yurtdisi kultur destek prog tc

Author: nicole-brooks

Post on 25-Feb-2018

228 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 Yurtdisi Kultur Destek Prog TC

  1/16

  KLTREL ALIMALAR DESTEK PROGRAMIBAVURU REHBER

  2016

 • 7/25/2019 Yurtdisi Kultur Destek Prog TC

  2/16

 • 7/25/2019 Yurtdisi Kultur Destek Prog TC

  3/16

  1. Arkaplan

  2. Yasal ereve

  3. Programn Ama ve ncelikleri

  4. Projelerde Yer Almas Beklenen rnek Faaliyetler

  5. Proje Kapsamna Girmemesi Gereken Faaliyetler

  6. Salanacak Mali Destek Tutar

  7. Bavurularn Alnaca ve Projelerin Uygulanaca lkeler

  8. Bavuru Sahiplerinin Uygunluu: Kimler Bavurabilir?

  9. Ortaklklar ve Ortaklarn Uygunluu

  10.Proje Sresi

  11.Bavuru Dnemleri ve Sre Takvimi

  12.Uygun Maliyet Kalemleri

  13.Uygun Olmayan Maliyetler14.E Finansman ve Ayn Katklar

  15.Bavuru Adresi, Formu ve Belgeler

  16.Bavurularn Deerlendirilmesi

  17.Deerlendirme Sonucunun Bildirilmesi

  18.Szlemenin mzalanmas ve Uygulama Koullar

  NDEKLER

 • 7/25/2019 Yurtdisi Kultur Destek Prog TC

  4/16

  Yaadmz yzyln sosyolojik bir gerei olarak ok kltrllk ve ok kltrllnberaberinde getirdii perspektif ve yaam pratii, kimliklerin kltrel boyutunu bir taraftan

  eitlendirirken dier yandan da dntrmektedir. Bu dnm, kendi lkelerinin dndafarkl bir kltrel ve toplumsal ortamda yaayan birey ve toplumlarn zerinde daha derinden vekimliin tm boyutlarn kapsayan bir etki eklinde deneyimlenmektedir. ounlukla kimliklerinkltrel boyuttaki dnm olduka ge fark edilmekte, fark edildii anda ise dnm geriyednlemez bir duruma karlk gelmektedir.

  Yurtdnda yaayan vatandalarmz, kltrel olarak kendi lkelerinin dnda bir corafyada,kltrn taycs olan tm yap ve sistemlerin snrllklar iinde var olmaya almaktadrlar.Kltrel deer ve anlam dnyasnn aktarmnn engellerle gerekletii ya da gerekleemediibir ortamda vatandalarmzn milli ve manevi deerler erevesinde kltrel varlklarnsrdrmeye almas, kimlik ve kimliin kltrel boyutlarnda birtakm sorunlarn yaanmasnaneden olmaktadr. Bu durum, vatandalarmzn zellikle nc ve drdnc kuak gen veocuklarnn kimliklerinin manevi ve milli unsurlar balamnda kltrel adan tehdit altndaolduunu aka ortaya koymaktadr. Bir yandan bu tehdidi ortadan kaldrmak, dier yandan daiinde bulunulan lkenin kltrel unsurlar ile iliki ve iletiim iinde bulunmak, vatandalarmzn

  tm alanlara katlm asndan bir gereklilik olarak ortaya kmaktadr. Yurtdnda yaayanvatandalarmzn kimliklerine ve kltrel deerlerine sahip kabilmesi, bulunduklar toplumlauzla iinde yaamalar ve toplumun saygn bireyleri olarak var olabilmesinin n artdr.

  Yurtdnda yaayan vatandalarmzn kltrel deerlerini yaatabilmesi, ancak kuaklar arasaktarmn doru bir yntem ve kararl bir irade ile gerekletirilmesine baldr. zellikleAvrupa lkelerindeki yeni kuan kltrel deerlerimiz ile buluturulmas, kimliklerini muhafazaedebilmeleri asndan hayati neme sahiptir.

  Sz konusu neme binaen yurtdnda yaayan vatandalarmzn bulunduklar lkelerin okkltrl atmosferi ierisinde kendi kltrel deerleri ve kimliklerini yaatarak bulunduklar lkenintoplumu ile etkileim iinde olmalarn desteklemek amacyla T.C. Babakanlk Yurtd Trkler veAkraba Topluluklar Bakanl, Kltrel almalar Mali Destek Programnilan etmektedir.

  1. Arkaplan

  02 2016 MAL DESTEK PROGRAMLARI

 • 7/25/2019 Yurtdisi Kultur Destek Prog TC

  5/16

  Bakanlk, 6 Nisan 2010 tarih ve 27544 sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle giren 5978Sayl Yurtd Trkler ve Akraba Topluluklar Bakanl Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun ile

  kurulmu bir kamu kurumudur. Babakanlk yaps iinde faaliyet gsteren Bakanln, kuruluamalarndan biri, 5978 Sayl Kanunun 1 inci maddesinin (a) bendinde ifade edildii gibi,Yurtdnda yaayan vatandalarmzla ilgili almalar yapmak ve sorunlarna zm retmektir.

  te yandan, Bakanlk tarafndan verilecek mali desteklerle ilgili olarak, yine ayn Kanunun 10uncu maddesinin (b) bendinde ise Bakanln;

  Bu Kanunda belirtilen amalarn gerekletirilmesine ynelik olarak, kii ve kurulularca

  yurtiinde ve yurtdnda planlanan faaliyetleri idari, mali veya hibe esasl olarak desteklemekgrevi hkme balanmaktadr.

  Bu dorultuda hazrlanm olan Yurtd Trkler ve Akraba Topluluklar Bakanlnca Verilecekdari ve Mali Destekler Hakknda Ynetmelik 30 Kasm 2011 tarih ve 28128 sayl Resmi Gazetede yaynlanarak yrrle girmitir.

  Sz konusu mevzuata istinaden, bu bavuru rehberi, Kltrel almalar Destek Programkapsamnda salanacak mali destekler iin belirlenen bavuru ekil ve artlarn, potansiyel

  bavuru sahiplerine duyurmak amacyla hazrlanmtr. Bavuru sahiplerinin bavuru rehberiniincelemeleri ve bavurularn bu rehberdeki aklamalar dorultusunda hazrlayp sunmalargerekmektedir.

  2. Yasal ereve

  ! Bavuru sahipleri, bavuruda bulunduklar andan itibaren ilgili Kanun maddelerini, Ynet-melik hkmlerini ve bu rehberde yer alan btn hususlar kabul etmi saylrlar.

  032016 MAL DESTEK PROGRAMLARI

 • 7/25/2019 Yurtdisi Kultur Destek Prog TC

  6/16

  Kltrel almalar Destek Program ile yurtdnda yaayan vatandalarmzn, bulunduklarlkelerin ok kltrl atmosferi ierisinde kimlik, kltr ve medeniyetlerini yaatabilmeleri,

  bu dorultuda kltrel etkileimin tevik edilerek toplumlararas ilikilerin gelitirilmesiamalanmaktadr.

  Bu amaca hizmet edecek tm proje konular desteklenebilecektir. Ancak ncelik verilen konularunlardr:

  Vatandalarmzn kendi kltrlerini yaatabilmeleri dorultusunda dzenlenen kltreletkinlikler,

  Kltrleraras iletiimi arttracak programlar, Medeniyet ve tarih konulu almalar,

  Genlere ynelik kltrel almalar,

  Kltrel bir tema olarak g tarihine ilikin ariv oluturma ve mze almalar.

  3. Programn Ama ve ncelikleri

  ! Programn amacyla rtmeyen konular ihtiva eden proje bavurular olumsuz deerlendi-rilecektir.

  Program kapsamnda yukarda belirtilen ncelikli konu balklarna uygun olarak yaplacak proje

  teklierinde; kltrel ve sanatsal etkinlikler,

  nemli gn ve kiileri anma programlar,

  kltr ve sanat atlyeleri,

  tarih ve edebiyat konferanslar,

  genlie ynelik Trke okuma kulpleri,

  yayn faaliyetleri ve g temal ariv mze etkinlikleri

  faaliyetlerinden birkann yer almas beklenmektedir. Ancak bu rnek faaliyetlerin dndaprogramn amacna hizmet edebilecek tm faaliyetler desteklenebilecektir.

  4. Projelerde Yer AlmasBeklenen rnek Faaliyetler

  04 2016 MAL DESTEK PROGRAMLARI

 • 7/25/2019 Yurtdisi Kultur Destek Prog TC

  7/16

  ! Bir projenin tek bir faaliyetten ibaret deil, belirli bir amaca ynelik faaliyetler btn oldu-u hususunun bavuru esnasnda dikkate alnmas gerekmektedir.

  Aada belirtilen trde faaliyetleri ieren projeler uygun deildir:

  Yukarda belirtilen ama ve ncelikli faaliyet balklaryla rtmeyen faaliyetler,

  Hukuka, kamu dzenine, genel sala ve toplumun genel ahlak anlayna aykr faaliyetler,

  deolojik adan nyargl olan faaliyetler,

  Siyasi partileri destekleyen faaliyetler,

  Kr amac gden faaliyetler ve

  Destek szlemesinin imzalanmasndan nce balayan faaliyetler.

  5. Proje Kapsamna Girmemesi Gereken Faaliyetler

  Bu program erevesinde Bakanlk tarafndan proje btesine salanabilecek en fazla mali

  destek tutar 90.000,00 TLdir.Ancak projenin toplam btesi, bavuru sahibinin ya da proje ortaklarnn salayaca katklardikkate alnarak bu meblan zerinde sunulabilir.

  Sunulan projenin olumlu deerlendirilmesi halinde, balang ilemlerini en aza indirmek adna,bavuru esnasnda sunulan btenin gereki ve gncel olmas gerekmektedir.

  6. Salanacak Mali Destek Tutar

  yerleik potansiyel yararlanclar bavurabilir.

  Projeler ayn zamanda yalnzca bu lkelerde uygulanacaktr.

  Programa;

  ABD,

  Almanya,

  Avustralya,

  Avusturya,

  Belika,

  Birleik Krallk,

  Danimarka,

  Finlandiya,

  Fransa,

  Hollanda,

  sve,

  svire,

  talya,

  Kanada ve

  Norvete

  7. Bavurularn Alnaca ve ProjelerinUygulanaca lkeler

  052016 MAL DESTEK PROGRAMLARI

 • 7/25/2019 Yurtdisi Kultur Destek Prog TC

  8/16

  Bu program kapsamnda; ilgili alanlarda almalar yapmak kaydyla, kr amacgtmeyen tzel kiilerden;

  a) Sivil Toplum Kurulular,

  b) niversiteler

  bavuru yapabilirler.

  Programa bavuru yapacak bavuru sahibi kurum ve kurulularn, kurulu kanunu ya da

  tznde tanmlanm kurulu amac ve faaliyet alanlarile program ama ve nceliklerininuyumlu olmas gerekmektedir.

  Ayrca, teklif edilen projelerin yrtlebilmesini teminen bavuru sahibi kuruluun, idari, malive insan kaynaklar kapasitesinin teklif edilen projenin hacmi ile uyumlu olmas gerekmektedir.

  lgili alanlarda gemite yrtlen proje ve faaliyetlerin bulunmas, deerlendirmeaamasnda bavuru sahibine avantaj salayacaktr.

  Bu program kapsamnda, kr amac gtmeyen tzel kiilii haiz,

  a) Sivil Toplum Kurulular,

  b) niversiteler,

  c) Uluslararas Kurulular,

  d) Dnce Kurulular,e) Aratrma Merkezleri ve

  f) Kamu Kurumlar

  projenin yrtlmesinde bavuru sahibi ile birlikte sorumluluk ve grev stlenecek uygun projeorta olarak kabul edilebilir.

  Proje bavurularnda proje ortann bulunmas zorunlu deildir.Ancak projenin amac,faaliyetleri ve btesi erevesinde gerekli grlmesi halinde proje ortann bulunmas,deerlendirme aamasnda avantaj salayacaktr.

  Projede ortak olarak yer alacak kurum ve kurulular tarafndan Ortaklk Beyannamesi, birdenfazla olmas durumunda her bir proje orta iin ayr olacak ekilde doldurulmal ve ortan yasaltemsilcisi tarafndan imzalanmaldr. Ortaklk Beyannamesinde, ortan projeye ierik, faaliyetve mali ynden katks ak bir ekilde belirtilmedir. Ortaklk beyannamesi ve yasal temsilcininyetkisini kantlayc belgeler bavuru formuyla birlikte sunulmaldr.

  8. Bavuru Sahiplerinin Uygunluu:Kimler Bavurabilir?

  9. Ortaklklar ve Ortaklarn Uygunluu

  06 2016 MAL DESTEK PROGRAMLARI

 • 7/25/2019 Yurtdisi Kultur Destek Prog TC

  9/16

  Program kapsamnda teklif edilecek projelerin uygulama sresi en fazla 6 ayolmaldr.

  Bavuru sahiplerinden teklif ettikleri projenin gerekletirilebilecei en makul sreyi bavuruesnasnda sunmalar beklenmektedir.

  10. Proje Sresi

  ! Sunulacak projelerin balang tarihinin, deerlendirme ve balang ilemleri de dikkatealnarak bavurulan tarihten itibaren en az 60 gn sonra olmas gerekmektedir.

  Programa bavurularn, 2 dnem halinde alnmas planlanmaktadr:

  I. Dnem: 01 ubat 2016 29 ubat 2016

  II. Dnem: 01 Haziran 2016 - 30 Haziran 2016

  I. Dnem Takvimi

  II. Dnem Takvimi

  11. Bavuru Dnemleri ve Sre Takvimi

  Bavurularn Alnmas 01-29 ubat 2016

  Bavurularn Deerlendirilmesi ve OnaySreci 01-20 Mart 2016

  Sonularn Bildirilmesi 20-31 Mart 2016

  Szlemelerin mzalanmas 01-30 Nisan 2016

  Bavurularn Alnmas 01-30 Haziran 2016

  Bavurularn Deerlendirilmesi ve OnaySreci

  01-20 Temmuz 2016

  Sonularn Bildirilmesi 20-31 Temmuz 2016

  Szlemelerin mzalanmas 01-31 Austos 2016

  ! Bakanlk bu destek programn, herhangi bir aamasnda gereke belirtmeksizin durdurmaya da ilan etmeme hakkn sakl tutar. Bu durumda bavuru sahipleri, Bakanlktan herhangibir hak talebinde bulunamazlar. Bavuru sahiplerinin, programa ilikin ilan ve olas deiiklik-leri Bakanlk internet sayfasndan takip etmesi beklenmektedir.

  072016 MAL DESTEK PROGRAMLARI

 • 7/25/2019 Yurtdisi Kultur Destek Prog TC

  10/16

  Uygun maliyetler, projenin hayata geirilmesi iin zorunlu olan giderlerdir. Bakanlk tarafndansalanacak destek iin sadece uygun maliyetler dikkate alnr. Btede ngrlen rakamlarn

  uygulama srasnda almamas gerektiinden, btenin gereki maliyetlere dayandrlmasgerekmektedir.

  Projede gerekletirilecek tm maliyetler bavuru sistemi iinde yer alan proje btesiblmnde belirtilmelidir. Bte hazrlnda tm kalemler kendi alt kalemlerine ayrlmal ve herbir alt kalem iin birimin nitelii, adedi ve maliyeti mutlaka belirtilmelidir. Btede yer alacaktm kalemler, piyasa fiyatlarna uygun olmalar ve projenin uygulanabilmesi iin gerekliolmalar zorunludur.

  Kabul edilebilir uygun maliyetler u ekildedir:

  1. nsan Kaynaklar: Projenin uygulanmas aamalarnda gerekli olan idari ve teknik personel,uygun maliyet olarak kabul edilebilir. Bu kapsamda denecek cretler, piyasa koullarndaolumu brtcretlerden ve proje sahibinin ve ortaklarnn benzer faaliyetlerde dedii standartmiktarlardan yksek olmamaldr.

  eitli kamu kurum ve kurulularnda grev alan, ancak proje vb. farkl alanlarda grev almalar

  altklar kurum mevzuat ile dzenlenen kiilerin projede grev almalar durumunda, altklarkurumun bu konuyla ilgili kendi mevzuatlarna uygun hareket etmesi beklenmektedir.

  dari Personel: dari personel, projenin genel ynetimini ve raporlamasn salamak, projeyleilgili tm bilgi ve belgeleri temin etmek, uygulama aamasnda karlalan sorunlar zmekavuturmak ve projenin szlemeye uygun bir ekilde gerekletirilmesini salamaklagrevlendirilen proje yrtcs ve asistanlarn ifade etmektedir.

  Bu program kapsamndaki projeler iin en fazla 1 yrtc ve 1 proje asistan

  grevlendirilmesi mmkndr.Teknik Personel:Proje faaliyetlerinin gereklemesinde, ksa sreliine uzmanlk gerektirenkonularda ihtiya duyulan danman, eitimci, aratrmac, avukat, psikolog, sosyolog, rehber,yazlmc, tasarmc vb. gerek kiilerden teknik hizmet alm da uygun maliyet olarak kabul edilir.

  12. Uygun Maliyet Kalemleri

  ! Projenin yrtlmesi iin idari sorumluluk alacak proje yrtcs vb. personelin bavurusahibi ya da orta kuruluun insan kaynandan ayn katk olarak, gnlllk esasna grekarlanmas, deerlendirme aamasnda avantaj salayacaktr.

  08 2016 MAL DESTEK PROGRAMLARI

 • 7/25/2019 Yurtdisi Kultur Destek Prog TC

  11/16

  2. Hizmet Almlar: Projenin yrtlmesi iin gerekli olan eitim, organizasyon, grnrlk,yayn, eviri, tantm, yemek, seyahat, konaklama, danmanlk, rehberlik vb. kalemlerde ticarikurululardan hizmet satn alm yaplabilir ve uygun maliyet olarak kabul edilir.

  3. Malzeme ve Ekipman Almlar: Projenin gerekletirilmesinde kullanlacak olan sarf, ara,promosyon, mobilya, teknik malzeme ve ekipman almlar yaplabilir ve uygun maliyet olarakkabul edilir.4. Gndelik ve Seyahat Giderleri: Projenin yrtlmesi srecinde gerekli olan yurtii veyayurtd seyahatler ve gndelikler uygun maliyet olarak kabul edilmektedir.

  5. Tanmaz Giderleri: Projenin yrtlmesinde ihtiya duyulan bina, os, depo, derslik vb.tanmazlarn kira, elektrik, su, telefon, internet, snma, yakt vb. gerekli giderler uygun maliyetolarak kabul edilmektedir.

  6. dari Maliyetler (ngrlmeyen giderler):Projenin gerekletirilmesi iin zorunlu olupbaka bir bte kalemi altnda yazlamayan (banka havale maliyetleri vb) ve/veya ngrlmeyengiderleri karlamak zere toplam proje btesinin % 10unu gememek zerebelirlenmiolan harcamalar, uygun maliyet olarak kabul edilebilir.

  Bu program kapsamnda kabul edilmeyecek olan maliyet kalemleri aada sralanmaktadr:

  Proje sahibi ve proje kapsamnda grev alan kiilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doacakolan ceza, zam, faiz ve sair giderler,

  Borlar, zarar veya bor karlklar,

  Faiz borcu,

  Hlihazrda baka bir fon kaynandan nanse edilen kalemler,

  kinci el ekipman almlar,

  Kur farkndan doan zararlar,

  Kamu kurumlarnn genel ve idari maliyetleri,

  Projenin uygulanmasna katlan kamu grevlilerinin devletten aldklar maalar,

  Proje balangcndan nce yaplan hazrlk almalarnn ve dier faaliyetlerin maliyetleri,

  Proje sahibi ya da ortaklar dndakiler tarafndan gerekletirilen maliyetler,

  Salt szlemeye ve Bakanlk ile proje sahibi arasndaki mali demelere ilikin her trlvergi, har ve sair giderler,

  Balar

  Bavuru formunda yer verilmeyen bir hususa ilikin maliyetlendirme, btede yer almamaldr.Bavurularn deerlendirilmesi sonrasnda, szlemenin imzalanmasndan nceki kontrolsrecinde ve uygulama aamasnda gerekli grlmesi halinde Bakanlk tarafndan btededeiiklik yaplabilecektir. Kontroller bavuru sahibinin ilave aklama yapmasn ve Bakanln

  destek tutarnda indirim yapmasn gerektirebilir.

  13. Uygun Olmayan Maliyetler

  092016 MAL DESTEK PROGRAMLARI

 • 7/25/2019 Yurtdisi Kultur Destek Prog TC

  12/16

  Program kapsamnda teklif edilen proje btesinin tamam Bakanlk tarafndankarlanabilecektir. Ancak bavuru sahibi tarafndan, projeye nakdi katk ya da bina, os,

  konferans salonu, derslik gibi mekanlar ile mal, malzeme, makine ve ekipman gibi ayn katklarnsalanacann belirtilmesi, deerlendirme aamasnda avantaj salayacaktr. Ayn katklar, projebtesinde kalem olarak gsterilebilir. Destein verilmesi durumunda proje sahibi bavuruformunda belirttii bu katklar stlenmek zorundadr.

  Proje bavurular, aadaki adresten online olarak bir defaya mahsus yelik kaydnnyaplmasnn ardndan programla ilgili oluturulan bavuru formunun doldurulmas suretiyleyaplacaktr:http://proje.ytb.gov.tr/Bavuru formu doldurulurken, standart formata bal kalnmal ve sistem zerinden yaplanbilgilendirme ve ynlendirmelere titizlikle uyulmaldr.Bavuru formu veya zorunlu belgelerde bir eksiklik veya tutarszlk tespit edildiinde, bavuruolumsuz deerlendirilecektir.

  Sunulan bilginin ak olmamas ve bu durumun adil bir deerlendirme yaplmasna engel tekiletmesi durumunda ek bir aklama talep edilebilecektir.Bavuru iin zorunlu belgeler unlardr:a) Eksiksiz doldurulmu bavuru formu,b) Bavuru dilekesic) Yetkilendirme belgesi,d) Faaliyet belgesi,

  e) Projede grev alacak idari personelin zgemileri,f) Ortak varsa, ortaklk beyannamesi ve kantlayc belgeler

  14. E Finansman ve Ayn Katklar

  15. Bavuru Adresi, Formu ve Belgeler

  10 2016 MAL DESTEK PROGRAMLARI

 • 7/25/2019 Yurtdisi Kultur Destek Prog TC

  13/16

  Programa yaplan bavurularn deerlendirilmesi aamasnda;

  1. bavuru formunun eksiksiz olarak doldurulmu olmas,

  2. istenen belgelerin eksiksiz olarak sunulmu olmas,

  3. teklif edilen projenin, bavurulan programn ama ve ncelikleriyle dorudan ilgili olmas,

  4. sahann ya da hedef kitlenin/blgenin ihtiyalarna cevap verir nitelikte somut kt veetkilerinin olmas,

  5. bavuru sahibinin mali ve ynetim kapasitesi,

  6. kurulu amacnn bavurulan programla ilgili olmas ve bu alandaki kurumsal tecrbe,7. ilgili alanda daha nce gerekletirilen proje ve faaliyetler,

  8. teklif edilen proje ynteminin kalitesi, geerlilii ve srdrlebilirlii ile

  9. projenin bte ve sresinin gereki ve makul olmas

  kriterleri dikkate alnacaktr.

  Bavurunun deerlendirmesi, aadaki sorularn yantlanmas suretiyle yaplacaktr. Bu sorulargz nne alnarak bavurudaki olas eksiklerin giderilmesi gerekmektedir.

  dari Deerlendirme Sorular:

  Bavuru formu eksiksiz olarak doldurulmu mudur?

  Bavurudaki yetki belgesi, bavuru sahibinin yasal temsilcisi tarafndan imzalanm mdr?

  Bavuru dilekesi sunulmu mudur?

  Ortak/ortak zorunluluu varsa, ortaklk beyannamesi doldurulmu mudur, ortan yasaltemsilcisi tarafndan imzalanm mdr?

  Bavuru sahibi ve varsa ortaklarn faaliyet belgesi uygun mudur?

  Projede grev alacak idari personelin zgemileri sunulmu mudur?

  Uygunluk Sorusu:

  Teklif edilen proje, bavurulan programn ama ve ncelikleri ile dorudan uyumlu mudur?

  Teknik ve Mali Deerlendirme Sorular:

  Mali ve Kurumsal Kapasite

  Bavuru sahibi, ilgili alanda faaliyet ve proje ynetimi konusunda yeterli deneyime sahip

  16. Bavurularn Deerlendirilmesi

  ! Deerlendirme ilemi esnasnda yukardaki ilk 3 kriterin salanamamas durumunda,deerlendirme ilemi sonlandrlarak bavuru reddedilecektir.

  112016 MAL DESTEK PROGRAMLARI

 • 7/25/2019 Yurtdisi Kultur Destek Prog TC

  14/16

  midir?

  Bavuru sahibi, personel, ekipman ve proje btesini idare edecek bilgi ve beceri dahilolmak zere yeterli ynetim kapasitesine sahip midir?

  Bavuru sahibi istikrarl ve yeterli kaynaklara (personel, gnll, iletiim a, bte vb.) sahipmi? Projeye ayn katk vb. salam mdr?

  lgililik

  Bavuru sahibi; kurulu, alma ve faaliyet alan itibariyle teklif ettii proje ve bavurduuprogram alan ile ilgili midir?

  Proje, bavurulan programda belirlenen saha ve hedef blgenin/kitlenin ihtiya vesorunlaryla ilgili midir?

  Projeden dorudan ya da dolayl olarak etkilenebilecek btn hedef gruplar ve sonyararlanclar aka tanmlanm mdr?

  Yntem

  nerilen faaliyetler bavurulan programn ama ve nceliklerine uygun mudur? Faaliyetplan ak, birbirini tamamlayc ve uygulanabilir nitelikte midir?

  nerilen faaliyetler, hedeerle ve beklenen sonularla uyumlu mudur?

  Proje teklinde, projenin gerektirdii yasal izinler vb. gerekli altyap oluturulmu mu, risklerve d faktrler gz nne alnm m ve olas sonularla ilgili bir deerlendirme ngrlyormu?

  Varsa/zorunlu ise, ortaklarn projeye katlm ve katk dzeyi yeterli midir?

  Bavuruda, projenin sonucuna ynelik llebilir somut ktlar tanmlanm mdr?

  Srdrlebilirlik

  Proje ve beklenen sonularn, ilgili saha ya da hedef blge/kitle zerinde kalc ve yapsal biretkisi var mdr?

  Proje; sonularnn yinelenmesi, yerel sahiplenmeyi salamas, daha geni alanlar etkilemesive bilginin yaylmas da dahil olmak zere potansiyel arpan etkileri iermekte midir?

  Teklif edilen proje, ileriki srete Bakanln destei olmakszn bavuru sahibi tarafndansrdrlebilir midir?

  Bte ve maliyet etkinlii Yaplmas ngrlen harcamalar projenin uygulanmas iin gerekli midir?

  ngrlen maliyetler makul dzeyde midir?

  Bavuru sahibi, proje iin kalem baznda Bakanlktan talebini ve projeye salayaca aynveya nakdi katky net olarak belirtmi midir?

  12 2016 MAL DESTEK PROGRAMLARI

 • 7/25/2019 Yurtdisi Kultur Destek Prog TC

  15/16

  ! Bakanlk tarafndan gerekli grlmesi halinde deerlendirme ncesi ve srasnda bavu-ru sahipleri ile n grme gerekletirilebilir.

  Deerlendirme sonucu bavuru sahiplerine, bavurulan programn son bavuru tarihindenitibaren en erken 20, en ge 30 gn iinde sistem zerinden bildirilecektir.

  Bakanlk tarafndan desteklenmesi uygun grlen projelere verilecek mali destek ve bunailikin ilke ve kurallar, bavuru sahibi ile Bakanlk arasnda imzalanacak bir szleme ile belirlenir.Proje bavuru formunun son hali ve ekleri szleme eki olarak kabul edilir. Bakanlk tarafndanolumlu sonu bildiriminde bulunulan tarihten itibaren en fazla 45 gn iinde bavuru sahibi ileszlemenin imzalanmas beklenmektedir. Bu sre iinde szlemesi imzalanmayan projelerleilgili destek karar kendiliinden iptal olurve bavuru sahibi tarafndan ayn yl iinde tekrar

  bavuruda bulunulamaz.Szleme imzalanmadan nce ve/veya imzalandktan sonra Bakanlk, gerektiinde bavurusahibinden ek bilgi ve belge isteyebilir. Szleme srecinde proje sahipleri imza iin Bakanladavet edilebilir ya da szlemeler posta yoluyla imzalanabilir. Posta yoluyla imzalanmas halinde,szleme metni e-posta, faks, ya da dier uygun iletiim kanallar yoluyla proje sahibine ulatrlr.

  17. Deerlendirme Sonucunun Bildirilmesi

  18. Szlemenin mzalanmas ve

  Uygulama Koullar

  132016 MAL DESTEK PROGRAMLARI

 • 7/25/2019 Yurtdisi Kultur Destek Prog TC

  16/16