verkennend bodemonderzoek ... project : verkennend bodemonderzoek percelen ten zuiden van de oranje...

Click here to load reader

Post on 09-Mar-2021

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV Singel 60, 9001 XP GROU Telefoon: +31 (0) 644270656 en +31 (0) 626478457 Internet: www.bodemvisie.nl Rabobank, rekeningnummer NL38 RABO 0118.7529.79 KvK-nummer 58074201, BTW-nummer NL852861825B01

  Verkennend bodemonderzoek

  Percelen ten zuiden van Oranje Nassaulaan te Heerenveen

  Opdrachtgever

  Gemeente Heerenveen

  Postbus 15000

  8440 GA HEERENVEEN

  Projectnummer Autorisatie

  180117 Redactie: paraaf datum status

  ing. W.J. Slouwerhof 05-04-2018 Definitief

  Eindredactie/kwaliteitscontrole: paraaf Datum status

  ing. E. Wagenaar 05-04-2018 Definitief

 • Project : Verkennend bodemonderzoek percelen ten zuiden van de Oranje Nassaulaan

  te Heerenveen

  Projectnummer : 180117

  ©Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV, Singel 60, 9001 XP GROU 2 van 11

  INHOUD

  1 INLEIDING 3

  1.1 Voorwaarden en uitgangspunten 3

  1.2 Indeling rapportage 3

  2 VOORONDERZOEK 4

  2.1 Algemeen 4

  2.2 Bekende gegevens 4

  2.3 Conclusies vooronderzoek en onderzoekshypothese 5

  3 UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN 6

  3.1 Algemeen 6

  3.2 Veldwerkzaamheden 6

  3.3 Chemisch-analytisch onderzoek 6

  3.4 Toetsingskader 7

  4 RESULTATEN 8

  4.1 Zintuiglijke waarnemingen 8

  4.2 Analyseresultaten boven- en ondergrond en grondwater 9

  4.3 Interpretatie onderzoeksresultaten 9

  4.4 Toetsing hypothese 10

  5 CONCLUSIES EN ADVIES 11

  BIJLAGEN:

  1. Topografische ligging

  2. Situatietekening met boorlocaties

  3. Profielbeschrijvingen

  4. Analysecertificaten

  5. Toetsing analyseresultaten

 • Project : Verkennend bodemonderzoek percelen ten zuiden van de Oranje Nassaulaan

  te Heerenveen

  Projectnummer : 180117

  ©Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV, Singel 60, 9001 XP GROU 3 van 11

  1 INLEIDING

  In opdracht van gemeente Heerenveen is door Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV een verkennend

  bodemonderzoek uitgevoerd op aantal percelen gelegen ten zuiden van de Oranje Nassaulaan te Heerenveen.

  Aanleiding voor het uitvoeren van het onderzoek is de voorgenomen uitgifte van een aantal bouwkavels, gelegen

  op het uitbreidingsplan Skoatterwâld. Doel van het bodemonderzoek is het bepalen, c.q. actualiseren van de

  algemene milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en grondwater). Hiermee wordt inzicht verkregen of

  deze al dan niet een belemmering vormt voor de beoogde planontwikkeling.

  1.1 Voorwaarden en uitgangspunten

  Bij een verkennend bodemonderzoek dienen de volgende normen te worden gevolgd.

  - Voorafgaand aan het bodemonderzoek dient een vooronderzoek conform de richtlijnen in de Nederlandse

  Eind Norm (NEN) 5725: “Bodem, leidraad voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend

  en nader onderzoek” te worden verricht.

  - Het verkennend bodemonderzoek dient te voldoen aan de richtlijnen in de Nederlandse Eind Norm (NEN)

  5740: “Bodem, onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek”.

  Volledigheidshalve merken wij op dat Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV een onafhankelijk opererend adviesbureau

  is, welke op generlei wijze verbonden is met de opdrachtgever voor het onderzoek of de eigenaar van de

  onderzoekslocatie.

  1.2 Indeling rapportage

  In het onderhavige rapport wordt eerst ingegaan op de locatiegegevens en het vooronderzoek. Vervolgens komen

  de veldwerkgegevens, het laboratoriumonderzoek en de analyseresultaten aan bod. De rapportage wordt

  afgesloten met een bespreking van de analyseresultaten en de bijbehorende conclusies en aanbevelingen.

 • Project : Verkennend bodemonderzoek percelen ten zuiden van de Oranje Nassaulaan

  te Heerenveen

  Projectnummer : 180117

  ©Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV, Singel 60, 9001 XP GROU 4 van 11

  2 VOORONDERZOEK

  2.1 Algemeen

  Het vooronderzoek is gebaseerd op de NEN 5725. In het kader van het vooronderzoek is informatie ingewonnen uit

  de volgende bronnen:

  - informatie van de opdrachtgever,

  - informatie voorgaand bodemonderzoek,

  - informatie van de provincie Fryslân (bodeminformatie),

  - interpreteren van topografische en geohydrologische kaarten,

  - interpretatie van tekeningen van de huidige situatie,

  - een locatie inspectie.

  2.2 Bekende gegevens

  De te onderzoeken locatie betreft een drietal percelen gelegen ten zuiden van de Oranje Nassaulaan en hebben

  een gezamenlijk oppervlak van ca. 9,1 hectare. De locatie wordt doorsneden door de Stadhouderlaan.

  Uit de aangeleverde informatie blijkt, dat een groot deel van de locaties in het verleden onderdeel uitmaakte van

  grootschalige onderzoeken, die in het kader van de gebiedsontwikkeling zijn uitgevoerd (Oranjewoud BV). Als

  onderdeel van het historisch vooronderzoek, is destijds een groot aantal (sloot)dempingen geïnventariseerd en

  separaat onderzocht. In 2000 is een deel van de huidige onderzoekslocatie door Oranjewoud verkennend

  onderzocht. De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in de rapportage: “Rapport inzake het verkennend

  bodemonderzoek ter plaatse van de percelen tussen Knipe en Oranjewoud nabij Heerenveen”, docnr. 16546-

  67917, d.d. 10-5-2000. Samenvattend bleek, dat op het grootste deel van de destijds onderzochte locatie geen

  noemenswaardige verontreinigingen werden aangetoond. Binnen de huidige locatiegrenzen bevindt zich een

  slootdemping, waar in eerste instantie een sterk verhoogd gehalte aan chroom, koper, lood, zink en nikkel in de

  bovengrond werd aangetroffen (ter plaatse van één boring). Deze verontreinigingen zijn, destijds aanvullend

  onderzocht. Zintuiglijk werden in het dempingsmateriaal zeer weinig puin, plastic en kooldeeltjes aangetroffen.

  Naast deze verontreinigingen werden op een aantal plaatsen (ruim) buiten de huidige onderzoekslocatie sterke

  verontreinigingen aangetroffen.

  De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in de rapportage: ‘Rapport inzake het aanvullend

  bodemonderzoek ter plaatse van percelen tussen Knipe en Oranjewoud nabij Heerenveen’, doc.nr. 16546-67917-1,

  d.d. 11-7-2000. Resumerend blijkt, dat de eerder aangetoonde sterke verontreinigingen niet reproduceerbaar

  bleken. Wel werd plaatselijk een matige verontreiniging met zink aangetroffen. Destijds werd geadviseerd om bij de

  ontwikkeling van de locatie het dempingsmateriaal met de bodemvreemde materialen naar een verwerker af te

  voeren.

  Tot slot is door ons bureau, in de nabijheid van de te onderzoeken kavels, in 2014, een verkennend

  bodemonderzoek verricht. De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in de rapportage: ‘Verkennend

  bodemonderzoek Skoatterwâld Heerenveen Locatie 1 (naast Regentesselaan)’, rapport 140126-4b, d.d. 16-10-

  2014. Destijds werden plaatselijk (vlieg)asresten in de bovengrond waargenomen. In 1e instantie bevatte een

  mengmonster van de bovengrond een matig verhoogd gehalte aan lood. Na uitsplitsing van het betreffende

  mengmonster, werden in de deelmonsters slechts licht verhoogde gehalten gemeten.

  In het grondwater werden hoogstens enkele licht verhoogde concentraties met een aantal van de onderzochte

  stoffen aangetoond.

 • Project : Verkennend bodemonderzoek percelen ten zuiden van de Oranje Nassaulaan

  te Heerenveen

  Projectnummer : 180117

  ©Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV, Singel 60, 9001 XP GROU 5 van 11

  2.3 Conclusies vooronderzoek en onderzoekshypothese

  Op basis van de bekende gegevens, is het onderzoek uitgevoerd volgens de NEN 5740 ‘Bodem – Landbodem’ -

  Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van

  bodem en grond. Volledigheidshalve wordt opgemerkt, dat vanwege het aantreffen van bodemvreemde materialen

  en (overwegend) lichte verontreinigingen in voorgaand onderzoek, de onderzoeksstrategie voor een ‘grootschalig

  onverdachte locatie’ niet gehanteerd is. Voor de slootdemping, waar in het voorgaande onderzoek van Oranjewoud

  matige verontreinigingen zijn aangetoond, is de volgende onderzoeksstrategie gehanteerd: ‘diffuus belaste

  lijnvormige locatie met een heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal van monsterneming (VED-HE-

  L)’. Aangezien in voorgaand onderzoek sterke verontreinigingen met chroom zijn aangetoond, is het standaard

  analysepakket NEN 5740 voor deze locatie, met deze stof uitgebreid.

  NB: Bij de interpretatie van het totaal aan onderzoeksgegevens dient, gezien de gehanteerde strategie (gebaseerd

  op de Nederlandse Norm (NEN) 5740), welke is gericht op een indicatieve beoordeling van de milieuhygiënische

  kwaliteit van de bodem, rekening gehouden te worden met een zeker restrisico. Tevens wordt erop gewezen, dat

  onderhavig onderzoek een momentopname is.

 • Project : Verkennend bodemonderzoek percelen ten zuiden van de Oranje Nassaulaan

  te Heerenveen

  Projectnummer : 180117

  ©Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV, Singel 60,

View more