vatikan i jasenovac

of 21 /21
VLADIMIR DEDIJER VATIKAN I JASENOVAC Dokumenti IZDAVAČKA RADNA ORGANIZACIJA „RAD" BEOGRAD, 1987.

Author: lykhuong

Post on 16-Dec-2016

331 views

Category:

Documents


35 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • VLADIMIR DEDIJER

  VATIKANI

  JASENOVACDokumenti

  IZDAVAKA RADNA ORGANIZACIJA RAD"BEOGRAD, 1987.

 • Glava druga

  NEZAVISNA DRAVA HRVATSKA,KLERIKALNO-NACIFAISTIKA TVOREVINA

  1. PAVELIEVA PRISEGA BOGU SVEMOGUEM

  Tekst prisege Poglavnika glasi:Ja dr. Ante Paveli, Poglavnik NDH, prisiem Bogu svemogue-

  mu, sveznajuemu, da u biti vjeran hrvatskom narodu i sve raditi zanjegovo dobro, da u uvati i braniti nezavisnost drave Hrvatske, te dau se u svome radu drati ustakih naela. Tako mi Bog pomogao!

  Prije prisege ministara Poglavnik im je upravio ove rijei:Ministri, stojite pred sveanim inom, u kojem ete poloiti pri-

  segu u asu kada budete preuzimali u svoje ruke poslove narodne, pos-love dravne, poslove u NDH. Ja Vam dozivam pred oi svetost prisegei posljedice pred Bogom i pred hrvatskim narodom za ono to budeteinili, vau odgovornost pred Bogom i pred hrvatskim narodom za svakiin ili propust to biste ga na tetu ili na zlo hrvatskog naroda i NDHuinili. Poslije toga javljali su se redom ministri, koji su polagali pri-segu ovako: Ja Slavko Kvaternik, Ja dr. Mirko Puk itd. .. prisiem Bogusvemoguemu i sveznajuemu, da u hrvatskom narodu, NDH i Poglavnikukao pretstavniku njenog suvereniteta vjeran biti, da u ustavne odredbei zakone njene potivati i njih se drati, da u u svom radu dobro NDHi naroda hrvatskog uvijek pred oima imati i portvovno ga promicatii da u sve svoje sile i svoje znanje uloiti u vrenje svoje dunosti. Takomi Bog pomogao! Amen!

  Ministri su ovu prisegu poloili ponavljajui rijei Poglavnika, kojiim je svakome osobno estitao poslije poloene prisege.

  Nakon toga je zamjenik Poglavnika i Vojskovoa Slavko Kvater-nik pozdravio Poglavnika i rekao:

  Poglavnie! U ime hrvatskog naroda, u ime prisutnih ministara,obeajem ti, da emo savjesno vriti nae dunosti. Ti zapovijedaj, miemo sluati, Ti odredi, mi emo raditi! Svi mi i cijeli hrvatski narod zaTobom u ivot i smrt!

  (V. Novak, Magnum crimen, str. 548)

 • 2. OSNOVNI ZAKONI NDH

  a) ZAKONSKA ODREDBA O ZABRANI IRILICE

  1.Na podruju Nezavisne Drave Hrvatske zabranjuje se upotreba

  irilice.

  2.Ova zakonska odredba stupa na snagu danom proglaenja u Na-

  rodnim Novinama, a proveden je povjerava se ministarstvu unutranjihposlova.

  U Zagrebu, 25. travnja 1941.Poglavnik:

  Dr. Ante Paveli, v. r.Broj XXV-33-Z. p. 1941.

  Predsjednikzakonodavnog povjerenitva

  pri Poglavniku:Dr. Milovan ani, v. r.

  b) PROVEDBENA NAREDBA MINISTARSTVA UNUTARNJIHPOSLOVA ZAKONSKOJ ODREDBI O ZABRANI IRILICE

  1.Zabranjena je svaka upotreba irilice na cijelom podruju Neza-

  visne Drave Hrvatske. To se naroito odnosi na cijelo poslovanje svibdravnih i samoupravnih tijela, na urede javnog poretka, na trgovake injima sline knjige i dopisivanje i na sve javne napise.

  Prema tome nareujem:da se na cijelom podruju Nezavisne Drave Hrvatske odmah obu-

  stavi svaka upotreba irilice u javnom i privatnom ivotu. Svako tam-panje ma kakovih knjiga irilicom je zabranjeno.

  Svi javni napisi pisani irilicom imaju se neodvlano, a najkasnijeu roku tri dana skinuti.

 • NEZAVISNA DRAVA HRVATSKA, KLERIKALNO-NACIFAISTIKA... 151

  2.Prekritelji ove naredbe kaznit e se po upravnim oblastima nov-

  ano 10.000 dinara i zatvorom do mjesec dana.U Zagrebu, 25. travnja 1941.

  Broj 34-Z. p. 1941. Ministar unutarnjih poslova:Dr. Andrija Artukovi, v. r.

  (Narodne novine, 25. travnja 1941)

  c) ZAKONSKA ODREDBA O RASNOJ PRIPADNOSTI

  Na prijedlog ministra unutarnjih poslova propisujem i proglaujem

  ZAKONSKU ODREDBUO RASNOJ PRIPADNOSTI

  Toka 1.Arijskog porijetla je osoba, koja potjee od predaka, koji su pripad-

  nici europske rasne zajednice ili koji potjeu od potomaka te zajedniceizvan Europe.

  U koliko za stanovite slube ne postoje druge odredbe arijsko seporijetlo dokazuje krsnim (rodnim) i vjenanim listom predaka prvog idrugog koljena (roditelja te djedova i baka). Kod pripadnika islamskevjerske zajednice, koji ne mogu pridonijeti navedene isprave, potrebnoje pismeno posvjedoenje dvojice vjerodostojnih svjedoka, koji su po-znavali njihove predke, da meu njima nema osoba nearijskog porijetla.

  U dvojbenim sluajevima donosi odluku ministarstvo unutarnjih po-slova na prijedlog rasnopolitikog povjerenstva.

  Toka 2.Osobe, koje pored arijskih predaka imaju jednog predka drugog ko-

  ljena Zidova ili drugog europskog nearijca po rasi izjednauju se obziromna sticanje dravljanstva s osobama arijskog porijetla.

  Osobe sa dva predka drugog koljena idova po rasi takoer mogubiti obzirom na dravljanstvo izjednaene s osobama arijskog porijetla, ukoliko to u toki 3. nije drugaije odreeno.

  Toka 3.Kao Zidovi u smislu ove zakonske odredbe vrijede:1. Osobe, koje potjeu barem od troje predaka drugog koljena (dje-

  dova i baka), koji su idovi po rasi. Djedovi i bake vrijede kao idovi, akosu mojsijeve vjere ili su se u toj vjeri rodili.

  2. Osobe, koje imaju dva predka drugog koljena, koji su idovi porasi, i to u ovim sluajevima:

 • 152 VATIKAN I JASENOVAC

  a) ako su bile 10. travnja 1941. pripadnici mojsijeve vjere ili ako sukasnije na tu vjeru preli;

  b) ako imaju branog druga, koji vrijedi kao idov u smislu 1.; .c) ako su poslije stupanja na snagu ove zakonske odredbe sklopili

  brak s osobom, koja ima dvoje ili vie predaka drugog koljena idova porasi, i potomci iz takvog braka;

  d) ako su nezakonita djeca sa idovom u smislu 1., a rode se poslijesijenja 1942.;

  e) ako ministarstvo za unutarnje poslove na obrazloeni prijedlograsnopolitikog povjerenstva odlui, da vrijede kao Zidovi.

  3. Osobe, roene izvan teritorija Nezavisne Drave Hrvatske od ro-ditelja, koji ne potjeu iz Nezavisne Drave Hrvatske ako su bile 10. trav-nja 1941. mojsijeve vjere ili imaju najmanje dvoje predaka drugog ko-ljena Zidova po rasi, ili vrijede kao idovi u smislu zakona zemlje, iz kojepotjeu.

  4. Osobe, koje su poslije stupanja na snagu ove zakonske odredbesklopile obilaenjem zakonske odredbe o zatiti arijske krvi brak, koji jezabranjen i njihovi potomci.

  5. Osobe, koja su nezakonita djeca idovki u smislu 1.

  Toka 4.

  Kao Ciganin u smislu ove zakonske odredbe vrijedi osoba, koja po-tjee od dvaju ili vie predaka drugog koljena, koji su Cigani po rasi.

  Toka 5.

  Kod ministarstva unutarnjih poslova osniva se rasno politiko povje-renstvo, koje donaa mnijenja i prijedloge u svim dvojbenim sluajevimarasne pripadnosti.

  Konano rjeenje u dvojbenim sluajevima rasne pripadnosti do-naa ministarstvo unutarnjih poslova.

  Propise o ustrojstvu i djelokrugu rada toga povjerenstva izdati eministarstvo unutarnjih poslova posebnom naredbom.

  Toka 6.

  Osobama, koje su se prije 10. travnja 1941. iskazale zaslunima zaHrvatski narod, napose za njegovo osloboenje, kao i njihovim branimdrugovima, s kojima su sklopile brak prije stupanja na snagu ove zakon-ske odredbe i potomcima iz takvog braka, u koliko bi se na te osobe mo-gla odnositi ova naredba, moe poglavar drave izvan propisa ove nared-be priznati sva prava, koja pripadaju osobama arijskog porijetla.

  Toka 7.

  Provedba ove naredbe povjerava se ministru unutarnjih poslova.

 • NEZAVISNA DRAVA HRVATSKA, KLERIKALNO-NACIFAISTIKA... 153

  Toka 8.

  Ova zakonska odredba stupa na snagu danom proglaenja u Na-rodnim novinama.

  U Zagrebu 30. travnja 1941.Poglavnik:

  Dr. Ante Paveli, v. r.Broj:XLV-67 Z. p. 41.

  Predsjednik zakonodavnogpovjerenitva pri Poglavniku:

  Dr. Milovan ani, v. r.

  (Narodne novine, 30. travnja 1941)

  d) ZAKONSKA ODREDBA O ZATITI NARODNE I ARIJSKEKULTURE HRVATSKOG NARODA

  1.idovi po rasi ne smiju nikakvom suradnjom utjecati na izgradnji

  narodne i arijske kulture, pa im se zabranjuje svako sudjelovanje u ra-du, organizacijama i ustanovama drutvenog, omladinskog, sportskog ikulturnog ivota hrvatskog naroda uope, a napose u knjievnosti, novi-narstvu, likovnoj i glazbenoj umjetnosti, urbanizmu, kazalitu i filmu.

  2.Provedba ove zakonske odredbe povjerava se nadlenim ministar-

  stvima bogotovlja i nastave, udrube i unutarnjih poslova.

  3.Ova zakonska odredba stupa na snagu danom proglaenja u Na-

  rodnim novinama.U Zagrebu, dne 4. lipnja 1941.

  Poglavnik:Dr. Ante Paveli, v. r.

  Broj CXLVII-333-Z. p. 1941.

  Ministar bogotovlja i nastave:Dr. Mile Budak, v. r.

  Ministar udrube:Dr. Jozo Dumandi, v. r.

  Ministar unutarnjih poslova:Dr. Andrija Artukovi, v. r.

  (Narodne novine, 4. lipnja 1941)

 • 154 VATIKAN I JASENOVAC

  e) ZAKONSKA ODREDBA O ZATITI ARIJSKE KRVI I ASTIHRVATSKOG NARODA

  Toka 1.Brak idova i inih osoba, koje nisu arijskog porijetla s osobama

  arijskog porijekla, je zabranjen. Isto tako je zabranjen brak osobe, kojapored arijskih predaka ima jednog predka drugog koljena po rasi Zidovaili drugog europskog nearijca s osobom, koja je po rasi jednakog porijetla.

  Koje osobe vrijede kao Zidovi ili nearijci odreuje zakonska odredbao rasnoj pripadnosti.

  Toka 2.Posebna dozvola za sklapanje braka potrebna je u slijedeim slu-

  ajevima:1. za brak osobe sa dva predka drugog koljena Zidova po rasi s

  osobom, koja imade jednog predka drugog koljena europskog nearijca porasi, ili s osobom, koja je arijskog porijetla;

  2. za brak osobe, koja imade meu predcima pripadnike drugihneeuropskih rasa s osobom isto takvog porijetla, ili s osobom, koja imadejednog ili dva predka drugog koljena idova po rasi ili jednog predkadrugog koljena Ciganina po rasi, ili s osobom arijskog porijetla;

  3. za brak izmeu dravljana i dravnih pripadnika, ukoliko nisupo toki 1. zabranjeni.

  Dozvolu za takav brak izdaje ministarstvo unutarnjih poslova posasluanju rasnopolitikog povjerenstva.

  Toka 3.

  Izvanbrano spolno openje idova ili ine osobe, koja nije arijskekrvi, sa enskom osobom arijskog porijetla je zabranjeno.

  Muka nearijska osoba, koja se ogrijei protiv ove zabrane poinjazloin oskvrnua rase, te se kanjava sa zatvorom ili tamnicom. U naro-ito tekim sluajevima, napose ako se radi o silovanju nevine devojke,moe se izrei smrtna kazna.

  Toka 4.

  idovi ili ine osobe, koje nisu arijskog porijetla, ne smiju zaposlitiu kuanstvu enske osobe arijskog porijetla ispod 45 godina starosti.

  Toka 5.

  Nearijcima i dravnim pripadnicima je zabranjeno izvjeanje hrvat-ske dravne i narodne zastave i isticanje hrvatskih narodnih boja iemblema.

  Sve promjene idovskih prezimena koje su izvrene poslije 1. pro-sinca 1918. stavljaju se izvan krijeposti, te se imaju zamijeniti sa prvot-nim prezimenima.

  Tko je idov odreuje zakonska odredba o rasnoj pripadnosti.

 • NEZAVISNA DRAVA HRVATSKA, KLERIKALNO-NACIFAISTIKA... 155

  Toka 6.Ministar za unutarnje poslove izdat e naredbe o provedbi ove za-

  konske odredbe.Toka 7.

  Ova zakonska odredba stupa na snagu danom proglaenja u Narod-nim novinama

  Zagreb, 30. travnja 1941.Poglavnik:

  Dr. Ante Paveli, v. r.Broj: XLIV-67-Z. p.-1941.Predsjednik zakonodavnog

  povjerenitva pri Poglavniku:Dr. Milovan ani, v. r.

  (Narodne novine, 30. travnja 1941)

  f) NAREDBA O PROMJENI IDOVSKIH PREZIMENA IOZNAAVANJU IDOVA I IDOVSKIH TVRTKA

  Na temelju toke 5. zakonske odredbe o zatiti arijske krvi i astihrvatskog naroda propisujem ovu

  N A R E D B Uo promjeni idovskih prezimena i oznaavanju idova i idovskih

  tvrtka

  1.Sve dozvole za promjenu prezimena, koje su bile poslije 1. prosinca

  1918. podijeljene osobama, koje su idovi po rasi u smislu t. 3. zakonskeodredbe o rasnoj pripadnosti, stavljaju se izvan krijeposti. Te osobe ima-du prezimena zamijeniti s prijanjim prezimenima, koja se imadu pisatis istim pravopisom, kako su se tada pisala. To vraanje na prijanje pre-zime vrijedi i za supruge i za potomke, ako nose prezime, koje se imazamijeniti.

  Izuzeti su slijedei sluajevi:a) ako je osoba, koja je idov po rasi nezakonito dijete oca, idova

  po rasi, pa je dobila dozvolu da nosi ime svoga naravnog oca. Meutim,ako taj naravni otac ima zamijeniti u smislu ove naredbe svoje prezime,tada i njegovo nezakonito dijete dobiva oevo promijenjeno prezime.

  b) ako je osoba, koja je idov po rasi, bila adoptirana od osobe,koja je idov po rasi, te je primila ime svog adoptivnog oca. Meutim,ako adoptivni otac mora u smislu ove naredbe promjeniti svoje prezime,prima i adoptivno dijete oevo promijenjeno prezime.

  c) ako je osoba, koja je idov po rasi, promijenila svoje prezime uprezime, koje je uzeto iz hebrejskog jezika.

 • 156 VATIKAN I JASENOVAC

  d) ako je osoba, koja je idov po rasi, promijenila svoje prezime uprezime, koje su prije imali muki predci muke loze.

  2.

  Osobe, koje po 1. mijenjaju prezime, imadu u roku od 8 (osam)dana:

  a) prijaviti promjenu prezimena kod redarstvene vlasti, opinskog(gradskog) poglavarstva i kod matinog ureda bogotovne opine, a akosu krani ili pripadnici islamske vjerske zajednice, kod dotinog upnogodnosno muftijskog ureda.

  b) ako vre kakav obrt, ili se bave trgovinom ili industrijom ima-du prijaviti promenu prezimena kod nadlene obrtne vlasti, i ako jetvrtka upisana u trgovakim registrima, prijaviti nadlenom trgovakomsudu. Ako tvrtka nosi prezime vlasnika, koji mijenja prezime u smisluove naredbe, ima se istodobno promijeniti i naziv tvrtke prema promjeniprezimena, to se ima u naprijed navedenoj prijavi istaknuti.

  c) ako su vritelji slobodnih zvanja, imadu promjenu prezimenaprijaviti nadlenoj komori.

  d) ako su dravni, samoupravni ili privatni slubenici, imadu pro-mjenu prezimena javiti poglavaru svog ureda.

  3.

  Sve osobe, koje po 1. mijenjaju prezime, ne smiju se vie ni ujavnom ni u privatnom ivotu sluiti drugim nego tim prezimenom.

  Javne isprave, koje glase na naputeno prezime, imadu se u rokuod 8 (osam) dana predloiti vlastima, koje su ih izdale, radi ispravkaprezimena.

  Napisane ploe osoba, koje mijenjaju prezime u smislu ove naredbeimadu se u roku od 8 (osam) dana izmijeniti s ploama, koje nose izmije-njeno prezime.

  4.

  Osobama, koje su idovi po rasi, ne e se vie izdavati dozvole zapromjenu prezimena izuzev sluajeve iz 1. toke a) do d) ove naredbe.

  5.idovima po rasi zabranjena je uporaba svakog pseudonima.

  6.Tvrtke, kojih su vlasnici idovi po rasi, kao i tvrtke kod kojih je

  samo jedan suvlasnik idov po rasi, smatraju se idovskim tvrtkama.Ako je tvrtka ili poduzee juridika osoba, takva tvrtka i takvo poduzeeje idovsko, ako je na vodeem mjestu (upravni odbor, nadzorni odbor,ravnateljstvo), ma i jedan idov po rasi, ili ako pripada vie od jedneetvrtine glavnice idovima po rasi ili ako imadu uesnici, idovi porasi, 50% ili vie glasova.

  Takve tvrtke ne smiju imati nazive, po kojima bi se moglo zaklju-iti, da se radi o narodnoj odnosno arijskoj tvrtci, pa imadu u roku od8 (osam) dana promijeniti svoj naziv i promjenu naziva prijaviti radiupisa u obrtne i sudske registre.

 • (Arhiv Vladimira Dedijera)

  Faksimil Ministarske naredbe o mjesnoj nadlenosti pokretnogprijekog suda od 14. jula 1941. godine.

 • 158 VATIKAN I JASENOVAC

  7.

  Na napisanim ploama idovsikh tvrtka ( 6.) imade se u roku od8 (osam) dana kraj imeni tvrtke jednako velikim slovima oznaiti imei prezime idova vlasnika odnosno suvlasnika.

  8.

  Osobe, koje su idovi po rasi, ne smiju na sebi nositi hrvatske na-rodne boje i arijske embleme. Isto tako zabranjeno je takve boje i emble-me, kao i hrvatske narodne ili dravne zastave, isticati na idovskimstanovima, ustanovama i poslovnicama.

  (Narodne novine, 4. lipnja 1941)

  g) NAREDBA O MESNOJ NADLENOSTI POKRETNOGPREKOG SUDA

  Broj 42676-1941Br. Reg. 9/1 37

  k. 87

  MINISTARSKA NAREDBAo mjesnoj nadlenosti pokretnog prijekog suda

  Na temelju zakonske odredbe o pokretnom prijekom sudu od 24.lipnja 1941. broj 26863 izailjem ovime pokretni prijeki sud koji se sa-stoji od Dra Mehmeda Hajrovia, predstojnika Kotarskog suda u Prnja-voru kao predsjednika, ustau Dra Oktavijana Svjeia i Sreka Rovera,ustau iz Sarajeva, kao lanove toga suda, dra Antuna Matijevia, kotar-skog sudca iz Sarajeva, kao dravnog tuitelja kod toga pokretnog pri-jekog suda.

  Za zamjenike lanova pokretnog prijekog suda imenujem DraguMaltaria, sudskog pripravnika, i Kasima Bukvia, ustau, obadvojicuiz Sarajeva.

  Mjestna nadlenost postavljenoga prijekog suda protee se na pod-ruje sudbenih stolova u Bileu, Luci, Derventi, Sarajevu, Travniku, teza podruje Sudbenih stolova u Dolnjoj Tuzli i Mostaru uzevi dijelovepotonjih dvaju Sudbenih stolova, koji se nalaze privremeno pod upra-vom vojnih oblasti.

  Ovim se ograniuje mjestna nadlenost pokretnog prijekog suda uZagrebu postavljenog ministarskom naredbom od 24/VI-1941. broj 26863.

  Ovaj pokretni sud nadlean je suditi sva kanjiva djela iz -a 2 za-konske odredbe o pokretnom prijekom sudu od 21. lipnja 1941. sa svimnaknadnim promjenama i dopunama ove zakonske odredbe.

  U Zagrebu, dne 14. srpnja 1941.Ministar pravosua i bogotovlja:

  Dr Mirko Puk, v. r.

  (Arhiv Vladimira Dedijera)

 • NEZAVISNA DRAVA HRVATSKA, KLERIKALNO-NACIFAISTIKA.. 159

  h) NAREDBA O USTROJSTVU I DELOKRUGU RADARASNOPOLITIKOG POVJERENSTVA

  Na temelju t. 5. zakonske odredbe o rasnoj pripadnosti propisu-jem ovu

  NAREDBUo ustrojstvu i djelokrugu rada rasnopolitikog povjerenstva

  1.Rasnopolitiko povjerenstvo Nezavisne Drave Hrvatske ima sli-

  jedee zadatke:a) izraivati prijedloge i nacrte zakona, zakonskih odredaba i na-

  redaba, koje zasjecaju u podruje rasne biologije, rasne politike i rasnehigijene ili eugenike;

  b) davati mnijenje o svim prijedlozima zakona, zakonskih odreda-ba i naredaba Nezavisne Drave Hrvatske, koji su takve naravi, da ihtreba uskladiti s naelima rasne politike i eugenike;

  c) davati mnijenje o svim predmetima iz djelokruga navedenog utoki a), koje mu upuuju vlasti;

  d) davati mnijenje i stavljati prijedloge u svim dvojbenim slua-jevima rasne pripadnosti;

  e) prikupljati materijal za rasnu i srodstvenu statistiku NezavisneDrave Hrvatske;

  f) davati poticaj za znanstveno prouavanje svih pitanja iz djelo-kruga povjerenstva;

  g) nastojati oko prosvjeivanja naroda u pogledu rasne biologije,rasne politike i eugenike;

  h) podravati veze sa slinim ustanovama u drugim dravama.

  2.

  Rasnopolitiko povjerenstvo sastoji se iz rasnopolitikog vijea,rasnopolitikog ureda i drugih pomonih organa.

  3.

  Vijee rasnopolitikog povjerenstva sastoji se od najmanje devetvijenika, koje imenuje ministar unutarnjih poslova iz redova strunja-ka i to: biologa, lijenika, pravnika, pedagoga i strunjaka iz narodnoggospodarstva. Vijenici kao i njihovi brani drugovi moraju biti istogarijskog porijetla. Kao lan vijea sudjeluje u radu i izaslanik ministraunutarnjih poslova.

  Vijeu predsjeda predsjednik, kojega, kao i njegove zamjenike,imenuje ministar unutarnjih poslova izmeu lanova vijea.

  Vijee vri svoj rad u sjednicama, koje saziva predsjednik premapotrebi. U svrhu rasprave predmeta iz specijalnih podruja predsjednik

 • 160 VATIKAN I JASENOVAC

  prema potrebi osniva odbore s proelnicima. Vijee zakljuuje veinomglasova, a u sluaju podijeljenih glasova odluuje predsjedatelj.

  Predsjednik moe u vijee pozvati i osobe izvan vijea, strunjakeza pitanja o kojima se vijea. Oni sudjeluju u raspravama, ali ne u do-noenju odluka i duni su o svemu uvati najveu tajnu.

  Poblie o radu vijea propisat e se poslovnikom, koji izdaje vijees odobrenjem ministra unutarnjih poslova.

  4.

  Vijenici su duni prisustvovati sjednicama i do odreenog vre-mena izraditi povjerene im referate. O radu vijea ima se uvati najstro-a tajna. Dok vijenici sudjeluju u sjednicama vijea, oslobaaju se dru-gih slubenih dunosti. Ustanove, kojima pripadaju, imaju im pruiti svaraspoloiva pomagala za njihov rad u povjerenstvu.

  lanovi rasnopolitikog vijea primaju za svoj rad u vijeu nagra-du, koju odreuje ministar unutarnjih poslova.

  5.

  Rasnopolitiki ured organizira se u sastavu ministarstva unutarnjihposlova. Svi slubenici, koji rade u rasnopolitikom uredu, kao i njihovibrani drugovi, moraju biti istog arijskog porijetla.

  6.

  Rasnopolitiki ured prima sve predmete upuene rasnopolitikompovjerenstvu, dostavlja ih predsjedniku vijea, izvruje sve odluke vijeai obavlja sve pisarnike, arhivske i statistike poslove.

  7.

  U svakogodinjem proraunu ministarstva unutarnjih poslovaosiguravaju se sredstva za potrebe rasnopolitikog povjerenstva.

  8.

  Ova naredba stupa na snagu danom proglaenja u Narodnim no-vinama.

  U Zagrebu, dne 4. lipnja 1941.Broj: 304-Z. p. 1941.

  Ministarunutarnjih poslova

  Dr. Artukovi, v. r.

  (Narodne novine, 4. lipnja 1941)

 • NEZAVISNA DRAVA HRVATSKA, KLERIKALNO-NACIFAISTIKA ... 161

  i) ODREDBA MINISTARSTVA PRAVOSUA I BOGOTOVLJA NDHOD 16. AVGUSTA 1941. DA SE DEPONOVANI NOVAC I

  DRAGOCENOSTI NE MOGU IZDAVATI VLASNICIMASRBIMA KOJI SE ISELJAVAJU, DOK GOTOV NOVAC

  I DRAGOCENOSTI MOGU PONETI SA SOBOM DOKONCENTRACIONOG LOGORA, GDE E

  IM BITI ODUZET1

  NEZAVISNA DRAVA HRVATSKAMINISTARSTVO PRAVOSUA I BOGOTOVLJA

  Broj 53.836-1941. Zagreb, 16. kolovaza 1941.

  SVIM SUDOVIMA I PRAVOSUDNIM USTANOVAMA.

  Povodom upita jednog Kotarskog suda, kako se ima postupiti sazahtjevima iseljenika Srba povodom njihova iseljavanja za izruenje pu-pilnog novca i dragocjenosti poloenih u depozitnim mjestima, odreujese:

  Prijedlozi, molbe ili traenja izseljenika Srba povodom njihova iz-seljavanja, da im se izrui sav pupilni novac i dragocjenosti, imadu seodbiti

  Prema okrunici Dravnog ravnateljstva za ponovu od 29. srpnja1941. broj P. tk. 18/26411941,2 izsjeljenici Srbi mogu ponieti sobom savsvoj gotov novac, dragocjenosti, vriednostne papire, ulonice, knjiice ito koje se nalaze kod njih, i to samo do sabirnih logora, gdje e te svevriednosti izuzevi stanovitu svotu gotovog novca biti oduzete usvrhu pohrane i daljnje odredbe, kako e se s njima postupati.

  Ova okrunica ne obuhvata pupilni i drugi novac i dragocjenosti,koje se nalaze u depozitnim mjestima, pa se stoga takav novac i dra-gocjenosti ne smiju izdavati na traenje izseljenicima Srbima.3

  Za toan prepis:

  [Potpis neitak] Po odredbi ministrapravosua i bogotovlja,

  proelnik odjelau z.

  Santek v. r.

  (Antun Mileti, Koncentracioni logor Jasenovac 19411945, IIII,(Narodna knjiga- Beograd, Spomen-podruje Jasenovac, 19861987,knjiga I, str. 74)

  1 Arhiv VII, a. NDH, k. 198, reg. tor. 10/2.2 Ovaj dokumenat nije pronaen.3 U vezi s tim ustaki kotarski stoernici su uputili telegram sledee sadr-

  ine: Do 29. u podne pod Vaom osobnom odgovornosti ima se dostaviti spisaklica najuglednijih i najbogatijih Srba po uzorku koje smo Vam dostavili putemkurira. Stop. Spisak imate poslati po kuriru.

  11 Vatikan i Jasenovac

 • Faksimil okrunice u vezi s prekrtavanjemSrba u katoliku veru.

 • NEZAVISNA DRAVA HRVATSKA, KLERIKALNO-NACIFAISTIKA... 163

  j) OKRUNICA U VEZI S PREKRTAVANJEM SRBA UKATOLIKU VERU

  NEZAVISNA DRAVA HRVATSKAMINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

  Broj: 32711 Pr.-1941 U Zagrebu, dne 26. rujna 1941.Predmet: Prelaz grkoistoni na rkt. vjeru

  Velikim upama

  Svima

  Hrvatska dravna vlada izdala je 30 srpnja 1941. pod brojem48.468 okrunicu na sve upanije i ustake logore u pogledu prijelazagrkoistonjaka na katoliku vjeru.

  Prema dosada dobivenim povjerljivim izvetajima neke upe i nad-letva se ne dre uputa sadranih u prednjoj okrunici, nego na svojuruku i nezakonito spreavaju i oteavaju prijelaze iz nekih nepoznatih,a esto i protuzakonitih razloga.

  Da se u budue ovakvi nepoeljni sluajevi sprijee nalae Vam se,da se strogo pridrajete uputa i naloga okrunice od 30. srpnja 1941.broj 48.468 Hrvatske dravne vlade, i da odredite, da se rijeenja u po-stupku za prtlaze hitno i bez okolianja obavljaju i dovravaju.

  Jednako Vam se skree panja, da kod otputanja ili selenja grko--istonog puanstva naroito obratite panju na okolnost, da li je netkopreao na katolicizam prema propisanim uputama okrunice, ili uopedotini grko istonjak nije htio prijei ili mu je uskraena dozvola zaprijelaz.

  U takvom sluaju treba, kako otputanje grkoistonjaka tako iselenje obustaviti u koliko inae sve drugo odgovara, da dotina osobamoe ostati u dravnoj slubi ili inae na svome mjestu.

  Oni, koji su preli na katolicizam treba da osjete, da su dobili nekuzatitu u pogledu otputanja i selenja, dakako ponovno naglaavam, akosve drugo odgovara kod dotinih osoba intencijama Hrvatske dravnevlade.

  Tu anomaliju treba napose ukloniti tim vie, to se deavalo, da sumnogi otputeni iz dravne slube, preseljeni ili uope uklonjeni s polo-aja, koji su preli na katolicizam, dok su drugi ostavljeni na mjestu iako nijesu pokazali razumijevanje za novo nastale prilike i stanje u dra-vi, a nijesu htjeli pristupiti ni u katoliku crkvu.

  11*

 • 164 VATIKAN I JASENOVAC

  O ovome izvolite na povjerljiv nain obavijestiti i podrune kotar-ske oblasti i predstojnitva redarstva.

  ZA DOM SPREMAN!

  Po odredbiMinistar unutarnjih poslova

  Veliki upankod Ministarstva unutarnjih poslova:*

  [Potpis neitak]

  (Arhiv Vladimira Dedijera)

  k) UPUTSTVO O PRELAENJU IZ JEDNE VERE U DRUGU

  Ministarstvo bogotovlja i nastaveBroj 178 U. m. 1941.

  UPUTA PRIGODOM PRELAZA S JEDNE VJERE NA DRUGU

  Uslijed upita sa strane nekojih kotarskih oblasti i gradskih pogla-varstava glede provedbe zakonske odredbe o prelazu s jedne vjere nadrugu od 3. svibnja 1941. upuuju se sve upravne vlasti prve molbe iinteresirane osobe, da u uredovanje reenih upravnih vlasti spada samoizdanje potvrde dotinoj stranci o njezinoj prijavi vjerozakonskog pre-laza.

  Kada e, kako i pod kojim uvjetima ta stranka biti primljena uvjersku pripadnost druge priznate vjeroispovijesti, za koju je najavilasvoj prelaz, spada u brigu dotine stranke.

  Stranka e u sluaju potrebe i pred svojim bivim duobrinikomiskazati svoj istup iz crkve samo potvrdom upravne vlasti.

  Za prelaz maloljetnika izmeu sedme i osamnaeste godine dostat-na je samo izjava roditelja, a nije potrebna i posebna dozvola nadtutor-stvene oblasti.

  Zakonskom su odredbom dokinuti svi oni propisi i formalnosti, kojeje do sada kod najavljenoga prelaza svaki prelazak morao izvriti predduobrinikom svoje dotadanje vjeroispovijesti.

  Zagreb, 27. svibnja 1941.

  Ministarbogotovlja i nastave:

  Dr. Mile Budak, v. r.

  (Narodne novine, 27. svibnja, 1941)

 • NEZAVISNA DRAVA HRVATSKA, KLERIKAI^O-NACIFAISTIKA... 165

  1) ZAKONSKA ODREDBA O PRELAZU S JEDNE VERE U DRUGU

  Na prijedlog ministra bogotovlja i nastave propisujem i progla-ujem

  ZAKONSKU ODREDBUo prelazu s jedne vjere na drugu

  1.Do donoenja zakona o vjeroispovjednim odnosima ukidaju se svi

  dosadanji zakonski propisi o nainu prelaza s jedne vjere na drugu. Zavaljanost prelaza potrebno je, da stranka, koja mijenja vjeru podnesepismenu prijavu upravnoj vlasti prve molbe (kotarskoj oblasti odnosnogradskom poglavarstvu) o svojoj odluci i da dobije potvrdu o toj svojojprijavi, te da se ispune vjerski propisi one priznate vjeroispovjesti, nakoju stranka prelazi.

  2.Ova zakonska odredba stupa na snagu danom proglaenja u Narod-

  nim novinama. Tim danom prestaju vrijediti svi zakonski i naredbenipropisi, koji su s ovom zakonskom odredbom u protivurijeju.

  Provedba ove zakonske odredbe povjerava se ministru bogotovljai nastave.

  U Zagrebu, dne 3. svibnja 1941.Poglavnik:

  Dr. Ante Paveli, v. r.Broj: LV/87-Z. p. 1941.Ministar za bogotovlje i nastavu:

  Dr. Mile Budak, v. r.

  (Narodne novine, 3. svibnja 1941)

  Ij) ZAKONSKA ODREDBA O OSNIVANJU ZAVODA ZAKOLONIZACIJU

  Na prijedlog ministra za udrube propisujem i proglaujem

  ZAKONSKU ODREDBUo osnivanju zavoda za kolonizaciju

  Osniva se zavod za kolonizaciju sa sjeditem u Zagrebu. Zavod jesamostalno pravno lice javno pravnog znaaja, nad kojim vri nadzorministarstvo udrube.

 • 166 VATIKAN I JASENOVAC

  2.

  Svrha je zavodu ureenje seljakog posjeda putem nutarnje kolo-nizacije i agrarne reforme, pa se ti poslovi izuzimaju iz nadlenosti do-sadanjih oblasti.

  3.

  Za postignue gornjih svrha zavod raspolae sa samostalnim pro-raunom a potrebna novana sredstva uz vlastite prihode i imovinu da-je mu drava.

  4.

  Provedba ove zakonske odredbe povjerava se ministru udrube, ko-ji e izdati pravilnik o ustrojstvu i postupku zavoda.

  5.

  Ova zakonska odredba stupa na snagu danom proglaenja u Narod-nim novinama.

  U Zagrebu, dne 4. svibnja 1941.Poglavnik:

  Dr. Ante Paveli, v. r.Broj: LIV/86-Z. p. 1941.

  Ministar za udrube:Dr. Jozo Dumandi, v. r.*

  (Narodne novine, 4. svibnja 1941)

  m) MINISTARSKA ODREDBA O PREKOM SUDU ZA PODRUJEZAGREBA

  MINISTARSKA ODREDBAo proglaenju prijekoga suda za podruje

  sudbenog stola u Zagrebu

  Na temelju toke I. zakonske odredbe o prijekim sudovima od 17.svibnja 1941. godine (Narodne novine od 20. svibnja 1941, br. 32) pro-glaujem prijeki sud za podruje sudbenoga stola u Zagrebu.

  Ovaj e prijeki sud poslovati kod sudbenoga stola u Zagrebu.Predsjednikom prijekoga suda postavljam vijenika sudbenog sto-

  la u Zagrebu Antuna a l o v e a, a za suce prijekoga suda vijenika sud-benog stola u Zagrebu Jurja K o e v i a i ustau Josipa R u k a v i n uiz Zagreba.

  Prijeki sud kod sudbenog stola u Zagrebu nadlean je da sudi svakanjiva djela navedena u to. II. u vezi s to. X. zakonske odredbe o

 • NEZAVISNA DRAVA HRVATSKA, KLERIKALNO-NACIFAISTIKA... 167

  prijekim sudovima, a koja su uinjena ili budu uinjena u vremenu oddana 10. travnja 1941. pa do dana, dok ovaj prijeki sud ne bude ukinut.

  Smrtnu kaznu strijeljanjem imaju izvriti orunici.Prijeki sud imaju svestrano oglasiti na cijelom podruju sudbeno-

  ga stola u Zagrebu gradska i opinska poglavarstva.

  U Zagrebu, 27. svibnja 1941.Broj 272-Z. p. 1941.

  Ministar pravosua:Dr. Mirko Puk, v. r.

  (Narodne novine, 27. svibnja 1941)

  n) ZAKONSKA ODREDBA O KONFISKACIJI IMOVINE SRBSKIHZAVODA I USTANOVA

  ZAKONSKA ODREDBAo preuzimanju imovine srbskih zavoda i ustanova u HrvatskimKarlovcima u vlasnitvo Nezavisne Drave Hrvatske

  1.Cjelokupna imovina Karlovake gimnazijalne zaklade, Srbskog

  narodnog crkvenog klerikalnog kolskog fonda i Stefanenm-a arhidie-cezalnog pravoslavnog srbskog sveenikog konvikta u Hrvatskim Kar-lovcima postaje vlasnitvo Nezavisne Drave Hrvatske.

  2.

  Kotarski sud kao zemljino-knjini sud u Hrvatskim Karlovcimaizvrit e bez ikakvih pristojbi ureda radi s pozivom na ovu zakonskuodredbu u svojim zemljinim knjigama upis prava vlasnitva u koristNezavisne Drave Hrvatske na

  a) nekretnine Karlovake gimnazijalne zaklade, upisane u zem-ljino-knjinom uloku broj 321 katastarske obine Hrvatski Karlovci;

  b) nekretnine Srbskog narodnog crkvenog klerikalnog kolskogfonda u Karlovcih, upisane u zemljitno-knjinom uloku broj 882 kata-starske obine Hrvatski Karlovci i

  c) nekretnine Arhidiecezalnog pravoslavnog svetenikog konvik-ta u Karlovcih, upisane u zemljitno-knjinom uloku broj 994 kata-starske obine Hrvatski Karlovci i

  na sve trabine osigurane uknjibom prava zaloga ma na kojimnekretninama u korist osoba navedenih pod a), b) i c) kao vjerovnika.

  3.

  Cjelokupnom imovinom iz 1. upravljat e ministarstvo nastave,kome se povjerava i provedba ove zakonske odredbe.

 • 168 VATIKAN I JASENOVAC

  4.

  Ova zakonska odredba stupa na snagu danom proglaenja u Naro-dnim novinama.

  U Zagrebu, 19. rujna 1941.Poglavnik

  Nezavisne Drave Hrvatske:Dr. Ante Paveli, v. r.

  Broj: CCCVII-1485-Z. p.-1941.Doglavnik ministar nastave:

  Dr. Mile Budak, v. r.Ministar pravosua i bogotovlja:

  Dr. Mirko Puk, v. r.Predsjednik

  zakonodavnog povjerenstvaministar:

  Dr. Milovan ani, v. r.

  (Narodne novine, 19. rujna 1941)

  nj) ZAKONSKA ODREDBA U VEZI HRVATSKOG JEZIIKA,NJEGOVE ISTOE I PRAVOPISA

  ZAKONSKA ODREDBAo tumaenju lanka 8. zakonske odredbe od 14. kolovoza 1941. brojCCXLIX-1089-Z. p.-1941. o hrvatskom jeziku, o njegovoj istoi i o

  pravopisu

  l.Propisi lanka 8. zakonske odredbe od 14. kolovoza 1941. broj

  CCXLIX-1089--Z. p.-1941. o hrvatskom jeziku, o njegovoj istoi i opravopisu imaju se razumjeti ovako:

  Ministarstvo nastave imenovat e naredbom povjerenstvo, komeje zadaa: 1. uklanjati riei, koje ne odgovaraju duhu hrvatskog jezikai riei tuice, te ovakve riei nadomjetati domaim; 2. izraditi i pred-loiti ministarstvu nastave pravila za korienski pravopis. Kada povjeren-stvo svri svoju zadau, ministarstvo nastave e narediti njegov pre-stanak.

  Kazne za zatitu istoe jezika i pravopisa propisat e naredbomministarstvo nastave.

  U Zagrebu, dne 4. studenoga 1941.Poglavnik Nezavisne Drave Hrvatske:

  Dr. Ante Paveli, v. r.Broj: CCCLXXXVII-1886-Z. 1941.Ministar pravosua i bogotovlja:

  Dr. Mirko Puk, v. r.

  (Narodne novine, 4. studenog 1941)