zastupniČki dom hrvatskoga drŽavnog · pdf filezrakoplova, zaštita zračnog prometa,...

of 63 /63
ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZRAČNOM PROMETU Proglašavam Zakon o zračnom prometu, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 25. rujna 1998. Broj: 081-98-1772/1 Zagreb, 1. listopada 1998. Predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman, v. r. ZAKON O ZRAČNOM PROMETU DIO PRVI TEMELJNE ODREDBE Područje primjene Članak 1. (1) Ovim se Zakonom uređuje zračni promet u zračnom prostoru Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: hrvatski zračni prostor), uvjeti za sigurno odvijanje zračnoga prometa, usluge u zračnoj plovidbi, istraživanje ugrožavanja sigurnosti zrakoplova i nesreća zrakoplova, potraga i spašavanje zrakoplova, zaštita zračnog prometa, zaštita od buke zrakoplova, inspekcija sigurnosti zračnog prometa i prekršaji u zračnom prometu. (2) Ako ovim Zakonom nije drukčije određeno, njegove se odredbe primjenjuju na sve zrakoplove koji koriste hrvatski zračni prostor, odnosno na inozemne zrakoplove u skladu s međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku. (3) Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se i na vojne aerodrome i hrvatske vojne zrakoplove ako je to izričito propisano ovim Zakonom. Pojmovi Članak 2. Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom Zakonu imaju sljedeće značenje: 1) aerodrom: određeno područje na zemlji ili vodi (uključujući sve objekte, instalacije i opremu) namijenjeno u potpunosti ili djelomično za kretanje, uzlijetanje, slijetanje i boravak zrakoplova, 2) avion: zrakoplov teži od zraka, pokretan motorom, koji uzgon u letu dobiva poglavito zbog aerodinamičkih reakcija na površinama koje u određenim uvjetima leta ostaju nepokretne, 3) balon: zrakoplov lakši od zraka, bez motora, 4) domaći zračni promet: promet koji se obavlja u zračnom prostoru Republike Hrvatske, 5) helidrom: aerodrom ili određeno područje na objektu namijenjeno u potpunosti ili djelomično za dolaske, odlaske i kretanje helikoptera,

Author: lecong

Post on 31-Jan-2018

223 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ZASTUPNIKI DOM HRVATSKOGA DRAVNOG SABORA

  Na osnovi lanka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

  ODLUKU O PROGLAENJU ZAKONA O ZRANOM PROMETU

  Proglaavam Zakon o zranom prometu, koji je donio Zastupniki dom Hrvatskoga dravnog sabora na sjednici 25. rujna 1998.

  Broj: 081-98-1772/1

  Zagreb, 1. listopada 1998.

  Predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuman, v. r.

  ZAKON O ZRANOM PROMETU

  DIO PRVI

  TEMELJNE ODREDBE

  Podruje primjene

  lanak 1.

  (1) Ovim se Zakonom ureuje zrani promet u zranom prostoru Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: hrvatski zrani prostor), uvjeti za sigurno odvijanje zranoga prometa, usluge u zranoj plovidbi, istraivanje ugroavanja sigurnosti zrakoplova i nesrea zrakoplova, potraga i spaavanje zrakoplova, zatita zranog prometa, zatita od buke zrakoplova, inspekcija sigurnosti zranog prometa i prekraji u zranom prometu.

  (2) Ako ovim Zakonom nije drukije odreeno, njegove se odredbe primjenjuju na sve zrakoplove koji koriste hrvatski zrani prostor, odnosno na inozemne zrakoplove u skladu s meunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku.

  (3) Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se i na vojne aerodrome i hrvatske vojne zrakoplove ako je to izriito propisano ovim Zakonom.

  Pojmovi

  lanak 2.

  Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom Zakonu imaju sljedee znaenje:

  1) aerodrom: odreeno podruje na zemlji ili vodi (ukljuujui sve objekte, instalacije i opremu) namijenjeno u potpunosti ili djelomino za kretanje, uzlijetanje, slijetanje i boravak zrakoplova,

  2) avion: zrakoplov tei od zraka, pokretan motorom, koji uzgon u letu dobiva poglavito zbog aerodinamikih reakcija na povrinama koje u odreenim uvjetima leta ostaju nepokretne,

  3) balon: zrakoplov laki od zraka, bez motora,

  4) domai zrani promet: promet koji se obavlja u zranom prostoru Republike Hrvatske,

  5) helidrom: aerodrom ili odreeno podruje na objektu namijenjeno u potpunosti ili djelomino za dolaske, odlaske i kretanje helikoptera,

 • 6) homologacija: postupak kojim se utvruje da li tip zrakoplova ili zrakoplovnog ureaja odgovara propisima za gradnju zrakoplova ili zrakoplovnog ureaja, te da ne pokazuje obiljeja ili osobine koje ugroavaju ili bi mogle ugroziti njegovu sigurnu uporabu,

  7) Hrvatska kontrola zrane plovidbe: drutvo s ogranienom odgovornou, osnovano posebnim zakonom, za obavljanje poslova kontrole zrane plovidbe u Republici Hrvatskoj,

  8) izvanredni dogaaj: svaki dogaaj zbog kojega je moglo doi do ugroavanja sigurnosti zranog prometa, a posljedica nije bilo,

  9) javni zrani promet: linijski i povremeni prijevoz osoba ili stvari,

  10) jedrilica: zrakoplov tei od zraka, bez motora, koji uzgon u letu dobiva poglavito zbog aerodinamikih reakcija na povrinama koje u odreenim uvjetima leta ostaju nepokretne,

  11) kabinska posada: lanovi posade zrakoplova (ali nisu lanovi letake posade) koji obavljaju poslove to im ih, u interesu sigurnosti ukrcanih putnika, odredi operator ili zapovjednik zrakoplova,

  12) kabotaa: pravo da inozemni zrani prijevoznik drave stranke Konvencije o meunarodnom civilnom zrakoplovstvu, obavlja prijevoz putnika, pote i tereta u javnom zranom prometu izmeu odredita unutar teritorija Republike Hrvatske,

  13) kontrola zranog prometa: spreavanje sudara zrakoplova u zraku i na manevarskim povrinama aerodroma, izmeu zrakoplova i vozila, te izmeu zrakoplova i ostalih prepreka na manevarskim povrinama aerodroma, u svrhu sigurnoga, redovitog i nesmetanog odvijanja zranog prometa,

  14) kontrolirani aerodrom: aerodrom na kojem se obavlja kontrola zranog prometa za aerodromski promet,

  15) letaka posada: lanovi posade zrakoplova koji posjeduju odgovarajuu dozvolu za upravljanje zrakoplovom ili obavljanje drugih poslova u svezi s upravljanjem zrakoplova tijekom vremena letenja,

  16) letjelite: aerodrom koji se u naelu upotrebljava za letenje jedrilica i motornih jedrilica koje ne uzlijeu samostalno, a ija se uporaba moe proiriti i za letenje drugih vrsta zrakoplova koji se upotrebljavaju u posebnom zranom prometu,

  17) linija: niz letova izmeu dvaju ili vie mjesta koji se obavljaju prema redu letenja,

  18) linijski zrani promet: redovni komercijalni prijevoz osoba i/ili stvari, koji je dostupan svima pod jednakim uvjetima, a obavlja se na unaprijed utvrenim linijama, prema unaprijed utvrenom redu letenja i po objavljenim cijenama i opim uvjetima prijevoza,

  19) manevarska povrina: dio aerodroma na zemlji ili vodi (osim stajanke), odreen za uzlijetanje, slijetanje ili vonju zrakoplova,

  20) meunarodni aerodrom: aerodrom utvren kao ulazni ili izlazni aerodrom u meunarodnom zranom prometu na kojem se provode postupci carine, granine kontrole i sl.,

  21) meunarodna norma: svaka specifikacija za fizike osobine, konfiguraciju, materijal, sposobnost ili osobine, osoblje ili postupak, ija je istolika primjena prihvaena kao neophodna za sigurno, redovito i nesmetano odvijanje zranog prometa, a kojima drave stranke moraju udovoljiti, sukladno odredbama Konvencije o meunarodnom civilnom zrakoplovstvu,

  22) meunarodni zrani promet: promet koji se obavlja u zranom prostoru iznad teritorija dviju ili vie drava,

 • 23) nesrea zrakoplova: dogaaj u svezi s operacijom zrakoplova, koji nastane od trenutka kad se jedna ili vie osoba ukrca u zrakoplov s namjerom da obavi let, do trenutka iskrcavanja svih osoba iz zrakoplova, a posljedice su - smrt ili teka tjelesna ozljeda jedne ili vie osoba u zrakoplovu ili izvan njega, unitenje zrakoplova, nestanak zrakoplova ili nedostupnost zrakoplovu kao posljedica nesree, oteenje osnovne strukture zrakoplova ili vee oteenje imovine tree osobe,

  24) nezgoda zrakoplova: dogaaj u svezi s operacijom zrakoplova koji nastane od trenutka kad se jedna ili vie osoba ukrca u zrakoplov s namjerom da obavi let, do trenutka iskrcavanja svih osoba iz zrakoplova, a posljedice su - oteenje dijelova zrakoplova ili motora, laka tjelesna ozljeda osoba u zrakoplovu ili izvan njega ili manje oteenje imovine tree osobe,

  25) objavljivanje na nain uobiajen u zranom prometu: objavljivanje u "Zborniku zrakoplovnih informacija Republike Hrvatske (AIP)" ili urnim informacijama (NOTAM), ili okrunicom zrakoplovnih informacija (AIC), ili drugim posebnim publikacijama,

  26) opasno podruje: dio zranog prostora utvrenih dimenzija u kojem se odvijaju djelatnosti ili postoje okolnosti opasne za odvijanje zranog prometa,

  27) opasno pribliavanje zrakoplova: situacija u kojoj su, prema miljenju zapovjednika zrakoplova ili kontrolora zranog prometa, udaljenosti izmeu zrakoplova, kao i njihove meusobne pozicije i brzine bile takve da je bila ugroena sigurnost tih zrakoplova,

  28) operativna povrina: dio aerodroma na zemlji ili vodi, odreen za uzlijetanje, slijetanje ili vonju zrakoplova, koji se sastoji od manevarske povrine i stajanke,

  29) operator aerodroma: fizika ili pravna osoba koja je vlasnik ili korisnik aerodroma,

  30) operator zrakoplova: fizika ili pravna osoba koja je vlasnik ili korisnik zrakoplova,

  31) Organizacija meunarodnoga civilnog zrakoplovstva (ICAO): specijalizirana ustanova Ujedinjenih naroda, osnovana Konvencijom o meunarodnom civilnom zrakoplovstvu od 7. prosinca 1944. godine u Chicagu, u svrhu razvijanja naela, tehnologije, te poticanja i razvoja meunarodnoga zranog prometa,

  32) plan leta: skup informacija o namjeravanom letu, ili dijelu leta zrakoplova, koje se podnose, u naelu, u pisanom obliku, nadlenoj kontroli zranog prometa,

  33) plovidbenost zrakoplova ili zrakoplovnog ureaja: sposobnost za sigurnu zranu plovidbu,

  34) podruja s ogranienjem letenja: opasna, uvjetno zabranjena ili druga podruja, osim zabranjenih podruja, koja su utvrena u svrhu sigurnog odvijanja zranog prometa,

  35) podruje letnih informacija: zrani prostor odreenih dimenzija u kojem se pruaju usluge letnih informacija i obavlja uzbunjivanje,

  36) posada (letaka i kabinska) zrakoplova: osobe koje je operator zrakoplova odredio za obavljanje odreenih poslova u zrakoplovu tijekom vremena letenja,

  37) poseban zrani promet: (sav) zrani promet koji nije javni zrani promet,

  38) povremeni zrani promet: komercijalni prijevoz osoba i/ili stvari koji nije linijski, a koji se obavlja uz posebno ugovorene uvjete - arter prijevoz (pojedinani ili serijski), taksiprijevoz, panoramski letovi i sl.,

  39) preporuena praksa: svaka specifikacija za fizike osobine, konfiguraciju, materijal, sposobnost ili osobine, osoblje ili postupak ija je jednoobrazna primjena prihvaena kao poeljna zbog sigurnog, redovitog i nesmetanog odvijanja zranog prometa i kojoj drave stranke trebaju nastojati udovoljiti, sukladno odredbama Konvencije o meunarodnom civilnom zrakoplovstvu,

 • 40) prijevoz za vlastite potrebe: nekomercijalni prijevoz osoba i/ili stvari,

  41) privremeno izdvojeno podruje: podruje privremeno rezervirano, poradi sigurnosti zranoga prometa, iskljuivo za vojne letove,

  42) radovi iz zraka: komercijalna uporaba zrakoplova u svrhe koje nisu komercijalni prijevoz osoba ili stvari (radovi u poljoprivredi, umarstvu ili graevinarstvu, protupoarnoj zatiti, protugradnoj obrani, potrazi i spaavanju, promidbi, nadzoru i patroliranju, izobrazbi letakog osoblja, provjeri radionavigacijskih ureaja, snimanju iz zraka i sl.),

  43) red letenja: utvreno vrijeme uzlijetanja i slijetanja zrakoplova u linijskom zranom prometu,

  44) rotokopter: zrakoplov tei od zraka, pokretan motorom, koji se odrava u letu reakcijom zraka na jednom ili vie rotora,

  45) sigurnost: poduzimanje preventivnih mjera, radnji i postupaka u svrhu spreavanja nesrea zrakoplova ili umanjenja njihovih posljedica,

  46) stajanka: odreeno p