· web viewl/ml: herren velsigne deg og bevare deg.herren la sitt ansikt lyse over deg og være...

of 9/9
Hverdagsmesse med musikk Kapellet, Domus Theologica - 1 -

Post on 08-Jan-2020

2 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Hverdagsmesse

med musikk

Kapellet, Domus Theologica

Hverdagsmesse

Kapellet, Domus Theologica

L: Liturg eller leder, ML: Medliturg, M: Menighet, A: Alle

Samling

Inngangssalme (kan utgå) Alle står

Inngangsord

Eller

Kyrie

Ordet

L eller ML: Kommende søndags evangelietekst leses (menigheten står)

L eller ML: Preken eller stillhet

Ordet

L eller ML: Kommende søndags evangelietekst leses (menigheten står)

L eller ML: Preken eller stillhet

Forbønn

Ledes av L eller ML

Fritt valgt forbønn med anledning til lystenning og bønn, høyt eller stille

eller

Fredslitaniet (fritt etter S13 982.1) (leses eller synges av L eller ML)

ML/L: La oss be i fred til Herren.

ML/L: Om fred fra det høye og frelse for vår sjel,

la oss be til Herren.

A: Herre, miskunne deg.

ML/L: For hele Guds folk, for vår kirkes tjenere, for våre prester og vår biskop,

la oss be til Herren.

A: Herre, miskunne deg.

ML/L. For denne by og for alle land og steder,

la oss be til Herren.

A: Herre, miskunne deg.

ML/L: For dette hus, for alle lærere og studenter,

la oss be til Herren.

A: Herre, miskunne deg.

ML/L: For skaperverket, for tjenlig vær og rikelige grøde på jorden,

la oss be til Herren.

A: Herre, miskunne deg.

ML/L: Om fred mellom alle troende og folkeslag,

la oss be til Herren.

A: Herre, miskunne deg.

L: For seieren, æren og makten tilhører deg,

Fader, Sønn og Hellig ånd, nå og alltid og i evighet.

Nattverd

Salme før nattverden

Prefasjonsdialog (menigheten står)

L: Herren være med dere.M: Og med deg være Herren.L: Løft deres hjerter.M: Vi løfter våre hjerter til Herren.L: La oss takke Herren vår Gud.M: Det er verdig og rett.

Prefasjon:

L eller ML:

(Eller en annen av kireårets prefasjoner)

Sanctus

A: Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot.

All jorden er full av din herlighet.

Hosianna i det høyeste.

Velsignet være han som kommer i Herrens navn.

Hosianna i det høyeste.

Post sanctus

Verba

A: Vår Far i himmelen

Fredshilsen

L: Jesus sier: Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere. Guds fred være med dere.

M: Guds fred være med deg.

L: Kom, for alt er ferdig.

Utdeling

Under utdelingen synges:

Agnus Dei

A: Du Guds lam som bærer verdens synder, miskunne deg over oss

Du Guds lam som bærer verdens synder, miskunne deg over oss

Du Guds lam som bærer verdens synder, gi oss din fred.

Takkebønn

L/ML: Vi takker deg, nådige Gud, du som gjennom brødet og vinen har gitt oss del i Jesu Kristi seierrike død og oppstandelse.

A: Styrk oss ved din Ånd til vidnesbyrd og tjeneste i verden.

Eller:

L /ML: Vi har tatt imot Jesus KristusA: Bevar oss til evig tid. Amen.

Sendelse

Utgangssalme (kan utgå) Alle står

L/ML: La oss prise Herren.

M: Gud være lovet. Halleluja, halleluja, halleluja.L/ML: Herren velsigne deg og bevare deg.Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. ✠

A: Amen, amen, amen.

eller

L/ML: Ta imot velsignelsen:

L: Herren velsigne deg og bevare deg.Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. ✠

A: Amen

Utsendelse

L: Messen er til ende. Gå i fred.

- ? -

- 1 -

& # # # œ W œ œ WI sannhet ver dig og rett er det

œ œ œ œ œat vi alltid og alle ste der tak ker deg,- - -

& # # # W œ œallmektige Gud, evi ge Far,

W œ œ œ œved Jesus Kris tus, vår Her re,

œ œ œhan som du- - -

& # # # Wsendte

œ œ œ œtil frel se for ver den,

Wfor at vi ved hans død skulle få

œ œtilgivel se for- - -

& # # # Wsyndene

œ œ œog ved hans opp stan

Wdelse

œ œ œvinne det e vi ge liv.- -- -

& # # # œVed ham lovsynger

W œ œ œeng le ne din

Wherlighet, og din menighet i himmelen- -

& # # # œ œ œ œog på jor den,

Wpriser ditt navn med

œ œsam stem mig

œ œju bel.- - - -

& # # # œ WMed dem

œ œvil også vi forene vå re

Wrøster

œ œ œ œog tilbe den de syn ge:- - - -

Treenighetstiden I

L:

- 15 -

& œ œ WVi lo ver deg Gud,

œog takker deg for din Sønn Jesus Kris tus.

œ WVed Åndens kraft ble han- -

& Wfødt av jomfru Maria,

œ œhan levde under samme kår som vi

Wog endte sitt liv da han

& Wstrakte

œsine hender ut på korsetstre.

œ œ WSlik til intetgjorde han døden, brøt ondskapens-

& Wlenker og åpenbarte for oss legemets

œ Wopp standelse.

œ WDer for minnes vi hans død og- -

& Woppstandelse,

œnår vi bringer fram for deg disse ga ver.

œ œ œVi ber deg:

WSend din Hellige-

& WÅnd over dem, så de for oss blir livets brød

œ œog frelsens kalk.

POST SANCTUS

©

Bønn etter Hellig

Music spacing: Avoid collitions: NONE!

Nattverdbønn BHvis bønnen etter Sanctus synges:

L: