vuka ljevarstvo 2014

Upload: matej-galesic

Post on 07-Jul-2018

236 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  1/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  Karlovac 24.3.2014. 1

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  predavač Josip Groš mag.ing.stroj. [email protected]

  Soba 20

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  2/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 2Karlovac

  SADRŢAJ

  1.UVOD

  2.OSNOVE KALUPA3.POSTUPCI LIJEVANJA4.GREŠKE PRI LIJEVANJU5.KOLOKVIJ

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  3/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 3Karlovac

  POLAGANJE ISPITA:

  KOLOKVIJ NA PETIM PREDAVANJIMA

  ISPIT

  LITERATURA:1. OSNOVE TEHNOLOGIJE KALUPLJENJA I dio,

  Ivan Budić, Slavonski Brod,20102. OSNOVE TEHNOLOGIJE KALUPLJENJA II

  dio, Ivan Budić, Slavonski Brod,20103. PREDAVANJA

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  4/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 4Karlovac

  1.UVOD

  Lijevanje je jedna od tehnologija oblikovanja

  predmeta od metala kojom se litina (rastaljenimetal) oblikuje ulijevanjem u kalupe.

  Litina poprima oblik i dimenzije kalupne šupljine izadrţava je nakon skrućivanja.

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  5/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 5Karlovac

  Tehnologija lijevanja jedan je od najstarijih inajdjelotvornijih naĉina oblikovanja proizvoda.

  Proizvodnja odljevaka u pravilu se sastoji od trimeĊusobno povezane operacije:

  a)taljenja,b)kalupljenja tec)ulijevanja litine.

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  6/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 6 Karlovac

  Za vrijeme ulijevanja, skrućivanja i ohlaĊivanja,litina na kalup djeluje mehaniĉki, kemijski itoplinski.

  Svako od navedenih djelovanja ima utjecaja nakvalitetu odljevka, pa ih tijekom proizvodnjeodljevaka treba svesti na najmanju mogućumjeru .

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  7/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 7 Karlovac

  Izbor tehnologije lijevanja ovisi o nizu parametarakao što su: masa odljevka, dimenzije odljevka,vrsta legure koju treba lijevati, veliĉini serije idr.

  Treba odabrati onu tehnologiju lijevanja odljevakakoja će dati najmanju cijenu jednog odljevka,uvaţavajući da se odabranom tehnologijomlijevanja mogu zadovoljiti traţeniuvijeti kvalitete.

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  8/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 8Karlovac

  Obzirom na potrebe za odljevcima, danas sevećina odljevaka lijeva u jednokratne kalupenaĉinjene od kalupne mješavine.

  MeĊutim, cijena jednog odljevka izmeĊu ostalogznaĉajno ovisi o veliĉini serije.

  Slika 1. prikazuje da cijena jednog odljevka kodpojedinaĉne proizvodnje manja pri lijevanju ukalupe naĉinjene od kalupne mješavine, od cijeneodljevka lijevanog u kokilu.

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  9/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  Karlovac 24.3.2014. 9

  Slika 1. Ovisnost cijene odljevka o veliĉini serije [1]

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  10/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 10Karlovac

  Suprotno vrijedi za serijsku i masovnuproizvodnju. Kao graniĉni broj moţe se uzeti N =500 … 1000 komada, kada se od lijevanja u kalup

  naĉinjen iz kalupne mješavine prelazi na lijevanjeu kokilu.

  Neke od prednosti lijevanja u odnosu prema

  drugim postupcima oblikovanja metala su:

  mogu se proizvesti odljevci od najjednostavnijihdo vrlo kompliciranih oblika.

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  11/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 11Karlovac

  konstrukcije mogu biti lakše i jednostavnije,npr.masivna i velika kućišta strojeva kompliciranihoblika mogu se izliti u jednom komadu umjesto

  da se sastavlja iz većeg broja komponenataneke legure (sivi lijev) mogu se oblikovati samolijevanjem, a ne i procesima plastiĉne

  deformacije

  proizvodnja odljevaka moţe se mehanizirati iautomatizirati.

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  12/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 12Karlovac

  Lijevanje je zato prikladan proces zapojedinaĉnu i serijsku proizvodnju

  proizvodi teški i do nekoliko stotina tona moguse ekonomiĉno proizvesti jedino lijevanjem

  mehaniĉka svojstva odljevaka jednaka su u

  svim pravcima (izotropnost), dok izradcidobiveni postupcima plastiĉne deformacijenemaju ta svojstva jednaka u svim pravcima(anizotropnost). [2]

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  13/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 13Karlovac

  Bez obzira na prednosti koje ova tehnologija imaona pripada u riziĉne tehnologije zbogkontinuiranog procesa koje tehnologija zahtjeva.

  Na kvalitetu odljevka tokom procesa lijevanja iskrućivanja utjeĉe velik broj faktora. Napomenimoda metal za vrijeme lijevanja i skrućivanja na

  kalup djeluje mehaniĉki, toplinski i kemijski. Kakoproces nastajanja odljevka u zatvorenom kalupunije vidljiv potrebna je znatna vještina da seproizvede kvalitetan odljevak.

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  14/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 14Karlovac

  Nedostaci :

  Ograniĉenja u mehaniĉkim svojstvima,

  poroznostDimenzijska toĉnost, kvaliteta površine

  Opasnosti u proizvodnji

  Utjecaj na okoliš

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  15/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 15Karlovac

  Primjena odljevaka :

  Automobilska industrija

  StrojogradnjaGraĊevinska industrija i strojeviMedicinaBrodogradnja

  Ţeljezniĉki prometEnergetikaZrakoplovna i svemirska industrijaLijevanje umjetniĉkih skulptura

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  16/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 16 Karlovac

  2.OSNOVE KALUPA

  Prva podjela kalupa je:

  Otvoreni kalup – za jednostavne odljevke

  Zatvoreni kalup – za sloţene odljevke prolazza rastaljeni metal – uljevni sustav koji vodi ukalupnu šupljinu

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  17/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 17 Karlovac

  Druga podjela kalupa stalne i jednokratnekalupe.(slika 2.)Kod lijevanja u stalne kalupe pomoću jednogkalupa oblikujemo veliki broj odljevaka, dok kodlijeva u jednokratne kalupe za izradu svakogpojedinog odljevka moramo svaki puta izraditinovi kalup, tj. kalup je jednokratno upotrebljiv.

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  18/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  Karlovac 24.3.2014. 18

  Slika 2. Shematski prikaz upotrebe razliĉitih vrsta kalupa

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  19/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 19Karlovac

  2.1. Osnovni dijelovi kalupa

  Kalup se sastoji od:

  Gornje dijelaDonjeg dijelaKalupnog okviraModela – šupljina ili puni kalupUljevnog sustava ĉaška, spust, razvodnik, ušćePojila - izvor litine kako bi se nadoknadiomaterijal jer tijekom skrućivanja dolazi dosmanjenja volumena

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  20/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 20Karlovac

  2.1. Osnovni dijelovi kalupa

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  21/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 21Karlovac

  3. POSTUPCI LIJEVANJA3.1. LIJEVANJE U JEDNOKRATNE KALUPE3.1.1. KALUPI OD KALUPNE MJEŠAVINE-

  PIJESKA

  Obiljeţja:Najrašireniji postupak lijevanjaDimenzije odljevaka mogu biti od malih do vrlovelikihVeliĉine serija od jednog komada do milijunskihserija

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  22/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 22Karlovac

  Koristi se kalup izraĊen odkalupne mješavine(pijesak+vezivo+voda+glina)

  MODELI I JEZGREModeli - u komadu, od više dijelova, na jednojmodelnoj ploĉi za gornjak i donjak, posebnamodelna ploĉa za gornjak, posebna za donjak

  Jezgre – oblikuju unutrašnju površinu odljevka

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  23/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  Karlovac 24.3.2014. 23

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  24/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 24Karlovac

  KALUPIKalupna mješavina se sastoji od: pijesakpomiješan s vodom i vezivom (glina – bentonit)

  Tipiĉna mješavina: 90% pijeska, 3% vode, 7%gline i dodacidodaci - sluţe za povećanje ĉvrstoće i/ilipropusnosti

  PIJESAK – vatrootporan materijal, podnosi visoketemperature

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  25/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 25Karlovac

  VELIĈINA I OBLIK ZRNA PIJESKA:

  SITNO ZRNO – bolja kvaliteta površine

  odljevka

  KRUPNIJE ZRNO – bolja propusnost zaplinove tijekom ulijevanja

  NEPRAVILAN OBLIK ZRNA – zbogmeĊusobnog uklještenja zrna kalupi su ĉvršćiali je smanjena propusnost

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  26/117

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  27/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 27 Karlovac

  POVRŠINSKI OSUŠEN KALUP•površina kalupne šupljine od vlaţnog pijeskasuši se pomoću plamenika ili lampi do dubine

  od 10 – 25 mmPOSTUPAK IZRADE ODLJEVAKA UJEDNOKRATNOM KALUPU - PJEŠĆANE

  Kalupna šupljina oblikuje se nabijanjem pijeskaoko modelaKalup se najĉešće sastoji od dva dijela

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  28/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 28Karlovac

  VRSTE MODELA ZA PJEŠĆANE KALUPE

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  29/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 29Karlovac

  POSTUPAK IZRADE ODLJEVAKA UJEDNOKRATNOM KALUPU - PJEŠĆANE

  Kalupna šupljina oblikuje se nabijanjem pijeskaoko modela

  Kalup se najĉešće sastoji od dva dijela

  Kalup treba sadrţavati ušća i pojila, odnosnouljevni sustav

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  30/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 30Karlovac

  Ako se ţeli oblikovati šupljina unutar odljevkakoriste se jezgre

  Za svaki odljevak potrebno je napraviti novikalup moţe se dogoditi da u jednom kalupu istovremeno lijevamo više komada

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  31/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 31Karlovac

  PROIZVODNI PROCES U LJEVAONICI

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  32/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 32Karlovac

  KALUPNA ŠUPLJINA SA JEZGROM

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  33/117

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  34/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 34Karlovac

  SPOSOBNOST URUŠAVANJA –sposobnostda se napravi prostor kako bi se odljevakmogao stezati bez pojave pukotina

  MOGUĆNOST PONOVNOG KORIŠTENJA –moţe li se pijesak istresen iz kalupa koristiti za izradu novog kalupa? DA. Povremeno je

  potrebna regeneracija pijeska.

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  35/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  Karlovac 24.3.2014. 35

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  36/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  Karlovac 24.3.2014. 36

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  37/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 37 Karlovac

  3.1.2. LIJEVANJA U PUNI JEDNOKRATNI KALUP

  Nasuprot tehnici stalnih modela, izgubljeni

  model od pjenastog polistirena koji se koristi prilijevanju u pune kalupe, uloţen je u kalupnik inajĉešće je s donje strane zatvoren kalupnommješavinom ili pijeskom.

  Ako je nuţno, model za uljevni sustav moţetakoĊer biti izraĊen od pjenastog polistirena.

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  38/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 38Karlovac

  Ponekad se uljevni sustav radi konvencionalnimnaĉinom s trajnimmodelom, tako da nakonzavršenog kalupljenja nastaje "šuplji"uljevni

  sustav.

  Nakon zasipanja modela i uljevnog sustava ukalupniku kalupnim materijalom (kalupnom

  mješavinom ili suhim pijeskom), kalup je spremanza ulijevanje litine.

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  39/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 39Karlovac

  Pri ulijevanju litina ulazi u kalup, uljevni sustav imodel postupno se rasplinjuju, a litina zauzimamjesto uljevnog sustava i modela od pjenastog

  polistirena i skrućuje se.Postupak s punim kalupom zadovoljava današnjezahtjeve tehnologije kalupljenja i lijevanja. Proces

  pridonosi eventualnom rješavanju mnogihproblema koji se javljaju u praksi, a dosad suizgledali nerješivi.

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  40/117

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  41/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 41Karlovac

  Upotrijebljeni kalup najĉešće je jednodijelni, aproces se naziva postupkom "izgubljenogmodela" jer se model izraĊuje od pjenastog

  polistirena, pa litina ulazeći u kalup postupnorasplinjuje model, zauzima njegovo mjesto i tamose skrućuje.

  Premda se tehnologija lijevanja u pune kalupekoristila ranije, prije svega za umjetniĉkepredmete, danas se ona nalazi u uobiĉajenojIjevaoniĉkoj proizvodnji.

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  42/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 42Karlovac

  Pojedine faze lijevanja u pune kalupe kratko suopisane kako slijedi:

  polistirenski modeli ţeljene geometrije odljevka,

  zajedno s uljevnim sustavom, izraĊuju se ruĉnoili strojnosloţeni polistirenski modeli izraĊuju se iz višedijelova, a meĊusobno se spajaju lijepljenjem

  polistirenski modeli premazuju se ili prskajuvatrostalnom oblogom (premazom), a zatim sesuše na temperaturi od 65 ... 70 °C

  Č Š

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  43/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 43Karlovac

  pojedinaĉni obloţeni polistirenski modeli iliobloţeni polistirenski grozdovi ulaţu se ukalupnike koji se nalaze na vibracijskim

  strojevima (treskalicama)nakon vibriranja (sabijanja) kalupa, vrši seulijevanje litinenakon hlaĊenja odljevka u kalupu do temperature

  ispod 250 °C (što ovisi odvrste legure), odljevcise istresaju iz kalupazatim slijedi ĉišćenje i odrezivanje odljevaka.

  Č Š

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  44/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  Karlovac 24.3.2014. 44

  Č Š

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  45/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  Karlovac 24.3.2014. 45

  Č Š

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  46/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 46 Karlovac

  Široka upotreba postupka koji koristi jednodijelnemodele mogla bi biti presudna u tehniĉkom iekonomskom razvoju procesa kalupljenja i

  lijevanja:pri proizvodnji velikih odljevaka pomoćuvišedijelnih kalupa gdje ukupna tolerancija ovisio neizbjeţno široj toleranciji okomito na

  diobenu ravninu kalupa, a primjenom jednodijelnih kalupa, moţe se postići znatnosuţenje granica tolerancije

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  47/117

  Č Š

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  48/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 48Karlovac

  Automatizacija za masovnu proizvodnjuautomobilskih motora (blok, glava)

  NEDOSTACI:Za svaki odljevak potreban je novi modelEkonomska opravdanost postupka znatno ovisi o

  proizvodnoj cijeni modela

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  49/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  Karlovac 24.3.2014. 49

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  50/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 50Karlovac

  3.1.3. TOĈNI LIJEV –PRECIZNI LIJEV

  Toĉni lijev se ĉesto puta naziva i precizni lijev, a

  dobiva se ulijevanjem litine u kalupe izraĊene jednokratnim (npr. voštanim) modelima.U postupku toĉnog lijeva i modeli i kalupi su jednokratno upotrebljivi .

  Postupkom toĉnog lijeva izraĊuju se dijelovikompliciranog oblika, ĉija bi izrada drugimpostupcima bila oteţana i neekonomiĉna.

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  51/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 51Karlovac

  Odljevci imaju kvalitetnu površinu i toĉnedimenzije, pa su pri završnoj obradi odljevakapotrebni mali zahvati radi postizanja konaĉnih

  dimenzija (npr. samo brušenje ušća uljevnogsustava). To je naroĉito vaţno kod sloţenih irazvedenih odljevaka, gdje bi eventualna dodatnaobrada bila gotovo nemoguća.

  Postupak toĉnog lijeva smatra se ekonomiĉnimako se lijeva najmanje 50 istovrsnih odljevaka

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  52/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 52Karlovac

  Postupkom toĉnog lijeva proizvode se odljevcimanjih dimenzija. Masa ţeljeznih odljevakaproizvedenih postupkom toĉnog lijeva kreće se od

  nekoliko grama do 20 kg, aluminijskih odljevakaod nekoliko grama do 10 kg.

  U ovom postupku dimenzije i masa odljevka

  ograniĉene su mogućnošću izrade alata zamodele i školjke za ulijevanje metala. Zato seodljevci većih dimenzija proizvode unikatno ili upojedinaĉnoj proizvodnji.

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  53/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  Karlovac 24.3.2014. 53

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  54/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 54Karlovac

  PREDNOSTI:

  Moguće odliti dijelove velike sloţenoti

  Dobra dimenzijska toĉnost i kvaliteta površineVosak se najĉešće moţe sakupiti za ponovnokorištenjeOvo je postupak kojim se dobiva gotov dio i

  dodatna obrada najĉešće nije potrebna (“netshaped ” postupak)

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  55/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  56/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  Karlovac 24.3.2014. 56

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  57/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 57 Karlovac

  3.2. LIJEVANJE U STALNE KALUPE3.2.1. KOKILNI ILI GRAVITACIJSKI LIJEV

  Kokilnim lijevom naziva se postupak lijevanjaodljevaka u metalne kalupe ili kokile , kada selitina ulijeva djelovanjem gravitacije.Upravo zbog toga, kokilni lijev se ĉesto puta

  naziva i gravitacijski lijev. Vanjski dio odljevkaodreĊen je kalupnom šupljinom, a šupljine uodljevku oblikuju se pomoću metalnih ili pješĉanih

  jezgri.

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  58/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 58Karlovac

  Kalupi se izraĊuju od ĉelika i sivog lijevaodgovarajućeg kemijskog sastava, a oblikuju seobiĉno lijevanjem i strojnom obradom. Strojnomobradom i poliranjem postiţe se veoma finapovršina i toĉne dimenzije kalupa.

  Budući da se ulijevanje litine vrši u metalne

  kalupe, to ustvari predstavlja lijevanje u višekratnekalupe, što znaĉi da se u kalup više puta moţeulijevati litina.

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  59/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  60/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 60Karlovac

  Osim dvodijelnih kalupa, za lijevanje jednostavnihodljevaka poĉeli su se, osobito u automobilskojindustriji, upotrebljavati sloţeni višedijelni kalupi.

  Kalup prilikom ulijevanja miruje, a litina segravitacijski ulijeva i teĉe krozuljevni sustav ukalupnu šupljinu.

  Vijek trajanja kalupa iznosi od desetak tisuća donekoliko stotina tisuća lijevanja.

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  61/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 61Karlovac

  Danas se u metalne kalupe mogu gravitacijskilijevati praktiĉki sve najvaţnije legure, kaonpr.ĉelik, sivi lijev, tvrdi lijev, legure bakra, aluminija icinka. Sivi lijev za izradu kalupa treba sadrţavatišto manje sumpora i fosfora i treba imatiperlitno-feritnu strukturu.

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  62/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 62Karlovac

  POSTUPAK LIJEVANJA U KOKILE:

  Metali koji se lijevaju: Al, Mg, legure bakra, sivilijev

  Osnovni koraci postupka:Zagrijavanje kokile

  Prskanje ili premazivanje kalupaUlijevanje i skrućivanjeOtvaranje kokile i vaĊenje odljevka

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  63/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  Karlovac 24.3.2014. 63

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  64/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 64Karlovac

  PREDNOSTIDobra dimenzijska toĉnost i kvaliteta površineBrzo skrućivanje zbog ulijevanja u hladnimetalni kalup rezultira finijom strukturom, tj.proizvode se ĉvršći odljevci

  NEDOSTACIuglavnom ograniĉeno na legure niţeg talištaJednostavnija geometrija odljevka u odnosu naodljevke u jednokratnim kalupima zbog potrebeda se kokila otvara

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  65/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 65Karlovac

  Skupe kokileZbog visokog troška kalupa, proces je namijenjenza automatiziranu velikoserijsku proizvodnju

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  66/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  67/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 67 Karlovac

  Kalup ima izraĊene oduške za izlaz zrakaStvara se srh koji je potrebno odstraniti

  Postupak tlaĉnog lijeva dijeli se na:

  Postupak u “Vrućoj komori”•Pritisak litine pri lijevanju 7-35 MPa)

  •Pogon za utiskivanje je uronjen u talinu•Metali niskog tališta: olovo, cink, kositar imagnezij

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  68/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  69/117

  Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 69Karlovac

  Postupak u “Hladnoj komori”•Pritisak pri lijevanju litine 14 – 140 MPa•Vanjska posuda za talinu•Metali: aluminij, mjed, magnezij

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  70/117

  Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 70Karlovac

  Prednosti postupka tlaĉnog lijevanja:

  •Visoka produktivnost•Ekonomiĉan kod velikoserijske proizvodnje•Uske tolerancije•Visoka kvaliteta površine•Mogući tanki presjeci

  •Zbog brzog hlaĊenja formira se struktura sasitnim zrnom te visoke ĉvrstoće

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  71/117

  Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 71Karlovac

  Nedostaci postupka tlaĉnog lijevanja:•Općenito ograniĉeno na metale niţeg tališta•Geometrija (oblik) odljevka mora omogućiti

  izbacivanje iz kalupne šupljine

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  72/117

  Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 72Karlovac

  3.2.3. CENTRIFUGALNI LIJEV

  Ideja o korištenju centrifugalne sile pri ulijevanjulitine (rastaljenog metala), pojavila se 1809.godine, kada je A. G. Eckhardt patentiraopostupak centrifugalnog lijeva u Engleskoj [1],Love Grove je 1848. godine lijevanje odljevaka

  postupkom centrifugalnog lijeva zapoĉeo u Americi. MeĊutim, ovaj postupak se šireprimjenjuje u proizvodnji odljevaka od dvadesetihgodina XX. stoljeća.

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  73/117

  Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 73Karlovac

  Pri centrifugalnom lijevanju litina se ulijeva umetalni kalup ili kokilu (u daljnjem tekstu kalup),koji rotira (n = 500 ... 1600 min-1) do krajaskrućivanja odljevka. Za vrijeme ulijevanja iskrućivanja odljevka, na litinu istovremeno djelujusila teţa i centrifugalna sila. Zbog toga oblik ikristalna struktura odljevka ovise o zajedniĉkom

  djelovanju tih sila.

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  74/117

  Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 74Karlovac

  Centrifugalna sila iskorištava se za:utiskivanje litine u kalupnu šupljinuza oblikovanje paraboloidne ili cilindriĉneslobodne površine litine.

  Os vrtnje kalupa moţe biti:vertikalna,

  horizontalna ilinagnuta pod kutom 3 ... 5 0 prema horizontali.

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  75/117

  Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 75Karlovac

  Klasiĉni postupak centrifugalnog lijevanja koristise za izradu cilindriĉnih rotacijskih simetriĉnihdijelova. U novije vrijeme tim se postupkomlijevaju sloţeniji odljevci s manjimasimetriĉnostima (npr. lijevanje zlata u zubarstvuili kositrenih ukrasnih elemenata, kipića isl.).Na ovaj naĉin se lijevaju vodovodne cijevi, klizni

  leţajevi, ozubljena kola, košuljice cilindara zamotore s unutarnjim izgaranjem, kao i odljevcikod kojih je potrebna zbijena struktura, bezusahlina i plinskih poroznosti.

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  76/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  77/117

  Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 77 Karlovac

  prigodom lijevanja nije potreban uljevni sustav ipojilaiskorištenje litine je veliko i kreće se od 95 ... 98%pojavljuje se manji ljevaĉkiodmetak (škart),nego kod lijevanja u pješĉane kalupezbog brzog odvoĊenja topline, skrućivanje

  poĉinje na vanjskoj strani i napreduje premaunutarnjoj strani odljevka (prirodni redskrućivanja) plinovi i ukljuĉine zbogcentrifugalne sile potisnuti su prema unutarnjoj

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  78/117

  Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 78Karlovac

  površini gdje se odljevak najkasnije skrućujezahvaljujući prirodnom redu skrućivanja(usmjerenom skrućivanju prema unutarnjojstrani odljevka), nema grešaka u sredini, negosu one koncentrirane na unutarnjoj površiniodljevkaispitivanja su pokazala da centrifugalni odljevci

  imaju bolja mehaniĉka svojstva od odljevakalijevanih u kalupnu mješavinu velikaproduktivnost bolji uvjeti rada.

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  79/117

  Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 79Karlovac

  Nedostaci su:kod lijevanja legura zbog razlike u gustoćimaterijala te zbog centrifugalne sile moţe doćido razluĉivanja faza u odljevku (npr. kodlijevanja olovne bronce, olovo se moţepotisnuti u vanjski dio odljevka).

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  80/117

  Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 80Karlovac

  3.2.3.1.Vertikalni centrifugalni lijev

  Vertikalnim postupkom centrifugalnog lijevanjanajĉešće se lijevaju odljevci ĉija je visina "h"manja od promjera "d". Prigodom ulijevanja litineos rotacije kalupa je vertikalna. Najĉešće se lijevaju odljevci prstenastog oblika, valjkastih

  leţajeva, kratkih cijevi itd.Vertikalni postupak centrifugalnog lijevanjaodljevaka prikazanje na slici.

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  81/117

  Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  Karlovac 24.3.2014. 81

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  82/117

  Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 82Karlovac

  3.2.3.2.Horizontalni centrifugalni lijev

  Kod horizontalnog postupka centrifugalnog lijevaodljevak litina horizontalno rotira zajedno skalupom.

  Shematski prikaz horizontalnog centrifugalnog

  lijeva dan je na sljedećoj slici.

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU k d l

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  83/117

  Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  Karlovac 24.3.2014. 83

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU S j ki dj l

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  84/117

  Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 84Karlovac

  3.2.3.3. Postupak centrifugalnog lijeva pod kutom

  Ovaj postupak centrifugalnog lijevanja prikazan jena slici upotrebljava se za lijevanje cijevi duljinedo 6000 mm.

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU S j ki dj l

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  85/117

  Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 85Karlovac

  Shema centrifugalnog lijevanja pod kutom1-pogonski elektromotor, 2-kalup, 3- plašt, 4-lijevak za ulijevanje litine, 5-lijevalica stermosenzorom i i indukcijskim zagrijavanjem litine

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU St j ki dj l

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  86/117

  Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 86 Karlovac

  3.2.4. Kontinuirani postupak lijevanja

  Postupak kontinuiranog lijevanja je u stvariposeban vid lijevanja u kalup (kokilu), pri ĉemukalup nema dno. S jedne strane se u kalup ulijevalitina (rastaljeni metal), a s druge strane se izkalupa izvlaĉi oĉvrsnut odljevak, Vodom hlaĊeni

  kalup obiĉno se naziva kristalizator.Slika prikazuje Oĉvršćivanje odljevka kodkontinuiranog lijeva a-lijevanje aluminija, b-lljevanje ĉelika

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU St j ki dj l

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  87/117

  Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  Karlovac 24.3.2014. 87

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  88/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  89/117

  Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 89

  Karlovac

  3.2.5. Injekcijsko lijevanje metala - MIM

  Injekcijsko lijevanje metala - MIM je tehnologijalijevanja metala koja kombinira metalni prah kaobazu za injekcijsko lijevanje metala u kokile.

  MIM idealan je za proizvodnju malih i sloţenih

  oblika dijelova s izvanrednim mehaniĉkimsvojstvima.

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  90/117

  Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 90

  Karlovac

  Postupak dobivanja odljevka

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  91/117

  Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  Karlovac 24.3.2014. 91

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  92/117

  Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  Karlovac 24.3.2014. 92

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  93/117

  Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  Karlovac 24.3.2014. 93

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  94/117

  Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  Karlovac 24.3.2014. 94

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  95/117

  Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  Karlovac 24.3.2014. 95

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  96/117

  Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 96

  Karlovac

  Prednosti:

  Velika dimenzijska toĉnostDobra mehaniĉka svojstvaMogućnost lijevanja kompliciranih oblika

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  97/117

  Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 97

  Karlovac

  Nedostaci:

  Puno koraka u dobivanju odljevkaLijevanje samo malih odljevakaSkupi kalupi

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  98/117

  Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  Karlovac 24.3.2014. 98

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  99/117

  Strojarski odjel

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  Karlovac 24.3.2014. 99

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  100/117

  j j

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  Karlovac 24.3.2014. 100

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  101/117

  j j

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 101

  Karlovac

  4. GREŠKE PRI LIJEVANJU

  U tehnološkom procesu proizvodnje odljevaka,postupcima koji se provode i materijalima koji sekoriste nalazi se mnogo potencijalnih mjestanastanka greške.

  Veze izmeĊu uzroka i posljedica te mogućnostmeĊudjelovanja razliĉitih uzroka nastanka škartavrlo su sloţene.

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  102/117

  j j

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 102

  Karlovac

  Jedan uzrok moţe izazvati više razliĉitihpogrešaka, a ista greška moţe biti prouzrokovanadjelovanjem razliĉitih uzroka ili njihovomkombinacijom.

  Zadatak ispitivanja pogrešaka sastoji se u što jasnijem definiranju vrste pogreške,uzroka njenog

  nastajanja i sukladno tome razvijanju potrebnihprotumjera.

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  103/117

  j j

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 103

  Karlovac

  Današnjim razvijenim metodama simulacijaulijevanja i skrućivanja moguće je ostvariti znatneuštede, jer se greška otkriva na virtualnommodelu još u fazi tehnološke razrade, te ju jemoguće (u većini sluĉaja) izbjeći pravilnimpreoblikovanjem uljevnog sustava (ili modela).

  Postoji više klasifikacija vrsta pogrešaka. Takogreške moţemo podijeliti prema: postupkulijevanja ili izgledu pogreške.

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  104/117

  j j

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 104Karlovac

  Greške na odljevcima prema postupcima lijevanjadijele se na:

  greške do kojih moţe doći kod bilo kojegpostupka lijevanjagreške karakteristiĉne za lijevanje u pijesak.

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  105/117

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 105Karlovac

  4.1. Podjela grešaka na odljevcima prema izgledu

  Prema izgledu, pogreške se mogu klasificirati:u 7 osnovnih razreda (oznaka velika slova A-G)svaki razred je podijeljen u skupineskupine pogrešaka u podijeljene su upodskupine a unutar podskupina navedene su

  pojedinaĉne greškeOznaka pojedinaĉne pogreške sadrţi slovorazreda, broj skupine, broj podskupine i

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  106/117

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 106 Karlovac

  broj pogreške (npr. A112 – oznaka za ţilice).

  Razredi grešaka: A – Metalne izraslineB – ŠupljineC – Prekinuti odljevakD – Površinski nedostaciE – Nepotpuni odljevakF – Netoĉnost mjera i oblikaG – Ukljuĉcii heterogenosti.

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  107/117

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 107 Karlovac

  4.2 Greške za sve vrste lijevova

  NEDOLIVENOST ODLJEVKAOdljevak se skrutnuo prije nego je litina upotpunosti ispunila kalupnu šupljinu.

  MJERE POMOĆI: povišenjetemperature ulijevanja,promjena oblika ili veliĉineušća, koristiti leguru boljelivljivosti.

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  108/117

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 108Karlovac

  NESTALJENO PODRUĈJELitina je s više strana tekla u kalupu (npr. oko

  jezgre), ali zbog preranog skrućivanja nijedošlo do potpunog staljivanja metala.

  MJERE POMOĆI: povišenjetemperature ulijevanja,promjena oblika ili veliĉineušća, koristiti leguru boljelivljivosti.

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  109/117

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 109Karlovac

  NEMETALNI UKLJUĈCIUkljuĉci imaju sastav troske,tj sastoje se odoksida, sulfida i drugih nemetalnih spojeva,netopivih utalini. Mogu biti okruglasti ili u oblikustrija .

  MJERE POMOĆI: Smanjenjeudjela elemenata sklonih oksidaciji,skraćivanje trajanja skrućivanja,uklanjanje troske prije ulijevanja.

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  110/117

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 110Karlovac

  USAHLINAUsahlina se moţe pojaviti kao uleknuće napovršini odljevka ili unutar odljevka, a nastajezbog stezanja materijala prilikom skrućivanja ihlaĊenja te nedostatka litine koji bikompenzirao razliku volumena u podruĉju kojeposljednje skrućuje.

  MJERE POMOĆI: Osiguranje usmjerenogskrućivanja prema mjestu posljednjegskrućivanja, proraĉunavanje pojila, uporabaegzotermnih pojila, postavljanje hladila.

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  111/117

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  Karlovac 24.3.2014. 111

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  112/117

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 112Karlovac

  4.3. Greške karakterstiĉne za lijevanje u jednokratne kalupe – kalupna mješavina

  MJEHURAVOSTZbog visoke temperature ulijevanja metaladolazi do otpuštanja plinova izkalupnemješavine koji ostaju zarobljeni ispod površineodljevka. Moţe doći do formiranja većihmjehura ili puno sitnih mjehurića.

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  113/117

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 113Karlovac

  MJERE POMOĆI: Upotrebljavati ĉišćekalupnematerijale, smanjiti udio ĉeliĉnog otpada u zasipu,smanjiti udio vlage u pijesku...

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  114/117

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 114Karlovac

  PENETRACIJA LITINEKod metala malog viskoziteta, na mjestima

  jakog zagrijavanja kalupa i slabe zbijenostipjeska, moţe doći do penetracije litine u pijesakkalupa ili jezgre, pa se materijal odljevka nakraju sastoji od mješavine metala i pijeska.

  MJERE POMOĆI:Uporaba finijeg pijeska,povećanje udjela veziva, premazivanje kalupa,sniţenje temperature uljevanja...

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  115/117

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  116/117

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO

  24.3.2014. 116 Karlovac

  POMAKPrilikom sklapanja donjaka i gornjaka moţedoći do boĉnog pomaka dvaju dijelova modela,kalupa ili pomaka jezgre uzrokujući tako na linijidijeljenja stepenasti oblik pogreške na odljevku.

  MJERE POMOĆI: Tehnološka disciplina pricentriranju modela, kalupa i jezgri.

  VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Strojarski odjel

 • 8/18/2019 VUKA Ljevarstvo 2014

  117/117

  TEHNOLOGIJA I - LJEVARSTVO