vuk karadzic - srpske narodne pjesme

Download Vuk Karadzic - Srpske narodne pjesme

Post on 15-Oct-2015

271 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Narodne pesme u izboru Vuka Stefanovica Karadzica

TRANSCRIPT

 • Srpske narodne pjesme

  Sku pio ih i na svijet izdao V u k S tef. K arad i. K njiga druga, u kojoj su pjesm e ju nake najstarije. u B eu, u tam pariji jerm enskoga m anastira 1845.

  Sadraj

  1. Sveci blago dijele. 2. Opet to, ali drukije. (iz C rne gore). 3. akon S tefan i dva anela. 4. Ognjena Marija u paklu. (iz Crne gore) 5. B og nikom duan ne ostaje 6. K um ovanje G ria M anojla. (iz C rne gore). 7. Z arunica L aza R adanovia. 8. Jovan i divski starjeina. (iz C rne gore). 9. B raa i sestra. 10. Milan-beg i Dragutin-beg. 11. Mujo i Alija. (iz Crne gore). 12. Z m ija m ladoenja. 13. O pet to, ali drukije. (iz Crne gore). 14. Nahod Simeun. 15. Opet Nahod Simeun. 16. Predrag i Nenad. 17. Car Duklijan i Krstitelj Jovan. (iz Crne Gore). 18. asni krsti. 19. Car Kostantin i ae sam oue 20. K ako se krsno im e slui. 21. K o krsno im e slavi, onom i pom ae. 22. Sveti Nikola. 23. Sveti Savo. 24. Opet sveti Savo. 25. enidba kralja V ukaina 26. Zidanje Skadra. 27. D uan hoe sestru da uzm e. 28. U daja sestre D uanove.

 • 29. enidba D uanova. 30. Nahod Momir. 31. Ban Milutin i Duka Hercegovac. 32. enidba kneza L azara. 33. S m rt D uanova. (kom adi od pjesm e). 34. U ro i M rnjavevii. 35. Zidanje Ravanice. 36. Opet zidanje Ravanice. 37. M ilo u L atinim a. 38. M arko K raljevi i vila. 39. M arko K raljevi i L jutica B ogdan. 40. Sestra Leke kapetana 41. Djevojka nadmudrila Marka. 42. M arko K raljevi. i V ua deneral. 43. Carica Milica i zmaj od Jastrepca. 44. B anovi S trahinja. 45. Car Lazar i carica Milica. (o boju Kosovskom). 46. Propast carstva Srpskoga. 47. M usi S tefan. 48. S m rt m ajke Jugovia. (iz H rvatske). 49. Carica Milica i Vladeta vojvoda. 50. K om adi od razlinijeh K osovskijeh pjesam a. 51. Kosovka djevojka. 52. Jurii Janko. 53. Obretenije glave kneza Lazara. 54. M arko K raljevi i soko. 55. O pet to, m alo drukije. 56. enidba M arka K raljevia. 57. M arko K raljevi poznaje oinu sablju. 58. O pet to, m alo drukije. 59. M arko K raljevi i F ilip M adarin. 60. M arko K raljevi i beg K ostadin. 61. M arko K raljevi i A lil-aga. 62. M arko K raljevi i M ina od K ostura. 63. M arko K raljevi i 12 A rapa. 64. M arko K raljevi i ki kralja A rapskoga. 65. M arko K raljevi u A zakoj tam nici. (komad od pjesme).

 • 66. M arko K raljevi i A rapin. 67. M arko K raljevi i M usa kesedija. 68. M arko K raljevi i em o B ranin. 69. M arko K raljevi ukida svadbarinu. 70. Lov Markov s Turcima. 71. Marko pije uz ramazan vino. 72. Turci u Marka na slavi. 73. O ranje M arka K raljevia. 74. S m rt M arka K raljevia. 75. Radul-beg i B ugarski kralj im an. 76. Ljutica Bogdan i vojvoda Dragija. 77. O pet to, ali drukije. 78. B olani D ojin. 79. enidba ura. 80. ureva Jerina. 81. Smrt vojvode Kaice. 82. enidba T odora od S talaa. 83. Oblak Radosav. 84. Smrt vojvode Prijezde. 85. Sekula se u zmiju pretvorio. 86. O pet to, ali drukije. (kom adi od pjesm e). 87. enidba P opovia S tojana. 88. enidba V laia R adula. 89. enidba M aksim a C rnojevia. 90. enidba ura arnojevia. 91. Sm rt Jova D espotovia 92. enidba Z m aj-Despota Vuka. 93. P ora od A vale i Z m ajognjeni V uk. 94. enidba T odora Jakia. 95. R opstvo i enidba Jakia epana (iz B jelopavlia) 96. enidba Jakia M itra. (iz S inja). 97. Jakiim a dvori poharani. 98. D ijoba Jakia. 99. O pet dijoba Jakia. (iz C rne gore) 100. Jakii kuaju ljube 101. enidba Jova B udim lije.

 • Najstarije pjesm e junake

  1. Sveci blago dijele.

  M ili B oe! uda velikoga! Ili grmi, il' se zemlja trese! Il' udara more u bregove? Niti grmi, nit' se zemlja trese, Nit' udara more u bregove, V e dijele blago svetitelji: Sveti Petar i sveti Nikola, Sveti Jovan i sveti Ilija, I sa njima sveti Pantelija; N jim ' dolazi B laena M arija, Roni suze niz bijelo lice. Nju mi pita Gromovnik Ilija: "S estro naa, B laena M arija! "Kakva ti je golema nevolja, "T e ti roni suze od obraza?" A l' govori B laena M arija: "A moj brate, Gromovnik Ilija! "K ako ne u suze proljevati, "K ad ja idem iz zem lje Inije, "Iz Inije iz zem lje proklete? "U Iniji teko bezakonje: "N e potuje m lai starijega, "N e sluaju eca roditelja; "Roditelji porod pogazili, "Crn im bio obraz na divanu "Pred samijem Bogom istinijem! "K um svog kum a na sudove era, "I dovede laljive svjedoke "I bez vjere i bez iste due, "I oglobi kum a vjenanoga, "V jenanoga ili krtenoga; "A brat brata na mejdan zaziva; " ever snasi o sram oti radi,

 • "A brat sestru sestrom ne doziva." Njoj govori Gromovnik Ilija: "S ejo naa, B laena M arija! "Utri suze od bijela lica, "D ok m i ove blago pod'jelim o, "O ti' em o B ogu na divane, "M oliem o B oga istinoga, "N ek nam dade kljue od nebesa, "Da zatvorim' sedmera nebesa, "D a udarim ' peat na oblake, "D a ne padne dada iz oblaka, "P laha dada, niti rosa tiha, "N iti nou sjajna m jeseina, "Da ne padne za tri godinice; "D a ne rodi vino ni enica, "N i za crkvu asna leturija." K ad to ula B laena M arija, Utr suze od bijela lica. Kada sveci blago pod'jelie: P etar uze vince i enicu, I kljueve od nebeskog carstva; A Ilija munje i gromove; P antelija velike vruine; Sveti Jovan kumstvo i bratimstvo. I krstove od asnoga dreva; A Nikola vode i brodove; P a odoe B ogu na divane, M olie se tri bijela dana I tri tavne noi bez prestanka, M olie se, i um olie se: B og im dade od nebesa kljue, Z atvorie sedm era nebesa, U darie peat na oblake, T e ne pade dada iz oblaka, P laha dada, niti rosa tiha, N it' obasja sjajna m jeseina: I ne rodi vino ni enica, Ni za crkvu asna leturija.

 • Puno vreme za tri godinice: C rna zem lja ispuca od sue, U nju ivi propadoe ljudi; A B og pusti teku bolezanju, B olezanju stranu srdobolju, Te pomori i staro i mlado, I rastavi i milo i drago. Cio ostalo, to se pokajalo, Gospodina Boga vjerovalo. I ostae B oji blagosovi, Da ne padne leda ni snijega Do jedan put u godini dana; Kako onda, tako i danaske. B oe m ili, na svem tebe vala! to je bilo, vie da ne bude!

  2. O pet to, ali dru kije. (iz Crne gore).

  Z bor zborie B oi apostoli Boga moli Ognjana Marija: Z bor zborie na nebeska vrata, O tud doe G rom ovnik Ilija, A pita ga Ognjana Marija: " e si bio, m oj brate Ilija?" - "K azau ti, O gnjana M arija: "Ja sam bio u zemlju prokletu, " eno jeste B oe nezakonstvo: " e ne m ole B oga, da pom ogne, "I ne slua porod roditelja, "A ne slua m lai starijega; " e kum kum a ne dri za kum a, " ever snasi o sram oti radi; " e brat brata po sudovim ' era "I m ui ga m ukah pred T urcim a; "Ne svetkuju sveca nikakvoga, "N iti egu u crkvu svijee, "N iti slue B ou leturiju."

 • O no ree, na noge ustade, I G ospodske dare dijelie, to je njim a G ospod poklonio: Sveti Petar i apostol Pavle E v' uzee punje i enicu

  [1], Svet' Ilija groma nebeskoga. A Marija munju i strijelu, S veti T om a peat od oblakah, A raneo jesenje brijeme, A Nikola na vodu brodove, S veti S pase itnjega cvijeta, Sveti Savo leda i snijega, S veti Jovan sabor anelim a, A orije proljetnje cvijee. K ad aneli

  [2] dare dijelie, O ni sv'jetu m uke udarie: Ilija ih grom ovim a gaa, A Marija munjom i strijelom, Ne mogli ih Bogu obrnuti. A raneo navali brijem e, Nikola im zatisnu brodove, Sveti Petar i apostol Pavle U zee im punje i enicu I od zem lje svakoji beriet; P a ih B oe sunce izgorelo, Gorelo ih tri godine danah, Dok uzavre mozak u junaka, D okle pue kami u lugove, A osanu gora kroz planine; Dokle crna zemlja ispucala, P ue crna zem lja po tri lakta, Te se lome konji i junaci; S veti S avo putio snijega, Tri godine snijeg ne opade, D ok u svijet nita ne ostade, I ovari ovce izgubie, Iz svijeta ele pobjegoe, Sa svijem se svijet dotamani,

 • D o u S r'jem u, u to m jesto upno; E se kupe Srijemski glavari Na sakupu pred bijelom crkvom, T u dooe m logi svetenici, P osjedae, e je M jesto kom e; O tud doe sam oue ae, P a im ae rije progovara: ,S vi se, brao, na noge dignite, "I pruite m ene desne ruke, "Vjeru dajte, da me ne varate!" S vi jedanak od zem lje skoili, I svi aku desnu ruku dadu; T ada ae njim a progovara: "Ho'te, Bogu da se obrnemo! "D a sluim o B ou leturiju, "Da molimo Boga po zakonu." Svi se bjehu k Bogu obrnuli, Po tri puta ljube zemlju crnu; I poslua porod roditelja, I poslua m lai starijega, I brat brata ne vodi na sudu, N i ga m ui m ukah pred T urinom , I svetkuju sveca svakojega, I svi mole Boga milosnoga B ez prestanka i dnevi i noi Po pravilu, ka' je Bogu milo; I B og im je uslia' m olitve, Smilova se Bog na sirotinju, Te se opet svijet naslijedi.

  1) U Crnoj se gori punje zove ono vino, s kojijem se ustaje u slavu; a enica se ovdje spom inje radi koljiva, poskura i krsnoga kolaa.

  2) U vie pjesam a sluao sam , da se sveci zovu aneli

  3. akon S tefan i dva anela.

 • R ano rani akone S tevane U nedelju pree jarka sunca, P ree sunca i pre leturgije, On ne ide u bijelu crkvu, V e on ide u to polje ravno, T e on seje belicu penicu, Al' eto ti dva putnika stara, boju su m u pom o nazivali: "B oja pom o, akone S tevane!" A on njim a lepe odgovara: "D'o Bog dobro, dva putnika stara!" Al' besede dva putnika stara: "B oga tebi, akone S tevane! "Koja tebi velika nevolja, "Te si tako rano uranio "U nedelju pree jarkog sunca, "P ree sunca i pre leturgije, "P a ti seje belicu penicu? "Ili si se junak pomamio; "Ili si se danas poturio, " asnog krsta pod noge zgazio, " asnog krsta i krasnog zakona, "I svoju si veru izgubio; "Te si tako rano uranio "U nedelju pree jarkog sunca, "P ree sunca i pre leturgije, "P a ti seje belicu penicu?" A l' besedi akone S tevane: ,O Boga vam dva putnika stara! "K ad pitate, da vam pravo kaem : "Ta nisam se junak pomamio, "N iti sam se danas poturio, "Nit' sam svoju veru izgubio, "Nit' sam krsta pod noge zgazio, " asnog krsta i krasnog zakona; "V e je m eni velika nevolja; "Z at' ja ranim u m ojem u dvoru "Devet nemo, drugo devet slepo,

 • ,To ja ranim s mojom vernom ljubom