linia valles

Download LINIA VALLES

Post on 16-Mar-2016

229 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Diari Setmanal Local

TRANSCRIPT

 • redacci: redacciovalles@comunicacio21.com | anunciat: publicitat@comunicacio21.com | administraci: facturacio@comunicacio21.com

  lniavalls09 demar de 2012 Nm.390 19.000 exemplars www.liniavalles.cat

  | 11

  Foto:A.B

  .

  03 | ESPORTS

  LaGeneralitatpagareldeutealsconsistorisentresmesos

  El Govern catal sha comproms a fer efectius els pagaments pendents abans del mes de juny

  MontmelhaurdecompartirambValncialaF1apartirdel2013

  04 | Sant FostArtur Mas afirma quelEix de la Conreriarequereix un peatge

  24 | GastronomiaMartorelles acull les VIIJornades dedicades alvi amb D.O. Alella

 • | 02 Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.comllnniiaavvaallllss..ccaatt 09 mar2012

 • En Portada 03 |09 mar2012 llnniiaavvaallllss..ccaatt

  La consigna s clara: els ajunta-ments que envolten el Circuit deCatalunya no volen compartir nicurses ni grans premis amb Va-lncia.Davant la crisi econmica les

  retallades sn notables en totsels mbits, fins i tot, en un mndaparena luxosa com s el mo-tor. Motiu principal pel qual esva oferir tant al traat de Mont-mel com al de Valncia que sa-posts per lalternana de curses,s a dir, a Catalunya, per exem-ple, se celebraria el Gran Premide F1, cada dos anys. Una mesu-ra que implica que la riquesa dela zona decreixi fins a un 50 percent.Tenint en compte la complica-

  da situaci que es presenta, icontemplant el Circuit de Cata-lunya com una font dingressoscomarcal inexorable, diferents

  ajuntaments del Valls Orientalshan unit. Resultat daquestauni ha nascut fa una setmanalanomenada Associaci de Mu-nicipis del Parc del Circuit ambel principal objectiu daprofitarloportunitat econmica i socialque ofereix lexistncia del tra-at.Parets del Valls, Granollers i

  Montmel, juntament amb elConsell Comarcal del VallsOriental, sn els ens municipalsque formen aquesta entitat quetreballar amb empresaris, res-tauradors, associacions, sindi-cats, indstria i daltres sectorsimplicats per dissenyar una es-tratgia que generi beneficis enlmbit tant esportiu com sociali econmic als municipis propersal Circuit.

  LAPOSTA S CLARACoordinar nous plantejamentssobre lequipament i el seu en-torn dins un marc dordenaciamb criteris homogenis i cohe-

  rents s segons Antoni Guil, al-calde de Montmel i presidentde lentitat, una de les lnies prin-cipals de treball que permetr le-xistncia daquesta associaci deMunicipis del Parc.Per la seva banda i davant les

  ja esmentades amenaces dhaverde compartir el Gran Premi ambValncia, Josep Mayoral, vice-president de la recent impulsa-da associaci i alcalde de Grano-llers, creu que el Circuit s unequipament essencial pel pas, ique genera economia al nostreenorn i, tenint aix en compte,tots sabem que cal enfortir la po-sici del Circuit, que s un equi-pament de competitivitat terri-torial.Seguint aquesta mateixa lnia

  tant Mayoral com Guil apostenper la no alternana de les cur-ses de F1 o b de motociclisme.En aquest sentit, el batlle deMontmel, una de les parts msimplicades en el tema, ha recla-mat a la Generalitat de Catalun-

  ya que es realitzi una aposta cla-ra pel Circuit de Catalunya, mal-grat les dificultats pressupost-ries daquest moment i deixarde banda qualsevol tipus de de-claracions que puguin generarambigitat i incertesa.Per la seva banda Jos Orive,

  president del Consell Comarcaldel Valls Oriental, es mostracom a figura de suport a la ini-ciativa dassociaci daquests tresmunicipis.Durant la presentacien pblic de lentitat supramu-nicipal, Sergi Mingote, alcalde deParets, va agrair als municipis laseva integraci al Parc Territo-rial del Circuit afirmant que fi-nalment Parets ha passat destardesquenes al Circuit de Catalun-ya, a fomar part daquest.

  QU FARAN?Els tres consistoris del Parc tre-ballaran conjuntament per tal depoder coordinar i impulsar ac-tuacions dabanst municipal enlmbit territorial del Circuit.

  Per exemple, es duran a ter-me estudis urbanstics del sec-tor, es buscaran sistemes per acrear noves oportunitats tant fi-nanceres com de qualsevol altrecaire i tamb simpulsaran con-sells de participaci sectorial.Amb les metes ms que clares

  les accions que semprendranpassen per una anlisi urbans-tica de lrea que envolta tant elCircuit catal com els municipisassociats, detectar amb quinespotencialitats, en qualsevol delssentits compta aquest entorn;contemplar i analitzar quines po-den ser les noves oportunitatseconmiques derivades del cir-cuit com esportives, culturals,hoteleres, dinfraestructures, pai-satgstiques o b de tipus am-biental. I, finalment, coordinarels diferents plantejaments mu-nicipals sobre el Circuit de Cata-lunya i del seu entorn amb unmarc dordenaci amb criteris,amb paraules de Guil, homoge-nis i amb coherncia.

  Carla GarrigaMONTMEL

  Bernie Ecclestone: La millor opci s lalternana

  Membres de lAssociaci del Parc Territorial del Circuit

  El magnat de la F1, Bernie Ec-clestone, va afirmar ahir enuna entrevista a la CadenaSER que malgrat les ltimesinformacions aparegudes, fi-nalment els circuits de Valn-cia i Catalunya shan posatdacord en que la millor opcis alternar-se.Tot i que encara no hi hagi

  res escrit ni firmat, Ecclesto-ne va afirmar que el 2012 serlltim any amb la celebracidel Gran Premi als dos traatsi va explicar que sest nego-ciant el precontracte dexclu-sivitat amb Valncia fins el2021.

  NOTCIA DLTIMAHORA

  Tres ajuntaments vallesans soposen i fan pinya per potenciar el Parc del Circuit

 • llnniiaavvaallllss..ccaatt| 04 09 mar2012 Comarca

  CELEBRACIONS> El president dela Generalitat, Artur Mas, ha tretdel calaix el projecte de construc-ci del tnel de la Conreria, queestaria situat a la carretera B-511i que uniria el Valls Orientalamb el Barcelons Nord i el BaixMaresme. Aix s, Mas ha afir-mat que el desenvolupament da-quest eix no es podr desencallarsense tenir en compte la impo-sici dalgun tipus de peatge.Tot i que aquesta idea dincor-

  porar una barrera de pagamentcompta amb loposici de la ma-jor part del territori afectat, Xa-vier Garcia Albiol, lalcalde deBadalona, un dels municipis peron passaria la carretera, ha afir-mat que lacceptaria.Segons Mas, la possible impo-

  sici del peatge "s'estudiar". Ams, ha afegit que "en aquestmoment hi ha coses que es po-drien fer per s'han de poder pa-gar". I s que el pressupost ne-cessari per aquest projecte ron-daria els 250 milions deuros.

  LEIX DE LA CONRERIALa via dalta capacitat passariapels municipis de Badalona, Ti-ana, la Llagosta, Mollet del Va-lls, Sant Fost de Campsentellesi Santa Perptua de Mogoda. La seva configuraci es dividi-

  ria en dos trams: 1,3 kilmetrescorrespondrien a ladequaci imillora de la C-59, entre la AP-7i la C-33, i 8,2 kilmetres dunanova via que aniria fins a Bada-lona, on salvar el tur de la Con-reria amb un doble tnel. Segons les previsions actuals,

  uns 25.400 vehicles utilitzariendirament la carretera. Uns ve-hicles que actualment circulenparcialment per el Nus de la Tri-nitat, la B-500 o la carretera dela Font de Cera. En aquest sen-tit, sestima que lentrada en fun-cionament del nou Eix de la Con-reria, reduiria en un 15% la cir-culaci actual del Nus de la Tri-nitat, per on actualment circulenms de 100.000 vehicles diaria-ment.

  Artur Mas afirma que lEix de laConreria requerir un peatge

  El trnsit al Nus de la Trinitat es reduiria en un 15%. Foto: Arxiu

  RedacciCOMARCA

  UGT considera les xifres delatur molt negativamentAl llarg daquest mes de febrer el nombre daturats arreude la comarca vallesana ha augmentat en 687 persones

  La UGT del Valls Oriental havalorat molt negativament lesdades de latur resultants delpassat mes de febrer.Al llarg daquest mes, shan su-

  mat a les llistes de latur 687 per-sones, arribant aix, als 36.794aturats. Les dades representenun increment de l1,9 per centrespecte el mes anterior i dun11,28 per cent pel que fa al mesde febrer de lany 2011.Tenint en compte aquestes xi-

  fres cal prestar especial atencial fet que un total de 6.922 va-llesans fa ms de dos anys queestan en aquesta situaci. Estracta, novament, dun altre r-cord histric a la comarca, desde lany 1996. Segons el sindicat les xifres

  mostren que la recent ReformaLaboral aplicada pel govern cen-tral no ha funcionat.

  PER MUNICIPISLes pujades ms significativesarreu del Valls les trobem alsmunicipis de Granollers i Mollet,amb 139 i 93 persones desocu-pades ms respecte el mes de ge-ner. En termes relatius aquestincrement representaria un 2,42per cet i un 1,59 per cent, respec-tivament. El municipi que tam-poc es queda enrere a lhoradaugmentar les persones a lallista del SOC s Canovelles onhan passat de 1.950 personesdesocupades a 2.013, s a dir, 63aturats ms.Les devallades, malgrat no ser

  tan abundants ni mplies tam-b existeixen. Caldes de Mont-bu ha redut en 14 les personesaturades arribant als 1.366 i,Sant Quirze de Safaja ara comp-ta amb 5 desempleats menys,passant del 34 als 29.

  NOMBRE DATURATS PER MUNICIPICOMPARATIVA GENER / FEBRER

 • Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com 05 |09 mar2012 llnniiaavvaallllss..ccaattComarca

 • s quan ens veiem a les tres pedretes, com diria la frase feta, quanens activem i posem les piles. Fa anys que la comarca comptava ambun diamant en brut, una joia de la qual tothom sen veia beneficiatper que ning es parava a contemplar. El Circuit de Catalunya hafuncionat molt b i ara, va tirant. La crisi afecta a tots els sectors,poc o molt, i al del motor, malgrat sembla ser intocable, tamb.No ha estat fins que sha comentat la possibilitat dalternar les

  curses i Grans Premis amb el Circuit de Valncia, acci que Eccles-tone ja ha donat per bona a partir del proper any, quan els benefi-ciaris principals shan vist a les tres pedretes.Compartir no s sempre, estimar. En aquest cas, compartir signi-

  ficaria perdre la meitat dels benefic