vatikan i jasenovac

Download VATIKAN I JASENOVAC

Post on 16-Dec-2016

292 views

Category:

Documents

20 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • VLADIMIR DEDIJER

  VATIKANI

  JASENOVACDokumenti

  IZDAVAKA RADNA ORGANIZACIJA RAD"BEOGRAD, 1987.

 • Glava druga

  NEZAVISNA DRAVA HRVATSKA,KLERIKALNO-NACIFAISTIKA TVOREVINA

  1. PAVELIEVA PRISEGA BOGU SVEMOGUEM

  Tekst prisege Poglavnika glasi:Ja dr. Ante Paveli, Poglavnik NDH, prisiem Bogu svemogue-

  mu, sveznajuemu, da u biti vjeran hrvatskom narodu i sve raditi zanjegovo dobro, da u uvati i braniti nezavisnost drave Hrvatske, te dau se u svome radu drati ustakih naela. Tako mi Bog pomogao!

  Prije prisege ministara Poglavnik im je upravio ove rijei:Ministri, stojite pred sveanim inom, u kojem ete poloiti pri-

  segu u asu kada budete preuzimali u svoje ruke poslove narodne, pos-love dravne, poslove u NDH. Ja Vam dozivam pred oi svetost prisegei posljedice pred Bogom i pred hrvatskim narodom za ono to budeteinili, vau odgovornost pred Bogom i pred hrvatskim narodom za svakiin ili propust to biste ga na tetu ili na zlo hrvatskog naroda i NDHuinili. Poslije toga javljali su se redom ministri, koji su polagali pri-segu ovako: Ja Slavko Kvaternik, Ja dr. Mirko Puk itd. .. prisiem Bogusvemoguemu i sveznajuemu, da u hrvatskom narodu, NDH i Poglavnikukao pretstavniku njenog suvereniteta vjeran biti, da u ustavne odredbei zakone njene potivati i njih se drati, da u u svom radu dobro NDHi naroda hrvatskog uvijek pred oima imati i portvovno ga promicatii da u sve svoje sile i svoje znanje uloiti u vrenje svoje dunosti. Takomi Bog pomogao! Amen!

  Ministri su ovu prisegu poloili ponavljajui rijei Poglavnika, kojiim je svakome osobno estitao poslije poloene prisege.

  Nakon toga je zamjenik Poglavnika i Vojskovoa Slavko Kvater-nik pozdravio Poglavnika i rekao:

  Poglavnie! U ime hrvatskog naroda, u ime prisutnih ministara,obeajem ti, da emo savjesno vriti nae dunosti. Ti zapovijedaj, miemo sluati, Ti odredi, mi emo raditi! Svi mi i cijeli hrvatski narod zaTobom u ivot i smrt!

  (V. Novak, Magnum crimen, str. 548)

 • 2. OSNOVNI ZAKONI NDH

  a) ZAKONSKA ODREDBA O ZABRANI IRILICE

  1.Na podruju Nezavisne Drave Hrvatske zabranjuje se upotreba

  irilice.

  2.Ova zakonska odredba stupa na snagu danom proglaenja u Na-

  rodnim Novinama, a proveden je povjerava se ministarstvu unutranjihposlova.

  U Zagrebu, 25. travnja 1941.Poglavnik:

  Dr. Ante Paveli, v. r.Broj XXV-33-Z. p. 1941.

  Predsjednikzakonodavnog povjerenitva

  pri Poglavniku:Dr. Milovan ani, v. r.

  b) PROVEDBENA NAREDBA MINISTARSTVA UNUTARNJIHPOSLOVA ZAKONSKOJ ODREDBI O ZABRANI IRILICE

  1.Zabranjena je svaka upotreba irilice na cijelom podruju Neza-

  visne Drave Hrvatske. To se naroito odnosi na cijelo poslovanje svibdravnih i samoupravnih tijela, na urede javnog poretka, na trgovake injima sline knjige i dopisivanje i na sve javne napise.

  Prema tome nareujem:da se na cijelom podruju Nezavisne Drave Hrvatske odmah obu-

  stavi svaka upotreba irilice u javnom i privatnom ivotu. Svako tam-panje ma kakovih knjiga irilicom je zabranjeno.

  Svi javni napisi pisani irilicom imaju se neodvlano, a najkasnijeu roku tri dana skinuti.

 • NEZAVISNA DRAVA HRVATSKA, KLERIKALNO-NACIFAISTIKA... 151

  2.Prekritelji ove naredbe kaznit e se po upravnim oblastima nov-

  ano 10.000 dinara i zatvorom do mjesec dana.U Zagrebu, 25. travnja 1941.

  Broj 34-Z. p. 1941. Ministar unutarnjih poslova:Dr. Andrija Artukovi, v. r.

  (Narodne novine, 25. travnja 1941)

  c) ZAKONSKA ODREDBA O RASNOJ PRIPADNOSTI

  Na prijedlog ministra unutarnjih poslova propisujem i proglaujem

  ZAKONSKU ODREDBUO RASNOJ PRIPADNOSTI

  Toka 1.Arijskog porijetla je osoba, koja potjee od predaka, koji su pripad-

  nici europske rasne zajednice ili koji potjeu od potomaka te zajedniceizvan Europe.

  U koliko za stanovite slube ne postoje druge odredbe arijsko seporijetlo dokazuje krsnim (rodnim) i vjenanim listom predaka prvog idrugog koljena (roditelja te djedova i baka). Kod pripadnika islamskevjerske zajednice, koji ne mogu pridonijeti navedene isprave, potrebnoje pismeno posvjedoenje dvojice vjerodostojnih svjedoka, koji su po-znavali njihove predke, da meu njima nema osoba nearijskog porijetla.

  U dvojbenim sluajevima donosi odluku ministarstvo unutarnjih po-slova na prijedlog rasnopolitikog povjerenstva.

  Toka 2.Osobe, koje pored arijskih predaka imaju jednog predka drugog ko-

  ljena Zidova ili drugog europskog nearijca po rasi izjednauju se obziromna sticanje dravljanstva s osobama arijskog porijetla.

  Osobe sa dva predka drugog koljena idova po rasi takoer mogubiti obzirom na dravljanstvo izjednaene s osobama arijskog porijetla, ukoliko to u toki 3. nije drugaije odreeno.

  Toka 3.Kao Zidovi u smislu ove zakonske odredbe vrijede:1. Osobe, koje potjeu barem od troje predaka drugog koljena (dje-

  dova i baka), koji su idovi po rasi. Djedovi i bake vrijede kao idovi, akosu mojsijeve vjere ili su se u toj vjeri rodili.

  2. Osobe, koje imaju dva predka drugog koljena, koji su idovi porasi, i to u ovim sluajevima:

 • 152 VATIKAN I JASENOVAC

  a) ako su bile 10. travnja 1941. pripadnici mojsijeve vjere ili ako sukasnije na tu vjeru preli;

  b) ako imaju branog druga, koji vrijedi kao idov u smislu 1.; .c) ako su poslije stupanja na snagu ove zakonske odredbe sklopili

  brak s osobom, koja ima dvoje ili vie predaka drugog koljena idova porasi, i potomci iz takvog braka;

  d) ako su nezakonita djeca sa idovom u smislu 1., a rode se poslijesijenja 1942.;

  e) ako ministarstvo za unutarnje poslove na obrazloeni prijedlograsnopolitikog povjerenstva odlui, da vrijede kao Zidovi.

  3. Osobe, roene izvan teritorija Nezavisne Drave Hrvatske od ro-ditelja, koji ne potjeu iz Nezavisne Drave Hrvatske ako su bile 10. trav-nja 1941. mojsijeve vjere ili imaju najmanje dvoje predaka drugog ko-ljena Zidova po rasi, ili vrijede kao idovi u smislu zakona zemlje, iz kojepotjeu.

  4. Osobe, koje su poslije stupanja na snagu ove zakonske odredbesklopile obilaenjem zakonske odredbe o zatiti arijske krvi brak, koji jezabranjen i njihovi potomci.

  5. Osobe, koja su nezakonita djeca idovki u smislu 1.

  Toka 4.

  Kao Ciganin u smislu ove zakonske odredbe vrijedi osoba, koja po-tjee od dvaju ili vie predaka drugog koljena, koji su Cigani po rasi.

  Toka 5.

  Kod ministarstva unutarnjih poslova osniva se rasno politiko povje-renstvo, koje donaa mnijenja i prijedloge u svim dvojbenim sluajevimarasne pripadnosti.

  Konano rjeenje u dvojbenim sluajevima rasne pripadnosti do-naa ministarstvo unutarnjih poslova.

  Propise o ustrojstvu i djelokrugu rada toga povjerenstva izdati eministarstvo unutarnjih poslova posebnom naredbom.

  Toka 6.

  Osobama, koje su se prije 10. travnja 1941. iskazale zaslunima zaHrvatski narod, napose za njegovo osloboenje, kao i njihovim branimdrugovima, s kojima su sklopile brak prije stupanja na snagu ove zakon-ske odredbe i potomcima iz takvog braka, u koliko bi se na te osobe mo-gla odnositi ova naredba, moe poglavar drave izvan propisa ove nared-be priznati sva prava, koja pripadaju osobama arijskog porijetla.

  Toka 7.

  Provedba ove naredbe povjerava se ministru unutarnjih poslova.

 • NEZAVISNA DRAVA HRVATSKA, KLERIKALNO-NACIFAISTIKA... 153

  Toka 8.

  Ova zakonska odredba stupa na snagu danom proglaenja u Na-rodnim novinama.

  U Zagrebu 30. travnja 1941.Poglavnik:

  Dr. Ante Paveli, v. r.Broj:XLV-67 Z. p. 41.

  Predsjednik zakonodavnogpovjerenitva pri Poglavniku:

  Dr. Milovan ani, v. r.

  (Narodne novine, 30. travnja 1941)

  d) ZAKONSKA ODREDBA O ZATITI NARODNE I ARIJSKEKULTURE HRVATSKOG NARODA

  1.idovi po rasi ne smiju nikakvom suradnjom utjecati na izgradnji

  narodne i arijske kulture, pa im se zabranjuje svako sudjelovanje u ra-du, organizacijama i ustanovama drutvenog, omladinskog, sportskog ikulturnog ivota hrvatskog naroda uope, a napose u knjievnosti, novi-narstvu, likovnoj i glazbenoj umjetnosti, urbanizmu, kazalitu i filmu.

  2.Provedba ove zakonske odredbe povjerava se nadlenim ministar-

  stvima bogotovlja i nastave, udrube i unutarnjih poslova.

  3.Ova zakonska odredba stupa na snagu danom proglaenja u Na-

  rodnim novinama.U Zagrebu, dne 4. lipnja 1941.

  Poglavnik:Dr. Ante Paveli, v. r.

  Broj CXLVII-333-Z. p. 1941.

  Ministar bogotovlja i nastave:Dr. Mile Budak, v. r.

  Ministar udrube:Dr. Jozo Dumandi, v. r.

  Ministar unutarnjih poslova:Dr. Andrija Artukovi, v. r.

  (Narodne novine, 4. lipnja 1941)

 • 154 VATIKAN I JASENOVAC

  e) ZAKONSKA ODREDBA O ZATITI ARIJSKE KRVI I ASTIHRVATSKOG NARODA

  Toka 1.Brak idova i inih osoba, koje nisu arijskog porijetla s osobama

  arijskog porijekla, je zabranjen. Isto tako je zabranjen brak osobe, kojapored arijskih predaka ima jednog predka drugog koljena po rasi Zidovaili drugog europskog nearijca s osobom, koja je po rasi jednakog porijetla.

  Koje osobe vrijede kao Zidovi ili nearijci odreuje zakonska odredbao rasnoj pripadnosti.

  Toka 2.Posebna dozvola za sklapanje braka potrebna je u slijedeim slu-

  ajevima:1. za brak osobe sa dva predka drugog koljena Zidova po rasi s

  osobom, koja imade jednog predka drugog koljena europskog nearijca porasi, ili s osobom, koja je arijskog porijetla;

  2. za brak osobe, koja imade meu predcima pripadnike drugihneeuropskih rasa s osobom isto takvog porijetla, ili s osobom, koja imadejednog ili dva predka drugog koljena idova po rasi ili jednog predkadrugog koljena Ciganina po rasi, ili s osobom arijskog porijetla;

  3. za brak izmeu dravljana i dravnih pripadnika, ukoliko nisupo toki 1. zabranjeni.

  Dozvolu za takav brak izdaje ministarstvo unutarnjih poslova posasluanju rasnopolitikog povjerenstva.

  Toka 3.

  Izvanbrano spolno openje idova ili ine

Recommended

View more >