uzertaŞ boya sanayİ tİcaret ve yatirim a.Ş. İçİndekİler · pdf file...

Click here to load reader

Post on 14-Aug-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.

  İÇİNDEKİLER Sayfa No

  FİNANSAL DURUM TABLOLARI ......................................................................................... 1-2

  KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI ................................ 3

  ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI ........................................................................... 4

  NAKİT AKIŞ TABLOLARI................................................................................. ..................... 5

  FİNANSAL TABLOLARA AİT AÇIKLAYICI NOTLAR .................................................... 6-35

 • 1

  UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.

  30.06.2020 VE 31.12.2019 TARİHLERİ İTİBARİYLE

  FİNANSAL DURUM TABLOLARI

  (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

  Bağımsız Bağımsız Denetimden Denetimden Dipnot Geçmemiş Geçmiş

  VARLIKLAR Referansları 30.06.2020 31.12.2019

  Dönen Varlıklar 1.976.665 1.460.156

  Nakit ve Nakit Benzerleri 5 185.611 81.578

  Ticari Alacaklar

  - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9 - 30 269 --

  - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9 324.624 66.458

  Diğer Alacaklar

  - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10 -- 2.580

  Stoklar 11 1.266.748 1.044.836

  Peşin Ödenmiş Giderler 12 42.679 98.519

  Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 19 715 595

  Diğer Dönen Varlıklar 20 156.019 165.590

  Duran Varlıklar 6.991.548 7.118.012

  Finansal Yatırımlar

  - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 6 3.001 3.001

  Diğer Alacaklar

  - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10 145 145

  Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 13 5.883.000 5.883.000

  Kullanım Hakkı Varlığı 16 618.052 674.239

  Maddi Duran Varlıklar 14 375.399 448.339

  Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15 9.131 11.432

  Ertelenmiş Vergi Varlığı 28 102.820 97.856

  TOPLAM VARLIKLAR 8.968.213 8.578.168

  İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

 • 2

  UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.

  30.06.2020 VE 31.12.2019 TARİHLERİ İTİBARİYLE

  FİNANSAL DURUM TABLOLARI

  (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

  Bağımsız Bağımsız Denetimden Denetimden Dipnot Geçmemiş Geçmiş

  KAYNAKLAR Referansları 30.06.2020 31.12.2019

  Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.560.608 3.723.577

  Kısa Vadeli Borçlanmalar 8 85.047 98.471

  Ticari Borçlar

  - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 9 - 30 1.099.657 1.030.599

  - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9 182.024 162.525

  Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18 29.614 38.327

  Diğer Borçlar

  - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 10 - 30 3.097.098 2.332.739

  - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10 8.053 8.053

  Ertelenmiş Gelirler 12 59.115 52.863

  Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.973.332 1.990.997

  Uzun Vadeli Borçlanmalar 8 646.351 675.596

  Uzun Vadeli Karşılıklar

  - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18 420.923 403.297

  Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 28 906.058 912.104

  ÖZKAYNAKLAR 2.434.273 2.863.594

  Ödenmiş Sermaye 21 8.000.000 8.000.000

  Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer

  Kapsamlı Gelirler veya Giderler

  - Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç/ Kayıp Fonu 21 (147.637) (167.063)

  - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 21 1.981.208 1.981.208

  Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21 37.868 37.868

  Diğer Özkaynak Payları 21 2.000.000 2.000.000

  Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 21 (8.988.419) (8.300.531)

  Net Dönem Karı/Zararı 29 (448.747) (687.888)

  TOPLAM ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER 8.968.213 8.578.168

  İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

 • 3

  UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.

  01.01.- 30.06.2020 VE 01.01.- 30.06.2019 TARİHLERİ İTİBARİYLE SONA EREN DÖNEMLERE AİT

  KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI

  (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

  Bağımsız

  Denetimden

  Geçmemiş

  Bağımsız

  Denetimden

  Geçmemiş

  Dipnot 01.01.-

  30.06.2020

  01.01.-

  30.06.2019

  KAR VEYA ZARAR KISMI

  Hasılat 22 1.596.421 1.033.144

  Satışların Maliyeti (-) 22 (953.089) (622.231)

  BRÜT KAR/ ZARAR

  643.332 410.913

  Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 23 (501.854) (308.150)

  Genel Yönetim Giderleri (-) 23 (573.780) (653.512)

  Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 25 116.311 72.780

  Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 25 (21.406) (11.520)

  ESAS FAALİYET KARI/ZARARI

  (337.397) (489.489)

  Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 26 795 183.610

  FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI

  (336.602) (305.879)

  Finansman Gelirleri 27 2.747 14.103

  Finansman Giderleri (-) 27 (131.381) (28.191)

  SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI

  (465.236) (319.967)

  Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri

  16.489 (16.181)

  - Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 28 16.489 (16.181)

  SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

  (448.747) (336.148)

  DÖNEM KARI/ZARARI

  (448.747) (336.148)

  Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 29 (0,0006) (0,0004)

  Diğer Kapsamlı Gelir/(Gider)

  Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

  - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kazanç / (kayıp) 18 24.905 (37.337)

  - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kazanç / (kayıp) ertelenmiş vergi etkisi 28 (5.479) 8.214

  Diğer kapsamlı gelir/(gider)

  19.426 (29.123)

  TOPLAM KAPSAMLI GELİR /(GİDER) (429.321) (365.271)

  İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

 • 4

  UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.

  30.06.2020 VE 30.06.2019 TARİHLERİ İTİBARİYLE SONA EREN DÖNEMLERE AİT

  ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI

  (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

  Kar veya Zararda Yeniden

  Sınıflandırılmayacak Birikmiş

  Diğer Kapsamlı Gelirler veya

  Giderler Birikmiş Karlar

  Not

  Ödenmiş

  Sermaye

  Kıdem

  Tazminatı

  Karşılığı

  Aktüeryal

  Kazanç/ Kayıp

  Fonu

  Yeniden

  değerleme ve

  ölçüm

  kazançları

  Kardan

  Ayrılan

  Kısıtlanmış

  Yedekler

  Diğer

  Özkaynak

  Payları

  Geçmiş Yıllar

  Kar/Zararları

  Net Dönem

  Karı/Zararı

  Toplam

  Özsermaye

  01.01.2019 tarihli bakiyesi 21 8.000.000 (144.024) 1.981.208 37.868 2.000.000 (6.666.990) (1.633.541) 3.574.521

  Transferler 21 -- -- -- -- -- (1.633.541) 1.633.541 --

  Toplam kapsamlı gelir 29 -- (29.123) -- -- -- -- (336.148) (365.271)

  --

  30.06.2019 tarihli bakiyesi 8.000.000 (173.147) 1.981.208 37.868 2.000.000 (8.300.531) (336.148) 3.209.250

  01.01.2020 tarihli bakiyesi 21 8.000.000 (167.063) 1.981.208 37.868 2.000.000 (8.300.531) (687.888) 2.863.594

  Transferler 21 -- -- -- -- -- (687.888) 687.888 --

  Toplam kapsamlı gelir 29 -- 19.426 -- -- -- -- (448.747) (429.321)

  30.06.2020 tarihli bakiyesi 8.000.000 (147.637) 1.981.208 37.868 2.000.000 (8.988.419) (448.747) 2.434.273

  İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

 • 5

  UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.

  30.06.2020 VE 30.06.2019 TARİHLERİ İTİBARİYLE SONA EREN DÖNEMLERE AİT

  NAKİT AKIŞ TABLOLARI

  (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

  Bağımsız

  Denetimden

  Geçmemiş

  Bağımsız

  Denetimden

  Geçmemiş

  Dipnot

  Referansları

  01.01.-

  30.06.2020

  01.01.-

  30.06.2019

  A. İŞLETME FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI 208.358 (60.925)

  Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı/Zararı 29 (448.747) (336.148)

  Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler 321.721 (111.446)

  Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 24 137.692 61.956

  Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 18 42.531 (9.0

View more