vergadering adviescommissie ruimtelijke kwaliteit ventilatiesysteem zichtbaar, graag aangeven op...

Download VERGADERING ADVIESCOMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT ventilatiesysteem zichtbaar, graag aangeven op tekening

Post on 26-Jun-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  VERGADERING ADVIESCOMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT (ARK) DINSDAG 3 DECEMBER 2019

  Locatie: Stadhuis, Antichambre

  Commissieleden:

  Ir. S. Gall,

  Ir. J. Gräber,

  Dr. ir. S. Stroux

  Drs. ing. M. van Winsen, plv. voorzitter

  Mede aanwezig:

  Drs. W. Meekes, plaatsvervangend secretaris

  ARK A g e n d a:

  Herinrichting Schoterbos; bijpraten ontwikkelingen fase 2

  Fase: Vooroverleg (informeel)

  Planbespr.: ARK 3 – eerste planbehandeling

  Bezoekers: hr. Käss (landschapsarchitect, gemeente) en mv. Hengst (procesmanager)

  Het betreft een informeel overleg met de landschapsarchitect over fase 2 van de herinrichting van het

  Schoterbos. Uitgangspunt van het schetsontwerp is ‘open en overzicht’. Fase 2 bestaat in hoofdlijnen

  uit het verbreden van het water langs de recreatieve fietsroute, het vervangen van duikers door

  bruggen, het vernieuwen en verbreden van bruggen, het aanleggen van een doorgaande fietsroute

  noord-zuid en een recreatieve fietsroute oost-west, het aanleggen van een rondgaande wandelroute, het

  aanleggen van een pannaveld (noord-midden) en van een locatie voor spelvoorzieningen (zuid).

  Het park is rond 1930 als volkspark ontworpen in de Engelse landschapsstijl. De huidige inrichting

  dateert uit de jaren zeventig. De van west naar oost schuin weglopende bomenlaan wordt bestemd als

  een recreatieve route tussen de Jan Gijzenkade en de Sportweg, met een 3.5m breed gemengd

  voetgangers/fietspad (shared space). De van noord naar zuid lopende route tussen de Gen. Spoorlaan

  en de Willem Klooslaan wordt een doorgaande fietsroute, 6m breed met apart fiets- en wandelpad.

  Ten behoeve van deze twee fietsroutes komen twee nieuwe bruggen over de Jan Gijzenkade. Deze

  bruggen liggen schuin over het water, met name de brug van de recreatieve route. De uitwerking van

  de bruggen over de Jan Gijzenkade is nog niet bekend.

  Rond het bos loopt een route (de rondgang) die wordt geasfalteerd en is bestemd voor wandelen en

  joggen. Langs deze route komen banken. De bestaande trimtoestellen (noordzijde park) worden

  verplaatst en op deze plek komt nu een klein verdiept pannaveld voorzien van een laag hek. Dit

  ‘trapveldje’ wordt aangelegd op verzoek van ‘de omgeving’ en is gezien de ligging aan het water een

  sociaal wensbare locatie. Het pannaveld wordt niet voorzien van lichtmasten. De watergang tussen de

  twee eilanden wordt verbreed zonder verlies van bomen, de duikers worden vervangen door bruggen

  (hier zijn 2 opties voor). Er komen geen hekken rondom het park of de verschillende secties van het

  park en ook geen entreehekken. Veel hekken zijn nu al verwijderd en vervangen door hagen.

  De commissie geeft aan dat de Jan Gijzenvaart gezien moet worden als een hoofdvaart en het daarom

  beter is om de bruggen haaks te leggen met meer afstand tot de punt zodat de zichtlijn meer ‘open’

  blijft. In verband met de uitwerking van de bruggen (en type brug) is de aanlanding van belang: de

  aansluiting van de brug op de punt van het land in het Schoterbos. Het is belangrijk dat ‘de punt’

  landschappelijk behouden blijft.

  De commissie vraagt zich ook af of de nieuwe brug van de doorgaande fietsroute 6m breed dient te

  worden, de huidige brug is 3m. Uitgangspunt dient een ranke brug te zijn die of familie wordt van de

 • 2

  overige bruggen in het bos of er wordt gekozen voor een nieuw type brug, die een afzonderlijke

  vormgeving heeft van de overige bruggen.

  De overige nieuwe bruggen dienen uitgevoerd te worden in de bestaande stijl.

  Ook komt de identiteit van het park ter sprake. De commissie geeft aan het park meer als een

  verbindend element te zien met generieke paden (paden zonder indeling in fiets- en wandelstrook)

  waardoor het karakter van het park beter behouden blijft.

  De commissie ziet graag een uitwerking van de verschillende routes met de bruggen en adviseert ook

  de verlichting in de visie mee te nemen.

  Minckelersweg 20; bouw van een bedrijfsgebouw

  Fase: Omgevingsvergunning

  Planbespr.: ARK 2 – tweede planbehandeling

  Bezoekers: hr. de Bouwer (Roosros Architecten), dhr. de Bie (indiener), hr. Sükür

  (stedenbouwkundige gemeente)

  De architect legt aangepaste tekeningen voor waar de opmerkingen van de commissie in zijn verwerkt.

  In verband met de gewenste transparantie aan de Minckelersweg is het transparante gedeelte aan de

  rechterzijde van de straatgevel verdubbeld en is de linkerhoek van de straatgevel ook voorzien van

  transparante delen die hier ook de hoek omgaan. Ook de geprofileerde gevelbeplating loopt voor een

  deel door over de noordgevel. In de linkerhoek aan de straatzijde komt ook het logo van het bedrijf.

  In de geveltekeningen is, links en rechts van het gebouw de opstand te zien van het achter gelegen

  hekwerk en de beplanting. Het ingangshekwerk, rechts van het gebouw, is een spijlen hekwerk van

  1.5m hoog en 3.5m breed, in de kleur van de gevelbeplating en heeft de helft van de hoogte van de

  vensteropeningen in de naastliggende gevel langs de Minckelersweg. Het hek draait open, achter de

  haag.

  De bemonstering van de gevelbeplating is aanwezig: geprofileerde beplating waarvan de breedte van

  de profielen in breedte wisselt.

  De commissie geeft een positief advies af. Graag zou zij nog een tekening van het hekwerk tegemoet

  zien.

  H. Pastoor van Arskerk en pastorie, (Rijksmonument)

  Transformatie tot 4 wooneenheden

  Fase: Omgevingsvergunning

  Planbespr.: ARK 2 – vijfde planbehandeling

  Bezoekers: hr. Weening (indiener)

  Alle opmerkingen van de commissie van 12 november zijn in de voorliggende tekeningen verwerkt en

  de commissie heeft geen bezwaar. Zij adviseert akkoord te gaan met de aanvraag.

  Inventarisatie en Waardering van Wederopbouw architectuur in Haarlem;

  Fase: Presentatie concept rapport

  Planbespr.: ARK 3 -eerste planbehandeling

  Bezoekers: hr. Broekhuizen (architectuurhistoricus), hr. Alefs (beleidsadviseur erfgoed) en

  mv. Temme (adviseur erfgoed)

  De afdeling Erfgoed heeft een inventarisatie gemaakt die inzicht geeft in de naoorlogse architectuur en

  stedenbouw in Haarlem. In het eerste deel staan wijkbeschrijvingen waarin de ruimtelijke context

  geschetst wordt van de naoorlogse gebouwen en ensembles. In het tweede deel wordt een longlist van

  70 objecten en complexen beschreven en gewaardeerd. Voor elf objecten wordt aanbevolen een

 • 3

  aanwijzingstraject als gemeentelijk monument te starten. Voor objecten met een positieve

  cultuurhistorische waarde wordt geadviseerd deze een Orde-2 status te geven. Voor een aantal wijken

  dat zich positief onderscheidt wordt aanbevolen deze nader te beschrijven en met behulp van een

  beschermende regeling op te nemen in een bestemmingsplan, dan wel toekomstig omgevingsplan.

  Aandachtspunten van de commissie:

  -welke status heeft deze inventarisatie?

  -voor een aantal genoemde objecten lopen al verschillende procedures zoals sloopvergunningen of

  vergunningen voor functiewijziging, verbouwing of uitbreiding. De commissie was graag eerder in het

  proces van deze inventarisatie op de hoogte gesteld. Als voorbeeld noemt zij het Elisabeth Gasthuis,

  de Quality Bakers en het belastingkantoor. De commissie roept de vraag op hoe er omgegaan moet

  worden met gebouwen of complexen in de inventarisatie waarvoor al een sloopvergunning is

  afgegeven/(gedeeltelijke) of sloop overwogen wordt, of die door reeds uitgevoerde

  restauraties/verbouwingen zijn aangetast. De commissie suggereert in die gevallen daar in de

  inventarisatie inzicht in te geven.

  -advies om de eventuele bescherming in het bestemmingsplan te borgen.

  -de commissie wijst op de objectmatige benadering van de inventarisatie, terwijl het bij Wederopbouw

  juist gaat om het samenspel van object, verkavelingstype, opzet en inrichting van de openbare ruimte.

  Het gaat volgens de commissie om de kracht van het ensemble: volume, beplanting, bestrating, water.

  De commissie adviseert om voorbeelden te geven van de verschillende verkavelingssoorten met

  plattegrond en historische foto’s en op die wijze zicht te krijgen op de oorspronkelijke kwaliteiten van

  de verkavelingstypen en openbare inrichtingen.

  -ook geeft de commissie aan dat uit de standaardbeschrijvingen de motivatie achter de waardenstelling

  lastig te achterhalen is.

  Schalkwijkerstraat 153 hoek J.J. Hamelinkstraat; bouw van 17 appartementen

  Fase: Vooroverleg

  Planbespr.: ARK 3 – tweede planbehandeling

  Bezoekers: hr. P. van Duyn (architect), S. Vriends (indiener), hr. S. van den Busken

  (stedenbouwkundige)

  De annotatie van stedenbouw geeft aan dat vanuit stedenbouwkundig opzicht vooral de hogere

  bouwhoogte en daarbij de hogere plint relevant zijn.

  De architect is aanwezig en licht de wijzigingen toe:

  -het voorheen terugspringende deel aan de voorgevel langs de Schalkwijkerstraat is uit het ontwerp

  gehaald waardoor de gevel geen dieptesprongen meer heeft;

  -kozijnen in de rechter zijgevel zijn voorzien van ee

Recommended

View more >