valles 570

Download Valles 570

Post on 01-Aug-2016

226 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://comunicacio21.cat/images/Valles_570.pdf

TRANSCRIPT

 • redacci: liniavalles@comunicacio21.com | anunciat: 686 429 517 publicitat@comunicacio21.com | administraci: facturacio@comunicacio21.com

  lniavallsEl peridic gratut ms llegit de la comarca

  Mollet pg 14Dem arrenca una nova edicide Mollet es Fira amb la citadedicada a la restauraci

  Esports pg 22Albert Cmara, nou entrenador de lEsportClub Granollers

  liniavalles.cat 3/6/2016 Nm. 570 Difusi OJD-PGD: 12.025 exemplars setmanals

  Sense peatge el 2021?4La Generalitat anuncia que no renovarla concessi de la C-33 daqu a cinc anys

  4Mollet ho celebra per mant la prudncia:Caldr esperar a veure qu fa el Govern daleshores pg 3

  Granollers pg 8LAjuntament guanyael litigi amb un banc peruna multa a un pis buit

  Parets pg 16Detenen quatretreballadors dunagestoria per estafa

  La Llagosta pg 18El noi apallissat fasis mesos en unadiscoteca surt del coma

  Comarca pg 4Mollet, Llinars, Cardedeu, Canovelles i La Llagostaperdran un grup de P3

 • Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517| 2 lniavalls.cat 3 juny 2016

 • 3 | lniavalls.cat3 juny 2016En Portada

  La Generalitat no renovar laconcessi de lautopista C-33 apartir del 2021. El conseller deTerritori i Sostenibilitat, JosepRull, va anunciar dimecres alParlament que daqu a cinc anyses posar fi al conveni que lad-ministraci catalana t amb lem-presa Invicat, del grup Abertis, enrelaci amb aquesta via. Lante-rior conseller, Santi Vila, ja haviamanifestat la intenci del Governde no renovar la concessi, perencara no hi havia hagut uncomproms ferm en seu parla-mentria.

  Malgrat que lanunci ha es-tat aplaudit al territori, tambsha rebut amb un cert escepti-

  cisme. I s que a banda dequantificar la liberalitzaci de laconcessi, a partir del 2021 elGovern haur de renegociar elsdiners per compensar la con-cessionria en cas de prdua detrnsit i el conveni que va signarla Generalitat quan la conselle-ria de Territori i Sostenibilitatestava en mans de laleshoressocialista Joaquim Nadal.

  A ms, tot i que Josep Rull haparlat de no renovar la conces-si de la C-33, no ha aclarit si se-liminaran els peatges o no. Enaquest sentit, alguns experts jashan afanyat a recordar que laGeneralitat ha defensat fins arala implantaci de lanomenadaEurovinyeta, s a dir, un cnonque shauria de pagar per circu-lar per les vies daltes capacitats.En altres paraules, el peatgeprivat actual podria deixar pas a

  un de pblic, per peatge en de-finitiva.

  MOLLET, PRUDENTPer tot plegat, lanunci del con-seller ha tingut una bona rebudaa Mollet i a la resta de la comar-ca, per combinada amb unacerta prudncia. De fet, lalcaldeJosep Monrs fins i tot posa endubte si aquesta promesa vol dirrealment gratutat a partir del2021 o simplement es traduir enun canvi de concessionria.Monrs recorda que encara que-den cinc anys perqu finalitzi laconcessi i remarca que s evi-dent que caldr esperar a veurequ fa el Govern que hi hagi el2021 per poder respondreaquesta pregunta.

  Sigui com sigui, aprofitantaquest anunci lalcalde ha re-cordat que fa molts anys que es

  reclama la gratutat daquestpeatge, un dels ms cars dEu-ropa, que perjudica, sobretot, elsusuaris de mobilitat obligada.

  UNA REIVINDICACI HISTRICALa Generalitat va suprimir lagratutat del peatge de la C-33 perals usuaris de mobilitat obligadalany 2012. Anteriorment, aques-ta barrera, a noms vuit kilme-tres de Barcelona, era gratuta pera aquests usuaris, ja que es trac-ta duna via estratgica per al des-envolupament econmic del te-rritori, que no noms comportala mobilitat dels residents, sintamb de tot el teixit industrial iempresarial que est obligat a uti-litzar lautopista, tot i que el nom-bre de vehicles sha anat reduintamb lalternativa de la C-17.

  Leliminaci daquest peatgeha estat llargament reivindicada

  pels diferents agents socials del te-rritori. De fet, quan la C-33 va dei-xar de ser gratuta per als usua-ris de mobilitat obligada, lAgru-paci dIndustrials del Baix Valls(AIBV) va posar en marxa unacampanya per mostrar el seu re-buig a la mesura i per donar a co-nixer a la Generalitat els seusperjudicis. Una iniciativa, per,que no va tenir cap efecte.

  Segons lAIBV, el peatge de laC-33 s discriminatori per a lesempreses del territori, una de leszones ms potents industrial-ment de tot lEstat, ja que les co-municacions amb els altres cen-tres productius ubicats al voltantde Barcelona i la capital catala-na no tenen vies de pagament.

  Ara, sembla que tots aquestsanys de reivindicacions poden te-nir els seus fruits. Caldr esperarcinc anys, per, per confirmar-ho.

  Amb data de caducitat El conseller de Territori anuncia que la Generalitat no renovar la concessi de la C-33 lany 2021 Mollet ho celebra per es pregunta si la promesa vol dir gratutat o canviar de concessionria

  El gest de pagar un peatge podria ser histria daqu a cinc anys a la C-33. Foto: Co.Esteban2013

  Pamela MartnezMOLLET

 • | 4Reportatgelniavalls.cat 3 juny 2016

  El curs vinent les escoles de la co-marca tindran fins a sis grupsmenys de P3. El nombre definitiuse sabr una vegada que shagin fettotes les matriculacions. Segons elsServeis Territorials dEnsenya-ment, la baixada de la natalitat haprovocat que hi hagi hagut menyspreinscripcions i es preveu que elcurs 2016-2017 hi hagi 174 grupsde P3. Una decisi que no haagradat gens a les AMPA de les es-coles afectades, que des de fa me-sos es manifesten per evitar elstancaments i reclamar la reduccide rtios a les aules.

  La directora dels Serveis Te-rritorials, Carmina Pinya, asse-gura que durant els darrers me-

  sos sha reunit amb els diferentsajuntaments i centres escolarsper conixer les necessitats par-ticulars de cada zona i trobar lamillor soluci. En alguns casosho hem aconseguit i en altres nohem tingut ms remei que tancargrups, remarca Pinya.

  Aix doncs, lany vinent sesuprimir una lnia de P3 al cen-tre Collegis Nous, de Mollet; alescola Rosa Oriol, de Llinars; alsGermans Corbella, de Carde-deu; al Jacint Verdaguer, de Ca-novelles i a lescola Sagrada Fa-mlia, de la Llagosta.

  Malgrat aquestes confirma-cions, el nombre de grups enca-ra podria variar en funci de lesmatriculacions i ara mateix hi hatres lnies pendents dassignaci.s el cas de Santa Eullia, on hihaur un grup ms que el que hihavia abans de les preinscrip-

  cions, per es desconeix si lau-la shabilitar a lescola Sagrerao a la Ronana. Per contra, a SantFeliu se segueixen fent mobilit-zacions i reunions amb els Ser-veis Territorials, ja que estanpendents de saber si es tanca lalnia de lescola Jaume Balmes.

  GRANOLLERS REDUEIX RTIOSPer no tot sn males notcies,perqu Granollers ha arribat aun acord amb Ensenyamentperqu les escoles Joan Solans,Granollers, Ponent, Granullariusi Pereanton tinguin 22 places pergrup de P3. Un fet que el regidordEducaci, Francesc Arolas, haconsiderat molt positiu. Aro-las, a ms, ha avanat que En-senyament sha comproms amantenir aquesta mesura alllarg de tota letapa educativadinfantil i de primria.

  Fins a sis grups de P3 menys De moment sha confirmat que Mollet, Llinars, Cardedeu, Canovelles i La Llagosta perdran una lnia

  A Granollers, Ensenyament sha comproms a reduir les rtios de les aules dinfantil i primria

  ENSENYAMENT4Sant Pere deVilamajor es quedar sense les-cola Vilamagore a finals da-quest mes. Ensenyament ha con-firmat el seu tancament definitiu,ja que no incorpora nous alum-nes de P3 des del curs 2013-2014.Els estudiants que encara restena lescola tindran asseguradauna plaa al centre Torre Roja.

  Lescola Vilamagore va nixerlany 2005 a causa del repunt da-lumnes que va situar lnica es-cola del poble, la Torre Roja, al l-mit de la seva capacitat. El Vila-magore va arribar a tenir unnou edifici que, posteriorment, vacompartir amb linstitut Vila-

  major. Aquest curs, els alumnesde secundria i batxillerat ja hanfet servir en exclusiva aquestesinstallacions i lescola de pri-mria sha ressituat en uns ba-rracons que hi ha a tocar.

  Lalcaldessa, Pamela Iss, as-segura que era una notcia queja espervem des de feia tempsperqu cada any hi ha hagutmenys matriculacions.

  De moment, lAjuntamentno sap qu far amb el solar queocupa lescola, que est destinata equipaments, per Ensenya-ment ja ha anunciat que durantlestiu retirar els barracons quehi ha actualment.

  Lescola Vilamagore de Sant Pere desapareixer

  A lespera de les dades definitives que se sabran desprs de les matriculacions, la comarca tindr 174 grups de P3 el curs 2016-2017. Foto: Arxiu

  Pamela MartnezVALLS ORIENTAL

 • Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 5 | lniavalls.cat3 juny 2016

 • | 6Opinilniavalls.cat 3 juny 2016

  publicitat 686 429 517

  Les cartes dopini es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com

  Lnia Valls no comparteix necessriament les opinions que els signants expressen en aquesta secci ni sen fa responsable.

  redacci: liniavalles@comunicacio21.com publicitat: publicitat@comunicacio21.comadministraci: facturacio@comunicacio21.com

  lniavalls.catDipsit legal: B 43220-2001

  amb el suport de:Difusi controlada

  12.025 exemplars setmanals

  4Educaci retalladaper David Rabad

  La poltica ja s una religi, si hicreus, tenganyen, i si ets ateualtres tacusen dantisistema.El Govern havia proms no ferms retallades per ves per on,i en educaci, ara els hi diuenreassignacions. Treuen partidesdun lloc i les passen a un altre,s a dir, desvesteixen Sants perguarnir diables, tot un eufe-misme per no dir retallades.

  Potser, i sent economista lanova consellera, veu les escolescom una empresa a gestionarper leducaci no s una ges-toria. El ms flagrant s que araes gastaran una milionada du-rant la campanya electoral sen-se reassignar-ho des del seusou. Tot per entabanar-nos avotar, per sense donar suport

  a lofici de fer pensar als futursciutad