend in Rollegem krijgen elke dag tientallen kinderen met een verstandelijke beperking therapie, begeleiding en onderwijs. er is ook een zorghoeve waar de kinderen or-thopedagogisch kunnen paardrijden. Wat dat precies is, ontdekt u op Dag van de Zorg. en misschien vindt u er als vrijwilliger wel de job van uw leven.

  De Kindervriend in Rollegem herbergt drie diensten. Het MPI De Kindervriend biedt on-dersteuning en begeleiding aan kinderen met een verstandelijke beperking en hun gezin in de vorm van verblijf, dagopvang en mobiele en ambulante begeleiding. Daarnaast biedt De Kindervriend buitengewoon onderwijs in de kleuter- en de lagere school. Ten slotte is er het Centrum voor Ambulante Revalidatie. Hier

  wordt therapie en begeleiding gegeven aan kin-deren met een verstandelijke beperking, maar ook aan kinderen met leerstoornissen, com-plexe ontwikkelingsstoornissen, een autisme-spectrumstoornis, ADHD,...

  Om deze uitgebreide dienstverlening te kunnen bieden, kunnen we rekenen op een enthousiast team van professionals, zegt Sara Mermans van De Kindervriend. Maar we doen ook graag een beroep op vrijwilligers. Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe mensen, bijvoorbeeld om de kinderen die bij ons verblijven s avonds en in het weekend met de wagen naar de judoles, het turnen of de jeugdbeweging te brengen. Of om mee te helpen in de leefgroepen s middags of op woensdagnamiddag. Ook op onze zorghoeve kunnen we nog extra hulp gebruiken bij de ver-

  Vrijwilligers aan de slag in De Kindervriend in Rollegem

  Vrijwilligerswerk geeft zoveel voldoening

  De paarden worden ingezet bij hippotherapie voor de kinderen van 3 tot 13 jaar. De kinderen worden er rustiger van en vinden troost bij de dieren.

  zorging van de paarden, het uitmesten van de stallen en het berijden van de paarden.

  En van de vele trouwe krachten in De Kinder-vriend is Hilde Vanheusden. Hilde werkt bijna 24 jaar als hulpkok in De Kindervriend, waar ze dagelijks voor 240 mensen maaltijden bereidt. Elk weekend komt ze bovendien samen met haar echtgenoot als vrijwilliger de paarden op de zorghoeve verzorgen. We doen dat ondertus-sen ook al 7 jaar, vertelt Hilde Vanheusden. Op het ogenblik zijn er 4 paarden en n Shetland-pony. Ze worden ingezet bij equitherapie voor de kinderen van 3 tot 13 jaar. De kinderen worden er rustiger van en vinden troost bij de dieren. Soms schrijven de kinderen zelfs een brief aan hun pony. Ik heb altijd van paarden gehouden. Ik rij zelf ook paard. Er is behoorlijk veel werk in de zorghoeve. Het uitmesten van de stallen, het verzorgen van de voeten en de hoeven, het geven van vers hooi,... Het neemt met 2 personen toch telkens 2 uur tijd in beslag. Maar mijn man en ik doen dit graag. Het geeft veel voldoening om vrijwilligerswerk te kunnen doen.

  Te bezoeken op Dag van de ZorgDe Kindervriend in Rollegem

 • Uitgave van vzw Dag v/d Zorg

  howest neemt op Dag van de Zorg zijn intrek in het Bloso-centrum Julien Saelens in Brugge. De hogeschool West-Vlaanderen organiseert er een interactief n informatief parcours, met aandacht voor preventie, zorgopleidingen n mantelzorgers.

  De opleiding Sport en Bewegen is een ba-chelor die je alleen aan Howest kunt volgen, vertelt opleidingshoofd Isabel Uitdebroeck. Het is een relatief recente opleiding; de eer-ste afstuderende bewegingsdeskundigen stu-denten komen in juni op de arbeidsmarkt. De opleiding werkt samen met Bloso aan de Sport- en Beweeghal van de Toekomst. Op Dag van de Zorg kunnen de bezoekers er een fitheidstest afleggen. Zon test is vaak het startpunt van een preventief gezondheidsprogramma.De opleiding Toegepaste Gezondheidsweten-schappen die volgend jaar voor het eerst geor-ganiseerd wordt, focust ook op preventie. Pre-

  ventie is meer dan bewegen alleen. Ook onze geestelijke gezondheid, ons welbevinden op het werk, onze voeding en andere leefgewoon-ten hebben een impact op onze gezondheid.

  Ook het Kennispunt Mantelzorg van Howest brengen we graag onder de aandacht. Enkele jaren geleden hadden we met de opleiding Verpleegkunde het project mantelluisteren. We wilden luisteren naar de noden en ver-zuchtingen van mantelzorgers. Vaak hebben zij het emotioneel niet gemakkelijk, maar ook de combinatie van werk en zorg is moeilijk. De voorbije jaren hebben we hierop verder gewerkt en eind november 2013 hebben we het Kennis-punt Mantelzorg opgericht, waar we alle ken-nis over het ondersteunen van de mantelzorg samenbrengen.

  Te bezoeken op Dag van de ZorgHowest in het Bloso-centrum in Brugge

  16

  Nieuwe opleiding Toegepaste Gezondheids wetenschappen

  hOWeST STeLT KeNNISpuNT MaNTeLZORg eN ReCeNTe OpLeIDINgeN VOOR

  In het Blosocentrum Brugge laten studenten van de opleiding Sport en Bewegen van Howest de bezoekers een fitheidstest afleggen.

  Nieuwe vleugel voor richting Verzorging in Sint-Jorisschool Menen De Sint-Jorisschool in Menen biedt sedert vele jaren op BSO-niveau de opleiding Verzorging-Voeding aan. Na het zesde jaar kunnen de leerlingen nog een specia-lisatiejaar Thuis- en bejaardenzorg of Kinderzorg volgen. De opleiding is erg praktijkgericht en de leerlingen hebben goede troeven voor de arbeidsmarkt.

  De bloeiende studierichting Verzorging kreeg onlangs een volledig nieuwe vleugel, die op de Dag van de Zorg officieel wordt geopend. Sfeervolle ruime lokalen met prachtig didactisch materiaal en moderne ICT-apparatuur zijn het resultaat van een half jaar verbouwingswerken. Het lesgebeuren is niet traditioneel maar innoverend en creatief. Hier worden volwassenen gevormd die straks onmisbaar zijn in onze maatschappij.

  Opendeurdag hBO Verpleegkunde aleydis in TieltHet Hoger Beroepsonderwijs Verpleegkunde Aleydis biedt in de regio Tielt-Ware-gem de opleiding tot Gegradueerde in de Verpleegkunde aan (vroeger A2). Ruim 280 studenten volgen nu de opleiding in n van de vestigingen in Tielt en Ware-gem. De opleiding is toegankelijk voor kandidaten uit het secundair onderwijs en voor kandidaten uit dezorgsector of vanuit de VDAB. De opleiding zit in de lift; het aantal studenten stijgt jaarlijks. Op Dag van de Zorg kunt u de vestiging in Tielt bezoeken.

  Zorgopleidingen bundelen krachten in KortrijkIn Kortrijk is er op Dag van de Zorg een unieke samenwerking tussen verschillende campussen van de Leielandscholen Kortrijk-Zwevegem en Katholieke Hogeschool VIVES campus Kortrijk op het studiegebied gezondheidszorg. Met workshops en inleefmomenten worden de bezoekers op sleeptouw genomen in de fascinerende wereld van de zorgopleidingen van het secundair onderwijs, hoger beroepsonder-wijs, bachelor- en masteropleidingen.

  Te bezoeken op Dag van de ZorgSint-Jorisschool in MenenHBO Verpleegkundige Aleydis in TieltLeielandscholen en VIVES in KortrijkVIVES ook in Roeselare, Brugge en Oostende

  STATIONSTRAAT 60-62, 2300 TURNHOUT T. 014 43 50 60 F. 014 43 76 54 GRATIS INFOLIJN: 0800 15 225REKENING NR: BE87 3101 0355 8094 SECRETARIAAT@ALZHEIMERLIGA.BE WWW.ALZHEIMERLIGA.BE

  Laat ons samen dementie draagbaar maken!Vergeet onze naasten met dementie niet en help ons om hen te ondersteunen.Onze vrijwilligers bieden hulp, informatie en een luisterend oor.

  Giftenvanaf 40 eurozijn fiscaalaftrekbaarVLAAMSEALZHEIMERLIGA vzw

  vzw

 • In Tienen verrijst met park passionisten een vernieuwend project dat wonen en zorg sa-menbrengt. het is een sociale woonzorgwijk voor jonge gezinnen, alleenstaanden en oude-ren, met een bijzondere aandacht voor kwets-bare bewoners. Dit jaar start in park passionis-ten de bouw van een woonzorgcentrum, een lokaal dienstencentrum en serviceflats.

  Het project Park Passionisten is ontstaan van-uit het streven van de Broeders Alexianen om de bestaande dienst- en zorgverlening voor de bewoners en de kwetsbare doelgroepen in de regio Tienen en Hageland te verzekeren voor de toekomst. Hiervoor bouwen de Broeders Alexi-anen (met de steun van de Broeders van Liefde,

  SOCIaLe WOONZORgWIJK paRK paSSIONISTeN IN TIeNeN

  Uniek project voor meer kwaliteit van wonen en zorgwaartoe ze behoren) samen met de sociale huisvestingsmaatschappij Huisvesting Tienen een woonzorgwijk in een parkstructuur. Park Passionisten komt op een centrale plaats in de stad, in een autoluwe groene zone met een wa-terpartij. Het wordt een sociaal veilige en kind-vriendelijke wijk.

  De nadruk van het concept Park Passionisten ligt in de eerste plaats op het samenleven van diverse mensen. Het park wordt zo georga-niseerd, dat de sociale cohesie optimaal be-vorderd wordt. Het doel is een wijk te creren waarin de bewoners aandacht hebben voor elkaar, bijvoorbeeld door een buurtcomit of vrijwilligerswerk te organiseren. Hierbij hoort

  ook een verhoogde aandacht voor de zorgno-den. Iedereen moet zich thuis kunnen voelen in Park Passionisten. De sociale woonwijk zal in hoofdzaak wor-den bewoond door niet-zorgbehoevende per-sonen: gezinnen, alleenstaanden en valide ouderen. De kandidaat wijkbewoners zullen kunnen kiezen uit gewone woningen (110 wooneenheden, te huur of te koop), service-flats en woningen voor beschut wonen. Daar-naast komt in het park een woonzorgcentrum, een sociale werkplaats, een kinderdagverblijf en een lokaal dienstencentrum. Dit diensten-centrum zal fungeren als zorgkruispunt van de wijk. Van hieruit worden diverse diensten

  aangeboden: warme maaltijden aan huis, een boodschappendienst, een klusjesdienst, een oppasdienst, gezinszorg, thuisverpleging en-zovoort. De sociale woonwijk wordt zo geor-ganiseerd, dat elke bewoner er zo zelfstandig mogelijk kan wonen en zorg en ondersteu-ning op maat krijgt. De diensten aangeboden in de wijk zullen ook beschikbaar zijn voor de bredere gemeenschap en buurt. Op die manier zullen een 800-tal ouderen uit de regio langer in hun thuissituatie verzorgd kunnen worden, wat het levenscomfort aanzienlijk kan verho-gen.

  Te bezoeken op Dag van de ZorgPark Passionisten in Tienen

  17De nadruk van het concept Park Passionisten ligt in de eerste plaats op het samenleven van diverse mensen. Het park wordt zo georganiseerd, dat de sociale cohesie optimaal bevorderd wordt.

  pol goossen, Frank uit Thuis

  Via mijn theatervoorstelling Uitgewist over de ziekte van Alzheimer heb ik de af-gelopen jaren veel mensen ontmoet die zich zorgend en vol zorg ten dienste stel-len van hun hulpbehoevende medemens. Van verplegend personeel in ziekenhuizen, RVTs en bejaardentehuizen tot mantelzor-gers en kinderverzorg(st)ers en ga zo maar voort. Nederig buig ik het hoofd en betuig ik mijn diepste respect voor hen. (fb)

  heel wat steden, gemeenten en OCMWs ne-men actief deel aan Dag van de Zorg. het lo-kaal sociaal beleid van de gemeenten maakt het verschil. In gent neemt de stad op Dag van de Zorg een cordinerende rol op zich. Maar liefst 13 gentse voorzieningen zetten hun deu-ren voor u open.

  Een integrale zorg voor de bewoners met inzet op preventie, een goed sociaal netwerk en de eigen kracht van mensen om zelf actief bij te dragen tot hun gezondheid, vereist de inzet van velen. In Gent is een groot aanbod, maar er zijn ook veel noden. Om die op mekaar af te stem-men moeten de neuzen van alle zorgverstrek-kers in dezelfde richting staan. De sterkte van Gent is de dynamische rol van de partners in de stedelijke Gezondheidsraad. Vanuit hun ver-bondenheid met de stad heeft dit netwerk van gezondheidsverstrekkers (met o.m. de huis-artsen, apothekers, tandartsen, ziekenhuizen, Kind & Gezin, thuiszorgorganisaties...) samen een meerjarenplan 2014-2020 opgesteld. Door-dat zoveel actoren hun strategien op elkaar af-stemmen, halen ze meer effect. Veel aandacht gaat naar de meest kwetsbare groepen en een actieve wijkwerking. De Gezondheidsdienst neemt daarbij de regierol op.

  Op de Dag van de Zorg stellen 13 Gentse or-ganisaties hun deuren open. Elke organisatie biedt rondleidingen en leuke activiteiten aan. Samen hebben ze een Dag van de Zorg-route uitgestippeld. U vindt het kaartje bij de deelne-mers en op de websites www.gentgezondestad.be en www.dagvandezorg.be.

  Te bezoeken op Dag van de ZorgHet Beroepenhuis, IAO International Academy of Osteopathy, Orthopedie Matton, Seniotel Artevelde, UZ Gent, vzw Zorghuis Gent, Joka, wzc Leiehome, Residentie Vroonstalle, Hoge-school Gent, vzw Vincenthof, wijkgezond-heidscentrum Botermarkt en wijkgezond-heidscentrum De Punt in Gent.

  Zorgroute verbindt 13 gentse organisaties

  Gentse zorg- en welzijns-voorzieningen werken samen

  Met zn allen langer kwaliteitsvol leven in een goede gezondheid moet ons streefdoel zijn. Gentenaars goesting doen krijgen en ondersteunen om gezonder te gaan leven. Dit wil ik in beweging brengen.Resul Tapmaz , Schepen van Welzijn, Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport, Stad Gent

 • 18 Uitgave van vzw Dag v/d Zorg

  Dag van de Zorg biedt een unieke kans om kennis te maken met het leven zoals het is in de asielzoekerscentra van het Rode Kruis. alleenstaanden en gezinnen met kinderen uit alle hoeken van de wereld verblijven er terwijl hun asielaanvraag loopt. Ze krijgen er zorg en ondersteuning, maar vooral ook een veilig on-derkomen. Wij gingen alvast even langs in het opvangcentrum in het West-Vlaamse Wingene.

  Het opvangcentrum voor asielzoekers in Win-gene ligt ietwat afgelegen tussen de velden. Het bestaat uit een centraal gebouw en vier pavil-joenen in een groene omgeving met een speel-tuin. Luxe zal je er niet aantreffen alles is heel basics.Als we er aankomen zit in de inkomhal een tiental volwassenen en kinderen van diverse origine te wachten op een bezoek van een ge-

  meenteambtenaar voor een oranje kaart offi cieel een attest van immatriculatie ofte een voorlopig verblijfsattest voor asielzoekers.

  De opvangcentra van het Rode Kruis zijn open centra, benadrukt Sophie Roobrouck, cen-trummanager in Wingene. De mensen kun-nen vrij binnen en buiten. In Wingene, n van de 14 centra van het Rode Kruis in Vlaanderen, is plaats voor een honderdtal mensen. De cen-tra zijn bedoeld als eerste opvang voor nieuw-komers in ons land. Zij verblijven hier door-gaans een viertal maanden. Allemaal hebben ze een asielaanvraag ingediend. Die procedure duurt tussen de acht twaalf maanden, maar de meesten verhuizen na enkele maanden van het opvangcentrum naar een lokaal opvang-initiatief , meestal een appartement waar de mensen iets meer privacy hebben. In het op-vangcentrum moeten de meeste mensen een kamer delen met anderen.

  Als de mensen hier aankomen, zijn ze pas ons land binnengekomen. De meesten hebben heel wat ellende meegemaakt in hun land en tijdens de vlucht naar Belgi. Geweld, angst, moord en gruwel... Veel van hen komen uit de brand-haarden van deze wereld: Syri, Afghanistan, Zuid-Soedan... Wij bieden hen een goede eerste opvang. Een bed, een bad en brood de drie Bs maar ook een luisterend oor en psychosociale ondersteuning. Veiligheid is een basisbehoefte waar deze mensen naar snakken. Wij bieden ook medische verzorging en we geven hen op een neutrale manier informatie over hun asiel-procedure en ondersteunen hen bij de nodige formaliteiten.

  We hechten daarnaast ook veel belang aan het activeren van de mensen, vertelt integratie-medewerker Paul Vanlaere. We waken erover

  het leven zoals het is in de opvangcentra voor asielzoekers van het Rode Kruis

  Elke bewoner heeft zijn verhaal

  Kulshan X. uit Azerbeidzjan, Paul Vanlaere en Sophie Roobrouck in het opvangcentrum voor asielzoekers in Wingene.

  dat de mensen actief blijven en niet in lethar-gie vervallen. Ze doen zelf boodschappen en ze koken zelf hun potje. We geven ook vorming. De lessen Nederlands zijn heel populair, maar ook computerlessen doen het goed. Ter ont-spanning doen we geregeld aan sport en we organiseren ook activiteiten buitenshuis, zoals weleens een museumbezoek.

  Bewogen verhaalEn van de asielzoekers is de 54-jarige Kulshan X. uit Azerbeidzjan. Kulshan spreekt ondertus-sen een aardig mondje Nederlands, maar ze doet haar verhaal graag in het Engels, zodat ze zich vrij en ongeremd kan uiten. Net als alle be-woners van het opvangcentrum heeft zij al een bewogen leven achter de rug. Kulshan vertelt ons haar geschiedenis in n lange gulp, met vuur en overtuiging. Sorry dat ik me zo laat gaan, glimlacht ze. Maar het zit diep. Ik ben enorm dankbaar dat ik hier zo goed opgevangen word door het Rode Kruis. De men-sen zijn hier vriendelijk en behulpzaam. Toen ik in Belgi aankwam, was ik helemaal overstuur en in paniek. Ik was bang dat ik op straat zou moeten leven. Gelukkig kreeg ik hier een goede opvang. Op termijn wil ik graag terug naar mijn land, maar voorlopig kan dat niet.

  Elke bewoner heeft zijn verhaal, zegt cen-trumverantwoordelijke Sophie Roobrouck. Als Rode Kruis nemen wij echter nooit een standpunt in. Wij houden ons heel bewust buiten alle conflicten of politiek. Wij blijven neutraal en bieden hulp aan iedereen die erom vraagt. Dat is onze missie en onze kracht. Ook in de opvangcentra voor asielzoekers.

  Te bezoeken op Dag van de ZorgOpvangcentra voor asielzoekers van het Rode Kruis in heel Vlaanderen

  U SCHENKTHEN MEER DAN

  EEN HOND,U SCHENKTHEN OGEN.

  BE49 0681 0550 1671 WWW.GELEIDEHOND.BE

  BELGISCH CENTRUM VOOR GELEIDEHONDEN

 • 19

  Zingen brengt mensen dichter bij elkaar

  geheugeNKOReN gOeD VOOR heT BReIN eN VOOR heT pLeZIeR

  Het geheugenkoor van wzc De Notelaar mocht eerder dit jaar optreden met Axl Peleman in het cultuurcentrum Beveren.

  De Bolster Nah is een regionaal dienstencen-trum voor volwassen personen met een niet-aangeboren hersenletsel in Ronse, het hart van de Vlaamse ardennen.

  NAH staat voor niet-aangeboren hersen-letsel, zegt Luc Callebaut, diensthoofd en ortho-agoog van De Bolster NAH. Het is een verzamelnaam voor alle letsels aan de herse-nen ontstaan na de geboorte. De oorzaak van het letsel kan divers zijn: een verkeersongeval, maar ook een CVA of beroerte, een hersen-tumor, een neurologische aandoening enzo-voort.

  De meeste mensen met NAH hebben nog een heel leven voor zich, maar velen ervaren levens-lang de gevolgen. Zij ondervinden beperkingen op verschillende levensterreinen zoals: ge-zondheid, wonen, werken, relaties, mobiliteit en tijdsbesteding. Mensen met NAH hebben voor hun letsel een ander leven geleid. Dikwijls hebben zij een partner en/of kinderen, werk, een relatiekring en hobbys. Van de ene dag op de andere kan veel veranderen. Een sterk net-werk van relaties betekent voor de persoon met NAH een enorme hulp.

  Leven met een Nah

  Nooit meer als voorheen

  LevensverhaalEn van de clinten in De Bolster NAH is de 56-jarige Davy. Mijn problemen begonnen in 2000 met een CVA door een hersenbloeding. Voordien had ik ook al problemen, maar namijn beroerte was het zo ernstig dat verschil-lende opnames volgden en de zorg zo groot werd dat ik niet meer thuis kon blijven. Ook mijn werk als archivaris kon ik niet meer uit-oefenen.Sinds 2004 verblijf ik in De Bolster en maak ik van iedere gelegenheid gebruik om mij zo posi-tief mogelijk te ontwikkelen. Aanvankelijk had ik grote orintatieproblemen en verloor ik zelfs mijn weg in de onmiddellijke omgeving. Beetje bij beetje heb ik dit terug opgebouwd en nu kan ik terug volledig zelfstandig gebruik maken van het openbaar vervoer.Ook op andere terreinen heb ik inspanningen gedaan: koken, klussen, tuinwerk. Ik ben ook blij dat ik met ons fietsproject dyNAHmo heel wat fietskilometers kan afleggen. Hoewel het al-licht nooit meer wordt als voorheen probeer ik er toch het beste van te maken, aldus nog Davy.

  Te bezoeken op Dag van de ZorgDe Bolster NAH in Ronse en De Bolster in Zwalm

  Marcel Vanthilt, tv-maker VRT

  Mijn moeder zit sinds twee jaar in een RVT in Antwerpen waar ik dus heel vaak over de vloer kom. Ze wordt er 24 uur op 24 uur en zeven dagen op zeven met de beste zorgen omringd. Zowel mijn moe-der als ik zijn dan ook zeer tevreden met de zorg die ze er krijgt. Het moet toch niet altijd makkelijk zijn om zon job, met vaak lange shifts of nachturen, te combi-neren met een gezin. En die oude mensen zijn ook niet altijd van de makkelijksten. Ik kan alleen maar zeggen dat ik veel be-wondering heb voor de mensen die in de rusthuizen werken, en algemeen in de zorg- en welzijnssector. (fb)

  geheugenkoren zijn in opmars in Vlaande-ren. In heel wat woonzorgcentra zijn koren actief waarin mantelzorgers, vrijwilligers en ouderen met of zonder dementie samen zin-gen. Ook in wzc De Notelaar in Beveren wordt wekelijks gezongen. een hoogtepunt voor het koor was het optreden met axl peleman in het cultuurcentrum.

  Woonzorgcentrum De Notelaar heeft al jaren een eigen koor. Zowel bewoners met dementie als zonder dementie zijn er welkom. Liedjes uit de oude doos zitten in het langetermijn-geheugen van mensen met dementie. Samen zingen betekent plezier voor de ouderen en voor de vrijwilligers, de mantelzorgers en de familie.

  Ons koor komt wekelijks samen. Het wordt begeleid door vrijwilligers en twee ergothera-peuten die muzikaal sterk onderlegd zijn. Zij zijn de drijvende kracht achter het koor en ste-ken er veel passie in, vertelt directeur Caroline Van de Sande. Het koor zorgt voor heel wat positieve energie. Bewoners, familie en mantel-zorgers zijn welkom om mee te zingen. Zingen is een vorm van communicatie en samenzijn. Het contact met een persoon met dementie kan intenser worden via de muziek. Zingen brengt mensen dichter bij elkaar. Ook bewoners zon-der dementie genieten van het koorzingen. Ze halen er veel voldoening uit.Onlangs namen we deel aan een forum om oude bekende liedjes te zingen voor Axl Pele-man. Tot onze eigen verbazing en trots werden we achteraf uitgenodigd om met ons koor een lied te zingen tijdens de show van Axl Peleman in het cultuurcentrum. Voor ons en onze bewo-ners was dit een mooie erkenning, persoonlijk maar ook maatschappelijk. Onze bewoners tellen mee en betekenen iets voor de samenle-ving.Sinds kort proberen we ook de bewoners van het kortverblijf, bezoekers van het dagcentrum en bewoners van de serviceflats te betrekken bij het koor. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Ook op de Dag van de Zorg willen we met het koor optreden. Iedereen is welkom om met ons mee te komen zingen, lacht Caroline Van de Sande.

  Te bezoeken op Dag van de Zorgwzc De Notelaar in Beveren

  Water speelt een essentile rol in het leven. De vochtopname moet zowel voldoende als kwalitatief zijn om het organisme te onderhouden, te herstellen en te beschermen. Daarom is de keuze voor een water zoals Spa Reine, die aan strenge kwaliteitscriteria voldoet, van belang om een goede hydratatie te garanderen, vooral bij kwetsbare groepen zoals babys, senioren en gehospitaliseerde patinten.

  Spa Reine is uiterst zuiver en onbehandeld, mineraalarm en streng gecontroleerd - van de bron tot in de fl es en voldoet dus aan uw dagelijkse behoeften. Ze is goedgekeurd door de Hoge Gezondsheidsraad, de FOD Volksgezondheid en eveneens erkend door de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van Belgi.Daarenboven steunt Spa Reine de Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde.

  Spa Reine mag volgende claims maken:- Spa Reine is een mineraalarm natuurlijk mineraalwater- Spa Reine is geschikt voor de bereiding van babyvoeding- Spa Reine is geschikt voor een zoutarm dieet

  Natuurlijk zuiver en afgeschermdvan elk vervuilingsrisico

  Unieke beschermingszone (13.177 ha), n van de grootste in Europa

  Minerale samenstelling constant in de tijd Dezelfde voordelen en dezelfde smaak

  Natrium Nitraten Sulfaten Droogrest

  3 mg/l 1,9 mg/l 4 mg/l 33 mg/l

  Meer informatie op www.spa.be

  Spa Reine.Zuiverheid die voor je zorgt.

  Uw

  cont

  actp

  erso

  on S

  tph

  anie

  Cou

  deny

  s s.co

  uden

  ys@

  spaw

  ater.c

  om

  01 Insert SPA Reine 125x183.indd 1 12/02/14 09:09

  vrt bmuss

 • Studenten van VIVES werken samen met kinderen van dienstencentrum Ter Dreve in Brugge aan een innovatieve app die kinderen met een beperking kan ondersteunen.

  20 Uitgave van vzw Dag v/d Zorg

  Studenten van hogeschool VIVeS ontwikke-len samen met dienstencentrum Ter Dreve in Brugge een applicatie voor kinderen met een beperking. De app zal de kinderen ondersteu-nen en stimuleren bij het ochtendritueel. Op Dag van de Zorg stellen de makers hun project voor aan het brede publiek.

  Dienstencentrum Ter Dreve is een voorziening voor kinderen, jongeren n volwassenen met een beperking. Het centrum biedt zowel dag-opvang als weekopvang en huisvest ook een kleuter- en een lagere school voor kinderen met een verstandelijke beperking en/of een autismespectrumstoornis. Alles op n bosrijk domein aan de rand van Brugge. Voor de vol-wassen clinten wordt momenteel een oude concirgewoning omgebouwd tot studios. Een nieuwe woonvorm die meer autonomie en pri-vacy biedt. Ook het kinder- en jongerenaanbod evolueert. De zorg wordt steeds meer op maat van de individuele clint gemaakt, met een vlotte overgang tussen ambulante begeleiding, mobiele begeleiding, dagopvang of weekop-vang.

  Niet alleen op het gebied van infrastructuur en organisatie houdt Ter Dreve de blik toekomst-gericht. Ook op het vlak van technologie be-weegt er van alles. Ter Dreve zoekt hiervoor partnerschappen en win-winsituaties. Zo werkt Ter Dreve op dit ogenblik aan een uniek project met negen studenten van hogeschool VIVES. Samen ontwikkelen zij een applicatie die kin-deren met een beperking kan ondersteunen bij het dagelijkse ochtendritueel: opstaan, naar het toilet gaan, zich kleden...

  Ere wie ere toekomt: het initiatief lag bij VIVES, vertelt orthopedagoge Cellini De Langhe. Zij nodigden ons uit om samen te brainstormen welke rele noden baat zouden kunnen hebben met een app. Het ochtendri-tueel is een belangrijk dagelijks gebeuren. Voor de meeste kinderen gaat dat leerproces vrij vlot, maar voor kinderen met een beperking ligt dat net iets moeilijker. Een app kan deze kinderen stimuleren en ondersteunen om zoveel moge-lijk zelf te doen. Dat is goed voor hun autono-mie en hun zelfvertrouwen. De app kan vooral in het begin van het leerproces goede diensten

  Studenten VIVeS en dienstencentrum Ter Dreve ontwikkelen samen app voor kinderen met verstandelijke beperking

  Ondanks hun beperking kunnen veel kinderen met

  nieuwe technologie overweg

  bewijzen. Eens de kinderen hun plan kunnen trekken, wordt de app overbodig.

  eenvoudig en herkenbaarBij het project zijn negen eindejaarsstudenten betrokken: drie studenten Toegepaste Informa-tica, drie studenten Accountancy & Fiscaliteit en drie studenten Ergotherapie. Samen heb-ben zij de mini-onderneming BITS opgericht, wat staat voor Best IT Solutions. De studenten Toegepaste Informatica zorgen voor de ontwik-keling van de applicatie. De studenten Accoun-tancy & Fiscaliteit staan in voor de administra-tieve tak van de onderneming. De studenten Ergotherapie zorgen voor de nodige input en dienen als brug tussen het ontwikkelteam en de zorgsector.De samenwerking van de studenten met de

  kinderen van Ter Dreve verloopt vlot, zegt Cel-lini De Langhe. De applicatie wordt op hun maat gemaakt: eenvoudig en herkenbaar. Veel kinderen kunnen ondanks hun beperking goed met nieuwe technologie overweg. Ook zij spe-len graag spelletjes en op school gebruiken ze ook de computer.

  Op de Dag van de Zorg stellen Ter Dreve en de studenten van VIVES hun project voor aan het brede publiek. Als de app een succes wordt, staat er misschien nog een mooie toekomst te wachten voor BITS.

  Te bezoeken op Dag van de ZorgDienstencentrum Ter Dreve in Brugge en hoge-school VIVES in Brugge, Oostende, Roeselare en Kortrijk

  Veilig en toch cool

  op de fiets!Monkey Lights: nu te

  koop op www.moederspreventiewinkel.be

  Wij spreken uw taal.Uitgebaat door 24+ NV, Pastoor Coplaan 100, 2070 Zwijndrecht, Belgi, BTW BE 0895.810.836, RPR Antwerpen. Een onderneming van de KBC-groep.

  02KBC0105-00_Advertentie_210x297_HOR_N.indd 1 20/02/14 10:07

 • 21

  het zesde leerjaar van de basisschool Vinkt heeft de weg naar het woon- en zorgcentrum Sint-Franciscus in Vinkt gevonden. Jong en oud werken er samen en hebben respect en waardering voor elkaar.

  Vinkt is een landelijke deelgemeente van Deinze met een kleine dorpsschool. Naast onze school ligt woon- en zorgcentrum Sint-Fran-ciscus. Sedert september 2012 is het klooster volledig vernieuwd en hebben een zestigtal bewoners hun intrek genomen in een prach-tige nieuwbouw. Als school wilden we graag de samenwerking met het woon- en zorgcentrum versterken. Een sinterklaasfeest en een groot-ouderfeest met de kleuters waren geslaagde ac-tiviteiten, maar het mocht eens iets meer zijn, vertelt meester Guido Vermaerke, van het zesde leerjaar.In november 2012 zetten we een eerste stap met het project Webexperts. Gewapend met een laptop of een tablet gingen de leerlingen computerles geven aan de bewoners. Tijdens een eerste kennismaking peilden ze naar de interesses en hobbys van hun senior, vroeger en nu. Eens het ijs gebroken was, polsten de leerlingen naar de computerkennis van de be-woners. Voor bijna 80% van de bewoners was de computer totaal onbekend. Slechts n be-woner had een laptop en deed zelfs aan online bankieren. Na de kennismakingsronde kregen de leerlingen n week tijd om een passend programma voor hun senior te bedenken. De

  leerlingen maakten ook een dia in PowerPoint met fotos, afbeeldingen en printscreens. Deze dia, afgedrukt op een A4, werd uiteindelijk de beloning, een diploma voor de bewoners die aan het project Webexperts deelnamen.

  School vindt onderdak in wzcDoor de computer en het internet kwamen de kinderen van de zesde klas en de bewoners van het woon- en zorgcentrum veel dichter bij elkaar, zegt Guido Vermaerke. Deze ervarin-gen waren schitterend. Sociale en communi-catieve vaardigheden van de leerlingen werden aangescherpt. We hebben de bewoners mooie momenten laten beleven. De betrokkenheid van bewoners en leerlingen was enorm groot.

  En het verhaal gaat verder. In september 2013 zijn de verbouwingswerken aan onze basis-school van start gegaan. Maar omdat een schoolgebouw er niet van vandaag op morgen staat, was een tijdelijke oplossing nodig en heeft het zesde leerjaar onderdak gekregen in het woon- en zorgcentrum. En nu werken we nog nauwer samen. Maandelijks worden er dit schooljaar drie spreekbeurten voorgesteld. De bewoners worden door de leerlingen per-soonlijk uitgenodigd en van hun kamer naar de cafetaria begeleid. Het is ontroerend mooi om te zien hoe jong en oud samenwerken, hoe blij en dankbaar de bewoners zijn en hoe fier de leerlingen vertellen over hun unieke samen-werking.

  De succeservaringen zijn voor iedereen een stimulans om nog andere activiteiten uit te proberen. Zo volgden in november een vijftal bewoners in de klas de les over de Eerste We-reldoorlog, als voorbereiding op de studiereis naar Ieper. Ik heb zelden zon genteresseerde toehoorders gehad. De knutselnamiddagen voor de jaarlijkse kerstmarkt werden ook ver-sterkt door enkele bewoners. Hen samen met de kinderen zien knippen en tekenen is een lust voor het oog. Het voelt goed aan.Het contact tussen de generaties komt niet

  BaSISSChOOL VINKT VINDT Weg NaaR WOON- eN ZORgCeNTRuM SINT- FRaNCISCuS

  Jong leert oud, oud leert jong

  Meester Guido Vermaerke en de leerlingen van de basisschool in Vinkt werken graag samen de bewoners van wzc SintFranciscus.

  alleen de beide leeftijdsgroepen, maar ook de dorpsgemeenschap en de hele samenleving ten goede. Er wordt een leeromgeving geschapen waarin jong en oud van en met elkaar leren en daarbij groeit het wederzijds respect en waar-dering tussen de generaties. Het zesde leerjaar van de basisschool van Vinkt zal de weg naar het woon- en zorgcentrum Sint-Franciscus te Vinkt niet meer verliezen, lacht Guido Vermaerke.

  Te bezoeken op Dag van de Zorgwzc Sint-Franciscus in Deinze-Vinkt

 • Zondag 16 maart / 10u - 17u

  Programma Dag v/d Zorg22

 • www.solucious.beOntdek ons verhaal op

  Achter bedrijven en organisaties, die nood hebben aan food-service, staat Solucious

  Het leveren van de door u bestelde goederen, tegen een correcte prijs, op het afgesproken tijdstip, op de juiste plaats, door een vriendelijke, behulpzame bezorger ... Daar geloven wij in.

  Door uw food-service noden

  volledig op ons te nemen en ervoor

  te zorgen dat alles naar wens

  verloopt, kan u zich focussen op uw

  kernactiviteit.

  sol_105212_adv_dagvandezorg.indd 1 7/02/14 12:45

  de grootste familie

  Hl de Radio 2 familie staat achter Dag van de Zorg.

 • Bedroefd nemen wij afscheid van

  Julia LemmensStem

  Waar ze zelf niet zo gek op was, maar haar kinderen des te meer wat hielden ze van de kinderliedjes die ze voorzong, en de bedverhaaltjes die ze voorlas. De stem waarmee ze hen als tieners ook wel eens luidkeels tot de orde riep. Waarmee ze hen die ene ochtend plots niet meer kon zeggen hoe graag ze hen

  zag, de ochtend van 29 maart 2013.

  Dit melden u met droefheid de familie Brems-Lemmens

  Bedroefd nemen wij afscheid van

  Julia LemmensBuikspieren

  Die ze koesterde. Niet omdat ze haar het perfecte buikje hadden geschonken, wel omdat ze samen nog in blijde verwachting waren geweest van twee fl inke zonen en een dochter. Buikspieren die ze een paar uur lang vervloekte toen ze hen op de wereld moest per-sen. Iets waar ze met heimwee aan terugdacht toen ze vroegtijdig uit haar leven stapten, op 8 juni 2013.

  Dit melden u met droefheid de familie Brems-Lemmens

  Bedroefd nemen wij afscheid van

  Julia LemmensKauw-en slikspieren

  Waarmee ze zo kon genieten van een wijntje en een eenvoudige pasta. Waarmee ze nerveus als ze was menige balpen kapot had gekauwd. Waarmee ze even had moeten slikken toen ze vernam dat ze ongeneeslijk ziek was. Waarmee ze plots geen hap meer door haar keel kreeg. Waarmee ze zelfs haar verdriet niet meer

  kon verbijten, op 16 augustus 2013.

  Dit melden u met droefheid de familie Brems-Lemmens

  Bedroefd nemen wij afscheid van

  Julia LemmensAdemhalingsspieren

  Waarmee ze probeerde rustig in- en uit te ademen voor het optreden. Waarmee ze haar brillenglazen bewasemde, om ze nadien op te poetsen. Waarmee ze heel af en toe de stress van zich afrookte. Waarmee

  ze haar laatste adem uitblies op 6 maart 2014.

  Dit melden u met droefheid de familie Brems-Lemmens

  Waar ze als puber zo naar had gestaard in de spiegel. Waar ze later de liefde van haar leven had tegenaan gedrukt. En nog later hun kinderen. Waarmee ze kilos bouwmaterialen had getild tijdens de verbouwingen van de gezinswoning. Waarmee ze uit volle borst had gezongen. Die ze trots als een pauw, fi er als een moederkloek vooruit had gestoken toen haar oudste

  zoon afstudeerde. Die het voorgoed lieten afweten op 29 november 2013.

  Bedroefd nemen wij afscheid van

  Julia LemmensBorstspieren

  Bedroefd nemen wij afscheid van

  Julia LemmensHanden en armen

  Waarmee ze haar kleine broertje droeg en later haar eigen kinderen. Die ze altijd uit de mouwen stak bij de jaarlijkse voorbereiding van het veel te uitgebreide kerstdiner. Waarlangs haar muzikale talent naar buiten vloeide en waarmee ze fi ngerspitzengefhl legde in honderden piano-etudes en sonates. Waarmee ze ontelbaar veel akkoorden aansloeg, tot en met

  dat laatste krampachtige mineurakkoord op 23 december 2012.

  Bedroefd nemen wij afscheid van

  Julia LemmensVoeten en benen

  Die Julia sinds haar prille peuterjaren overal heen droegen waar ze heen wilde. Van de kleuterschool naar de muziekschool en later naar het orkest. Die haar kilometers jog-genot schonken in het stadspark. Die haar later, in datzelfde park, nog nauwelijks tot bij een bankje brachten, om er wat uit te rusten. Die haar onverwacht in de steek lieten kort na haar

  41ste verjaardag op 17 augustus 2012.

  Dit melden u met droefheid de familie Brems-Lemmens

  Dit melden u met droefheid de familie Brems-Lemmens

  Dit melden u met droefheid de familie Brems-Lemmens

  Mensen met ALS sterven

  in stapjes.STOP DE AFTAKELING,

  DONEER VOOR ONDERZOEK.

  ALS of Amyotrofi sche Laterale Sclerose is een ongeneeslijke aandoening die de motorische zenuwcellen aantast. Daardoor verliezen patinten stapsgewijs de controle over hun lichaam en treedt verlamming in. Spiergroep na spiergroep valt uit tot de patint na 2 5 jaar sterft, bij vol bewustzijn. Want ALS tast de cognitieve functies niet aan. De oorzaak is nog onduidelijk en het proces voorlopig onomkeerbaar. Met uw gift steunt u het broodnodige onderzoek naar ALS en de begeleiding van ALS-patinten.

  BE 28 3850 6807 0320 ALSLIGA.BE

  Advertentie